ÅRSREGNSKAP 2013 ALTA HAVN KF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSREGNSKAP 2013 ALTA HAVN KF"

Transkript

1 ÅRSREGNSKAP ALTA HAVN KF Foto: Alta Havn KF

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. HOVEDOVERSIKTER HOVEDOVERSIKT DRIFTSREGNSKAP HOVEDOVERSIKT INVESTERINGSREGNSKAP ANSKAFFELSE OG ANVENDELSE AV MIDLER HOVEDOVERSIKT BALANSEREGNSKAP NOTER... 7 NOTE 1 GENERELL INFORMASJON... 8 Avstemming mot Norkredit... 8 Foliokonto Investeringsregnskap... 8 Årets resultat... 8 Regnskapsprinsipper... 9 NOTE 2 ARBEIDSKAPITAL NOTE 3 PENSJONER NOTE 4 INNLÅN NOTE 5 AKSJER NOTE 6 KAPITALKONTO NOTE 7 ANLEGG OG AVSKRIVNING Spesifikasjon av anleggene NOTE 8 FOND NOTE 9 LEASING DRIFTSREGNSKAPET SKJEMA 1 A SKJEMA 1 B BRUTTO DRIFTSREGNSKAP PR. HOVEDPOST BRUTTO DRIFTSREGNSKAP PR. KOSTRAART INVESTERINGSREGNSKAPET SKJEMA 2 A SKJEMA 2 B BALANSEREGNSKAPET VEDLEGG SALDOLISTE KUNDER SALDOLISTE LEVERANDØRER DEPOSITUM Side 2 av 36

3 1. Hovedoversikter 1.1 Hovedoversikt driftsregnskap REGNSKAP REVIDERT BUDSJETT OPPRINNELIG BUDSJETT REGNSKAP 2012 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger Andre salgs og leieinntekter , ,37 Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd fra staten Andre statlige tilskudd Andre overføringer Skatt på Inntekt og formue Eiendomsskatt Overføringer fra egen kommune , ,00 Sum Driftsinntekter , ,37 DRIFTSUTGIFTER Lønnsutgifter , ,11 Sosiale utgifter , ,43 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod , ,03 Kjøp av varer og tjenester erstatter egenprod , ,00 Overføringer , ,91 Avskrivninger , ,00 Fordelte utgifter Sum Driftsutgifter , ,48 Brutto driftsresultat , ,11 EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER Finansinntekter Renteinntekter, utbytte og eieruttak , ,62 Mottatte avdrag på utlån Sum eksterne finansinntekter , ,62 Finansutgifter Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter , ,37 Avdragsutgifter , ,00 Utlån Sum eksterne finansutgifter , ,37 Resultat eksterne finanstransaksjoner , ,75 Motpost avskrivninger , ,00 Netto driftsresultat , ,86 INTERNE FINANSTRANSAKSJONER Bruk av avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk ,83 Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond ,00 Bruk av likviditetsreserve Sum bruk av avsetninger ,83 Avsetninger Overført til investeringsregnskpet , Dekning av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Avsatt til disposisjonsfond , ,97 Avsatt til bundne fond Avsatt til likviditetsreserven Sum avsetninger , ,97 Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk ,44 0,00 Side 3 av 36

4 1.2 Hovedoversikt investeringsregnskap REGNSKAP REVIDERT BUDSJETT OPPRINNELIG BUDSJETT REGNSKAP 2012 INVESTERINGSINNTEKTER Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse , Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekter, utbytte og eieruttak Sum Inntekter , INVESTERINGSUTGIFTER Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteprod , ,00 Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteprod. Overføringer Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Fordelte utgifter Sum Utgifter , ,00 FINANSUTGIFTER Avdragsutgifter Utlån Kjøp av aksjer og andeler Dekning av tidligere års udekket Avsetninger til ubundne investeringsfond Avsetninger til bundne fond Sum finanstransaksjoner Finansieringsbehov , ,00 FINANSIERING Bruk av lån Mottatte avdrag på utlån Salg av aksjer og andeler Bruk av tidligere års udisponert Overføringer fra driftsregnskapet , Bruk av disposisjonsfond , Bruk av ubundne investeringsfond ,00 Bruk av bundne fond Sum finansiering , , ,00 Udekket/udisponert 0,00 Side 4 av 36

5 1.3 Anskaffelse og anvendelse av midler REGNSKAP REGNSKAP 2012 ANSKAFFELSE AV MIDLER Inntekter driftsdel (kontoklasse 3) , ,37 Inntekter investeringsdel (kontoklasse 4) ,00 Innbetalinger ved eksterne finansieringstransaksjoner , ,62 Sum anskaffelse av midler , ,99 ANVENDELSE AV MIDLER Utgifter driftsdel (kontoklasse 3) , ,48 Utgifter investeringsdel (kontoklasse 4) , ,00 Utbetalinger ved eksterne finansieringstransaksjoner , ,37 Sum anvendelse av midler , ,85 Anskaffelse anvendelse av midler , ,86 Endring i ubrukte lånemidler Endring i arbeidskapital , ,86 AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER Avsetninger , ,97 Bruk av avsetninger , ,83 Til avsetning senere år Netto avsetninger , ,86 Side 5 av 36

