Ressursbehov Kiropraktorutdanning i Oslo

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ressursbehov Kiropraktorutdanning i Oslo"

Transkript

1 Ressursbehv Kirpraktrutdanning i Osl Innledning/histrikk Bakgrunn I ktber 2003 ppnevnte Det medisinske fakultet en arbeidsgruppe sm skulle se på muligheten fr å etablere en kirpraktrutdanning ved fakultetet g m dette eventuelt kunne integreres i Osl96. Arbeidsgruppen bestd av følgende persner: Prdekan Per Brdal Prfessr Eric Rinvik Prfessr Nina Vøllestad Prfessr Dag Bruusgaard Prfessr Erik Bautz-Hlter Prfessr Anne Marit Mengshel Arbeidsgruppen fikk følgende mandat: Arbeidsgruppen skal utrede m det er ønskelig g mulig å etablere en kirpraktrutdanning ved Det medisinske fakultet i Osl, g se på faglige g praktiske sider ved en eventuell etablering. Dette innebærer blant annet å se m g i hvilken utstrekning et slikt studium kan integreres i undervisningspplegget fr medisinstudiet. Gruppen skal frberede et diskusjnsntat sm fremlegges fakultetsstyret innen utgangen av januar. Sammendrag av innstillingen: Innstillingen tar pp de viktigste grunnene til at spørsmålet m å etablere kirpraktrutdanning i Nrge nå er aktuelt. Hvis det fattes beslutning på helseplitisk nivå m etablering, ser utvalget flere argumenter fr at utdanningen legges inn under et medisinsk fakultet. Hvedargumenter gjelder at utdanningen kan gjøres frskningsbasert g at den kan integreres i en tverrfaglig tilnærming til lidelser i muskel- g skjelettsystemet. I tilfelle etablering ved Universitetet i Osl, skisserer utvalget en løsning hvr de tre første årene av studiet (Bachelrdelen) i hvedsak kan være felles med medisinstudiet, mens de siste 2 årene (Masterdelen) frutsetter ppbygging av fasiliteter fr klinisk utdanning sm er delvis tverrfaglig g delvis spesifikt kirpraktisk. Etablering av et tverrfaglig frskningsmiljø innen muskel- g skjelettsystemet g tilfredsstillende klinisk utdanning vil by på de største utfrdringene ved etablering av et kirpraktrstudium. Det medisinske fakultetsstyre behandlet innstillingen i møte 20. april 2004 g fattet følgende vedtak: Fakultetsstyret gir dekanus fullmakt til å presentere saken fr universitetsledelsen med tanke på å etablere kirpraktrutdanning ved Det medisinske fakultet. Etablering av kirpraktrutdanning frutsetter at studiet er fullfinansiert hvilket innebærer at gså nødvendig arealer g annen infrastruktur skaffes til veie ved friske midler. Det er en frutsetning at det etableres et sterkt

2 frskningsmiljø rundt muskel- g skjelettsykdmmer hvr kirpraktrer er en av flere grupper sm bidrar, g at det bygges pp en tverrfaglig klinisk enhet innenfr et universitetssykehus med ansvar fr utdanning innen muskel- g skjelettsystemet. Vedtaket var ikke enstemmig, g følgende prtklltilførsel ble vedlagt: Utvalget nedsatt fr å vurdere etablering av kirpraktrutdanning ved Det medisinske fakultet skriver at det er str verlapping mellm kirpraktikk g fysiterapi/manuell terapi med hensyn til kliniske undersøkelsesmetder g tiltak. Videre at det vil bli nærliggende å diskutere m det er behv fr å samrdne ulike utdanninger når det gjelder muskelskjelettlidelser, men dette har utvalget ikke gått nærmere inn på. Å innføre kirpraktrutdannelse på universitetsnivå med frtsatt fysiterapiutdannelse på høgsklenivå, vil bety brudd med de fact likestilling mellm de t prfesjnene, sm jeg ikke kan gå med på. Innstillingen ble versendt universitetsdirektøren 27. april I brev av 21. juni 2004 versendte rektr innstillingen til Undervisnings- g frskningsdepartementet med varsel m at det kan bli aktuelt å fremme satsing på kirpraktrutdanning i frbindelse med nye tiltak fr budsjettåret 2006, samt en anmdning m et signal m det har nen hensikt å jbbe videre med planene m etablering av en kirpraktrutdanning. Departementet gav i brev av 20. juni svar m at de ikke prirterte å pprette en kirpraktrutdanning ved UiO med tilførsel av friske midler, g en eventuell etablering måtte derfr skje ved en mdispnering av ressurser innenfr egne budsjettrammer. Innstillingen ble i brev av 28. mai 2004 versendt Helse Øst Reginal helsefretak fr høring. Fra Helse Øst RHF ble innstillingen sendt de tre universitetssykehusene i reginen, samt Sunnaas sykehus. Alle høringssvarene var psitive til etablering av en egen kirpraktrutdanning i Osl. Det ble blant annet fremhevet: Kirpraktrutdanning vil bidra til etablering av et tverrfaglig frskningsmiljø rundt muskel- g skjelettlidelser med basis i eksisterende miljøer ved fakultetet En kirpraktrutdanning ved Det medisinske fakultet vil bli vitenskapelig frankret Strt behv fr egen kirpraktrutdanning i Nrge Det ble hldt et møte 12. januar 2007 mellm fakultetsledelsen g Kirpraktrfreningen, etter initiativ fra Kirpraktrfreningen. Møtet hadde sm hensikt å avklare videre fremdrift fr den videre prsess ved en eventuell etablering av kirpraktrutdanning i Osl. Etter møtet ble det avtalt å utrede ressursbehvet ved en eventuell etablering av kirpraktrutdanning. Fr å vurdere ressursbehvet ble det nedsatt en gruppe bestående av prfessr Erik Bautz-Hlter, kirpraktr Jakb Lthe, kirpraktr Øistein Haagensen g assisterende fakultetsdirektør Mette Grseth Langballe. 2

