Sak Vedlegg 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sak 35-06. Vedlegg 1"

Transkript

1 Sak Vedlegg 1

2 Helse Fonna HF Regnskap 2005 Regnskap 2006 Budsjett 2006

3 Helse Fonna HF

4 Pasientservice

5 ) Medisinsk klinikk

6 Kirurgisk klinikk

7 ) KK-barn

8 Psykiatrisk klinikk

9 DTK

10 Akuttklinikk

11 Internservice

12 Adm.dir

13 Økonomi &IKT

14 HR

15 Gjestepasientoppgjør

16 Investeringer pr Mai Mai Regnsk akk Mål akk Brukt Årsbudsjett Bygg % MTU % IKT-Fonna % Kun telefoni HVIKTAS % Annet % SUM % Investeringer i Helse Fonna pr Mai Regnsk akk Mål akk Bygg MTU IKT-Fonna HVIKTAS Annet

17 Overtid Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Timer 2006 Timer 2005 Kostnad 2006 Budsjett 2006 Kostnad 2005

18 Stillinger/årsverk Totalt Hittil (B) Adm dir 10,8 11,8 11,2 Økonomi 25,4 25,8 27,1 HR 17,5 17,5 18,7 Pasientservice 35,2 36,4 35,8 Med.klinikk 338,9 347,0 353,2 Kir.klinikk 393,0 394,0 389,1 Psyk.klinikk 602,7 626,1 661,7 KK/Barn klinikk 202,5 190,0 189,1 Akuttklinikk 289,5 298,4 299,0 DTK 164,1 172,2 180,3 Inte rnse rvice 250,0 241,5 234,9 Tota lt 2 329, , ,0

19 Totale lønnskostnader pr Mai Regnskap I fjor

20 ISF-inntekter pr Mai Ifjor

21 Sum Poliklinikkinntekter pr Mai Pol.inntekter 2006 Pol.inntekter 2005 Pol.inntekter Budsjett Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Poliklinikk spesifkasjon Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Somatisk poliklinikk Somatisk poliklinikk Somatisk poliklinikk bud Psykiarisk poliklinikk Psykiarisk poliklinikk Psykiarisk poliklinikk bud Lab/røntgen Lab/røntgen Lab/røntgen bud

22 Produksjon Rekneskap hittil Budsjett til no Avvik Budsjett 2006 Prognose 2006 Rekneskap 2005 Somatikk Sjukehusopphald Dagkirurgi/dagbeh DRG-poeng Pol.kons Psykiatri Liggjedøgn Opphaldsdagar, dagpas Pol.kons

23 Produksjon somatikk Antall sykehusopphold Antal DRG-poeng Antall Jan Feb Mar Apr Mai Sykehusopphold 2005 Sykehusopphold 2006 Sykehusopphold budsj Antal Jan Feb Mar Apr Mai Månad DRG-poeng 2005 DRG-poeng 2006 DRG-budsj-06 Polikliniske konsultasjoner Dagbehandling Antal Jan Feb Mar Apr Mai Måned Pol kons 2005 Pol kons 2006 Pol kons budsj 2006 Antall Jan Feb Mar Apr Mai Dag beh 2005 Dag beh 2006 Dag beh budsj

24 Produksjon psykiatri Psykiatri Fonna Antal Rekneskap Budsjett Til no Liggjedøgn Opphaldsdagar, dagpas. Pol.kons Produksjonstypar

25 Økonomi tal og tiltak Saksnr. 35/06 Resultater pr mai 2006 Møtedato: 16. juni 2006 Møtestad Valen Saksbehandlar: Marit Sandve Myrland Dato. framstilling: 13. juni 2006 Ikkje offentlig jf. Vedlegg: Trykte vedlegg: Utrykte vedlegg Arkiv Tidlegare handsaming i styremøtet Tal pr klinikkar Økonomi tal og tiltak pr mai 2006 Resultat Resultatet etter mai månad har vi oppnådd eit resultat på -59,2 mill mot eit budsjett på 46,9 mill. Det vil sei eit negativt avvik på 10,3 mill. Avviket består av 4,1 mill på inntektene, 4,2 mill på driftskostnadane og 2,0 mill på finans. Resultatet er i mai forverra med 1,1 mill. Når vi tek omsyn til meirinntektene på ramme, ser vi at årsaka til resultatavviket er både mindre inntekter og større bruk av kostnadar enn planlagt. Side 1 av 6

26 Inntekter Inntektene i mai månad er negative med 1 mill i forhold til budsjett. Poliklinisk behandling og ISF (innsatsstyrt finansiering) er begge negative med totalt 3,6 mill, mens rammeinntekta og andre inntekter er positiv med 2,7 mill. Hittil i år er poliklinikk og ISF negative med 14,2 mill og andre inntekter og ramme er positiv med 10 mill. Den polikliniske verksemda varierar noko frå månad til månad og har hittil i år ikkje vore på mål. Det er sett fokus på dette og vi har analysert og funne fylgjande: Avvik i forhold til planlagt volum er stk Kroner hittil i rekneskapen viser avvik på 6,7 mill Dette skuldast: 1,2 mill volumbasert 1,7 mill takstreduksjon fertilitet og oralkirurgi 1,0 mill lab/røntgen 1,3 mill psykiatri takstreduksjon 1,5 mill anna (Førebels ikkje spesifisert ) Totalt 6,7 mill. Ulike endringar i takstane er utført i Blant anna er takstane på fertilitet nedsett. Dette åleine fører til ei reduksjon på poliklinikk-inntektane med ein årsverknad på ca 2,5 mill og er ei endring med omsyn til budsjettforutsetninga. Vi har hittil ikkje funne nokon tiltak som kan kompensera for denne verknad. Andre takstendringar er likeeins vanskeleg å finna tiltak for. Det vi kan sjå særleg på er taksbruk og registrering og samstundes sikre ekstra at ny versjon av pasientsystemet gir korrekte berekningar. ISF-inntektene er negative både på volum og kroner. Det gjeld både for dag og døgnbehandling. Det er orientert i tidlegare styremøter om endringane av DRG-vektene i 2006, med konsekvenser ein prisreduksjon. Dette kan totalt for året gi ei negativ verknad på ca 9 mill. For å kompensera for denne endringa, må vi betre kodinga og også auka volumet. Det er gjort ulike tiltak for å auke volumet for ISF i tråd med vedtaka frå forrige månad. Kirurgi har lagt detaljerte planar for ei produksjonsauke og er på dette tidspunkt optimistiske. Det er innført ei arbeidsdeling med pendling av legar mellom Stord og Haugesund sjukehus, for slik å utnytta kompetanse og kapasitet betre. Det har blitt ført aktiv dialog med primærhelsetenesta for å få fleire pasientar til sjukehuset på Stord. Vi byrjar nå å ane ei positiv verknad av dette arbeidet. KK-barn har likeeins utfordring på Stord. Hittil har det vore for lite pasientar til å utnytta kapasiteten på gynekologi. Etter aktiv markedsføring, har Klinikken nå merka ei auke i pasientar, men er på noverande tidspunkt usikker på effekten. Rammeinntekta viser eit positivt avvik hittil på 7,3 mill. Dette skuldast inntekter knyta til opptrappingsplanen for psykiatri, som blei overførte frå i fjor. Posten har tilsvarande kostnader og gjeld i si heilheit sluttføring av ombygging på Valen. Side 2 av 6

27 Rus og Tuestad har førebels ikkje budsjett-tal. Rekneskapen er likevel ført med både inntekter og kostnader slik at det ikkje gir noko resultateffekt. Budsjett-talet vil bli oppdatert ved revidert budsjett. Andre inntekter er positive i forhold til budsjett. Årsaken er primært endring i rekneskapsføringa samt noko pessimistisk budsjettert. Produksjon Nedanståande tabell viser produksjon i volum for somatikk og psykiatri. Dette viser at vi pr mai har negative tal på alle område innan somatikk. Polikliniske konsultasjoner viser her eit positivt avvik mens vi kronemessig har negativt. Dette er forklårt ovanfor. Aktive tiltak og detaljerte planar er iverksett for å auka volumet på sjukehusopphald og dagbehandling. Særleg gjeld det produksjonsauke og utnytting av kapasitet på Stord og Odda. Planane for Odda er førebels ikkje detaljisert, men auken er planlagt med effekt i 2. halvår. Drifta i dei somatiske klinikkane ber preg av ulik tilgong av pasientar på dei ulike sjukehusa. Haugesund har svært stor tilgong i forhold til kapasitet mens dei små sjukehusa har for lite. Retten til fritt sjukehusval gjer at ein ikkje automatisk kan fordela produksjonen i henhold til optimal kapasitetsutnytting. Likevel er klinikkane innan somatikk positive og optimistiske med hensyn på den planlagte produksjonsauken. For psykiatri er det positiv utvikling på volum på polikliniske konsultasjonar. Det er negativt for dagbehandling og døgnopphald. Sistnevnde er i tråd med styring og fokus. Aktiviteten innan psykiatri styres meir mot dag og poliklinisk behandling og mindre produksjon på døgn-einingane, noko som er i tråd med opptrappingsplanen. Fonna Rekneskap hittil Budsjett til no Avvik Budsjett 2006 Somatikk Sjukehusopphald Dagkirurgi/dagbeh DRG-poeng Pol.kons Psykiatri Liggjedøgn Opphaldsdagar, dagpas Pol.kons Drifta på spykiatri ber preg av omstilling. Klinikken er likevel optimistisk med omsyn på oppnåing av planlagt produksjon. Alle nye DPS ar er no i drift, noko som er venta å gi ei positiv effekt. Likevel er driftsendringane tilknyta opptrappingsplanen krevande å setja i verk. Side 3 av 6

