Pakkeforløp for prostatakreft

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Pakkeforløp for prostatakreft"

Transkript

1 Pakkeforløp for kreft IS-2250 Pakkeforløp for prostatakreft Publisert Sist endret

2 Om pakkeforløpet I Nasjonal kre strategi er e av fem hovedma l for kre omsorgen: «Norge skal bli et foregangsland for gode pasien orløp». Standardiserte pasient- forløp, Pakkeforløp for kre, skal bidra l a heve kvaliteten pa norsk kre omsorg og legge grunnlaget for mer forutsigbarhet for pasientene. Videre er ma let a bedre samhandling mellom fastlegene og spesialisthelsetjenesten, mellom helse- foretakene og internt i det enkelte foretak. Innføring av Pakkeforløp for kreft skal bidra til rask diagnostikk og behandling uten ikke-medisinsk begrunnet ventetid slik at pasientene opplever et helhetlig, godt organisert og forutsigbart forløp. Helsedirektoratet fikk i februar 2014 i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet a utarbeide Pakkeforløp for kreft og diagnoseveiledere for fastlegene etter modell fra Danmark. 21 arbeidsgrupper med til sammen rundt 120 fagpersoner fra helseforetakene, fastleger og brukere har utarbeidet 28 pakkeforløp og diagnoseveiledere for kreft. Disse er bearbeidet og gitt en enhetlig form i Helsedirektoratet hvor arbeidet er ledet av strategidirektør Kjell Magne Tveit og prosjektdirektør Anne Hafstad. Pakkeforløpene er nasjonale standardiserte pasientforløp som er faglig baserte og skal være normgivende. Pakkeforløpene er basert pa nasjonale faglige retningslinjer i de nasjonale handlingsprogrammene pa kre omra det. Med utgangspunkt i pakkeforløpet skal et individuelt forløp for hver enkelt pasient lre elegges. Ma lgruppen for beskrivelsene av pakkeforløp er primært helsepersonell, ledere, administratorer og beslutningstakere pa ulike niva er i helsetjenesten. Implementeringen av pakkeforløpene vil skje som en gradvis prosess i løpet av 2015, og det skal gjennomføres en trinnvis innføring. De fire første pakkeforløpene implementeres 1. januar Helsedirektoratet vil takke alle som har bidratt i arbeidet. Bjørn Guldvog Helsedirektør Arbeidsgruppens sammensetning Andreas Stensvold (leder), Oslo universitetssykehus / Sykehuset Østfold, onkolog Arne Solberg, St. Olavs Hospital, onkolog Bjørn Brennhovd, Oslo universitetssykehus, urolog Ilker Tasdemir, Helse Stavanger, urolog Tore Knutsen, Universitetssykehuset Nord-Norge, kirurg Åsmund Straum, St. Olavs Hospital, radiolog Arnhild Fredriksen, Oslo universitetssykehus, koordinator Samer Al-Saad, Universitetssykehuset Nord-Norge, patolog Rolf-Bjørn Andersen, Prostatakreftforeningen, brukerrepresentant Kjell Olav Svendsen, fastlege/allmennpraktiker Pakkeforløp for prostatakre IS-2250 Sist oppdatert

3 Innholdsfortegnelse 1 Introduksjon til pakkeforløp for prostatkreft 2 Inngang til pakkeforløp for prostatakreft 3 Utredning av prostatakreft 4 Initial behandling av prostatakreft 5 Oppfølging og kontroll av prostatakreft 6 Forløpstider i pakkeforløp for prostatakreft 7 Registrering av koder i pakkeforløp for prostatakreft Pakkeforløp for prostatakre IS-2250 Sist oppdatert

4 1 Introduksjon til pakkeforløp for prostatkreft Generelt om prostatakreft Prostatakreft er den vanligste kreftformen blant menn i Norge og utgjør rundt 30 prosent av all kreft blant menn. I 2012 fikk over 4900 menn prostatakre. Omtrent hver a ende mann vil fa prostatakre før fylte 75 a r i Norge i dag. I 2012 døde rundt 1000 menn av prostatakreft. Nasjonalt handlingsprogram Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av prostatakreft utgis av Helsedirektoratet. Forløpskoordinering Koordinering av pasientforløpet skal sikre et effektivt forløp fra henvisning er mottatt i spesialisthelsetjenesten til oppstart behandling eller avsluttet pakkeforløp, uten unødvendig forsinkelse og med tett samarbeid mellom alle involverte avdelinger og spesialister. Alle sykehus som utreder og behandler kreft skal ha forløps- koordinatorer som har tett og løpende kontakt med pasient og involverte instanser. Det tverrfaglige/multidisiplinære team (MDT) Klinisk beslutning tas som hovedregel i MDT besta ende av urolog, onkolog, patolog, radiolog og forløpskoordinator. Andre spesialister kan være involvert ved behov. Det vil være naturlig at teamene knyttes opp mot prostatakreftsenter der det er etablert. Informasjon og dialog med pasienten Ma let er at pasient og pa rørende opplever god informasjon, involvering, innflytelse og dialog gjennom hele forløpet. Pasient og ansvarlig lege treffer i fellesskap beslutning om det videre forløpet. Hvis pasienten ikke er i stand l a medvirke, invol- veres pa rørende eller utpekt verge. Kommunikasjonen med pasient og pa rørende skal i alle sammenhenger baseres pa respekt og empa. Informasjon og dialog skal skje pa en hensynsfull ma te og være lpasset mo akerens individuelle forutsetninger som for eksempel alder, sosiale situasjon, spra k, u rykte ønsker og behov. Videre bør kommunikasjon med pasienten inkludere avklaring vedrørende forventninger om forløpet, inkludert medvirkning av pasient og pa rørende. I den utstrekning pasienten ønsker det skal pa rørende involveres gjennom hele pasien orløpet. Sam dig skal helsepersonellet være oppmerksomme pa at pa rørende ogsa kan ha selvstendige behov som skal ivaretas og tas hensyn til. Kommunikasjon og informasjon skal være konsistent og koordinert. Som en del av kommunikasjonen skal pasient og pa rørende løpende involveres og infor- meres om undersøkelsesresultater og neste trinn i pakkeforløpet. Sykehusene skal, i samarbeid med aktuelle pasient- foreninger, legge til rette for samtaler med godkjente likepersoner dersom kre pasienter og/ eller deres pa rørende ønsker de e. Flytskjema 2 Inngang til pakkeforløp for prostatakreft Pakkeforløp for prostatakre IS-2250 Sist oppdatert

5 2.1 Risikogrupper Følgende grupper har økt risiko for prostatakreft: Menn med pa vist prostatakre hos 2 førstegrad- slektninger under 60 a r Menn med tre nære familiemedlemmer uavhengig av alder med pa vist prostatakre Menn med pa vist mutasjon i BRCA2-genet 2.2 Mistanke Mistanke om prostatakre oppsta r primært na r forhøyet PSA pa vises ved generell helseundersøkelse hos allmennlege. Vannlatingsbesvær eller smerter som følge av prostatakreft skyldes oftest at sykdommen er lokalt avansert eller har spredt seg til skjelettet. Ved mistanke om prostatakreft gjøres følgende: Generell klinisk undersøkelse Digital rektal eksplorasjon (DRE) Ved patologisk palpasjonsfunn skal pasienter henvises uavhengig av PSA Ma ling av PSA. Ved normal DRE ma les PSA to ganger med 3 ukers mellomrom Ved forhøyet PSA skal urinretensjon og infeksjon utelukkes. Ved infeksjon skal PSA-ma ling gjentas e er 1-2 ma neder Filterfunksjon Fastlegen henviser l urolog (avtalespesialist eller sykehuspoliklinikk) for a fa vurdert om det foreligger begrunnet mistanke om prostatakreft. Urologisk poliklinikk/spesialist utfører følgende undersøkelser/ tester: Klinisk undersøkelse, inkludert DRE Vurdere PSA-ma ling Vurdere komorbiditet og pasientens generelle allmenntilstand Pa bakgrunn av ovensta ende gjøres følgende vurdering sammen med pasienten: 1. Pasienten henvises ikke videre l Pakkeforløp for prostatakre na r: Det ikke er rimelig mistanke om prostatakreft Det er grunn l a mistenke prostatakre, men komorbiditet eller høy alder gjør behandling uaktuelt. Pasienten skal da kontrolleres regel- messig hos fastlege med klinisk undersøkelse og ma ling av PSA. Henvises lbake l spesialisthelse- tjenesten ved mistanke om behandlingstrengende sykdomsprogresjon, eksempelvis kraftig PSA stigning med symptomer fra eksempelvis skjelett eller lokale plager. 2. Pasienten henvises l Pakkeforløp for prosta- takre na r: Det er grunn til mistanke om kurabel prostatakreft. Det er grunn l a mistenke lokalt avansert eller metasta sk prostatakre 2.3 Begrunnet mistanke - kriterier for henvisning til pakkeforløp Urologisk poliklinikk/spesialist vurderer om det er begrunnet mistanke om prostatakreft av klinisk Pakkeforløp for prostatakre IS-2250 Sist oppdatert

6 betydning, enten lokalisert, lokalt utbredt eller metasta sk prostatakre. Vurderingen skjer pa bakgrunn av: Forhøyet PSA Suspekt palpasjonsfunn Mistanke om skjelettmetastaser eller andre metastaser 2.4 Henvisning til pakkeforløp Det er fastlege som pa bakgrunn av sykehistorie og kliniske undersøkelser blir enig med pasienten om det skal ma les PSA. Dere er vurderer fastlege i samra d med pasienten om det skal henvises l vurdering hos urolog som ledd i filterfunksjon. Urolog (avtalespesialist eller sykehuspoliklinikk) vurderer om det foreligger begrunnet mistanke om prostatakreft. 2.5 Beslutning om henvisning ved begrunnet mistanke Vanligvis er det urolog som henviser aktuelle pasienter til pakkeforløp, eventuelt kan urolog i en sykehuspoliklinikk selv inkludere pasienten i pakke- forløp. Unntaksvis er det fastlegen som henviser til pakkeforløp. 2.6 Informasjon og dialog med pasienten Urolog, eventuelt fastlege, skal ved henvisning til pakkeforløp informere pasienten om: Den begrunnede mistanken om prostatakreft Hva henvisning til pakkeforløp innebærer 2.7 Ansvarlig for henvisning Avtalespesialist, enheter/avdelinger i helseforetak/ sykehus henviser vanligvis pasienter til Pakkeforløp for prostatakreft. Alle henvisninger skal sendes til offentlig sykehus i spesialisthelsetjenesten. 2.8 Registrering for start av Pakkeforløp for prostatakre skal registreres na r a) henvisning l Pakkeforløp for prostatakre mo as i spesialisthelsetjenesten, eller b) na r det vurderes at henvisningens innhold svarer til kravene til henvisning til dette pakkeforløpet. Registreringen skal skje i offentlig sykehus. Det er den kliniske sykehusavdeling/poliklinikk som koder start pakkeforløp. Det skal løpende dokumenteres i pasientens journal at pasienten er inkludert i Pakkeforløp for prostatakreft. Det skal registreres: A16A beskrivelse Start pakkeforløp - henvisning mottatt Pakkeforløp for prostatakre IS-2250 Sist oppdatert