6 1.4 Hovedoversikt balanseregnskap Regnskap Regnskap 2012 EIENDELER , ,69 Anleggsmidler , ,58 Faste eiendommer og anlegg , ,58 Utstyr, maskiner og transportmidler , ,00 Utlån Aksjer og andeler , ,00 Pensjonsmidler Omløpsmidler , ,11 Kortsiktige fordringer , ,02 Premieavvik Aksjer og andeler Sertifikater Obligasjoner Kasse, postgiro, bankinnskudd , ,09 Sum eiendeler , ,69 EGENKAPITAL OG GJELD , ,69 Egenkapital , ,48 Disposisjonsfond , ,76 Bundne driftsfond , ,00 Ubundne investeringsfond , ,82 Bundne investeringsfond Regnskapsmessig mindreforbruk ,44 Regnskapsmessig merforbruk Udisponert i investeringsregnskapet Udekket i investeringsregnskapet Likviditetsreserve Kapitalkonto , ,90 GJELD Langsiktig gjeld , ,00 Pensjonsforpliktelse Ihendehaverobligasjonslån Sertifikatlån Andre lån , ,00 Kortsiktig gjeld , ,21 Kassekredittlån Annen kortsiktig gjeld , ,21 Premieavvik Sum egenkapital og gjeld , ,69 MEMORIAKONTO Memoriakonto Ubrukte lånemidler Andre memoriakonti Motkonto for memoriakontiene Side 6 av 36

7 2. Noter NOTE 1 GENERELL INFORMASJON Avstemming mot Norkredit Investeringsregnskap Årets resultat Regnskapsprinsipper NOTE 2 NOTE 3 NOTE 4 NOTE 5 NOTE 6 ARBEIDSKAPITAL PENSJONER INNLÅN AKSJER KAPITALKONTO NOTE 7 ANLEGG OG AVSKRIVNING Spesifikasjon av anleggene NOTE 8 FOND NOTE 9 LEASING Side 7 av 36

8 Note 1 Generell informasjon Avstemming mot Norkredit Kundefordring All utfakturering skjer hos NorKred AS og det er i de som har spesifisering av kundereskontro. Liste følger vedlagt. Kundefordringer ifølge Norkred Kr , Kundefordringer ifølge regnskap Kr ,46 Depositum Depositumskonto kan ikke avstemmes mot NorKred AS da de kun har utfakturering, men ikke oversikt over for eksempel utbetalinger. Innskuddene står på foliokontoen men burde vært avsatt til egen konto, på grunn av at det er andres penger. Foliokonto På Alta Havns foliokonto er det differanse mellom saldo i bank og saldo i regnskapet. Dette fordi fakturaer som gjelder 2014 er utbetalt i og blir regnskapsført i 2014 av Ekstern regnskap AS. Dato Fakturanr Leverandørnavn Beløp Saldo kto , Maritimt magasin 840, Årsabonnement 2014 Norsk skipsfart 750, Volkswagen Møller Bilfinans AS 3580, Borealis Designstudio 41250, Eltele AS 7231, Saldo ,49 Investeringsregnskap Alta Havn KF har investert i Kvalfjord Marina for kr ,80. Dette er finansiert ved kr , i tilskudd fra Sametinget, kr , som er overført fra driftsregnskapet og kr ,80 dekket inn ved bruk av midler avsatt i disposisjonsfond. Alta Havn KF har utlagt flytekai i Pollen, jmf Hsak 02/13. Dette er finansiert med kr , i BRA midler fra Finnmark fylkeskommune og kr dekket inn ved bruk av midler avsatt i disposisjonsfond. Midlene fra Finnmark fylkeskommune er omdisponert fra flytekai utlagt på Altneset til flytekai utlagt i Pollen. Årets resultat Regnskapet for er avsluttet med et mindreforbruk på kr ,44. Beløpet er ført mot konto Regnskapsmessig mindreforbruk. Side 8 av 36

9 Regnskapsprinsipper Fra og med regnskapsåret 2009 er regnskapet ført etter bestemmelsene i kommunelovens 11 med tilhørende forskrifter. Dette innebærer at all tilgang og bruk av midler i løpet av året som vedrører foretaket skal framgå av drifts eller investeringsregnskapet. Bruttoprinsippet Alle inntekter og utgifter i året regnskapsføres brutto. Det vil si at det ikke skal gjøres fradrag for tilhørende inntekter til utgifter, og inntektene skal da heller ikke framstå med fradrag for eventuelle tilhørende utgifter. Anordningsprinsippet Alle kjente inntekter og utgifter skal tas med i regnskapet for gjeldende år, enten de er betalt eller ikke ved årets slutt. Dersom ikke det eksakte beløp er kjent skal et anslått beløp regnskapsføres. Anordningsprinsippet går ikke foran fristen for avleggelse av regnskapet som er året etter regnskapsåret. Aktivering og avskriving Det er spesielle bestemmelser når det gjelder aktivering og avskrivninger. Aktivering skjer til brutto anskaffelseskost og avskrivningene skal være linære med gitt avskrivningstid i henhold til retningslinjer. Avskrivninger skal ikke påvirke driftsresultatet. Side 9 av 36

