Antibiotikaresistens. Kristin Stenhaug Kilhus Mikrobiologisk avdeling Haukeland Universitetssykehus

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Antibiotikaresistens. Kristin Stenhaug Kilhus Mikrobiologisk avdeling Haukeland Universitetssykehus"

Transkript

1 Antibiotikaresistens Kristin Stenhaug Kilhus Mikrobiologisk avdeling Haukeland Universitetssykehus

2 Hva er antibiotikaresistens?

3 Antibiotikaresistens En mikrobes evne til å motstå virkningen av antibiotika Resistens mot antibiotika kan enten være naturlig eller ervervet Naturlig resistens innebærer at mikroben i utgangspunket ikke blir påvirket av et antibiotikum da den mangler nødvendige strukturer og metabolske mekanismer som middelet virker mot Ervervet resistens innebærer at mikrober som primært er følsomme mot et antibiotikum utvikler resistens ved at arvestoffet endres Mutasjon Overføring av arvestoff fra omgivelsene eller direkte fra andre bakterier i form av genelementer som kalles plasmider og transposoner Ervervet antibiotikaresistens er nært knyttet til bruk av antibiotika

4 Antibiotikaresistens Utvikling av resistens skjer ved seleksjon av resistente bakteriekloner Det er flere, ofte samvirkende molekylære årsaker til antibiotikaresistens hos bakterier Felles for dem er at de gjør interaksjon mellom antibiotikum og målmolekyl mindre effektivt

5 Mekanismer for antibiotikaresistens - overføring av DNA mellom bakterier

6

7 Multiresistente bakterier Internasjonal betydelig økning av antibiotikaresistens EU borgere/år får infeksjoner med resistente bakterier - av disse dør om lag som følge av infeksjonen Multiresistente bakterier infiserer 5-12% av hospitaliserte pasienter Organtransplanterte, pasienter som får hemodialyse, kreftpasienter og pasienter med kroniske sykdommer er særlig utsatte eurosurveillance.org

8 Riskofaktorer I sykehus: Høyt antibiotikaforbruk, spesielt kinoloner og cefalosporiner Dren/kateter Lang liggetid Alvorlig grunnsykdom Opphold intensivavdeling Utenfor sykehus: >60 år, diabetes, residiverende UVI, KAD

9 Multiresistens i Norge Resistenssituasjonen i Norge er gunstig sammenlignet med andre land Gammeldags antibiotika har fremdeles behandlingseffekt Tiltross for lav resistens i Norge Øker totalt antibiotikabruk Øker cefalosporinbruk Øker kinolonbruk Øker karbapenembruk

10 Bivirkninger ved antibiotikaforbruk Endring av normal bakterieflora Allergiske og toksiske bivirkninger Økonomiske bivirkninger Seleksjon, fremvekst og spredning av antibiotikaresistente mikrober som er vanskelige å behandle Sammenhengen mellom antibiotikabruk og resistensutvikling er veletablert Paradoks: Samtidig som vi benytter antibiotika for å behandle infeksjoner bidrar vi samtidig til å redusere effekten av denne legemiddelgruppen

11 Kinolonresistens og kinolonbruk Usage of ciprofloxacin (blue) and prevalence of ciprofloxacin non-susceptibility in Escherichia coli blood culture isolates as defined by the 2012 breakpoints (red) NORM/NORM-VET 2011

12 Registrerte midler Antall registrerte antibakterielle midler i et land er positivt korrelert med totalforbruket Skandinavia og Nederland tradisjon for konservativt bruksmønster med stor andel smalspektrede antibiotika sammenlignet med verden forøvrig Norge registrert 2 fluorokinoloer, 4 karbapenemer, ett andregenerasjons- og 3 tredjegenerasjons cefalosporiner mens Tyskland registrert henholdsvis 19, 5, 11 og 19 generiske substanser i disse antibiotikaklassene Norge svært få perorale midler med bredt spektrum

