ÅRSRAPPORT Møteplasser Mangfold Muligheter. Facebook.com/FrivilligsentralenILarvik

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT 2014. Møteplasser Mangfold Muligheter. www.larvik.frivilligsentral.no Facebook.com/FrivilligsentralenILarvik"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2014 Møteplasser Mangfold Muligheter Facebook.com/FrivilligsentralenILarvik

2 Frivilligheten og Larvik Frivilligsentral 2014 Innledning Larvik kommunestyre vedtok i 2012 å etablere Frivilligsentral i Larvik. Kommunen fikk statlig støtte og forpliktet seg derved til å yte driftsmidler i form av delvis lønn til daglig leder og til å sørge for egnede lokaler. Sentralen fikk kontor med 2 rom i Munken, Storgata 20. Daglig leder, Tone M. Anderssen, er organisert under enheten Samfunnskontakt. Sissel Åsheim er leder for enheten. Mot slutten av året ble det bestemt å inngå avtale med Riddergården, Øvre Torggate 1, om leie av lokaler frem til juli Munken-avtalen ble dermed sagt opp og flyttearbeid påbegynt. 5. desember 2014 ble alle frivillige invitert til julelunsj, med offisiell åpning av de nye lokalene. Ordfører var til stede og overrakte vaffeljern, med ønske om et inkluderende sosialt møtested og gode arrangementer i Larvik sentrum! Vi ble raskt kontaktet om nye typer arrangementer for 2015, f eks i samarbeid med Angstringen og Kreftkoordinator i Larvik, lokale kunstnere ble invitert til å stille ut kunst, mm. Også 2014 har vært et meget positivt år for Larvik Frivilligsentral. Mange frivillige har meldt seg, en rekke prosjekter er videreført/konsolidert og noen er startet opp kreativiteten og mangfoldet er stort og voksende. I et folkehelseperspektiv ser det ut til at Frivilligsentralen vil kunne bli en god bidragsyter i det helseforebyggende arbeidet som gjøres i Larvik kommune. Et mål for Sentralen er også å informere om eksisterende lag og foreninger, aktiviteter og tiltak, og bidra til å skape nye samarbeidsformer og ny kontakt. Med nye lokaler ønsker vi også å bli et senter for våre organisasjoner, der mange aktiviteter kan foregå både på dag- og kveldstid. Etter kommunestyrevedtaket i 2014 om å tilføre Frivilligsentralen ekstra midler til arbeid med barn/unge/levekår/folkehelse, ble Anita Haga engasjert i 50 % stilling ut Hun har bl. a. hatt ansvar for arbeid med sommerleir, Fond for Fritid og Natteravn. FRIVILLIGSENTRALENS AKTIVITETER 2014 Tanum Gjenbruk: Frivilligsentralen overtok drift av Tanum Gjenbruk da kommunen la ned sitt LAR-prosjekt i Aktivitet: Åpen butikk onsdag/lørdag og arbeidsaktivitet mandag/tirsdag. Salg av møbler, innbo, glass og porselen, kafé med kaffe og vafler. Overskuddet går til sosiale og samfunnsnyttige prosjekter i kommunen vår. Ca 30 aktive frivillige fra 1-4 dager per uke. Målsetning: Sosialt møtested, arbeidstrening, språktrening, fysisk og praktisk aktivitet, miljøvennlig tiltak og samfunnsnyttig. Egen vakttelefon:

3 Flerkulturelt arbeid: Innflytterguide, med støtte fra NAV. Et konkret, målrettet integreringstiltak der en etnisk norsk guide «kobles» sammen med en nyankommet flyktning for ukentlig hyggelig samvær i en periode på 6-9 måneder. Målsetning for innflytteren: språktrening, innføring i det «norske» hverdagsliv og kultur, og å bli kjent i kommunen vår. Koordinator: Marianne Skyvulstad Torsdagskaffe «snakk norsk-kafe» på kontoret vårt i Munken torsdager høsten Åpent for alle som ønsker å komme sammen og møte nye mennesker. Varierende oppslutning og litt trange lokaliteter gjorde at tiltaket ble avsluttet om høsten, i påvente av nye lokaler i «TIMBA TIMBA» - mobilt orkester for menn, i samarbeid med Kulturenheten. Trommer, blåseinstrumenter deltakere fra 5 land, ca. halvparten etnisk norske. Integrerende funksjon med fokus på samtale og sosialt samvær. Koordinator: Arve Karlsen Første mål var liv og røre i Borgertoget 2014 en stor suksess! Senere ble orkesteret hyret inn til ulike arrangementer, bl. a. Champion League-kamper i regi av LHK. LEVEKÅR: Sommerleir på Metodistkirkens leirsted Trettenes i Farris, juni 2014 Leiren e et ledd i arbeidet med levekårsforskjeller og barnefattigdom. Samarbeid med Metodistkirken/predikantringen. 20 barn deltok juni, med aktiviteter som ridning, padling, speideraktiviteter, matlaging, leirbål, allsang mm. Utvelgelse/påmelding var i år organisert gjennom Barnevernet og NAV/NAV INTRO. Støtte til medlemsorganisasjonene Frivilligsentralen har på forespørsel bidratt når organisasjoner har ønsket hjelp, f eks har flere frivillige deltatt på Metodistkirkens Seniortreff med servering av middag for eldre fra hele kommunen. Vi har også bidratt med praktisk hjelp hos Kameratklubben på Torstrand etter at de overtok kommunens frokosttilbud til rusavhengige. Fond for fritidsaktiviteter Frivilligsentralen i Larvik og Predikantringen har avsatt midler til drift av et fond. Formål: Støtte til deltagelse i foreningslivet, fritidsaktiviteter og nødvendig utstyr. Målgruppe: Lavinntektsfamilier med barn i aldersgruppen 6-16 år år etter behov. Målsettingen med ordningen er å gi tilskudd til kontingenter og utstyr til enkeltpersoner slik at barn og unge berørt av fattigdomsproblematikk kan delta på fritidsaktiviteter i nærmiljøet. Enestående familier (Samarbeid med IOGT) Frivilligsentralen har rekruttert ledere til et aktivitetstilbud for enslige foreldre og barna deres, og støtter aktivitetene økonomisk og praktisk. Koordinator: Jeanette Gulliksen Det ble arrangert Sommerleir på Malmøya i juli, og tur til Kristiansand dyrepark i september. Totalt ble det gjennomført 15 aktiviteter i Natteravn Frivilligsentralen overtok i desember 2013 organiseringen av Natteravn-ordningen i Larvik. Fortsatt har vi samarbeid med ungdomsskolene, men vi driver også rekruttering via sentralen, gjennom brosjyre/nettsider og Facebook og gjennom god dialog med politiet. Etter en vurdering av oppslutning ble det vinteren 2014 bestemt at vi konsentrerer Natteravn-tilbudet om sommerhalvåret dvs. april-september. Anita Haga, deltidsansatt ved Frivilligsentralen i perioden 2014/2015, har ansvar for koordinering. Målsetning: trygge voksne ut i gatene hver lørdag kveld! Utlånssentral I ble det innsamlet en betydelig mengde sportsutstyr som har vært lagret på Munken og i lokalene våre på Tanum. Vi tilbyr gratis lån av ski/skøyter/snowboard/ rulleskøyter mm.