28 Kostnadar Varekostnader Etter mai månad har varekostnadane eit negativt avvik på 1,5 mill. Av dette er 0,8 mill relatert til mai månad. Det er i hovedsak medisinske forbruksvarer og kjøp av tenester som meirforbruket er relatert til. Vi har også i år eit stramt budsjett for varekostnadene, men meiner likevel at det er sett realistisk både ut frå planlagt drift og dei tiltaka og endringane som vil bli gjort i Løn Løn har denne månad eit negativt avvik på 1,5 mill og hittil i år eit negativt avvik på 1,8 mill. Avviket har vore aukande dei 3 siste månader. Lønsauken som har funne stad, er i dei kliniske einingane. Etter april månad, blei det utført ei grundig analyse av total løn. Funna viste at fast løn, overtid og innleige hadde auka meir enn planlagt. Analysen viste samstundes at mai månad mest sannsynleg ville forverra situasjonen. Rekneskapen pr mai viser at desse funna og anslaga har funne stad. Det er difor sett i verk korrigerande tiltak for å snu den negative utviklinga. Stort fokus er retta mot planane for ferieavvikling, slik at det ikkje blir brukt meir ekstra- og ferie innleige enn heilt naudsynt. Vidare har vi fokus på oppfylgjing av lønsbruken og har blant anna vekerapportering på all variabel løn og utviding på fast løn.. Lønsauken i 2006 er budsjettert stramt og vi har meldt tidligare om risikoen på dette området. Derimot har vi skissert tiltak som skal sikre at dette ikkje vil gi ytterlegare negative konsekvensar. Vi ser på auken i lønsbruken med bekymring. Når konsekvensane hittil ikkje er større enn rekneskapen viser, har det årsak i at det er underbruk av andre lønskostnader. Det gjeld særleg kurs og kompetanse. Likevel meinar vi at det er mogleg å innfri kravet i budsjettet på denne posten. Forutsetninga er at tiltaka som er og blir iverksett gir dei positive effektane som er berekna. Andre driftskostnader Andre driftskostnadar har hittil i år eit negativt avvik på 1,7 mill. Avviket må lesast som ei ekstra kostnad på 6,5 mill og eit mindre forbruk på 4 mill. Avviket må også sjåast saman med det positive inntektsavviket som er forklart ovanfor. Reellt resultatavvik på denne posten er dermed positivt med 3 mill. Bruk og avvik på denne art blir nøye fylgd og vil bli tilpassa budsjett i komande månadar. Vi reknar med å bruka alt det som er budsjettert på ADK. Finanskostnadane har hittil eit negativt avvik på 2 mill. Som tidlegare meld, vil dette avviket auka til ca 4 mill. Vår intensjon er at avviket skal dekkjast av tilsvarande positivt avvik på avskrivingane. Dersom nye og endra forutsetningar gjer at dette ikkje vert muleg, vil konsekvensen bli eit tilsvarande avvik. Avskrivingane Vi har eit positivt avvik på avskrivingane hittil på 0,9 mill. Dekomponeringa av alle anlegg er nå sluttført og vi ser den fulle konsekvensen av endringa. Det er enno nokre usikre element i denne posten, noko som styret vil få ytterlegare munnleg informasjon om. Vi reknar med at vi har fått klårheit i alle moment på dette området innan sommaren er avslutta.. Oppsummering Driftsresultatet pr mai er negativt i forhold til budsjett og har blitt forverra i denne månad. Avviket skuldas mindre inntekter på 4 mill og for høge kostnadar på ca 4 mill. Side 4 av 6

29 Av kostnadsbruken er det særleg løn som er bekymringsfull. Inntektene blir prega av endra forutsetningar på DRG-vekter og takstar på poliklinikk. Investeringar Totale investeringar er i tråd med framdrift.byggeprosjekta går etter plan mens utgiftene ligg føre. Dette vil det ikkje føra til totalt større bruk enn plan, men eit brudd i periodiseringa. Alle dei store byggjeprosjekta tilknyta opptrappingsplanen for psykiatri er no sluttførte. Karmøy DPS, som det siste bygget, blei formellt opna 12 juni. (se tabell ) Dei mindre byggjeprosjekta som er prioriterte og planlagte i 2006 går etter planen. Vi reknar med å bruka dei planlagte bygge-investeringane. MTU og IKT ligg noko på etterskot i forhold til budsjett. På noverande tidspunkt reknar vi likevel med at dette vil bli intensivert i 2. halvår. Vi reknar med å bruka alle tildelte midlar for investeringane. Mai Regnsk akk Mål akk Brukt Årsbudsjett Bygg % MTU % IKT-Fonna % Kun telefoni HVIKTAS % Annet % SUM % Likviditet Behaldninga i kontantar var pr utgongen av mai negativ med 74,8 mill. Vi brukar driftskreditt for å betala for våre plikter. Dette er i tråd med budsjett og berekninger. Vi vil ha behov for driftskreditt og byggjelån heile året. Risiko og tiltak Vår risiko i budsjettet er etter denne månad knyta til både inntekter og kostnadar. Risikoen på inntektene er relatert til ISF og gjeld særleg for endringa av DRG-vektinga. For polikliniske inntekter gjeld risikoen endring av takstar både på somatikk og psykiatri og oppnåing av produksjonstala. Risikoen på kostnadane er i komande månadar i særleg grad relatert til løn. Korrigerande tiltak er sett i verk og ekstraordinære tiltak er under planleggjing. Framlegg til vedtak: Styret tar saka til orientering. Styret ber administrasjonen fortsatt sikre at kostnadsbruk er i tråd med totale inntekter og at volum for pasientbehandlinga er i tråd med budsjett. Side 5 av 6

30 Vedlegg 1 : Resultat pr eining Haugesund 14 juni 2006 Johannes Kolnes Adm.dir Side 6 av 6

31 Administrerande direktør si orientering Saksnr. 36/06 Administrerande direktør si orientering Møtedato: Møtestad Valen Saksbehandlar: Adm. direktør Dato. framstilling: Ikkje offentlig jf. Vedlegg: Trykte vedlegg: Utrykte vedlegg Arkiv Tidlegare handsaming i styremøtet 1. Helse 2020 Orientering om saka i møte v/styremedlem Bjørg Sandal 2. Lønnsoppgjeret 2006 Munnleg orientering i styremøte 3. Lokalsjukehusprosjekt Saka blei utsett i sist styremøte. Presentasjon av gjennomføringsprosjekt i møtet. Framlegg til vedtak: Styret tar meldingane til orientering Side 1 av 1

32 Sak til styremøtet Saksnr. 37/06 Inntektsmodellen 2007 Møtedato: 16. juni 2006 Møtestad Valen Saksbehandlar: Dato. framstilling: 7. juni 2006 Ikkje offentlig jf. Vedlegg: Trykte vedlegg: Utrykte vedlegg Arkiv Tidlegare handsaming i styremøtet Vedlegg 1 Rapport Inntektssystem for Helseføretaka i Helse Vest Vedlegg 2 Svar på høyring frå Helse Fonna HF Saksframstilling Bakgrunn for saka: Ny inntektsmodell i Helse Vest blei utarbeida og blei gjeldande frå rekneskapsåret Utarbeidinga blei utført av representantar frå alle foretaka, frå Helse Vest samt professor Terje Hagen, UIO og forsker Oddvar Kaarbø, UIB. Foretaka var representert med sine økonomidirektørar mens Helse Vest var representert både frå økonomi og fagavdeling. I anbefalinga frå arbeidsgruppa blei det presisert, at nokre element i modellen var det naudsynt å sjå nærare på. I henhold til vedtak i styret for Helse Vest blei det tatt til fylgje og fase 2 i inntektsmodellen blei difor starta og er nå fullført. Problemstilling Element som det ikkje var einighet omikring og som fekk eit vidare mandat i fase 2 var: Høgspesialiserte tenester Strukturtilskot Pasienttransport Side 1 av 2

