SAKSPAPIRER M/VEDTAK DRIFTSSTYRET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSPAPIRER M/VEDTAK DRIFTSSTYRET"

Transkript

1 FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: Tid: kl SAKSPAPIRER M/VEDTAK DRIFTSSTYRET SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 8/10 10/114 ENDRING AV STATUTTENE FOR FOLLDAL KOMMUNES KULTURPRIS 9/10 10/179 FOLLDAL KOMMUNES KULTURPRIS /10 10/587 ORGANISERING AV SKOLEDAGEN - FYSISK AKTIVITET, TIMETALLSUTVIDELSE OG TILBUD OM KULTURSKOLEUNDERVISNING PÅ DAGTID 11/10 10/592 TILBUD OM LEKSEHJELP 12/10 10/596 NYE BETALINGSSATSER I SFO FOLLDAL, Trond løkken leder Eventuelt forfall meldes snarest til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling Representanter som mener de er inhabile i en sak varsler ordfører om dette slik at vararepresentant kan innkalles. Møtet er åpent for publikum.

2 Sak 8/10 Sak 8/10 ENDRING AV STATUTTENE FOR FOLLDAL KOMMUNES KULTURPRIS Arkiv: 076 Arkivsaksnr.: 10/114 Saksbehandler: Jens Jørgen Jensen Behandling av saken: Saksnr. Utvalg Møtedato 4/10 Driftsstyret /10 Driftsstyret / Kommunestyret Saksopplysninger: Driftstyret vedtok i møte (sak 19/09) å ikke dele ut kulturprisen for 2009, og ba administrasjonen om å komme med forslag til ny type pris med statutter i løpet av året. Saken kom opp til behandling i januar (sak 4/10) men driftstyret ønsket at administrasjonen skulle se på saken på nytt. Bakgrunn for revidering av statuttene og benevnelse på prisen er at det i de senere åra har kommet få forslag til kandidater. Rådmannens saksvurdering: I de siste åra har det jevnt over kommet inn få forslag til kandidater til kommunenes kulturpris. Kulturprisen har vært delt ut siden 1991, og ting tyder på at kandidater til prisen slik den foreligger i dag er oppbrukt. Rådmannen foreslår å endre nåværende kulturpris til Folldalsprisen. Forslag til statutter for Folldalsprisen: 1. Folldalsprisen er en hederspris som tildeles den eller de personer eller lag som utmerker seg ved å ha gjort en fortjenestefull innsats, kulturelt, sosialt eller ved praktisk arbeid til det beste for bygda og samfunnet. Prisen kan også tildeles personer eller lag som har gjort Folldal kjent utover landet ved god omdømmebygging. 2. Folldalsprisen består av et diplom og et pengebeløp. Pengebeløpet er for tiden på kroner 5.000,- (ansvar kultur). 3. Lag og enkeltpersoner fremmer skriftlig begrunnede forslag på kandidater til driftsstyret innen 1. april hvert år. Fristen annonseres i god tid før dette (gjennom Folldalsmarked og kommunens nettsider) 4. Forslag på kandidater som ikke gir uttelling ene året, kan etter driftstyrets anbefaling bli lagt ved neste års vurdering. Folldal kommune Møteinnkalling: Driftsstyret Side 2 av 15

3 Sak 8/10 5. Driftsstyret kan ved siden av de innkomne forslag selv fremme forslag med begrunnelse. Det er opp til driftsstyret å avgjøre om prisen skal deles ut. Ved disens holdes avstemming og alminnelig flertall gjelder. Driftstyrets vedtak er endelig. 6. Folldalsprisen deles ut av ordfører. Driftstyret bestemmer når og hvor prisen skal overrekkes. 7. Endringer i statuttene må godkjennes av kommunestyret. Rådmannens innstilling: Driftstyret anmoder kommunestyret å fatte følgende vedtak: Nåværende kulturpris i Folldal kommune omgjøres til Folldalsprisen. Statutter for Folldalsprisen vedtas som framlagt, og gjøres gjeldende fra Behandling i Driftsstyret : Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak i Driftsstyret : Driftstyret anmoder kommunestyret å fatte følgende vedtak: Nåværende kulturpris i Folldal kommune omgjøres til Folldalsprisen. Statutter for Folldalsprisen vedtas som framlagt, og gjøres gjeldende fra Side 3 av 15

4 Sak 9/10 Sak 9/10 FOLLDAL KOMMUNES KULTURPRIS 2010 Arkiv: 076 C00 Arkivsaksnr.: 10/179 Saksbehandler: Jens Jørgen Jensen Behandling av saken: Saksnr. Utvalg Møtedato 9/10 Driftsstyret Melding om vedtak sendes til: Forslagsstillerne Andre dokumenter i saken: FOLLDAL KOMMUNES KULTURPRIS FORSLAG PÅ KANDIDAT SVAR - FOLLDAL KOMMUNES KULTURPRIS FORSLAG PÅ KANDIDAT Saksopplysninger: For 2010 er det kommet inn et forslag. Innkomne forslag vil bli gjennomgått på møtet. Endringer i statuttene for kulturprisen legges fram i egen sak. Rådmannens saksvurdering: Kulturprisen er tidligere tildelt følgende personer / lag / organisasjoner: 1991 Kirstine P. Tallerås 1992 Ivar O. Eide 1993 Magne Løkken 1994 Folldal Janitsjarkorps 1995 Ikke utdelt 1996 Folldal Spellmannslag 1997 Martin Hoel 1998 Marian Hansen 1999 Kåre Kirkvold 2000 Arne Olav Vårtun 2001 Torleif Østbø 2002 Ikke utdelt 2003 Ikke utdelt 2004 Terje Vasskog 2005 Ikke utdelt 2006 Bjørn Wegge 2007 Ole Tallerås 2008 Sverre Morken 2009 Ikke utdelt Folldal kommune Møteinnkalling: Driftsstyret Side 4 av 15

5 Sak 9/10 Følgende statutter er vedtatt for Folldal kommunes kulturpris: 1. Folldal kommunes kulturpris er en hederspris som deles ut til personer eller lag som har utmerket seg ved fortjenestefull innsats for kulturlivet i Folldal. Prisen deles primært ut til personer / lag i Folldal kommune. I spesielle tilfeller kan også personer / lag utenfor bygda tildeles prisen. 2. Folldal kommunes kulturpris består av et diplom og et pengebeløp på kr ,-. Beløpets størrelse vurderes hvert år i forbindelse med budsjettbehandlingen. 3. Lag og enkeltpersoner fremmer skriftlig begrunnede forslag på kandidater til driftsstyret innen nærmere utlyst frist. Driftsstyret avgjør hvem som skal få prisen. 4. I tilfelle driftsstyret ikke finner verdige kandidater, blir midlene å disponere til andre kulturformål. 5. Forslag til kandidater som ikke gir uttelling ene året kan etter driftsstyrets anbefaling bli lagt ved neste års vurdering. 6. Driftsstyret kan ved siden av de innkomne forslag selv fremme forslag med begrunnelse. Det er opp til driftsstyret å avgjøre om prisen skal deles ut. 7. Forslagsfrist til kulturpriskandidater settes til 1. april. Kunngjøring om forslagsfrist settes til januar med påminning i mars. 8. Statuttene for Folldal kommunes kulturpris er vedtatt i kommunestyresak nr. 47/90. Endringer i statuttene foretas av driftsstyret. For 2010 må driftsstyret, som i tidligere år, forholde seg til gjeldene retningslinjer. Driftsstyret har fått innspill på kandidater. Driftsstyret kan selv fremme ytterligere kandidater til kulturprisen og samtidig står driftsstyret fritt til å velge og ikke dele ut kommunens kulturpris ett år. Rådmannens innstilling: Saken fremmes uten innstilling. Behandling i Driftsstyret : Driftsstyret ble enige om at det ikke deles ut kulturpris i år. Innkommet forslag i 2010 overflyttes til Vedtak i Driftsstyret : Driftsstyret er enige om at det ikke deles ut kulturpris i år. Innkommet forslag i 2010 overflyttes til Side 5 av 15

