SAMLET SAKSFRAMSTILLING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAMLET SAKSFRAMSTILLING"

Transkript

1 Side 1 av 7 Arkivsak: 06/3024 SAMLET SAKSFRAMSTILLING SS - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR MIDTÅSEN, GNR. 43/339 M. FL. - GJENOPPTAK AV PLANARBEID NY 1. GANGSBEHANDLING Saksbehandler: Tone Refsahl Arkiv: 611 L12 Saksnr.: Utvalg Møtedato 80/14 Plan- og utbyggingsutvalget /14 Rådet for funksjonshemmede Rådmannens innstilling: Rådmannen anbefaler at plan- og utbyggingsutvalget fatter følgende vedtak: Forslag til reguleringsplan for Midtåsen med tilhørende reguleringsbestemmelser, begge datert sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn jf. plan- og bygningslovens Møtebehandling: Plan- og utbyggingsutvalget behandlet saken i møte den : Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Plan- og utbyggingsutvalgets vedtak: Forslag til reguleringsplan for Midtåsen med tilhørende reguleringsbestemmelser, begge datert sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn jf. plan- og bygningslovens Rådet for funksjonshemmede behandlet saken i møte den : Rådmannens innstilling tas enstemmig til orientering. Rådet for funksjonshemmedes uttalelse: Rådmannens innstilling tas enstemmig til orientering.

2 Side 2 av 7 SAKSUTREDNING: Bakgrunn: Sandefjord kommune varslet oppstart av reguleringsarbeid for eiendommen gnr. 43/339 m. fl. på Midtåsen i henhold til gammel plan- og bygningslov. Planområdet var på ca. 164 daa og omfattet Anders Jahres boligeiendom med parkanlegg samt tilgrensende kommunale arealer. Hensikten med reguleringsarbeidet var å få vurdert framtidig bruksområde for bygningsmassen og resten av det store området. Aktuelle formål var bolig-, kulturelle-, allmennyttige-, sosiale- eller næringsformål. Reguleringsarbeidet var ment å skulle avklare hvorvidt mindre deler av Midtåsen eller de kommunale arealene skulle kunne bebygges, ev. med boliger. I kommuneplanens arealdel er eiendommen Midtåsen avsatt til byggeområde for boliger. Kommunes tilgrensende arealer er avsatt til friområde. Områdene er uregulert. Før jul 2006 kjøpte kommunen eiendommen fra Anders Jahres dødsbo sammen med Vestfold fylkeskommune og Anders Jahres Humanitære Stiftelse. Det ble igangsatt arbeid med fredning av anlegget (hovedbygning og deler av innbo dvs. alt fast inventar samt løst inventar i Arnebergstuen, Anders Jahres kontor og grønt soverom og parkanlegg). Riksantikvaren fattet endelig fredningsvedtak Omfanget av fredningen framgår av vedlagte kartskisse datert Bystyret vedtok i 2008 å bygge skulpturpark og paviljong for Knut Steens verker i parken til boligen. Skulpturparken er realisert og ferdigstilt. I tillegg er det bygget toalett for de besøkende til skulpturparken og til bruk ved andre utendørs besøk og arrangementer. Det er også tilrettelagt for besøksparkering utenfor den øvre porten. Planarbeidet kom så langt som at forslag til reguleringsplan ble fremmet for plan- og utbyggingsutvalget Høyre fremmet utsettelsesforslag som ble enstemmig vedtatt. I vedtatt økonomiplan for er tomtearealer på Midtåsen forutsatt solgt i planperioden. Planarbeidet er derfor tatt opp igjen. Varsel om regulering i 2006: Oppstart av reguleringsarbeidet ble varslet i Sandefjords Blad Naboer og andre berørte ble tilskrevet direkte. Det kom inn 9 bemerkninger til varselet. De fleste av uttalelsene som kom ved varselet om reguleringsarbeid i 2006 omfattet bruken av de kommunale friarealene både for beboere i området og for Mosserød skole. Sammendrag av de uttalelsene som fortsatt er relevante, er samlet i vedlegg 4 sammen med nye uttalelser og konsekvensvurdering. Gjenopptak av planarbeid og ny varsling: Hovedhensikten med planarbeidet nå er å tilrettelegge for ny boligbebyggelse ned mot Mokollveien slik at dette området ev. kan selges. Det har vært vurdert å utarbeide en reguleringsplan kun for kommunens friarealer uten Anders Jahres tidligere boligeiendom. I og med at omregulering til boliger på deler av friarealet begrunnes i et makeskifte av arealformål innenfor planområdet og at allmennheten sikres tilgang til skulpturer, paviljong og parkanlegg, er det imidlertid hensiktsmessig å regulere hele området slik at større deler av den

