3.1 Presentasjon av regnskap for 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "3.1 Presentasjon av regnskap for 2012"

Transkript

1 Presentasjon av regnskap for 2012 Ærede landsting, Regnskapet for foregående år legges frem til Landstinget til orientering hvert år. I følge forbundets vedtekter er det Representantskapet som godkjenner regnskapet for Hyperion etter innstilling fra Desisjonskomiteen. Representantskapet godkjente regnskapet på sitt møte i august, og regnskapet legges kun frem for landstinget til orientering. Vedlagt regnskap består av resultatregnskap, posteringsbilag, kontrolloppstilling og noter, regnskap etter konto, samt beretning fra revisor og sentralstyret. I tillegg til hele regnskapet legges det også frem en budsjettkontroll slik at landstinget kan sammenligne regnskapet med siste budsjettrevidering fra Det er en differanse mellom årsresultat i budsjettkontroll og oversiktsregnskap på 138 kroner. Dette er Frifondsmidler som ikke ble betalt ut, men som overføres til årets utbetaling. Regnskapet viser et årsresultat på , disse midlene inkludert. 3.1 Regnskap for 2012 Side 1

2 Budsjettkontroll per Inntekter 2012 rev 2. (f 0312) Regnskap 2012 Diferanse Noter 1.1 Generelle inntekter Statsstøtte, driftstilskudd Statsstøtte, internasjonalt arbeid Medlemskontingent Administrasjonsandel Frifond Momskompensasjon Utleie Salg av varer og tjenester og andre inntekter Sum Prosjektbaserte inntekter Annonser Pegasus Sommerleir Resirk-stand på The Gathering Kulturmidler Prosjektbaserte inntekter - Sum Andre inntekter Finansinntekter Frifond Sum Utgifter 2.1 Organisasjon Landstinget Sentrale organer Lønnskostnader Internasjonalt arbeid PR- og informasjonsarbeid Regionslagssatsningen Sum Administrativ drift Husleie Infrastruktur Sum Aktivitet Pegasus Sommerleir TG års jubileum Kulturmidler Utleieordningen Kurs og konferanser Ordenen Det Gyldne Horn Sum Andre kostnader Forsikringer og kontingenter Tap på fordringer Avskrivninger Andre kostnader Sum Finans-, revisjons og regnskapskostnader Revisor- og regnskapstjenester Finanskostnader Sum Totalsum 1 Inntekter Utgifter Sum

3 Noter 1 Opptrapping av momskompensasjonsordningen har gått tregere enn forbundet forventet. 2 Noe av utgiftene for siste nummer er ført i 2013 regnskapet. Utover dette ble masseutsendelse billigere enn forventet. 3 Økte utgifter til TG-standen primært som resultat av større mannskap og innkjøp av bedre mat. 4 Utgiftene til bilhold ble langt større enn forventet. Her kan om lag knyttes til repreasjon av H-02, mens majoriteten av kostnadene kan knyttes til problemer med H Posten andre kostnader består i all hovedsak av uforutsette utgifter i forbindelse med tap av depositum ved leie av campingvogn til TG-mannskap på ,50, og for ekstern konsulenthjelp etter serverhavari på kontoret. 6 Differanse fra regnskap på 138 kroner skyldes frifondsmidler overført til 2013-utbetalningen.

4 HYPERION-NORSK FORBUND FOR FANTASTISKE FRITIDSINTERESSER Org nr Årsregnskap for 2012

5 HYPERION-NORSK FORBUND FOR FANTASTISKE FRITIDSINTERESSER Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter DRIFTSKOSTNADER Lønnskostnad Avskrivning varige driftsmidler Nedskrivning varige driftsmidler Andre driftskostnader Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Annen renteinntekt Annen rentekostnad Netto finansposter ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD Skattekostnad på ordinært resultat ÅRSRESULTAT DISPONERING AV ÅRSRESULTAT Overført til annen egenkapital Sum

