Pakkeforløp for prostatakreft

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Pakkeforløp for prostatakreft"

Transkript

1 Pakkeforløp for kreft IS-2250 Pakkeforløp for prostatakreft Publisert Sist endret

2 Om pakkeforløpet I Nasjonal kre strategi er e av fem hovedma l for kre omsorgen: «Norge skal bli et foregangsland for gode pasien orløp». Standardiserte pasient- forløp, Pakkeforløp for kre, skal bidra l a heve kvaliteten pa norsk kre omsorg og legge grunnlaget for mer forutsigbarhet for pasientene. Videre er ma let a bedre samhandling mellom fastlegene og spesialisthelsetjenesten, mellom helse- foretakene og internt i det enkelte foretak. Innføring av Pakkeforløp for kreft skal bidra til rask diagnostikk og behandling uten ikke-medisinsk begrunnet ventetid slik at pasientene opplever et helhetlig, godt organisert og forutsigbart forløp. Helsedirektoratet fikk i februar 2014 i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet a utarbeide Pakkeforløp for kreft og diagnoseveiledere for fastlegene etter modell fra Danmark. 21 arbeidsgrupper med til sammen rundt 120 fagpersoner fra helseforetakene, fastleger og brukere har utarbeidet 28 pakkeforløp og diagnoseveiledere for kreft. Disse er bearbeidet og gitt en enhetlig form i Helsedirektoratet hvor arbeidet er ledet av strategidirektør Kjell Magne Tveit og prosjektdirektør Anne Hafstad. Pakkeforløpene er nasjonale standardiserte pasientforløp som er faglig baserte og skal være normgivende. Pakkeforløpene er basert pa nasjonale faglige retningslinjer i de nasjonale handlingsprogrammene pa kre omra det. Med utgangspunkt i pakkeforløpet skal et individuelt forløp for hver enkelt pasient lre elegges. Ma lgruppen for beskrivelsene av pakkeforløp er primært helsepersonell, ledere, administratorer og beslutningstakere pa ulike niva er i helsetjenesten. Implementeringen av pakkeforløpene vil skje som en gradvis prosess i løpet av 2015, og det skal gjennomføres en trinnvis innføring. De fire første pakkeforløpene implementeres 1. januar Helsedirektoratet vil takke alle som har bidratt i arbeidet. Bjørn Guldvog Helsedirektør Arbeidsgruppens sammensetning Andreas Stensvold (leder), Oslo universitetssykehus / Sykehuset Østfold, onkolog Arne Solberg, St. Olavs Hospital, onkolog Bjørn Brennhovd, Oslo universitetssykehus, urolog Ilker Tasdemir, Helse Stavanger, urolog Tore Knutsen, Universitetssykehuset Nord-Norge, kirurg Åsmund Straum, St. Olavs Hospital, radiolog Arnhild Fredriksen, Oslo universitetssykehus, koordinator Samer Al-Saad, Universitetssykehuset Nord-Norge, patolog Rolf-Bjørn Andersen, Prostatakreftforeningen, brukerrepresentant Kjell Olav Svendsen, fastlege/allmennpraktiker Pakkeforløp for prostatakre IS-2250 Sist oppdatert

3 Innholdsfortegnelse 1 Introduksjon til pakkeforløp for prostatkreft 2 Inngang til pakkeforløp for prostatakreft 3 Utredning av prostatakreft 4 Initial behandling av prostatakreft 5 Oppfølging og kontroll av prostatakreft 6 Forløpstider i pakkeforløp for prostatakreft 7 Registrering av koder i pakkeforløp for prostatakreft Pakkeforløp for prostatakre IS-2250 Sist oppdatert

4 1 Introduksjon til pakkeforløp for prostatkreft Generelt om prostatakreft Prostatakreft er den vanligste kreftformen blant menn i Norge og utgjør rundt 30 prosent av all kreft blant menn. I 2012 fikk over 4900 menn prostatakre. Omtrent hver a ende mann vil fa prostatakre før fylte 75 a r i Norge i dag. I 2012 døde rundt 1000 menn av prostatakreft. Nasjonalt handlingsprogram Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av prostatakreft utgis av Helsedirektoratet. Forløpskoordinering Koordinering av pasientforløpet skal sikre et effektivt forløp fra henvisning er mottatt i spesialisthelsetjenesten til oppstart behandling eller avsluttet pakkeforløp, uten unødvendig forsinkelse og med tett samarbeid mellom alle involverte avdelinger og spesialister. Alle sykehus som utreder og behandler kreft skal ha forløps- koordinatorer som har tett og løpende kontakt med pasient og involverte instanser. Det tverrfaglige/multidisiplinære team (MDT) Klinisk beslutning tas som hovedregel i MDT besta ende av urolog, onkolog, patolog, radiolog og forløpskoordinator. Andre spesialister kan være involvert ved behov. Det vil være naturlig at teamene knyttes opp mot prostatakreftsenter der det er etablert. Informasjon og dialog med pasienten Ma let er at pasient og pa rørende opplever god informasjon, involvering, innflytelse og dialog gjennom hele forløpet. Pasient og ansvarlig lege treffer i fellesskap beslutning om det videre forløpet. Hvis pasienten ikke er i stand l a medvirke, invol- veres pa rørende eller utpekt verge. Kommunikasjonen med pasient og pa rørende skal i alle sammenhenger baseres pa respekt og empa. Informasjon og dialog skal skje pa en hensynsfull ma te og være lpasset mo akerens individuelle forutsetninger som for eksempel alder, sosiale situasjon, spra k, u rykte ønsker og behov. Videre bør kommunikasjon med pasienten inkludere avklaring vedrørende forventninger om forløpet, inkludert medvirkning av pasient og pa rørende. I den utstrekning pasienten ønsker det skal pa rørende involveres gjennom hele pasien orløpet. Sam dig skal helsepersonellet være oppmerksomme pa at pa rørende ogsa kan ha selvstendige behov som skal ivaretas og tas hensyn til. Kommunikasjon og informasjon skal være konsistent og koordinert. Som en del av kommunikasjonen skal pasient og pa rørende løpende involveres og infor- meres om undersøkelsesresultater og neste trinn i pakkeforløpet. Sykehusene skal, i samarbeid med aktuelle pasient- foreninger, legge til rette for samtaler med godkjente likepersoner dersom kre pasienter og/ eller deres pa rørende ønsker de e. Flytskjema 2 Inngang til pakkeforløp for prostatakreft Pakkeforløp for prostatakre IS-2250 Sist oppdatert

