OVERVÅKING AV GRUNNVANN. Landsomfattende grunnvannsnett (LGN)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OVERVÅKING AV GRUNNVANN. Landsomfattende grunnvannsnett (LGN)"

Transkript

1 OVERVÅKING AV GRUNNVANN Landsomfattende grunnvannsnett (LGN) Norges vassdrags- og energidirektorat

2 Rapport nr 1/2003 OVERVÅKING AV GRUNNVANN Landsomfattende grunnvannsnett (LGN) Utgitt av: Norges vassdrags- og energidirektorat Forfattere: Tor Simon Pedersen, Lars A. Kirkhusmo (NGU) og Heidi Kannick Trykk: NVEs hustrykkeri Opplag: 170 Forsidefoto: Tor Simon Pedersen ISBN: Sammendrag: Ved utgangen av 2002 omfatter LGN 43 observasjonsområder i drift over hele landet. Grunnvannsstanden måles i 43 områder, grunnvannstemperatur i 36 områder og det prøvetas for grunnvannsvannkjemi i 17 områder. 18 observasjonsområder har automatiserte målinger og ved 11 av disse fjernoverføres dataene inn til NVEs database. De manuelle målingene på grunnvannsstand og grunnvannstemperatur gjøres to til fire ganger i måneden. De fullautomatiske målestasjonene registrerer verdier på timebasis og overfører disse hver dag. Vannprøvetaking for kjemiske analyser gjøres en til to ganger i året. Emneord: Grunnvann, overvåking Takk til Even Gillebo, Wai Kwok Wong og Birger Heidenstrøm for assistanse under utarbeidelsen av rapporten. Norges vassdrags- og energidirektorat Middelthuns gate 29 Postboks 5091 Majorstua 0301 OSLO Telefon: Telefaks: Internett: Januar

3 Innhold Forord... 4 Innledning... 5 Grunnvannsregioner i Norge... 7 Grunnvannstemperatur... 8 Prognosering av grunnvannsendringer Omfang av måleprogram Områdebeskrivelse

4 Forord Landsomfattende grunnvannsnett, LGN, representerer et langvarig samarbeid mellom institusjonene NVE og NGU. Observasjonsnettverket ble etablert i 1977 og et omfattende arbeid ble lagt ned for å finne egnede lokaliteter for overvåkning av både kvantitative og kvalitative forhold. Roar Sønsterud, NVE og Lars A. Kirkhusmo, NGU gjorde grundige forberedelser før stasjonsetablering, noe vi ser ved at de aller fleste observasjonsområder fremdeles er operative og leverer overvåkningsdata for grunnvann. Utallige henvendelser for grunnvannsdata opp gjennom årene dokumenterer behovet for observasjonsnettverket. En framtidig situasjon med stadig større press på ressursene forutsetter en videreføring av denne aktiviteten slik at en alltid har bakgrunnsinformasjon og kan dokumentere referansetilstanden. Oslo, januar 2003 avdelingsdirektør seksjonssjef

5 ,QQOHGQLQJ Det landsomfattende nett for overvåking av grunnvann (LGN) ble opprettet i 1977 som følge av den satsning på våre vannressurser som både nasjonalt og internasjonalt hadde funnet sted gjennom Den Internasjonale Hydrologisk Dekade (IHD) og senere Internasjonalt Hydrologisk Program (IHP). Formålet med prosjektet er å skaffe til veie kunnskap om regionale og tidsmessige variasjoner i grunnvannets mengde og beskaffenhet, og om hvordan disse variasjoner forårsakes av ulike geologiske, topografiske og klimatiske forhold. Overvåkingen utføres i et samarbeid mellom Norges geologiske undersøkelse (NGU) og Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE). LGNs primære oppgaver er å samle referansedata vedrørende grunnvannsforhold å øke kjennskapet til grunnvannet som en del av det hydrologiske kretsløp å fremskaffe data til bruk i forskning, undervisning og forvaltning Bearbeiding av data viser Grunnvannsstandens årtidsvariasjoner/variasjonsmønster. Flerårstrender i grunnvannsstandens variasjon. Geologiens betydning for grunnvannets variasjonsmønster. Grunnvannskjemiens og grunnvannstemperaturens variasjon. Grunnvannsstandens respons på klimatiske faktorer i forskjellige geologiske miljøer. Prognosering av grunnvannsutvikling Observasjonene er lagt til områder der grunnvannsforholdene er antatt å være upåvirket av menneskelige aktiviteter og ikke influert av overflatevann som elver og innsjøer. Stasjonene kan derfor betraktes som referansestasjoner. LGNharværtidrifti25årogomfatteridag43aktive observasjonsområder over hele landet. Grunnvannsstand blir målt i 43 områder, grunnvannskjemi i 17 områder og grunnvannstemperatur i 36 områder. Mange av måleseriene er en videreføring av tidligere måleprogram og noen av seriene er opp mot femti år lange. De siste årene er flere målestasjoner blitt automatisert og temperatur- og vannstands-data fra et titalls stasjoner daglig via mobiltelefon. Flere områder vil bli fullautomatisert i de nærmeste årene. LGN har fremskaffet tidsserier på kvalitet og kvantitet; de eneste tidsserier som eksisterer på grunnvann i Norge. Det er viktig med tidsserier for å dokumentere grunnvannets naturlige variasjonsmønster. LGN - data gir således referanseverdier/bakgrunnsverdier for vurdering mot eventuelle forurensninger og menneskelige inngrep. 1. Innledning 5

6 LGNs data er blitt benyttet av en rekke brukere: Forvaltningen, konsulentfirmaer, forskningsinstitusjoner, kraftselskaper og reguleringsforeninger og i forbindelse med rettssaker. Det er også etterspørsel etter LGN - grunnvannsdata fra media og privatpersoner i forbindelse med lave grunnvannsstander, hva dette skyldes og virkningen av dette (vannmangel). Kunnskap om de naturlige grunnvannsvariasjonene (Fig. 1.1) er viktig for vurderingen av geotekniske forhold (Gardermoen og Romeriksporten). Dette viser betydningen av lange måleserier (tidsserier) som kan dokumentere og forklare grunnvannsvariasjonene. MDQ MDQ MDQ MDQ '\SXQGHUEDNNHQP MDQ MDQ MDQ MDQ Figur 1.1: Langtidsvariasjoner i grunnvannsstanden fra LGN-område 11, Romerike/Hauerseter. I Vannressursloven er det bl.a. i 44 anført at uttak av grunnvann ikke må være så omfattende at det fører til et senket grunnvannsstand over flere sesonger. Her vil også dataserier fra LGN som viser den naturlige og langsiktige grunnvannsvariasjonen være av verdi. I en vurdering av om et grunnvannsuttak er i strid med prinsippet om bærekraftig utnyttelse av en grunnvannsressurs er det derfor viktig at utviklingen i grunnvannsstanden sammenholdes med dataseriene fra LGN. EUs rammedirektiv for vann medfører krav om systematisk overvåking og dokumentasjon av grunnvannsressursenes tilstand både med hensyn til mengde og kvalitet. Tilpasning i Norge til disse kravene vil bygge på eksisterende systemer, deriblant LGN og data fra grunnvannsverk. Planer for overvåking skal være utarbeidet i slutten av 2004 slik at implementering av overvåkingen kan starte i I løpet av 2003 vil derfor LGN utvides med automatisk logging av indikatorparametre på grunnvannskvaliteten ved fem utvalgte områder for å teste ut systemer for logging, dataprosessering og rapportering. Parameterene som EU-direktivet krever overvåket er ph, ledningsevne, oksygen, nitrat og ammonium. 1. Innledning 6