6 HYPERION-NORSK FORBUND FOR FANTASTISKE FRITIDSINTERESSER Eiendeler Note ANLEGGSMIDLER Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar mv Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i datterselskap Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler OMLØPSMIDLER Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler SUM EIENDELER

7 HYPERION-NORSK FORBUND FOR FANTASTISKE FRITIDSINTERESSER Egenkapital og gjeld EGENKAPITAL Note Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital GJELD Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Oslo, 25. april 2013 Patrick Talatas generalsekretær/daglig leder Felix Vaager Brekke styrets leder Trygve B Moen haaland nestleder Fredrik Vaaheim nestleder Peder A Holten Hulthin styremedlem Liv Sarah Ansnes styremedlem Mari Embla Nerhus styremedlem Vincent Robert H Jalland styremedlem Ingrid Susanne Bergø styremedlem Trude Gaugstad Kraft styremedlem Ian Phillip Darlington styremedlem

8

9 HYPERION-NORSK FORBUND FOR FANTASTISKE FRITIDSINTERESSER Noter til regnskapet for 2012 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Omløpsmidler/Kortsiktig gjeld Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi. b) Anleggsmidler/Langsiktig gjeld Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til gjenvinnbart beløp ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdi av fremtidige kontantstrømmer knyttet til eiendelen. Nedskrivingen reverseres når grunnlaget for nedskrivingen ikke lenger er til stede. c) Driftsinntekter Offentlig støtte inntektsføres løpende etter hvert som det mottas. Eventuelle øremerkede midler som ikke er benyttet til formålet på balansedagen avsettes som kortsiktig gjeld. Salg av varer og tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres. d) Pensjon Virksomheten har en innskuddsordning. Pensjonspremien kostnadsføres løpende og klassifiseres under lønnskostnader. Note 1 Anleggsmidler Varebiler Kontorutstyr Inventar Sum Anskaffelseskost Tilgang Avgang Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Akkumulerte nedskrivninger Balanseført verdi pr Årets avskrivninger Årets nedskrivninger

10 HYPERION-NORSK FORBUND FOR FANTASTISKE FRITIDSINTERESSER Noter til regnskapet for 2012 Note 2 Ansatte, godtgjørelser til daglig leder, styret og revisor Lønn Pensjonskostnader Arbeidsgiveravgift Andre ytelser Antall årsverk 2 2 Styrets medlemmer har ikke mottatt styregodtgjørelse. Lønn til daglig leder/generalsekretær utgjør kr Styrets nesteleder har mottatt kr i lønn og andre godtgjørelser i 2012 for jobben som kontormedarbeider/organisasjonssekretær. Revisors honorar utgjør kr for revisjon og kr for annen bistand. Honorarene er oppgitt inklusive merverdiavgift. Note 3 Skatt Virksomheten er ikke skattepliktig for sine aktiviteter. Note 4 Egenkapital Annen egenkapital Egenkapital pr Årets resultat Egenkapital pr Note 5 Investering i datterselskap Selskap Eierandel Resultat 2011 Egenkapital 2011 Bokført Unicorn Information Systems AS 88 % Selskapets årsregnskap for 2012 er ikke ferdigstilt. Note 6 Andre driftskostnader I regnskapslinjen andre driftskostnader inngår det reduksjon for mottatt merverdiavgiftskompensasjon i 2012 med kr

11 HYPERION-NORSK FORBUND FOR FANTASTISKE FRITIDSINTERESSER Noter til regnskapet for 2012 Note 7 Bundne midler Det er ingen bundne midler i selskapets bankinnskudd pr Skyldig skattetrekk utgjør kr , og er innbetalt på forfall Note 8 Driftsinntekter Salg, utleie og utlegg Medlemskontingent Sum salgsinntekter Frifond Kulturmidler Statsstøtte (BLD) Andre inntekter Sum andre driftsinntekter