6 Sak 10/10 Sak 10/10 ORGANISERING AV SKOLEDAGEN - FYSISK AKTIVITET, TIMETALLSUTVIDELSE OG TILBUD OM KULTURSKOLEUNDERVISNING PÅ DAGTID Arkiv: 031 Arkivsaksnr.: 10/587 Saksbehandler: Stian Tørhaug Behandling av saken: Saksnr. Utvalg Møtedato 10/10 Driftsstyret Vedlegg: Fag og timefordeling Fysak-kultur Melding om vedtak sendes til: Saksopplysninger: Det er fastsatt et nasjonalt minstetimetall for grunnskolen som elever har rett til og skoleeier har plikt til å gi. For grunnskolen er timetallet fastsatt for hovedtrinn; det vil si for barnetrinnet (1. 7. årstrinn) og for ungdomstrinnet ( årstrinn). Dette gjelder for alle fag bortsett fra for fagene norsk/samisk, matematikk og engelsk på barnetrinnet der timetallet er fordelt på årstrinn og på årstrinn. I tillegg er det på 5.-7.trinn avsatt 76 timer til fysisk aktivitet. Innen de timerammer som er gitt i vedlegg 1, fastsetter skoleeier fag- og timefordelingen på årstrinn. Det er ikke anledning til å flytte fag eller timer i strid med fordelingen oppgitt i vedlegget. Fysisk aktivitet: Fra og med skoleåret skal elever på 5.-7.trinn ha 76 timer fysisk aktivitet, jf forskrift til opplæringsloven 1-1a: Rett til fysisk aktivitet Folldal skole har ikke lagt ut timene til fysisk aktivitet på timeplanen for inneværende skoleår. Skolen har allerede mye fysisk aktivitet i sin virksomhet. Det arrangeres aktivitetsdager/skidager og det er jevnlig fysisk aktivitet i enkelttimer. Rundskriv Udir av beskriver imidlertid hvordan timene til fysisk aktivitet skal organiseres: Elevar på årstrinn skal jamleg ha fysisk aktivitet utanom kroppsøvingsfaget. Tilsaman skal dette utgjere 76 timar innanfor årstrinn, jf. fag- og timefordelinga. Den fysiske aktiviteten skal tilretteleggjast slik at alle elevar, utan omsyn til funksjonsnivå, kan oppleve glede, meistring, fellesskap og variasjon i skoledagen. Reglane om individuell vurdering i kapittel 3 og reglane om krav til pedagogisk kompetanse for undervisningspersonale i kapittel 14 gjeld ikkje. Ut ifra de overnevnte rammer bestemmer skoleeier hvordan timene til fysisk aktivitet skal legges opp. Fysisk aktivitet er en del av den obligatoriske grunnskoleopplæringen og skal inngå som en del av skolehverdagen. Fysisk aktivitet er opplæring i opplæringslovens Folldal kommune Møteinnkalling: Driftsstyret Side 6 av 15

7 Sak 10/10 forstand, til tross for at aktiviteten ikke er opplæring i fag. Det er ikke fastsatt egne kompetansemål for aktiviteten, men timene til fysisk aktivitet kan likevel brukes til å støtte opp under læring og læringsprosesser. Alle elever skal aktiviseres og aktivitetene skal være lystbetonte, og den skal gi alle elever muligheten til å være fysisk aktiv uansett funksjonsevne eller andre forutsetninger. Skolen kan ikke samle opp tiden til fysisk aktivitet for å arrangere f.eks idrettsdager, skidager eller lignende. Tiden til fysisk aktivitet kan heller ikke deles opp i så små økter at aktiviteten ikke er egnet for og nå sitt formål. Det vil for eksempel være uhensiktsmessig å ha en økt med 10 minutter fysisk aktivitet hver dag. Føringene som er gitt i rundskriv Udir viser at skolen ikke kan samle opp timene til fysisk aktivitet, men må legge timene ut på timeplanen. Timetallsutvidelse: Fra høsten 2010 utvides samlet minstetimetall for 1. 7.kl med 38 timer. Timene er ikke knyttet til et bestemt fag. Skoleeier skal ut ifra lokale behov bestemme hvilke fag fra ordinær fag- og timefordeling som skal tilføres de ekstra timene. Ut ifra lokale behov ønsker Folldal skole å benytte timetallsøkningen til styrking av leseferdighetene i 7.kl, og tilfører timen til norskfaget på 7.trinn. Dette vil være et viktig tiltak før overgangen til ungdomsskolen. Fag- og timefordelingen fastsettes nasjonalt i klokketimer. Skolen har imidlertid omregnet dette til elevtimer a 45 min. Disse beregningene ble gjort ved innføringen av Kunnskapsløftet i I ettertid har timetallet for 1. 4.kl blitt utvidet med 5 timer per uke i Ved en gjennomgang av skolens timetall så viser det seg imidlertid at timetallet ikke er i tråd med nasjonalt minstetimetall. Skolens timetall viser at det totalt er lagt ut 3 timer (a 45 min) for lite på 1.-7.klasse. Kulturskoleundervisning på dagtid: Det har i flere år vært ønske om kulturskoleundervisning på dagtid. En slik organisering reduserer i vesentlig grad behovet for transport mellom hjem og undervisningslokale på ettermiddagen, frigjør tid til andre aktiviteter på ettermiddag/kveld for både foreldre og elever og reduserer den ubekvemme arbeidstiden for de ansatte i kulturskolen. Mange kommuner har hatt en slik organisering i mange år, og stadig flere legger om skoledagen slik at dette er mulig. Innenfor den nåværende organisering har ikke dette vært mulig uten at elever har gått glipp av fagtimer i grunnskolen. En ny organisering av skoledagen kan imidlertid muliggjøre noe kulturskoleundervisning på dagtid. Endringene med økning i timetallet, fysisk aktivitet og muligheter for kulturskoleundervisning på dagtid, ble ble drøftet på foreldremøte angående organiseringen av neste års 5. 7.kl, og ble positivt mottatt av foreldregruppen til neste års 5. 7.kl. Side 7 av 15

8 Sak 10/10 Rådmannens saksvurdering: Fysisk aktivitet og timetallsøkning: Per i dag går 1. 4.kl 24t per uke fordelt på 4 dager, og kl gjennomsnittlig 27 t per uke, hvorav 5 dagers uke før høstferie og etter vinterferie og 4 dagers uke den resterende del av skoleåret. Innføring av fysisk aktivitet og endringer i timetallsfordelingen gjør at den nåværende organiseringen av 1. 7.kl ved Folldal skole må endres. I forhold til ny organisering så er det flere forhold som må tas hensyn til. Den nye fag- og timefordelingen for 1. 7.trinn viser et minstetimetall på 6979 timer (omregnet til 45 min timer). Dette gir et uketimetall på 183 timer. Folldal skole har per i dag 177 timer per uke for 1. 7.trinn. Dagens organisering med 177 uketimer innebærer at elevene går hele skoledager med 6 timer per dag, det er ingen klasser som har halve skoledager. Hele skoledager har opp gjennom årene vært et ønske fra foreldregruppen, og med hensyn til skoleskyssen er det lite aktuelt å dele opp skoledagen da dette vil bli særdeles kostnadskrevende. Videre vil det være mest hensiktsmessig å legge fag- og timefordelingen slik at de eldste elevene har flere timer på skolen per uke enn de yngste elevene. Deler av timetallsøkningen er forbeholdt 5. 7.kl med fysisk aktivitet, og i og med de retningslinjer som er gitt for organisering av fysisk aktivitet kan ikke timene samles opp, men må legges ut på timeplanen. Disse forholdene innebærer at det vurderes som mest formålstjenlig at økningen i antall timer (fysisk aktivitet, timetallsøkning fra høsten 2010 samt timetallsøkning pga lavt timetall) tillegges kl. Dette muliggjør at 1. 4.kl fortsatt går 24 t per uke fordelt på 4 hele skoledager, noe som gir et timetall på 96 t per uke for 1. 4.kl. De resterende timene plassert på 5. 7.kl utgjør totalt 87 timer per uke. Dersom det legges opp til at 5. 7.kl får 87 timer per uke så mangler det 3 timer for å gi dem full skoleuke. Et alternativ kan her være å samle opp timer og gi dem fridager i løpet av skoleåret. En slik ordning har likhetstrekk med dagens organisering hvor elevene får 4 dagers skoleuke deler av året. Dette er imidlertid en organisering hvor man ikke får utnyttet lærerkreftene fullt ut, og man må ofte operere med forskjellige timeplaner i løpet av skoleåret. Dessuten vil man ved å legge ut 29 timer per klasse kun samle opp til en fridag hver 6. uke. I forhold til den konkrete timetallsøkningen fra høsten 2010 hvor skoleeier avgjør plasseringen av timen ut ifra lokale behov vil det være hensiktsmessig å lytte til skolens ønsker om plassering av timen. Dette har blitt diskutert i skolens styringsgruppe. Forslaget er at timen plasseres i norsk på 7.trinn for å styrke leseferdighetene før overgangen til ungdomstrinnet. Overgangen fra kl medfører en økning i mengden skolearbeid, og det stilles større krav til leseferdighetene både i forhold til hastighet og innhold. Kulturskoleundervisning på dagtid: En annen mulighet enn å samle opp timer for å gi elevene fridager i løpet av skoleåret, er å utvide 5. 7.kl til 90 t per uke og tilby kulturskoleundervisning i løpet av skoledagen til elever i kulturskolen. Som nevnt i saksopplysningene har det i flere år vært ytret ønske om kulturskoleundervisning på dagtid. Dette gjelder både fra foreldre i forhold til skyss og kjøreavstander, og ansatte i kulturskolen som da vil kunne få noe av sin arbeidstid på dagtid. Mange foreldre bruker mye tid på å kjøre barn til og fra ulike aktiviteter, og hvis noen kan få tilbud om kulturskoleundervisning på dagtid vil dette være positivt. Side 8 av 15

