Friske hus gir Friske mennesker! Trygghetsmagasinet. Et infomagasin utgitt av Radon Norge AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Friske hus gir Friske mennesker! Trygghetsmagasinet. Et infomagasin utgitt av Radon Norge AS"

Transkript

1 Friske hus gir Friske mennesker! Trygghetsmagasinet Et infomagasin utgitt av Radon Norge AS 1

2 Kjære kunde! Friske hus gir Friske mennesker! Velkommen til vårt nye Trygghetsmagasin Vi i Radon Norge blir daglig kontaktet av kunder som har spørsmål vedrørende radongass og helserisiko. På bakgrunn av dette har vi sett behovet for å samle relevant informasjon i et eget Trygghetsmagasin. Vi i Radon Norge har erfaringer og kunnskap som kreves for å beskytte deg og dine slik at du til enhver tid har kontroll over den dødelige radongassen i ditt hjem. Som en del av arbeidet vårt med å skape en tryggere hverdag for våre kunder tilbyr vi derfor Trygghetsavtalen som er en god forsikring mot både dyre og ubehagelige overraskelser. Du kan lese mer om Trygghetsavtalen på side 6 og 7. Vi håper du synes tema og innhold er relevant og vil gjerne at du sier din mening om magasinet til radonnorge.no slik at vi kan vi forbedre oss til neste gang. Alle som gir oss tilbakemelding er med i trekningen av en komplett radonmåling av samtlige oppholdsrom i boligen. Radonregistreret A/S har skiftet navn til Radon Norge A/S Vi er det samme selskapet med de samme menneskene. Navne- og logoendringen medfører ingen praktiske endringer for deg som kunde. I dine papirer fra oss står det altså Radon Norge A/S istedet for Radonregisteret A/S som avsender. Ønsker du å vite mer, kan du ringe vår kundeservice på Vi vil også benytte anledningen til å gratulere bransjen med stiftelsen av Norsk Radonforening som skal har til hensikt å være foreningen for norske bedrifter som jobber med salg av produkter og tjenester relatert til radon. For mer informasjon om foreningen se, Ønsker du mer informasjon enn du finner i denne utgaven av Trygghetsmagasinet er du hjertelig velkommen til å besøke vår hjemmeside Med vennlig hilsen Radon Norge A/S Radon Norge A/S er et privat foretak og opptrer ikke på vegne av Statens Strålevern eller har et samarbeid med Statens Strålevern eller kommunen du er bosatt i. Vi benytter derimot offisiell informasjon som brosjyrer, undersøkelser eller publikasjoner fra Statens Strålevern, kommuner eller andre offentlige etater. 2

3 Fakta om radongass i Norge Helse og Omsorgsdepartementet, Statens Strålevern, Kreftforeningen og Verdens Helseorganisasjon anbefaler alle med oppholdsrom i de tre laveste etasjene å foreta radonmåling med jevne mellomrom. Norge er, sammen med Sverige og Finland, blant de land i verden med de høyeste radonkonsentrasjonene i inneluft. Gjennomsnittlig årsmiddelverdi av radon i norske boliger er ca. 90 Bq/m3. Nærmere en million bygninger i Norge har radongass over faregrensen. 300 mennesker dør av radongass i Norge hvert år. Radongass er nest hyppigste årsak til lungekreft etter aktiv røyking. Den norske regjering har også for fullt satt fokus på radongass og lanserte 1 juli 2009 en nasjonal strategi for å redusere radoneksponeringen i Norge. 15 september 2009 ble faregrensen for radongass endret fra 200bq/m3 til 100bq/m3. Faregrensen ble satt ned da nye studier viser at ca. 70 % av radondødsfallene skyldes radonnivåer under 200 Bq/m3 Nye og strengere bestemmelser om radon i byggteknisk forskrift trådte i kraft 1. juli 2010 Det ligger inne høringsforslag hos Justis-og Politidepartmentet hvor det blant annet er foreslått å forskriftsfeste krav om opplysninger om radon i tilstandsrapporter ved kjøp og salg av bolig. Det kan også nevnes at svenske myndigheter vurderer å sanere bygninger for 25 milliarder grunnet radongass. For nærmere informasjon anbefaler vi deg å besøke Statens Strålevern sin hjemmeside på 3