12

13

14

15

16

17 147 Hyperion Resultatregnskap med fjorårstall Periode: 1-13/2012 NOK Dato:: Kontonr Tekst DRIFTSINNTEKTER Denne periode i år % av oms. Denne periode i fjor Hittil i år % av oms. Hittil i fjor 3100 Salgsinntekt ,45 0, , ,45 0, , Salg utenfor avgiftsområdet 0,00 0,00 740,00 0,00 0,00 740,00 Sum salgsinntekter ,45 0, , ,45 0, , Frifond ,80 0, , ,80 0, , Kulturmidler LNU ,10 0, , ,10 0, , Annonseinntekt 0,00 0, ,00 0,00 0, , Leieinntekter ,69 0, , ,69 0, , Felleskostnader 0,00 0, ,70 0,00 0, , Statsstøtte ,00 0, , ,00 0, , MVA kompensasjon ,00 0, , ,00 0, , Medlemskontingent ,16 0, , ,16 0, , POPULUS Studieforb. 135,00 0,00 0,00 135,00 0,00 0, Prosjektinntekter, støtte 0,00 0, ,00 0,00 0, , Andre inntekter ,27 0, , ,27 0, ,88 Sum andre salgsinntekter ,02 0, , ,02 0, ,77 SUM DRIFTSINNTEKTER ,47 0, , ,47 0, ,46 DRIFTSKOSTNADER 4200 Innkjøp ferdigvarer 0,00 0, ,00 0,00 0, , Frakt, toll og spedisjon ferdigvarer 5 601,00 0, , ,00 0, , Innkjøp varer for videresalg ,95 0, , ,95 0, , Emballasje 7 440,00 0, , ,00 0, , Fremmedytelse og underentreprise 0,00 0,00-625,00 0,00 0,00-625,00 Sum varekostnader ,95 0, , ,95 0, ,19 DEKNINGSBIDRAG ,52 0, , ,52 0, , Lønn til ansatte ,78 0, , ,78 0, , Lønn uten arb.g.avg. 0,00 0, ,00 0,00 0, , Lønn og honorar inkl FP 0,00 0,00 824,48 0,00 0,00 824, Lønn og honorarer under grensen ,00 0, , ,00 0, , Avsatte feriepenger ,49 0, , ,49 0, , Fritt månedskort ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Yrkesskadeforsikring, skattepl. del 0,00 0, ,00 0,00 0, , Motkonto fordeler ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Arb.g.avg. avs. feriepenger ,48 0, , ,48 0, , Avsatt arb.g.avg. av feriepenger 7 258,92 0, , ,92 0, , Refusjoner av sykepenger 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Annen refusjon ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Sum lønnskostnader ,67 0, , ,67 0, , Gaver til ansatte 369,90 0,00 0,00 369,90 0,00 0, Overtidsmat 0,00 0,00 145,00 0,00 0,00 145, Obligatorisk tjenestepensjon OTP 3 086,83 0, , ,83 0, , Annen personalkostnad 9 273,71 0, , ,71 0, ,00 Sum andre personalkostnader ,44 0, , ,44 0, ,00 Sum kostnader arbeidskraft ,11 0, , ,11 0, , Avskrivning transportmidler ,67 0, , ,67 0, , Avskrivning maskiner ,77 0, , ,77 0, , Avskrivning inventar ,09 0, , ,09 0, , Nedskrivning varige driftsmidler 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 Sum av- og nedskrivninger ,53 0, , ,53 0, , Frakt, transport, forsikring v/varefors ,42 0, , ,42 0, , Toll og spedisjonskostnad 0,00 0,00 588,00 0,00 0,00 588,00 Sum fraktkostnader ,42 0, , ,42 0, , Elektrisitet 1 248,30 0, , ,30 0, , Leie lokaler ,18 0, , ,18 0, , Leie parkering ,51 0, , ,51 0, ,00 Utarbeidet av: OCON Regnskap AS Side:: 79 Tid:: Tid:: 16:53 16:53

