Ressursbehov Kiropraktorutdanning i Oslo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ressursbehov Kiropraktorutdanning i Oslo"

Transkript

1 Ressursbehv Kirpraktrutdanning i Osl Innledning/histrikk Bakgrunn I ktber 2003 ppnevnte Det medisinske fakultet en arbeidsgruppe sm skulle se på muligheten fr å etablere en kirpraktrutdanning ved fakultetet g m dette eventuelt kunne integreres i Osl96. Arbeidsgruppen bestd av følgende persner: Prdekan Per Brdal Prfessr Eric Rinvik Prfessr Nina Vøllestad Prfessr Dag Bruusgaard Prfessr Erik Bautz-Hlter Prfessr Anne Marit Mengshel Arbeidsgruppen fikk følgende mandat: Arbeidsgruppen skal utrede m det er ønskelig g mulig å etablere en kirpraktrutdanning ved Det medisinske fakultet i Osl, g se på faglige g praktiske sider ved en eventuell etablering. Dette innebærer blant annet å se m g i hvilken utstrekning et slikt studium kan integreres i undervisningspplegget fr medisinstudiet. Gruppen skal frberede et diskusjnsntat sm fremlegges fakultetsstyret innen utgangen av januar. Sammendrag av innstillingen: Innstillingen tar pp de viktigste grunnene til at spørsmålet m å etablere kirpraktrutdanning i Nrge nå er aktuelt. Hvis det fattes beslutning på helseplitisk nivå m etablering, ser utvalget flere argumenter fr at utdanningen legges inn under et medisinsk fakultet. Hvedargumenter gjelder at utdanningen kan gjøres frskningsbasert g at den kan integreres i en tverrfaglig tilnærming til lidelser i muskel- g skjelettsystemet. I tilfelle etablering ved Universitetet i Osl, skisserer utvalget en løsning hvr de tre første årene av studiet (Bachelrdelen) i hvedsak kan være felles med medisinstudiet, mens de siste 2 årene (Masterdelen) frutsetter ppbygging av fasiliteter fr klinisk utdanning sm er delvis tverrfaglig g delvis spesifikt kirpraktisk. Etablering av et tverrfaglig frskningsmiljø innen muskel- g skjelettsystemet g tilfredsstillende klinisk utdanning vil by på de største utfrdringene ved etablering av et kirpraktrstudium. Det medisinske fakultetsstyre behandlet innstillingen i møte 20. april 2004 g fattet følgende vedtak: Fakultetsstyret gir dekanus fullmakt til å presentere saken fr universitetsledelsen med tanke på å etablere kirpraktrutdanning ved Det medisinske fakultet. Etablering av kirpraktrutdanning frutsetter at studiet er fullfinansiert hvilket innebærer at gså nødvendig arealer g annen infrastruktur skaffes til veie ved friske midler. Det er en frutsetning at det etableres et sterkt

2 frskningsmiljø rundt muskel- g skjelettsykdmmer hvr kirpraktrer er en av flere grupper sm bidrar, g at det bygges pp en tverrfaglig klinisk enhet innenfr et universitetssykehus med ansvar fr utdanning innen muskel- g skjelettsystemet. Vedtaket var ikke enstemmig, g følgende prtklltilførsel ble vedlagt: Utvalget nedsatt fr å vurdere etablering av kirpraktrutdanning ved Det medisinske fakultet skriver at det er str verlapping mellm kirpraktikk g fysiterapi/manuell terapi med hensyn til kliniske undersøkelsesmetder g tiltak. Videre at det vil bli nærliggende å diskutere m det er behv fr å samrdne ulike utdanninger når det gjelder muskelskjelettlidelser, men dette har utvalget ikke gått nærmere inn på. Å innføre kirpraktrutdannelse på universitetsnivå med frtsatt fysiterapiutdannelse på høgsklenivå, vil bety brudd med de fact likestilling mellm de t prfesjnene, sm jeg ikke kan gå med på. Innstillingen ble versendt universitetsdirektøren 27. april I brev av 21. juni 2004 versendte rektr innstillingen til Undervisnings- g frskningsdepartementet med varsel m at det kan bli aktuelt å fremme satsing på kirpraktrutdanning i frbindelse med nye tiltak fr budsjettåret 2006, samt en anmdning m et signal m det har nen hensikt å jbbe videre med planene m etablering av en kirpraktrutdanning. Departementet gav i brev av 20. juni svar m at de ikke prirterte å pprette en kirpraktrutdanning ved UiO med tilførsel av friske midler, g en eventuell etablering måtte derfr skje ved en mdispnering av ressurser innenfr egne budsjettrammer. Innstillingen ble i brev av 28. mai 2004 versendt Helse Øst Reginal helsefretak fr høring. Fra Helse Øst RHF ble innstillingen sendt de tre universitetssykehusene i reginen, samt Sunnaas sykehus. Alle høringssvarene var psitive til etablering av en egen kirpraktrutdanning i Osl. Det ble blant annet fremhevet: Kirpraktrutdanning vil bidra til etablering av et tverrfaglig frskningsmiljø rundt muskel- g skjelettlidelser med basis i eksisterende miljøer ved fakultetet En kirpraktrutdanning ved Det medisinske fakultet vil bli vitenskapelig frankret Strt behv fr egen kirpraktrutdanning i Nrge Det ble hldt et møte 12. januar 2007 mellm fakultetsledelsen g Kirpraktrfreningen, etter initiativ fra Kirpraktrfreningen. Møtet hadde sm hensikt å avklare videre fremdrift fr den videre prsess ved en eventuell etablering av kirpraktrutdanning i Osl. Etter møtet ble det avtalt å utrede ressursbehvet ved en eventuell etablering av kirpraktrutdanning. Fr å vurdere ressursbehvet ble det nedsatt en gruppe bestående av prfessr Erik Bautz-Hlter, kirpraktr Jakb Lthe, kirpraktr Øistein Haagensen g assisterende fakultetsdirektør Mette Grseth Langballe. 2

3 Gruppen har hatt 7 møter. Det ble tidlig i arbeidet klart at gruppens sammensetning var fr snever til å kunne utarbeide et kstnadsbudsjett fr en eventuell etablering av kirpraktrutdanning i Osl. Til et slik arbeid vil det være nødvendig med representanter fra blant annet de basalmedisinske miljøer, spesialisthelsetjenesten g teknisk kmpetanse i frhld til anslag av arealbehv. Gruppen har i stedet pekt på mråder med definerte behv fr areal g persnalressurser, uten å anslå behvet størrelse. Ntatet er ment å gi et grunnlag fr å vurdere m det er realistisk å etablere en kirpraktrutdanning i Osl. Ntatet gir en tentativ skisse fr utdanningsfrløpet av kirpraktrer, g ikke en fullstendig studieplan. Gruppen har gså ønsket å vise mfanget av verlappende undervisning i medisinstudiet g kirpraktrstudiet. Det er kirpraktrene Lthe g Haagensen sm står bak dette frslaget, etter samråd med sentrale kilder den eurpeiske rganisasjn fr akkreditering. Utdanningsfrløpet sm skissert i dette ntatet er etter mdell av Syd-dansk universitet i Odense. Kirpraktrutdanningen i Odense ble etablert i 1994, med første kull uteksaminert i Opptakskravene til kirpraktrutdanningen ved SDU har vært blant Danmarks høyeste de siste 2 år sm reflekterer at studiet nå har Danmarks høyeste rati mellm antall søkere g studieplasser. Basert på dette kriteriet har studiets ppularitet passert tradisjnelle prestisjestudier sm medisinstudiet i København g jrdmrstudiet. Oversikt ver utdanningen Semester Turnustjeneste i 1 år Bachelr Master Felles utdanning medisin/kirpraktikk 3

4 Særegen kirpraktr utdanning Prsjektdelen i Kirpraktr utdanningens Master del 4

5 Tentativ skisse til etablering av kirpraktrutdanning ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Osl Frutsetninger Det etableres en kirpraktrutdanning etter mdell av Det Syd-danske universitet i Odense g 7. semester samkjøres med legestudiet, men med innslag av fagspesifikke emner. Det siste semesteret i bachelr-delen av studiet gjøres fagspesifikk. Masterdelen av studiet utgjør klinisk praksis sm fregår i spesialisthelsetjenesten hvr leger, kirpraktrer g fysiterapeuter arbeider i team. Opptak på 20 studenter årlig, kun ett pptak Antall studenter i henhldsvis vår- g høstsemesteret Medisinstudiet har et pptak på 210 studenter årlig, hvr 105 studenter starter henhldsvis høstsemesteret g vårsemesteret. På dntlgistudiet er det et pptak på 65 studenter årlig, hvr 32/33 studenter starter henhldsvis høst/vårsemesteret. I tillegg er det et pptak på 20 ernæringsstudenter i året, med start høstsemesteret. Medisin- ernærings- g dntlgistudenter følger samme undervisning de første 3 ½ semestrene, men Tidlig pasientkntakt i 1. g 2. semester g klinisk smågruppeundervisning fregår separat fr medisinstudentene. Dette innebærer et pptak på 137 studenter i vårsemesteret g 158 studenter i høstsemesteret. Det antas i det følgende at kirpraktrstudentene tas pp i vårsemesteret, g at dette kullet vil bestå av 157 studenter. Undervisnings- g læringsfrmer: Frelesninger Seminarer Demnstrasjner, øvelser g kurs i bikjemi, mlekylærbilgi, genetikk, cytlgi, histlgi, fysilgi, statistikk, bilgi, samfunnsmedisin, metde, patlgi, fysilgi, mikrbilgi, anatmi, immunlgi, ernæring, ferdighetstrening Prblembasert læring Utplassering i praksis Klinisk smågruppeundervisning Klinikker Avdelingstjeneste 5