9 Sak 10/10 Kulturskoleundervisning i skoletida innebærer imidlertid at elevene må gå ut av grunnskoletimer. Dette fører til at de går glipp av fagtimer i grunnskolen, og vil følgelig få for lite timer totalt. En endring av organiseringen av 1. 7.kl ved å tilføre 5. 7.kl 1 ekstra time per klasse per uke vil muliggjøre dette. Ved innføring av en åpen time vil elever da kunne ha kulturskoleundervisning, eller ta igjen arbeid innen det faget de mistet ved å gå ut av en annen time for å ha kulturskoleundervisning. Elever som ikke har kulturskoleundervisning vil få 1 time ekstra per uke til skolearbeid. I forhold til den nasjonale fag- og timefordelingen er det uproblematisk å gå over det nasjonale timetallet, da det er et minstetimetall. Tilbud om kulturskole på dagtid stiller krav til organiseringen av skoleuka. Det kan ikke være slik at elever kan gå ut av alle timer for å ha kulturskoleundervisning, det må være en time i et fag som det er mulig å ta igjen. Eksempelvis vil det ikke være hensiktsmessig å gå ut av en kroppsøvingstime, da det er et fag det er vanskelig å ta igjen på egenhånd. I mange skoletimer legges det opp til gjennomgang av fagstoff. Disse timene må skjermes fra kulturskoleundervisning, slik at det sikres at alle elever får den faglige gjennomgangen de skal ha. I vedlegg 2 er det satt opp en mulig modell for organisering med kulturskole på dagtid, hvor det eksempelvis er angitt hvilke timer det er mulig å ha kulturskoleundervisning. Ved en integrering av kulturskoleundervisningen på dagtid vil antall ledige og egnede rom til kulturskolevirksomheten være en begrensende faktor. De fleste rommene på skolen er i bruk, inkludert musikkrommet. Vedtaket i k.sak 6/10 om søknad på tilskudd til musikkbinge vil imidlertid muliggjøre dette i en større skala enn per i dag. Ved å bruke ledige timer på musikkrom, grupperom og musikkbinge, vil man ha et romtilbud som gjør det mulig å gå ut med tilbud om kulturskoleundervisning på dagttid. Det er imidlertid ikke realistisk at alle elever skal få sin undervisning i kulturskolen på dagtid. Per i dag er det over halvparten av neste års elever i kl som har undervisning i kulturskolen. Kostnadsmessig er det budsjettmessig tatt høyde for en utvidelse av timetallet ved fysisk aktivitet og timetallsøkning fra høsten 2010 jmf. nasjonal fag- og timefordeling. Kompensasjonen for å komme opp på det timetallet som kreves nasjonalt, samt en ytterligere økning med 3 uketimer for å gi tilbud om kulturskoleundervisning på dagtid vil måtte tas fra skolens vedtatte rammetimetall. Rådmannens innstilling: 1. Fra skoleåret 2010/2011 organiseres 1. 7.kl ved Folldal skole som følger: kl går 4 dager per uke med 24 undervisningstimer (a 45 min) kl går 5 dager per uke med 30 undervisningstimer (a 45 min) 2. Timetallsøkningen med 1 t (a 60 min) per uke legges til norsk på 7.trinn. 3. Skolen innarbeider fysisk aktivitet på timeplanen for trinn fra høsten Det gis tilbud om kulturskoleundervisning i skoletiden fra høsten Kostnadene ved timetallsutvidelsen tas av skolens eksisterende rammetimetall. Side 9 av 15

10 Sak 10/10 Behandling i Driftsstyret : Representanten Ronny Bekken Larsen, AP, fremmet følgende tilleggsforslag til pkt 4: for mellomtrinnet. Innstillingen med Larsens tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. Vedtak i Driftsstyret : 1. Fra skoleåret 2010/2011 organiseres 1. 7.kl ved Folldal skole som følger: kl går 4 dager per uke med 24 undervisningstimer (a 45 min) kl går 5 dager per uke med 30 undervisningstimer (a 45 min) 2. Timetallsøkningen med 1 t (a 60 min) per uke legges til norsk på 7.trinn. 3. Skolen innarbeider fysisk aktivitet på timeplanen for trinn fra høsten Det gis tilbud om kulturskoleundervisning i skoletiden fra høsten 2010 for mellomtrinnet. 5. Kostnadene ved timetallsutvidelsen tas av skolens eksisterende rammetimetall. Side 10 av 15

11 Sak 11/10 Sak 11/10 TILBUD OM LEKSEHJELP Arkiv: A00 Arkivsaksnr.: 10/592 Saksbehandler: Åge Klokkerhaug Behandling av saken: Saksnr. Utvalg Møtedato 11/10 Driftsstyret Vedlegg: 1. Brev av til foreldre i barnehage med vedlegg. Likelydende brev har gått til foreldre i klasse. (ikke vedlagt) 2. Korrespondanse med Fylkesmannen. Melding om vedtak sendes til: 1. Folldal skole v/ rektor 2. Utdanningsforbundet Saksopplysninger: I rundskriv fra Departementet er tilbudet om leksehjelp formulert slik: Leksehjelptilbudet gjelder for årstrinn med til sammen 8 timer gratis leksehjelp pr. uke som legges etter obligatorisk skoletid. Det vil utgjøre 2 timer leksehjelp pr. uke for hvert av årstrinnene. Leksehjelpen vil være uavhengig av om eleven har plass i skolefritidsordningen eller ikke, og det vil være opp til skoleeier å organisere dette. Det vil nok være naturlig å se det i sammenheng med skolefritidsordningen. Elevene vil ha en rett til å delta i ordningen, men det vil være frivillig om elevene ønsker å delta. Med leksehjelp menes både hjelp til lekser i tradisjonell forstand og hjelp til skolefaglig arbeid for øvrig. Foreldrene til 5 årstrinn har vært innkalt til orienteringsmøte og drøftinger omkring det tilbudet om leksehjelp som kommunen må legge til rette for i klasse fra høsten Skolens ledelse la fram to alternativer til organisering av tilbudet. 1. Tilbudet legges inn i ordinær skoletid. 2. Tilbudet legges etterskoletid i tilknytning til SFO. Fra møtene med foreldrene kom to alternative løsninger i tillegg: 3. Tilbudet legges inn som økt lærerressurs innenfor skoledagen. 4. Tilbudet gis på elevens fridag. I forhold til økonomi så skal ressursene til dette tiltaket være lagt inn i rammene til kommunene. Det forutsettes at tilbudet om leksehjelp gis av pedagogisk personell. Folldal kommune Møteinnkalling: Driftsstyret Side 11 av 15

