Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 30/14 Tjenesteutvalget Formannskapet Kommunestyret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 30/14 Tjenesteutvalget 07.05.2014 Formannskapet Kommunestyret"

Transkript

1 Søgne kommune Arkiv: 210 Saksmappe: 2013/ /2014 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: Saksframlegg Årsregnskap Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 30/14 Tjenesteutvalget Formannskapet Kommunestyret Rådmannens forslag til vedtak: Søgne kommunestyre fastsetter det fremlagte årsregnskap for Søgne kommune som kommunens årsregnskap for Bakgrunn for saken: Søgne kommunes regnskap ble avgitt til revisor 15. februar, og revisjonsberetningen ble avgitt 15. april. Revisjonsberetningen konkluderer med at «Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig, mener vi ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av kommunens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge». Kommuneregnskapet for 2013 og kopi av revisjonsberetningen ble lagt frem for Kontrollutvalget til behandling i møte 6. mai Kontrollutvalget har behandlet regnskapet for Søgne kommune 2013 og gjennomgått rådmannens årsmelding. Kontrollutvalgets uttalelse følger vedlagt. Vedlegg 1 Årsregnskap Søgne kommune 2 Revisjonsberetning - Søgne kommunes årsregnskap 2013

2

3 Søgne kommune - årsregnskap 2013 Side 1

4 Søgne kommune - årsregnskap 2013 Side 2

5 Innholdsfortegnelse 1. Regnskapsskjema 1A Driftsregnskap Regnskapsskjema 1B Driftsregnskap Regnskapsskjema 2A Investeringsregnskapet Regnskapsskjema 2B Investeringsregnskapet Balanseregnskapet Økonomisk oversikt drift Økonomisk oversikt investering Noter til årsregnskapet Note 1: Endring i arbeidskapital Note 2: Pensjonsforpliktelser Note 3: Garantier gitt av kommunen Note 4: Oversikt over kommunens innlån Note 5: Sikringsdokumentasjon Note 6: Spesifikasjon av aksjer og andeler Note 7: Avsetninger og bruk av avsetninger Note 8: Finansielle omløpsmidler Note 9: Fordringer og gjeld til kommunale foretak og interkommunalt samarbeid Note 10: Regnskapsmessig mindreforbruk Note 11: Utlån, forskuttering, aksjer og andeler Note 12: Anleggsmidler Note 13: Selvkosttjenester Note 14: Avdrag på gjeld Note 15: Årsverk Note 16: Investeringer og nyanlegg Note 17: Godtgjørelse til administrasjonssjef og ordfører Note 18: Kapitalkonto Saldobalanse Revisjonsberetning Søgne kommune - årsregnskap 2013 Side 3

6 RÅDMANN ØKONOMISJEF ØKONOMIAVDELING STAB - Regnskap - Budsjett - Innkjøp - Fakturering - Skatt - Politisk sekretariat - Juridisk rådgiver ORGANISASJONSSJEF ADMINISTRASJONSAVDELING - Personal/organisasjon - Sentralarkiv - Servicetorg - Lønn - IKT KOMMUNALSJEF HELSE- OG OMSORG KOMMUNALSJEF OPPVEKST Enhet for institusjonstjenester Søgne- og Songdalen PP-tjeneste Enhet for psykiatri/habilitering Enhet for barnehager Enhet for sosialetjenester (NAV) Søgne- og Songdalen barnevern (Songdalen kommune) KOMMUNALSJEF TEKNISK Enhet for eiendom Ingeniørvesenet Enhet for areal Tinntjønn skole Enhet for helsetjenester Langenes skole Enhet for hjemmetjenester Enhet for kompetanse Tangvall skole Nygård skole Lunde skole Enhet for kultur Søgne kommune - årsregnskap 2013 Side 4

7 1. Regnskapsskjema 1A Driftsregnskap (Tall i kroner) FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Regnskap 2013 Regulert budsjett 2013 Opprinnelig budsjett 2013 Regnskap 2012 Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrument Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Tap finansielle instrument Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger FORDELING Overført til investeringsregnskapet Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk Søgne kommune - årsregnskap 2013 Side 5