3 Side 3 av 7 tidligere boligeiendommen reguleringsmessig sikres som friareal. Det er ikke gjort endinger i pågående revisjon av kommuneplanen i samsvar med planforslaget. Hele det tidligere planområdet er derfor varslet på nytt. Naboer og berørte parter ble varslet om gjenopptak av planarbeidet med frist for bemerkinger 14.januar Det ble samtidig opplyst om at synspunkter fra varslingen i 2006 ville følge saken. Det har kommet 5 nye merknader. Også denne gangen knytter merknadene seg i hovedsak til bruken av området som rekreasjonsområde. Fylkesmannen ber kommunen vurdere om planen utløser krav om konsekvensutredning med utgangspunkt i rekreasjonsverdier, naturverdier og risiko- og sårbarhet. Fylkeskommunen har synspunkter knyttet til utformingen av reguleringsplanen og bestemmelsene for eiendommen Midtåsen. Sammendrag av uttalelsene er kort gjengitt i vedlegg 4. Alle uttalelsene er også vedlagt i sin helhet. Planbeskrivelse: Nytt planforslag er nå utført i samsvar med gjeldende plan- og bygningslov og fremmes som en områdeplan. Reguleringsmessige forhold Eiendommen Midtåsen er i kommuneplanens arealdel avsatt til eksisterende boligområde. Kommunen eier de store tilgrensende arealene som i kommuneplanen er avsatt til friområde. Ingen av områdene er regulert. Det er igangsatt reguleringsarbeid for tiltak for syklende og gående langs Dølebakken. Planområdet Planområdet ligger 1-2 km nord for sentrum og er på totalt ca 175 daa inkludert eksisterende boliger i Mokollveien. Eiendommen Midtåsen er samlet på ca 60 daa. Bebyggelsen består av hovedhus, ombygd drivhus og garasje med portnerbolig. I tillegg er det på eiendommen en gartnerbolig, hundehus, garasjeanlegg og redskapsboder. Uteområdet knyttet til hovedhuset er parkmessig opparbeidet til høy standard. Resten av planområdet består av småkollete terreng med mye edellauvskog (hovedsak bøk) og noe barskog. Det går flere stier gjennom området, primært øst / vest som forbindelse fra Dølebakken og Breidablikkområdet mot Mokollveien og selve Mokollen. Det er også sti opp mot høydebasseng/vannmagasin. P.g.a. mye vegetasjon er det ikke samme storslåtte utsikt over byen som fra deler av boligeiendommen på Midtåsen og fra Mokollen. De høyeste delene av området preges av vannmagasinet og et inngjerdet høydebasseng som ikke er i bruk. Fra vannmagasinet går det flere hovedvannledninger sydover og nordover samt kanal for overvann. Det pågår arbeid med oppgradering av hovedvannettet. Eierforhold Eiendommen Midtåsen (gnr. 43/339, 688, 689) eies av Midtåsen AS (Sandefjord kommune, Vestfold fylkeskommune og Anders Jahres Humanitære Stiftelse). I tillegg til eiendommen Midtåsen eier kommunen i overkant av 100 daa i det området som det er varslet reguleringsplan for dvs. gnr 43/60, 340, 341, 362, 363 og 690 og gnr. 39/34, 35, 45 og 54. Syv private boligeiendommer langs Mokollveien inngår også i planområdet. Atkomst til planområdet i dag Eiendommen Midtåsen har atkomst fra Dølebakken via Midtåsveien. Midtåsveien er stengt ut mot Ringveien. Atkomsten til nordvestre del av området med eksisterende boliger skjer i