7 2.9 Forløpstid Forløpsbeskrivelse Fra start pakkeforløp/henvisning mottatt til første fremmøte utredende avdeling Forløpstid 10 kalenderdager 3 Utredning av prostatakreft 3.1 Utredning Undersøkelsene har som forma l a sikre diagnosen og kartlegge sykdomsutbredelse. Na r behandlingsmu- ligheter vurderes skal det tas hensyn til alder, komorbiditet, forventet levetid samt komplikasjons- risiko. Utredning og senere behandling bør ivaretas av et spesialistteam med særlig interesse for og kunnskap om prostatakreft. Sentralt ved diagnose og utredning er: PSA-ma ling Klinisk undersøkelse med rektal palpasjon av prostata Biopsi i henhold til gjeldende nasjonale retningslinjer Multiparametrisk MR (mpmr) bør fortrinnsvis tas før biopsi. Bekre es diagnosen histologisk, ma det pa bakgrunn av PSA-verdi, histologi (Gleason score) og vurdering av T-stadium suppleres med eventuell utredning for skjelettmetastaser og lokoregionale lymfeknute- metastaser for intermediære og høyrisikopasienter. Bildediagnostikk hos høyrisikopasienter: MR med metastaseprotokoll av bekken og skjelett Eventuelt skjelettscintigrafi Henvises pasienten l ekstern stra leterapi skal det suppleres det med: Henvisning til gullkorninnsettelse Neoadjuvant/adjuvant endokrin terapi, for høyrisikopasienter og eventuelt intermediær risikopasienter Kunnskapsgrunnlag Populasjon Pasienter med eller med mistanke om prostatakreft Intervensjon Komparator Utfall Sammendrag Referanser Her kommer referanser Pakkeforløp for prostatakre IS-2250 Sist oppdatert

8 3.2 Fastsettelse av diagnose og stadieinndeling Pa bakgrunn av utredningen fastse es pasientens diagnose. Foreligger prostatakre fastse es pasientens kliniske sykdomsstadium. Utredningen forega r i te samarbeid mellom urolog, onkolog, patolog og radiolog med særlig erfaring med prostatakreft. Det skal avholdes tverrfaglig møte/mdtmøte for de aktuelle pasientene før samtale med pasienten og eventuelt pa rørende om diagnose og behandling. 3.3 Informasjon og dialog med pasienten Pasienten skal informeres om prosedyrer i forbin- delse med utredning av eventuell prostatakreft og eventuell komplikasjonsrisiko forbundet med disse. Pasienten skal ha samtale om planlagt behandling med lege etter at utredning er ferdig og klinisk beslutning om behandling ta i MDT-møte. Endelig avgjørelse om behandling tas i samra d med pasienten. Pasient skal informeres om muligheten for second opinion. E er beslutning om ak v behandling vil pasienten fa fastsa operasjons dspunkt, oppstart stra leterapi uten neoadjuvant/adjuvant endokrin behandling. Eventuelt startes neoadjuvant/adjuvant endokrin behandling. Ved metasta sk sykdom forelegges behandlings- muligheter for pasienten og eventuelt pa rørende. 3.4 Beslutning om behandling Pasientens mulighet for kura v behandling disku- teres pa MDT-møte, na r svar pa ulike undersøkelser foreligger. 3.5 Ansvarlig Urologisk poliklinikk er ansvarlig for pasientut- redningen. Endelig diagnose fastsettes og vurdering av behandlingsmuligheter gjøres i MDT-møtet. Etter møtet gjøres følgende: Notat i pasientjournal oversendes fastlege Pasienten informeres om den kliniske beslutning i MDT-møtet og om forslag til behandling Hvis pasienten skal behandles ved annet helse- foretak, viderehenvises pasienten onkologisk avdeling hvis pasienten skal behandles der 3.6 Registrering Pasientens første fremmøte til utredning i Pakkeforløp for prostatakreft skal registreres i pasientadministrativt system. Første fremmøte kan være a) oppmøte i klinisk sykehusavdeling eller b) oppmøte hos avtalespesialist. Hvis avtalespesialister er gitt en rolle i utredning og eventuell Pakkeforløp for prostatakre IS-2250 Sist oppdatert

9 behandling av pasienter i de e pakke- forløpet, ma lsvarende registrering og rapportering l NPR gjøres. Det offentlige sykehus har ansvar for at denne kodingen skjer. Det skal registreres: beskrivelse A16S Utredning start - første fremmøte Er en pasient i pakkeforløp og overføres til et annet helseforetak/sykehus for videre utredning eller start av behandling, kodes: A16O beskrivelse Overført til et annet helseforetak/sykehus n brukes når ansvaret for pasienten overføres mellom sykehusene. Det gjelder ikke hvis pasienten kun henvises til en spesiell undersøkelse, eller for å innhente et råd, uten at behandlingsansvaret overføres mellom helseforetakene/sykehusene. Koding for overføring av pasient mellom helseforetak/sykehus registreres på dagen henvisning (brev, faks, telefon, elektronisk) oversendes. Når biopsi tas, skal følgende registreres: beskrivelse A16B Biopsi - prøvetaking utført Na r utredningen er ferdig, og det er ta beslutning om sykdoms lstand og om det videre forløpet l pasienten, skal avdelingen registrere en av følgende koder: beskrivelse A16CK Klinisk beslutning Pa vist kre i prostata A16CM Klinisk beslutning Mistanke om annen kreft A16CA Klinisk beslutning Pa vist annen sykdom enn kre A16CI Klinisk beslutning Ikke påvist sykdom 3.7 Forløpstid Forløpsbeskrivelse Fra første fremmøte i utredende avdeling til avsluttet utredning (beslutning tas) Forløpstid 24 kalenderdager 4 Initial behandling av prostatakreft 4.1 Hovedgrupper av behandlingsforløp Pa bakgrunn av utredningsfunnene, pasientens alder og komorbiditet skal det tas s lling l om pasienten kan lbys e n av følgende behandlingsmuligheter: Ak v overva kning/ monitorering Kura v behandling som radikal prostatectomi eller stra lebehandling med eller uten endokrin behandling Symptomre et behandling med tanke pa eventuell endokrin behandling Endokrin og eller annen palliativ behandling Ved pa vist prostatakre er primærsvulstens utbre- delse, T-stadium, aggressivitet (Gleason score) og Pakkeforløp for prostatakre IS-2250 Sist oppdatert

10 niva av s-psa validerte prognos ske biomarkører for lbakefall e er helbredende behandling (Tabell 1). Tabell 1 Risikogrupper ved pa vist prostatakre Risikogrupper PSA Gleason score Klinisk stadium Lav risiko <10 mg/dl <6 T2a Intermediær risiko >10 < 20 mg/dl = 7 T2b-T2c Høy risiko PSA > 20 mg/dl 8-10 T3a Hos menn med pa vist prostatakre uten spredning som er aktuelle for helbredende behandling vil slik risikostra fisering være bestemmende for behand- lingsvalgene ak v monitorering/overva king eller umiddelbar radikal behandling. Primær behandling Ak v overva kning/monitorering Med ak v overva kning/monitorering avventes opp- start av kura v re et behandling l det eventuelt pa vises progresjon av sykdommen. Pasienten skal følges te av urolog. Denne behandlingen overveies hos alle lavrisikopasienter. Det vises til Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagno- stikk, behandling og oppfølging av prostatakreft. Radikal prostatektomi Inngrepet innebærer fjerning av prostata og eventuelt vesiculae seminales. Teknikkene har forbedret seg betydelig de siste 10 a rene. Ekstern stra lebehandling Ekstern stra lebehandling kan som operasjon lbys pasienter med lokalisert sykdom. Behandlingen kan gis i kombinasjon med høydose innvendig stra le- behandling. Endokrin behandling Pasienter med høy eventuelt intermediær risiko- profil gis endokrin behandling som neoadjuvant/ adjuvant behandling i llegg l stra leterapi. Pasienter med lymfeknutespredning, ernspredning, høy alder, alvorlig komorbiditet, eller pasienter som ikke ønsker lokalbehandling, kan tilbys oppstart av endo- krin behandling eller symptomlindrende behandling. Sekundær/adjuvant behandling Ved ikke fri operasjonsrand og/eller ikke tilfredsstil- lende fall i PSA etter operasjon kan stra lebehandling mot operasjonskaviteten bli aktuell. 4.2 De hyppigst forekommende komplikasjoner Radikal prostatektomi Varierende grad av urininkontinens Risiko for erektil dysfunksjon Ekstern stra lebehandling Pakkeforløp for prostatakre IS-2250 Sist oppdatert

