Innholdsfortegnelse Ansatte Side 3

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innholdsfortegnelse Ansatte Side 3"

Transkript

1 Asker menighet Årsmelding og regnskap 2014

2 Innholdsfortegnelse Ansatte Side 3 Råd og utvalg Menighetsrådet 4 Eiendomsutvalget 8 Grønt utvalg 8 Diakonatet 9 Internasjonalt utvalg 9 Trosopplæring 10 Barnearbeid Snoopyklubben 11 KlubbEN 12 Asker KFUM/KFUK-speidere 12 Ungdomsarbeid Konfirmantarbeidet 13 Ledertrening 14 Kor og kirkemusikk Bandrommet på Askertun 14 Asker kirkes sommerfestival 14 Asker Kirkekor 15 Knøttene 15 Tempo 16 Asker TenSing 17 Back in Business 17 Grupper/foreninger/arrangementer Fredagsforum 18 Asker Y`s men 18 Novembermarkedet 19 Smågruppene 20 Asker Normisjon 20 Kirkeakademiet i Asker 21 Informasjon Kirkeposten 22 Digitalt informasjonsarbeid 22 Årsregnskap 2014, budsjett 2015, revisors beretning. 2

3 Ansatte Sokneprest Marit Skaar Skogesal (frem til 19. januar) Tor Øystein Vaaland (fra 1. mars) Kapellan Daglig leder Sekretær Kirketjener Menighetspedagog (konfirmant og ungdom) Menighetspedagog (trosopplæring) Kantor Diakon Karoline Astrup (delvis sykmeldt) Margrethe Telhaug (vikar til medio september) Janneke Riskild (vikar høst 2014) Grete Ellingsen Aaby Hege Elise Hjertaker Molvik Kirsti Lie Bente Roestad (vikar) Liv-Iren Westnes Ingvild Køhn Malmbekk Inga Mari Ramsfjell-Kind Redaktører for årsmeldingen er Ellen Hagemo og Kristin Gjerløw 3

4 Asker menighetsråd Medlemmer og møter i Asker menighetsråd har i 2014 bestått av følgende faste medlemmer: - Ellen Hagemo (leder) - Vibeke Bøe (nestleder) - Håvard Sporastøyl (fellesrådsrepr.) - Anne Louise Tveter (vara fellesråd) - Per Gunnar Røe - Kristin Gisholt - Jan Halvor Harsem - Aud M. Stønjum - Tor Øystein Vaaland, fra februar (sokneprest) Følgende fem personer har vært varamedlemmer: - Anders Mikelsen - Brit Andenæs - Erik Haugen - Kirsti Dyrstad - Bjørn Lande Menighetsrådets sekretær er daglig leder Grete Ellingsen Aaby. Menighetsrådet har hatt 7 ordinære møter i saker ble behandlet. Arbeidsutvalget bestod av Ellen Hagemo, Vibeke Bøe, Tor Øystein Vaaland (fra februar) og Grete Ellingsen Aaby. Arbeidsutvalget har hatt 6 møter. I tillegg til de ordinære menighetsrådsmøtene ble det i august holdt en samling for menighetsråd og stab rundt tema «menighetsutvikling» hjemme hos MR-leder. I september deltok noen fra menighetsrådet på en «inspirasjonsdag» i Bøler kirke for menighetsrådene i bispedømmet. Videre ble det i november avholdt et fellesmøte for menighetsrådene i prostiet om strategi og kirkevalg. 19.januar tok vi avskjed med Marit Skaar Skogesal, vår sokneprest gjennom 10 år. Vi ønsker henne lykke til i Tangen menighet i Drammen. Tor Øystein Vaaland kom som sokneprestvikar i februar. Han ble i juni 2014 tilsatt i fast stilling som sokneprest, og på gudstjenesten 30. august kunne vi ta ordentlig i mot ham og hans familie. Vi er en menighet med stor aktivitet, mange aktiviteter har gode år og mindre gode år. KlubbEn greide vi ikke å videreføre høsten 2014, søndagsskolen har ingen aktivitet, men onsdagmiddagen har blomstret opp, takket være diakonatets innsats og enkeltpersoner dugnadsvillighet! Gudstjenesteliv Gudstjenestetilbudet ble i hovedsak videreført i tråd med etablerte mønstre. Samtidig fikk menigheten ny sokneprest i Tor Øystein Vaaland, og dermed ny leder for gudstjenestelivet. Medvirkningen i 2014 var stabil når det gjaldt dåp, nattverd, konfirmasjon og vigsler. Nytt var det å bruke Barnas katedral til allment skriftemål på Bots- og bønnedagen. I gjennomsnitt deltok 171 mennesker på hver av de 75 gudstjenestene i Asker kirke på søn- og helligdager. Det var en liten økning fra 2013, da 158 deltakere medvirket i snitt på hver gudstjeneste. Det er store variasjoner mellom høytidene. Mens kirken ble fylt som vanlig i julen (522 i snitt julaften; 179 på 1. juledag), samlet hver av påskens seks flotte gudstjenester i gjennomsnitt 73 4

5 deltakere. Det var fin bredde i den lokale folkekirkelige medvirkningen: i gudstjenesten deltok speidere (høst), skoleelever (påske og jul) og en rekke lokale kor og band (året rundt, samt julaften). I Asker så vi ikke noe til den nedgang i antallet dåpsbarn som har vakt oppmerksomhet ellers i Oslo bispedømme. Faktisk økte antallet døpte fra 91 i 2013 til 120 i Dette kan være naturlige variasjoner, men står i kontrast til storbyerfaringen, der tendensen nå er at flere barn forblir udøpt selv om én av eller begge foreldrene er døpt. I staben (prester og kantor) arbeidet vi målbevisst med dåpen i 2014, særlig med henblikk på å møte folk ordentlig og kommunisere en god tro gjennom liturgi og tale. Vi ønsker at dåpssamtalen gir en inkluderende opplevelse, og at vi i dåpen viser at barnet og familien fra starten er omsluttet av Guds kjærlighet. Prestene i Asker sokn overtok fra høsten 2014 ansvaret for alle dåpsgudstjenestene i Asker kirke (Vaaland, Astrup og Øksnes). Tidligere har disse kl. 13-gudstjenestene (seks-sju i året) vært fordelt også på prester fra Østenstad, Vardåsen og Holmen sokn, fordi nær 45 prosent av dåpsbarna i Asker kirke tilhører andre sokn enn Asker (i 2014: 52 av 120). Ordningen sto for fall fordi de andre prestene i prostiet ba om å få den avviklet. Ut fra det overordnede prinsipp at dåpen er ment å være en særlig positiv opplevelse for dåpsfolket, valgte vi å overta hele ansvaret selv. Medliturger/klokkertjeneste og kirkeverter er en viktig del av vårt gudstjenesteliv. Mange frivillige deltar, men det er behov for flere. Søndagsskolen slet i 2014, og ved årets utløp var tilbudet nedlagt. Barnerådets Petter Haagensen ledet søndagsskolen to ganger i januar og februar, men det kom få barn. I samråd med staben ble tilbudet lagt på is. I august tok staben et nytt initiativ for å tilby søndagsskole én søndag i måneden, og målet var å rekruttere nye frivillige. Dette lyktes vi ikke med. I tillegg var oppmøtet fortsatt lavt. Ved årsskiftet lå derfor søndagsskolen i dvale, og vi ønsker nå å satse på å skape gode familietilbud gjennom onsdagsarbeidet (middag/aktiviteter), dåpsarbeidet, babysang og månedlige familiegudstjenester. I 2014 søkte menigheten biskopen om godkjenning for fire nye år av vår lokale grunnordning for hovedgudstjenesten. Det var i Menighetsmøtet, i gudstjenesteutvalget og i menighetsrådet et bredt ønske om å fortsette dagens ordning og etablere faste liturgiske ledd med gjenkjennelige melodier. Biskopen godkjente søknaden. I svaret bad biskopen om at menigheten i 2015 utarbeider en lignende struktur også for familiegudstjenesten. MR har vært opptatt av at deltagelsen fra unge voksne har vært lav på gudstjenestene. Et arbeidsutvalg arbeidet med forslag til tiltak, som skal fremlegges for rådet i Bønn og bibelmeditasjon Gjennom Menighetsutviklingsprosjektet ble det etterlyst flere og nye møteplasser for refleksjon rundt kristen tro. Høsten 2014 startet kapellan Karoline Astrup åpne bibelmeditasjoner og samtaler i kirkerommet hver mandag formiddag. Samlingene ble gjennomført i september, oktober og november. Samlingene består av en innledende og en avsluttende salme, høytlesning av kommende søndags prekentekst, stille meditasjon/refleksjon i ti minutter over teksten, og en etterfølgende samtale om teksten og refleksjonen. Samlingene fortsatte inn i det nye året. I 2014 ble det også igangsatt faste bønnesamlinger hver andre mandag i Barnas katedral på kveldstid. 5