7 2 Grunnvannsregioner i Norge På grunnlag av grunnvannsstandsendriger observert på utvalgte stasjoner, har en forsøkt å klassifisere enkelte grunnvannsregioner i Norge m.h.t. karakteristiske vannsstandsendringer over året. I Fig. 2.1 er det skjematisk fremstilt tre forskjellige typer grunnvannsstandskurver. Variasjonsmønsteret gjelder for "selvmatede" grunnvannsmagasiner, der nydannelsen av grunnvann er avhengig av nedbørs- og avsmeltingsforhold. Det bør også nevnes at i de magasiner hvor avstanden fra markoverflaten til grunnvannsspeilet er stor, vil en kunne få en faseforskyvning av kurvene. Figur 2.1: Kurver som viser typiske grunnvannsfluktuasjoner over året i ulike områder. I lavlandsområdene kan en observere to maksima og to minima gjennom året. Det ene minimum opptrer på ettervinteren like før snøsmeltingen og det andre minimum på ettersommeren i september. Det ene maksimum opptrer like etter snøsmeltingen som følge av denne, og det andre på slutten av året som følge av høstnedbøren. I fjellområdene har vi vanligvis et minimum like før snøsmeltingen og et maksimum like etter snøsmeltingen. Man kan i disse områder også ha et lite maksimum om høsten, avhengig av snø/teleforholdene. I kystområdene vil mye av vintenedbøren falle som regn, samtidig som en har liten teledannelse. Vi har derfor et maksimum på vinterstid med avtagende vannstand utover våren og sommeren til en når et minimum om lag i september, og deretter igjen økende vannstand utover senhøsten/vinteren. Vannstandsvarisjonene vil være av ulik størrelse i de forskjellige geologiske avsetninger. I moreneområder og i fjell vil variasjonene være størst på grunn av liten effektiv porøsitet/sprekkevolum, (1-4 m er vanlig). I breelvavsetninger og elveavsetninger, der den effektive porøsitet er større, vil amplituden på årsbasis vanligvis være mindre enn i morene. Langtidsvariasjonen kan imidlertid også i disse avsetninger bli store, noe som er observert bl.a. på Romerike gjennom en måleperiode fra Grunnvannsregioner i Norge 7

8 3 Grunnvannstemperatur Grunnvannstemperaturen måles ved 36 av observasjonsområdene på LGN. Målingene utføres både manuelt og automatisk. I løsmasser måles temperaturen på 5-7 meters dyp i et perforert stålrør. På slike dyp ser man gjerne en forsinkelse i utviklingen av grunnvannstemperaturen i forhold til lufttemperaturen slik at de laveste grunnvannstemperaturene måles om sommeren og de høyeste om vinteren jfr figur 3.1. For fjellbrønner og dypere løsmassebrønner stabiliserer gjerne vanntemperaturene seg på meter og er tilnærmet lik gjennomsnittlig lufttemperatur for området. Middeltemperaturen for grunnvannet varierer fra 3-7 o C med minimumstemperaturer ned i 1 o C (Karasjok) og maksimumstemperaturer opp i 10 o C (Jæren). På større dyp vil grunnvannstemperaturen erfaringsmessig øke med en grad pr.100 meter. Grunnvarme, dvs. uttak av energi fra grunnen (løsmasser og fjell) har over de senere år fått et visst omfang i Norge. Informasjon om regionale temperaturforhold er nyttig i dimensjoneringen av anlegg for dette formålet. Temperaturdata fra de nordiske grunnvannsnettene ligger til grunn for figur lufttemperatur Magnor ver:43 middelverdier EX_HYDAG_POINT Uke grunnvanntemperatur RØR 2 MAGNOR ver:1 middelverdier HYDAG_POINT Døgnverdier Interpolasjon: på Figur 3.1: Lufttemperatur og grunnvannstemperatur år 2000 på Magnor 3. Grunnvannstemperatur 8

9 Figur 3.2: Fordelingen av gjennomsnitts grunnvannstemperatur basert på målinger fra grunnvannsnettverkene i Norge, Sverige og Finland. 3. Grunnvannstemperatur 9

10 4 Prognosering av grunnvannsendringer Lange tidsserier på grunnvann gir oss muligheten til å si noe om hvordan grunnvannet opptrer i tid og rom. For eksempel viser kurvene for Hauerseter og Modum at de store magasinene gjenspeiler variasjoner i klimatiske forhold. Påfølgende fuktige år resulterer i vedvarende stigning i magasinene og vice versa. De store magasinene oppviser også en viss treghet i respons på infiltrasjon. Tilsvarende ser vi at små magasin i morene-materiale gir raske responser. Fra tid til annen er det ønskelig å kunne prognosere grunnvannsutviklingen innen et område, det være seg i forbindelse med tilsigsforhold, vannmangel eller geotekniske forhold. To slike situasjoner vil bli beskrevet under. Høy grunnvannsstand, Modum. Den første situasjonen tar utgangspunkt i grunnvannsmagasinet på Brunesmoen, Modum i Buskerud (LGN-område 10). Under og etter den fuktige høsten år 2000 på Østlandet steg grunnvannsstanden i området dramatiskt, se figuren under. Figur 4. 1: Grunnvannsstanden under rørtopp i rør 12 Brunesmoen, år Blå kurver viser maksimums- og minimumsverdier, grønn kurve middelverdier for perioden Rød kurve angir grunnvannsendringen det aktuelle året. Grunnet praktiske årsaker er det opphold i målingene over en periode. 4. Prognosering av grunnvannsendringer 10

11 Dette medførte at stabilitetet i løsmassen på en nærliggende avsetning, Kongshaug, ble sterkt redusert og ravinering og utrasninger gjorde at folk måtte evakueres og sikringstiltak iverksettes. Fra kommunen og geoteknikkerenes side var det viktig å vite om man kunne forvente en høy grunnvannsstand høsten En sannsynlighetsanalyse for grunnvannsstigning med utgangspunkt i årets fjerde kvartal ble gjennomført. Som man ser av Fig. 4.1 er den typiske situasjonen illustrert ved middelkurven som viser at grunnvannsdannelsen i hovedsak skjer som følge av snøsmeltingen i april/mai. Figur 4.2 viser sammenhengen mellom nedbør og grunnvannsstigning. For at det skal finne sted grunnvannsstigning på høsten forutsettes det at nedbøren overskrider en terskelverdi. Å finne denne terskelverdien samt angi gjentaksintervallet/sannsynligheten for denne ble dermed analysens mål. Vanligvis vil sommernedbøren, selv når denne kommer i meget store mengder, (for eksempel august/september 1985, med 230 mm og august 1986, med 200 mm og juli til september 1988 med 430 mm), på grunn av markvannsunderskudd, fordampning og planteopptak, har svært liten påvirkning på grunnvannsstanden. Den generelle trenden for et gitt år påvirkes av om årsnedbøren ligger over snittet eller ei. Snøsmelting gir det desidert største og mest regulære tilskuddet nedbør Fossum i Modum ver:31 sum EX_HYDAG_POINT Måned grunnvannsnivå dyp under bakken Rør 12 Modum ver:1 middelverdier HYDAG_POINT Døgnverdier Interpolasjon: på Figur 4.2: Sammenhengen grunnvannsstigning (m) og nedbør (mm) perioden Prognosering av grunnvannsendringer 11

12 Hvis vi ser på verdiene for nedbør for de fire årene 1984, -87, -93 og 2000, kommer vi fram til at fellesnevneren for periodene med stigende grunnvann om høsten har vært ekstremt store nedbørsmengder i oktober. (150% av normalverdi). Den kritiske verdien befinner seg et sted mellom 124 og 130 mm (den første verdien er den høyeste totale nedbørsmengden uten stigende grunnvannsstand. Den siste er den laveste verdien vi har observert stigende grunnvannsstand for). Økningen i grunnvannsstand om høsten etter en slik hendelse har variert mellom 0,4 til 2,0 meter. At dette har såpass stor innvirkning har sammenheng med mye lavere evapotranspirasjon og lav lagringskapasitet (full markvannssone ) på denne tiden av året i forhold til det som vanligvis er tilfelle for sommermånedene og tidlig høst. Forsinkelsen fra en gitt stor nedbørshendelse til det at grunnvannsstanden begynner å stige, ligger på 1 til 3 uker ved Modum. Dette synes hovedsakelig avhengig av mektigheten til den umettede sonen. I 1993 var grunnvannsstanden svært lav, og det tok tilsvarende lenger tid før man registrerte en stigning. Kongshaugavsetningen er mindre enn den som utgjør Brunesmoen og man vet erfaringsmessig at mindre grunnvannsmagasin har raskere responser enn større magasin. I 2001 var grunnvannsstanden høy i forhold til det normale og lagerkapasiteten i jorden tilsvarende lav. Målinger utført på NVEs nett av markvannstasjoner viste at jordas lagerkapasitet for vann var tilnærmet null for stasjonene som befinner seg i Telemark og på Østlandet i begynnelsen av september (Hydrologisk månedsoversikt august 2001). Dermed vil eventuelle store nedbørsmengder medføre tilsvarende høy grunnvannsstand med påfølgende overflateavrenning etter et meget kort tidsintervall (1 uke). Frekvensanalyse for nedbør i området (figur 4.3 ), for nedbørsdata fra met.no stasjonen Fossum fra angir et gjentaksintervall på mellom 7 og 8 år for nedbørshendelser som er av en størrelsesorden som kan medføre økende grunnvannsstand. Figur 4. 3: Gjentaksintervall for gitte nedbørsmengder i fjerde kvartal. 4. Prognosering av grunnvannsendringer 12

