OVERVÅKING AV GRUNNVANN. Landsomfattende grunnvannsnett (LGN)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OVERVÅKING AV GRUNNVANN. Landsomfattende grunnvannsnett (LGN)"

Transkript

1 OVERVÅKING AV GRUNNVANN Landsomfattende grunnvannsnett (LGN) Norges vassdrags- og energidirektorat

2 Rapport nr 1/2003 OVERVÅKING AV GRUNNVANN Landsomfattende grunnvannsnett (LGN) Utgitt av: Norges vassdrags- og energidirektorat Forfattere: Tor Simon Pedersen, Lars A. Kirkhusmo (NGU) og Heidi Kannick Trykk: NVEs hustrykkeri Opplag: 170 Forsidefoto: Tor Simon Pedersen ISBN: Sammendrag: Ved utgangen av 2002 omfatter LGN 43 observasjonsområder i drift over hele landet. Grunnvannsstanden måles i 43 områder, grunnvannstemperatur i 36 områder og det prøvetas for grunnvannsvannkjemi i 17 områder. 18 observasjonsområder har automatiserte målinger og ved 11 av disse fjernoverføres dataene inn til NVEs database. De manuelle målingene på grunnvannsstand og grunnvannstemperatur gjøres to til fire ganger i måneden. De fullautomatiske målestasjonene registrerer verdier på timebasis og overfører disse hver dag. Vannprøvetaking for kjemiske analyser gjøres en til to ganger i året. Emneord: Grunnvann, overvåking Takk til Even Gillebo, Wai Kwok Wong og Birger Heidenstrøm for assistanse under utarbeidelsen av rapporten. Norges vassdrags- og energidirektorat Middelthuns gate 29 Postboks 5091 Majorstua 0301 OSLO Telefon: Telefaks: Internett: Januar

3 Innhold Forord... 4 Innledning... 5 Grunnvannsregioner i Norge... 7 Grunnvannstemperatur... 8 Prognosering av grunnvannsendringer Omfang av måleprogram Områdebeskrivelse

4 Forord Landsomfattende grunnvannsnett, LGN, representerer et langvarig samarbeid mellom institusjonene NVE og NGU. Observasjonsnettverket ble etablert i 1977 og et omfattende arbeid ble lagt ned for å finne egnede lokaliteter for overvåkning av både kvantitative og kvalitative forhold. Roar Sønsterud, NVE og Lars A. Kirkhusmo, NGU gjorde grundige forberedelser før stasjonsetablering, noe vi ser ved at de aller fleste observasjonsområder fremdeles er operative og leverer overvåkningsdata for grunnvann. Utallige henvendelser for grunnvannsdata opp gjennom årene dokumenterer behovet for observasjonsnettverket. En framtidig situasjon med stadig større press på ressursene forutsetter en videreføring av denne aktiviteten slik at en alltid har bakgrunnsinformasjon og kan dokumentere referansetilstanden. Oslo, januar 2003 avdelingsdirektør seksjonssjef

5 ,QQOHGQLQJ Det landsomfattende nett for overvåking av grunnvann (LGN) ble opprettet i 1977 som følge av den satsning på våre vannressurser som både nasjonalt og internasjonalt hadde funnet sted gjennom Den Internasjonale Hydrologisk Dekade (IHD) og senere Internasjonalt Hydrologisk Program (IHP). Formålet med prosjektet er å skaffe til veie kunnskap om regionale og tidsmessige variasjoner i grunnvannets mengde og beskaffenhet, og om hvordan disse variasjoner forårsakes av ulike geologiske, topografiske og klimatiske forhold. Overvåkingen utføres i et samarbeid mellom Norges geologiske undersøkelse (NGU) og Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE). LGNs primære oppgaver er å samle referansedata vedrørende grunnvannsforhold å øke kjennskapet til grunnvannet som en del av det hydrologiske kretsløp å fremskaffe data til bruk i forskning, undervisning og forvaltning Bearbeiding av data viser Grunnvannsstandens årtidsvariasjoner/variasjonsmønster. Flerårstrender i grunnvannsstandens variasjon. Geologiens betydning for grunnvannets variasjonsmønster. Grunnvannskjemiens og grunnvannstemperaturens variasjon. Grunnvannsstandens respons på klimatiske faktorer i forskjellige geologiske miljøer. Prognosering av grunnvannsutvikling Observasjonene er lagt til områder der grunnvannsforholdene er antatt å være upåvirket av menneskelige aktiviteter og ikke influert av overflatevann som elver og innsjøer. Stasjonene kan derfor betraktes som referansestasjoner. LGNharværtidrifti25årogomfatteridag43aktive observasjonsområder over hele landet. Grunnvannsstand blir målt i 43 områder, grunnvannskjemi i 17 områder og grunnvannstemperatur i 36 områder. Mange av måleseriene er en videreføring av tidligere måleprogram og noen av seriene er opp mot femti år lange. De siste årene er flere målestasjoner blitt automatisert og temperatur- og vannstands-data fra et titalls stasjoner daglig via mobiltelefon. Flere områder vil bli fullautomatisert i de nærmeste årene. LGN har fremskaffet tidsserier på kvalitet og kvantitet; de eneste tidsserier som eksisterer på grunnvann i Norge. Det er viktig med tidsserier for å dokumentere grunnvannets naturlige variasjonsmønster. LGN - data gir således referanseverdier/bakgrunnsverdier for vurdering mot eventuelle forurensninger og menneskelige inngrep. 1. Innledning 5

