St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 4 ( )

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 4 (2001-2002)"

Transkript

1 DET KNGELIGE FINANSDEPARTEMENT St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 4 ( ) FR BUDSJETTERMINEN 2002 m endring av St.prp. nr. 1 m statsbudsjettet medregnet flketrygden 2002

2 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

3 DET KNGELIGE FINANSDEPARTEMENT St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 4 ( ) FR BUDSJETTERMINEN 2002 m endring av St.prp. nr. 1 m statsbudsjettet medregnet flketrygden 2002

4

5 Innhld 1 Den øknmiske plitikken g de øknmiske utsiktene Hvedlinjer i den øknmiske plitikken g de øknmiske utsiktene De øknmiske utsiktene Internasjnal øknmi Nrsk øknmi Finans- g valutamarkedene Den øknmiske plitikken Budsjettplitikken Handlingsrmmet i budsjettplitikken framver Kmmuneøknmien Pengeplitikken Statens petrleumsfnd Det inntektsplitiske samarbeidet g sysselsettingsplitikken Skatte- g avgiftspplegget fr Innledning Endringer i skatte- g avgiftsreglene fr Avvikle utbytteskatten Beskatning av fast eiendm Minstefradraget Særfradrag fr alder g uførhet mv Hjemme-PC Fradrag fr fagfreningskntingent mv Skattefradragsrdning fr FU Beskatningen av psjner i arbeidsfrhld Flypassasjeravgiften avvikles Persntransprt med fly tas ut av merverdiavgiftssystemet Unntak i merverdiavgiftssystemet Reduserte alkhlavgifter Reversere økt avgiftslegging av kmbinerte biler Endringer i kmmunale g fylkeskmmunale skattører g fellesskatt fr Frdelingsvirkninger av frslagene Enkelte skatte- g avgiftsplitiske prblemstillinger Knkurransevridninger i frhld til kmmunene Skatt på arbeidsgivers betaling fr behandling av sykdm Refrm av inntekts- g frmuesbeskatningen Tllfrenklinger Endringer i statsbudsjettet fr Statsbudsjettets hvedtall g balanse Regjeringens frslag til pririteringer på statsbudsjettets utgiftsside Andre tilleggsprpsisjner Intensjnsavtalen m et inkluderende arbeidsliv Avtale m endringer i lærernes arbeidsbetingelser Fiskeriavtalen Nærmere mtale av frslag i denne prpsisjnen Utenriksdepartementet Kirke-, utdannings- g frskningsdepartementet Kulturdepartementet Justis- g plitidepartementet Kmmunal- g reginaldepartementet Ssial- g helsedepartementet Bame- g familiedepartementet Nærings- g handelsdepartementet Fiskeridepartementet Landbruksdepartementet Samferdselsdepartementet Miljøverndepartementet Arbeids- g administrasjnsdepartementet Finansdepartementet Frsvarsdepartementet lje- g energidepartementet Statens petrleumsfnd Statsbudsjettets finansieringsbehv Ny departementsstruktur Andre saker Skattestimulanser til kulturfrmål m.v Småbåtregisteret Frslag til vedtak Vedlegg 1 Endringer etter budsjettframlegget versikt ver statsbudsjettet medregnet flketrygden fr budsjetterminen

6

7 DET KNGELIGE FINANSDEPARTEMENT St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 4 ( ) FR BUDSJETTERMINEN 2002 m endring av St.prp. nr. 1 m statsbudsjettet medregnet flketrygden 2002 Tilråding fra Finansdepartementet av 9. nvember 2001, gdkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Bndevik Il) 1 Den øknmiske plitikken g de øknmiske utsiktene 1.1 Hvedlinjer i den øknmiske plitikken g de øknmiske utsiktene Regjeringen legger i denne prpsisjnen fram frslag til endringer i budsjettpplegget fr 2002 fremmet av regjeringen Stltenberg. Samtidig legges det gså fram en delstingsprpsisjn med utfrming av de lvendringer sm følger av frslagene i denne prpsisjnen, samt en delstingsmelding hvr enkelte av frslagene til skattevedtak fra regjeringen Stltenberg trekkes tilbake. Kapittel 2 i denne prpsisjnen mtaler frslagene til skatte- g avgiftsendringer, mens kapittel 3 gir frslag til endringer på andre mråder i budsjettet. Hvedmålene fr Regjeringens øknmiske plitikk Regjeringen vil føre en øknmisk plitikk der hvedmålene er arbeid til alle, økt verdiskaping, videreutvikling av det nrske velferdssamfunnet, rettferdig frdeling g bærekraftig utvikling. Et sterkt g knkurransedyktig næringsliv er en frutsetning fr å nå disse målene. På lang sikt er det vekstevnen i fastlandsøknmien sm bestemmer utviklingen i velferden i Nrge. Uansett utvikling i ljepriser g ljeprduksjn vil verdiskapingen i Fastlands-Nrge være langt høyere enn ljeinntektene. Den øknmiske plitikken må derfr legge avgjørende vekt på å fremme verdiskaping g prduktivitet - både i ffentlig g privat sektr. Regjeringen vil legge vekt på langsiktighet i den øknmiske plitikken. Regjeringen vil følge retningslinjene fr en frsvarlig, gradvis innfasing av ljeinntektene i øknmien slik det var bred enighet m ved Strtingets behandling av St.meld. nr. 29 ( ). Bruken av ljeinntekter bør særlig rettes inn mt reduserte skatter g avgifter g andre tiltak sm kan øke vekstevnen i øknmien. Regjeringen vil frbedre rammevilkårene fr næringsvirksmhet g innrette bruken av ljeinntektene på en slik måte at presset på prisstigning g rente blir minst mulig. Budsjettplitikken må bidra til en stabil utvikling i prduksjn g sysselsetting, både på krt g lang sikt. Siktemålet er å ha en frtsatt sterk knkurranseutsatt sektr. Budsjettplitikken er avgjørende fr å bestemme mfanget på ffentlig g pri-

