Innholdsfortegnelse Ansatte Side 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innholdsfortegnelse Ansatte Side 3"

Transkript

1 Asker menighet Årsmelding og regnskap 2014

2 Innholdsfortegnelse Ansatte Side 3 Råd og utvalg Menighetsrådet 4 Eiendomsutvalget 8 Grønt utvalg 8 Diakonatet 9 Internasjonalt utvalg 9 Trosopplæring 10 Barnearbeid Snoopyklubben 11 KlubbEN 12 Asker KFUM/KFUK-speidere 12 Ungdomsarbeid Konfirmantarbeidet 13 Ledertrening 14 Kor og kirkemusikk Bandrommet på Askertun 14 Asker kirkes sommerfestival 14 Asker Kirkekor 15 Knøttene 15 Tempo 16 Asker TenSing 17 Back in Business 17 Grupper/foreninger/arrangementer Fredagsforum 18 Asker Y`s men 18 Novembermarkedet 19 Smågruppene 20 Asker Normisjon 20 Kirkeakademiet i Asker 21 Informasjon Kirkeposten 22 Digitalt informasjonsarbeid 22 Årsregnskap 2014, budsjett 2015, revisors beretning. 2

3 Ansatte Sokneprest Marit Skaar Skogesal (frem til 19. januar) Tor Øystein Vaaland (fra 1. mars) Kapellan Daglig leder Sekretær Kirketjener Menighetspedagog (konfirmant og ungdom) Menighetspedagog (trosopplæring) Kantor Diakon Karoline Astrup (delvis sykmeldt) Margrethe Telhaug (vikar til medio september) Janneke Riskild (vikar høst 2014) Grete Ellingsen Aaby Hege Elise Hjertaker Molvik Kirsti Lie Bente Roestad (vikar) Liv-Iren Westnes Ingvild Køhn Malmbekk Inga Mari Ramsfjell-Kind Redaktører for årsmeldingen er Ellen Hagemo og Kristin Gjerløw 3

4 Asker menighetsråd Medlemmer og møter i Asker menighetsråd har i 2014 bestått av følgende faste medlemmer: - Ellen Hagemo (leder) - Vibeke Bøe (nestleder) - Håvard Sporastøyl (fellesrådsrepr.) - Anne Louise Tveter (vara fellesråd) - Per Gunnar Røe - Kristin Gisholt - Jan Halvor Harsem - Aud M. Stønjum - Tor Øystein Vaaland, fra februar (sokneprest) Følgende fem personer har vært varamedlemmer: - Anders Mikelsen - Brit Andenæs - Erik Haugen - Kirsti Dyrstad - Bjørn Lande Menighetsrådets sekretær er daglig leder Grete Ellingsen Aaby. Menighetsrådet har hatt 7 ordinære møter i saker ble behandlet. Arbeidsutvalget bestod av Ellen Hagemo, Vibeke Bøe, Tor Øystein Vaaland (fra februar) og Grete Ellingsen Aaby. Arbeidsutvalget har hatt 6 møter. I tillegg til de ordinære menighetsrådsmøtene ble det i august holdt en samling for menighetsråd og stab rundt tema «menighetsutvikling» hjemme hos MR-leder. I september deltok noen fra menighetsrådet på en «inspirasjonsdag» i Bøler kirke for menighetsrådene i bispedømmet. Videre ble det i november avholdt et fellesmøte for menighetsrådene i prostiet om strategi og kirkevalg. 19.januar tok vi avskjed med Marit Skaar Skogesal, vår sokneprest gjennom 10 år. Vi ønsker henne lykke til i Tangen menighet i Drammen. Tor Øystein Vaaland kom som sokneprestvikar i februar. Han ble i juni 2014 tilsatt i fast stilling som sokneprest, og på gudstjenesten 30. august kunne vi ta ordentlig i mot ham og hans familie. Vi er en menighet med stor aktivitet, mange aktiviteter har gode år og mindre gode år. KlubbEn greide vi ikke å videreføre høsten 2014, søndagsskolen har ingen aktivitet, men onsdagmiddagen har blomstret opp, takket være diakonatets innsats og enkeltpersoner dugnadsvillighet! Gudstjenesteliv Gudstjenestetilbudet ble i hovedsak videreført i tråd med etablerte mønstre. Samtidig fikk menigheten ny sokneprest i Tor Øystein Vaaland, og dermed ny leder for gudstjenestelivet. Medvirkningen i 2014 var stabil når det gjaldt dåp, nattverd, konfirmasjon og vigsler. Nytt var det å bruke Barnas katedral til allment skriftemål på Bots- og bønnedagen. I gjennomsnitt deltok 171 mennesker på hver av de 75 gudstjenestene i Asker kirke på søn- og helligdager. Det var en liten økning fra 2013, da 158 deltakere medvirket i snitt på hver gudstjeneste. Det er store variasjoner mellom høytidene. Mens kirken ble fylt som vanlig i julen (522 i snitt julaften; 179 på 1. juledag), samlet hver av påskens seks flotte gudstjenester i gjennomsnitt 73 4

5 deltakere. Det var fin bredde i den lokale folkekirkelige medvirkningen: i gudstjenesten deltok speidere (høst), skoleelever (påske og jul) og en rekke lokale kor og band (året rundt, samt julaften). I Asker så vi ikke noe til den nedgang i antallet dåpsbarn som har vakt oppmerksomhet ellers i Oslo bispedømme. Faktisk økte antallet døpte fra 91 i 2013 til 120 i Dette kan være naturlige variasjoner, men står i kontrast til storbyerfaringen, der tendensen nå er at flere barn forblir udøpt selv om én av eller begge foreldrene er døpt. I staben (prester og kantor) arbeidet vi målbevisst med dåpen i 2014, særlig med henblikk på å møte folk ordentlig og kommunisere en god tro gjennom liturgi og tale. Vi ønsker at dåpssamtalen gir en inkluderende opplevelse, og at vi i dåpen viser at barnet og familien fra starten er omsluttet av Guds kjærlighet. Prestene i Asker sokn overtok fra høsten 2014 ansvaret for alle dåpsgudstjenestene i Asker kirke (Vaaland, Astrup og Øksnes). Tidligere har disse kl. 13-gudstjenestene (seks-sju i året) vært fordelt også på prester fra Østenstad, Vardåsen og Holmen sokn, fordi nær 45 prosent av dåpsbarna i Asker kirke tilhører andre sokn enn Asker (i 2014: 52 av 120). Ordningen sto for fall fordi de andre prestene i prostiet ba om å få den avviklet. Ut fra det overordnede prinsipp at dåpen er ment å være en særlig positiv opplevelse for dåpsfolket, valgte vi å overta hele ansvaret selv. Medliturger/klokkertjeneste og kirkeverter er en viktig del av vårt gudstjenesteliv. Mange frivillige deltar, men det er behov for flere. Søndagsskolen slet i 2014, og ved årets utløp var tilbudet nedlagt. Barnerådets Petter Haagensen ledet søndagsskolen to ganger i januar og februar, men det kom få barn. I samråd med staben ble tilbudet lagt på is. I august tok staben et nytt initiativ for å tilby søndagsskole én søndag i måneden, og målet var å rekruttere nye frivillige. Dette lyktes vi ikke med. I tillegg var oppmøtet fortsatt lavt. Ved årsskiftet lå derfor søndagsskolen i dvale, og vi ønsker nå å satse på å skape gode familietilbud gjennom onsdagsarbeidet (middag/aktiviteter), dåpsarbeidet, babysang og månedlige familiegudstjenester. I 2014 søkte menigheten biskopen om godkjenning for fire nye år av vår lokale grunnordning for hovedgudstjenesten. Det var i Menighetsmøtet, i gudstjenesteutvalget og i menighetsrådet et bredt ønske om å fortsette dagens ordning og etablere faste liturgiske ledd med gjenkjennelige melodier. Biskopen godkjente søknaden. I svaret bad biskopen om at menigheten i 2015 utarbeider en lignende struktur også for familiegudstjenesten. MR har vært opptatt av at deltagelsen fra unge voksne har vært lav på gudstjenestene. Et arbeidsutvalg arbeidet med forslag til tiltak, som skal fremlegges for rådet i Bønn og bibelmeditasjon Gjennom Menighetsutviklingsprosjektet ble det etterlyst flere og nye møteplasser for refleksjon rundt kristen tro. Høsten 2014 startet kapellan Karoline Astrup åpne bibelmeditasjoner og samtaler i kirkerommet hver mandag formiddag. Samlingene ble gjennomført i september, oktober og november. Samlingene består av en innledende og en avsluttende salme, høytlesning av kommende søndags prekentekst, stille meditasjon/refleksjon i ti minutter over teksten, og en etterfølgende samtale om teksten og refleksjonen. Samlingene fortsatte inn i det nye året. I 2014 ble det også igangsatt faste bønnesamlinger hver andre mandag i Barnas katedral på kveldstid. 5

