ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP KREDITTFORENINGEN FOR SPAREBANKER 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP KREDITTFORENINGEN FOR SPAREBANKER 1"

Transkript

1 Årsberetning og regnskap 2007

2

3 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP KREDITTFORENINGEN FOR SPAREBANKER 1 Innhold Side Beskrivelse av Kredittforeningen for Sparebanker... 2 Virksomhetsbeskrivelse... 2 Juridisk struktur, organer og ledelse... 4 Forretningsmessig risiko.. 5 Grunnfondsbevispolitikk Finansielle nøkkeltall... 7 Styrets beretning... 8 Resultatregnskap Balanse Noter Kontantstrømanalyse Styrende organer og organisasjon Revisjonsberetning Kontrollkomitéens beretning Vedtekter for Kredittforeningen for Sparebanker... 33

4 2 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP KREDITTFORENINGEN FOR SPAREBANKER Beskrivelse av Kredittforeningen for Sparebanker ( KfS ) Visjon og mål Kredittforeningens formål er etter vedtektene å yte mellomlange og langsiktige lån til medlemmene som bare kan være norske sparebanker. Kredittforeningen låner inn midler fra kapitalmarkedet og kanaliserer disse til bankene. Gjennom dette bidrar man til å redusere bankenes likviditets- og refinansieringsrisiko og samtidig skaffe dem rimeligere innlån. Etablering Eiendomskreditt AS som eies av 76 sparebanker fra alle grupperinger, tok initiativet til etableringen av Kredittforeningen for Sparebanker. Kredittforeningen for Sparebanker ble stiftet i 2004 av Eiendomskreditt AS og 49 sparebanker med tegning av en grunnfondsbeviskapital på NOK 50 mill. Kredittforeningen for Sparebanker er registrert i enhetsregisteret og foretaksregisteret med organisasjonsnummer Offentlig godkjenning og tilsyn Kredittforeningen for Sparebanker er underlagt Lov om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner av 10. juni 1988 nr 40 med tilhørende forskrifter. Vedtektene er godkjent av Kredittilsynet på vegne av Finansdepartementet og kan ikke endres uten samtykke fra Kredittilsynet. Virksomheten overvåkes og kontrolleres av Kredittilsynet. Virksomhetsbeskrivelse Utlån Lån fra Kredittforeningen for Sparebanker gis som gjeldsbrevlån direkte til bankene uten noen mellomledd. Utlån til bankene blir gitt med like lang løpetid som de korresponderende innlån. Normalt antas løpetiden å ligge mellom 2 og 10 år. Lånene løper uten avdrag til forfall. Produktene vil for øvrig være standardiserte og normalt med rentefastsettelse for 3 måneder om gangen. Styret fastsetter en kredittramme på den enkelte bank. For å få en kredittramme må en bank ha rating på BBBeller bedre i et flertall av de ratinger som kredittforeningen bruker ved kredittvurdering og rangering av bankene. For tiden anvendes 5 ulike ratinger. En bank som oppfyller dette kriteriet vil likevel kunne bli nektet lån dersom særlige nye risikoforhold tilsier det. Allerede innvilgede lån løper imidlertid til forfall selv om en bank skulle bli nedgradert slik at den ikke får innvilget nye lån. Etter de regler styret har fastsatt kan en bank få en kredittramme på inntil bankens tellende ansvarlige kapital. En bank kan likevel ikke få større låneramme enn den ansvarlige kapital i KfS. Låneopptak innenfor den enkelte banks totale kredittramme vil kunne bli begrenset av gjeldende regler for største enkeltengasjement, jfr. Finansieringsvirksomhetslovens 2 10 og tilhørende forskrift. Den enkelte bank må, innenfor sin samlede kredittramme, fordele sine låneopptak i kredittforeningen på flere ulike forfallstidspunkter for å redusere refinansieringsrisikoen. For tiden gjelder at et enkelt låneopptak ikke kan utgjøre mer enn 1/3-del av bankens kredittramme i kredittforeningen.