4 Målsetning: folkehelse/aktivitet/ut av sofaen! Andre tiltak: Transport Frivilligsentralen har 1 bil, den er tilgjengelig for bruk av våre medlemsorganisasjoner. Vi har bidratt med noe transport av funksjonshemmede og eldre (f eks. til Seniorball 2013 & 2014), men vi er også opptatt av dilemmaene denne aktiviteten innebærer: risiko, godtgjørelse, konkurranse med drosjenæringen, skader, frivilliges bruk av egne biler, osv. Dessuten: så lenge den ene bilen vi har er i ukentlig bruk på Tanum til henting/levering av møbler etc., begrenses dette automatisk. Frivillig på institusjon Frivilligsentralen har videreført samarbeidet med Kveldsol kommunalt dagsenter for demente. Våre frivillige fungerer som vertskap for «gjestene» som er personer med tidlig demens-diagnose. Vi har også etablert besøksgruppe på Huseby bofellesskap i Tjølling, der frivillige har hatt sosialt samvær med beboere en gang per uke. Leksehjelp Det formidles leksehjelp til barn, på en-til-en-basis. Det gis hjelp 1-2 timer per uke. Frivilligsentralen formidler også kontakt med eksisterende leksehjelptilbud i kommunen. En-til-en-kontakter: Følge til lege/sykehus/butikk osv Frivilligsentralen har samarbeid med hjemmesykepleien og andre enheter som formidler behov for følge og assistanse. Besøksvenn Frivilligsentralen formidler frivillige som besøksvenner rundt omkring i kommunen. Noen syke/eldre har kontaktet oss selv, andre oppdrag får vi gjennom kommunale enheter. Både den frivillige og brukerne opplever dette som meget positivt! Andre samarbeidsaktører i 2014 Norskskolen Enhet for Rus og Psykiatri Ifokus Friomsorgen/Kriminalomsorgen Daglig leder har også i 2014 deltatt i faglige nettverk for daglige ledere i frivilligsentraler i Vestfold. Det har i 2014 vært avholdt månedlige møter, 1 seminar og 1 større regionkonferanse. Daglig leder har også deltatt i ulike kommunale arbeidsgrupper der frivillighet er tema. Hun har også informert om Frivilligsentralens arbeid for en rekke organisasjoner og kommunale enheter. Internett Frivilligsentralen har egen hjemmeside og Facebook-side. Det er anledning til å ta kontakt og melde seg som frivillig via nettsidene og det gis informasjon og påminnelser om aktiviteter og relaterte tilbud rundt omkring i kommunen. Medlemsorganisasjonene kan fremme sine aktiviteter via våre sider. Sosiale aktiviteter for registrerte Frivillige i 2014 Det er viktig å ta godt vare på de frivillige! Det er også veldig hyggelig å samle våre frivillige til sosialt samvær - vi legger opp til minst 2 årlige gratisarrangementer - før sommerferien og før jul.

5 Juli 2014 ble det avholdt fest for frivillige i Steinbakken, Thor Heyerdahls barndomshjem, med underholdning fra TIMBA TIMBA, kulturelt innslag fra Kristin Solli Schøyen & Harald Schøyen, reker og loff! Ca. 50 personer deltok. Desember 2014 var det julelunsj med innvielse av våre nye lokaler i Øvre Torggate. Frivillighetssentralens tilbud av tjenester varierer etter hva de frivillige til en hver tid representerer av ressurser og egne ønsker. Tall om Frivilligsentralen: Et viktig mål for Frivilligsentralen er å skape gode møteplasser, få mennesker ut av isolasjon og inspirere til engasjement og deltakelse. Per var det registrert 125 frivillige (80 frivillige ), dvs. personer som har vært innom sentralen og fylt ut skjema. I tillegg kommer besøkende og deltakere på ulike grupper/aktiviteter. Ikke alle registrerte frivillige har vært like aktive, men det har vært stor interesse for å bidra: like mange kvinner som menn aldersspenn fra 16 til 74 personer med ulik kulturell bakgrunn Finansiering: Frivilligsentralen finansieres gjennom kommunalt tilskudd og statstilskudd fra Kulturdepartementet. Viktige forutsetninger for den statlige støtten er at midlene brukes til drift av frivilligsentral, i tråd med statlige retningslinjer, at daglig leder er ansatt i 100 % stilling og at det lokale tilskuddet er på minimum 40 % av totalbudsjettet. I 2014 mottok Larvik Frivilligsentral fra departementet og fra kommunen. NAV bidro med kr ,- ihht. avtale om integreringsarbeid. Deler av overskuddet fra 2013 er benyttet til å dekke utgifter på Tanum, og innkjøp av brukt bil kr ,- fra AOK-avdelingen i Larvik kommune. Vi mottok kr ,- i levekårsmidler Estimert overskudd for den kommunale driften er kr ,-. Vi er registrert som mottaker av Grasrotandel hos Norsk Tipping. Kr er overført til vår Fondskonto fra Norsk Tipping i 2014, og vi hadde 11 registrerte spillere pr Tanum Gjenbruk har hatt 83 salgsdager i 2014, og totalt er det omsatt varer for kr ,- Viser til framlagt regnskap og revisors beretning for STYRETS ARBEID Det har vært god dialog mellom styret og daglig leder, og mange i styret har bidratt inn i ulike aktiviteter. Styreleder har vært webansvarlig. Møtevirksomhet: Det har vært 5 styremøte i perioden, og 29 saker til behandling. Styreleder deltok også på: Temamøte om levekårsforskjeller og barnefattigdom Ung i Larvik, konferanse Innflytterdagen i Bølgen STYRET I FRIVILLIGSENTRALEN 2014: Ann Kristin Aanstad, Idrettsrådet, styreleder Gunn Jacobsen, Kiwanis, nestleder Cecilie Lund, Redd Barna, medlem Anne Lise Svae Kjennvold, Revmatikerforeningen, medlem Tom Kristensen, politisk valgt, medlem Laila Brandsdal Johnson, Dysleksi Sandefjord og Larvik, Vara 1 Marianne Skyvulstad, KIA, Vara 2 Laila Eliassen, politisk valgt, varamedlem