13 Med utgangspunkt i dette var det dermed rundt 20% sannsynlighet for en nedbørssituasjon som ga økning i grunnvannsstanden til det nivået man hadde høsten Kommunen bestemte på basis av dette å avvente situasjonen, men overvåke grunnvannsøkningen nøye og ikke sette inne ytterligere tiltak umiddelbart. I 2003 setter man i gang permanente stabiliseringstiltak og topografimodifisering, samt riving av de mest utsatte husene. Lav grunnvannsstand, Svenningdal. Høsten 2002 oppsto en annen situasjon som kunne skape problemer for svært mange mennesker. Lave grunnvannsstander og vannmangel. Etter en tidlig og sparsom snøsmelting samten tørr vår måtte mange i Midt-Norge begynne vannkjøringa allerede i juni. For utvalgte stasjonen i regionen ble i august gjort korrelasjonanalyse mellom nedbør og grunnvannsendring samt korresponderende sannsynlighetsanalyse. Under presenteres analysen fra Svenningdal, Grane Kommune, Nordland (LGN-område 54). Grunnvannsobservasjonene, som har en 14-daglig oppløsning, er plottet mot tilsvarende nedbørsdata i sept-nov over perioden Det vil si at de aggregerte nedbørsverdiene i perioden 14 dager forut for grunnvannsavlensingen er benyttet. Utfra visuell inspeksjon av grunnvannsdatene ser man at det her, i likhet med i mye av landet for øvrig, er liten eller ingen nydannelse av grunnvann i månedene mai-august. Det er først ved fallende temperatur og avtagende vekstsesong at nydannelsen finner sted. Bakgrunnen for dette er fordampning og plantenes vannopptak. Det er også tatt hensyn til nedbørens form på bakgrunn av temperaturdata for nedbørsstasjonene. Det er i analysen kun tatt med nedbør som har kommet som regn eller infiltrasjon som resultat av mildværsperioder og snøsmelting. Det vil i praksis si at det er brukt data fra september og oktober samt de delene av november når gjennomsnittstemperaturen har ligget over 0 o C i en uke eller mer. Plottingen av dataene er gjort i Excel og det er benyttet en lineær regresjon for kurvetilpasning. Frekvensanalyse er gjort på nedbørdata fra met.no stasjonen Svenningdal for perioden Beregningen går ut på å tilpasse observerte ekstreme nedbørverdier til en teoretisk, statistisk fordeling. Programmet Ekstrem i Hydra II, NVEs database, er brukt for å utføre beregningene. Gammafordelingen er vanligvis brukt ved sannsynlighetsberegning av nedbør i Norge. Gjentaksintervallet er det antall år som gjennomsnittlig går mellom hver gang en like stor eller større nedbørhendelse inntreffer. Sannsynligheten for overskridelse av en viss nedbør er den inverse størrelsen av gjentaksintervallet. Det er for eks. en sannsynlighet på 0.01 (1%) for at en nedbørhendelse med gjentaksintervall 100 år skal nås. Figur 4.4 viser endring i grunnvannsstand som funksjon av nedbør. Det er altså ikke bare stigningen, men også avtagningen i nivået på tross av nedbør, som er plottet. Dette gir oss muligheten til å si noe om hvor mye nedbør som skal til får å få grunnvannet til å stige på denne tiden av året. For stajonen på Svenningdal ser vi at det må komme i gjennomsnitt 50 mm over en fjortendagersperiode for at markvannsunderskuddet skal dekkes og det vil foregå transport av vann ned til grunnvannsmagasinet. Det må understrekes at dette er et gjennomsnitt og at fjortendagers-perioden er valgt på grunn av avlesningsintervalet på grunnvannstasjonen. Hvor mye som skal til for å overskride denne "terskelen" for grunnvannsnydanning avhenger av nedbørsintensitet, initiell metning og mektighet av umettet sone etc. Fra fig. 4.5 ser man at det på det tørreste kan gå med opp til 100 mm nedbør før 4. Prognosering av grunnvannsendringer 13

14 nydanning av grunnvann finner sted. Ved å sammenholde grunnvanns- og nedbørsdata (Figur 4.5) ser vi at de fleste nedbørsepisoder er av kortere varighet og med større nedbørsintensitet. JUXQQYDQQVHQGULQJLFP y = x R 2 = Normal 5år 10år 20år 50år % av normal: % 370% Sannsynlighet 20% 10% 5% 2% UHJQLPP Figur 4. 4: Enkel model for sammenhengen nedbør versus grunnvannsendring og gjentaksintervall/sannsynlighet for nedbørshendelsene grunnvannsnivå dyp under bakken Rør 2 Svenningdal ver:1 middelverdier HYDAG_POINT Døgnverdier nedbør Majavatn III ver:31 middelverdier EX_HYDAG_POINT Døgnverdier Interpolasjon: på Figur 4.5: Nedbør og variasjon i grunnvannsstand i Prognosering av grunnvannsendringer 14

15 Figur 4.5 kan også si oss noe om hvor fort grunnvannet kan stige, og hvor mye nedbør som skal til for en gitt stigning. Første halvdel av oktober stiger grunnvannet med 131 cm, dvs 9,35 cm/dag. I denne perioden faller det 108,7 mm nedbør. Fordampning og planteopptak på denne årstiden er neglisjerbar. Forut for dette er jorda godt oppfukta (ca 70 mm nedbør i siste halvdel av september) og grunnvannet har begynt å stige. Det er rimelig å anta at den infiltrasjonen som foregår her er maksimal eller nær maksimal. Dette kan vi slutte utfra at kurvens stigning er i praksis den samme som får grunnvannskurven ved snøsmelting, og ved snøsmelting er infiltrasjonsraten på sitt høyeste. Altså tar det drøyt 100 mm nedbør på allerede oppfukta jord for å øke vannstanden 1,3 meter over en fjortendagersperiode. Ved tørr jord vil det ta nærmere 70 mm før grunnvannsmagasinet kan "ta imot" og nydannelse finne sted. Dette stemmer bra med modellen representert ved Figur 4.4 som prognoserer at det må 173 mm nedbør for å oppnå en grunnvannstigning på 131 cm. Bruk av nedbørtall fra tilsvarende "høstepisoder" i modellen gir, rimeligvis, også godt sammenfall med det observerte. Fordi modellen baserer seg på direkte observasjon av grunnvannsstand og nedbør vil forhold som avrenning fra grunnvannsmagasinet og dets innvirkning på stigningen være ivaretatt. Vi kan ikke umiddelbart si noe om hvor mye av det infiltrerte som lagres og dermed magasinets porøsitet. Ressesjonskurven fra 1.juni til 15. september viser imidlertid at det i sommerhalvåret avtar med et gjennomsnitt på 2,44 cm/dag (7 cm ved begynnelsen av perioden og 0,5 ved slutten). Den eksponentielle opptredenen forklares gjennom at det ved høyere vannivå både vil være en større gradient og et større utstømningsareal enn ved et lavere nivå. Grunnvannet på Svenningdal LGN-område lå ved analysetidspunktet (ultimo august 2002) på det laveste nivå observert for denne årstiden. For at det skulle komme opp på normalnivå til utgangen av september måtte det stige med i overkant av en meter. Dette forutsatte mm nedbør for å mette opp jorda, samt ytterligere mm nedbør for å fylle opp magasinet. Altså til sammen inntil 220 mm. Normalnedbøren ved nærmeste nedbørsstasjon, Svenningdal, for andre halvdel av sept. utgjør ca 60 millimeter. Gjentaksintervall og sannsynlighet for 220 mm over 14 dag er ca 30 år og sannsynligheten 4%. Øker vi nedbørsperioden til en måned vil gjentaksintervallet for 220 millimeter i september være 10% og sannsynligheten for at denne situasjonen opptrer 10%. Store lokale variasjoner i nedbør og geologi kan påvirke disse resultatene betraktelig. Overføringsverdien fra LGN-stajonen til regionen for øvrig er ikke testet ut mhp. korrelasjon etc. Vi vet imidlertid i fra observasjonsperioden at det er bra sammenfall mellom vannmangel i nærområdet til stasjonene og bunnivå på observasjonene. På bakrunn av blant annet denne analysen fant NVE og NGU det riktig, ved dette tidspunktet og senere, å gå ut med en advarsel om en høst og vinter med mulig vannmangel. Kommuner og privatpersoner ble oppfordret til å iverksette tiltak og eventuelt etablere ny vannforsyning. Ved utgangen av året var grunnvannsstanden fremdeles svært lav ved Svenningdal og i store deler av landet for øvrig. 4. Prognosering av grunnvannsendringer 15