4 Side 4 av 7 dag gjennom boligfeltet ned mot Ringveien. Krysset mellom Plutos vei og Mokollveien, er et Y-kryss og vanskelig manøvrerbart for større kjøretøy. Det er ca. 50 boliger som har atkomst fra de interne veiene Plutos vei, Neptuns vei og Kometveien. Plutos vei er stengt ut mot Midtåsveien. Mokollveien som betjener noen boliger, høydebassenget og barnehagen, er åpen for ferdsel mot syd (sentrum). For fotgjengere som kommer fra sentrum er det stiatkomst til Midtåsen fra Mokollveien og fra Mårveien. Portene er åpne på dagtid. Mokollveien har en stigning som varierer mellom 1:10 og 1:15. Kjørebanen er 4,5 til 5 m bred og det er 7 8 m mellom eiendomsgrensene. Veien har autovern på nordsiden. Planforslag og bestemmelser: Ca 10 daa av selve eiendommen Midtåsen foreslås regulert til bebyggelse og anlegg, resten ca 50 daa reguleres til grønnstruktur; park og naturområde. Det framgår av bestemmelsene at byggeområdet kan nyttes til undervisning, kurs, konferanse, bevertning, overnatting og kulturformål i den grad bruken er forenelig med fredning av bygningene og området rundt. De delene som er fredet, foreslås i tillegg regulert med hensynssone. Fredningsbestemmelsene er tatt inn i reguleringsbestemmelsene. Det er også regulert et område for ny bebyggelse som vil kunne supplere driften av den fredete bygningen, f.eks til uteservering og rom til overnatting. Mot Mokollveien er det i tillegg til eksisterende boliger foreslått nytt byggeområde for boligbebyggelse (småhus, kjedehus, rekkehus eller lavblokk). Bebyggelsen kan være i inntil tre etasjer (maks. høyde 10 m) med utnyttelse BYA= 25%. Bruksarealet (BRA) skal likevel ikke overstige 6000 m2. Illustrasjonsplanen antyder at det kan bygges ca. 40 nye boenheter. Forbindelsen fra Dølebakken til Mokollveien via eksisterende stisystem skal opprettholdes gjennom byggeområdet. Noe av bøkeskogen ned mot Mokollveien 53 kan bevares ved viste byggegrenser. Nytt boligområde har en utstrekning på 11,3 daa. Illustrasjonsplanen viser mulighet for flere mindre nærlekeplasser, men disse er ikke regulert inn. Det er imidlertid knyttet reguleringsbestemmelser til området som sikrer opparbeidelse i henhold til utfyllende bestemmelser i kommuneplanens arealdel. Ved siden av eksisterende drikkevannsmagasin er det foreslått regulert areal til et magasin til. Før nytt vannmagasin kan bygges, skal stien som i dag benyttes for å komme til området for uteaktiviteter Mosserød skole og nærmiljøet bruker, legges om. Ny sti skal i samme grad som eksisterende sti, tilrettelegges for rullestol/barnevogn. Resten av planområdet foreslås regulert til grønnstruktur, naturområde. Rett utenfor den øvre porten er de parkeringsplassene som er opparbeidet, regulert til parkering. Det er regulert inn mulighet for veiutvidelse til en 8,5 m atkomstvei i Mokollveien. Opparbeidelse av veien er tatt inn som rekkefølgekrav. Internvei i nytt byggeområde for boliger og driftsvei til vannmagasinene og andre tekniske anlegg på toppen av området er ikke regulert i planforslaget, men sikret ivaretatt gjennom reguleringsbestemmelser og byggegrenser. Det er høydeforskjell mellom veien og planområdet som gjør at ny atkomstvei bør legges der hvor Mokollveien flater ut, opp mot Mokollveien 35.