10 Note 2 Arbeidskapital TEKST DELSUM DELSUM BELØP ANVENDELSE / ANSKAFFELSE AV MIDLER Anskaffelse av midler ,75 Anvendelse av midler ,71 Endring , ,04 UBRUKTE LÅNEMIDLER Ubrukte lånemidler pr Ubrukte lånemidler pr Endring SUM ENDRING I ARBEIDSKAPITALEN I BEVILGNINGSREGNSKAPET ,04 BALANSEN Omløpsmidler ,11 Omløpsmidler ,57 Endring i omløpsmidler , ,46 Kortsiktig gjeld ,21 Kortsiktig gjeld ,63 Endring i kortsiktig gjeld , ,42 SUM ENDRING AV ARBEIDSKAPITALEN I BALANSEREGNSKAPET , ,04 AVVIK ENDRING I ARB.KAP. I BALANSE OG ENDRING I ARB.KAP. BEV.REGNSKAP Arbeidskapital er beregnet som differansen mellom omløpsmidler og kortsiktige gjeld. Endring i arbeidskapital skal være lik i balanseregnskapet og i bevilgningsregnskapet. Side 10 av 36

11 Note 3 Pensjoner Alta Havn KF har sin pensjonsavtale i DnB Livsforsikring (Vital). Det er betalt kr ,44 i pensjonspremie i. Arbeidstakers andel 2% utgjør kr ,40 Arbeidsgivers andel kr ,10 Ifølge opplysninger fra DnB er saldo på fonds (renter beregnes i juni 2014) pr følgende: AFP 6265: kr ,36 Premiefond: kr ,63 Side 11 av 36

12 Note 4 Innlån KONTO TEKST DELSUM DELSUM SUM ENDRING Balanseregnskapet Langsiktig gjeld pr kr kr Delsum kr Langsiktig gjeld pr kr Endring i langsiktig gjeld i balanseregnskapet kr kr ,00 Bevilgningsregnskapet kr Post 351 Avdrag på lån i driftsregnskapet kr Post 351 Avdrag på lån i investeringsregnskapet kr Sum betalte avdrag kr kr Post 391 Bruk av lån i driftsregnskapet kr Post 391 Bruk av lån i investeringsregnskapet kr Sum bruk av lån kr kr Ubrukte lånemidler Ubrukte lånemidler pr kr Ubrukte lånemidler pr kr Sum endring i ubrukte lånemidler kr kr kr Endring i langsiktig gjeld i bevilgningsregnskapet kr ,00 Avvik mellom balanse og bevilgningsregnskapet kr Kommentar I er det ikke opptatt nye lån. Avdrag er betalt med kr ,. Lånegjeld pr er på kr ,. Lånegjelda fordeler seg på 4 lån opptatt i perioden 2003 til 2005, med nedbetalingstid på 25 år for 3 av lånene, og et lån har nedbetalingstid på 20 år. Alta kommune garanterer for lånene. Side 12 av 36

13 Note 5 Aksjer KONTO TEKST DELSUM DELSUM SUM ENDRING Balanseregnskapet Saldo pr kr Saldo pr kr Sum kap. 521 pr kr kr Saldo pr kr Saldo pr kr Sum kap. 521 pr kr kr Sum endring i balansen kr kr Bevilgningsregnskapet kr Post 3529 Kjøp av aksjer/andel kr Sum mottatte avdrag kr kr kr Post 3929 Salg av aksjer kr kr Sum endring i bevilgningsregnskapet kr kr AKSJEOVERSIKT Avvik mellom balanse og bevilgningsregnskapet KONTO SELSKAP EIERANDEL BALANSEFØRT VERDI PR Alta Industribygg AS 1689 aksjer Nordlysbadet AS 1 aksje Sum aksjer og andeler Side 13 av 36

14 Note 6 Kapitalkonto Konto Tekst Delsum Debet Hovedsum Konto Tekst Delsum kredit Hovedsum Balansen Balansen Underskudd 0,00 Overskudd , Nedskr./avskr. Maskiner 001 Avskrivning utstyr , Oppskriving anleggsverdi 0, , DELSUM , , DELSUM 0,00 0, Avskrivning fast eiendom ,00 Aktivering av fast eiendom og anlegg ,80 0,00 0, DELSUM , , DELSUM , , Bruk av lån 0,00 0, Avdrag eksterne lån , Salg av Edbutstyr DELSUM 0,00 0,00 DELSUM , ,00 Balansen pr Balansen pr Overskudd kapital ,30 Underskudd kapital 0,00 SUM DEBET ,30 SUM KREDIT ,30 Side 14 av 36

15 Note 7 Anlegg og avskrivning ANLEGGSMIDLER (5 års avskr.) ANLEGGMIDLER ( 10 års avskr.) ANLEGGSMIDLER ( 20 års avskr.) ANLEGGMIDLER (40 års avskr.) ANLEGGSMIDLER ( 50 års avskr.) SUM ANLEGGS MIDLER IB , , , ,13 Aktivert i ,00 Korrigering ifb med tilpassing til kommunale forskrifter , , , ,87 UB , , , ,00 IB , , , ,00 Aktivert i , , ,30 UB , , , ,30 IB , , , ,30 Aktivert i , ,88 UB , , , ,18 IB , , , ,18 Aktivert i , ,00 UB , , , ,18 IB , , , ,18 Aktivert i , ,40 UB , , , ,58 AKK.AVSKRIVING AKK.AVSKRIVING AKK.AVSKRIVING AKK.AVSKRIVING AKK.AVSKRIVING SUM AVSKRIVING IB , , , , ,00 Avskrevet i , , , ,16 Korrigert avskrivning ifb med tilpassing til kommunale forskrifter , ,00 UB , , ,16 0, , ,16 Netto avskrivbar anleggsverdi 0, , ,84 0, , ,84 IB , , , ,16 Avskrevet i , , , ,16 UB , , ,32 0, , ,32 Netto avskrivbar anleggsverdi 0, , ,98 0, , ,98 IB , ,32 0, , ,32 Avskrevet i , , , ,28 UB , , ,60 0, , ,60 Netto avskrivbar anleggsverdi 0, , ,58 0, , ,58 IB , ,60 0, , ,60 Avskrevet i , , , ,00 UB , , ,60 0, , ,60 Netto avskrivbar anleggsverdi 0, , ,58 0, , ,58 IB , ,60 0, , ,60 Avskrevet i , , , ,00 UB , , ,60 0, , ,60 Netto avskrivbar anleggsverdi 0, , ,98 0, , ,98 MERKNAD: Ihht forskrift om årsregnskap og årsberetning skal følgende avskrivningsperioder legges til grunn: 5 år: EDButstyr, kontormaskiner og lignende. 10 år: Anleggsmaskiner, maskiner, inventar og utstyr, verktøy, transportmidler og lignende. 20 år: Brannbiler, parkeringsplasser, trafikklys, tekniske anlegg (VAR), renseanlegg, pumpestasjoner, forbrenningsanlegg og lignende. 40 år: Boliger, skoler, barnehager, idrettshaller, veier, ledningsnett og lignende. 50 år: Forretningsbygg, lagerbygg, administrasjonsbygg, sykehjem og andre institusjoner, kulturbygg, brannstasjoner og lignende. Side 15 av 36