33 Endring av ISF-grad Same prosjektgruppe har vore i arbeid i år som i 2005 og arbeidet med rapporten blei sluttført 15 mai. Rapporten er send på høyring til føretaka med frist for å gi innspill til 31. mai. Helse Fonna HF sende sine innspel 31.mai og desse er vedlagt i vedlegg 2. Konsekvensar Som rapporten skriver, vil Helse Fonna få negative konsekvensar på sine inntekter med endringane som er utført i fase 2 i inntektsmodellen. Gitt same fordelingsramme og same pasientstraum, vil det utgjere 13,6 mill. Prosjektgruppa anbefalte at det er viktig at ein bruker modellen i sitt fulle monn, når inntektsrammer skal tildelast. Det vil gi mest forklaringskraft og troverdighet til modellen. Imidlertid er det Helse Vest RHF som må fastsetje resultatkravet til det einskilde føretak. Resultatkravet kan då ta omsyn til om det einskilde føretak skal styre mot overskudd/underskudd, mens berekninga i modellen står ved lag. Fase 2 arbeidet av inntektsmodellen, skal vedtas i styret for Helse Vest RHF i juni. Dersom framdriftsplanen held, er det Helse Vest RHF sin intensjon å ha inntektsrammene klare i god tid før budsjettprosessen startar. Framlegg til vedtak Styret støttar kommentarane som administrasjonen har gitt til Helse Vest RHF. Styret støttar at inntektsmodellen blir brukt til inntektsfordeling i Helse Vest RHF. Signatur / dato Haugesund 7 juni 2006 Johannes Kolnes Adm.dir Side 2 av 2

34 Inntektssystem for helseforetakene i Helse Vest Prosjektfase 2 Dokumentasjon av modeller og analyser Rapport fra prosjektgruppe 15. mai

35 Sammendrag Administrerende direktør i Helse Vest har igangsatt et prosjekt med det siktemål å videreutvikle inntektsmodellen fra Denne rapporten dokumenterer prosjektgruppens forslag. Prosjektgruppen har gjennomført nye analyser av kostnader knyttet til høyspesialiserte tjenester og struktur med data fra 2003/04. Det foreslås at kostnadskomponenten oppdateres med nye vekter basert på disse nye analysene. Strukturkomponenten foreslås prisjustert. Det foreslås videre at nærsykehusdelen i Florø finansieres med et eget pilottilskudd, i stedet for dagens løsning, der Florø inngår som sykehus med akuttfunksjon i kostnadskomponenten. Prosjektgruppen har diskutert hvordan ulik organisering av HF-ene påvirker produksjonen av DRG-poeng og dermed ISF-inntekter. For å motvirke at helseforetakene opprettholder dagens struktur av frykt for å tape inntekter foreslås det at framtidige organisatoriske endringer nøytraliseres i inntektsmodellen. Videre foreslås det at Helse Stavanger og Helse Bergen påføres kostnadsansvar for organisatoriske endringer som har medført reduksjon i Hese Vests basisbevilgning. Finansieringsmodellen bygger på et prinsipp om at helseforetakene kompenseres for kjennetegn ved befolkningen i sitt opptaksområde. Helseforetakene påføres videre kostnadsansvaret for behandling dets befolkning utløser, uavhengig av om behandling skjer i eget helseforetak eller hos andre produsenter av helsetjenester. For å gjøre modellen mer konsistent med disse prinsippene foreslår utvalget at kostnadsansvaret for private kommersielle virksomheter og kjøp av behandling for rusmiddelmissbrukere overføres fra Helse Vest til helseforetakene. De totale omfordelingsvirkningene av prosjektgruppens forslag presenteres i tabell 12 på side 22. Omfordelingsvirkningene er beregnet ved å ta utgangspunkt i de beløpene som ble fordelt til de ulike delkomponentene i 2006 og refordele disse beløpene til helseforetakene på bakgrunn av de nye vektene som prosjektgruppen foreslår. 2

36 3

37 Forord Administrerende direktør i Helse Vest RHF nedsatte våren 2005 en prosjektgruppe som hadde som målsetning å utvikle og implementere et internt finansieringssystem i Helse Vest. Prosjektgruppen la fram sitt forslag til finansieringsmodell i rapport av 18. oktober i Styret i Helse Vest RHF behandlet modellen i sak 104/05. Styret gjorde følgende vedtak: 1. Styret vedtek ny inntektsfordelingsmodell i tråd med utgreiinga frå prosjektgruppa med dei endringane som er lagt inn i punkt 2 i vedtaket. 2. Følgjande endringar blir gjort i forhold til prosjektgruppa sitt forslag til modell: a) Kostnadskomponenten innan psykiatri blir auka til kr 28,6 mill. (fullfinansiering av regional sikkerhetsavdeling). b) For å unngå fordelingsverknader av endra ISF prosent vil ein del av basisramma (tilsvarande 20 % av full DRG-refusjon) bli tildelt helseføretaka i forhold til produksjonsnivået i prognose c) Midlar til ambulansetenesta blir fordelt etter rekneskapsprognose for 2005 d) Fordeling av midlar til pasienttransport blir oppdatert i høve til endelege rekneskapstal for Eventuelle skjønnselement vil bli handtert gjennom differensiering av resultatkrav mellom HFa i budsjett Det blir sett i gang eit arbeid for å følgje opp konklusjonane som er tatt rundt kostnadskomponenten og strukturkomponenten med tanke på å kome nærare ei forklaring på a) finansieringsbehovet for høgspesialiserte tenester og b) strukturelle kostnader som føretaka ikkje sjølve kan påverke. Arbeidet må vere avslutta i god tid før fordelinga av inntekter skjer på hausten I rapporten fra prosjektgruppen blir det nevnt områder hvor arbeidsgruppen mente det var behov for mer grundige analyser. Dette gjaldt først og fremst hensynet til høyspesialiserte funksjoner og strukturelle merkostnader. Dette har blitt forsterket i høringsrunden som ble gjennomført i forkant av styrebehandlingen i Helse Vest styret. 4

38 Administrerende direktør i Helse Vest har derfor igangsatt et prosjekt med det siktemål å videreutvikle inntektsmodellen fra 2006 med sikte på å gjøre mer robuste analyser rundt kostnader knyttet til høyspesialisert medisin og strukturkostnader. Systemet skal være transparent, oppleves som rettferdig, belønne god kvalitet, effektiv drift og omstillingsevne. Prosjektgruppen skal vurdere om det er forhold rundt finansieringen av høyspesialiserte funksjoner som ikke blir fanget av modellen som gjelder for 2006 og i den grad det finnes nye forhold som ikke er hensyntatt utvikle indikatorer som kan fange dette i modellen. På samme måte må en gjøre en ny vurdering av strukturkomponenten og vurdere om det er strukturelle kostnader som ikke kan påvirkes av helseforetakene som ikke fanges i modellen. I den grad det finnes forhold som ikke er hensyntatt må det utvikles indikatorer som kan fange dette i modellen. Prosjektgruppen skal vurdere løsninger for å korrigere for innslag av private kommersielle virksomheter i det enkelte HF sitt nedslagsområde og skissere mulige konsekvenser av å gjøre en slik korreksjon. Det bør vurderes om det er mulig å utvikle egne fordelingsnøkler for fordeling av midler til pasienttransport basert på objektive kriterier. Prosjektgruppen skal vurdere om det kan legges inn mekanismer i modellen som avdemper effekten av endringer i ISF-grad og at dette kan erstatte dagens løsning med å fordele en del av basistilskuddet i forhold til produksjon. Det må sikres en fortsatt god forankring av arbeidet med finansieringsordningen i helseforetakene. Det bør inviteres til innspill underveis fra helseforetakene i prosessen før endelig forslag foreligger. Prosjektgruppen er sammensatt med bred representasjon fra samtlige HF, tillitsvalgte samt representant for det regionale brukerutvalget. I tillegg er det hentet inn ekstern bistand i arbeidet fra helseøkonomifag miljøet ved Universitetet i Oslo og Universitetet i Bergen. Prosjektgruppen har det operative ansvaret for gjennomføringen av prosjektet. Prosjektgruppen, som har hatt tre møter, har bestått av 5

39 Per Karlsen, økonomi- og finansdirektør Helse Vest RHF prosjektleder Alf Håkon Haugland, økonomisjef Helse Stavanger HF Marit Myrland, økonomidirektør Helse Fonna HF Ole Bjørn Gjerde, økonomidirektør Helse Bergen HF Ørjan Sandvik, økonomidirektør Helse Førde HF Gjertrud Jacobsen, rådgiver fagavdelingen Helse Vest RHF Anne May S. Sønstabø, rådgiver økonomi- og finansavdelingen Helse Vest RHF Terje P. Hagen, professor UiO Oddvar M. Kaarbøe, forsker UiB Eirik Vikane, tillitsvalgt Anne June Iversen Huus, tillitsvalgt John Even Torbjørnsen, regionalt brukerutvalg 6

