Sak 35_16 Referansekatalogen-SamUT pdf Sak 36_16 Utfordringer med bruk av tjenester som avsender og mottaker av meldinger og mangelfull

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sak 35_16 Referansekatalogen-SamUT pdf Sak 36_16 Utfordringer med bruk av tjenester som avsender og mottaker av meldinger og mangelfull"

Transkript

1 Sak 35_16 Referansekatalogen-SamUT pdf Sak 36_16 Utfordringer med bruk av tjenester som avsender og mottaker av meldinger og mangelfull informasjon i henvisninger_samut_ pptx Sak 37_16 SamUt-Adresseringsutvalg pptx Sak 38_ FIA Samhandling - SamUT.pdf Sak Presentasjon SamUT Nytt felles arkiv.pptx Sak 39_16 Norsk laboratoriekodeverk SamUT 9 mars 2016.pptx Sak 40_ _03_09 SamUT_Nasjonal_varslingstjeneste.pptx Sak 41_16 Brukerhistorie meldinger i forbindelse med KAD.docx Sak Dialogmeldinger - Presentasjon for SamUT.pdf

2 Statusoppdatering fra sekretariatet for Referansekatalogen for e-helse Mars 2016

3 Referansekatalogen for e-helse Pdf-versjonen av Referansekatalogen for e-helse Pdf-versjon 1.1 er under arbeid Ny forside, oppdatert kontaktinformasjon Ny versjon av NPR-meldingene Errata Apprec 1.0 og 1.1 Enkelte presiseringer Referansekatalogen på ehelse.no Oversikter over relevante standarder for følgende målgrupper: Kommunal helse- og omsorgstjeneste Allmennlegetjenesten Spesialisthelsetjenesten Apotek og bandasjister

4 Referansekatalogen for e-helse Forslag til nytt felt: Anbefalingsgrad Foreslåtte verdier: Ikke i referansekatalog (standard som aldri har vært i Referansekatalogen) Anbefalt for begrenset utprøving (benyttes i piloteringsfasen) Anbefalt for allmenn utprøving (benyttes i utbredelsesfasen ved revisjoner av obligatoriske standarder «bredding») Anbefalt Obligatorisk (obligatorisk for nærmere spesifiserte typer virksomheter) Ikke anbefalt (benyttes når en standard er tatt ut av Referansekatalogen) Normativt referert (f.eks. Hodemeldingen) Støttedokument 3

5 Referansekatalogen for e-helse Forslag til erstatning av «Status» i Referansekatalogen: Utbredelsesfase Foreslåtte verdier: Til implementering Under utprøving Under innfasing Aktiv Under utfasing Utgått 4

6 Henvendelser fra sektoren Tjenestebasert adressering Oppføring i Adresseregisteret for forskjellige former for samarbeid mellom virksomheter Hvilke plikter følger egentlig av bestemmelsene i 5 og 6 i forskrift om IKTstandarder i helse- og omsorgstjenesten? Når to helseforetak har inngått avtale om bruk av felles journal: Hvordan kan man realisere henvisning mellom disse foretakene uten å måtte duplisere selve henvisningsdokumentet?

7 Unntakssøknader Flere spørsmål både fra spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten Men fortsatt kun søknader fra enkeltpersonsvirksomheter

8 Forbedringer ehelse.no Aktuelt Ofte stilte spørsmål Ny side om Adressering

9 Tilbud om dialogmøter med regionene og evt. KS Det synes å være utfordrende å tolke forskriften slik at virksomhetene kan få klarhet i hva det er nødvendig å søke om unntak for Vi har fått flere henvendelser om dette Vi har også fått andre spørsmål knyttet til Referansekatalogen for e-helse og forskriften Vi tror derfor det vil være nyttig med dialogmøter mellom sekretariatet og regionene og evt. KS 8

10 Workshop om tjenestebasert adressering Workshop 20. januar deltakere fra kommune- og spesialisthelsetjenesten 3 deltakere fra NHN 7 deltakere fra Direktoratet for e-helse Workshopen identifiserte utfordringer på mange områder De mest sentrale problemområdene er beskrevet i et notat publisert på ehelse.no Det kom fram forslag til aktiviteter som er nødvendig for å løse problemene Blant annet gjennomgang av eksisterende scenarier/prosedyrebeskrivelser Behov for prosess med sikte på å etablere en nasjonal konsensus Direktoratet for e-helse har ansvaret for denne prosessen Bearbeiding av forslagene til aktiviteter pågår De fleste av aktivitetene hører inn under FIA Samhandling 9

11 Høring av Standard for tjenestebasert adressering (HIS 1153) 35 høringssvar RHF er og underliggende virksomheter KS, kommuner og «KomUT-prosjekter» Leverandører Legeforeningen, Tannlegeforeningen, Apotekforeningen NAV, Helsedirektoratet E-resept Alle positive til at det etableres en standard Alle støtter prinsippet om tjenestebasert adressering Mange grundige tilbakemeldinger (den lengste på 28 sider!) 10

12 Innspill Terminologi: Behov for presiseringer av enkelte begreper Forslag om mange nye begreper som bør defineres Mange gode kommentarer til kravene og til teksten i dokumentet Dette vil nødvendiggjøre en rekke endringer i standarden Forslag om å splitte standarden i 2 deler En del som inneholder krav som leverandørene må implementere En del som stiller krav til rutiner mv. i den enkelte virksomhet 11

13 Hovedutfordringer Plassering og bruk av HER-id i hodemeldingen HER-id til kommunikasjonspart identifiserer indirekte virksomheten Det er problematisk at adresseringen er «låst» til 2 nivåer Unødvendige begrensninger i bruk av andre informasjonselementer i hodemeldingen Kontaktinformasjon bør kunne angis i hodemeldingen i henhold til beskrivelsen i hodemeldingsstandarden Skal disse prinsippene gjelde for all elektronisk samhandling? Begrepet «kommunikasjonspart» brukes på en annen måte enn det som ellers er vanlig 12

14 Andre forhold Flere påpeker behov for klargjøringer når det gjelder bruk av tjenestetyper Ønsker om ny funksjonalitet i Adresseregisteret Mange ønsker om ny funksjonalitet i EPJ-systemene Behov for opprydding i publiserte dokumenter Flere fagsystem håndterer ikke tjenestebasert adressering Det hevdes at enkelte fagsystem kun kan sende fra person 13

15 Videre prosess Direktoratet for e-helse kan komme med innspill innen Interne runder med avdelingene i Direktoratet for e-helse med sikte på å etablere en intern konsensus om den resulterende standard. Revidert utkast til versjon 2.0 av standarden utarbeides på grunnlag av den interne avklaringen Det vil bli vurdert å avholde et åpent møte om utkastet før revidert versjon av standarden ferdigstilles Det vil bli vurdert å foreslå at standarden gjøres obligatorisk for alle virksomheter som sender og/eller mottar elektroniske meldinger som nevnt i forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten 14

16 Utfordringer med bruk av tjenester som avsender og mottaker av meldinger og mangelfull informasjon i henvisninger

17 Presentasjon problemstilling Mottak av henvisninger på papir: Eksterne henvisninger på papir fra legekontor skaper ikke problemer Eksterne henvisninger på papir fra kommune er utfordrende Mottak av henvisninger elektronisk: Vil skape utfordringer dersom kun angitt tjeneste som avsender og rekvirent. En tjeneste har ikke henvisningsrett og oppfattes problematisk ift lovverk. Utfordring ift at nødvendig kontaktinformasjon ikke følger med i henvisningen. Hva må til for at dette skal fungere i praksis på kort og noe lengre sikt?