11 Akutte bivirkninger fra urinblære- og tarmfunksjon Senbivirkninger med moderat økt avføringsfrekvens og vannlatingsbesvær Gradvis innsettende erektil dysfunksjon Endokrin behandling Antiandrogen behandling medfører gynekomasi og brystømhet hos 70 prosent, men profylaktisk bestra ling av bryster reduserer risikoen Hetetokter, hovedsakelig fora rsaket av LHRH- analog Impotens/bortfall av libido Tap av muskelmasse Redusert fysisk yteevne 4.3 Støttebehandling og sykepleie En del pasienter fa r innlagt kateter. Behandlende avdeling er ansvarlig for opplæring og vedlikehold. Avdelingen har ogsa ansvar for at pasienten fa r opplæring i bekkenbunnstrening og oppfølging av denne. Det er behandlende avdelings ansvar a informere om hjelpemidler og medikamenter vedrørende erektil dysfunksjon. I forbindelse med stra lebehandling kan det forekomme noe sa rhet i huden. Det er den behandlende avdelings ansvar a sørge for behandling av sa rheten. 4.4 Rehabilitering Behandlende lege skal vurdere den enkelte pasients behov for rehabilitering/e erbehandling sa dlig som mulig i behandlingsforløpet. Ved behov for rehabilitering eller annen etterbehandling skal behandlende lege sammen med pasienten vurdere aktuelle tiltak og hvor tiltaket best kan iverksettes. Fastlegen skal informeres om denne vurderingen. Pasienter som gjennomga r radikal prostatektomi, vil allerede før inngrepet bli instruert i bekkenbunnstrening. Ved den polikliniske konsultasjonen ca. to uker postopera vt forsøker man a erne blærekateteret og det gis informasjon om histologisk funn og om eventuell nødvendig etterbehandling. Svært plagsomme hetetokter i forbindelse med endokrin terapi kan forsøkes medisinsk behandlet. Utprøving av medikamenter og hjelpemidler vedrørende erektil dysfunksjon er en del av rehabiliteringen. 4.5 Informasjon og dialog med pasienten Na r resultatene fra de ulike undersøkelser foreligger og disse er vurdert pa tverrfaglig møte/mdt, skal det gjennomføres en samtale med pasienten og even- tuelt pa rørende om de vurderinger som er gjort og aktuelle behandlingsmuligheter. Videre drøftes tidsperspektivet i behandlingstilbudet, mulige bivirkninger, risiko for komplikasjoner og konsekvenser hvis pasienten ikke ønsker den anbefalte behandlingen. I samtalen avklares pasientens forventninger til forløpet, pasientens livssituasjon og eventuelt pasientens behov av ulik art som psykososiale og andre behov. Pasienten oppfordres l a ha en pa rørende/ledsager med l samtalen. Pakkeforløp for prostatakre IS-2250 Sist oppdatert

12 4.6 Beslutning Se informasjon og dialog med pasienten 4.7 Ansvarlig Den avdeling som behandler pasienten er ansvarlig for at kontrollprogram avtales med pasient og samarbeidende spesialiteter. 4.8 Registrering Na r beslutning om behandling er ta, skal pasienten se es opp l behandling innen de angi e forløps- der. Pa første behandlingsdag skal kode for behandling registreres. De e gjelder ba de om behandlingen regnes som hovedbehandling, eller som neoadjuvant behandling. Hvis det dreier seg om overva king uten behandling eller ingen behandling, skal registreringen av denne beslutningen kodes pa dato for samtale med pasienten. Følgende koder skal benyttes: A16FK A16FM A16FS A16FL A16FO A16FI beskrivelse Behandling start Kirurgisk behandling Behandling start Medikamentell behandling Behandling start Stra lebehandling Behandling start Symptomlindrende behandling Behandling start Overva king uten behandling Behandling start Ingen behandling Hvis pakkeforløpet avslu es direkte av andre a rsaker enn at det gjøres en klinisk beslutning, skal avdelin- gen registrere: A16X beskrivelse Avslutning av pakkeforløp n registreres na r det tas beslutning om at Pakkeforløp for prostatakre avslu es. Det gjelder uansett om diagnosen kan avkreftes eller om pasienten ikke ønsker mer utredning eller behandling. 4.9 Forløpstid Fra avsluttet utredning til start behandling Kirurgisk behandling 32 kalenderdager Fra avsluttet utredning til start behandling Medikamentell behandling 3 kalenderdager Fra avsluttet utredning til start behandling Stra lebe- handling 32 kalenderdager 5 Oppfølging og kontroll av prostatakreft Pakkeforløp for prostatakre IS-2250 Sist oppdatert

13 5 Oppfølging og kontroll av prostatakreft 5.1 Kontroll Det vises til nasjonale retningslinjer. Ak v overva kning/monitorering innebærer standar- disert oppfølging i regi av urolog i henhold l nasjonale retningslinjer. E er radikal behandling anbefales kontroll e er tre, seks og 12 ma neder, dere er hvert halva r l tredje a r e er behandling, og dere er a rlig. Pasienter der kurativ behandling ikke er aktuelt og der man avventer aktiv behandling bør kontrolleres hver tredje erde ma ned. med klinisk undersøkelse, PSA og eventuelle andre undersøkelser dersom nødvendig. De e ma vurderes individuelt. Etter oppstart endokrin behandling ved avansert sykdom bør behandlingseffekten evalueres etter tre ma neder, og dere er kontroll minst to ganger a rlig. Informasjon og dialog med pasienten Ved utskrivningssamtale med pasient og eventuelt pa rørende forberedes pasienten pa hva han kan forvente seg etter utskrivelsen. Det informeres om hvor pasienten kan henvende seg ved eventuelle problemer. Pasient og pa rørende orienteres om kontrollopplegg, hensikt, hvilke undersøkelser som gjøres, og tidsforløp. Videre bør pasienten informeres om vanlige fysiske og psykiske reaksjoner som kan oppsta e er kre behandling. Fastlegen har en koordinerende og sentral rolle e er at pasienten er skrevet ut fra sykehus og mellom sykehusopphold. Hvis man fa r mistanke om lbakefall hos pasient som har gjennomga kura v behandling, skal pasienten informeres om dette, samt informeres om hvordan videre utredning planlegges. Ansvaret for informasjon til pasienten og for start av relevant utredning vil være den instans/avdeling som har ansvaret for pasienten pa det aktuelle dspunkt. Pasienten informeres om at behandlingsresultatet i stor grad kan overva kes med regelmessig ma ling av PSA og enkel klinisk undersøkelse. Det bør informeres om behandlingsmuligheter ved eventuelt tilbakefall. Beslutning Beslutninger om pasienter som er under ak v overva kning/monitorering tas av urolog, i dialog med pasienten. Hvis aktiv behandling iverksettes, tas videre beslutninger av behandlende avdeling. Ansvarlig Pasienter under ak v overva kning skal kontrolleres i regi av urolog. Kontroll av øvrige pasienter bør være et samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten. Fastlegen skal fa beskjed om hva som skal følges opp. 5.2 Håndtering av tilbakefall Mistanke om lbakefall av sykdom e er dligere gjennomført kura v behandling kan oppsta ba de ved kontroll pa sykehus og ved oppfølging/kontakt hos fastlege. Dersom mistanken oppsta r hos fast- lege, Pakkeforløp for prostatakre IS-2250 Sist oppdatert

14 skal denne straks henvise pasienten til nytt Pakkeforløp for prostatakreft ved den avdeling pasienten er behandlet ved tidligere, eller nærmeste kirurgiske avdeling dersom praktiske forhold tilsier det. Sykehuset skal iverksette utredning og behand- ling etter retningslinjer skissert i Handlingsprogrammet og innen de forløpstider som er beskrevet i Pakkeforløp for prostatakreft. Pasienter med uhelbredelig prostatakre og sykdomsprogresjon under pa ga ende endokrin behandling bør henvises til onkolog. Informasjon og dialog med pasienten Pasient og eventuelt pa rørende informeres om mistanke om lbakefall og eventuelle utredningstiltak. Beslutning Beslutning om videre oppfølging/behandling tas av urologisk poliklinikk/spesialist i samra d med pasienten og eventuelt i samarbeid med fastlege avhenging av hvem som pa viser PSA-s gning. Ansvarlig Etter kurativ behandling har urologisk poliklinikk/ spesialist ansvar for utredning ved mistanke om tilbakefall. 5.3 Støttebehandling og sykepleie Ved eventuell urininkontinens etter behandling følges pasienten opp av uroterapeut/fysioterapeut/ sykepleier eller av annet helsepersonell avhenging av bivirkninger som har oppsta e er kura v behandling. Oppfølgingen skjer i tett samarbeid med fastlege. Pasienten tilbakehenvises til urolog/ onkolog dersom nødvendig. Informasjon og dialog med pasienten Pasienten og eventuelt pa rørende informeres om seneffekter som kan oppsta og ltak i relasjon l disse etter avsluttet behandling. Beslutning Beslutning tas av urologisk poliklinikk, eller annen behandlende avdeling, i dialog med pasienten. Ansvarlig Ansvarlig er behandlende avdeling i tett samarbeid med fastlege. 5.4 Rehabilitering Rehabiliteringen er avhenging av hvilken behandling som er gitt. Det utarbeides en individuell plan for pasienten. Informasjon og dialog med pasienten Fra behandlingsstart bør urologisk/onkologisk poliklinikk informere pasient og eventuelt pa rørende om hvordan sykdom og behandling kan pa virke livskvaliteten. Pakkeforløp for prostatakre IS-2250 Sist oppdatert

15 Beslutning Beslutning tas av behandlende poliklinikk i dialog med pasienten. Ansvarlig Ansvarlig er behandlende poliklinikk. 5.5 Palliasjon Informasjon og dialog med pasienten Pasient og eventuelt pa rørende ma informeres om at endokrin behandling er hjørnesteinen i behandlingen ved metasta sk sykdom. Det kan ogsa bli aktuelt med annen systembehandling ventuelt stra leterapi. Beslutning Beslutning tas av behandlende avdeling i dialog med pasienten. 6 Forløpstider i pakkeforløp for prostatakreft Tabellen viser de samlede forløpstidene i pakkeforløpet. Forløpstidene er en rettesnor. Fortsatt er det lovmessige grunnlaget pasientrettighetsloven 2-2 og forskrift om prioritering av helsetjenester. Forløpsbeskrivelse Fra henvisning mottatt til første fremmøte utredende avdeling Fra første fremmøte i utredende avdeling til avsluttet utredning (beslutning tas) Fra avsluttet utredning til start behandling Fra avsluttet utredning til start behandling Fra avsluttet utredning til start behandling Fra henvisning mottatt til start behandling Fra henvisning mottatt til start behandling Fra henvisning mottatt til start behandling Kirurgisk behandling Medikamentell behandling Strålebehandling Kirurgisk behandling Medikamentell behandling Strålebehandling Forløpstid 10 kalenderdager 24 kalenderdager 32 kalenderdager 3 kalenderdager 32 kalenderdager 66 kalenderdager 37 kalenderdager 66 kalenderdager 7 Registrering av koder i pakkeforløp for prostatakreft Pakkeforløp for prostatakre IS-2250 Sist oppdatert

