Miljøpartiet De Grønne

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Miljøpartiet De Grønne"

Transkript

1 Valgprogram

2 Miljøpartiet De Grønne Miljøpartiet De Grønne (MDG) arbeider for et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. MDG vokser i rekordfart. Stortingsvalget i 2013 var et nasjonalt gjennombrudd for oss: Vi fikk 2,8 % av stemmene, en nidobling fra forrige stortingsvalg, og Rasmus Hansson ble innvalgt som partiets første stortingsrepresentant. Hanna Marcussen fra Tvedestrand har som politisk talskvinne (partileder) for MDG i perioden vært helt sentral i oppbyggingen av partiet i Norge. Miljøpartiet De Grønne ønsker et samfunn der livskvalitet settes foran økonomisk vekst. Det er et samfunn hvor det materielle forbruket går ned, og der folk har mer tid til hverandre. Mindre forbruk fører til færre klimagassutslipp og mindre belastning av klodens ressurser. Det er bra for miljøet, men det er også bra for mennesker. Meningsmålingene for årets kommune- og fylkestingsvalg viser at vi står ovenfor et grønt gjennombrudd lokalt. Meningsmålinger for august sier at vi har en oppslutning på 4,9% på landsbasis. Vi stiller til valg i over 200 kommuner i år, og for første gang har du anledning til å stemme på Miljøpartiet i Tvedestrand. Benytt deg av den muligheten!

3 Hvorfor De Grønne? MDG vil utforme en helhetlig politikk for nåtid og framtid, basert på tre grunnleggende solidaritetsprinsipper. Disse prinsippene er like relevante lokalt som de er nasjonalt og globalt: Solidaritet med andre mennesker Vi setter personlig frihet høyt, men da en frihet der solidaritet og medfølelse setter grensene for individuell frihet ikke omvendt. Vi skal snakke fellesskapets sak! Solidaritet med fremtidige generasjoner Skal vi med viten og vilje la havet stige over svabergene våre? Eller sprenge bort store mengder fjell i kystsonen vår? Vi skal snakke tippoldebarnas sak! Solidaritet med dyr og natur. Viste du at terna som pryder både Tvedestrands kommunevåpen og forsiden av vårt valgprogram er rødlistet? Vi skal snakke Ternas sak! Først og fremst ønsker MDG å gjøre det enklere for deg å leve miljøvennlig i Tvedestrand!

4 Mangfold i politikken Lytt til innbyggerne! De Grønne vil gi lokaldemokratiet større armslag, og gi innbyggerne i Tvedestrand mer påvirkning på de sakene som blir avgjort lokalt. Miljøpartiet De Grønne i Tvedestrand vil: At aktuelle planer som skal ut på høring blir presentert i et kortfattet sammendrag. At kommunens administrasjon og politikere er aktive i sosiale medier, både som deltagere i debatter og for å lytte til innbyggernes oppfatninger. At kommunestyremøtene web-overføres. At kommunale råd som Ungdomsrådet, Eldrerådet og Rådet for funksjonshemmede i enda større grad skal bli synlige som gode talerør for sine interessegrupper inn mot kommuneadministrasjon og politikere. Oppfordre velforeninger, aksjonsgrupper for enkeltsaker o.lign. til å være aktive aktører i demokratiske prosesser og være lydhøre for deres innspill. Ved en eventuell kommunesammenslåing tenke mest på inbyggernes hverdag, og hvilken region man har en kompatibel felleskultur med. Innføre eiendomsskatt. Vi ønsker at kommunale avgifter senkes, og at Skatteetatens ligningsverdi benyttes for boliger, slik at takseringsarbeidet ikke belastes kommuneøkonomien.

5 Mangfold i naturen Ta vare på naturmangfoldet! For Miljøpartiet De Grønne er det helt avgjørende å ta vare på naturmangfoldet. Både fordi naturen har verdi for oss som mennesker, og fordi naturen har sin egenverdi. Miljøpartiet De Grønne i Tvedestrand vil: At Tvedestrand blir med i Klimapartnere og at kommunen driver et helhetlig lokalt arbeid for å støtte en bærekraftig utvikling, slik en tidligere hadde gjennom «Lokal Agenda 21». At miljømålene Tvedestrand kommune har nedfelt i kommuneplanens samfunnsdel blir fulgt opp på tilfredstillende måte. At Tvedestrand kommune får egen klimaplan som inneholder nye ambisiøse mål og forpliktende tidsfrister. At skogbruket i kommunen skal holdes i hevd og drives på en bærekraftig og økologisk måte. Artsmangfoldet må beskyttes. Dette gjelder både planter og dyreliv i stort og smått. At kommunen oppretter en lokal nemnd for tilsyn med dyrevelferd, i samarbeid med viltforvaltninga og Mattilsynet. Gjerne interkommunalt.

