Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 10:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 17.03.2014 Tidspunkt: 10:00"

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Kåfjord kommune, Olderdalen For Bjørn Inge Mo (s.) Ordfører Greta Larsen e.f. (s.) Sekretær

2 Saksliste Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr PS 15/14 Delegerte vedtak i perioden /243 PS 16/14 PS 17/14 PS 18/14 PS 19/14 Søknad om støtte til internasjonal designkonkurranse Søknad om tilskudd til kjøp av tilleggskvote geitmelk Søknad om tillatelse til bygging av arbeidshus i utmark/skog på eiendommen gnr. 19 bnr. 8 i Birtavarre Søknad om konsesjon for erverv av eiendommen gnr. 2 bnr. 16 i Djupvik i Kåfjord kommune 2012/ / / /456

3 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2014/243-3 Arkiv: FOND Saksbehandler: Greta Larsen Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato Kåfjord Formannskap - Næringssaker Delegerte vedtak i perioden Henvisning til lovverk: Rådmannens innstilling Tatt til orientering. Saksopplysninger Delegerte vedtak Seleksjon: 2014 Rapport generert: Utvalg: 79 - Kåfjord Delegert Formannskap Næring, Utvalgssaksår: Utvalg Løpenr Saksnr Type Dato Tittel KÅFSN 4954/2014 6/14 DS Søknad om tilskudd kr ,- til prosjektet revejakta i Troms J Vedtak: Tura AS, v/ottar Remmen, Bjørklysvingen 3, 9152 Sørkjosen, innvilges kr ,- til prosjekt revejakt i Nord for 2014 og Støtten gis under forutsetning at prosjekt er fullfinansiert og at andre kommuner går inn med sin andel. Det bes også at kommunen blir orientert fortløpende. Tilskuddet kan utbetales ved oppstart av prosjektet, med krav om dokumentasjon i form av prosjektrapport og regnskap når prosjektet er ferdigstilt. Tilskuddet belastes post: kommunale utviklingsmidler. Kåfjord kommune, kan kreve tilskuddet tilbakebetalt helt eller delvis, dersom prosjektet blir endret vesentlig i forhold til sin opprinnelse. Tilsagnsfristen KÅFSN 7783/2014 7/14 DS Søknad om deling av eiendommen gnr. 36 bnr. 16. J Kåre Pedersen ÆR-DE Vedtak:

4 I medhold av Plan- og bygningslovens 20-1 m) gis det tillatelse til fradeling av tomt på ca 0,2-0,3 dekar til eksisterende naust på eiendommen gnr. 36 bnr. 16. Det legges til grunn at omsøkte nausttomt ligger innenfor et område som i kommunedelplan er avsatt til aktuelle formål. Videre er omsøkte tiltak en formalisering av arealbruk avsagt gjennom dom i jordskifteretten. KÅFSN 7835/2014 8/14 DS Søknad om deling av eiendommen gnr. 22 bnr. 7. J Kåre Pedersen ÆR-DE Vedtak: I medhold av Jordlovens 12 tillates fradeling av areal på ca. 0,7 daa på eiendommen gnr. 22 bnr. 7 som tilleggsareal til eiendommen gnr. 22 bnr. 45. Det er ved avgjørelsen lagt vekt på at omsøkte fradeling er en formalisering av dagens bruk av området og som ikke berører andre interesser. Det forutsettes at det fradelte arealet sammenføyes til eiendommen gnr. 22 bnr. 45. Vurdering

5 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2012/ Arkiv: 223 Saksbehandler: Gerd Steinnes Nilsen Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato Kåfjord Formannskap - Næringssaker Søknad om støtte til internasjonal designkonkurranse Henvisning til lovverk: Vedlegg 1 Søknad Rådmannens innstilling 1. Kåfjord kommune gir støtte til Ramona Myrseth, Maidalsveien 52, 0458 Oslo, på kr 5.000,-. 2. Beløpet belastes budsjettpost Utviklingsfondet. 3. Som motytelse for støtten forventes det at søker holder innlegg for ungdom i Kåfjord om hvordan det er å satse på kreative fag. Tidspunkt avtales ved en av skolene, eller via næringskontoret. Kåfjord kommune ønsker at søker kan være en ressursperson for ungt entreprenørskap. 4. Det sendes inn en enkel rapport på bruk av midlene. Saksopplysninger Kåfjord kommune har mottatt søknad om støtte til å delta i en finale med egen kleskolleksjon. Søker er Ramona Myrseth, Birtavarre, som for tiden tar bachelor i motedesign ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Søker har vært deltaker i en internasjonal designkonkurranse, og har gjennom denne kvalifisert seg til finalen som skal finne sted i Beijing, Kina, i mars måned. Hun er avhengig av støtte for å kunne delta, og søker derfor hjemkommunen om kr 5.000,- som skal benyttes til oppstart av produksjonen, eventuelt flybillett til Kina. Som motytelse for støtten vil hun gjerne komme til Kåfjord, f.eks. skolen i Olderdalen/annet sted, for å holde foredrag om å jobbe innenfor det kreative. Hun mener interessen er til stede blant ungdom i Kåfjord, og kan tenke seg å være en inspirator i så henseende. Kreativiteten er viktig å få frem blant unge da den er en stor del av Kåfjords identitet.

6 Vurdering Kåfjord har i flere år satset på ungdom gjennom ungt entreprenørskap. Det er spesielt fint hvis unge som tar utdanning kan være en inspirator og støtte til de som kan tenke seg å satse på fremtidig etablering i kommunen. De beste til å inspirere er unge selv som viser at det går an å bli god selv om du kommer fra en liten kommune og samtidig ha tro på seg selv og være målrettet. Ramona Myrseth har ved sin kvalifisering bevist at hun er en som i fremtiden kan nå langt innenfor sitt område. Kåfjord er kjent som en kommune med mange kunstnere innenfor forskjellige genre. Når det gjelder design innenfor klær er ikke saksbehandler kjent med at noen fra Kåfjord tidligere har satset på dette, uten at en dermed kan påstå at det medfører riktighet. Det er tidligere gitt støtte gjennom næringsbudsjett til ungt entreprenørskap (elevbedrifter) innenfor skoleverket. Selv om søknaden er i et grenseland for hva næringsfondet gir av støtte vil en motytelse ved å komme og forelese være verd beløpet det søkes om, især hvis en ser på kostnader ved å hente inn eksterne forelesere. I tillegg vil hun være en fin ambassadør for Kåfjord kommune, og som kanskje kommunen i ettertid kan bruke som en ressursperson for ungt entreprenørskap.