5 2.1 Risikogrupper Følgende grupper har økt risiko for prostatakreft: Menn med pa vist prostatakre hos 2 førstegrad- slektninger under 60 a r Menn med tre nære familiemedlemmer uavhengig av alder med pa vist prostatakre Menn med pa vist mutasjon i BRCA2-genet 2.2 Mistanke Mistanke om prostatakre oppsta r primært na r forhøyet PSA pa vises ved generell helseundersøkelse hos allmennlege. Vannlatingsbesvær eller smerter som følge av prostatakreft skyldes oftest at sykdommen er lokalt avansert eller har spredt seg til skjelettet. Ved mistanke om prostatakreft gjøres følgende: Generell klinisk undersøkelse Digital rektal eksplorasjon (DRE) Ved patologisk palpasjonsfunn skal pasienter henvises uavhengig av PSA Ma ling av PSA. Ved normal DRE ma les PSA to ganger med 3 ukers mellomrom Ved forhøyet PSA skal urinretensjon og infeksjon utelukkes. Ved infeksjon skal PSA-ma ling gjentas e er 1-2 ma neder Filterfunksjon Fastlegen henviser l urolog (avtalespesialist eller sykehuspoliklinikk) for a fa vurdert om det foreligger begrunnet mistanke om prostatakreft. Urologisk poliklinikk/spesialist utfører følgende undersøkelser/ tester: Klinisk undersøkelse, inkludert DRE Vurdere PSA-ma ling Vurdere komorbiditet og pasientens generelle allmenntilstand Pa bakgrunn av ovensta ende gjøres følgende vurdering sammen med pasienten: 1. Pasienten henvises ikke videre l Pakkeforløp for prostatakre na r: Det ikke er rimelig mistanke om prostatakreft Det er grunn l a mistenke prostatakre, men komorbiditet eller høy alder gjør behandling uaktuelt. Pasienten skal da kontrolleres regel- messig hos fastlege med klinisk undersøkelse og ma ling av PSA. Henvises lbake l spesialisthelse- tjenesten ved mistanke om behandlingstrengende sykdomsprogresjon, eksempelvis kraftig PSA stigning med symptomer fra eksempelvis skjelett eller lokale plager. 2. Pasienten henvises l Pakkeforløp for prosta- takre na r: Det er grunn til mistanke om kurabel prostatakreft. Det er grunn l a mistenke lokalt avansert eller metasta sk prostatakre 2.3 Begrunnet mistanke - kriterier for henvisning til pakkeforløp Urologisk poliklinikk/spesialist vurderer om det er begrunnet mistanke om prostatakreft av klinisk Pakkeforløp for prostatakre IS-2250 Sist oppdatert

6 betydning, enten lokalisert, lokalt utbredt eller metasta sk prostatakre. Vurderingen skjer pa bakgrunn av: Forhøyet PSA Suspekt palpasjonsfunn Mistanke om skjelettmetastaser eller andre metastaser 2.4 Henvisning til pakkeforløp Det er fastlege som pa bakgrunn av sykehistorie og kliniske undersøkelser blir enig med pasienten om det skal ma les PSA. Dere er vurderer fastlege i samra d med pasienten om det skal henvises l vurdering hos urolog som ledd i filterfunksjon. Urolog (avtalespesialist eller sykehuspoliklinikk) vurderer om det foreligger begrunnet mistanke om prostatakreft. 2.5 Beslutning om henvisning ved begrunnet mistanke Vanligvis er det urolog som henviser aktuelle pasienter til pakkeforløp, eventuelt kan urolog i en sykehuspoliklinikk selv inkludere pasienten i pakke- forløp. Unntaksvis er det fastlegen som henviser til pakkeforløp. 2.6 Informasjon og dialog med pasienten Urolog, eventuelt fastlege, skal ved henvisning til pakkeforløp informere pasienten om: Den begrunnede mistanken om prostatakreft Hva henvisning til pakkeforløp innebærer 2.7 Ansvarlig for henvisning Avtalespesialist, enheter/avdelinger i helseforetak/ sykehus henviser vanligvis pasienter til Pakkeforløp for prostatakreft. Alle henvisninger skal sendes til offentlig sykehus i spesialisthelsetjenesten. 2.8 Registrering for start av Pakkeforløp for prostatakre skal registreres na r a) henvisning l Pakkeforløp for prostatakre mo as i spesialisthelsetjenesten, eller b) na r det vurderes at henvisningens innhold svarer til kravene til henvisning til dette pakkeforløpet. Registreringen skal skje i offentlig sykehus. Det er den kliniske sykehusavdeling/poliklinikk som koder start pakkeforløp. Det skal løpende dokumenteres i pasientens journal at pasienten er inkludert i Pakkeforløp for prostatakreft. Det skal registreres: A16A beskrivelse Start pakkeforløp - henvisning mottatt Pakkeforløp for prostatakre IS-2250 Sist oppdatert