3 Gruppen har hatt 7 møter. Det ble tidlig i arbeidet klart at gruppens sammensetning var fr snever til å kunne utarbeide et kstnadsbudsjett fr en eventuell etablering av kirpraktrutdanning i Osl. Til et slik arbeid vil det være nødvendig med representanter fra blant annet de basalmedisinske miljøer, spesialisthelsetjenesten g teknisk kmpetanse i frhld til anslag av arealbehv. Gruppen har i stedet pekt på mråder med definerte behv fr areal g persnalressurser, uten å anslå behvet størrelse. Ntatet er ment å gi et grunnlag fr å vurdere m det er realistisk å etablere en kirpraktrutdanning i Osl. Ntatet gir en tentativ skisse fr utdanningsfrløpet av kirpraktrer, g ikke en fullstendig studieplan. Gruppen har gså ønsket å vise mfanget av verlappende undervisning i medisinstudiet g kirpraktrstudiet. Det er kirpraktrene Lthe g Haagensen sm står bak dette frslaget, etter samråd med sentrale kilder den eurpeiske rganisasjn fr akkreditering. Utdanningsfrløpet sm skissert i dette ntatet er etter mdell av Syd-dansk universitet i Odense. Kirpraktrutdanningen i Odense ble etablert i 1994, med første kull uteksaminert i Opptakskravene til kirpraktrutdanningen ved SDU har vært blant Danmarks høyeste de siste 2 år sm reflekterer at studiet nå har Danmarks høyeste rati mellm antall søkere g studieplasser. Basert på dette kriteriet har studiets ppularitet passert tradisjnelle prestisjestudier sm medisinstudiet i København g jrdmrstudiet. Oversikt ver utdanningen Semester Turnustjeneste i 1 år Bachelr Master Felles utdanning medisin/kirpraktikk 3

4 Særegen kirpraktr utdanning Prsjektdelen i Kirpraktr utdanningens Master del 4

5 Tentativ skisse til etablering av kirpraktrutdanning ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Osl Frutsetninger Det etableres en kirpraktrutdanning etter mdell av Det Syd-danske universitet i Odense g 7. semester samkjøres med legestudiet, men med innslag av fagspesifikke emner. Det siste semesteret i bachelr-delen av studiet gjøres fagspesifikk. Masterdelen av studiet utgjør klinisk praksis sm fregår i spesialisthelsetjenesten hvr leger, kirpraktrer g fysiterapeuter arbeider i team. Opptak på 20 studenter årlig, kun ett pptak Antall studenter i henhldsvis vår- g høstsemesteret Medisinstudiet har et pptak på 210 studenter årlig, hvr 105 studenter starter henhldsvis høstsemesteret g vårsemesteret. På dntlgistudiet er det et pptak på 65 studenter årlig, hvr 32/33 studenter starter henhldsvis høst/vårsemesteret. I tillegg er det et pptak på 20 ernæringsstudenter i året, med start høstsemesteret. Medisin- ernærings- g dntlgistudenter følger samme undervisning de første 3 ½ semestrene, men Tidlig pasientkntakt i 1. g 2. semester g klinisk smågruppeundervisning fregår separat fr medisinstudentene. Dette innebærer et pptak på 137 studenter i vårsemesteret g 158 studenter i høstsemesteret. Det antas i det følgende at kirpraktrstudentene tas pp i vårsemesteret, g at dette kullet vil bestå av 157 studenter. Undervisnings- g læringsfrmer: Frelesninger Seminarer Demnstrasjner, øvelser g kurs i bikjemi, mlekylærbilgi, genetikk, cytlgi, histlgi, fysilgi, statistikk, bilgi, samfunnsmedisin, metde, patlgi, fysilgi, mikrbilgi, anatmi, immunlgi, ernæring, ferdighetstrening Prblembasert læring Utplassering i praksis Klinisk smågruppeundervisning Klinikker Avdelingstjeneste 5