5 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP KREDITTFORENINGEN FOR SPAREBANKER 3 Ved utbetaling av lån trekkes et medlemsinnskudd på 3% av lånebeløpet. Etter at lånet er innfridd blir medlemsinnskuddet tilbakebetalt under gitte forutsetninger som er nærmere angitt i kredittforeningens vedtekter. Blant forutsetningene er at lånet ikke skal ha påført kredittforeningen tap. I praksis betyr dette at en låntakerbank ikke vil påføre kredittforeningen tap med mindre banken går overende med en underbalanse på mer enn 3% av bankens gjeld. Sist en sparebank gikk overende og ble avviklet var i (Tiller Sparebank). Kredittforeningen for Sparebanker er i utgangspunktet et non-profit foretagende. Den del av inntektene fra lånemargin, avkastning på kapital etc. som overstiger kostnader, tap, utbytte på grunnfondsbeviskapitalen og skatt, tilbakebetales derfor til låntakerne i form av en renterefusjon. Det gjennomføres en prisdifferensiering mellom låntakerne slik at de som er best ratet gjennom eksterne ratinger, får en lavere pris enn de som er svakest ratet. Gjennom dette får man også med de godt ratede bankene som låntakere. Dermed blir gjennomsnittlig porteføljekvalitet høyere, antall låntakere stiger slik at risikospredningen bedres, og samlet lånevolum stiger. Disse tre faktorene bidrar hver for seg til lavere innlånspriser. Samtidig vil økt volum gi lavere marginbehov. I sum bidrar derfor prisdifferensieringen over tid til lavere gjennomsnittlige utlånspriser for alle låntakerne. Innlån Utlånene finansieres gjennom utleggelse av obligasjonslån i det norske marked. Kredittforeningen vil også kunne låne i sertifikatmarkedet. På sikt kan det også bli aktuelt å delvis finansiere virksomheten i de internasjonale kapitalmarkeder. Obligasjonslån som legges ut i det norske marked vil som hovedregel bli notert på Oslo Børs eller ABM (Alternative Bond Market). De viktigste kjøperne av obligasjonslån og sertifikater vil være pengemarkeds- og obligasjonsfond, forsikringsselskaper, pensjonskasser, trygdeforvaltning og banker. All gjeld i KfS, unntatt ansvarlig lån, er likestilt. For at Kredittforeningen for Sparebanker skal misligholde lån må samtlige av følgende forhold inntreffe: a) En eller flere av sparebankene i KfS utlånsportefølje misligholder sine forpliktelser (i seg selv lite sannsynlig grunnet høy kredittverdighet for norske sparebanker) b) Banken som misligholder blir 1) ikke overtatt av annen bank og 2) ikke reddet av Sikringsfondet og banken blir satt under offentlig administrasjon og det vedtas at også bankens senior kreditorer må ta et tap. c) Bankens senior kreditorer må påføres tap på mer enn 3% før KfS får et reelt tap fordi medlemsinnskuddet på 3% ikke betales tilbake ved mislighold. d) Det reelle tapet som blir påført KfS må 1) overstige brutto resultat før tap, deretter 2) overstige alle medlemsinnskuddene på 3%, deretter 3) overstige hele grunnfondskapitalen på NOK 50 mill., og deretter i tillegg overstige ansvarlig lån på NOK 25 mill. e) KfS eiere og medlemsbanker velger å ikke oppkapitalisere foreningen, men lar den heller bli satt under administrasjon. Kapitalforvaltning I forvaltning av kredittforeningens egne midler legges det stor vekt på sikkerhet og forutsigbar avkastning. Kredittforeningens egne midler plasseres derfor i det vesentligste i utlån til / innskudd i bank og omsettelige rentebærende papirer av god kvalitet.

6 4 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP KREDITTFORENINGEN FOR SPAREBANKER Soliditet Kredittforeningens ansvarlige kapital kan bestå av grunnfondsbeviskapital, egne fond, medlemsinnskudd og tidsbegrensede ansvarlige lån. Medlemsinnskudd på 3% trekkes ved utbetaling av lån og tilbakebetales etter innfrielse av lånene under forutsetninger som er angitt i vedtektene. Således blir kredittforeningen automatisk kapitalisert opp etter hvert som utlånsportefølje og forvaltningskapital vokser. Under forutsetning av at det ikke oppstår tap som ikke kan dekkes av løpende inntjening vil kapitaldekningen ikke kunne komme lavere enn 15%. Kapitaldekning, uten hensyn til tidsbegrenset ansvarlig lån, er beregnet å utvikle seg omtrent slik: Forvaltningskapital Kapitaldekning NOK 5 milliarder 19,0 % NOK 7 milliarder 20,7 % NOK 10 milliarder 16,7 % NOK 15 milliarder 15,9 % NOK 20 milliarder 15,5 % Juridisk struktur, styrende organer og ledelse Beskrivelse av juridisk struktur Kredittforeningen for Sparebanker er organisert som en kredittforening. Konsesjon til å opprette Kredittforeningen for Sparebanker er gitt av Kredittilsynet med hjemmel i Lov om Finansieringsvirksomhet 3 3 første ledd. Konsesjonen er gitt på nærmere angitte vilkår. En kredittforening, som er organisert etter samvirkeprinsippet, vil ikke ha eiere på samme måte som for eksempel et aksjeselskap. I en slik forening vil ikke avkastning på egenkapitalen men brukernytten være det bærende motiv for virksomheten. Brukerne, eller medlemmene, vil i fellesskap være eiere av foreningen uten at det enkelte medlem har eierskap til noen definert andel av egenkapitalen. Kredittforeningen er etablert med en grunnfondsbeviskapital på NOK 50 millioner. Videre øking i ansvarlig kapital vil i all hovedsak skje gjennom innbetaling av medlemsinnskudd i forbindelse utbetaling av lån til sparebankene. Styrende organer Representantskapet er kredittforeningens høyeste organ. Foreningen er gitt dispensasjon etter FIL 3 10 til å ha et representantskap som består av 8 medlemmer. Det velges 4 varamedlemmer. 2 av representantskapets medlemmer og 1 av varamedlemmene skal velges av grunnfondsbeviseierne. Det er gitt dispensasjon fra forskrift 1. juni 1990 nummer 433 om gjensidig representasjon i styrende organer 1 med hjemmel i forskriften 3 slik at medlem av styret i annen finansinstitusjon kan være formann eller nestformann i representantskapet i Kredittforeningen for Sparebanker. Styret består etter vedtektene av minst fem og høyst syv medlemmer. Administrerende direktør er medlem av styret. For de valgte styremedlemmer velges inntil to varamedlemmer for ett år. Det er gitt dispensasjon fra forskrift 1. juni 1990 nummer 433 om gjensidig representasjon i styrende organer 1 med hjemmel i forskriften 3 slik at styremedlemmer og varamedlemmer kan ha tillitsverv eller ansettelse i annen finansinstitusjon. Likevel må minst en fjerdedel av styrets medlemmer tilfredsstille kravet om ikke å være ansatt eller ha tillitsverv i andre finansinstitusjoner. Kontrollkomiteen består av tre medlemmer og ett varamedlem.