6 Strategi og handlingsplaner I 2013 arbeidet vi mye med å utarbeide strategier og handlingsplaner. I 2014 har vi startet en fornyet gjennomgang av disse for å se om vi når de mål vi har satt oss. Arbeid med frivillige og samarbeid med ansatte. Vi hadde en flott medarbeiderfest, men fortsatt mangler vi et register for de ulike frivillige i menigheten. Det gjør at det ofte blir de samme som blir spurt om oppgaver, og vi tror vi har mye å hente på å få et frivillighetsforum som kan utfordre nye til å delta med små og store oppgaver Handlingsplan for diakoni Diakonen la denne fram for MR, hvor også medlemmene fra diakonatet var tilstede. Diakonatet driver et stort arbeid for de eldre i menigheten med to samlinger i måneden og har fra høsten 2014 også tatt ansvar for onsdagsmiddagene. De følger opp gjennomfører de oppsatte planene. «Solidaritet og Vern om skaperverket» er fra Kirkerådet satt opp som en del av diakoniens ansvarsområde. Vi har hatt egne utvalg for «Grønn menighet» og et «Internasjonalt utvalg». Gjennom høsten har det vært vurdert sammenslåing av disse utvalgene. Det eksiterende diakonatet kan ikke påta seg flere oppgaver, men er positive til en slik sammenslåing. Saken vil formelt bli behandlet av MR våren På årsmøtet 30. mars ble fikk vi inspirasjon av Sigrun Møgedals innlegg: FN på leting etter bærekraftig utvikling-hvordan angår det kirken og oss?» mange utfordringer som vi må ta med oss videre i en utfordring vi står i som kirke. Det er stor aktivitet rundt fasteaksjonen, og i år også rundt TV-aksjonen som gikk til KN s vannprosjekt. Det fellesarrangementet som prostiet hadde med vannbæring fra Askertun til Asker sentrum, regnet bort ironisk nok! Trosopplæringsutvalget/Barne- og ungdomsrådet (TUBUR) Barnerådet avholdt våren 2014 to møter, og arrangerte i tillegg «barnas vinterdag» og «sommerdag». Ungdomsrådet møttes også til to møter våren Både barnerådet og ungdomsrådet ble involvert i planene om å lage ett felles råd. Begge rådene var tydelige på ønsket om å styrke samspillet mellom de ulike aktivitetene som rettes mot barn og unge. Barnerådet var mer entydig positivt til det nye utvalget enn ungdomsrådet, Ut fra en helhetlig vurdering vedtok menighetsrådet å etablere et nytt råd for å styrke arbeidet med å koordinere og tenke strategisk om både den faste virksomheten og punkttiltakene som rettes mot barn og unge. Menighetens to råd for barn og ungdom ble derfor nedlagt sommeren TUBUR ble opprettet for å ta over for dette. TUBUR ledes av Kristin Gunleiksrud Raaum, og hadde sitt første møte i oktober. I rådet sitter fire ansatte - kateket, trosopplærer, kantor og en av prestene, (for tiden soknepresten) sammen med fem representanter for de ulike aktivitetene og én fra MR. TUBUR fant sitt faste møtested i Barnas katedral. Temaene som ble definert for arbeidet i TUBUR: Behovet for økt informasjonsflyt mellom de ulike linjene og gruppene i menigheten, kommunikasjon/markedsføring til bredden av medlemmer, samarbeid mellom kirke og skole, og identifisering av «hull» i tilbudet. Handlingsplan for øking av gaveinntekter Faste givere har holdt seg stabilt, ofringene til eget arbeid har økt noe. Vi har forsøkt å få flere faste givere da dette gir oss en større forutsigbarhet, men der har vi ikke lykkes. Fortsatt er novembermarkedet en stor inntektskilde som holder seg stabilt. Vi har laget informasjon om gaver til egen menighet som kan deles ut ved gudstjenestene, men dette har i liten grad fungert. 6

7 Vi har ikke fått i gang noe økonomiutvalg, og vi har i liten grad fått oppfylt de mål som var satt. Dette gjør at vi har en økonomisk situasjon hvor vi ikke greier å skaffe inntekter i takt med de utgiftene vi har. Det har påny vært vurdert bruk av bankterminal, men dette synes i liten grad å øke inntektene. Oslo-kirkene har en ordning med SMS-betaling, dette ønsker vi også å få og har bedt fellesrådet om å få til en lignende ordning for Asker-kirkene. Handlingsplan for informasjon Fortsatt trenger vi en samlet strategiplan- der har vi ikke oppnådd de målene vi satte oss. Den nye menighetssekretæren får et spesifikt ansvar for å utvikle og opprettholde informasjonen både internt og eksternt. Møte med Ten Sing I et møte med menighetsrådet tidlig i 2014 uttrykte lederne i Ten Sing at de vil være en integrert del av Asker menighet, og at koret blant annet ønsker å «regnes mer med» og bidra mer for eksempel i gudstjenestene. Kateketvikar Bente Roestad var de ansattes kontaktperson for Ten Sing i 2014, frem til årsskiftet, da soknepresten overtok kontaktansvaret. Prosjekt Menighetsutvikling: De viktigste aktivitetene i 2014; Et møte i staben i april hvor de diskuterte leserapporten» fra prosjektet (fra september 2013, resultatet av kvalitative og kvantitative intervjuer gjennomført i menigheten) og statusrapporten fra prosjektet til menighetsrådet i mars. Fellesmøte med de ansatte, menighetsrådet og styringsgruppen i august hvor vi diskuterte det videre arbeidet i forhold til prosjektet og overstående rapporter Styringsgruppen har i tillegg gjennomført 3 møter og deltatt på 2 dialogkonferanser - heldagsmøter med andre menigheter i prosjektet. Høringsuttalelser MR s høringsuttalelser om nye regler for kirkebygg og MR s høring om «Staten og Den norske kirke et tydelig skille» kan begge leses på kirken.no Kirkerommet Det har i MR vært et ønske om å ta opp igjen diskusjonen om mer fleksibel innredning av kirkerommet. Nye gudstjenesteformer og tilrettelegging for flere aktiviteter og aldersgrupper krever at vi må vurdere bedre fleksibilitet i kirkerommet. MR har hatt ett møte med kirkearkitekt Arne Sæther, hvor vi fikk en innføring i bruk av kirkerommet som liturgisk arena. Ut fra tidligere arbeid med denne saken, har MR besluttet at gudstjenesteutvalget må komme med en plan for hvordan man kan gjøre kirkerommet mer fleksibelt. Sist saken var oppe, var det en bred høring. Nå ønsker vi et forslag til MR for å kunne fatte en beslutning etter å ha jobbet mye med spørsmålet. Dersom det foreslås endringer, må saken til biskopen og det må foreligge en finansieringsplan. Gudstjenesteutvalget ble bedt om å fremlegge sitt forslag tidlig i Valg er dette MR s siste år, og vi er i ferd med å utfordre nye både til å stille som kandidater til bispedømmerådet og til vårt eget menighetsråd. Og vi har muligheten til å fortsatt å fremme saker vi brenner for. Tor Øystein Vaaland Grete Ellingsen Aaby Ellen Hagemo Vibeke Bøe 7

8 Eiendomsutvalget Eiendomsutvalget har bestått av Lars Gunnerød, Tor Møgedal, Håvard Sporastøyl og Grete Ellingsen Aaby. Lars Gunnerød har vært menighetens representant i kirkesjefens eiendomsutvalg. Eiendomsutvalget møtes etter behov, og hadde i møter. Utvalget har i løpet av året arbeidet med blant annet følgende saker: Asker kirke Lydanlegg/PA-anlegg i kirken Flombelysning Oppvarmet korparti Overvannledning fra tak nedløp Brostein fra port til hovedinngang HC-toalett i kirken Skap i sakristiet Endringer i kirkerommet Barnas katedral: Utbedre fuktskader Drenere utenfor Varevinduer Askertun: Oppgradering/modernisering av Askertun. Grønt utvalg Grønt utvalg har i 2014 prioritert aktivitetene sammen med Grønt prosti. Målet har vært å få alle 5 menigheter i Asker grønne, noe som ble oppnådd da Heggedal menighetsråd i møte vedtok at Heggedal også skal bli Grønn menighet. Grønn prostigruppe anså da sin primære målsetting for oppnådd og avviklet seg selv i den form den var. Samtidig oppfordret vi i referat fra evalueringsmøte i Grønn prostigruppe Asker kirkelige fellesråd om å bli sertifisert som Miljøfyrtårn og at prostiet fortsetter å arrangerer grønn uke og grønn dag. Grønt prosti hadde planlagt Grønn dag , men den ble dessverre avlyst hovedsakelig på grunn av dårlig vær og at noen av barnekorene trakk seg. For senere arrangement bør det vurderes å legge grønn uke / grønn dag til vår eller tidligere på høsten. Det vises til samme referat fra møtet for mer utfyllende evaluering. Grønt utvalg hadde for øvrig møte med Tor Øystein Vaaland sammen med Inga Mari og Sigrun Møgedal i sept/okt for å involvere han i arbeidet, spesielt med hensyn til grønn dag, samt diskutere arbeidet med grønn kirke videre. 8

9 Diakonatet Diakonatets arbeid er menighetens omsorgstjeneste. Det ledes av diakoniutvalget i samarbeid med diakonen. Diakoniutvalget bestod av Martha B. Sæther leder, Tor Møgedal nestleder, Jorunn Scott og Aud Magelssen Stønjum. Aslaug Grøsland og Bjørg Mjaasæth var med våren 14. Maud-Sølvi Nordberg og Ola Aanestad kom med høsten 14. Aktivitetene i 2014: 108 jubilanter (85, 90, 95, 100 år og oppover) fikk tilbud om blomsterhilsen og hjemmebesøk. 12 frivillige i tillegg til flere av utvalgets medlemmer samt diakonen har hatt denne tjenesten. Diakonen har utover dette vært på 47 hjemmebesøk, vært tilgjengelig på telefon og hatt samtaler på Askertun. Fredagstreff og Kaffekoppen har hatt ulik profil, men begge har vært sosiale møtesteder på formiddagen med sjåførtjeneste. Med bakgrunn i at deltagerne gav uttrykk for at det var for langt opphold mellom arrangementene sommeren 2013, ble det i 2014 også arrangert et Fredagstreff i juni, samt Kaffekoppen hver mnd. hele sommeren. Det ble tatt godt i mot. Det var like mange deltagere i sommermånedene som resten av året. 25 frivillige i tillegg til diakoniutvalget og diakonen har hatt denne tjenesten. Onsdagsmiddag. Hver onsdag når Snoopy, Knøttene og Tempo har vært på Askertun har Jorunn Scott servert barnevennlig middag før aktivitetene tok til. Det er et pusterom i hverdagen for travle småbarnsfamilier. Det har vært åpent for alle. Rekorden på antall spisegjester var 92 store og små. Allehelgensdag inviterte diakoniutvalget tradisjonen tro til kirkekaffe på Askertun etter gudstjenesten kl. 11, samt deltok med vertskapstjeneste, lystenning, tekstlesning og kirkekaffe på minnegudstjenesten kl.17. Kirken var åpen hele dagen mellom gudstjenestene. Kantor og frivillige fremførte meditativ sang og musikk hver hele time. Diakonen var tilgjengelig for samtale. Fasteaksjon: Diakoniutvalget serverte boller og drikke til bøssebærerne når de hadde vært ute og gått. Diakoniens dag ble markert 18. mai. Prosten intervjuet flere fra diakoniutvalget under prekenen om diakoni. Etter gudstjenesten var det kirkekaffe på Askertun. Kirkeskyss: Aud Magelssen Stønjum administrerte kirkeskyssen. De som benyttet seg av tilbudet satte pris på ordningen. Internasjonalt utvalg Internasjonalt utvalg har i 2014 bestått av Arne Dale, Hanne Tellier, Maud-Sølvi Nordberg, Inga Mari Ramsfjell-Kind og Synne Sandbu (leder). Internasjonalt utvalg har hatt tre møter i løpet av året. Bidrag til å markere internasjonal søndag 6. april 2014 Gudstjeneste med fungerende sogneprest Tor Øystein Våland og gjestetaler Kjell Nordstokke. Det internasjonale aspektet kom tydelig fram. Back in Business bidro med sang. Mange kom til kirkekaffe på Askertun. 9