18 147 Hyperion Resultatregnskap med fjorårstall Periode: 1-13/2012 NOK Dato:: Kontonr Tekst Denne periode i % av Denne periode Hittil i år % av Hittil i fjor år oms. i fjor oms Felleskostnader lokaler ,56 0, , ,56 0, , Husleie arrangementer ,00 0, , ,00 0, , Renhold 4 519,12 0, , ,12 0, , Annen kostnad lokaler 0,00 0, ,84 0,00 0, ,84 Sum kostnader lokaler ,67 0, , ,67 0, , Leie maskiner ,00 0, , ,00 0, , Leie inventar 4 400,00 0, , ,00 0, , Leie datasystemer ,48 0, , ,48 0, , Leie andre kontormaskiner ,00 0, , ,00 0, , Leie transportmidler ,00 0, , ,00 0, ,00 Sum leie maskiner og utstyr ,48 0, , ,48 0, , Kostnadsførte maskiner 0,00 0, ,00 0,00 0, , Kostnadsført inventar 3 620,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Driftsrekvisita ,83 0, , ,83 0, , Kostnadsført datautstyr 0,00 0, ,25 0,00 0, , Programvareanskaffelser 760,00 0,00 343,32 760,00 0,00 343, Programvare årlig vedlikehold 8 284,25 0, , ,25 0, , Programvare Bankterminal og Datakommunikasjon1 316,52 0,00 0, ,52 0,00 0, Arbeidsklær og verneutstyr ,00 0,00 498, ,00 0,00 498,00 Sum kostnadsførte anskaffelser ,60 0, , ,60 0, , Rep. og vedlikehold utstyr 105,12 0,00 0,00 105,12 0,00 0, Rep. og vedlikehold annet 0,00 0,00 332,50 0,00 0,00 332,50 Sum reparasjoner og vedlikehold 105,12 0,00 332,50 105,12 0,00 332, Revisjonshonorar ,88 0, , ,88 0, , Regnskapshonorar ,00 0, , ,00 0, , Honorar juridisk bistand 1 125,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Sum eksterne honorarer ,88 0, , ,88 0, , Kontorrekvisita 9 199,05 0,00 443, ,05 0,00 443, Trykksaker 0,00 0, ,23 0,00 0, , Aviser, tidsskrifter, bøker 0,00 0,00 466,72 0,00 0,00 466, Møter, kurs, oppdatering ,71 0, , ,71 0, , Annen kontorkostnad ,00 0,00 502, ,00 0,00 502, Telefon 957,55 0, ,64 957,55 0, , HyperSys forbruk ,51 0, , ,51 0, , Datakommunikasjon 4 877,88 0, , ,88 0, , Porto ,08 0, , ,08 0, ,20 Sum kontorkostnader ,78 0, , ,78 0, , Bensin H02 DH76125 Caravelle 9 714,13 0, , ,13 0, , Diesel H03 BP46822 MB Vito 0,00 0, ,73 0,00 0, , Diesel H04 UR57583 Caravelle ,07 0,00 0, ,07 0,00 0, Vedlikehold H02 DH76125 Caravelle ,33 0, , ,33 0, , Vedlikehold H03 BP46822 MB Vito 0,00 0, ,45 0,00 0, , Vedlikehold H04 UR57583 Caravelle ,25 0,00 0, ,25 0,00 0, Forsikring og avg. H02 DH76125 Caravelle 9 243,50 0, , ,50 0, , Forsikring og avg. H03 BP46822 MB Vito 0,00 0, ,00 0,00 0, , Forsikring H04 UR57583 Caravelle ,44 0,00 0, ,44 0,00 0, Fjellinjen H02 DH76125 Caravelle 4 215,00 0, , ,00 0, , Fjellinjen H03 BP46822 MB Vito 0,00 0, ,00 0,00 0, , Fjellinjen H04 UR57583 Caravelle 7 848,51 0,00 0, ,51 0,00 0,00 Sum bilkostnader ,23 0, , ,23 0, , Bensin/diesel andre biler 0,00 0,00 511,10 0,00 0,00 511, Reisekostnad, ikke oppg.pliktig ,63 0, , ,63 0, , Månedskort tillitsvalgte ,00 0, , ,00 0, , Diettkostnad, ikke oppgavepliktig 6 196,56 0, , ,56 0, , Overnatting ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Sum reise, diett, bilgodtgj ,19 0, , ,19 0, , Provisjonskostnad, oppgavepliktig 855,03 0,00 874,04 855,03 0,00 874,04 Sum provisjonskostnader 855,03 0,00 874,04 855,03 0,00 874, Reklamekostnader ,95 0, , ,95 0, , Reklameartikler ,46 0, , ,46 0, , Andre salgskostnader 0,00 0,00 250,00 0,00 0,00 250,00 Sum salgs- og reklamekostnader ,41 0, , ,41 0, , Kontingent, fradragsberettiget ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Utarbeidet av: OCON Regnskap AS Side:: 80 Tid:: Tid:: 16:53 16:53