7 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP KREDITTFORENINGEN FOR SPAREBANKER 5 Forretningsføreravtale For å kunne tilby medlemsbankene attraktive lånevilkår er det av stor betydning at foreningen kan drives med lave kostnader. Ettersom foreningen i stor grad vil drive en grossistvirksomhet vil det være relativt få men store transaksjoner. Dette krever høy kompetanse men få ansatte. Av denne grunn har kredittforeningen funnet det formålstjenlig å dels samarbeide med, og dels utkontraktere en rekke oppgaver til Eiendomskreditt AS som innehar den nødvendige kompetanse, ressurser og systemer til å håndtere foreningens behov. En avtale om samarbeid og forretningsførsel som er inngått mellom Kredittforeningen for Sparebanker og Eiendomskreditt AS, innebærer at Eiendomskreditt AS vil ha det daglige ansvaret for en rekke funksjoner. Etter avtalen vil også 3 av lederne i Eiendomskreditt ha delstidsansettelse i kredittforeningen og avtalen regulerer også dette forholdet. Eiendomskreditt er et kredittforetak som er eiet av sparebanker over hele landet. Eiendomskreditt yter pantelån til finansiering av boliger og næringseiendom. Selskapet finansierer seg i hovedsak i obligasjonsmarkedet og har høy kompetanse innenfor alle viktige virksomhetsområder for kredittforetak. Gjennom sin eierstruktur har Eiendomskreditt god kunnskap om sparebankenes behov for lånefinansiering. Ledelsen i kredittforeningen Som administrerende direktør i foreningen er Agnar Clausen (68), Bergen ansatt i en deltidsstilling. Han har tidligere blant annet vært banksjef i Bergen Bank og bevillingshaver med ansvar for verdipapirområdet. Han har senere vært leder for DnB s internasjonale funding. Agnar Clausen har også vært formann i Norges Fondsmeglerforbund og formann i Fonds- og valutautvalget i Den norske Bankforening. Følgende ledere i Eiendomskreditt vil være deltidsansatt i Kredittforeningen for Sparebanker: Adm. direktør Svein Erik Buck (61) er siviløkonom og har ledet Eiendomskreditt AS fra det ble stiftet i Han var fra 1976 til 1996 nestleder og stedfortreder for administrerende direktør i Vestenfjelske Bykreditt AS hvoretter han var direktør i Norgeskreditt AS til han sluttet i 1997 for å etablere Eiendomskreditt AS. Finansdirektør Lars W. Lynngård (47) er siviløkonom og har vært ansatt i Eiendomskreditt fra Før det har han vært ansatt i Vestenfjelske Bykreditt AS fra 1987 til 1996 som bl.a. finanssjef og i Norgeskreditt AS som avdelingsdirektør fra 1996 til Økonomidirektør Johan K. Lyngvær (57) er siviløkonom og autorisert regnskapsfører. Han har vært ansatt i Eiendomskreditt AS fra 1998 og har fra 1983 hatt tilsvarende stillinger i henholdsvis Vestenfjelske Bykreditt AS og Norgeskreditt AS. Da Vestenfjelske Bykreditt AS inntil 1991 var en kredittforening, har både de tre ovennevnte og de fleste andre ansatte i Eiendomskreditt lang erfaring fra denne organisasjonsformen. Forretningsmessig risiko Debitors betalingsevne Kredittforeningen for Sparebanker vil ha en risiko knyttet til den enkelte låntakerbanks evne til å betjene sine lån. Ingen sparebank har imidlertid påført ordinære kreditorer tap siden Med den skjerping av krav til styring, kontroll og soliditet som har funnet sted gjennom årene, og det tilsyn som bankene i dag er underlagt, anses risikoen for betalingsmislighold og tap som liten.

8 6 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP KREDITTFORENINGEN FOR SPAREBANKER Refinansieringsrisiko Minimal likviditetsrisiko er et viktig element i kredittforeningens driftskonsept. Således vil utlånene bli finansiert med innlån som har samme løpetid som utlånene. Det er også kredittforeningens policy å holde tilstrekkelige likviditetsreserver til å kunne møte eventuelle betalingsforsinkelser fra låntakernes side. På lang sikt vil en homogen lavrisiko utlånsmasse som lett kan avhendes, representere en ytterligere likviditetsmessig sikkerhet for kredittforeningens kreditorer. Renterisiko Kredittforeningen for Sparebanker vil ikke ha nevneverdig renterisiko. Eventuelle avvik i bestemmelser om renteregulering på inn- og utlån blir dekket via sikringsforretninger på og utenfor balansen. Valutarisiko Kredittforeningen har i dag ingen aktivitet i annen valuta enn norske kroner og har ikke valutarisiko. Kapitalforvaltning Kredittforeningens kapital er i all hovedsak plassert i rentebærende aktiva med lav kredittrisiko og innenfor fastsatte kredittrammer. Grunnfondsbevispolitikk I utgangspunktet vil kredittforeningen generere et betydelig overskudd. Dette overskuddet reduseres imidlertid gjennom utbetaling av en renterefusjon til låntakerne slik at den faktiske margin som disse betaler blir redusert. Renterefusjonen beregnes slik at eierne av grunnfondsbevisene først skal få et utbytte i tråd med de utbyttemål som var beskrevet i grunnfondsbevisemisjonen. Her var det lagt til grunn at kredittforeningen, etter renterefusjon til låntakerne, skal sitte igjen med et skattbart overskudd som minst tilsvarer: Risikofri rente 1 (statsrente) pluss: ca. 1,0%-poeng i år hvor gj.sn. lånevolum 2 er ca. 2,0%-poeng i år hvor gj.sn. lånevolum er ca. 3,0%-poeng i år hvor gj.sn. lånevolum er ca. 5,0%-poeng i år hvor gj.sn. lånevolum er ca. 6,0%-poeng i år hvor gj.sn. lånevolum er mill mill mill mill mill og mer Disse overskuddene skal etter intensjonen i sin helhet fordeles på skatt og utbytte. Etter dagens skattesats på 28% skal altså utbytte etter hvert komme opp i: (Risikofri rente + 6,0%-poeng) X (100% - 28%). Disse intensjoner om overskudd og utbytte beskrives i låneavtalene mellom kredittforeningen og låntakerbankene. 1 Risikofri rente for hvert år basert på gjennomsnittet av 3 måneders statsrente gjennom året (13 målinger) 2 Gjennomsnittlig lånevolum er lik summen av lånesaldoene ved utløpet av hver måned dividert på 12