6 I første halvdel av studiet er PBL en sentral læringsfrm. Studentene arbeider i grupper på 7-8 sm møtes med en lærer ca 2 ganger pr uke. Omfanget av denne arbeidsfrmen avtar i løpet av studiet fr å gi plass til klinisk smågruppeundervisning. Vitenskapelig stillinger All undervisning på universitetet skal være frskningsbasert. De vitenskapelige ansatte skal dele arbeidstiden sin mellm universitetets t kjerneppgaver, undervisning g frskning. Det medisinske fakultet benytter følgende stillinger: Prfessr i hvedstilling Prfessr II Førsteamanuensis Kliniske stipendiater (stipendiater med ansettelsestid på 5 6 år) Universitetsstipendiater Universitetslektrer (begrenset bruk) Organisering I følge Nrmalregler fr fakulteter er det fakultetsstyret selv sm vedtar sin interne rganisering i avdelinger, prgrammer, permanente utvalg eller tilsvarende, innenfr de rammer universitetsstyret har gitt. Fakultetet er i dag rganisert med 10 grunnenheter. De 10 grunnenhetene gir følgende utdannelser: Prfesjnsstudie i medisin Masterprgram i internasjnal helse Bachelr- g masterprgram i ernæring Bachelr- g masterprgram i helseledelse g helseøknmi Masterprgram i helsefag Masterprgram i sykepleievitenskap Masterprgrammene i helsefag g sykepleievitenskap er rganisert i et eget institutt; Institutt fr sykepleievitenskap g helsefag. Det samme er gså bachelr g masterprgrammet i helseledelse g helseøknmi. Bachelr- g masterprgram i ernæring g masterprgrammet i internasjnal helse er rganisert under en grunnenhet sm primært, etter ressursinnsats, gir medisinundervisning. Ved en eventuell etablering av kirpraktrutdannelse ved Det medisinske fakultet må det vurderes m utdannelsen skal etableres i et eget institutt, eller under en av de eksisterende institutter eller fakultetsdivisjner. I det siste tilfelle vil Institutt fr medisinske basalfag eller en fakultetsdivisjn på et av universitetssykehusene være det mest aktuelle. 6

7 Ressursbehv En kan dele ressursbehvene fr pprettelsen av et kirpraktrstudium ved det Medisinske Fakultet i Osl i t hveddeler; areal g persnal/driftressurser. Arealbehvene er igjen delt i tre; lkaler til undervisning, ferdighetstrening g klinikk/praksis. Arealkrav Undervisningen i basalfag vil primært fregå i universitetets egne lkaler, mens klinikk g praksis skal fregå delvis i spesialisthelsetjenesten g delvis i primærhelsetjenesten. Fellesarenaer: I Bachelrdelens felles undervisning ser en at med 20 studenters pptak vil en kunne tilpasse eksisterende kurs g labratrier til et økt antall studenter uten å øke arealer. Det må fretas enkelte endringer i disseksjnsundervisningen. Det er imidlertid knyttet utfrdringer til økt arealbehv i frhld til nyansettelsene sm er nødvendig i studiets første del. Det mest naturlige å legge den kliniske undervisning til en institusjn sm har undervisningsg frskningskmpetanse, det vil si en av de 4 universitetssykehusene i Oslreginen. Fagspesifikke arenaer Gjennm hele studiet (bachelr- g masterdelen) vil kirpraktrstudentene ha behv fr tilpasset rm/sal til ferdighetstrening. Det er en frdel at et slikt ferdighetssenter lkaliseres nær der studentene pphlder seg fr å unngå reising i størst mulig grad, men avgjørende fr lkalisering vil være muligheten fr å skaffe arealer. Førstelinjetjenesten: Det vil bli behv fr å pprette en klinikk i Osl der kirpraktrstudentene kan lære å jbbe i primærhelsetjenesten. Klinikken bør ligge i tilknytning til eksisterende medisinske behandlingstilbud g med tilgang til billeddiagnstisk utstyr. Persnalressurser Basalfag I bachelr-delen av studiet vil det både være behv fr nye stillinger innen anatmi, fysilgi, bikjemi g ernæring, men gså kirpraktrspesifikke stillinger. Hvedtyngden av nye stillinger vil imidlertid være de innen de medisinske fagene. Klinikk/praksis I spesialisthelsetjenesten (universitetssykehus) vil studentene ha undervisning ved de fleste avdelinger. Dette vil kreve en økning i antall stillinger. Sm ved undervisning av medisinstudenter i universitetssykehusene, vil universitetsstillingene sm regel være i vitenskapelig bistilling kmbinert med en sykehusstilling. I primærhelsetjenesten 7

8 Ved nytilsettinger knyttes gjerne prfessrpakker. Det vil si at til hvert vitenskapelig årsverk knyttes det teknisk/administrativ støtte, rekrutteringsstillinger, driftsmidler g infrastruktur. Det må frusettes at de institusjner i primærhelsetjenesten g spesialisthelsetjenesten sm blir benyttet i den kliniske undervisning får kmpensert fr de utgifter universitetsfunksjnen fr økt antall studenter innebærer. Dette tilsvarer det såkalte funksjnstilskudd sm blir tildelt universitetsklinikkene fr å ha medisinstudenter i avdelingene. Vedlegg: Oversikt ver utdanningen Tabell 2 Studiemdellen i et fugleperspektiv Det vil nedenfr bli gitt en versikt ver medisinstudiet g en tentativ ppbygging av kirpraktrstudiet i fugleperspektiv. Hensikten med versikten er å gi et verblikk ver sammenfallende g divergerende elementer i studieplanen. Semester Fag kun fr medisinstudenter Felles fag fr medisinstudenter g Fag kun fr kirpraktrstudenter kirpraktrstudenter 1 Praksis hs allmennpraktiker 4x4 timer Examen phisphicum Human bilgi Individ g kmmunikasjn Samfunn, metde g etikk Praksis i kirpraktrklinikk 3 dager Fysikk fr Klinisk Bimekanikk 45 timer Ferdighetstrening 2 Praksis hs allmennpraktiker 8 timer Cellebilgi Kirpraktisk histrie 10 timer Palpasjn, Psykmtr Trening g Ikke verbal Kmmunikasjn 20 timer Teretisk Bimekanikk 64 timer Ferdighetstrening 3 Klinisk smågruppeundervisning 30 timer Signalveier/endkrinlgi Bld/immunlgi/mikrbilgi Sirkulasjn Palpasjn, Psykmtr Trening g Ikke verbal Kmmunikasjn 20 8

9 Respirasjn Nyrer/urinveier 4 Klinisk Frdøyelse/ernæring smågruppeundervisning Bevegelsesapparatet 34 timer Klinisk kmmunikasjn Avdelingstjeneste 1 dag pr student, Chirurgia minr (Legevakten) 1 dags kurs, samt følge vakthavende lege på skadeavdelingen 5 Hjerte/sirkulasjn Lunger/respirasjn Nyrer/urinveier 6 Hud Bld Frdøyelse/ernæring 7/5* Øre-nese-halssykdmmer Nevrbilgi Hde-hals anatmi Nevrlgi 8/6 Nervesystemet g mentale funksjner Nevrbilgi Nevrlgi Selvstendig ppgave 9/7 Reprduksjn Mr -barn 10/8 Pasient g samfunn Utplassering hs primærlege g sykehus 12 uker 11/9 Selvstendig ppgave Intrduksjn timer Teretisk Bimekanikk 64 timer Ferdighetstrening Ferdighetstrening Klinisk bimekanikk I 60 timer Klinisk bimekanikk II 60 timer Radigrafi, strålehygiene, psisjnering g prjeksjn Ferdighetstrening 9