8 6 St.prp. nr. 1 Tillegg nr vat sektr. Regjeringen har sm målsetting å hlde den reelle, underliggende veksten i statsbudsjettets utgifter lavere enn veksten i verdiskapingen i Fastlands-Nrge. Regjeringen vil videreføre det inntektsplitiske samarbeidet, der partene i arbeidslivet gjennm mderate inntektsppgjør bidrar til å sikre en frtsatt sterk knkurranseutsatt sektr g lav arbeidsledighet. Regjeringen vil videreføre pengeplitikken slik den ble trukket pp i St.meld. nr. 29 ( ) i vår, g sm fikk bred tilslutning i Strtinget. Pengeplitikken skal understøtte budsjettplitikken g inntektsplitikken i å sikre en stabil øknmisk utvikling. Den øknmiske utviklingen En ppdatert gjennmgang av utsiktene fr nrsk g internasjnal øknmi gis i avsnitt 1.2. Nrsk øknmi påvirkes av utviklingen internasjnalt. Særlig gjelder dette fr de eksprtrettede delene av næringslivet. Usikkerheten i den øknmiske utviklingen har økt etter terrraksjnene i USA. Flere frhld bidrar imidlertid til å dempe utslagene på nrsk øknmi av svakere internasjnal vekst. I mtsetning til f.eks. i USA er hushldningenes finansielle situasjn i Nrge samlet sett svært slid, g det ventes sterk vekst i kjøpekraften neste år, bl.a. sm følge av skatte- g avgiftslettelser g lavere prisstigning. Videre ventes investeringsaktiviteten i Nrdsjøen i liten grad å bli påvirket, så lenge ljeprisen ikke blir liggende på et lavere nivå enn i dag. Veksten i BNP fr Fastlands-Nrge anslås nå til 1,6 pst. i 2002, mens anslaget i Nasjnalbudsjettet var 1,9 pst. Det er tegn til ne svakere etterspørsel etter arbeidskraft i enkelte sektrer. Arbeidsledigheten slik den måles i Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) anslås til 3,6 pst. i 2002, mens anslaget i Nasjnalbudsjettet var 3,4 pst. Arbeidsmarkedet framver vil likevel frtsatt være preget av mangel på arbeidskraft i mange sektrer. Dette gjør det krevende å få lønnsveksten ned mt nivået hs våre handelspartnere. Anslaget på lønnsveksten fra 2001 til 2002 i Nasjnalbudsjettet var 41/4 pst. Anslaget fr neste år er basert på at det gis mderate lønnstillegg. Den nylig inngåtte endringen i arbeidstidsavtalen fr lærerne i grunng videregående skle vil islert sett bidra til å øke årslønnsveksten fr lønnstakere med m lag 1/4 prsentpeng frdelt på årene 2002 g Denne avtalen har imidlertid sin mtpst bl.a. i at lærerne skal øke sin undervisningstid, g avtalen vil dermed ikke påføre kmmunene merkstnader. Flere utviklingstrekk peker i retning aven sterkere tdeling av nrsk øknmi. Det knkurranseutsatte næringslivet pplever tilbakeslag, mens aktiviteten i de mer skjermede delene av øknmien frtsatt er høy. Industrien har de siste par årene blitt rammet av fallet i ljeinvesteringene fra det svært høye nivået i 1998, samtidig sm man har tapt markedsandeler. Prblemene frsterkes av nedgangen i internasjnal øknmi g en høyere kstnadsvekst i Nrge enn i utlandet. Fram til i fjr smmer ble den høye kstnadsveksten langt på vei mtvirket aven svekkelse av krnekursen. Den markerte styrkingen av nrske krner det siste året har synliggjrt det underliggende tapet av kstnadsmessig knkurranseevne sm har funnet sted siden midt på 1990-tallet. Hvedutfrdringer i den øknmiske plitikken Regjeringen vil understreke nødvendigheten av å styrke vekstgrunnlaget fr næringslivet gjennm å redusere skatter g avgifter sm bremser investeringer g nyskaping. De skatte- g avgiftslettelsene sm er fretatt i en rekke land de siste årene, frsterker behvet fr dette. Fr å sikre en stabil utvikling i øknmien er det avgjørende med en jevn g bærekraftig innfasing av ljeinntektene. De nye retningslinjene fr budsjettplitikken legger pp til at statens årlige bruk av ljeinntekter m lag skal tilsvare den frventede realavkastningen av de ljeinntektene vi har spart pp i Petrleumsfndet. Denne handlingsregelen fr budsjettplitikken gir en gradvis innfasing av ljeinntektene, slik at vi kan møte den sterke veksten i pensjnsutgiftene i flketrygden i tiårene framver. Handlingsregelen gir en frsvarlig generasjnsmessig balanse, g den bidrar til en balansert utvikling i øknmien der knkurranseutsatt sektr ppretthldes i et tilstrekkelig mfang. Handlingsregelen tar således utgangspunkt i hva sm er en langsiktig frsvarlig innfasing av ljeinntektene i nrsk øknmi. Samtidig ivaretar den at det er større usikkerhet knyttet til framtidige ljeinntekter enn til inntekter sm allerede er pptjent g avsatt i Petrleumsfndet. lje g gass er ikke-frnybare ressurser. De stre innbetalingene fra petrleumsvirksmheten til statskassen er derfr ikke inntekter i vanlig frstand. Det er få eksempler på land sm har klart å håndtere så stre naturressursrikdmmer til varig glede. Mangel på budsjettdisiplin g fr liten ppmerksmhet mt verdiskaping er åpenbare fallgruber. Fr at effekten av økt bruk av ljeinntekter i størst mulig grad skal kmme i tillegg til, g ikke til