8 2. Regnskapsskjema 1B Driftsregnskap REGNSKAP BUDSJETT REGNSKAP AVVIK ENHETER/ANSVARSOMRÅDER 2013 REV R-13/BR-13 ADM.AVD-UTG ADM.AVD-INNT ADMINISTRASJONSAVDELINGEN PP-TJENESTE-UTG PP-TJENESTE-INNT PP-TJENESTE NAV/SOSIAL-UTG NAV/SOSIAL-INNT NAV/SOSIAL BARNEHAGER-UTG BARNEHAGER-INNT BARNEHAGER KVALIFISERINGSENHETEN-UTG KVALIFISERINGSENHETEN-INNT KVALIFISERINGSENEHTEN NYGÅRD SKOLE-UTG NYGÅRD SKOLE-INNT NYGÅRD SKOLE LUNDE SKOLE-UTG LUNDE SKOLE-INNT LUNDE SKOLE LANGENES SKOLE-UTG LANGENES SKOLE-INNT LANGENES SKOLE BARNEVERN-UTG BARNEVERN-INNT BARNEVERN TANGVALL SKOLE-UTG TANGVALL SKOLE-INNT TANGVALL SKOLE TINNTJØNN SKOLE-UTG TINNTJØNN SKOLE-INNT TINNTJØNN SKOLE HELSETJENESTER-UTG HELSETJENESTER-INNT Søgne kommune - årsregnskap 2013 Side 6

9 HELSETJENESTER INSTITUSJONSTJENESTER-UTG INSTITUSJONSTJENESTER-INNT INSTITUSJONSTJENESTER HJEMMETJENESTER-UTG HJEMMETJENESTER-INNT HJEMMETJENESTER PSYKISK HELSE/REHAB-UTG PSYKISK HELSE/REHAB-INNT PSYKISK HELSE/REHAB KULTUR-UTG KULTUR-INNT KULTUR AREALENHETEN-UTG AREALENEHTEN-INNT AREALENHETEN INGENIØRVESENET-UTG INGINIØRVESENET-INNT INGENIØRVESENET KBR-UTG KBR-INNT KBR EIENDOMSENHET-UTG EIENDOMSENHET-INNT EIENDOMSENHET FELLESUTG. SKOLE-UTG FELLESUTG. SKOLE-INNT FELLESUTG. SKOLE FELLESUTG. RÅDHUSET-UTG FELLESUTG. RÅDHUSET-INNT FELLES RÅDHUSET FELLES OMSORG-UTG FELLES OMSORG-INNT FELLES OMSORG Avsetning fond på enhetene Bruk av fond på enhetene Nto bruk av fond TIL FORDELING DRIFT FORDELT TIL DRIFT Søgne kommune - årsregnskap 2013 Side 7

10 3. Regnskapsskjema 2A Investeringsregnskapet Tall i kroner FINANSIERINGSBEHOV Regnskap 2013 Regulert budsjett 2013 Opprinnelig Budsjett 2013 Regnskap 2012 Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Avsetninger Årets finansieringsbehov FINANSIERING Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsregnskapet Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket / Udisponert Regnskapsskjema 2B Investeringsregnskapet Tall i kroner Regnskap 2013 Regulert budsjett 2013 Regnskap 2012 Sentraladministrasjonen Oppvekst Helse Sosial Pleie- og omsorg Kultur Teknisk Byggelånsrenter Sum Søgne kommune - årsregnskap 2013 Side 8

11 5. Balanseregnskapet Tall i kroner Noter Regnskap 2013 Regnskap 2012 EIENDELER A. ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg Utstyr, maskiner og transportmidler Utlån Aksjer og andeler Pensjonsmidler Sum anleggsmidler B. OMLØPSMIDLER Kortsiktige fordringer Aksjer og andeler Sertifikater 0 0 Obligasjoner Kasse, postgiro, bankinnskudd Premieavvik Sum omløpsmidler Sum eiendeler EGENKAPITAL OG GJELD C. EGENKAPITAL Disposisjonsfond Bundne driftsfond Ubundne investeringsfond Bundne investeringsfond Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift) Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (kapital) Regnskapsmessig mindreforbruk Regnskapsmessig merforbruk 0 0 Udisponert i investeringsregnskapet 0 0 Udekket i investeringsregnskapet Likviditetsreserve 0 0 Kapitalkonto Sum egenkapital Søgne kommune - årsregnskap 2013 Side 9