6 LGNs data er blitt benyttet av en rekke brukere: Forvaltningen, konsulentfirmaer, forskningsinstitusjoner, kraftselskaper og reguleringsforeninger og i forbindelse med rettssaker. Det er også etterspørsel etter LGN - grunnvannsdata fra media og privatpersoner i forbindelse med lave grunnvannsstander, hva dette skyldes og virkningen av dette (vannmangel). Kunnskap om de naturlige grunnvannsvariasjonene (Fig. 1.1) er viktig for vurderingen av geotekniske forhold (Gardermoen og Romeriksporten). Dette viser betydningen av lange måleserier (tidsserier) som kan dokumentere og forklare grunnvannsvariasjonene. MDQ MDQ MDQ MDQ '\SXQGHUEDNNHQP MDQ MDQ MDQ MDQ Figur 1.1: Langtidsvariasjoner i grunnvannsstanden fra LGN-område 11, Romerike/Hauerseter. I Vannressursloven er det bl.a. i 44 anført at uttak av grunnvann ikke må være så omfattende at det fører til et senket grunnvannsstand over flere sesonger. Her vil også dataserier fra LGN som viser den naturlige og langsiktige grunnvannsvariasjonen være av verdi. I en vurdering av om et grunnvannsuttak er i strid med prinsippet om bærekraftig utnyttelse av en grunnvannsressurs er det derfor viktig at utviklingen i grunnvannsstanden sammenholdes med dataseriene fra LGN. EUs rammedirektiv for vann medfører krav om systematisk overvåking og dokumentasjon av grunnvannsressursenes tilstand både med hensyn til mengde og kvalitet. Tilpasning i Norge til disse kravene vil bygge på eksisterende systemer, deriblant LGN og data fra grunnvannsverk. Planer for overvåking skal være utarbeidet i slutten av 2004 slik at implementering av overvåkingen kan starte i I løpet av 2003 vil derfor LGN utvides med automatisk logging av indikatorparametre på grunnvannskvaliteten ved fem utvalgte områder for å teste ut systemer for logging, dataprosessering og rapportering. Parameterene som EU-direktivet krever overvåket er ph, ledningsevne, oksygen, nitrat og ammonium. 1. Innledning 6

7 2 Grunnvannsregioner i Norge På grunnlag av grunnvannsstandsendriger observert på utvalgte stasjoner, har en forsøkt å klassifisere enkelte grunnvannsregioner i Norge m.h.t. karakteristiske vannsstandsendringer over året. I Fig. 2.1 er det skjematisk fremstilt tre forskjellige typer grunnvannsstandskurver. Variasjonsmønsteret gjelder for "selvmatede" grunnvannsmagasiner, der nydannelsen av grunnvann er avhengig av nedbørs- og avsmeltingsforhold. Det bør også nevnes at i de magasiner hvor avstanden fra markoverflaten til grunnvannsspeilet er stor, vil en kunne få en faseforskyvning av kurvene. Figur 2.1: Kurver som viser typiske grunnvannsfluktuasjoner over året i ulike områder. I lavlandsområdene kan en observere to maksima og to minima gjennom året. Det ene minimum opptrer på ettervinteren like før snøsmeltingen og det andre minimum på ettersommeren i september. Det ene maksimum opptrer like etter snøsmeltingen som følge av denne, og det andre på slutten av året som følge av høstnedbøren. I fjellområdene har vi vanligvis et minimum like før snøsmeltingen og et maksimum like etter snøsmeltingen. Man kan i disse områder også ha et lite maksimum om høsten, avhengig av snø/teleforholdene. I kystområdene vil mye av vintenedbøren falle som regn, samtidig som en har liten teledannelse. Vi har derfor et maksimum på vinterstid med avtagende vannstand utover våren og sommeren til en når et minimum om lag i september, og deretter igjen økende vannstand utover senhøsten/vinteren. Vannstandsvarisjonene vil være av ulik størrelse i de forskjellige geologiske avsetninger. I moreneområder og i fjell vil variasjonene være størst på grunn av liten effektiv porøsitet/sprekkevolum, (1-4 m er vanlig). I breelvavsetninger og elveavsetninger, der den effektive porøsitet er større, vil amplituden på årsbasis vanligvis være mindre enn i morene. Langtidsvariasjonen kan imidlertid også i disse avsetninger bli store, noe som er observert bl.a. på Romerike gjennom en måleperiode fra Grunnvannsregioner i Norge 7

8 3 Grunnvannstemperatur Grunnvannstemperaturen måles ved 36 av observasjonsområdene på LGN. Målingene utføres både manuelt og automatisk. I løsmasser måles temperaturen på 5-7 meters dyp i et perforert stålrør. På slike dyp ser man gjerne en forsinkelse i utviklingen av grunnvannstemperaturen i forhold til lufttemperaturen slik at de laveste grunnvannstemperaturene måles om sommeren og de høyeste om vinteren jfr figur 3.1. For fjellbrønner og dypere løsmassebrønner stabiliserer gjerne vanntemperaturene seg på meter og er tilnærmet lik gjennomsnittlig lufttemperatur for området. Middeltemperaturen for grunnvannet varierer fra 3-7 o C med minimumstemperaturer ned i 1 o C (Karasjok) og maksimumstemperaturer opp i 10 o C (Jæren). På større dyp vil grunnvannstemperaturen erfaringsmessig øke med en grad pr.100 meter. Grunnvarme, dvs. uttak av energi fra grunnen (løsmasser og fjell) har over de senere år fått et visst omfang i Norge. Informasjon om regionale temperaturforhold er nyttig i dimensjoneringen av anlegg for dette formålet. Temperaturdata fra de nordiske grunnvannsnettene ligger til grunn for figur lufttemperatur Magnor ver:43 middelverdier EX_HYDAG_POINT Uke grunnvanntemperatur RØR 2 MAGNOR ver:1 middelverdier HYDAG_POINT Døgnverdier Interpolasjon: på Figur 3.1: Lufttemperatur og grunnvannstemperatur år 2000 på Magnor 3. Grunnvannstemperatur 8