6 I første halvdel av studiet er PBL en sentral læringsfrm. Studentene arbeider i grupper på 7-8 sm møtes med en lærer ca 2 ganger pr uke. Omfanget av denne arbeidsfrmen avtar i løpet av studiet fr å gi plass til klinisk smågruppeundervisning. Vitenskapelig stillinger All undervisning på universitetet skal være frskningsbasert. De vitenskapelige ansatte skal dele arbeidstiden sin mellm universitetets t kjerneppgaver, undervisning g frskning. Det medisinske fakultet benytter følgende stillinger: Prfessr i hvedstilling Prfessr II Førsteamanuensis Kliniske stipendiater (stipendiater med ansettelsestid på 5 6 år) Universitetsstipendiater Universitetslektrer (begrenset bruk) Organisering I følge Nrmalregler fr fakulteter er det fakultetsstyret selv sm vedtar sin interne rganisering i avdelinger, prgrammer, permanente utvalg eller tilsvarende, innenfr de rammer universitetsstyret har gitt. Fakultetet er i dag rganisert med 10 grunnenheter. De 10 grunnenhetene gir følgende utdannelser: Prfesjnsstudie i medisin Masterprgram i internasjnal helse Bachelr- g masterprgram i ernæring Bachelr- g masterprgram i helseledelse g helseøknmi Masterprgram i helsefag Masterprgram i sykepleievitenskap Masterprgrammene i helsefag g sykepleievitenskap er rganisert i et eget institutt; Institutt fr sykepleievitenskap g helsefag. Det samme er gså bachelr g masterprgrammet i helseledelse g helseøknmi. Bachelr- g masterprgram i ernæring g masterprgrammet i internasjnal helse er rganisert under en grunnenhet sm primært, etter ressursinnsats, gir medisinundervisning. Ved en eventuell etablering av kirpraktrutdannelse ved Det medisinske fakultet må det vurderes m utdannelsen skal etableres i et eget institutt, eller under en av de eksisterende institutter eller fakultetsdivisjner. I det siste tilfelle vil Institutt fr medisinske basalfag eller en fakultetsdivisjn på et av universitetssykehusene være det mest aktuelle. 6

7 Ressursbehv En kan dele ressursbehvene fr pprettelsen av et kirpraktrstudium ved det Medisinske Fakultet i Osl i t hveddeler; areal g persnal/driftressurser. Arealbehvene er igjen delt i tre; lkaler til undervisning, ferdighetstrening g klinikk/praksis. Arealkrav Undervisningen i basalfag vil primært fregå i universitetets egne lkaler, mens klinikk g praksis skal fregå delvis i spesialisthelsetjenesten g delvis i primærhelsetjenesten. Fellesarenaer: I Bachelrdelens felles undervisning ser en at med 20 studenters pptak vil en kunne tilpasse eksisterende kurs g labratrier til et økt antall studenter uten å øke arealer. Det må fretas enkelte endringer i disseksjnsundervisningen. Det er imidlertid knyttet utfrdringer til økt arealbehv i frhld til nyansettelsene sm er nødvendig i studiets første del. Det mest naturlige å legge den kliniske undervisning til en institusjn sm har undervisningsg frskningskmpetanse, det vil si en av de 4 universitetssykehusene i Oslreginen. Fagspesifikke arenaer Gjennm hele studiet (bachelr- g masterdelen) vil kirpraktrstudentene ha behv fr tilpasset rm/sal til ferdighetstrening. Det er en frdel at et slikt ferdighetssenter lkaliseres nær der studentene pphlder seg fr å unngå reising i størst mulig grad, men avgjørende fr lkalisering vil være muligheten fr å skaffe arealer. Førstelinjetjenesten: Det vil bli behv fr å pprette en klinikk i Osl der kirpraktrstudentene kan lære å jbbe i primærhelsetjenesten. Klinikken bør ligge i tilknytning til eksisterende medisinske behandlingstilbud g med tilgang til billeddiagnstisk utstyr. Persnalressurser Basalfag I bachelr-delen av studiet vil det både være behv fr nye stillinger innen anatmi, fysilgi, bikjemi g ernæring, men gså kirpraktrspesifikke stillinger. Hvedtyngden av nye stillinger vil imidlertid være de innen de medisinske fagene. Klinikk/praksis I spesialisthelsetjenesten (universitetssykehus) vil studentene ha undervisning ved de fleste avdelinger. Dette vil kreve en økning i antall stillinger. Sm ved undervisning av medisinstudenter i universitetssykehusene, vil universitetsstillingene sm regel være i vitenskapelig bistilling kmbinert med en sykehusstilling. I primærhelsetjenesten 7

8 Ved nytilsettinger knyttes gjerne prfessrpakker. Det vil si at til hvert vitenskapelig årsverk knyttes det teknisk/administrativ støtte, rekrutteringsstillinger, driftsmidler g infrastruktur. Det må frusettes at de institusjner i primærhelsetjenesten g spesialisthelsetjenesten sm blir benyttet i den kliniske undervisning får kmpensert fr de utgifter universitetsfunksjnen fr økt antall studenter innebærer. Dette tilsvarer det såkalte funksjnstilskudd sm blir tildelt universitetsklinikkene fr å ha medisinstudenter i avdelingene. Vedlegg: Oversikt ver utdanningen Tabell 2 Studiemdellen i et fugleperspektiv Det vil nedenfr bli gitt en versikt ver medisinstudiet g en tentativ ppbygging av kirpraktrstudiet i fugleperspektiv. Hensikten med versikten er å gi et verblikk ver sammenfallende g divergerende elementer i studieplanen. Semester Fag kun fr medisinstudenter Felles fag fr medisinstudenter g Fag kun fr kirpraktrstudenter kirpraktrstudenter 1 Praksis hs allmennpraktiker 4x4 timer Examen phisphicum Human bilgi Individ g kmmunikasjn Samfunn, metde g etikk Praksis i kirpraktrklinikk 3 dager Fysikk fr Klinisk Bimekanikk 45 timer Ferdighetstrening 2 Praksis hs allmennpraktiker 8 timer Cellebilgi Kirpraktisk histrie 10 timer Palpasjn, Psykmtr Trening g Ikke verbal Kmmunikasjn 20 timer Teretisk Bimekanikk 64 timer Ferdighetstrening 3 Klinisk smågruppeundervisning 30 timer Signalveier/endkrinlgi Bld/immunlgi/mikrbilgi Sirkulasjn Palpasjn, Psykmtr Trening g Ikke verbal Kmmunikasjn 20 8