12 Sak 11/10 Rådmannens saksvurdering: Alternativ 1. Tilbudet legges inn i ordinær skoletid. Ved å løse tilbudet på denne måten vil elevene få to timer færre ordinære undervisningstimer pr. uke. Dette må i så fall kompenseres med ekstra skoledager. 2 timer hver uke i 38 uker utgjør 76 skoletimer, eller om man vil 13 ekstra skoledager. Ingen foreldre syntes noe særlig om denne løsningen. Alternativ 2. Tilbudet legges etter skoletid i tilknytning til SFO. Det er nok dette alternativet myndighetene ser mest for seg etter ordlyden i rundskrivet å dømme. Utfordringen for Folldal, der mange elever er avhengig av skoleskyss, er om dette tilbudet er reelt for alle elevene. Tilbudet betinger en annen skyssordning som foreldrene må ordne selv. Mange av foreldrene så positivt på ordningen likevel, men flere påpekte at det ville være fint, kanskje nødvendig, at elevene fikk et skikkelig måltid, før de er i stand til å gå på ei ny økt med skolearbeid. Løsningen vil neppe by på problemer i forhold til lærerdekning, da selve skoledagen er over. Tilbudet vil begrenses godt innenfor en vanlig arbeidsdag, og det er fullt forsvarlig å pålegge lærere denne funksjonen uten at det utløser andre kostnader. Alternativ 3. Tilbudet konverteres til lærertimer og legges inn i skoledagen. Svært mange foreldre snakket varmt for denne løsningen. Elevene vil få mer hjelp i skoledagen, og foreldrene har selv et selvstendig ønske om å bidra med elevenes hjemmearbeid. Imidlertid går det klart fram av svaret fra Fylkesmannen at løsningen ikke er gangbar. Det siteres: Skolen kan ikke delegere til foreldrene å ta over de 8 timene. Det betyr at skolen må ha et 8 timers leksetilbud i skolens regi. Timene kan ikke konverteres til for eksempel 4 timer undervisning i stedet. Dersom denne løsningen blir vedtatt av driftsstyret, må kommunen søke direktoratet om et forsøk etter 1-4 i Opplæringsloven. Alternativ 4. Tilbudet gis på elevens fridag. Tilbudet tenkes løst gjennom skolefritidsordningen på elevens fridag/sfo-dag. Tilbudet minner om alternativ 2 i den forstand at det legges til skolefritidsordningen. Det kan være en god løsning med tanke på lærerressursen, da lærerne likevel er på jobb. Det viser seg derimot at de lærerne som har fridag som følge av at klassen har fri, ikke bestandig er på skolen. Dette har medført at det til tider er vanskelig for inspektør å skaffe vikar i andre klasser på disse dagene. Dette bildet vil muligens forsterke seg dersom lærere også blir bundet opp mot leksehjelpen. Løsningen betinger også at de som ikke har heldags skolefritidsordning må finne løsninger på transport til og fra skolen denne dagen. Side 12 av 15

13 Sak 11/10 Økonomi. De økonomiske forhold er håpløs å se konturene av, all den tid tilbudet er frivillig så en ikke i forkant kan forutsi omfanget at tiltaket. Kommunen har fått midlene i overføringen, men de er ikke plassert på som økning i skolebudsjettet. Dette foreslås løst ved at det foretas en budsjettjustering i budsjettjustering 2 når omfanget av leksehjelptilbudet er kjent så kostnadene kan beregnes. Tiden eleven deltar i det frivillige leksehjelptilbudet skal være gratis. Denne tiden må dermed trekkes fra elevens faste oppholdstid i skolefritidsordningen. Personell. Det er en forutsetning at tilbudet gis av pedagogisk personell. En god løsning kan være å benytte seniortiden til eldre arbeidstakere. På denne måten vil kommunen utnytte all den erfaring og kunnskap som de garvede lærerne har opparbeidet, og det vil være en god utnyttelse av deres tidsressurs rent økonomisk. Konklusjon. Saksbehandler ender opp med å anbefale at leksehjelptilbudet legges til skolefritidsordningen etter skoletid. Rådmannens innstilling: 1. Folldal skole gir tilbud om 8 timer leksehjelp etter skoletid fordelt på 2 dager i uka. Hver av klassene på småskoletrinnet får en time hver av dagene. 2. Det foretas budsjettjustering i budsjettjustering 2 når omfanget at tilbudet er kjent. 3. Tiden eleven deltar i leksehjelptilbudet trekkes fra den tiden foreldrene betaler for i skolefritidsordningen. 4. Rektor pålegges å bruke personellet best mulig for å finne gode løsninger. 5. Tiltaket vurderes innen mars 2011, blant annet med tanke på nødvendigheten av et måltid før leksehjelpøkta startet. Behandling i Driftsstyret : Representanten Ronny Bekken Larsen, AP, fremmet følgende endringsforslag til pkt 5: Tiltaket evalueres innen mars 2011, og sendes til ny politisk behandling i driftsstyret, blant annet med tanke på nødvendigheten av et måltid før leksehjelpøkta starter. Innstillingen med Larsens endringsforslag ble enstemmig vedtatt. Vedtak i Driftsstyret : 1. Folldal skole gir tilbud om 8 timer leksehjelp etter skoletid fordelt på 2 dager i uka. Hver av klassene på småskoletrinnet får en time hver av dagene. 2. Det foretas budsjettjustering i budsjettjustering 2 når omfanget at tilbudet er kjent. 3. Tiden eleven deltar i leksehjelptilbudet trekkes fra den tiden foreldrene betaler for i skolefritidsordningen. 4. Rektor pålegges å bruke personellet best mulig for å finne gode løsninger. 5. Tiltaket evalueres innen mars 2011,og sendes til ny politisk behandling i driftsstyret, blant annet med tanke på nødvendigheten av et måltid før leksehjelpøkta starter. Side 13 av 15

14 Sak 12/10 Sak 12/10 NYE BETALINGSSATSER I SFO Arkiv: A22 Arkivsaksnr.: 10/596 Saksbehandler: Åge Klokkerhaug Behandling av saken: Saksnr. Utvalg Møtedato 12/10 Driftsstyret Saksopplysninger: Kommunestyret vedtok i Ksak 35/09 Budsjett for Folldal kommune 2010 å økes satsene for foreldrebetaling i skolefritidsordningen med 10 %. Satsene som gjelder fram til er: 0-5 t/u kr. 385,- pr. mnd 6-10 t/u kr. 705,- pr. mnd t/u kr ,- pr. mnd Over 15 t/u kr ,- pr mnd Kjøp av enkelttimer: kr. 25,- pr. time. Matpenger: kr. 7,- pr. måltid. Rådmannens saksvurdering: Beregningene som er foretatt er avrundet oppover til nærmeste hele 10-kroner. Til nå har matpenger blitt håndtert av ansatte i SFO med innsamling av pengene. Det antas at frammøte i SFO er rimelig fast, slik at antall måltider pr. måned kan forhåndsberegnes og faktureres sammen med fakturaen for oppholdet i SFO. Med dette oppnås å få alle økonomiske anliggender inn i det kommunale regnskap, hvilket er korrekt etter regnskapsforskriftene. Det foreslås at kjøp av enkelttimer faktureres to ganger pr år i juli og desember etter oppgave fra rektor til økonomisjefen. Rådmannens innstilling: 1. De nye satsene foreslås som følger: 0-5 t/u kr. 430,- pr. mnd 6-10 t/u kr. 780,- pr. mnd t/u kr ,- pr. mnd Over 15 t/u kr ,- pr. mnd Kjøp av enkelttimer: kr. 30,- pr time Matpenger: kr. 10,- pr. måltid 2. Satsene gjøres gjeldende fra august måned Folldal kommune Møteinnkalling: Driftsstyret Side 14 av 15