6 Strategi og handlingsplaner I 2013 arbeidet vi mye med å utarbeide strategier og handlingsplaner. I 2014 har vi startet en fornyet gjennomgang av disse for å se om vi når de mål vi har satt oss. Arbeid med frivillige og samarbeid med ansatte. Vi hadde en flott medarbeiderfest, men fortsatt mangler vi et register for de ulike frivillige i menigheten. Det gjør at det ofte blir de samme som blir spurt om oppgaver, og vi tror vi har mye å hente på å få et frivillighetsforum som kan utfordre nye til å delta med små og store oppgaver Handlingsplan for diakoni Diakonen la denne fram for MR, hvor også medlemmene fra diakonatet var tilstede. Diakonatet driver et stort arbeid for de eldre i menigheten med to samlinger i måneden og har fra høsten 2014 også tatt ansvar for onsdagsmiddagene. De følger opp gjennomfører de oppsatte planene. «Solidaritet og Vern om skaperverket» er fra Kirkerådet satt opp som en del av diakoniens ansvarsområde. Vi har hatt egne utvalg for «Grønn menighet» og et «Internasjonalt utvalg». Gjennom høsten har det vært vurdert sammenslåing av disse utvalgene. Det eksiterende diakonatet kan ikke påta seg flere oppgaver, men er positive til en slik sammenslåing. Saken vil formelt bli behandlet av MR våren På årsmøtet 30. mars ble fikk vi inspirasjon av Sigrun Møgedals innlegg: FN på leting etter bærekraftig utvikling-hvordan angår det kirken og oss?» mange utfordringer som vi må ta med oss videre i en utfordring vi står i som kirke. Det er stor aktivitet rundt fasteaksjonen, og i år også rundt TV-aksjonen som gikk til KN s vannprosjekt. Det fellesarrangementet som prostiet hadde med vannbæring fra Askertun til Asker sentrum, regnet bort ironisk nok! Trosopplæringsutvalget/Barne- og ungdomsrådet (TUBUR) Barnerådet avholdt våren 2014 to møter, og arrangerte i tillegg «barnas vinterdag» og «sommerdag». Ungdomsrådet møttes også til to møter våren Både barnerådet og ungdomsrådet ble involvert i planene om å lage ett felles råd. Begge rådene var tydelige på ønsket om å styrke samspillet mellom de ulike aktivitetene som rettes mot barn og unge. Barnerådet var mer entydig positivt til det nye utvalget enn ungdomsrådet, Ut fra en helhetlig vurdering vedtok menighetsrådet å etablere et nytt råd for å styrke arbeidet med å koordinere og tenke strategisk om både den faste virksomheten og punkttiltakene som rettes mot barn og unge. Menighetens to råd for barn og ungdom ble derfor nedlagt sommeren TUBUR ble opprettet for å ta over for dette. TUBUR ledes av Kristin Gunleiksrud Raaum, og hadde sitt første møte i oktober. I rådet sitter fire ansatte - kateket, trosopplærer, kantor og en av prestene, (for tiden soknepresten) sammen med fem representanter for de ulike aktivitetene og én fra MR. TUBUR fant sitt faste møtested i Barnas katedral. Temaene som ble definert for arbeidet i TUBUR: Behovet for økt informasjonsflyt mellom de ulike linjene og gruppene i menigheten, kommunikasjon/markedsføring til bredden av medlemmer, samarbeid mellom kirke og skole, og identifisering av «hull» i tilbudet. Handlingsplan for øking av gaveinntekter Faste givere har holdt seg stabilt, ofringene til eget arbeid har økt noe. Vi har forsøkt å få flere faste givere da dette gir oss en større forutsigbarhet, men der har vi ikke lykkes. Fortsatt er novembermarkedet en stor inntektskilde som holder seg stabilt. Vi har laget informasjon om gaver til egen menighet som kan deles ut ved gudstjenestene, men dette har i liten grad fungert. 6

7 Vi har ikke fått i gang noe økonomiutvalg, og vi har i liten grad fått oppfylt de mål som var satt. Dette gjør at vi har en økonomisk situasjon hvor vi ikke greier å skaffe inntekter i takt med de utgiftene vi har. Det har påny vært vurdert bruk av bankterminal, men dette synes i liten grad å øke inntektene. Oslo-kirkene har en ordning med SMS-betaling, dette ønsker vi også å få og har bedt fellesrådet om å få til en lignende ordning for Asker-kirkene. Handlingsplan for informasjon Fortsatt trenger vi en samlet strategiplan- der har vi ikke oppnådd de målene vi satte oss. Den nye menighetssekretæren får et spesifikt ansvar for å utvikle og opprettholde informasjonen både internt og eksternt. Møte med Ten Sing I et møte med menighetsrådet tidlig i 2014 uttrykte lederne i Ten Sing at de vil være en integrert del av Asker menighet, og at koret blant annet ønsker å «regnes mer med» og bidra mer for eksempel i gudstjenestene. Kateketvikar Bente Roestad var de ansattes kontaktperson for Ten Sing i 2014, frem til årsskiftet, da soknepresten overtok kontaktansvaret. Prosjekt Menighetsutvikling: De viktigste aktivitetene i 2014; Et møte i staben i april hvor de diskuterte leserapporten» fra prosjektet (fra september 2013, resultatet av kvalitative og kvantitative intervjuer gjennomført i menigheten) og statusrapporten fra prosjektet til menighetsrådet i mars. Fellesmøte med de ansatte, menighetsrådet og styringsgruppen i august hvor vi diskuterte det videre arbeidet i forhold til prosjektet og overstående rapporter Styringsgruppen har i tillegg gjennomført 3 møter og deltatt på 2 dialogkonferanser - heldagsmøter med andre menigheter i prosjektet. Høringsuttalelser MR s høringsuttalelser om nye regler for kirkebygg og MR s høring om «Staten og Den norske kirke et tydelig skille» kan begge leses på kirken.no Kirkerommet Det har i MR vært et ønske om å ta opp igjen diskusjonen om mer fleksibel innredning av kirkerommet. Nye gudstjenesteformer og tilrettelegging for flere aktiviteter og aldersgrupper krever at vi må vurdere bedre fleksibilitet i kirkerommet. MR har hatt ett møte med kirkearkitekt Arne Sæther, hvor vi fikk en innføring i bruk av kirkerommet som liturgisk arena. Ut fra tidligere arbeid med denne saken, har MR besluttet at gudstjenesteutvalget må komme med en plan for hvordan man kan gjøre kirkerommet mer fleksibelt. Sist saken var oppe, var det en bred høring. Nå ønsker vi et forslag til MR for å kunne fatte en beslutning etter å ha jobbet mye med spørsmålet. Dersom det foreslås endringer, må saken til biskopen og det må foreligge en finansieringsplan. Gudstjenesteutvalget ble bedt om å fremlegge sitt forslag tidlig i Valg er dette MR s siste år, og vi er i ferd med å utfordre nye både til å stille som kandidater til bispedømmerådet og til vårt eget menighetsråd. Og vi har muligheten til å fortsatt å fremme saker vi brenner for. Tor Øystein Vaaland Grete Ellingsen Aaby Ellen Hagemo Vibeke Bøe 7