9 Figur 3.2: Fordelingen av gjennomsnitts grunnvannstemperatur basert på målinger fra grunnvannsnettverkene i Norge, Sverige og Finland. 3. Grunnvannstemperatur 9

10 4 Prognosering av grunnvannsendringer Lange tidsserier på grunnvann gir oss muligheten til å si noe om hvordan grunnvannet opptrer i tid og rom. For eksempel viser kurvene for Hauerseter og Modum at de store magasinene gjenspeiler variasjoner i klimatiske forhold. Påfølgende fuktige år resulterer i vedvarende stigning i magasinene og vice versa. De store magasinene oppviser også en viss treghet i respons på infiltrasjon. Tilsvarende ser vi at små magasin i morene-materiale gir raske responser. Fra tid til annen er det ønskelig å kunne prognosere grunnvannsutviklingen innen et område, det være seg i forbindelse med tilsigsforhold, vannmangel eller geotekniske forhold. To slike situasjoner vil bli beskrevet under. Høy grunnvannsstand, Modum. Den første situasjonen tar utgangspunkt i grunnvannsmagasinet på Brunesmoen, Modum i Buskerud (LGN-område 10). Under og etter den fuktige høsten år 2000 på Østlandet steg grunnvannsstanden i området dramatiskt, se figuren under. Figur 4. 1: Grunnvannsstanden under rørtopp i rør 12 Brunesmoen, år Blå kurver viser maksimums- og minimumsverdier, grønn kurve middelverdier for perioden Rød kurve angir grunnvannsendringen det aktuelle året. Grunnet praktiske årsaker er det opphold i målingene over en periode. 4. Prognosering av grunnvannsendringer 10

11 Dette medførte at stabilitetet i løsmassen på en nærliggende avsetning, Kongshaug, ble sterkt redusert og ravinering og utrasninger gjorde at folk måtte evakueres og sikringstiltak iverksettes. Fra kommunen og geoteknikkerenes side var det viktig å vite om man kunne forvente en høy grunnvannsstand høsten En sannsynlighetsanalyse for grunnvannsstigning med utgangspunkt i årets fjerde kvartal ble gjennomført. Som man ser av Fig. 4.1 er den typiske situasjonen illustrert ved middelkurven som viser at grunnvannsdannelsen i hovedsak skjer som følge av snøsmeltingen i april/mai. Figur 4.2 viser sammenhengen mellom nedbør og grunnvannsstigning. For at det skal finne sted grunnvannsstigning på høsten forutsettes det at nedbøren overskrider en terskelverdi. Å finne denne terskelverdien samt angi gjentaksintervallet/sannsynligheten for denne ble dermed analysens mål. Vanligvis vil sommernedbøren, selv når denne kommer i meget store mengder, (for eksempel august/september 1985, med 230 mm og august 1986, med 200 mm og juli til september 1988 med 430 mm), på grunn av markvannsunderskudd, fordampning og planteopptak, har svært liten påvirkning på grunnvannsstanden. Den generelle trenden for et gitt år påvirkes av om årsnedbøren ligger over snittet eller ei. Snøsmelting gir det desidert største og mest regulære tilskuddet nedbør Fossum i Modum ver:31 sum EX_HYDAG_POINT Måned grunnvannsnivå dyp under bakken Rør 12 Modum ver:1 middelverdier HYDAG_POINT Døgnverdier Interpolasjon: på Figur 4.2: Sammenhengen grunnvannsstigning (m) og nedbør (mm) perioden Prognosering av grunnvannsendringer 11

12 Hvis vi ser på verdiene for nedbør for de fire årene 1984, -87, -93 og 2000, kommer vi fram til at fellesnevneren for periodene med stigende grunnvann om høsten har vært ekstremt store nedbørsmengder i oktober. (150% av normalverdi). Den kritiske verdien befinner seg et sted mellom 124 og 130 mm (den første verdien er den høyeste totale nedbørsmengden uten stigende grunnvannsstand. Den siste er den laveste verdien vi har observert stigende grunnvannsstand for). Økningen i grunnvannsstand om høsten etter en slik hendelse har variert mellom 0,4 til 2,0 meter. At dette har såpass stor innvirkning har sammenheng med mye lavere evapotranspirasjon og lav lagringskapasitet (full markvannssone ) på denne tiden av året i forhold til det som vanligvis er tilfelle for sommermånedene og tidlig høst. Forsinkelsen fra en gitt stor nedbørshendelse til det at grunnvannsstanden begynner å stige, ligger på 1 til 3 uker ved Modum. Dette synes hovedsakelig avhengig av mektigheten til den umettede sonen. I 1993 var grunnvannsstanden svært lav, og det tok tilsvarende lenger tid før man registrerte en stigning. Kongshaugavsetningen er mindre enn den som utgjør Brunesmoen og man vet erfaringsmessig at mindre grunnvannsmagasin har raskere responser enn større magasin. I 2001 var grunnvannsstanden høy i forhold til det normale og lagerkapasiteten i jorden tilsvarende lav. Målinger utført på NVEs nett av markvannstasjoner viste at jordas lagerkapasitet for vann var tilnærmet null for stasjonene som befinner seg i Telemark og på Østlandet i begynnelsen av september (Hydrologisk månedsoversikt august 2001). Dermed vil eventuelle store nedbørsmengder medføre tilsvarende høy grunnvannsstand med påfølgende overflateavrenning etter et meget kort tidsintervall (1 uke). Frekvensanalyse for nedbør i området (figur 4.3 ), for nedbørsdata fra met.no stasjonen Fossum fra angir et gjentaksintervall på mellom 7 og 8 år for nedbørshendelser som er av en størrelsesorden som kan medføre økende grunnvannsstand. Figur 4. 3: Gjentaksintervall for gitte nedbørsmengder i fjerde kvartal. 4. Prognosering av grunnvannsendringer 12