6 At Tvedestrand kommune skal ha fokus på miljøvennlig ressursforvaltning i alle deler av den lokale avfallshåndteringen, gjerne med en egen avdeling for gjenbruk. Jordvern, naturvern og ikke minst landskapsvern skal styrkes i all planlegging og utbygging. Særlig er dette viktig ved utbygging i 100-metersbeltet. Et flatsprengt landskap er borte for alltid og kommer aldri igjen. At Tvedestrand skal fortsette å være en pilotkommune og landsledende på forvaltning av marine verdier i kystsonen. Fiskeforbudet i fjorden og vernesonene i fjorden og på utsiden av Askerøya skal opprettholdes så lenge det er nødvendig for forskningsprosjektet det er en del av. Allemannsretten skal tas vare på, ved at den gjøres godt kjent både blant fastboende og sommergjester. LNF-områdene er en del av fellesskapets naturkapital. Jobbe for at kommunen der den har anledning går inn og støtter private og kommersielle aktører som jobber med å opprettholde kulturlandskap og det tradisjonelle artsmangfoldet.

7 Mangfold i næringslivet Kreativitet og nyskaping! Livskraftige lokalsamfunn trenger livskraftig næringsliv. Avviklingen av oljeindustrien vil i årene fremover få konsekvenser for arbeidsplassene til mange av Tvedestrands innbyggere. Miljøpartiet De Grønne ønsker at flest mulig tapte arbeidsplasser kan erstattes med nye arbeidsplasser i nærmiljøet og vil legge til rette for miljøvennlige foretak. Miljøpartiet De Grønne i Tvedestrand vil: At lokal kultur, eierskap og identitet er sterkt og synlig til stede i reiselivsvirksomheter og produkter, slik blant andre Bokhotellet Lyngørporten og Made on Sandøya sørger for. Og som vi gjerne ser at et lokalt turistkontor også sørger for. At kommunen legger til rette for grønn næring ved å: - Støtte opp om produksjon og distribusjon av lokal og kortreist mat og andre lokalproduserte produkter/salgsvarer. - Støtte etableringer som fremmer Tvedestrand som friluftslivkommune. -Støtte nyskaping ved å bygge på eksisterende næringsmiljøer som Ertec på Grendstøl, Team tec på Tangen, Tore Olsen på Songe m.fl. -Støtte og løfte frem miljøvennlige nyetableringer som Greenphone, Kitedoktor og Ragg kulturlandskapspleie. Deler av avkastningen fra kommunale fond skal øremerkes til dette. - Arrangere tankesmier for næringslivet for å kartlegging kompetanse og ressurser.

8 At Tvedestrand skal være en foregangskommune på energiøkonomisering og fornybar energi i bygg. Rådgiving til private og næringslivet skal være gratis eller subsidiert. Mangfoldig oppvekst Et skolesystem som inkluderer og motiverer, et skolesystem som er fleksibelt nok til å møte de unge på det nivået de befinner seg står i fokus hos De Grønne. Miljøpartiet De Grønne i Tvedestrand vil : Bevare distriktskolene Songe, Holt, Dypvåg og Sandøya, slik at skoleelevene får et nært forhold til naturen, menneskene og de næremeste omgivelsene der de vokser opp. Sørge for nok barnehageplasser til alle. Barnet skal ha rett til et av sine tre ønsker og alltid gå i samme barnehage som søsken. Legge til rette for supplering med private tilbud om nødvendig. Etablere et forsøksprosjekt med leksefri skole. Legge til rette for at praktiske emner og ekskursjoner i naturen får større rom i skolehverdagen.

9 Legge til rette for ekstra språkopplæring for barn som trenger dette før skolestart. Etablere et tverrfaglig prosjekt med formål å hjelpe familier ut av varig fattigdom. Styrke barn og unges medbestemmelse i lokalsamfunnet ved å bidra til at 16-åringer får stemmerett ved valg. Styrke tilbud om videreutdanning av lærere.