12 D. GJELD LANGSIKTIG GJELD Pensjonsforpliktelser (ikke definert) Ihendehaverobligasjonslån 0 0 Sertifikatlån Andre lån Sum langsiktig gjeld KORTSIKTIG GJELD Kassekredittlån 0 0 Annen kortsiktig gjeld Premieavvik (ikke definert) 0 0 Sum kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld MEMORIAKONTI: Ubrukte lånemidler Andre memoriakonti 0 0 Motkonto for memoriakontiene Sum memoriakonti 0 0 Søgne kommune - årsregnskap 2013 Side 10

13 6. Økonomisk oversikt drift DRIFTSINNTEKTER Regnskap 2013 Regulert budsjett 2013 Opprinnelig budsjett 2013 Tall i kroner Regnskap 2012 Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Inntekts- og formuesskatt Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter DRIFTSUTGIFTER Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjensteproduksjon Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat EKSTERNE FINANSINNTEKTER Renteinntekter og utbytte Mottatte avdrag på lån Sum eksterne finansinntekter EKSTERNE FINANSUTGIFTER Renteutgifter og låneomkostninger Avdrag på lån Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Søgne kommune - årsregnskap 2013 Side 11

14 BRUK AV AVSETNINGER Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserven Sum bruk av avsetninger AVSETNINGER Overført til investeringsregnskapet Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Avsatt til likviditetsreserven Sum avsetninger Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk Søgne kommune - årsregnskap 2013 Side 12

15 7. Økonomisk oversikt investering Tall i 1000 kroner Regnskap 2013 Regulert budsjett 2013 Opprinnelig budsjett 2013 Regnskap 2012 Salg driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekter, utbytte og eieruttak Sum inntekter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjenesteproduksjon Overføringer Renteutgifter og omkostninger Fordelte utgifter Sum utgifter Avdrag på lån Utlån Kjøp av aksjer og andeler Dekning av tidligere års udekkede merforbruk Avsatt til ubundne investeringsfond Avsatt ubundne investeringsfond (Startlån) Avsatt til bundne fond Avsatt til likviditetsreserven Sum finansieringstransaksjoner Finansieringsbehov Bruk av lån Salg av aksjer og andeler Bruk av tidligere års udisponerte mindreforbruk (ikke definert) Mottatte avdrag på utlån Overført fra driftsregnskapet Bruk av disposisjonsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserven Sum finansiering Udekket / Udisponert Søgne kommune - årsregnskap 2013 Side 13

16 8. Noter til årsregnskapet 2013 Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i henhold til bestemmelsene i kommuneloven, forskrifter og god kommunal regnskapsskikk. Regnskapsprinsipper All tilgang og bruk av midler i løpet av året som vedrører kommunens virksomhet fremgår av driftsregnskapet eller investeringsregnskapet. Regnskapsføring av tilgang og bruk av midler bare i balanseregnskapet gjøres ikke. Alle utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger er regnskapsført brutto. Dette gjelder også interne finansieringstransaksjoner. Alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i året er tatt med i årsregnskapet, enten de er betalt eller ikke. For lån er kun den delen av låneopptaket som faktisk er brukt i løpet av året, ført i investeringsregnskapet. Den delen av lånet som ikke er brukt, er registrert på memoriapost. I den grad enkelte utgifter, utbetalinger, inntekter eller innbetalinger ikke kan fastsettes eksakt ved tidspunktet for regnskapsavleggelsen, registreres et anslått beløp i årsregnskapet. Klassifisering av anleggsmidler og omløpsmidler I balanseregnskapet er anleggsmidler og eiendeler bestemt til varig eie eller bruk for kommunen. Andre eiendeler er omløpsmidler. Fordringer knyttet til egen vare- og tjenesteproduksjon, samt markedsbaserte verdipapirer som inngår i en handelsportefølje er omløpsmidler. Andre markedsbaserte verdipapirer er klassifisert som omløpsmidler med mindre kommunen har foretatt investeringen ut fra næringspolitiske eller samfunnsmessige hensyn. I slike tilfeller er verdipapirene klassifisert som anleggsmidler. Andre fordringer er omløpsmidler dersom disse forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet. Ellers er de klassifisert som anleggsmidler. Kommunen følger KRS (F) nr 4 Avgrensningen mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet. Standarden har særlig betydning for skille mellom vedlikehold og påkostning i forhold til anleggsmidler. Utgifter som påløper for å opprettholde anleggsmiddelet kvalitetsnivå utgiftsføres i driftsregnskapet. Utgifter som representerer en standardheving av anleggsmiddelet utover standarden ved anskaffelsen utgiftsføres i investeringsregnskapet og aktiveres på anleggsmiddelet i balansen. Klassifisering av gjeld Langsiktig gjeld er knyttet til formålene i kommunelovens 50 med unntak av likviditetstrekkrettighet/ likviditetslån jfr kl 50 nr 5. All annen gjeld er kortsiktig gjeld. Neste års avdrag på utlån inngår i anleggsmidler og neste års avdrag på lån inngår i langsiktig gjeld. Vurderingsregler Omløpsmidler er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Markedsbaserte finansielle omløpsmidler er vurdert til virkelig verdi. Utestående fordringer er vurdert til pålydende med fradrag for forventet tap Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives med like store årlige beløp over levetiden til anleggsmiddelet. Avskrivningene starter året etter at anleggsmidlet er anskaffet / tatt i bruk av virksomheten. Avskrivningsperiodene er i tråd med Søgne kommune - årsregnskap 2013 Side 14