7 2.9 Forløpstid Forløpsbeskrivelse Fra start pakkeforløp/henvisning mottatt til første fremmøte utredende avdeling Forløpstid 10 kalenderdager 3 Utredning av prostatakreft 3.1 Utredning Undersøkelsene har som forma l a sikre diagnosen og kartlegge sykdomsutbredelse. Na r behandlingsmu- ligheter vurderes skal det tas hensyn til alder, komorbiditet, forventet levetid samt komplikasjons- risiko. Utredning og senere behandling bør ivaretas av et spesialistteam med særlig interesse for og kunnskap om prostatakreft. Sentralt ved diagnose og utredning er: PSA-ma ling Klinisk undersøkelse med rektal palpasjon av prostata Biopsi i henhold til gjeldende nasjonale retningslinjer Multiparametrisk MR (mpmr) bør fortrinnsvis tas før biopsi. Bekre es diagnosen histologisk, ma det pa bakgrunn av PSA-verdi, histologi (Gleason score) og vurdering av T-stadium suppleres med eventuell utredning for skjelettmetastaser og lokoregionale lymfeknute- metastaser for intermediære og høyrisikopasienter. Bildediagnostikk hos høyrisikopasienter: MR med metastaseprotokoll av bekken og skjelett Eventuelt skjelettscintigrafi Henvises pasienten l ekstern stra leterapi skal det suppleres det med: Henvisning til gullkorninnsettelse Neoadjuvant/adjuvant endokrin terapi, for høyrisikopasienter og eventuelt intermediær risikopasienter Kunnskapsgrunnlag Populasjon Pasienter med eller med mistanke om prostatakreft Intervensjon Komparator Utfall Sammendrag Referanser Her kommer referanser Pakkeforløp for prostatakre IS-2250 Sist oppdatert

8 3.2 Fastsettelse av diagnose og stadieinndeling Pa bakgrunn av utredningen fastse es pasientens diagnose. Foreligger prostatakre fastse es pasientens kliniske sykdomsstadium. Utredningen forega r i te samarbeid mellom urolog, onkolog, patolog og radiolog med særlig erfaring med prostatakreft. Det skal avholdes tverrfaglig møte/mdtmøte for de aktuelle pasientene før samtale med pasienten og eventuelt pa rørende om diagnose og behandling. 3.3 Informasjon og dialog med pasienten Pasienten skal informeres om prosedyrer i forbin- delse med utredning av eventuell prostatakreft og eventuell komplikasjonsrisiko forbundet med disse. Pasienten skal ha samtale om planlagt behandling med lege etter at utredning er ferdig og klinisk beslutning om behandling ta i MDT-møte. Endelig avgjørelse om behandling tas i samra d med pasienten. Pasient skal informeres om muligheten for second opinion. E er beslutning om ak v behandling vil pasienten fa fastsa operasjons dspunkt, oppstart stra leterapi uten neoadjuvant/adjuvant endokrin behandling. Eventuelt startes neoadjuvant/adjuvant endokrin behandling. Ved metasta sk sykdom forelegges behandlings- muligheter for pasienten og eventuelt pa rørende. 3.4 Beslutning om behandling Pasientens mulighet for kura v behandling disku- teres pa MDT-møte, na r svar pa ulike undersøkelser foreligger. 3.5 Ansvarlig Urologisk poliklinikk er ansvarlig for pasientut- redningen. Endelig diagnose fastsettes og vurdering av behandlingsmuligheter gjøres i MDT-møtet. Etter møtet gjøres følgende: Notat i pasientjournal oversendes fastlege Pasienten informeres om den kliniske beslutning i MDT-møtet og om forslag til behandling Hvis pasienten skal behandles ved annet helse- foretak, viderehenvises pasienten onkologisk avdeling hvis pasienten skal behandles der 3.6 Registrering Pasientens første fremmøte til utredning i Pakkeforløp for prostatakreft skal registreres i pasientadministrativt system. Første fremmøte kan være a) oppmøte i klinisk sykehusavdeling eller b) oppmøte hos avtalespesialist. Hvis avtalespesialister er gitt en rolle i utredning og eventuell Pakkeforløp for prostatakre IS-2250 Sist oppdatert

9 behandling av pasienter i de e pakke- forløpet, ma lsvarende registrering og rapportering l NPR gjøres. Det offentlige sykehus har ansvar for at denne kodingen skjer. Det skal registreres: beskrivelse A16S Utredning start - første fremmøte Er en pasient i pakkeforløp og overføres til et annet helseforetak/sykehus for videre utredning eller start av behandling, kodes: A16O beskrivelse Overført til et annet helseforetak/sykehus n brukes når ansvaret for pasienten overføres mellom sykehusene. Det gjelder ikke hvis pasienten kun henvises til en spesiell undersøkelse, eller for å innhente et råd, uten at behandlingsansvaret overføres mellom helseforetakene/sykehusene. Koding for overføring av pasient mellom helseforetak/sykehus registreres på dagen henvisning (brev, faks, telefon, elektronisk) oversendes. Når biopsi tas, skal følgende registreres: beskrivelse A16B Biopsi - prøvetaking utført Na r utredningen er ferdig, og det er ta beslutning om sykdoms lstand og om det videre forløpet l pasienten, skal avdelingen registrere en av følgende koder: beskrivelse A16CK Klinisk beslutning Pa vist kre i prostata A16CM Klinisk beslutning Mistanke om annen kreft A16CA Klinisk beslutning Pa vist annen sykdom enn kre A16CI Klinisk beslutning Ikke påvist sykdom 3.7 Forløpstid Forløpsbeskrivelse Fra første fremmøte i utredende avdeling til avsluttet utredning (beslutning tas) Forløpstid 24 kalenderdager 4 Initial behandling av prostatakreft 4.1 Hovedgrupper av behandlingsforløp Pa bakgrunn av utredningsfunnene, pasientens alder og komorbiditet skal det tas s lling l om pasienten kan lbys e n av følgende behandlingsmuligheter: Ak v overva kning/ monitorering Kura v behandling som radikal prostatectomi eller stra lebehandling med eller uten endokrin behandling Symptomre et behandling med tanke pa eventuell endokrin behandling Endokrin og eller annen palliativ behandling Ved pa vist prostatakre er primærsvulstens utbre- delse, T-stadium, aggressivitet (Gleason score) og Pakkeforløp for prostatakre IS-2250 Sist oppdatert