9 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP KREDITTFORENINGEN FOR SPAREBANKER 7 Finansielle nøkkeltall (1.000 kr) Resultat Netto renteinntekter før renterefusjon Renterefusjon Netto renteinntekter Øvrige driftsinntekter 150 Driftskostnader Nedskrivning på verdipapirer 746 Resultat av ordinær drift/resultat før skatt Skattekostnad Resultat etter skatt Balanse per Sikringsobligasjoner, kortsiktige plasseringer og diverse fordringer Brutto utlån Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Lån opptatt ved utstedelse av verdipapirer Annen gjeld Forvaltningskapital Gjennomsnittlig forvaltningskapital Risikovektet balanse Bokført egenkapital Tellende ansvarlig kapital Kjernekapital Nøkkeltall (i % av GFK) Netto renteinntekter før renterefusjon 0,25 % 0,21 % 0,19% - Renterefusjon 0,12 % 0,08 % 0,05 % Netto renteinntekter 0,13 % 0,13 % 0,14 % Driftskostnader 0,04 % 0,05 % 0,06 % Resultat før skatt 0,08 % 0,08 % 0,08 % Resultat etter skatt 0,05 % 0,06 % 0,05 % Kapitaldekning 20,74 % 24,74 % 20,59 %

10 8 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP KREDITTFORENINGEN FOR SPAREBANKER Styrets beretning Resultatregnskapet. Fortsatt drift er lagt til grunn for regnskapet. Tall for 2006 er angitt i parentes. Resultat av ordinær drift etter skatt var kr ,- i 2007 (kr ,-). Dette resultatet utgjør 0,05% (0,06%) av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Netto renteinntekter utgjorde kr ,- (kr ,-). Det er da avsatt kr ,- (kr ,-) i renterefusjon til låntakerne. Før avsetning av renterefusjon utgjorde netto renteinntekter kr ,- (kr ,-). Regnet i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital utgjør dette 0,25% (0,21%) før renterefusjon og 0,13% (0,13%) etter renterefusjon beregnet på årsbasis. Foreningen har en portefølje av bankobligasjoner. Som følge av den senere tids uro i kreditt- og finansmarkedene har foreningen foretatt en nedskrivning av denne porteføljen med kr ,-. Lønn og generelle administrasjonskostnader var kr ,- i 2007 mot kr ,- i Totale driftskostnader var kr ,- i 2007 mot kr ,- i 2006 og utgjorde 0,04% (0,05%) av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Resultat før skatt var kr ,- (kr ,-) og utgjorde 0,08% (0,08%) av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Dette tilsvarer en avkastning på gjennomsnittlig innbetalt grunnfondsbeviskapital på 10,07% (7,47%) som tilsvarer 5,51% (4,59%) poeng over risikofri rente. Årets skattekostnad utgjør kr ,- mot kr ,- i Årets resultat etter skatt gir en avkastning på gjennomsnittlig innbetalt grunnfondsbeviskapital på 6,76% (5,04%). Disponering av resultatet. Årsresultatet i Kredittforeningen for Sparebanker utgjorde kr ,-. Det foreslås avsatt kr ,- (6,85%) til utbytte ved overføring av kr ,- fra annen egenkapital. Utlån Kredittforeningen for Sparebanker har en klart definert kundegruppe norske sparebanker. Ved utgangen av 2007 var det 124 sparebanker i Norge. Det er til dels store forskjeller mellom bankene. Forvaltningskapitalen varierer fra noen få hundre millioner til nærmere 100 milliarder. Likeledes har noen banker en innskuddsdekning på over 100% mens andre banker må finansiere over 50% av sin balanse i kapitalmarkedet. Til tross for betydelige forskjeller i størrelse og virksomhet må sparebankene generelt betraktes som en meget homogen sektor. Alle sparebanker er gjenstand for offentlig tilsyn (Kredittilsynet) som stiller krav til forsvarlig drift, herunder krav til egenkapital og risikohåndtering. Ut over dette er bankenes drift gjenstand for markedets og offentlighetens oppmerksomhet. Norske sparebanker må karakteriseres som en meget solid kundegruppe. Siste konkurs for en sparebank som påførte kreditorene tap var i For sparebankene som gruppe har veksten de siste 10 år vært betydelig og økende. De siste årene har veksten vært i størrelsesorden 10% årlig. I samme periode har innskuddsdekningen for gruppen vært fallende. Dette har medført at sparebankene har fått et behov for å finansiere en stadig økende andel av sine utlån med lån i kapitalmarkedet.