10 Sykdmspresentasjner Intervensjner, helsesjekk, regelverk Katastrfe g akuttmedisin 12/10 Selvstendig ppgave Intrduksjn Sykdmspresentasjner Intervensjner, helsesjekk, regelverk Katastrfe g akuttmedisin * Medisinstudentenes 7.semester utgjør kirpraktrstudentenes 5. semester. ECCE kravene Minimumskravne sm stilles fr at kirpraktrutdanningen skal gdkjennes av det internasjnale akkrediteringsrganet fr kirpraktrutdanning CCE Master delen: Frslag til rammetimeplan fr Masterprgram i Kirpraktikk Det er pr. dat tre utdanningsinstitusjner sm benytter seg av Bachelr g Masterprgram i sin kirpraktrutdanning. Det er t sm går direkte til en klinisk Mastergrad, uten veien m en Bachelr. De andre gir en BSc hnurs, t(2) Bachelrs, eller en prfesjnell tittel sm f.eks Dctr f Chirpractic (DC)( USA). Disse frskjellene er hvedsakelig betinget av frskjeller i tradisjn g utdanningssystem. Flere institusjner, hvedsakelig universitetsbaserte, verveier eller er i ferd med å tilpasse sin utdanning til Bachelr/Master mdellen Av de sm benytter seg av BSc/Master systemet er det kun Syddansk Universitet sm kmbinerer medisin g kirpraktrutdanning i Bachelrdelen. Etter sm Universitetet i Osl planlegger en kmbinasjnsmdell ad mdem Syddansk Universitet g etter å ha lest gjennm Masterprgrammene til alle tre institusjnene synes det mest naturlig g benytte Masterprgrammet fra Syddansk Universitet sm grunnlagsmdell med nen tillegg/frandringer. Det betinger at det legges inn nen tilleggsfag fr kirpraktrstudentene i Bachelrdelen, så sm Kirpraktisk histrie,, Palpasjn, Psyk-mtr trening, 10

11 Teretisk g Klinisk Bimekanikk med intrduksjn av behandlingsteknikker sm fr eksempel Diversified, Lgan Basic, SOT etc., men dette kan vi kmme tilbake til senere. Målsetting Masterprgrammet har en varighet på t år hvr målsettingen er å frmidle til studenten en vitenskapelig basert evne til å løse/tlke kliniske prblem (diagnse g differensialdiagnse) g de nødvendige ferdigheter fr å frebygge g behandle sykdmmer i muskelskjelettsystemet. Dette er nødvendig fr å kunne frtsette inn i g gjennmføre den påfølgende turnustjenesten, sm er en frutsetning fr å bli autrisert sm kirpraktr i Nrge. Etter å ha fullført Masterprgrammet bør studenten være i stand til: skrive en adekvat pasienthistrie(anamnese) utføre en adekvat fysikalsk undersøkelse utføre g tlke relevante diagnstiske billedundersøkelser anbefale g tlke relevante labratrietester integrere data g funn i en adekvat diagnse henvise pasienter til andre, indikerte behandlinger/undersøkelser gi råd g hjelp vedrørende prfylakse freslå rehabilitering g andre kmplementære behandlinger fr muskelskjelett systemet føre adekvate jurnaler kritisk å evaluere frskningsresultater samarbeide g kperere med helsepersnell innenfr g utenfr sykehusene Instruksjnen er en kmbinasjn av prblembasert læring (PBL), gruppearbeid, frelesninger, seminar, fredrag, labratriearbeid, pasientbehandling, enten under direkte tilsyn eller rettledet i tillegg til bruk av studierm/labratrier med tilhørende fasiliteter. Evaluering er basert på eksaminering; dette kan være ekstern eller intern bedømming, muntlig g/eller skriftlig. OVERSIKT 7. Semester 11

12 Klinisk Turnus/Utplassering (M)A.. 3 uker. 6 Studiepeng Gdkjent/ikke gdkjent/fremmøte minst 80% Aktiv deltagelse i daglig virksmhet i en medisinsk g en kirurgisk avdeling på sykehus under tilsyn av en, eller t leger ansatt på respektive avdelinger. Studenten må fullføre minst 5 jurnaler sm skal gdkjennes av veileder. Intrduksjn til Klinisk Masterppgave/Prsjektppgave. 12 timer Generell Diagnstikk (M)A. 6 timer i uken. 144 timer ver 2 semester. Til sammen 25,5 Studiepeng. Eksamen. Antall uker Dermatlgi 2 Nevrlgi/nevrkirurgi 3 Psykiatri 3 Geriatri 1 Urlgi 1 Bløtvevskirurgi 1 Ortpedi 3 Allmennmedisin 3 Revmatlgi 2 Endkrinlgi 2 Luftveissykdmmer 1 Kardilgi 1 Lærings- g undervisningsfrmer: Prblem basert læring, gruppearbeid, frelesninger, selvstudier Radigrafi: 4 timer i uken. 50 timer. Studiepeng inkludert i Generell Diagnstikk A. Eksamen. Inkluderer røntgenfysikk, stråling, strålevern, MR. CT. Ekspnering g fremkalling, prjeksjns g eksaminasjnsteknikk. Etc. Instruksjn: Frelesninger g praktisk trening. Klinisk Bimekanikk (M)A. 4 timer i uka. 60 timer. 6 studiepeng. Eksamen Studenten skal få innsikt i kunnskap g evne til å behandle bimekaniske dysfunksjner ved å bruke skive baserte behandlingsteknikker sm fr eksempel Gnstead g Cx 12

13 Innhld: Praktisere psyk-mtr ferdigheter Statisk g dynamisk palpasjn Gnstead Teknikker Fleksjn-distraksjns teknikker (Cx) Disc relaterte syndrmer. Lærings- g undervisningsfrmer: PBL, klinikk, gruppearbeid, teknikk lab 8 Semester Klinisk Turnus/Utplassering (M)B. 3 uker. Frtsettelse av Klinisk Turnus A. 6 studiepeng Klinisk Masterppgave/Prsjektppgave. Semester 7 tm. 10 Målsetting: Gjøre studenten i stand til å utføre g gjennmføre et frskningsprsjekt innen hans/hennes fagmråde. Utvikle evnen til å administrere tid g arbeidsinnsats i et større individuelt ppdrag. Videreutvikle kunnskap m frskningsmetdlgi i tillegg til å utvikle evnen til kritisk vurdering av tilgjengelig litteratur. Øke evnen til å kmmunisere metder, resultater g knklusjner på en klar måte i skriftlig frm. Innhld: Sammen med sin veileder må studenten finne passende kliniske tema g freslå metder fr å illustrere disse. Videre må studenten identifisere g lkalisere relevant litteratur fr så å freta en kritisk gjennmgang g tlke litteraturen. Studenten må samle de nødvendige data, dra en vitenskapelig knklusjn basert på disse g kmmunisere dette på en klar g knsis måte, i skrevet frm, på samme måte sm er vanlig ved vitenskapelige publikasjner. Lærings- g undervisningsfrmer: Veiledet, selvstendig prsjektarbeid. Avhengig av tema kan prsjektet utføres sm litteraturgjennmgang, eller sm et mindre, praktisk frskningsprsjekt. 13

14 Et sammendrag av tema g fremdriftsplan med relevant litteratur må gdkjennes senest ved utgangen av 8. semester. Generell Diagnstikk (M)A. Frtsettelse fra 7. semester Radilgi/Røntgendiagnstikk av muskelskjelett systemet. 2 timer i uken. 96 timer. Eksamen g studiepeng i 10. semester. Innhld: Kngenital, metablsk g vaskulær ben sykdm. Ostekndritt Krnisk anemi Leukemi Degenerativ, inflammatrisk g metablsk artrpati. Infeksiøs artritt. Primære maligne ben tumrer. Ostemyelitt Benigne ben tumrer. Tumr lignende tilstander Frakturer Thrakale g abdminale rganiske sykdmmer. Andre rganiske sykdmmer Ultralydundersøkelse Lærings- g undervisningsfrmer: Frelesninger, gruppearbeid, praktisk trening. Klinisk Bimekanikk (M)B. 4 timer i uken. 60 timer. 6 studiepeng. Eksamen Rehabiliteringsteri. Innhld: Generell idrettsfysilgi g anatmi. Styrke, fleksibilitet g krdinasjnstrening Uthldenhetstrening Bevegelsesøvelser Stabilitetsøvelses knsept 14

15 McKenzie knsept Lærings- g undervisningsfrmer: Kmbinasjn av frelesninger, klinikk, gruppearbeid, diskusjner g øvelser hvr studentene presenterer muntlige g skriftlige ppgaver. 9.Semester Klinisk Turnus/Utplassering (M)C. Tre dager i uken, Ryggklinikk g undervisningspraksiser, 50/ Studiepeng Målet er å lære studenten til g ha en flerfaset tilnærming til behandling. Turnusen gir studenten mulighet til å teste g få vurdert de ferdigheter han må besitte etter avsluttet utdanning. Studenten skal være i stand til å: ta pp en mfattende pasienthistrie (anamnese) utføre en fullstendig bjektive undersøkelse freslå g tlke relevante diagnstiske billedundersøkelser integrere infrmasjn g funn i en kmplett diagnse henvise pasienter til annen behandling/undersøkelse når det er indikert infrmere m frebygging av sykdm lede rehabilitering gjennm øvelser g andre metder utføre manuell g annen tilleggsbehandling på muskelskjelettsystemet nedtegne g lagre fullstendige helsepplysninger på pasientene evaluere frskningsresultat kritisk samarbeide med andre helsearbeidere både innenfr g utenfr sykehussektren. En essensiell måte å tilegne seg disse ferdighetene på er gjennm g ppmuntre studenten til å presentere resymé/ kasuistikk både muntlig g skriftlig. Lærings- g undervisningsfrmer: Assistert g uavhengig pasientbehandling i en tverrfaglig klinikk g i privat praksis. Klinisk Masterppgave/Prsjektppgave. Semester 7 tm

