ÅRSREGNSKAP 2013 ALTA HAVN KF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSREGNSKAP 2013 ALTA HAVN KF"

Transkript

1 ÅRSREGNSKAP ALTA HAVN KF Foto: Alta Havn KF

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. HOVEDOVERSIKTER HOVEDOVERSIKT DRIFTSREGNSKAP HOVEDOVERSIKT INVESTERINGSREGNSKAP ANSKAFFELSE OG ANVENDELSE AV MIDLER HOVEDOVERSIKT BALANSEREGNSKAP NOTER... 7 NOTE 1 GENERELL INFORMASJON... 8 Avstemming mot Norkredit... 8 Foliokonto Investeringsregnskap... 8 Årets resultat... 8 Regnskapsprinsipper... 9 NOTE 2 ARBEIDSKAPITAL NOTE 3 PENSJONER NOTE 4 INNLÅN NOTE 5 AKSJER NOTE 6 KAPITALKONTO NOTE 7 ANLEGG OG AVSKRIVNING Spesifikasjon av anleggene NOTE 8 FOND NOTE 9 LEASING DRIFTSREGNSKAPET SKJEMA 1 A SKJEMA 1 B BRUTTO DRIFTSREGNSKAP PR. HOVEDPOST BRUTTO DRIFTSREGNSKAP PR. KOSTRAART INVESTERINGSREGNSKAPET SKJEMA 2 A SKJEMA 2 B BALANSEREGNSKAPET VEDLEGG SALDOLISTE KUNDER SALDOLISTE LEVERANDØRER DEPOSITUM Side 2 av 36

3 1. Hovedoversikter 1.1 Hovedoversikt driftsregnskap REGNSKAP REVIDERT BUDSJETT OPPRINNELIG BUDSJETT REGNSKAP 2012 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger Andre salgs og leieinntekter , ,37 Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd fra staten Andre statlige tilskudd Andre overføringer Skatt på Inntekt og formue Eiendomsskatt Overføringer fra egen kommune , ,00 Sum Driftsinntekter , ,37 DRIFTSUTGIFTER Lønnsutgifter , ,11 Sosiale utgifter , ,43 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod , ,03 Kjøp av varer og tjenester erstatter egenprod , ,00 Overføringer , ,91 Avskrivninger , ,00 Fordelte utgifter Sum Driftsutgifter , ,48 Brutto driftsresultat , ,11 EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER Finansinntekter Renteinntekter, utbytte og eieruttak , ,62 Mottatte avdrag på utlån Sum eksterne finansinntekter , ,62 Finansutgifter Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter , ,37 Avdragsutgifter , ,00 Utlån Sum eksterne finansutgifter , ,37 Resultat eksterne finanstransaksjoner , ,75 Motpost avskrivninger , ,00 Netto driftsresultat , ,86 INTERNE FINANSTRANSAKSJONER Bruk av avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk ,83 Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond ,00 Bruk av likviditetsreserve Sum bruk av avsetninger ,83 Avsetninger Overført til investeringsregnskpet , Dekning av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Avsatt til disposisjonsfond , ,97 Avsatt til bundne fond Avsatt til likviditetsreserven Sum avsetninger , ,97 Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk ,44 0,00 Side 3 av 36

4 1.2 Hovedoversikt investeringsregnskap REGNSKAP REVIDERT BUDSJETT OPPRINNELIG BUDSJETT REGNSKAP 2012 INVESTERINGSINNTEKTER Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse , Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekter, utbytte og eieruttak Sum Inntekter , INVESTERINGSUTGIFTER Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteprod , ,00 Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteprod. Overføringer Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Fordelte utgifter Sum Utgifter , ,00 FINANSUTGIFTER Avdragsutgifter Utlån Kjøp av aksjer og andeler Dekning av tidligere års udekket Avsetninger til ubundne investeringsfond Avsetninger til bundne fond Sum finanstransaksjoner Finansieringsbehov , ,00 FINANSIERING Bruk av lån Mottatte avdrag på utlån Salg av aksjer og andeler Bruk av tidligere års udisponert Overføringer fra driftsregnskapet , Bruk av disposisjonsfond , Bruk av ubundne investeringsfond ,00 Bruk av bundne fond Sum finansiering , , ,00 Udekket/udisponert 0,00 Side 4 av 36

5 1.3 Anskaffelse og anvendelse av midler REGNSKAP REGNSKAP 2012 ANSKAFFELSE AV MIDLER Inntekter driftsdel (kontoklasse 3) , ,37 Inntekter investeringsdel (kontoklasse 4) ,00 Innbetalinger ved eksterne finansieringstransaksjoner , ,62 Sum anskaffelse av midler , ,99 ANVENDELSE AV MIDLER Utgifter driftsdel (kontoklasse 3) , ,48 Utgifter investeringsdel (kontoklasse 4) , ,00 Utbetalinger ved eksterne finansieringstransaksjoner , ,37 Sum anvendelse av midler , ,85 Anskaffelse anvendelse av midler , ,86 Endring i ubrukte lånemidler Endring i arbeidskapital , ,86 AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER Avsetninger , ,97 Bruk av avsetninger , ,83 Til avsetning senere år Netto avsetninger , ,86 Side 5 av 36

6 1.4 Hovedoversikt balanseregnskap Regnskap Regnskap 2012 EIENDELER , ,69 Anleggsmidler , ,58 Faste eiendommer og anlegg , ,58 Utstyr, maskiner og transportmidler , ,00 Utlån Aksjer og andeler , ,00 Pensjonsmidler Omløpsmidler , ,11 Kortsiktige fordringer , ,02 Premieavvik Aksjer og andeler Sertifikater Obligasjoner Kasse, postgiro, bankinnskudd , ,09 Sum eiendeler , ,69 EGENKAPITAL OG GJELD , ,69 Egenkapital , ,48 Disposisjonsfond , ,76 Bundne driftsfond , ,00 Ubundne investeringsfond , ,82 Bundne investeringsfond Regnskapsmessig mindreforbruk ,44 Regnskapsmessig merforbruk Udisponert i investeringsregnskapet Udekket i investeringsregnskapet Likviditetsreserve Kapitalkonto , ,90 GJELD Langsiktig gjeld , ,00 Pensjonsforpliktelse Ihendehaverobligasjonslån Sertifikatlån Andre lån , ,00 Kortsiktig gjeld , ,21 Kassekredittlån Annen kortsiktig gjeld , ,21 Premieavvik Sum egenkapital og gjeld , ,69 MEMORIAKONTO Memoriakonto Ubrukte lånemidler Andre memoriakonti Motkonto for memoriakontiene Side 6 av 36