8 Eiendomsutvalget Eiendomsutvalget har bestått av Lars Gunnerød, Tor Møgedal, Håvard Sporastøyl og Grete Ellingsen Aaby. Lars Gunnerød har vært menighetens representant i kirkesjefens eiendomsutvalg. Eiendomsutvalget møtes etter behov, og hadde i møter. Utvalget har i løpet av året arbeidet med blant annet følgende saker: Asker kirke Lydanlegg/PA-anlegg i kirken Flombelysning Oppvarmet korparti Overvannledning fra tak nedløp Brostein fra port til hovedinngang HC-toalett i kirken Skap i sakristiet Endringer i kirkerommet Barnas katedral: Utbedre fuktskader Drenere utenfor Varevinduer Askertun: Oppgradering/modernisering av Askertun. Grønt utvalg Grønt utvalg har i 2014 prioritert aktivitetene sammen med Grønt prosti. Målet har vært å få alle 5 menigheter i Asker grønne, noe som ble oppnådd da Heggedal menighetsråd i møte vedtok at Heggedal også skal bli Grønn menighet. Grønn prostigruppe anså da sin primære målsetting for oppnådd og avviklet seg selv i den form den var. Samtidig oppfordret vi i referat fra evalueringsmøte i Grønn prostigruppe Asker kirkelige fellesråd om å bli sertifisert som Miljøfyrtårn og at prostiet fortsetter å arrangerer grønn uke og grønn dag. Grønt prosti hadde planlagt Grønn dag , men den ble dessverre avlyst hovedsakelig på grunn av dårlig vær og at noen av barnekorene trakk seg. For senere arrangement bør det vurderes å legge grønn uke / grønn dag til vår eller tidligere på høsten. Det vises til samme referat fra møtet for mer utfyllende evaluering. Grønt utvalg hadde for øvrig møte med Tor Øystein Vaaland sammen med Inga Mari og Sigrun Møgedal i sept/okt for å involvere han i arbeidet, spesielt med hensyn til grønn dag, samt diskutere arbeidet med grønn kirke videre. 8

9 Diakonatet Diakonatets arbeid er menighetens omsorgstjeneste. Det ledes av diakoniutvalget i samarbeid med diakonen. Diakoniutvalget bestod av Martha B. Sæther leder, Tor Møgedal nestleder, Jorunn Scott og Aud Magelssen Stønjum. Aslaug Grøsland og Bjørg Mjaasæth var med våren 14. Maud-Sølvi Nordberg og Ola Aanestad kom med høsten 14. Aktivitetene i 2014: 108 jubilanter (85, 90, 95, 100 år og oppover) fikk tilbud om blomsterhilsen og hjemmebesøk. 12 frivillige i tillegg til flere av utvalgets medlemmer samt diakonen har hatt denne tjenesten. Diakonen har utover dette vært på 47 hjemmebesøk, vært tilgjengelig på telefon og hatt samtaler på Askertun. Fredagstreff og Kaffekoppen har hatt ulik profil, men begge har vært sosiale møtesteder på formiddagen med sjåførtjeneste. Med bakgrunn i at deltagerne gav uttrykk for at det var for langt opphold mellom arrangementene sommeren 2013, ble det i 2014 også arrangert et Fredagstreff i juni, samt Kaffekoppen hver mnd. hele sommeren. Det ble tatt godt i mot. Det var like mange deltagere i sommermånedene som resten av året. 25 frivillige i tillegg til diakoniutvalget og diakonen har hatt denne tjenesten. Onsdagsmiddag. Hver onsdag når Snoopy, Knøttene og Tempo har vært på Askertun har Jorunn Scott servert barnevennlig middag før aktivitetene tok til. Det er et pusterom i hverdagen for travle småbarnsfamilier. Det har vært åpent for alle. Rekorden på antall spisegjester var 92 store og små. Allehelgensdag inviterte diakoniutvalget tradisjonen tro til kirkekaffe på Askertun etter gudstjenesten kl. 11, samt deltok med vertskapstjeneste, lystenning, tekstlesning og kirkekaffe på minnegudstjenesten kl.17. Kirken var åpen hele dagen mellom gudstjenestene. Kantor og frivillige fremførte meditativ sang og musikk hver hele time. Diakonen var tilgjengelig for samtale. Fasteaksjon: Diakoniutvalget serverte boller og drikke til bøssebærerne når de hadde vært ute og gått. Diakoniens dag ble markert 18. mai. Prosten intervjuet flere fra diakoniutvalget under prekenen om diakoni. Etter gudstjenesten var det kirkekaffe på Askertun. Kirkeskyss: Aud Magelssen Stønjum administrerte kirkeskyssen. De som benyttet seg av tilbudet satte pris på ordningen. Internasjonalt utvalg Internasjonalt utvalg har i 2014 bestått av Arne Dale, Hanne Tellier, Maud-Sølvi Nordberg, Inga Mari Ramsfjell-Kind og Synne Sandbu (leder). Internasjonalt utvalg har hatt tre møter i løpet av året. Bidrag til å markere internasjonal søndag 6. april 2014 Gudstjeneste med fungerende sogneprest Tor Øystein Våland og gjestetaler Kjell Nordstokke. Det internasjonale aspektet kom tydelig fram. Back in Business bidro med sang. Mange kom til kirkekaffe på Askertun. 9

10 Fasteaksjonen 2014 Fasteaksjonen ble gjennomført tirsdag 8. april Forhåndsomtale i Budstikka. Vi fikk god hjelp fra kommunen med rodekartene. De fleste bøssebærerne var konfirmanter. Forsøk på å mobilisere andre grupper lyktes bare i liten grad. I de rodene hvor voksne deltok, ble resultatet godt. For å styrke arbeidet med fasteaksjonen og sikre tilstrekkelig mannskap, trengs det flere voksne til å delta som bøssebærere. Vennskapsmenigheten i Bangladesh Forbønn for vennskapsmenigheten inngår i kirkebønnen de fleste søndagene. Det er nå blitt mulig å brevveksle elektronisk med dem. Internasjonalt utvalg oppfordrer alle i menigheten til å 1. bruke muligheter til internasjonal vinkling på sin egen virksomhet i menigheten 2. be for vår vennskapsmenighet i Bangladesh 3. bruke kaffe, te, bananer, ris og andre dagligvarer fra rettferdig handel Trosopplæring Barnetro i Asker Tiltakene som har blitt gjennomført i 2014 er: Samling før dåp Oppslutning 94 % 0 år Dåpsgudstjeneste Oppslutning 76 % 0 3 år Sansegudstjeneste Oppslutning 7 % 1 år - Babysang (en gang i uken) Oppslutning 46 % 2-3 år Småbarnssang Oppslutning 9 % 4 år - Undretur i kirken med utdeling av 4-årsbok på gudstjeneste Oppslutning 26 % 5 år Kirkerotteteater i Vardåsen kirke Oppslutning 11 % 6 år - 6-årsklubb og utdeling av bok på gudstjeneste Oppslutning 5 % 7 år Solidaritetsverksted og karneval Oppslutning 13 % 8 år - Tårnagenthelg for 8 åringer Oppslutning 14 % år - Lys Våken Oppslutning 4 % 14 år Konfirmasjon Oppslutning 87 % år Reunion Oppslutning 59 % 15 år - MILK-kurs Oppslutning 16 % Andre: Krybbevandringer for barnehagene i Asker Barnehageomvisning i kirken. Fra fest til faste 9 barnehager deltok 3 barnehager 100 barn og voksne Trosopplæring i Asker Trosopplæringsplanen i Asker er i stadig utvikling. Den må tilpasses det øvrige arbeidet som skjer i Asker menighet og ressurser som til en hver tid er tilgjengelig i menigheten. En del av punkttiltakene som står i planen er fjernet og andre er forandret. Vi ønsker å satse på større arrangementer med bedre kvalitet hvor flere i staben bidrar. Målet er å ha en trosopplæringsplan som kommuniserer med det faste barne- og ungdomsarbeidet i menigheten. Vi ønsker at de familiene som kommer på punkttiltak skal bli introdusert for onsdagsmiddagen og miljøet der. Det er også et mål at de skal oppleve gudstjenesten som et sted de kan føle seg velkommen og hjemme. 10