5 Side 5 av 7 Konsekvenser av planforslaget: Arealbruksendringen er i strid med gjeldende kommuneplan. I og med at omfanget av byggeområdet reduseres framfor å økes i reguleringsforslaget i forhold til gjeldende kommuneplanen, vurderer kommunen at det ikke utløser krav om konsekvensutredning. Det er likevel gjort en konsekvensvurdering etter mal for nye områder i kommuneplanen. De negative konsekvensene knyttes til landskapsverdi, naturmangfold, frilutsliv/rekreasjon. De positive knytter seg til beliggenhet for et nytt boligområde med nærhet til sentrum, servicefunksjoner, skole, barnehage og nærturområder. Konsekvensvurdering framgår av vedlegg 4. Rådmannens merknader: Rådmannen har vurdert risiko og ser at det kan være behov for særskilte tiltak, herunder behov for flomveier slik at de kan sikres ved en utbygging av boligområdet. Det er derfor satt krav til tekniske planer ved utbygging av boligområdet hvor forholdene rundt overvann, vann og avløp må utredes og løses. Det er likeledes satt krav i forhold til grunnundersøkelser og radon. Eiendommen Midtåsen er i kommuneplanens arealdel avsatt til boligområde og har tidligere vært en privat inngjerdet boligeiendom uten tilgjengelighet for allmennheten. Eiendommen Midtåsen er unik og har allerede hatt stor tilstrømning både fra lokalsamfunnet og andre besøkende. Ved fylkeskommunens engasjement og eierskap var det en forutsetning at eiendommen skulle nyttes til aktiviteter i et regionalt perspektiv, eksempelvis innenfor kunst og kultur. Det har derfor vært naturlig å opparbeide skulpturpaviljongen/parken for Knut Steens skulpturer samt publikumstoalett på eiendommen. I den videre utviklingen av eiendommen kan det være behov og noe supplerende bebyggelse. Rådmannen mener det fortsatt er riktig å regulere til det bruksområdet som var forutsatt ved kjøpet og som området har i dag. Dersom det senere for eksempel gjennom salg av eiendommen viser seg hensiktsmessig å regulere den delen av eiendommen som er regulert til byggeområde for kombinert bebyggelse og anlegg tilbake til boligformål, bør dette skje gjennom en omregulering. Friområdene innenfor planområdet skal være tilgjengelige for allmennheten. Områdene er velegnet for utendørs lek og friluftsliv, noe den aktive bruken fra Mosserød skole og nærmiljøet viser. Egnede arealer for utendørs lek og friluftsliv er grunnleggende for folks helse og trivsel. For barn og unge er tilgangen til bolignære oppholdsarealer viktige for fysisk og mental utvikling. For ungdom og voksne er egnede områder for utendørs fysisk aktivitet en viktig forutsetning for å forebygge, og eventuelt reparere helseplager og mistrivsel. Muligheten for naturopplevelse i form av variert vegetasjon, dyreliv og terrengformer øker kvaliteten på utendørsaktivitetene. Rådmannen mener at det store samlede arealet som nå er tilgjengelig på Midtåsen, sammen med Mokollen, har disse kvalitetene. Det er derfor en ønsket forutsetning at den bruken som er her i dag skal opprettholdes og videreutvikles. Kjøpet medførte en økning av tilgjengelige arealer på ca 60 daa, hvorav over 50 daa nå foreslås regulert til grønnstruktur. Det er derfor etter rådmannens skjønn akseptabelt å regulere deler av friområde avsatt i kommuneplanen til boligformål. Området mellom eksisterende boliger med foreslåtte dybde som vist i planforslaget, bør kunne aksepteres som byggeområde. Rådmannen mener at reguleringsplanen ivaretar at skolen og elevene fortsatt kan bruke områdene som tidligere da de nye boligene ikke bygges på det området som i dag brukes mest intensivt i skolesammenheng og at det samlede friområdet er vesentlig større enn tidligere.