10 niva av s-psa validerte prognos ske biomarkører for lbakefall e er helbredende behandling (Tabell 1). Tabell 1 Risikogrupper ved pa vist prostatakre Risikogrupper PSA Gleason score Klinisk stadium Lav risiko <10 mg/dl <6 T2a Intermediær risiko >10 < 20 mg/dl = 7 T2b-T2c Høy risiko PSA > 20 mg/dl 8-10 T3a Hos menn med pa vist prostatakre uten spredning som er aktuelle for helbredende behandling vil slik risikostra fisering være bestemmende for behand- lingsvalgene ak v monitorering/overva king eller umiddelbar radikal behandling. Primær behandling Ak v overva kning/monitorering Med ak v overva kning/monitorering avventes opp- start av kura v re et behandling l det eventuelt pa vises progresjon av sykdommen. Pasienten skal følges te av urolog. Denne behandlingen overveies hos alle lavrisikopasienter. Det vises til Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagno- stikk, behandling og oppfølging av prostatakreft. Radikal prostatektomi Inngrepet innebærer fjerning av prostata og eventuelt vesiculae seminales. Teknikkene har forbedret seg betydelig de siste 10 a rene. Ekstern stra lebehandling Ekstern stra lebehandling kan som operasjon lbys pasienter med lokalisert sykdom. Behandlingen kan gis i kombinasjon med høydose innvendig stra le- behandling. Endokrin behandling Pasienter med høy eventuelt intermediær risiko- profil gis endokrin behandling som neoadjuvant/ adjuvant behandling i llegg l stra leterapi. Pasienter med lymfeknutespredning, ernspredning, høy alder, alvorlig komorbiditet, eller pasienter som ikke ønsker lokalbehandling, kan tilbys oppstart av endo- krin behandling eller symptomlindrende behandling. Sekundær/adjuvant behandling Ved ikke fri operasjonsrand og/eller ikke tilfredsstil- lende fall i PSA etter operasjon kan stra lebehandling mot operasjonskaviteten bli aktuell. 4.2 De hyppigst forekommende komplikasjoner Radikal prostatektomi Varierende grad av urininkontinens Risiko for erektil dysfunksjon Ekstern stra lebehandling Pakkeforløp for prostatakre IS-2250 Sist oppdatert

11 Akutte bivirkninger fra urinblære- og tarmfunksjon Senbivirkninger med moderat økt avføringsfrekvens og vannlatingsbesvær Gradvis innsettende erektil dysfunksjon Endokrin behandling Antiandrogen behandling medfører gynekomasi og brystømhet hos 70 prosent, men profylaktisk bestra ling av bryster reduserer risikoen Hetetokter, hovedsakelig fora rsaket av LHRH- analog Impotens/bortfall av libido Tap av muskelmasse Redusert fysisk yteevne 4.3 Støttebehandling og sykepleie En del pasienter fa r innlagt kateter. Behandlende avdeling er ansvarlig for opplæring og vedlikehold. Avdelingen har ogsa ansvar for at pasienten fa r opplæring i bekkenbunnstrening og oppfølging av denne. Det er behandlende avdelings ansvar a informere om hjelpemidler og medikamenter vedrørende erektil dysfunksjon. I forbindelse med stra lebehandling kan det forekomme noe sa rhet i huden. Det er den behandlende avdelings ansvar a sørge for behandling av sa rheten. 4.4 Rehabilitering Behandlende lege skal vurdere den enkelte pasients behov for rehabilitering/e erbehandling sa dlig som mulig i behandlingsforløpet. Ved behov for rehabilitering eller annen etterbehandling skal behandlende lege sammen med pasienten vurdere aktuelle tiltak og hvor tiltaket best kan iverksettes. Fastlegen skal informeres om denne vurderingen. Pasienter som gjennomga r radikal prostatektomi, vil allerede før inngrepet bli instruert i bekkenbunnstrening. Ved den polikliniske konsultasjonen ca. to uker postopera vt forsøker man a erne blærekateteret og det gis informasjon om histologisk funn og om eventuell nødvendig etterbehandling. Svært plagsomme hetetokter i forbindelse med endokrin terapi kan forsøkes medisinsk behandlet. Utprøving av medikamenter og hjelpemidler vedrørende erektil dysfunksjon er en del av rehabiliteringen. 4.5 Informasjon og dialog med pasienten Na r resultatene fra de ulike undersøkelser foreligger og disse er vurdert pa tverrfaglig møte/mdt, skal det gjennomføres en samtale med pasienten og even- tuelt pa rørende om de vurderinger som er gjort og aktuelle behandlingsmuligheter. Videre drøftes tidsperspektivet i behandlingstilbudet, mulige bivirkninger, risiko for komplikasjoner og konsekvenser hvis pasienten ikke ønsker den anbefalte behandlingen. I samtalen avklares pasientens forventninger til forløpet, pasientens livssituasjon og eventuelt pasientens behov av ulik art som psykososiale og andre behov. Pasienten oppfordres l a ha en pa rørende/ledsager med l samtalen. Pakkeforløp for prostatakre IS-2250 Sist oppdatert