16 5 Omfang av måleprogram Ved utgangen av 2002 omfatter LGN 43 observasjonsområder i drift over hele landet. Grunnvannsstanden måles i 43 områder, grunnvannstemperatur i 36 områder og det prøvetas for grunnvannsvannkjemi i 17 områder. 18 observasjonsområder har automatiserte målinger og ved 11 av disse fjernoverføres dataene inn til NVEs database. De manuelle målingene på grunnvannsstand og grunnvannstemperatur gjøres to til fire ganger i måneden. De automatiske målestasjonene registrerer verdier på timebasis og overfører disse hver dag. Vannprøvetaking for kjemiske analyser gjøres en til to ganger i året. Kartet under viser lokalisering av observasjonsområder. Tabellen på de neste sidene viser måleprogrammet med både aktive og avsluttede måleserier. Data lagres på NVEs og NGUs databaser og er tilgjengelig ved henvendelse og finnes på NVEs og NGUs nettsteder. 5. Omfang av måleprogram 16

17 Figur 1: Lokalisering av LGNs observasjonsområder 5. Omfang av måleprogram 17

18 Oversikt over stasjons- og LGN nummer Oppdatert pr Stjerne-merkede UTM-koordinater er hentet fra økonomiske kartblad. De øvrige er målt med GPS Skyggelagte felt viser stasjoner som er i drift V 79/06-90/07 80/05-92/ V 79/06 79/06 * * V 79/06-90/ V 78/01-90/ V 78/ V 78/05-90/ V 02/10 78/08 79/03-97/10 02/10 02/ V 97/10 * * V 71/11-97/ V 71/11 * * V 71/11-82/11 * * V 71/11-81/ V 71/11 78/03 77/10 02/10 02/10 * * V 73/08-81/ V 00/10 * * V 72/07-85/ V 72/ V 72/07 78/03 78/06 * * V 72/07-85/09 * * V 72/07-85/ V 72/07 * * V 49/10 * * V 70/09-89/05 * * V 70/09-98/04 * * V 70/09-93/11 * * V 70/09-98/04 * * V 70/09-98/04 * * V 70/09-93/11 * * V 70/09-98/12 * * V 70/09-98/04 * * V 70/09 * * V 78/06 99/10 99/ V 82/04 * * V 72/10-79/ V 72/10 93/ V 72/10-92/07 5. Omfang av måleprogram 18

19 V 72/10-92/ V 72/ V 72/10-84/11 * * V 72/08-80/12 * * V 72/08-80/12 * * V 72/08-80/12 * * V 72/08-80/12 * * V 72/08-80/12 * * V 72/08-80/ V 79/02 89/ V 79/02-87/07 79/11-87/03 * * V 79/02-90/ V 79/02 * * V 79/02-87/01 * * V 79/02-86/03 79/02-86/ V 79/ V 79/ V 84/ V 89/ V 78/01-90/ V 78/01 78/ V 78/01-90/ V 78/01-90/ V 78/01-90/ V 78/01 83/10 79/ V 78/01-90/11 * * V 78/01-90/ V 79/07 01/ V 67/ V 67/ V 810/6 80/10-88/02, 88/ V 00/10 00/10 00/10 00/ V 77/11 78/06 * * V 77/11-90/11 * * V 77/11-90/11 77/09-89/02 * * V 77/11-90/ V 77/ V 77/11 * * V 77/11-90/11 * * V 77/11-90/11 * * V 77/11-90/11 * * V 78/05-90/11 * * V 79/02-90/ V 69/08-83/ V 69/08-83/08 5. Omfang av måleprogram 19

20 V 69/08-83/08 79/03-83/08 78/04-91/ V 69/08-83/ V 69/08-83/ V 69/10-83/ V 79/04-91/ -, 93/03 93/03 93/03 * * V 73/07-94/12 * * V 73/07-94/12 87/03-94/12 * * V 73/07-94/ V 73/07-94/12, 00/06 00/06 02/05 00/06 * * V 73/07-94/12 * * V 79/11-94/12 80/05-87/03 79/11-93/ V 78/05-00/12, 78/05-00/12, 00/06 02/05 00/06 00/ V 78/05-00/ V 78/05-00/ V 81/ V 69/11 * * V 54/01 * * V 69/10-80/ V 69/10 69/11 99/07 99/07 * * V 69/10-94/12 * * V 69/10-94/12 * * V 69/10-89/12 * * V 69/10-89/12 * * V 69/10-89/12 * * V 69/10-89/12 * * V 69/11-92/03 * * V 69/11-81/04 * * V 69/11-81/04 69/11-81/04 * * V 69/10-94/12 74/09-81/ V 75/ V 75/ V 75/09-95/ V 75/ V 75/09-95/ V 75/09-95/ V 73/08-83/ V 80/07-84/08 80/06-90/10 * * V 73/08-84/08 * * V 73/08-90/02 * * V 73/08-84/08 * * V 73/08-90/03 5. Omfang av måleprogram 20

21 * * V 80/06-99/12 80/06-99/12 80/06-99/12 * * V 73/03 * * V 73/03 * * V 73/05 * * V 69/10 * * V 77/ V 80/01-95/ V 80/01-95/03, 02/10 02/10 02/10 02/ V 80/01-95/ V 80/10-95/03 81/07-95/ V 79/11 * * V 72/10-83/11 * * V 72/10-83/ V 72/10 * * V 72/10-83/11 * * V 72/10-83/11 * * V 72/10 * * V 74/ V 79/ V 81/01 82/08 78/ V 81/ V 81/01-90/ V 79/09 79/09-89/ V 79/08-90/11 90/ V 79/08-90/11 81/ V 00/ V 78/09-90/ V 78/09 78/09 80/06-90/04 * * V 78/09-90/05 * * V 79/01-81/04 79/01-81/04 79/01-81/04 * * V 78/11-82/06 * * V 78/11-82/ V 79/11 86/03 80/02-91/ V 86/ V 78/08-90/ V 78/08-90/ V 78/08 78/08 78/08-91/ V 78/09-90/ V 78/09 81/09 81/09 * * V 78/09-91/08 78/09-91/08 * * V 78/09-91/08 81/09-91/ V 78/09 78/ V 78/09-90/ V 80/02 80/02 80/05-90/06 5. Omfang av måleprogram 21

Ingen av områdene er befart. En nærmere hydrogeologisk undersøkelse vil kunne fastslå om grunnvann virkelig kan utnyttes innen områdene.

Ingen av områdene er befart. En nærmere hydrogeologisk undersøkelse vil kunne fastslå om grunnvann virkelig kan utnyttes innen områdene. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 92.009 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Alstadhaug kommune Forfatter: Morland

Detaljer

Grunnvann i Froland kommune

Grunnvann i Froland kommune Grunnvann i Froland kommune NGU Rapport 92.061 BEMERK at kommunene er skilt i A- og B-kommuner. Dette er gjort av fylkeskommunen etter oppfordring fra Miljøverndepartementet for å konsentrere innsatsen

Detaljer

RAPPORT 01.01.92 BEMERK

RAPPORT 01.01.92 BEMERK Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 92.027 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Tysfjord kommune Forfatter: Morland G.

