Samfunnsviteren. Fargeløs. forvaltning !!!! Organ for Samfunnsviternes fagforening

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Samfunnsviteren. Fargeløs. forvaltning !!!! Organ for Samfunnsviternes fagforening 1 2007"

Transkript

1 Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening Fargeløs forvaltning!!!!

2 - Jippi, eg fekk jobben, kjem det entusiastisk frå kompisen min. Begeistringa er ikkje til å ta feil av i andre enden av telefonlinja. Eg set meg til rette, ber 10 åringen lese gloseprøva åleine, og gjer meg klar til det som eg forstår vert ei lang Gunn Kvalsvik, redaktør telefonsamtale. Mannen i andre enden har nemleg ikkje born, og veit ikkje at det er travel leksetid og leggetid rundt åtte på ein kvardagskveld. - Det stod om fleire, men dei ville ha ein ung dynamisk ein, og då vart det meg, messer han nøgd. Så legg han ut om søkarlista. Om at der var ein del over 40 og nokre som attpåtil nærma seg 50. Han fortel at dei under intervjuet var opptekne av høgt arbeidstempo, evne til kjappe vurderingar og handlingar og ikkje minst evne til nytenking og endringsvilje. Etter ein halv times monolog med ulike vurderingar for kvifor akkurat han vart den utvalte, avsluttar vi. Når gloseprøvelesinga er over og borna i seng, kjenner eg ei murring i kroppen. Aldersmomentet i telefonsamtala surrar i hovudet. Meinte han at dersom ein var over førti så var ein for gamal til stillinga? Var der ikkje eit snev av forakt i stemma hans? Det er ikkje tvil om at alder betyr noko i arbeidslivet. Passerar ein førti er ein på grensa til å få lov til å kunne kalle seg ung og lovande, fem og førti tyder godt vaksen og passerer ein femti har eg lese at det er lett at jobbsøknaden vert liggjande i ikkje aktuell-bunken. Logikken er at det nye arbeidslivet krevjar nyskaping, nytenking og fleksibilitet. Noko som ein meinar er det motsette av alder. Men det er ikkje berre alder som er negative "eigenskapar" som stenger dører i arbeidslivet. Sjukdom er også vanskeleg. Nokre skrap på CVen som vitnar om svakheiter psykisk eller fysisk er kompliserande. Og så har du sjølvsagt eit handikap om du er kvinne. Særleg dersom ein siktar seg inn mot leiarstillingar. Ein siste diskvalifisering er kulturell bakgrunn. Framandkulturelle møter mange stengte dører. Taparane på arbeidsmarknaden, får ein ved å slå saman variablane ovanfor. Kvinne, med ein viss alder, litt helseproblem og med ein framandkulturell identitet. Gløym det! Dei fleste dørene er godt stengde for akkurat deg! IA avtala er eit viktig politisk grep i denne debatten Det viktigaste målet i avtala er forplikte arbeidsgjevarar, å opne dører og finne plass til dei som fell utanfor arbeidslivet. Statistikkar viser dessverre at tiltaket ikkje har gjeve store endringar, enno. Ikkje eingong den rekordlåge arbeidsløysa ser ut til å snu trenden med å definere ueigna arbeidstakarar. Kanskje vil noko skje på sikt, og kanskje vil det kome fleire politiske grep som kan verke positivt inn? Imelomtida får kompisen min og andre unge menn under førti, danse på borda og ta føre seg av arbeidslivsgodane. Sjølv skal eg fokusere framover, til den dagen kompisen min også passerer 40, får små born og dårleg nattesøvn. Og dersom han ikkje legg om livet sitt, får han kanskje helseproblem også. Kva vil intervjuarane som leitte etter den dynamiske prinsen seie då? Kanskje dei angra seg for at dei ikkje satsa på Amina på 45, som er ferdig med born og klar for yrkeslivet? Samfunnsviteren er et organ for Samfunnsviternes fagforening Redaktør: Gunn Kvalsvik Redaksjonsråd: Gunn Kvalsvik, Kjersti Morvik, Odd Jenvin og Silje Opheim Grafisk utforming: Gunn Kvalsvik Opplag: 6000 Ansvarlig utgiver: Samfunnsviternes fagforening. Trykk: DMT Forsidefoto: Gunn Kvalsvik Utgave - materiellfrist - distribusjon 1/ februar uke 10 (mars) 2/ mai uke 23 (juni) 3/ august uke 36 (september) 4/ november uke 48 (desember) Annonseformat og priser: Format - Pris (farger/sort-hvitt) 1/1 side: (260 x 180 mm) 6500,-/5000,- 1/2 side: (130 x 180 mm) 4500,-/3000,- 1/4 side: (130 x 90 mm) 3500,-/2500,- Henvendelser om annonsering og Samfunnsviteren for øvrig rettes sekretariatet, tlf / Samfunnsviternes fagforening, Tollbugt. 35, 0157 Oslo Telefon: Telefaks: www. samfunnsviterne.no