11 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP KREDITTFORENINGEN FOR SPAREBANKER 9 KfS ble etablert av Eiendomskreditt i samarbeid med 49 sparebanker for å kanalisere funding fra kapitalmarkedene til sparebankene. Særlig har de mindre og mellomstore sparebankene hatt behov for en alternativ fundingkilde. Forventningene er at KfS på sikt også skal kunne bidra med konkurransedyktige vilkår til større sparebanker. Gjennom sin konstruksjon skal KfS oppnå bedre rating enn gjennomsnittet av bankene og dermed formidle funding med lengre løpetid og relativt bedre vilkår. For ytterligere å sikre sektoren tilgang på langsiktig og rimelig funding har både Terra Boligkreditt, Sparebank 1 Boligkreditt og DnBNOR Boligkreditt i 2007 lagt ut lån under regelverket for utstedelse av obligasjoner med porteføljepant som kom endelig på plass i Mange sparebanker vil fremover gi en del av sine nye boliglån gjennom disse kredittforetakene, og på den måten redusere sitt behov for ytterligere ekstern funding. Dette vil kunne begrense etterspørselen etter lån i KfS noe. Sparebankene ser likevel behovet for og nytten av Kredittforeningen for Sparebanker, og veksten i 2007 har vært den største siden etableringen i Til sammen 88 av landets sparebanker er allerede med i foreningen enten som grunnfondsbeviseiere, låntakere eller begge deler. Kredittvurdering Kredittforeningen for Sparebanker benytter en enkel modell for kredittvurdering av sparebankene. KfS vurdering legger til grunn den rating den enkelte sparebank har fra SEB Merchant Banking, Nordea Markets, First Securities og DnB NOR Markets. For at en bank skal kunne låne i foreningen er kravet at banken har investment grade rating det vil si minimum BBB- karakter - fra minst tre av de fem over nevnte meglerhus. Utlånsutvikling Som tabellen under viser har KfS hatt god etterspørsel etter lån i hele Det er totalt utbetalt NOK mill i utlån mot NOK mill i samme periode i fjor. Det er i 2007 gjennomført 15 lånetransaksjoner og utbetalt 103 lån. Tilsvarende i 2006 var 8 lånetransaksjoner og 74 lån. Det er kommet til 4 nye låntakere slik at det nå er 84 låntakere i foreningen med til sammen 210 lån. Lånetransaksjoner Antall Forfall Forfall Forfall Forfall Forfall Forfall Totalt (mill kr) lån Transje 3 ( ) Transje 5 ( ) Transje 2 ( ) Transje 3 ( ) Transje 4 ( ) Transje 5 ( ) Transje 6 ( ) Transje 1 ( ) Transje 2 ( ) Transje 3 ( ) Transje 4 ( ) Transje 5 ( ) Transje 6 ( ) Transje 7 ( ) Transje 8 ( )

12 10 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP KREDITTFORENINGEN FOR SPAREBANKER Lånetransaksjoner Antall Forfall Forfall Forfall Forfall Forfall Forfall Totalt (mill kr) lån Transje 1 ( ) Transje 2 ( ) Transje 3 ( ) 1 35 Transje 4 ( ) 1 56 Transje 5 ( ) Transje 6 ( ) 1 38 Transje 7 ( ) Transje 8 ( ) Transje 9 ( ) 1 10 Transje 11 ( ) Transje 12 ( ) Transje 13 ( ) Transje 14 ( ) 3 85 Transje 15 ( ) Transje 16 ( ) Sum Engasjementsstørrelse Mill. kr % Antall Antall Mill. kr % banker banker 0 10 mill. 71 2% % mill. 76 4% % mill % % mill % % mill % % 13 Over 100 mill % % 12 Sum % % 81 Gjennomsnittlig engasjementsstørrelse er per kr 83,4 mill. Lånegrense Generelt gjelder at banker som innvilges en kredittramme tildeles en ramme lik bankens ansvarlige kapital. Ingen bank kan ha en ramme som overstiger den ansvarlige kapital i KfS eller de maksimale utlånsbegrensninger som gjelder for store engasjementer i KfS. Største tillatte engasjementstørrelse ved årsskiftet vil etter disse regler kunne utgjøre ca. NOK 284 mill. Maksimalt beløp knyttet til et enkelt forfallstidspunkt er fastsatt til 1/3-del av lånerammen for den enkelte bank. Låntakere gruppert etter forvaltningskapital og lån Antall låntakere Samlet Lån Utnyttelse låneramme Forvaltningskapital over 10 mrd % Forvaltningskapital 5-10 mrd % Forvaltningskapital 3 5 mrd % Forvaltningskapital 1 3 mrd % Forvaltningskapital under 1 mrd % Sum %