7 \i1v,c) Csr./ V-VJ E1 7/ Til Gåivuona suohkan/ Kåfjord kommune Jeg er født og oppyokst i Kåfjord kommune, men studerer for tiden bachelor i motedesign ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Jeg har deltatt i en internasjonal designkonkurranse, og har blitt kvalifisert til å delta i finalen med min kleskolleksjon. Konkurransen går under navnet Hempel Awards og fokuserer på nye, unge motedesignere. Finalen vil finne sted i Beijing, Kina, den 25. mars Det er en konkurranse med høyt nivå, og det er en stor ære å delta. For å kunne finansiere deltakelsen i konkurransen, er jeg avhengig av økonomisk støtte. Jeg velger derfor å søke hos min hjemkommune. Turen vil vare en uke, og kolleksjonen må produseres. Jeg ønsker å søke 5000 kr i støtte hos Kåfjord kommune, som vil brukes til å starte produksjonen av klærne, eventuelt flybilletten til Kina. Som gjengjeld hadde det gledet meg å komme til for eksempel ungdomsskolen i Olderdalen eller noe annet sted, å holde et foredrag om å arbeide innenfor det kreative. Jeg tror det er interesse for dette blant ungdom i Kåfjord kommune, og vil gjerne inspirere unge mennesker til å tenke kreativt, da det er en stor del av Kåfjords identitet. Jeg håper dere vil vurdere dette, og bidra til at jeg kan gjennomføre og yte mitt beste i Kina. Ta gjerne kontakt på telefon eller e-post. Med vennlig hilsen, Ramona Irene Myrseth, Maidalsveien 52, 0458 Oslo Telefon: CeLfv16A et(\-q-- 10(-\t- c)(.. 9+ J-10 12_1 5-3

8 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2014/576-2 Arkiv: 223 Saksbehandler: Birger Olsen Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato Kåfjord Formannskap - Næringssaker Søknad om tilskudd til kjøp av tilleggskvote geitmelk Henvisning til lovverk: Prinsipper og retningslinjer for bruk av næringsfondet Vedlegg 1 Søknad om tilskudd Rådmannens innstilling Even og Caroline Steinlien, 9144 Samuelsberg, innvilges støtte med 2 alternativer: 1. Kr ,- eller 40 % avkorting av kr ,- eller 20 % tilskudd av kjøpesum til kjøp av liter geitmelkkvote. Tilskuddet belastes kommunale utviklingsmidler. eller 2. Kr ,- eller 30 % i rentefritt lån av kjøpesum til kjøp av liter geitmelkkvote. Lånet belastes kommunale lånemidler. Lånet gis med 1 års avdragsfrihet og nedbetales deretter i månedlige avdrag over 5 år (lånets totale løpetid 6 år). Ved salg av melkekvota eller opphør av drifta, vil lånet kreves innfridd i sin helhet. Kjøpesum kr ,- eks. mva. Støtten gis med at investeringen vil føre til næringsmessig inntektsøkning, og jfr. pkt. 4, 12, 14, 15 og 16 (jordbruk og skogbruk, linje 3 i tabellen), i retningslinjer for bruk av kommunalt næringsfond vedlagt. Søker må innen 3 uker fra mottatt særutskrift gi skriftlig tilbakemelding på om det velges tilskudd eller lån. Tilsagnsfristen settes til Saksopplysninger Viser til søknad.

9 Det søkes om tilskudd til privat kjøp av tilleggskvote på liter à kr. 8,- eks. mva. Kjøpesum kr ,- eks. mva. Even og Caroline Steinlien, 9144 Samuelsberg, eier og driver eiendommen gnr. 34 bnr. 22 og gnr. 30 bnr. 9. Det høstes 176 dekar fulldyrket, 1 dekar overflatedyrka og 11 dekar innmarksbeite av egne areal og leies i tillegg 72 dekar fulldyrka, jfr. søknad om produksjonstilskudd Det drives også utvidelse med nydyrking av egne areal. Melkekvota per var liter, derav liter egne og liter leid privat fra gnr.37 bnr. 1 fra 2014 t.o.m Per var det 130 ungdyr geiter, 25 storfe og 3 hester. Søker har bygd ny bolig i 2013 og det er igangsatt bygging av ny driftsbygning til rundt 6 mill. kr. eks. mva. som skal stå ferdig i Eiendommen er til nå betydelig påkostet av Steinlien, med nydyrking, kjøp av eiendom, ombygging av eldre driftsbygning til oppforing av okser, restaurert gammel bolig, grøfting/profilering med egen innkjøpt gravemaskin, og det er kjøpt inn friske ungdyr i forbindelse med sanering av gammel geitebesetning ( friskere geit ). Kåfjord kommune, innvilget i 2011 sak Kåfjord Formannskap Næring 7/12, og har utbetalt kr ,- i tilskudd til kjøp av tilleggskvote ( liter privat og liter fra staten), noe som jfr. pkt. 12 i retningslinjene fører til avkorting av tilskudd, med 20 % hvert år i 5 år. Dette er avskrevet med 3 år og årets tildeling av tilskudd må derfor avkortes med 40 %. Kjøp melkekvote Kr ,- eks. mva. Lån/tilskudd Kåfjord kommune Egenkapital* *For å finansiere omsøkt melkekvotekjøp, selger søkere sin tidligere bolig på eiendommen, som nå er fradelt på egen tomt. Vurdering Søkere er i gang med å etablere seg på nytt i nyinnflytta bolig, og er i gang med oppføring av driftsbygning. Arealene på eiendommen er betydelig, forbedret i form av profilering/grøfting og rundt 10 dekar er nydyrket og tilsvarende antall dekar er under nydyrking. Det er kjøpt inn storfe i 2013 for oppfôring til slakt. Søker vil etter ferdigstilling av driftsbygning ha opparbeidet seg relativt stor lånegjeld. Det må forventes god økonomistyring og leveranse av hele geitmelkekvota for å kunne bære driftskostnadene og gi overskudd til privatøkonomi. Kåfjord kommune, er positive til at det satses på jordbruk. Omsøkt kvotekjøp vil kunne gi en bruttoinntekt på langt over kr ,-. Det er særdeles viktig at driftskostnadene holdes moderate og at det drives nøktern i forhold til samla lånegjeld (faste kostnader). Rådmannen anbefaler søknaden innvilget.