9 Respirasjn Nyrer/urinveier 4 Klinisk Frdøyelse/ernæring smågruppeundervisning Bevegelsesapparatet 34 timer Klinisk kmmunikasjn Avdelingstjeneste 1 dag pr student, Chirurgia minr (Legevakten) 1 dags kurs, samt følge vakthavende lege på skadeavdelingen 5 Hjerte/sirkulasjn Lunger/respirasjn Nyrer/urinveier 6 Hud Bld Frdøyelse/ernæring 7/5* Øre-nese-halssykdmmer Nevrbilgi Hde-hals anatmi Nevrlgi 8/6 Nervesystemet g mentale funksjner Nevrbilgi Nevrlgi Selvstendig ppgave 9/7 Reprduksjn Mr -barn 10/8 Pasient g samfunn Utplassering hs primærlege g sykehus 12 uker 11/9 Selvstendig ppgave Intrduksjn timer Teretisk Bimekanikk 64 timer Ferdighetstrening Ferdighetstrening Klinisk bimekanikk I 60 timer Klinisk bimekanikk II 60 timer Radigrafi, strålehygiene, psisjnering g prjeksjn Ferdighetstrening 9

10 Sykdmspresentasjner Intervensjner, helsesjekk, regelverk Katastrfe g akuttmedisin 12/10 Selvstendig ppgave Intrduksjn Sykdmspresentasjner Intervensjner, helsesjekk, regelverk Katastrfe g akuttmedisin * Medisinstudentenes 7.semester utgjør kirpraktrstudentenes 5. semester. ECCE kravene Minimumskravne sm stilles fr at kirpraktrutdanningen skal gdkjennes av det internasjnale akkrediteringsrganet fr kirpraktrutdanning CCE Master delen: Frslag til rammetimeplan fr Masterprgram i Kirpraktikk Det er pr. dat tre utdanningsinstitusjner sm benytter seg av Bachelr g Masterprgram i sin kirpraktrutdanning. Det er t sm går direkte til en klinisk Mastergrad, uten veien m en Bachelr. De andre gir en BSc hnurs, t(2) Bachelrs, eller en prfesjnell tittel sm f.eks Dctr f Chirpractic (DC)( USA). Disse frskjellene er hvedsakelig betinget av frskjeller i tradisjn g utdanningssystem. Flere institusjner, hvedsakelig universitetsbaserte, verveier eller er i ferd med å tilpasse sin utdanning til Bachelr/Master mdellen Av de sm benytter seg av BSc/Master systemet er det kun Syddansk Universitet sm kmbinerer medisin g kirpraktrutdanning i Bachelrdelen. Etter sm Universitetet i Osl planlegger en kmbinasjnsmdell ad mdem Syddansk Universitet g etter å ha lest gjennm Masterprgrammene til alle tre institusjnene synes det mest naturlig g benytte Masterprgrammet fra Syddansk Universitet sm grunnlagsmdell med nen tillegg/frandringer. Det betinger at det legges inn nen tilleggsfag fr kirpraktrstudentene i Bachelrdelen, så sm Kirpraktisk histrie,, Palpasjn, Psyk-mtr trening, 10

11 Teretisk g Klinisk Bimekanikk med intrduksjn av behandlingsteknikker sm fr eksempel Diversified, Lgan Basic, SOT etc., men dette kan vi kmme tilbake til senere. Målsetting Masterprgrammet har en varighet på t år hvr målsettingen er å frmidle til studenten en vitenskapelig basert evne til å løse/tlke kliniske prblem (diagnse g differensialdiagnse) g de nødvendige ferdigheter fr å frebygge g behandle sykdmmer i muskelskjelettsystemet. Dette er nødvendig fr å kunne frtsette inn i g gjennmføre den påfølgende turnustjenesten, sm er en frutsetning fr å bli autrisert sm kirpraktr i Nrge. Etter å ha fullført Masterprgrammet bør studenten være i stand til: skrive en adekvat pasienthistrie(anamnese) utføre en adekvat fysikalsk undersøkelse utføre g tlke relevante diagnstiske billedundersøkelser anbefale g tlke relevante labratrietester integrere data g funn i en adekvat diagnse henvise pasienter til andre, indikerte behandlinger/undersøkelser gi råd g hjelp vedrørende prfylakse freslå rehabilitering g andre kmplementære behandlinger fr muskelskjelett systemet føre adekvate jurnaler kritisk å evaluere frskningsresultater samarbeide g kperere med helsepersnell innenfr g utenfr sykehusene Instruksjnen er en kmbinasjn av prblembasert læring (PBL), gruppearbeid, frelesninger, seminar, fredrag, labratriearbeid, pasientbehandling, enten under direkte tilsyn eller rettledet i tillegg til bruk av studierm/labratrier med tilhørende fasiliteter. Evaluering er basert på eksaminering; dette kan være ekstern eller intern bedømming, muntlig g/eller skriftlig. OVERSIKT 7. Semester 11