4 Hva er radongass? Ble oppdaget i 1898 og dokumentert i 1900 av Friedrich Ernst Dorn. I 1908 ble radon for første gang isolert av William Ramsay og Robert Whytlaw- Gray i tilstrekkelige mengder til å kunne fastslå gassens tetthet. De døpte stoffet niton (Ni) fra latin nitens lysende. Siden 1923 er navnet «radon» det vitenskapelige anerkjente navnet. Radon har i likhet med radium fått navnet sitt fra latinsk radius som betyr «stråle». Hvordan dannes radon? Naturlige radioaktive stoffer som uran, finnes i varierende konsentrasjoner i berggrunn og jordsmonn. Når uran henfaller, dannes nye radioaktive stoffer, deriblant radium og radon. Radon er en usynlig edelgass og har liten evne til å binde seg til faste stoffer. Det fører til at radon lett unnslipper materialer og frigjøres til luft. Måleenhet Radonkonsentrasjon i luft benevnes med enheten becquerel per kubikkmeter luft (Bq/m3), og i vann med becquerel per liter vann (Bq/l, eventuelt kbq/m3). Becquerel Radioaktive stoffer er ikke stabile, og vil sende ut energi i form av stråling samtidig som nye stoffer dannes. Denne prosessen kalles radioaktivt henfall eller nedbryting og kan ikke stoppes eller påvirkes. Én becquerel (Bq) er definert som ett henfall per sekund. Hvordan påvirker radongass min helse? Innånding av luft med mye radon er påvist helsefarlig. Radon og de datterproduktene som oppstår ved radioaktiv nedbrytning avgir stråling. Den farligste type stråling i denne sammenheng er såkalte alfastråler. Disse strålene kan skade celler i vårt lungevev, noe som kan føre til omdannelse av friske celler til kreftceller. Skader ved alfapartikkel-stråling Inhalasjon fører til bestråling av luftveiene Alfapartikler er tett ioniserende - stoppes raskt i vev/deponerer mye energi Denne brå oppbremsingen fører til stor skade i cellen(e) som treffes En enkelt alfapartikkel kan transformere en celle til en kreftcelle Skadesannsynlighet er derfor lineært avhengig av antall alfapartikler "Det er det du ikke ser du blir syk av" Studier av radon og lungekreft Årsak til lungekreft blant gruvearbeidere Human carcinogen, IARC 1988 De 11 største gruvestudiene ( arbeidere) ble vurdert av BEIR VI i Radon i boliger - lungekreft: Epidemiologiske studier Tre større fellesstudier ( ) viste en lineær sammenheng mellom radoneksponering og lungekreftrisiko, også ved lave nivåer dvs i den allmenne befolkningen. - fellestudiene korrigerte for bl.a. røykevaner - de tre fellesstudiene samsvarer godt. Gruvedata og fellesstudier gir et stort vitenskapelig materiale: radoneksponering gir økt risiko for lungekreft Radon og andre helseeffekter Flere studier: Leukemi hos barn, Hjerte-karsykdom, Magekreft, Multippelsklerose (MS) og Hudkreft Sprikende resultater Ingen bevis for å avkrefte andre helseeffekter forårsaket radoneksponering. 4