16 7.1 Pakkeforløp start for start av Pakkeforløp for prostatakreft skal registreres a) na r henvisning l Pakkeforløp for prostatakre mo as i spesialisthelsetjenesten, eller b) na r det vurderes at en henvisnings innhold svarer l kravene l henvisning l de e pakkeforløpet. Registreringen skal skje i offentlig sykehus. Det er vanligvis den kliniske sykehusavdeling som koder start pakkeforløp. Det skal løpende dokumenteres i pasientens journal at pasienten er inkludert i Pakkeforløp for prostatakreft. Det skal registreres: A16A beskrivelse Start pakkeforløp henvisning mottatt 7.2 Utredning start Pasientens første fremmøte til utredning i Pakkeforløp for prostatakreft skal registreres i pasientadministra- tivt system. Første fremmøte kan være a) oppmøte i klinisk sykehusavdeling, eller b) oppmøte hos avtalespesialist. Hvis avtale- spesialister er gitt en rolle i utredning og eventuell behandling av pasienter i de e pakkeforløpet, ma lsvarende registrering og rapportering l NPR gjøres. Det offentlige sykehus har ansvar for at denne kodingen skjer. Det skal registreres: A16A beskrivelse Utredning start første fremmøte 7.3 Biopsi Na r biopsi tas, skal følgende registreres: A16B beskrivelse Biopsi prøvetaking utført 7.4 Overføring til annet helseforetak/sykehus Er en pasient i pakkeforløp og overføres til et annet helseforetak/sykehus for videre utredning eller start av behandling, kodes: A16O beskrivelse Overført til et annet helseforetak/sykehus n brukes når ansvaret for pasienten overføres mellom sykehusene. Det gjelder ikke hvis pasienten kun henvises til en spesiell undersøkelse, eller for å innhente et råd, uten at behandlingsansvaret overføres mellom helseforetakene/sykehusene. Koding for overføring av pasient mellom Pakkeforløp for prostatakre IS-2250 Sist oppdatert

17 helseforetak/sykehus registreres på dagen henvisning (brev, faks, telefon, elektronisk) oversendes. 7.5 Beslutning ved initial behandling Na r utredningen er ferdig, og det er ta beslutning om sykdoms lstand og om det videre forløpet l pasienten, skal avdelingen registrere en av følgende koder: A16CK A16CM A16CA A16CI beskrivelse Klinisk beslutning Pa vist kre i prostata Klinisk beslutning Mistanke om annen kreft Klinisk beslutning Pa vist annen sykdom enn kre Klinisk beslutning Ikke pa vist sykdom 7.6 Behandling start Na r beslutning om behandling er ta, skal pasienten se es opp l behandling innen de angi e forløps- der. Pa første behandlingsdag skal kode for behandling registreres. De e gjelder ba de om behandlingen regnes som hovedbehandling, eller som neoadjuvant behandling. Hvis det dreier seg om overva king uten behandling eller ingen behandling, skal registreringen av denne beslutningen kodes pa dato for samtale med pasienten. Følgende koder skal benyttes: A16FK A16FM A16FS A16FL A16FO A16FI beskrivelse Behandling start Kirurgisk behandling Behandling start Medikamentell behandling Behandling start Stra lebehandling Behandling start Symptomlindrende behandling Behandling start Overva king uten behandling Behandling start Ingen behandling 7.7 Pakkeforløp slutt Hvis pakkeforløpet avslu es direkte av andre a rsaker enn at det gjøres en klinisk beslutning, skal avdelingen registrere: A16X beskrivelse Prostatakreft: Avslutning av pakkeforløp n registreres na r det tas beslutning om at Pakkeforløp for prostatakre avslu es. Det gjelder uansett om diagnosen kan avkreftes eller om pasienten ikke ønsker mer utredning eller behandling. Pakkeforløp for prostatakre IS-2250 Sist oppdatert

IS-2250. Pakkeforløp for prostatakreft. Pakkeforløp for prostatakreft 1

IS-2250. Pakkeforløp for prostatakreft. Pakkeforløp for prostatakreft 1 IS-2250 Pakkeforløp for prostatakreft Pakkeforløp for prostatakreft 1 Heftets tittel: Pakkeforløp for prostatakreft Utgitt: 11/2014 Bestillingsnummer: IS-2250 ISBN-nr. 978-82-8081-350-3 Utgitt av: Helsedirektoratet

Detaljer

Pakkeforløp for primær leverkreft

Pakkeforløp for primær leverkreft Pakkeforløp for kreft IS-2317 Pakkeforløp for primær leverkreft Publisert 12.5.2015 Sist endret 28.8.2015 Om pakkeforløpet I Nasjonal kre strategi 2013-2017 er e av fem hovedma l for kre omsorgen: «Norge

Detaljer

Pakkeforløp for peniskreft

Pakkeforløp for peniskreft Pakkeforløp for kreft IS-2325 Pakkeforløp for peniskreft Publisert 12.5.2015 Sist endret 28.8.2015 Om pakkeforløpet I Nasjonal kre strategi 2013-2017 er e av fem hovedma l for kre omsorgen: «Norge skal

Detaljer

Pakkeforløpet ved Urologisk avd. OUS Overlege dr med Viktor Berge. kurs almennleger 250815

Pakkeforløpet ved Urologisk avd. OUS Overlege dr med Viktor Berge. kurs almennleger 250815 Pakkeforløpet ved Urologisk avd. OUS Overlege dr med Viktor Berge 1 Pakkeforløp Oppdrag fra HOD til Helsedirektoratet i februar 2014: Pakkeforløp for kreft og diagnoseveiledere for fastlegene etter modell

Detaljer

Pakkeforløp for føflekkreft

Pakkeforløp for føflekkreft Pakkeforløp for kreft IS-2324 Pakkeforløp for føflekkreft Publisert 12.5.2015 Sist endret 28.8.2015 Om pakkeforløpet I Nasjonal kre strategi 2013-2017 er e av fem hovedma l for kre omsorgen: «Norge skal

Detaljer

IS-0480. Pakkeforløp for testikkelkreft. Pakkeforløp for testikkelkreft 1

IS-0480. Pakkeforløp for testikkelkreft. Pakkeforløp for testikkelkreft 1 IS-0480 Pakkeforløp for testikkelkreft Pakkeforløp for testikkelkreft 1 Heftets tittel: Pakkeforløp for testikkelkreft Utgitt: 03/2015 Bestillingsnummer: IS-0480 ISBN-nr. 978-82-8081-371-8 Utgitt av: Helsedirektoratet

Detaljer

Pakkeforløp for testikkelkreft

Pakkeforløp for testikkelkreft Pakkeforløp for kreft IS-0480 Pakkeforløp for testikkelkreft Publisert 17.2.2015 Sist endret 31.8.2015 Om pakkeforløpet I Nasjonal kreftstrategi 2013-2017 er ett av fem hovedmål for kreftomsorgen: «Norge

Detaljer

IS-0 479. Pakkeforløp for kreft i spiserør og magesekk. Kreft i spiserør og magesekk 1

IS-0 479. Pakkeforløp for kreft i spiserør og magesekk. Kreft i spiserør og magesekk 1 IS-0 479 Pakkeforløp for kreft i spiserør og magesekk Kreft i spiserør og magesekk 1 Heftets tittel: Pakkeforløp for kreft i spiserør og magesekk. Utgitt: 03/2015 Bestillingsnummer: IS-0479 ISBN-nr. 978-82-8081-370-1

Detaljer

IS-2324. Pakkeforløp for føflekkreft. Pakkeforløp for føflekkreft 1

IS-2324. Pakkeforløp for føflekkreft. Pakkeforløp for føflekkreft 1 IS-2324 Pakkeforløp for føflekkreft Pakkeforløp for føflekkreft 1 Heftets tittel: Pakkeforløp for føflekkreft Utgitt: 06/2015 Bestillingsnummer: IS-2324 ISBN-nr. 978-82-8081-390-9 Utgitt av: Helsedirektoratet

Detaljer

Pakkeforløp for tykk- og endetarmskreft

Pakkeforløp for tykk- og endetarmskreft Pakkeforløp for kreft IS-2251 Pakkeforløp for tykk- og endetarmskreft Publisert 27.12.2014 Sist endret 31.8.2015 Om pakkeforløpet I Nasjonal kre strategi 2013-2017 er e av fem hovedma l for kre omsorgen:

Detaljer

Pakkeforløp for brystkreft

Pakkeforløp for brystkreft Pakkeforløp for kreft IS-2247 Pakkeforløp for brystkreft Publisert 15.12.2014 Sist endret 1.9.2015 Om pakkeforløpet I Nasjonal kre strategi 2013-2017 er e av fem hovedma l for kre omsorgen: «Norge skal

Detaljer

Pakkeforløp for nyrekreft

Pakkeforløp for nyrekreft Pakkeforløp for kreft IS-0491 Pakkeforløp for nyrekreft Publisert 19.2.2015 Sist endret 31.8.2015 Om pakkeforløpet I Nasjonal kreftstrategi 2013-2017 er ett av fem hovedmål for kreftomsorgen: «Norge skal

Detaljer

Pakkeforløp for bukspyttkjertelkreft

Pakkeforløp for bukspyttkjertelkreft Pakkeforløp for kreft IS-2326 Pakkeforløp for bukspyttkjertelkreft Publisert 12.5.2015 Sist endret 28.8.2015 Om pakkeforløpet I Nasjonal kre strategi 2013-2017 er e av fem hovedma l for kre omsorgen: «Norge

Detaljer

Pakkeforløp for kreft i skjoldbruskkjertelen

Pakkeforløp for kreft i skjoldbruskkjertelen Pakkeforløp for kreft IS-2319 Pakkeforløp for kreft i skjoldbruskkjertelen Publisert 12.5.2015 Sist endret 31.8.2015 Om pakkeforløpet I Nasjonal kre strategi 2013-2017 er e av fem hovedma l for kre omsorgen:

Detaljer

IS-0480. Pakkeforløp for testikkelkreft. Pakkeforløp for testikkelkreft 1

IS-0480. Pakkeforløp for testikkelkreft. Pakkeforløp for testikkelkreft 1 IS-0480 Pakkeforløp for testikkelkreft Pakkeforløp for testikkelkreft 1 FORORD I Nasjonal kreftstrategi 2013 2017 er ett av fem hovedmål for kreftomsorgen: «Norge skal bli et foregangsland for gode pasientforløp».