12 Klinisk Turnus/Utplassering (M)A.. 3 uker. 6 Studiepeng Gdkjent/ikke gdkjent/fremmøte minst 80% Aktiv deltagelse i daglig virksmhet i en medisinsk g en kirurgisk avdeling på sykehus under tilsyn av en, eller t leger ansatt på respektive avdelinger. Studenten må fullføre minst 5 jurnaler sm skal gdkjennes av veileder. Intrduksjn til Klinisk Masterppgave/Prsjektppgave. 12 timer Generell Diagnstikk (M)A. 6 timer i uken. 144 timer ver 2 semester. Til sammen 25,5 Studiepeng. Eksamen. Antall uker Dermatlgi 2 Nevrlgi/nevrkirurgi 3 Psykiatri 3 Geriatri 1 Urlgi 1 Bløtvevskirurgi 1 Ortpedi 3 Allmennmedisin 3 Revmatlgi 2 Endkrinlgi 2 Luftveissykdmmer 1 Kardilgi 1 Lærings- g undervisningsfrmer: Prblem basert læring, gruppearbeid, frelesninger, selvstudier Radigrafi: 4 timer i uken. 50 timer. Studiepeng inkludert i Generell Diagnstikk A. Eksamen. Inkluderer røntgenfysikk, stråling, strålevern, MR. CT. Ekspnering g fremkalling, prjeksjns g eksaminasjnsteknikk. Etc. Instruksjn: Frelesninger g praktisk trening. Klinisk Bimekanikk (M)A. 4 timer i uka. 60 timer. 6 studiepeng. Eksamen Studenten skal få innsikt i kunnskap g evne til å behandle bimekaniske dysfunksjner ved å bruke skive baserte behandlingsteknikker sm fr eksempel Gnstead g Cx 12

13 Innhld: Praktisere psyk-mtr ferdigheter Statisk g dynamisk palpasjn Gnstead Teknikker Fleksjn-distraksjns teknikker (Cx) Disc relaterte syndrmer. Lærings- g undervisningsfrmer: PBL, klinikk, gruppearbeid, teknikk lab 8 Semester Klinisk Turnus/Utplassering (M)B. 3 uker. Frtsettelse av Klinisk Turnus A. 6 studiepeng Klinisk Masterppgave/Prsjektppgave. Semester 7 tm. 10 Målsetting: Gjøre studenten i stand til å utføre g gjennmføre et frskningsprsjekt innen hans/hennes fagmråde. Utvikle evnen til å administrere tid g arbeidsinnsats i et større individuelt ppdrag. Videreutvikle kunnskap m frskningsmetdlgi i tillegg til å utvikle evnen til kritisk vurdering av tilgjengelig litteratur. Øke evnen til å kmmunisere metder, resultater g knklusjner på en klar måte i skriftlig frm. Innhld: Sammen med sin veileder må studenten finne passende kliniske tema g freslå metder fr å illustrere disse. Videre må studenten identifisere g lkalisere relevant litteratur fr så å freta en kritisk gjennmgang g tlke litteraturen. Studenten må samle de nødvendige data, dra en vitenskapelig knklusjn basert på disse g kmmunisere dette på en klar g knsis måte, i skrevet frm, på samme måte sm er vanlig ved vitenskapelige publikasjner. Lærings- g undervisningsfrmer: Veiledet, selvstendig prsjektarbeid. Avhengig av tema kan prsjektet utføres sm litteraturgjennmgang, eller sm et mindre, praktisk frskningsprsjekt. 13

14 Et sammendrag av tema g fremdriftsplan med relevant litteratur må gdkjennes senest ved utgangen av 8. semester. Generell Diagnstikk (M)A. Frtsettelse fra 7. semester Radilgi/Røntgendiagnstikk av muskelskjelett systemet. 2 timer i uken. 96 timer. Eksamen g studiepeng i 10. semester. Innhld: Kngenital, metablsk g vaskulær ben sykdm. Ostekndritt Krnisk anemi Leukemi Degenerativ, inflammatrisk g metablsk artrpati. Infeksiøs artritt. Primære maligne ben tumrer. Ostemyelitt Benigne ben tumrer. Tumr lignende tilstander Frakturer Thrakale g abdminale rganiske sykdmmer. Andre rganiske sykdmmer Ultralydundersøkelse Lærings- g undervisningsfrmer: Frelesninger, gruppearbeid, praktisk trening. Klinisk Bimekanikk (M)B. 4 timer i uken. 60 timer. 6 studiepeng. Eksamen Rehabiliteringsteri. Innhld: Generell idrettsfysilgi g anatmi. Styrke, fleksibilitet g krdinasjnstrening Uthldenhetstrening Bevegelsesøvelser Stabilitetsøvelses knsept 14