18 Hovedutfordring At det ikke er elektronisk ende til ende Rekvisjon Svar Fra kommuner er de fleste rekvisisjoner på papir, og skal besvares enten elektronisk eller på papir - Hvordan sikre korrekt adressering?

19 «Forvirring» rundt begrepet tjenestebasert? Vi mener det kan være behov for at hele arkitekturen beskrives og forstås bedre Det er ønskelig at det kan jobbes videre med å beskrive en ideell prosess for henvisning/svar (epikrise og svarrapport) slik at sektoren er omforent hvordan det skal/må være for at dette skal fungere i praksis, også med tanke på mulig behov for endring av meldingsstandard, samt sikre implementering. I presentasjonen vil det også bli snakk om hvilken tjeneste svaret skal sendes til hvis man ikke får informasjon om hvilken tjeneste som er avsender. Finnes det et enkelt svar på dette?

20 Avgrensninger Versjon 1.0 av henvisninger Det er dette som benyttes i sektoren! Versjon 1.4 og 1.5 av rekvisisjoner (rekvirering av medisinske tjenester) Papirhenvisninger (HF-definert mal/skjema) Gjelder ikke henvisninger mellom HF Versjon 2.0

21 Virksomheter som yter allmennlegetjenester skal ved sending av henvisninger bruke henvisningsmelding som angitt i HIS 80517:2005 eller HIS 80517:2014.

22 Versjon 1.0 av henvisning -Hvor er det egentlig beskrevet hva som faktisk er obligatorisk og ikke? Følgende opplysninger skal alltid overføres strukturert: Identifikasjon av lege og/eller sykehus og avdeling man henviser til Identifikasjon av henvisende lege Identifikasjon av fastlege (dersom annen enn henvisende instans) Tidspunkt for henvisning Pasientens personalia Henvisningsdiagnose

23 Versjon 1.1 av henvisning Men denne benyttes ikke Er uansett kravene gode nok? Versjon 2.0 hvis aktuelt = langt frem i tid

24 Nasjonal veileder for henvisninger til spesialisthelsetjenesten Anbefaling ift henviserinformasjon Svaradresse. Skrives inn når denne ikke hentes automatisk fra adresseregisteret. Telefonnummer for kontakt om henvisningen Ved elektronisk henvisning genereres HERid/HPR-nummer automatisk.

25 Rekvirering av medisinske tjenester Virksomheter som tilbyr radiologisk undersøkelse, plikter å kunne motta en melding med rekvisisjon eller henvisning som angitt i HIS 80821:2008 eller HIS 80821:2014. Hva er egentlig obligatorisk i disse standardene? Retningslinjer for bruk av standardene for Rekvisisjon av medisinske tjenester og Svarrapportering av medisinske tjenester (HISD: 1102:2014) Adressering i standardene for rekvisisjon og svarrapport skal skje i henhold til nasjonale retningslinjer beskrevet i HISD 1029:2011 «Adresseopplysninger i nasjonale meldingsstandarder». = Krav til tjenestebasert adressering (HIS 1153:2015)

26 Krav til tjenestebasert adressering (HIS 1153:2015) Andre kontaktopplysninger (telefon, e-post mv.) kan også legges inn Eventuelt ytterligere informasjon om avsender og mottaker skal ikke oppgis i Hodemeldingen, men må ivaretas av den aktuelle fagmeldingen. Kan være aktuelt å oppgi informasjon om f.eks. hvem som er ansvarlig for det helsefaglige innholdet i fagmeldingen eller kontaktinformasjon for enheten. Informasjon om helsepersonell oppgis i fagmeldingen eller i strukturen i meldingene Henvisning, Epikrise, Rekvirering av medisinske tjenester, svarrapportering av medisinske tjenester. Siden det enkelte helsepersonell ikke vil være registrert i Adresseregisteret og ha HER-id, vil som regel HPRnummer benyttes som identifikator, eller bare navn. Opplysninger om kontaktpersoner som for eksempel pasientansvarlig lege/ pasientansvarlig sykepleier og organisatoriske enheter som for eksempel ansvarlig avdeling eller sykehjem skal oppgis i den aktuelle fagmelding som benyttes sammen med Hodemeldingen (eller i andre deler av fagmeldinger som brukes i HCP-strukturen). Dette er personer/enheter som ofte ikke er registrert i Adresseregisteret. Telefonnumre og andre kontaktopplysninger for avsender og mottaker skal fortrinnsvis ligge i fagmeldingen knyttet til den rollen kontaktpersonen/kontaktenheten har.

27 Er standarden(e) tilstrekkelig? Er HPR-nummer obligatorisk i alle aktuelle standarder? Angitt noe om krav til kontaktinformasjon på henvisende instans? Kan Institusjon, avdeling, rekvirent (person), helsepersonell, henvisende instans Riktig å mappe tjeneste (nivå2) i < /dept > node? Skal ikke Dept representere et undernivå til en fysisk virksomhet/org? En tjeneste er noe mer «ullent». Vil det f.eks komme fram i elektronisk henvisning/rekvisisjon fra kommune hvilket sykehjem og avdeling på sykehjemmet som har henvist?

28 Rekvirent Rekvisisjon Ole Eidsgarden, HPR= Org: Eldreåsen bo- og behandlingssenter, ORGnr xxxxxxx Svarmottak: HER-ID = Tjenesteyter HER-ID = Undersøkelse MR venstre ankel Pasient Guri Gråbein Kommentar Tlf til Ole= Svar Rekvirent Tjenesteyter Undersøkelse Ole, HPR= Org: Eldreåsen bo- og behandlingssenter, ORGnr xxxxxxx Svarmottak: HER-ID = RESH-ID = , Bildediagnostikk Hamar MR venstre ankel Pasient Guri Gråbein Kommentar Tlf til Ole= Resultat Utført av Noe forkalkning i venstre ankel Rosanna Radio, HPR=

29 Informasjon som finnes/ikke finnes i elektroniske henvisninger og rekvisisjoner Fra legekontor Ofte HER id nivå 1 (legekontor) og nivå 2 (navn på lege) Noen ganger org.nr HPR-nummer En del har oppgitt adresse og telefonnummer Fra legevakt Ofte enten bare HER id nivå 1 eller bare nivå 2 Org.nr følger med HPR-nummer og navn på rekvirerende lege følger med Adresse følger med Fra kommune (Test fra Skedsmo som eksempel) HER id nivå 1 (kommune) og nivå 2 (legetjeneste) Adresse til kommunen Mangler HCPerson (Har ikke med rekvirerende lege/author eller HPR-nummer Har ikke med informasjon om aktuell institusjon Mangler kontaktinformasjon til person, institusjon, tjeneste

30 Informasjon som finnes/ikke finnes i papirhenvisninger Fra kommune: Rekvirerende lege/hpr-nummer følger med Institusjon følger ofte med Tjeneste følger sjelden med Kontaktinformasjon?

31 Ideell prosess Ikke gå igjennom hele prosessen her og nå Men ser dere et behov for å beskrive en slik prosess og være omforent? Ses i sammenheng med evt endring av standard, samt implementering? Burde det være slik at man enkelt kunne finne kontaktinformasjon til rekvirent/mottaker i AR?