13 Carbapenem (R) Klebsiella pneumoniae isolates 2011 eurosurveillance.org

14 Overvåkning av antibiotikabruk i Norge Vi vet lite om hva og hvor mye som forskrives av antibiotika i norske sykehus Nasjonalt forbruk grovt anslått ut fra grossistdata for hele institusjoner Siste år basert seg på salgsdata fra sykehusapotek Mer presise målinger er en viktig forutsetning for å påvirke uønsket forskrivningsatferd

15 Nasjonale strategiplaner mot antibiotikaresistens Støtte opp om systemet for overvåkning av antibiotikaresistens Etablere systemer for overvåking av antibiotikabruk Oppdaterte antibiotikaveiledere (sykehus,allmennpraksis)

16 Overvåking av antibiotikaresistens i Norge NORM - Norsk overvåkningssystem for antibiotikaresistens hos mikrober. Årlige rapporter om forekomst av antibiotikaresistens K-res - Kompetansesenter for påvisning av antibiotikaresistens MSIS - Meldingssystem for smittsommesykdommer

17 Hvorfor overvåke resistente bakterier? Resistente bakterier kan gi alvorligere infeksjoner og økt risiko for død Tidlig og total letalitet signifikant økt som følge av inadekvat empirisk AB behandling Resistente gener kan spre seg raskt og overføres mellom ulike bakterier Høy andel av resistens hos bakterier begrenser valgmuligheter av antibiotika i behandlingen Utviklingen av nye antibiotika har stoppet opp og de siste tiårene er det kommet ytterst få helt nye antibiotika på markedet

18 Målsettinger med overvåkning og påvisning Følge utvikling av resistens hos de enkelte bakterieartene nasjonalt/internasjonalt over tid Oppdage og isolere alle pasienter med multiresistente bakterier som legges inn i norske helseinstitusjoner??? Kapasitet? Basale smittevernrutiner? Identifisere risikofaktorer for å være bærer av resistente bakterier Oppdage utbrudd

19 Overvåkning av «problembakterier» Definere problembakterier med nosokomial betydning MRSA Staphylococcus aureus Clostridium difficile Resistente gram negative stavbakterier, enterobacteriacea, Pseudomonas, Acinetobacter (ESBL, karbapenemaser (MBL, KPC, OXA..) VRE Metode/alarmsystem for enkel overvåkning av problembakterier og lettere oppdage utbrudd Hva er prevalens i befolkningen utenfor sykehus?

20

21

22 Hva er VRE? VRE er enterokokker som har utviklet resistens mot det bredspektrede glykopeptidantibiotikumet vankomycin Glykopeptidresistens hos disse bakteriene forårsakes av ulike gener som koder for ervervet resistens (vana, vanb ) Genene er typisk assosiert med mobile genetiske elementer som tillater spredning av resistensgener både klonalt og lateralt VRE er ikke høyvirulente bakterier Ofte snakk om bærerskap i tarmen Immunsvekkede er mer utsatt for sykdom Courvalin P. Vancomycin resistance in Gram-positive cocci. Clin Infect Dis 2006; 42 Suppl 1: S25-34

23 VRE Infeksjoner og kolonisering i Norge

24 VRE Infeksjoner og kolonisering i Norge

25 Vancomycin (R) E. faecium isolates

26 VRE på Haukeland sykehus FIGURE. Number of VRE isolates found in clinical samples versus screening samples Fra juni 2010 er det påvist VRE hos om lag 400 pasienter ved sykehuset Utbruddet ved Haukeland Universitetssykehus er det første VRE-utbruddet beskrevet i Norge De aller fleste er asymptomatiske bærere funnet etter innføring av målrettet pasientscreening Foreløpige resultater av molekylær genotyping med pulsfelt gelelektroforese (PFGE) indikerer et klonalt utbrudd NORM/NORM-VET 2011

27 VRE - hva gjør vi? Få oversikt over pasienter som er smittet gjennom screening Skille smittede fra ikke-smittede ved kontaktsmitteisolering evt. kohortisolering Innskjerping av basale smittevernrutiner for alt personell med pasientkontakt Innskjerping av handhygiene også for pasienter og besøkende Redusere bruken av 3. generasjons cefalosporiner (cefotaksim og ceftriakson)