Detaljer

IS-0 479. Pakkeforløp for kreft i spiserør og magesekk. Kreft i spiserør og magesekk 1

IS-0 479. Pakkeforløp for kreft i spiserør og magesekk. Kreft i spiserør og magesekk 1 IS-0 479 Pakkeforløp for kreft i spiserør og magesekk Kreft i spiserør og magesekk 1 FORORD I Nasjonal kreftstrategi 2013 2017 er ett av fem hovedmål for kreftomsorgen: «Norge skal bli et foregangsland

Detaljer

Pakkeforløp for lymfomer

Pakkeforløp for lymfomer Pakkeforløp for kreft IS-2304 Pakkeforløp for lymfomer Publisert 14.4.2015 Sist endret 31.8.2015 Om pakkeforløpet Nasjonal kreftstrategi 2013-2017 er ett av fem hovedmål for kreftomsorgen: «Norge skal

Detaljer

IS-2354. Pakkeforløp for livmorhalskreft. Pakkeforløp for livmorhalskreft 1

IS-2354. Pakkeforløp for livmorhalskreft. Pakkeforløp for livmorhalskreft 1 IS-2354 Pakkeforløp for livmorhalskreft Pakkeforløp for livmorhalskreft 1 Heftets tittel: Pakkeforløp for livmorhalskreft Utgitt: 06/2015 Bestillingsnummer: IS-2354 ISBN-nr. 978-82-8081-401-2 Utgitt av:

Detaljer

IS-2319. Pakkeforløp for skjoldbruskkjertelkreft. Pakkeforløp for skjoldbruskkjertelkreft 1

IS-2319. Pakkeforløp for skjoldbruskkjertelkreft. Pakkeforløp for skjoldbruskkjertelkreft 1 IS-2319 Pakkeforløp for skjoldbruskkjertelkreft Pakkeforløp for skjoldbruskkjertelkreft 1 Heftets tittel: Pakkeforløp for skjoldbruskkjertelkreft Utgitt: 06/2015 Bestillingsnummer: IS-2319 ISBN-nr. 978-82-8081-385-5

Detaljer

IS-2293. Pakkeforløp for livmorhalskreft. Pakkeforløp for livmorhalskreft 1

IS-2293. Pakkeforløp for livmorhalskreft. Pakkeforløp for livmorhalskreft 1 IS-2293 Pakkeforløp for livmorhalskreft Pakkeforløp for livmorhalskreft 1 Heftets tittel: Pakkeforløp for livmorhalskreft Utgitt: 03/2015 Bestillingsnummer: IS-2293 ISBN-nr. 978-82-8081-373-2 Utgitt av:

Detaljer

Pakkeforløp for livmorkreft

Pakkeforløp for livmorkreft Pakkeforløp for kreft IS-2353 Pakkeforløp for livmorkreft Publisert 14.4.2015 Sist endret 5.1.2016 Om pakkeforløpet I Nasjonal kreftstrategi 2013-2017 er ett av fem hovedmål for kreftomsorgen: «Norge skal

Detaljer

Nytt pasientforløp for brystkreft

Nytt pasientforløp for brystkreft Nytt pasientforløp for brystkreft Avdelingsoverlege Anders M Hager Avdeling for radiologi og nukleærmedisin Sykehuset i Vestfold HF Samhandlingsmøte 29.10.14 BDS og de fagansvarlige overleger Brystdiagnostikk,

Detaljer

IS-2293. Pakkeforløp for livmorhalskreft. Pakkeforløp for livmorhalskreft 1

IS-2293. Pakkeforløp for livmorhalskreft. Pakkeforløp for livmorhalskreft 1 IS-2293 Pakkeforløp for livmorhalskreft Pakkeforløp for livmorhalskreft 1 Heftets tittel: Pakkeforløp for livmorhalskreft Utgitt: 03/2015 Bestillingsnummer: IS-2293 ISBN-nr. 978-82-8081-373-2 Utgitt av:

Detaljer

Pakkeforløp for kronisk lymfatisk leukemi

Pakkeforløp for kronisk lymfatisk leukemi Pakkeforløp for kreft IS-2329 Pakkeforløp for kronisk lymfatisk leukemi Publisert 12.5.2015 Sist endret 30.8.2015 Om pakkeforløpet I Nasjonal kre strategi 2013-2017 er e av fem hovedma l for kre omsorgen:

Detaljer

Pakkeforløp for kreft. Kjell Magne Tveit, strategidirektør for kreftområdet, Helsedirektoratet Erfaringskonferanse Helse Sør-Øst RHF 14.

Pakkeforløp for kreft. Kjell Magne Tveit, strategidirektør for kreftområdet, Helsedirektoratet Erfaringskonferanse Helse Sør-Øst RHF 14. Pakkeforløp for kreft Kjell Magne Tveit, strategidirektør for kreftområdet, Helsedirektoratet Erfaringskonferanse Helse Sør-Øst RHF 14. Januar 2015 Hva er et pakkeforløp? Et pakkeforløp er et standard

Detaljer

IS- 2247. Pakkeforløp for brystkreft. Pakkeforløp for brystkreft 1

IS- 2247. Pakkeforløp for brystkreft. Pakkeforløp for brystkreft 1 IS- 2247 Pakkeforløp for brystkreft Pakkeforløp for brystkreft 1 Heftets tittel: Pakkeforløp for brystkreft Utgitt: 11/2014 Bestillingsnummer: IS-2247 ISBN-nr. 978-82-8081-348-0 Utgitt av: Helsedirektoratet

Detaljer

IS-2292. Pakkeforløp for livmorkreft. Pakkeforløp for livmorkreft 1

IS-2292. Pakkeforløp for livmorkreft. Pakkeforløp for livmorkreft 1 IS-2292 Pakkeforløp for livmorkreft Pakkeforløp for livmorkreft 1 Heftets tittel: Pakkeforløp for livmorkreft. Utgitt: 03/2015 Bestillingsnummer: IS-2292 ISBN-nr. 978-82-8081-372-5 Utgitt av: Helsedirektoratet

Detaljer

Pakkeforløp for eggstokkreft

Pakkeforløp for eggstokkreft Pakkeforløp for kreft IS-2352 Pakkeforløp for eggstokkreft Publisert 14.4.2015 Sist endret 5.1.2016 Om pakkeforløpet I Nasjonal kre strategi 2013-2017 er e av fem hovedma l for kre omsorgen: «Norge skal

Detaljer

IS-2304. Pakkeforløp for lymfomer. Pakkeforløp for lymfomer 1

IS-2304. Pakkeforløp for lymfomer. Pakkeforløp for lymfomer 1 IS-2304 Pakkeforløp for lymfomer Pakkeforløp for lymfomer 1 Heftets tittel: Pakkeforløp for lymfomer Utgitt: 03/2015 Bestillingsnummer: IS-2304 ISBN-nr. 978-82-8081-379-4 Utgitt av: Helsedirektoratet Kontakt:

Detaljer

Sak 06/15 Pakkeforløp kreft konsekvenser for Sunnaas sykehus HF

Sak 06/15 Pakkeforløp kreft konsekvenser for Sunnaas sykehus HF Til styret i Sunnaas sykehus HF Dato: 13.02.2015 Sak 06/15 Pakkeforløp kreft konsekvenser for Sunnaas sykehus HF Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering Sammendrag og konklusjoner Arbeidet

Detaljer

IS-2353. Pakkeforløp for livmorkreft. Pakkeforløp for livmorkreft 1

IS-2353. Pakkeforløp for livmorkreft. Pakkeforløp for livmorkreft 1 IS-2353 Pakkeforløp for livmorkreft Pakkeforløp for livmorkreft 1 Heftets tittel: Pakkeforløp for livmorkreft. Utgitt: 06/2015 Bestillingsnummer: IS-2353 ISBN-nr. 978-82-8081-400-5 Utgitt av: Helsedirektoratet

Detaljer

Pakkeforløp for lungekreft

Pakkeforløp for lungekreft Pakkeforløp for kreft IS-2249 Pakkeforløp for lungekreft Publisert 25.9.2014 Sist endret 31.8.2015 Om pakkeforløpet I Nasjonal kre strategi 2013-2017 er e av fem hovedma l for kre omsorgen: «Norge skal

Detaljer

Forløpskoordinatorens rolle i Pakkeforløp for kreft. Fagseminar Sundvolden 29.10.15

Forløpskoordinatorens rolle i Pakkeforløp for kreft. Fagseminar Sundvolden 29.10.15 Forløpskoordinatorens rolle i Pakkeforløp for kreft Fagseminar Sundvolden 29.10.15 1 2 PAKKEFORLØP FOR KREFT Utarbeidet av Helsedirektoratet Politisk oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet, som skal

Detaljer

Pakkeforløp for kreft

Pakkeforløp for kreft Pakkeforløp for kreft Hva er status etter fire måneder? Dagens Medisin Kreftkonferanse 23. april 2015 Kjell Magne Tveit, strategidirektør for kreftområdet Bindinger Oslo universitetssykehus: Fagdirektør

Detaljer

Pakkeforløp for myelomatose

Pakkeforløp for myelomatose Pakkeforløp for kreft IS-2327 Pakkeforløp for myelomatose Publisert 12.5.2015 Sist endret 28.8.2015 Om pakkeforløpet I Nasjonal kre strategi 2013-2017 er e av fem hovedma l for kre omsorgen: «Norge skal

Detaljer

Krav til ledelse i Pakkeforløp for kreft. Prosjektdirektør Anne Hafstad

Krav til ledelse i Pakkeforløp for kreft. Prosjektdirektør Anne Hafstad Krav til ledelse i Pakkeforløp for kreft Prosjektdirektør Anne Hafstad Målsetning: Trygghet og forutsigbarhet Pasienter skal oppleve forutsigbarhet og oversikt over forløpet God informasjon og pasientmedvirkning

Detaljer

PAKKEFORLØP FOR KREFT

PAKKEFORLØP FOR KREFT PAKKEFORLØP FOR KREFT Spørsmål og svar om koding ved ulike problemstillinger Innhold Spørsmål og svar om koding ved ulike problemstillinger... 3 A... 3 Avslutning av koding pakkeforløp... 3 B... 4 Biopsi...