16 Spesifikasjon av anleggene Anlegg Anleggsnavn Beløp Altnes kai , Altnes kai , Bia kai Kvalfjord , Fortøynings og arbeidsbåt , Inventar passasjerterminal , ISPS Sikringstrekk , ISPS Sikringstrekk , Kaikrane LK500 Kvalfjord , Korsfjord marina , Korsfjord marina , Korsfjord marina , Krane kailys Lerretsfjord , Kvalfjord kai , Marinekaia sikringstiltak , Natokaia , Natokaia , Nyvoll kai , Nyvoll Marina , Parkeringsplass , Passasjerterminal , Passasjerterminal , Pollen flytekai , Pullert , Storekorsnes kai , Storekorsnes kai , Storekorsnes kai , Storekorsnes marina , Storekorsnes marina , Talvik Båtopptrekk , Urnesbukta , Urnesbukta , Urnesbukta , Urnesbukta , Utelager containere , ,98 Side 16 av 36

17 Konto Kontonavn Anlegg Anleggsnavn Beløp Akk.avskrivning 50 år Passasjerterminal , Akk.avskrivning 50 år Passasjerterminal , Akk.avskrivning 50 år , Anlegg Avskrivn 50 år Passasjerterminal , Anlegg Avskrivn 50 år Passasjerterminal , Anlegg Avskrivn 50 år , Akk. avskrivning 20 år Urnesbukta , Akk. avskrivning 20 år Marinekaia sikringstiltak , Akk. avskrivning 20 år Storekorsnes kai , Akk. avskrivning 20 år Urnesbukta , Akk. avskrivning 20 år Altnes kai , Akk. avskrivning 20 år Nyvoll kai , Akk. avskrivning 20 år Storekorsnes kai , Akk. avskrivning 20 år Natokaia , Akk. avskrivning 20 år Nyvoll Marina , Akk. avskrivning 20 år Utelager containere , Akk. avskrivning 20 år Storekorsnes kai , Akk. avskrivning 20 år Pullert , Akk. avskrivning 20 år Korsfjord marina , Akk. avskrivning 20 år Natokaia , Akk. avskrivning 20 år Urnesbukta , Akk. avskrivning 20 år Altnes kai , Akk. avskrivning 20 år Parkeringsplass , Akk. avskrivning 20 år Storekorsnes marina , Akk. avskrivning 20 år Korsfjord marina , Akk. avskrivning 20 år Urnesbukta , Akk. avskrivning 20 år Storekorsnes marina , Akk. avskrivning 20 år Korsfjord marina , Akk. avskrivning 20 år Bia kai Kvalfjord , Akk. avskrivning 20 år , Anlegg Avskrivn 20 år Pollen flytekai , Anlegg Avskrivn 20 år Kvalfjord kai , Anlegg Avskrivn 20 år Urnesbukta , Anlegg Avskrivn 20 år Marinekaia sikringstiltak , Anlegg Avskrivn 20 år Storekorsnes kai , Anlegg Avskrivn 20 år Urnesbukta , Anlegg Avskrivn 20 år Altnes kai , Anlegg Avskrivn 20 år Nyvoll kai , Anlegg Avskrivn 20 år Storekorsnes kai , Anlegg Avskrivn 20 år Natokaia , Anlegg Avskrivn 20 år Nyvoll Marina , Anlegg Avskrivn 20 år Utelager containere , Anlegg Avskrivn 20 år Storekorsnes kai , Anlegg Avskrivn 20 år Pullert , Anlegg Avskrivn 20 år Korsfjord marina , Anlegg Avskrivn 20 år Natokaia , Anlegg Avskrivn 20 år Urnesbukta , Anlegg Avskrivn 20 år Altnes kai , Anlegg Avskrivn 20 år Parkeringsplass , Anlegg Avskrivn 20 år Storekorsnes marina , Anlegg Avskrivn 20 år Korsfjord marina , Anlegg Avskrivn 20 år Urnesbukta , Anlegg Avskrivn 20 år Storekorsnes marina , Anlegg Avskrivn 20 år Korsfjord marina , Anlegg Avskrivn 20 år Bia kai Kvalfjord , Anlegg Avskrivn 20 år , Akk.avskrivning 10 år Fortøynings og arbeidsbåt , Akk.avskrivning 10 år Kaikrane LK500 Kvalfjord , Akk.avskrivning 10 år Krane kailys Lerretsfjord , Akk.avskrivning 10 år Talvik Båtopptrekk , Akk.avskrivning 10 år ISPS Sikringstrekk , Akk.avskrivning 10 år Inventar passasjerterminal , Akk.avskrivning 10 år ISPS Sikringstrekk , Akk.avskrivning 10 år , Anlegg Avskrivn 10 år Fortøynings og arbeidsbåt , Anlegg Avskrivn 10 år Kaikrane LK500 Kvalfjord , Anlegg Avskrivn 10 år Krane kailys Lerretsfjord , Anlegg Avskrivn 10 år Talvik Båtopptrekk , Anlegg Avskrivn 10 år ISPS Sikringstrekk , Anlegg Avskrivn 10 år Inventar passasjerterminal , Anlegg Avskrivn 10 år ISPS Sikringstrekk , Anlegg Avskrivn 10 år , ,98 Side 17 av 36