6 Side 6 av 7 Eksisterende vei til eiendommen Midtåsen er bygget som en privat avkjørsel og er ikke dimensjonert for stor trafikkbelastning eller større kjøretøyer. Både m.h.t. landskap og at atkomstveien framstår som en del av det fredete anlegget og derfor ikke bør utvides, er det ikke anbefalt å utvikle boliger i skråningen på østsiden. Disse ville i tillegg få en ugunstig orientering i forhold til sol. Rådmannen mener imidlertid at det er viktig å tilrettelegge for ny bebyggelse som støtter opp under bruken av det fredede anlegget. Ny bebyggelse må tilpasses omgivelsene og ha et begrenset omfang som heller ikke nødvendiggjør større utvidelse av atkomstveien. Dersom tilknytningen til Midtåsveien skal få en utforming som tilfredsstiller dagens krav til kryssutforming, må den nedre porten fjernes eller bygges om. Dette er ikke forenelig med fredningen av eiendommen. Rådmannen forutsetter derfor at f.eks. turistbusser som skal besøke området finner kjørerute eller manøvrere på en måte som gjør at de kommer inn Midtåsveien og atkomstveien fra nord. Det er heller ikke forutsatt ved kjøp av eiendommen at det skulle tilrettelegges for parkering og stor personbiltrafikk til eiendommen selv om området er åpent for allmennheten. En av stiene som fører opp til Midtåsen starter i enden av Mårveien. Eiendommen i enden her, gnr. 43/60, eies av Sandefjord kommune. Eiendommen er på ca 900 m2 og kan i prinsippet være en separat byggetomt. Det er viktig at det blir en utbedring av stien som starter her dersom eiendommen i Mårveien for eksempel selges. Den kommunale veien over Mokollen blir i stor grad brukt som turvei av gående. Rådmannen anser ikke at reguleringen tilfører dette veinettet vesentlig mer biltrafikk slik at fotgjengeranlegg må vurderes. Dersom det skulle bli mye uønsket biltrafikk i dette turområdet, er det også en mulighet å stenge Mokollveien for gjennomkjøring syd for boligene. Reguleringsbestemmelsene er bearbeidet etter innspill fra Kulturarv/Vestfold fylkeskommune. Skjøtselsplanen som etterlyses ble imidlertid oversendt Kulturarv med en endring og er godkjent gjennom e-post derfra Konklusjon: Tilgjengelig friareal i planområdet økes med over 50 daa på eiendommen Midtåsen. Med bakgrunn i dette mener rådmannen at det kan aksepteres ca 11 daa til boligbygging ned mot Mokollveien på arealer som i dag er friområde. Allmennhetens interesser ivaretas videre best ved at eiendommen Midtåsen reguleres i samsvar med den bruken som området i dag. Det anbefales at planen legges ut til offentlig ettersyn. Vedlegg: 1. Oversiktskart 2. Forslag til reguleringsplan datert Forslag til reguleringsbestemmelser datert Konsekvensvurdering med sammendrag av uttalelser datert Sjekkliste ROS datert Kart med omfang av fredningen datert Illustrasjoner nytt boligområde datert

7 Side 7 av 7 8. Uttalelser fra Nils Selåsdal, Mokollveien 44 datert fra Statens Vegvesen datert fra Sandefjord og Oplands Turistforening datert fra Fylkesmannen i Vestfold datert og fra Vestfold Fylkeskommune datert og fra FAU ved Mosserød Skole datert fra Mosserød Nærmiljøutvalg datert underskrifter fra elever ved Mosserød skole november 2006 fra Kari Jacobsen og Morten Hellemann datert fra Statens Vegvesen datert fra Kommuneoverlegen datert fra Fylkesmannen i Vestfold datert fra Vestfold fylkeskommune datert og Øvrige dokumenter i saken: PU sak 32/09 behandlet Fredningssak Rapport arkeologisk registrering Dokumentene er også tilgjengelig på kommunens kartportal.

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015.

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Planbeskrivelse Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Forslagsstiller: Konsulent: Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Innhold 1. Bakgrunn 5 Hensikt med

Detaljer

Forslag til detaljregulering for Østsiden sykehjem - Sentrum Øst. Forslagstiller: Fredrikstad kommune

Forslag til detaljregulering for Østsiden sykehjem - Sentrum Øst. Forslagstiller: Fredrikstad kommune Saksnr.: 2012/11843 Dokumentnr.: 45 Løpenr.: 60804/2013 Klassering: Østsiden Sykehjem Saksbehandler: Petter Stordahl Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 30.05.2013 46/13 Bystyret

Detaljer

LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE

LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE GNR/BNR: 64/18 LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KONSEKVENSUTREDNING REV: ETTER OFFENTLIG ETTERSYN 18.11.2014 LANDSKAPSARKITEKTENE BERG & DYRING AS Postboks 1032, 1510 Moss.