13 Med utgangspunkt i dette var det dermed rundt 20% sannsynlighet for en nedbørssituasjon som ga økning i grunnvannsstanden til det nivået man hadde høsten Kommunen bestemte på basis av dette å avvente situasjonen, men overvåke grunnvannsøkningen nøye og ikke sette inne ytterligere tiltak umiddelbart. I 2003 setter man i gang permanente stabiliseringstiltak og topografimodifisering, samt riving av de mest utsatte husene. Lav grunnvannsstand, Svenningdal. Høsten 2002 oppsto en annen situasjon som kunne skape problemer for svært mange mennesker. Lave grunnvannsstander og vannmangel. Etter en tidlig og sparsom snøsmelting samten tørr vår måtte mange i Midt-Norge begynne vannkjøringa allerede i juni. For utvalgte stasjonen i regionen ble i august gjort korrelasjonanalyse mellom nedbør og grunnvannsendring samt korresponderende sannsynlighetsanalyse. Under presenteres analysen fra Svenningdal, Grane Kommune, Nordland (LGN-område 54). Grunnvannsobservasjonene, som har en 14-daglig oppløsning, er plottet mot tilsvarende nedbørsdata i sept-nov over perioden Det vil si at de aggregerte nedbørsverdiene i perioden 14 dager forut for grunnvannsavlensingen er benyttet. Utfra visuell inspeksjon av grunnvannsdatene ser man at det her, i likhet med i mye av landet for øvrig, er liten eller ingen nydannelse av grunnvann i månedene mai-august. Det er først ved fallende temperatur og avtagende vekstsesong at nydannelsen finner sted. Bakgrunnen for dette er fordampning og plantenes vannopptak. Det er også tatt hensyn til nedbørens form på bakgrunn av temperaturdata for nedbørsstasjonene. Det er i analysen kun tatt med nedbør som har kommet som regn eller infiltrasjon som resultat av mildværsperioder og snøsmelting. Det vil i praksis si at det er brukt data fra september og oktober samt de delene av november når gjennomsnittstemperaturen har ligget over 0 o C i en uke eller mer. Plottingen av dataene er gjort i Excel og det er benyttet en lineær regresjon for kurvetilpasning. Frekvensanalyse er gjort på nedbørdata fra met.no stasjonen Svenningdal for perioden Beregningen går ut på å tilpasse observerte ekstreme nedbørverdier til en teoretisk, statistisk fordeling. Programmet Ekstrem i Hydra II, NVEs database, er brukt for å utføre beregningene. Gammafordelingen er vanligvis brukt ved sannsynlighetsberegning av nedbør i Norge. Gjentaksintervallet er det antall år som gjennomsnittlig går mellom hver gang en like stor eller større nedbørhendelse inntreffer. Sannsynligheten for overskridelse av en viss nedbør er den inverse størrelsen av gjentaksintervallet. Det er for eks. en sannsynlighet på 0.01 (1%) for at en nedbørhendelse med gjentaksintervall 100 år skal nås. Figur 4.4 viser endring i grunnvannsstand som funksjon av nedbør. Det er altså ikke bare stigningen, men også avtagningen i nivået på tross av nedbør, som er plottet. Dette gir oss muligheten til å si noe om hvor mye nedbør som skal til får å få grunnvannet til å stige på denne tiden av året. For stajonen på Svenningdal ser vi at det må komme i gjennomsnitt 50 mm over en fjortendagersperiode for at markvannsunderskuddet skal dekkes og det vil foregå transport av vann ned til grunnvannsmagasinet. Det må understrekes at dette er et gjennomsnitt og at fjortendagers-perioden er valgt på grunn av avlesningsintervalet på grunnvannstasjonen. Hvor mye som skal til for å overskride denne "terskelen" for grunnvannsnydanning avhenger av nedbørsintensitet, initiell metning og mektighet av umettet sone etc. Fra fig. 4.5 ser man at det på det tørreste kan gå med opp til 100 mm nedbør før 4. Prognosering av grunnvannsendringer 13

14 nydanning av grunnvann finner sted. Ved å sammenholde grunnvanns- og nedbørsdata (Figur 4.5) ser vi at de fleste nedbørsepisoder er av kortere varighet og med større nedbørsintensitet. JUXQQYDQQVHQGULQJLFP y = x R 2 = Normal 5år 10år 20år 50år % av normal: % 370% Sannsynlighet 20% 10% 5% 2% UHJQLPP Figur 4. 4: Enkel model for sammenhengen nedbør versus grunnvannsendring og gjentaksintervall/sannsynlighet for nedbørshendelsene grunnvannsnivå dyp under bakken Rør 2 Svenningdal ver:1 middelverdier HYDAG_POINT Døgnverdier nedbør Majavatn III ver:31 middelverdier EX_HYDAG_POINT Døgnverdier Interpolasjon: på Figur 4.5: Nedbør og variasjon i grunnvannsstand i Prognosering av grunnvannsendringer 14