12 4.6 Beslutning Se informasjon og dialog med pasienten 4.7 Ansvarlig Den avdeling som behandler pasienten er ansvarlig for at kontrollprogram avtales med pasient og samarbeidende spesialiteter. 4.8 Registrering Na r beslutning om behandling er ta, skal pasienten se es opp l behandling innen de angi e forløps- der. Pa første behandlingsdag skal kode for behandling registreres. De e gjelder ba de om behandlingen regnes som hovedbehandling, eller som neoadjuvant behandling. Hvis det dreier seg om overva king uten behandling eller ingen behandling, skal registreringen av denne beslutningen kodes pa dato for samtale med pasienten. Følgende koder skal benyttes: A16FK A16FM A16FS A16FL A16FO A16FI beskrivelse Behandling start Kirurgisk behandling Behandling start Medikamentell behandling Behandling start Stra lebehandling Behandling start Symptomlindrende behandling Behandling start Overva king uten behandling Behandling start Ingen behandling Hvis pakkeforløpet avslu es direkte av andre a rsaker enn at det gjøres en klinisk beslutning, skal avdelin- gen registrere: A16X beskrivelse Avslutning av pakkeforløp n registreres na r det tas beslutning om at Pakkeforløp for prostatakre avslu es. Det gjelder uansett om diagnosen kan avkreftes eller om pasienten ikke ønsker mer utredning eller behandling. 4.9 Forløpstid Fra avsluttet utredning til start behandling Kirurgisk behandling 32 kalenderdager Fra avsluttet utredning til start behandling Medikamentell behandling 3 kalenderdager Fra avsluttet utredning til start behandling Stra lebe- handling 32 kalenderdager 5 Oppfølging og kontroll av prostatakreft Pakkeforløp for prostatakre IS-2250 Sist oppdatert

13 5 Oppfølging og kontroll av prostatakreft 5.1 Kontroll Det vises til nasjonale retningslinjer. Ak v overva kning/monitorering innebærer standar- disert oppfølging i regi av urolog i henhold l nasjonale retningslinjer. E er radikal behandling anbefales kontroll e er tre, seks og 12 ma neder, dere er hvert halva r l tredje a r e er behandling, og dere er a rlig. Pasienter der kurativ behandling ikke er aktuelt og der man avventer aktiv behandling bør kontrolleres hver tredje erde ma ned. med klinisk undersøkelse, PSA og eventuelle andre undersøkelser dersom nødvendig. De e ma vurderes individuelt. Etter oppstart endokrin behandling ved avansert sykdom bør behandlingseffekten evalueres etter tre ma neder, og dere er kontroll minst to ganger a rlig. Informasjon og dialog med pasienten Ved utskrivningssamtale med pasient og eventuelt pa rørende forberedes pasienten pa hva han kan forvente seg etter utskrivelsen. Det informeres om hvor pasienten kan henvende seg ved eventuelle problemer. Pasient og pa rørende orienteres om kontrollopplegg, hensikt, hvilke undersøkelser som gjøres, og tidsforløp. Videre bør pasienten informeres om vanlige fysiske og psykiske reaksjoner som kan oppsta e er kre behandling. Fastlegen har en koordinerende og sentral rolle e er at pasienten er skrevet ut fra sykehus og mellom sykehusopphold. Hvis man fa r mistanke om lbakefall hos pasient som har gjennomga kura v behandling, skal pasienten informeres om dette, samt informeres om hvordan videre utredning planlegges. Ansvaret for informasjon til pasienten og for start av relevant utredning vil være den instans/avdeling som har ansvaret for pasienten pa det aktuelle dspunkt. Pasienten informeres om at behandlingsresultatet i stor grad kan overva kes med regelmessig ma ling av PSA og enkel klinisk undersøkelse. Det bør informeres om behandlingsmuligheter ved eventuelt tilbakefall. Beslutning Beslutninger om pasienter som er under ak v overva kning/monitorering tas av urolog, i dialog med pasienten. Hvis aktiv behandling iverksettes, tas videre beslutninger av behandlende avdeling. Ansvarlig Pasienter under ak v overva kning skal kontrolleres i regi av urolog. Kontroll av øvrige pasienter bør være et samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten. Fastlegen skal fa beskjed om hva som skal følges opp. 5.2 Håndtering av tilbakefall Mistanke om lbakefall av sykdom e er dligere gjennomført kura v behandling kan oppsta ba de ved kontroll pa sykehus og ved oppfølging/kontakt hos fastlege. Dersom mistanken oppsta r hos fast- lege, Pakkeforløp for prostatakre IS-2250 Sist oppdatert

14 skal denne straks henvise pasienten til nytt Pakkeforløp for prostatakreft ved den avdeling pasienten er behandlet ved tidligere, eller nærmeste kirurgiske avdeling dersom praktiske forhold tilsier det. Sykehuset skal iverksette utredning og behand- ling etter retningslinjer skissert i Handlingsprogrammet og innen de forløpstider som er beskrevet i Pakkeforløp for prostatakreft. Pasienter med uhelbredelig prostatakre og sykdomsprogresjon under pa ga ende endokrin behandling bør henvises til onkolog. Informasjon og dialog med pasienten Pasient og eventuelt pa rørende informeres om mistanke om lbakefall og eventuelle utredningstiltak. Beslutning Beslutning om videre oppfølging/behandling tas av urologisk poliklinikk/spesialist i samra d med pasienten og eventuelt i samarbeid med fastlege avhenging av hvem som pa viser PSA-s gning. Ansvarlig Etter kurativ behandling har urologisk poliklinikk/ spesialist ansvar for utredning ved mistanke om tilbakefall. 5.3 Støttebehandling og sykepleie Ved eventuell urininkontinens etter behandling følges pasienten opp av uroterapeut/fysioterapeut/ sykepleier eller av annet helsepersonell avhenging av bivirkninger som har oppsta e er kura v behandling. Oppfølgingen skjer i tett samarbeid med fastlege. Pasienten tilbakehenvises til urolog/ onkolog dersom nødvendig. Informasjon og dialog med pasienten Pasienten og eventuelt pa rørende informeres om seneffekter som kan oppsta og ltak i relasjon l disse etter avsluttet behandling. Beslutning Beslutning tas av urologisk poliklinikk, eller annen behandlende avdeling, i dialog med pasienten. Ansvarlig Ansvarlig er behandlende avdeling i tett samarbeid med fastlege. 5.4 Rehabilitering Rehabiliteringen er avhenging av hvilken behandling som er gitt. Det utarbeides en individuell plan for pasienten. Informasjon og dialog med pasienten Fra behandlingsstart bør urologisk/onkologisk poliklinikk informere pasient og eventuelt pa rørende om hvordan sykdom og behandling kan pa virke livskvaliteten. Pakkeforløp for prostatakre IS-2250 Sist oppdatert