28 VRE på Haukeland sykehus Figure 63. Quaterly VRE rate at Haukeland University Hospital, NORM/NORM-VET 2011

29 Overføring av resistensgener mellom enterokokk og gul stafylokokk (plasmidmediert genoverføring)

30 Hva er rasjonell antibiotikabruk? Bruke det mest effektive antibiotikum med minst mulig påvirkning av normalfloraen Bruk antibiotika lenge nok til å utrydde de patogene bakteriene og kort nok til å bevare normalfloraen Bruk smalspektret antibiotika når det er mulig Rutiner for revurdering av antibiotikabehandling når resultater av bakteriologiske undersøkelser med resistensbestemmelse foreligger(!) Raskere overgang til peroral behandling

31 Hva kan vi gjøre i Norge? Faglige anbefalinger for håndtering av særlig resistente bakterier i norsk helsetjeneste Øke forskning og undervisning om økologiske bivirkninger av AB Redusere bruk av 2. og 3. gen. cefalosporiner Redusere bruk av kinoloner ( forby til behandling av ukomplisert nedre UVI f.eks) Ikke bruke kinoloner og cefalosporiner profylaktisk Korte ned på behandlingstid (3 dagers beh av pneumoni??) Kirurgisk profylakse (kun 1-2 doser?) Asymptomatisk bakteriuri? Vurdere om mulig å innføre automatisk stoppordre etter tre dager ved bruk av cefalosporiner, kinoloner og andre bredspektrede antibiotika?

32

33 Målsetning med tiltak 1) Forebygge at multiresistens oppstår hos bakterier

34 Målsetning med tiltak 2) Kontrollere spredning av resistente bakterier

35 Smitteverntiltak Risikovurdering Smitterisiko? Konsekvenser av smitte? Avvik fra sentrale retningslinjer Vurdering utført av kompetent person? Normalsituasjon eller utbrudd? Mange råd er erfaringsbaserte fordi vi mangler god dokumentasjon Anbefalinger kan variere Problemer når personer uten nødvendig kompetanse gir råd

36 Antibiotikaresistente bakterier IKKE GLØM: og isolasjonstiltak Tiltak må være hensiktsmessige i forhold til mål Tiltak må være gjennomførbare Pasienter som er smittet av antibiotikaresistente bakterier har samme rett til helsehjelp som andre!!

37 Smitteverntiltak-isolasjon «Risikopasient» Pasienter som har fått påvist multiresistente bakterier og som har økt risiko for å spre bakterien (diarè, inkontinens for urin eller avføring, sår med ukontrollerbar sekresjon, mangelfull personlig hygiene) isoleres etter kontaktsmitteregime Pasienter som er bærere av multiresistente bakterier uten økt risiko for å spre bakterien trenger ikke isoleres Dersom bærerskap er kjent kan enerom tilbys Pasient på «risikoavdeling». Unntak kan gjøres for pasienter i sårbare avdelinger som ulike typer intensivavdelinger (nyfødt intensiv, brannskaden) hvor isolasjon kan være aktuelt

38

39

40 Screening? Formål med screening er å oppdage smittereservoar tidlig og forebygge videre spredning i helseinstitusjon Entydig definert risikogruppe eller undersøke alle?? Hele sykehuset eller risikoavdelinger? Mange prøvelokalisasjoner? (rektalpensel, fæces, kateterurin) Hvilke definerte problembakterier ser vi etter? Konsekvenser av positive og negative funn? Ressursbruk/kostnadseffektivt? FHI forslag om screening av pasienter som kommer direkte overført fra utenlandske sykehus og fra norske sykehus med kjent «utbruddsproblematikk»

41

42 Utfordringer Kontrollere utbrudd av infeksjoner forårsaket av resistente mikrober Spredning av resistente bakterier som følge av høyt arbeidstempo, høy grad av pasienttetthet og manglende enerom Betydelige praktiske, økonomiske, psykologiske og sosiale problemer ligger i å identifisere, isolere og eradikere bærere av resistente mikrober