15 Figur 4.5 kan også si oss noe om hvor fort grunnvannet kan stige, og hvor mye nedbør som skal til for en gitt stigning. Første halvdel av oktober stiger grunnvannet med 131 cm, dvs 9,35 cm/dag. I denne perioden faller det 108,7 mm nedbør. Fordampning og planteopptak på denne årstiden er neglisjerbar. Forut for dette er jorda godt oppfukta (ca 70 mm nedbør i siste halvdel av september) og grunnvannet har begynt å stige. Det er rimelig å anta at den infiltrasjonen som foregår her er maksimal eller nær maksimal. Dette kan vi slutte utfra at kurvens stigning er i praksis den samme som får grunnvannskurven ved snøsmelting, og ved snøsmelting er infiltrasjonsraten på sitt høyeste. Altså tar det drøyt 100 mm nedbør på allerede oppfukta jord for å øke vannstanden 1,3 meter over en fjortendagersperiode. Ved tørr jord vil det ta nærmere 70 mm før grunnvannsmagasinet kan "ta imot" og nydannelse finne sted. Dette stemmer bra med modellen representert ved Figur 4.4 som prognoserer at det må 173 mm nedbør for å oppnå en grunnvannstigning på 131 cm. Bruk av nedbørtall fra tilsvarende "høstepisoder" i modellen gir, rimeligvis, også godt sammenfall med det observerte. Fordi modellen baserer seg på direkte observasjon av grunnvannsstand og nedbør vil forhold som avrenning fra grunnvannsmagasinet og dets innvirkning på stigningen være ivaretatt. Vi kan ikke umiddelbart si noe om hvor mye av det infiltrerte som lagres og dermed magasinets porøsitet. Ressesjonskurven fra 1.juni til 15. september viser imidlertid at det i sommerhalvåret avtar med et gjennomsnitt på 2,44 cm/dag (7 cm ved begynnelsen av perioden og 0,5 ved slutten). Den eksponentielle opptredenen forklares gjennom at det ved høyere vannivå både vil være en større gradient og et større utstømningsareal enn ved et lavere nivå. Grunnvannet på Svenningdal LGN-område lå ved analysetidspunktet (ultimo august 2002) på det laveste nivå observert for denne årstiden. For at det skulle komme opp på normalnivå til utgangen av september måtte det stige med i overkant av en meter. Dette forutsatte mm nedbør for å mette opp jorda, samt ytterligere mm nedbør for å fylle opp magasinet. Altså til sammen inntil 220 mm. Normalnedbøren ved nærmeste nedbørsstasjon, Svenningdal, for andre halvdel av sept. utgjør ca 60 millimeter. Gjentaksintervall og sannsynlighet for 220 mm over 14 dag er ca 30 år og sannsynligheten 4%. Øker vi nedbørsperioden til en måned vil gjentaksintervallet for 220 millimeter i september være 10% og sannsynligheten for at denne situasjonen opptrer 10%. Store lokale variasjoner i nedbør og geologi kan påvirke disse resultatene betraktelig. Overføringsverdien fra LGN-stajonen til regionen for øvrig er ikke testet ut mhp. korrelasjon etc. Vi vet imidlertid i fra observasjonsperioden at det er bra sammenfall mellom vannmangel i nærområdet til stasjonene og bunnivå på observasjonene. På bakrunn av blant annet denne analysen fant NVE og NGU det riktig, ved dette tidspunktet og senere, å gå ut med en advarsel om en høst og vinter med mulig vannmangel. Kommuner og privatpersoner ble oppfordret til å iverksette tiltak og eventuelt etablere ny vannforsyning. Ved utgangen av året var grunnvannsstanden fremdeles svært lav ved Svenningdal og i store deler av landet for øvrig. 4. Prognosering av grunnvannsendringer 15

16 5 Omfang av måleprogram Ved utgangen av 2002 omfatter LGN 43 observasjonsområder i drift over hele landet. Grunnvannsstanden måles i 43 områder, grunnvannstemperatur i 36 områder og det prøvetas for grunnvannsvannkjemi i 17 områder. 18 observasjonsområder har automatiserte målinger og ved 11 av disse fjernoverføres dataene inn til NVEs database. De manuelle målingene på grunnvannsstand og grunnvannstemperatur gjøres to til fire ganger i måneden. De automatiske målestasjonene registrerer verdier på timebasis og overfører disse hver dag. Vannprøvetaking for kjemiske analyser gjøres en til to ganger i året. Kartet under viser lokalisering av observasjonsområder. Tabellen på de neste sidene viser måleprogrammet med både aktive og avsluttede måleserier. Data lagres på NVEs og NGUs databaser og er tilgjengelig ved henvendelse og finnes på NVEs og NGUs nettsteder. 5. Omfang av måleprogram 16

17 Figur 1: Lokalisering av LGNs observasjonsområder 5. Omfang av måleprogram 17

18 Oversikt over stasjons- og LGN nummer Oppdatert pr Stjerne-merkede UTM-koordinater er hentet fra økonomiske kartblad. De øvrige er målt med GPS Skyggelagte felt viser stasjoner som er i drift V 79/06-90/07 80/05-92/ V 79/06 79/06 * * V 79/06-90/ V 78/01-90/ V 78/ V 78/05-90/ V 02/10 78/08 79/03-97/10 02/10 02/ V 97/10 * * V 71/11-97/ V 71/11 * * V 71/11-82/11 * * V 71/11-81/ V 71/11 78/03 77/10 02/10 02/10 * * V 73/08-81/ V 00/10 * * V 72/07-85/ V 72/ V 72/07 78/03 78/06 * * V 72/07-85/09 * * V 72/07-85/ V 72/07 * * V 49/10 * * V 70/09-89/05 * * V 70/09-98/04 * * V 70/09-93/11 * * V 70/09-98/04 * * V 70/09-98/04 * * V 70/09-93/11 * * V 70/09-98/12 * * V 70/09-98/04 * * V 70/09 * * V 78/06 99/10 99/ V 82/04 * * V 72/10-79/ V 72/10 93/ V 72/10-92/07 5. Omfang av måleprogram 18