5 Tiltak ved for høye radonverdier Radonkonsentrasjonen i et eksisterende bygg vil kunne reduseres vesentlig ved gjennomføring av radonreduserende tiltak. Radon Norge anbefaler at radonreduserende tiltak i eksisterende bygninger er rettet mot en identifisert radonkilde. Vi støtter videre WHOs anbefalinger om at radonreduserende tiltak i eksisterende bygninger og radonforebyggende tiltak ved oppføring av nye bygninger bør tilfredsstille følgende designkriterier: Tiltak skal være i stand til å redusere radonkonsentrasjonen betraktelig under gitte grenseverdier Tiltak skal være sikkert og ikke gjøre det mulig at radongass trekkes tilbake inn i bygningen Tiltak skal være varig og funksjonelt innenfor forventet levetid for bygningen Det skal være enkelt å kontrollere at tiltak fungerer tilfredsstillende Tiltak bør ikke lage støy eller på annen måte være skjemmende Kostnader for installasjon, drift og vedlikehold bør være lave Tiltak som involverer passiv ventilasjon av byggegrunn bør lett kunne aktiveres med en vifte Ta kontakt med en fagspesialist/rådgiver dersom høye radonkonsentrasjoner påvises. Det er viktig å klarlegge årsaken til radonproblemet. Dersom radonholdig jordluft trenger inn fra byggegrunnen, er første skritt å utbedre utettheter i konstruksjonen mot grunnen. Hvilke tiltak som velges som neste skritt er blant annet avhengig av hustype, ventilasjonsforhold og grunnforhold. Erfaringen fra Norge og andre land er at aktiv trykksenking av byggegrunnen er det mest effektive tiltaket hvis forholdene ligger til rette for dette. Når dette tiltaket ikke er mulig eller hensiktsmessig, bør andre tiltak vurderes. Eksempler på enkle tiltak: Tetting rundt rørgjennomføringer Tetting av hull, sprekker og åpninger i betonggulv og støpeskjøter i overgang gulv/vegg Støping av betonggulv på jord-/steingulv Pussing av lettklinker og annen synlig, luftgjennomtrengelig grunnmur (begge sider) Montering av vifte og/eller ventiler i yttervegg og grunnmur for å bedre ventileringen i kryperom, kjeller eller oppholdsrom, eventuelt i kombinasjon med frostsikringstiltak Etablering av lysgrav eller heving av luftinntak for ventiler nær grunnen Eksempler på omfattende tiltak: Innvendig pussing av lettklinker og annen luftgjennomtrengelig grunnmur, skjult bak innvendig kledning, herunder alle utsparinger, vindussmyg og gjennomføringer Innvendig- eller utvendig radonbrønn Benytte radonsperre ved oppbygning av ny gulvkonstruksjon Tetting med vindsperreprodukt på undersiden av bjelkelag i kjeller eller kryperom Etablering av nytt gulv over eksisterende betonggulv med ventilerte luftespalter Montering av radonsug. Det finnes foretak som tilbyr tjenester med prosjektering og/eller utføring av bygningstekniske tiltak mot radon i inneluft. En oversikt over firmaer som tilbyr tiltak mot radon i inneluft finner du på Statens Strålevern sin hjemmeside 5

6 Trygghetsavtale For din Helse og Trygghet Nærmere 1 million bygninger i Norge har radongass over faregrensen. Årlig dør omlag 300 mennesker av radongass, men 9 av 10 nordmenn vet ikke om de har radon i boligen sin. Vi i Radon Norge synes det er meget bekymringsfullt at de fleste av oss ikke utfører radonmåling med jevne mellomrom selv om dette blir anbefalt av blant annet Statens Strålevern, Kreftforeningen og Verdens Helseorganisasjon. Radon Norge mener også at det har ingen hensikt å foreta radonmåling hvis man ikke gjør tiltak i ettertid hvis man har radongassverdier over faregrensen på 100 bq/m 3. Radon Norge tilbyr på bakgrunn av dette Trygghetsavtalen som er en god forsikring mot både dyre og ubehagelige overraskelser. Trygghetsavtalen inkluderer Komplett radonsjekk med markedets beste utstyr hvert 3 år Hvorfor er det viktig med ny radonsjekk? Statens Strålevern anbefaler at man med jevne mellomrom tar ny radonmåling fordi radonkonsentrasjonen i en bolig kan endre seg over tid: Det oppstår sprekker og utettheter i konstruksjonen mot grunnen. Forandring av ventilasjonsforhold eller oppvarmingssystem Ombygging, rehabilitering eller oppussing, Grave eller sprengningsarbeider i området Eierskifte eller annen bruksendring av bolig. Ny radonsjekk anbefales uansett om har hatt lave eller høye målinger tidligere. Kunde må kontakte Radon Norge for å få tilsendt måleutstyr. 80% rabatt på inspeksjon av radoninspektør Dersom det oppdages et høyt strålingsnivå i boligen, tilbyr Radon Norge inspeksjoner og tilleggsundersøkelser gjennom samarbeidspartnere til hele 80 % rabatt der nødvendige tiltak utredes. Radoninspektøren kommer til boligen og gjør følgende tiltak: Tar ventilasjonskontroll Foreslår tiltak Gir konkrete forslag til tiltak og utførelse Gir kostnadsoverslag Det har ingen hensikt å ta radonmåling hvis man i ettertid ikke gjør noe hvis boligen har for høye verdier av radongass. Pris med Trygghetsavtale 1600,- Pris uten Trygghetsavtale 8000,- Dette gir en prisreduksjon på hele 6400,- Kunde må kontakte Radon Norge for å bestille radoninspektør. 6