15 Sak 12/10 3. Matpenger faktureres sammen med satsen for oppholdet i SFO. 4. Kjøp av enkelttimer faktureres to ganger i året etter oppgave fra rektor. Behandling i Driftsstyret : Representanten Ronny Bekken Larsen, AP, fremmet følgende tilleggsforslag til nytt pkt 5: Ved neste justering av SFO-satsene ønsker driftsstyret at det skal være et alternativt forslag hvor matpenger er inkludert i satsene som en forenkling. Innstillingens pkt 1-4 ble enstemmig vedtatt. Larsens tilleggsforslag til nytt pkt 5 ble enstemmig vedtatt. Vedtak i Driftsstyret : 1. De nye satsene foreslås som følger: 0-5 t/u kr. 430,- pr. mnd 6-10 t/u kr. 780,- pr. mnd t/u kr ,- pr. mnd Over 15 t/u kr ,- pr. mnd Kjøp av enkelttimer: kr. 30,- pr time Matpenger: kr. 10,- pr. måltid 2. Satsene gjøres gjeldende fra august måned Matpenger faktureres sammen med satsen for oppholdet i SFO. 4. Kjøp av enkelttimer faktureres to ganger i året etter oppgave fra rektor. 5. Ved neste justering av SFO-satsene ønsker driftsstyret at det skal være et alternativt forslag hvor matpenger er inkludert i satsene som en forenkling. Side 15 av 15

SØRREISA KOMMUNE. Saksframlegg ORGANISERING AV SKOLEUKE 1.-4. TRINN. Saksnr. Utvalg Møtedato OKU 14.02.14

SØRREISA KOMMUNE. Saksframlegg ORGANISERING AV SKOLEUKE 1.-4. TRINN. Saksnr. Utvalg Møtedato OKU 14.02.14 SØRREISA KOMMUNE Saksframlegg ORGANISERING AV SKOLEUKE 1.-4. TRINN Saksbehandler: Truls Meyer Arkivsaksnr.: 13/256 Arkiv: A20 Saksnr. Utvalg Møtedato OKU 14.02.14...Sett inn saksutredningen under denne

Detaljer

Fysisk aktivitet og leksehjelp i skolen Andreas Gjone, rådgiver

Fysisk aktivitet og leksehjelp i skolen Andreas Gjone, rådgiver Bildebredden må være 23,4cm Fysisk aktivitet og leksehjelp i skolen Andreas Gjone, rådgiver www.fylkesmannen.no/oppland Bakgrunn Lovkrav Status i Oppland Organisering og innhold Fysisk aktivitet Bakgrunn

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR TJENESTEYTING

MØTEINNKALLING UTVALG FOR TJENESTEYTING Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR TJENESTEYTING Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 15.04.2010 Tid: 16.30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post)

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre Arkivsaksnr: 2014/6485 Klassering: B15/&13 Saksbehandler: Eva Hermann Haugseth FORSKRIFT OM FAG-

Detaljer

MØTEINNKALLING DRIFTSSTYRET

MØTEINNKALLING DRIFTSSTYRET FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: Tirsdag 23.02.2010 Tid: kl. 19.00 MØTEINNKALLING DRIFTSSTYRET Informasjon fra skolen v/rektor av nasjonale prover/resultater. Informasjon ved Arild

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - LEKSEHJELP I KARMØYSKOLEN

SAKSPROTOKOLL - LEKSEHJELP I KARMØYSKOLEN SAKSPROTOKOLL - LEKSEHJELP I KARMØYSKOLEN Hovedutvalg oppvekst og kultur behandlet saken den 01.12.2014, saksnr. 46/14 Behandling: Ekornsæter (H) fremmet, på vegne av H, FrP og KrF, følgende fellesforslag:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 29.09.2009 Tid: kl. 10.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 29.09.2009 Tid: kl. 10. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 29.09.2009 Tid: kl. 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Oppsummering av skolenes evalueringer

Oppsummering av skolenes evalueringer Oppsummering av skolenes evalueringer Organisering av leksehjelp inneværende skoleår: Vuku: Tilbud til alle elever fra 2. 4. trinn. 2 + 3 har tilbud to timer i uka, 4. trinn en (mht skyss). 20 elever.

Detaljer

Lovgrunnlaget: Opplæringsloven 2-2. Organisering av skoledager 1. 4. klasse

Lovgrunnlaget: Opplæringsloven 2-2. Organisering av skoledager 1. 4. klasse Lovgrunnlaget: Opplæringsloven 2-2 Organisering av skoledager 1. 4. klasse Innstilling: Kvænangen kommune går tilbake til hele skoledager for 1. til og med 4. trinn fra skoleåret 2015/16. All SFO i skoletiden

Detaljer

SAKSPAPIRER KOMMUNESTYRET. Før behandlingen av de ordinære sakene vil Ola Næsheim fra Abacus, orientere om offentlige anskaffelser.

SAKSPAPIRER KOMMUNESTYRET. Før behandlingen av de ordinære sakene vil Ola Næsheim fra Abacus, orientere om offentlige anskaffelser. FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: Torsdag 11.03.2010 Tid: kl. 19.00 SAKSPAPIRER KOMMUNESTYRET Før behandlingen av de ordinære sakene vil Ola Næsheim fra Abacus, orientere om offentlige

Detaljer

SAKSPAPIRER DRIFTSSTYRET SAKLISTE. enhetsleder service- og kultur

SAKSPAPIRER DRIFTSSTYRET SAKLISTE. enhetsleder service- og kultur FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: Tirsdag 06.09.2011 Tid: kl. 19.00 SAKSPAPIRER DRIFTSSTYRET SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 12/11 11/641 HØRING - UTKAST TIL FORSKRIFT TIL NY

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, leinesfjord Møtedato: 20.05.2009 Tid: Kl. 09:00

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, leinesfjord Møtedato: 20.05.2009 Tid: Kl. 09:00 STEIGEN KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, leinesfjord Møtedato: 20.05.2009 Tid: Kl. 09:00 Kl. 09:00-09:30: Generalforsamling i Steigen Vekst. Eventuelle forfall, samt

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget

Møteinnkalling. Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget Møteinnkalling Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 06.05.2014 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter

Detaljer

Forfall meldes snarest til politisk møtesekretær reidun.bokko@hol.kommune.no eller tlf. 95 98 04 98. Saker til behandling

Forfall meldes snarest til politisk møtesekretær reidun.bokko@hol.kommune.no eller tlf. 95 98 04 98. Saker til behandling MØTEINNKALLING Utvalg for kultur og levekår Dato: 16.05.2013 kl. 9:30 Sted: Hol kommunehus, møterom bankbygget Arkivsak: 12/00192 Arkivkode: 040 Forfall meldes snarest til politisk møtesekretær reidun.bokko@hol.kommune.no

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2012 FOR BÅTSFJORD KOMMUNE

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2012 FOR BÅTSFJORD KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Rådhus Møtedato: 11.12.2013 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985320 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 10.12.2008 kl. 09.00 STED: KORSVOLD OMSORGSSENTER Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Møtested: Fredrikstad rådhus, Nygaardsgt 16, møterom Gutzeit Tidspunkt: tirsdag 17.01.2012 kl. 17:00

Møtested: Fredrikstad rådhus, Nygaardsgt 16, møterom Gutzeit Tidspunkt: tirsdag 17.01.2012 kl. 17:00 Møteinnkalling Fredrikstad ungdomsråd Møtested: Fredrikstad rådhus, Nygaardsgt 16, møterom Gutzeit Tidspunkt: tirsdag 17.01.2012 kl. 17:00 Eventuelle forfall meldes til Marit E Johansen, telefon 69306167,

Detaljer

Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 Oslo. Hamar, 02.01.2012

Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 Oslo. Hamar, 02.01.2012 Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Hamar, 02.01.2012 Deres ref: Vår ref: Sak. nr. 12/55-1 Ark Saksbeh. Ingrid Juul Andersen Tlf. 91 19 75 16 HØRINGSUTTALELSE FRA HEDMARK FYLKESKOMMUNE PÅ