13 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP KREDITTFORENINGEN FOR SPAREBANKER 11 Utlånsvilkår Kredittforeningen har for lån utbetalt før en gjennomsnittlig utlånsmargin på 0,10%-poeng. For lån utbetalt fra og med 2007 har KfS en gjennomsnittlig utlånsmargin på 0,05%-poeng. Bankene som søker lån rangeres internt basert på fem eksterne ratinger. Lånsøkerne fordeles deretter i fem lånegrupper med ulikt marginpåslag. Marginforskjellen mellom hvert trinn (lånegruppe) har for de fleste lånetransaksjoner i 2007 vært 0,02%-poeng. Margintabell Lånegruppe Andel av Utlånsvolum Margin*) Lånegruppe 1 20% + 0,01%-poeng Lånegruppe 2 20% + 0,03%-poeng Lånegruppe 3 20% + 0,05%-poeng Lånegruppe 4 20% + 0,07%-poeng Lånegruppe 5 20% + 0,09%-poeng *) Marginpåslag utover innlånskostnad i KfS. Innlånsvirksomheten. Året 2007 har for kapitalmarkedet vært et år med store kontraster. Første halvår var preget av stabilt lave kredittmarginer og god tilgang på langsiktige innlån. Andre halvår ble preget av at store tap i kredittmarkedene kom til overflaten. Fokus var særlig rettet mot amerikanske risikoutsatte boliglån (subprimelån) og kredittderivater. Denne situasjonen initierte fremveksten av en internasjonal likviditets- og kredittkrise. Usikkerhet rundt bankers eksponering og tap ledet til at likviditeten i kapitalmarkedet tørket ut og at både pengemarkedsrenter og kredittspreader steg kraftig. Krisen spredte seg via de europeiske markedene også til Norge selv om ingen norske banker har rapportert om tap knyttet til subprimelån eller andre høyrisikoinvesteringer. Høsten 2007 var det forventet at krisen skulle bli relativt kortvarig, men til tross for inngripen fra de toneangivende sentralbanker har stadig nye tap medført at tilliten til finanssystemet ikke er gjenopprettet. Kredittforeningen for Sparebanker har opplevd sterk vekst i Netto utlånsvekst var på NOK mill. Til å finansiere veksten har foreningen lagt ut fire nye sertifikat- og obligasjonslån i 2007 med løpetider mellom 1 og 5 år. Brutto er det emittert sertifikater pålydende NOK 285 mill og obligasjoner pålydende NOK mill. Netto utestående gjeld har økt med NOK mill. KfS ønsker å bidra til at obligasjoner utstedt av foreningen oppfattes som attraktive verdipapirer, ved utstedelse av obligasjoner i store serier, med varierende løpetider og rentebetingelser, og ved at obligasjonene blir noterte på Oslo Børs eller ABM (Alternative Bond Market). Det høye emisjonsvolumet i KfS-papirer kan ha lagt et visst press oppover på den pris foreningen har oppnådd for sine innlån i markedet. Etter hvert vil størrelsen på KfS medføre at stadig flere investorer etablerer kredittrammer på foreningen. Sammen med forventning om en noe lavere prosentvis vekst fremover, og at foreningen blir mer etablert og kjent i markedet, gir dette grunn til å forvente en relativ forbedring i innlånsvilkårene. Kredittforeningen for Sparebanker har hittil kun finansiert seg i det innenlandske obligasjonsmarkedet. Fortsatt vekst vil etter hvert skape behov for å låne også i de internasjonale markeder. Innlånsstruktur (Mill. kroner per ) Sertifikatlån 285 Andre langsiktige innlån 328 Obligasjonslån Sum

14 12 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP KREDITTFORENINGEN FOR SPAREBANKER Kapitalforvaltningen Kredittforeningens kapital plasseres i utlån, bankinnskudd og i rentebærende papirer utstedt av den norske stat, kommuner, banker, kredittforetak samt av solide norske ikke finansielle foretak innenfor fastsatte kredittrammer. Kredittforeningen har ikke investert i aksjer eller grunnfondsbevis. Grunnfondsbeviskapital og grunnfondsbeviseiere Kredittforeningen for Sparebanker har en grunnfondsbeviskapital på kr ,- fordelt på grunnfondsbevis pålydende kr 1.000,-. Grunnfondsbevisene er ved utgangen av 2007 eiet av til sammen 49 sparebanker og Eiendomskreditt. Grunnfondsbevisenes omsettelighet er begrenset og betinget av samtykke fra kredittforeningens styre, jfr. allmennaksjeloven 4-15 til Grunnfondsbevisene er registrert i Verdipapirsentralen. Grunnfondsbevisene er ikke børsnotert. Grunnfondsbeviseierne med antall grunnfondsbevis er per : Arendal og Omegns Sparekasse 740 Nesset Sparebank 460 Aurland Sparebank 460 Nøtterø Sparebank 920 Aurskog Sparebank 920 Ringerikes Sparebank 920 Berg Sparebank 460 Rygge Vaaler Sparebank 920 Blaker Sparebank 460 Sauda Sparebank 460 Eiendomskreditt AS Skudenes og Aakra Sparebank 460 Etne Sparebank 550 Sparebank 1 Nordvest Evje og Hornnes Sparebank 460 Sparebanken Vestfold 920 Fana Sparebank 920 Sparebanken Grenland 920 Flekkefjord Sparebank 920 Sparebanken Hardanger 920 Halden Sparebank 460 Sparebanken Hedmark 920 Haltdalen Sparebank 920 Sparebanken Hemne 550 Harstad Sparebank 920 Sparebanken Sogn og Fjordane Haugesund Sparebank 920 Sparebanken Vest Hegra Sparebank 690 Sparebanken Volda Ørsta 920 Helgeland Sparebank Sparebanken Øst Hjelmeland Sparebank 920 Spareskillingsbanken 920 Klæbu Sparebank 920 Søgne og Greipstad Sparebank 920 Kvinnherad Sparebank 920 Time Sparebank 920 Larvikbanken 920 Tolga-Os Sparebank 690 Lillesands Sparebank 460 Valle Sparebank 460 Luster Sparebank 460 Vik Sparebank 920 Meldal Sparebank 460 Voss Sparebank Modum Sparebank 920 Ørland Sparebank 460 Narvik Sparebank 920 Åfjord Sparebank 460 Det har ikke vært endringer i eiersammensetningen etter årsskiftet.

ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP KREDITTFORENINGEN FOR SPAREBANKER 1. Innhold

ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP KREDITTFORENINGEN FOR SPAREBANKER 1. Innhold Årsberetning og regnskap 2008 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP KREDITTFORENINGEN FOR SPAREBANKER 1 Innhold Side Beskrivelse av Kredittforeningen for Sparebanker... 2 Virksomhetsbeskrivelse... 2 Juridisk struktur,

Detaljer

ÅRSRAPPORT KREDITTFORENINGEN FOR SPAREBANKER 1

ÅRSRAPPORT KREDITTFORENINGEN FOR SPAREBANKER 1 Årsrapport 2010 ÅRSRAPPORT KREDITTFORENINGEN FOR SPAREBANKER 1 Innhold Side Beskrivelse av Kredittforeningen for Sparebanker... 2 Virksomhetsbeskrivelse... 2 Juridisk struktur, organer og ledelse.....