19 V 72/10-92/ V 72/ V 72/10-84/11 * * V 72/08-80/12 * * V 72/08-80/12 * * V 72/08-80/12 * * V 72/08-80/12 * * V 72/08-80/12 * * V 72/08-80/ V 79/02 89/ V 79/02-87/07 79/11-87/03 * * V 79/02-90/ V 79/02 * * V 79/02-87/01 * * V 79/02-86/03 79/02-86/ V 79/ V 79/ V 84/ V 89/ V 78/01-90/ V 78/01 78/ V 78/01-90/ V 78/01-90/ V 78/01-90/ V 78/01 83/10 79/ V 78/01-90/11 * * V 78/01-90/ V 79/07 01/ V 67/ V 67/ V 810/6 80/10-88/02, 88/ V 00/10 00/10 00/10 00/ V 77/11 78/06 * * V 77/11-90/11 * * V 77/11-90/11 77/09-89/02 * * V 77/11-90/ V 77/ V 77/11 * * V 77/11-90/11 * * V 77/11-90/11 * * V 77/11-90/11 * * V 78/05-90/11 * * V 79/02-90/ V 69/08-83/ V 69/08-83/08 5. Omfang av måleprogram 19

20 V 69/08-83/08 79/03-83/08 78/04-91/ V 69/08-83/ V 69/08-83/ V 69/10-83/ V 79/04-91/ -, 93/03 93/03 93/03 * * V 73/07-94/12 * * V 73/07-94/12 87/03-94/12 * * V 73/07-94/ V 73/07-94/12, 00/06 00/06 02/05 00/06 * * V 73/07-94/12 * * V 79/11-94/12 80/05-87/03 79/11-93/ V 78/05-00/12, 78/05-00/12, 00/06 02/05 00/06 00/ V 78/05-00/ V 78/05-00/ V 81/ V 69/11 * * V 54/01 * * V 69/10-80/ V 69/10 69/11 99/07 99/07 * * V 69/10-94/12 * * V 69/10-94/12 * * V 69/10-89/12 * * V 69/10-89/12 * * V 69/10-89/12 * * V 69/10-89/12 * * V 69/11-92/03 * * V 69/11-81/04 * * V 69/11-81/04 69/11-81/04 * * V 69/10-94/12 74/09-81/ V 75/ V 75/ V 75/09-95/ V 75/ V 75/09-95/ V 75/09-95/ V 73/08-83/ V 80/07-84/08 80/06-90/10 * * V 73/08-84/08 * * V 73/08-90/02 * * V 73/08-84/08 * * V 73/08-90/03 5. Omfang av måleprogram 20

21 * * V 80/06-99/12 80/06-99/12 80/06-99/12 * * V 73/03 * * V 73/03 * * V 73/05 * * V 69/10 * * V 77/ V 80/01-95/ V 80/01-95/03, 02/10 02/10 02/10 02/ V 80/01-95/ V 80/10-95/03 81/07-95/ V 79/11 * * V 72/10-83/11 * * V 72/10-83/ V 72/10 * * V 72/10-83/11 * * V 72/10-83/11 * * V 72/10 * * V 74/ V 79/ V 81/01 82/08 78/ V 81/ V 81/01-90/ V 79/09 79/09-89/ V 79/08-90/11 90/ V 79/08-90/11 81/ V 00/ V 78/09-90/ V 78/09 78/09 80/06-90/04 * * V 78/09-90/05 * * V 79/01-81/04 79/01-81/04 79/01-81/04 * * V 78/11-82/06 * * V 78/11-82/ V 79/11 86/03 80/02-91/ V 86/ V 78/08-90/ V 78/08-90/ V 78/08 78/08 78/08-91/ V 78/09-90/ V 78/09 81/09 81/09 * * V 78/09-91/08 78/09-91/08 * * V 78/09-91/08 81/09-91/ V 78/09 78/ V 78/09-90/ V 80/02 80/02 80/05-90/06 5. Omfang av måleprogram 21

Nasjonalt overvåkingsnett for grunnvann og markvann (Fysiske parameter)

Nasjonalt overvåkingsnett for grunnvann og markvann (Fysiske parameter) Nasjonalt overvåkingsnett for grunnvann og markvann (Fysiske parameter) Driftrapport 2004. Status pr. januar 2005 Hervé Colleuille Tina Vestersager 2 2005 R A P P O R T Nasjonalt overvåkingsnett for grunnvann

Detaljer

Infiltrasjonsprosesser i frossen jord på Gardermoen Analyse av markvann-, grunnvann-, tele- og snøobservasjoner.

Infiltrasjonsprosesser i frossen jord på Gardermoen Analyse av markvann-, grunnvann-, tele- og snøobservasjoner. Infiltrasjonsprosesser i frossen jord på Gardermoen Analyse av markvann-, grunnvann-, tele- og snøobservasjoner. Norges vassdrags- og energidirektorat 2001 Rapport nr 8-2001 Infiltrasjonsprosesser i frossen

Detaljer

Prioritering av stasjonsnett

Prioritering av stasjonsnett Prioritering av stasjonsnett Norges vassdrags- og energidirektorat 2004 1 Rapport nr 9-2004 Prioritering av stasjonsnett Utgitt av: Redaktør: Norges vassdrags- og energidirektorat Arne Tollan Forfatter:

Detaljer

Tilgjengelige ferskvannsressurser til fremtidig produksjon av settefisk av laks og ørret

Tilgjengelige ferskvannsressurser til fremtidig produksjon av settefisk av laks og ørret Tilgjengelige ferskvannsressurser til fremtidig produksjon av settefisk av laks og ørret Arne Kittelsen*, Trond Rosten**, Yngve Ulgenes***, John Rune Selvik** & Henriette Alne* * AKVAFORSK, ** NIVA,***SINTEF