19 147 Hyperion Resultatregnskap med fjorårstall Periode: 1-13/2012 NOK Dato:: Kontonr Tekst Denne periode i % av Denne periode Hittil i år % av Hittil i fjor år oms. i fjor oms Kontingent, ikke fradragsberettiget 1 165,00 0, , ,00 0, , Gaver, fradragsberettiget 1 001,50 0,00 0, ,50 0,00 0, Gaver, ikke fradragsberettiget ,80 0,00 0, ,80 0,00 0,00 Gaver og kontingenter ,30 0, , ,30 0, , Forsikringspremie ,87 0,00 0, ,87 0,00 0,00 Sum forsikringer ,87 0,00 0, ,87 0,00 0, Garantikostnad 2 622,12 0, , ,12 0, , Frifond ,77 0, , ,77 0, , Momskompensasjon ,60 0, , ,60 0, , Andre tilskudd egne org ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Kostnader arrangement ,07 0, , ,07 0, , Bank og kortgebyrer ,60 0, , ,60 0, , Øreavrunding 0,10 0,00 69,51 0,10 0,00 69, Kredittkortprovisjon 521,35 0,00 27,00 521,35 0,00 27, Gebyr Lindorff 2 187,50 0, , ,50 0, , Andre kostnader ,57 0, , ,57 0, ,25 Sum andre kostnader ,68 0, , ,68 0, , Tap ved avgang anleggsmidler 1 000,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Tap på fordringer 1 792,00 0, , ,00 0, ,00 Sum tap/gevinst o.l ,00 0, , ,00 0, ,00 Sum andre driftskostnader ,19 0, , ,19 0, ,85 SUM DRIFTSKOSTNADER ,25 0, , ,25 0, ,83 DRIFTSRESULTAT ,22 0, , ,22 0, ,63 FINANSINNT. OG -KOSTN Renteinntekter, bank ,97 0, , ,97 0, , Renteinntekter, kunder 192,50 0,00 0,00 192,50 0,00 0, Annen finansinntekt 0,00 0,00-72,95 0,00 0,00-72,95 Sum finansinntekter ,47 0, , ,47 0, , Renter/provisjon kassekreditt 0,00 0,00 11,32 0,00 0,00 11, Rentekostnad leverandørgjeld 598,67 0,00 0,00 598,67 0,00 0, Annen rentekostnad 64,00 0,00 135,24 64,00 0,00 135, Finanskostnader 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 Sum finanskostnader 662,67 0, ,56 662,67 0, ,56 SUM NTO. FINANSPOSTER ,80 0, , ,80 0, ,50 ORD. RESULTAT FØR SKATT ,02 0, , ,02 0, ,13 EKSTRAORDINÆRE POSTER ÅRSRESULTAT ,02 0, , ,02 0, ,13 Overskudd + / Underskudd - Utarbeidet av: OCON Regnskap AS Side:: 81 Tid:: Tid:: 16:53 16:53