16 Generell Diagnstikk. (M)B. 6 timer i uken studiepeng. 144 timer, 9-10 semester. Eksamen Innhld: Antall uker Nevrkirurgi 3 Gyneklgi 1 Onklgi 2 Psykiatri 3 Geriatri 1 Pediatri 3 Bløtvevskirurgi 1 Ortpedi 3 Allmennmedisin 1 Revmatlgi 3 Gastrenterlgi 1 Infeksjnsmedisin 2 Type undervisning: PBL, gruppearbeid, frelesninger, selv studium. Radilgi/Røntgendiagnstikk: 4 timer i uken. Semester 8 tm.10 Klinisk Bimekanikk (M)C. 4timer i uken. 60 timer. 9 studiepeng. Eksamen Innhld: Vanlige tilstander så sm artikulere dysfunksjner i skulder, albue, hand, fingre, hfte, kne, ankel g ft. Observasjn, palpasjn, bevegelsespalpasjn, muskel styrke g rtpediske g nevrlgiske tester av mrådene nevnt venfr. Relevante manuelle teknikker fr behandling av sykdmmer i disse mrådene. Justeringsteknikker, mbilisering, bløtvevsteknikker g øvelsesprgram. Lærings- g undervisningsfrmer: PBL, gruppearbeid, labratrieklasser(ferdighetstrening). 10. Semester 16

17 Klinisk Turnus/Utplassering (M)C: 3 dager i uken. Frtsettelse fra 9 semester. Eksamen gdkjent ved 80% fremmøte g ppnådd pasientmengde/miks.12 Studiepeng Lærings- g undervisningsfrmer: Assistert g selvstendig pasient behandling i en tverrfaglig klinikk g i privat praksis. 50/50 Klinisk Masterppgave/Prsjektppgave. Fra 7 tm.10 semester. 15 studiepeng ved gdkjenning Generell Diagnstikk. (M)B. 6 timer i uken. Frtsettelse fra 9.semester 8,4 Studiepeng. Eksamen. Radilgi/Røntgendiagnstikk. 2 timer i uken. Frtsettelse fra 8. g 9.semester. 7,35 studiepeng. Eksamen Klinisk Bimekanikk. Praksisrelaterte arbeidsgrupper. 17

18 :26:00

19 :26:00

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014 Retningslinjer fr søknad m g tildeling av klinisk krttidsstipend 2014 Søknadsfrist mandag 2. juni 2014 kl. 13.00 Innhld Om stipendet. 1 Definisjner... 2 Søknadens vedlegg.. 2 Innsending av elektrnisk søknadsskjema...

Detaljer

Universitetet i Oslo Institutt for statsvitenskap

Universitetet i Oslo Institutt for statsvitenskap Universitetet i Osl Institutt fr statsvitenskap Referat fra prgramrådsmøtet fr Offentlig administrasjn g ledelse - 3. juni 2015 Til stede: Jan Erling Klausen, Karine Nybrg, Haldr Byrkjeflt, Malin Haglund,

Detaljer

Det integrerte universitetssykehuset. O-SAK Orientering om Felles støttefunksjoner for forskning, innovasjon og utdanning - FIU

Det integrerte universitetssykehuset. O-SAK Orientering om Felles støttefunksjoner for forskning, innovasjon og utdanning - FIU Det integrerte universitetssykehuset O-SAK 23-16 Orientering m Felles støttefunksjner fr frskning, innvasjn g utdanning - FIU 1 Det integrerte universitetssykehuset Overrdnet strategisk målsetting, mai

Detaljer

Studenten har kunnskap om det spesialpedagogiske feltet innenfor følgende temaer:

Studenten har kunnskap om det spesialpedagogiske feltet innenfor følgende temaer: Fakultet fr humanira g Institutt fr menneskerettigheter, etikk g mangfld Grunnsklelærerutdanning/ Gjelder fr studieåret SPESPED100 30 Studiepeng SPESPED101 - Muntlig eksamen (15 stp) SPESPED102 - Frdypningsppgave

Detaljer

Flere institusjoner, hovedsakelig universitetsbaserte, overveier eller er i ferd med å tilpasse sin utdanning til Bachelor/Master modellen

Flere institusjoner, hovedsakelig universitetsbaserte, overveier eller er i ferd med å tilpasse sin utdanning til Bachelor/Master modellen Tentativt forslag til rammetimeplan for masterdelen ECCE kravene Minimumskravene som stilles for at kiropraktorutdanningen skal godkjennes av det internasjonale akkrediteringsorganet for kiropraktorutdanning

Detaljer

STUDIEPLAN. Årsstudium i landmåling (07/08)

STUDIEPLAN. Årsstudium i landmåling (07/08) STUDIEPLAN Årsstudium i landmåling (07/08) (One Year Curse in Land Surveying) 60 studiepeng (ECTS) Fulltid ver 1 år Utarbeidet av: Bjørn Gdager AVDELING FOR INGENIØRFAG 1. BAKGRUNN FOR STUDIET... 3 2.

Detaljer

Studieplan Bachelor i akupunktur, heltid Høst vår Godkjent i Høyskolekollegiet (HK-sak 11/14) Oppdatert

Studieplan Bachelor i akupunktur, heltid Høst vår Godkjent i Høyskolekollegiet (HK-sak 11/14) Oppdatert Studieplan Bachelr i akupunktur, heltid Høst 2015 - vår 2018 Gdkjent i Høysklekllegiet 06.03.2014 (HK-sak 11/14) Oppdatert 28.10.2014 1 Innhld 1. Opptakskrav... 3 2. Læringsutbytte... 3 3. Studiets verrdnede

Detaljer

Kompetanseutviklingsplan 2009-2012. Juli -09

Kompetanseutviklingsplan 2009-2012. Juli -09 Kmpetanseutviklingsplan 2009-2012 Juli -09 Innhld 1. Innledning... 3 2. Kmpetansekrav fr undervisning i grunnsklen... 3 a) Frskrift til pplæringslven 14-2 bkstav a nr. 1, lyder sm følger:... 3 b) Frskrift

Detaljer

Young Cittaslow- prosjektet. Et ungdomsutvekslingssamarbeid mellom Levanger og Orvieto 2012-2013

Young Cittaslow- prosjektet. Et ungdomsutvekslingssamarbeid mellom Levanger og Orvieto 2012-2013 Yung Cittaslw- prsjektet Et ungdmsutvekslingssamarbeid mellm Levanger g Orviet 2012-2013 Yung Cittaslw (I) Ungdmsutveksling i Orviet juni 2012 24 ungdmmer fra Levanger and 24 ungdmmer fra Orviet 7 dager

Detaljer

SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM

SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM Generell del Vedtatt i styret fr Samisk høgskle i sak S 09/11, 14.10.11 1 1. Innledning I henhld til lv m universiteter g høgskler 1-6 skal alle institusjner fr

Detaljer

Studieplan. Vår 2013. Videreutdanning i tverrfaglig akutt slagbehandling og rehabilitering av hjerneslagrammede

Studieplan. Vår 2013. Videreutdanning i tverrfaglig akutt slagbehandling og rehabilitering av hjerneslagrammede HiBu Fakultet fr helsevitenskap slagbehandling g Gjelder fr studieåret Side 1/7 Studieplan Vår 2013 slagbehandling g av hjerneslagrammede 15 studiepeng HiBu Fakultet fr helsevitenskap Høgsklen i Buskerud

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale mellm Sørlandets sykehus HF g Lund kmmune Delavtale nr. 10 Samarbeid m frebygging Gdkjent av Lund kmmunestyre 27.9.2012 0 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet sykehus HF g Lund

Detaljer

Studieplan 2014-2015. Videreutdanning i tverrfaglig akutt slagbehandling og rehabilitering av hjerneslagrammede

Studieplan 2014-2015. Videreutdanning i tverrfaglig akutt slagbehandling og rehabilitering av hjerneslagrammede HBV Fakultet fr helsevitenskap Gjelder fr studieåret Side 1/7 Studieplan Kull 2014 høst slagbehandling g rehabilitering av 15 studiepeng HBV Fakultet fr helsevitenskap Høgsklen i Buskerud g Vestfld Campus

Detaljer

Aktivitet Hensikt Oppgaver Resultat Ansvarlig

Aktivitet Hensikt Oppgaver Resultat Ansvarlig 1 Avklare evt pprettelse/ videreføring av reginal ambulansefunksjn 2 Frberende aktivitet fr 2015 Hensikten er å avklare m vi trenger en reginal funksjn fr å ivareta sentrale funksjner, g evt. hvilket innhld

Detaljer

Arbeid med læringsutbyttebeskrivelser i tilsynet med eksisterende studier

Arbeid med læringsutbyttebeskrivelser i tilsynet med eksisterende studier Arbeid med læringsutbyttebeskrivelser i tilsynet med eksisterende studier Lanseringsknferansen fr fagskletilsynsfrskriften 15. januar 2014 Magnus Strand Hauge Tilsyn med mastergradsstudier i histriskfilsfiske