32 Kortsiktig løsning Ved henvisninger fra kommunene må det alltid fremgå både rekvirerende lege og tilhørende tjeneste, samt nødvendig kontaktinformasjon. Eier: KomUT sikre at alle kommuner forholder seg til dette. Frist:? Gode rutiner for kobling av tjenester mot person hos mottakende instanser på HF ene. Samt sikre gode maler/skjema for papirhenvisning? Eier: Det enkelte HF/RHF. Frist: Samtidig som tjenestebasert adressering innføres på svarmeldinger og epikriser til kommuner. Behov for å vite noe om hvilke meldinger som skal sendes til hvilke tjenester?

33 Mer «langsiktig» løsning Elektronisk ende til ende! Sikre at meldingsstandarden er tilstrekkelig og implementert, samt at krav til standard og funksjonalitet er oppdatert og distribuert. Gjelder alle EPJ I forbindelse med dette skissere en «ideell prosess» Behov for å beskrive hvilke meldinger som skal/kan sendes til hvilke tjenester? Eier: Direktoratet for e-helse. Frist: At det er tilstrekkelig funksjonalitet i EPJ for å registrere det som er nødvendig Eier: Det enkelte HF/RHF Frist: For HSØ vil antagelig ikke dette komme på plass før innføring av regionale løsninger (2019/2020)

34 Drøfting Hvilken risiko gir dette for feilsendinger? Hvordan kontakte riktig person/enhet ved behov? Henvisningsrett? Brudd på lov/forskrift? Hvordan løser vi disse utfordringene på kort og lang sikt? Hvilke utfordringer har øvrige regioner ift dette? Hva mener man nasjonalt om utfordringene? Hva må endres/ikke endres i meldingsstandarden? Manglende implementering? Er modellen som helhet gjennomtenkt? Ivaretas alle funksjonelle behov?

35 Utvalg for tjenestetyper I Adresseregisteret SamUT 3. mars 2016

36 Endre navn på utvalget Nytt navn: Utvalg for tjenestetyper i Adresseregisteret Endret fra Utvalg for tjenestekoder i Adresseregisteret Begrunnelse for navneendringen: Tjenestetyper er mer dekkende enn tjenestekoder. Definisjon av tjenestetype i HIS 1153: Betegnelse hentet fra et kodeverk og som benyttes som navn for alle tjenesteadresser av samme type 2

37 Mandat Utkast til mandat og navn på utvalget ble presentert på møtet Revidert mandat etter innspill til SamUt er sendt ut Formål og oppgaver er spisset i henhold til tidligere versjon. 3

38 Formål Formålet med etablering av utvalg for tjenestetyper i adresseregisteret, er å sikre at adresseringsutfordringer løses til det beste for sektoren med å etablere gode og forutsigbare prosesser. Utvalget skal håndtere forespørsler knyttet til oppretting av nye tjenesteadresser og bidra til å etablere nasjonale prinsipper som skal sikre enhetlig bruk av eksisterende og nye tjenesteadresser. 4

39 Oppgaver og ansvar Utvalget skal: Utarbeide forslag til prinsipper og krav til opprettelse av nye tjenestetyper som legges fram for Direktoratet for e-helse for godkjenning Behandle og vurdere innmeldte forslag til tjenestetyper, sikre forankring og eierskap ut i organisasjonene og anbefale overfor Direktoratet for e-helse oppretting og eventuell endring av tjenestetyper før de publiseres eller eventuelt fjernes Understøtte koordinert og samordnet innføring av tjenestebasert adressering i sektoren 5

40 Sammensetning Utvalget skal ha 4 fra spesialisthelsetjenesten 4 fra kommuner 1 fra Legeforeningen (allmennlege) 1 fra Norsk helsenett 2 fra Direktoratet for e-helse (leder og sekretær) Utvalget kan kalle inn andre eksperter til møtene ved behov. Medlemmene må ha erfaring med tjenestebasert adressering og ha god kjennskap til hvordan adressering håndteres i egen virksomhet. Direktoratet for e-helse utnevner medlemmer. 6

41 Arbeidsform Utvalget har møter hver 4. uke. Møteform er video/telefon. Medlemmer i Utvalget har ansvar for å forankre innspill og forslag med relevante fagmiljøer. Virksomheter i helse- og omsorgstjenesten kan fremme forslag om nye tjenestetyper eller endringer av eksisterende tjenestetyper. Underlag og oppsummering til møtene legges ut på e-helse.no 7

42 Deltakere per Annebeth Askevold Jostein Ven Kjell Åge Tingstad Susanne Prøsch Irene Henriksen Aune Egil Rasmussen Atle Betten Anne Marit Rennemo Gro Wangensteen Rut Naversen Hallvard Lærum nn Direktoratet for e-helse Direktoratet for e-helse Norsk helsenett DNLF Arendal kommune Stavanger kommune Kristiansund kommune Oslo kommune Helse Nord RHF Helse Midt RHF Helse SørØst RHF Helse Vest RHF 8

43 Forslag til vedtak SamUT godkjenner navn på utvalget. SamUT gir sin tilslutning til mandat 9

44 FIA Samhandling SamUT, 9.mars 2016

45 Agenda FIA Samhandling Overordnet fremdriftsplan Prioriteringsråd for saker som gjelder tjenestebasert adressering Teknisk arkiv 2

46 Fremdriftsplan 3

47 Hovedaktiviteter oppsett tjenestebasert adressering Beskrivelse av leveranser Planlagt ferdig innen dato Når «veiledning for riktig bruk av applikasjonskvittering» er publisert Når arbeid med eresept eksempelfiler M1 er avsluttet Når brukerdokumentasjon for tannlegene er ferdigstilt Når veileder for legevakt er publisert Når brukerdokumentasjon for interkommunal selskaper er publisert 1. mars 2016 Når brukerdokumentasjon for helsestasjon er publisert Når veileder for nasjonale registre er publisert Når veileder for virksomheter med felles EPJ er publisert Dato for prioritering og ferdigstilling av diverse brukerveiledninger (privatpraktiserende virksomheter, tannleger, legevakt, nasjonale kvalitetsregistre, flere virksomheter med delt edi-tjeneste etc.). 4

48 Oppgaver til prioriteringsrådet FIA Samhandling Behandle saker som omhandler hvordan tjenestebasert adressering skal implementeres. Sørge for at saker som er meldt inn til sin organisasjon/linje, tas inn til prioriteringsrådet Sørge for at saker som meldes inn er godt beskrevet Saker som er meldt inn og tas med i prioriteringen skal synliggjøres på ehelse.no Medlemmer i prioriteringsrådet FIA Samhandling E-helse, ved avdeling standardisering Sekretariatet for referansekatalogen Norsk Helsenett 5

49 Saker til prioritering Beskrivelse av leveranser Markering av tjenester med pakkeforløp Gjøre postadresser obligatorisk Oppføring av private sykehjem Visning av fagsystem per virksomhet Kvalitetssikring av loggføring i registrene Søk på diagnose/klinisk problemstilling Søk på spesialitet og kjønn på lege Filter for hvilke kodeverk/mottakere som kan mottak ulike meldinger Regionale og nasjonale tjenester 6

50 Felles arkiv for e-helse-standarder (Sarepta)

51 Nytt felles arkiv for e-helse-standarder Sektoren Sektoren Sektoraktør Løsningen er produksjonssatt og er tilgjengelig på sarepta.ehelse.no Tilgjengeliggjør informasjon om e-helsestandarder og filer tilknyttet standardene Bruksområder: Internt arkiv for e-helse standardisering og Norsk Helsenett og eventuelle andre aktører Eksternt arkiv for sektoren og leverandører Felles arkiv Internett Helsenettet XML Schema Visningsfiler Eksempelfiler Testcase Testbeskrivelser Valideringsfiler Direktoratet for e-helse Norsk Helsenett Andre aktører