Detaljer

Pakkeforløp for sarkom

Pakkeforløp for sarkom Pakkeforløp for kreft IS-2330 Pakkeforløp for sarkom Publisert 12.5.2015 Sist endret 28.8.2015 Om pakkeforløpet I Nasjonal kre strategi 2013-2017 er e av fem hovedma l for kre omsorgen: «Norge skal bli

Detaljer

Pakkeforløp for hjernekreft

Pakkeforløp for hjernekreft Pakkeforløp for kreft IS-2321 Pakkeforløp for hjernekreft Publisert 12.5.2015 Sist endret 28.8.2015 Om pakkeforløpet I Nasjonal kre strategi 2013-2017 er e av fem hovedma l for kre omsorgen: «Norge skal

Detaljer

Pakkeforløp for blærekreft

Pakkeforløp for blærekreft Pakkeforløp for kreft IS-0485 Pakkeforløp for blærekreft Publisert 19.2.2015 Sist endret 31.8.2015 Om pakkeforløpet Nasjonal kreftstrategi 2013-2017 er ett av fem hovedmål for kreftomsorgen: «Norge skal

Detaljer

IS-2294. Pakkeforløp for eggstokkreft. Pakkeforløp for eggstokkreft 1

IS-2294. Pakkeforløp for eggstokkreft. Pakkeforløp for eggstokkreft 1 IS-2294 Pakkeforløp for eggstokkreft Pakkeforløp for eggstokkreft 1 Heftets tittel: Pakkeforløp for livmorkreft Utgitt: 03/2015 Bestillingsnummer: IS-2294 ISBN-nr. 978-82-8081-374-9 Utgitt av: Helsedirektoratet

Detaljer

Kreftbehandling ved SSHF implementering av nasjonale pakkeforløp

Kreftbehandling ved SSHF implementering av nasjonale pakkeforløp Kreftbehandling ved SSHF implementering av nasjonale pakkeforløp Agderkonferansen 15.01.15 Svein Mjåland Avdelingsleder/overlege Senter for kreftbehandling SSHF Hva er et pakkeforløp? Et pakkeforløp er

Detaljer

IS-2329. Pakkeforløp for kronisk lymfatisk leukemi (KLL) Pakkeforløp for KLL 1

IS-2329. Pakkeforløp for kronisk lymfatisk leukemi (KLL) Pakkeforløp for KLL 1 IS-2329 Pakkeforløp for kronisk lymfatisk leukemi (KLL) Pakkeforløp for KLL 1 Heftets tittel: Pakkeforløp for kronisk lymfatisk leukemi (KKL) Utgitt: 06/2015 Bestillingsnummer: IS-2329 ISBN-nr. 978-82-8081-395-4

Detaljer

IS-2352. Pakkeforløp for eggstokkreft. Pakkeforløp for eggstokkreft 1

IS-2352. Pakkeforløp for eggstokkreft. Pakkeforløp for eggstokkreft 1 IS-2352 Pakkeforløp for eggstokkreft Pakkeforløp for eggstokkreft 1 Heftets tittel: Pakkeforløp for livmorkreft Utgitt: 06/2015 Bestillingsnummer: IS-2352 ISBN-nr. 978-82-8081-399-2 Utgitt av: Helsedirektoratet

Detaljer

IS-2330. Pakkeforløp for sarkom. Pakkeforløp for sarkom 1

IS-2330. Pakkeforløp for sarkom. Pakkeforløp for sarkom 1 IS-2330 Pakkeforløp for sarkom Pakkeforløp for sarkom 1 Heftets tittel: Pakkeforløp for sarkom Utgitt: 06/2015 Bestillingsnummer: IS-2330 ISBN-nr. 978-82-8081-396-1 Utgitt av: Helsedirektoratet Kontakt:

Detaljer

Erfaringer fra pakkeforløp brystkreft. Ellen Schlichting Seksjon for bryst- og endokrinkirurgi Avdeling for kreftbehandling

Erfaringer fra pakkeforløp brystkreft. Ellen Schlichting Seksjon for bryst- og endokrinkirurgi Avdeling for kreftbehandling Erfaringer fra pakkeforløp brystkreft Ellen Schlichting Seksjon for bryst- og endokrinkirurgi Avdeling for kreftbehandling Generelt om brystkreft Vanligste kreftform hos kvinner Utgjør 22% av all kreft

Detaljer

Hallvard Græslie Seksjonsoverlege kir avd Sykehuset Namsos

Hallvard Græslie Seksjonsoverlege kir avd Sykehuset Namsos Hallvard Græslie Seksjonsoverlege kir avd Sykehuset Namsos Starten 2011-utspill: 80 prosent av kreftpasientene skal behandles innen 20 virkedager 2013: Ventetida er fortsatt like lang. Statsminister Jens

Detaljer

Pakkeforløp for kreft Pasientinformasjon IS-0468. Utredning ved mistanke om tykk- og endetarmskreft

Pakkeforløp for kreft Pasientinformasjon IS-0468. Utredning ved mistanke om tykk- og endetarmskreft Pakkeforløp for kreft Pasientinformasjon IS-0468 Utredning ved mistanke om tykk- og endetarmskreft Du er henvist til utredning i spesialisthelsetjenesten fordi det er mistanke om at du kan ha kreft. Dette

Detaljer

Pakkeforløp helsesekr Østfold. Andreas Stensvold MD, PhD Avdelingssjef Kreftavdelingen Sykehuset Østfold Fredag 13.3-15

Pakkeforløp helsesekr Østfold. Andreas Stensvold MD, PhD Avdelingssjef Kreftavdelingen Sykehuset Østfold Fredag 13.3-15 Pakkeforløp helsesekr Østfold Andreas Stensvold MD, PhD Avdelingssjef Kreftavdelingen Sykehuset Østfold Fredag 13.3-15 Disposisjon Bakgrunn Diagnoseveilederene Hjemmesiden til SØF Henvisninger innhold

Detaljer

IS-2323. Pakkeforløp for nevroendokrine svulster. Pakkeforløp for nevroendokrine svulster 1

IS-2323. Pakkeforløp for nevroendokrine svulster. Pakkeforløp for nevroendokrine svulster 1 IS-2323 Pakkeforløp for nevroendokrine svulster Pakkeforløp for nevroendokrine svulster 1 Heftets tittel: Pakkeforløp for nevroendokrine svulster Utgitt: 06/2015 Bestillingsnummer: IS-2323 ISBN-nr. 978-82-8081-389-3

Detaljer

LANGVERSJON KODEVEILEDER. Pakkeforløp for organspesifikk kreft

LANGVERSJON KODEVEILEDER. Pakkeforløp for organspesifikk kreft KODEVEILEDER Denne veilederen er en beskrivelse av registreringen knyttet til pakkeforløp for organspesifikk kreft. Registreringen beskrives overordnet i kapittel 1, med en mer utdypende og supplerende

Detaljer

Pakkeforløpene for prostatakreft statusrapport. Andreas Stensvold MD, PhD Avdelingssjef Kreftavdelingen Sykehuset Østfold

Pakkeforløpene for prostatakreft statusrapport. Andreas Stensvold MD, PhD Avdelingssjef Kreftavdelingen Sykehuset Østfold Pakkeforløpene for prostatakreft statusrapport Andreas Stensvold MD, PhD Avdelingssjef Kreftavdelingen Sykehuset Østfold Disposisjon Pakkeforløp Bakgrunn Diagnoseveilederen Forløpskoordinator Utfordringer

Detaljer

Lederutfordringer i implementering av Pakkeforløp for kreft. Prosjektdirektør Anne Hafstad

Lederutfordringer i implementering av Pakkeforløp for kreft. Prosjektdirektør Anne Hafstad Lederutfordringer i implementering av Pakkeforløp for kreft Prosjektdirektør Anne Hafstad Målsetning: Trygghet og forutsigbarhet Pasienter skal oppleve forutsigbarhet og oversikt over forløpet God informasjon

Detaljer

IS-2321. Pakkeforløp for hjernekreft. Pakkeforløp for hjernekreft 1

IS-2321. Pakkeforløp for hjernekreft. Pakkeforløp for hjernekreft 1 IS-2321 Pakkeforløp for hjernekreft Pakkeforløp for hjernekreft 1 Heftets tittel: Pakkeforløp for hjernekreft Utgitt: 06/2015 Bestillingsnummer: IS-2321 ISBN-nr. 978-82-8081-387-9 Utgitt av: Helsedirektoratet

Detaljer

Pakkeforløp for kreft. Prosjektdirektør Anne Hafstad og seniorrådgiver Eva K. Håndlykken

Pakkeforløp for kreft. Prosjektdirektør Anne Hafstad og seniorrådgiver Eva K. Håndlykken Pakkeforløp for kreft Prosjektdirektør Anne Hafstad og seniorrådgiver Eva K. Håndlykken Nasjonal kreftstrategi 2013 2017 Målområder: En mer brukerorientert kreftomsorg Norge skal bli et foregangsland for

Detaljer

IS-2318. Pakkeforløp for galleveiskreft. Pakkeforløp for galleveiskreft 1

IS-2318. Pakkeforløp for galleveiskreft. Pakkeforløp for galleveiskreft 1 IS-2318 Pakkeforløp for galleveiskreft Pakkeforløp for galleveiskreft 1 Heftets tittel: Pakkeforløp for galleveiskreft Utgitt: 06/2015 Bestillingsnummer: IS-2318 ISBN-nr. 978-82-8081-384-8 Utgitt av: Helsedirektoratet

Detaljer

Langversjon. Kodeveileder. Pakkeforløp for organspesifikk kreft

Langversjon. Kodeveileder. Pakkeforløp for organspesifikk kreft Kodeveileder Denne veilederen er en beskrivelse av registreringen knyttet til pakkeforløp for organspesifikk kreft. Registreringen beskrives overordnet i kapittel 1, med en mer utdypende og supplerende

Detaljer

IS-0485. Pakkeforløp for blærekreft. Pakkeforløp for blærekreft 1

IS-0485. Pakkeforløp for blærekreft. Pakkeforløp for blærekreft 1 IS-0485 Pakkeforløp for blærekreft Pakkeforløp for blærekreft 1 FORORD I Nasjonal kreftstrategi 2013 2017 er ett av fem hovedmål for kreftomsorgen: «Norge skal bli et foregangsland for gode pasientforløp».