43 Til nå har resistente bakteriestammer i hovedsak vært importfenomen i Norge. Riktig antibiotikabruk, rask mikrobiologisk diagnostikk og målrettede smitteverntiltak er avgjørende for å begrense resistensutvikling på norske helseinstitusjoner

44 Fremtidige konsekvenser av resistens Koloniserte pasienter disponert for endogen infeksjon Eksogene infeksjoner Terapeutiske muligheter innsnevret til å gjelde noen få og ofte kostbare antibiotika, ofte med annet validert indikasjonsområde og større bivirkningssprofil Infeksjoner som er vanskelige å behandle Økt dødelighet Forlengede sykehusopphold Økte kostnader

45 Oppsummering Antibiotikaresistens forstås som en konkurranse mellom bakterienes plastisitet og utvikling av nye antimikobielle midler Gramnegative stavbakterier - særlig utfordring de nærmeste år, ikke forvente nye effektive antimikrobielle midler mot multiresistente stammer Global økning av stammer med overførbare resistensenzymer med genetisk koblet multiresistens Spesifikke kloner av E.coli, K.pneumoniae, A. baumannii og P. aeruginosa med økt potensiale for spredning og kolonisering

Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten

Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten IS-xxxx Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten 2. utgave (2012) 1 Heftets tittel: Tittel Utgitt: måned/år, eks. xx/xxxx Bestillingsnummer: IS-xxxx [fås av Trykksaksteamet,

Detaljer

Handlingsplan for å. forebygge sykehusinfeksjoner. i Norge 2003-2005

Handlingsplan for å. forebygge sykehusinfeksjoner. i Norge 2003-2005 Handlingsplan for å forebygge sykehusinfeksjoner i Norge 2003-2005 Handlingsplanen.doc 29.09.2003 1 Innhold Innhold... 2 Sammendrag... 3 Forord... 4 BAKGRUNN... 5 Innledning... 5 Utviklingen av smittevernet

Detaljer

Rasjonell bruk av ANTIBIOTIKA. Antibiotikaveileder. Aker universitetssykehus Sykehuset Asker og Bærum

Rasjonell bruk av ANTIBIOTIKA. Antibiotikaveileder. Aker universitetssykehus Sykehuset Asker og Bærum Rasjonell bruk av ANTIBIOTIKA Antibiotikaveileder Aker universitetssykehus Sykehuset Asker og Bærum Rasjonell bruk av ANTIBIOTIKA Utarbeidet av Seksjon for infeksjonssykdommer, Medisinsk avdeling og Seksjon

Detaljer

TERAPIANBEFALING: BRUK AV ANTIBAKTERIELLE MIDLER TIL PRODUKSJONSDYR. Februar 2012

TERAPIANBEFALING: BRUK AV ANTIBAKTERIELLE MIDLER TIL PRODUKSJONSDYR. Februar 2012 TERAPIANBEFALING: BRUK AV ANTIBAKTERIELLE MIDLER TIL PRODUKSJONSDYR Februar 2012 1 Innholdsfortegnelse Forord... sid. 3 Innledning... sid. 4 Bruk av antibakterielle midler til gris... sid. 7 Tabell - Bruk

Detaljer

Antibiotikabruk i sykehus. Kortversjon av Nasjonal faglige retningslinje for antibiotikabruk i sykehus 2014. Kortversjon IS-2151

Antibiotikabruk i sykehus. Kortversjon av Nasjonal faglige retningslinje for antibiotikabruk i sykehus 2014. Kortversjon IS-2151 Antibiotikabruk i sykehus Kortversjon av Nasjonal faglige retningslinje for antibiotikabruk i sykehus 2014 Kortversjon IS-2151 Forord Denne kortversjonen er basert på fullversjonen av Nasjonal faglig retningslinje

Detaljer

Veiledening i bruk av antibiotika for Helse-Vest

Veiledening i bruk av antibiotika for Helse-Vest Veiledening i bruk av antibiotika for Helse-Vest 1 VEILEDNING I BRUK AV ANTIBIOTIKA På bakgrunn av at alle sykehus i Helse Vest mangler egen oppdatert veileder i antibiotikabruk ble i 2003 satt i gang

Detaljer

Helse Midt-Norge RHF ROS- og beredskapsanalyse innen helse VEDLEGG C. PANDEMI/EPIDEMI OG ALVORLIGE SYKEHUSINFEKSJONER.