9 St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 4 7 erstatning fr annen verdiskaping, er det viktig at man samtidig gjennmfører refrmer sm bedrer øknmiens virkemåte. Øker bruken av ljeinntekter fr raskt, vanskeliggjør dette arbeidet med nødvendige strukturrefrmer. Regjeringen legger str vekt på å etablere trverdighet fr den nye handlingsregelen fr budsjettplitikken. En må regne med et betydelig press på økt bruk av ljeinntekter utver det sm følger av handlingsregelen, både i frm av økte utgifter g lavere skatter g avgifter. Fr å kunne møte et slikt økende press i årene sm kmmer, er det viktig at en ikke fraviker de retningslinjer sm er etablert fr bruken av ljeinntektene. Kmbinasjnen av utsikter til svakere øknmisk vekst internasjnalt, sm særlig vil ramme industrien, sterkere lønnsvekst enn hs våre handelspartnere, en sterk krnekurs g et høyt rentenivå, tilsier at det nå først g fremst er pengeplitikken sm bør stimulere aktiviteten i øknmien. De nye retningslinjene fr den øknmiske plitikken innebærer at pengeplitikken har fått en klarere rlle i å stabilisere utviklingen i nrsk øknmi. Regjeringen legger vekt på at budsjettet skal gi rm fr lavere rente framver. Nrges Bank har signalisert at banken nå anser det sm mer sannsynlig at prisstigningen med uendret rente blir lavere enn det fastsatte målet på 21/2 pst., enn at den blir høyere. En mer ekspansiv finansplitikk vil redusere mulighetene fr en rentenedgang. Dette ville være en uheldig plitikkmbinasjn sm kunne bidra til å styrke krnen, ne sm vil ramme knkurranseutsatt næringsliv. En slik plitikksammensetning ville svekke tilliten til de nye retningslinjene fr budsjettplitikken. I vurderingen av innretningen av budsjettplitikken fr 2002 legger Regjeringen vekt på at den nye handlingsregelen i seg selv innebærer en økning i bruken av ljeinntekter ver statsbudsjettet fra 2001 til I frhld til de fleste andre ECDlandene innebærer budsjettpplegget en frhldsvis sterk ekspansiv impuls, selv m mange av disse landene har høyere arbeidsledighet, mer ledige ressurser g et klart lavere kstnadspress enn det Nrge har. Regjeringen har samtidig lagt vekt på at budsjettplitikken skal legge et grunnlag fr et lønnsppgjør til våren sm næringslivet kan bære. Det hviler gså et ansvar på arbeidslivets parter fr å bidra til at lønnsveksten nå kmmer ned mt nivået hs våre handelspartnere. Hvedtrekkene i budsjettplitikken fr 2002 På denne bakgrunn freslår Regjeringen følgende budsjettpplegg fr 2002: - Et strukturelt, ljekrrigert budsjettunderskudd i 2002 på 26 mrd. krner i 2002, dvs. det samme sm i Nasjnalbudsjettet Dette innebærer at en følger handlingsregelen m å bruke frventet realavkastning av anslått kapital i Petrleumsfndet ved inngangen til budsjettåret.. - Bkførte skatter g avgifter reduseres med nær 7,2 mrd. krner i 2002 sammenliknet med en videreføring av reglene fr Dette er m lag 3,4 mrd. krner mer enn freslått av regjeringen Stltenberg. Påløpte skatter g avgifter reduseres samlet med drøyt 11,8 mrd. krner, sm er nær 4,2 mrd. krner mer enn freslått av regjeringen Stltenberg. - En reell, underliggende vekst i utgiftene på statsbudsjettet på vel 6 mrd. krner eller m lag 1 V4 pst. Det reelle nivået på utgiftene i 2002 er nedjustert med 1,6 mrd. krner sammenliknet med frslaget fra regjeringen Stltenberg. - En reell økning i de samlede inntektene til kmmunene på m lag 3% mrd. krner, tilsvarende m lag 2 pst. i frhld til inntektsnivået i 2001 slik det ble anslått i Kmmuneprpsisjnen. Dette er m lag 1/4 mrd. krner mer enn det sm ble freslått i Nasjnalbudsjettet, ne sm i hvedsak skyldes lavere prisvekst på kmmunal tjenesteyting. Fr 2001 er kmmunenes anslåtte inntekter økt med 1,2 mrd. krner siden N a sjnalbudsjettet 2002 sm følge av høyere anslag på skatteinngangen. De freslåtte skatte- g avgiftslettelsene er m lag 2 mrd. krner høyere enn freslåtte utgiftsreduksjner. Skatteinntektene (aktivitetskrrigert) er ppjustert med 1 V4 mrd. krner i frhld til Nasjnalbudsjettet I tillegg freslår Regjeringen å øke utbytteinntekter mv. fra statsaksjeselskapene med 0,8 mrd. krner. Samlet bidrar disse endringene til å øke handlingsrmmet i budsjettplitikken i 2002 med m lag 2 mrd. krner. Det vises til nærmere mtale av budsjettplitikken i avsnitt 1.3. Pririteringene på utgiftssiden Den frrige regjeringen har på mange utgiftsmråder freslått økninger sm gså er i tråd med Semerklæringen. Disse tiltakene videreføres i denne prpsisjnen. Det gjelder bl.a. satsing på barnehager, styrking av frskning, økt innsats til helse g