7 Trygghetsavtale For din Helse og Trygghet Lån av elektronisk måleinstrument Hvorfor er det viktig med radonsjekk før man kjøper bolig? Hvert år omsettes det rundt eiendommer i Norge, og i dette markedet er radongass noe mange sjekker alt for sent. Foretak som oss, kontaktes årlig av fortvilte huskjøpere som vil prøve å senke radonnivået i boligen. Når man skal kjøpe ny bolig har man i de fleste tilfeller ikke anledning til å vente i 2-3 måneder på en langtidsmåling. Ramon starter målingene umiddelbart når den blir tilkoblet en stikkontakt med nettspenning. Første gjennomsnitts-verdi får man etter to døgn. Resultatet vises digitalt på displayet. Instrumentet brukes ofte for å få en første indikasjon om strålingsnivået i rommet. Er resultatet over 100 Bq/m3 bør alle rom i denne og i etasjene under undersøkes med sporfilm før man velger å kjøpe. Uten en slik måling kan du lett havne i en sirkel av tiltak og utgifter som du rett og slett ikke har råd til etter å ha kjøpt hus. Radon Norge tilbyr også at du under låneperioden enkelt og sikkert kan måle radonnivået på jobben, hytten, sommerhuset eller i barnehagen / skolen hvor dine barn oppholder seg mye. Du kan låne apparatet kostnadsfritt i opptil 14 dager per år. Ordinær leiepris er 250,- per døgn Pris med Trygghetsavtale: 0,- (14 dager) Pris uten Trygghetsavtale: 3.500,- (14 dager) Kunde må kontakte Radon Norge for å få tilsendt elektronisk måleutstyr. RADONSERTIFIKAT Statens Strålevern og Helse- og Sosialdirektoratet vil nå at radonmålinger skal med i takstpapirene når en bolig skal selges. Dokumentasjon på radonnivå kommer derfor mest sannsynlig til å bli lovpålagt ved salg av boliger i Norge. Radon Norge utsteder personlige radonsertifikat med pregestempel til husstander som har radonnivå under tiltaksnivå fastsatt av Statens Strålevern. Radon Norge sender radonsertifikatet kostnads fritt til huseier, megler eller eventuelle kjøpere. Boligen vil ved salg få en høyere verdi hvis man kan fremvise radonsertifikat og dokumentere at strålingsnivået er under tiltaksnivået og at nye eiere ikke utsettes for helserisiko. Kunde må kontakte Radon Norge for å få tilsendt radonsertifikat ved verdier under faregrensen. Pris med Trygghetsavtale 0,- Pris uten Trygghetsavtale 390,- per stk Husk: Radon dreper flere mennesker enn i trafikken hvert år, og det dør fire ganger så mange av radon i Norge enn det gjør i branner. Kunde må kontakte Radon Norge for å få tilsendt radonsertifikat. Betingelser for Trygghetsavtalen Pris per måned kroner 49,- som trekkes på avtalegirotrekk eller mobilregning. En billig investering for å kunne føle seg trygg. 7