52 Demonstrasjon av felles arkiv sarepta.ehelse.no 3

53 Forside Sarepta.ehelse.no Viser alle publiserte standarder Mulighet for søk Mulighet for avgrensning av treff 4

54 Informasjon om standard Viser nøkkelinformasjon om selve standarden Kan velge mellom versjoner og status Filtyper Abonnementsordning varsling på denne standarden eller alle standarder 5

55 Filer og filtyper Viser alle filer knyttet til de enkelte filtyper Mulighet for å åpne eller laste ned fil 6

56 Åpne fil i GitLab Fil kan åpnes i repository-verktøy GitLab 7

57 Sarepta workflow 8

58 Norsk laboratoriekodeverk For rekvisisjon og svar på laboratorieanalyser

59 Norsk laboratoriekodeverk Skal sikre entydig rekvirering og besvarelse av laboratorieanalyser Det er i dag mange lokale kodeverk som benyttes for samme analyse dette kan føre til misforståelser som deretter kan få konsekvenser for pasientbehandlingen

60 Norsk laboratoriekodeverk Nasjonal standard for definisjon av analyser utført ved laboratorier Norsk bruksnavn for analysen Har ikke opplysninger om Pasientens tilstand, f.eks. gravid pasient Andre kliniske opplysninger Metoder benyttet av laboratoriet for å besvare analysen

61 Norsk laboratoriekodeverk Forutsetter at supplerende opplysninger gis i XML-meldingen 10 årlige oppdateringer Nedlasting via Norsk Helsenett på kodeverksregisteret (web-services) Alternativt kan csv-fil fra ehelse.no (helsedirektoratet.no) lastes ned

62 Elektronisk meldingsformidling Rekvisisjonsmelding Pasient-journalsystem (EPJ) K Norsk Helsenett K Laboratorie-datasystem Sende/motta Svarmelding Motta/sende

63 Spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten Spesialisthelsetjenesten skal benytte Norsk laboratoriekodeverk i elektronisk kommunikasjon utenfor egen virksomhet senest Allmennlegesystemene ved EPJ-løftet kan forholde seg til kodeverket Hvordan situasjonen er for pleie- og omsorgssektoren vet vi mindre om

64 Tilgjengelighet

65 NASJONAL VARSLINGSTJENESTE 9. mars 2016

66 Med bakgrunn i bestilling fra SamUT (etter BuyPass-saken) har NHN utarbeidet et løsningsforslag til en nasjonal varslingstjeneste for helsesektoren.

67 HSØ Helse Nord Helse Midt (Hemit) Helse Vest Kommunale pleie- og omsorgstjeneste (KomUT) Fastleger (fra møte 2) Norsk Helsenett Jeanette Wiger Mona Syversen Robyn Andersen Geir Klaussen Arne Gunnar Barstad Bente Breholt Eli irene Johannessen Atle Betten (Kristiansund) Cecilie Ingebrigsten (Balsfjord) Øyvind Erikstein (Bø) Anne Marit Rennemo (Oslo) Tone Søreide Borgen (Os) Susanne Prøsch Khoa Duong Bjørn Unneland Heidi Slagsvold Atle Stokvik

68 EN LØSNING I TRE DELER CIM: Verktøy/varslingsplattform for hendelses- og krisehåndtering Benyttes i dag til å varsle feil og planlagt arbeid til nøkkelpersonell i sektoren og dekker alle store tjenester i NHN

69 EN LØSNING I TRE DELER Adresseregisteret videreutvikles slik at brukerne fyller inn kontaktinformasjon i form av epost, telefon, geografisk plassering og tjeneste de er berørt av ved hjelp av et webgrensesnitt

70 EN LØSNING I TRE DELER Organisasjon Hvordan sikre at løsningen blir benyttet

71 MÅL Det skal etableres en enhetlig og felles nasjonal varslingstjeneste for alle nasjonale sentrale og desentrale digitale tjenester. Løsningen skal gi alle helsenettets kunder mulighet til å etablere og abonnere på varsler knyttet til de tjenestene som benyttes.

72 RESULTATMÅL Adresseregisteret skal tilpasses til å også inneholde varslingsrelatert informasjon Kontaktinformasjon Berørte tjenester CIM skal tilpasses løsningen Logikk Abonneringsordning på tjenester Integrasjon med AR Det skal defineres standardiserte varsel med kritikalitet, georafisk avgrensning og kontaktinfo, for både planlagte og uplanlagte hendelser Varslingsinformasjon skal legges inn i AR Det skal etableres abonneringsordninger der sluttbruker kan abonnere på varsel om systemer/tjenester de er avhengige av Det skal etableres en informasjonsstrategi som informerer om løsningen, og som tydeliggjør hva den enkelte virksomhet har ansvaret for

73 FINANSIERING Løsningen utvikles og driftes av medlemsavgiften. Prosjektkostnaden dekkes av tilskuddsmidler gitt til elektronisk samhandling der behovet for løsningen er størst.

74 Brukerhistorie: Kari (80) har hjemmehjelp, føler seg uvel og oppsøker fastlegen sin. På grunn av uavklart diagnose ønsker fastlegen at Kari skal legges inn på observasjon. Fastlegen kontakter KAD-lege og blir enig om innleggelse på KAD. Karis kommune samarbeider med 5 andre kommuner om interkommunal KAD. Den interkommunale KADavdelingen befinner seg i en annen kommune enn Karis hjemkommune. Etter ett døgn s opphold på KAD forverrer Kari sin tilstand seg. KAD-legen velger å henvise Kari til HF (akutt). Etter behandling på sykehus er det fortsatt behov for observasjon av Kari. HF kontakter saksbehandler i hjemkommunen som vanlig med helseopplysning og nye behov for nye /utvidet tjenester blir vurdert. Kari sendes hjem med mer hjelp enn tidligere. I dette scenariet benytter den interkommunale KAD-avdelingen helse og omsorg sitt EPJ-system Hjem (hjemmehjelpstjenester hjemkommune) Fastlege KAD (vertskommune) HF Hjem (hjemmehjelpstjenester hjemkommune) Hendelse Informasjonsbehov e-melding? Kari besøker fastlege Uavklart diagnose En kommune EPJ kan ta i mot elektronisk henvisning fra fastlege Mulig å benytte Medisinske opplysninger som henvisning Kari blir innlagt på KAD for observasjon Informasjon om helsetiltand (Innleggelsesskriv) og oppdatert medisinliste Ambulerende legevakt henviser mange uten mulighet til å sende elektronisk (papir) En (2) av kommune EPJ kan ikke sende Melding om innlagt ( i dag ringer de).. Innleggelsesrapport fra Karis hjemkommune sendes Henvisning fra fastlegen? (elektronisk eller papir) Tilstanden til Kari blir dårligere, besluttes innleggelse på sykehus Beskrivelse av helsetiltand og oppdatert medisinliste til HF. Melding om innlagt pasient til hjemkommunen Henvisning fra KAD-lege til HF (akutt) Dette er i dag også innleggelsesrapporten. I denne innleggelsen kan det være mange utfordringer. KAD kan ha svært lite opplysninger om bruker og det er hjemkommunen som har informasjon. Medikamentlisten kan ha blitt endre. Hvordan skal dialogen være, KAD ber HF sende Melding om innlagt til hjemkommune slik at de sender innleggelsesrapporten. Melding om innlagt fra HF til hjemkommune?