6 Daglig leder: Tone Margaret Anderssen Styret og daglig leder ønsker å rette en stor takk til alle frivillige, brukere, organisasjoner, lag, foreninger og Larvik Kommune for et godt samarbeid i 2014! MEDLEMSORGANISASJONER per : Arabisk kvinneforening i Larvik Blindeforbundet Vestfold Dysleksi Sandefjord og Larvik Grønt Nettverk Hjerte for å hjelpe Home Start IOGT KFUK/KFUM Kristent interkulturelt Arbeid, Stavern Kiwanis Club Larvik Bøken Larvik Diabetesforbund Larvik Filippinske Dansegruppe Larvik Idrettsråd Larvik Metodistkirke Larvik Revmatikerforening Larvik skolekorps LOT (Larvik og omegn Turistforening) Orlogsbriggen Fredriksverns venner Redd Barna Røde Kors Larvik Larvik Filmklubb Nye 2015: STOFFSKIFTEFORBUNDET VESTFOLD LOKALLAG Vineyard Kristne Felleskap Larvik FORENINGEN JULAFTEN I LARVIK, Ukrainagruppa HLF LARVIK OG LARDAL Hovedmål og utfordringer i 2015 Kvalitetssikre arbeidet med de frivillige Etablere faste aktiviteter i nye lokaler; inkludere og inspirere organisasjonene våre Videreføre hjelpe- og besøkstjenesten og øke antall hjelpere og brukere Frivillig innsats som supplement til de kommunale tjenestene Videreføre/styrke igangsatte prosjekter Tenke helhetlig, bidra til en strategi for frivilligheten i Larvik Være aktiv part i kommunens folkehelsearbeid Samle medlemsorganisasjonene til dialog 1-2 ganger per år Frivilligsentralen er og skal være et lavterskeltilbud. Det medfører at kontoret i stor grad må arbeide fleksibelt i forhold til oppgaver som kommer inn, og søke å finne løsninger på ulike udekkede behov. Kulturdepartementet legger vekt på at sentralene skal utvikles av menneskene som er tilknyttet den på en eller annen måte. Dette mener vi er en del av hverdagen på Frivilligsentralen i Larvik. Larvik, 21. april 2015 Tone M. Anderssen Daglig leder Ann-Kristin Aanstad Styreleder

Moss Frivilligsentral

Moss Frivilligsentral Årsmelding 2013 Moss Frivilligsentral Møteplasser Mangfold Muligheter Moss Frivilligsentral Skoggata 24 1530 Moss Tlf. 922 98 551 post@moss.frivilligsentral.no http://moss.frivilligsentral.no Lik Moss

Detaljer

Frivillighetsmelding del 2

Frivillighetsmelding del 2 Frivillighetsmelding del 2 Sammen om Porsgrunn Våren 2009 Forord: Frivillighet lever av lyst og dør av tvang Det skjer utrolig mye bra frivillig aktivitet i Porsgrunn! Arbeidet med denne meldingen har

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2001 SENTER FOR FRIVILLIGE TJENESTER I HALDEN

ÅRSRAPPORT 2001 SENTER FOR FRIVILLIGE TJENESTER I HALDEN Fayegården, Svenskegt. 6, 1776 Halden Tlf: 69 17 64 82 E-post: frivillig@halden.net ÅRSRAPPORT 2001 Drivkreftene i frivillig arbeid baserer seg på et engasjement om at noe er viktig og verdifullt nok til