15 Beslutning Beslutning tas av behandlende poliklinikk i dialog med pasienten. Ansvarlig Ansvarlig er behandlende poliklinikk. 5.5 Palliasjon Informasjon og dialog med pasienten Pasient og eventuelt pa rørende ma informeres om at endokrin behandling er hjørnesteinen i behandlingen ved metasta sk sykdom. Det kan ogsa bli aktuelt med annen systembehandling ventuelt stra leterapi. Beslutning Beslutning tas av behandlende avdeling i dialog med pasienten. 6 Forløpstider i pakkeforløp for prostatakreft Tabellen viser de samlede forløpstidene i pakkeforløpet. Forløpstidene er en rettesnor. Fortsatt er det lovmessige grunnlaget pasientrettighetsloven 2-2 og forskrift om prioritering av helsetjenester. Forløpsbeskrivelse Fra henvisning mottatt til første fremmøte utredende avdeling Fra første fremmøte i utredende avdeling til avsluttet utredning (beslutning tas) Fra avsluttet utredning til start behandling Fra avsluttet utredning til start behandling Fra avsluttet utredning til start behandling Fra henvisning mottatt til start behandling Fra henvisning mottatt til start behandling Fra henvisning mottatt til start behandling Kirurgisk behandling Medikamentell behandling Strålebehandling Kirurgisk behandling Medikamentell behandling Strålebehandling Forløpstid 10 kalenderdager 24 kalenderdager 32 kalenderdager 3 kalenderdager 32 kalenderdager 66 kalenderdager 37 kalenderdager 66 kalenderdager 7 Registrering av koder i pakkeforløp for prostatakreft Pakkeforløp for prostatakre IS-2250 Sist oppdatert

16 7.1 Pakkeforløp start for start av Pakkeforløp for prostatakreft skal registreres a) na r henvisning l Pakkeforløp for prostatakre mo as i spesialisthelsetjenesten, eller b) na r det vurderes at en henvisnings innhold svarer l kravene l henvisning l de e pakkeforløpet. Registreringen skal skje i offentlig sykehus. Det er vanligvis den kliniske sykehusavdeling som koder start pakkeforløp. Det skal løpende dokumenteres i pasientens journal at pasienten er inkludert i Pakkeforløp for prostatakreft. Det skal registreres: A16A beskrivelse Start pakkeforløp henvisning mottatt 7.2 Utredning start Pasientens første fremmøte til utredning i Pakkeforløp for prostatakreft skal registreres i pasientadministra- tivt system. Første fremmøte kan være a) oppmøte i klinisk sykehusavdeling, eller b) oppmøte hos avtalespesialist. Hvis avtale- spesialister er gitt en rolle i utredning og eventuell behandling av pasienter i de e pakkeforløpet, ma lsvarende registrering og rapportering l NPR gjøres. Det offentlige sykehus har ansvar for at denne kodingen skjer. Det skal registreres: A16A beskrivelse Utredning start første fremmøte 7.3 Biopsi Na r biopsi tas, skal følgende registreres: A16B beskrivelse Biopsi prøvetaking utført 7.4 Overføring til annet helseforetak/sykehus Er en pasient i pakkeforløp og overføres til et annet helseforetak/sykehus for videre utredning eller start av behandling, kodes: A16O beskrivelse Overført til et annet helseforetak/sykehus n brukes når ansvaret for pasienten overføres mellom sykehusene. Det gjelder ikke hvis pasienten kun henvises til en spesiell undersøkelse, eller for å innhente et råd, uten at behandlingsansvaret overføres mellom helseforetakene/sykehusene. Koding for overføring av pasient mellom Pakkeforløp for prostatakre IS-2250 Sist oppdatert

17 helseforetak/sykehus registreres på dagen henvisning (brev, faks, telefon, elektronisk) oversendes. 7.5 Beslutning ved initial behandling Na r utredningen er ferdig, og det er ta beslutning om sykdoms lstand og om det videre forløpet l pasienten, skal avdelingen registrere en av følgende koder: A16CK A16CM A16CA A16CI beskrivelse Klinisk beslutning Pa vist kre i prostata Klinisk beslutning Mistanke om annen kreft Klinisk beslutning Pa vist annen sykdom enn kre Klinisk beslutning Ikke pa vist sykdom 7.6 Behandling start Na r beslutning om behandling er ta, skal pasienten se es opp l behandling innen de angi e forløps- der. Pa første behandlingsdag skal kode for behandling registreres. De e gjelder ba de om behandlingen regnes som hovedbehandling, eller som neoadjuvant behandling. Hvis det dreier seg om overva king uten behandling eller ingen behandling, skal registreringen av denne beslutningen kodes pa dato for samtale med pasienten. Følgende koder skal benyttes: A16FK A16FM A16FS A16FL A16FO A16FI beskrivelse Behandling start Kirurgisk behandling Behandling start Medikamentell behandling Behandling start Stra lebehandling Behandling start Symptomlindrende behandling Behandling start Overva king uten behandling Behandling start Ingen behandling 7.7 Pakkeforløp slutt Hvis pakkeforløpet avslu es direkte av andre a rsaker enn at det gjøres en klinisk beslutning, skal avdelingen registrere: A16X beskrivelse Prostatakreft: Avslutning av pakkeforløp n registreres na r det tas beslutning om at Pakkeforløp for prostatakre avslu es. Det gjelder uansett om diagnosen kan avkreftes eller om pasienten ikke ønsker mer utredning eller behandling. Pakkeforløp for prostatakre IS-2250 Sist oppdatert