10 8 St.prp. nr. 1 Tillegg nr pasientbehandling, frtsatt utbygging av eldremsrgen g satsing på sklebygg. I tillegg har Regjeringen lagt vekt på følgende pririteringer: - Innsatsen veifr vanskeligstilte i g utenfr landets grenser frsterkes. Barnetillegget fr uføre- g alderspensjnister freslås økt. Kmmunene tilføres ekstra midler slik at kntantstøtten kan hldes utenfr ved utmåling av ssialhjelp. Innsatsen fr behandling g rehabilitering av rusmiddelmisbrukere styrkes, bl.a. ved å legge til rette fr økt legemiddelbasert hjelp til narkmane. Bevilgningen til internasjnal bistand i 2002 hldes uendret i frhld til frslaget fra regjeringen Stltenberg, til trss fr at bruttnasjnalinntekten (BNI) anslås lavere. Målt sm andel av BNI, øker bevilgningen fra 0,90 til 0,92 pst. Dette innebærer at en går raskere fram mt Regjeringens mål m at bistanden skal utgjøre 1 pst. av BNI. økt usikkerhet etter terrraksjnene 11. september gjør det nødvendig å gjøre ss mindre sårbare veifr terrr. Justisdepartementet arbeider med en versikt ver det samlede ressursbehvet fr sivilt beredskap g plitiets nødvendige beredskapstiltak. Regjeringen vil kmme tilbake med en ny vurdering av dette behvet i frbindelse med en egen strtingsprpsisjn m frsvaret våren I denne mgang freslås en styrking i bevilgningen til plitiet, annet sikkerhetsarbeid g beredskap på 140 mill. krner. - Kvaliteten i utdanningssystemet skal bedres. I første mgang styrkes pplæringen i grunnsklen ved å øke timetallet i nrskundervisning med 1 time pr. uke fr klassetrinn. I tillegg vil Regjeringen trekke tilbake Stltenberg-regjeringens frslag m å fjerne avgangseksamen i 10. klasse. - Innsatsen til veibygging g kllektivtransprt økes med 165 mill. krner. Tiltakene vil bedre framkmmeligheten g trafikksikkerheten. Videre økes bevilgningene til pprusting av t-banen i sl g til frsert planlegging av bybane i Bergen. Regjeringen vil dessuten styrke den nye landsmfattende rdningen fr skle- g studentrabatt på kllektive transprtmidler, sm skal tre i kraft fra 1. august Bevilgningene til frivillige rganisasjner økes med 100 mill. krner i frhld til frslaget fra regjeringen Stltenberg. Dette skal bl.a. sørge fr at rganisasjnene fullt ut blir kmpensert fr økte kstnader sm følge av mmsrefrmen. - Regjeringen tar utgangspunkt i at det skal gis rammebetingelser sm gjør det mulig etter hvert å etablere C 2 -frie gasskraftverk slik Strtinget tidligere har lagt til grunn. Fr å bidra til dette økes bevilgningene til energijrskning med 30 mill. krner sammenliknet med frslaget fra Stltenberg-regjeringen. Det vises til nærmere mtale i kapittel 3, sm gså innehlder frslagene til budsjettvedtak. Skatte- g avgiftspplegget Skatte- g avgiftspplegget innebærer at Regjeringen på flere viktige mråder følger pp Sem-erklæringen. Det viktigste endringene er: - Fr å gjenpprette prinsippet m nøytralitet i bedrifts- g kapitalbeskatningen, freslår Regjeringen å ppheve utbytteskatten. Utbytteskatten har uheldige virkninger, bl.a. ved at kapitalinntekter pptjent i bedriftene skattlegges hardere enn andre kapitalinntekter. Denne frskjellsbehandlingen er i seg selv vanskelig å frsvare, g innebærer gså at gjeldsfinansiering blir skattemessig favrisert framfr egenkapitalfinansiering. - Regjeringen ser det sm viktig å styrke grunnlaget fr en vekstkraftig øknmi gjennm bl.a. å styrke kunnskapsgrunnlaget g fremme teknlgiutvikling. Regjeringen freslår derfr å frbedre rdningen med skattefradrag fr FUkstnader. Regjeringen freslår gså visse lettelser i beskatningen av psjner i arbeidsfrhld. - Det er frtsatt mangel på arbeidskraft g press i arbeidsmarkedet. Skattesystemet bør utfrmes slik at det stimulerer til å øke tilbudet av arbeidskraft. Regjeringen freslår derfr økte lettelser i skatten på arbeid, ved å heve øvre grense i minstefradraget til krner. Samlet sett vil m lag persner få lavere marginalskatt på persninntekt i Beskatningen av blig reduseres. Regjeringen trekker tilbake Stltenberg-regjeringens frslag m å øke likningsverdiene på fast eiendm med 5 pst. I tillegg freslås det å øke bunnfradraget i inntektsbeskatningen av blig fra krner til krner. Disse endringene innebærer at pp mt persner slipper inntektsskatt av egen blig i frhld til Stltenberg-regjeringens frslag. - Regjeringen freslår at flypassasjeravgi/len avvikles fra 1. april neste år. Samtidig freslås det å reversere særrdningen med null-sats i mmssystemet fr luftfarten. Fr at avviklingen av flypassasjeravgiften gså skal kmme frbrukerne til gde, vil Knkurransetilsynet umiddel-

11 St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 4 9 m endring av St.prp. nr. 10m statsbudsjettet medregnet flketrygden 2002 bart gå gjennm alle avtaler g rdninger sm kan virke etableringshindrende g knkurransebegrensende. Siktemålet er å gjennmføre tiltak sm kan øke knkurransen i det nrske luftfartsmarkedet. - I Sem-erklæringen varslet regjeringspartiene enkelte justeringer i mmsrefrmen sm ble innført fra l. juli i år. Regjeringen freslår at kjørepplæring unntas fr mms. Samtidig freslår Regjeringen at tjenester sm gjelder drift av trygghetsalarmer, generelt unntas fra merverdiavgift. - Regjeringen vil redusere særavgiftene på grensehandelsutsatte varer. Regjeringen freslår i første mgang at brennevinsavgiftene reduseres med 15 pst. Reduserte priser på brennevin vil gjøre det mindre lønnsmt med smugling g hjemmebrenning, slik at mer av brennevinsmsetningen kmmer ver i lvlige frmer. I tillegg freslår Regjeringen å redusere avgiftene på vin, øl g alkhlfrie drikkevarer med 5 pst. Det vises til nærmere mtale i kapittel 2 m skatteg avgiftspplegget. Tiltak fr å bedre effektiviteten i øknmien Det er gså behv fr tiltak fr å bedre effektiviteten i øknmien. Flere, av de freslåtte tiltakene særlig på skattesiden i budsjettet fr 2002 bidrar til å bedre øknmiens virkemåte. Det er gså viktig å styrke knkurranseplitikken fr å understøtte en effektiv bruk av samfunnets ressurser. Det vises bl.a. til mtalen av avviklingen av flypassasjeravgiften venfr. Regjeringen vil kritisk gå gjennm mfanget g rganiseringen av statlig eierskap. Et mer prfesjnelt statlig eierskap vil ver tid bidra til å styrke næringslivet. Fr selskaper der staten frtsatt er en betydelig eier, legger Regjeringen pp til at det må være et klart skille mellm statens rlle sm eier g sm myndighetsutøver. I frbindelse med tilleggsprpsisjnen freslås det derfr å flytte eierskapet av flere statlige selskaper til Nærings- g handelsdepartementet. Regjeringen freslår gså at Strtinget utvider Regjeringens fullmakter til å endre statens eierandeler i de selskapene sm frvaltes av Nærings- g handelsdepartementet. Regjeringen vil i et eget framlegg til Strtinget i vårsesjnen 2002 gi en samlet framstilling av eierskapsplitikken. Petrleumsfndet Miljøfndet, sm er en integrert del av Statens petrleumsfnd, ble pprettet 31. januar i år med en kapital på 1 mrd. krner. Denne aksjeprteføljen investeres i 22 land i selskaper sm enten har små skadevirkninger på miljøet eller har en miljørapprt eller et miljøstyringssystem av tilfredsstillende kvalitet. Regjeringen vil øke kapitalen i Miljøfndet. Fndet økes med 1 mrd. krner med virkning fra tidlig i Regjeringen vil i tråd med Sem-erklæringen gså se nærmere på m uttrekksmekanismen fr Petrleumsfndet kan tas i bruk ved alvrlige brudd på våre frpliktelser når det gjelder menneskerettighetene. Det vises til nærmere mtale av Statens petrleumsfnd i avsnitt De øknmiske utsiktene Internasjnal øknmi Den øknmiske veksten internasjnalt har avtatt markert det siste året, i første rekke sm følge av en betydelig avdemping av veksten i USA Det var i utgangspunktet ventet at veksten i Eurpa ville bli relativt lite påvirket av avmatningen i amerikansk øknmi. Etter hvert har det imidlertid blitt klart at ringvirkningene til de eurpeiske øknmiene, blant annet til Tyskland, er sterkere enn tidligere lagt til grunn. Samtidig er den pågående nedgangsknjunkturen i Japan blitt ytterligere frsterket. I Nasjnalbudsjettet ble det lagt til grunn at veksten internasjnalt ville ta seg pp fra begynnelsen av 2002, bl.a. sm følge av de betydelige pengeplitiske stimulansene i USA BNP-veksten fr handelspartnerne ble på dette grunnlaget anslått til vell V2 pst. i 2001 g2v4 pst. i Etter terrraksjnene i USA den 11. september 2001 har de øknmiske utsiktene frverret seg ytterligere. Anslag fr den øknmiske veksten fra ulike prgnsemiljøer er betydelig nedjustert, jf. figur 1.1. De betydelige penge- g finansplitiske stimulansene sm allerede er gjennmført eller annnsert, særlig i USA, ventes å bidra til at aktiviteten tar seg pp igjen i løpet av andre halvår neste år. Lavere ljepriser vil gså kunne bidra til å stimulere den øknmiske teksten. BNP-veksten hs Nrges viktigste handelspartnere anslås nå til knapt 1 1 /2 pst. i 2001 g 11/4 pst. i Både i USA, eurmrådet g Japan er veksten nedjustert med %-1 prsentpeng fr neste år sammenliknet med Nasjnalbudsjettet. Samtidig har risiken fr et lengre g mer markert tilbakeslag økt.