Detaljer

Kort om Kredittforeningen for Sparebanker (KfS)

Kort om Kredittforeningen for Sparebanker (KfS) Årsrapport 2012 Innhold Kort om Kredittforeningen for Sparebanker (KfS) 3 Finansielle hovedtall 7 Årsberetning 8 Regnskaps- og notehenvisning 13 Resultatregnskap 14 Balanse 15 Kontantstrømoppstilling 17

Detaljer

Kort om Kredittforeningen for Sparebanker (KfS)

Kort om Kredittforeningen for Sparebanker (KfS) Årsrapport 2013 Innhold Kort om Kredittforeningen for Sparebanker (KfS) 3 Finansielle hovedtall 7 Årsberetning 8 Regnskaps- og notehenvisning 14 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Kontantstrømoppstilling 18

Detaljer

Kort om Kredittforeningen for Sparebanker (KfS)

Kort om Kredittforeningen for Sparebanker (KfS) ÅRSRAPPORT 2014 Innhold Kort om Kredittforeningen for Sparebanker (KfS) 3 Finansielle hovedtall 7 Årsberetning 8 Regnskaps- og notehenvisning 14 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Noter til regnskapet 19 Vedtekter

Detaljer

2 ÅRSRAPPORT - EIENDOMSKREDITT AS

2 ÅRSRAPPORT - EIENDOMSKREDITT AS Årsrapport 2011 2 ÅRSRAPPORT - EIENDOMSKREDITT AS ÅRSRAPPORT - EIENDOMSKREDITT AS 3 Innhold Side Kort presentasjon 4 Rammebetingelser..... 4 Konkurranseforhold. 5 Utlån.. 5 Innlånsvirksomheten... 6 Kapitalforvaltningen..

Detaljer

Innhold Kort om Eiendomskreditt Finansielle hovedtall Årsberetning Regnskaps- og notehenvisning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling

Innhold Kort om Eiendomskreditt Finansielle hovedtall Årsberetning Regnskaps- og notehenvisning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Årsrapport 2012 Innhold Kort om Eiendomskreditt 3 Finansielle hovedtall 5 Årsberetning 6 Regnskaps- og notehenvisning 19 Resultatregnskap 20 Balanse 21 Kontantstrømoppstilling 23 Noter til regnskapet 24

Detaljer

Et fremgangsrikt og godt år!

Et fremgangsrikt og godt år! ÅRSRAPPORT 2013 INNHOLD Et fremgangsrikt og godt år! 3 Kort om Eiendomskreditt 4 Finansielle hovedtall 6 Årsberetning 7 Regnskaps- og notehenvisning 18 Resultatregnskap 19 Balanse 20 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Året 1996. Avkastningen på BNbankaksjen var 42 prosent

Året 1996. Avkastningen på BNbankaksjen var 42 prosent Året 1996 Avkastningen på BNbankaksjen var 42 prosent BNbank delte ut hele disposisjonsfondet på 500 millioner kroner til aksjonærene, tilsvarende kroner 51,25 pr. aksje Utlånsvekst på ni prosent utlånsvolumet

Detaljer

VERD BOLIGKREDITT AS Årsrapport 2014

VERD BOLIGKREDITT AS Årsrapport 2014 VERD BOLIGKREDITT AS Årsrapport 2014 Sparebanken Vest Haugesund Sparebank Spareskillingsbanken Skudenes & Aakra Sparebank Flekkefjord Sparebank Søgne og Greipstad Sparebank Lillesands Sparebank Luster

Detaljer

VERD BOLIGKREDITT AS Årsrapport 2012

VERD BOLIGKREDITT AS Årsrapport 2012 VERD BOLIGKREDITT AS Årsrapport 2012 Sparebanken Vest Haugesund Sparebank Spareskillingsbanken Skudenes & Aakra Sparebank Flekkefjord Sparebank Søgne & Greipstad Sparebank Lillesands Sparebank Luster Sparebank

Detaljer

VERD BOLIGKREDITT AS Årsrapport 2013

VERD BOLIGKREDITT AS Årsrapport 2013 VERD BOLIGKREDITT AS Årsrapport 2013 Sparebanken Vest Haugesund Sparebank Spareskillingsbanken Skudenes & Aakra Sparebank Flekkefjord Sparebank Søgne og Greipstad Sparebank Lillesands Sparebank Luster

Detaljer

Årsberetning og regnskap 1999

Årsberetning og regnskap 1999 Årsberetning og regnskap 1999 Selskapets navn er Kommunalbanken AS Trykk på tittelen i innholdsfortegnelsen, for å gå direkte til ønsket side. INNHOLD Dette er Kommunalbanken Analytisk tallmateriale Årsberetning

Detaljer

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Sammendrag av årets virksomhet 2007 vil inngå som et merkeår i bankens historie. Banken ble etablert i 2003 og har dermed lagt bak seg sitt femte regnskapsår, det

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2008 105. forretningsår

Årsmelding og regnskap 2008 105. forretningsår Årsmelding og regnskap 2008 105. forretningsår Styrets årsberetning for 2008 2008 var det året da finanskrisen kom til Norge. Omslaget fra en høykonjektur til nedgangstider slo til for fult, både i norsk