10 Et Sunt mangfold Ta vare på helsa! Forebyggende helsearbeid legger grunnlaget for god helse livet ut. Miljøpartiet De Grønne ønsker å legge til rette for fysisk aktivitet, friluftsliv og et sunt kosthold. Miljøpartiet De Grønne i Tvedestrand vil: Forbedre kollektivtilbudet fra distriktene og til sentrum. Legge til rette for frivillige initiativer for å forebygge ensomhet, isolasjon og inaktivitet blant eldre, psykisk syke og rusavhengige. Gi beboere på Strannasenteret et bredere tilbud av kulturinnslag, musikkterapi og fysisk aktivitet, samt et enda større fokus på sunn og appetittvekkende mat. At hensynet til myke trafikanter prioriteres både i sentrumsutvikling og langs veiene i kommunen vår.

11 Forbedre og lage nye sykkelstier i kommunen. Det skal være enkelt å velge sykkel eller el-sykkel. Gjenopprette bybåten så det er mulighet for flere avganger og reduserte priser i sommermånedene for å gi enda flere mulighet til å nyte øyene våre. Et større aktivitetstilbud i Tjennaparken, lekeplass og utendørs treningspark. At innbyggernes behov for fysisk aktivitet og god psykisk helse ivaretas på arealplannivå. Mangfold i kulturlivet Vi vil ha et fritt og aktivt kulturliv! Det er en menneskerett og en sentral del av ytringsfriheten vår å uttrykke seg og engasjere seg kulturelt. De Grønne vil at fellesskapet aktivt skal støtte all kultur og idrett i lokalsamfunnet. Vi ønsker oss et kulturliv som i seg selv er fritt og uavhengig, og der kulturpolitikken skal bidra til å hindre ensretting og favorisering.

12 Miljøpartiet De Grønne i Tvedestrand vil: Gjenopprette stillingen kommunal kultursjef. Utvikle Tvedestrand rådhus til kulturscene for kommunen. Opprettholde og styrke kulturskolen. Samarbeide med kulturskolene i nabokommunene våre, for å gjøre tilbudet så robust og etablert som mulig. Legg til rette for at frivillige kulturaktiviteter som Kulturklubben får gode arbeids- og vekstvilkår. For eksempel ved leie/lån av øvingslokaler, logistikk og annonsering. Gi kommunal støtte til Tvedestrand Musikkorps. Styrke «den kulturelle skolesekken» og «den kulturelle spaserstokken». Være åpen for alle utviklingsmuligheter i Bokbyen ved Skagerrak. Ta vare på og løfte fram alle de unike natur- og kulturminnene i kommunen vår: Blant dem Solberggruva - Nes Jernverk trehusbebyggelsen i sentrum - Furøya/Hestøya - Borøya, Sandøya, Lyngør - Skjærgården med Møkkalasset fyr og rullesteinsøya Maalen.

13 Mangfold i Tvedestrand Inkluderende og solidarisk nærmiljø! Vi vil at Tvedestrand skal vise seg fra sin mest inkluderende, medmenneskelige og miljøbevisste side. Miljøpartiet De Grønne i Tvedestrand vil: Legge til rette for flere møteplasser mellom eldre og unge. Frivillighetssentralen eller ungdomsklubben kan for eksempel være utgangspunkt for slike møter. Ha åpen og løsningsorientert dialog mellom kommunen og innbyggerne om utfordringer knyttet til levekår og arbeidsledighet i Tvedestrand. Motarbeide forslag om tiggerforbud og andre former for stigmatisering av dem som er dårligst stilt i samfunnet. Ta i mot flere flyktinger i regi av FN. Styrke og støtte vår velfungerende frivillighetssentral. Støtte Ungdomsklubben, som er et lavterskeltilbudet til ungdom i Tvedestrand og viktig for å øke livskvaliteten og tryggheten til unge mennesker i det som ofte er en komplisert periode i livet. Videreføre Byløft. Det må sørges for kontinuitet i dette viktige arbeidet for Tvedestrand. Den positive snuoperasjonen er i gang, men det tar tid å endre utviklingen i nedre bydel. Styrke Tvedestrands viktige identitet som mangfoldig bokommune. Her skal man fortsatt kunne velge om man vil bo landlig, bynært, i sentrum eller på øyene.