10 Fasteaksjonen 2014 Fasteaksjonen ble gjennomført tirsdag 8. april Forhåndsomtale i Budstikka. Vi fikk god hjelp fra kommunen med rodekartene. De fleste bøssebærerne var konfirmanter. Forsøk på å mobilisere andre grupper lyktes bare i liten grad. I de rodene hvor voksne deltok, ble resultatet godt. For å styrke arbeidet med fasteaksjonen og sikre tilstrekkelig mannskap, trengs det flere voksne til å delta som bøssebærere. Vennskapsmenigheten i Bangladesh Forbønn for vennskapsmenigheten inngår i kirkebønnen de fleste søndagene. Det er nå blitt mulig å brevveksle elektronisk med dem. Internasjonalt utvalg oppfordrer alle i menigheten til å 1. bruke muligheter til internasjonal vinkling på sin egen virksomhet i menigheten 2. be for vår vennskapsmenighet i Bangladesh 3. bruke kaffe, te, bananer, ris og andre dagligvarer fra rettferdig handel Trosopplæring Barnetro i Asker Tiltakene som har blitt gjennomført i 2014 er: Samling før dåp Oppslutning 94 % 0 år Dåpsgudstjeneste Oppslutning 76 % 0 3 år Sansegudstjeneste Oppslutning 7 % 1 år - Babysang (en gang i uken) Oppslutning 46 % 2-3 år Småbarnssang Oppslutning 9 % 4 år - Undretur i kirken med utdeling av 4-årsbok på gudstjeneste Oppslutning 26 % 5 år Kirkerotteteater i Vardåsen kirke Oppslutning 11 % 6 år - 6-årsklubb og utdeling av bok på gudstjeneste Oppslutning 5 % 7 år Solidaritetsverksted og karneval Oppslutning 13 % 8 år - Tårnagenthelg for 8 åringer Oppslutning 14 % år - Lys Våken Oppslutning 4 % 14 år Konfirmasjon Oppslutning 87 % år Reunion Oppslutning 59 % 15 år - MILK-kurs Oppslutning 16 % Andre: Krybbevandringer for barnehagene i Asker Barnehageomvisning i kirken. Fra fest til faste 9 barnehager deltok 3 barnehager 100 barn og voksne Trosopplæring i Asker Trosopplæringsplanen i Asker er i stadig utvikling. Den må tilpasses det øvrige arbeidet som skjer i Asker menighet og ressurser som til en hver tid er tilgjengelig i menigheten. En del av punkttiltakene som står i planen er fjernet og andre er forandret. Vi ønsker å satse på større arrangementer med bedre kvalitet hvor flere i staben bidrar. Målet er å ha en trosopplæringsplan som kommuniserer med det faste barne- og ungdomsarbeidet i menigheten. Vi ønsker at de familiene som kommer på punkttiltak skal bli introdusert for onsdagsmiddagen og miljøet der. Det er også et mål at de skal oppleve gudstjenesten som et sted de kan føle seg velkommen og hjemme. 10

11 Ny godkjenning av trosopplæringsplanen høsten 2015 Den lokale planen for trosopplæring i Asker kirke skal gjennom en ny godkjenningsprosess høsten Det er blitt gjort en del endringer siden den ble laget og vi ser frem til å få godkjent en oppdatert plan. Markedsføring I løpet av 2014 har vi erfart at markedsføring av trosopplæringstiltakene er utfordrende. På noen tiltak sliter vi fortsatt med å få opp deltakerprosenten. Dette tar vi med oss videre. I 2015 ønsker vi derfor å satse enda mer på markedsføring. Denne gangen ved å benytte oss av Himmelhøyt som har spesialisert seg på markedsføring av trosopplæringsarrangementer. Satsing på onsdagsmiddag og familiemiljø Staben har i løpet av 2014 satset på onsdagsmiddagene og familiemiljøet i menigheten. Det har gitt resultater. Vi ser at det er blitt et større familiemiljø og at det kommer nærmere 70 stk. på onsdagsmiddagene våre. Trosopplæringstiltak er også blitt lagt til onsdager, noe som gjør at flere nye blir presentert for dette tilbudet. Tubur Høsten 2014 ble Tubur dannet. Utvalget har ansvaret for menighetens trosopplæring, barnearbeid og ungdomsarbeid. To råd er slått sammen, og trosopplæringen som tidligere har manglet eget trosopplæringsutvalg er nå inkludert. Dette er svært positivt og vi ser frem til videre samarbeid. Jeg ser frem til arbeidet videre og vil takke alle frivillige, foreldre og ansatte som har bidratt inn i trosopplæringen dette året. Snoopyklubben Snoopy-klubben er Asker menighets primære tilbud til barn i alderen 2-5 år. De som er for store til babysang, men for små til Knøttene. Snoopy er et trosopplæringstiltak med gjenkjennelige og faste aktiviteter. Vi ønsker å gi barna en god og trygg opplevelse innen disse rammene. Gruppen har i 2014 vært selvdrevet på frivillig basis av foreldre eller andre ressurspersoner rundt barna som deltar, og enkelte frivillige uten annen relasjon til barna. Av frivillige er det særlig Kjersti D. Urnes, Jan Harsem, Ingrid Berge og Sverre Lauvås som har bidratt i samlingene. Menighetspedagog Liv-Iren Westnes har vært en verdifull ressursperson, som bidrar med veiledning, og som også har hatt ansvar for enkelte samlinger. Vi har også hatt bidrag av vikarierende menighetspedagog Bente Roestad. Selv om Snoopy-klubben er selvdrevet, så blir det understreket at det er helt i orden å delta uten å bidra aktivt. Innholdet i Snoopy - samlingene følger vanligvis dette opplegget: Samling i ring, fellessanger, bibelfortellinger, en aktivitet og avslutning. Senest kl går vi opp og deltar i avslutningen for Knøttene med lys & synger velsignelsen I høst har Ingrid Berge hatt flere onsdager med småbarnssang Snoopy-klubben hadde økt oppslutning i 2014 i forhold til 2013, selv om antallet varierer fra uke til uke. Vi har hatt fra 2-3 til mellom på samlingene. På det meste, med foreldre til stede, har det vært ganske fullt og livlig i rommet. 11

12 KlubbEN KlubbEN var et lavterskeltilbud for barn fra klasse. Det var tilbud om ulike aktiviteter, pizza, voksenkontakt og samlingsstund med en Jesusfortelling. Caroline Kristensen og Torjus T. Eeg var ledere. Det var deres LIV 2 praksis. De fikk veiledning, og hadde støtte av voksen tilstedeværelse på klubbkveldene. KlubbEN ble lagt ned til skolens sommerferie. Bakgrunnen var kombinasjonen av mangel på ledere etter ferien, og fordi menigheten ønsket å satse på onsdagen som den store barnedagen. Asker KFUK-KFUM-speidere Det var totalt 75 betalende medlemmer pr. 15. november av disse er under 26 år. Vi er tilknyttet landsforbundet Norges KFUK-KFUM-speidere samt undergruppen for Asker og Bærum krets. Leder pr. november Stifinnere: (4-5 trinn) 10 jenter og gutter, 2 ledere Margaret Buene/Ingeborg Altern Vedal Vandrere: trinn) 37 jenter og gutter, 2 ledere Charlotte B. Eriksen/Rolf Falchenberg Rovere: (videregående og eldre) 14 rovere, 1 leder Kjetil Schwoch Gruppe: 2 ledere Trond Bøe, Jørgen Bjørndalen (kasserer) Voksne: 7 voksne medlemmer Ledersituasjonen har vært rimelig god. Det er alltid utfordringer i forbindelse med å fordele arbeidsbyrden i frivillig arbeid, men vi har en fin gjeng med glade ledere og foreldre som legger ned svært mye arbeid for egne og andres barn. Roverne har vært aktivt med på alle gruppens arrangementer/felles leire som ledere/hjelpere. Det er svært viktig for oss at roverne bidrar som hjelpeledere i stifinnerarbeidet. Stifinnerne får store rollemodeller å se opp til og roverne får god ledertrening. 12