10 Post Kaford Fra: Even Steinlien Sendt: 14. februar :03 Til: Post Kafjord Emne: Tilskudd til kjøp av melkekvote Vi søker tilskudd til kjøp av tilleggskvote Geitmelk. Jeg skal idag til Lenangen og skrive under kontrakt på kjøp av privatkvote på liter å kr. 8 eks. Mva. Det er Tommy Hilbertsen som selger kvota. Det er en total sum på ,- eks. Mva. Mvh. Even og Caroline Steinlien Sendt fra min iphone

11 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2014/382-3 Arkiv: 1940/19/8 Saksbehandler: Birger Olsen Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato Kåfjord Formannskap - Næringssaker Søknad om tillatelse til bygging av arbeidshus i utmark/skog på eiendommen gnr. 19 bnr. 8 i Birtavarre Henvisning til lovverk: Plan- og bygningsloven Vedlegg 1 Omdisponering 2 Uttale om skog i forbindelse med søknad om oppsett av arbeidshus i utmark på gnr/bnr 19/8 3 Aktsomhetskart for snø- og steinskred Rådmannens innstilling Per Gunnar Myrvoll, 9147 Birtavarre, søknad om anlegg av arbeidshus på skogsteig på gnr. 19 bnr. 8 avslås. Dette begrunnes med at omsøkt plassering er innenfor aktsomhetsområdet for snø- og steinskred. Det næringsmessige behovet for arbeidshus i skogbruket ikke er heller til stede, dette på grunn av lite skogsressurser på eiendommen, og/eller tilknytning til annen næringsvirksomhet basert på eiendommens eget ressursgrunnlag. Saksopplysninger Les vedlagt søknad, uttalelse fra skogbrukssjefen og se aktsomhetskart fra NGI. Det søkes om tillatelse til oppføring av arbeidshus ved kote 330 i Melenskogen. Bygget skal brukes i forbindelse med vedhogst, som redskaps og kvilebu. Vurdering Omsøkt plassering ligger innenfor rasområde, og kan ikke vurderes nøyere før det evt. er foretatt en ny skredvurdering, eller det er godkjent sikring av objektet (skredvoll etc.). Eiendommen har

12 også begrensa med ressurser for å kunne forsvare behov for bygging av arbeidshus til skogsdrift, jfr. vurdering fra skogbrukssjefen. Saken er også av prinsipiell karakter, om det skal gis tillatelser til anlegg av slike skogskoier i LNFR-områder, som ikke har klar næringsmessig karakter, men er mer å regne som privat fritidshytte. I Kåfjord kommune, er det svært få eiendommer, ingen organisasjonsformer og næringsdrift som per dags dato gir grunnlag for bygging av arbeidsbygg i forbindelse med ensidig skogsdrift. Det er interesse for etablering av private hytter og næringsbygg (flerbruk) i utmarka for økt tilleggsinntekt utleiehytte, skogskoie, tilsynshytte (dyr på beite), åpen varmebu for allmennheten, osv. Dette er tema som bør tas opp under pågående arbeid med kommunal arealplan.

13 Kåfjord kommune Drift og utvikling Notat Til: Fra: Birger Olsen Åsmund Austarheim Referanse 2014/ Dato Uttale om skog i forbindelse med søknad om oppsett av arbeidshus i utmark på gnr/bnr 19/8 Per Gunnar Myrvoll har søkt om tillatelse til omdisponering av 0,2 da skogsmark til oppsett av redskaps-/arbeidshus ved kote 330 i på eiendom gnr/bnr 19/8. Bygget skal brukes til oppbevaring av redskap og som hvilebu i forbindelse med vedhogst. Vedtaket som ble gjort i 1999 er gitt ut fra gammel skogbrukslov. Krav til omdisponering gjelder dyrka og dyrkbar mark (jordlova 9) i dag, og dermed er ikke spørsmålet om omdisponering relevant i denne saka. Søknaden oppfattes som en søknad om byggetillatelse i LNFR-område. I 2005 kom regjeringa med en veileder, kalt Landbruk- pluss, for tiltak som kan tillates innenfor LNFR områder i kommuneplanen. Veilederen sier følgende: I LNF-områder er det tillatt med bygge- og anleggsvirksomhet som har direkte tilknytning til stedbunden næring. Dette begrepet er knyttet til bygninger, anlegg eller bruk som det av hensyn til driften av næringen er nødvendig å plassere på stedet. Annen næringsvirksomhet basert på utnyttelse av gardens eget ressursgrunnlag vil også inngå i landbruksbegrepet. For husvære til seterdrift og skogsdrift vil ei skogskoie inngå i begrepet så sant hovedformålet med bygget er knytta opp mot skogsdrifta. Dersom bygningen i hovedsak skal benyttes til fritidsformål så må det avklares i kommuneplanen enten som en dispensasjon eller endret planformål i arealdelen eller i reguleringsplan. Vurdering: Siden formålet er oppgitt til hvilebu og redskapslager i forbindelse med vedhogst så kan tiltaket inngå i LNFR- områder i henhold til Landbruk-Pluss. Det er likevel et svært begrenset næringspotensiale i saken. Tiltaket er tenkt høyt oppe i terrenget, i skog som er lite drivverdig. Skogarealet på denne teigen av gnr/bnr 19/8 utgjør omlag