14 Våre grønne toppkandidater: 1) Åsta Marte Evensberget (24) Åsta flyttet tilbake til Tvedestrand, sin barndomskommune i 2014, og har nå bosatt seg på Eidbo. Hun var aktiv i ungdomspolitikken i flere år, to av dem som leder av Tvedestrand ungdomsråd. Etter noen år med verv i diverse frivillige organisasjoner er det nå på tide for Åsta å engasjere seg politisk igjen. Som ingeniør innen fornybar energi- elkraft og som personlig trener, er en grønn og aktiv kommune og hverdag noe hun brenner for. Før hun flyttet fra kommunen var hun engasjert i lokale idrettslag og barneidrett, så en aktiv og meningsfull oppvekst og alderdom er noe Åsta vil jobbe hardt for. Ellers er Åsta å møte med joggeskoene på i sommermånedene og skiskoene i vintermånedene, hun er født østerdøl, men har i senere år også begynt å kjenne på båtlivets gleder. - Politisk håper hun på et stort fokus rundt Tvedestrands lokale arbeid for å støtte en bærekraftig utvikling på alle nivåer. Vi må se mulighetene i det kommunen vår har å tilby, og vi må vise raushet og engasjement overfor de som nå trenger et nytt hjemsted.

15 2) Andreas Westheimer (64) Andreas har vært bosatt i Tvedestrand siden Han har solide familierøtter i kommunen, og helt siden tidlig barndom har han tilbrakt nesten alle sine somre her. Før han flyttet hit, bodde og arbeidet han i Porsgrunn, der han blant annet var journalist. Helt siden ungdomstida har han hatt interesse for saker relatert til alternativ energi, klima og miljø. Ved siden av å være pensjonist arbeider han som veileder ved Hjelpetelefonen for Mental Helse. Av lokale politiske saker er han opptatt av å ta vare på det unike kystlandskapet vårt, og arbeide for at naturinngrep i forbindelse med industri og boligbygging skal gjøres så skånsomt og respektfullt som mulig. Andreas vil også arbeide for at det skal bli tryggere for myke trafikanter å ferdes langs veiene i kommunen, og han ønsker å være en pådriver for å skape bedre rammevilkår i kommuneøkonomien. I det private har han en fortid som bandmusiker og musikkjournalist, og han har i årenes løp blitt både far og bestefar. Årene som «avismann» har gjort ham til en flink fotograf, og han er ikke flau over å innrømme at han er jernbaneentusiast, både i samfunnsmessig og kulturhistorisk betydning.

16 Alle våre listekandidater i Tvedestrand: 1. ÅSTA MARTE EVENSBERGET, EIDBO 2. ANREAS WESTHEIMER, SKUGGEVIK 3. Morten Røsås, Risøy 4. Ingeborg Marcussen Hübertz, Sandøya 5. Torvil Åsulv Støle, Laget 6. Hilde Aga Brun, Dypvåg 7. Christophe Pinck, Sandøya 8. Anne Rogstad Marcussen, Sandøya 9. Camilla Lomm, Risøy 10. Per Tore Noddeland, Sandøya 11. Victoria Hausberg Knutsen, Rørkil 12. Grete Swahn, Sentrum 13. Arne Marcussen Hübertz, Sandøya 14. Ingunn Ho Gjone, Sandøya Tenk nytt,stem grønt. GODT VALG! https://www.facebook.com/tvedestrandmdg https://www.mdg.no/

De Grønne kan gjøre en forskjell. Vi er partiet for fremtidige generasjoner. Vi er garantisten for et grønnere og mer medmenneskelig samfunn.

De Grønne kan gjøre en forskjell. Vi er partiet for fremtidige generasjoner. Vi er garantisten for et grønnere og mer medmenneskelig samfunn. Miljøpartiet De Grønnes mål er et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. Økonomien skal underordnes sunne økologiske prinsipper og fremme fred og rettferdighet både lokalt og globalt. Livskraftige

Detaljer

Vedtatt på medlemsmøte den 20. juni 2015 TENK GRØNT, STEM NYTT!