8 Visste du at? med hva Voksne nordmenn oppholder seg innendørs timer i døgnet (85-90% av levetiden). spiser, m Et voksent menneske har i snitt et forbruk av luft på kilo hvert døgn, altså 10 ganger mer en fast føde. 90 % av giftstoffene tas opp gjennom luften (kun 10% gjennom mage og tarm) 9 av 10 har hørt om radon 7 av 10 svarer at de vet hva radon er med luft 5 av 10 sier de vet om helsefaren ved radon. 9 av 10 har ikke målt radonnivået i boligen sin. 9 av 10 vet ikke om de bor i et område som er radonutsatt 7 av 10 vet ikke hva de skal gjøre for å bli kvitt radonproblemer om de skulle puster ha det. in 7 av 10 ville ikke kjøpt sin nåværende bolig om de kjente til at det var høye radonnivåer i boligen. Kun 35 prosent av nordmenn mellom vet om helsefaren knyttet til radon, mot 73,7 prosent av de over 60 år Statistikk Personer omkommet i trafikkulykker, brann og radongass de ti siste årene ( ) 646 personer omkommet i brann i Norge ( Kilde: personer omkommet i trafikkulykker (Kilder: og personer omkommet av radongass (Kilder: Helse og Omorgsdepartementet og Statens Strålevern Du er sikkert nøye med hva barna spiser, men hva med luften de puster inn? Ingen vil finne på å gi sitt barn brød med mugg på. Slik er det dessverre ikke med inneluften vi serverer. I mange boliger inneholder den alt fra muggsoppsporer, radon og belastende avgasser, til skadelig mikrostøv og allergener. Istedenfor å foreta mindre investeringer som kan redusere faren for å gi barna plager som varer livet ut, bruker vi store summer på moderne design og interiør. Det kan synes som om det er viktigere at ting ser bra ut, enn at det står bra til. Norge ligger på topp i verden i utvikling av innemiljørelaterte sykdommer som astma, allergi og enkelte raskt voksende kreftformer. I tillegg har vi høye forekomster av såkalte diffuse plager i befolkningen som hodepine, muskelplager, uopplagthet og søvnproblemer. Når vi vet at det antydes at ca. 90% av giftstoffene vi tar opp i oss kommer fra luften vi puster inn, er det på tide å ta noen viktige verdivalg med hensyn til hva vi prioriterer av oppgraderinger i egen bolig. Ingen vil finne på å servere barnet sitt mat som er helseskadelig. Slik er det dessverre ikke med inneluften vi serverer Ingen vil finne på å gi sitt barn brød mugg på. Slik er det dessverre ikke m inneluften vi serverer. I mange boli inneholder den alt fra muggsoppspo radon og belastende avgasser, til ska mikrostøv og allergener. Istedenfor å foreta mindre investeringer som kan redusere faren for å gi barna plager s Du er sikkert hjemme når du er syk, men hva om det er enn at det står bra til. huset som gjør deg syk? varer livet ut, bruker vi store summer moderne design og interiør. Det kan som om det er viktigere at ting ser br Norge ligger på topp i verden i utvikling av innemiljørelaterte sykdom som astma, allergi og enkelte raskt voksende kreftformer. I tillegg har vi forekomster av såkalte diffuse plager Hjemmet betraktes vanligvis som en trygg havn, men dessverre er det mange som bor i hus som gjør dem syke fordi boligen har et fuktproblem. I en artikkel i Aftenposten 14. juli 03 er det anslått at sykefravær i norske bedrifter og ressursbruk i helsesektoren på grunn av fuktproblemer i norske hjem, koster samfunnet tett opp mot 4 milliarder årlig. I Bo Bedre, 2-08, opplyses det at en vanlig familie på fire produserer ca. 15 liter vann i døgnet, adskillelige tonn på årsbasis som boligen skal kvitte seg med for å unngå at vi ikke skal risikere luftveislidelser, hodepine, allergi og astma. Og at boligen på få år blir ødelagt av hurtignedbrytende råte og soppskader. Bladets spesialister anbefaler alle å installere et hygrometer (fuktmåler) som de mener bør være like viktig å ha i en bolig som et termometer. For å løse problemer knyttet til fukt er det to hovedvirkemidler som anbefales: Varme og ventilasjon. - Friske hu - Friske hus gir friske mennesker - Friske hus gir friske mennesker 8

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 605. Veiledning om stråling fra radon på arbeidsplassen

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 605. Veiledning om stråling fra radon på arbeidsplassen Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 605 Veiledning om stråling fra radon på arbeidsplassen Illustrasjon forside: colourbox.no/arbeidstilsynet Utgitt desember 2011 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 605. Veiledning om stråling fra radon på arbeidsplassen