3 innhold NYE LEDER- EGENSKAPER s TATEN MÅ TA ANSVAR JOBB FOR ALLE? GOD BRANDING les side 5 Det skal lønne seg å ta utdanning, hevder politikere fra alle partier. Alle er krystallklare i sitt budskap om at vi er avhengig av kunnskap hvis Norge skal kunne overleve i den internasjonale konkurransen, også etter at oljen tar slutt. Staten er imidlertid i stadig mindre grad i stand til å rekruttere og beholde akademisk kompetanse i konkurranse med det private næringsliv. side 8 Mange med innvandrerbakgrunn er godt kvalifiserte, men sliter med å komme inn på arbeidsmarkedet eller å få en relevant jobb. Særlig bekymringsverdig er det at unge med innvandrerbakgrunn som er oppvokst i Norge har vanskeligheter med å komme i jobb. side 11 I dag består innvandrerbefolkningen i Norge av personer. Innvandrere har en arbeidsledighet som er tre ganger så høy som resten av befolkningen og holder vi oss til ikke-vestlige innvandrere er ledigheten fire ganger så høy, melder SSB. Norske arbeidsgivere har et ansvar for integreringen av innvandrere til Norge, men blir de skeptiske når de får søkere med utenlandske navn? side 12 Det er umulig å snakke om arbeidslivet og særlig offentlig forvaltning uten å si noe om IA og New Public Management. Faktum er at nye politiske krav skaper nye rammer i arbeidslivet. Vi har spurt Tore Hillestad, førsteamenuensis ved NHH, spørsmål knyttet til ledernes utfordringer i et moderne arbeidsliv. side 16 I forbindelse med satsing på studentrekruttering og studentarbeid i Samfunnsviterne, ble foreningens studentrepresentanter invitert til et arbeidsseminar. Temaet var hvordan Samfunnsviterne på en bedre måte kunne forankre studentene plass i organisasjonen. side 18 Neste år er det 30 år siden likestillingsloven ble vedtatt av Stortinget. Likevel er det dessverre fremdeles arbeidstakere som blir utsatt for kjønnsdiskriminering. I følge SSB sin lønnsstatistikk hadde kvinner en gjennomsnittlig månedslønn på kroner i 2005, mens månedslønnen for menn var kroner. side 20 NSB gjør det, Posten gjør det hele tida, Nordland fylkeskommune holder på, Statoil og Hydro surrer rundt og prøver å få det til. Hvorfor er branding så viktig? side 25 Jevnt over tre av fire nordmenn mener nå studenter bør få pensjonsopptjening under utdannelsen. I Sverige og Finland har de slike ordninger. Det er vel ingen grunn til å tro at Norge har dårligere råd, men det virker som det henger igjen en holdning om at «kunnskap er lønn nok i seg selv».

4 styret Meningen med livet? For noen representerer jobben selve meningen med livet. For de fleste av oss dekker jobben en kombinasjon av ulike behov, som lønn og inntektssikring, mulighet til faglig vekst og utvikling, en sosial arena hvor vi oppnår identitet, selvbekreftelse og opplevelsen av å bli sett og verdsatt. Dessverre er det fortsatt mange som ufrivillig står på siden av arbeidslivet. Til tross for stramt arbeidsmarked opplever fortsatt mange innvandrere, eldre og mennesker med redusert arbeidsevne, at det er problematisk å komme i jobb. Og for de som er innenfor arbeidslivet, er det noen som opplever mobbing og trakassering, eller omstillings- og effektiviseringskrav som i realiteten innebærer at de presses ut av arbeidslivet. Avtalen om et inkluderende arbeidsliv har hatt et særlig fokus på å redusere sykefraværet. Etter hvert har også stadig mer oppmerksomhet vært rettet mot å bygge ned hindre for deltakelse i arbeidslivet og å forebygge utstøtingsmekanismer. Odd Jenvin leder Jeg har møtt tillitsvalgte fra konkurrerende fagforeninger som syns all oppmerksomheten rundt IA er unødvendig. At avtalen om inkluderende arbeidsliv er et verktøy som gir arbeidsgiver mulighet til å kontrollere og forfølge den enkelte medarbeider. Og at IA framstår mer som et pålegg om reduksjon i sykefraværet enn som et virkemiddel som kan bidra til å styrke den enkeltes tilknytning til arbeidslivet. Slike uttalelser overrasker meg, og jeg tror de må tilskrives at man ikke helt er inneforstått med konsekvensene for den enkelte av å falle utenfor arbeidslivet. Vi vet at i dag står ca personer i yrkesaktiv alder helt eller delvis utenfor arbeidslivet. Samtidig vet vi at folk som trives på jobben er friskere, har lavere sykefravær og står lengre i jobben før de pensjonerer seg. En trygg og sikker forankring i arbeidslivet er ikke bare bra for den enkelte, det er også bra for virksomheten og for samfunnet som helhet! Trivsel på jobb handler mye om å få anledning til å bruke sine evner og sin kompetanse. Positive og konstruktive tilbakemeldinger på det arbeidet man utfører bidrar til et godt selvbilde. Det dreier seg om å bli verdsatt for den kompetansen man har og den jobben man gjør. Trivsel på arbeidsplassen gir helsegevinst og styrker den enkeltes forankring til arbeidslivet. Og i et samfunnsøkonomisk perspektiv er dette svært viktig i forhold til å møte framtidige utfordringer knyttet til pensjon og velferd. Odd Jenvin: telefon , e-post: Samfunnsviternes fagforening er opptatt av at IA-avtalen skal bidra til et arbeidsliv hvor det er plass til alle og hvor folk trives med jobben sin. IA-avtalen er et viktig verktøy for å forebygge diskriminering og motvirke utstøtingsmekanismer. Målet må være et arbeidsliv hvor det er plass også til de som har redusert arbeidsevne, er innvandrer eller nærmer seg pensjonsalder, men som ønsker å jobbe litt til!