14 80 dekar, og hovedtyngden av dette ligger lavere i terrenget. Videre så er det en del skog på naboeiendommene, men også her ligger det meste lavere i terrenget. Bygget vil gjerne være et viktig trivselskapende tiltak i forbindelse med vedhogst, men kostnaden er trolig høyere enn nytteverdien sett fra et næringsmessig perspektiv. Utfordringene i forbindelse med hogst i denne lia er å frakte virket ut på en regningssvarende måte. En eventuell tillatelse kan skape en stor presedens. Kåfjord kommune bør ikke gi tillatelse til bygg og anlegg i LNFR-områder som ikke har klar næringsmessig tilknytning til landbruk eller reindrift. Søknaden anbefales ikke innvilget da det næringsmessige behovet i skogbruket ikke er til stede. Med hilsen Åsmund Austarheim Saksbehandler Side 2 av 2

15

16 Per Gunnar Myrvoll Birtavarre Birtavarre Kåfjord kommune 9146 Olderdalen Søknad om omdisponering av skogsmark på eiendommen 19/8 Jeg søker med dette om å få omdisponert 0,2 dekar av eiendommen 19/8 til oppsett av arbeidshus. Området ligger ca 1 km øst for Melenveien i et veiløs område, i hellende terreng. Kart ref.område 34W DC (GPS posisjon)området er av låg bonitet skogsmark. Det ble gitt omdisponering for samme søknad i 1999, men jeg ble ikke å gjennomføre prosjektet.(saksnr 0008/99) Det er her snakk om et bygg som kan brukes i forbindelse med vedhogst, som redskaps og hvilebu. Dyrket jord på eiendommen, leies i dag ut til Siv Nina Myrvoll, på ti års kontrakt. Per Gunnar M I

17 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2014/456-2 Arkiv: 1940/2/16 Saksbehandler: Birger Olsen Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato Kåfjord Formannskap - Næringssaker Søknad om konsesjon for erverv av eiendommen gnr. 2 bnr. 16 i Djupvik i Kåfjord kommune Henvisning til lovverk: Konsesjonsloven Vedlegg 1 Salgsoppgave 2 Kartutskrift 3 Samlet rapport matrikkelenhet 4 Verditakst 5 Søknad om konsesjon Rådmannens innstilling Svein Erik Andersen og Janet Kjønnerød, Mølledammen 6, 3145 Tjøme, innvilges konsesjon for erverv av , jfr. konsesjonslovens 1 og 21. Det er i avgjørelsen lagt vekt på at ervervet ikke fører til ulempe for landbruksdrift og miljø i området. Saksopplysninger Les vedlagt søknad. Svein Erik Andersen og Janet Kjønnerød, Mølledammen 6, 3145 Tjøme, søker om konsesjon for erverv av gnr. 2 bnr. i Kåfjord kommune. Eiendommen er et dødsbo som ligger i Djupvik. Totalareal ca.179 dekar, derav 6 dekar fulldyrka, 11 dekar overflatedyrka, 31 dekar skog og resten uproduktiv skog og annet areal. På eiendommen står gammel bygningsmasse i dårlig/middels tilstand bolig, driftsbygning, naust og garasje/uthus. Kjøpesum kr ,- Formålet med ervervet er næringsvirksomhet tilknyttet turisme. Søkere eier fra før bolig på tomt gnr. 2 bnr. 65, 75 i Djupvik.

18 Vurdering Eiendommen er for liten til selvstendig næringsvirksomhet med tradisjonelt landbruk. Boligen på eiendommen holder låg standard, og driftsbygning er mer å regne som lager/uthus, da det ikke tilfredsstiller ikke kravene for å romme husdyr. Bygningmassen trenger oppgradering. Omsøkt eiendom kan ha stort potensiale og ligger flott til for søkers planer om næringsvirksomhet i forbindelse med satsing på turisme. Konsesjonsloven har som formål å regulere og kontrollere omsetningen av fast eiendom, dette for å oppnå effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer, og slike eier- og bruksforhold som er mest gagnlig for samfunnet jfr. formålsparagrafen 1 i konsesjonsloven. Eiendommen har litt jordbruksareal, som jfr. jordlovens 8 med driveplikt på alt jordbruksareal, uansett størrelse på eiendommen. Det er ikke krav om at arealene må drives optimalt, men hvis hjemmelshaver ikke høster arealene selv, kan hjemmelshaver ikke motsette seg hvis andre ønsker å høste jordbruksarealet.

19 Eiendommens størrelse er relativt liten, så saken er å regne som en formalitet. Eiendommen er uten boplikt, og det vil være urimelig å sette strenge vilkår ved overtakelse. Evt. gjerdeplikt og andre forpliktelser må overholdes.