Detaljer

Flomberegning for Steinkjerelva og Ogna

Flomberegning for Steinkjerelva og Ogna Flomsonekartprosjektet Flomberegning for Steinkjerelva og Ogna Lars-Evan Pettersson 1 2007 D O K U M E N T Flomberegning for Steinkjerelva og Ogna (128.Z) Norges vassdrags- og energidirektorat 2007 Dokument

Detaljer

RAPPORT 01.01.92 BEMERK

RAPPORT 01.01.92 BEMERK Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 92.036 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Øksnes kommune Forfatter: Morland G. Fylke:

Detaljer

Hydrologiske data for Varåa (311.2B0), Trysil kommune i Hedmark. Utarbeidet av Thomas Væringstad

Hydrologiske data for Varåa (311.2B0), Trysil kommune i Hedmark. Utarbeidet av Thomas Væringstad Hydrologiske data for Varåa (311.2B0), Trysil kommune i Hedmark Utarbeidet av Thomas Væringstad Norges vassdrags- og energidirektorat 2011 Rapport Hydrologiske data for Varåa (311.2B0), Trysil kommune

Detaljer

I rapporten klassifiseres mulighetene for grunnvannsforsyning til de prioriterte områdene i god, mulig og dårlig.

I rapporten klassifiseres mulighetene for grunnvannsforsyning til de prioriterte områdene i god, mulig og dårlig. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.042 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Krødsherad kommune Forfatter: Kirkhusmo

Detaljer

RAPPORT BEMERK

RAPPORT BEMERK Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 92.014 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Dønna kommune Forfatter: Morland G. Fylke:

Detaljer

RAPPORT Kongsvik: Mulig

RAPPORT Kongsvik: Mulig Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 92.028 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Tjeldsund kommune Forfatter: Morland G.

Detaljer

Grunnvann i Grimstad kommune

Grunnvann i Grimstad kommune Grunnvann i Grimstad kommune NGU Rapport 92.062 BEMERK at kommunene er skilt i A- og B-kommuner. Dette er gjort av fylkeskommunen etter oppfordring fra Miljøverndepartementet for å konsentrere innsatsen

Detaljer

NGU Rapport 91.116. Grunnvann i Snillfjord kommune

NGU Rapport 91.116. Grunnvann i Snillfjord kommune NGU Rapport 91.116 Grunnvann i Snillfjord kommune Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.116 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel:

Detaljer

Kommune: Rollag. I rapporten klassifiseres mulighetene for grunnvannsforsyning til de prioriterte områdene i god, mulig og dårlig.

Kommune: Rollag. I rapporten klassifiseres mulighetene for grunnvannsforsyning til de prioriterte områdene i god, mulig og dårlig. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.164 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Rollag kommune Forfatter: Kirkhusmo L.A.

Detaljer

Skurdevikåi tilsigsfelt (015.NDZ) Grunnvannsundersøkelser - Årsrapport 2001

Skurdevikåi tilsigsfelt (015.NDZ) Grunnvannsundersøkelser - Årsrapport 2001 Skurdevikåi tilsigsfelt (015.NDZ) Grunnvannsundersøkelser - Årsrapport 2001 Norges vassdrags- og energidirektorat 2002 Oppdragsrapport nr 4 Skurdevikåi tilsigsfelt (015.NDZ). Grunnvannsundersøkelser Årsrapport

Detaljer

RAPPORT BEMERK

RAPPORT BEMERK Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.041 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Nore og Uvdal kommune Forfatter: Kirkhusmo

Detaljer

Grunnvann i Birkenes kommune

Grunnvann i Birkenes kommune Grunnvann i Birkenes kommune NGU Rapport 92.057 BEMERK at kommunene er skilt i A- og B-kommuner. Dette er gjort av fylkeskommunen etter oppfordring fra Miljøverndepartementet for å konsentrere innsatsen

Detaljer

1 Innledning Geologi og grunnvann Viktige forhold ved graving...5

1 Innledning Geologi og grunnvann Viktige forhold ved graving...5 Oppdragsgiver: Sel Kommune Oppdrag: 537122 VA-sanering Otta Sør Dato: 2015-02-25 Skrevet av: Bernt Olav Hilmo Kvalitetskontroll: Rolf Forbord VURDERING AV GRUNNVANN OG GRUNNFORHOLD INNHOLD 1 Innledning...1

Detaljer

NGU Rapport 91.085. Grunnvann i Tinn kommune

NGU Rapport 91.085. Grunnvann i Tinn kommune NGU Rapport 91.085 Grunnvann i Tinn kommune Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.085 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann

Detaljer

1. INNLEDNING 4 2. BESKRIVELSE AV PUMPEFORSØKET 4 3. GRUNNVANNSKJEMI 7 4. KONKLUSJON OG ANBEFALINGER OM VIDERE FREMDRIFT 8 5.

1. INNLEDNING 4 2. BESKRIVELSE AV PUMPEFORSØKET 4 3. GRUNNVANNSKJEMI 7 4. KONKLUSJON OG ANBEFALINGER OM VIDERE FREMDRIFT 8 5. INNHOLD 1. INNLEDNING 4 2. BESKRIVELSE AV PUMPEFORSØKET 4 3. GRUNNVANNSKJEMI 7 4. KONKLUSJON OG ANBEFALINGER OM VIDERE FREMDRIFT 8 5. REFERANSE 10 VEDLEGG Vedlegg 1 Vedlegg 2 Tabell som viser grunnvannsuttak,

Detaljer

Grunnvann i Nannestad kommune

Grunnvann i Nannestad kommune Grunnvann i Nannestad kommune NGU Rapport 92.080 BEMERK at kommunene er skilt i A- og B-kommuner. Dette er gjort av fylkeskommunen etter oppfordring fra Miljøverndepartementet for å konsentrere innsatsen

Detaljer

Kommune: Elverum. Elverum kommune er en B-kommune. Det vil si at vurderingene er basert på gjennomgang av tilgjengelig bakgrunnsmateriale.

Kommune: Elverum. Elverum kommune er en B-kommune. Det vil si at vurderingene er basert på gjennomgang av tilgjengelig bakgrunnsmateriale. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.035 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Elverum kommune Forfatter: Rohr-Torp E.

Detaljer

Kommune: Sigdal. I rapporten klassifiseres mulighetene for grunnvannsforsyning til de prioriterte områdene i god, mulig og dårlig.

Kommune: Sigdal. I rapporten klassifiseres mulighetene for grunnvannsforsyning til de prioriterte områdene i god, mulig og dårlig. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.017 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Sigdal kommune Forfatter: Kirkhusmo L.A.

Detaljer

RAPPORT. Narvik. Narvik 01.01.92

RAPPORT. Narvik. Narvik 01.01.92 Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 92.003 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Narvik kommune Forfatter: Morland G. Fylke:

Detaljer

Grunnvann i Vestby kommune

Grunnvann i Vestby kommune Grunnvann i Vestby kommune NGU Rapport 92.090 BEMERK at kommunene er skilt i A- og B-kommuner. Dette er gjort av fylkeskommunen etter oppfordring fra Miljøverndepartementet for å konsentrere innsatsen

Detaljer

RAPPORT. Snåsa kommune er en A-kommune i GIN-prosjektet.

RAPPORT. Snåsa kommune er en A-kommune i GIN-prosjektet. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.100 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Snåsa kommune Forfatter: Hilmo B.O., Storrø

Detaljer

NGU Rapport 91.114. Grunnvann i Tydal kommune

NGU Rapport 91.114. Grunnvann i Tydal kommune NGU Rapport 91.114 Grunnvann i Tydal kommune Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.114 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann

Detaljer

Kommune: Eidskog. Det er muligheter for grunnvann som vannforsyning i de prioriterte områdene Øyungen-Olsrud, Vestmarka og Finnsrud.

Kommune: Eidskog. Det er muligheter for grunnvann som vannforsyning i de prioriterte områdene Øyungen-Olsrud, Vestmarka og Finnsrud. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.013 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Eidskog kommune Forfatter: Rohr-Torp E.