13 askerspeiderne.no er vår egen og alltid oppdaterte speider-nettavis! Alle enhetene i gruppen sender kontinuerlig inn rapporter om turer og arrangementer samtidig som man også har noen faste bidragsytere/reporterer. Vi har i tillegg informasjon på facebook, twitter og SMS med basis i nyheter fra websidene. Samlet sett ønsker vi med våre informasjonskanaler å styrke speidernes anseelse i lokalmiljøet ved siden av dagsaktuell informasjon for møter og aktiviteter. Asker KFUK-KFUM-speidere er tilknyttet både Asker og Vardåsen Menigheter. I 2014 deltok vi i gudstjenester vår og høst, samt i Novembermarkedet. Vi har tilgang til speiderhytter som er veldig viktig for vårt arbeid. I tillegg til dette brukes Vardåsen skole aktivt som speiderlokale. Asker KFUK KFUM speidere har også i år organisert felles flaggborg i 17.mai toget for alle speidergruppene i Asker I 2014 mottok vi økonomisk støtte fra Asker og Bærum krets (speideren) og Asker Menighet. Vi forsøker å holde kontingenten lavest mulig for å gjøre inngangsterskelen til speiderarbeidet lav. Noen spesielle aktiviteter Vi var med å konkurrere på Kalvøya, hvor vi vant beste KFUK-M-tropp. Vi har lederopplæring gjennom førerpatruljene hele året, Det var landsleir i Asker, og mange Asker-familier besøkte leiren og våre lokalpolitikere med ordføreren i spissen var mye til stede. Våre ledere deltok med mange oppgaver i den sentrale organiseringen av landsleiren. Det har i inneværende år vært arrangert et stort leder- og turprosjekt for rovere og ledere. Vi har sendt speidere på nasjonale- (Norsk Roland og VinterRolad) og regionale patruljeførerkurs. Konfirmantarbeidet Dette året har vi hatt 98 konfirmanter, og alle har fulgt det samme opplegget med tirsdagssamlinger, superhelger og Risøyaleir i sommerferien. Frammøte, samarbeid med foreldre og engasjementet hos konfirmantene har vært meget godt. Temaene har blant annet vært Bli kjent med Bibelen Bønn Gudstjeneste Juleevangeliet Påskeevangeliet Budene Fader vår/vår far Gud Jesus Den hellige ånd Verdier 13

14 Hovedansvarlig for konfirmantarbeidet har vært Bente Roestad i meget godt samarbeid med Liv- Iren Westnes, Margrete Telhaug, Karoline Astrup, Inga Mari Ramsfjell-Kind og Tor Øystein Vaaland. Ledertrening Vi hadde lederkurs for mengere/førsteårsledere i løpet av Lederne har fått ledererfaring fra konfirmantsamlinger og konfirmantleiren på Risøya som høydepunkt. Vi har 3 LIVere (LIV = ledere i vekst) i praksistjeneste i Ten Sing. Vi har også 5 nye LIVere på LIV 1 kurs. Vi hadde en flott helgetur til Vestlia med alle lederne våre. Bandrommet på Askertun Styret har i 2014 bestått av Håvard Sporastøyl og Ingvild Køhn Malmbekk. På slutten av året ble Per Jacob Gisholdt og Jens Måge oppnevnt som medlemmer i styret. Styret har hatt 3 møter i løpet av året. Torjus Thingelstad hadde det praktiske ansvaret for bandrommet i vårsemesteret. I høstsemesteret er ansvaret overtatt av Vegard Tuset. Nils Mehus administrerer hjemmesiden, se Vi har i 2014 hatt 610 bookinger i bandrommet. Bandrommet er reservert for Tensing mandag kveld, Asker Jazzklubb tirsdag formiddag og Tempo onsdag ettermiddag. Miano musikkskole har benyttet bandrommet mandag og onsdag ettermiddag. I tillegg til disse har 12 band/personer booket seg inn på bandrommet i løpet av året. Bandrommet har hatt særlig betydning for å etablere et fast band av ungdommer i Tensing. Bandkonfirmasjon har ikke vært gjennomført i Brukerne har tatt godt vare på utstyret i rommet. Bandrommet har potensial til en betydelig høyere aktivitet, men det krever markedsføringsinnsats og oppfølging. Asker kirkes sommerfestival og andre konserter i Asker kirke Asker kirkes sommerfestival 2014 bød på spennende og varierte konsertopplevelser med dyktige musikere og skuespillere. Til sammen ble det arrangert 7 konserter, og repertoaret spente bredt fra latinamerikanske rytmer til kammermusikk, folkemusikk og tonesatt skuespill om Don Quijote. Alle konsertene hadde billett Pris kr. 100,- og konsertserien mottok støtte fra Asker kommune. I tillegg til sommerkonsertene ble det i kirken arrangert salmekveld med presentasjon av salmer fra ny salmebok i februar, orgelresitasjon/meditasjon på langfredag, sommer- og julekonserter ved barnekorene og kirkekoret fremførte Arne Dagsviks julekantate i gudstjenesten 21. desember. Kirken er et populært konsertlokale og har også i 2014 vært utleid til en rekke konserter arrangert av andre. 14

15 Asker Kirkekor Asker kirkekor hadde 22 aktive medlemmer i Øvingstiden har vært hver torsdag fra kl. 19:30 til 21:30 i Asker kirke. Dirigent og musikalsk leder Ingvild Køhn Malmbekk har gjort en stor innsats for koret. Koret har vokst og det har vært er et godt miljø i kirkekoret og sangerne har stor glede av å delta på gudstjenester, holde egne konserter og besøke institusjoner i nærmiljøet. Spesielt trivelig var det med kortur til Guardamar i Spania Styret i Asker kirkekor bestod i 2014 av: Gerd Nymark (formann), Cecilie Vivette Arnet (nestformann), Dagrun Røyrvik (kasserer), Frøydis Børresen (sekretær), Alf Bergesen (styremedlem), Anne Tveter (vara) Styret hadde 5 styremøter i Konserter og koroppgaver Koret har hatt to konserter i løpet av 2014, «Missa Criolla» på Asker kirke sommerfestival, og deltagelse før jul på «Jul i Sør» konsert med Maria Arredondo, Martin Halla og Torstein Sødal, Høsten 2014 var koret på kortur til Spania, der de fremførte verket «Missa Criolla» på en konsert og på to messer. Koret har gjennom året vært med på gudstjenester og andre arrangementer i Asker kirke som fullt kor og som forsangere, til sammen 10 ganger. Spesielt flott var det å synge «Missa Criolla» i gudstjenesten 11.mai og Arne Dagsviks julekantate 21.desember. Sosiale aktiviteter: Koret har hatt sin faste julefest på Askertun, sommerfest hos Ellen og Petter Hagemo og middag før jul i Barnas katedral etter opptreden på Solgården sykehjem.. Knøttene Antall aktive medlemmer ved begynnelsen av året ca. 10 barn, mens det ved utgangen av året var ca. 18 barn med i koret. Barna skal minst fylle 5 år det semesteret de starter. 15

16 Knøttene øver hver onsdag på Askertun fra kl til kl Hver øvelse avsluttes med lystenning og fellessang med foreldrene. Aktiviteter: I 2014 har det vært arrangert 16 øvelser i vårsemesteret og 13 øvelser i høstsemesteret. I tillegg har Knøttene opptrådt på 4 gudstjenester gjennom året, menighetens novembermarked og på julaften. Som en avslutning før sommeren hadde Knøttene en konsert / forestilling i Asker kirke, og høstsemesteret ble avsluttet med en julekonsert i Asker kirke. Styret og ledere Vår: Dirigent: Anette Wagle Styret: Aina Mehus Høst: Dirigenter: Linn Askvik Haugland og Liv-Iren Westnes Styret: Kristin Lasson, Rangvald Kjuus, Sigrunn Nygård og Randi Øverli Tempo Gruppe: Antall: Hovedleder: Ungdomsledere: Styre: Tempo Ca. 20 barn fra 4. til 7. klasse Ingvild Køhn Malmbekk, pianist Jens Måge (vår) og Harald Olderheim (høst) Ingrid Røe og Jenny Nordsteien Korsmoen. Grethe Vaaje, Guri Gjerdalen, Hege Leandersen, Margunn Høyvik Sæten og Anne Kristine Henden. Aktiviteter i 2014: Koret er medlemmer i KFUK-KFUM, og betaler lokalt kr 700,- i året. Øvelse hver onsdag på Askertun, enkelte onsdager har vært miljøkvelder. I tillegg til sang, har vi hatt dans, drama og fotogrupper. Koret har deltatt på 2-3 gudstjenester hvert semester og sunget på Novembermarkedet. De sang også på julegrantenningen i Asker sentrum første adventshelg. Før sommeren hadde koret forestillingen «hjerterom» sammen med knøttene i Asker kirke. Før jul hadde koret førjulskonsert, også sammen med knøttene. Korturen i april gikk til Stockholm. 16

17 Asker TenSing Medlem KFUK-KFUM Ca. 30 ungdommer år Vår: leder: Torjus Thingelstad Eeg, styre: Frida Lund Larsen, Caroline Kristensen, Claire Helene Jordan, Emily Davies Vittersøe (trakk seg i begynnelsen av 2013) Høst: leder: Maria Sæten. Styre: Gina Braathen, Marie Røe, Tobias Mangersnes, Oda Barmann Jensen, Klara Kilvær Voksenveiledere: Elin Schønberg Røe, Gyrid Mangersnes, Magnus Langdahl, Vegard Tuset og Claire Helene Jordan Drift i 2014 Det har vært 31 øvelser hver mandag med kor, dans, drama og media. Koret har vært med på ungdomsfestival og landsmøte i regi av KFUK-M, hatt øvelseshelg og flere opptredener og konserter. Det ble også en teambuilding tur til Haslumseter kapell. Styret har laget dokument om ungt lederskap, som har vært spesielt i fokus i år. TenSing har bidradd ved 4 gudstjenester i Asker kirke. Back in Business kor & band Gruppe: Antall medlemmer: Musikalsk ledelse: Styret: Band: Back in Business Kor & Band 60 aktive sangere + band Mari Tesdal Hinze og Are Grøsland Ellen Tuset, Bjørg Halvorsen, Annette Hatlo Nedrelid, Knut Lindås Harald Valen-Sendstad, Håkon Valen-Sendstad (vår), Knut Halmrast (vår), Jon Osberg (høst), Bjørn Bolstad (høst) Koret øver hver 14. dag på Askertun (I perioder oftere). Ny dirigent, Mari Tesdal Hinze, startet og har ledet koret hele året. Vi har i 2014 tatt inn 5 nye sangere, og samtidig har noen sluttet, så antall sangere er stabilt. Det er til en hver tid noen i permisjon og på julekonserten var det 50 sangere på scenen. Samtidig har vi 40 på venteliste. Vi planlegger derfor opptak av nye sangere i januar I løpet av året har koret vært på korseminar og korweekend. Vi har hatt sommerkonsert med Mimmi Tamba Og Adam Douglas, og julekonsert med Heine Totland og Silje Nergaard i Asker kirke hvor vi samlet inn kr til Kirkens Feltarbeid på Varmestua. Vi var også med på Novembermarkedet og gudstjenester, og hadde sommer- og julefest. 17