15 McKenzie knsept Lærings- g undervisningsfrmer: Kmbinasjn av frelesninger, klinikk, gruppearbeid, diskusjner g øvelser hvr studentene presenterer muntlige g skriftlige ppgaver. 9.Semester Klinisk Turnus/Utplassering (M)C. Tre dager i uken, Ryggklinikk g undervisningspraksiser, 50/ Studiepeng Målet er å lære studenten til g ha en flerfaset tilnærming til behandling. Turnusen gir studenten mulighet til å teste g få vurdert de ferdigheter han må besitte etter avsluttet utdanning. Studenten skal være i stand til å: ta pp en mfattende pasienthistrie (anamnese) utføre en fullstendig bjektive undersøkelse freslå g tlke relevante diagnstiske billedundersøkelser integrere infrmasjn g funn i en kmplett diagnse henvise pasienter til annen behandling/undersøkelse når det er indikert infrmere m frebygging av sykdm lede rehabilitering gjennm øvelser g andre metder utføre manuell g annen tilleggsbehandling på muskelskjelettsystemet nedtegne g lagre fullstendige helsepplysninger på pasientene evaluere frskningsresultat kritisk samarbeide med andre helsearbeidere både innenfr g utenfr sykehussektren. En essensiell måte å tilegne seg disse ferdighetene på er gjennm g ppmuntre studenten til å presentere resymé/ kasuistikk både muntlig g skriftlig. Lærings- g undervisningsfrmer: Assistert g uavhengig pasientbehandling i en tverrfaglig klinikk g i privat praksis. Klinisk Masterppgave/Prsjektppgave. Semester 7 tm

16 Generell Diagnstikk. (M)B. 6 timer i uken studiepeng. 144 timer, 9-10 semester. Eksamen Innhld: Antall uker Nevrkirurgi 3 Gyneklgi 1 Onklgi 2 Psykiatri 3 Geriatri 1 Pediatri 3 Bløtvevskirurgi 1 Ortpedi 3 Allmennmedisin 1 Revmatlgi 3 Gastrenterlgi 1 Infeksjnsmedisin 2 Type undervisning: PBL, gruppearbeid, frelesninger, selv studium. Radilgi/Røntgendiagnstikk: 4 timer i uken. Semester 8 tm.10 Klinisk Bimekanikk (M)C. 4timer i uken. 60 timer. 9 studiepeng. Eksamen Innhld: Vanlige tilstander så sm artikulere dysfunksjner i skulder, albue, hand, fingre, hfte, kne, ankel g ft. Observasjn, palpasjn, bevegelsespalpasjn, muskel styrke g rtpediske g nevrlgiske tester av mrådene nevnt venfr. Relevante manuelle teknikker fr behandling av sykdmmer i disse mrådene. Justeringsteknikker, mbilisering, bløtvevsteknikker g øvelsesprgram. Lærings- g undervisningsfrmer: PBL, gruppearbeid, labratrieklasser(ferdighetstrening). 10. Semester 16

17 Klinisk Turnus/Utplassering (M)C: 3 dager i uken. Frtsettelse fra 9 semester. Eksamen gdkjent ved 80% fremmøte g ppnådd pasientmengde/miks.12 Studiepeng Lærings- g undervisningsfrmer: Assistert g selvstendig pasient behandling i en tverrfaglig klinikk g i privat praksis. 50/50 Klinisk Masterppgave/Prsjektppgave. Fra 7 tm.10 semester. 15 studiepeng ved gdkjenning Generell Diagnstikk. (M)B. 6 timer i uken. Frtsettelse fra 9.semester 8,4 Studiepeng. Eksamen. Radilgi/Røntgendiagnstikk. 2 timer i uken. Frtsettelse fra 8. g 9.semester. 7,35 studiepeng. Eksamen Klinisk Bimekanikk. Praksisrelaterte arbeidsgrupper. 17

18 :26:00

19 :26:00

Studieplan Fagskoleutdanning i soneterapi. Kull 2014. Institutt for helhetsmedisin

Studieplan Fagskoleutdanning i soneterapi. Kull 2014. Institutt for helhetsmedisin Studieplan - fagskleutdanning i sneterapi Studieplan Fagskleutdanning i sneterapi Kull 2014 Institutt fr helhetsmedisin Side 1 av 26 Studieplan - fagskleutdanning i sneterapi Innhldsfrtegnelse INNLEDNING...