20 GIS/LINE WebInnsyn - Kartutskrift Side 1 av 1 - C:kirw»34:11pi 4 kommune Grunnkart MMestokk: t7 532 Dato U 200 m Medfcrbéhpdarnf e,ket-tgrunntaget-f. il

21 ADVOKAT PER DIGRE AS SALGSOPPGAVE EIENDOMMEN GNR 2 BNR 16 I KAFJORD KOMMUNE (DJUPVIK, 9146 OLDERDALEN) Deres ref: Vår ref: Dato: Eiendomsbetegnelse: Gnr 2 bnr 16 i Kafjord kommune Adresse: Djupvik, 9146 Olderdalen Hjemmelshaver: Edmund Tormod Pedersen Seiger: Edmund Tormod Pedersens dødsbo ved bostyrer advokat Per Digre, Postboks 6, 9152 Sørkjosen For ordens skyld: Bostyrer opptrer ikke som megler ved salget. Adkomst: Pengeheftelser: Avkjøring fra offentlig vei E6, Eiendommen selges fri for pengeheftelser. Fersk grunnboksutskrift vedlegges (1). Grunnareal: Totalareal er 178,9 dekar, herunder 16,5 dekar dyrka mark og 30,8 dekar produktivt skogsareal. Samlet skogsareal er 154,3 dekar. Grunnkart vedlegges (2). Matrikkelutskrift vedlegges (3). Bebyggelse: Frittliggende enebolig/vaningshus antatt bygget i 1950 med et tilbygg fra ca Bruttoarealet er på ca 80 kvm. Driftsbygning antatt bygget i 1950 med et BYA på 91 kvm. Garasje/sja antatt bygget ca 1970 med et bruttoareal pa 36 kvm. Naust antatt bygget ca 1960 med et bruttoareal på 31 kvm. Innhold og tegninger: Det vises til vedlagte kopi av takst over eiendommen av 17. juni 2013 fra takstingeniør Roald Sebergsen (4). Kommunen har ikke tegninger over noen av bygningene. Advokat Per Digre Medlem ny Den Norske Advokatforening Kontoradresse: Hovedveien 62, 9152 Sørkjosen Postadresse: Postbaks 6, 9152 Sfikjosen Telefon: Telefaks: E-post: Org nr: NO NIVA Klientkonto: Driftskonto:

22 Side 2 av 3 Salgstakst med alt innbo og løsøre: kr Ferdigattest: Utleid areal: Vann og avløp: Konsesjon: Kommunen har verken ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse på bygningene. Eiendommens areal er ikke utleid, verken helt eller delvis. Eiendommen er tiknyttet privat vannforsyning og avløp. Eiendommen er i utgangspunktet konsesjonspliktig, men det antas at egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv kan benyttes av kjøper(e). Kjøper(e) bærer konsesjonsrisikoen. Odel: Kjøper(e) bærer risikoen for eventuelt krav om odels- og/eller åseterett. Offentlige planer: Offentlige avgifter 2012: Det antas at det ikke foreligger reguleringsplan for eiendommen; kommunen har ikke opplyst noe om dette. Feieavgift kr 669 per år + renovasjonsavgifter Ligningsverdi 2011: Kr Forsikring: Annet: Eiendommen er fullverdiforsikret i Gjensidige Forsikring ASA. Eiendommen selges "som den er". Kjøpere(e) må selv rydde og reingjøre bygningene. Eventuell forsikring som utbetales i forbindelse med vannskaden på badet tilfaller i utgangspunktet boet. Alt innbo og løsøre som befinner seg på eiendommen inngår i kjøpesummen. Innbo og løsøre selges også «som det er». Kjøper(e) oppfordres til å foreta de nødvendige undersøkelser om byggenes tilstand sammen med sakkyndig. Se Visning: Fredag 18. oktober 2013 kl Kjøper(e) betaler tinglysningsgebyr(er) og dokumentavgift.

23 Budskjema vedlegges (5). Side 3 av 3 Frist for budgivning settes til fredag 25. oktober 2013 kl 15.00, Bud inngis skriftlig til bostyrer advokat Per Digre AS, Postboks 6, 9152 Sørkjosen og må være bostyrer i hende innen sistnevnte frist. Finansiering oppgis. Budet er bindende når det er kommet til bostyrers kunnskap. Bostyrer kan velge fritt blant de innkomne bud, og kan også forkaste ethvert bud. Sørkjosen, ' Per Digre bostyrer)

24 Navn: Nord Troms Eiendomsmegling AS Saksbehandler TERJESEN Utskrift fra Grunnboken Gårdsnummer 2, Bruksnummer KÅFJORD kommune Utskrift fra EDR - Eiendomsregisteret Kilde: Tinglysningsmyndigheten Statens Kartverk Utskriftsdato Registrert til og med HJEMMELSOPPLYSNINGER Hjemmelshavere: HJEMMEL TIL GRUNN Kjøpesum: 0 Omsetningstype: Uoppgitt PEDERSEN EDMUND TORMOD FØDT: PENGEHEFTELSER SERVITUTTER Ingen heftelser registrert. FOR SERVITUTTER ELDRE ENN FRADELINGSDATO OG EVENTUELLE AREALOVERFØRINGER SOM KAN HA BETYDNING FOR DENNE MATRIKKELENHET HENVISES TIL HOVEDBRUKET AVGIVEREIENDOMMEN. FOR FESTENUMMER GJELDER HENVISNINGEN SERVITUTTER ELDRE ENN FESTEKONTRAKTEN Servitutter i runn: 17.06, BESTEMMELSE OM BEITERETT Rettighetshaver: 1940 / 2 / 31 / / Rettighetshaver 1940 / 2 / 631/ ELEKTRISKE KRAFTL1NJER GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE BEST OM GARASJE/PARKERING Vegvesenets betingelser vedtatt GRUNNDATA REGISTRERING AV GRUNN Denne matrikkelenhet utskilt fra: 1940 / 2 / 7 // REGISTRERING AV GRUNN Utskilt fra denne matrikkelenhet 1940 / 2 / 31 / /

25 19.09, REGISTRERING AV GRUNN Utskilt fra denne matrikkelenhet: 1940 / / /

26 Matrikkelrapport MAT0001 Samlet rapport for matrikkelenhet For matrikkelenhet: Kommune: KÅFJORD Utskriftsdato/klokkeslett: kl. 13:35 Gårdsnummer: 2 Produsert av: John Johansen Bruksnummer: Side 1 av 13