IS-2293. Pakkeforløp for livmorhalskreft. Pakkeforløp for livmorhalskreft 1

IS-2293. Pakkeforløp for livmorhalskreft. Pakkeforløp for livmorhalskreft 1 IS-2293 Pakkeforløp for livmorhalskreft Pakkeforløp for livmorhalskreft 1 Heftets tittel: Pakkeforløp for livmorhalskreft Utgitt: 03/2015 Bestillingsnummer: IS-2293 ISBN-nr. 978-82-8081-373-2 Utgitt av:

Detaljer

IS-2322. Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt. Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt 1

IS-2322. Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt. Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt 1 IS-2322 Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt 1 Heftets tittel: Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt Utgitt: 06/2015 Bestillingsnummer:

Detaljer

IS-2303. Pakkeforløp for hode-halskreft. Pakkeforløp for hode-halskreft 1

IS-2303. Pakkeforløp for hode-halskreft. Pakkeforløp for hode-halskreft 1 IS-2303 Pakkeforløp for hode-halskreft Pakkeforløp for hode-halskreft 1 Heftets tittel: Pakkeforløp for hode-halskreft Utgitt: 03/2015 Bestillingsnummer: IS-2303 ISBN-nr. 978-82-8081-378-7 Utgitt av: Helsedirektoratet

Detaljer

Rapport IS- 2284. Kreftkirurgi i Norge

Rapport IS- 2284. Kreftkirurgi i Norge Rapport IS- 2284 Kreftkirurgi i Norge Publikasjonens tittel: Kreftkirurgi i Norge Utgitt: 03/2015 Publikasjonsnummer: IS-2284 Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse: Helsedirektoratet Avdeling

Detaljer

Prostatakreft. - til pasienter, pårørende og andre interesserte. I samarbeid med. kreftforeningen.no >

Prostatakreft. - til pasienter, pårørende og andre interesserte. I samarbeid med. kreftforeningen.no > Prostatakreft - til pasienter, pårørende og andre interesserte kreftforeningen.no > I samarbeid med < Innledning Innhold 3 Innledning 5 Prostata 7 Prostatakreft 7 - Årsak/økt risiko 7 - Arvelighet 7 -

Detaljer

2. Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og prioriteringsforskriften

2. Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og prioriteringsforskriften Alle prioriteringsveiledere - om lov og forskrift Publisert Feb 18, 2015, oppdatert Apr 12, 2015 1. Prioriteringer i den norske helsetjenesten 1. Prioriteringer i den norske helsetjenesten Å prioritere

Detaljer

Nasjonalt kvalitetsregister for. prostatakreft. Årsrapport 2014

Nasjonalt kvalitetsregister for. prostatakreft. Årsrapport 2014 Nasjonalt kvalitetsregister for prostatakreft Årsrapport 214 Årsrapport 214 Kreftregisteret FORORD Denne rapporten representerer et samarbeid mellom Kreftregisteret og representanter fra de kliniske fagmiljøene.

Detaljer

IS-1529. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgen

IS-1529. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgen IS-1529 Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgen Heftets tittel: Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for pallliasjon i kreftomsorgen Utgitt: 08/2012 IS-nummer:

Detaljer

Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av øsofaguscancer (spiserørskreft)

Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av øsofaguscancer (spiserørskreft) Nasjonale faglige retningslinjer IS-1526 Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av øsofaguscancer (spiserørskreft) Heftets tittel: Nasjonalt handlingsprogram

Detaljer

Rapport IS-2278. Rapport om tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg mot livets slutt å skape liv til dagene

Rapport IS-2278. Rapport om tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg mot livets slutt å skape liv til dagene Rapport IS-2278 Rapport om tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg mot livets slutt å skape liv til dagene 2 // Publikasjonens tittel: Rapport om tilbudet til personer med behov

Detaljer

Utredning og behandling av sykelig overvekt i spesialisthelsetjenesten Voksne. 1. november 2007

Utredning og behandling av sykelig overvekt i spesialisthelsetjenesten Voksne. 1. november 2007 Utredning og behandling av sykelig overvekt i spesialisthelsetjenesten Voksne 1. november 2007 1 Forord Rapporten er utarbeidet av to arbeidsgrupper og består av to hoveddeler: Den første er Utredning

Detaljer

Nasjonale faglige retningslinjer IS-2057. Nytt liv og trygg barseltid for familien. Nasjonal faglig retningslinje for barselomsorgen

Nasjonale faglige retningslinjer IS-2057. Nytt liv og trygg barseltid for familien. Nasjonal faglig retningslinje for barselomsorgen Nasjonale faglige retningslinjer IS-2057 Nytt liv og trygg barseltid for familien Nasjonal faglig retningslinje for barselomsorgen Forord Heftets tittel: Utgitt: 2014 Bestillingsnummer: Nytt liv og trygg

Detaljer

STANDARD FOR PALLIASJON

STANDARD FOR PALLIASJON NORSK FORENING FOR PALLIATIV MEDISIN STANDARD FOR PALLIASJON Tatt til orientering av Den norske lægeforenings sentralstyre 20.10.2004 1 Innhold INNHOLD 2 INNLEDNING 5 Bakgrunn 5 Standarder, kvalitet 7

Detaljer

Pakkeforløp for kreft Pasientinformasjon IS-0468. Utredning ved mistanke om tykk- og endetarmskreft

Pakkeforløp for kreft Pasientinformasjon IS-0468. Utredning ved mistanke om tykk- og endetarmskreft Pakkeforløp for kreft Pasientinformasjon IS-0468 Utredning ved mistanke om tykk- og endetarmskreft Du er henvist til utredning i spesialisthelsetjenesten fordi det er mistanke om at du kan ha kreft. Dette