Detaljer

Beregning av potensial for små kraftverk i Norge

Beregning av potensial for små kraftverk i Norge Beregning av potensial for små kraftverk i Norge Forutsetninger, metodebeskrivelse og resultater Torodd Jensen (red.) 19 2004 R A P P O R T Beregning av potensial for små kraftverk i Norge Forutsetninger,

Detaljer

BESKYTTELSE AV GRUNNVANNSANLEGG -en veileder

BESKYTTELSE AV GRUNNVANNSANLEGG -en veileder BESKYTTELSE AV GRUNNVANNSANLEGG -en veileder INNHOLD Forord... 3 1. UTARBEIDELSE AV KLAUSULERINGSSONER... 4 2. NYDANNELSE AV GRUNNVANN... 7 3. FORURENSNINGSKILDER OG TRANSPORTMEKASNISMER... 8 3.1 Forurensningstyper...

Detaljer

Utvikling av regional snøskredvarsling

Utvikling av regional snøskredvarsling Utvikling av regional snøskredvarsling Rapport fra det første året Rune Engeset (red.) 12 2011 R A P P O R T Utvikling av regional snøskredvarsling. Rapport fra det første året. Norges vassdrags- og energidirektorat

Detaljer

POLARINSTITUTT KLIMAENDRINGER I NORSK ARKTIS. Konsekvenser for livet i nord

POLARINSTITUTT KLIMAENDRINGER I NORSK ARKTIS. Konsekvenser for livet i nord 136 NORSK POLARINSTITUTT KLIMAENDRINGER I NORSK ARKTIS Konsekvenser for livet i nord KLIMAENDRINGER I NORSK ARKTIS Konsekvenser for livet i nord Adresse NorACIA sekretariat Norsk Polarinstitutt Polarmiljøsenteret

Detaljer

Bruk av nedbørdata Sluttrapport fra pilotprosjekt

Bruk av nedbørdata Sluttrapport fra pilotprosjekt Sluttrapport fra pilotprosjekt Spleiselagsprosjekt Tønsberg, Stavanger, Fredrikstad, Nøtterøy, Sarpsborg, Ski, Askim Sluttrapport fra pilotprosjekt 03.09.2010 COWI AS Jens Wilhelmsens vei 4, Kråkerøy Postboks

Detaljer

CIENS. Tilpasninger til klimaendringer i Osloregionen. CIENS-rapport 1-2007 CIENS

CIENS. Tilpasninger til klimaendringer i Osloregionen. CIENS-rapport 1-2007 CIENS CI Tilpasninger til klimaendringer i Osloregionen CIENS-rapport 1-2007 CIENS Forskningssenter for miljø og samfunn Oslo Centre for Interdisciplinary Environmental and Social Research Post- og besøksadresse:

Detaljer

Undersøkelse av svevestøv ved veier

Undersøkelse av svevestøv ved veier NILU: OR 30/2005 NILU: OR 30/2005 REFERANSE: O-104070 DATO: JUNI 2005 ISBN: 82-425-1672-3 Undersøkelse av svevestøv ved veier Elevbasert forskningskampanje som del av Forskningsdagene 2004 Dag Tønnesen

Detaljer

5 Registreringer og verdivurdering

5 Registreringer og verdivurdering 5 Registreringer og verdivurdering 5.1 Geologi 5.1.1 Berggrunn Langs rv 4 mellom Grua og Brandbu består fjellgrunnen hovedsakelig av skifer, sandstein og kalkstein. Bergartene er foldet, og løper som rygger

Detaljer

NGU Rapport 2007.014. Måling og vurdering av gassutlekking fra den nedlagte avfallsfyllingen i Fredlydalen, Trondheim kommune

NGU Rapport 2007.014. Måling og vurdering av gassutlekking fra den nedlagte avfallsfyllingen i Fredlydalen, Trondheim kommune NGU Rapport 2007.014 Måling og vurdering av gassutlekking fra den nedlagte avfallsfyllingen i Fredlydalen, Trondheim kommune Forord Denne rapporten er et resultatet kurset KJ3071 Anvendt geokjemi som

Detaljer

Vindkart for Norge O P P D R A G S R A P P O R T A

Vindkart for Norge O P P D R A G S R A P P O R T A Vindkart for Norge 9 2009 O P P D R A G S R A P P O R T A Vindkart for Norge Norges vassdrags- og energidirektorat 2009 Rapport nr 9/2009 Vindkart for Norge Oppdragsgiver: NVE Redaktør: Forfatter: Øyvind

Detaljer

Virkninger av små vannkraftverk på lav- og mosefloraen

Virkninger av små vannkraftverk på lav- og mosefloraen Virkninger av små vannkraftverk på lav- og mosefloraen - en forundersøkelse Per G. Ihlen, Rådgivende Biologer AS Torbjørg Bjelland, Rådgivende Biologer AS Kjetil Vaskinn, Sweco Norge AS Geir Helge Johnsen,

Detaljer

Impacts of extreme weather events on infrastructure in Norway (InfraRisk)

Impacts of extreme weather events on infrastructure in Norway (InfraRisk) Impacts of extreme weather events on infrastructure in Norway (InfraRisk) Fotograf: Svein Helge Frækaland Knowledge-building Projects with User Involvement (KMB)/ Kompetanseprosjekt med brukermedvirkning

Detaljer

Grunnvarme i Norge - Kartlegging av økonomisk potensial. Randi Kalskin Ramstad, Asplan viak OPPDRAGSRAPPORT A