Detaljer

Årsrapport. Alle trenger noen, og noen trenger deg

Årsrapport. Alle trenger noen, og noen trenger deg Årsrapport 2009 Alle trenger noen, og noen trenger deg Innhold 1.0 Innledning.. side 3 1.1 Retningslinjer fra Kulturdepartementet... side 3 1.2 Finansiering. side 3 1.3 Hovedmål og strategier.... side

Detaljer

Årsmelding 2014 Rødtvet seniorsenter

Årsmelding 2014 Rødtvet seniorsenter Årsmelding 2014 Rødtvet seniorsenter Rødtvet seniorsenter - ditt annet hjem - 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning 3 2. Formål 3 3. Visjon/motto 3 4. Styrets arbeid 4 4.1 Styrets sammensetning 4 5. Personalet

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL

ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL Adr: Kirkegt. 53 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 E-post: lillehammer@frivillighet.no Hjemmeside: http://lillehammer.frivillighet.no ÅRSMELDING 2012 For Lillehammer

Detaljer

ÅRSMELDING 2008 FRIVILLIGHETSSENTRALEN LILLEHAMMER. Adr: Jernbanegt. 9 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600

ÅRSMELDING 2008 FRIVILLIGHETSSENTRALEN LILLEHAMMER. Adr: Jernbanegt. 9 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 ÅRSMELDING 2008 FRIVILLIGHETSSENTRALEN LILLEHAMMER Adr: Jernbanegt. 9 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 E-post: lillehammer@frivillighet.no Hjemmeside: http://lillehammer.frivillighet.no ÅRSMELDING 2008

Detaljer

Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark

Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark ADHD HORDALAND Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark ÅRSMELDING 2011 Foto: A. Lien INNHOLD side 1. INNHOLD 1 2. INNLEDNING 2 2.1 FYLKESLAGETS 25-ÅRS JUBILEUM 2 3. VEDTEKTER 3 3.1 13 FYLKESLAG

Detaljer

INNHOLD. 3. STYRET s. 3,4. 4. FRIVILLIGE /BRUKERE/DELTAKERE s. 4. 5. PENSJONISTHJELPEN HAMAR s. 4,5. 7. AKTIVITETER s.

INNHOLD. 3. STYRET s. 3,4. 4. FRIVILLIGE /BRUKERE/DELTAKERE s. 4. 5. PENSJONISTHJELPEN HAMAR s. 4,5. 7. AKTIVITETER s. ÅRSRAPPORT FOR 2 INNHOLD 1. KORT OM HAMAR FRIVILLIGSENTRAL s. 3 2. ÅRSPLAN 2014 s. 3 3. STYRET s. 3,4 4. FRIVILLIGE /BRUKERE/DELTAKERE s. 4 5. PENSJONISTHJELPEN HAMAR s. 4,5 6. ANTALL ÅRSVERK s. 5 7. AKTIVITETER

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2014. Vestre Aker Frivillighetssentral Ris Skolevei 14 0373 Oslo Postboks 109 Vinderen 0319 Oslo

Årsberetning og regnskap 2014. Vestre Aker Frivillighetssentral Ris Skolevei 14 0373 Oslo Postboks 109 Vinderen 0319 Oslo Vestre Aker Frivillighetssentral Ris Skolevei 14 0373 Oslo Postboks 109 Vinderen 0319 Oslo 23 22 05 80 / 48 13 71 80 vestreakerfrivillig@gmail.com www.vinderenfrivillig.no Organisasjonsnummer 981 091 167

Detaljer

Barnefattigdom 2012. 6. november 2012

Barnefattigdom 2012. 6. november 2012 Barnefattigdom 2012 6. november 2012 1. Sammendrag... 2 2. Innledning... 3 3. Bakgrunn for handlingsplan... 3 4. Arbeidet med handlingsplanen... 5 5. Lavinntekts forståelse og begrepsavklaringer... 6 6.