17 8 i forskrift om årsregnskap og årsberetning. Anleggsmidler som har hatt verdifall som forventes ikke å være forbigående er nedskrevet til virkelig verdi i balansen. Vurderingene for eiendeler gjelder tilsvarende for kortsiktig og langsiktig gjeld. Opptakskost utgjør gjeldspostens pålydende i norske kroner på det tidspunkt som gjelden oppstår. Låneomkostninger (gebyrer, provisjoner mv.), samt over- og underkurs er finansutgifter og inntekter. Over- og underkurs periodiseres over lånets løpetid som kortsiktig fordring/gjeld etter samme prinsipp som gjelder for obligasjoner som holdes til forfall. Selvkostberegninger Innefor de rammer der selvkost er satt som den rettslige rammen for hva kommunen kan kreve av brukerbetalinger beregner kommunen selvkost etter retningslinjer gitt av Kommunal- og regionaldepartementet i dokument H-2140, januar For de tjenestene kommunen selv har valgt å kreve brukerbetalinger etter selvkostprinsippet følges samme retningslinjer. Mva-plikt og mva-kompensasjon Kommunen følger reglene mva-loven for de tjenesteområdene som er omfattet av loven. For kommunens øvrige virksomhet krever kommunen mva-kompensasjon. Mottatt kompensasjon for betalt mva er finansiert av kommunen gjennom redusert statstilskudd i inntektssystemet. Søgne kommune - årsregnskap 2013 Side 15

18 Note 1: Endring i arbeidskapital Arbeidskapitalen defineres som sum omløpsmidler med fradrag av kortsiktig gjeld. Arbeidskapitalen er en buffer mot svingninger i inntekter og utgifter og utgjør derfor et likviditetsmål. Bevilgningsregnskapet (summen av drifts- og kapitalregnskapet) viser netto endring av arbeidskapitalen. Kretsløp 1 - Arbeidskapitalen Kapittel Balansen Endring 2.1 Omløpsmidler Kortsiktig gjeld Endring arbeidskapital i balansen Endring memoriakonto for ubrukte lånemidler (+/-) Sum endring for avstemming mot drifts- og investeringsregnskapet Driftsregnskapet 2013 Investeringsregnskapet 2013 Sum Art Beløp Art Beløp + Sum inntekter + Sum inntekter Sum utgifter - Sum utgifter , , Avskrivninger Ekst. finans- innt./- transer + Eksterne finans. transer , 909, 920, , 911, 920, 921, Ekst. finans- utg./- transer - Eksterne finans. transer 500, 501, 509, 510, , 511, 520, 521, , 520, Sum/differanse Sum/differanse Avstemming mellom regnskapsdelene Beløp Differanse 1 Søgne kommune - årsregnskap 2013 Side 16