5 SKRÅTT BLIKK I staten skal alle være like Av: Curt A. Lier, leder Akademikerne Stat Det skal lønne seg å ta utdanning, hevder politikere fra alle partier. Alle er krystallklare i sitt budskap om at vi er avhengig av kunnskap hvis Norge skal kunne overleve i den internasjonale konkurransen, også etter at oljen tar slutt. Staten er imidlertid i stadig mindre grad i stand til å rekruttere og beholde akademisk kompetanse i konkurranse med det private næringsliv. Nylig deltok jeg på et seminar om arbeidsinnvandring i regi av Høyres stortingsgruppe. En av foredragholderne, HR-sjef i Det norske Veritas, beskrev hvor vanskelig det allerede i dag er å rekruttere ingeniører og andre med realfaglig bakgrunn. Det er snart ikke mulig å oppdrive personer med disse kvalifikasjonene i Norge. Enda mer skremmende er det at dette ikke er et norsk fenomen, men en internasjonal utfordring. Fra andre områder hører vi at man har tilsvarende problemer med å rekruttere personer med andre typer kompetanse, som for eksempel arkitekter, siviløkonomer, jurister eller statsvitere for den saks skyld. Når et arbeidsmarked er stramt må aktørene konkurrere om arbeidskraften, og det gjør de. Det private næringsliv kan lokke med høye lønninger, gratis lunsj, fri parkeringsplass, gratis telefon og aviser. Dette bekymrer likevel ikke politikerne. Statens brød er lite, men godt, hevder de. Den kan riktignok ikke betale godt, men den har alltid kunne tilby sikre arbeidsplasser, gode pensjonsbetingelser og interessante arbeidsoppgaver. Spørsmålet er imidlertid om staten fortsatt har disse konkurransefortrinn? Er staten en attraktiv arbeidsgiver for akademikere, eller er den for mange bare et sted å opparbeide seg tilstrekkelig med realkompetanse, til få en bedre betalt jobb i det private næringsliv? I tidligere tider var en jobb i staten en jobb for livet. For å bli oppsagt måtte man begå alvorlige regelbrudd. Mangel på arbeidsevne eller arbeidsvilje var ikke nok. I staten omstilte man ikke i utide, og alle hadde sikker jobb uavhengig av kompetanse eller inkompetansenivå. Dette har imidlertid forandret seg dramatisk. I dag er omstillingsviljen like stor i staten som i det private næringsliv. Relokalisering av distriktspolitiske hensyn er også blitt vanlig. De ansatte blir ikke oppsagt, men kan isteden velge mellom å flytte til en annen del av landet, eller å si opp selv. Hvorvidt den ansatte har familie med egen jobb og karriere, er ikke relevant. For mange oppleves nok dette som jevngodt med en oppsigelse.

6 SKRÅTT BLIKK Det har også blitt moderne å slå sammen organisasjoner eller enheter i den hensikt å rasjonalisere. Dermed befinner flere av de ansatte seg i den situasjon at de må søke på sin egen stilling, og noen taper i konkurransen. Andre stillinger endrer seg så mye at den som har sittet i den, ikke lenger har rettskrav å fortsette med det. Det hjelper ikke at den nye stillingens innehold er til forveksling lik det arbeidstakeren har utført i mange år. Den overtallige blir ikke oppsagt, men fristilt. Dermed har han valget mellom å gå virkesløs eller å si opp selv. Litt av et valg! Pensjonsbetingelsene har alltid vært gode i staten, og det er de fortsatt. Mange akademikere opplever imidlertid ikke dette som noe konkurransefortrinn. De fleste private aktører tilbyr i dag tilsvarende eller bedre pensjonsbetingelser til akademisk arbeidskraft. Det er de nødt til hvis de ønsker å konkurrere om de mest kompetente arbeidstakerne. Regjeringen har i sin tiltredelseserklæring, Soria Moria, signalisert at de ønsker å satse på å utvikle verdens beste offentlige sektor. Hvis de skal oppnå dette, er de avhengig av å kunne tiltrekke seg den mest kompetente arbeidskraften. De er også nødt til å satse på forskning og utdanning, hvilket de hevder de vil gjøre. Det er imidlertid lite som tyder på at de er villige til å gjøre ord om til handling. Isteden får vi stadig signaler om det motsatte. I statsbudsjettet for 2007 har de redusert satsingen på forskning, og i forslaget til pensjonsreformen har de tydelig vist at det ikke ønsker å stimulere til at flere tar seg høyere udanning. Nærmest uansett hva du foretar deg, enten du er hjemmeværende, under førstegangstjeneste eller er arbeidsløs, har regjeringen foreslått at du skal bli godskrevet pensjonspoeng. Hvis du derimot velger å utdanne deg, må du gjennomføre dette uten tilsvarende opparbeidelse. Det skulle da også bare mangle. Her er man så heldig at man får lov å bruke mange år av sitt liv til å tilegne seg kunnskap som samfunnet er helt avhengig av, og så er man frekk nok til å forvente at man ikke skal tape pensjon på det i tillegg! Dessuten er det jo mange akademikere som vil tjene godt når de er ferdige med utdanningen. Hva skal vi da med pensjonspoeng? Personlig fikk jeg en vekker nylig da jeg oppdaget at til tross for at jeg tjener en god del mer enn min kone, vil jeg få lavere pensjon. Men så jobber jo hun også i det private næringsliv. Det er et kvalitetstegn ved det norske samfunn at man i Norge har små lønnsforskjeller, uttalte vår Utdanningsminister Øystein Djupedal våren Det er i hvert fall tydelig at den sittende regjering ønsker at vi alle skal være like. I staten har vi nemlig en sammenpresset lønnsstruktur, hvor lønnsforskjellene mellom arbeidstakere med lav utdanning og akademisk utdannede, er svært liten. Lønnsforskjellene mellom akademikere i staten og tilsvarende grupper i det private næringsliv blir imidlertid stadig større. Politiske myndigheter klarer nemlig ikke forhindre at det private næringsliv er villige til å betale stadig mer for høy kompetanse, fordi de ellers ikke vil kunne konkurrere i det internasjonale arbeidsmarkedet. I staten skal vi imidlertid alle være like, eller i hvert fall så like som mulig. Så får vi heller leve med at ansatte med høy kompetanse kun blir en kort stund, før de går videre til grønnere gressganger. Lønn er nemlig viktig, også for akademikere. De som hevder at penger ikke gjør deg lykkelig, glemmer nemlig at man heller ikke blir lykkelig av ubetalte regninger. Curt A. Lier er leder i Akademikerne Stat. Samfunnsviterne i Trøndelag Samfunnsviterne i Trøndelag innkaller til årsmøte 15. mars på Hotell Bakeriet i Trondheim. I etterkant av årsmøtet legges det opp til sosialt samvær på Krambua. Dato og tid: 15.mars kl Sted: Hotell Bakeriet - Brattørgata 2 i Trondheim til Else Baardsgaard. Under årsmøtet vil det bli delt ut profileringsartikler fra Samfunnsviterne. For de som har anledning møtes vi på Krambua etter årsmøtet. Fylkesstyret i Trøndelag ønsker alle vel møtt! Hotell Bakeriet i Trondheim Årsmøtesaker må meldes til fylkesstyret innen 25. februar. Forslag til sak 10 Valg rettes til fylkesstyret ved Jan Roger Wevang eller valgkomitéen ved e-post