75 Utskrevet KAD Karis tilstand er bedre og hun sendes hjem. Har behov for noe mer hjelp enn tidligere Melding om utskrevet fra KAD til hjemkommune. Informasjon om helsetilstand og oppdatert medisinliste til hjemkommunen Hva med info til fastlege? Ny innleggelsesrapport fra hjemkommune? Hvordan sikre at riktig legemiddelliste er fasit i innleggelsesrapporten? KAD-lege sender Helseopplysning fra lege (epikrise) til fastlege KAD-lege sender meldingen Overføring av legemiddellisten til sykepleietjenesten Sluttrapport i en forespørselsmelding (sykepleiesammenfatning) til sykepleietjenesten Følger vanlig rutine for utskrivningsklare mot hjemkommunen ingen videre dialog med KAD

76 Dialogmeldinger mellom Legekontor og Helseforetak Presentasjon for SamUT Hanne Merete Glad (Direktoratet for e-helse) og Elin Kindingstad (Nasjonal IKT HF)

77 Agenda Historikk og om pilotprosjektet Neste steg for Dialogmeldinger mellom Helseforetak og Legekontor Spørsmål og drøfting 2

78 Historikk Beslutning i NUIT : Prioritere dialogmeldinger mellom helseforetak og fastleger NIKT tildeler ansvaret for prosjektgjennomføring til Helse Vest Prosjektet starter høsten 2014 Det gjennomføres en pilot i Helse Vest januar 2015 september 2015 Sluttrapport leveres høsten 2015 Sluttrapporten blir behandlet i Styret for Nasjonal IKT desember 2015 og konkluderer: 1. Man ikke er klar for bred utrulling av løsningen 2. Det søkes samarbeid med Direktoratet for ehelse 3

79 Om dialogmeldinger Sikker, elektronisk dialog mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten Foregår i EPJ og dokumenteres der Effektmål i det opprinnelige prosjektet: Unngå unødige innleggelser Høyere effektivitet og reduserte kostnader Tilgjengelig og oppdatert pasientinformasjon når man trenger det Helhetlig pasientforløp Pasientsikkerhet og personvern i samsvar med lover og forskrifter Faser: Fase 1: Frittstående dialogmelding uten knytning til henvisning eller epikrise Fase 2: Dialogmelding med tilknyttet henvisning eller epikrise 4

80 Målet med prosjektet Helseforetak DIPS Pilot i Helse Vest Henvisning el. Epikrise (fase 2) Dialogmelding Legekontor Infodoc DocuLive CGM Helse Bergen 3 avdelinger Haraldsplass DS 16 avdelinger Hove 16 legekontor 5

81 Resultater fra piloten Løsningen har et bredt anvendelsesområde, og er sterkt ønsket Dialogmeldinger oppfattes som svært nyttige og tidsbesparende både på sykehussiden og fastlegesiden. Behov for lite modifikasjoner i eksisterende systemer Enkelt å ta i bruk Det ble sendt 255 meldinger: 151 fra legekontor 104 fra Helseforetak Totalkostnad: NO 6

82 Vi trenger et mer utfyllende bilde Hva er antatt volum? Hva blir totalkostnaden inkl. utvikling i andre EPJ er, opplæring, innføring mm.? Ga piloten noen av de ønskede gevinstene? Usikkerhet Forretningsverdi 7

83 Hva nå? Forprosjekt: Kost/nytte-analyse Behov for standardisering av dialogmelding Behovsanalyse vedr. funksjonalitetsbehov i EPJ ene Hvordan passer dette inn i det større bilde? Usikkerhet Prioritering Første faser i et evt. gjennomføringsprosjekt: Nødvendige tilpasninger hos CGM og Hove tilsvarende som Infodoc Utarbeide nasjonale retningslinjer for bruk av dialogmeldinger vedr. innhold, svartider, prioritet, ansvarsfordeling mm. 8

84 Forslag til neste steg Helse Vest utarbeider kost/nytt-analyse med bakgrunn i piloten Andre RHF er gjør tilsvarende på bakgrunn av arbeidet i Helse Vest Nasjonal IKT samler og sammenstiller Direktoratet for e-helse initierer tilsvarende for primærhelsetjenesten Direktoratet for e-helse sammenstiller en felles kost/nytt-analyse og innstiller en plan for videre arbeid og utbredelse basert på resultater fra analysen 9

85 Spørsmål og drøfting 10

86 Takk for oss! 11

Agenda SamUT- Samordnet Utbredelse

Agenda SamUT- Samordnet Utbredelse Agenda SamUT- Samordnet Utbredelse Dato: 09.03.2016 Tid: 10.00-15.00 Sted: Park Inn Oslo Airport, Gardermoen Sak Tid Ansvar Velkommen 10-00-10.10 Agenda NHN Informasjon fra sekretariat 35/16 Referansekatalogen

Detaljer

Utvalgets deltagere bes om at saker fortløpende meldes inn til sekretariatet. Vennligst benytt mal for saksinnmelding vedlagt møteinnkalling.

Utvalgets deltagere bes om at saker fortløpende meldes inn til sekretariatet. Vennligst benytt mal for saksinnmelding vedlagt møteinnkalling. MØTEREFERAT Møtedato Tid Møtested 09.03.2016 10:00 15:00 Park Inn, Gardermoen Deltakere Fravær Referent Anne Marit Rennemo, Bjørn Larsen, Kari Støfringdal, Anne Bjørlykke, Nina Bjørlykke, Hanne M Glad,

Detaljer

Sak 36 16_Tillegg_saksunderlag SamUt 090316.docx Sak 36-16_Vedlegg Begrepet tjeneste adressering med HER id og skisse til ideell prosess.

Sak 36 16_Tillegg_saksunderlag SamUt 090316.docx Sak 36-16_Vedlegg Begrepet tjeneste adressering med HER id og skisse til ideell prosess. Sak 36 16_Tillegg_saksunderlag SamUt 090316.docx Sak 36-16_Vedlegg Begrepet tjeneste adressering med HER id og skisse til ideell prosess.docx Tilleggsinformasjon/Annet saksunderlag Utfordringer med bruk

Detaljer

Utvalg for tjenestetyper i Adresseregisteret. Annebeth Askevold (Direktoratet for e-helse) Jostein Ven (Direktoratet for e-helse)

Utvalg for tjenestetyper i Adresseregisteret. Annebeth Askevold (Direktoratet for e-helse) Jostein Ven (Direktoratet for e-helse) Oppsummering Utvalg for tjenestetyper i Adresseregisteret Møte 7/2016 Dato 15.09.2016 Referent Gry Seland Til stede Annebeth Askevold (Direktoratet for e-helse) Jostein Ven (Direktoratet for e-helse) Gry

Detaljer

Sak Møtereferat_ SamUT_090316_ til godkjenning.docx Sak 45_16 SamUT Nasjonale retningslinjer for KAD fra KomUT- NHN

Sak Møtereferat_ SamUT_090316_ til godkjenning.docx Sak 45_16 SamUT Nasjonale retningslinjer for KAD fra KomUT- NHN Sak 43-16 Møtereferat_ SamUT_090316_ til godkjenning.docx Sak 45_16 SamUT Nasjonale retningslinjer for KAD fra KomUT- NHN 070616.docx Sak 41_16 Brukerhistorie meldinger i forbindelse med KAD.docx (fra

Detaljer

Utvalg for tjenestetyper i Adresseregisteret

Utvalg for tjenestetyper i Adresseregisteret Oppsummering Utvalg for tjenestetyper i Adresseregisteret Møte 7/2016 Dato 18.08.2016 Referent Til stede Fraværende Gry Seland Annebeth Askevold (Direktoratet for e-helse) Jostein Ven (Direktoratet for