11 Ny godkjenning av trosopplæringsplanen høsten 2015 Den lokale planen for trosopplæring i Asker kirke skal gjennom en ny godkjenningsprosess høsten Det er blitt gjort en del endringer siden den ble laget og vi ser frem til å få godkjent en oppdatert plan. Markedsføring I løpet av 2014 har vi erfart at markedsføring av trosopplæringstiltakene er utfordrende. På noen tiltak sliter vi fortsatt med å få opp deltakerprosenten. Dette tar vi med oss videre. I 2015 ønsker vi derfor å satse enda mer på markedsføring. Denne gangen ved å benytte oss av Himmelhøyt som har spesialisert seg på markedsføring av trosopplæringsarrangementer. Satsing på onsdagsmiddag og familiemiljø Staben har i løpet av 2014 satset på onsdagsmiddagene og familiemiljøet i menigheten. Det har gitt resultater. Vi ser at det er blitt et større familiemiljø og at det kommer nærmere 70 stk. på onsdagsmiddagene våre. Trosopplæringstiltak er også blitt lagt til onsdager, noe som gjør at flere nye blir presentert for dette tilbudet. Tubur Høsten 2014 ble Tubur dannet. Utvalget har ansvaret for menighetens trosopplæring, barnearbeid og ungdomsarbeid. To råd er slått sammen, og trosopplæringen som tidligere har manglet eget trosopplæringsutvalg er nå inkludert. Dette er svært positivt og vi ser frem til videre samarbeid. Jeg ser frem til arbeidet videre og vil takke alle frivillige, foreldre og ansatte som har bidratt inn i trosopplæringen dette året. Snoopyklubben Snoopy-klubben er Asker menighets primære tilbud til barn i alderen 2-5 år. De som er for store til babysang, men for små til Knøttene. Snoopy er et trosopplæringstiltak med gjenkjennelige og faste aktiviteter. Vi ønsker å gi barna en god og trygg opplevelse innen disse rammene. Gruppen har i 2014 vært selvdrevet på frivillig basis av foreldre eller andre ressurspersoner rundt barna som deltar, og enkelte frivillige uten annen relasjon til barna. Av frivillige er det særlig Kjersti D. Urnes, Jan Harsem, Ingrid Berge og Sverre Lauvås som har bidratt i samlingene. Menighetspedagog Liv-Iren Westnes har vært en verdifull ressursperson, som bidrar med veiledning, og som også har hatt ansvar for enkelte samlinger. Vi har også hatt bidrag av vikarierende menighetspedagog Bente Roestad. Selv om Snoopy-klubben er selvdrevet, så blir det understreket at det er helt i orden å delta uten å bidra aktivt. Innholdet i Snoopy - samlingene følger vanligvis dette opplegget: Samling i ring, fellessanger, bibelfortellinger, en aktivitet og avslutning. Senest kl går vi opp og deltar i avslutningen for Knøttene med lys & synger velsignelsen I høst har Ingrid Berge hatt flere onsdager med småbarnssang Snoopy-klubben hadde økt oppslutning i 2014 i forhold til 2013, selv om antallet varierer fra uke til uke. Vi har hatt fra 2-3 til mellom på samlingene. På det meste, med foreldre til stede, har det vært ganske fullt og livlig i rommet. 11

12 KlubbEN KlubbEN var et lavterskeltilbud for barn fra klasse. Det var tilbud om ulike aktiviteter, pizza, voksenkontakt og samlingsstund med en Jesusfortelling. Caroline Kristensen og Torjus T. Eeg var ledere. Det var deres LIV 2 praksis. De fikk veiledning, og hadde støtte av voksen tilstedeværelse på klubbkveldene. KlubbEN ble lagt ned til skolens sommerferie. Bakgrunnen var kombinasjonen av mangel på ledere etter ferien, og fordi menigheten ønsket å satse på onsdagen som den store barnedagen. Asker KFUK-KFUM-speidere Det var totalt 75 betalende medlemmer pr. 15. november av disse er under 26 år. Vi er tilknyttet landsforbundet Norges KFUK-KFUM-speidere samt undergruppen for Asker og Bærum krets. Leder pr. november Stifinnere: (4-5 trinn) 10 jenter og gutter, 2 ledere Margaret Buene/Ingeborg Altern Vedal Vandrere: trinn) 37 jenter og gutter, 2 ledere Charlotte B. Eriksen/Rolf Falchenberg Rovere: (videregående og eldre) 14 rovere, 1 leder Kjetil Schwoch Gruppe: 2 ledere Trond Bøe, Jørgen Bjørndalen (kasserer) Voksne: 7 voksne medlemmer Ledersituasjonen har vært rimelig god. Det er alltid utfordringer i forbindelse med å fordele arbeidsbyrden i frivillig arbeid, men vi har en fin gjeng med glade ledere og foreldre som legger ned svært mye arbeid for egne og andres barn. Roverne har vært aktivt med på alle gruppens arrangementer/felles leire som ledere/hjelpere. Det er svært viktig for oss at roverne bidrar som hjelpeledere i stifinnerarbeidet. Stifinnerne får store rollemodeller å se opp til og roverne får god ledertrening. 12

13 askerspeiderne.no er vår egen og alltid oppdaterte speider-nettavis! Alle enhetene i gruppen sender kontinuerlig inn rapporter om turer og arrangementer samtidig som man også har noen faste bidragsytere/reporterer. Vi har i tillegg informasjon på facebook, twitter og SMS med basis i nyheter fra websidene. Samlet sett ønsker vi med våre informasjonskanaler å styrke speidernes anseelse i lokalmiljøet ved siden av dagsaktuell informasjon for møter og aktiviteter. Asker KFUK-KFUM-speidere er tilknyttet både Asker og Vardåsen Menigheter. I 2014 deltok vi i gudstjenester vår og høst, samt i Novembermarkedet. Vi har tilgang til speiderhytter som er veldig viktig for vårt arbeid. I tillegg til dette brukes Vardåsen skole aktivt som speiderlokale. Asker KFUK KFUM speidere har også i år organisert felles flaggborg i 17.mai toget for alle speidergruppene i Asker I 2014 mottok vi økonomisk støtte fra Asker og Bærum krets (speideren) og Asker Menighet. Vi forsøker å holde kontingenten lavest mulig for å gjøre inngangsterskelen til speiderarbeidet lav. Noen spesielle aktiviteter Vi var med å konkurrere på Kalvøya, hvor vi vant beste KFUK-M-tropp. Vi har lederopplæring gjennom førerpatruljene hele året, Det var landsleir i Asker, og mange Asker-familier besøkte leiren og våre lokalpolitikere med ordføreren i spissen var mye til stede. Våre ledere deltok med mange oppgaver i den sentrale organiseringen av landsleiren. Det har i inneværende år vært arrangert et stort leder- og turprosjekt for rovere og ledere. Vi har sendt speidere på nasjonale- (Norsk Roland og VinterRolad) og regionale patruljeførerkurs. Konfirmantarbeidet Dette året har vi hatt 98 konfirmanter, og alle har fulgt det samme opplegget med tirsdagssamlinger, superhelger og Risøyaleir i sommerferien. Frammøte, samarbeid med foreldre og engasjementet hos konfirmantene har vært meget godt. Temaene har blant annet vært Bli kjent med Bibelen Bønn Gudstjeneste Juleevangeliet Påskeevangeliet Budene Fader vår/vår far Gud Jesus Den hellige ånd Verdier 13