7 HALLO SAMFUNNSVITER Navn: Siri Johnsen Utdannelse: Cand.mag. Aktuell fordi: Hun er fylkesleder i Troms fylkeslag Viktig: fordi fagforeningen er basert på lokalt initiativ 1. Hva er din faglige bakgrunn? Jeg har en cand.mag grad som er sammensatt av sosialantropologi, sosialøkonomi og drama/teater grunnfag. Etter dette tok jeg hovedfag i sosialantropologi, hvor jeg skrev en oppgave om ryggsekkturisme i Indonesia. 2. Hvor jobber du? Jeg jobber ved Senter for samiske studier på Universitetet i Tromsø (UIT). Fra og med 1. april 2006, har jeg vært 40% frikjøpt for å jobbe som hovedtillitsvalgt for det lokale Akademikersamarbeidet ved universitetet. 3. Beskriv din arbeidshverdag? Da min stilling for det første er delt mellom to hovedarbeidsområder; fagforeningsarbeid og arbeid for Senter for samiske studier er det sjelden at arbeidshverdagen kan oppsummeres på enkelt vis. Noen dager arbeider man mest med fagforeningssaker, og andre dager er det oppgaver ved Senter for samiske studier som tar tiden min. Som hovedtillitsvalgt deltar jeg på møter sammen med andre hovedtillitsvalgte ved universitetet, og arrangerer møter for medlemmer og akademikerstyret ved UIT. Som rådgiver ved Senter for samiske studier arbeider jeg med oppfølging av eksternfinansiert virksomhet og økonomistyring generelt. Men da senteret er relativt lite, kan man forvente det uventede når det gjelder arbeidsoppgaver for øvrig. Vi har ofte besøk av internasjonale delegasjoner, og må blant annet legge til rette for og delta i deres besøk ved UIT. 4. Hvor lenge har du vært fylkesleder? Jeg ble valgt til fylkesleder i juni 2003, så jeg er inne i mitt fjerde år som leder. 5. Hvorfor sa du ja til vervet? Jeg hadde vært medlem av fylkesstyret i to år, og følte at det var riktig å si ja til vervet som fylkesleder. Det har hittil vært veldig spennende og morsomt. 6. Hva er din viktigste oppgaver som leder? Koordinere fylkesstyremøter og arrangementer, holde kontakten andre ledd i organisasjonen (sekretariat, hovedstyre, fylkesledere). 7. Er der mange samfunnsvitere der du jobber? På universitetet har vi i underkant av 40 medlemmer, men det er klart at potensialet for å bli større er tilstede. 8. Har du en sterk samfunnsviteridentitet? Ja, jeg har alltid vært tilknyttet Samfunnsviterne fagforening, så jeg må vel svare ja på det spørsmålet. SAMFUNNSVITERNES FYLKESLEDERE Telefon (a) Mobil E-post Aust/Vest-Agder: Imi Vegge Buskerud: Øivind Fjeldheim Finnmark: Ragnar Akselsen Hordaland: Tollak Hjelmervik Møre og Romsdal: Anne Kristin Bryne Nordland: Ingvild Røe Oslo/Akershus: Glen Darrud Rogaland: Anne-Britt Motland Sogn og Fjordane: Britt Marit Stadheim Telemark: Espen Nilsen (kontaktperson) Troms: Siri Johnsen Trøndelag: Jan Roger Wevang Vestfold: Kjersti Lekve (kontaktperson)