Detaljer

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Arkivsak dok. 11/03897 21 Saksbehandler Sigrid Lerud Saksgang Planutvalget Møtedato Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Rådmannens innstilling: Planutvalget i Gran

Detaljer

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO TRØR-08/7149-52 53776/13 25.07.2013 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013

Detaljer

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR MØLLENHOFVEIEN 23 Krokstadelva Gnr/Bnr 40/14 med flere. NEDRE EIKER kommune. Dato: 27.06.11 PLANSKISSE Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS Forslaget utarbeidet av: INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Ås rådhus, Lille sal. 27.04.2006 kl. 18:00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Ås rådhus, Lille sal. 27.04.2006 kl. 18:00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Ås rådhus, Lille sal 27.04.2006 kl. 18:00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

Fastsetting av planprogram - detaljregulering Fridtjof Nansens vei 11 - Bodø Airport Hotel, Sentrum

Fastsetting av planprogram - detaljregulering Fridtjof Nansens vei 11 - Bodø Airport Hotel, Sentrum Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.02.2015 10479/2015 2013/3061 L13 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/12 Komite for plan, næring og miljø 03.03.2015 Fastsetting av planprogram - detaljregulering

Detaljer

1. GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR SAGA TERRASSE

1. GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR SAGA TERRASSE ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 87/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 04.05.2015 1. GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR SAGA TERRASSE Vedtak Med henvisning til plan-

Detaljer

Oppdragsgiver. Frednes Bolig AS. Rapporttype. Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE

Oppdragsgiver. Frednes Bolig AS. Rapporttype. Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE 1 Oppdragsgiver Frednes Bolig AS Rapporttype Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE Feil! Fant ikke referansekilden. 2 3 (32) FREDNES BOLIG

Detaljer

0605_397 DETALJREGULERINGPLAN HØNEN GÅRD GNR 86/521 - GNR 86/798 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM

0605_397 DETALJREGULERINGPLAN HØNEN GÅRD GNR 86/521 - GNR 86/798 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM 0605_397 DETALJREGULERINGPLAN HØNEN GÅRD GNR 86/521 - GNR 86/798 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM Arkivsaksnr.: 14/357 Arkiv: L12 Saksnr.: Utvalg Møtedato 95/14 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning

Detaljer

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for del av Valle

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for del av Valle Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 22.05.2012 31529/2012 2010/3605 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/82 Komite for plan, næring og miljø 22.11.2012 Bystyret 13.12.2012 Sluttbehandling

Detaljer

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning PLANBESKRIVELSE Detaljreguleringsplann for Kvartal 121 B. Anne Diesens Torg Plan id. 072200 Dato: 12.10.122 Revidert 26.09.13 1 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN... 3 3 PLANSTATUS... 4 4 BESKRIVELSE

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 262/14 Hovedutvalg for overordnet planlegging 15.12.2014 SLUTTBEHANDLING AV DETALJREGULERING FOR S4 - SKOVLY, JESSHEIM Vedtak Med henvisning

Detaljer

Utarbeidet av: Hjellnes Consult as for Bulk Eiendom AS (sist revidert 2010.12.16).

Utarbeidet av: Hjellnes Consult as for Bulk Eiendom AS (sist revidert 2010.12.16). Vedlegg: Forslagsstillers planbeskrivelse side 1 av 33 Forslagsstillers planbeskrivelse Fugleåsen næringsområde Planforslag til offentlig ettersyn Detaljreguleringsplan Utarbeidet av: Hjellnes Consult

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 282/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.12.2012 DETALJREGULERINGSPLAN FOR KONGRESSHALL GARDERMOEN - 1. GANGSBEHANDLING Vedtak

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune 1. GRUNNLAG OG FORUTSETNINGER... 4 1.1 Bakgrunn og formål... 4 1.2 Planprosess og medvirkning... 4 1.3 Planstatus og rammebetingelser... 6 1.4 Beskrivelse

Detaljer

Planbeskrivelse til. Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo. i Hol kommune

Planbeskrivelse til. Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo. i Hol kommune Planbeskrivelse til Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo i Hol kommune 21. mai 2012 Innhold 1. Forord... 4 2. Bakgrunn... 5 3. Mål og forutsetninger... 6 4. Eksisterende situasjon... 7 4.1

Detaljer

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Arkivsak: 2013/2061-12 Arkiv: 023723900 Saksbehandler: Geir Sunde Levang Dato: 04.11.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR HOVDINNTUNET