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Tilbud om leksehjelp for elever på 1.- 4. årstrinn Saksbehandler: E-post: Tlf.: Heidi Holmen heidi.holmen@verdal.kommune.no Arkivref: 2011/4616 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 5/2011 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 09.12.2011 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl.13.20 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Robert Wilhelmsen Nestleder Maria

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 4/2013 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte den 17.09.2013 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Robert Wilhelmsen AP Nestleder

Detaljer

Utvidet timetall på barnetrinnet 2008 Invitasjon til høring

Utvidet timetall på barnetrinnet 2008 Invitasjon til høring ^NPVHERRED SAMKOMMUNE ^^ 7 FE^, 2ØQi DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT immenemenr- Iflg adresseliste Deres ref Vår ref Dato 200800684-Ø 04.02.2008 Utvidet timetall på barnetrinnet 2008 Invitasjon til

Detaljer

HØRING - KULTURSKOLETILBUD, FORSLAG TIL ENDRING I OPPLÆRINGSLOV OG PRIVATSKOLELOV

HØRING - KULTURSKOLETILBUD, FORSLAG TIL ENDRING I OPPLÆRINGSLOV OG PRIVATSKOLELOV ArkivsakID.: 13/3967 Arkivkode: FA-A30, TI-&13 Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 019/13 Oppvekstkomiteen 04.09.2013 018/13 Idrett- og kulturkomiteen 04.09.2013 069/13 Formannskapet 11.09.2013 HØRING -

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - INNBYGGERFORSLAG FREMMET VIA MINSAK.NO FLERE LÆRERE I KARMØY

SAKSPROTOKOLL - INNBYGGERFORSLAG FREMMET VIA MINSAK.NO FLERE LÆRERE I KARMØY SAKSPROTOKOLL - INNBYGGERFORSLAG FREMMET VIA MINSAK.NO FLERE LÆRERE I KARMØY Hovedutvalg oppvekst og kultur behandlet saken den 10.06.2015, saksnr. 26/15 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak:

Detaljer

Hva betyr natur og helse for trivsel i skole og utdanning? Marianne Aasen, kunnskapspolitisk talsperson for Arbeiderpartiet

Hva betyr natur og helse for trivsel i skole og utdanning? Marianne Aasen, kunnskapspolitisk talsperson for Arbeiderpartiet Hva betyr natur og helse for trivsel i skole og utdanning? Marianne Aasen, kunnskapspolitisk talsperson for Arbeiderpartiet Opplæringsloven slår fast: 1-1a. Rett til fysisk aktivitet Elevar på 5.-7. årstrinn

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 1/2011 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 03.02.2011 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 10.40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Harald Bredesen, SV Nestleder

Detaljer

for skolefritidsordninger i Verdal

for skolefritidsordninger i Verdal Retningslinjer for skolefritidsordninger i Verdal Nye vedtekter fra og med 1/8-2014 25.02.2014 Verdal kommune John Olav Larsen, saksbehandler 1. Bakgrunn og målsetting a. Generelt: Kommunen skal ha et

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 5/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.11.2007 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 13.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Harald Bredesen SV Nestleder Hilde Sunde

Detaljer

Utarbeidet av Paul Erik Karlsen, seksjon for samfunnsspørsmål, utredninger og internasjonale saker, profesjonspolitisk avdeling

Utarbeidet av Paul Erik Karlsen, seksjon for samfunnsspørsmål, utredninger og internasjonale saker, profesjonspolitisk avdeling Veiledning i bruk av Excel-fila Kalkulator et verktøy for å beregne gjennomsnittlige gruppestørrelser og konsekvenser av ulike normer for lærertetthet www.utdanningsforbundet.no Veiledning i bruk av Excel-fila

Detaljer

Arkivsaknr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb htv Deres ref. Dato: 021109

Arkivsaknr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb htv Deres ref. Dato: 021109 Type møte REFERAT samarbeidsutvalget, Grødem skole Dato/tidspunkt Onsdag 28.10.09 kl. 18.00 19.30 Innkalt Forfall Møteleder Referent Leder SU, Kristine Enger FAU: Kathrine Edland, nestleder FAU: Alf Helge

Detaljer

SFO-vedtekter Våler kommune

SFO-vedtekter Våler kommune SFO-vedtekter Våler kommune Vår visjon Våler en god kommune å bo og leve i Vårt slagord - ett gir ekstra VÅLER KOMMUNE Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 SFO-vedtekter Våler kommune... 3 1 Målsetting...

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) VED BARNESKOLENE I ULLENSAKER KOMMUNE

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) VED BARNESKOLENE I ULLENSAKER KOMMUNE VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) VED BARNESKOLENE I ULLENSAKER KOMMUNE Fastsatt av Ullensaker herredsstyre 15.04.02 med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr 61 om grunnskolen og den videregåande

Detaljer

MØTEINNKALLING DRIFTSSTYRET

MØTEINNKALLING DRIFTSSTYRET FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: Tirsdag 26.02.2013 Tid: kl. 19.00 MØTEINNKALLING DRIFTSSTYRET Etter behandlingen av de ordinære møtesakene skal driftsstyret som styringsgruppe for

Detaljer

VEDTEKT FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I RINGSAKER

VEDTEKT FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I RINGSAKER VEDTEKT FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I RINGSAKER (Gjeldende fra og med skoleåret 2012/2013) 1 FORMÅL 1.1 Virkeområde Vedtekten gjelder for skolefritidsordningen (SFO) i Ringsaker. 1.2 Definisjon Skolefritidsordningen

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 11/3420-1 Arkiv: A20 &00 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I OPPLÆRINGSLOV OG PRIVATSKOLELOV

Saksfremlegg. Saksnr.: 11/3420-1 Arkiv: A20 &00 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I OPPLÆRINGSLOV OG PRIVATSKOLELOV Saksfremlegg Saksnr.: 11/3420-1 Arkiv: A20 &00 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I OPPLÆRINGSLOV OG PRIVATSKOLELOV Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur

Detaljer

Innhold. Vedtekter for skolefritidsordningene i Hitra kommune - 02.05.2013 Side 2 av 5

Innhold. Vedtekter for skolefritidsordningene i Hitra kommune - 02.05.2013 Side 2 av 5 Innhold Innhold... 1 1. Retningslinjer... 3 2. Definisjon og formål... 3 3. Eierforhold / ansvarlig styringsorgan... 3 4. Styring og ledelse... 3 5. Bemanning... 3 6. Inntak av barn... 3 7. Inntakskriterier...

Detaljer

Grunnskolen Hva har barn krav på?

Grunnskolen Hva har barn krav på? Grunnskolen Hva har barn krav på? Illustrasjon: Colourbox Ved leder av det fylkeskommunale rådet for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne i Oppland. Grunnleggende prinsipper: Retten til

Detaljer

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Rettigheter og plikter Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Rett og plikt til grunnskole Her finner du som er forelder til en elev som går på grunnskolen, en oversikt over sentrale rettigheter

Detaljer

Saksfremlegg. HØRING - FORSLAG TIL ENDRING I OPPLÆRINGSLOVEN OG PRIVATSKOLELOVEN K-kode: B00 &13 Saksbehandler: Torbjørg Joramo Pleym

Saksfremlegg. HØRING - FORSLAG TIL ENDRING I OPPLÆRINGSLOVEN OG PRIVATSKOLELOVEN K-kode: B00 &13 Saksbehandler: Torbjørg Joramo Pleym Arkivsak: 08/2729 Sakstittel: Saksfremlegg HØRING - FORSLAG TIL ENDRING I OPPLÆRINGSLOVEN OG PRIVATSKOLELOVEN K-kode: B00 &13 Saksbehandler: Torbjørg Joramo Pleym Innstilling: Sørum kommune gir høring

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Fast utvalg for plansaker Ekstraordinært møte Gran Rådhus, Møterom Granavollen Møtedato: 27.03.2008 Tid: 15.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for oppvekst og kultur Ås rådhus, Lille sal 12.11.2008

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for oppvekst og kultur Ås rådhus, Lille sal 12.11.2008 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for oppvekst og kultur Ås rådhus, Lille sal 12.11.2008 FRA SAKSNR: 21/08 FRA KL: 19.00 TIL SAKSNR: 27/08 TIL KL: 22.10 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Vedtekter for skolefritidsordningene i Froland kommune.