8

9 INKLUDERENE ARBEIDSLIV staten må ansette flere med innvandrerbakgrunn Mange med innvandrerbakgrunn er godt kvalifiserte, men sliter med å komme inn på arbeidsmarkedet eller å få en relevant jobb. Særlig bekymringsverdig er det at unge med innvandrerbakgrunn som er oppvokst i Norge har vanskeligheter med å komme i jobb. Tor Sagli er Direktør i Arbeids og velferdsforvaltningen. Det er mange utfordringer som venter. Foto: NAV Regjeringen har som mål at flere med innvandrerbakgrunn skal få muligheten til å komme inn på arbeidsmarkedet. Den statlige forvaltningen må gå foran som et godt eksempel. Jeg vil her redegjøre for hvorfor ledere i statlige etater bør rekruttere flere med innvandrerbakgrunn. Innvandrerbefolkningen en uutnyttet arbeidskraft Vi har et generelt godt arbeidsmarked i Norge. Sysselsettingen øker stadig. Imidlertid er den registrerte arbeidsledigheten blant innvandrere over tre ganger så høy som for befolkningen for øvrig. Denne forskjellen har holdt seg stabil over lengre tid. Men det som bekymrer meg mest er at ledigheten blant unge med innvandrerbakgrunn som er født i Norge eller som har store deler av sin oppvekst her i landet såkalte etterkommere, er ca. 1,5 ganger så høy som for befolkningen for øvrig. For mens det kan være forståelig at for eksempel flyktninger og deres familiegjenforente trenger noe tid før de finner seg til rette her i Norge, gir det grunn til ettertanke at ungdom som i stor grad har sin skolegang og utdanning fra Norge ikke får jobb. En rapport som Forskningsstiftelsen Fafo har gitt ut, Bruk av arbeidsmarkedstiltak for ikke-vestlige innvandrere, Av arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen Illustrasjon: Hanne Stenli viser nettopp at arbeidsledige ikkevestlige innvandrere med høgskoleutdanning fra Norge ikke har bedre jobbmuligheter enn andre ledige med ikke-vestlig bakgrunn som mangler norsk utdanning. Innvandrerbefolkningens bidrag For regjeringen er det viktig at alle ressursene i samfunnet utnyttes, og vi trenger alle som bor her. I Norge i dag har vi et stort antall ledige stillinger, og det er rift om den best kvalifiserte arbeidskraften. Personer med innvandrerbakgrunn kan bidra med nye tenkemåter, kunnskap i andre språk og kulturer og andre erfaringer i tillegg til sin fagkunnskap. Videre er det i et mer sammensatt og variert norsk samfunn nødvendig at den offentlige forvaltningen er et speilbilde av samfunnet. Dette er blant annet viktig for at tjenestene skal ha troverdighet i forhold til den befolkning de skal betjene. Særlig viktig er det at ungdom med innvandrerbakgrunn, får de samme muligheter som annen ungdom. Utdanning er viktig for å jevne ut sosiale forskjeller, og unge med innvandrerbakgrunn må se at utdanning lønner seg. Greier vi ikke å innfri forventningen om like muligheter på arbeidsmarkedet for ungdom med innvandrerbakgrunn, svekker vi framtidstroen og troen på at egeninnsats nytter for de kommende generasjoner med innvandrerbakgrunn. Hva gjør regjeringen for å øke rekrutteringen av personer med innvandrerbakgrunn I statsforvaltningen er arbeidsgivere pålagt å innkalle minst én person med ikke-vestlig bakgrunn til jobbintervju, forutsatt at søkeren er kvalifisert. I en kartlegging fra 2005 kommer det fram at blant personer med ikke-vestlig bakgrunn som var inne til intervju, fikk 28 prosent den stillingen de søkte på. Dette viser at jobbintervjuer gir personer med ikke-vestlig bakgrunn anledning til å vise sine kvalifikasjoner og kompetanse, og gir dem gode muligheter til å få den aktuelle jobben. Jeg har derfor oppfordret ledere for alle statlige heleide virksomheter til å innføre den samme ordningen. Regjeringen har også satt fokus på store private bedrifter. De er viktige arbeidsgivere som er med på å sette standarden i norsk arbeidsliv. Men vi må gjøre mer for at flere kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn skal komme i jobb. Regjeringen vil nå gå foran med et godt eksempel og i større grad ta i bruk den kompetanse personer med

10 INKLUDERENE ARBEIDSLIV innvandrerbakgrunn representerer i statsforvaltningen. Regjeringen ser nå helt konkret på nye metoder for å øke rekrutteringen av personer med innvandrerbakgrunn til statsforvaltningen. Forsøk med moderat kvotering av personer med innvandrerbakgrunn til statsforvaltningen vurderes nå som ett virkemiddel. Moderat kvotering innebærer at en ved like eller tilnærmet like kvalifikasjoner velger en kandidat med innvandrerbakgrunn. Regjeringen vil innen sommeren 2007, når saken er utredet, ta stilling til om vi skal igangsette slike forsøk. I 2007 vil også alle etater innenfor det statlige forvaltningsområdet og helseforetakene, ut fra tilstand og egne forutsetninger, gjennom tildelingsbrevene bli pålagt å utarbeide konkrete planer med mål for å øke rekrutteringen av personer med innvandrerbakgrunn. Virksomhetene skal også rapportere på måloppnåelse i sine årsrapporter. Regjeringen vil videre legge til rette for lederopplæring i mangfoldsledelse i virksomheter innenfor det statlige forvaltningsområder og helseforetakene. Slik ledelse kan innebære at lederen evner å utnytte den enkelte arbeidstakers ekstrakompetanse. For personer med innvandrerbakgrunn kan denne ekstrakompetansen nettopp bestå i at de har en annen bakgrunn enn den majoritetsbefolkningen har, i form av språk, kunnskaper om andre land og kulturelle kodekser, og andre nettverk. God mangfoldsledelse bør også tilrettelegge for likeverdige muligheter for karriere og legge til rette for positivt samspill, faglig og sosialt, blant sine ansatte. Alle typer jobber må være åpne for innvandrerbefolkningen I tilegg til at vi må arbeide for at innvandrere og deres etterkommere får jobb, må vi også ha fokus på at innvandrere og deres etterkommere får tilgang til alle typer jobber. Et delt arbeidsmarked hvor personer med innvandrerbakgrunn kun får jobb i noen få bransjer og stenges ute fra resten av arbeidsmarkedet, er ikke ønskelig og kan ikke aksepteres. Det må være like muligheter til forfremmelse, nye oppgaver, mer ansvar og lederoppgaver for alle, uavhengig av etnisk bakgrunn. På vei mot et inkluderende samfunn Ledere i statlige etater har et særlig ansvar for å være seg bevisste sine valg og ikke legge bort søknader fra personer som har en bakgrunn man er noe mer usikker på, sammenliknet med personer man tidligere har ansatt. Men også ledere i privat sektor vil tjene på å ha en bevissthet omkring rekrutteringer. Unge med innvandrerbakgrunn som har tatt universitets- eller høgskoleutdanning har møtt mange utfordringer på veien og er kanskje mer utholdende og mer målbevisste. Jeg vil derfor oppfordre ledere og alle som har en rolle i rekrutteringsprosessen, både i offentlig og privat sektor, om nøye å vurdere alle søkerne til en stilling, slik at alle får en reell sjanse. På denne måten vil vi få et større mangfold i arbeidslivet og også et mer inkluderende samfunn. Integrering er et lederansvar Tekst:Odd Jenvin, Styreleder Samfunnsviterne Det er et paradoks at det i Norge i dag er betydelig arbeidsledighet blant ikke-vestlige innvandrere samtidig som arbeidsmarkedet er svært stramt. Og det er skremmende at tall fra FaFo viser at arbeidsledige ikke-vestlige innvandrere med høyere utdanning fra Norge, ikke har bedre jobbmuligheter enn andre ledige med ikke-vestlig bakgrunn som mangler norsk utdanning. Det er viktig at regjeringen tar grep for å øke andelen offentlig ansatte med ikke-vestlig bakgrunn. Men virkemidlene framstår som lite kraftfulle i forhold til statsrådens ambisjon om at den statlige forvaltningen skal går foran som et godt eksempel. Det å pålegge statsadministrasjonen å innkalle kvalifiserte innvandrere til intervju, og evt. moderat kvotering av personer med innvandrerbakgrunn, kan ha en viss effekt. Men slike tiltak reiser også enkelte problemstillinger: Hvordan definerer man ikkevestlig innvandrer? Hvem skal ha autoritet til å fastslå at hvem som faller utenfor denne kategorien? Og er man villig til å ta i bruk slike tiltak når det gjelder lederstillinger? Offentlig forvaltning skal speile samfunnet. Den skal også være effektiv og brukerorientert. Disse målsettingene oppnår man ikke dersom offentlig sektor ikke tar i bruk den kompetansen som alle innvandrere representerer. Jeg tror at de tiltak som vil kunne gi størst effekt på lang sikt er bevisstgjøring av ledere og lederopplæring. For det er antakeligvis her den største utfordringen ligger: Ledere ansetter medarbeidere som har en gjenkjennelig bakgrunn og utdannelse. Terskelen for å ansette en person med en alternativ utdanning, erfaringsbakgrunn og/eller etnisk bakgrunn, er ofte høyere enn å ansette en etnisk norsk medarbeider med en gjenkjennelig utdanning. Ansettelse av ikke-vestlig arbeidskraft er et lederansvar. Det er den som ansetter som er i posisjon til å endre dagens situasjon. Et viktig virkemiddel for å styrke mangfold i arbeidslivet, er å utvikle ledernes evne og vilje til å utvikle et mangfoldig medarbeiderapparat på grunnlag av alder, kjønn, etnisk bakgrunn, utdanning og kompetanse. Det er også viktig at innvandrere som allerede er innenfor arbeidsmarkedet synliggjør egen kompetanse og erfaringsbakgrunn, og er aktive deltakere i arbeidsmiljøet. Ved for eksempel å engasjere seg i medbestemmelsesapparatet, delta i tilsettingsråd, og påta seg oppgaver som tillitsvalgt. Og ikke minst ta ansvar for egen karriere og kompetanseutvikling! 10