Detaljer

Innstilling fra utvalg nedsatt for å vurdere etablering av kiropraktorutdanning ved Det medisinske fakultet

Innstilling fra utvalg nedsatt for å vurdere etablering av kiropraktorutdanning ved Det medisinske fakultet I FAKULTET$STYRE DATO 0ZO. o~. Fakultetsnotat Til: Det medisinske fakultetstyret Saknr.: 02/4671 Saksbehandlere: Per Brodal og Silje Rem Oslo, 26. mars 2004 Innstilling fra utvalg nedsatt for å vurdere

Detaljer

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen Rapprt fra frprsjekt Etablering av et reginalt infrmasjns- g kmpetansesenter fr kulturnæringene i Stavanger-reginen Oppdragsgiver: Greater Stavanger ipax AS Tel: (+47) 51 87 40 00 Pstbks 8034 E-pst: pst@ipax.n

Detaljer

Veiledning til Comenius mobilitetsprogram for elever

Veiledning til Comenius mobilitetsprogram for elever Veiledning til Cmenius mbilitetsprgram fr elever 1 2 Veiledning til Cmenius mbilitetsprgram fr elever 3 4 Veiledning til Cmenius mbilitetsprgram fr elever Innhld / ppbygning av elektrnisk presentasjn Innledning

Detaljer

Rapport fra rådgivningsgruppe for økonomistyring ved St. Olavs Hospital HF

Rapport fra rådgivningsgruppe for økonomistyring ved St. Olavs Hospital HF Rapprt fra rådgivingsgruppe fr øknmistyring ved St. Olavs Hspital HF 1 av 38 Rapprt fra rådgivningsgruppe fr øknmistyring ved St. Olavs Hspital HF 5. februar 2007 Rapprt fra rådgivingsgruppe fr øknmistyring

Detaljer

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Universitetet i Osl Ntat Til: Instituttrådet ved Institutt fr ffentlig rett Dat: 26.9.2014 Innkalling til møte i instituttrådet ved IOR tirsdag 7.10.2014 kl. 13-15 i Eckhffs hjørne,

Detaljer

Programmandat. Program: Virksomhetsstyring (VIS)

Programmandat. Program: Virksomhetsstyring (VIS) 1 / 14 Prgram: Virksmhetsstyring (VIS) Srt tekst = felles tekst fra mal pr 25.april 2013 Blå tekst = utkast prgramspesifikk tekst Versjn 0.9 GODKJENT AV: Navn / Organ Rlle Stilling Dat Frnyingsstyret Prsjekteier

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

Styremøte nr. 5/2008

Styremøte nr. 5/2008 Styremøte nr. 5/2008 Tid: 25./26.09.08 Sted: Høgsklen i Gjøvik Innhld Beslutningssaker: Sak STY 51/08 Innkalling... 2 Sak STY 52/08 Saksliste... 3 Sak STY 53/08 Prtkll fra styremøtet nr. 4/2008... 4 Sak

Detaljer

BUSP II Kvalitetssikring av konseptutredning

BUSP II Kvalitetssikring av konseptutredning www.pwc.n BUSP II Kvalitetssikring av knseptutredning Rapprt til Helse Bergen HF 25. september 2013 Frrd Denne rapprten er et resultat av kvalitetssikring KSK av Frnyet knseptutredning fr BUSP2 i Helse

Detaljer

HÅNDBOK FOR PRAKSISSTUDIER BACHELOR I SYKEPLEIE

HÅNDBOK FOR PRAKSISSTUDIER BACHELOR I SYKEPLEIE HÅNDBOK FOR PRAKSISSTUDIER BACHELOR I SYKEPLEIE Høgsklen i Gjøvik Seksjn fr sykepleie 2012/2013 INNHOLD PRAKSISSTUDIER 1 RETNINGSLINJER FOR STUDENTENES VAKTPLAN. 2 MAL FOR VAKTPLAN 3 RETNINGSLINJER FOR

Detaljer

VIDEREUTDANNING I AKUTTSYKEPLEIE, PILOTKULL

VIDEREUTDANNING I AKUTTSYKEPLEIE, PILOTKULL Frslag til studieplan VIDEREUTDANNING I AKUTTSYKEPLEIE, PILOTKULL INNLEDNING Videreutdanning i akuttsykepleie skal føre til at studenten etter endt studium skal kunne ivareta akutt g/ eller kritisk syke

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

Skolereglement Peteka. Kontraktsvilkår. Generelle bestemmelser Opptaksreglement Eksamensreglement Utvisningsreglement Skolereglement.

Skolereglement Peteka. Kontraktsvilkår. Generelle bestemmelser Opptaksreglement Eksamensreglement Utvisningsreglement Skolereglement. Sklereglement Peteka Kntraktsvilkår Generelle bestemmelser Opptaksreglement Eksamensreglement Utvisningsreglement Sklereglement Kntraktsvilkår Kntrakten er frhandlet frem i samarbeid med Frbrukermbudet

Detaljer

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk virkemiddel fr økt innvasjn g vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prsjektet Design i Innlandet av Svein Frydenlund ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk

Detaljer

Håndbok for tillitsvalgte i Norges Motorsportforbund 2. utgave Januar 2009

Håndbok for tillitsvalgte i Norges Motorsportforbund 2. utgave Januar 2009 Håndbk fr tillitsvalgte i Nrges Mtrsprtfrbund 2. utgave Januar 2009 Ansvarlig redaktør: Generalsekretær Ry N. Wetterstad Hvedfrfatter: Sprtssjef Anders Minken nmf@nmfsprt.n NMF 2009 1 2 1 Innledning...