Helse Midt-Norge RHF ROS- og beredskapsanalyse innen helse VEDLEGG C. PANDEMI/EPIDEMI OG ALVORLIGE SYKEHUSINFEKSJONER. VEDLEGG C. PANDEMI/EPIDEMI OG ALVORLIGE SYKEHUSINFEKSJONER Helse Midt-Norge RHF ROS- og beredskapsanalyse innen helse Endelig Rapport Mars 2006 Dok. nr. ST-25728-RA-3-Rev01 RAPPORT Rapporttittel: Vedlegg

Detaljer

Smitteforebyggende tiltak ved mistenkt eller bekreftet infeksjon eller kolonisering med vankomycinresistente enterokokker (VRE)

Smitteforebyggende tiltak ved mistenkt eller bekreftet infeksjon eller kolonisering med vankomycinresistente enterokokker (VRE) Smitteforebyggende tiltak ved mistenkt eller bekreftet infeksjon eller kolonisering med vankomycinresistente enterokokker (VRE) EA Høiby, AGR Hammerstad, P Bjark, GH Frøystad, A Bucher og E Lingaas Samarbeidsgruppen

Detaljer

Zoonoser sykdom som smitter mellom dyr og mennesker

Zoonoser sykdom som smitter mellom dyr og mennesker Nr. 03 2012 Årg. 03 Aktuelt fra Veterinærinstituttet Tema: Zoonoser sykdom som smitter mellom dyr og mennesker Mer TBE-virus i norsk flått Økende antibiotikaresistens hos sports- og kjæledyr Aktuelt fra

Detaljer

Stor skilnad i forbruksprofil av antibiotika ved to universitetssykehus i Norge

Stor skilnad i forbruksprofil av antibiotika ved to universitetssykehus i Norge Norwegian Journal of Epidemiology 2001; 11 (1): 61-65 61 Stor skilnad i forbruksprofil av antibiotika ved to universitetssykehus i Norge Lars Småbrekke Regionalt legemiddelinformasjonssenter Nord-Norge

Detaljer

Tema Antibiotika og resistens

Tema Antibiotika og resistens I Norge har vi hatt en restriktiv holdning til antibiotikabruk, og resistensforekomsten her i landet er lav sammenliknet med forekomsten i de fleste andre land. Allikevel er behandlingsresistente infeksjoner

Detaljer

Antibiotikaprofylakse ved kirurgi; kartlegging og analyseverktøy

Antibiotikaprofylakse ved kirurgi; kartlegging og analyseverktøy Antibiotikaprofylakse ved kirurgi; kartlegging og analyseverktøy MASTEROPPGAVE I FARMASI Sølvi Merete Karlsen 2007/2008 Avdeling for farmakologi Institutt for farmasi Det medisinske fakultet Universitetet

Detaljer

Smittevernplan. Regional plan for Helse Sør Øst RHF

Smittevernplan. Regional plan for Helse Sør Øst RHF Smittevernplan Regional plan for Helse Sør Øst RHF 2015 1 FORORD Helsetjenesteassosierte infeksjoner er blant de hyppigste uønskede hendelser ved norske sykehus, og mange av disse kan forebygges. Økende

Detaljer

ECDC CORPORATE. Oversikt over viktige publikasjoner. www.ecdc.europa.eu

ECDC CORPORATE. Oversikt over viktige publikasjoner. www.ecdc.europa.eu ECDC CORPORATE Oversikt over viktige publikasjoner 2010 www.ecdc.europa.eu ECDC CORPORATE Oversikt over viktige publikasjoner 2010 Forslag til henvisning: Det europeiske senter for forebygging av og kontroll