11 INKLUDERENE ARBEIDSLIV Stat, fylke og kommune er verstinger I dag består innvandrerbefolkningen i Norge av personer. Innvandrere har en arbeidsledighet som er tre ganger så høy som resten av befolkningen og holder vi oss til ikke-vestlige innvandrere er ledigheten fire ganger så høy, melder SSB. Norske arbeidsgivere har et ansvar for integreringen av innvandrere til Norge, men blir de skeptiske når de får søkere med utenlandske navn? Tekst og foto: Synne Putri Solstad Vi har spurt Nirmala Eidsgård, Prosjektleder for MIFA prosjektet (Minoriteter i Fokus i Akademia), noen spørsmål vedrørende denne statistikken. Eidsgård har erfaring både som privat- og fagperson. - Har du hatt problemer med å få jobb med et utenlandsk navn her i Norge? - Nei, jeg har aldri hatt problemer med å få jobb i Norge, heller ikke før jeg fikk et norsk etternavn. Det tok meg tre dager å få jobb etter at jeg kom til Norge, og det var med et utenlandsk navn. - Hva er ditt inntrykk av arbeidsgiveres holdning til å ansette personer med innvandrerbakgrunn? - Jeg tror nok det er en barriere hos flere i forhold til det å ansette innvandrere. Spesielt i stat, fylke og kommune er skepsisen mot innvandrere stor, og da tenker jeg først og fremst på skepsisen mot muslimer. Det private næringsliv er mer åpne for folk med ulik bakgrunn, og arbeidsgivere som har ansatt èn person med innvandrerbakgrunn tidligere, og er fornøyd med ham eller henne, har en tendens til å ansette flere innvandrere. Hydro og Det Norske Veritas er to eksempler på arbeidsgivere som gjerne ansetter folk fra utlandet fordi de har gode erfaringer med dette. - I hvor stor grad tror du at innvandrere med høy utdannelse blir forbigått av arbeidsgivere i en ansettelsesprosess? - Det er vanskelig å si hvor ofte dette skjer. Og en skal passe seg for å rope opp om diskriminering når det gjelder innvandrerens utfordringer i arbeidslivet, for det er mange kompetente folk der ute og konkurransen er stor. Det viktigste er jo at folk er kompetente nok for den jobben de søker på uansett bakgrunn. - Hvordan jobber MIFA i forhold til det å rekruttere innvandrere inn i arbeidslivet? - Vi skal ha en konferanse i mars som heter Kampen om din kompetanse. I samarbeid med Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) og Kommunesektorens interesse og arbeidsgiverorganisasjon (KS) så ønsker vi å sette fokus på personens ressurser og kompetansen han eller hun har. Religion, nasjonalitet og andre trekk ved en person bør ha mindre betydning når en arbeidsgiver vurderer en arbeidssøker. Det er kompetansen som er viktig, avslutter Eidsgård. (Kilder : emner/06/03/innvarbl/ - Fortsatt fallende ledighet for innvandrere ) - Jeg tror nok det er en barriere hos flere i forhold til det å ansette innvandrere. Spesielt i stat, fylke og kommune er skepsisen mot innvandrere stor, og da tenker jeg først og fremst på skepsisen mot muslimer, hevder Nirmala Eidsgård, prosjektleder for MIFA-prosjektet. 11

Tema: FRAMTIDEN. Forskning anno 2020 Yngrebølgen slår inn over oss Et optimistisk blikk framover Karriereutvikling

Tema: FRAMTIDEN. Forskning anno 2020 Yngrebølgen slår inn over oss Et optimistisk blikk framover Karriereutvikling TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 2 2010 SAMFUNNSVITEREN Tema: FRAMTIDEN Forskning anno 2020 Yngrebølgen slår inn over oss Et optimistisk blikk framover Karriereutvikling TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 2-2010

Detaljer

Organ for Samfunnsviterne 4 2007 Velkommen humanister: Samfunnsviterne inviterer inn i varmen!