19 Kretsløp 2 Egenkapitalen Kapittel Balansen Endring 2.5 Egenkapital Kapitalkonto Differanse Driftsregnskapet 2013 Investeringsregnskapet 2013 Sum Art Beløp Art Beløp - Sum bruk av avsetninger, Bruk av tidligere års 0 930:960 udisponert, årets underskudd, Bruk av disposisjonsfond, Bruk av ubundne investeringsfond, Bruk av bundne driftssfond, Bruk av bundne 0 investeringsfond, Udekket i år, Sum avsetninger, Inndekking av tidligere års 0 530:570 udekket, årets overskudd, Avsetning til ubundne investeringsfond, Overføring til invest Avsetning til bundne 823 regnskapet, 570 investeringsfond, Udisponert i år, Sum/differanse Sum/differanse Avstemming mellom regnskapsdelene Beløp Differanse 1 Kretsløp 3 - Anleggsmidler og langsiktig gjeld Kapittel Balansen Endring 2.2 Anleggsmidler (+ v/økning) Langsiktig gjeld (- v/økning) Differanse Memoriakonto for ubruke / lånemidler (+ økning / - reduksjon) Sum endring i balansen (beregnet endring kapitalkonto) Kapittel Balansen Endring Kapitalkonto Avstemming mellom regnskapsdelene Beløp Differanse 1 Søgne kommune - årsregnskap 2013 Side 17

20 Grunnleggende sammenhenger Omløpsmidler ,00 + Anleggsmidler ,00 = Eiendeler , Korsiktig gjeld ,00 + Langsiktig gjeld ,00 = Gjeld ,00 = Arbeidskapital , Ubrukte lånemidler ,00 Ubrukte lånemidler ,00 = = = EK fondsdel ,00 + Kapitalkonto ,00 = Egenkapital ,00 EK regnskapet ,00 Mindre/merforbr. KORR EK ,00 Differanse 1,00 Note 2: Pensjonsforpliktelser 2013 Søgne kommune hadde per pensjonsordning for sine ansatte i DNB og Kommunal landspensjonskasse (KLP-sykepleiere). Ansatte på statlige vilkår er tilknyttet Statens pensjonskasse (SPK). Etter reglene for regnskapsføring skal årets aktuarberegnede pensjonskostnad utgiftsføres i driftsregnskapet. Forskjellen mellom innbetalt premie og pensjonskostnad kalles premieavvik og skal, fra regnskapsåret 2011, utgiftsføres over 10 år. Premieavvik i årene 2002 til 2010 skal utgiftsføres over 15 år. Premieavviket (inkludert arbeidsgiveravgift) på kr ,- innebærer at kommunens driftsutgifter minker tilsvarende i forhold til betalt premie. Dette avviket skal utgiftsføres over 10 år med like store årlige beløp. Det er i 2013 brukt kr ,- av premiefond (DNB). Netto premieavvik (årets premieavvik minus tilbakeført premieavvik for tidligere år) er for 2013 en utgift på kr ,-. Estimatavvik for pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser balanseføres fullt ut fra og med 2011, herunder tidligere års estimatavvik som hittil har vært amortisert over 15 år. Årets netto pensjonsutgifter Beløp i kroner KLP DNB SPK Sum Nåverdi årets pensjonsopptjening Renteutgifter av påløpt pensjonsforpliktelse Brutto pensjonsutgifter Forventet avkastning pensjonsmidler Administrasjonsutgifter Netto pensjonsutgifter inkl. adm Søgne kommune - årsregnskap 2013 Side 18

21 Beregnet premieavvik Beløp i kroner KLP DNB SPK Sum Pensjonspremie inkl. adm.utgifter Netto pensjonsutgifter inkl.adm.utgifter Premieavvik Premieavvik inkl. arbeidsg.avg Pensjonsforpliktelse Beløp i kroner KLP DNB SPK Sum Pensjonsforpliktelse Årets pensjonsopptjening Renteutgifter av påløpt pensjonsforpliktelse Utbetalte pensjoner Amotisering estimatavvik Brutto pensj.forpl. UB full amort Pensjonsmidler Beløp i kroner KLP DNB SPK Sum Pensjonsmidler Årets forventede avkastning Årets premeieinnbetaling eksl.adm.utg Årets utbetaling av pensjon Amortisering estimatavvik Brutto pensj.m. UB full amort Satser KLP DNB SPK Forventet avkastning 5,00 % 5,00 % 4,35 % Diskonteringsrente 4,00 % 4,00 % 4,00 % Forventet lønnsvekst 2,87 % 2,87 % 2,87 % Forventet pensjonsregulering 2,87 % 2,87 % 2,87 % AFP-uttak 30% - 50% 35,00 % 50,00 % Netto pensjonsforpliktelse, arb.giveravgift Beløp i kroner KLP DNB SPK Sum Netto pensjonsforpliktelse IB Netto pensjonsforpliktelse UB Aga. av netto pensjonsforpliktelse Søgne kommune - årsregnskap 2013 Side 19