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR HOVDINNTUNET 1 BAKGRUNN PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR HOVDINNTUNET Gnr./bnr. 282/87, 282/254, del av 282/1, 282/64, 283/1 OPPDAL KOMMUNE Planforslaget er utarbeidet i 2008-11, av Hjellnes Consult og Skaara Arkitekter

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Hillevåg Næringspark

PLANBESKRIVELSE. Hillevåg Næringspark PLANBESKRIVELSE Detaljreguleringsplan 2381P - Sandvikveien Hillevåg Næringspark Stavanger kommune Desember 2011 Forside: Konseptskisse/3D, LINK arkitektur Kartgrunnlag: Stavanger kommune Foto: Multiconsult.

Detaljer

Oppdragsgiver. Stokke kommune. Rapporttype. Planbeskrivelse 2011-10-26 OMRÅDEPLAN BRUNSTAD PLANBESKRIVELSE OG KONSEKVENSUTREDNING

Oppdragsgiver. Stokke kommune. Rapporttype. Planbeskrivelse 2011-10-26 OMRÅDEPLAN BRUNSTAD PLANBESKRIVELSE OG KONSEKVENSUTREDNING Oppdragsgiver Stokke kommune Rapporttype Planbeskrivelse 2011-10-26 OMRÅDEPLAN BRUNSTAD PLANBESKRIVELSE OG KONSEKVENSUTREDNING PLANBESKRIVELSE OG KONSEKVENSUTREDNING 2 (79) OMRÅDEPLAN BRUNSTAD PLANBESKRIVELSE

Detaljer

Førstegangsbehandling av Solvik feriehjem detaljplan

Førstegangsbehandling av Solvik feriehjem detaljplan Hvaler kommune Saksnr 2012/2387 - Detaljplan for Denofa-hytter, Solvik - Doknr 23 Arkivkode L12 Saksbehandler Anna Karin Hellstrøm Behandlingsrekkefølge Utvalg Møtedato Utvalgssak nr Utvalget for miljø

Detaljer

SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 29.09.2011 137/11 PRA Utvalg for samfunn 22.05.

SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 29.09.2011 137/11 PRA Utvalg for samfunn 22.05. FLEKKEFJORD KOMMUNE Saksbehandler: Petter Rappe Saksfremlegg Arkivsaksnr: 11/122 Arkiv: L12, 68/99 SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 29.09.2011 137/11 PRA

Detaljer

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR APLAND OG HEIBØ AS 7.MAI 2015 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen er gjennomført

Detaljer

Saksmappe:Saksbeh: 2008/423Camilla Skjerve-Nielssen, tlf. 23 47 40 68

Saksmappe:Saksbeh: 2008/423Camilla Skjerve-Nielssen, tlf. 23 47 40 68 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Saksmappe:Saksbeh: 2008/423Camilla Skjerve-Nielssen, tlf. 23 47 40 68 Dato: 15.08.2012 Arkivkode: 563.1 Saks an Utval Møtedato Barne- o un domsrådet 11.09.2012 Kultur-

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 VIKERSUND BAD REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD PLAN-ID: 2013007 VEDLEGG: 1. ANNONSE, OPPSTARTSVARSEL OG ADRESSELISTE

Detaljer

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR SMÅBÅTANLEGG OG NAUST PÅ ØVRE KVALNES GNR/BNR 202/4 OG 202/14 PLAN ID 937 Utarbeidet Unikus AS, Terminalveien 10. Bodø Dato 22. 03. 2013. Innhold 1 Sammendrag

Detaljer

Tosterødberget videregående skole

Tosterødberget videregående skole Halden kommune PLANBESKRIVELSE for Tosterødberget videregående skole detaljregulering Nasjonal PlanId: G 686 Beskrivelse er datert: 07.07.2014 Dato for siste revisjon av beskrivelse: 21.11.2014 Dato for

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for Rortunet Røyken Kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM

Detaljert reguleringsplan for Rortunet Røyken Kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Detaljert reguleringsplan for Rortunet Røyken Kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Salto Eiendom AS Mai 2013 FORORD Forslag til planprogram er første fase i arbeidet med en detaljregulering for Rortunet. Tiltaket

Detaljer