40 1. Innledning Denne rapporten dokumenterer prosjektgruppens innstilling overfor administrerende direktør i Helse Vest RHF. Rapporten er bygd opp rundt de utfordringer som er beskrevet i prosjektmandatet. Finansieringsmodellen som beskrives er en videreutvikling av modellen som er vedtatt av styret i Helse Vest RHF for inntektsåret Denne modellen er beskrevet i rapport av 18. oktober Prosjektgruppen henviser til denne rapporten for en mer detaljert beskrivelse av hovedprinsippene i modellen, samt en grundig beskrivelse av de ulike elementene i finansieringsmodellen. 1 Rapporten er bygd opp på følgende måte: i kapittel 2 diskuteres høyspesialiserte tjenester og struktur. I kapittel 3 diskuteres løsninger for å korrigere for innslag av private kommersielle virksomheter. Kapittel 4 diskuterer fordeling av midler til kjøp av rusmiddelbehandling. Pasienttransport diskuteres i kapittel 5 og stabiliseringsmekanismer i henhold til endringer i ISF-grad diskuteres i kapittel 6. Kapittel 7 diskuterer bruken av resultatkrav. De totale omfordelingsvirkningene av prosjektgruppens forslag er beskrevet i kapittel Høyspesialiserte tjenester og struktur Et viktig element i finansieringsmodell 2006 er kompensasjon for kostnader knyttet til høyspesialiserte tjenester og struktur. Formålet med komponenten er å kompensere for kostnader i sykehus utover kostnader knyttet til ulik pasientmiks slik den er beskrevet i DRG-systemet. I finansieringsmodell 2006 er det lagt inn kompensatoriske ordninger på omlag 877 mill. kr for kostnader knyttet til pasienter med lange liggetider samt forsknings- og undervisningsbelastning. I tillegg er helseforetak med en desentralisert sykehusstruktur kompensert økonomisk med 85,6 mill. kr. I høringsuttalelsene fra helseforetakene var det særlig disse elementene det ble knyttet kommentarer til. Det har blant annet blitt påpekt 7

41 datagrunnlaget er for gammelt ( /03), at langliggerfinansiering ikke fanger opp relative kostnader mellom helseforetakene knyttet til høyspesialiserte tjenester, at små og store sykehus teller like mye i analysene, at strukturkostnader ikke er justert for avstand mellom sykehus, og at struktur- og kostnadskomponenten ikke er analysert sammen. Prosjektgruppen har gjennomført nye analyser av kostnader knyttet til høyspesialiserte tjenester og struktur. I disse analysene brukes data fra , men fokus er på 2004-data. I tillegg er struktur- og kostnadskomponentene analysert sammen, og det er gjennomført analyser hvor store og små sykehus gis ulik vekt. Prosjektgruppen har ikke kunnet framskaffe data som på en god måte kan analysere hvordan avstand mellom sykehus påvirker beredskapskostnader (strukturkostnader). 2.1 Kostnadskomponenten I tillegg til de variabler som inngikk i kostnadsanalysene som ligger til grunn i finansieringsmodell 2006 er sykehusstruktur inkludert i analysene. Denne variabelen er definert som antall sykehus med akuttberedskap per 1000 produserte DRG-poeng per HF. Tabell 1 gir en samlet oversikt over forklaringsvariablene i analysen. Variablene er standardisert ved DRG-poeng. Variabler Gjennomsnitt (2004) Poliklinikkaktivitet (Poliklinikkinntekter/DRGpoeng)* ,91 Langtidsliggedager (Antall liggedager over 312,41 trimpunktet/drg-poeng)*1000 Forskning (Forskningspoeng/DRG-poeng)*1000 0,83 Undervisning (Turnuslege- + assistentleger/drgpoeng)*1000 Struktur (antall sykehus per HF/DRG-poeng per HF)*1000 2,60 0,81 1 Rapporten kan lastes ned fra 8

42 Tabell 1. Definisjon av forklaringsvariabler Analysene ble først gjennomført med alle variablene i tabell 1, samt sykehustype, som forklaringsvariabler. Poliklinikkaktivitet gav da ikke-signifikante estimater nært 0 i en analyse som omfattet data fra både 2003 og Analyser gjennomført for de to årene separat, gav svakt positive estimater for 2003 og svakt negative estimater for 2004, men fortsatt uten tilfredsstillende signifikans. Vår fortolkning av funnene er at poliklinikkaktiviteten ikke signifikant påvirker kostnadsnivået for DRG-produksjonen, dvs. at det ikke skjer kryss-subsidiering av poliklinikkaktiviteten som det gir grunnlag for å kompensere for. Vi finner imidlertid resultater som kan tolkes i retning av at poliklinikkaktiviteten i 2003 svakt tilførte inntekter til øvrige aktiviteter i sykehuset, mens poliklinikkaktiviteten i 2004 svakt trekker ressurser fra andre aktiviteter. Siden poliklinikkaktiviteten ikke signifikant påvirker kostnadsnivået for DRG-aktiviteten, ekskluderes poliklinikkaktivitet som forklaringsvariabel i de videre analysene. Tabell 2 presenterer tre modeller som alle er basert på lineær regresjonsanalyse. I modell 1 brukes data fra 2003 og 2004, og det benyttes dummies for år. Modell 2 benytter kun data fra I modell 3 vektes sykehusstørrelse målt ved nivå på produksjonen (antall DRGpoeng). Data er fra I alle modellene benyttes dummies for sykehustype 9

43 Modell 1 Modell 2 Modell 3 Konstantledd 20318*** 15731*** 16490*** Langtidsliggedager 5,25** 10,49*** 7,63** Forskning 1016,81*** 1222,91*** 1458,77*** Undervisning 2135,05*** 2673,66*** 2405,73*** Struktur 2708,07*** 3104,31*** 2743,64*** Dummies for år Ja - - Dummies for sykehustype Ja Ja Ja Vektet Nei Nei Ja AdjR2 0,67 0,66 0,73 *=p<=0,1 **=p<=0,05 ***=p<=0,01 Tabell 2. Resultater fra kostnadsanalysen Analysene gir relativt stabile resultater, idet alle våre forklaringsvariabler viser signifikante sammenhenger med bruttodriftsutgifter per DRG-poeng i begge modellene. Kostnadene per DRG-poeng øker med økning i langtidsliggedager, med økning i forskningsaktiviteten, med økning i undervisningsaktiviteten og med økende antall sykehus med akuttberedskap innen det enkelte HF. Ingen av dummiene for sykehustype gir signifikante utslag (ikke vist i tabellen). Dette indikerer at kostnadsvariasjonene mellom sykehustyper er fanget opp av modellen. Basert på de nye analysene er de relative vektene gitt i Tabell 3. 2 Analysene viser at når det kontrolleres for langliggere, forsknings- og undervisningsbelastning er det ingen signifikante kostnadsforskjeller mellom sykehustyper. Analysene viser også at dimensjoneringen av kostnadskomponenten i 2006 samsvarer med hva de nye analysene viser. 2 Prosjektgruppen er forelagt detaljerte analyseresultater. Andre interesserte kan få oversendt analyseresultatene ved å henvende seg til Helse Vest eller Terje P. Hagen direkte. 10

Styremøte Helse Fonna HF 9 mai 2006. Vedlegg 1 - Sak 28/06 -Økonomi - tal og tiltak

Styremøte Helse Fonna HF 9 mai 2006. Vedlegg 1 - Sak 28/06 -Økonomi - tal og tiltak Styremøte Helse Fonna HF 9 mai 2006 Vedlegg 1 - Sak 28/06 -Økonomi - tal og tiltak Helse Fonna HF Regnskap 2005 Regnskap 2006 Budsjett 2006 Helse Fonna HF Adm.dir Økonomi &IKT HR Pasientservice ) Medisinsk

Detaljer

Høyring - Nytt inntektssystem i Helse Vest

Høyring - Nytt inntektssystem i Helse Vest Helse Vest RHF Luramyrveien Sandnes Høyring - Nytt inntektssystem i Helse Vest Viser til brev av 19.10.05 Prosjektarbeidet med ny inntektsmodell i Helse Vest RHF, har vært et svært nyttig arbeid. Prosjektgruppa

Detaljer

Regional inntektsmodell somatikk, revisjon

Regional inntektsmodell somatikk, revisjon Møtedato: 22. mai 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 119 2010/729 Jan-Petter Monsen, 75 51 29 19 Bodø, 7.5.2013 Styresak 58-2013 Regional inntektsmodell somatikk, revisjon Formål Hovedformålet med

Detaljer

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12.