18 Fredagsforum Fredagsforum er Asker menighets kreative møteplass for voksne. Tiltaket startet i 1989 som en møteplass for voksne som ønsket noe mer enn å sitte passivt å høre på taler. Det sosiale og kreative er derfor viktige elementer i samlingen. Møtet er delt opp i fem bolker. Etter en oppstart hvor vi blir litt kjent med hverandre, er det en sangavdeling hvor det også synges flerstemt. Deretter følger internasjonal folkedans og kveldens servering. Det felles måltidet varierer. Alle får beskjed om å ta med seg noe. Det kan for eksempel være noe sjømat som samlet kan bli et bord med havets delikatesser. Etter maten kommer kveldens hovedinnlegg med emner i krysningspunktet kristendom og kultur. Siste del er liturgisk avslutning på kvelden. Det er med andre ord en møteform som har noe for kropp, sjel og ånd. Det er 3 møter i semesteret. I tillegg kommer et arrangement på nyttårsaften på Askertun. Emner i 2014 har vært: "Å våge å tro" v/ Bente Roestad "På skattejakt i den nye salmeboken" v/ Ingvild Køhn Malmbekk "Hans Nielsen Hauge" v/ Helena Resch Bjurulf "På stengte stier" (Palestina / Israel) v/ Tor Øystein Vaaland "Menneskeverd og menneskelig verdighet, - men ikke for alle?" v/ Irene Wenaas Holte "Jacob Neumann, - vår mann i 1814" v/ Arne E. Sæther Møtene har 20 til 35 deltakere. Som det er med mange arrangementsgrupperinger blir alderen ett år høyere i gjennomsnitt hvert år. Fredagsforum ledes av en komite med Arne E. Sæther som leder. Asker Y s men Innledning Organisering Asker Y s Men s Club tilhører Y s Men s International som er et verdensomspennende fellesskap av personer av alle trosretninger som bekjenner seg til Jesus Kristus og som samarbeider med YMCA. President Vise-president Past president Kasserer Sekretær Klubbens ledelse Dirk van der Wel Solveig Bugge Lande Terje Holm Knut Eriksen Anders Bergem (til ), Terje Holm fra samme dato Medlemsutvikling Arrangement Medlemstallet i Asker Y s Men er i løpet av året gått opp fra 35 til 36 medlemmer. I arrangerte vi 8 medlemsmøter, hvorav to var åpne for alle. Møtene holdes vekselsvis på Askertun og i Vardåsen kirke I tillegg har det vært årsmøter, 18

19 «kultur og pizza» arrangementer, og besøk av vennskapsklubb fra Holsted-Gørding. Vi har arrangert gudstjenester, jazzkonsert, vårtur og sommeravslutning. Kollekt i Vardåsen kirke på kr ble sendt til «Trauma Care Etiopia» og kollekt i Asker kirke på kr 9645 gikk til «Time of Fast» Region Norge og Distrikt Vi deltok på regionkonferansen 2013 med 3 delegater, og det ble avhold to Distriktskonferanser, hvor Asker YMC var representert på begge. Asker - og Vardåsen menighet Vår klubb er en menighetsklubb som etter evne prøver å støtte menighetene i Asker og Vardåsen med praktisk og økonomisk hjelp. Våre medlemmer deltok i ulike aktiviteter bl.a. i forbindelse med Novembermarkedet. Bevilget økonomisk støtte Vi har i 2014 bevilget totalt kr til Asker Ten Sing, AB-krets KFUM/K, Asker KFUK/M Speiderne og Vardåsen menighet. Novembermarkedet Dette er en stor satsning for fellesskapet: mange deltar med stor innsats, gjennom hele året, dagene forut og på selve dagen. Det gjør at vi kan føle oss som en menighet på tvers av alder og hvilke aktiviteter vi ellers deltar i. Tusen takk til alle for stor innsats gjennom året, og takk til alle villige hender som bidrar på selve dagen.! I år fikk vi også flere nye medarbeidere, og særlig loppemarkedet fikk en stor fornyelse. Nytt av året var også salg av brukt barnetøy i et telt. Kranseverksted og kakelotteri var på plass ute, innomhus var det boksalg, delikatessebord, barnelotteri og kunstlotteri ved siden av det mer generelle lotteriet. Mange gir gevinster både privatpersoner, ulike grupper i menigheten og næringsdrivende. Håndarbeidsdisken bugnet av fine varer og kafeteriaen hadde stor pågang. Underholdningen ble besørget av menighetene kor, auksjon og loddtrekning avsluttet dagen, før ryddegjengen overtok! Inntektene var totalt litt nedgang fra 2013 ( ) Fordeling på de forskjellige aktivitetene Lotteri (inkl. barnebord og kunst) Kafeteria Delikatesse Lopper (inkl. auksjon og barn) Håndarbeid Boksalg Speidere Kranser

20 Smågruppene Menigheten har 12 smågrupper med tilsammen ca. 95 medlemmer. En gruppe er blitt nedlagt i løpet av året. Gruppene har ulike opplegg: Bibelgrupper, samtalegrupper, misjonsgruppe, familiegruppe og en nærfellesskapsgruppe. Felles for alle gruppene er at de er forholdsvis store, og at de har eksistert lenge. Den eldste i 28 år. Fellesskapene beskrives som gode, trygge og betyr mye for livskvaliteten til medlemmene. Utfordringen er at det ikke er så lett å få plass til nye gruppemedlemmer fordi gruppene kan bli for store, og medlemmene er redde for å miste noe av fellesskapet og den fortroligheten de har. Det positive er at det nå har meldt seg tre personer som kan tenke seg en gruppe om det blir flere medlemmer. Dvs. at det er mulig å få bli med i en smågruppe for første gang på mange år. Asker Normisjon 1. Asker Normisjons styre. Etter valget tirsdag 7. oktober 2014 har styret følgende sammensetning: Leder: Geir Ove Skogø (gjenvalgt ) Nestleder og sekretær: Erling Servan ( ) Kasserer: Inger Slettbakk ( ) Styremedlem: Astrid Fagernes, (gjenvalgt ) Styremedlem: Synne Sandbu (nyvalgt ) Revisor: Terje Holm (gjenvalgt for 2015) Tor Møgedal gikk ut av styret ved utgangen av året etter avsluttet periode. Styret har hatt 7 møter og har bl.a. behandlet programmene for høsten 2014 og våren Møtevirksomhet Det ble avholdt 9 åpne foreningsmøter med gjennomsnittlig fremmøte på 24 personer. Talere og tema våren 2014: Professor em. Arthur Sandved: "C.S. Lewis - en veiviser for troens vei", tidligere generalsekretær i Misjonsalliansen, Nils Tore Andersen: "Er det noen trøst i Kristus?", sokneprest Marit Skaar Skogesal og kantor Ingvild Køhn Malmbekk: "Ny salmebok - nye salmeskatter!", psykiater Solveig Lande: "Hva er trofasthet?", ALFA-konsulent Leif Gordon Kvelland: "For godt til å være sant?". Talere høsten 2014: Forlagssjef Asbjørn Kvalbein: «Hvordan gjøre det beste ut av resten av mitt liv?", sokneprest i Holmen, Anne Beate Tjentland: "Misjon i glede og smerte. Et glimt inn i Det Norske Misjonsselskaps engasjement i Kroatia", fylkesmann i Oslo og Akershus, Valgerd Svarstad Haugland: "Trua i livet mitt", lektor i gresk ved Menighetsfakultetet: "Jødisk lysfest - kristen fødselsfest". På alle møter har styrets medlemmer ordnet med en enkel bevertning. 20

Dokument: Menighetsrådets tiltaksplan for Østenstad Menighet 2013-2015

Dokument: Menighetsrådets tiltaksplan for Østenstad Menighet 2013-2015 Dokument: Menighetsrådets tiltaksplan for Østenstad Menighet 2013-2015 Overordnet mål / visjon: Tilhørighet, tro og tjeneste Østenstad menighet har vedtatt følgende som sine overeordnede mål/ visjoner

Detaljer

Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september

Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september Sak 1: Virksomhetsplan kapittel 2.2: Diakoni omsorg og samfunnsengasjement Innspill som fremkom under behandling

Detaljer

STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET

STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET 2015-2018 MER HIMMEL MER JORD Kirken på Frogner - Rom for tro og tilhørighet Vedtatt på MR-møte 11/10-16 1. FLERE DELTAR I GUDSTJENESTEN OG MØTER GUD I FELLESSKAPET Høymessen

Detaljer

Møtebok for Skårer menighetsråd

Møtebok for Skårer menighetsråd Møtebok for Skårer menighetsråd Tid: Tirsdag 27. mars 2012 kl. 19.00 22.15 Sted: Skårer kirke, Sal D (underetasjen) Til stede: Tor Einar Ljønes Reidun Kværnum Rune Wennevold Kjersti Nordberg Berit Helland

Detaljer

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet På grunnlag av situasjonsanalyse, formulering av mål og prioritering av tiltak, utfordres menigheten til å beskrive sin profil. Dette er ment som et relativt

Detaljer

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet.