Detaljer

Kommune: Vang. Prosjektnr.:

Kommune: Vang. Prosjektnr.: Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.037 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Vang kommune Forfatter: Rohr-Torp E. Fylke:

Detaljer

RAPPORT 63.2521.18 BEMERK

RAPPORT 63.2521.18 BEMERK Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.015 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Ringsaker kommune Forfatter: Rohr-Torp

Detaljer

Kommune: Levanger. Det anbefales oppfølgende hydrogeologiske undersøkelser i alle prioriterte områder.

Kommune: Levanger. Det anbefales oppfølgende hydrogeologiske undersøkelser i alle prioriterte områder. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.097 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Levanger kommune Forfatter: Hilmo B.O.,

Detaljer

Grunnvann. Innholdsfortegnelse. Side 1 / 6. 1) Overvåking av grunnvann

Grunnvann. Innholdsfortegnelse.  Side 1 / 6. 1) Overvåking av grunnvann Grunnvann Innholdsfortegnelse 1) Overvåking av grunnvann http://test.miljostatus.no/tema/ferskvann/grunnvann/ Side 1 / 6 Grunnvann Publisert 07.11.2014 av Miljødirektoratet ja Grunnvann har stor økologisk

Detaljer

NGU Rapport 91.092. Grunnvann i Luster kommune

NGU Rapport 91.092. Grunnvann i Luster kommune NGU Rapport 91.092 Grunnvann i Luster kommune Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.092 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann

Detaljer

RAPPORT BEMERK

RAPPORT BEMERK Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 92.019 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Rødøy kommune Forfatter: Morland G. Fylke:

Detaljer

Grunnvann i Askøy kommune

Grunnvann i Askøy kommune Grunnvann i Askøy kommune NGU Rapport 92.130 BEMERK at kommunene er skilt i A- og B-kommuner. Dette er gjort av fylkeskommunen etter oppfordring fra Miljøverndepartementet for å konsentrere innsatsen om

Detaljer

RAPPORT Førde kommune er en B-kommune i GiN-prosjektet.

RAPPORT Førde kommune er en B-kommune i GiN-prosjektet. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.073 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Førde kommune Forfatter: Henriksen H.,

Detaljer

Grunnvann i Ås kommune

Grunnvann i Ås kommune Grunnvann i Ås kommune NGU Rapport 92.089 BEMERK at kommunene er skilt i A- og B-kommuner. Dette er gjort av fylkeskommunen etter oppfordring fra Miljøverndepartementet for å konsentrere innsatsen om de

Detaljer

Kommune: Inderøy. Inderøy kommune er en A-kommune i GiN-sammenheng. Vurderingen er basert på studier av eksisterende geologiske kart og feltbefaring.

Kommune: Inderøy. Inderøy kommune er en A-kommune i GiN-sammenheng. Vurderingen er basert på studier av eksisterende geologiske kart og feltbefaring. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 92.202 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Inderøy kommune Forfatter: Hilmo B.O.

Detaljer

Flomberegning for Rolvelva, Nore og Uvdal kommune i Buskerud

Flomberegning for Rolvelva, Nore og Uvdal kommune i Buskerud Notat Til: Statens Vegvesen Fra: Thomas Væringstad Sign.: Ansvarlig: Sverre Husebye Sign.: Dato: Vår ref.: NVE 201100285-10 Arkiv: Kopi: 333 / 015.JB7A Middelthuns gate 29 Postboks 5091 Majorstua 0301

Detaljer

RAPPORT. Leka kommune er en A-kommune i GIN-prosjektet.

RAPPORT. Leka kommune er en A-kommune i GIN-prosjektet. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.095 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Leka kommune Forfatter: Hilmo B.O., Storrø

Detaljer

Flomberegning for Grøtneselva. Kvalsund og Hammerfest kommune, Finnmark (217.3)

Flomberegning for Grøtneselva. Kvalsund og Hammerfest kommune, Finnmark (217.3) Flomberegning for Grøtneselva Kvalsund og Hammerfest kommune, Finnmark (217.3) Norges vassdrags- og energidirektorat 2013 Oppdragsrapport B 13-2013 Flomberegning for Grøtneselva, Kvalsund og Hammerfest

Detaljer

Muligheter for grunnvann som vannforsyning Oppgitt Grunnvann i Grunnvann som Forsyningssted vannbehov løsmasser fjell vannforsyning

Muligheter for grunnvann som vannforsyning Oppgitt Grunnvann i Grunnvann som Forsyningssted vannbehov løsmasser fjell vannforsyning Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 92.021 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Saltdal kommune Forfatter: Morland G.,

Detaljer

NGU Rapport Grunnvann i Sauherad kommune

NGU Rapport Grunnvann i Sauherad kommune NGU Rapport 91.084 Grunnvann i Sauherad kommune Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.084 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann

Detaljer

NGU Rapport 91.119. Grunnvatn i Rissa kommune

NGU Rapport 91.119. Grunnvatn i Rissa kommune NGU Rapport 91.119 Grunnvatn i Rissa kommune Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.119 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvatn

Detaljer

Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt

Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt Hensikten med dette skjema er å dokumentere grunnleggende hydrologiske forhold knyttet til bygging av små kraftverk.

Detaljer

RAPPORT BEMERK

RAPPORT BEMERK Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 92.004 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Bindal kommune Forfatter: Morland G. Fylke:

Detaljer

RAPPORT. Nome kommune er en A-kommune i GiN-prosjektet.

RAPPORT. Nome kommune er en A-kommune i GiN-prosjektet. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.074 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Nome kommune Forfatter: Klempe H., Ragnhildstveit

Detaljer

Grunnvann i Lindås kommune

Grunnvann i Lindås kommune Grunnvann i Lindås kommune NGU Rapport 92.126 BEMERK at kommunene er skilt i A- og B-kommuner. Dette er gjort av fylkeskommunen etter oppfordring fra Miljøverndepartementet for å konsentrere innsatsen

Detaljer

Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt

Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt Hensikten med dette skjema er å dokumentere grunnleggende hydrologiske forhold knyttet til bygging av små kraftverk.

Detaljer

Muligheter for grunnvann som vannforsyning Oppgitt Grunnvann i Grunnvann som Forsyningssted vannbehov løsmasser fjell vannforsyning

Muligheter for grunnvann som vannforsyning Oppgitt Grunnvann i Grunnvann som Forsyningssted vannbehov løsmasser fjell vannforsyning Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 92.025 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Steigen kommune Forfatter: Morland G.,

Detaljer

Mulighet for grunnvann som vannforsyning Oppgitt Grunnvann i Grunnvann som Forsyningsted vannbehov løsmasser fjell vannforsyning

Mulighet for grunnvann som vannforsyning Oppgitt Grunnvann i Grunnvann som Forsyningsted vannbehov løsmasser fjell vannforsyning Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.031 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Alvdal kommune Forfatter: Rohr-Torp E.

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Grunnvann i Frogn kommune

Grunnvann i Frogn kommune Grunnvann i Frogn kommune NGU Rapport 92.085 BEMERK at kommunene er skilt i A- og B-kommuner. Dette er gjort av fylkeskommunen etter oppfordring fra Miljøverndepartementet for å konsentrere innsatsen om

Detaljer

RAPPORT. Vefsn kommune er en A-kommune. Det vil si at vurderingen er basert på oversiktsbefaringer og gjennomgang av tilgjengelig bakgrunnsmateriale.

RAPPORT. Vefsn kommune er en A-kommune. Det vil si at vurderingen er basert på oversiktsbefaringer og gjennomgang av tilgjengelig bakgrunnsmateriale. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 92.011 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Vefsn kommune Forfatter: Morland G., Grønlie

Detaljer

Været i vekstsesongen 2015

Været i vekstsesongen 2015 VOL. 1 NR. 3 NOVEMBER 2 Været i vekstsesongen 2 Halvard Hole, Berit Nordskog og Håvard Eikemo NIBIO Plantehelse, Høgskoleveien 7, 13 ÅS E-post: berit.nordskog@nibio.no Sommeren 2 vil bli husket som kald

Detaljer

NGU Rapport Grunnvann i Askvoll kommune

NGU Rapport Grunnvann i Askvoll kommune NGU Rapport 91.091 Grunnvann i Askvoll kommune Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.091 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann

Detaljer

RAPPORT BEMERK

RAPPORT BEMERK Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 92.002 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Bodø kommune Forfatter: Morland G. Fylke:

Detaljer

Grunnvann i Ullensvang kommune

Grunnvann i Ullensvang kommune Grunnvann i Ullensvang kommune NGU Rapport 92.121 BEMERK at kommunene er skilt i A- og B-kommuner. Dette er gjort av fylkeskommunen etter oppfordring fra Miljøverndepartementet for å konsentrere innsatsen

Detaljer

Grunnvann i Eidsvoll kommune

Grunnvann i Eidsvoll kommune Grunnvann i Eidsvoll kommune NGU Rapport 92.087 BEMERK at kommunene er skilt i A- og B-kommuner. Dette er gjort av fylkeskommunen etter oppfordring fra Miljøverndepartementet for å konsentrere innsatsen

Detaljer

RAPPORT. Notodden kommune er en A-kommune i GiN-prosjektet.