Detaljer

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012 RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 212 Et utvalg av ansatte i ressursgruppen i hjemmebaserte tjenester. 1 Innhld Frrd... 3 Prsjektets frhistrie... 3 Prsjektets

Detaljer

Ny arbeidstaker-organisasjon

Ny arbeidstaker-organisasjon Ny arbeidstaker-rganisasjn Sm tidligere nevnt har det blitt ført samtaler m en mulig ny arbeidstakerrganisasjn fr ansatte innen diakni, prestetjeneste g kirkelig undervisning. De tre freningene har nå

Detaljer

Pensum for Kvalitetsrevisorer og Revisjonsledere Kvalitet

Pensum for Kvalitetsrevisorer og Revisjonsledere Kvalitet Pensum fr Kvalitetsrevisr, 01-07-2014 Side 1 Pensum fr Kvalitetsrevisrer g Revisjnsledere Kvalitet Quality Auditr (QA), Quality Lead Auditr (QLA) ette dkumentet gjengir krav til kandidatens kmpetanse i

Detaljer

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge Trndheim Helseklynge Frskning g utdanning innen samhandling g innvasjn Trndheim 14. nvember 2011 Til Helse- g msrgsdepartementet Kmmunetjenesteavdelingen Pstbks 8011 Dep 0030 Osl. (pstmttak@hd.dep.n) Høring

Detaljer

Ingeniørenes hverdag

Ingeniørenes hverdag Ingeniørenes hverdag Ingeniøren Tillegges ppgaver sm: - er diffust frmulerte - fte er en del av en større helhet (flerfaglige av karakter) - skal løses innenfr gitte tids- g kstnadsrammer 1 Ingeniørenes

Detaljer

Utkast Notat Brukers hverdagssituasjoner og tiltak for trygghet, mestring og sosial deltakelse sett i lys av kommunal tjenesteinnovasjon

Utkast Notat Brukers hverdagssituasjoner og tiltak for trygghet, mestring og sosial deltakelse sett i lys av kommunal tjenesteinnovasjon Utkast Ntat Brukers hverdagssituasjner g tiltak fr trygghet, mestring g ssial deltakelse sett i lys av kmmunal tjenesteinnvasjn Metdentat utarbeidet av Ulf Harry Evensen med bistand fra Thmas Andersen,

Detaljer

Handlingsplan 2014-2015

Handlingsplan 2014-2015 Handlingsplan 2014-2015 17.03.2014 Fjellreginsamarbeidet Visjn Levende g livskraftige bygder i fjellmråda Frmål Fjellreginsamarbeidet (FRS) er et plitisk nettverk. FRS er pådriver fr en plitikk sm sikrer

Detaljer

Tentativt forslag til rammetimeplan for bachelordelen av kiropraktorutdanningen

Tentativt forslag til rammetimeplan for bachelordelen av kiropraktorutdanningen : Tentativt forslag til rammetimeplan for bachelordelen av kiropraktorutdanningen 1. semester Felles medisin og kiropraktikk 1. semester består av 4 emneområder: Examen philosophicum Human biologi Individ

Detaljer

Rektors spørsmål om avdelingenes planer

Rektors spørsmål om avdelingenes planer Vedlegg 1 til ntat m årsrapprt 27.06.14 Rektrs spørsmål m avdelingenes planer Svarene sendes inn sammen med andre innspill sm har frist 7.ktber. Hvedutfrdring AFT: Få til daglig drift i byggeperiden nytt

Detaljer

Årsrapport 2013 - BOLYST

Årsrapport 2013 - BOLYST Frist: 24. april Sendes til: pstmttak@krd.dep.n Til: KMD Årsrapprt 2013 - BOLYST Fra: Vest-Finnmark reginråd Dat: 23.4.2014 Kmmune: Prsjektnavn: Prsjektleder: Leder i styringsgruppen: Kntaktpersn i fylkeskmmunen:

Detaljer

Institusjonsakkreditering og fagområdegodkjenning

Institusjonsakkreditering og fagområdegodkjenning Institusjnsakkreditering g fagmrådegdkjenning NOKUTs fagskleknferanse 21. ktber 2015 Bjørn R. Stensby, seksjnssjef, Akkrediterings- g rådgivningsseksjnen, Tilsynsavdelingen Tema NOU 2014: 14 Fagsklen et

Detaljer

Rutiner for ansvar og kontroll ifb. bidrags og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA), IME fakultetet, 20. september 2011

Rutiner for ansvar og kontroll ifb. bidrags og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA), IME fakultetet, 20. september 2011 Rutiner fr ansvar g kntrll ifb. bidrags g ppdragsfinansiert aktivitet (BOA), IME fakultetet, 20. september 2011 (gjelder ikke prsjekter finansiert av EU prgrammer) Det vises til Instruks fr øknmifrvaltningen

Detaljer

Årsplan for Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi 2007 Vedtatt på møte i instituttstyret den 27. februar 2007

Årsplan for Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi 2007 Vedtatt på møte i instituttstyret den 27. februar 2007 Årsplan fr Institutt fr ssilgi g samfunnsgegrafi 2007 Vedtatt på møte i instituttstyret den 27. februar 2007 Innledning Hensikten med årsplanen fr 2007 er å gjøre rede fr instituttets pririteringer innen

Detaljer

STYREMØTE 30. juni 2010 Side 1 av 5. Plan og budsjett SØ 2010

STYREMØTE 30. juni 2010 Side 1 av 5. Plan og budsjett SØ 2010 STYREMØTE 30. juni 2010 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: Plan g budsjett SØ 2010 Sammendrag: Sykehuset Østfld HF (SØ) må i 2011 freta kstnadskutt på til sammen 19 mill. krner fr å følge

Detaljer

Er det behov for «mellomromskompetanse» i helse- og omsorgssektoren?

Er det behov for «mellomromskompetanse» i helse- og omsorgssektoren? Er det behv fr «mellmrmskmpetanse» i helse- g msrgssektren? ehelse 2013, Osl Dag Waaler Avdeling fr helse, msrg g sykepleie Høgsklen I Gjøvik Begrepet mellmrmskmpetanse ble første gang brukt i 2008 av

Detaljer

Studieplan Fagskoleutdanning i soneterapi. Kull 2014. Institutt for helhetsmedisin

Studieplan Fagskoleutdanning i soneterapi. Kull 2014. Institutt for helhetsmedisin Studieplan - fagskleutdanning i sneterapi Studieplan Fagskleutdanning i sneterapi Kull 2014 Institutt fr helhetsmedisin Side 1 av 26 Studieplan - fagskleutdanning i sneterapi Innhldsfrtegnelse INNLEDNING...

Detaljer

Retningslinjen er veiledende for alle kliniske legemiddelutprøvinger som gjennomføres ved Oslo universitetssykehus HF.

Retningslinjen er veiledende for alle kliniske legemiddelutprøvinger som gjennomføres ved Oslo universitetssykehus HF. Versjn nr. 1.1 1 HENSIKT Hensikten med SOP-en (Standard Operating Prcedure/retningslinje) er å beskrive den verrdnede rlle, ansvar g ppgavefrdeling i kliniske legemiddelutprøvinger. Retningslinjen skal

Detaljer

Innføring i NOKUTs godkjenningsordninger. Tina Rønning Lund, NOKUT

Innføring i NOKUTs godkjenningsordninger. Tina Rønning Lund, NOKUT Innføring i NOKUTs gdkjenningsrdninger Tina Rønning Lund, NOKUT NOKUT sm nasjnalt kmpetansesenter fr utenlandsk utdanning 1. Gdkjennings- g vurderingstjenester - Gdkjenningsrdninger etter søknad fra enkeltpersner

Detaljer

27. september HelsIT 2016 Stig A. Slørdahl

27. september HelsIT 2016 Stig A. Slørdahl 27. september 2016 HelsIT 2016 Stig A. Slørdahl DET STORE HAMSKIFTET I HELSETJENESTEN DIGITAL DISRUPTION Se det stre bildet 2016: Mer enn 25 prsent ver 67 år 21 24 prsent 18 20 prsent 15 17 prsent 8 14

Detaljer

Arbeidsprogram studieåret 2015/2016. Studentorganisasjonen StOr

Arbeidsprogram studieåret 2015/2016. Studentorganisasjonen StOr Arbeidsprgram studieåret 2015/2016 Studentrganisasjnen StOr Vedtatt av Studentparlamentet 08.05.2015 StudentOrganisasjnen ved Universitetet i Stavanger Arbeidsprgrammet er et styringsdkument sm beskriver

Detaljer

Nytt fra NOKUT. Avdelingsdirektør Stig Arne Skjerven. NOKUTs utlandskonferanse, Lillestrøm, 18.11.2014

Nytt fra NOKUT. Avdelingsdirektør Stig Arne Skjerven. NOKUTs utlandskonferanse, Lillestrøm, 18.11.2014 Nytt fra NOKUT Avdelingsdirektør Stig Arne Skjerven NOKUTs utlandsknferanse, Lillestrøm, 18.11.2014 Agenda Status på dagens aktiviteter g tjenester Nye g kmmende aktiviteter g tjenester Hva kan dere frvente