7 2. Noter NOTE 1 GENERELL INFORMASJON Avstemming mot Norkredit Investeringsregnskap Årets resultat Regnskapsprinsipper NOTE 2 NOTE 3 NOTE 4 NOTE 5 NOTE 6 ARBEIDSKAPITAL PENSJONER INNLÅN AKSJER KAPITALKONTO NOTE 7 ANLEGG OG AVSKRIVNING Spesifikasjon av anleggene NOTE 8 FOND NOTE 9 LEASING Side 7 av 36

8 Note 1 Generell informasjon Avstemming mot Norkredit Kundefordring All utfakturering skjer hos NorKred AS og det er i de som har spesifisering av kundereskontro. Liste følger vedlagt. Kundefordringer ifølge Norkred Kr , Kundefordringer ifølge regnskap Kr ,46 Depositum Depositumskonto kan ikke avstemmes mot NorKred AS da de kun har utfakturering, men ikke oversikt over for eksempel utbetalinger. Innskuddene står på foliokontoen men burde vært avsatt til egen konto, på grunn av at det er andres penger. Foliokonto På Alta Havns foliokonto er det differanse mellom saldo i bank og saldo i regnskapet. Dette fordi fakturaer som gjelder 2014 er utbetalt i og blir regnskapsført i 2014 av Ekstern regnskap AS. Dato Fakturanr Leverandørnavn Beløp Saldo kto , Maritimt magasin 840, Årsabonnement 2014 Norsk skipsfart 750, Volkswagen Møller Bilfinans AS 3580, Borealis Designstudio 41250, Eltele AS 7231, Saldo ,49 Investeringsregnskap Alta Havn KF har investert i Kvalfjord Marina for kr ,80. Dette er finansiert ved kr , i tilskudd fra Sametinget, kr , som er overført fra driftsregnskapet og kr ,80 dekket inn ved bruk av midler avsatt i disposisjonsfond. Alta Havn KF har utlagt flytekai i Pollen, jmf Hsak 02/13. Dette er finansiert med kr , i BRA midler fra Finnmark fylkeskommune og kr dekket inn ved bruk av midler avsatt i disposisjonsfond. Midlene fra Finnmark fylkeskommune er omdisponert fra flytekai utlagt på Altneset til flytekai utlagt i Pollen. Årets resultat Regnskapet for er avsluttet med et mindreforbruk på kr ,44. Beløpet er ført mot konto Regnskapsmessig mindreforbruk. Side 8 av 36

9 Regnskapsprinsipper Fra og med regnskapsåret 2009 er regnskapet ført etter bestemmelsene i kommunelovens 11 med tilhørende forskrifter. Dette innebærer at all tilgang og bruk av midler i løpet av året som vedrører foretaket skal framgå av drifts eller investeringsregnskapet. Bruttoprinsippet Alle inntekter og utgifter i året regnskapsføres brutto. Det vil si at det ikke skal gjøres fradrag for tilhørende inntekter til utgifter, og inntektene skal da heller ikke framstå med fradrag for eventuelle tilhørende utgifter. Anordningsprinsippet Alle kjente inntekter og utgifter skal tas med i regnskapet for gjeldende år, enten de er betalt eller ikke ved årets slutt. Dersom ikke det eksakte beløp er kjent skal et anslått beløp regnskapsføres. Anordningsprinsippet går ikke foran fristen for avleggelse av regnskapet som er året etter regnskapsåret. Aktivering og avskriving Det er spesielle bestemmelser når det gjelder aktivering og avskrivninger. Aktivering skjer til brutto anskaffelseskost og avskrivningene skal være linære med gitt avskrivningstid i henhold til retningslinjer. Avskrivninger skal ikke påvirke driftsresultatet. Side 9 av 36

10 Note 2 Arbeidskapital TEKST DELSUM DELSUM BELØP ANVENDELSE / ANSKAFFELSE AV MIDLER Anskaffelse av midler ,75 Anvendelse av midler ,71 Endring , ,04 UBRUKTE LÅNEMIDLER Ubrukte lånemidler pr Ubrukte lånemidler pr Endring SUM ENDRING I ARBEIDSKAPITALEN I BEVILGNINGSREGNSKAPET ,04 BALANSEN Omløpsmidler ,11 Omløpsmidler ,57 Endring i omløpsmidler , ,46 Kortsiktig gjeld ,21 Kortsiktig gjeld ,63 Endring i kortsiktig gjeld , ,42 SUM ENDRING AV ARBEIDSKAPITALEN I BALANSEREGNSKAPET , ,04 AVVIK ENDRING I ARB.KAP. I BALANSE OG ENDRING I ARB.KAP. BEV.REGNSKAP Arbeidskapital er beregnet som differansen mellom omløpsmidler og kortsiktige gjeld. Endring i arbeidskapital skal være lik i balanseregnskapet og i bevilgningsregnskapet. Side 10 av 36

11 Note 3 Pensjoner Alta Havn KF har sin pensjonsavtale i DnB Livsforsikring (Vital). Det er betalt kr ,44 i pensjonspremie i. Arbeidstakers andel 2% utgjør kr ,40 Arbeidsgivers andel kr ,10 Ifølge opplysninger fra DnB er saldo på fonds (renter beregnes i juni 2014) pr følgende: AFP 6265: kr ,36 Premiefond: kr ,63 Side 11 av 36