18 Note 8 Fond DISPOSISJONSFOND DISPOSISJONSFOND ,76 Avsatt til disposisjonsfond i driftsregnskapet inn ,00 Forbruk av disposisjonsfond i investeringsregnsk. inn 0,00 ut ,40 Forbruk av disposisjonsfond i driftsregnskapet ut 0,00 DISPOSISJONSFOND ,36 Kr , ble i Ksak 143/12 vedtatt avsatt til fond havneformål. Av dette er det finansiert kr ,80 i K007 Kvalfjord marina og kr 57,60 i K010 Pollen flytekai. UBUNDNE INVESTERINGSFOND UBUNDNE INVESTERINGSFOND inn ,82 Avsatt til ubundne investeringsfond i investeringsregnsk. inn Forbruk av ubundne investeringsfond i investeringsregnsk. ut UBUNDNE KAPITALFOND ut ,82 BUNDNE INVESTERINGSFOND BUNDNE INVESTERINGSFOND inn Avsatt til bundne investeringsfond i investeringsregnsk. inn Forbruk av bundne investeringsfond i investeringsregnsk. ut BUNDNE INVESTERINGSFOND ut BUNDNE DRIFTSFOND BUNDNE DRIFTSFOND inn ,00 Avsatt til bundne driftsfond i driftsregnskapet inn Forbruk av bundne driftsfond i driftsregnskapet ut BUNDNE DRIFTSFOND ut ,00 Side 18 av 36

19 Note 9 Selskap SG Finance SG Finance SG Finance Leasing Vårt Avtalenr Gjenstand Avtale fra Avtale til Leverandør/ Årlig beløp kundenr. lokal mv eks. MVA gml. Talvik Ørsta Marina Marina Systems Urnesbukta Ørsta bygg 1 Marina Systems Urnesbukta bygg 2 SG Finance Canon IRC 2020i Volkswagen Møller Bilfinans AS Siemens Financial Services ZT Vaktbil VW Caddy A Frankeringsmaskin Ørsta Marina Systems Finnmark Kontorservic e Alta Motor AS Postrom maskiner AS ant. Mnd Samlet beløp Merknader AVSLUTTET AVSLUTTET AVSLUTTET Side 19 av 36

20 3. Driftsregnskapet 3.1 Skjema 1 A REGNSKAP REVIDERT BUDSJETT OPPRINNELIG BUDSJETT REGNSKAP 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Overføringer fra egen kommune , ,00 Sum frie disponible inntekter , ,00 FINANSINNTEKTER/UTGIFTER Renteinntekter og utbytte , ,62 Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter , ,37 Avdrag på lån , ,00 Netto finansinntekter/utgifter , ,75 AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk Til ubundne avsetninger , ,97 Til bundne avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk ,83 Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger ,00 Netto avsetninger , ,86 FORDELING Overført til investering , Til fordeling drift , , , ,89 Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) , , , ,89 Merforbruk/mindreforbruk = ,44 Side 20 av 36

21 3.2 Skjema 1 B Navn Regnskap 12 Korr Bud Oppr Bud Regnskap 2012 Til fordeling drift fra skjema 1 A Salgsinntekter Finansinntekter Sum inntekter Lønn Varer/tj. Inkl. i komm. egen prod Varer/tj. erst. komm. egen prod Overføringer Finansutgifter Sum utgifter Netto utgift/inntekt Merutgift/merinntekt Brutto driftsregnskap pr. hovedpost. Konto Navn Regnskap 12 Forbr i % KorrBud OpprBud Regnskap Regnskap 2012 Sum 6 Salgsinntekter ,0 % Sum 7 Refusjoner 0 0,0 % Sum 8 Overføringer ,0 % Sum 9 Finansinntekter ,9 % Sum Sum inntekter ,7 % Sum 0 Lønn ,0 % Sum 1 Varer/tj. inkl.i komm.egen prod ,1 % Sum 3 Varer/tj. erst.komm.egen prod ,4 % Sum 4 Overføringer ,7 % Sum 5 Finansutgifter ,3 % Sum Sum utgifter ,7 % Sum Alta Havnevesen 0 0,0 % Side 21 av 36