12 10 St.prp. nr. 1 Tillegg nr Internasjnal øknmi A. Anslag fr BNP-veksten i 2002 gitt på ulike tidspunkt. Cncensus Freeast. Prsent _- Eurmrådet 2 2 Japan -1-1 Jan April Juli kt 2001 B. Frventningsindikatr fr hushldninger. Sesngjusterte tall!) USA (venstre akse) "-l- 90,il, '.,, l- I " '\ l- I _..,-',, I l- I ; Eurmrådet - 80 I (høyre akse), 70 /" C. 3-rnåneders nminelle eurrenter. Prsent D. Nminell effektiv valutakurs. Indeks 1985 = 100. Månedsgjennmsnitt 2 ) I, Strbritannia,'..., " I' I ".. I it, I, 120 ".. '.,, '" 110, , Tyskland! eu rm rådet USA I 1995 I 1997 I 1999 I 2001 Figur 1.1 Internasjnal øknmi l) Indikatren fr eursnen angir frskjellen mellm prsentandelen av hushldningene sm svarer psitivt g negativt på 4 spørsmål m den øknmiske utviklingen. Fr USA angis utviklingen i Cnferenee Bards indeks, utarbeidet på bakgrunn av hushldningenes svar på 5 spørsmål m den øknmiske utviklingen. 2) Stigende indeksverdi betyr appresierende kurs. Kilde: Statistisk sentralbyrå g Finansdepartementet.

13 St.prp. nr. 1 Tillegg nr I USA har terrrangrepene bidratt til en klar frverring av den øknmiske situasjnen. Freløpige BNP-tall fr 3. kvartal viser en nedgang på 0,4 pst. (årlig rate). Dette er det første kvartalsvise fallet i BNP siden Et psitivt bidrag til veksten fra privat knsum ble mer enn ppveid av et frtsatt sterkt fall i private investeringer g en betydelig nedbygging av varelagrene. Denne utviklingen har ført til at arbeidsledigheten km pp i 51/2 pst. i ktber, sm er det høyeste nivået på fem år. Dette har bl.a. bidratt til et betydelig fall i hushldningenes g bedriftenes frventninger til den framtidige utviklingen. Det anslås nå en BNP-vekst på i verkant av 1 pst. både i år g neste år. De vedtatte finansplitiske stimuleringstiltakene i USA mfatter bl.a. m lag 55 mrd. dllar til krisetiltak, deriblant 15 mrd. dllar i direkte støtte g lånegarantier til flyselskapene. I tillegg diskuteres nå ytterligere budsjettiltak i størrelsesrden mrd. dllar. Ttalt vil de finansplitiske stimulansene utgjøre m lag 1-1% pst. av BNP. Den amerikanske sentralbanken (FED) har hittil i år redusert styringsrenten :med til sammen 4,5 prsentpeng. Signalrenten er nå på 2,0 pst., sm er det laveste siden begynnelsen av 1960-tallet. FED har signalisert ytterligere lettelser dersm den negative utviklingen ikke viser tegn til å snu. I en situasjn med lav kapasitetsutnyttelse i øknmien, kmbinert med lav privat sparing g økende arbeidsledighet, er imidlertid virkningene av de penge- g finansplitiske tiltakene usikre på krt sikt. Freløpig statistikk viser at en str del av tilbakebetalingen av skatt til hushldningene i smmer har ført til økt sparing. gså i eurmrådet har den øknmiske utviklingen svekket seg ytterligere siden N asjnalbudsjettet ble lagt fram. Fr mrådet sett under ett var BNP-veksten i 2. kvartal i år den svakeste siden Samtidig har både hushldningenes g bedriftenes frventninger til den øknmiske utviklingen avtatt markert. ESB har siden mai i år satt ned Tabell 1.1 Den øknmiske utviklingen i industrilandene. Prsentvis endring fra året før NB02 Tillegg nr. 4 NB02 Tillegg nr. 4 Bruttnasjnalprdukt... Nrges handelspartnere... 3,7 1,6 1,4 2,3 1,3 Eurmrådet... 3,4 1,8 1,6 2,2 1,3 USA... 4,1 1,0 1,1 2,0 1,2 Japan... 1,5-0,5-0,7 0,0-0,8 Fastlands-Nrge... 1,8 1,2 0,8 1,9 1,6 Knsumprisindeks... Nrges handelspartnere... 2,3 2,6 2,6 2,1 2,1 Eurmrådet... 2,3 2,7 2,7 1,9 1,9 USA... 3,4 3,2 3,2 2,4 2,4 Japan... -0,6-0,4-0,4-0,4-0,4 Nrge... 3,1 3,1 3,1 1,9 1,5 Arbeidsledighetsrate... Nrges handelspartnere... 6,2 6,0 5,9 5,9 6,3 Eurmrådet... 9,0 8,5 8,5 8,2 8,8 USA... 4,0 4,7 4,7 5,3 6,0 Japan... 4,7 5,0 5,0 5,3 5,5 Nrge... 3,4 3,4 3,5 3,4 3,6 PengemarkedsrenterlJ Eurmrådet... 4,4 4,3 4,2 4,0 3,6 Nrge 2)... 6,7 7,3 7,2 6,8 6,0 ') Tremåneders eurrente. Årsgjennmsnitt. 2) Teknisk framskriving av nrsk tremåneders pengemarkedsrente. Anslagene i denne prpsisjnen er beregnet på bakgrunn av implisitte terminrenter pr. 1. nvember Kilder: IMF, ECD g Finansdepartementet.