Detaljer

Pakkeforløp brystkreft. Ellen Schlichting Seksjon for bryst- og endokrinkirurgi Avdeling for kreftbehandling

Pakkeforløp brystkreft. Ellen Schlichting Seksjon for bryst- og endokrinkirurgi Avdeling for kreftbehandling Pakkeforløp brystkreft Ellen Schlichting Seksjon for bryst- og endokrinkirurgi Avdeling for kreftbehandling Generelt om brystkreft Vanligste kreftform hos kvinner Utgjør 22% av all kreft hos kvinner 3.000

Detaljer

Norsk kreftbehandling

Norsk kreftbehandling Norsk kreftbehandling strategi, virkemidler og mål Kjell Magne Tveit Disclosures Avdelingsleder Avdeling for kreftbehandling, OUS fra 2009 (1997) Professor i onkologi, UiO, fra 2002 Støtte til egeninitiert

Detaljer

IS-2327. Pakkeforløp for myelomatose. Pakkeforløp for myelomatose 1

IS-2327. Pakkeforløp for myelomatose. Pakkeforløp for myelomatose 1 IS-2327 Pakkeforløp for myelomatose Pakkeforløp for myelomatose 1 Heftets tittel: Pakkeforløp for myelomatose Utgitt: 06/2015 Bestillingsnummer: IS-2327 ISBN-nr. 978-82-8081-393-0 Utgitt av: Helsedirektoratet

Detaljer

Urologiske pakkeforløp- erfaringer etter 1 år. Barbara Thorsen Seksjonsleder urologi Vårmøte mars 2016

Urologiske pakkeforløp- erfaringer etter 1 år. Barbara Thorsen Seksjonsleder urologi Vårmøte mars 2016 Urologiske pakkeforløp- erfaringer etter 1 år Barbara Thorsen Seksjonsleder urologi Vårmøte mars 2016 Pakkeforløp - definerte utredningsforløp til start behandling - unngå ikke-medisinsk forsinkelse -

Detaljer

Hvordan organiserer vi vår virksomhet? Prof. Frode Willoch, Leder for Aleris Kreftsenter

Hvordan organiserer vi vår virksomhet? Prof. Frode Willoch, Leder for Aleris Kreftsenter Hvordan organiserer vi vår virksomhet? Prof. Frode Willoch, Leder for Aleris Kreftsenter Aleris Helse Norges største private helseforetak Sykehus og medisinske sentra i alle helseregioner Tromsø Sykehus

Detaljer

Pakkeforløp for kreft

Pakkeforløp for kreft Pakkeforløp for kreft Utfordringer knyttet til de nye forløpene Kjell Magne Tveit, strategidirektør for kreftområdet Pakkeforløp implementering 1. mai 2015: Implementering av 10 pakkeforløp Diagnostisk

Detaljer

Diagnostisk pakkeforløp for pasienter med uspesifikke symptomer på alvorlig sykdom som kan være kreft

Diagnostisk pakkeforløp for pasienter med uspesifikke symptomer på alvorlig sykdom som kan være kreft Pakkeforløp for kreft IS-0484 Diagnostisk pakkeforløp for pasienter med uspesifikke symptomer på alvorlig sykdom som kan være kreft Publisert 13.2.2015 Sist endret.2015 Om pakkeforløpet I Nasjonal kreftstrategi

Detaljer

Case og problemstillinger med koding. Erfaringsseminar 22. september 2015

Case og problemstillinger med koding. Erfaringsseminar 22. september 2015 Case og problemstillinger med koding Erfaringsseminar 22. september 2015 1. Hvis Sykehuset Innlandet trenger å få utført en PET og/eller en CTveiledet biopsi i OUS, skal Sykehuset Innlandet benytte Overføringskoden

Detaljer

Kreft nye pakkeforløp Østfold. Andreas Stensvold MD, PhD Avdelingssjef Kreftavdelingen Sykehuset Østfold 13 mars 2015

Kreft nye pakkeforløp Østfold. Andreas Stensvold MD, PhD Avdelingssjef Kreftavdelingen Sykehuset Østfold 13 mars 2015 Kreft nye pakkeforløp Østfold Andreas Stensvold MD, PhD Avdelingssjef Kreftavdelingen Sykehuset Østfold 13 mars 2015 Disposisjon Bakgrunn Diagnoseveilederene Hjemmesiden til SØF Henvisninger innhold Forløpskoordinator

Detaljer

IS-0485. Pakkeforløp for blærekreft. Pakkeforløp for blærekreft 1

IS-0485. Pakkeforløp for blærekreft. Pakkeforløp for blærekreft 1 IS-0485 Pakkeforløp for blærekreft Pakkeforløp for blærekreft 1 Heftets tittel: Pakkeforløp for blærekreft Utgitt: 03/2015 Bestillingsnummer: IS-0485 ISBN-nr. 978-82-8081-375-6 Utgitt av: Helsedirektoratet

Detaljer

1. Styret tar gjennomgangen av implementering av pakkeforløp for kreft til orientering.

1. Styret tar gjennomgangen av implementering av pakkeforløp for kreft til orientering. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 22.01.15 SAK NR 005 2015 IMPLEMENTERING AV PAKKEFORLØP FOR KREFT Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar gjennomgangen av implementering av pakkeforløp for kreft til orientering.

Detaljer

Delprosjekt kodeverk og monitorering. Pakkeforløpskonferanse Helse Sør-Øst, 18. mars 2015 Eva K. Håndlykken, Norsk pasientregister, Helsedirektoratet

Delprosjekt kodeverk og monitorering. Pakkeforløpskonferanse Helse Sør-Øst, 18. mars 2015 Eva K. Håndlykken, Norsk pasientregister, Helsedirektoratet Delprosjekt kodeverk og monitorering Pakkeforløpskonferanse Helse Sør-Øst, 18. mars 2015 Eva K. Håndlykken, Norsk pasientregister, Helsedirektoratet Status monitorering, per 28. februar 2015 Krav om registrering

Detaljer

og plan for videreutvikling Sissi Espetvedt, MD/ PhD, Kreftstrategien, Helsedirektoratet

og plan for videreutvikling Sissi Espetvedt, MD/ PhD, Kreftstrategien, Helsedirektoratet Pakkeforløp for krefterfaringer og plan for videreutvikling Sissi Espetvedt, MD/ PhD, Kreftstrategien, Helsedirektoratet Målsetning: Trygghet og forutsigbarhet Pasienter skal oppleve forutsigbarhet og

Detaljer

PSA. - en blodprøve til glede og besvær. Barbara Thorsen overlege urologisk avdeling Vårmøte mars 2014

PSA. - en blodprøve til glede og besvær. Barbara Thorsen overlege urologisk avdeling Vårmøte mars 2014 PSA - en blodprøve til glede og besvær Barbara Thorsen overlege urologisk avdeling Vårmøte mars 2014 1. Hva er PSA? 2. Når skal vi ta PSA? 3. Hva påvirker PSA prøven? 4. Når skal pasienten henvises til

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 18. desember 2014 Saksbehandler: Fagdirektør Vedlegg: SAK 72/2014 ARBEID MED PASIENTFORLØP - PAKKEFORLØP FOR KREFT Forslag til vedtak: Styret tar redegjørelse

Detaljer

Pakkeforløp for kreft. Regional brukerkonferanse 2015

Pakkeforløp for kreft. Regional brukerkonferanse 2015 Pakkeforløp for kreft Regional brukerkonferanse 2015 Konteksten Nasjonal kreftstrategi 2013 2017 Målområder: En mer brukerorientert kreftomsorg Norge skal bli et foregangsland for gode pasientforløp Norge

Detaljer

Utredning ved mistanke om brystkreft Pakkeforløp. Linda Romundstad overlege, seksjonsleder BDS, VVHF

Utredning ved mistanke om brystkreft Pakkeforløp. Linda Romundstad overlege, seksjonsleder BDS, VVHF Utredning ved mistanke om brystkreft Pakkeforløp Linda Romundstad overlege, seksjonsleder BDS, VVHF Indikasjon for brystdiagnostikk Symptomer Økt risiko: familiær, tidligere sykdom/ behandling, premalign

Detaljer

Pakkeforløp brystkreft. Ellen Schlichting Seksjon for bryst og endokrinkirurgi Avdeling for kreftbehandling

Pakkeforløp brystkreft. Ellen Schlichting Seksjon for bryst og endokrinkirurgi Avdeling for kreftbehandling Pakkeforløp brystkreft Ellen Schlichting Seksjon for bryst og endokrinkirurgi Avdeling for kreftbehandling Generelt om brystkreft Vanligste kreftform hos kvinner Utgjør 22% av all kreft hos kvinner 3.000

Detaljer

Pakkeforløp for kreft

Pakkeforløp for kreft Pakkeforløp for kreft Status nasjonalt og erfaringer på tvers av regionene Kjell Magne Tveit, strategidirektør for kreftområdet 28. oktober 2015 Målsetning: Trygghet og forutsigbarhet Pasienter skal oppleve

Detaljer

IS-2328. Pakkeforløp for akutt leukemi. Pakkeforløp for akutt leukemi 1

IS-2328. Pakkeforløp for akutt leukemi. Pakkeforløp for akutt leukemi 1 IS-2328 Pakkeforløp for akutt leukemi Pakkeforløp for akutt leukemi 1 Heftets tittel: Pakkeforløp for akutt leukemi Utgitt: 06/2015 Bestillingsnummer: IS-2328 ISBN-nr. 978-82-8081-394-7 Utgitt av: Helsedirektoratet