Detaljer

Annebeth Askevold (Direktoratet for e-helse) Jostein Ven (Direktoratet for e-helse) Gry Seland (Direktoratet for e-helse)

Annebeth Askevold (Direktoratet for e-helse) Jostein Ven (Direktoratet for e-helse) Gry Seland (Direktoratet for e-helse) Oppsummering g Utvalg for tjenestetyper Møte 10/16 Dato 10.11.2016 Referent Til stede Gry Seland Annebeth Askevold (Direktoratet for e-helse) Jostein Ven (Direktoratet for e-helse) Gry Seland (Direktoratet

Detaljer

Generelle kommentarer

Generelle kommentarer Gjelder: Mottaker: Avsender: Kopi sendt til: Vedlegg: Svar på «Krav til tjenestebasert adressering og identifikatorer ved elektronisk samhandling E-helse 15/54, postmottak@ehelse.no Helse Midt-Norge og

Detaljer

Høringsuttalelse - Krav til tjenestebasert adressering og identifikatorer ved elektronisk samhandling

Høringsuttalelse - Krav til tjenestebasert adressering og identifikatorer ved elektronisk samhandling Byrådssak 1051 /16 Høringsuttalelse - Krav til tjenestebasert adressering og identifikatorer ved elektronisk samhandling KRTO ESARK-03-201600085-13 Hva saken gjelder: Helsedirektoratet har sendt utkast

Detaljer

MØTEREFERAT NHN. Forslag til datoer for SamUT møter i 2016: 9.mars 8.juni 21.september 6.desember Diskusjon omkring agenda/saksunderlag:

MØTEREFERAT NHN. Forslag til datoer for SamUT møter i 2016: 9.mars 8.juni 21.september 6.desember Diskusjon omkring agenda/saksunderlag: MØTEREFERAT Møtedato Tid Møtested 09.12.2015 10:00 15:00 Park Inn, Gardermoen Deltakere Fravær Referent Annebeth Askevold, Georg F Ranhoff, Inger Dybdahl Sørby, Torbjørn Nystadnes, Kristin Bang, Morten

Detaljer

Innsatsområder i programmet Meldingsutbredelse

Innsatsområder i programmet Meldingsutbredelse Innsatsområder i programmet Meldingsutbredelse Heidi Slagsvold Programmet Meldingsutbredelse Mål Kommuner Sikre at alle kommuner får bistand til å komme i gang med elektronisk meldingsutveksling Oppdatert

Detaljer

Utvalg for tjenestetyper i Adresseregisteret

Utvalg for tjenestetyper i Adresseregisteret Oppsummering Utvalg for tjenestetyper i Adresseregisteret Møte 3/2017 Dato 04.06.2017 Inviterte Annebeth Askevold (Direktoratet for e-helse) Jostein Ven (Direktoratet for e-helse) Gry Seland (Direktoratet

Detaljer

Britt Fjærli Aune. # Sakspunkter/oppfølgingspunkter Tidsfrist Ansvar 1 Sak 09/14 Status fra NHN

Britt Fjærli Aune. # Sakspunkter/oppfølgingspunkter Tidsfrist Ansvar 1 Sak 09/14 Status fra NHN MØTEREFERAT Møtedato Tid Møtested 02.10.2014 10:00 15:00 Park Inn, Gardermoen John Vestengen, Line Nordgård, Kjell Arne Grøtting, Anne Solberg, Anne Marit Rennemo, Egil Rasmussen, Camilla Glasø, Inger

Detaljer

Produktstyre e-helsestandarder. 14. juni 2017

Produktstyre e-helsestandarder. 14. juni 2017 Produktstyre e-helsestandarder 14. juni 2017 Agenda Sak Tema Sakstype 4/17 Orientering fra Direktoratet for e-helse Orientering 5/17 Oppsummering eksisterende meldingsstandarder - Drøfting prioritering

Detaljer

Adressering av meldinger. ELIN-k Erfaringskonferanse 14. og 15. februar 2011 Annebeth Askevold

Adressering av meldinger. ELIN-k Erfaringskonferanse 14. og 15. februar 2011 Annebeth Askevold Adressering av meldinger ELIN-k Erfaringskonferanse 14. og 15. februar 2011 Annebeth Askevold www.kith.no Hovedprinsipper for adressering Kommuner, helseforetak, tannklinikker Tjenestebasert adressering

Detaljer

Notat fra workshop Tjenestebasert adressering

Notat fra workshop Tjenestebasert adressering Notat fra workshop Tjenestebasert adressering Arrangert 20. januar 2016 Sted Radisson Blu Hotell, Trondheim Airport Notat utarbeidet av Sekretariatet for Referansekatalogen for e-helse Innledning For å

Detaljer

Annebeth Askevold (Direktoratet for e-helse) Gry Seland (Direktoratet for e-helse) Gro Wangensteen (Helse Nord) Kjell Åge Tingstad (Norsk helsenett)

Annebeth Askevold (Direktoratet for e-helse) Gry Seland (Direktoratet for e-helse) Gro Wangensteen (Helse Nord) Kjell Åge Tingstad (Norsk helsenett) Oppsummering Utvalg for tjenestetyper Møte 3/17 Dato 06.04.2017 Referent Til stede Gry Seland Annebeth Askevold (Direktoratet for e-helse) Gry Seland (Direktoratet for e-helse) Gro Wangensteen (Helse Nord)

Detaljer

HØRING AV FORSLAG TIL FORSKRIFT OM IKT-STANDARDER I HELSE- OG OMSORGSSEKTOREN

HØRING AV FORSLAG TIL FORSKRIFT OM IKT-STANDARDER I HELSE- OG OMSORGSSEKTOREN Helse og omsorgsdepartementet Postmottak@hod.dep.no Oppvekst og levekår Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Ny Olavskleiv 6 Telefon: 04005. Faks: 51508555 E-post: postmottak.oppvekst@stavanger.kommune.no

Detaljer

Annebeth Askevold (Direktoratet for e-helse) Gry Seland (Direktoratet for e-helse) Anita Lorck (Direktoratet for e-helse)

Annebeth Askevold (Direktoratet for e-helse) Gry Seland (Direktoratet for e-helse) Anita Lorck (Direktoratet for e-helse) Oppsummering Utvalg for tjenestetyper Møte 5/17 Dato 05.10.2017 Referent Til stede Gry Seland Annebeth Askevold (Direktoratet for e-helse) Gry Seland (Direktoratet for e-helse) Anita Lorck (Direktoratet

Detaljer

Samhandling med kommuner

Samhandling med kommuner Samhandling med kommuner Status, muligheter og eksempler på full elektronisk samhandling Digitale Gardermoen 11. juni 2010 Annebeth Askevold www.kith.no Litt om KITH Nasjonalt kompetansesenter for IT i

Detaljer

Tjenestebasert adressering

Tjenestebasert adressering Tjenestebasert adressering Del 1: Generelle krav Tjenestebasert adressering - Del 1: Generelle krav Kolofon Publikasjonens tittel: Tjenestebasert adressering Del 1: Generelle krav Utgitt: 10/2016 Utgitt

Detaljer

Høringsuttalelse - Utkast til standard for tjenestebasert adressering del 3: Tjenestetyper

Høringsuttalelse - Utkast til standard for tjenestebasert adressering del 3: Tjenestetyper Byrådssak 1133 /17 Høringsuttalelse - Utkast til standard for tjenestebasert adressering del 3: Tjenestetyper KRTO ESARK-03-201700052-42 Hva saken gjelder: Direktoratet for e-helse har sendt utkast til

Detaljer

Kopi :, Bjørn Roar Lien, Atle Betten, Evelyn Haram Larsen, Anne Solberg, Martin Stenseth Vedlegg :

Kopi :, Bjørn Roar Lien, Atle Betten, Evelyn Haram Larsen, Anne Solberg, Martin Stenseth Vedlegg : Side 1 av 5 Møtetittel : KomUT-nettverk Sted :Lync Møteleder : Hilde Grimnes Olsen Referent : Går til : N-T: Tanja Skjevik, Åse Mette Haldorsen, Grethe Kveli, Arnhild Trustrup S-T: Trine Hansen, Marit

Detaljer

Status i Norge: Arbeid med kodeverk og terminologi. Status, leveranser og målbilde Helse- og kvalitetsregisterkonferansen, 10.