12 Note 4 Innlån KONTO TEKST DELSUM DELSUM SUM ENDRING Balanseregnskapet Langsiktig gjeld pr kr kr Delsum kr Langsiktig gjeld pr kr Endring i langsiktig gjeld i balanseregnskapet kr kr ,00 Bevilgningsregnskapet kr Post 351 Avdrag på lån i driftsregnskapet kr Post 351 Avdrag på lån i investeringsregnskapet kr Sum betalte avdrag kr kr Post 391 Bruk av lån i driftsregnskapet kr Post 391 Bruk av lån i investeringsregnskapet kr Sum bruk av lån kr kr Ubrukte lånemidler Ubrukte lånemidler pr kr Ubrukte lånemidler pr kr Sum endring i ubrukte lånemidler kr kr kr Endring i langsiktig gjeld i bevilgningsregnskapet kr ,00 Avvik mellom balanse og bevilgningsregnskapet kr Kommentar I er det ikke opptatt nye lån. Avdrag er betalt med kr ,. Lånegjeld pr er på kr ,. Lånegjelda fordeler seg på 4 lån opptatt i perioden 2003 til 2005, med nedbetalingstid på 25 år for 3 av lånene, og et lån har nedbetalingstid på 20 år. Alta kommune garanterer for lånene. Side 12 av 36

13 Note 5 Aksjer KONTO TEKST DELSUM DELSUM SUM ENDRING Balanseregnskapet Saldo pr kr Saldo pr kr Sum kap. 521 pr kr kr Saldo pr kr Saldo pr kr Sum kap. 521 pr kr kr Sum endring i balansen kr kr Bevilgningsregnskapet kr Post 3529 Kjøp av aksjer/andel kr Sum mottatte avdrag kr kr kr Post 3929 Salg av aksjer kr kr Sum endring i bevilgningsregnskapet kr kr AKSJEOVERSIKT Avvik mellom balanse og bevilgningsregnskapet KONTO SELSKAP EIERANDEL BALANSEFØRT VERDI PR Alta Industribygg AS 1689 aksjer Nordlysbadet AS 1 aksje Sum aksjer og andeler Side 13 av 36

14 Note 6 Kapitalkonto Konto Tekst Delsum Debet Hovedsum Konto Tekst Delsum kredit Hovedsum Balansen Balansen Underskudd 0,00 Overskudd , Nedskr./avskr. Maskiner 001 Avskrivning utstyr , Oppskriving anleggsverdi 0, , DELSUM , , DELSUM 0,00 0, Avskrivning fast eiendom ,00 Aktivering av fast eiendom og anlegg ,80 0,00 0, DELSUM , , DELSUM , , Bruk av lån 0,00 0, Avdrag eksterne lån , Salg av Edbutstyr DELSUM 0,00 0,00 DELSUM , ,00 Balansen pr Balansen pr Overskudd kapital ,30 Underskudd kapital 0,00 SUM DEBET ,30 SUM KREDIT ,30 Side 14 av 36

15 Note 7 Anlegg og avskrivning ANLEGGSMIDLER (5 års avskr.) ANLEGGMIDLER ( 10 års avskr.) ANLEGGSMIDLER ( 20 års avskr.) ANLEGGMIDLER (40 års avskr.) ANLEGGSMIDLER ( 50 års avskr.) SUM ANLEGGS MIDLER IB , , , ,13 Aktivert i ,00 Korrigering ifb med tilpassing til kommunale forskrifter , , , ,87 UB , , , ,00 IB , , , ,00 Aktivert i , , ,30 UB , , , ,30 IB , , , ,30 Aktivert i , ,88 UB , , , ,18 IB , , , ,18 Aktivert i , ,00 UB , , , ,18 IB , , , ,18 Aktivert i , ,40 UB , , , ,58 AKK.AVSKRIVING AKK.AVSKRIVING AKK.AVSKRIVING AKK.AVSKRIVING AKK.AVSKRIVING SUM AVSKRIVING IB , , , , ,00 Avskrevet i , , , ,16 Korrigert avskrivning ifb med tilpassing til kommunale forskrifter , ,00 UB , , ,16 0, , ,16 Netto avskrivbar anleggsverdi 0, , ,84 0, , ,84 IB , , , ,16 Avskrevet i , , , ,16 UB , , ,32 0, , ,32 Netto avskrivbar anleggsverdi 0, , ,98 0, , ,98 IB , ,32 0, , ,32 Avskrevet i , , , ,28 UB , , ,60 0, , ,60 Netto avskrivbar anleggsverdi 0, , ,58 0, , ,58 IB , ,60 0, , ,60 Avskrevet i , , , ,00 UB , , ,60 0, , ,60 Netto avskrivbar anleggsverdi 0, , ,58 0, , ,58 IB , ,60 0, , ,60 Avskrevet i , , , ,00 UB , , ,60 0, , ,60 Netto avskrivbar anleggsverdi 0, , ,98 0, , ,98 MERKNAD: Ihht forskrift om årsregnskap og årsberetning skal følgende avskrivningsperioder legges til grunn: 5 år: EDButstyr, kontormaskiner og lignende. 10 år: Anleggsmaskiner, maskiner, inventar og utstyr, verktøy, transportmidler og lignende. 20 år: Brannbiler, parkeringsplasser, trafikklys, tekniske anlegg (VAR), renseanlegg, pumpestasjoner, forbrenningsanlegg og lignende. 40 år: Boliger, skoler, barnehager, idrettshaller, veier, ledningsnett og lignende. 50 år: Forretningsbygg, lagerbygg, administrasjonsbygg, sykehjem og andre institusjoner, kulturbygg, brannstasjoner og lignende. Side 15 av 36

16 Spesifikasjon av anleggene Anlegg Anleggsnavn Beløp Altnes kai , Altnes kai , Bia kai Kvalfjord , Fortøynings og arbeidsbåt , Inventar passasjerterminal , ISPS Sikringstrekk , ISPS Sikringstrekk , Kaikrane LK500 Kvalfjord , Korsfjord marina , Korsfjord marina , Korsfjord marina , Krane kailys Lerretsfjord , Kvalfjord kai , Marinekaia sikringstiltak , Natokaia , Natokaia , Nyvoll kai , Nyvoll Marina , Parkeringsplass , Passasjerterminal , Passasjerterminal , Pollen flytekai , Pullert , Storekorsnes kai , Storekorsnes kai , Storekorsnes kai , Storekorsnes marina , Storekorsnes marina , Talvik Båtopptrekk , Urnesbukta , Urnesbukta , Urnesbukta , Urnesbukta , Utelager containere , ,98 Side 16 av 36