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet. Diakoniplan for Sandefjord menighet Diakoni beskrives i Plan for i for Den Norske kirke som kirkens omsorgstjeneste, evangeliet i handling. Planen har fire hovedområder: Nestekjærlighet, Inkluderende fellesskap,

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Snillfjord kirke er et vakkert samlingspunkt Oppussing av kirkens kunstmaling Lys våken deltakere lager engler Konfirmert 2014(men presentert høsten 2013) Vi

Detaljer

Diakoniplan for Tveit menighet

Diakoniplan for Tveit menighet Diakoniplan for Tveit menighet Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet"

Detaljer

Trosopplæring Olsvik menighet

Trosopplæring Olsvik menighet Trosopplæring Olsvik menighet Arbeidsmåter 0-4 år Trygghet og tro 4-6 år Tro og opplevelse 7-9 år Opplevelse og kunnskap 10-13 år Kunnskap og fellesskap 14 år KonQirmasjon Mitt valg og min vei 15-18 år

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

Overordnede utfordringer i perioden

Overordnede utfordringer i perioden Heggedal menighets Strategiplan 2014-2017 1. Innledning Heggedal menighet er en av fem menigheter i Asker prosti, med drøyt 4000 medlemmer i soknet. Menighetsrådet treffer avgjørelser og opptrer på vegne

Detaljer

Strategi Østre Aker og Haugerud sokn. Handlingsplan 2016

Strategi Østre Aker og Haugerud sokn. Handlingsplan 2016 Strategi 2015 2018 Østre Aker og Haugerud sokn Handlingsplan 2016 Med Jesus Kristus i sentrum vil kirka spre håp, kjempe for rettferdighet og fremme respekt i den flerkulturelle og mangfoldige Groruddalen.

Detaljer

Diakoniplan for Ask menighet

Diakoniplan for Ask menighet Diakoniplan for Ask menighet 2013-2016. Planen er utarbeidet av diakoniutvalget og godkjent i Menighetsrådet 1 DIAKONIPLAN FOR ASK MENIGHET Innledning: I 2007 vedtok Kirkerådet en ny plan for diakoni.

Detaljer

MENIGHETPROFIL / PLAN Strusshamn menighet

MENIGHETPROFIL / PLAN Strusshamn menighet ÅRSMELDING - VEDLEGG I MENIGHETPROFIL / PLAN 2017 - Strusshamn menighet På grunnlag av situasjonsanalyse, formulering av mål og prioritering av tiltak, utfordres menigheten til å beskrive sin profil. Dette

Detaljer

Tveit menighetsråd. Råd Møtedato Tidspunkt Tveit menighetsråd Kl Møtested: Haugland Bedehus

Tveit menighetsråd. Råd Møtedato Tidspunkt Tveit menighetsråd Kl Møtested: Haugland Bedehus Møteprotokoll Tveit menighetsråd Råd Møtedato Tidspunkt Tveit menighetsråd 18.05.2016 Kl.19.00-21.30 Møtested: Haugland Bedehus Neste Menighetsrådsmøte blir onsdag 22.juni kl.1900 på Haugland bedehus Tilstede:

Detaljer

Diakoniplan for Ask menighet

Diakoniplan for Ask menighet Diakoniplan for Ask menighet 2011 2013. Planen er utarbeidet av diakoniutvalget og godkjent i Menighetsrådet 1 DIAKONIPLAN FOR ASK MENIGHET Innledning: I 2007 vedtok Kirkerådet en ny plan for diakoni.

Detaljer

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO TROSOPPLÆRINGEN I NITTEDAL OG HAKADAL MENIGHETER ALLTID ELSKET ALLTID SETT WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO ALLTID ELSKET ALLTID SETT -Det er vår nye visjon for trosopplæringen i Nittedal og Hakadal. Vi vil at barn

Detaljer

Diakoniplan for Tjøme og Hvasser menigheter 2014-2016

Diakoniplan for Tjøme og Hvasser menigheter 2014-2016 Diakoniplan for Tjøme og Hvasser menigheter 2014 2016 Visjonen for Den norske kirkes diakonale tjeneste: Guds kjærlighet til alle mennesker og alt det skapte, virkeliggjort gjennom liv og tjeneste. Diakoni

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Ansatte Side 3

Innholdsfortegnelse. Ansatte Side 3 Asker menighet Årsmelding og regnskap 2015 Innholdsfortegnelse Ansatte Side 3 Råd og utvalg Menighetsrådet 4 Eiendomsutvalget 6 Diakonatet 7 Internasjonalt/Globalt utvalg 8 Trosopplæringsutvalget/Barne-

Detaljer

Forslag Diakoniplan Erdal Menighet

Forslag Diakoniplan Erdal Menighet Kirkemøtet har vedtatt en definisjon på diakoni: Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og

Detaljer

Vardåsen menighetsråd

Vardåsen menighetsråd PROTOKOLL MENIGHETSRÅDSMØTE NR. 9, ÅR 2011 Onsdag 07.12. 2011 Tilstede: Tone Hærem, Tom Erik Skaarnes Tonheim, Nils Inge Haus, Hege Norset Blichfeldt, Evelyn Høy Krog, Liv Ruud, Terje Salvigsen, Anne Markegård

Detaljer

Fokusområder: Inkluderende fellesskap Nestekjærlighet Vern om skaperverket Kamp for rettferdighet

Fokusområder: Inkluderende fellesskap Nestekjærlighet Vern om skaperverket Kamp for rettferdighet DEN NORSKE KIRKE Erdal menighet Diakoniutvalget Kirkemøtet har vedtatt en definisjon på diakoni: Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd

ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd ÅRSMELDING 2013 SYKKYLVEN SOKNERÅD Sykkylven sokneråd bestod av følgende: Sokneprest: Helge Standal Leder: Svein Erik Kampenes Nestleder: Tove Aarsnes Skauvik Sekretær:

Detaljer

Stavern menighetsråd REFERAT

Stavern menighetsråd REFERAT Stavern menighetsråd REFERAT Møtested: Trollvn 9 Møtedato: TIRSDAG 040613 Møtetid: Kl. 1800 Saksliste 05/13 Til stede på møtet: Kari Dahle Halvorsen, Hanne Bustnes, Nils Bondevik Haga, Kristi Marie Hilde,

Detaljer

Visitasforedrag ved bispevisitas i Nygård 19. juni Kjære menighet!

Visitasforedrag ved bispevisitas i Nygård 19. juni Kjære menighet! Visitasforedrag ved bispevisitas i Nygård 19. juni 2016 Kjære menighet! Takk for en flott og inspirerende visitas! Jeg gleder meg over alt jeg har sett av godt arbeid for Guds rike i Nygård! Det har vært

Detaljer

Innholdsfortegnelse Ansatte Side 3

Innholdsfortegnelse Ansatte Side 3 Asker menighet Årsmelding og regnskap 2013 Innholdsfortegnelse Ansatte Side 3 Gudstjenestelivet i Asker kirke 4 Råd og utvalg Menighetsrådet 6 Prosjekt menighetsutvikling 8 Eiendomsutvalget 12 Barnerådet

Detaljer

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015 Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015 Medarbeidere Hege Kateket Birgitte Ungdomsleder Bente Diakon (vikar) Benedicte Diakon Per Kristian Kapellan Thomas Sokneprest + en hel gjeng frivillige

Detaljer

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO Men Jesus kalte dem til seg og sa: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem». LUKAS 18,16 VÅR VISJON: Vi ønsker å se mennesker

Detaljer

VISJON Levende tro og varme fellesskap

VISJON Levende tro og varme fellesskap VISJON OG STRATEGIPLAN FOR FJELLHAMAR MENIGHET 2012-2015 VISJON Levende tro og varme fellesskap OVERORDNET MÅLSETTING Fjellhamar menighet er til for at mennesker skal ha en levende tro på Jesus og få være

Detaljer

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2011

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2011 28. Årsstatistikk for Den norske kirke 20 Opplysninger om soknet. Kommunenummer 2 Fellesrådets navn SOLA KIRKELIGE FELLES Soknets navn.2 TANANGER SOKN Soknets adresse.3 Postboks 20 Navn skjemaansvarlig.

Detaljer

DIAKONIPLAN 2014-2018 Revisjon av plan 2009-2013

DIAKONIPLAN 2014-2018 Revisjon av plan 2009-2013 1 DIAKONIPLAN 2014-2018 Revisjon av plan 2009-2013 INNLEDNING I 2007 vedtok Kirkerådet ny Plan for diakoni. Planen trådte i kraft 01.01.08. Definisjonen i planen gir uttrykk for ønsket retning i det diakonale

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 RISKA MENIGHET

ÅRSMELDING 2014 RISKA MENIGHET DEN NORSKE KIRKE Riska menighet Amboltvn 2, 4311 Hommersåk ÅRSMELDING 2014 RISKA MENIGHET Visjon Vår visjon: Å vinne for Jesus og vokse i tro - er den røde tråden for alt arbeidet som drives i menigheten.

Detaljer

Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018. Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke. Mer himmel på jord

Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018. Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke. Mer himmel på jord Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018 Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke Mer himmel på jord Kirken i Stavanger bispedømme vitner i ord og gjerning om frelse, frihet og håp i Jesus

Detaljer

Overskriften i visitasmeldingen er: Hva er det å være kirke på Askøy? Og her kommer altså fasiten.

Overskriften i visitasmeldingen er: Hva er det å være kirke på Askøy? Og her kommer altså fasiten. VISITASFOREDRAG PÅ ASKØY 10. MAI 2015 Kjære menigheter! Takk for flotte dager her på Askøy. Jeg er imponert over det jeg har sett og hørt om arbeidet i Strusshamn, Erdal, Tveit, Ask og Herdla. Jeg er stolt

Detaljer

INNSTILLING: Referatet fra godkjennes. BEHANDLING I MR: VEDTAK:

INNSTILLING: Referatet fra godkjennes. BEHANDLING I MR: VEDTAK: Møtested: Møtedato: TIRSDAG 050313 Møtetid: Kl. 1900 Saksliste 02/13 Stavern menighetsråd INNKALLING Faste medlemmer og 1. vara innkalles Forfall meldes Kari Dahle Halvorsen, mobil 48 04 48 39 eller mail:

Detaljer

Innspill til evaluering av gudstjenestereformen i forkant av Kirkemøtet 2017

Innspill til evaluering av gudstjenestereformen i forkant av Kirkemøtet 2017 UKM 07/14 Innspill til evaluering av gudstjenestereformen i forkant av Kirkemøtet 2017 UKM-vedtak (sak05/03) om «Hva slags gudstjeneste vil vi ha?» satte fortgang i prosessen om revisjon av gudstjenesten.