Vedtatt på medlemsmøte den 20. juni 2015 TENK GRØNT, STEM NYTT! Vedtatt på medlemsmøte den 20. juni 2015 TENK GRØNT, STEM NYTT! Program 2015-2019 Vi vil gjøre de gode, miljøvennlige valgene til de enkle og naturlige valgene. OM AUSTAGDER MDG Miljøpartiet De Grønnes

Detaljer

Lokalprogram 2015-2019

Lokalprogram 2015-2019 Lokalprogram 2015-2019 Innhold Om Miljøpartiet De Grønne Songdalen 3 Og bakom synger skogene 4 Sunn og klimasmart samferdsel: Sykkel, buss og tog 4 Klimatiltak her vi bor 5 Barna våre 6 Gammel og ung 7

Detaljer

Program for. Iveland Venstre. for perioden 2011-2015. www.iveland.venstre.no. Program Iveland 2011.indd 1 17.08.11 21:42

Program for. Iveland Venstre. for perioden 2011-2015. www.iveland.venstre.no. Program Iveland 2011.indd 1 17.08.11 21:42 Program for Iveland Venstre for perioden 2011-2015 www.iveland.venstre.no 1 Program Iveland 2011.indd 1 17.08.11 21:42 Et sosialliberalt Iveland Venstre er Norges sosialliberale parti. Vår politikk kombinerer

Detaljer

MILJØPARTIET DE GRØNNE ASKØY

MILJØPARTIET DE GRØNNE ASKØY MILJØPARTIET DE GRØNNE ASKØY ARBEIDSPROGRAM FOR 2015 2019 ET GRØNNERE ASKØY Ver 2.0 Side 1 14. august 2015 HENT HELE PROGRAMMET PÅ ASKOY.MDG.NO PRINSIPPROGRAM FOR MDG Miljøpartiet De Grønne sitt mål er

Detaljer

Valgprogram for MDG Levanger Revidert og vedtatt på årsmøte 10.2.2011

Valgprogram for MDG Levanger Revidert og vedtatt på årsmøte 10.2.2011 Valgprogram for MDG Levanger Revidert og vedtatt på årsmøte 10.2.2011 1. Lytt til innbyggerne De Grønne vil gi lokaldemokratiet større armslag, blant annet ved å sette stopp for nye statlige pålegg til

Detaljer

AKERSHUS FYLKESPROGRAM

AKERSHUS FYLKESPROGRAM AKERSHUS FYLKESPROGRAM 2015-2019 INNHOLD Et grønt Akershus 3 Hva er grønn politikk? 3 Utviklingen av et grønt Akershus 5 Politikkområder 8 1. Etisk handel og miljøvennlig forbruk 8 2. Avfall og ressurser

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM KARMØY SV 2015 2019

ARBEIDSPROGRAM KARMØY SV 2015 2019 ARBEIDSPROGRAM KARMØY SV 2015 2019 VI TAR KAMPEN FOR OFFENTLIG VELFERD! Sosialisme i hverdagen Kommunen er fellesskapets løsning for å skape trygghet, velferd, frihet og rettferdighet. En god og moderne

Detaljer

Oppdal Senterparti -Med hjerte for hele Oppdal

Oppdal Senterparti -Med hjerte for hele Oppdal Oppdal Senterparti -Med hjerte for hele Oppdal Side 1 av 14 Partiprogram for Oppdal Senterparti 2015-2019 Innledning Vår visjon for denne perioden er å skape utvikling og nyskapning i bygda vår. Samarbeid

Detaljer

ARENDAL PROGRAM 2015-2019

ARENDAL PROGRAM 2015-2019 ARENDAL PROGRAM 2015-2019 TENK NYTT, STEM GRØNT! Miljøpartiet De Grønnes mål er et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. Økonomien skal underordnes sunne økologiske prinsipper og fremme fred og rettferdighet

Detaljer

KOMMUNEPOLITISK PROGRAM

KOMMUNEPOLITISK PROGRAM Skedsmo SV KOMMUNEPOLITISK PROGRAM 2015-2019 1 2 INNHOLDSFORTEGNELSE SVS VERDIER OG KJERNESAKER NATUR, MILJØ OG LANDBRUK GANG OG SYKKELVEIER KOLLEKTIVTRANSPORT FREMFOR PRIVATBIL VERN AV MATJORD, GRØNTOMRÅDER