22 3.4 Brutto driftsregnskap pr. kostraart. Konto Navn Regnskap 12 Forbr i % KorrBud OpprBud Regnskap Regnskap 2012 Sum Annet salg av varer og tjenester, gebyrer 99,1 % Sum Husleieinntekter, festeavgifter, 380 utleie 713 av 95,2 % Sum Avgiftspliktig salg av varer 2 og 587 tjenester ,0 % Sum 6 Salgsinntekter ,0 % Sum Overføring fra foretak i egen 232 kommune ,0 % Sum 8 Overføringer ,0 % Sum Renteinntekter ,0 % Sum Utbytte fra selskaper ,8 % Sum Bruk av tidl.års.regnsk.m.mindreforbruk 0 0,0 % Sum Bruk av bundne fond 0 0,0 % Sum Motpost avskrivninger ,0 % Sum 9 Finansinntekter ,9 % Sum Sum inntekter ,7 % Sum Fast lønn ,3 % Sum Vikar 0 0,0 % Sum Ekstrahjelp ,3 % Sum Overtid ,1 % Sum Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser ,6 % Sum Godtgjørelse folkevalgte ,4 % Sum Pensjonsinnskudd og kollektiv 266 ulykkes/ 410 gr 119,5 % Sum 0 Lønn ,0 % Sum Kontormateriell ,6 % Sum Matvarer ,6 % Sum Annet forbruksmateriell/ råvarer 65 og 907tjenes 101,4 % Sum Post, banktjenester, telefon ,5 % Sum Annonse, reklame, informasjon ,0 % Sum Opplæring, kurs ,1 % Sum Utgifter og godtgjørelser for reiser, diet 83,5 % Sum Transport/drift av egne transportmidler ,3 % Sum Strøm ,2 % Sum Forsikringer, vakttjenester ,6 % Sum Husleie, leie av lokaler og grunn ,8 % Sum Avgifter, gebyrer, lisenser m.v ,6 % Sum Inventar og utstyr ,6 % Sum Kjøp/leie/ leasing av transportmidler ,4 % Sum Kjøp/leie/ leasing av maskiner ,7 % Sum Vedlikehold og byggetjenester ,7 % Sum Serviceavtaler og reparasjoner ,3 % Sum Materialer til vedlikehold ,2 % Sum Renholds og vaskeritjenester ,4 % Sum Konsulenttjenester ,9 % Sum 1 Varer/tj. inkl.i komm.egen prod ,1 % Side 22 av 36

23 Konto Navn Regnskap 12 Forbr i % KorrBud OpprBud Regnskap Regnskap 2012 Sum Til andre/ driftsavtaler med private 0 0,0 % Sum Kjøp fra IKS kommunen deltaker ,4 % Sum Kjøp fra foretak i egen kommune 0 0,0 % Sum 3 Varer/tj. erst.komm.egen prod ,4 % Sum Til andre private ,7 % Sum 4 Overføringer ,7 % Sum Renteutgifter, låneomkostninger ,9 % Sum Avdragsutgifter ,2 % Sum Avsetninger til disposisjonsfond ,0 % Sum Overføring til investeringsregnskapet ,0 % Sum Ikke disponert regnsk.messig 78 mindreforbruk 184 0,0 % Sum Avskrivninger ,0 % Sum 5 Finansutgifter ,3 % Sum Sum utgifter ,7 % Sum Alta Havnevesen 0 0,0 % Side 23 av 36

24 4. Investeringsregnskapet 4.1 Skjema 2 A REGNSKAP REVIDERT BUDSJETT OPPRINNELIG BUDSJETT REGNSKAP 2012 FINANSIERINGSBEHOV Investeringer i anleggsmidler , ,00 Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Avsetninger Årets finansieringsbehov , ,00 FINANSIERES SLIK: Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner , Andre inntekter Sum ekstern finansiering , Overført fra drift , Bruk av avsetninger , ,00 Sum finansiering , ,00 Udekket/udisponert = 0 Side 24 av 36

25 4.2 Skjema 2 B Konto Navn Regnskap 12 Forbr i % KorrBud OpprBud Regnskap Regnskap Nybyggnyanlegg 0 0,0 % Bruk av ubundne investeringsfond 0 0,0 % Sum URNESBUKTA MARINA 0 0,0 % Nybyggnyanlegg ,6 % Konsulenttjenester ,0 % Statstilskudd ,2 % Bruk av disposisjons fond ,9 % Bruk av ubundne investeringsfond 0 0,0 % Overført fra driftsregnskapet ,0 % Sum KVALFJORD MARINA 0 0,0 % Nybyggnyanlegg ,0 % Refusjon fra Fylket ,0 % Bruk av disposisjons fond 58 0,0 % Sum POLLEN FLYTEKAI 0 0,0 % Side 25 av 36

26 5. Balanseregnskapet Konto Navn Regnskap 12 Regnskap Foliokonto Plasseringskonto Forretningsog sparebanker Skattetrekkskonto DnB Skattetrekkskonto Ikke disponible bankinnskudd Kasse, postgiro, bankinnskudd Mvafylkesskattesjefen Sektor for skatteinnfordring Kundefordringer ny Husholdninger Interimskonto ørediff Interimskonti Kortsiktige fordringer Alta Industribygg AS Selv.st.komm.foretak Nordlysbadet AS Private foretak Aksjer og andeler Tomt gnr 48 bnr Ikke avskrivbare aktiva Anlegg Avskrivn 10 år Akk.avskrivning 10 år Anlegg avskr over 10 år Anlegg Avskrivn 20 år Akk. avskrivning 20 år Anlegg avskr over 40 år Anlegg Avskrivn 50 år Akk.avskrivning 50 år Anlegg avskr over 20 år Faste eiendommer og anlegg Skyldig forskuddstrekk Skyldig moms Sektor for skatteinnkreving Leverandørgjeld Depositum Marina Båtplass Interimskonto overgang til nytt år Påløpte ikke forfalte renter Feriepenger (utbetalingsår) Interimskonti Annen kortsiktig gjeld DnB lånnr DnB lånnr DnB lånnr DnB lånnr Forretnings og Sparebanker Andre lån Side 26 av 36