Detaljer

Ribbet for gull og glitter Smittevern 11-19

Ribbet for gull og glitter Smittevern 11-19 Nummer 12 2013 Årgang 48 Tidsskrift for NITO Bioingeniørfaglig Institutt Ribbet for gull og glitter Smittevern 11-19 Fra Lederdagene 2013 23-27 Brit Valaas Viddal takker for seg 20-21 Bio-Rad Laboratories

Detaljer

Endringer i normalfloraen ved antibiotikabehandling av nyfødte - kliniske og økologiske konsekvenser

Endringer i normalfloraen ved antibiotikabehandling av nyfødte - kliniske og økologiske konsekvenser Endringer i normalfloraen ved antibiotikabehandling av nyfødte - kliniske og økologiske konsekvenser 5.årsoppgave, Profesjonsstudiet i Medisin, UiT Norges arktiske universitet Student: Eeva-Liisa Angell,

Detaljer

Tiltaksplan for medisinsk mikrobiologi Tiltaksplan for medisinsk mikrobiologi

Tiltaksplan for medisinsk mikrobiologi Tiltaksplan for medisinsk mikrobiologi Tiltaksplan for medisinsk mikrobiologi - 1 - Innholdsfortegnelse 1. BAKGRUNN... 3 1.1 OPPNEVNING OG ARBEIDSFORM... 3 1.2 MANDAT... 3 1.3 SAMMENDRAG... 3 2. FAGET MEDISINSK MIKROBIOLOGI... 6 2.1 BESKRIVELSE

Detaljer

Smittevern 11. Nasjonal. veileder for håndhygiene. Om hvordan riktig håndhygiene kan hindre smittespredning og reduserer risikoen for infeksjoner

Smittevern 11. Nasjonal. veileder for håndhygiene. Om hvordan riktig håndhygiene kan hindre smittespredning og reduserer risikoen for infeksjoner Nasjonal Smittevern 11 veileder for håndhygiene Om hvordan riktig håndhygiene kan hindre smittespredning og reduserer risikoen for infeksjoner Forord Infeksjoner som oppstår som følge av kontakt med helsetjenesten,

Detaljer

Isolering som tiltak mot luftbåren smitte

Isolering som tiltak mot luftbåren smitte Isolering som tiltak mot luftbåren smitte Rapport fra Kunnskapssenteret Nr 1 2006 Om rapporten: Mikroorganismer kan overføres på mange forskjellige måter, og én og samme mikrobe kan overføres på mer enn

Detaljer

stetoskopet Bakteriejakten De er livsviktige, men kan være livsfarlige side 7 Spinat er blitt trendy Ikke bare Skipper`n som liker spinat.

stetoskopet Bakteriejakten De er livsviktige, men kan være livsfarlige side 7 Spinat er blitt trendy Ikke bare Skipper`n som liker spinat. I hælene på en turnuslege En spennende dag med Marte Grenersen side 16 Styret i SØ - Vi har ansvaret, sier styreleder Peder Olsen side 4 Spinat er blitt trendy Ikke bare Skipper`n som liker spinat. side

Detaljer

SIKRE HENDER NYHETSBREV OM INFEKSJONSFOREBYGGING

SIKRE HENDER NYHETSBREV OM INFEKSJONSFOREBYGGING 2 2005 SIKRE HENDER NYHETSBREV OM INFEKSJONSFOREBYGGING Det kan være en økt risiko for at en pasient er HIV-positiv ved behandling av ansiktsbrudd. Det er en forbindelse mellom bruddskader i ansiktet og

Detaljer

Mat- og vannbårne infeksjoner 2013

Mat- og vannbårne infeksjoner 2013 2014 Årsrapport Mat- og vannbårne infeksjoner 2013 Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) Heidi Lange Karin Nygård Bernardo Guzman Kathrine Stene-Johansen Phuong Dao Ulf Dahle Georg Kapperud Line