Detaljer

Effektiv modellering

Effektiv modellering Hvedprsjekt fr Høgsklen i Osl g Akershus ved Rambøll Effektiv mdellering Effektivisering av arbeidsprsessen gjennm å utnytte integreringen mellm Revit g Rbt. Mnica Lfthus Svenningsen, Aasmund Magnus Tvedt

Detaljer

ProsjektbeskriveLse. Helse- og velferdsvakla

ProsjektbeskriveLse. Helse- og velferdsvakla PrsjektbeskriveLse Helse- g velferdsvakla Interkmmunalt samarbeid m 24-timerstjeneste fr en helse- g velferdsvakt fr uplanlagte behv fr helsetjenester med beslutningsstøtte i frm av en kjemejumal. Samarbeidsprsjekt

Detaljer

Eierskapsmelding. Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013

Eierskapsmelding. Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013 Eierskapsmelding Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013 Innhld 1 Innledning... 3 2 Hensikt med eierskapsmeldinga... 4 3 Mtiver fr eierskap... 4 3.1 Hvedprinsipp m mtiver fr eierskap... 5 4 Valg av rganisasjnsfrm...

Detaljer

Sluttrapport for NPP-prosjektet Recruit and Retain. Marianne Vanem, prosjektleder juli 2014

Sluttrapport for NPP-prosjektet Recruit and Retain. Marianne Vanem, prosjektleder juli 2014 Sluttrapprt fr NPP-prsjektet Recruit and Retain Marianne Vanem, prsjektleder juli 2014 1 Innledning... 4 1.1 Nrthern Periphery Prgramme (NPP)... 4 1.2 Bakgrunn... 5 1.3 Partnerlandene i Recruit and Retain

Detaljer

MASTER i REgnSkAp og REviSjon 2013/14

MASTER i REgnSkAp og REviSjon 2013/14 EFMD MASTER i REgnSkAp g REviSjn 2013/14 Ft: Niclas Turrenc TyngdEn du TREngER Handelshøysklen BI samarbeider tett med næringslivet fr å kunne tilby studentene en næringslivsrientert utdanning sm hlder

Detaljer

Styringsdokument forprosjekt bygg - Alta nærsykehus

Styringsdokument forprosjekt bygg - Alta nærsykehus Styringsdkument frprsjekt bygg - Alta nærsykehus Styrking av spesialisthelsetjenesten i Alta/Vest-Finnmark a1703fi 2015 Dkumentkntrll Revisjn Revisjnen gjelder Gdkjent Dat 09.01.15 Første ppdatering etter

Detaljer

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter Veileder Hvrdan få en gd start på risikstyring i statlige virksmheter SSØ 12/2007 5000 eks. Risikstyring Hva risikstyring er: Et verktøy fr praktiv styring. Et ressurspririteringsverktøy. Et beslutningsverktøy

Detaljer

Saksliste. Møteinnkalling. Komite for liv og lære 04.02.2015 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. 09.00

Saksliste. Møteinnkalling. Komite for liv og lære 04.02.2015 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. 09.00 Møteinnkalling Kmite fr liv g lære 04.02.2015 Frmannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. 09.00 Frfall meldes til telefn 72 85 80 00 eller servicesenteret@melhus.kmmune.n Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

1. Innledning / rammer

1. Innledning / rammer Avdeling fr infrmatikk g e-læring, Høgsklen i Sør-Trøndelag Innledning / rammer Bjørn Klefstad 16.08.2013 Lærestffet er utviklet fr faget Systemfrvaltning 1. Innledning / rammer Resymé:I denne leksjnen

Detaljer

Terje Strom og Anne Hege Tangen

Terje Strom og Anne Hege Tangen 96/41 Ntater I 1996 Terje Strm g Anne Hege Tangen Frprsjektrapprt m ØStilpasning g samrdning av regnskapsppgaver fr frsikringsselskaper Avdeling fr øknmisk statistikk/seksjn fr ffentlige finanser g kredittmarkedsstatistikk

Detaljer

Evaluering av Arena prosjektet Teknologi akvarena

Evaluering av Arena prosjektet Teknologi akvarena Evaluering av Arena prsjektet Teknlgi akvarena Oppdragsgiver: Teknlgi akvarena Stavanger, 10.05.2012 ipax AS Tel: (+47) 51 87 40 00 Pstbks 8034 E-pst: pst@ipax.n 4068 Stavanger, Nrge Internett: www.ipax.n

Detaljer

Høringsutkast - forslag til planprogram

Høringsutkast - forslag til planprogram Frslag til planprgram REGIONAL PLAN FOR AKERSHUS 2016-2030 IDRETT FRILUFTSLIV FYSISK AKTIVITET 1 Høringsutkast - frslag til planprgram HØRINGSFRIST 15. OKTOBER 2014 Reginal plan fr idrett, friluftsliv

Detaljer

Anskaffelsesstrategi. for perioden 2012-2015

Anskaffelsesstrategi. for perioden 2012-2015 Anskaffelsesstrategi fr periden 2012-2015 Innhld INNLEDNING... 5 1. Bakgrunn g hensikt med strategien... 6 1.1 Kmmunens anskaffelsesfunksjn... 6 1.1.1 Strategisk støttefunksjn... 6 1.1.2 Redskap fr samfunnshensyn...

Detaljer