Detaljer

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015.

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015. iplan for Misvær menighet, 2012-2015. Innledning: ien i Misvær Menighet har som mål å skape fellesskap, slik at mennesker kan føle seg inkludert og kjenne en tilhørighet som gjenspeiler Guds kjærlighet.

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD

INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD Tid: Torsdag 26. februar 2015, kl. 19.00 Sted: Fjellhamar kirke, sal F Innkalles: Alle rådets medlemmer, varamedlemmene Korsrud og Aleksandersen. Forfall meldes

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Vår Frelsers menighetsråd

DEN NORSKE KIRKE Vår Frelsers menighetsråd DEN NORSKE KIRKE Vår Frelsers menighetsråd MØTEPROTOKOLL Vår Frelsers menighetsråd Dato: 09.05.2017 kl. 19:00 Sted: Vår Frelsers menighetshus Arkivsak: 17/00028 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall:

Detaljer

Strategiplan for Fana sokn

Strategiplan for Fana sokn Strategiplan for Fana sokn 2016-2021 Vedtatt i Fana sokneråd 31. mai 2016 Innholdsfortegnelse Visjon og overordnet mål 2 Visjon 2 Overordnet målsetning 2 Strategisk analyse 2 Virksomhetsområder 2 Virksomhetsmål

Detaljer

Hva betyr kirken for deg?

Hva betyr kirken for deg? Hva betyr kirken for deg? Kirken/menigheten på Nykirke finner du: I kirken (selvsagt!), på bedehuset og i kirkestua. Noen ganger også på skøytebanen, i akebakken eller ved bålplassen.. Vi ønsker at kirken

Detaljer

Gudstjenester i Norheim menighet:

Gudstjenester i Norheim menighet: MENIGHETSKONTOR Dovamyrsvegen 24c, 5542 Karmsund Postadresse: Pb 1230, 5508 Karmsund Epost: norheim@ STAB: Sokneprest: Sigve H. Clementsen sigve.clementsen@ Daglig leder: Hege Bergtun Hamre hege.hamre@

Detaljer

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 Konfirmant 2013 -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 KONFIRMANTÅRET 2012/2013 VELKOMMEN TIL ETT SPENNENDE ÅR! Kristen tro og kirken

Detaljer

Årsmøte GT-koret 22. mars 2010. Saksliste. Sted: Godlia skole Tid: 22. mars 2010, kl 18.00

Årsmøte GT-koret 22. mars 2010. Saksliste. Sted: Godlia skole Tid: 22. mars 2010, kl 18.00 Årsmøte GT-koret 22. mars 2010 Sted: Godlia skole Tid: 22. mars 2010, kl 18.00 Saksliste 1. Konstituering a. Godkjenning av innkalling b. Godkjenning av saksliste c. Valg av møteleder, referent og protokollvitner

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Feda Menighet

DEN NORSKE KIRKE Feda Menighet Møtebok for sråd Møtedato: 05.04.2017 Møtetid: kl. 20:00 Møtested: Huset på Feda Tilstede: Åse Tønnessen Sæbø, Kari Mathilde Netland, Christa Van Den Hooven, Elin Anette Omland, Marit Granlund, Anita Egeland,

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD

INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD Tid: Torsdag 16. februar 2017, kl. 19.00-22.00 Sted: Fjellhamar kirke, sal F Innkalles: Alle faste medlemmer, varamedlem Bjørn Solheim, og varamedlem Reidar

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD

INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD Tid: Torsdag 2. mai 2013 kl. 19.00 Sted: Fjellhamar kirke, Sal F Innkalles: Alle rådets medlemmer, varamedlemmene Korsrud og Aleksandersen Forfall meldes snarest.

Detaljer

Vardåsen menighetsråd

Vardåsen menighetsråd PROTOKOLL MENIGHETSRÅDSMØTE NR. 9, ÅR 2012 Onsdag, Tilstede: Forfall: Tone Hærem, Evelyn Høy Krog, Nils Inge Haus, Anne Markegård Øya, Liv Ruud, Hege Norset Blichfeldt, Preben Colstrup, sokneprest Dag

Detaljer

Hverdagskirken. Innhold Frivillighet... 2 Diakoni... 4 Barne-, ungdomsarbeid og trosopplæring... 7 Kor... 9 Konserter og kulturarrangementer...

Hverdagskirken. Innhold Frivillighet... 2 Diakoni... 4 Barne-, ungdomsarbeid og trosopplæring... 7 Kor... 9 Konserter og kulturarrangementer... Hverdagskirken Kirken er mer enn søndagens gudstjenester og kirkelige handlinger ved livets store overganger. I menigheter over hele landet er tusenvis av mennesker engasjert både frivillig og i ulike

Detaljer

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14 Konfirmanthefte Bugården menighet 2013-14 1 Kjære konfirmanter, foreldre og foresatte! Velkommen til konfirmantåret 2013-14 i Bugården menighet! Her har vi samlet en del nyttig informasjon om året som

Detaljer

ØSTENSTAD MENIGHETSRÅD

ØSTENSTAD MENIGHETSRÅD TILSTEDE FRAVÆREN DE ORIENTERI NG ØSTENSTAD MENIGHETSRÅD GRUPPE, SAK, FORMÅL M Ø T E R E F E R A T Østenstad menighetsråd DEN NORSKE KIRKE Østenstad menighet Gudolf Blakstadsvei 40, 1392 Vettre ostenstad.menighet@asker.kirken.no

Detaljer

DIAKONIPLAN FOR STAVERN MENIGHET

DIAKONIPLAN FOR STAVERN MENIGHET DIAKONIPLAN FOR STAVERN MENIGHET Planen legger følgende definisjon til grunn: Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og utttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap,

Detaljer

Innkalling: Det innkalles til med Flakstad kirkelige fellesråd /menighetsråd Torsdag 31.03.11, kl. 13.30, på kirkekontoret

Innkalling: Det innkalles til med Flakstad kirkelige fellesråd /menighetsråd Torsdag 31.03.11, kl. 13.30, på kirkekontoret DEN NORSKE KIRKE Flakstad og Moskenes menigheter Anne-Britt Hagen Lunde Kirkeverge POST TLF. MOBIL E-POST 8387 Fredvang 76093 145 980 17 630 90197 340 kirkeverge@fmkirken.no Anne-Britt Hagen Lunde (kirkeverge)

Detaljer

Årsstatistikk for Den norske kirke 2009 Veiledning til utfylling av skjemaet

Årsstatistikk for Den norske kirke 2009 Veiledning til utfylling av skjemaet Årsstatistikk for Den norske kirke 2009 Veiledning til utfylling av skjemaet Skjemaet fokuserer på kirkelig tjenesteproduksjon og aktivitet i soknet. Opplysninger om årsstatistikken fylles ut av menighetsrådets

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Årsmelding for Betania Ungdomsforening

Årsmelding for Betania Ungdomsforening Årsmelding for Betania Ungdomsforening 2010 For Betania Ungdomsforening har 2010 vært et godt og innholdsrikt år med mye aktivitet. Vi i styret vil takke alle dere som har vært med å bidratt, både med

Detaljer

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2016

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2016 Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2016 Medarbeidere Hege Kateket Elise Trosopplæringsmedarbeider Birgitte Ungdomsleder Benedicte Diakon Per Kristian Kapellan Thomas Sokneprest + en hel

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.1, 4.januar 2015 Hei alle venner av Narvik Misjonskirke! Godt nyttår til deg og dine! Vi lever i en tid der teknologien utfordrer oss på den måten at arbeid og hvile flyter

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 9 KOMMENDE UKE Søndag 28. februar kl 11.00 Misjonsgudstjeneste med dåp og nattverd (Sneltorp) Predikant Bjørn Sverre Lie. Offerformål: Misjonsprosjektet vårt:vorehe

Detaljer

Asker menighet. Din kirke ditt valg Informasjon om kirkevalget Kandidater til menighetsrådsvalg

Asker menighet. Din kirke ditt valg Informasjon om kirkevalget Kandidater til menighetsrådsvalg Asker menighet Din kirke ditt valg Informasjon om kirkevalget Kandidater til menighetsrådsvalg Kandidatene til Asker menighetsråd Det velges 8 medlemmer og 5 vara. Kandidatene er presentert med: 1. Navn,

Detaljer

Diakoniplan Erdal Menighet. Diakoniplan, Erdal menighet,

Diakoniplan Erdal Menighet. Diakoniplan, Erdal menighet, Diakoniplan, Erdal menighet, 2016 2019 1 DEN NORSKE KIRKE Erdal menighet Diakoniutvalget Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende

Detaljer

Lokal plan for InTro: trosopplæringen i Nittedal og Hakadal menighet (0-18 år)

Lokal plan for InTro: trosopplæringen i Nittedal og Hakadal menighet (0-18 år) Lokal plan for InTro: trosopplæringen i Nittedal og Hakadal menighet (0-18 år) Visjon: Den kristne tro som orienteringspunkt og ressurs i livet, i møte med naturen, og i fellesskap med andre. Øvre målsetninger:

Detaljer

ØSTENSTAD MENIGHETSRÅD

ØSTENSTAD MENIGHETSRÅD TILSTEDE FRAVÆREN DE ORIENTERI NG ØSTENSTAD MENIGHETSRÅD M Ø T E R E F E R A T GRUPPE, SAK, FORMÅL Østenstad menighetsråd DEN NORSKE KIRKE Østenstad menighet Gudolf Blakstadsvei 40, 1392 Vettre ostenstad.menighet@asker.kirken.no