Detaljer

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Saksbehandler: Edvard Andreassen, tlf. 75 51 29 26 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200400496-3 012 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 13-2005/4

Detaljer

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning Alle fagskletilbydere v/styrene Deres ref Vår ref Dat 201006242-/AKN 05.05.2011 Innkalling til møte 1. juni 2011 - Frberedelse g prsess ved etablering av ny Database fr statistikk m fagskleutdanning Vi

Detaljer

STATUSRAPPORT Familieprosjekt i 2006

STATUSRAPPORT Familieprosjekt i 2006 STATUSRAPPORT Familieprsjekt i 2006 Tittel på tiltak/prsjekt: Familieprsjektet 2006 ved Helgelandssykehuset M i Rana. Prsjektleder: Tve Lill Røreng Falstad Frist: 1. mars 2007. Rapprten sendes per pst

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON. Salgstjenester for butikkaktiviteter. Åpen anbudskonkurranse

KRAVSPESIFIKASJON. Salgstjenester for butikkaktiviteter. Åpen anbudskonkurranse Vedlegg 1 til Knkurransegrunnlaget KRAVSPESIFIKASJON Salgstjenester fr butikkaktiviteter HANDL-050-13 Åpen anbudsknkurranse Anskaffelse ver EØS-terskelverdi Vedlegg 1 Kravspesifikasjn HANDL-050-2013 Salgstjenester

Detaljer

ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING

ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING Saksframlegg ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING Arkivsaksnr.: 10/2040 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Frslag til vedtak/innstilling: Frmannskapet tar saken til

Detaljer

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I KRIMINALTEKNISK VURDERING AV BLODSPOR

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I KRIMINALTEKNISK VURDERING AV BLODSPOR STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I KRIMINALTEKNISK VURDERING AV BLODSPOR Kriminalteknikk: Mdul 3A 5 studiepeng Gdkjent i høgsklestyret 17. ktber 2012 Mdul 1 Mdul 2 Mdul 3 1. Innledning Den kriminaltekniske etterfrskingen

Detaljer

Frokostseminar Fornebuporten 27. september Metodevurdering. Øyvind Melien, sekretariatet for Nye metoder

Frokostseminar Fornebuporten 27. september Metodevurdering. Øyvind Melien, sekretariatet for Nye metoder Frkstseminar Frnebuprten Metdevurdering Øyvind Melien, sekretariatet fr Nye metder 1 Nye metder Nye metder - bakgrunn Varierende eller manglende praksis fr vurdering av metder ved innføring eller utfasing

Detaljer

STRATEGIPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND 2012-2015

STRATEGIPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND 2012-2015 STRATEGIPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND 2012-2015 INNHOLD Strategiplan fr Høgsklen i Ålesund 2012 2015 Kunnskapsnav i en innvativ regin 3 Verdier 4 Utdanning 5 Frskning g frmidling 7 Interaksjn i reginen 8 Frvaltning

Detaljer

INTENSJONSAVTALE. mellom. Vestfold Fylkeskommune og Larvik kommune SAMBRUK AV AREALER: KULTURHUS VIDEREGÅENDE SKOLE.

INTENSJONSAVTALE. mellom. Vestfold Fylkeskommune og Larvik kommune SAMBRUK AV AREALER: KULTURHUS VIDEREGÅENDE SKOLE. INTENSJONSAVTALE mellm Vestfld Fylkeskmmune g Larvik kmmune Tema: SAMBRUK AV AREALER: KULTURHUS VIDEREGÅENDE SKOLE. Bakgrunn: Larvik kmmunestyre vedtk 3.desember 2003 Lkalisering av kulturhus : LOKALISERING:

Detaljer

Styremøte 5. mars 2015

Styremøte 5. mars 2015 Styremøte 5. mars 2015 Sted: Ruter, Drnningens gate 40 Tid: Kl. 10.00 14.00 Saker.: 11 /15 23/15 Sakliste til styremøte 5. mars 2015 Saksnr.: Sak Sak 11/15 Referat fra styremøte 29. januar 2015 Sak 12/15

Detaljer

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid Østfld 23.06.14 Rapprt fra kmpetansenettverket Opplæring av ungdm med krt btid -et kmpetanseprsjekt rettet mt ungdmsskler, videregående skler g vksenpplæring 1. Bakgrunn g rganisering Prsjektfrberedelsene

Detaljer

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV Saksbehandler: Tr-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200300272 109 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 09-2005 PRAKTISERING

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. DEL 2: BAKGRUNN.. 10 2a. Mandat. 11 2b. Definisjoner og teoretisk forankring 12 2c. Avgrensing. 14

INNHOLDSFORTEGNELSE. DEL 2: BAKGRUNN.. 10 2a. Mandat. 11 2b. Definisjoner og teoretisk forankring 12 2c. Avgrensing. 14 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1: INNLEDNING OG OPPSUMMERING 3 1a. Innledning.. 4 1b. Oppsummering.. 6 1c. Arbeidsmåte i frprsjektet.. 8 1d. Oppbygging av dkumentet.. 9 1 DEL 2: BAKGRUNN.. 10 2a. Mandat. 11 2b.

Detaljer

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR SLUTTRAPPORT ROR 2011-2013 Redigert 25.04.2013 Sluttrapprt Prsjekt Samhandlingsrefrm fr ROR 01.05.2011-01.05.2013 v/hege-beate Edvardsen Prsjektleder/krdinatr ROR Prsjektet skulle etter planen avsluttes

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Malvik kmmune Utkast til kntrllutvalget 13.2.17. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

Erfaringer å trekke fra nasjonal deleksamen i sykepleie

Erfaringer å trekke fra nasjonal deleksamen i sykepleie Erfaringer å trekke fra nasjnal deleksamen i sykepleie Marit Kirkevld Leder Prfesjnsråd fr utdanning g frskning i sykepleie [Takk til Stephan Hamberg fr tilgang til slides brukt på frkstmøte 17/3-16. Brukt

Detaljer

DESENTRALISERING AV SPESIALISTHELSETJENESTEN - OPPFØLGING

DESENTRALISERING AV SPESIALISTHELSETJENESTEN - OPPFØLGING Styresaknr. 42/05 REF: 2005/000199 DESENTRALISERING AV SPESIALISTHELSETJENESTEN - OPPFØLGING Saksbehandler: Jørn Stemland Dkumenter i saken: Trykt vedlegg : Oppsummering av Helse Nrd sin behandling av

Detaljer

Tilsyn med studiekvalitet. Øystein Lund Tilsynsdirektør NOKUT

Tilsyn med studiekvalitet. Øystein Lund Tilsynsdirektør NOKUT Tilsyn med studiekvalitet Øystein Lund Tilsynsdirektør NOKUT Kvalitetsmråder fr studieprgram Tilsyn g stimulans til kvalitetsutvikling Strtingets føringer Strukturmeldingen Knsentrasjn fr kvalitet Skjerpede

Detaljer

PLAN FOR PRAKSIS I UTLANDET

PLAN FOR PRAKSIS I UTLANDET Høgsklen i Sørøst-Nrge Telemark Praksis i utlandet 2017 PLAN FOR PRAKSIS I UTLANDET BARNEHAGELÆRERUTDANNING Innhld PRAKSIS 3. STUDIEÅR -HØSTSEMESTERET... 3 Praksis i utlandet... 3 Innledning... 3 Oppgaver

Detaljer

Veien til arbeidslivet. IMDI Indre Østs seminar

Veien til arbeidslivet. IMDI Indre Østs seminar Veien til arbeidslivet IMDI Indre Østs seminar 30 Oktber 2013 Nasjnalt kmpetansesenteret fr utenlandsk utdanning i NOKUT Katarina G. Witek Nasjnalt kmpetansesenteret fr utenlandsk utdanning Kmpetansesenterets

Detaljer

Prosedyre for fullmakter mellom HAMU og AMU. Ansvarlig: Svein Sivertsen Verifisert: Godkjent: Side: 1 av 7

Prosedyre for fullmakter mellom HAMU og AMU. Ansvarlig: Svein Sivertsen Verifisert: Godkjent: Side: 1 av 7 Ansvarlig: Svein Sivertsen Verifisert: Gdkjent: Side: 1 av 7 1. Hensikt Prsedyre fr HAMU g AMU dkumenterer fullmakter gitt mellm HAMU g AMU. Den beskriver videre hvrdan utvalgene skal arbeide fr å drive

Detaljer

Tips til oppstartsfasen

Tips til oppstartsfasen 1 Tips til ppstartsfasen Friluftslivskartlegging i Buskerud 2015-2017 Dette tipsheftet bygger på viktige erfaringer fra andre fylker g prblemstillinger sm ble tatt pp på ppstartsseminaret i Buskerud 12.