17 Konto Kontonavn Anlegg Anleggsnavn Beløp Akk.avskrivning 50 år Passasjerterminal , Akk.avskrivning 50 år Passasjerterminal , Akk.avskrivning 50 år , Anlegg Avskrivn 50 år Passasjerterminal , Anlegg Avskrivn 50 år Passasjerterminal , Anlegg Avskrivn 50 år , Akk. avskrivning 20 år Urnesbukta , Akk. avskrivning 20 år Marinekaia sikringstiltak , Akk. avskrivning 20 år Storekorsnes kai , Akk. avskrivning 20 år Urnesbukta , Akk. avskrivning 20 år Altnes kai , Akk. avskrivning 20 år Nyvoll kai , Akk. avskrivning 20 år Storekorsnes kai , Akk. avskrivning 20 år Natokaia , Akk. avskrivning 20 år Nyvoll Marina , Akk. avskrivning 20 år Utelager containere , Akk. avskrivning 20 år Storekorsnes kai , Akk. avskrivning 20 år Pullert , Akk. avskrivning 20 år Korsfjord marina , Akk. avskrivning 20 år Natokaia , Akk. avskrivning 20 år Urnesbukta , Akk. avskrivning 20 år Altnes kai , Akk. avskrivning 20 år Parkeringsplass , Akk. avskrivning 20 år Storekorsnes marina , Akk. avskrivning 20 år Korsfjord marina , Akk. avskrivning 20 år Urnesbukta , Akk. avskrivning 20 år Storekorsnes marina , Akk. avskrivning 20 år Korsfjord marina , Akk. avskrivning 20 år Bia kai Kvalfjord , Akk. avskrivning 20 år , Anlegg Avskrivn 20 år Pollen flytekai , Anlegg Avskrivn 20 år Kvalfjord kai , Anlegg Avskrivn 20 år Urnesbukta , Anlegg Avskrivn 20 år Marinekaia sikringstiltak , Anlegg Avskrivn 20 år Storekorsnes kai , Anlegg Avskrivn 20 år Urnesbukta , Anlegg Avskrivn 20 år Altnes kai , Anlegg Avskrivn 20 år Nyvoll kai , Anlegg Avskrivn 20 år Storekorsnes kai , Anlegg Avskrivn 20 år Natokaia , Anlegg Avskrivn 20 år Nyvoll Marina , Anlegg Avskrivn 20 år Utelager containere , Anlegg Avskrivn 20 år Storekorsnes kai , Anlegg Avskrivn 20 år Pullert , Anlegg Avskrivn 20 år Korsfjord marina , Anlegg Avskrivn 20 år Natokaia , Anlegg Avskrivn 20 år Urnesbukta , Anlegg Avskrivn 20 år Altnes kai , Anlegg Avskrivn 20 år Parkeringsplass , Anlegg Avskrivn 20 år Storekorsnes marina , Anlegg Avskrivn 20 år Korsfjord marina , Anlegg Avskrivn 20 år Urnesbukta , Anlegg Avskrivn 20 år Storekorsnes marina , Anlegg Avskrivn 20 år Korsfjord marina , Anlegg Avskrivn 20 år Bia kai Kvalfjord , Anlegg Avskrivn 20 år , Akk.avskrivning 10 år Fortøynings og arbeidsbåt , Akk.avskrivning 10 år Kaikrane LK500 Kvalfjord , Akk.avskrivning 10 år Krane kailys Lerretsfjord , Akk.avskrivning 10 år Talvik Båtopptrekk , Akk.avskrivning 10 år ISPS Sikringstrekk , Akk.avskrivning 10 år Inventar passasjerterminal , Akk.avskrivning 10 år ISPS Sikringstrekk , Akk.avskrivning 10 år , Anlegg Avskrivn 10 år Fortøynings og arbeidsbåt , Anlegg Avskrivn 10 år Kaikrane LK500 Kvalfjord , Anlegg Avskrivn 10 år Krane kailys Lerretsfjord , Anlegg Avskrivn 10 år Talvik Båtopptrekk , Anlegg Avskrivn 10 år ISPS Sikringstrekk , Anlegg Avskrivn 10 år Inventar passasjerterminal , Anlegg Avskrivn 10 år ISPS Sikringstrekk , Anlegg Avskrivn 10 år , ,98 Side 17 av 36

18 Note 8 Fond DISPOSISJONSFOND DISPOSISJONSFOND ,76 Avsatt til disposisjonsfond i driftsregnskapet inn ,00 Forbruk av disposisjonsfond i investeringsregnsk. inn 0,00 ut ,40 Forbruk av disposisjonsfond i driftsregnskapet ut 0,00 DISPOSISJONSFOND ,36 Kr , ble i Ksak 143/12 vedtatt avsatt til fond havneformål. Av dette er det finansiert kr ,80 i K007 Kvalfjord marina og kr 57,60 i K010 Pollen flytekai. UBUNDNE INVESTERINGSFOND UBUNDNE INVESTERINGSFOND inn ,82 Avsatt til ubundne investeringsfond i investeringsregnsk. inn Forbruk av ubundne investeringsfond i investeringsregnsk. ut UBUNDNE KAPITALFOND ut ,82 BUNDNE INVESTERINGSFOND BUNDNE INVESTERINGSFOND inn Avsatt til bundne investeringsfond i investeringsregnsk. inn Forbruk av bundne investeringsfond i investeringsregnsk. ut BUNDNE INVESTERINGSFOND ut BUNDNE DRIFTSFOND BUNDNE DRIFTSFOND inn ,00 Avsatt til bundne driftsfond i driftsregnskapet inn Forbruk av bundne driftsfond i driftsregnskapet ut BUNDNE DRIFTSFOND ut ,00 Side 18 av 36

19 Note 9 Selskap SG Finance SG Finance SG Finance Leasing Vårt Avtalenr Gjenstand Avtale fra Avtale til Leverandør/ Årlig beløp kundenr. lokal mv eks. MVA gml. Talvik Ørsta Marina Marina Systems Urnesbukta Ørsta bygg 1 Marina Systems Urnesbukta bygg 2 SG Finance Canon IRC 2020i Volkswagen Møller Bilfinans AS Siemens Financial Services ZT Vaktbil VW Caddy A Frankeringsmaskin Ørsta Marina Systems Finnmark Kontorservic e Alta Motor AS Postrom maskiner AS ant. Mnd Samlet beløp Merknader AVSLUTTET AVSLUTTET AVSLUTTET Side 19 av 36