Detaljer

IS - 2191. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av pancreaskreft

IS - 2191. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av pancreaskreft IS - 2191 Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av pancreaskreft Heftets tittel: Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling

Detaljer

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014 1 Heftets tittel: Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell Utgitt: 02/2012 Revidert:

Detaljer

Mye å forbedre vilje til å gjøre det

Mye å forbedre vilje til å gjøre det Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2013 og 2014 med spesialisthelsetjenesten: psykisk helsevern for barn og unge, barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker Mye å forbedre vilje til å gjøre det

Detaljer

Høringsnotat - endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og implementering av pasientrettighetsdirektivet

Høringsnotat - endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og implementering av pasientrettighetsdirektivet Høringsnotat - endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og implementering av pasientrettighetsdirektivet 1 Innhold 1 Innledning... 7 2 Innledning... 10 3 Kort om pasient- og brukerrettigheter og utformingen

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 16. desember 2010 SAK NR 085-2010 FUNKSJONSFORDELING AV KREFTBEHANDLING I HELSE SØR-ØST

Styret Helse Sør-Øst RHF 16. desember 2010 SAK NR 085-2010 FUNKSJONSFORDELING AV KREFTBEHANDLING I HELSE SØR-ØST Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 16. desember 2010 SAK NR 085-2010 FUNKSJONSFORDELING AV KREFTBEHANDLING I HELSE SØR-ØST Forslag til vedtak: 1. Styret er tilfreds de overordnede

Detaljer

Regional plan for hudsykdommer i Helse Nord

Regional plan for hudsykdommer i Helse Nord Regional plan for hudsykdommer i Helse Nord 2014 2020 Høringsutkast, juni 2014 Forord Denne fagplanen er utarbeidet av en gruppe fagfolk parallelt med arbeidet de utfører i sin kliniske hverdag. Arbeidet

Detaljer

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013 1 Heftets tittel: Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell Utgitt: 02/2012 Revidert:

Detaljer

IS-2285. Nasjonalt handlingsprogram for palliasjon i kreftomsorgen

IS-2285. Nasjonalt handlingsprogram for palliasjon i kreftomsorgen IS-2285 Nasjonalt handlingsprogram for palliasjon i kreftomsorgen 1 Heftets tittel: Nasjonalt handlingsprogram for palliasjon i kreftomsorgen Utgitt: 03/2015 Bestillingsnummer: IS-2285 ISBN 978-82-8081-368-8

Detaljer

Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå

Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå 33 2012 Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå livtvei Skedsmo Kommune 15.11.2012 INNHOLD Sammendrag...

Detaljer

IS-1877. Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødselsomsorgen

IS-1877. Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødselsomsorgen IS-1877 Et trygt fødetilbud Kvalitetskrav til fødselsomsorgen Heftets tittel: Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødeselsomsorgen Utgitt: 12/2010 Bestillingsnummer: IS-1877 Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

IS-2101. Nasjonalt handlingsprogram for palliasjon i kreftomsorgen

IS-2101. Nasjonalt handlingsprogram for palliasjon i kreftomsorgen IS-2101 Nasjonalt handlingsprogram for palliasjon i kreftomsorgen 1 Heftets tittel: Nasjonalt handlingsprogram for palliasjon i kreftomsorgen Utgitt: 07/2013 Bestillingsnummer: IS-2101 ISBN-nr. 978-82-8081-301-5

Detaljer

IS-1580 Nasjonale faglige retningslinjer. Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring

IS-1580 Nasjonale faglige retningslinjer. Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring IS-1580 Nasjonale faglige retningslinjer Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring Heftets tittel: Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av

Detaljer

UTDRAG FRA RAPPORTENE AV FORHOLD SOM BERØRER HELSE SØR-ØST

UTDRAG FRA RAPPORTENE AV FORHOLD SOM BERØRER HELSE SØR-ØST VEDLEGG UTDRAG FRA RAPPORTENE AV FORHOLD SOM BERØRER HELSE SØR-ØST 1. RIKSREVISJONENS KONTROLL MED FORVALTNINGEN AV STATLIGE SELSKAPER FOR 2008, DOKUMENT 3:2 (2009 2010) FRA DEL II RESULTATER AV UTVIDEDE

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING. Utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 24.05.2012 37/12 HØRING - FORSLAG TIL REGIONAL KREFTPLAN 2011-2020

SAMLET SAKSFRAMSTILLING. Utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 24.05.2012 37/12 HØRING - FORSLAG TIL REGIONAL KREFTPLAN 2011-2020 Høylandet kommune Arkiv: 122 Arkivsaksnr.: 12/562 Saksbehandler: Liss Tone Engan Dato: 25.05.2012 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 24.05.2012 37/12 Vedlagte dokumenter: 1.

Detaljer

Veileder. Prioriteringsveileder IS-1625. Lungesykdommer. Utarbeidet i samarbeid med Helse Nord, Helse Midt-Norge, Helse Vest og Helse Sør-Øst

Veileder. Prioriteringsveileder IS-1625. Lungesykdommer. Utarbeidet i samarbeid med Helse Nord, Helse Midt-Norge, Helse Vest og Helse Sør-Øst IS-1625 Veileder Prioriteringsveileder Lungesykdommer Utarbeidet i samarbeid med Helse Nord, Helse Midt-Norge, Helse Vest og Helse Sør-Øst Heftets tittel: Prioriteringsveileder Lungesykdommer Utgitt: 12/2008

Detaljer

Takk for sist det var på samme tid i fjor. Det er flott å stå her igjen med en ny sykehustale for 2015.

Takk for sist det var på samme tid i fjor. Det er flott å stå her igjen med en ny sykehustale for 2015. Side 1 av 25 Regjeringen.no Sykehustalen 2015 Av helse- og omsorgsminister Bent Høie Tale/artikkel Dato: 07.01.2015 Kjære alle sammen Takk for sist det var på samme tid i fjor. Det er flott å stå her igjen

Detaljer