27 Konto Navn Regnskap 12 Regnskap Avsatt til tap på kundefordringer Bundne driftsfond I Bundne driftsfond Ubundet investeringsfond Ubundne investeringsfond Ubundne investeringsfond Disposisjonsfond Disposisjonsfond III Disposisjonsfond Regnskapsmessig mindreforbruk Regnskapsmessig mindreforbruk Regnskapsmessig mindreforbruk Aktivering/avskrivning utstyr Aktivering/avskrivning fast eiendom/anlegg Utlån bruk avdrag utlån Kapitalkonto Kapitalkonto Side 27 av 36

28 6. Vedlegg Side 28 av 36

29 6.1 Saldoliste kunder Side 29 av 36

30 Side 30 av 36

ÅRSREGNSKAP 2012 ALTA HAVN KF

ÅRSREGNSKAP 2012 ALTA HAVN KF ÅRSREGNSKAP ALTA HAVN KF Foto: Alta Havn KF INNHOLDSFORTEGNELSE 1. HOVEDOVERSIKTER... 3 1.1 HOVEDOVERSIKT DRIFTSREGNSKAP... 3 1.2 HOVEDOVERSIKT INVESTERINGSREGNSKAP... 4 1.3 ANSKAFFELSE OG ANVENDELSE AV

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011 ALTA HAVN KF

ÅRSREGNSKAP 2011 ALTA HAVN KF ÅRSREGNSKAP ALTA HAVN KF Foto: Alta Havn KF INNHOLDSFORTEGNELSE 1. HOVEDOVERSIKTER... 3 1.1 HOVEDOVERSIKT DRIFTSREGNSKAP... 3 1.2 HOVEDOVERSIKT INVESTERINGSREGNSKAP... 4 1.3 ANSKAFFELSE OG ANVENDELSE AV

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Måsøy kommune Årsregnskap 2010

Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Innhold DEL 1: ØKONOMISJEFENS ANALYSE... 4 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 4 Netto driftsresultat... 4 Netto drift i % av sum driftsinntekter... 4 LANGSIKTIG GJELD OG FOND...

Detaljer

Hammerfest kommune Årsregnskap 2009

Hammerfest kommune Årsregnskap 2009 Hammerfest kommune Årsregnskap 2009 Hammerfest kommune - Årsregnskap 2009 Innholdsfortegnelse Hovedoversikt, drift... 5 Hovedoversikt, investering... 6 Hovedoversikt, anskaffelse og anvendelse av midler...

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

REGNSKAP 2013 2012 ALTA KOMMUNE. 1. HOVEDOVERSIKTER... 2 Driftsregnskapet 2 Investeringsregnskapet 3 Balansen 4 Anskaffelse og anvendelse 5

REGNSKAP 2013 2012 ALTA KOMMUNE. 1. HOVEDOVERSIKTER... 2 Driftsregnskapet 2 Investeringsregnskapet 3 Balansen 4 Anskaffelse og anvendelse 5 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. HOVEDOVERSIKTER... 2 Driftsregnskapet 2 Investeringsregnskapet 3 Balansen 4 Anskaffelse og anvendelse 5 2. INVESTERINGSREGNSKAPET... 6 Skjema 2A 6 Skjema 2B - Investeringer i anleggsmidler

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

Å R S R EGNSK 200 Årsregnskap 2008

Å R S R EGNSK 200 Årsregnskap 2008 Årsregnskap REGNSKAP INNHOLDSOVERSIKT 1. HOVEDOVERSIKTER... 2 Driftsregnskapet 2 Investeringsregnskapet 3 Anskaffelse og anvendelse av midler 4 Balanseregnskapet 5 2. NOTER... 6 Note 1 Arbeidskapital 7

Detaljer

e, r < 2, 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 Rollag kommune Regnskap 2013 15 februar 2014 41S -1

e, r < 2, 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 Rollag kommune Regnskap 2013 15 februar 2014 41S -1 I e, r < 2, 4 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 15 februar 214 41S -1 Regnskap 213 Rollag kommune funksjon hovedoversikt drift Investeringsregnskap Driftsregnskapet Investeringsregnskapet Investeringsregnskapet

Detaljer

Rekneskap. Bokn Kommune

Rekneskap. Bokn Kommune Rekneskap m/noter Bokn Kommune 2011 Side 1 Innhald: side Økonomisk oversikt - drift 3 Økonomisk oversikt - investering 4 Anskaffelse og anvendelse av midler 5 Balanse 6 Endring i arbeidskapital 7 Rekneskapssjema

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2008 - INNHOLDSFORTEGNELSE

ÅRSREGNSKAP 2008 - INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSREGNSKAP 2008 - INNHOLDSFORTEGNELSE REGNSKAPSSKJEMA 1A DRIFTSREGNSKAPET 3 REGNSKAPSSKJEMA 1B DRIFTSREGNSKAPET 3 REGNSKAPSSKJEMA 2A - INVESTERINGSREGNSKAPET 4 REGNSKAPSSKJEMA 2B - INVESTERINGSREGNSKAPET