14 Hovedansvarlig for konfirmantarbeidet har vært Bente Roestad i meget godt samarbeid med Liv- Iren Westnes, Margrete Telhaug, Karoline Astrup, Inga Mari Ramsfjell-Kind og Tor Øystein Vaaland. Ledertrening Vi hadde lederkurs for mengere/førsteårsledere i løpet av Lederne har fått ledererfaring fra konfirmantsamlinger og konfirmantleiren på Risøya som høydepunkt. Vi har 3 LIVere (LIV = ledere i vekst) i praksistjeneste i Ten Sing. Vi har også 5 nye LIVere på LIV 1 kurs. Vi hadde en flott helgetur til Vestlia med alle lederne våre. Bandrommet på Askertun Styret har i 2014 bestått av Håvard Sporastøyl og Ingvild Køhn Malmbekk. På slutten av året ble Per Jacob Gisholdt og Jens Måge oppnevnt som medlemmer i styret. Styret har hatt 3 møter i løpet av året. Torjus Thingelstad hadde det praktiske ansvaret for bandrommet i vårsemesteret. I høstsemesteret er ansvaret overtatt av Vegard Tuset. Nils Mehus administrerer hjemmesiden, se Vi har i 2014 hatt 610 bookinger i bandrommet. Bandrommet er reservert for Tensing mandag kveld, Asker Jazzklubb tirsdag formiddag og Tempo onsdag ettermiddag. Miano musikkskole har benyttet bandrommet mandag og onsdag ettermiddag. I tillegg til disse har 12 band/personer booket seg inn på bandrommet i løpet av året. Bandrommet har hatt særlig betydning for å etablere et fast band av ungdommer i Tensing. Bandkonfirmasjon har ikke vært gjennomført i Brukerne har tatt godt vare på utstyret i rommet. Bandrommet har potensial til en betydelig høyere aktivitet, men det krever markedsføringsinnsats og oppfølging. Asker kirkes sommerfestival og andre konserter i Asker kirke Asker kirkes sommerfestival 2014 bød på spennende og varierte konsertopplevelser med dyktige musikere og skuespillere. Til sammen ble det arrangert 7 konserter, og repertoaret spente bredt fra latinamerikanske rytmer til kammermusikk, folkemusikk og tonesatt skuespill om Don Quijote. Alle konsertene hadde billett Pris kr. 100,- og konsertserien mottok støtte fra Asker kommune. I tillegg til sommerkonsertene ble det i kirken arrangert salmekveld med presentasjon av salmer fra ny salmebok i februar, orgelresitasjon/meditasjon på langfredag, sommer- og julekonserter ved barnekorene og kirkekoret fremførte Arne Dagsviks julekantate i gudstjenesten 21. desember. Kirken er et populært konsertlokale og har også i 2014 vært utleid til en rekke konserter arrangert av andre. 14

15 Asker Kirkekor Asker kirkekor hadde 22 aktive medlemmer i Øvingstiden har vært hver torsdag fra kl. 19:30 til 21:30 i Asker kirke. Dirigent og musikalsk leder Ingvild Køhn Malmbekk har gjort en stor innsats for koret. Koret har vokst og det har vært er et godt miljø i kirkekoret og sangerne har stor glede av å delta på gudstjenester, holde egne konserter og besøke institusjoner i nærmiljøet. Spesielt trivelig var det med kortur til Guardamar i Spania Styret i Asker kirkekor bestod i 2014 av: Gerd Nymark (formann), Cecilie Vivette Arnet (nestformann), Dagrun Røyrvik (kasserer), Frøydis Børresen (sekretær), Alf Bergesen (styremedlem), Anne Tveter (vara) Styret hadde 5 styremøter i Konserter og koroppgaver Koret har hatt to konserter i løpet av 2014, «Missa Criolla» på Asker kirke sommerfestival, og deltagelse før jul på «Jul i Sør» konsert med Maria Arredondo, Martin Halla og Torstein Sødal, Høsten 2014 var koret på kortur til Spania, der de fremførte verket «Missa Criolla» på en konsert og på to messer. Koret har gjennom året vært med på gudstjenester og andre arrangementer i Asker kirke som fullt kor og som forsangere, til sammen 10 ganger. Spesielt flott var det å synge «Missa Criolla» i gudstjenesten 11.mai og Arne Dagsviks julekantate 21.desember. Sosiale aktiviteter: Koret har hatt sin faste julefest på Askertun, sommerfest hos Ellen og Petter Hagemo og middag før jul i Barnas katedral etter opptreden på Solgården sykehjem.. Knøttene Antall aktive medlemmer ved begynnelsen av året ca. 10 barn, mens det ved utgangen av året var ca. 18 barn med i koret. Barna skal minst fylle 5 år det semesteret de starter. 15

16 Knøttene øver hver onsdag på Askertun fra kl til kl Hver øvelse avsluttes med lystenning og fellessang med foreldrene. Aktiviteter: I 2014 har det vært arrangert 16 øvelser i vårsemesteret og 13 øvelser i høstsemesteret. I tillegg har Knøttene opptrådt på 4 gudstjenester gjennom året, menighetens novembermarked og på julaften. Som en avslutning før sommeren hadde Knøttene en konsert / forestilling i Asker kirke, og høstsemesteret ble avsluttet med en julekonsert i Asker kirke. Styret og ledere Vår: Dirigent: Anette Wagle Styret: Aina Mehus Høst: Dirigenter: Linn Askvik Haugland og Liv-Iren Westnes Styret: Kristin Lasson, Rangvald Kjuus, Sigrunn Nygård og Randi Øverli Tempo Gruppe: Antall: Hovedleder: Ungdomsledere: Styre: Tempo Ca. 20 barn fra 4. til 7. klasse Ingvild Køhn Malmbekk, pianist Jens Måge (vår) og Harald Olderheim (høst) Ingrid Røe og Jenny Nordsteien Korsmoen. Grethe Vaaje, Guri Gjerdalen, Hege Leandersen, Margunn Høyvik Sæten og Anne Kristine Henden. Aktiviteter i 2014: Koret er medlemmer i KFUK-KFUM, og betaler lokalt kr 700,- i året. Øvelse hver onsdag på Askertun, enkelte onsdager har vært miljøkvelder. I tillegg til sang, har vi hatt dans, drama og fotogrupper. Koret har deltatt på 2-3 gudstjenester hvert semester og sunget på Novembermarkedet. De sang også på julegrantenningen i Asker sentrum første adventshelg. Før sommeren hadde koret forestillingen «hjerterom» sammen med knøttene i Asker kirke. Før jul hadde koret førjulskonsert, også sammen med knøttene. Korturen i april gikk til Stockholm. 16