20 3. Driftsregnskapet 3.1 Skjema 1 A REGNSKAP REVIDERT BUDSJETT OPPRINNELIG BUDSJETT REGNSKAP 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Overføringer fra egen kommune , ,00 Sum frie disponible inntekter , ,00 FINANSINNTEKTER/UTGIFTER Renteinntekter og utbytte , ,62 Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter , ,37 Avdrag på lån , ,00 Netto finansinntekter/utgifter , ,75 AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk Til ubundne avsetninger , ,97 Til bundne avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk ,83 Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger ,00 Netto avsetninger , ,86 FORDELING Overført til investering , Til fordeling drift , , , ,89 Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) , , , ,89 Merforbruk/mindreforbruk = ,44 Side 20 av 36

21 3.2 Skjema 1 B Navn Regnskap 12 Korr Bud Oppr Bud Regnskap 2012 Til fordeling drift fra skjema 1 A Salgsinntekter Finansinntekter Sum inntekter Lønn Varer/tj. Inkl. i komm. egen prod Varer/tj. erst. komm. egen prod Overføringer Finansutgifter Sum utgifter Netto utgift/inntekt Merutgift/merinntekt Brutto driftsregnskap pr. hovedpost. Konto Navn Regnskap 12 Forbr i % KorrBud OpprBud Regnskap Regnskap 2012 Sum 6 Salgsinntekter ,0 % Sum 7 Refusjoner 0 0,0 % Sum 8 Overføringer ,0 % Sum 9 Finansinntekter ,9 % Sum Sum inntekter ,7 % Sum 0 Lønn ,0 % Sum 1 Varer/tj. inkl.i komm.egen prod ,1 % Sum 3 Varer/tj. erst.komm.egen prod ,4 % Sum 4 Overføringer ,7 % Sum 5 Finansutgifter ,3 % Sum Sum utgifter ,7 % Sum Alta Havnevesen 0 0,0 % Side 21 av 36

22 3.4 Brutto driftsregnskap pr. kostraart. Konto Navn Regnskap 12 Forbr i % KorrBud OpprBud Regnskap Regnskap 2012 Sum Annet salg av varer og tjenester, gebyrer 99,1 % Sum Husleieinntekter, festeavgifter, 380 utleie 713 av 95,2 % Sum Avgiftspliktig salg av varer 2 og 587 tjenester ,0 % Sum 6 Salgsinntekter ,0 % Sum Overføring fra foretak i egen 232 kommune ,0 % Sum 8 Overføringer ,0 % Sum Renteinntekter ,0 % Sum Utbytte fra selskaper ,8 % Sum Bruk av tidl.års.regnsk.m.mindreforbruk 0 0,0 % Sum Bruk av bundne fond 0 0,0 % Sum Motpost avskrivninger ,0 % Sum 9 Finansinntekter ,9 % Sum Sum inntekter ,7 % Sum Fast lønn ,3 % Sum Vikar 0 0,0 % Sum Ekstrahjelp ,3 % Sum Overtid ,1 % Sum Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser ,6 % Sum Godtgjørelse folkevalgte ,4 % Sum Pensjonsinnskudd og kollektiv 266 ulykkes/ 410 gr 119,5 % Sum 0 Lønn ,0 % Sum Kontormateriell ,6 % Sum Matvarer ,6 % Sum Annet forbruksmateriell/ råvarer 65 og 907tjenes 101,4 % Sum Post, banktjenester, telefon ,5 % Sum Annonse, reklame, informasjon ,0 % Sum Opplæring, kurs ,1 % Sum Utgifter og godtgjørelser for reiser, diet 83,5 % Sum Transport/drift av egne transportmidler ,3 % Sum Strøm ,2 % Sum Forsikringer, vakttjenester ,6 % Sum Husleie, leie av lokaler og grunn ,8 % Sum Avgifter, gebyrer, lisenser m.v ,6 % Sum Inventar og utstyr ,6 % Sum Kjøp/leie/ leasing av transportmidler ,4 % Sum Kjøp/leie/ leasing av maskiner ,7 % Sum Vedlikehold og byggetjenester ,7 % Sum Serviceavtaler og reparasjoner ,3 % Sum Materialer til vedlikehold ,2 % Sum Renholds og vaskeritjenester ,4 % Sum Konsulenttjenester ,9 % Sum 1 Varer/tj. inkl.i komm.egen prod ,1 % Side 22 av 36

23 Konto Navn Regnskap 12 Forbr i % KorrBud OpprBud Regnskap Regnskap 2012 Sum Til andre/ driftsavtaler med private 0 0,0 % Sum Kjøp fra IKS kommunen deltaker ,4 % Sum Kjøp fra foretak i egen kommune 0 0,0 % Sum 3 Varer/tj. erst.komm.egen prod ,4 % Sum Til andre private ,7 % Sum 4 Overføringer ,7 % Sum Renteutgifter, låneomkostninger ,9 % Sum Avdragsutgifter ,2 % Sum Avsetninger til disposisjonsfond ,0 % Sum Overføring til investeringsregnskapet ,0 % Sum Ikke disponert regnsk.messig 78 mindreforbruk 184 0,0 % Sum Avskrivninger ,0 % Sum 5 Finansutgifter ,3 % Sum Sum utgifter ,7 % Sum Alta Havnevesen 0 0,0 % Side 23 av 36

24 4. Investeringsregnskapet 4.1 Skjema 2 A REGNSKAP REVIDERT BUDSJETT OPPRINNELIG BUDSJETT REGNSKAP 2012 FINANSIERINGSBEHOV Investeringer i anleggsmidler , ,00 Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Avsetninger Årets finansieringsbehov , ,00 FINANSIERES SLIK: Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner , Andre inntekter Sum ekstern finansiering , Overført fra drift , Bruk av avsetninger , ,00 Sum finansiering , ,00 Udekket/udisponert = 0 Side 24 av 36