27 Matrikkelenherstype: Bruksnavn: Etableringsdato: Skyld: Er tinglyst: Har festegrunner: Er seksjonert: Grunneiendom SANDELV ,12 Ja Nei Nei Arealrapport Tekst Beregna areal for 2 / 16 Areal (m2) Kommentar ,9 Usikkert areal Tinglyste eierforhold Rolle Status Hjemmelshaver Dod Føds.d.forg.nr Navn Bruksenhet Adresse PEDERSEN EDMUND TORMOD Andel 1 / 1 Forretningstype Årsak til feiiretting Tinglysingsstatus Tinglysingsstatusdato Forretningsdato Matrikkelføringsdato Signatur Sammenslåing Skylddeling Skylddeling Rolle Matrikkelenhet Avgiver 2/17 Mottaker 2/ Rolle Matrikkelenhet AvgIver 2/16 Mottaker 2/ Rolle Matrikkelenhet Avgiver 2/7 Mottaker 2/16 Arealendring Arealendring 0 0 Arealendring 0 0 Skylddeling Rolle Matrikkelenhet Arealendring Avgiver 2/16 0 Side 2 av 13

28 Forretningstype Arsak til feilretting Tinglysingsstatus Tinglysingsstatusdato Forretningsdato Matrikkelføringsdato Signatur Mottaker 2/32 = - - Adressetype Matrikkeladressenavn Gårdsnr Bruksnr Festenr Undernr Kretser Matrikkeladresse DJUPVIK Grunnkrets 0306 DJUPVIK Valgkrets: 1 DJUPVIK Kirkesogn: Kåfjord Postnr.område: 9146 OLDERDALEN Tettsted: Bruksenheter Adresse SEFRAK-rninne Bruksenhetsnummer Bruksenhetstype Bruksareal Ant. rom Kjøkkentilgang Bad WC Matrikkelenhet Unummerert bruksenhet /16 «SEFRAK er en forkorting for SEkretariatet For Registrering Av faste Kulturminner. Dette sekretariatet hadde ansvaret for en landsomfattende registrering av eldre bygninger. Et omfattende feltarbeid ble gjort i perioden I dag er det Riksantikvaren som administrerer SEFRAK i samarbeid med fylkeskommunene. På finnes mer informasjon om SEFRAK og om tilgang på den informasjonen som er registrert.» SEFRAK-1D Kutturminnebetegnelse FJØS, SANDFARELVA (BERGAN) Side 3 av 13

29 SEFRAK-minne «SEFRAK er en forkorting for SEkretariatet For Registrering Av faste Kulturminner. Dette sekretariatet hadde ansvaret for en landsomfattende registrering av eldre bygninger. Et omfattende feltarbeid ble gjort i perioden I dag er det Riksantikvaren som administrerer SEFRAK i samarbeid med fylkeskommunene. På finnes mer informasjon om SEFRAK og om tilgang på den informasjonen som er registrert.» Etasje Etasje Antall boenheter BRA bolig H Bruksenheter Adresse 2/16 BRA Bnnet 0.0 BRA totalt 0.0 Bruksenhetsnummer Bruksenhetstype H0101 Bolig Bruksareal Ant, rom Kjøkkentilgang Bad WC Matrikkelenhet / Side 4 av 13

30 Side 5 av 13

31 Oversiktskart for 2 / 16 Målestokk 1: EUREF89 UTM Sone 33 2 / 16 / m.71313« C Side 6 av 13

32 Teig 1 (Hovedteig) 2116 Målestokk 1:5 000 EUREF89 UTM Sone ?. --"0862r:i5 21C7883.; :ACY m L,,b00 7i Side 7 av 13

33 11> Areal: ,6 Arealmerknad: Noen fiktive grenser, Hjelpelinje vegkant Representasjonspunkt: Koordinatsystem: EUREF89 UTM Sone 33 1'lord: Øst: Grensepunkt/ Grenselinje Ytre avgrensing Merke nedsatt i / Grensepunkttype / Løpenr Nord Øst Len de 1-Fel elirte e , ,87 Ikke spesifisert Geometrisk hjelpepunkt 211,53 Vegkant Målemetode 63 Generert sirkelgeometri Nø akti het , ,02 Ikke spesifisert Offentlig godkjent grensemerke 10 Terrengmålt 13 15,90 Ikke hjelpelinje , ,79 Ikke spesifisert Stein eller røys 10 Terrengmålt 13 20,22 Ikke hjelpelinje , ,82 Ikke spesifisert Ukjent 55 Digitalisert på dig.bord fra strek-kart: Papirkopi ,21 Ikke hjelpelinje , ,47 Ikke spesifisert Stein eller røys 55 Digitalisert på dig.bord fra strek-kart: Papirkopi ,46 Ikke hjelpelinje , ,44 Ikke spesifisert Kors 10 Terrengmålt 13 36,07 Ikke hjelpelinje , ,21 Ikke spesifisert Ukjent 55 Digitalisert på dig.bord fra strek-kart: Papirkopi ,78 Ikke hjelpelinje , ,35 Ikke spesifisert Ukjent 55 Digitalisert på dig.bord fra strek-kart: Papirkopi ,12 Ikke hjelpelinje , ,26 Ikke spesifisert Ukjent 55 Digitalisert på dig.bord fra strek-kart: Papirkopi ,43 Ikke hjelpelinje , ,89 Ikke spesifisert Geometrisk hjelpepunkt 55 Digitalisert på dig.bord fra strek-kart: Papirkopi ,99 Fiktiv grense , ,69 Ikke spesifisert Geometrisk hjelpepunkt 55 Digitalisert på dig.bord fra strek-kart: Papirkopi ,11 Ikke hjelpelinje , ,68 Ikke spesifisert Ukjent 55 Digitalisert på dig.bord fra strek-kart: Papirkopi ,06 Ikke hjelpelinje , ,03 Ikke spesifisert Kors 55 Digitalisert på dig.bord fra strek-kart: Papirkopi ,75 Ikke hjelpelinje Radius Side 8 av 13

Flott eiendom ved sjøen til salgs egen strandlinje

Flott eiendom ved sjøen til salgs egen strandlinje Flott eiendom ved sjøen til salgs egen strandlinje Delebukta 53, 1390 Vollen Adresse: Delebukta 53, 1390 Vollen Type eiendom: Fritidshus/enebolig Areal bygninger: Anslått ca. 156 m 2 BRA Tomteareal: Ca.