17 Asker TenSing Medlem KFUK-KFUM Ca. 30 ungdommer år Vår: leder: Torjus Thingelstad Eeg, styre: Frida Lund Larsen, Caroline Kristensen, Claire Helene Jordan, Emily Davies Vittersøe (trakk seg i begynnelsen av 2013) Høst: leder: Maria Sæten. Styre: Gina Braathen, Marie Røe, Tobias Mangersnes, Oda Barmann Jensen, Klara Kilvær Voksenveiledere: Elin Schønberg Røe, Gyrid Mangersnes, Magnus Langdahl, Vegard Tuset og Claire Helene Jordan Drift i 2014 Det har vært 31 øvelser hver mandag med kor, dans, drama og media. Koret har vært med på ungdomsfestival og landsmøte i regi av KFUK-M, hatt øvelseshelg og flere opptredener og konserter. Det ble også en teambuilding tur til Haslumseter kapell. Styret har laget dokument om ungt lederskap, som har vært spesielt i fokus i år. TenSing har bidradd ved 4 gudstjenester i Asker kirke. Back in Business kor & band Gruppe: Antall medlemmer: Musikalsk ledelse: Styret: Band: Back in Business Kor & Band 60 aktive sangere + band Mari Tesdal Hinze og Are Grøsland Ellen Tuset, Bjørg Halvorsen, Annette Hatlo Nedrelid, Knut Lindås Harald Valen-Sendstad, Håkon Valen-Sendstad (vår), Knut Halmrast (vår), Jon Osberg (høst), Bjørn Bolstad (høst) Koret øver hver 14. dag på Askertun (I perioder oftere). Ny dirigent, Mari Tesdal Hinze, startet og har ledet koret hele året. Vi har i 2014 tatt inn 5 nye sangere, og samtidig har noen sluttet, så antall sangere er stabilt. Det er til en hver tid noen i permisjon og på julekonserten var det 50 sangere på scenen. Samtidig har vi 40 på venteliste. Vi planlegger derfor opptak av nye sangere i januar I løpet av året har koret vært på korseminar og korweekend. Vi har hatt sommerkonsert med Mimmi Tamba Og Adam Douglas, og julekonsert med Heine Totland og Silje Nergaard i Asker kirke hvor vi samlet inn kr til Kirkens Feltarbeid på Varmestua. Vi var også med på Novembermarkedet og gudstjenester, og hadde sommer- og julefest. 17

18 Fredagsforum Fredagsforum er Asker menighets kreative møteplass for voksne. Tiltaket startet i 1989 som en møteplass for voksne som ønsket noe mer enn å sitte passivt å høre på taler. Det sosiale og kreative er derfor viktige elementer i samlingen. Møtet er delt opp i fem bolker. Etter en oppstart hvor vi blir litt kjent med hverandre, er det en sangavdeling hvor det også synges flerstemt. Deretter følger internasjonal folkedans og kveldens servering. Det felles måltidet varierer. Alle får beskjed om å ta med seg noe. Det kan for eksempel være noe sjømat som samlet kan bli et bord med havets delikatesser. Etter maten kommer kveldens hovedinnlegg med emner i krysningspunktet kristendom og kultur. Siste del er liturgisk avslutning på kvelden. Det er med andre ord en møteform som har noe for kropp, sjel og ånd. Det er 3 møter i semesteret. I tillegg kommer et arrangement på nyttårsaften på Askertun. Emner i 2014 har vært: "Å våge å tro" v/ Bente Roestad "På skattejakt i den nye salmeboken" v/ Ingvild Køhn Malmbekk "Hans Nielsen Hauge" v/ Helena Resch Bjurulf "På stengte stier" (Palestina / Israel) v/ Tor Øystein Vaaland "Menneskeverd og menneskelig verdighet, - men ikke for alle?" v/ Irene Wenaas Holte "Jacob Neumann, - vår mann i 1814" v/ Arne E. Sæther Møtene har 20 til 35 deltakere. Som det er med mange arrangementsgrupperinger blir alderen ett år høyere i gjennomsnitt hvert år. Fredagsforum ledes av en komite med Arne E. Sæther som leder. Asker Y s men Innledning Organisering Asker Y s Men s Club tilhører Y s Men s International som er et verdensomspennende fellesskap av personer av alle trosretninger som bekjenner seg til Jesus Kristus og som samarbeider med YMCA. President Vise-president Past president Kasserer Sekretær Klubbens ledelse Dirk van der Wel Solveig Bugge Lande Terje Holm Knut Eriksen Anders Bergem (til ), Terje Holm fra samme dato Medlemsutvikling Arrangement Medlemstallet i Asker Y s Men er i løpet av året gått opp fra 35 til 36 medlemmer. I arrangerte vi 8 medlemsmøter, hvorav to var åpne for alle. Møtene holdes vekselsvis på Askertun og i Vardåsen kirke I tillegg har det vært årsmøter, 18

19 «kultur og pizza» arrangementer, og besøk av vennskapsklubb fra Holsted-Gørding. Vi har arrangert gudstjenester, jazzkonsert, vårtur og sommeravslutning. Kollekt i Vardåsen kirke på kr ble sendt til «Trauma Care Etiopia» og kollekt i Asker kirke på kr 9645 gikk til «Time of Fast» Region Norge og Distrikt Vi deltok på regionkonferansen 2013 med 3 delegater, og det ble avhold to Distriktskonferanser, hvor Asker YMC var representert på begge. Asker - og Vardåsen menighet Vår klubb er en menighetsklubb som etter evne prøver å støtte menighetene i Asker og Vardåsen med praktisk og økonomisk hjelp. Våre medlemmer deltok i ulike aktiviteter bl.a. i forbindelse med Novembermarkedet. Bevilget økonomisk støtte Vi har i 2014 bevilget totalt kr til Asker Ten Sing, AB-krets KFUM/K, Asker KFUK/M Speiderne og Vardåsen menighet. Novembermarkedet Dette er en stor satsning for fellesskapet: mange deltar med stor innsats, gjennom hele året, dagene forut og på selve dagen. Det gjør at vi kan føle oss som en menighet på tvers av alder og hvilke aktiviteter vi ellers deltar i. Tusen takk til alle for stor innsats gjennom året, og takk til alle villige hender som bidrar på selve dagen.! I år fikk vi også flere nye medarbeidere, og særlig loppemarkedet fikk en stor fornyelse. Nytt av året var også salg av brukt barnetøy i et telt. Kranseverksted og kakelotteri var på plass ute, innomhus var det boksalg, delikatessebord, barnelotteri og kunstlotteri ved siden av det mer generelle lotteriet. Mange gir gevinster både privatpersoner, ulike grupper i menigheten og næringsdrivende. Håndarbeidsdisken bugnet av fine varer og kafeteriaen hadde stor pågang. Underholdningen ble besørget av menighetene kor, auksjon og loddtrekning avsluttet dagen, før ryddegjengen overtok! Inntektene var totalt litt nedgang fra 2013 ( ) Fordeling på de forskjellige aktivitetene Lotteri (inkl. barnebord og kunst) Kafeteria Delikatesse Lopper (inkl. auksjon og barn) Håndarbeid Boksalg Speidere Kranser