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 05.12.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014 Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A

Detaljer

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 9.6.2006 200500133-23 119 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 9.6.2006 200500133-23 119 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Saksbehandler: Jann-Georg Falch/Tove Skjelvik, Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 9.6.2006 200500133-23 119 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 41-2006 NY

Detaljer

Styresak. Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 20.06.2008 Sakshandsamar: Saka gjeld:

Styresak. Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 20.06.2008 Sakshandsamar: Saka gjeld: Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 2.6.28 Sakshandsamar: Saka gjeld: Gunnhild Ormbostad Haslerud og Terje Arne Krokvik ØKONOMIRAPPORTERING FRÅ VERKSEMDA PER 31. mai 28 Styresak

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 19.08.2011

Styresak. Forslag til vedtak. Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 19.08.2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 19.08.2011 Sakhandsamar: Jan Erik Lorentzen m.fl. Saka gjeld: Rapportering frå verksemda per juni og juli 2011 Arkivsak 2011/11/ Styresak

Detaljer

Administrerende direktørs rapport

Administrerende direktørs rapport Helseforetak: Helse Møre og Romsdal Periode: Mai 2012 Administrerende direktørs rapport 1. Helsefag 1.1 Aktivitet 1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon Tabell nr 1: Aktivitet somatikk pr 31.05.12

Detaljer

Verksemdsrapport frå Kirurgisk klinikk. Avvik vs. plan

Verksemdsrapport frå Kirurgisk klinikk. Avvik vs. plan 1 Verksemdsrapport frå Kirurgisk klinikk Månad: Mai 2012 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng Denne periode Hittil i år Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Avvik vs. plan Faktisk I mai vart det behandla færre

Detaljer

Helse Bergen HF. Utvikling frå 2002 til 2010 Styret si rolle

Helse Bergen HF. Utvikling frå 2002 til 2010 Styret si rolle Helse Bergen HF Utvikling frå 2002 til 2010 Styret si rolle Styret sine oppgåver Styret sine hovudoppgåver går fram av kapittel 7 i helseføretakslova og 5 i vedtektene. Hovudoppgåvene omfattar følgjande

Detaljer

Styresak. Framlegg til vedtak: Dato: 18.01.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per desember 2010

Styresak. Framlegg til vedtak: Dato: 18.01.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per desember 2010 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 18.01.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per desember 2010 Arkivsak 2010/37 Styresak 004/2011 A Styremøte

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Dato 22.oktober 2012 Saksbehandler Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 072/2012 29.10.2012 Trykte vedlegg:

Detaljer

Verksemdsrapport kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport kirurgisk klinikk Verksemdsrapport kirurgisk klinikk Månad: August 202 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng Denne periode Hittil i år Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Avvik vs I fjor i fjor Faktisk Plan I fjor i fjor DRG-poeng

Detaljer

Styresak. Bakgrunn: Føretak: Helse Vest RHF Dato: 16.02.2009. Saka gjeld: Investeringsbudsjett 2009 og lån 2009. Styremøte 04.03.

Styresak. Bakgrunn: Føretak: Helse Vest RHF Dato: 16.02.2009. Saka gjeld: Investeringsbudsjett 2009 og lån 2009. Styremøte 04.03. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 16.02.2009 Sakhandsamar: Terje Arne Krokvik Saka gjeld: Investeringsbudsjett 2009 og lån 2009 Styresak 027/09 B Styremøte 04.03. 2009 Bakgrunn:

Detaljer

Styresak. Kari Ugland Rapport frå verksemda januar 2011. Arkivsak Styresak 09/11 O Styremøte 25.02.2011

Styresak. Kari Ugland Rapport frå verksemda januar 2011. Arkivsak Styresak 09/11 O Styremøte 25.02.2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 17.02.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Kari Ugland Rapport frå verksemda januar 2011 Arkivsak Styresak 09/11 O Styremøte 25.02.2011 Forslag

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012 Dato 21. august 2012 Saksbehandler Sheryl Swenson Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 057/2012 31.8.2012 Trykte vedlegg:

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

DATO: 24.08.2015 SAKSHANDSAMAR: Ingvill Skogseth SAKA GJELD: Tiltak for å avvikle korridorplassar i helseføretaka

DATO: 24.08.2015 SAKSHANDSAMAR: Ingvill Skogseth SAKA GJELD: Tiltak for å avvikle korridorplassar i helseføretaka STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 24.08.2015 SAKSHANDSAMAR: Ingvill Skogseth SAKA GJELD: Tiltak for å avvikle korridorplassar i helseføretaka ARKIVSAK: 2011/152 STYRESAK: 095/15

Detaljer

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Per 30. november 2009 Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 90-09: Månedsrapport per november 2009 Side 1 av 6 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Månedsrapport per 30. november 2009 ØKONOMI

Detaljer

Styresak. Jan Erik Lorentzen m. fleire Rapportering frå verksemda per mars 2012. Arkivsak 2011/11/ Styresak 047/12 B Styremøte 07.05.

Styresak. Jan Erik Lorentzen m. fleire Rapportering frå verksemda per mars 2012. Arkivsak 2011/11/ Styresak 047/12 B Styremøte 07.05. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 20.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Jan Erik Lorentzen m. fleire Rapportering frå verksemda per mars 2012 Arkivsak 2011/11/ Styresak 047/12

Detaljer

Styresak. Terje Arne Krokvik Førebels inntektsfordeling 2008 og førebels resultatkrav 2008. Styresak 061/07 B Styremøte 27.06.

Styresak. Terje Arne Krokvik Førebels inntektsfordeling 2008 og førebels resultatkrav 2008. Styresak 061/07 B Styremøte 27.06. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 18.06.2007 Sakshandsamar: Saka gjeld: Terje Arne Krokvik Førebels inntektsfordeling 2008 og førebels resultatkrav 2008 Styresak 061/07 B Styremøte

Detaljer

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere:

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 16.01.2015 SAKSHANDSAMAR: Baard-Christian Schem SAKA GJELD: Differensierte ventetider ARKIVSAK: 2015/1407/ STYRESAK: 012/15 STYREMØTE: 04.02.

Detaljer

OPPDATERING INTERNE PASIENTSTRØMMER LABORATORIER OG RØNTGEN

OPPDATERING INTERNE PASIENTSTRØMMER LABORATORIER OG RØNTGEN Saksbehandler: Jan-Petter Monsen, tlf. 75 51 29 19 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 10.10.2008 200800531-7 11 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 107-2008

Detaljer

Styresak. Hans Stenby og Terje Arne Krokvik Utbygging av Solli sjukehus/fana DPS. Styresak 102/05 B Styremøte 23.11. 2005

Styresak. Hans Stenby og Terje Arne Krokvik Utbygging av Solli sjukehus/fana DPS. Styresak 102/05 B Styremøte 23.11. 2005 Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato: 14.11.2005 Sakbehandlar: Saka gjeld: Hans Stenby og Terje Arne Krokvik Utbygging av Solli sjukehus/fana DPS Styresak 102/05 B Styremøte 23.11.

Detaljer

Styresak 105-2015 Virksomhetsrapport november

Styresak 105-2015 Virksomhetsrapport november Styresak 105-2015 Virksomhetsrapport november Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm Kristiansand 17. desember 2015 Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter 800 000 700 000 600 000

Detaljer

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: april 215 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng I april vart det behandla 3 prosent færre pasientar enn budsjettert, det var på poliklinikken største avviket kom.

Detaljer

Styresak. Arkivsak 2012/295/ Styresak 075/12 B Styremøte 22.06. 2012

Styresak. Arkivsak 2012/295/ Styresak 075/12 B Styremøte 22.06. 2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Vest RHF Dato: 30.05.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Terje Arne Krokvik Revidert nasjonalbudsjett 2012 Arkivsak 2012/295/ Styresak 075/12 B Styremøte 22.06. 2012

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 20.09.12 Sak nr: 054/2012 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI AUGUST 2012 Trykte vedlegg: Ingen

Detaljer

Styresak. Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.01.2008 Sakshandsamar: Saka gjeld:

Styresak. Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.01.2008 Sakshandsamar: Saka gjeld: Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.01.2008 Sakshandsamar: Saka gjeld: Gunnhild Ormbostad Haslerud 2008 for Helse Vest RHF - administrasjonen Styresak 009/08 B Styremøte 06.02.