Organ for Samfunnsviterne 4 2007 Velkommen humanister: Samfunnsviterne inviterer inn i varmen! Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviterne 4 2007 Velkommen humanister: Samfunnsviterne inviterer inn i varmen! Gunn Kvalsvik, redaktør I laupet av det siste halve året har eg reist ein del. Blant anna

Detaljer

VIRKEMÅLET: Virkes arbeidslivsundersøkelse

VIRKEMÅLET: Virkes arbeidslivsundersøkelse 1 VIRKEMÅLET: Virkes arbeidslivsundersøkelse 1 Hver eneste arbeidsuke er nordmenn på jobb i til sammen 88 millioner timer. Vi er ansatt i over 200 000 private virksomheter, er selvstendig næringsdrivende,

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 3 2011 SAMFUNNSVITEREN. Tema: Likestilling og likeverd i arbeidslivet. TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 3-2011 Side 1

TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 3 2011 SAMFUNNSVITEREN. Tema: Likestilling og likeverd i arbeidslivet. TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 3-2011 Side 1 TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 3 2011 SAMFUNNSVITEREN Tema: Likestilling og likeverd i arbeidslivet TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 3-2011 Side 1 REDAKTØR: GUNN KVALSVIK Gunn Kvalsvik LIKESTILLING OG LIKEVERD

Detaljer

Organ for Samfunnsviternes fagforening 4 2006 Hvorfor måtte Ibsen til Pyramidene i Egypt?

Organ for Samfunnsviternes fagforening 4 2006 Hvorfor måtte Ibsen til Pyramidene i Egypt? Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 4 2006 Hvorfor måtte Ibsen til Pyramidene i Egypt? Igjen nærmar det seg jul. Det betyr blant anna at kalendrane fyllast opp av juleavslutning på skule,

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4 2014 SAMFUNNSVITEREN LEDELSE. TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4-2014 Side 1

TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4 2014 SAMFUNNSVITEREN LEDELSE. TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4-2014 Side 1 TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4 2014 SAMFUNNSVITEREN LEDELSE TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4-2014 Side 1 REDAKTØR: GUNN KVALSVIK samfunnsfag ved universitetet. doktorgrad om prosjektleiing i Statoil.

Detaljer

Jeg + privat næringsliv= sant!

Jeg + privat næringsliv= sant! TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 3 2012 SAMFUNNSVITEREN Jeg + privat næringsliv= sant! TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 3-2012 Side 1 REDAKTØR: GUNN KVALSVIK Gunn Kvalsvik JObber også i privat næringsliv For

Detaljer

Hundrevis av årsverk skal bort. Forbudt å annonsere med ungt og dynamisk miljø

Hundrevis av årsverk skal bort. Forbudt å annonsere med ungt og dynamisk miljø NITO Refleks 5 2004 21 09 04 12:51 Side 1 MEDLEMSORGAN FOR NORGES INGENIØRORGANISASJON NR. 05/2004 SEPTEMBER Sett barna på CV-en! Tilværelsen med små barn gir viktige ferdigheter og kunnskap både til mor

Detaljer

Organ for Samfunnsviternes fagforening 2 2007 Arbeidsmarkedet for samfunnsvitere

Organ for Samfunnsviternes fagforening 2 2007 Arbeidsmarkedet for samfunnsvitere Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 2 2007 Arbeidsmarkedet for samfunnsvitere Dagsrevyen durar i bakgrunnen. Eg sit i godstolen og fyl halvvegs med. Skummer avisoverskrifter og annonser

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 2 2011 SAMFUNNSVITEREN. Tema: LEDELSE. TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 2-2011 Side 1

TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 2 2011 SAMFUNNSVITEREN. Tema: LEDELSE. TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 2-2011 Side 1 TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 2 2011 SAMFUNNSVITEREN Tema: LEDELSE TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 2-2011 Side 1 REDAKTØR: GUNN KVALSVIK Gunn Kvalsvik LEIING, LEIING OG LEIING - Det er ein ting eg har

Detaljer

Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 5 2004

Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 5 2004 Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 5 2004 Hvordan blir fremtidens velferdstilbud? Gunn Kvalsvik, redaktør - Eg meinar klårt at det er den fyrste jobben etter enda udanning som avgjer

Detaljer

S I D E. Overser du kompetanse? Nedsatt funksjonsevne full arbeidsevne

S I D E. Overser du kompetanse? Nedsatt funksjonsevne full arbeidsevne 1 Overser du kompetanse? Nedsatt funksjonsevne full arbeidsevne 3 F ø r e r h u n d Du så ham aldri. Du leste papirene hans. Du så ett ord. Førerhund. Du må ha sett at han har mastergrad i statsvitenskap.

Detaljer

Organ for Samfunnsviternes fagforening 2 2006 Lønnsoppgjøret våren 2006: Akademiker-streik i staten

Organ for Samfunnsviternes fagforening 2 2006 Lønnsoppgjøret våren 2006: Akademiker-streik i staten Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 2 2006 Lønnsoppgjøret våren 2006: Akademiker-streik i staten Sumaren er her. Snart. Vi kryssar fingrane, håper på varme dagar og venter på svale kveldar,

Detaljer

[ gaiden ] for medlemmer i NTL NAV april 2008. NAV i medienes søkelys side 10

[ gaiden ] for medlemmer i NTL NAV april 2008. NAV i medienes søkelys side 10 [ gaiden ] for medlemmer i NTL NAV april 2008 NAV i medienes søkelys side 10 Redaktøren Kompetanse hva er det? NAV-reformen er nå halvveis, mens brukere, politikere og media i økende grad forventer at

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

Tema: Lønn. Hva tjener våre medlemmer? Offentlig eller privat sektor Kjønn og lønn TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1 2010 SAMFUNNSVITEREN