25 4.2 Skjema 2 B Konto Navn Regnskap 12 Forbr i % KorrBud OpprBud Regnskap Regnskap Nybyggnyanlegg 0 0,0 % Bruk av ubundne investeringsfond 0 0,0 % Sum URNESBUKTA MARINA 0 0,0 % Nybyggnyanlegg ,6 % Konsulenttjenester ,0 % Statstilskudd ,2 % Bruk av disposisjons fond ,9 % Bruk av ubundne investeringsfond 0 0,0 % Overført fra driftsregnskapet ,0 % Sum KVALFJORD MARINA 0 0,0 % Nybyggnyanlegg ,0 % Refusjon fra Fylket ,0 % Bruk av disposisjons fond 58 0,0 % Sum POLLEN FLYTEKAI 0 0,0 % Side 25 av 36

26 5. Balanseregnskapet Konto Navn Regnskap 12 Regnskap Foliokonto Plasseringskonto Forretningsog sparebanker Skattetrekkskonto DnB Skattetrekkskonto Ikke disponible bankinnskudd Kasse, postgiro, bankinnskudd Mvafylkesskattesjefen Sektor for skatteinnfordring Kundefordringer ny Husholdninger Interimskonto ørediff Interimskonti Kortsiktige fordringer Alta Industribygg AS Selv.st.komm.foretak Nordlysbadet AS Private foretak Aksjer og andeler Tomt gnr 48 bnr Ikke avskrivbare aktiva Anlegg Avskrivn 10 år Akk.avskrivning 10 år Anlegg avskr over 10 år Anlegg Avskrivn 20 år Akk. avskrivning 20 år Anlegg avskr over 40 år Anlegg Avskrivn 50 år Akk.avskrivning 50 år Anlegg avskr over 20 år Faste eiendommer og anlegg Skyldig forskuddstrekk Skyldig moms Sektor for skatteinnkreving Leverandørgjeld Depositum Marina Båtplass Interimskonto overgang til nytt år Påløpte ikke forfalte renter Feriepenger (utbetalingsår) Interimskonti Annen kortsiktig gjeld DnB lånnr DnB lånnr DnB lånnr DnB lånnr Forretnings og Sparebanker Andre lån Side 26 av 36

27 Konto Navn Regnskap 12 Regnskap Avsatt til tap på kundefordringer Bundne driftsfond I Bundne driftsfond Ubundet investeringsfond Ubundne investeringsfond Ubundne investeringsfond Disposisjonsfond Disposisjonsfond III Disposisjonsfond Regnskapsmessig mindreforbruk Regnskapsmessig mindreforbruk Regnskapsmessig mindreforbruk Aktivering/avskrivning utstyr Aktivering/avskrivning fast eiendom/anlegg Utlån bruk avdrag utlån Kapitalkonto Kapitalkonto Side 27 av 36

28 6. Vedlegg Side 28 av 36

29 6.1 Saldoliste kunder Side 29 av 36

30 Side 30 av 36

ÅRSREGNSKAP 2014 ALTA HAVN KF

ÅRSREGNSKAP 2014 ALTA HAVN KF ÅRSREGNSKAP 2014 ALTA HAVN KF Innholdsfortegnelse 1. HOVEDOVERSIKTER SIDE 1.1. Hovedoversikt driftsregnskap 3 1.2. Hovedoversikt investeringsregnskap 4 1.3. Anskaffelse og anvendelse av midler 5 1.4. Hovedoversikt

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2012 ALTA HAVN KF

ÅRSREGNSKAP 2012 ALTA HAVN KF ÅRSREGNSKAP ALTA HAVN KF Foto: Alta Havn KF INNHOLDSFORTEGNELSE 1. HOVEDOVERSIKTER... 3 1.1 HOVEDOVERSIKT DRIFTSREGNSKAP... 3 1.2 HOVEDOVERSIKT INVESTERINGSREGNSKAP... 4 1.3 ANSKAFFELSE OG ANVENDELSE AV

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011 ALTA HAVN KF

ÅRSREGNSKAP 2011 ALTA HAVN KF ÅRSREGNSKAP ALTA HAVN KF Foto: Alta Havn KF INNHOLDSFORTEGNELSE 1. HOVEDOVERSIKTER... 3 1.1 HOVEDOVERSIKT DRIFTSREGNSKAP... 3 1.2 HOVEDOVERSIKT INVESTERINGSREGNSKAP... 4 1.3 ANSKAFFELSE OG ANVENDELSE AV

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009 REGNSKAP 2009 1 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultatoversikt drift 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter driftsregnskapet 6 Detaljert balanseregnskap 7 Note 1 Spesifikasjon overføringer

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling

Detaljer

Økonomisk oversikt driftsregnskap

Økonomisk oversikt driftsregnskap Økonomisk oversikt driftsregnskap Noter Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2014 2014 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Andre salgs- og leieinntekter 3 243 176 247 841 214 692 241 519 Overføringer

Detaljer

Årsregnskap Måsøy Sokn 2011. Kirkelig Fellesråd

Årsregnskap Måsøy Sokn 2011. Kirkelig Fellesråd Årsregnskap Måsøy Sokn 2011 Kirkelig Fellesråd INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold ØKONOMISJEFENS NOTER... 3 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 3 Netto driftsresultat... 3 Netto drift i % av sum driftsinntekter...

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

â Høgskolen i Hedmark

â Høgskolen i Hedmark 19 /22% es â Høgskolen i Hedmark Campus Rena Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: Eksamenstid: 8. juni 215 O9.-13. Sensurfrist: 29.juni 215 Tillatte hjelpemidler: Kalkulator Kompendium «Regnskap

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2010 Driftsregnskap 2010 DRIFTSINNTEKTER Regnskap 2010 Budsjett 2010 Regnskap 2009 Andre salgs- og leieinntekter -584 461-95

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 FORETAKETS FORMÅL Bjugn kommunestyre vedtok å opprette foretaket i sak 04/25. Foretakets vedtekter 2 beskriver foretakets formål: 1. Foretakets formål er å etablere

Detaljer

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012 Driftsregnskap Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Overføringer med krav til motytelse 1 009 005 0 0 1 023 469 Andre overføringer 2 361 459 2 659 000 2 659 000 2 130 516 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift ALSTAHAUG ASYLMOTTAK REGNSKAP 2012 Økonomisk oversikt - drift 2 Økonomisk oversikt - investering 8 ALSTAHAUG ASYLMOTTAK - 2012 01.03.2013 Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

høyland Sokn Årsregnskap 2015

høyland Sokn Årsregnskap 2015 høyland Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 775 938 859 500 861 417 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