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 5 976 308 2 813 304 Annen driftsinntekt 29 092 5 548 Offentlig tilskudd 5 184 632 187 475 Sum driftsinntekter 6 190 032 3

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 398 354 496 174 Annen driftsinntekt 105 152 129 372 Offentlig tilskudd 4 66 378 46 499 Sum driftsinntekter 569 884

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854960)

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854960) 12.9.2014 Gmail - Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854960) Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854960) leder@sbio.no 8. september 2014 kl. 20.10 Til: s.sorensen@studentvelferd.no

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Driftsinntekter 4 7 932 118 10 450 981 Salg av spillerrettigheter 4 333 136 3 787 500 Sum driftsinntekter 8 265 254 14 238 481 Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap 2007 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2007 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2007 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6.161.561 12.271.651 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Avvik 2014 mot budsjett Salgsinntekt 2 704 511 4 609 014 1 820 600 883 911 (medlemskontingent, treningsavgifter,

Detaljer

Note 2014 2013 ANLEGGSMIDLER Varige driftsmidler Transportmidler 309 429 Inventar, IKT-utstyr, kontormaskiner 12 24 Sum varige driftsmidler 6 322 454

Note 2014 2013 ANLEGGSMIDLER Varige driftsmidler Transportmidler 309 429 Inventar, IKT-utstyr, kontormaskiner 12 24 Sum varige driftsmidler 6 322 454 36 37 RESULTATREGNSKAP 01.01. 31.12. BALANSE PR. 31.12. Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Medlemskontingent og serviceavgift 1 27 919 26 665 Innkjøpsavtaler 2 25 546 23 604 Driftsinntekt, camping 6 107 5

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Generalforsamling. Kragerø Golf AS

Generalforsamling. Kragerø Golf AS Generalforsamling Kragerø Golf AS 25. februar 2010 Til aksjonærene i Kragerø Golf AS INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING I KRAGERØ GOLF AS Det innkalles med dette til generalforsamling i Kragerø Golf AS torsdag

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Kontingenttilskudd 1 845 674 1 993 851 Driftskostnader

Detaljer

Note 2014 2013 2012. Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128

Note 2014 2013 2012. Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128 Aktivitetsregnskap 2014 Resultatregnskap for perioden 01.01.-31.12. (NOK 1.000) Note 2014 2013 2012 Anskaffede midler Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128 Inntekter fra aktiviteter som oppfyller foreningens

Detaljer

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31.

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31. Normisjon Region Øst oéëìäí~íêéöåëâ~é Note Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt Gaver for prosentberegning Gaver uten prosentberegning Testamentariske gaver (uten prosentberegning Tilskudd Annen

Detaljer

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor RESULTATREGNSKAP DnR DnRS Noter 2004 2003 2004 2003 Medlemskontingent/Serviceavgift 4 813 283 4 678 486 13 938 519 13 611 895 Salgsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Det norske Baptistsamfunn

Årsregnskap. Det norske Baptistsamfunn Årsregnskap 2012 Det norske Baptistsamfunn Resultatregnskap 1.1-31.12 Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER Gaver - andre driftsinntekter 1 9 282 373 8 901 110 Testamentariske gaver 0 1 700 406 Prosjektinntekter

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2014 69. driftsår

Årsmelding og regnskap 2014 69. driftsår Innhold Årsmøtet... 4 Styrets beretning... 5 Lagets organer... 6 Medlemssparing og medlemmer... 7 Lagets drift... 7 Sluttord... 8 Resultatregnskap for Coop Hamarvik 2014... 9 Balanse for Coop Hamarvik

Detaljer