Detaljer

Verksemdsrapport Medisinsk klinikk

Verksemdsrapport Medisinsk klinikk Verksemdsrapport Medisinsk klinikk Månad: September 2014 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng MEDISINSK KLINIKK Faktisk Denne perioden Avvik frå Plan I fjor plan Avvik frå i fjor Faktisk Plan Til no i

Detaljer

Verksemdsrapport MEDISINSK KLINIKK

Verksemdsrapport MEDISINSK KLINIKK Verksemdsrapport MEDISINSK KLINIKK Månad: September 2013 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng MEDISINSK KLINIKK Faktisk Plan Denne perioden Avvik vs. plan Heildøgn I september månad var det 110 færre

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 117/07 Økonomirapportering pr 30.11.07 Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret for Helse Midt-Norge RHF 29.11.07 117/07 Saksbeh: Reidun Martine Rømo Arkivkode:

Detaljer

NY INNTEKTSFORDELINGSMODELL FOR HELSE NORD

NY INNTEKTSFORDELINGSMODELL FOR HELSE NORD Styresaknr. 25/07 REF: 2006/000220 NY INNTEKTSFORDELINGSMODELL FOR HELSE NORD Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken: Utrykt vedlegg : Innstilling/ Rapport fra prosjektgruppen med forslag til

Detaljer

Innspill til Prosjektrapport om inntektsmodeller for Helse Sør-øst RHF datert 21. mars 2010

Innspill til Prosjektrapport om inntektsmodeller for Helse Sør-øst RHF datert 21. mars 2010 28.03.2011 Fra Oslo universitetssykehus HF Til Helse Sør-Øst RHF Innspill til Prosjektrapport om inntektsmodeller for Helse Sør-øst RHF datert 21. mars 2010 Behandling av rapporten Administrerende direktør

Detaljer

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato Dato: 12.juni 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31.5.2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013 Vedlegg: 1. Virksomhetsrapportering

Detaljer

Rapport frå STAB OG STØTTE

Rapport frå STAB OG STØTTE Rapport frå STAB OG STØTTE Månad: MAI 20 1.0 BUDSJETTEKNISK sjetteknisk Hittil sjett ose - 400000 - sjett-avsetning, lønskomp,.. 400001 - Konsern - andre felleskostn. - 5 5 400008 - Basisramme (2007->)

Detaljer

Inntektsmodell 2013. Fellessamling for tillitsvalde og vernetenesta 11.09.13. Per Karlsen, økonomi- og finansdirektør

Inntektsmodell 2013. Fellessamling for tillitsvalde og vernetenesta 11.09.13. Per Karlsen, økonomi- og finansdirektør 1 Inntektsmodell 2013 Fellessamling for tillitsvalde og vernetenesta 11.09.13 Per Karlsen, økonomi- og finansdirektør Overordnet bilde 2 finansiering av HFene ISF (40 %) Takster (Helfo) Øremerkede tilsk.

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF Tid: Måndag 28. februar 2005, kl 1100 kl 1400 Stad: Scandic Bergen Airport Hotell, Bergen Styremøtet var ope for publikum og presse Saker: Sak 16/05 B Godkjenning

Detaljer

PROGNOSE HEILE ÅRET. Helse Vest (føretaksgruppa)

PROGNOSE HEILE ÅRET. Helse Vest (føretaksgruppa) Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato: 19.10.2005 Sakbehandlar: Saka gjeld: Anne May S. Sønstabø ØKONOMIRAPPORT PR. 30. SEPTEMBER 2005 Styresak 101/05 B Styremøte 23.11. 2005 Bakgrunn

Detaljer

Ny Inntektsmodell SSHF

Ny Inntektsmodell SSHF Ny Inntektsmodell SSHF Orientering i styremøte 19.11.2015 Økonomidirektør Per Qvarnstrøm 19. november, Lillesand Behovet for ny inntektsmodell Med bakgrunn i ny organisering av SSHF presenteres det i denne

Detaljer

1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon

1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon Helseforetak: Helse Møre og Romsdal Periode: Mars 2013 Statusrapport fra HF 1. Helsefag 1.1 Aktivitet 1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon Tabell nr 1a: Aktivitet somatikk pr 31.03.13 Aktivitet

Detaljer

Verksemdsrapport frå Psykisk helsevern

Verksemdsrapport frå Psykisk helsevern Verksemdsrapport frå Psykisk helsevern Månad: APRIL AKTIVITET Avdeling Heildøgnsopphald Dagopphald (poliklinisk dagbehandling) Polikliniske kons. m/refusjon. Psyk.kl 6 306 6 475-169 0 0 0 3 660 3 575 85

Detaljer

Erfaringar med DRG/ISF sett frå Helse Vest RHF. v/ Per Karlsen

Erfaringar med DRG/ISF sett frå Helse Vest RHF. v/ Per Karlsen Erfaringar med DRG/ISF sett frå Helse Vest RHF v/ Per Karlsen Helse Førde Helse Bergen Helse Fonna Helse Stavanger Helse Vest RHF 45 institusjoner og sjukehus Cirka 21 000 tilsette Omsetning ca 15,5 milliarder

Detaljer

Styresak. Anne May S. Sønstabø ØKONOMIRAPPORT PR. 30. NOVEMBER 2004. Styresak 03/05 Styremøte 02.02. 2005

Styresak. Anne May S. Sønstabø ØKONOMIRAPPORT PR. 30. NOVEMBER 2004. Styresak 03/05 Styremøte 02.02. 2005 Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato: 25.01.2005 Sakbehandlar: Saka gjeld: Anne May S. Sønstabø ØKONOMIRAPPORT PR. 30. NOVEMBER 2004 Styresak 03/05 Styremøte 02.02. 2005 Bakgrunn

Detaljer

Fokusområda 2005. Styremøte i Helse Vest RHF 6. september 2005 AD si orientering pkt. 1

Fokusområda 2005. Styremøte i Helse Vest RHF 6. september 2005 AD si orientering pkt. 1 Fokusområda 20 Styremøte i Helse Vest RHF 6. september 20 AD si orientering pkt. 1 Fokusområde 20 Styret valde både i 20 og 20 å fastsette fokusområde for å rette merksemda mot særskilte område innanfor

Detaljer

Styresak. Bakgrunn. Kommentarar. Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 31.05.2007

Styresak. Bakgrunn. Kommentarar. Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 31.05.2007 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 31.05.2007 Sakhandsamar: Kristine Enger Saka gjeld: Behandlingstilbodet til pasientar i legemiddelassistert rehabilitering i Rogaland Arkivsak

Detaljer

Styresak 36/2007 - Høring ny inntektsfordelingsmodell for Helse Nord RHF

Styresak 36/2007 - Høring ny inntektsfordelingsmodell for Helse Nord RHF Saksbehandler: Økonomisjef Dato: 24.08.07 Versjon 1.0 Styresak 36/2007 - Høring ny inntektsfordelingsmodell for Helse Nord RHF Helse Nord RHF har arbeidet med en ny inntektsfordelingsmodell. Forslag fra

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Føretak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Helse Fonna HF 12.02.14 Olav Klausen Rapport frå verksemda. Styremøte 04.03.

Styresak. Forslag til vedtak: Føretak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Helse Fonna HF 12.02.14 Olav Klausen Rapport frå verksemda. Styremøte 04.03. Styresak Går til: Føretak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Styremedlemmer Helse Fonna HF 12.02.14 Olav Klausen Rapport frå verksemda Styresak 12/14 A 1 vedlegg Styremøte 04.03.14 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 22.3.12 Sak nr: 18/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI JAN FEB Trykte vedlegg: Ingen Bakgrunn for

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Virksomhetsrapport februar 2012 STYRESAK Innstilling til vedtak 1. Styret ved Universitetssykehuset

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011 Forslag til VEDTAK: Styret tar virksomhetsrapport pr 31.01.2011 til etterretning. Brumunddal, 18. februar

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Postboks 8011 Dep 0030 Oslo. Rapportering frå Helse Vest pr. februar 2012

Helse- og omsorgsdepartementet. Postboks 8011 Dep 0030 Oslo. Rapportering frå Helse Vest pr. februar 2012 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo 2012/151-1507/2012 Terje Arne Krokvik, 51 96 38 27 30.03.2012 Rapportering frå Helse Vest pr. februar 2012 Vedlagt følgjer rapporteringa frå Helse

Detaljer

SKATTEINNTEKTER 12/129-3 2012 K-

SKATTEINNTEKTER 12/129-3 2012 K- Saksframlegg Arkivsak: 12/129-3 Sakstittel: SKATTEINNTEKTER 2012 Saken skal behandles av: Formannskapet Rådmannens tilråding til vedtak: K-kode: 232 Saka blir tatt til orientering Grunnlagsdokumenter:

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 19.09.2011. Saka gjeld: Rapportering frå verksemda per august 2011

Styresak. Forslag til vedtak. Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 19.09.2011. Saka gjeld: Rapportering frå verksemda per august 2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 19.09.2011 Sakhandsamar: Jan Erik Lorentzen m.fl. Saka gjeld: Rapportering frå verksemda per august 2011 Arkivsak 2011/11/ Styresak 102/11

Detaljer

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Paul Martin Strand, tlf. 75 51 29 00 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 21.9.2009 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT

Detaljer

Helseforetak: Helse Møre og Romsdal Periode: Juni 2013. 1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon

Helseforetak: Helse Møre og Romsdal Periode: Juni 2013. 1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon Helseforetak: Helse Møre og Romsdal Periode: Juni 2013 Statusrapport fra HF 1. Helsefag 1.1 Aktivitet 1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon Tabell nr 1a: Aktivitet somatikk pr 30.06.13 Aktivitet