Vedtekter for skolefritidsordningene i Froland kommune. Vedtekter for skolefritidsordningene i Froland kommune. Vedtekter for skolefritidsordningene i Froland kommune.... 1 1. Eierforhold.... 3 2. Retningslinjer og mål.... 3 3. Ansvarlig styringsorgan.... 3

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 04.03.2010 Tid: 19.00 22.00 MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET ORIENTERINGER: - PRESENTASJON AV LANDSKAPSANALYSE FOR OMRÅDEPLAN SKURLAGET-PLASSEN V/FESTE

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Leka kommune Møteprotokoll Formannskap Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 17.2.215 Tidspunkt: 11: 13:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Helge Johansen LEDER SP Trond C. Hiller

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Skolefritidsordningen (SFO)

VEDTEKTER FOR. Skolefritidsordningen (SFO) FAUSKE KOMMUNE VEDTEKTER FOR Skolefritidsordningen (SFO) I FAUSKE KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret sak 38/2011 16. juni 2011 NYE VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGER I FAUSKE KOMMUNE 2011-2014 Endring /rullering

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole og kultur. Inger Elise Netland Kolstø. Fung. skole- og kultursjef Ørjan Røed. Elin Davidsen møtte som sekretær.

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole og kultur. Inger Elise Netland Kolstø. Fung. skole- og kultursjef Ørjan Røed. Elin Davidsen møtte som sekretær. KARMØY KOMMUNE Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 31.01.07 Tid : Kl. 19.00 Til stede på møtet Medlemmer: 9 MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg skole og kultur Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 4/15 JUBILEUMSÅRET 2015 - MARKERING KNYTTET TIL ANDRE VERDENSKRIG

MØTEINNKALLING SAKLISTE 4/15 JUBILEUMSÅRET 2015 - MARKERING KNYTTET TIL ANDRE VERDENSKRIG GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg skole, oppvekst- og kultur Møtested: Gratangen rådhuset Møtedato: 07.04.2015 Tid: 14:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller email: postmottak@gamvik.kommune.no

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller email: postmottak@gamvik.kommune.no Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset : 23.09.2009 Tid: 11:00-13:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller email: postmottak@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles

Detaljer

VEDTEKTER FOR SFO I FRØYA KOMMUNE

VEDTEKTER FOR SFO I FRØYA KOMMUNE VEDTEKTER FOR SFO I FRØYA KOMMUNE Fastsatt av kommunestyret i Frøya den.23.02.2012. med hjemmel i Opplæringsloven, og revidert av Hovedutvalg for drift 10.06.2014. VEDTEKTER FOR KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER

Detaljer

LOPPA KOMMUNE VEDTEKTER FOR SFO GJELDER FRA 1.8.15

LOPPA KOMMUNE VEDTEKTER FOR SFO GJELDER FRA 1.8.15 1 LOPPA KOMMUNE VEDTEKTER FOR SFO GJELDER FRA 1.8.15 VEDTATT I KOMMUNESTYRET 1.10.91, MED ENDRINGER VEDTATT I SAK 5/93, 3/94, 78/97, 60/99, 26/02, 19/03, 44/06,13/10, 94/12 og 12/15. 1 2 Vedtektene for

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 16.11.2010 09.00 REFERATSAK FORMANNSKAPET DEN 16.11.2010

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 16.11.2010 09.00 REFERATSAK FORMANNSKAPET DEN 16.11.2010 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 16.11.2010 09.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 106/10 Sak 107/10 Sak 108/10 REFERATSAK FORMANNSKAPET DEN 16.11.2010

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 26.10.2011 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. KOMMUNE DØNNA MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.06.2014 Tid: kl. 09.30 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 5/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.11.2006 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 12.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Johnny Stenersen AP Nestleder

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 19.10.2010 Tid: 18.00 HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Eventuelt lovlig forfall meldes snarest til tlf. 75068000 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for oppvekst og kultur Moer sykehjem, 1.etg.1-3 17.03.2010

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for oppvekst og kultur Moer sykehjem, 1.etg.1-3 17.03.2010 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for oppvekst og kultur Moer sykehjem, 1.etg.1-3 17.03.2010 Fra HOK-sak: 6/10 Fra kl.: 19.00 Til HOK-sak: 9/10 Til kl.: 22.15 Av utvalgets

Detaljer

Etter møtet, ca. kl. 1130, blir det et treff med kontrollutvalget fra forrige periode på Næringshagen. Kontrollsekretær (sign) Tel: 74 11 14 77

Etter møtet, ca. kl. 1130, blir det et treff med kontrollutvalget fra forrige periode på Næringshagen. Kontrollsekretær (sign) Tel: 74 11 14 77 NAMSOS KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 26. februar 2008 Møtetid: Kl. 0900 Møtested: Namsos Samfunnshus, Møterom Lyon De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Møteinnkalling Tjenesteutvikling

Møteinnkalling Tjenesteutvikling Møteinnkalling Tjenesteutvikling Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.10.2009 Møtetid: Kl.

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for kultur og næring har møte den 08.02.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tillegg - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for kultur og næring har møte den 08.02.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tillegg - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for kultur og næring har møte den 08.02.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf.. 7845 5223 Epost: POSTPS@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

RENOVERING AV SKIHYTTA - SØKNAD OM TILSKUDD

RENOVERING AV SKIHYTTA - SØKNAD OM TILSKUDD Berlevåg kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 16.04.2013 Tid: 18:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 78 20 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Informasjon om bruken av trimrommene på Lensvik skole og rådhuset vil bli gitt. Agdenes kommune

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Informasjon om bruken av trimrommene på Lensvik skole og rådhuset vil bli gitt. Agdenes kommune Agdenes kommune Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.04.2007 Tid: kl. 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

VEDTEKTER FOR SFO I FRØYA KOMMUNE

VEDTEKTER FOR SFO I FRØYA KOMMUNE VEDTEKTER FOR SFO I FRØYA KOMMUNE Fastsatt av kommunestyret i Frøya den 23.02.2012, med hjemmel i Opplæringsloven VEDTEKTER FOR KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER I FRØYA 1 Retningslinjer 2 Definisjon og

Detaljer

Klasseturer i grunnskolen

Klasseturer i grunnskolen Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.05.2015 35359/2015 2015/2886 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/14 Komitè for levekår 02.06.2015 Bystyret 18.06.2015 Klasseturer i grunnskolen

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGENE I FROLAND KOMMUNE.

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGENE I FROLAND KOMMUNE. VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGENE I FROLAND KOMMUNE. Vedtekter for skolefritidsordningene i Froland kommune.... 1 1. Eierforhold.... 3 2. Retningslinjer og mål.... 3 3. Ansvarlig styringsorgan.... 3

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for oppvekst og kultur 31.08.2015 021/15 Kommunestyret 09.09.2015 053/15

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for oppvekst og kultur 31.08.2015 021/15 Kommunestyret 09.09.2015 053/15 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 5 FE- 15/735 15/6060 Hogne Hjerpås 24.08.2015 Kvalitetsmelding grunnskolen Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for oppvekst, utdanning og kultur

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for oppvekst, utdanning og kultur Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for oppvekst, utdanning og kultur Møtested: Formannskapssalen, Alta rådhus. Møtedato: 16. pktpber 2007. Tid: 10.00-12.00. Til stede på møtet: AP Torfinn Reginiussen

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Klæbu kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 12.03.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Rettigheter og plikter Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Her finner du som er forelder til en elev som går på grunnskolen, en oversikt over sentrale rettigheter og plikter. Rettighetene

Detaljer

SAKSPAPIRER M/VEDTAK

SAKSPAPIRER M/VEDTAK FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: Torsdag 27.05.2010 Tid: kl. 19.00 SAKSPAPIRER M/VEDTAK KOMMUNESTYRET SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 16/10 10/4 EIENDOMSSKATT - TERMINER 2010