Detaljer

Politisk program 2015-2019 Eidsvoll Høyre www.eidsvollhoyre.no

Politisk program 2015-2019 Eidsvoll Høyre www.eidsvollhoyre.no Politisk program 2015-2019 Eidsvoll Høyre www.eidsvollhoyre.no Innhold 1. Oppvekst... 4 2. Kultur, idrett og frivillighet... 6 3. Miljø... 9 4. Helse og omsorg... 10 5. Næring og landbruk... 13 6. Forvaltning

Detaljer

MEN FORANDRING! PROGRAM 2011-2015 IKKE TIL HØYRE, IKKE TIL VENSTRE. Vårt Valg vil ha et levende lokaldemokrati, åpenhet og likebehandling

MEN FORANDRING! PROGRAM 2011-2015 IKKE TIL HØYRE, IKKE TIL VENSTRE. Vårt Valg vil ha et levende lokaldemokrati, åpenhet og likebehandling PROGRAM 2011-2015 IKKE TIL HØYRE, IKKE TIL VENSTRE MEN FORANDRING! ha et levende lokaldemokrati, åpenhet og likebehandling ha forandring i hvordan kommunen og byen vår styres Vårt Valg ønsker å satse på

Detaljer

Gode ønsker: Osloregionens byutvikling, samferdsel og miljø Oversikt over partienes valgprogrammer for Akershus og Oslo 2015-2019

Gode ønsker: Osloregionens byutvikling, samferdsel og miljø Oversikt over partienes valgprogrammer for Akershus og Oslo 2015-2019 Gode ønsker: Osloregionens byutvikling, samferdsel og miljø Oversikt over partienes valgprogrammer for Akershus og Oslo 2015-2019 Av Gustav Nielsen, BULL Oversikten inneholder kopi av tekster i programmene

Detaljer

Fræna Arbeiderparti Kunnskapsbaserte kunnskapssøkende - kunnskapsrike

Fræna Arbeiderparti Kunnskapsbaserte kunnskapssøkende - kunnskapsrike Fræna Arbeiderparti Kunnskapsbaserte kunnskapssøkende - kunnskapsrike Kommunevalgprogram for kommunestyreperioden 2015-2019 Kunnskapssøkende, kunnskapsrike og kunnskapsbaserte inn i framtida Fræna er en

Detaljer

1. Det er bare Hamar som har By- og bygdelista! Det er du som er Hamar

1. Det er bare Hamar som har By- og bygdelista! Det er du som er Hamar Program 2015 2019 Det er du som er Hamar Det er ikke hus, veger eller sykehjemsplasser som skaper Hamar. Det er menneskene, vi som bor her. Hamar er deg og nesten 30.000 andre. Med ulike behov, ulike interesser

Detaljer

Innledning. Våre hovedsaker ved kommunevalget 2015 er: Sosial utjevning

Innledning. Våre hovedsaker ved kommunevalget 2015 er: Sosial utjevning Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Inkludering og rettferdig fordeling... 4 Bolig... 5 Barnehage og skole... 6 Barnehage... 6 Skole... 7 Kultur, idrett og fritid... 8 Helse og omsorg... 9 Skjenkepolitikk...

Detaljer

Kommuneprogrammet 2015-2019

Kommuneprogrammet 2015-2019 Oppegård Arbeiderparti Program 2015-2019 Kommuneprogrammet 2015-2019 Våre grunnleggende verdier Likhet, frihet og solidaritet. Likhet innebærer like muligheter til personlig utfoldelse og vekst, der den

Detaljer

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken By og land Mindre forskjeller DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken a b = a 1 b Arbeid Demokrati Kunnskap Arbeiderpartiet.no Innledning Nærmiljøet og lokalsamfunnet er rammene for livene våre. De er

Detaljer

- en mer demokratisk kommune - en grønnere kommune - en mer mangfoldig og rettferdig kommune - en framtidsrettet kommune

- en mer demokratisk kommune - en grønnere kommune - en mer mangfoldig og rettferdig kommune - en framtidsrettet kommune Nesodden har gode oppvekstmiljøer, vakker natur, samhold og en befolkning med mange ressurser. Vi i SV vil ta vare på og utvikle dette gode lokalsamfunnet, og samtidig NESODDEN arbeide SV for at flest