Tema: Lønn. Hva tjener våre medlemmer? Offentlig eller privat sektor Kjønn og lønn TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1 2010 SAMFUNNSVITEREN TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1 2010 SAMFUNNSVITEREN Tema: Lønn Hva tjener våre medlemmer? Offentlig eller privat sektor Kjønn og lønn TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1-2010 Side 1 REDAKTØR: GUNN KVALSVIK

Detaljer

Samfunnsviteren. Store forskjeller på innvandrergruppers. utdanningsnivå! Organ for Samfunnsviternes fagforening 5 2003

Samfunnsviteren. Store forskjeller på innvandrergruppers. utdanningsnivå! Organ for Samfunnsviternes fagforening 5 2003 Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 5 2003 Store forskjeller på innvandrergruppers utdanningsnivå! 1 redaktørens spalte Gunn Kvalsvik, redaktør Kanskje er det hausten, at sumaren er

Detaljer

Tema: Samfunnsvitere og humanister - før og nå

Tema: Samfunnsvitere og humanister - før og nå TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 2 2012 SAMFUNNSVITEREN Tema: Samfunnsvitere og humanister - før og nå TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 2-2012 Side 1 REDAKTØR: GUNN KVALSVIK Gunn Kvalsvik humanister og samfunnsvitarar

Detaljer

FORSKJELLER. som gjør en forskjell ET INSPIRASJONSHEFTE OM ARBEIDET MED ØKT ETNISK MANGFOLD PÅ STATLIGE ARBEIDSPLASSER

FORSKJELLER. som gjør en forskjell ET INSPIRASJONSHEFTE OM ARBEIDET MED ØKT ETNISK MANGFOLD PÅ STATLIGE ARBEIDSPLASSER 1 FORSKJELLER som gjør en forskjell ET INSPIRASJONSHEFTE OM ARBEIDET MED ØKT ETNISK MANGFOLD PÅ STATLIGE ARBEIDSPLASSER 2 3 I N N L E D N I N G VI ER OVERBEVIST OM AT MANGFOLD LØNNER SEG OG ER HELT NØDVENDIG

Detaljer

Anne Elisabeth Sjåheim. Hvilke forhold bidrar til å utsette pensjoneringsalderen blant lærere i videregående skole i Oppland fylkeskommune?

Anne Elisabeth Sjåheim. Hvilke forhold bidrar til å utsette pensjoneringsalderen blant lærere i videregående skole i Oppland fylkeskommune? Anne Elisabeth Sjåheim Hvilke forhold bidrar til å utsette pensjoneringsalderen blant lærere i videregående skole i Oppland fylkeskommune? Master i skoleledelse NTNU 2012 FORORD Fire år med deltidsstudier

Detaljer

En fot innafor. Oppsummering av Unge funksjonshemmedes sommerjobbprosjekt

En fot innafor. Oppsummering av Unge funksjonshemmedes sommerjobbprosjekt En fot innafor Oppsummering av Unge funksjonshemmedes sommerjobbprosjekt Sammendrag Problemstilling og prosjektmål I motsetning til andre på samme alder har unge med funksjonshemming eller kronisk sykdom

Detaljer

stafonytt Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge.

stafonytt Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge. stafonytt organ for stafo nr. 1-2013 Jorunn Berland, ny leder i YS Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge. Lønnsdannelsen gjør oss produktive,

Detaljer

Samfunnsviteren. Organ for Samfunnsviternes fagforening 1 2003. Det moderne arbeidslivet krever at en er flere hoder foran alle andre!

Samfunnsviteren. Organ for Samfunnsviternes fagforening 1 2003. Det moderne arbeidslivet krever at en er flere hoder foran alle andre! Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 1 2003 Det moderne arbeidslivet krever at en er flere hoder foran alle andre! 1 redaktørens spalte Gunn Kvalsvik, redaktør av og til særleg måndagane

Detaljer

Utfordringer med å rekruttere, beholde og utvikle arbeidskraft i det statlige tariffområdet. Rapport fra en partssammensatt arbeidsgruppe

Utfordringer med å rekruttere, beholde og utvikle arbeidskraft i det statlige tariffområdet. Rapport fra en partssammensatt arbeidsgruppe Utfordringer med å rekruttere, beholde og utvikle arbeidskraft i det statlige tariffområdet Rapport fra en partssammensatt arbeidsgruppe 8. oktober 2009 Istockphoto 1) Innledning Utfordringer med å rekruttere,

Detaljer

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Vi har alle en formening om hva vi ønsker oss i livet, enten det er jobb, frihet, helse, anerkjennelse eller andre

Detaljer

Organ for Samfunnsviternes fagforening 3 2007 Frynsegoder og stive nakker

Organ for Samfunnsviternes fagforening 3 2007 Frynsegoder og stive nakker Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 3 2007 Frynsegoder og stive nakker Gunn Kvalsvik, redaktør Torp, Sandefjord, byrjinga av juli 2007: Min familie, to barn og to vaksne (eg er ein av

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Sykefravær gradering og tilrettelegging

Sykefravær gradering og tilrettelegging Rapport Sykefravær gradering og tilrettelegging Forfattere Solveig Osborg Ose, Silje L. Kaspersen, Silje Haus Reve, Roland Mandal, Heidi Jensberg og Jan Lippestad SINTEF Teknologi og samfunn, avd. Helse

Detaljer

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Hitra kommune November 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden juni - november 2007.

Detaljer

2012/13. Utdannings-Hedmark SLIK VI SER DET. Utdanningsforbundet Hedmark 08-10.05.2012

2012/13. Utdannings-Hedmark SLIK VI SER DET. Utdanningsforbundet Hedmark 08-10.05.2012 2012/13 Utdannings-Hedmark SLIK VI SER DET Utdanningsforbundet Hedmark 08-10.05.2012 Revidert mai 2013 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Kontekstbeskrivelse... 6 Innspill fra våre samarbeidsparter...

Detaljer