Detaljer

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 17.12.2014 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 13.00 - Saksliste

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 17.12.2014 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 13.00 - Saksliste Sakspapirer Utvalg: Formannskapet Møtedato: 17.12.2014 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 13.00 - Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Bjørn Pedersen Svein Slåtsveen FO Marte Sørbø Rasmussen Jan

Detaljer

Møte FAU Halsen barneskole 24.02.2015

Møte FAU Halsen barneskole 24.02.2015 Møte FAU Halsen barneskole 24.02.2015 Tilstede: Randi Kalskin Ramstad (6. trinn), Marita Fjeldseth (1.trinn), Pål Raw Aspeslån (4. trinn, referent), Knut Fygle (7. trinn), Tine Jørgensen (5. trinn), Kristin

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 17-22 Utvalg: Hovedutvalg livsløp og kultur Møtested: Bergtun, Rødberg Dato: 13.06.2013 Tidspunkt: 14:00 18:00 Følgende medlemmer møtte: Sigrid E. Heggelien Erik

Detaljer

Samarbeidsutvalget, Grødem skole

Samarbeidsutvalget, Grødem skole Type møte MØTEINNKALLING Samarbeidsutvalget, Grødem skole Dato/ klokke Onsdag 01.04.09 kl. 18. 19.30 Personer Forfall Referent Leder SU : Kristine Enger poltisk repr. FAU: Linda Abrahamsen, Kathrine Edland

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 29.08.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 4/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 29.11.2005 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 14.40 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Forfall: MERKNADER: Johnny

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg for kultur, oppvekst og skole Møtested: Gml. herredshuset, Ignaveien 16, 2. etg. Dato: 28.08.2012 Tid: 19:00 Medlemmer som ikke kan møte på grunn av lovlig forfall

Detaljer

Administrasjonsutvalgets medlemmer

Administrasjonsutvalgets medlemmer Verdal kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalgets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 11.06.2015

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 20.01.2015 09:00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 20.01.2015 09:00 Protokoll STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 20.01.2015 09:00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Hege Rundsveen, Kari Wiegaard : Jan

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT BÅTSFJORD KOMMUNE PR.

REGNSKAPSRAPPORT BÅTSFJORD KOMMUNE PR. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 19.05.2011 Tid: 1800 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING I forkant av møtet vil

Detaljer

MØTEINNKALLING. Komite for grunnskole og barnehage. Dato: 17.12.2015 kl. 13:00 Sted: Flerbrukshuset Arkivsak: 15/00179 Arkivkode:

MØTEINNKALLING. Komite for grunnskole og barnehage. Dato: 17.12.2015 kl. 13:00 Sted: Flerbrukshuset Arkivsak: 15/00179 Arkivkode: MØTEINNKALLING Komite for grunnskole og barnehage Dato: 17.12.2015 kl. 13:00 Sted: Flerbrukshuset Arkivsak: 15/00179 Arkivkode: Mulige forfall meldes snarest til servicetorget 78943300, eller postmottak@vardo.kommune.no

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Hovedutvalget for oppvekst og kultur Møtested: Herredshuset Møtedato: 13.11.2013 Tid: 12.00 Det innkalles med dette til møte i Hovedutvalget for oppvekst og kultur

Detaljer

Velkommen til deg som er ny i Rennesøy kommune Informasjon om barnehage, skole og voksenopplæring for flerkulturelle innbyggere i Rennesøy kommune

Velkommen til deg som er ny i Rennesøy kommune Informasjon om barnehage, skole og voksenopplæring for flerkulturelle innbyggere i Rennesøy kommune Velkommen til deg som er ny i Rennesøy kommune Informasjon om barnehage, skole og voksenopplæring for flerkulturelle innbyggere i Rennesøy kommune Innhold Rettigheter/plikter etter alder... 2 Generelt

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Gruvekroa Møtedato: Torsdag 06.11.2014 Tid: kl 08.30 MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Formannskapet møter kl 08.30 for behandling av sak 55/14. Kl 09.00 12.00 blir det arbeidsmøte

Detaljer

Forfall meldes snarest på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no

Forfall meldes snarest på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no MØTEINNKALLING Oppvekst, skole- og kulturutvalg Dato: 18.06.2013 kl. 15:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00620 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE 61/13 13/850 RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR TAKSERING I HENHOLD TIL LOV OM EIENDOMSSKATT

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE 61/13 13/850 RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR TAKSERING I HENHOLD TIL LOV OM EIENDOMSSKATT ALVDAL KOMMUNE Møtested: Kammerset Møtedato: 24.10.2013 Tid: kl. 09.00 13.00 MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 60/13 13/722 BUDSJETTJUSTERING 2-2013 61/13 13/850 RAMMER

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Barnas Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kantina, Rådhuset Dato: 29.11.2013 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Kåfjord Barnas Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kantina, Rådhuset Dato: 29.11.2013 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kåfjord Barnas Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kantina, Rådhuset Dato: 29.11.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall meldes til skole. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Kåfjord

Detaljer

BUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN SØRREISA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunehuset, møterom 2 Møtedato: 01.11.2012 Kl: 09.00 Sørreisa, 25.10.2012 Gyldig forfall meldes til Ordfører Paul Dahlø på tlf. 99 20 46

Detaljer

Møteinnkalling for Arbeidsmiljøutvalget. Saksliste

Møteinnkalling for Arbeidsmiljøutvalget. Saksliste Trøgstad kommune Møtedato: 28.10.2014 Møtested: Møterom Havnås Møtetid: 14:00 Møteinnkalling for Arbeidsmiljøutvalget Forfall meldes til telefon 69681616. Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Saksbehandler: Connie H. Pettersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/607 Tilstandsrapport for Marker skole 2011-2012 ksbehandler: Ragnar Olsen Arkiv: A00 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 54/12 Oppvekst og omsorgsutvalget 13.11.2012 PS

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 07.03.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 02.04.2009 Tid: kl. 10.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 02.04.2009 Tid: kl. 10. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 02.04.2009 Tid: kl. 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

VEDTEKTER for Skolefritidsordningen(SFO) ved Harstad Montessoriskole SA

VEDTEKTER for Skolefritidsordningen(SFO) ved Harstad Montessoriskole SA VEDTEKTER for Skolefritidsordningen(SFO) ved Harstad Montessoriskole SA 1 FORMÅL 1.1 Virkeområde Vedtekten gjelder for skolefritidsordningen (SFO) ved Harstad Montessoriskole SA (HMSA). 1.2 Definisjon

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 20.03.2014 Tid: 13:30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Lihøve, kommunehuset, Leland Møtedato: 10.06.2015 Fra kl: 09:00 Til kl: Møteleder: Ordfører Magnar Johnsen Møteinnkalling: Innkalling ble sendt medlemmene

Detaljer

Informasjon om SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) ved Os skole.

Informasjon om SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) ved Os skole. Informasjon om SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) ved Os skole. Ordningen gjelder for elever i 1. t.o.m. 4. trinn. Det finnes igjen sentrale forskrifter om hvordan det skal være, men organiseres etter lokale

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Egil Fjellstad, Asle Cebakk, Andreas Mortensen og Svein O. Pettersen

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Egil Fjellstad, Asle Cebakk, Andreas Mortensen og Svein O. Pettersen KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kultur- og oppvekstutvalget Møtested: Vannvåg forretningsbygg Møtedato: 17.03.2004 Tilstede på møtet: Egil Fjellstad, Asle Cebakk, Andreas Mortensen og Svein O. Pettersen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Yvonne Kvernmo ( sekretær)

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Yvonne Kvernmo ( sekretær) GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 13.04.2015 Tid: 09:00-11:00 Til stede på møtet Medlemmer: Ronny Grindstein Rita Roaldsen Elsa Holm

Detaljer

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2012/13

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2012/13 Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2012/13 Innholdsfortegnelse Sammendrag 2 Innledning 2 Elevtall, grunnskoler og lærertetthet 2 Årsverk til undervisningspersonale og elevtimer 2 Spesialundervisning

Detaljer