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 605. Veiledning om stråling fra radon på arbeidsplassen Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 605 Veiledning om stråling fra radon på arbeidsplassen Illustrasjon forside: colourbox.no/arbeidstilsynet Utgitt desember 2011 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks

Detaljer

N Y T T. Nytt regelverk - hva nå? Universell utforming. Nye energikrav. Våtrom og søknadsplikt. Uavhengig kontroll NR 1 DESEMBER 2010

N Y T T. Nytt regelverk - hva nå? Universell utforming. Nye energikrav. Våtrom og søknadsplikt. Uavhengig kontroll NR 1 DESEMBER 2010 NR 1 DESEMBER 2010 N Y T T STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Nytt regelverk - hva nå? Universell utforming Nye energikrav Våtrom og søknadsplikt Uavhengig kontroll I n n h o l d Leder 2 NTEK 10 og krav til

Detaljer

Tiltak mot radon i privatboliger Oppsummering av tiltak under Nasjonal kreftplan 1999-2003

Tiltak mot radon i privatboliger Oppsummering av tiltak under Nasjonal kreftplan 1999-2003 Strålevern Rapport 2006:7 Tiltak mot radon i privatboliger Oppsummering av tiltak under Nasjonal kreftplan 1999-2003 Norwegian Radiation Protection Authority Postboks 55 N-1332 Østerås Norway Referanse:

Detaljer

Veien til egen bolig. Lettere enn mange tror. Sara og Herman klarte det. God plass på 40 m 2. Problematisk utleie. Pass opp for Vannpyren.

Veien til egen bolig. Lettere enn mange tror. Sara og Herman klarte det. God plass på 40 m 2. Problematisk utleie. Pass opp for Vannpyren. 2 2013 kroner 49,- Lettere enn mange tror Sara og Herman klarte det Veien til egen bolig God plass på 40 m 2 Problematisk utleie Pass opp for Vannpyren Unngå brann hus&bolig 2-2013 i gamle gårder 1 Grundigere

Detaljer

Bygningstekniske konsekvenser

Bygningstekniske konsekvenser Nye radonkrav i TEK10 Bygningstekniske konsekvenser Jonas Holme, Knut Noreng og Bjørn Petter Jelle 1 Radon Radon Radioaktiv edelgass som gir α- stråling Halveringstid 38 3,8 dager Dannes kontinuerlig fra

Detaljer

Helsebaserte ytelseskriterier for overholdelse av krav til. Godt Inneklima. gitt i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler

Helsebaserte ytelseskriterier for overholdelse av krav til. Godt Inneklima. gitt i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler Helsebaserte ytelseskriterier for overholdelse av krav til Godt Inneklima gitt i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler Versjon 22. april 2010 Innhold: 1. FORORD... 3 2. INNLEDNING...

Detaljer

Påvirker den generelle samfunnsøkonomien dine boutgifter? Hva skjer når man søker om lån? Pant, tinglysingsgebyr og dokumentavgift

Påvirker den generelle samfunnsøkonomien dine boutgifter? Hva skjer når man søker om lån? Pant, tinglysingsgebyr og dokumentavgift Boligøkonomen Boligøkonomen Det å kjøpe bolig er en stor avgjørelse, og sikkert noe du vil gjøre flere ganger i løpet av livet. De fleste av oss rekker å ha flere hjem; alt fra barndomshjemmet, studenthybelen,

Detaljer

Forskriftskrav til radon i skoler og barnehager

Forskriftskrav til radon i skoler og barnehager Foto: fotolia Radonkonsentrasjonen i en bygning varierer over tid, og en radonmåling må fange opp denne naturlige variasjonen. Grenseverdiene for radon viser til årsmiddelverdien, altså gjennomsnittlig

Detaljer

HO 1/2009. Hus og helse

HO 1/2009. Hus og helse HO 1/2009 Hus og helse Hus og helse Hus og helse Hus og helse Emneord: Helse, inneklima, fukt, ventilasjon, byggematerialer, bygningsutforming, FDVU ISSN 0802 9598 ISBN 978-82-536-1046-7 Fagredaktør: Knut