Detaljer

Prioritering, koordinering og monitorering v Anita Schumacher, fagdirektør SiV

Prioritering, koordinering og monitorering v Anita Schumacher, fagdirektør SiV Prioritering, koordinering og monitorering v Anita Schumacher, fagdirektør SiV Mål: Styrke kvalitet og pasientsikkerhet i kreftbehandlingen Møte oppdragsdokumentets krav og forventninger Være i stand til

Detaljer

Pakkeforløp for kreft

Pakkeforløp for kreft Pakkeforløp for kreft Hva er status etter fire måneder? Anne Hafstad, prosjektdirektør 28 pakkeforløp 26 organspesifikke forløp 1 metastaser uten kjent utgangspunkt 1 diagnostisk pakkeforløp 1. januar

Detaljer

Kreftbehandling innen 20 dager hvordan kan vi nå målet? Baard-Christian Schem Fagdirektør, Helse Vest RHF

Kreftbehandling innen 20 dager hvordan kan vi nå målet? Baard-Christian Schem Fagdirektør, Helse Vest RHF Kreftbehandling innen 20 dager hvordan kan vi nå målet? Baard-Christian Schem Fagdirektør, Helse Vest RHF To viktige premisser 1. I Første avsnitt av kapittelet om 20-dagersregelen i de nasjonale handlingsprogrammene

Detaljer

Pakkeforløp kreft. Kontakt etter 48 timer ved kreftmistanke. (Forekomst og forløpstider etter mai 2015)

Pakkeforløp kreft. Kontakt etter 48 timer ved kreftmistanke. (Forekomst og forløpstider etter mai 2015) Pakkeforløp kreft. Kontakt etter 48 timer ved kreftmistanke. (Forekomst og forløpstider etter mai 2015) Overlege lungemedisin, Ulrich Mack Avdelingsoverlege Gudmund Nordby Medisinsk klinikk, LDS Nasjonal

Detaljer

IS-0484. Diagnostisk pakkeforløp for pasienter med uspesifikke symptomer på alvorlig sykdom som kan være kreft. Diagnostisk pakkeforløp 1

IS-0484. Diagnostisk pakkeforløp for pasienter med uspesifikke symptomer på alvorlig sykdom som kan være kreft. Diagnostisk pakkeforløp 1 IS-0484 Diagnostisk pakkeforløp for pasienter med uspesifikke symptomer på alvorlig sykdom som kan være kreft Diagnostisk pakkeforløp 1 Heftets tittel: Diagnostisk pakkeforløp for pasienter med uspesifikke

Detaljer

Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt

Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt Pakkeforløp for kreft IS-2322 Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt Publisert 12.5.2015 Sist endret 30.8.2015 Om pakkeforløpet I Nasjonal kre strategi 2013-2017 er e av fem hovedma l for kre

Detaljer

Pakkeforløp i Helse Vest. 18.03.15. Baard-Christian Schem Fagdirektør, Helse Vest RHF

Pakkeforløp i Helse Vest. 18.03.15. Baard-Christian Schem Fagdirektør, Helse Vest RHF Pakkeforløp i Helse Vest 18.03.15. Baard-Christian Schem Fagdirektør, Helse Vest RHF Mål for utredning er : Skreddersydd behandling Kreftbehandling gir ofte betydelige skader Akkurat nok, mindre marginer

Detaljer

Pakkeforløp for kreft - hvordan går det? Eva K. Håndlykken, NPR

Pakkeforløp for kreft - hvordan går det? Eva K. Håndlykken, NPR Pakkeforløp for kreft - hvordan går det? Eva K. Håndlykken, NPR Tema Hva er pakkeforløp? Måloppnåelse for per september 2015 (foreløpige tall) Videre arbeid Målsetning: Trygghet og forutsigbarhet Pasienter

Detaljer

Pakkeforløp for brystkreft

Pakkeforløp for brystkreft Pakkeforløp for kreft IS-2517 Pakkeforløp for brystkreft Publisert 15.12.2014 Sist endret 1.8.2016 Om pakkeforløpet Nasjonal kre strategi 2013-2017 er e av fem hovedma l for kre omsorgen: «Norge skal bli

Detaljer

Utviklingstrekk og prioriteringsutfordringer på kreftområdet. Cecilie Daae, divisjonsdirektør, Helsedirektoratet

Utviklingstrekk og prioriteringsutfordringer på kreftområdet. Cecilie Daae, divisjonsdirektør, Helsedirektoratet Utviklingstrekk og prioriteringsutfordringer på kreftområdet Cecilie Daae, divisjonsdirektør, Helsedirektoratet Interessekonflikter.. Ansvar for kreftstrategiområdet i Helsedirektoratet Medlem i Nasjonalt

Detaljer

PALLIATIV BEHANDLING fra helsepolitiske føringer til konkrete tiltak PALLIATIVT TEAM NORDLANDSSYKEHUSET BODØ Mo i Rana 18.02.10 Fra helsepolitiske føringer til nasjonale standarder og konkrete tiltak NOU

Detaljer

Velkommen til samling forløpskoordinatorer 22 september 2015. Gro Sævil Haldorsen Regional prosessleder innføring av pakkeforløp Helse Sør-Øst RHF

Velkommen til samling forløpskoordinatorer 22 september 2015. Gro Sævil Haldorsen Regional prosessleder innføring av pakkeforløp Helse Sør-Øst RHF Velkommen til samling forløpskoordinatorer 22 september 2015 Gro Sævil Haldorsen Regional prosessleder innføring av pakkeforløp Helse Sør-Øst RHF Forløpskoordinatorrollen er viktig Sommerferie avvikling

Detaljer

Praktiske retningslinjer for samhandling mellom kommuner i Sør-Trøndelag og St. Olavs Hospital HF, vedr utskrivningsklare pasienter.

Praktiske retningslinjer for samhandling mellom kommuner i Sør-Trøndelag og St. Olavs Hospital HF, vedr utskrivningsklare pasienter. Praktiske retningslinjer for samhandling mellom kommuner i Sør-Trøndelag og St. Olavs Hospital HF, vedr utskrivningsklare pasienter. Vedtatt i Administrativt samarbeidsutvalg september 2008. Styrende lover/forskrifter:

Detaljer

IS-0484. Diagnostisk pakkeforløp for pasienter med uspesifikke symptomer på alvorlig sykdom som kan være kreft. Diagnostisk pakkeforløp 1

IS-0484. Diagnostisk pakkeforløp for pasienter med uspesifikke symptomer på alvorlig sykdom som kan være kreft. Diagnostisk pakkeforløp 1 IS-0484 Diagnostisk pakkeforløp for pasienter med uspesifikke symptomer på alvorlig sykdom som kan være kreft Diagnostisk pakkeforløp 1 FORORD I Nasjonal kreftstrategi 2013 2017 er ett av fem hovedmål

Detaljer

Formål: unngå ikke- faglig begrunnet vente5d ved utredning og behandling av kre8 Forløpet fastlagt på forhånd og 5der booket Mul5disiplinær

Formål: unngå ikke- faglig begrunnet vente5d ved utredning og behandling av kre8 Forløpet fastlagt på forhånd og 5der booket Mul5disiplinær Formål: unngå ikke- faglig begrunnet vente5d ved utredning og behandling av kre8 Forløpet fastlagt på forhånd og 5der booket Mul5disiplinær organisering og tverrfaglige møter Basert på Nasjonale handlingsprogram

Detaljer

IS-2249. Pakkeforløp for lungekreft. Pakkeforløp for lungekreft 1

IS-2249. Pakkeforløp for lungekreft. Pakkeforløp for lungekreft 1 IS-2249 Pakkeforløp for lungekreft Pakkeforløp for lungekreft 1 Heftets tittel: Pakkeforløp for lungekreft Utgitt: 11/2014 Bestillingsnummer: IS-2249 ISBN-nr. 978-82-8081-349-7 Utgitt av: Helsedirektoratet

Detaljer

Pakkeforløp for kreft og Handlingsplan for kreftbehandling orientering til styret

Pakkeforløp for kreft og Handlingsplan for kreftbehandling orientering til styret Pakkeforløp for kreft og Handlingsplan for kreftbehandling orientering til styret Svein Mjåland Avdelingsleder Senter for kreftbehandling og prosjektleder for handlingsplan for kreft Styremøte 21. 05.15

Detaljer

Organisering av forløpskoordinatorer ved OUS og litt annet

Organisering av forløpskoordinatorer ved OUS og litt annet Organisering av forløpskoordinatorer ved OUS og litt annet Erfaringsseminar 22. september 2015 Ingvild Strømsholm Rådgiver Stab medisin, helsefag og utvikling PAKKEFORLØP Koordinering av pakkeforløp OUS

Detaljer

Pakkeforløp for nyrekreft

Pakkeforløp for nyrekreft Pakkeforløp for kreft IS-2510 Pakkeforløp for nyrekreft Publisert 19.2.2015 Sist endret 1.8.2016 Om pakkeforløpet Nasjonal kre strategi 2013-2017 er e av fem hovedma l for kre omsorgen: «Norge skal bli

Detaljer

Pasientens helsetjeneste Implementering av pakkeforløpene til pasientens beste

Pasientens helsetjeneste Implementering av pakkeforløpene til pasientens beste Pasientens helsetjeneste Implementering av pakkeforløpene til pasientens beste Sigbjørn Smeland Klinikkleder/professor Kreft-, kirurgi- og transplantasjonsklinikken Oslo universitetssykehus OPPDRAGET 2015

Detaljer

Pakkeforløp for gynekologisk kreft (livmor-, livmorhals-, eggstokk-) Standardiserte forløpstider for diagnostikk og behandling

Pakkeforløp for gynekologisk kreft (livmor-, livmorhals-, eggstokk-) Standardiserte forløpstider for diagnostikk og behandling Pakkeforløp for gynekologisk kreft (livmor-, livmorhals-, eggstokk-) Standardiserte forløpstider for diagnostikk og behandling Nasjonale handlingsprogrammer (retningslinjer for diagnostikk, behandling

Detaljer