14 12 St.prp. nr. 1 Tillegg nr rentene med til sammen 1,5 prsentpeng. Avtakende inflasjn g lavere renter ventes imidlertid å understøtte en ppgang i den øknmiske veksten i løpet av neste år sm følge av økt kjøpekraft hs hushldningene. Det er anslått en BNP-vekst på m lag 11/2 pst. i år g 11/4 pst. neste år. Samtidig ventes arbeidsledigheten å øke igjen etter flere år med markert nedgang. Ifapan falt BNP i 2. kvartal i år med ver 3 pst. (årlig rate). Den svake utviklingen har frtsatt gså i 3. kvartal. Arbeidsledigheten har tiltatt ytterligere, g er nå 5,3 pst. Samtidig går knsumprisene frtsatt ned. Det ventes nå at den øknmiske aktiviteten vil avta med m lag % pst. både i år g neste år. Den japanske regjeringen har nylig vedtatt et tilleggsbudsjett med en finansplitisk stimulans tilsvarende m lag 0,6 pst. av BNP. Midlene skal benyttes til å understøtte arbeidsmarkedet gjennm ulike tiltak g til å finansiere en raskere avskriving av bankenes mislighldte lån Nrsk øknmi Svakere vekst internasjnalt bidrar til å dempe aktiviteten gså i nrsk øknmi. Særlig har eksprten av tradisjnelle varer utviklet seg klart svakere enn ventet, med en sesngjustert vlumnedgang på 6 pst. fra 2. til 3. kvartal i år. Hittil i år er det særlig eksprten til USA g Danmark sm har falt. Den svake utviklingen i eksprten gjenspeiles i industriprduksjnen. Mens industriprduksjnen sett under ett har vist en nenlunde stabil utvikling så langt i år, har prduksjnen i uteknkurrerende industri utviklet seg relativt svakt. I september i år lå prduksjnen i uteknkurrerende næringer vel 3 pst. lavere enn i samme måned i fjr. Innenlandsk etterspørsel har gså vist en relativt mderat utvikling de siste månedene. Veksten i hushldningenes vareknsum har flatet ut, g utviklingen i bl.a. flytrafikken tyder på en mderat utvikling gså i tjenesteknsumet. En markert nedgang i kredittveksten til bedriftene kan tyde på en ne svakere utvikling i investeringene. I tillegg har den tradisjnelle vareimprten vist en svak utvikling, ne sm støtter pp under bildet av mderat vekst i fastlandsøknmien. På den annen side er aktiviteten i bligmarkedet frtsatt høy. Økt igangsetting av bliger gjør at det ligger an til en ytterligere ppgang i bliginvesteringene fra 2. til 3. kvartal i år. økte bligpriser fra 2. til 3. kvartal tyder gså på frtsatt høy bligetterspørsel. Alt i alt anslås BNP-veksten fr Fastlands-Nrge til 0,8 pst. i år, sm er en nedjustering på 0,4 prsentpeng siden Nasjnalbudsjettet. Nedjusteringen av BNP-veksten i år skyldes bl.a. en svakere utvikling i eksprten av tradisjnelle varer enn tidligere lagt til grunn. Den relativt lave veksten i år må i tillegg ses i sammenheng med at elektrisitetsprduksjnen har avtatt markert, etter at unrmalt mye nedbør førte til en svært høy prduksjn i fjr. Nedgangen i elektrisitetsprduksjnen vil alene bidra til å dempe veksten i BNP fr Fastlands-Nrge med 1/2 prsentpeng i år. Fr neste år ventes det en frtsatt svak vekst i de nrske eksprtmarkedene. Eksprten av tradisjnelle varer anslås på denne bakgrunnen å øke med knapt 11/2 pst. neste år. Anslaget er betydelig nedjustert sammenliknet med Nasjnalbudsjettet, jf. tabell 1.2. Prisene på tradisjnelle eksprtvarer falt sesngjustert fra 2. til 3. kvartal i år, bl.a. sm følge av lavere priser på varer fra prsessindustrien. Prisene ligger imidlertid frtsatt på et relativt høyt nivå. Den nrske eksprtprisen på aluminium har tradisjnelt fulgt utviklingen i sptprisen på verdensmarkedet med et etterslep på rundt et halvt år. Sptprisen på aluminium har falt markert siden januar i år, g dette tilsier en svak utvikling i eksprtprisen framver. Sammen med svak vekst i eksprtvlumet vil dette bidra til lavere lønnsmhet innenfr deler av eksprtrettet virksmhet.