Detaljer

Anbefalte faglige normer for inneklima

Anbefalte faglige normer for inneklima Anbefalte faglige normer for inneklima Rapport fra en arbeidsgruppe nedsatt av Folkehelsa på oppdrag fra Sosial- og helsedepartementet 2 Innholdsfortegnelse Forord -..... 5 Kap. 1 - Generelt om inneklima

Detaljer

Vi er HELT NØDVENDIGE for deg

Vi er HELT NØDVENDIGE for deg N R 2. N O V E M B E R 2 0 0 9 2 7. å r g a n g Vi er HELT NØDVENDIGE for deg Side 8 9 Vinn elektronisk kjøkkenvekt X-ord, side 15 Mer fornybart må fram Side 2 3 Hvorfor må jeg leie nettet? Side 4 5 FOTO:

Detaljer

STOKKE KOMMUNE HOVEDUTVALG PLAN OG MILJØ. Tema: Status for Sentrum Øst, Torp Øst, Vestfoldbanen v/ kommunalsjefen

STOKKE KOMMUNE HOVEDUTVALG PLAN OG MILJØ. Tema: Status for Sentrum Øst, Torp Øst, Vestfoldbanen v/ kommunalsjefen STOKKE KOMMUNE HOVEDUTVALG PLAN OG MILJØ Møteinnkalling Møtested: Møterom teknisk Dato: 31.10.2012 Tidspunkt: 15:00 Eventuelle befaringer Behandling av saker starter tidligst kl. 1600. Tema: Status for

Detaljer

Nytt fra Stokke kommune

Nytt fra Stokke kommune Nr. 2 - mars 2014-15. årgang Informasjon Nytt fra Stokke kommune Side 3 Ordførerens hjørne Fengsel i Stokke? Næringssamarbeid og næringsutvikling Side 4 10 Kommunal informasjon og arrangementer Side 12

Detaljer

Informasjon og svar på viktige spørsmål til deg som boligbygger eller boligkjøper

Informasjon og svar på viktige spørsmål til deg som boligbygger eller boligkjøper Informasjon og svar på viktige spørsmål til deg som boligbygger eller boligkjøper www.mesterhus.no Hvorfor denne informasjonen? Mesterhuskjeden er en kjede bestående av ca. 150 selvstendige forhandlere

Detaljer

Informasjon og svar på viktige spørsmål til deg som boligbygger eller boligkjøper

Informasjon og svar på viktige spørsmål til deg som boligbygger eller boligkjøper Informasjon og svar på viktige spørsmål til deg som boligbygger eller boligkjøper mesterhus.no I denne brosjyren informerer vi om flere prosesser man gjennomgår når man skal bygge bolig. Leiligheter og

Detaljer

Slik beskytter du deg mot elektromagnetisk stråling

Slik beskytter du deg mot elektromagnetisk stråling M: PARANORMALE FENOMENER Særtrykk fra MEDIUM nr. 9 : 2011 Slik beskytter du deg mot elektromagnetisk stråling Føler du deg sliten og utmattet? Har du ofte hodepine? Er du kronisk syk? Har du prøvd utallige

Detaljer

Miljørettet helsevern

Miljørettet helsevern rapport 2009:7 Miljørettet helsevern kjemiske, fysiske og biologiske miljøforholds betydning for helse i vårt land og fordelingen av disse Redaktør Caroline Fleten Bidragsytere Per Nafstad Hein Stigum

Detaljer

DET DU IKKE VET. Pris kr 20,-

DET DU IKKE VET. Pris kr 20,- DET DU IKKE VET Pris kr 20,- HAR DU TENKT PÅ hva alle mobilantennene oppe på hustakene blir brukt til? Vet du hvordan de påvirker kroppen din? Vet du hva som skjer i hodet ditt når du snakker i mobilen?

Detaljer

Forord. Kraftutvekslingen med utlandet har likeledes vært i fokus gjennom de siste månedene.