REGNSKAP 2009 GAMVIK NORDKYN HAVN KF

REGNSKAP 2009 GAMVIK NORDKYN HAVN KF REGNSKAP 29 4 GAMVIK NORDKYN HAVN KF QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING KJØREDATO: 17/2/1 KL: 14.46.19 REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAPET GAMVIK-NORDKYN HAVN KS

Detaljer

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 REKNESKAP Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 Økonomiske oversikter - drift Oppr.budsj. 2012 Driftsinntekter Brukarbetalingar 20801187 19428000 19336000 4709 Andre sals- og leieinntekter 29365143

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Stavanger Byggdrift KF

Stavanger Byggdrift KF Stavanger Byggdrift KF Stavanger Byggdrift er opprettet fra 01.01.2001 som et kommunalt foretak under Stavanger kommune. Ved opprettelsen overtok foretaket varige driftsmidler fra kommunen. Disse ble overført

Detaljer

Årsregnskap Måsøy Sokn. Kirkelig Fellesråd

Årsregnskap Måsøy Sokn. Kirkelig Fellesråd Årsregnskap 2012 Måsøy Sokn Kirkelig Fellesråd INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold ØKONOMISJEFENS KOMMENTARER... 3 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 3 Netto driftsresultat... 3 Netto drift i % av sum driftsinntekter...

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

bogafjell Sokn Årsregnskap 2015

bogafjell Sokn Årsregnskap 2015 bogafjell Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 1 376 867 1 164 550 1 056

Detaljer

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 13.911.154,48 14.782.800,00 14.782.800,00 14.412.285,68 Andre salgs- og leieinntekter 20.146.090,02

Detaljer

Avd.697Overhalla 1. Juni2011 HØRINGSUTTALELSE SAMKOMMUNALORGANISERINGAVLØNN/ØKONOMI FagforbundetOverhallaharisittutvidetestyremøteden25.5.11diskutertsaken,og sendermeddettesinuttalelseisaken. Deleravstyretergenereltskeptisktilåflyttekommunalestillingerutavkommunen.

Detaljer

Regnskap 2010 Nes kommune, Akershus

Regnskap 2010 Nes kommune, Akershus Regnskap 2010 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Innholdsfortegnelse Side Hovedoversikter Økonomisk oversikt drift 5. Økonomisk oversikt investeringer

Detaljer

Brutto driftsresultat , , , ,96

Brutto driftsresultat , , , ,96 Økonomisk oversikt - drift Noter Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 99 929,27 208 924,00 208 924,00 302 867,86 Andre salgs- og leieinntekter 35 525 759,82

Detaljer

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner:

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: 2 KONTOPLAN 2.1 Oppbygging Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: - - (- ) art ansvar tjeneste prosjekt artskonto kostnadssted funksjonsområde

Detaljer

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner:

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: 2 KONTOPLAN 2.1 Oppbygging Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: - - (- ) (- ) Konto Ansvar Tjeneste Prosjekt Lånenummer Lånenummer brukes

Detaljer

BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014

BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 INNHALD INNHALD... 1 DRIFTSREKNESKAP... 2 INVESTERINGSREKNESKAP... 2 BALANSEREKNESKAP... 4 NOTER... 5 SIGNATURAR... 8 BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 DRIFTSREKNESKAP

Detaljer

Fylkeskommunens årsregnskap

Fylkeskommunens årsregnskap Hva må vi være oppmerksomme på? Studiebesøk fra kontrollutvalgene på Vestlandet Oslo, 19. mars 2013 Øyvind Sunde, director Alt innhold, metoder og analyser presentert i denne presentasjonen er BDO AS eiendom,

Detaljer

Petter Dass Eiendom KF

Petter Dass Eiendom KF M95? /(Z/o 7/zo/3 Petter Dass Eiendom KF "4/559 o L5/«Pg./ W all; w '4? I I Regnskap 212 \ Økonomisk oversikt - drift 1 PETTER DASS EIENDOM KF - 212 4.6.213 Regnskap Reg. budsjett Oppnbudsjett Regnskap

Detaljer

Måsøy kommune. Årsregnskap

Måsøy kommune. Årsregnskap Måsøy kommune Årsregnskap 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1: ØKONOMISJEFENS ANALYSE... 3 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 3 Netto driftsresultat... 3 Netto drift i % av sum driftsinntekter... 3 LANGSIKTIG GJELD

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering V3-5 skjema 1 B - Drift

Detaljer

Arsregnskap Trønderhallen

Arsregnskap Trønderhallen 0 Arsregnskap 2015 Trønderhallen TRØNDERHALLEN KF - 2015 Driftsinntekter: Økonomiske oversikter - Drift Noter Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap 2015 budsjett budsjett 2014 Brukerbetaling 433,77 270,86

Detaljer

Måsøy kommune Årsregnskap 2010

Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Innhold DEL 1: ØKONOMISJEFENS ANALYSE... 4 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 4 Netto driftsresultat... 4 Netto drift i % av sum driftsinntekter... 4 LANGSIKTIG GJELD OG FOND...

Detaljer

Bodø Kulturhus KF. Årsregnskap og årsberetning 2013.

Bodø Kulturhus KF. Årsregnskap og årsberetning 2013. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.03.2014 18737/2014 2014/1913 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/56 Bystyret 07.05.2014 Bodø Kulturhus KF. Årsregnskap og årsberetning 2013. Forslag

Detaljer

Hva eier vi? Regnskap Ikke bokførte verdier Garantier og forpliktelser Pensjon Pi Priser, gebyrer og avgifter Driften Hovedtall Nøkkeltall

Hva eier vi? Regnskap Ikke bokførte verdier Garantier og forpliktelser Pensjon Pi Priser, gebyrer og avgifter Driften Hovedtall Nøkkeltall Økonomi Hva eier vi? Regnskap Ikke bokførte verdier Garantier og forpliktelser Pensjon Pi Priser, gebyrer og avgifter Driften Hovedtall Nøkkeltall Innsparingsmuligheter/Harmonisering g g Oppsummering Eiendeler,

Detaljer

Arendal Havnevesen KF Innhold:

Arendal Havnevesen KF Innhold: Innhold: Økonomisk oversikt - drift... 3 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet... 5 Regnskapsskjema 2B... 6 Balanseregnskapet... 7 NOTE nr. 1 Endring i arbeidskapital- bevilgningsregnskapet... 9