Detaljer

ULLERN FRIVILLIGSENTRAL

ULLERN FRIVILLIGSENTRAL OSLO ULLERN FRIVILLIGSENTRAL 1 ÅRSMELDING 2012 Årsmelding 2012 Ullern Frivilligsentral Innhold Oppdraget... 4 Innledning... 4 Visjon og motto... 4 Ullern Frivilligsentral og Kirkens Bymisjons strategier...

Detaljer

Skien kommune. FORSLAG TIL Frivillighetsmelding for Skien kommune. Handlingsplan 2014-2018

Skien kommune. FORSLAG TIL Frivillighetsmelding for Skien kommune. Handlingsplan 2014-2018 Skien kommune S FORSLAG TIL Frivillighetsmelding for Skien kommune Handlingsplan 2014-2018 INNHOLD 1 BAKGRUNN FOR FRIVILLIGHETSMELDINGEN... 1 2 STYRINGSDOKUMENTER... 1 2.1 STATLIGE STYRINGSDOKUMENTER...

Detaljer

ÅRSMELDING 2006 for Frivillighetssentralen i Lillehammer

ÅRSMELDING 2006 for Frivillighetssentralen i Lillehammer FS06I.fri(07) ÅRSMELDING 2006 for Frivillighetssentralen i Lillehammer INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Overordnet hovedmålsetning for Frivillighetssentralen... 1 2. Hovedmål for året 2006... 1 3. Virksomheten

Detaljer

ULLERN FRIVILLIGSENTRAL

ULLERN FRIVILLIGSENTRAL ÅRSMELDING 2014 OSLO ULLERN FRIVILLIGSENTRAL Innholdsfortegnelse Høydepunkter fra 2014... 2 Oppdraget... 3 Visjon og motto... 3 Strategier for Ullern Frivilligsentral... 3 Utvikling... 4 Frivillighet...

Detaljer

Rødtvet Seniorsenter Årsmelding 2013

Rødtvet Seniorsenter Årsmelding 2013 Rødtvet Seniorsenter Årsmelding 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 2 2. FORMÅL... 2 3. VISJON / MOTTO... 2 4. STYRETS ARBEID... 3 4.1 Styrets sammensetning... 3 5. PERSONALET VED SENIORSENTERET...

Detaljer

Årsmelding Nittedal Frivilligsentral

Årsmelding Nittedal Frivilligsentral 2014 Årsmelding Nittedal Frivilligsentral WWW.NITTEDALFRIVILLIGSENTRAL.NO POSTKASSE@NITTEDALFRIVILLIGSENTRAL.NO Org nr. 980 382 613 Mobil 400 16 675 Gamle Glittrevei 11 1484 Hakadal 1 Nittedal Frivilligsentrals

Detaljer

Ringerike Frivilligsentral kan gi innhold og mening i hverdagen din

Ringerike Frivilligsentral kan gi innhold og mening i hverdagen din Ringerike Frivilligsentral kan gi innhold og mening i hverdagen din Å være frivillig betyr å bry seg om sine medmennesker og å ta ansvar i nærmiljøet Det kan være mange positive opplevelser i møte med

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 Asker Frivilligsentral Hasselbakken

ÅRSRAPPORT 2014 Asker Frivilligsentral Hasselbakken 1. MÅLSETTINGER OG DRIFT ÅRSRAPPORT 2014 Asker Frivilligsentral Hasselbakken Hovedmål 1. Hasselbakken skal være en lokal åpen og inkluderende møteplass 2. Tilrettelegge for at alle som ønsker å arbeide

Detaljer

RØDE KORS STAVANGER ÅRSMØTE 4. MARS 2015. Org.nr 975658694

RØDE KORS STAVANGER ÅRSMØTE 4. MARS 2015. Org.nr 975658694 RØDE KORS STAVANGER ÅRSMØTE 4. MARS 2015 Org.nr 975658694 Arrangement i Østervåg på den internasjonal førstehjelpsdagen 13. september Foto: Bjørn Harald Lye 1 ÅRSBERETNING 2014 Lokalforeningsstyret Ledelsen

Detaljer

Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012

Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012 Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012 1 2 Innholdsfortegnelse 1 VEDLEGG 1: ÅRSMELDING FRA GATEJURISTEN TROMSØ... 2 2 VEDLEGG 2: ÅRSMELDING GATEJURISTEN BERGEN... 6 3 VEDLEGG 3: ÅRSMELDING FOR GATEJURISTEN