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Regnskap 2013

FLESBERG KOMMUNE. Regnskap 2013 FLESBERG KOMMUNE Tur på kloppene Foto: Ranveig Hvila Regnskap 2013 15. februar 2014 INNHOLD SIDE Revisjonsberetning Oversikter: Regnskapsskjema 1 A Driftsregnskapet 3 Regnskapsskjema 1 B Driftsregnskapet

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Regnskap 2014

FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Regnskap 2014 FLESBERG KOMMUNE Blefjell Regnskap 2014 15. februar 2015 INNHOLD SIDE Revisjonsberetning Oversikter: Regnskapsskjema 1 A Driftsregnskapet 3 Regnskapsskjema 1 B Driftsregnskapet 4 Økonomisk oversikt drift

Detaljer

Regnskap 2013 for Lund kommune

Regnskap 2013 for Lund kommune Regnskap for Lund kommune Lundbadet Foto: Rolv Lende Regnskap for DRIFTSREGNSKAPET for Lund kommune legges fram med netto driftsresultat på 7,354 mill. kr (3 % av driftsinntektene) mot et budsjettert netto

Detaljer

Avd.697Overhalla 1. Juni2011 HØRINGSUTTALELSE SAMKOMMUNALORGANISERINGAVLØNN/ØKONOMI FagforbundetOverhallaharisittutvidetestyremøteden25.5.11diskutertsaken,og sendermeddettesinuttalelseisaken. Deleravstyretergenereltskeptisktilåflyttekommunalestillingerutavkommunen.

Detaljer

Regnskap 2013. Sirdal kommune

Regnskap 2013. Sirdal kommune Regnskap 2013 Sirdal kommune Årsregnskap med noter 2013 Side 1 Innhold Noter... 4 Obligatoriske oversikter... 17 Hovedoversikt drift... 17 Økonomisk oversikt investering... 18 Skjema 1A og 1 B... 19 Skjema

Detaljer

FARSUND KOMMUNE REGNSKAP

FARSUND KOMMUNE REGNSKAP FARSUND KOMMUNE REGNSKAP 2014 FARSUND KOMMUNE REGNSKAP 2014 Innhold: Farsund kommune 31.12.2014 Regnskap med økonomiske oversikter: Side Økonomisk oversikt driftsregnskapet 3 Økonomisk oversikt investeringsregnskapet

Detaljer

Nedre Eiker kommune. Regnskap 2014. Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12.

Nedre Eiker kommune. Regnskap 2014. Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12. Nedre Eiker kommune Regnskap 2014 Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12.2014 L.nr. 37973/2014 - Arkiv: 2014/5421-212 Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sørum kommune Årsregnskap 2005 Side 2

Innholdsfortegnelse. Sørum kommune Årsregnskap 2005 Side 2 Regnskap 2005 Innholdsfortegnelse Innledning...3 Rapporter etter intern kontoplan...4 Resultatregnskap...5 Investeringsoversikt...7 Balanseregnskap...8 Sammenhengen mellom intern og ekstern kontoplan...12

Detaljer

Regnskap med noter 2011

Regnskap med noter 2011 Regnskap med noter 2011 Jørgen Skaug/ Lillehammer.com Lillehammer kommune Innhold OBLIGATORISKE REGNSKAPSSKJEMA... 4 Regnskapskjema 1B Driftsregnskapet... 5 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet...

Detaljer

REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE

REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OBLIGATORISKE OVERSIKTER. Økonomisk oversikt drift. Økonomisk oversikt investering. Balanseregnskapet. Driftsregnskapet - regnskapsskjema la. Investeringsregnskapet

Detaljer

NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 4 NOTE NR. 4 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 5

NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 4 NOTE NR. 4 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 5 Noter NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 DEL 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BEVILGNINGSREGNSKAPET 3 DEL 2 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BALANSEN 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 DEL 1 PENSJONSFORPLIKTELSER 4 DEL 2 PREMIEAVVIK

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Regnskapsprinsipper og vurderingsregler Organisering av kommunens virksomhet

INNHOLDSFORTEGNELSE. Regnskapsprinsipper og vurderingsregler Organisering av kommunens virksomhet ÅRSREGNSKAP 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE Regnskapsskjema 1A Drift Regnskapsskjema 1B Drift Regnskapsskjema 2A Investering Regnskapsskjema 2B Investering Oversikt balanse Økonomisk oversikt drift Økonomisk

Detaljer

REGNSKAP 2013 TYDAL KOMMUNE

REGNSKAP 2013 TYDAL KOMMUNE REGNSKAP 2013 TYDAL KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE Økonomisk oversikt drift side 3 Økonomisk oversikt investering side 4 Økonomisk oversikt balanse side 5 Regnskapsskjema 1A driftsregnskapet side 6 Regnskapsskjema

Detaljer

Regnskap 2012. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes. www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no

Regnskap 2012. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes. www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Regnskap 2012 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse Side Hovedoversikter Økonomisk oversikt drift 7. Økonomisk oversikt investeringer

Detaljer

NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 4 NOTE NR. 4 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 5

NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 4 NOTE NR. 4 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 5 Noter NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 DEL 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BEVILGNINGSREGNSKAPET 3 DEL 2 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BALANSEN 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 DEL 1 PENSJONSFORPLIKTELSER 4 DEL 2 PREMIEAVVIK

Detaljer