Status i Norge: Arbeid med kodeverk og terminologi. Status, leveranser og målbilde Helse- og kvalitetsregisterkonferansen, 10. Status i Norge: Arbeid med kodeverk og terminologi Status, leveranser og målbilde Helse- og kvalitetsregisterkonferansen, 10. mars 2016 Agenda Bakgrunn og status Målbilde for 2020 Leveranser 2016 Bakgrunn:

Detaljer

Brukerdokumentasjon. Adresseregisteret Om Adresseregisteret

Brukerdokumentasjon. Adresseregisteret Om Adresseregisteret Brukerdokumentasjon Adresseregisteret Om Adresseregisteret FORORD FORORD Adresseregisteret er et felles nasjonalt register for presis adressering ved utveksling av helseopplysninger som sendes elektronisk

Detaljer

Adresseopplysninger i nasjonale meldingsstandarder

Adresseopplysninger i nasjonale meldingsstandarder Adresseopplysninger i nasjonale meldingsstandarder Versjon 1.0 30. juni 2011 KITH-rapport 1029 : 2011 KITH-rapport TITTEL Adresseopplysninger i nasjonale meldingsstandarder Forfatter Annebeth Askevold

Detaljer

MØTEREFERAT NHN. Vedtak: Til orientering

MØTEREFERAT NHN. Vedtak: Til orientering MØTEREFERAT Møtedato Tid Møtested 06.12.2016 10:00 15:00 Park Inn, Gardermoen Deltakere Fravær Referent Annebeth Askevold, Anne Marit Rennemo, Bjørn Larsen, Kari Støfringsdal, Anne Bjørlykke, Georg F Ranhoff,

Detaljer

Brukerdokumentasjon. Adresseregisteret Om Adresseregisteret

Brukerdokumentasjon. Adresseregisteret Om Adresseregisteret Brukerdokumentasjon Adresseregisteret Om Adresseregisteret FORORD FORORD Adresseregisteret er et felles nasjonalt register for presis adressering ved utveksling av helseopplysninger som sendes elektronisk

Detaljer

Kopi : Asle Jensen, Tanja Skjevik, Evelyn Haram Larsen, Jan Morten Dahle, Bjørn Roar Lien, Martin Stenseth, Arne Gunnar Barstad Vedlegg :

Kopi : Asle Jensen, Tanja Skjevik, Evelyn Haram Larsen, Jan Morten Dahle, Bjørn Roar Lien, Martin Stenseth, Arne Gunnar Barstad Vedlegg : Side 1 av 6 Møtetittel : KomUT-nettverk Sted :Lync Møteleder : Hilde Grimnes Olsen Referent : Går til : N-T:Åse Mette Haldorsen, Grethe Kveli, Grete Burmo, Jan Ove Heggdal,Arnhild Trustrup S-T: Marit Øverås,

Detaljer

Meldingsbasert dialog i et samhandlingsperspektiv

Meldingsbasert dialog i et samhandlingsperspektiv Meldingsbasert dialog i et samhandlingsperspektiv Brukerforum Oslo 24. mars 2011 Annebeth Askevold www.kith.no Status og bruk Samhandlingsflyt mellom pleie- og omsorgstjeneste, sykehus og fastlege Bruk

Detaljer

Saksinnmelding_Sak 14-2015_SamUT-Revisjon-PLOv2 0.docx Saksinnmelding_Sak 15-2015_Basismelding Rtg rekvisisjon og svar.docx

Saksinnmelding_Sak 14-2015_SamUT-Revisjon-PLOv2 0.docx Saksinnmelding_Sak 15-2015_Basismelding Rtg rekvisisjon og svar.docx Saksinnmelding_Sak 14-2015_SamUT-Revisjon-PLOv2 0.docx Saksinnmelding_Sak 15-2015_Basismelding Rtg rekvisisjon og svar.docx Innmelding av sak: SamUT 10.06.2015 Tittel: Revisjon av PLO-meldinger v2.0 Saksnummer:

Detaljer

MØTEREFERAT NHN. Vedtak: SamUT ber NIKT følge opp og orientere om status for bruk av Felles hjelpenummer i neste møte.

MØTEREFERAT NHN. Vedtak: SamUT ber NIKT følge opp og orientere om status for bruk av Felles hjelpenummer i neste møte. MØTEREFERAT Møtedato Tid Møtested 21.09.2016 10:00 15:00 Park Inn, Gardermoen Deltakere Fravær Referent Annebeth Askevold, Anne Marit Rennemo, Bjørn Larsen, Kari Støfringsdal, Ove Nordstokke, Georg F Ranhoff,

Detaljer

Overordnet nivå - Nivå 1. Utarbeidet / revidert av: Regionalt prosjekt EPJ standardisering Godkjent av Per Grunde Weydahl/Maiken Nerland Hansen

Overordnet nivå - Nivå 1. Utarbeidet / revidert av: Regionalt prosjekt EPJ standardisering Godkjent av Per Grunde Weydahl/Maiken Nerland Hansen Overordnet nivå - Nivå 1 Plassering: 1.6.5.9.1.14 Dok.nr: D10888 DIPS - Rekvirentsøk Gjelder for: Hele SiV Hovedområde: Pasientbehandling Dokumenttype: Prosedyre Utskrift er kun gyldig på utskriftsdato

Detaljer

Regional koordinering for e-meldinger i Midt- Norge. Aslaug Skarsaune Svenning- Hemit

Regional koordinering for e-meldinger i Midt- Norge. Aslaug Skarsaune Svenning- Hemit Regional koordinering for e-meldinger i Midt- Norge Aslaug Skarsaune Svenning- Hemit Det startet med prosjekt - Helse Midt-Norge - Prosjekt Meldingsløftet 2008-2016 for å få fortgang i elektronisk samhandling.