Detaljer

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 ORIENTERING OM KONFIRMASJONSTIDA SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 Hva - og for hvem? De som er født i 1999, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2011 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

ØSTENSTAD MENIGHETSRÅD

ØSTENSTAD MENIGHETSRÅD TILSTEDE FRAVÆREN DE ORIENTERI NG ØSTENSTAD MENIGHETSRÅD M Ø T E R E F E R A T GRUPPE, SAK, FORMÅL Østenstad menighetsråd DEN NORSKE KIRKE Østenstad menighet Gudolf Blakstadsvei 40, 1392 Vettre ostenstad.menighet@asker.kirken.no

Detaljer

Årsstatistikk for Den norske kirke 2012

Årsstatistikk for Den norske kirke 2012 Årsstatistikk for Den norske kirke 2012 1 Opplysninger om soknet 1.1 Kommunenummer Fellesrådets navn 1.2 Soknets navn Organisasjonsnummer 1.3 Soknets adresse Postnummer Poststed 1.4 Navn skjemaansvarlig

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Hva - og for hvem? De som er født i 2000, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2014 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Vardåsen menighetsråd

Vardåsen menighetsråd PROTOKOLL FRA MENIGHETSRÅDSMØTE NR. 03/2008 Møtetid: onsdag 5.03.07 kl 19.00 Tilstede: Heming Olsen Bergem (leder), Anfin Skaaheim (nestleder), Dag Håland (sokneprest), Johanna Ferstad Økland, Brit Næss-Andresen,

Detaljer

MÅL FOR PERIODEN Overordnet mål: Mål for arbeidet

MÅL FOR PERIODEN Overordnet mål: Mål for arbeidet IINNLEDNING I 2007 vedtok Kirkerådet ny Plan for diakoni. Planen trådte i kraft 01.01.08. Definisjonen i planen gir uttrykk for ønsket retning i det diakonale arbeidet i årene fremover og skal gjenspeiles

Detaljer

Råd Møtedato Tidspunkt Tveit menighetsråd Kl Møtested: Haugland bedehus

Råd Møtedato Tidspunkt Tveit menighetsråd Kl Møtested: Haugland bedehus Møteprotokoll Råd Møtedato Tidspunkt Tveit menighetsråd 15.03.2017 Kl.18.30-20.00 Møtested: Haugland bedehus Neste Menighetsrådsmøte blir onsdag 19. april kl.19.00 Tilstede: Medlemmer: Erita Gangdal, Peter

Detaljer

HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014

HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 PRESENTERES PÅ MENIGHETSMØTE 22. februar 2015. RÅD OG UTVALG Sammensetningen av menighetsrådet i år 2011: Medlemmer: Medlemmer: Brigt Inge Lie Anne Mette Strand Jorunn Eldbjørg

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 38 KOMMENDE UKE Søndag 13. september kl. 11.00 Søndag 13. september kl. 11.00 på Ambjørnrød senter Mandag 14. september kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd.

Detaljer

Diakoniplan for Tveit menighet 2012 2015.

Diakoniplan for Tveit menighet 2012 2015. Diakoniplan for Tveit menighet 2012 2015. Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for

Detaljer

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2009

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2009 8. Årsstatistikk for Den norske kirke 009 Opplysninger om soknet. Kommunenummer 00 Fellesrådets navn ASKER KIRKELIGE FELLES. Soknets navn ØSTENSTAD SOKN Organisasjonsnummer 976986458.3 Soknets adresse

Detaljer

Konfirmantåret 2015/2016

Konfirmantåret 2015/2016 Konfirmantåret 2015/2016 Skjold menighet Hvem er jeg? Er det som skjer bare tilfeldigheter? Har noen skapt jorden? Finnes det en Gud? Men hvorfor skjer det så mye vondt da? Hva er egentlig konfirmasjon?

Detaljer

MØTEPROTOKOLL MØTE NR. 02/2016

MØTEPROTOKOLL MØTE NR. 02/2016 DEN NORSKE KIRKE ÅSANE MENIGHETSRÅD MØTEPROTOKOLL MØTE NR. 02/2016 Vår ref. Deres ref. Dato: 16/114-2/ÅSANMOEI 26.02.2016 Møtedato: Onsdag 24.02.16 Møtetid: Kl. 19:0000-21:30 Møtested: Kirkestuen Åsane

Detaljer

TROSOPPLÆRINGSPLAN FOR MJØNDALEN OG NEDRE EIKER MENIGHETER

TROSOPPLÆRINGSPLAN FOR MJØNDALEN OG NEDRE EIKER MENIGHETER TROSOPPLÆRINGSPLAN FOR MJØNDALEN OG NEDRE EIKER MENIGHETER Illustrasjon: Elisabeth Mose HOVEDMÅL Gjennom trosopplæringen vil vi at barn og unge i Nedre Eiker kommune skal bli kjent med bibelen og den treenige

Detaljer

Hverdagskirken. Innhold

Hverdagskirken. Innhold Hverdagskirken Kirken er mer enn søndagens gudstjenester og kirkelige handlinger ved livets store overganger. I menigheter over hele landet er tusenvis av mennesker engasjert både frivillig og i ulike

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Hva - og for hvem? De som er født i 2001, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2015 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

REFERAT FRA HÅNES MENIGHETSRÅD

REFERAT FRA HÅNES MENIGHETSRÅD REFERAT FRA HÅNES MENIGHETSRÅD Sted: Hånes kirke. Tid: Onsdag 31/8 kl.18-19.30 Til stede Lillian Bondø Bjørnestad, Trine Voreland, Kristin Wallem Timenes, Lars Hollerud, Rune Mørland (leder), Elin Saltrøe.

Detaljer

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD Foto Jon Asdal ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD TID: FREDAG 28. MARS 2008 KL. 18:00 STED: HVITSTEN GRENDEHUS 1545 HVITSTEN Hvitsten, 17. februar 2008 Berit Helleve Asdal Leder DAGSORDEN ÅRSMØTET 28. mars

Detaljer

Møteprotokoll. Hinna menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 12.06.2014 14/507-15 1569/14 012.1 Katrine Pedersen, 51 90 57 72

Møteprotokoll. Hinna menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 12.06.2014 14/507-15 1569/14 012.1 Katrine Pedersen, 51 90 57 72 Den norske kirke Hinna menighet Møteprotokoll Hinna menighetsråd Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 12.06.2014 14/507-15 1569/14 012.1 Katrine Pedersen, 51 90 57 72 Møtested: Møterom i underetasje i

Detaljer

Vardåsen menighet

Vardåsen menighet Vardåsen menighet 2017-2021 Visjon Verdier Fokusområder VÅR VISJON: Lav terskel - tydelig profil Innhold Visjon 3 Verdier 3 Fokusområder 5 1. Gudstjenesten 5 2. Forkynnelse, undervisning, fellesskap, misjon

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 12 KOMMENDE UKE Velkommen til Påskefeiring i kirka vår! Vi starter nå på Palmesøndag hvor barne og ungdomskorene er med med palmegrener og hosiannarop. Salmer vi skal

Detaljer

Vardåsen menighetsråd

Vardåsen menighetsråd PROTOKOLL MENIGHETSRÅDSMØTE NR. 4 ÅR 2011 Torsdag, 26. mai 2011 Tilstede: Anfin Skaaheim, Nils Inge Haus, Astrid With Solvang, Bjørg Ohnstad, Åse Røyset Spalder, Brit Næss-Andresen, sokneprest Dag Håland,

Detaljer

Årsrapport Barn og Unge i Sandar menighet 2016

Årsrapport Barn og Unge i Sandar menighet 2016 Årsrapport Barn og Unge i Sandar menighet 2016 Rødt = Høst 2016, ny kateket eller vikar må føre inn i årsrapporten. Vår 2016: Kateket Randi Withbro Høst 2016: Randi Withbro har vikariert mye for kateketens

Detaljer

Visjonsdokument 2014 Menighetsprofil Mål Tiltak

Visjonsdokument 2014 Menighetsprofil Mål Tiltak Siljan - Min kirke - Min menighet Full av Gud gjennom forkynnelse og med mennesker som viser omsorg og varme Åpen for alle mennesker i alle livets faser I min kirke er det godt å være. Her kjenner jeg

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL

ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL 10. februar 2015 Årsmelding Harstad Normisjon 2014 Dette er styrets årsmelding for 2014 for Harstad Normisjon, men dekker også andre nærstående organisasjoners

Detaljer

ÅRSBERETNING PFN REGION ØSTFOLD 2008 STYREMØTER... 2 MØTER ARRANGERT AV PFN... 2 AKTIVITET SENTRALT... 2 REGNSKAP 2008... 3 RESULTAT... 3 BALANSE...

ÅRSBERETNING PFN REGION ØSTFOLD 2008 STYREMØTER... 2 MØTER ARRANGERT AV PFN... 2 AKTIVITET SENTRALT... 2 REGNSKAP 2008... 3 RESULTAT... 3 BALANSE... STYREMØTER... 2 MØTER ARRANGERT AV PFN... 2 AKTIVITET SENTRALT... 2 REGNSKAP 2008... 3 RESULTAT... 3 BALANSE... 3 ARBEID I FENGSLENE... 3 ARBEID I FENGSLENE... 4 INDRE ØSTFOLD FENGSEL AVD. MYSEN... 4 INDRE

Detaljer

Årsrapport Trosopplæringen i Sandar menighet 2016

Årsrapport Trosopplæringen i Sandar menighet 2016 Årsrapport Trosopplæringen i Sandar menighet 2016 Vår 2016. Trosopplærer Wenche Moe Aasmundtveit. Her er bare tall på antall oppmøtte. Høst 2016. Trosopplærer Randi-Elizabeth Withbro Trosopplæringen i

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Babysang Barnesanger, rim, regler, sangleker og små danser. Etter sangstunden er det tid for stell, mat og prat. Fredager

Detaljer