Finansdepartementet St.meld. nr. 2

Finansdepartementet St.meld. nr. 2 (Foreløpig utgave) Finansdepartementet St.meld. nr. 2 (22-23) Innhold 1 Hovedtrekkene i den økonomiske politikken og utviklingen...3 2 De økonomiske utsiktene...12 2.1 Norsk økonomi...12 2.2 Nærmere om

Detaljer

St.meld. nr. 1 (2001 2002) Nasjonalbudsjettet 2002

St.meld. nr. 1 (2001 2002) Nasjonalbudsjettet 2002 St.meld. nr. 1 (21 22) 2 St.meld. nr. 1 21 22 21 22 St.meld nr. 1 3 Innhold 1 Hovedtrekkene i den økonomiske politikken og utviklingen... 5 2 De økonomiske utsiktene... 14 2.1 Hovedtrekk... 14 2.2 Internasjonal

Detaljer

St.meld. nr. 1 (2003 2004) Nasjonalbudsjettet 2004

St.meld. nr. 1 (2003 2004) Nasjonalbudsjettet 2004 St.meld. nr. 1 (2003 2004) Innhold 1 Hovedtrekkene i den økonomiske politikken og utviklingen... 5 2 De økonomiske utsiktene... 17 2.1 Hovedtrekk... 17 2.2 Internasjonal økonomi... 22 2.3 Innenlandsk

Detaljer

St.meld. nr. 2 (2003 2004) Revidert nasjonalbudsjett 2004

St.meld. nr. 2 (2003 2004) Revidert nasjonalbudsjett 2004 St.meld. nr. 2 (23 24) Innhold 1 Hovedtrekkene i den økonomiske politikken og utviklingen... 5 2 De økonomiske utsiktene... 13 2.1 Norsk økonomi... 13 2.2 Petroleumsvirksomheten... 21 2.3 Internasjonal

Detaljer

Kommunal handlingsplan 2015-2018. Kommunalt handlingsprogram

Kommunal handlingsplan 2015-2018. Kommunalt handlingsprogram Kmmunal handlingsplan 2015-2018 Kmmunalt handlingsprgram Til behandling frmannskapet 18. nvember Utgave pr 31. ktber 2014 INNHOLD 1 INNLEDNING...6 2 ARBEIDET MED FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM 2015 2018...6

Detaljer

RAMMESAK 2014. Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014

RAMMESAK 2014. Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014 RAMMESAK 2014 Kmmuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014 Det vises til sak 34/13 til behandling i kmmunestyrets møte 10.06.13. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 INNLEDNING... 5 Hva

Detaljer

St.meld. nr. 1 (2004 2005) Nasjonalbudsjettet 2005

St.meld. nr. 1 (2004 2005) Nasjonalbudsjettet 2005 St.meld. nr. 1 (24 25) Innhold 1 Hovedtrekkene i den økonomiske 4.1 Oppfølging av skattereformen... 85 politikken og utviklingen... 5 4.2 Kort om de sentrale elementene i skatte og avgiftsopplegget for

Detaljer

St.meld. nr. 2 (2005-2006)

St.meld. nr. 2 (2005-2006) (Foreløpig utgave) Finansdepartementet St.meld. nr. 2 (25-26) Innhold 1 Hovedtrekkene i den økonomiske politikken og utviklingen... 3 2 De økonomiske utsiktene...1 2.1 Norsk økonomi...1 2.2 Utviklingen

Detaljer

(Foreløpig utgave) Finansdepartementet. Prop. 1 S Tillegg 1. (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

(Foreløpig utgave) Finansdepartementet. Prop. 1 S Tillegg 1. (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) (Foreløpig utgave) Finansdepartementet Prop. 1 S Tillegg 1 (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2014 Endring av Prop. 1 S (2013 2014) Statsbudsjettet 2014

Detaljer

Prop. 1 S Tillegg 1. Endring av Prop. 1 S (2013 2014) Statsbudsjettet 2014. Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) (2013 2014)

Prop. 1 S Tillegg 1. Endring av Prop. 1 S (2013 2014) Statsbudsjettet 2014. Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) (2013 2014) Prop. 1 S Tillegg 1 (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) For budsjettåret 2014 Endring av Prop. 1 S (2013 2014) Statsbudsjettet 2014 Prop. 1 S Tillegg 1 (2013 2014) Proposisjon

Detaljer

Finansdepartementet. St.meld. nr. 1 (2006 2007) Nasjonalbudsjettet 2007

Finansdepartementet. St.meld. nr. 1 (2006 2007) Nasjonalbudsjettet 2007 Finansdepartementet St.meld. nr. 1 (2006 2007) Innhold 1 Hovedlinjer i den økonomiske politikken og utsiktene for norsk økonomi................. 5 2 De økonomiske utsiktene...... 16 2.1 Hovedtrekk ved

Detaljer

Meld. St. 1. (2010 2011) Melding til Stortinget. Nasjonalbudsjettet 2011

Meld. St. 1. (2010 2011) Melding til Stortinget. Nasjonalbudsjettet 2011 Meld. St. 1 (21 211) Melding til Stortinget Innhold 1 Hovedlinjer i den økonomiske politikken og utsiktene for norsk økonomi... 5 2 De økonomiske utsiktene... 18 2.1 Hovedtrekk... 18 2.2 Internasjonal

Detaljer

Lokal Energiutredning 2010. Tolga Kommune

Lokal Energiutredning 2010. Tolga Kommune Lkal Energiutredning 2010 Tlga Kmmune Utarbeidet av Nrd-Østerdal Kraftlag, 2010 Frrd I følge Frskrift m Energiutredninger, utgitt av Nrges Vassdrag g Energidirektrat (NVE) i januar 2003, skal mrådeknsesjnær

Detaljer

Meld. St. 1. (2011 2012) Melding til Stortinget. Nasjonalbudsjettet 2012

Meld. St. 1. (2011 2012) Melding til Stortinget. Nasjonalbudsjettet 2012 Meld. St. 1 (211 212) Melding til Stortinget Meld. St. 1 (211 212) Melding til Stortinget Innhold 1 Hovedlinjer i den økonomiske politikken og utsiktene for norsk økonomi... 5 2 De økonomiske utsiktene...