20 Smågruppene Menigheten har 12 smågrupper med tilsammen ca. 95 medlemmer. En gruppe er blitt nedlagt i løpet av året. Gruppene har ulike opplegg: Bibelgrupper, samtalegrupper, misjonsgruppe, familiegruppe og en nærfellesskapsgruppe. Felles for alle gruppene er at de er forholdsvis store, og at de har eksistert lenge. Den eldste i 28 år. Fellesskapene beskrives som gode, trygge og betyr mye for livskvaliteten til medlemmene. Utfordringen er at det ikke er så lett å få plass til nye gruppemedlemmer fordi gruppene kan bli for store, og medlemmene er redde for å miste noe av fellesskapet og den fortroligheten de har. Det positive er at det nå har meldt seg tre personer som kan tenke seg en gruppe om det blir flere medlemmer. Dvs. at det er mulig å få bli med i en smågruppe for første gang på mange år. Asker Normisjon 1. Asker Normisjons styre. Etter valget tirsdag 7. oktober 2014 har styret følgende sammensetning: Leder: Geir Ove Skogø (gjenvalgt ) Nestleder og sekretær: Erling Servan ( ) Kasserer: Inger Slettbakk ( ) Styremedlem: Astrid Fagernes, (gjenvalgt ) Styremedlem: Synne Sandbu (nyvalgt ) Revisor: Terje Holm (gjenvalgt for 2015) Tor Møgedal gikk ut av styret ved utgangen av året etter avsluttet periode. Styret har hatt 7 møter og har bl.a. behandlet programmene for høsten 2014 og våren Møtevirksomhet Det ble avholdt 9 åpne foreningsmøter med gjennomsnittlig fremmøte på 24 personer. Talere og tema våren 2014: Professor em. Arthur Sandved: "C.S. Lewis - en veiviser for troens vei", tidligere generalsekretær i Misjonsalliansen, Nils Tore Andersen: "Er det noen trøst i Kristus?", sokneprest Marit Skaar Skogesal og kantor Ingvild Køhn Malmbekk: "Ny salmebok - nye salmeskatter!", psykiater Solveig Lande: "Hva er trofasthet?", ALFA-konsulent Leif Gordon Kvelland: "For godt til å være sant?". Talere høsten 2014: Forlagssjef Asbjørn Kvalbein: «Hvordan gjøre det beste ut av resten av mitt liv?", sokneprest i Holmen, Anne Beate Tjentland: "Misjon i glede og smerte. Et glimt inn i Det Norske Misjonsselskaps engasjement i Kroatia", fylkesmann i Oslo og Akershus, Valgerd Svarstad Haugland: "Trua i livet mitt", lektor i gresk ved Menighetsfakultetet: "Jødisk lysfest - kristen fødselsfest". På alle møter har styrets medlemmer ordnet med en enkel bevertning. 20

Årsmelding. Hundvåg sokn

Årsmelding. Hundvåg sokn Årsmelding Hundvåg sokn 2014 Innhold: Side 1 av 40 Ansatte s. 3 Menighetsrådets medlemmer s. 3 Menighetsrådets årsmelding s. 3 Økonomi s. 4 Sokneprestens årsmelding s. 5 Gudstjenesteutvalg s. 5 Trosopplæringsutvalg

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent SAKER Godkjenning av Lund menighets årsmelding for 2014 Lund menighets

Detaljer

Årsmelding 2011. Velkommen til. Årsmøte for Randesund menighet søndag 25. mars 2012 i Søm kirke (rett etter gudstjenesten)

Årsmelding 2011. Velkommen til. Årsmøte for Randesund menighet søndag 25. mars 2012 i Søm kirke (rett etter gudstjenesten) Årsmelding 2011 Velkommen til Årsmøte for Randesund menighet søndag 25. mars 2012 i Søm kirke (rett etter gudstjenesten) Gjennomgang av menighetens årsmelding med foreninger, lag, utvalg Regnskapet for

Detaljer

ÅRSMELDING FOR 2014 Menighetsrådet Samarbeid med prost / kirkeforvalter / fellesråd og biskop / bispedømmeråd.

ÅRSMELDING FOR 2014 Menighetsrådet Samarbeid med prost / kirkeforvalter / fellesråd og biskop / bispedømmeråd. ÅRSMELDING FOR ELLINGSRUD OG FURUSETMENIGHET 2014 1 ÅRSMELDING FOR 2014 Året 2014 var det første «vanlige» året med den nye menighetsstrukturen vår. 2013 gikk stort sett med til å samkjøre oss, mens i

Detaljer

INNHOLD. 1. Menighetsrådets arbeid. 2. Utvalg, råd og tjenester. 3. Gudstjenestelivet. 4. Økonomi og regnskap 2013

INNHOLD. 1. Menighetsrådets arbeid. 2. Utvalg, råd og tjenester. 3. Gudstjenestelivet. 4. Økonomi og regnskap 2013 Årsmelding 2013 Årsmelding 2013. FLEKKERØY MENIGHET 2 INNHOLD 1. Menighetsrådets arbeid A. Menighetens oppdrag, visjon og verdier B. Menighetens struktur C. Menighetsrådet D. Personell E. Barnearbeid F.

Detaljer

Årsmelding. Nittedal menighet DEN NORSKE KIRKE

Årsmelding. Nittedal menighet DEN NORSKE KIRKE Årsmelding 2011 Nittedal menighet DEN NORSKE KIRKE Nittedal menighetsråd innkaller medlemmer av Den norske Kirke til Nittedal menighets årsmøte Søndag 18. mars 2012, kl. 12:45 etter gudstjenesten i Nittedal

Detaljer

Strusshamn menighet. Årsmelding. Visjon. Strusshamn menighet er et felleskap der du møter Jesus og medmennesker

Strusshamn menighet. Årsmelding. Visjon. Strusshamn menighet er et felleskap der du møter Jesus og medmennesker Årsmelding Strusshamn menighet 2013 Visjon Strusshamn menighet er et felleskap der du møter Jesus og medmennesker Strusshamn menighetsråd Menighetsrådet har hatt 11 møter i 2013. 3 av møtene var tilegnet

Detaljer

Årsmelding Sandnes Menighetråd 2014

Årsmelding Sandnes Menighetråd 2014 Årsmelding Sandnes Menighetråd 2014 Innholdsfortegnelse 2 Oversikt over ansatte pr 31.12.2014 4 Regnskap 2014 5 Kirkelig statistik 6 Detaljerte årsmeldinger for de enkelte avdelinger 7 Byggelklossen åpen

Detaljer

Menighetens årsmelding s. 5 Menighetens underutvalg s. 7

Menighetens årsmelding s. 5 Menighetens underutvalg s. 7 Innholdsfortegnelse Menighetens årsmelding s. 5 Menighetens underutvalg s. 7 A. Lovpålagte utvalg: 1. Samarbeidsutvalget for Barnehagen s. 7 2. Eiendomsutvalget s. 8 B. Utvalg oppnevnt av Menighetsrådet

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 VÅGSBYGD MENIGHET

ÅRSMELDING 2013 VÅGSBYGD MENIGHET ÅRSMELDING 2013 ÅRSMELDING 2013 VÅGSBYGD MENIGHET I 2013 behandlet menighetsrådet (MR) 27 saker. Senait Hagos og Ann Kristin Westermoen er av ulike årsaker innvilget permisjon fra MR slik at Frode Kleveland

Detaljer

Årsmøte søndag 30. mars 2014

Årsmøte søndag 30. mars 2014 2013 Årsmøte søndag 30. mars 2014 2 3 Årsrapport for Kolbotn menighet 2013 Innholdsfortegnelse s. 3 Dagsorden for årsmøtet søndag 30. mars 2014 s. 4 Årsrapporter: - fra Kolbotn menighetsråd s. 5 - fra

Detaljer

Årsmelding Modum sokn 2010

Årsmelding Modum sokn 2010 Årsmelding Modum sokn 2010 Årsmelding Modum sokn 2010 1 Modum menighetsråd... 4 1.1 Takk... 4 1.2 Arbeidsområder... 4 1.3 Målsetting... 4 1.4 Rådets sammensetning... 5 1.5 Møter og saker... 5 1.6 Utvalg...