Detaljer

Styresak. Styresak 11/05 Styremøte 02.02. 2005. I føretaksmøte 17. januar 2005 blei det gjort følgjande endringar i vedtektene til Helse Vest RHF:

Styresak. Styresak 11/05 Styremøte 02.02. 2005. I føretaksmøte 17. januar 2005 blei det gjort følgjande endringar i vedtektene til Helse Vest RHF: Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skriven: 25.01.2005 Sakshandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Endring av vedtekter Styresak 11/05 Styremøte 02.02. 2005 Bakgrunn I føretaksmøte

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Postboks 8011 Dep 0030 Oslo. Rapportering frå Helse Vest pr. mars 2012

Helse- og omsorgsdepartementet. Postboks 8011 Dep 0030 Oslo. Rapportering frå Helse Vest pr. mars 2012 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo 2012/151-1964/2012 Terje Arne Krokvik, 51 96 38 27 26.04.2012 Rapportering frå Helse Vest pr. mars 2012 Vedlagt følgjer rapporteringa frå Helse

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF: 27,4 millioner kroner Nordlandssykehuset HF: 21,6 millioner kroner Helse Finnmark HF: 16,2 millioner kroner

Universitetssykehuset Nord-Norge HF: 27,4 millioner kroner Nordlandssykehuset HF: 21,6 millioner kroner Helse Finnmark HF: 16,2 millioner kroner Direktøren Styresak 26/2009 BUDSJETT 2009 REVISJON AV TILTAKSPLAN Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken : Saksnr.: 2008/156 Dato: 29.05.2009 Trykt vedlegg: Vedlegg 1: Sammenligning av kostnader

Detaljer

DATO: 31.08. 2015 SAKSHANDSAMAR: Gjertrud Jacobsen SAKA GJELD: Status for innføring av pakkeforløp for kreft i Helse Vest

DATO: 31.08. 2015 SAKSHANDSAMAR: Gjertrud Jacobsen SAKA GJELD: Status for innføring av pakkeforløp for kreft i Helse Vest STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 31.08. 2015 SAKSHANDSAMAR: Gjertrud Jacobsen SAKA GJELD: Status for innføring av pakkeforløp for kreft i Helse Vest ARKIVSAK: 2014/246 STYRESAK:

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Styret tar saken til etterretning. Foretak: Helse Stavanger HF Møtedato: 24.03.2010

Styresak. Forslag til vedtak: Styret tar saken til etterretning. Foretak: Helse Stavanger HF Møtedato: 24.03.2010 Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Møtedato: 24.03.2010 Saksbehandler: Jan Petter Larsen Saken gjelder: Sak 026/10 B Gjestepasienter fra Helse Stavanger HF Arkivsak 0 2010/445/012

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet Høyringsnotat

Helse- og omsorgsdepartementet Høyringsnotat Helse- og omsorgsdepartementet Høyringsnotat Framlegg til endring i forskrifter til spesialisthelsetenestelova og folketrygdlova eigendel ved poliklinisk helsehjelp hjå fysioterapeut, ergoterapeut, og

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 14.01.2015 SAKSHANDSAMAR: Kjell-Einar Bjørklund, Hans K Stenby, Terje Arne Krokvik SAKA GJELD: Igangsetting av forprosjekt «Bygg Aust» Helse

Detaljer

Styresak. Gjertrud Jacobsen Tilrettelegging av sjukehustenester i Bergensområdet. Styresak 92/05 B Styremøte 27.10. 2005

Styresak. Gjertrud Jacobsen Tilrettelegging av sjukehustenester i Bergensområdet. Styresak 92/05 B Styremøte 27.10. 2005 Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato: 18.10.05 Sakshandsamar: Saka gjeld: Gjertrud Jacobsen Tilrettelegging av sjukehustenester i Bergensområdet Styresak 92/05 B Styremøte 27.10.

Detaljer

Styresak. Styresak 026/04 B Styremøte 26.03.2004

Styresak. Styresak 026/04 B Styremøte 26.03.2004 Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skrevet: 18.03.2004 Saksbehandler: Vedrørende: Terje Arne Krokvik Økonomirapport januar 2004 Styresak 026/04 B Styremøte 26.03.2004 Generelt:

Detaljer

Styresak. Sjur Olav Sandal Investeringsplan 2015 Helse Førde HF. Arkivsak 2014/4637/ Styresak 071/2014 A Styremøte 11.12.2014

Styresak. Sjur Olav Sandal Investeringsplan 2015 Helse Førde HF. Arkivsak 2014/4637/ Styresak 071/2014 A Styremøte 11.12.2014 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 05.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Sjur Olav Sandal Investeringsplan 2015 Helse Førde HF Arkivsak 2014/4637/ Styresak 071/2014 A Styremøte

Detaljer

Konstituering av styre i Helse Vest Innkjøp HF

Konstituering av styre i Helse Vest Innkjøp HF STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 07.04.2015 SAKSHANDSAMAR: SAKA GJELD: Styremedlemmer Helse Vest Innkjøp HF Konstituering av styre i Helse Vest Innkjøp HF ARKIVSAK: 2015/1486 STYRESAK: 02/15 STYREMØTE:

Detaljer

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: Oktober 2015 AKTIVITET Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Denne periode frå plan I fjor frå i fjor Faktisk Plan Til no i år frå plan I fjor frå i fjor DRG-poeng dag/døgn

Detaljer

Langtidsbudsjett 2010-2015, vidare prosess

Langtidsbudsjett 2010-2015, vidare prosess Helse Fonna HF Postboks 2170 5504 Haugesund Vår ref.: Deres ref.: Saksbehandler: 2009/414-1243/2010 Terje Arne Krokvik, 51 96 38 27 D?4?03.2010 Langtidsbudsjett 2010-2015, vidare prosess Styret i Helse

Detaljer

Regnskapsrapport september 2006

Regnskapsrapport september 2006 Vår dato: Vår referanse: 13. oktober 2006 Vår saksbehandler Deres dato: Deres referanse: Økonomisjef Jan-Erik Hansen Helse Nord RHF Sjøgata 10 Kopi til: 8038 BODØ Regnskapsrapport september 2006 1. Konklusjon

Detaljer

Styresak. Helge Jørgensen Styresak 018/12 B Justert investeringsplan 2012

Styresak. Helge Jørgensen Styresak 018/12 B Justert investeringsplan 2012 Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Dato: 29.2.2012 Saksbehandler: Saken gjelder: Helge Jørgensen Styresak 018/12 B Justert investeringsplan 2012 Forslag til vedtak: Styret vedtar revidert investeringsplan

Detaljer

Styresak. Arkivsak 2008/351/ Styresak 061/11 B Styremøte 01.06. 2011

Styresak. Arkivsak 2008/351/ Styresak 061/11 B Styremøte 01.06. 2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 11.05.2011 Sakhandsamar: Carina Paulsen Saka gjeld: Psykisk helsevern for barn og unge - ventetider og fristbrot Arkivsak 2008/351/ Styresak

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 110/07 Langtidsbudsjett 2008-2013 Helse Midt-Norge

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 110/07 Langtidsbudsjett 2008-2013 Helse Midt-Norge HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 11/7 Langtidsbudsjett 28-213 Helse Midt-Norge Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret i Helse Midt-Norge RHF 29.11.7 11/7 Saksbeh: Reidun Martine Rømo Arkivkode:

Detaljer

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: November 2015 AKTIVITET Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Denne periode frå plan I fjor frå i fjor Faktisk Pasientopphald og DRG-poeng I november vart det behandla

Detaljer

Risikomatrise Helse Fonna HF 1. tertial 2012. Det skal ikkje vere fristbrot

Risikomatrise Helse Fonna HF 1. tertial 2012. Det skal ikkje vere fristbrot Styringsmål 1 Delmål 1 Kritisk suksessfaktor 1A Risikoelement 1A Pasienten skal få tilgang til spesialisthelsetenester i høve til lov og forskrift Det skal ikkje vere fristbrot Tilstrekkelig lege/behandlardekning

Detaljer

Styresak. Hans Stenby og Terje Arne Krokvik Skisseprosjekt nytt bygg for barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling Helse Stavanger

Styresak. Hans Stenby og Terje Arne Krokvik Skisseprosjekt nytt bygg for barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling Helse Stavanger Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato: 23.03.2006 Sakshandsamar: Saka gjeld: Hans Stenby og Terje Arne Krokvik Skisseprosjekt nytt bygg for barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling

Detaljer

Budsjett 2012 Andre leveranse - 12. januar 2012 - periodisert. Sunnaas sykehus HF

Budsjett 2012 Andre leveranse - 12. januar 2012 - periodisert. Sunnaas sykehus HF Budsjett 2012 Andre leveranse 12. januar 2012 periodisert Overordnet status B2011 E2011 ØLP2012 B2012 Økonomi (1000 NOK) %vis D B2012E2011 Basisramme 314 579 314 579 311 648 328 666 4,5 % Akt.baserte inntekter

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 17.09.15 Sak nr: 043/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering august Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 02.05.12 SAK NR 036 2012 ØKONOMISK UTFORDRINGSBILDE 2013 - OPPDATERING. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 02.05.12 SAK NR 036 2012 ØKONOMISK UTFORDRINGSBILDE 2013 - OPPDATERING. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 02.05.12 SAK NR 036 2012 ØKONOMISK UTFORDRINGSBILDE 2013 - OPPDATERING Forslag til VEDTAK: Styret tar informasjonen til orientering. Brumunddal, 25. april 2012 Morten Lang-Ree

Detaljer

Notat. Utvikling av kostnadar til gjestepasientar. Styresak 58/12 O Administrerande direktør si orientering notat nr. 3 Styremøte 04.09.