22 Note 3: Garantier gitt av kommunen Kommunens garantiansvar utgjør 85 mill. kroner ved utgangen av 2013: Garanti gitt til Garantibeløp per Garantien utløper Songvaar Vekst AS Vedderheia Barnehage Avfall Sør AS Friidrettsgruppa Returkraft AS SUM Det er ikke gitt garantier for ansatte eller for kommunale regnskapsenheter og foretak. Note 4: Oversikt over kommunens innlån Kontonr. Formål Opprinnelig størrelse Restgjeld Renter Avdrag Restgjeld Danske Bank Refinansiering Refinansiering DNB Markets Refinansiering Kommunalbanken Budsjett Budsjett Refinansiering Refinansiering Budsjett Husbanken Refin.Husb Startlån Startlån Startlån Startlån Startlån Startlån Startlån Vanlig lån Startlån Startlån Startlån Nordea Renter swap Kommunekreditt Refinansiering KLP Budsj SUM Søgne kommune - årsregnskap 2013 Side 20

Søgne kommune - årsregnskap 2014 Side 1

Søgne kommune - årsregnskap 2014 Side 1 Søgne kommune - årsregnskap 2014 Side 1 Søgne kommune - årsregnskap 2014 Side 2 Innholdsfortegnelse 1. Regnskapsskjema 1A Driftsregnskap... 5 2. Regnskapsskjema 1B Driftsregnskap... 6 3. Regnskapsskjema

Detaljer

REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE

REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OBLIGATORISKE OVERSIKTER. Økonomisk oversikt drift. Økonomisk oversikt investering. Balanseregnskapet. Driftsregnskapet - regnskapsskjema la. Investeringsregnskapet

Detaljer

FARSUND KOMMUNE REGNSKAP

FARSUND KOMMUNE REGNSKAP FARSUND KOMMUNE REGNSKAP 2014 FARSUND KOMMUNE REGNSKAP 2014 Innhold: Farsund kommune 31.12.2014 Regnskap med økonomiske oversikter: Side Økonomisk oversikt driftsregnskapet 3 Økonomisk oversikt investeringsregnskapet

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Regnskap 2014

FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Regnskap 2014 FLESBERG KOMMUNE Blefjell Regnskap 2014 15. februar 2015 INNHOLD SIDE Revisjonsberetning Oversikter: Regnskapsskjema 1 A Driftsregnskapet 3 Regnskapsskjema 1 B Driftsregnskapet 4 Økonomisk oversikt drift

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Regnskap 2013

FLESBERG KOMMUNE. Regnskap 2013 FLESBERG KOMMUNE Tur på kloppene Foto: Ranveig Hvila Regnskap 2013 15. februar 2014 INNHOLD SIDE Revisjonsberetning Oversikter: Regnskapsskjema 1 A Driftsregnskapet 3 Regnskapsskjema 1 B Driftsregnskapet

Detaljer

Nedre Eiker kommune. Regnskap 2014. Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12.

Nedre Eiker kommune. Regnskap 2014. Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12. Nedre Eiker kommune Regnskap 2014 Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12.2014 L.nr. 37973/2014 - Arkiv: 2014/5421-212 Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...