Detaljer

smittevern 16 MRSA-veilederen Nasjonal veileder for å forebygge spredning av meticillinresistente Staphylococcus aureus (MRSA) i helseinstitusjoner

smittevern 16 MRSA-veilederen Nasjonal veileder for å forebygge spredning av meticillinresistente Staphylococcus aureus (MRSA) i helseinstitusjoner smittevern 16 MRSA-veilederen Nasjonal veileder for å forebygge spredning av meticillinresistente Staphylococcus aureus (MRSA) i helseinstitusjoner Nasjonalt folkehelseinstitutt og Helsedirektoratet Juni

Detaljer

Vi takker alle som har bidratt med råd og kritiske kommentarer fra ulike fagmiljøer og organisasjoner.

Vi takker alle som har bidratt med råd og kritiske kommentarer fra ulike fagmiljøer og organisasjoner. Om hivinfeksjon Om hivinfeksjon er skrevet av Ingeborg Lyngstad Vik ved Olafiaklinikken i samarbeid med Una Due-Tønnessen, Olafiaklinikken. Ragnhild Seip og Hilde Kløvstad, Nasjonalt folkehelseinstitutt,

Detaljer

Mat- og vannbårne infeksjoner 2014

Mat- og vannbårne infeksjoner 2014 2015 Årsrapport Mat- og vannbårne infeksjoner 2014 Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) Solveig Jore Heidi Lange Karin Nygård Bernardo Guzman-Herrador Kathrine Stene-Johansen Phuong Dao Lin Thorstensen

Detaljer

Infeksjonskontrollprogram. Gjelder for kommuner som har smittevernavtale med Sørlandet sykehus HF

Infeksjonskontrollprogram. Gjelder for kommuner som har smittevernavtale med Sørlandet sykehus HF Infeksjonskontrollprogram Gjelder for kommuner som har smittevernavtale med Sørlandet sykehus HF Utarbeidet av: Smittevernenheten, SSHF Revidert: September 2006 2 Forord Det foreliggende infeksjonskontrollprogrammet

Detaljer

Tittel:. INFEKSIØS KONJUNKTIVITT OG ANTIBIOTIKABRUK. 5.årsoppgave i Stadium IV medisinstudiet ved Universitetet i Tromsø

Tittel:. INFEKSIØS KONJUNKTIVITT OG ANTIBIOTIKABRUK. 5.årsoppgave i Stadium IV medisinstudiet ved Universitetet i Tromsø Tittel:. INFEKSIØS KONJUNKTIVITT OG ANTIBIOTIKABRUK 5.årsoppgave i Stadium IV medisinstudiet ved Universitetet i Tromsø Karen Prytz MK- 05 Veileder: Knut Holtedahl,, prof allmennmedisin, dr. med UiT Tromsø

Detaljer

Programplan for Miljø, gener og helse. 1. Sammendrag

Programplan for Miljø, gener og helse. 1. Sammendrag Programplan for Miljø, gener og helse 1. Sammendrag Mennesket utsettes for et stort antall miljøfaktorer, både i sitt ute- og innemiljø. Aktuelle risikofaktorer er miljøforurensninger, for eksempel helseskadelige

Detaljer

Årsrapport 2012. Helsetjenesten for svin

Årsrapport 2012. Helsetjenesten for svin Årsrapport 2012 Helsetjenesten for svin Helsestatus for svin i Norge Helsestatus for svin i Norge er fortsatt meget god. Alvorlige smittsomme sjukdommer I 2012 ble kun én besetning erklært positiv for

Detaljer

Endoftalmitt etter kataraktkirurgi: vurdering av topikal postoperativ antibiotika og førstedagskontroll

Endoftalmitt etter kataraktkirurgi: vurdering av topikal postoperativ antibiotika og førstedagskontroll Endoftalmitt etter kataraktkirurgi: vurdering av topikal postoperativ antibiotika og førstedagskontroll Av Marianne Råen En avhandling innlevert til Høgskolen i Buskerud for graden Master i synsvitenskap.

Detaljer