Forord. Kraftutvekslingen med utlandet har likeledes vært i fokus gjennom de siste månedene. Kort sagt: 2011 1 2 Forord Kraftutvekslingen med utlandet har likeledes vært i fokus gjennom de siste månedene. Kraftsituasjonen har vært i fokus begge de to siste vintrene. Kraftprisene har vært høye

Detaljer

BOLIGSKOLEN. Gode råd og smarte tips for deg som skal kjøpe eller selge bolig

BOLIGSKOLEN. Gode råd og smarte tips for deg som skal kjøpe eller selge bolig BOLIGSKOLEN Gode råd og smarte tips for deg som skal kjøpe eller selge bolig Første fase Kjøpe bolig Selge bolig Valg av megler Visning Pris Oppgjør Ny hverdag Gjennom boka Boligskolen loser vi deg steg

Detaljer

Fukt- og brannskader problemer i forbindelse med forsikringsoppgjøret

Fukt- og brannskader problemer i forbindelse med forsikringsoppgjøret Fukt- og brannskader problemer i forbindelse med forsikringsoppgjøret Subjektiv eller objektiv vurderingsnorm Kandidatnr: 339 og 268 Veileder: Hans Jacob Bull Leveringsfrist: 25.04.2005 Til sammen 23 337

Detaljer

BOLIGSALG. Utfordrende. råd mot 5tørr inneluft. Unngå strømfella. Utnytt kjelleren: Loven må endres

BOLIGSALG. Utfordrende. råd mot 5tørr inneluft. Unngå strømfella. Utnytt kjelleren: Loven må endres 1 2015 Kr 59,- Høy gevinstskatt i Sverige Ny tilstandsrapport Risikabelt å kjøpe bolig med leieboer råd mot 5tørr inneluft Unngå strømfella Forvirrende markedsføring tema: BAD OG KJELLER Utnytt kjelleren:

Detaljer

7 TEMAHEFTE ENERGI- OPPGRADERING

7 TEMAHEFTE ENERGI- OPPGRADERING Du bygger Vi tar oss av resten 7 TEMAHEFTE ENERGI- OPPGRADERING September 2013 optimeraproff.no 1 Rådgivning og opplæring Optimera har som mål å være i front når det gjelder formidling av kompetanse gjennom

Detaljer

- Vurdering og håndtering av risikoen rundt finansielle aktiviteter. (Risikoledelse)

- Vurdering og håndtering av risikoen rundt finansielle aktiviteter. (Risikoledelse) Innhold Innledning om finans... 3 Dette betegnes som bedriftsfinans:... 4 Kredittkort... 6 Mer om Kredittkort... 6 Viktige tips om kredittkort!... 8 Om kredittkort og renter... 8 Nominell rente og effektiv

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

Du blir frisk av. tuberkulose. norsk. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

Du blir frisk av. tuberkulose. norsk. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Du blir frisk av tuberkulose norsk Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Da jeg fikk vite at jeg hadde fått tuberkulose, ble jeg ikke så veldig fortvilet. Jeg visste i det minste hva som var galt med

Detaljer

Kapittel 13. Miljø og helse

Kapittel 13. Miljø og helse Kapittel 13. Miljø og helse Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 28.02.2012 Kapittel 13. Miljø og helse Innledning Dette kapitlet omfatter bestemmelser om luftkvalitet, termisk inneklima, strålingsmiljø,

Detaljer

banken Skift- og turnusarbeid, hva skjer med oss? Magnar Kleiven t emahefte

banken Skift- og turnusarbeid, hva skjer med oss? Magnar Kleiven t emahefte idé banken Skift- og turnusarbeid, hva skjer med oss? Magnar Kleiven t emahefte Skift- og turnusarbeid, hva skjer med oss? Magnar Kleiven t emahefte Innhold Innledning 1 Hva er skiftarbeid? Skiftplaner

Detaljer

Ny fleksibel alderspensjon. Hva betyr det for deg? Informasjon og råd fra Nordea

Ny fleksibel alderspensjon. Hva betyr det for deg? Informasjon og råd fra Nordea Ny fleksibel alderspensjon Hva betyr det for deg? Informasjon og råd fra Nordea RADGIVNING 2 Nytt pensjonssystem øker behovet for personlig rådgivning Når du blir pensjonist skal du leve av pensjonen din,

Detaljer