RAPPORT. Notodden kommune er en A-kommune i GiN-prosjektet. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.075 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Notodden kommune Forfatter: Klempe H.,

Detaljer

Beregning av areal som kan bli tresatt ved temperaturheving

Beregning av areal som kan bli tresatt ved temperaturheving Beregning av areal som kan bli tresatt ved temperaturheving NIJOS-dokument: 05/2002 Beregning av areal som kan bli tresatt ved temperaturheving Forside: over skoggrensa i Hedmark som kan bli tresatt ved

Detaljer

RAPPORT For de prioriterte stedene er det funnet: Atnsjølia mulig Lauvåsen mulig Tjønnrae mulig Fåfengtjønna mulig BEMERK

RAPPORT For de prioriterte stedene er det funnet: Atnsjølia mulig Lauvåsen mulig Tjønnrae mulig Fåfengtjønna mulig BEMERK Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.011 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Stor-Elvdal kommune Forfatter: Rohr-Torp

Detaljer

Oversiktsbilde mot vest over det undersøkte området med deponiskråning til venstre i bildet og Lakselva i bakgrunnen. Borsjokka er skjult av

Oversiktsbilde mot vest over det undersøkte området med deponiskråning til venstre i bildet og Lakselva i bakgrunnen. Borsjokka er skjult av Oversiktsbilde mot vest over det undersøkte området med deponiskråning til venstre i bildet og Lakselva i bakgrunnen. Borsjokka er skjult av vegetasjonen. Standplass og bilderetning for bildet er vist

Detaljer

Grunnvann i Etne kommune

Grunnvann i Etne kommune Grunnvann i Etne kommune NGU Rapport 92.120 BEMERK at kommunene er skilt i A- og B-kommuner. Dette er gjort av fylkeskommunen etter oppfordring fra Miljøverndepartementet for å konsentrere innsatsen om

Detaljer

Grunnvann i Bykle kommune

Grunnvann i Bykle kommune Grunnvann i Bykle kommune NGU Rapport 92.063 BEMERK at kommunene er skilt i A- og B-kommuner. Dette er gjort av fylkeskommunen etter oppfordring fra Miljøverndepartementet for å konsentrere innsatsen om

Detaljer

Betydningen av grunnvanns- og markvannsforhold for tilsig og kraftsituasjon. Hervé Colleuille

Betydningen av grunnvanns- og markvannsforhold for tilsig og kraftsituasjon. Hervé Colleuille Betydningen av grunnvanns- og markvannsforhold for tilsig og kraftsituasjon BL-seminar rondheim 9.11.2008 Hervé Colleuille E. Holmqvist, S. Beldring, L.E. Haugen Disposisjon Grunnvann & tilsig Prognosesystem

Detaljer

NGU Rapport Grunnvann i Kviteseid kommune

NGU Rapport Grunnvann i Kviteseid kommune NGU Rapport 91.083 Grunnvann i Kviteseid kommune Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.083 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann

Detaljer

Kommune: Rendalen. Alvdal kommune er en B-kommune. Det vil si at vurderingene er basert på gjennomgang av tilgjengelig bakgrunnsmateriale.

Kommune: Rendalen. Alvdal kommune er en B-kommune. Det vil si at vurderingene er basert på gjennomgang av tilgjengelig bakgrunnsmateriale. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.033 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Rendalen kommune Forfatter: Rohr-Torp

Detaljer

Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt

Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt Vedlegg 6. Storelva kraftverk i Talvik i Alta Kommune Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt 1 Overflatehydrologiske forhold 1.1 Beskrivelse av kraftverkets

Detaljer

Grunnvann i Bærum kommune

Grunnvann i Bærum kommune Grunnvann i Bærum kommune NGU Rapport 92.091 BEMERK at kommunene er skilt i A- og B-kommuner. Dette er gjort av fylkeskommunen etter oppfordring fra Miljøverndepartementet for å konsentrere innsatsen om

Detaljer

RAPPORT. Nes kommune er B-kommune i GiN-prosjektet. Det vil si at vurderingene er basert på oversiktsbefaringer og gjennomgang av eksisterende data.

RAPPORT. Nes kommune er B-kommune i GiN-prosjektet. Det vil si at vurderingene er basert på oversiktsbefaringer og gjennomgang av eksisterende data. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 92.082 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Nes kommune Forfatter: Snekkerbakken A.

Detaljer

Konsekvensvurdering Kløftefoss Deltema: Hydrogeologi

Konsekvensvurdering Kløftefoss Deltema: Hydrogeologi COWI AS Solheimsgt 13 Postboks 6051 Postterminalen 5892 Bergen Telefon 02694 wwwcowino Askania AS Konsekvensvurdering Kløftefoss Deltema: Hydrogeologi Oktober 2007 Dokument nr 1 Revisjonsnr 1 Utgivelsesdato

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norges vassdrags- og energidirektorat Norges vassdrags- og energidirektorat Kraftsituasjonen 3. kvartal 2015 1. Sammendrag (3) 2. Vær og hydrologi (4-9) 3. Magasinfylling (10-14) 4. Produksjon og forbruk (15-18) 5. Kraftutveksling (19-22)

Detaljer

NGU Rapport Grunnvann i Malvik kommune

NGU Rapport Grunnvann i Malvik kommune NGU Rapport 91.128 Grunnvann i Malvik kommune Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.128 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann

Detaljer

Kommune: Åmot. Åmot kommune er en A-kommune. Det vil si at vurderingene er basert på gjennomgang av tilgjengelig bakgrunnsmateriale.

Kommune: Åmot. Åmot kommune er en A-kommune. Det vil si at vurderingene er basert på gjennomgang av tilgjengelig bakgrunnsmateriale. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.010 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Åmot kommune Forfatter: Rohr-Torp E. Fylke:

Detaljer

Kommune: Hamarøy. En nærmere hydrogeologisk undersøkelse vil kunne fastslå om grunnvann virkelig kan utnyttes innen områdene.

Kommune: Hamarøy. En nærmere hydrogeologisk undersøkelse vil kunne fastslå om grunnvann virkelig kan utnyttes innen områdene. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 92.026 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Hamarøy kommune Forfatter: Morland G.,

Detaljer

Grunnvann i Hurdal kommune

Grunnvann i Hurdal kommune Grunnvann i Hurdal kommune NGU Rapport 92.086 BEMERK at kommunene er skilt i A- og B-kommuner. Dette er gjort av fylkeskommunen etter oppfordring fra Miljøverndepartementet for å konsentrere innsatsen

Detaljer

KONSEKVENSUTREDNING - MASSEUTTAK OG GRUNNVANN. KLØFTEFOSS INDUSTRIOMRÅDE

KONSEKVENSUTREDNING - MASSEUTTAK OG GRUNNVANN. KLØFTEFOSS INDUSTRIOMRÅDE DESEMBER 2013 KRISTOFFER LOE & SØNNER AS KONSEKVENSUTREDNING - MASSEUTTAK OG GRUNNVANN. KLØFTEFOSS INDUSTRIOMRÅDE TEMA DELTEMA NATURRESSURSER GRUNNVANN FAGRAPPORT ADRESSE COWI AS Sandvenvegen 40 5600

Detaljer

Kommune: Hemnes. En nærmere hydrogeologisk undersøkelse vil kunne fastslå om grunnvann virkelig kan utnyttes innen områdene.