Detaljer

Regnskap 2013 for Lund kommune

Regnskap 2013 for Lund kommune Regnskap for Lund kommune Lundbadet Foto: Rolv Lende Regnskap for DRIFTSREGNSKAPET for Lund kommune legges fram med netto driftsresultat på 7,354 mill. kr (3 % av driftsinntektene) mot et budsjettert netto

Detaljer

NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 4 NOTE NR. 4 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 5

NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 4 NOTE NR. 4 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 5 Noter NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 DEL 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BEVILGNINGSREGNSKAPET 3 DEL 2 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BALANSEN 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 DEL 1 PENSJONSFORPLIKTELSER 4 DEL 2 PREMIEAVVIK

Detaljer

NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 4 NOTE NR. 4 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 5

NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 4 NOTE NR. 4 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 5 Noter NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 DEL 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BEVILGNINGSREGNSKAPET 3 DEL 2 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BALANSEN 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 DEL 1 PENSJONSFORPLIKTELSER 4 DEL 2 PREMIEAVVIK

Detaljer

Noter til regnskap 2009 for Nore og Uvdal kommune NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 5

Noter til regnskap 2009 for Nore og Uvdal kommune NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 5 Noter NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 DEL 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BEVILGNINGSREGNSKAPET 3 DEL 2 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BALANSEN 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 5

Detaljer

Regnskap med noter 2011

Regnskap med noter 2011 Regnskap med noter 2011 Jørgen Skaug/ Lillehammer.com Lillehammer kommune Innhold OBLIGATORISKE REGNSKAPSSKJEMA... 4 Regnskapskjema 1B Driftsregnskapet... 5 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet...

Detaljer

REGNSKAP ÅRSBERETNING

REGNSKAP ÅRSBERETNING REGNSKAP ÅRSBERETNING Innhold Del 1 -... 3 Forklaring til regnskapsoversikter for årsregnskapet... 3 sskjema.... 4 sskjema 1a Driftsregnskapet.... 4 skjema 1b Driftsregnskap på virksomhetene.... 5 sskjema

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 Regnskapsskjema 1A og 1B - Driftsregnskapet 4 Regnskapsskjema 2A

Detaljer

Årsregnskap 2013 Eidsvoll kommune

Årsregnskap 2013 Eidsvoll kommune Årsregnskap Eidsvoll kommune INNHOLD: Økonomisk oversikt drift Side 3 Økonomisk oversikt investering Side 4 Hovedoversikt balanse Side 5 Regnskapsskjema 1A driftsregnskapet Side 6 Regnskapsskjema 1B driftsregnskapet

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 Regnskap 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 Regnskapsskjema 1A og 1B - Driftsregnskapet 4 Regnskapsskjema

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Regnskapsprinsipper og vurderingsregler Organisering av kommunens virksomhet

INNHOLDSFORTEGNELSE. Regnskapsprinsipper og vurderingsregler Organisering av kommunens virksomhet ÅRSREGNSKAP 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE Regnskapsskjema 1A Drift Regnskapsskjema 1B Drift Regnskapsskjema 2A Investering Regnskapsskjema 2B Investering Oversikt balanse Økonomisk oversikt drift Økonomisk

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 Regnskapsskjema 1A og 1B - Driftsregnskapet 4 Regnskapsskjema 2A

Detaljer

e, r < 2, 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 Rollag kommune Regnskap 2013 15 februar 2014 41S -1

e, r < 2, 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 Rollag kommune Regnskap 2013 15 februar 2014 41S -1 I e, r < 2, 4 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 15 februar 214 41S -1 Regnskap 213 Rollag kommune funksjon hovedoversikt drift Investeringsregnskap Driftsregnskapet Investeringsregnskapet Investeringsregnskapet

Detaljer

Noter til regnskap 2011 for Nore og Uvdal kommune NOTE NR. 1 REGNSKAPSPRINSIPPER 2 NOTE NR. 2 ORGANISERING AV KOMMUNENS VIRKSOMHET 3

Noter til regnskap 2011 for Nore og Uvdal kommune NOTE NR. 1 REGNSKAPSPRINSIPPER 2 NOTE NR. 2 ORGANISERING AV KOMMUNENS VIRKSOMHET 3 Noter NOTE NR. 1 REGNSKAPSPRINSIPPER 2 NOTE NR. 2 ORGANISERING AV KOMMUNENS VIRKSOMHET 3 NOTE NR. 3 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 4 DEL 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BEVILGNINGSREGNSKAPET 4 DEL 2 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL

Detaljer

15. februar 2014. Nore og Uvdal kommune

15. februar 2014. Nore og Uvdal kommune 15. februar 214 Nore og Uvdal kommune Regnskap 213 drift Investeringsregnskap Driftsregnskapet Driftsregnskapet Investeringsregnskapet Investeringsregnskapet Regnskap 213 Nore og Uvdal kommune INNHOLD

Detaljer

Hammerfest kommune Årsregnskap 2009

Hammerfest kommune Årsregnskap 2009 Hammerfest kommune Årsregnskap 2009 Hammerfest kommune - Årsregnskap 2009 Innholdsfortegnelse Hovedoversikt, drift... 5 Hovedoversikt, investering... 6 Hovedoversikt, anskaffelse og anvendelse av midler...