Detaljer

Birkenes kommune Tjenesteutvalget

Birkenes kommune Tjenesteutvalget Birkenes kommune Tjenesteutvalget Innkalles til møte tirsdag 28.01.2014, kl. 17:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna NB! Tidspunkt. Møte starter med Workshop skoleutvikling fra kl 17-19 - jf egen innkalling.

Detaljer

KANABAKKEN 8 B VADSØ. Halv part av to-mannsbolig med garasje. Prisantydning: 1 050 000,- Eier (Selveier) leilighet BRA: 136 m² / P-ROM: 106 m²

KANABAKKEN 8 B VADSØ. Halv part av to-mannsbolig med garasje. Prisantydning: 1 050 000,- Eier (Selveier) leilighet BRA: 136 m² / P-ROM: 106 m² KANABAKKEN 8 B VADSØ Halv part av to-mannsbolig med garasje Prisantydning: 1 050 000,- Eier (Selveier) leilighet BRA: 136 m² / P-ROM: 106 m² NØKKELINFORMASJON ADRESSE Kanabakken 8 B POSTNUMMER/POSTSTED

Detaljer

SALGSPROSPEKT. Utviklingseiendom / tomt Skjeberg i Sarpsborg. Selges av Tomteutvikling Norge AS ved Hadrian Eiendom AS

SALGSPROSPEKT. Utviklingseiendom / tomt Skjeberg i Sarpsborg. Selges av Tomteutvikling Norge AS ved Hadrian Eiendom AS SALGSPROSPEKT Utviklingseiendom / tomt Skjeberg i Sarpsborg Selges av Tomteutvikling Norge AS ved Hadrian Eiendom AS KONTAKTPERSONER Spørsmål knyttet til salgsobjektet eller salgsprosessen skal stilles

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: NÆRINGSSTYRET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.04.2007 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 28.10.2013 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 28.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 28.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19 000. Vararepresentanter

Detaljer

BRYNE. Bryne Sentralt beliggende enebolig. Hognestadvegen 48 B, 4340 BRYNE. Prisant. kr 4 490 000 + omk.

BRYNE. Bryne Sentralt beliggende enebolig. Hognestadvegen 48 B, 4340 BRYNE. Prisant. kr 4 490 000 + omk. Oppdragsnr: 60140707 BRYNE Hognestadvegen 48 B, 4340 BRYNE Prisant. kr 4 490 000 + omk. Totalpris inkl. omk. kr 4 535 006 * P-rom/bra ca. 129/138 kvm. Tomt ca. 415 kvm * Dokumentavgift av tomteverdi Bryne

Detaljer

Formannskap - Næringssaker

Formannskap - Næringssaker GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest på

Detaljer

Tjøme/Randineborg Nybygget fritidseiendom - få skritt til sjø og båtplass

Tjøme/Randineborg Nybygget fritidseiendom - få skritt til sjø og båtplass Tjøme/Randineborg Nybygget fritidseiendom - få skritt til sjø og båtplass www.krogsveen.no Tjøme/Randineborg Nybygget fritidseiendom - få skritt til sjø og båtplass. Høy standard og vestvendt med umiddelbar

Detaljer

Landlig lite småbruk i Gransherad, Notodden kommune. Tråervegen 24 3691 Gransherad

Landlig lite småbruk i Gransherad, Notodden kommune. Tråervegen 24 3691 Gransherad Landlig lite småbruk i Gransherad, Notodden kommune Tråervegen 24 3691 Gransherad Eiendommen har muligheter for innhegning til hester - stor låve NØKKELINFORMASJON Ansv megler:advokat Olav Hana Telefon:33

Detaljer

SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0071/06 06/00217 SØKNAD OM ETABLERINGSSTØTTE 0072/06 06/00794 SØKNAD OM STIPEND - ETABLERERSKOLEN

SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0071/06 06/00217 SØKNAD OM ETABLERINGSSTØTTE 0072/06 06/00794 SØKNAD OM STIPEND - ETABLERERSKOLEN Gáivuona suohkan Sak 0071/06 Kåfjord kommune SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0071/06 06/00217 SØKNAD OM ETABLERINGSSTØTTE 0072/06 06/00794 SØKNAD OM STIPEND - ETABLERERSKOLEN 0073/06 06/00753 SØKNAD

Detaljer

EITERÅ PRISANTYDNING: KR 1.200.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no

EITERÅ PRISANTYDNING: KR 1.200.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no EITERÅ PRISANTYDNING: KR 1200000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendomno Eiterå Kort sagt - Garasje, oppholdsrom og sandlager - Ca 35 km fra Mo i Rana - Gode eksponeringsmuligheter rett ved

Detaljer

JELØY. Reneflotveien164,1514Moss. Høytogsolriktbeliggendehytemedsvømmebasseng Innlagthelårsvannogtoalet bilveiheltfrem. Prisantydning2290000,-+omk.