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. 1 A: Wolffs gate 12 5006 Bergen. M: +47 934 90 301 Web: www.frivillighet.org Org. nr: 986 210 997

ÅRSMELDING 2013. 1 A: Wolffs gate 12 5006 Bergen. M: +47 934 90 301 Web: www.frivillighet.org Org. nr: 986 210 997 ÅRSMELDING 2013 1 Innhold: 1. Innledning 1.1. Hovedmålsetning og arbeidsprinsipp 2. Aktiviteter 2.1 Egen aktivitet 2.2 Samarbeidsprosjekter 3. Økonomi 4. Organisering 4.1. Eiere 4.2. Styret 4.3. Administrasjon

Detaljer

Årsmelding. Alta Frivilligsentral 2011

Årsmelding. Alta Frivilligsentral 2011 Årsmelding Alta Frivilligsentral 2011 Alta Frivilligsentral ble etablert i 1993, og har siden den gang drevet et viktig arbeid i Alta kommune. Målsettingen til sentralen er: Alta Frivilligsentral er en

Detaljer

Årsmelding IOGT Region Sør-Norge 2013 Org. Nr. 993 350 230

Årsmelding IOGT Region Sør-Norge 2013 Org. Nr. 993 350 230 Årsmelding IOGT Region Sør-Norge 2013 Org. Nr. 993 350 230 IOGT Sør-Norge er en av 5 regioner i den landsomfattende frivillige organisasjonen IOGT i Norge. Virksomheten har sitt region-kontor i Sandefjord,

Detaljer

Frivillighetssentralen Violgata 14 ÅRSRAPPORT 2004

Frivillighetssentralen Violgata 14 ÅRSRAPPORT 2004 Halden Frivillighetssentralen Violgata 14 ÅRSRAPPORT 2004 Innholdsfortegnelse Visjon og mål 3 Forord 4 Nyheter 5 Styret 9 Besøkstjenesten 10 Boka Hjem 10 Tilvalgsfaget Sosialt arbeid 11 Følgetjenesten

Detaljer

post@sagene.frivilligsentral.no 45 63 79 84 Hilde Muri Krahn, hilde@sagene.frivilligsentral.no 47 47 32 56

post@sagene.frivilligsentral.no 45 63 79 84 Hilde Muri Krahn, hilde@sagene.frivilligsentral.no 47 47 32 56 Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger Skjemaet skal utgjøre side 1 i søknaden. Lag helst én fil av skjema, søknad og eventuelle vedlegg. Det forutsettes at man ved innsendelse

Detaljer

Handlingsplan barnefattigdom 2012

Handlingsplan barnefattigdom 2012 Handlingsplan barnefattigdom 2012 HANDLINGSPLAN BARNEFATTIGDOM 2012 Bakgrunn Eidsberg kommune er en kommune med stor andel av barn som vokser opp i familier med lav inntekt. Dette gjør at barna har en

Detaljer

Moelv Frivilligsentral

Moelv Frivilligsentral Moelv Frivilligsentral Årsberetning 2012 Buketten lagde sin egen Kokebok KULpåTUR sine Stempelkort Moelv Frivilligsentral og Buketten hadde 15 års jubileum i år! Jubileumsfest på Tingnes Spiseri Hobbytreffens

Detaljer

Frivillighet og mangfold

Frivillighet og mangfold IMDi Veileder i mangfoldsarbeid for kommuner og frivillige organisasjoner Illustrasjonsfoto: Shutterstock og IMDI Design og trykk: Wittusen & Jensen ISBN 978-82-8246-149-8 (trykk) ISBN 978-82-8246-150-4

Detaljer

Årsmøte. 11. mars 2015. Årsmøtevedtatte dokumenter. Side 1 av 15

Årsmøte. 11. mars 2015. Årsmøtevedtatte dokumenter. Side 1 av 15 Årsmøte 11. mars 2015 Årsmøtevedtatte dokumenter Side 1 av 15 ÅRSBERETNING 2014 KAPITEL 1 OPPDRAG OG MÅLGRUPPER 1.1 Historisk oppsummering 1. oktober 2014 kunne Sjetne Frivilligsentral markere at det var

Detaljer