Detaljer

årsrapport 2014 KLP Kommunekreditt AS KLP Kommunekreditt AS årsrapport 2011

årsrapport 2014 KLP Kommunekreditt AS KLP Kommunekreditt AS årsrapport 2011 årsrapport 2014 KLP Kommunekreditt AS KLP Kommunekreditt AS årsrapport 2011 Forsidefoto: Ole Jørgen Gangsøy Åpen KLP inviterte i 2014 til en intern fotokonkurranse der ansatte skulle visualisere en av

Detaljer

Årsregnskap 2007. Nøtterø Sparebank

Årsregnskap 2007. Nøtterø Sparebank Årsregnskap 2007 Nøtterø Sparebank STYRETS ÅRSBERETNING Norsk økonomi opplevde sterkt vekst gjennom 2007. De tre første kvartalene av året viste en volumøkning i bruttonasjonalprodukt for fastlands-norge

Detaljer

KOMMUNALBANKEN ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

KOMMUNALBANKEN ÅRSBERETNING OG REGNSKAP KOMMUNALBANKEN ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2002 INNHOLD 3 Økonomiske hovedtall 4 2002 i hovedtrekk 5 Forord 7 Årsberetning 2002 15 Analytisk tallmateriale 18 Hvorfor er ratingen bankens viktigste eiendel?

Detaljer

årsrapport 2014 KLP Banken AS

årsrapport 2014 KLP Banken AS årsrapport 2014 Forsidefoto: Ingrid Eriksen Åpen KLP inviterte i 2014 til en intern fotokonkurranse der ansatte skulle visualisere en av KLPs verdier: åpen, tydelig, ansvarlig og engasjert, eller «For

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 Terra BoligKreditt AS

ÅRSRAPPORT 2008 Terra BoligKreditt AS ÅRSRAPPORT 2008 Terra BoligKreditt AS Hovedtall 2008 Driftsresultat før skatt på 8,6 millioner kroner i 2008, mot -7,9 millioner kroner i 2007. Samlet utlån på 12.099 millioner kroner, en økning på 34

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 108. forretningsår Årsberetning for 2011 Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og et avdingskontor

Detaljer

år for kommunal sektor 1927-2002

år for kommunal sektor 1927-2002 år for kommunal sektor 1927-2002 Årsberetning og regnskap 2001 Innledning Historie Ord og uttrykk Analytisk tallmateriale Forord Dette er Kommunalbanken 1 2 3 4 INNHOLD Kommunenes bank i 75 år 6 Investeringer

Detaljer

Fra kredittkrise til finanskrise til økonomisk krise. Visjon

Fra kredittkrise til finanskrise til økonomisk krise. Visjon Årsrapport 1 Visjon Fra kredittkrise til finanskrise til økonomisk krise Sparebank 1 Nøtterøy Tønsberg skal være den ledende lokalbanken i Tønsbergområdet for privatkunder og bedrifter. Adm. banksjef Bjørn

Detaljer

Side. Styrets årsberetning 3. Resultatregnskap 9. Kontantstrømoppstilling 12. Revisors beretning 28. Beretning fra kontrollkomiteen 29

Side. Styrets årsberetning 3. Resultatregnskap 9. Kontantstrømoppstilling 12. Revisors beretning 28. Beretning fra kontrollkomiteen 29 ÅRSRAPPORT 2009-1 - Innhold Side Nøkkeltall 2 Styrets årsberetning 3 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 12 Noter 13 Revisors beretning 28 Beretning fra kontrollkomiteen 29 Tillitsvalgte

Detaljer

Innhold Styrets beretning s 2 4 Resultat regnskap s 5 6 Balanse s 7 8 Noter s 9 20 Kontant strømoppstilling s 21 Revisors beretning s 22 Beretning

Innhold Styrets beretning s 2 4 Resultat regnskap s 5 6 Balanse s 7 8 Noter s 9 20 Kontant strømoppstilling s 21 Revisors beretning s 22 Beretning Innhold Styrets beretning s 2 4 Resultat regnskap s 5 6 Balanse s 7 8 Noter s 9 20 Kontant strømoppstilling s 21 Revisors beretning s 22 Beretning fra kontrollkomiteen s 23 Bankens tillitsvalgte s 24 ÅRSBERETNING

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2012

Årsmelding og regnskap 2012 Årsmelding og regnskap 2012 109. forretningsår Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank ble etablert i 1904, og er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og rådgivningskontor

Detaljer

Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling...

Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling... Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling... 5 Strategisk samarbeid Terra-gruppen... 5 Resultatutvikling,

Detaljer

5.driftsår. Årsrapport2013

5.driftsår. Årsrapport2013 5.driftsår Årsrapport2013 Innhold Nøkkeltall... 3 Styrets årsberetning... 4 Resultatregnskap... 7 Totalresultat... 8 Balanse... 9 Kontantstrømoppstilling...10 Endring egenkapital...10 Noter til årsregnskapet...11

Detaljer

Innhold. Årsrapport 94 og Prospekt 95. Årsrapport 94. Prospekt 95

Innhold. Årsrapport 94 og Prospekt 95. Årsrapport 94. Prospekt 95 Innhold og Prospekt 95 Presentasjon av BNbank... 2 Styrets beretning... 6 Resultatregnskap... 10 Balanse... 11 Kontantstrømanalyse... 12 Noter til regnskapet... 13 5-års oversikt over regnskaps-/nøkkeltall...

Detaljer

Årsberetning for 2009. Virksomheten og lokalisering.

Årsberetning for 2009. Virksomheten og lokalisering. ÅRSRAPPORT 2009 Innholdsfortegnelse Årsberetning for 2009... 3 Virksomheten og lokalisering....3 Bankens rammebetingelser.... 3 Virksomheten i 2009... 4 Strategisk samarbeid... 5 Resultatutvikling... 5

Detaljer