Detaljer

Revidering av kommuneplanens samfunnsdel. 6 temainnspill

Revidering av kommuneplanens samfunnsdel. 6 temainnspill Revidering av kommuneplanens samfunnsdel 6 temainnspill 26.02.2015 1 Innholdsfortegnelse 1 Innholdsfortegnelse... 2 Tema 1 Trivsel, livskvalitet og oppvekst... 3 Tema 2 Ung i Hammerfest 2027... 12 Tema

Detaljer

Drammen Venstre. Kommunevalgprogam 2015 2019. 2. utkast 6. januar 2015

Drammen Venstre. Kommunevalgprogam 2015 2019. 2. utkast 6. januar 2015 Drammen Venstre Kommunevalgprogam 01 0. utkast. januar 01 1 1 1 1 0 1 Programkomiteen i Drammen Venstre legger med dette frem sitt andreutkast til program for kommunevalgperioden 01 0. Programkomiteen

Detaljer

Program 2015-2019. Om Skien SV

Program 2015-2019. Om Skien SV Om Skien SV Program 2015-2019 SV tar barn og unge på alvor. Vi prioriterer flere lærere i skolen, og en skoledag med et godt kosthold og variert innhold. Vi prioriterer tid til læring fremfor rapportering

Detaljer

Marnardal Venstres Program

Marnardal Venstres Program Marnardal Venstres Program for perioden 2015-2019 Folk Først i Marnardal Marnardal Venstre bygger sitt program på Venstres ti liberale prinsipper. Venstre er det sosialliberale partiet som setter folk

Detaljer

Vi får Råde opp av grøfta!

Vi får Råde opp av grøfta! Vi får Råde opp av grøfta! Lokalpolitisk program for Råde Venstre i perioden 2011-2015 Skole Oppvekstvilkår Næringsliv Sosialt ansvar Vindkraft Økonomiske omprioriteringer Kommunesammenslåing VEDTATT ÅRSMØTET

Detaljer

Horten og Borre Høyre PROGRAM 2015 ORDFØRERKANDIDAT FINN-ØYVIND LANGFJELL

Horten og Borre Høyre PROGRAM 2015 ORDFØRERKANDIDAT FINN-ØYVIND LANGFJELL Horten og Borre Høyre ORDFØRERKANDIDAT FINN-ØYVIND LANGFJELL Kjære velger Mandag 14. september avgjør du om Horten skal bygges videre på den kursen som er ført de siste fire årene. Det har vært en positiv

Detaljer

LOKALPROGRAM ASKER 2015-2019

LOKALPROGRAM ASKER 2015-2019 2015-2019 LOKALPROGRAM ASKER NATURVERN MILJØPARTIET DE GRØNNE vil arbeide for et med menneskelig samfunn i økologisk balanse. Økonomien skal underordnes sunne økologiske prinsipper og fremme fred og rettferdighet,

Detaljer

Rapport om samfunnsmessige utfordringer i Aurskog-Høland fram mot 2050.

Rapport om samfunnsmessige utfordringer i Aurskog-Høland fram mot 2050. KOMMUNEREFORM Aurskog-Høland kommune Rapport om samfunnsmessige utfordringer i Aurskog-Høland fram mot 2050. 1. Innledning Rapporten Samfunnsmessige utfordringer for Aurskog-Høland mot 2050 er en av tre

Detaljer

Aremark Venstre. Program for 2015 2019. For en grønnere, åpnere og mer inkluderende bygd.

Aremark Venstre. Program for 2015 2019. For en grønnere, åpnere og mer inkluderende bygd. Aremark Venstre Program for 2015 2019. For en grønnere, åpnere og mer inkluderende bygd. 1 Våre saker: 1. Demokrati, åpenhet og inkludering.... 3 2. Bedre klima og miljø... 4 3. Skole og oppvekst: kompetanse

Detaljer

Velgerkontrakten... 4 Venstres ideologi... 5. 1 Et levende folkestyre... 7. 2 Et godt sted å vokse opp... 9

Velgerkontrakten... 4 Venstres ideologi... 5. 1 Et levende folkestyre... 7. 2 Et godt sted å vokse opp... 9 Innholdsfortegnelse Velgerkontrakten... 4 Venstres ideologi... 5 Venstres 10 liberale grunnprinsipper... 5 1 Et levende folkestyre... 7 1.1 Ideologiens betydning for lokalpolitiske prioriteringer... 7

Detaljer