Detaljer

LÆRINGS- og GJENNOMFØRINGSPLAN

LÆRINGS- og GJENNOMFØRINGSPLAN LÆRINGS- g GJENNOMFØRINGSPLAN Fagkurs i infrmasjnssikkerhet g persnvern fr kmmuner basert på Nrmen Planen er et støttedkument til Nrm fr infrmasjnssikkerhet Utgitt med støtte av: Versjn 0. 9 www.nrmen.n

Detaljer

1 Om forvaltningsrevisjon

1 Om forvaltningsrevisjon PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Malvik kmmune Vedtatt i sak 85/14 i kmmunestyret den 15.12.14. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Osl Til: Medlemmer av prgramrådet fr prfesjnsstudiet i psyklgi Dat: 18.09.2014 Deres ref.: Vår ref.: BHJU Referat fra møte i prgramrådet fr prfesjnsprgrammet

Detaljer

UNIVERSITETS- og FUSJONSPROSJEKTET Delprosjekt 2 Faglig organisering

UNIVERSITETS- og FUSJONSPROSJEKTET Delprosjekt 2 Faglig organisering UNIVERSITETS- g FUSJONSPROSJEKTET Delprsjekt 2 Faglig rganisering Mandatet skal behandles av fellesstyret. Det tas frbehld m justeringer i mandatet sm følge av dette. 1 Bakgrunn Det vises til styresakene

Detaljer

Målet er at samhandling, gjennom robust organisatorisk forankring og optimaliserte pasientforløp, skal bidra til:

Målet er at samhandling, gjennom robust organisatorisk forankring og optimaliserte pasientforløp, skal bidra til: Fagavdelingen Styresak nr. 5/10 SAMHANDLING SOM STRATEGISK VERKTØY I NORDLANDSSYKEHUSET Saksbehandler: Steinar Pleym Pedersen Dkumenter i saken : Saksnr.: 2010/75 Dat: 08.02.2010 Trykt vedlegg: Samhandlingsrefrmen

Detaljer

Læringsmiljøarbeidet ved Universitetet i Tromsø

Læringsmiljøarbeidet ved Universitetet i Tromsø Læringsmiljøarbeidet ved Universitetet i Trmsø Årsrapprt fra Læringsmiljøutvalget (LMU) studieåret 2006-2007 Del I: Læringsmiljøutvalget Læringsmiljøutvalgets mandat g sammensetning Læringsmiljøutvalget

Detaljer

Interregionalt nettverk for regionale brukerutvalg Helse Midt-Norge, Stjørdal 13. og 14. april 2016

Interregionalt nettverk for regionale brukerutvalg Helse Midt-Norge, Stjørdal 13. og 14. april 2016 Interreginalt nettverk fr reginale brukerutvalg Helse Midt-Nrge, Stjørdal 13. g 14. april 2016 Tilstede i møtet: Øistein Winje, leder Helse Sør-Øst Martha Østbye, sekr. Helse Sør-Øst Grete Müller, nestleder

Detaljer

SPED4200D Logopedi deltid

SPED4200D Logopedi deltid SPED4200D Lgpedi deltid 1. Emnets nivå g mfang Beskrivelse Emnets navn Emnekde i FS fr emnet g studienivåkde i FS Emnets mfang i studiepeng Finansiering av emnet Frdypning i lgpedi Frdjuping i lgpedi Speech

Detaljer

Samarbeidsprosjektet Riktigere prioriteringer i spesialisthelsetjenesten

Samarbeidsprosjektet Riktigere prioriteringer i spesialisthelsetjenesten Samarbeidsprsjektet Riktigere pririteringer i spesialisthelsetjenesten Mttak, vurdering g registrering av henvisninger til planlagt helsehjelp i spesialisthelsetjenesten 1 Målgrupper Spesialister sm vurderer

Detaljer

Inngått mellom Høgskolen i Sørøst-Norge, (HSN) Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap og skoleeier i.kommune.

Inngått mellom Høgskolen i Sørøst-Norge, (HSN) Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap og skoleeier i.kommune. PARTNERSKOLEAVTALE Inngått mellm Høgsklen i Sørøst-Nrge, (HSN) Fakultet fr humanira, idretts- g utdanningsvitenskap g skleeier i.kmmune. Partnerskle: 1. Varighet Avtalen gjelder fr tidsrmmet 01.08.2017-30.07.2021.

Detaljer

Turbovurdering av utenlandsk høyere utdanning. Avdelingsdirektør Stig Arne Skjerven Rådgiver Helen Eckersberg NOKUT

Turbovurdering av utenlandsk høyere utdanning. Avdelingsdirektør Stig Arne Skjerven Rådgiver Helen Eckersberg NOKUT Turbvurdering av utenlandsk høyere utdanning Avdelingsdirektør Stig Arne Skjerven Rådgiver Helen Eckersberg NOKUT NOKUT Nasjnalt rgan fr kvalitet i utdanningen Faglig uavhengig rgan under Kunnskapsdepartementet

Detaljer

HÅNDBOK FOR PRAKSISSTUDIER BACHELOR I SYKEPLEIE

HÅNDBOK FOR PRAKSISSTUDIER BACHELOR I SYKEPLEIE HÅNDBOK FOR PRAKSISSTUDIER BACHELOR I SYKEPLEIE Høgsklen i Gjøvik Seksjn fr sykepleie 2012/2013 INNHOLD PRAKSISSTUDIER 1 RETNINGSLINJER FOR STUDENTENES VAKTPLAN. 2 MAL FOR VAKTPLAN 3 RETNINGSLINJER FOR

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STJØRDAL KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

Nr. Sak Type sak Underlag 08/14 Godkjenne referat møte 12. mars 2014. Leder ønsket velkommen til møtet og redegjorde for agendaen.

Nr. Sak Type sak Underlag 08/14 Godkjenne referat møte 12. mars 2014. Leder ønsket velkommen til møtet og redegjorde for agendaen. Dat 12.03.2014 Emne Referat møte i frnyingsstyret Side 1 f 5 Tilstede frnyingsstyret (FS) Fraværende FS Helse Sør-Øst RHF På sak HF-direktører: Bjørn Erikstein, Osl universitetssykehus HF (møteleder),

Detaljer

Årshjul for eierstyring høsten 2017/våren-2018 og forslag til opplegg for dialogmøter

Årshjul for eierstyring høsten 2017/våren-2018 og forslag til opplegg for dialogmøter Vedlegg 2 Årshjul fr eierstyring høsten 2017/våren-2018 g frslag til pplegg fr dialgmøter 1. Bakgrunn Sm ppfølging av styrets vedtak m mål fr eierskap i aksjeselskap (styresak 152/16), må det fastsettes

Detaljer

Yrkeskvalifikasjonsdirektivet 2005/36/EF med endringer 2013/55/EU. Linda Jamtvedt Børresen, seniorrådgiver NOKUT

Yrkeskvalifikasjonsdirektivet 2005/36/EF med endringer 2013/55/EU. Linda Jamtvedt Børresen, seniorrådgiver NOKUT Yrkeskvalifikasjnsdirektivet 2005/36/EF med endringer 2013/55/EU Linda Jamtvedt Børresen, senirrådgiver NOKUT Agenda Direktiv 2005/36/EF Direktivets virkemråde Direktivets ppbygging Det materielle innhldet

Detaljer

Ansvar for å foreslå løsninger i en ny kommune ut fra arbeidsbeskrivelser gitt i denne prosjektplanen. Tjenesteyting: Helse, pleie og omsorg

Ansvar for å foreslå løsninger i en ny kommune ut fra arbeidsbeskrivelser gitt i denne prosjektplanen. Tjenesteyting: Helse, pleie og omsorg Arbeidsgruppe: Ansvar fr å freslå løsninger i en ny kmmune ut fra arbeidsbeskrivelser gitt i denne prsjektplanen. Tjenesteyting: Helse, pleie g msrg Arbeidsrapprt 01.09.15 Arbeidsrapprten er et dkument

Detaljer

Forslag til organisering av arbeidet med gjennomgangen av tilbudsstrukturen

Forslag til organisering av arbeidet med gjennomgangen av tilbudsstrukturen Utarbeidet av: Avdeling fr fag- g yrkespplæring Ntat Dat: 7.1.2015 Saksnummer: 2014/2309 Til: Partene i arbeidslivet ved SRY g faglige råd Fylkeskmmunene ved Frum fr fylkesutdanningssjefer (FFU) Sametinget

Detaljer

Studieplan Naturmedisinsk grunnutdanning

Studieplan Naturmedisinsk grunnutdanning Studieplan Naturmedisinsk grunnutdanning Sist ppdatert 27. desember 2017 Innhld 1 Innledning... 3 1.1 Fag sm inngår i studiet... 3 1.2 Oppbygning av utdanningen... 4 1.3 Hva er naturmedisin?... 4 1. Hvedmål...

Detaljer

Årsklasse Grunnlag Lag. Årsklasse Grunnlag Lag

Årsklasse Grunnlag Lag. Årsklasse Grunnlag Lag 1 A - lag Damer A-lag Damer er det kvalitetsmessig beste damelaget i Elverum Ftball. Laget har sm ambisjn i første mgang å etablere seg i 3 div. Dette understøttes sm Målsettinger i klubbens egen handlingsplan.