Detaljer

Årsmelding og regnskap Bekkefaret menighet 2013

Årsmelding og regnskap Bekkefaret menighet 2013 Årsmelding og regnskap Bekkefaret menighet 2013 Årsmøte i Bekkefaret kirke torsdag 27. mars kl 19:00 Sang God mat Drøs om planer, stillingsstruktur med mer. Presentasjon av årsmelding og 1 regnskap. 2

Detaljer

Skårer menighet Årsmelding og regnskap 2014

Skårer menighet Årsmelding og regnskap 2014 Skårer menighet Årsmelding og regnskap 2014 I overensstemmelse med lov om Den norske kirkes ordning og vedtak i menighetsrådet, legges årsmelding og regnskap fram for årsmøtet i Skårer menighet søndag

Detaljer

ÅRSMELDINGER FOR DEN NORSKE KIRKE PÅ NØTTERØY 2012

ÅRSMELDINGER FOR DEN NORSKE KIRKE PÅ NØTTERØY 2012 ÅRSMELDINGER FOR DEN NORSKE KIRKE PÅ NØTTERØY 2012 Torød kirke Innhold ÅRSMELDINGER 2012 ÅRSMELDINGER FOR DEN NORSKE KIRKE PÅ NØTTERØY 2012... 1 ANSATTE I NØTTERØY PRESTEGJELD 31.12.2012... 3 ÅRSMELDING

Detaljer

Misjonshuset. NLMs Byforsamling, Kristiansand Årsmelding 2014

Misjonshuset. NLMs Byforsamling, Kristiansand Årsmelding 2014 Misjonshuset NLMs Byforsamling, Kristiansand Årsmelding 2014 Årsmøte i Misjonshuset 22. mars 2015 Årsmøtet vil som vanlig finne sted rett etter et noe kortere formiddagsmøte. I år vil misjonshusets prosjektkor

Detaljer

INNLEDNING. Med ønsker om en fortsatt varm og inkluderende kirke i tiden som kommer.

INNLEDNING. Med ønsker om en fortsatt varm og inkluderende kirke i tiden som kommer. ÅRSMELDING FOR SØREIDE MENIGHET 2013 INNLEDNING 2013 har vært et travelt og innholdsrikt år for mange i Søreide kirke. Når jeg ser tilbake på året som har gått er det flere ting som jeg ønsker å fremheve.

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. 4 1. Innledning til Årsmelding 2013. 5 2. Ansatte, råd og utvalg 2013

INNHOLDSFORTEGNELSE. 4 1. Innledning til Årsmelding 2013. 5 2. Ansatte, råd og utvalg 2013 Stokka: 30. mars 2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Tema 4 1. Innledning til Årsmelding 2013 5 2. Ansatte, råd og utvalg 2013 5 Menighetsrådet 6 Menighetens ansatte 6 Utvalg oppnevnt av menighetsrådet 8 Menighetens

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 TORVASTAD KFUK-KFUM

ÅRSMELDING 2014 TORVASTAD KFUK-KFUM ÅRSMELDING 2014 TORVASTAD KFUK-KFUM 1 INNHOLD 1. Hovedstyrets sammensetning 2. Hovedstyrets arbeid 3. Arrangementer 4. Kontakt og samarbeid 5. Representasjon 6. Komiteer 7. Rapport fra underavdelinger

Detaljer

Årsmelding 2005 Storsalen menighet

Årsmelding 2005 Storsalen menighet Årsmelding 2005 Storsalen menighet HOVEDTREKK FRA 2005 Når vi ser tilbake på året 2005, er det stor grunn til takknemlighet for det som har skjedd i Storsalen og hva menigheten har fått bety. Det er gledelig

Detaljer

Ullern menighet. Årsmelding 2008

Ullern menighet. Årsmelding 2008 Ullern menighet Årsmelding 2008 GLIMT FRA ÅRET 2008 Ullern menighet er en aktiv menighet. Kirken og kapellet var i gjennomsnitt i bruk annenhver dag. Tilsvarende er det i snitt 1,5 aktiviteter i Menighetshuset

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 STOKKA MENIGHET

ÅRSMELDING 2012 STOKKA MENIGHET ÅRSMELDING 2012 STOKKA MENIGHET Stokka 17.03.2013 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Tema 4 I. Innledning til Årsmelding 2012 5 Menighetsrådet 6 Menighetens ansatte 6 Utvalg oppnevnt av menighetsrådet 8 Menighetens

Detaljer

Metodistkirken i Norge Fredrikstad menighet Rapporthefte til menighetskonferansen 2014

Metodistkirken i Norge Fredrikstad menighet Rapporthefte til menighetskonferansen 2014 1 Metodistkirken i Norge Fredrikstad menighet Rapporthefte til menighetskonferansen 2014 Organisasjonskart for Metodistkirken i Fredrikstad Navn Menighetskonferansen Menighetsrådet Komiteer, ansvar og

Detaljer

Grimstad KFUK-KFUM Årsmøte 23.okt. 2014

Grimstad KFUK-KFUM Årsmøte 23.okt. 2014 1892 2014, 122 år KFUK-KFUM Årsmøte 23.okt. 2014 Norges KFUK-KFUM sitt formål ble gjennomgått og vedtatt på landsmøte 2013: Formål: Formålet til Norges KFUK-KFUM er å utvikle og ta ansvar for hele mennesket

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR 2014 ASKØY KIRKELIGE FELLESRÅD

ÅRSRAPPORT FOR 2014 ASKØY KIRKELIGE FELLESRÅD 0 ÅRSRAPPORT FOR 2014 ASKØY KIRKELIGE FELLESRÅD Kirkeformål: Administrasjon, kirker og kirkegårder. ÅRET 2014 I KORTE TREKK Askøy kirkelige fellesråd sitt arbeidsområde og ansvar er knyttet opp mot Kirkeloven

Detaljer

Fra statskirke til friere folkekirke

Fra statskirke til friere folkekirke KIRKEN VÅR Menighetsblad for Lillestrøm, Skedsmo og Strømmen prestegjeld Nr. 1, 2012 17. årg Nye kantorer i Strømmen og Skjetten Fra statskirke til friere folkekirke Jarle Vestad og Peggy Jensen Lous (bildet)

Detaljer

Årsmelding for Grimstad Normisjon 2005

Årsmelding for Grimstad Normisjon 2005 Årsmelding for Grimstad Normisjon 2005 Innledning Grimstad Normisjon (heretter GN) har lagt bak seg det femte arbeidsåret siden fusjonen mellom Indremisjonsselskapet og Santalmisjonen i 2001. Vi gjør med

Detaljer

Årsmelding 2006 Storsalen menighet

Årsmelding 2006 Storsalen menighet Årsmelding 2006 Storsalen menighet HOVEDTREKK FRA 2006 2006 har vært både et vanskelig år og et år med mange lyspunker. Vi har sett nye mennesker komme til tro. Andre har funnet sine nådegaver og kommet

Detaljer

Frogner menighet Årsmelding 2013

Frogner menighet Årsmelding 2013 Side1 Frogner menighet Årsmelding 2013 Noen hovedinntrykk Antall deltakere på gudstjenester søn- og helligdag er betydelig redusert i forhold til 2011-2012. Menighetens økonomi viser tegn til bedring selv

Detaljer

Årsmøte. Søndag 22. mars Kl. 1600. Årsmøtesaker, andakt, bevertning og samtale om arbeidet. www.moldebedehus.no

Årsmøte. Søndag 22. mars Kl. 1600. Årsmøtesaker, andakt, bevertning og samtale om arbeidet. www.moldebedehus.no INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 1 2015 ÅRGANG 46 Årsmøte Søndag 22. mars Kl. 1600 Årsmøtesaker, andakt, bevertning og samtale om arbeidet. www.moldebedehus.no 1 Forsamlingslederen har ordet Stor

Detaljer