Grunnvarme i Norge - Kartlegging av økonomisk potensial. Randi Kalskin Ramstad, Asplan viak OPPDRAGSRAPPORT A Grunnvarme i Norge - Kartlegging av økonomisk potensial Randi Kalskin Ramstad, Asplan viak 5 2011 OPPDRAGSRAPPORT A Grunnvarme i Norge - kartlegging av økonomisk potensial Norges vassdrags- og energidirektorat

Detaljer

Kartbilag: Feltarbeid utført: Rapportdato: Prosjektnr.: Ansvarlig:

Kartbilag: Feltarbeid utført: Rapportdato: Prosjektnr.: Ansvarlig: Postboks 3006 - Lade 7002 TRONDHEIM Tlf. (07) 90 40 11 Telefax (07) 92 16 20 RAPPORT Rapport nr. 92.201 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Steinkjer kommune Forfatter: Bernt O. Hilmo Fylke:

Detaljer

Undersøkelse av svevestøv ved veier

Undersøkelse av svevestøv ved veier NILU: OR 30/2005 NILU: OR 30/2005 REFERANSE: O-104070 DATO: JUNI 2005 ISBN: 82-425-1672-3 Undersøkelse av svevestøv ved veier Elevbasert forskningskampanje som del av Forskningsdagene 2004 Dag Tønnesen

Detaljer

Rapport nr.: 2005.080 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Hydrogeologisk modellering Bryggen, Bergen. Midlertidig rapport.

Rapport nr.: 2005.080 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Hydrogeologisk modellering Bryggen, Bergen. Midlertidig rapport. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2005.080 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Hydrogeologisk modellering Bryggen, Bergen. Midlertidig

Detaljer

Kartlegging og analyse av kommunale sosialhjelpssatser

Kartlegging og analyse av kommunale sosialhjelpssatser Kartlegging og analyse av kommunale sosialhjelpssatser Av Trond Erik Lunder Telemarksforsking-Bø TF-notat nr 5/2008 6. mai 2008 Telemarksforsking-Bø 2008 TF-notat nr. 5/2008 ISSN 0802-3662 Pris: kr. 120,-

Detaljer

Kartlegging av grunnvarmepotensialet i Seljord

Kartlegging av grunnvarmepotensialet i Seljord År: 2008 Kartlegging av grunnvarmepotensialet i Seljord - Hydrogeologisk kartlegging av et infiltrasjonsmagasin. Transient 3D modellering. Ingrid Flatland Dyrud Masteroppgave, 60 studiepoeng I samarbeid

Detaljer

Lange tidsserier for miljøovervåking og forskning. Viktige marine dataserier. rapport nr.3

Lange tidsserier for miljøovervåking og forskning. Viktige marine dataserier. rapport nr.3 Lange tidsserier for miljøovervåking og forskning Viktige marine dataserier rapport nr.3 Lange tidsserier for miljøovervåking og forskning Rapport nr. 3 Viktige marine dataserier Det er utarbeidet tre

Detaljer

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Karakterisering og risikovurdering av grunnvannsforekomster i Inn-Trøndelag

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Karakterisering og risikovurdering av grunnvannsforekomster i Inn-Trøndelag Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Karakterisering og risikovurdering av grunnvannsforekomster i Inn-Trøndelag Utgave: 1 Dato:2011-03-31 Karakterisering og risikovurdering av grunnvannsforekomster i Inn-Trøndelag

Detaljer

nr. 104 Publikasjon Berginjeksjon i praksis Statens vegvesen Teknologiavdelingen

nr. 104 Publikasjon Berginjeksjon i praksis Statens vegvesen Teknologiavdelingen nr. 104 Publikasjon Statens vegvesen Publikasjon nr. 104 Bjørn Helge Klüver Vegdirektoratet Alf Kveen Vegdirektoratet Vegdirektoratet Oslo, januar 2004 2 Omslagsdesign: Svein Aarset, Oslo Forsidebilder:

Detaljer

STATENS VEGVESEN REGISTRERING AV BRØNNER OG BOREHULL I BU OG VALLAVIK FØR ANLEGGSSTART

STATENS VEGVESEN REGISTRERING AV BRØNNER OG BOREHULL I BU OG VALLAVIK FØR ANLEGGSSTART STATENS VEGVESEN REGISTRERING AV BRØNNER OG BOREHULL I BU OG VALLAVIK FØR ANLEGGSSTART 02.02.2007 Registrering av brønner og borehull i Bu og Vallavik før anleggsstart DOKUMENTINFORMASJON ASPLAN VIAK AS

Detaljer

SAKS 2014. Gjennomgang av og behov for SAKS-tiltak

SAKS 2014. Gjennomgang av og behov for SAKS-tiltak SAKS Gjennomgang av og behov for SAKS-tiltak Rapport Sak: SAKS Dokumentet sendes til: NVE Saksbehandlere: Ivar Husevåg Døskeland Matthias Hofmann Anders Kringstad Carl Petter Haugland Ole Bengt Eliassen

Detaljer

Rådgivende Biologer AS

Rådgivende Biologer AS Rådgivende Biologer AS RAPPORTENS TITTEL: Tilstand og status med hensyn på eutrofiering i vassdrag i Hordaland 1997 FORFATTERE: Annie Elisabeth Bjørklund & Geir Helge Johnsen OPPDRAGSGIVER: Fylkesmannen

Detaljer

Klimatilpasninger Veiledning om mulige tiltak i avløpsanlegg (TA-2317/2008)

Klimatilpasninger Veiledning om mulige tiltak i avløpsanlegg (TA-2317/2008) Klimatilpasninger VEILEDNING OM MULIGE TILTAK I AVLØPSANLEGG 2317 2007 Forord Veiledningens formål er å hindre økt forurensning fra overløpsutslipp og avløpsrenseanlegg, slik at god vanntilstand kan nås

Detaljer