Detaljer

Handlingsplan med budsjett for 2013 - Hå kommune

Handlingsplan med budsjett for 2013 - Hå kommune Handlingsplan med budsjett fr 2013 - Hå kmmune Hå kmmune er i gang med versiktsarbeidet, men har fr 2013 basert handlingsplanen fr flkhelsearbeidet på tall fra flkehelsebarmeteret. Nen sentrale trekk ved

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom. Vardesenter for kreftrammede og pårørende

Samarbeidsavtale mellom. Vardesenter for kreftrammede og pårørende Samarbeidsavtale mellm Kreftfreningen g NORDLANDSSYKEHUSET fr etablering av Vardesenter fr kreftrammede g pårørende En Varde fr kreftmsrgen En varde representerer håp g trygghet. Den frteller hvr man er,

Detaljer

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg Vedlegg Nærmere m bakgrunnen fr anmdningen Staten ved IMDi anmdet i fjr kmmunene m å bsette 10707flyktninger i 2014. Alle landets kmmuner er bedt m å bsette flyktninger. Kmmunene har hittil vedtatt å bsette

Detaljer

Studiehåndbok. Lektorutdanning i realfag 2012/2013

Studiehåndbok. Lektorutdanning i realfag 2012/2013 Studiehåndbk Lektrutdanning i realfag 0/0 Lektrutdanning i realfag - LUR LUR-studiet er en -årig integrert lærerutdanning sm gir undervisningskmpetanse i t realfag g sm kvalifiserer fr å undervise i videregående

Detaljer

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTETET

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTETET Innledning KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTETET FAKULTETSADMINISTRASJONEN Kmpetanseutviklingsplanen er en rammeplan fr arbeid med individuell g kllektiv kmpetanseutvikling

Detaljer

Norges Svømmeforbund. Informasjon om diverse saker & ting

Norges Svømmeforbund. Informasjon om diverse saker & ting Nrges Svømmefrbund Infrmasjn m diverse saker & ting Idrettslederutdanning Endelig en utdanning fr ledere i idrett Samarbeid mellm 29 særfrbund g NIH NSF har 3 veiledere under utdanning Tilbud m utdanning

Detaljer

Hvordan koble utenlandsk kompetanse med arbeidslivets behov?

Hvordan koble utenlandsk kompetanse med arbeidslivets behov? Hvrdan kble utenlandsk kmpetanse med arbeidslivets behv? Linda Jamtvedt Børresen, Senirrådgiver Nasjnalt rgan fr kvalitet i utdanningen (NOKUT) Dagens agenda Krt m NOKUT NOKUTs ppgaver Ulike gdkjenningsrdninger

Detaljer

Sluttrapport «Fysioterapi ved dystoni»

Sluttrapport «Fysioterapi ved dystoni» Sluttrapprt «Fysiterapi ved dystni» 2014-2016 Bakgrunn fr prsjektet g målsetting: Dystni er den nest hyppigste nevrlgiske bevegelsesfrstyrrelse sm gir ufrivillige bevegelser, sannsynligvis ligger prevalenstallene

Detaljer

tilsagnsperioden som er angitt for hvert fag i tabellen under. Det tas forbehold om

tilsagnsperioden som er angitt for hvert fag i tabellen under. Det tas forbehold om Saksbehandler: Mrten Skaug Vår dat: 19.11.2015 Deres dat: Vår referanse: 2015/3473 62718/2015 Deres referanse: Universitetet i Bergen Pstbks 7800 5020 Bergen Organisasjnsnummer: 874 789 542 Tilsagnsbrev

Detaljer

Prosjektbeskrivelse Regional areal- og transportplan for Buskerud (ATP Buskerud)

Prosjektbeskrivelse Regional areal- og transportplan for Buskerud (ATP Buskerud) Ntat Prsjektbeskrivelse Reginal areal- g transprtplan fr Buskerud (ATP Buskerud) Hensikt med prsjektbeskrivelsen: 1. Gi en krtfattet beskrivelse av prsjektet mht. målsettinger, rganisering, framdrift g

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no. Brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF

Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no. Brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF Helse Sør-Øst RHF Pstbks 404 2303 Hamar Telefn: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-pst: pstmttak@helse-srst.n Referat Møte: Brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF Tid: 28. april, kl 17.00-19.00 Sted: First Htell Ambassadeur,

Detaljer

Høring: Læringsmål i felles kompetansemoduler i spesialistutd. for leger (16/23842)

Høring: Læringsmål i felles kompetansemoduler i spesialistutd. for leger (16/23842) Fr mer infrmasjn m høringen - se nettsiden m høringen Sm grunnlag fr å kunne besvare spørsmålene ber vi m at respndentene leser høringsutkastet. Spørsmålene sm stilles er både av generell g spesifikk karakter.

Detaljer

SLUTTRAPPORT «HVORDAN FÅ UNGE TIL Å ØNSKE SEG EN KARRIERE I VAREHANDEL?»

SLUTTRAPPORT «HVORDAN FÅ UNGE TIL Å ØNSKE SEG EN KARRIERE I VAREHANDEL?» SLUTTRAPPORT «HVORDAN FÅ UNGE TIL Å ØNSKE SEG EN KARRIERE I VAREHANDEL?» Laget av: Inger Karin Engdal Rådgiver Oktber 2014 1 Bakgrunn: Varehandelen er Nrges største private arbeidsplass g karrieremulighetene

Detaljer

Styringsgruppen for prosjekt Kvalitet i praksisstudier

Styringsgruppen for prosjekt Kvalitet i praksisstudier Styringsgruppen fr prsjekt Kvalitet i praksisstudier Deltakere i styringsgruppen: Bente Skulstad, leder (Helsedirektratet), Nina Langeland (medisinutdanning), Pål Barkvll (dntlgiutdanning), Ingunn Skre

Detaljer

Vedlegg 3 Høringsnotat om endringer i læreplan i naturfag og læreplan i naturfag samisk i grunnskolen og videregående opplæring

Vedlegg 3 Høringsnotat om endringer i læreplan i naturfag og læreplan i naturfag samisk i grunnskolen og videregående opplæring Vår saksbehandler: Avdeling fr læreplan 1 Vår dat: 05.12.2012 Deres dat: Vår referanse: 2012/6261 Deres referanse: Vedlegg 3 Høringsntat m endringer i læreplan i naturfag g læreplan i naturfag samisk i

Detaljer

Farsund kommune. Rullering av kommuneplanens arealdel for Farsund - Lista. Planprogram Høringsforslag 10.10.14

Farsund kommune. Rullering av kommuneplanens arealdel for Farsund - Lista. Planprogram Høringsforslag 10.10.14 Farsund kmmune Rullering av kmmuneplanens arealdel fr Farsund - Lista Planprgram Høringsfrslag 10.10.14 1 Innledning Farsund kmmune har igangsatt rullering av kmmuneplanens arealdel fr Farsund- Lista.

Detaljer

Høringssvar Mulighetsstudie fra Klinikk for Lunge- og arbeidsmedisin, Medisinsk avd. Orkdal

Høringssvar Mulighetsstudie fra Klinikk for Lunge- og arbeidsmedisin, Medisinsk avd. Orkdal Til Samhandlingsdirektør St. Olavs Hspital Trndheim 10. februar 2015 Høringssvar Mulighetsstudie fra Klinikk fr Lunge- g arbeidsmedisin, Medisinsk avd. Orkdal Vi er verrasket ver at St. Olavs Hspital har

Detaljer

De regionale helseforetakenes felles IKT-strategi

De regionale helseforetakenes felles IKT-strategi De reginale helsefretakenes felles IKT-strategi Felles satsningsmråder g tiltak Nasjnal IKTs strategiplan fr 2013-2016 Versjn: 0.66 Dat: 14.09.12 Side 1 av 12 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Nasjnal satsning på

Detaljer

Årsmelding 2015 KEK Helse Bergen

Årsmelding 2015 KEK Helse Bergen Årsmelding 2015 KEK Helse Bergen Mandat: Klinisk etikkmité skal: Bidra til økt etisk bevissthet g kmpetanse m verdispørsmål knyttet til pasientbehandling Bidra til økt frståelse av frhldet mellm klinisk-etiske

Detaljer

Realfagskommuner Gardermoen, 21. mai 2015 Sidsel Sparre, Utdanningsdirektoratet

Realfagskommuner Gardermoen, 21. mai 2015 Sidsel Sparre, Utdanningsdirektoratet Realfagskmmuner Gardermen, 21. mai 2015 Sidsel Sparre, Utdanningsdirektratet Bakgrunn plitisk frankret Kunnskapsdepartementet har satt av midler på 2015-budsjettet til etablering g gjennmføring av rdningen

Detaljer

Retningslinjer for de samiske grunnskolelærerutdanningene Forslag vedtatt i Samisk rammeplanutvalg

Retningslinjer for de samiske grunnskolelærerutdanningene Forslag vedtatt i Samisk rammeplanutvalg Retningslinjer fr de samiske grunnsklelærerutdanningene Frslag vedtatt i Samisk rammeplanutvalg 19.01.2010 I FELLES DEL ORGANISERING, STRUKTUR OG INNHOLD 1. Innledning Retningslinjene fr de samiske grunnsklelærerutdanningene

Detaljer