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2008 - INNHOLDSFORTEGNELSE

ÅRSREGNSKAP 2008 - INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSREGNSKAP 2008 - INNHOLDSFORTEGNELSE REGNSKAPSSKJEMA 1A DRIFTSREGNSKAPET 3 REGNSKAPSSKJEMA 1B DRIFTSREGNSKAPET 3 REGNSKAPSSKJEMA 2A - INVESTERINGSREGNSKAPET 4 REGNSKAPSSKJEMA 2B - INVESTERINGSREGNSKAPET

Detaljer

Innhold: Underskriftsbilag

Innhold: Underskriftsbilag Innhold: Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet... 3 Regnskapsskjema 1B - Fordeling av driftsmidler... 4 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet... 5 Regnskapsskjema 2B - Investeringer i anleggsmidler...

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Bodø kommune

Årsregnskap 2013 for Bodø kommune Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.03.2014 18734/2014 2014/1911 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/57 Formannskapet 23.04.2014 Bystyret 07.05.2014 Årsregnskap 2013 for Bodø kommune

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE Rådmannen, 28.mars 2014 ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE Side 1 av 44 INNHOLD Her presenteres Årsregnskap 2013 for Gjøvik kommune, samt økonomisk analyse pr. 31.12.2013.

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET 2014. Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS

ÅRSREGNSKAPET 2014. Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS ÅRSREGNSKAPET 2014 Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS 16. februar 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING...2 2. TABELLER...2 2.1 Regnskapsskjema 1a og 1b - driftsregnskapet...3 2.2 Regnskapsskjema

Detaljer

1. DRIFTSREGNSKAPET... 2 1.1 Regnskapsskjema 1A drift... 2 1.2 Regnskapsskjema 1B drift... 3 1.3 Økonomisk oversikt drift... 4 2.

1. DRIFTSREGNSKAPET... 2 1.1 Regnskapsskjema 1A drift... 2 1.2 Regnskapsskjema 1B drift... 3 1.3 Økonomisk oversikt drift... 4 2. Regnskap 1. DRIFTSREGNSKAPET... 2 1.1 Regnskapsskjema 1A drift.... 2 1.2 Regnskapsskjema 1B drift.... 3 1.3 Økonomisk oversikt drift.... 4 2. INVESTERINGSREGNSKAPET... 5 2.1 Regnskapsskjema 2A investering

Detaljer

Regnskap 2014. Avlagt

Regnskap 2014. Avlagt Regnskap Avlagt Side 2 av 50 INNHOLDSFORTEGNELSE: REGNSKAPSPRINSIPPER mv.... 5 Beskrivelse av regnskapsprinsipper... 5 Organisering av kommunens virksomhet... 7 OBLIGATORISKE REGNSKAPSSKJEMA... 8 Regnskapsskjema

Detaljer

Regnskap 2013. Sirdal kommune

Regnskap 2013. Sirdal kommune Regnskap 2013 Sirdal kommune Årsregnskap med noter 2013 Side 1 Innhold Noter... 4 Obligatoriske oversikter... 17 Hovedoversikt drift... 17 Økonomisk oversikt investering... 18 Skjema 1A og 1 B... 19 Skjema

Detaljer

Revidert Opprinnelig Regnskap Note 2013 2013 2013 2012

Revidert Opprinnelig Regnskap Note 2013 2013 2013 2012 Årsregnskap 2013 1 Økonomisk oversikt drift Revidert Opprinnelig budsjett budsjett Regnskap Regnskap Note 2013 2013 2013 2012 Driftsinntekter Brukerbetalinger 122 467 126 087 128 364 115 497 Andre salgs-

Detaljer