JELØY. Reneflotveien164,1514Moss. Høytogsolriktbeliggendehytemedsvømmebasseng Innlagthelårsvannogtoalet bilveiheltfrem. Prisantydning2290000,-+omk. JELØY Høytogsolriktbeliggendehytemedsvømmebasseng Innlagthelårsvannogtoalet bilveiheltfrem Reneflotveien164,1514Moss Prisantydning2290000,-+omk. Areal:56kvm BTA,P-rom:49kvm BRAS-rom:3kvm. EndreDahlbotlf.:95915403

Detaljer

NEDSTRAND. Flott sydvend landbrukseiendom på idylliske Nedstrand. Prisantydning: 5.650.000,- Bjellandsvegen 91 Oppdrag: 70413247

NEDSTRAND. Flott sydvend landbrukseiendom på idylliske Nedstrand. Prisantydning: 5.650.000,- Bjellandsvegen 91 Oppdrag: 70413247 NEDSTRAND Bjellandsvegen 91 Oppdrag: 70413247 Prisantydning: 5.650.000,- Flott sydvend landbrukseiendom på idylliske Nedstrand DNB Eiendom - Hele Norges Eiendomsmegler dnbeiendom.no telefon: 09999 Kontaktperson:

Detaljer

MASI TURISTSENTER. Næringseiendom med kafe, hytter, sanitærhus og caravanplass. Meget god beliggenhet. Prisantydning: 5.250.000,-

MASI TURISTSENTER. Næringseiendom med kafe, hytter, sanitærhus og caravanplass. Meget god beliggenhet. Prisantydning: 5.250.000,- MASI TURISTSENTER Masi Turistsenter P-rom/Bra: /432 Oppdrag: 80212053 Prisantydning: 5.250.000,- Næringseiendom med kafe, hytter, sanitærhus og caravanplass. Meget god beliggenhet DNB Eiendom - Hele Norges

Detaljer

Småbruk - Hestesportsenter med ridehall og fantastisk utsikt og solrikt - Nesbyen

Småbruk - Hestesportsenter med ridehall og fantastisk utsikt og solrikt - Nesbyen Småbruk - Hestesportsenter med ridehall og fantastisk utsikt og solrikt - Nesbyen Skirvedalsvegen 39 3540 Nesbyen Småbuk - Hestesportsenter på 15,2 da med egen ridehall. NØKKELINFORMASJON Ansv. megler:...advokat

Detaljer

SAKSLISTE 0023/05 04/00380 SØKNAD OM BYGGING AV LANDBRUKSVEG OG LUNNEPLASS PÅ EIENDOMMEN LANGNES GNR. 12 BNR. 5 I KÅFJORD

SAKSLISTE 0023/05 04/00380 SØKNAD OM BYGGING AV LANDBRUKSVEG OG LUNNEPLASS PÅ EIENDOMMEN LANGNES GNR. 12 BNR. 5 I KÅFJORD Gáivuona suohkan Kåfjord kommune SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0022/05 05/00303 REFERATSAK 0023/05 04/00380 SØKNAD OM BYGGING AV LANDBRUKSVEG OG LUNNEPLASS PÅ EIENDOMMEN LANGNES GNR. 12 BNR. 5

Detaljer

VADSØ Skiferveien 12 D Andelsleilighet i Prestelv Borettslag Underetasje i firemannsbolig

VADSØ Skiferveien 12 D Andelsleilighet i Prestelv Borettslag Underetasje i firemannsbolig VADSØ Skiferveien 12 D Andelsleilighet i Prestelv Borettslag Underetasje i firemannsbolig Vadsø, 29. januar 2014 Lys og trivelig leilighet med praktisk planløsning og alt på et plan. Beliggende i veletablert

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: F.SKAPET-NÆRINGSSSAKER Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.11.2008 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00

Detaljer

Jakt og fiske. Småbruk med egen seter - solrikt beliggende i Atrå, Tinn kommune, Telemark. Gausetvegen 1298 3656 Atrå

Jakt og fiske. Småbruk med egen seter - solrikt beliggende i Atrå, Tinn kommune, Telemark. Gausetvegen 1298 3656 Atrå Jakt og fiske Småbruk med egen seter - solrikt beliggende i Atrå, Tinn kommune, Telemark Gausetvegen 1298 3656 Atrå Jakt- og fiskemuligheter NØKKELINFORMASJON Ansv. megler:...advokat Olav Hana Telefon:...33

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0006/01 00/00119 SØKNAD OM MIDLAR TIL PROSJEKTET "ALTERNATIVE DRIFTSFORMER I NORD-NORSKE GEITEHALD" 0007/01 00/00938

Detaljer

Møteinnkalling Primærnæringsutvalget

Møteinnkalling Primærnæringsutvalget Møteinnkalling Primærnæringsutvalget Møtested: Rådhuset, Nygårdsgt. 16, 4. etg., møterom Gutzeit Tidspunkt: 31.01.2012 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Mariann Gagnås, telefon 69 305667, e-post

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: F.SKAPET-NÆRINGSSSAKER Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.11.2008 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.03.2008 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

RAMFJORDNES. Sjarmerende enebolig i naturskjønne omgivelser. Prisantydning: 1.950.000,- Ramfjordnesvegen 166 P-rom/Bra: 62/62 Oppdrag: 81513004

RAMFJORDNES. Sjarmerende enebolig i naturskjønne omgivelser. Prisantydning: 1.950.000,- Ramfjordnesvegen 166 P-rom/Bra: 62/62 Oppdrag: 81513004 RAMFJORDNES Ramfjordnesvegen 166 P-rom/Bra: 62/62 Oppdrag: 81513004 Prisantydning: 1.950.000,- Sjarmerende enebolig i naturskjønne omgivelser DNB Eiendom - Hele Norges Eiendomsmegler dnbeiendom.no telefon:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Gáivuona suohkan Sak 0095/07 Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2007 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 8-14 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 05.02.2015 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 06.06.2012 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 22-25 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 05.06.2014 Tidspunkt: 09:00 Sakskart: Utvalgs Saksnr:

Detaljer

SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/07 06/00498 SØKNAD OM TILSKUDD TIL KJØP AV STRØ-/SNØBRØYTEUTSTYR

SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/07 06/00498 SØKNAD OM TILSKUDD TIL KJØP AV STRØ-/SNØBRØYTEUTSTYR Gáivuona suohkan Kåfjord kommune SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/07 06/00498 SØKNAD OM TILSKUDD TIL KJØP AV STRØ-/SNØBRØYTEUTSTYR 0002/07 06/00555 SØKNAD OM TILSKUDD TIL VANNINGSANLEGG 0003/07

Detaljer