Notat. Utvikling av kostnadar til gjestepasientar. Styresak 58/12 O Administrerande direktør si orientering notat nr. 3 Styremøte 04.09. Notat Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 17.08.2012 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Administrerande direktør Kjetil Lunde Utvikling av kostnadar til gjestepasientar Styresak 58/12 O

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016 Saksbehandler Ansvarlig direktør Saksmappe 15/634 Mats Troøyen Anne-Marie Barane Dato for styremøte 10.03.2016 Forslag

Detaljer

Vedlegg 2: Notat om økonomiske beregninger for endring av opptaksområder

Vedlegg 2: Notat om økonomiske beregninger for endring av opptaksområder Vedlegg 2: Notat om økonomiske beregninger for endring av opptaksområder Helse Sør-Øst RHF nedsatte en arbeidsgruppe bestående av representanter fra Akershus universitetssykehus HF, universitetssykehus

Detaljer

Styresak. Helga Stautland Onarheim Tilsetteskader og HMS-hendingar. Årsrapport 2014. Styresak 14/14 O Styremøte 04.03.14

Styresak. Helga Stautland Onarheim Tilsetteskader og HMS-hendingar. Årsrapport 2014. Styresak 14/14 O Styremøte 04.03.14 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 05.02.14 Sakshandsamar: Saka gjeld: Helga Stautland Onarheim Tilsetteskader og HMS-hendingar. Årsrapport 2014 Styresak 14/14 O Styremøte 04.03.14

Detaljer

Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007

Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 24.08.07 Versjon 1.0 Saksbehandler: Økonomisjef Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007 1. Oppsummering Helse Finnmarks regnskap pr juli viser fortsatt

Detaljer

Styresak. Sakstittel: FORBETRINGSPROGRAMMET - STATUS PER MARS 2008

Styresak. Sakstittel: FORBETRINGSPROGRAMMET - STATUS PER MARS 2008 Styresak Går til: Styremedlemer Føretak: Helse Førde HF Styremøte: 26. mars 2008 Styresak: 024/08 O Arkivkode: Arkivsak: 2008/236 Dato skrive: 12.03.2008 Sakshandsamar: Tove Hovland Godkjent av: Jon Bolstad

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Føretak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld:

Styresak. Forslag til vedtak: Føretak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: 1 Styresak Går til: Føretak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Styremedlemmer Helse Fonna HF 08.06.15 Haldis Økland Lier Norsk Pasientskadeerstatning årsrapport for Helse Fonna 2014 Styresak 50/15 O Styremøte

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 10.11.2010 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld:

Styresak. Forslag til vedtak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 10.11.2010 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Styresak Går til: Styremedlemmar Føretak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 10.11.2010 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Administrerande direktør Hege Fjell Urdahl Berit Berntsen, Anne Reksten Rapportering frå

Detaljer

Styresak. Framlegg til vedtak: Føretak: Helse Førde HF Dato: 23.06.2010. Saka gjeld: Søknad om ekstraløyving til investeringar i 2010-2011

Styresak. Framlegg til vedtak: Føretak: Helse Førde HF Dato: 23.06.2010. Saka gjeld: Søknad om ekstraløyving til investeringar i 2010-2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 23.06.2010 Sakshandsamar: Jon Bolstad Saka gjeld: Søknad om ekstraløyving til investeringar i 2010-2011 Arkivsak 2009/2936 Styresak 042/10

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 19.11.15 Sak nr: 064/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering oktober Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Styrets beretning og årsregnskap 2014 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 14-2015 Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak 25.3.2015 Rønning Trykte

Detaljer

Sak til styremøtet. Høyringsuttale til forslag til landsverneplan. Jonatunet. Høyringsuttale til forslag til landsverneplan. Saksnr.

Sak til styremøtet. Høyringsuttale til forslag til landsverneplan. Jonatunet. Høyringsuttale til forslag til landsverneplan. Saksnr. Sak til styremøtet Saksnr. 29/08 Høyringsuttale til forslag til landsverneplan Møtedato: 17. april 2008 Møtestad: Haugesund Saksbehandlar: Leif Terje Alvestad Dato, framstilling: Vedlegg: Trykte vedlegg:

Detaljer

Styresak 060-2015 Virksomhetsrapport mai

Styresak 060-2015 Virksomhetsrapport mai Styresak 060-2015 Virksomhetsrapport mai Økonomi, aktivitet og årsverk Konst. Økonomidirektør Annlaug Øygarden Brekke Arendal 18. juni 2015 Økonomi Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 12.10.2015 SAKSHANDSAMAR: Erik Sverrbo SAKA GJELD: Variasjon i ventetider og fristbrot ARKIVSAK: 2015/2228 STYRESAK: 107/15 STYREMØTE: 10.11.

Detaljer

Styresak. Terje Arne Krokvik og Anne May Sønstabø Økonomirapportering pr. 31. august 2004. Styresak 070/04 B Styremøte 20.10.2004

Styresak. Terje Arne Krokvik og Anne May Sønstabø Økonomirapportering pr. 31. august 2004. Styresak 070/04 B Styremøte 20.10.2004 Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato: 23.08.2004 Saksbehandlar: Saka gjeld: Terje Arne Krokvik og Anne May Sønstabø Økonomirapportering pr. 31. august 2004 Styresak 070/04 B Styremøte

Detaljer

ISF for PSYKISK HELSEVERN snart realitet? DRG forum 9.3.2006 Leena Kiviluoto

ISF for PSYKISK HELSEVERN snart realitet? DRG forum 9.3.2006 Leena Kiviluoto ISF for PSYKISK HELSEVERN snart realitet? DRG forum 9.3.2006 Leena Kiviluoto Hva ble sagt i DRG Forum 2004? ISF for psykiatri i Norge er det mulig? (t)ja.., MEN ikke uten samarbeid med andre land ikke

Detaljer

Styresak. Dato: 16.11.13 Administrerande direktør Sakshandsamar: Saka gjeld: Leif Terje Alvestad Investeringsbudsjett Helse Fonna HF 2014

Styresak. Dato: 16.11.13 Administrerande direktør Sakshandsamar: Saka gjeld: Leif Terje Alvestad Investeringsbudsjett Helse Fonna HF 2014 1 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 16.11.13 Frå: Administrerande direktør Sakshandsamar: Saka gjeld: Leif Terje Alvestad Investeringsbudsjett Helse Fonna HF 2014 Styresak

Detaljer

Notat. Administrerande direktør si orientering pkt. 2 Styresak 012/2015 O Styremøte 27.03.2015

Notat. Administrerande direktør si orientering pkt. 2 Styresak 012/2015 O Styremøte 27.03.2015 Notat Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 18.03.2015 Frå: Administrerande direktør Sakhandsamar: Saka gjeld: Olav Hesjedal Kostbare legemiddel Administrerande direktør si orientering

Detaljer

Budsjett 2012 Endelig behandling

Budsjett 2012 Endelig behandling Styret i Sunnaas sykehus HF Sak 91/11 Budsjett 2012 Endelig behandling Dato: 21.12.2011 Forslag til vedtak: Endelig Budsjett 2012 vedtas. Sammendrag og konklusjon Budsjett 2012: Tilnærmet likt aktivitetsnivå

Detaljer

STYRET. Behandlast i: Styret for Helse Møre og Romsdal HF Møtedato Saksbehandlar: Heidi Anita Nilsen 23.10.2012 Arkivkode: Saksmappe: 2012/1516

STYRET. Behandlast i: Styret for Helse Møre og Romsdal HF Møtedato Saksbehandlar: Heidi Anita Nilsen 23.10.2012 Arkivkode: Saksmappe: 2012/1516 STYRET Sak 2012/77 Status i arbeidet med budsjett 2013 Behandlast i: Styret for Helse Møre og Romsdal HF Møtedato Saksbehandlar: Heidi Anita Nilsen 23.10.2012 Arkivkode: Saksmappe: 2012/1516 Forslag til

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen Pr 7. desember 2015 Oppdatert 10. desember med årsverk, sykefravær og investeringer. 1 Innhold Økonomisk status pr 30.

Detaljer