Kommune: Hemnes. En nærmere hydrogeologisk undersøkelse vil kunne fastslå om grunnvann virkelig kan utnyttes innen områdene. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 92.015 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Hemnes kommune Forfatter: Morland G.,

Detaljer

NGU Rapport Grunnvann i Solund kommune

NGU Rapport Grunnvann i Solund kommune NGU Rapport 91.086 Grunnvann i Solund kommune Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.086 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann

Detaljer

RAPPORT BEMERK. Forurensning Løsmasse Berggrunn. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20

RAPPORT BEMERK. Forurensning Løsmasse Berggrunn. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 92.194 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Meråker kommune Forfatter: Hilmo B.O.

Detaljer

Kommune: Øvre Eiker. I rapporten klassifiseres mulighetene for grunnvannsforsyning til de prioriterte områdene i god, mulig og dårlig.

Kommune: Øvre Eiker. I rapporten klassifiseres mulighetene for grunnvannsforsyning til de prioriterte områdene i god, mulig og dårlig. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.043 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Øvre Eiker kommune Forfatter: Kirkhusmo

Detaljer

NGU Rapport Grunnvann i Fyresdal kommune

NGU Rapport Grunnvann i Fyresdal kommune NGU Rapport 91.134 Grunnvann i Fyresdal kommune Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.134 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann

Detaljer

Grunnvann i Risør kommune

Grunnvann i Risør kommune Grunnvann i Risør kommune NGU Rapport 92.059 BEMERK at kommunene er skilt i A- og B-kommuner. Dette er gjort av fylkeskommunen etter oppfordring fra Miljøverndepartementet for å konsentrere innsatsen om

Detaljer

1. INNLEDNING 2. UTFØRTE UNDERSØKELSER

1. INNLEDNING 2. UTFØRTE UNDERSØKELSER 1. INNLEDNING NGU har på oppdrag fra Porsanger kommune gjennomført grunnundersøkelser ved en nedlagt kommunalt avfallsdeponi ved Borsjohka 1,5 km sør for Lakselv sentrum (figur 1). Deponiet var i offisiell

Detaljer

Kommune: Kongsberg. I rapporten klassifiseres mulighetene for grunnvannsforsyning til de prioriterte områdene i god, mulig og dårlig.

Kommune: Kongsberg. I rapporten klassifiseres mulighetene for grunnvannsforsyning til de prioriterte områdene i god, mulig og dårlig. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.150 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Kongsberg kommune Forfatter: Kirkhusmo

Detaljer

Grunnvann i Aurskog-Høland kommune

Grunnvann i Aurskog-Høland kommune Grunnvann i Aurskog-Høland kommune NGU Rapport 92.083 BEMERK at kommunene er skilt i A- og B-kommuner. Dette er gjort av fylkeskommunen etter oppfordring fra Miljøverndepartementet for å konsentrere innsatsen

Detaljer

Kommune: Grue. Alvdal kommune er en B-kommune. Det vil si at vurderingene er basert på gjennomgang av tilgjengelig bakgrunnsmateriale.

Kommune: Grue. Alvdal kommune er en B-kommune. Det vil si at vurderingene er basert på gjennomgang av tilgjengelig bakgrunnsmateriale. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.036 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Grue kommune Forfatter: Rohr-Torp E. Fylke:

Detaljer

NGU Rapport Grunnvann i Nissedal kommune

NGU Rapport Grunnvann i Nissedal kommune NGU Rapport 91.133 Grunnvann i Nissedal kommune Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.133 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann

Detaljer

Bilde: Louise Hansen

Bilde: Louise Hansen Bilde: Louise Hansen Innhold 1. Innledning 2. Utvikling i den 2. dimensjonen 3. Utvikling i den 3. dimensjonen 4. Utvikling i den 4. dimensjonen Innledning 1. EUs Vanndirektiv setter nye krav til kartlegging

Detaljer

I Norge er det fem landsdeler som har fått navnet sitt etter hvilken del av landet de ligger i.

I Norge er det fem landsdeler som har fått navnet sitt etter hvilken del av landet de ligger i. 10 LANDSDELER I NORGE I Norge er det fem landsdeler som har fått navnet sitt etter hvilken del av landet de ligger i. Her er navnene på Norges fem landsdeler: Nord-Norge 1. Østlandet 2. Vestlandet 3. Sørlandet

Detaljer

Flomberegning for Vesleelva. Sande kommune i Vestfold

Flomberegning for Vesleelva. Sande kommune i Vestfold Flomberegning for Vesleelva Sande kommune i Vestfold Norges vassdrags- og energidirektorat 2015 Oppdragsrapport Flomberegning for Vesleelva, Sande kommune i Vestfold Oppdragsgiver: Forfatter: Breivollveien

Detaljer

Grunnvann i Austevoll kommune

Grunnvann i Austevoll kommune Grunnvann i Austevoll kommune NGU Rapport 92.131 BEMERK at kommunene er skilt i A- og B-kommuner. Dette er gjort av fylkeskommunen etter oppfordring fra Miljøverndepartementet for å konsentrere innsatsen

Detaljer

Oppdatert referanseperiode for kraftproduksjon

Oppdatert referanseperiode for kraftproduksjon 03.07.2012 / NVE 200903388-6 Oppdatert referanseperiode for kraftproduksjon Innhold Bakgrunn... 1 Trender og klimaendringer... 1 Økt nedbør i Norge... 3 Klimaendringer og tilsig... 3 Ny referanseperiode

Detaljer

Grunnvann i Ullensaker kommune

Grunnvann i Ullensaker kommune Grunnvann i Ullensaker kommune NGU Rapport 92.081 BEMERK at kommunene er skilt i A- og B-kommuner. Dette er gjort av fylkeskommunen etter oppfordring fra Miljøverndepartementet for å konsentrere innsatsen

Detaljer

Flomberegninger for Bæla (002.DD52), Lunde (002.DD52) og Åretta (002.DD51) i Lillehammer

Flomberegninger for Bæla (002.DD52), Lunde (002.DD52) og Åretta (002.DD51) i Lillehammer Internt notat Til: Paul Christen Røhr Fra: Anne Fleig. Ansvarlig: Sverre Husebye Dato: 28.08.2014 Saksnr.: 201404480-1 Arkiv: Kopi: Flomberegninger for Bæla (002.DD52), Lunde (002.DD52) og Åretta (002.DD51)

Detaljer

NGU Rapport Grunnvann i Meldal kommune

NGU Rapport Grunnvann i Meldal kommune NGU Rapport 91.120 Grunnvann i Meldal kommune Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.120 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann

Detaljer

Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold ved Isdal pumpe og kraftverk

Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold ved Isdal pumpe og kraftverk Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold ved Isdal pumpe og kraftverk 1 Overflatehydrologiske forhold 1.1 Beskrivelse av kraftverkets nedbørfelt og valg av sammenligningsstasjon Figur 1 Nedbørsfeltene

Detaljer

Alle snakker om været. Klimautvikling til i dag og hva kan vi vente oss i fremtiden

Alle snakker om været. Klimautvikling til i dag og hva kan vi vente oss i fremtiden Alle snakker om været. Klimautvikling til i dag og hva kan vi vente oss i fremtiden Den Norske Forsikringsforening 21/11 2007 John Smits, Statsmeteorolog Men aller først litt om Meteorologisk institutt

Detaljer

NGU Rapport 2000.093. GRUNNVARME SOM ENERGIKILDE Innspill til fylkesdelplan for Hedmark med tema energi

NGU Rapport 2000.093. GRUNNVARME SOM ENERGIKILDE Innspill til fylkesdelplan for Hedmark med tema energi NGU Rapport 2000.093 GRUNNVARME SOM ENERGIKILDE Innspill til fylkesdelplan for Hedmark med tema energi Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport

Detaljer

Grunnvann i Lillesand kommune

Grunnvann i Lillesand kommune Grunnvann i Lillesand kommune NGU Rapport 92.052 BEMERK at kommunene er skilt i A- og B-kommuner. Dette er gjort av fylkeskommunen etter oppfordring fra Miljøverndepartementet for å konsentrere innsatsen

Detaljer

Grunnvann i Osterøy kommune

Grunnvann i Osterøy kommune Grunnvann i Osterøy kommune NGU Rapport 92.125 BEMERK at kommunene er skilt i A- og B-kommuner. Dette er gjort av fylkeskommunen etter oppfordring fra Miljøverndepartementet for å konsentrere innsatsen

Detaljer