Detaljer

FORORD RÅDMANNENS VURDERINGER OG KOMMENTARER...2 DEL 1 - ØKONOMISKE HOVEDTALL FOR 2010 I DRIFTEN...2

FORORD RÅDMANNENS VURDERINGER OG KOMMENTARER...2 DEL 1 - ØKONOMISKE HOVEDTALL FOR 2010 I DRIFTEN...2 Eigersund kmmune Årsmelding fr 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD RÅDMANNENS VURDERINGER OG KOMMENTARER...2 DEL 1 - ØKONOMISKE HOVEDTALL FOR 2010 I DRIFTEN...2 1.1 ØKONOMISKE HOVEDTALL...2 Samlet driftsmessig

Detaljer

Meld. St. 2. (2011 2012) Melding til Stortinget. Revidert nasjonalbudsjett 2012

Meld. St. 2. (2011 2012) Melding til Stortinget. Revidert nasjonalbudsjett 2012 Meld. St. (11 1) Melding til Stortinget Revidert nasjonalbudsjett 1 Meld. St. (11 1) Melding til Stortinget Revidert nasjonalbudsjett 1 Meld. St. (11 1) Melding til Stortinget Revidert nasjonalbudsjett

Detaljer

St.meld. nr. 1 (2008 2009) Nasjonalbudsjettet 2009

St.meld. nr. 1 (2008 2009) Nasjonalbudsjettet 2009 St.meld. nr. 1 (8 9) Innhold 1 Hovedlinjer i den økonomiske politikken og utsiktene for norsk økonomi................. 5 De økonomiske utsiktene...... 17.1 Hovedtrekk ved den økonomiske utviklingen....................

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3)

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Infrmasjn i samsvar med kravene i kapitalkravsfrskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert per 31. desember 2013 1 Innhld 1 Innledning g frmål med dkumentet... 3 2 Knslidering... 3 2.1 Oversikt ver datterselskaper,

Detaljer

Meld. St. 2. (2013 2014) Melding til Stortinget. Revidert nasjonalbudsjett 2014

Meld. St. 2. (2013 2014) Melding til Stortinget. Revidert nasjonalbudsjett 2014 Meld. St. 2 (213 214) Melding til Stortinget Meld. St. 2 (213 214) Melding til Stortinget Innhold 1 Hovedlinjer i den økonomiske politikken og utsiktene for norsk økonomi... 5 2 De økonomiske utsiktene...

Detaljer

Meld. St. 2 (2014 2015)

Meld. St. 2 (2014 2015) Offentlige institusjoner: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 4 Privat sektor: Internett: www.fagbokforlaget.no/offpub

Detaljer

Ullsfjordforbindelsen starten på Nordområdeveien

Ullsfjordforbindelsen starten på Nordområdeveien Ullsfjrdfrbindelsen starten på Nrdmrådeveien Mt Alta E6 E6 Se ftere mt nrd. Gå mt vinden, du får rødere kinn. Finn den ulendte stien. Hld den. Den er krtere. Nrd er best. Vinterens flammehimmel, smmernattens

Detaljer

Samfunnsanalyse av to lokaliteter i Drammensregionen for Drammen sykehus

Samfunnsanalyse av to lokaliteter i Drammensregionen for Drammen sykehus Samfunnsanalyse av t lkaliteter i Drammensreginen fr Drammen sykehus Innhld 1 Innledning 6 1.1 Bakgrunn g prblemstilling 6 1.2 Avgrensning av ppdraget 6 1.3 Frutsetninger ramme fr ppdraget 7 1.4 Analysegrunnlag

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

St.prp. nr. 37 (2008 2009) Om endringer i statsbudsjettet 2009 med tiltak for arbeid

St.prp. nr. 37 (2008 2009) Om endringer i statsbudsjettet 2009 med tiltak for arbeid St.prp. nr. 37 (2008 2009) Om endringer i statsbudsjettet 2009 med tiltak for arbeid Innhold 1 Hovedtrekkene i Regjeringens forslag 4 Forslag under det enkelte departement 44 til endringer i statsbudsjettet

Detaljer

Terje Strom og Anne Hege Tangen

Terje Strom og Anne Hege Tangen 96/41 Ntater I 1996 Terje Strm g Anne Hege Tangen Frprsjektrapprt m ØStilpasning g samrdning av regnskapsppgaver fr frsikringsselskaper Avdeling fr øknmisk statistikk/seksjn fr ffentlige finanser g kredittmarkedsstatistikk

Detaljer

Meld. St. 1 (2014 2015)

Meld. St. 1 (2014 2015) Opplysninger om abonnement, løssalg og pris får man hos: Fagbokforlaget Postboks 65, Postterminalen 5892 Bergen E-post: offpub@fagbokforlaget.no Telefon: 55 38 66 Faks: 55 38 66 1 www.fagbokforlaget.no/offpub

Detaljer

Dette presseheftet inneholder Finansdepartementets pressemeldinger for Statsbudsjettet og Nasjonalbudsjettet 2006.

Dette presseheftet inneholder Finansdepartementets pressemeldinger for Statsbudsjettet og Nasjonalbudsjettet 2006. 3 Innhold Dette presseheftet inneholder Finansdepartementets pressemeldinger for Statsbudsjettet og Nasjonalbudsjettet 2006. Budsjettportalen www.statsbudsjettet.dep.no inneholder informasjon fra alle

Detaljer

St.meld. nr. 1 (2007 2008) Nasjonalbudsjettet 2008

St.meld. nr. 1 (2007 2008) Nasjonalbudsjettet 2008 St.meld. nr. 1 (27 28) Innhold 1 Hovedlinjer i den økonomiske politikken og utsiktene for norsk økonomi................. 5 2 De økonomiske utsiktene...... 17 2.1 Hovedtrekk ved den økonomiske utviklingen....................

Detaljer

Norges Banks rapportserie Nr. 1-2003. Inflasjonsrapport 1. m a r s

Norges Banks rapportserie Nr. 1-2003. Inflasjonsrapport 1. m a r s Norges Banks rapportserie Nr. - Inflasjonsrapport m a r s Inflasjonsrapporten kommer ut tre ganger i året og utgjør sammen med rapportene om finansiell stabilitet Norges Banks rapportserie. Rapporten er

Detaljer