Detaljer

REKNESKAP FOR 2013 FRØYLAND OG ORSTAD SOKN

REKNESKAP FOR 2013 FRØYLAND OG ORSTAD SOKN REKNESKAP FOR 2013 FRØYLAND OG ORSTAD SOKN Frøyland og Orstad kyrkjelyd Orstadbakken 33 Postboks 43 4356 Kvernaland tlf 52 97 31 50 e-post: kontoret@fok.no www.fok.no Økonomiske oversikter 6 Frøyland/Orstad

Detaljer

REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE

REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE INNHOLD ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT SIDE 3 ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING SIDE 5 ØKONOMISK OVERSIKT BALANSE SIDE 6 REGNSKAPSSKJEMA 1A, 1B - DRIFT SIDE 8 REGNSKAPSSKJEMA 2A, 2B

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

KILDEN TEATER- OG KONSERTHUS FOR SØRLANDET IKS ÅRSBERETNING 2014. 7.april 2015

KILDEN TEATER- OG KONSERTHUS FOR SØRLANDET IKS ÅRSBERETNING 2014. 7.april 2015 KILDEN TEATER- OG KONSERTHUS FOR SØRLANDET IKS ÅRSBERETNING 2014 7.april 2015 ÅRSBERETNING Selskapets art og hvor den drives Kilden Teater- og Konserthus for Sørlandet IKS er et interkommunalt selskap

Detaljer

Måsøy kommune. Årsregnskap 2005

Måsøy kommune. Årsregnskap 2005 Måsøy kommune Årsregnskap 2005 INNHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 Del 2: Noter Note 1: Endring i arbeidskapitalen... 5 Note 2: Kommunens pensjonsforpliktelser.. 5 Note 3: Kommunens garantiansvar..

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

Del 2 - detaljbudsjett. Forslag. Årsbudsjett. Økonomiplan. Ibestad kommune

Del 2 - detaljbudsjett. Forslag. Årsbudsjett. Økonomiplan. Ibestad kommune Del 2 detaljbudsjett Forslag Årsbudsjett 2017 Økonomiplan 2018 2020 Ibestad kommune Ibestad Skatt Ordinært Skatt Sum Renteinntekter Renteutgifter Avdrag Netto Til Til Bruk Bruk Bruk Netto Overført Til

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 Alstahaug havnevesen KF ART STE FUNKSJON TEKST Regnskap 1.tertial 2012 Budsjett 1.tertial 2012 BUDSJETT 2012 10100 330 Lønn i faste stillin er 749 84648 1 050 000,00 3

Detaljer

Hammerfest kommune Årsregnskap 2009

Hammerfest kommune Årsregnskap 2009 Hammerfest kommune Årsregnskap 2009 Hammerfest kommune - Årsregnskap 2009 Innholdsfortegnelse Hovedoversikt, drift... 5 Hovedoversikt, investering... 6 Hovedoversikt, anskaffelse og anvendelse av midler...

Detaljer

Driftsregnskap 2014:

Driftsregnskap 2014: Driftsregnskap 2014: Ansvar Ansvar (T) Konto Konto (T) Beløp Revidert budsjett 10000 Kirkelig administrasjon 10100 Fastlønn kr 895 836,85 kr 943 545,00 10000 Kirkelig administrasjon 10104 Variable tillegg

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

SAK 01/13 REKNESKAP 2012

SAK 01/13 REKNESKAP 2012 SAK 01/13 REKNESKAP 2012 Saksopplysning Vedlagt rekneskap for Regionrådet for Hallingdal for 2012. Driftsrekneskapet gjev oversikt for drift for politisk og administrativt nivå. Driftsrekneskapen syner

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER BUDSJETTSKJEMA 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Skatt på inntekt og formue -85 730 240-86 200 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000 Ordinært

Detaljer

Levanger kommune Rådmannen. Rapport. Regnskap 2003

Levanger kommune Rådmannen. Rapport. Regnskap 2003 Levanger kommune Rådmannen Rapport Regnskap 2003 Levanger 2004 Innholdsfortegnelse: Økonomisk oversikt - Drift side 1-2 Økonomisk oversikt - Investering side 3 Anskaffelse og anvendelse av midler side

Detaljer

Balanse. Sum eiendeler 35.671.599.860 32.335.811.077 31.815.762.534

Balanse. Sum eiendeler 35.671.599.860 32.335.811.077 31.815.762.534 Balanse Noter Regnskap ~FusjonsbaIanse Regnskap 2011 01.01.2011 31.12.2010 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 12.377.969.573 9.911.231.621 9.631.910.278 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS

Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS Vår dato Vår referanse /K2-K23, K3-&01 Deres dato Deres referanse Vår saksbehandler: Per Olav Pettersen, tlf 98 26 30 05 IUA Vestfolds medlemskommuner INNKALLING

Detaljer

Bymenigheten. Sandnes. Årsregnskap 2014

Bymenigheten. Sandnes. Årsregnskap 2014 Bymenigheten Sandnes Årsregnskap 2014 RESULTAT Bymenigheten - Sandnes Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2014 2014 2013 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 405

Detaljer

Innhold: Underskriftsbilag

Innhold: Underskriftsbilag Innhold: Økonomisk oversikt - Drift... 3 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet... 5 Regnskapsskjema 2B... 6 Balanseregnskapet... 7 Beskrivelse av regnskapsprinsipper... 9 NOTE nr. 1 Endring i arbeidskapital...

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952 RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 3 579 640 2 855 594 Gaver 3 918 794 4 712 576 Messer, basarer og lotteri 44 360 59 423 Tilskudd 548 798

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE

REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE 1 Innholdsfortegnelse Økonomisk oversikt - drift... 3 Økonomisk oversikt - investering... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Oversikt - balanse... 6 Oversikt

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

ÅRSRE GN SKAP 201 4 MED N OTE R

ÅRSRE GN SKAP 201 4 MED N OTE R Smølakommune - øyi et havav muligheter ÅRSRE GN SKAP 201 4 MED N OTE R INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 OBLIGATORISKE OVERSIKTER... 3 Driftsregnskapet... 3 sskjema 1A - drift... 4 sskjema 1B

Detaljer