Detaljer

Krav til tjenestebasert adressering og identifikatorer ved elektronisk samhandling Versjon 1.0

Krav til tjenestebasert adressering og identifikatorer ved elektronisk samhandling Versjon 1.0 HIS 1153:2015 Krav til tjenestebasert adressering og identifikatorer ved elektronisk samhandling Versjon 1.0 1 Publikasjonens tittel: Krav til tjenestebasert adressering og identifikatorer ved elektronisk

Detaljer

MØTEREFERAT 1 AGENDA 2 REFERAT. 2.1 Forvaltning. Referat Arkivref. Versjon 1.0 Dato 07.11.2014 Side

MØTEREFERAT 1 AGENDA 2 REFERAT. 2.1 Forvaltning. Referat Arkivref. Versjon 1.0 Dato 07.11.2014 Side MØTEREFERAT Møte: Møte i KomUT Midt-Norge Møtedato: 07.11.2014 Sted: Hemit Trondheim + telefon Møteleder: Hilde Grimnes Olsen Referent: Hilde Grimnes Olsen Til stede: Bente Bredholt (Hemit), Atle Betten

Detaljer

Høring av forslag til forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgssektoren

Høring av forslag til forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgssektoren KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Helse- og omsorgsdepartementet, HOD Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Vår referanse: 13/01426-4 Arkivkode: 0 Saksbehandler:

Detaljer

Sak 25_15 Saksinnmelding_FIA Samhandling_SamUT.docx Sak 26_15 Saksinnmelding_Revisjon PLO v2.0_samut 091215.docx Sak 29_15 Saksinnmelding

Sak 25_15 Saksinnmelding_FIA Samhandling_SamUT.docx Sak 26_15 Saksinnmelding_Revisjon PLO v2.0_samut 091215.docx Sak 29_15 Saksinnmelding Sak 25_15 Saksinnmelding_FIA Samhandling_SamUT.docx Sak 26_15 Saksinnmelding_Revisjon PLO v2.0_samut 091215.docx Sak 29_15 Saksinnmelding _Adresseringsutvalg_ SamUT 091215.docx Sak 29_15_ Utkast Mandat

Detaljer

Krav til tjenestebasert adressering og identifikatorer ved elektronisk samhandling

Krav til tjenestebasert adressering og identifikatorer ved elektronisk samhandling HISD 1153:2014 Krav til tjenestebasert adressering og identifikatorer ved elektronisk samhandling 1 Publikasjonens tittel: Krav til tjenestebasert adressering og identifikatorer ved elektronisk samhandling

Detaljer

Notat: Den gode epikrise minstekrav til medisinskfaglig innhold ved sending

Notat: Den gode epikrise minstekrav til medisinskfaglig innhold ved sending HISD 1033:2010 Notat: Den gode epikrise minstekrav til medisinskfaglig innhold ved sending Publikasjonens tittel: Notat: Den gode epikrise minstekrav til medisinskfaglig innhold ved sending Teknisk standard

Detaljer

Tjenestebasert adressering, del 3: Tjenestetyper

Tjenestebasert adressering, del 3: Tjenestetyper Høringskommentarer: Tjenestebasert adressering, del 3: Tjenestetyper (HIS 1153-3:2017) Innhold Konsekvenser... 2 Standard åpner for ny tjeneste «Fastlege, ubesatt hjemmel»... 2 Standard åpner for ny tjeneste

Detaljer

Møtedato Tid Møtested 05.03.2014 10:00 15:00 Park Inn Airport Hotel, Gardermoen

Møtedato Tid Møtested 05.03.2014 10:00 15:00 Park Inn Airport Hotel, Gardermoen MØTEREFERAT Møtedato Tid Møtested 05.03.2014 10:00 15:00 Park Inn Airport Hotel, Gardermoen Deltakere Fravær Referat sendes Referent Bjørn Larsen, Kristin Bang, Kjell Arne Grøtting, Morten Laudal, Inger

Detaljer

Orienteringsmøte til leverandører

Orienteringsmøte til leverandører Orienteringsmøte til leverandører Nasjonalt utvalg for IT-prioritering i helse- og omsorgssektoren (NUIT) 11.November 2013, Radisson Blu Plaza Hotell Program Kl. 11.30 Servering av enkel lunsj Kl. 11.50

Detaljer

ELIN-k Samspill og mer... HelsIT

ELIN-k Samspill og mer... HelsIT www.pwc.no ELIN-k Samspill og mer... HelsIT 27.9.2011 Agenda Kort om ELIN-k Erfaringer, hva fungerte bra... Anbefalinger PwC 2 ELIN-k-prosjektet Elektronisk informasjonsutveksling i pleie- og omsorgstjenesten

Detaljer

WinMed 2 NHN Adresseregister

WinMed 2 NHN Adresseregister 1 WinMed 2 NHN Adresseregister Introduksjon og brukerveiledning 2 Innholdsfortegnelse Introduksjon... 3 Kort om NHN Adresseregister fra NHN sine sider... 3 Funksjonalitet... 3 Brukerveiledning... 4 Adresseregister-bildet...

Detaljer

Grunnlaget for elektronisk samhandling og hvordan KITH kan bistå sektoren

Grunnlaget for elektronisk samhandling og hvordan KITH kan bistå sektoren Grunnlaget for elektronisk samhandling og hvordan KITH kan bistå sektoren Av Annebeth Askevold, KITH Erfaringsseminar om elektronisk henvisning, 15. mai 2006 Innhold Grunnlaget for elektronisk samhandling

Detaljer

Høringsuttalelse. Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten 2.0

Høringsuttalelse. Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten 2.0 Byrådssak 421/15 Høringsuttalelse. Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten 2.0 KRTO ESARK-03-201500090-154 Hva saken gjelder: Helsedirektoratet har sendt høringsutkast til

Detaljer

Nr Sak Aksjon Gjennomgang aksjonslista Oppfølging etter samling 26.01 Referat, tiltaksliste

Nr Sak Aksjon Gjennomgang aksjonslista Oppfølging etter samling 26.01 Referat, tiltaksliste Side 1 av 5 Møtetittel : KomUT-nettverk Sted :Lync Møteleder : Grimnes Olsen Referent : Går til : Asbjørn Kjelsvik, Trine Hansen, Tanja Skjevik, Anne Solberg, Bjørn Roar Lien, Atle Betten, Bente Bredholt,

Detaljer

Oppsett for rekvirentsøk i DIPS

Oppsett for rekvirentsøk i DIPS Oppsett for rekvirentsøk i DIPS Ved rekvirentsøk i DIPS anbefales et oppsett for alle typer søk. Dersom man lagrer innstillingene, vil søket fremstå likt neste gang det skal gjøres søk. Avsnittet under

Detaljer

DIGITAL FORNYING - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet. NIKT-tiltak 1001 (henvisning mellom helseforetak)

DIGITAL FORNYING - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet. NIKT-tiltak 1001 (henvisning mellom helseforetak) Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. DIGITAL FORNYING - for bedre pasientsikkerhet

Detaljer

Sluttrapport Pilot Frittstående Dialogmeldinger - Prosjektgjennomføring. Sluttrapport. Pilot Frittstående Dialogmeldinger, prosjektgjennomføring

Sluttrapport Pilot Frittstående Dialogmeldinger - Prosjektgjennomføring. Sluttrapport. Pilot Frittstående Dialogmeldinger, prosjektgjennomføring Sluttrapport Pilot Frittstående Dialogmeldinger, prosjektgjennomføring Styringsgruppe: Fra prosjektleder: Prosjektperiode: Dokumentkontroll Saksbehandler Gjennomgang Godkjent av Distribusjonsliste Navn

Detaljer

Utbredelse av elektronisk samhandling mellom pleie og omsorgssektoren i kommunen, fastleger og helseforetak

Utbredelse av elektronisk samhandling mellom pleie og omsorgssektoren i kommunen, fastleger og helseforetak Utbredelse av elektronisk samhandling mellom pleie og omsorgssektoren i kommunen, fastleger og helseforetak Rådmannsmøte på Bryne 14.juni 2013 Astrid Simonsen Hva er Vestlandsløftet? Vestlandsløftet er

Detaljer

Produktstyre e-helsestandarder

Produktstyre e-helsestandarder Produktstyre e-helsestandarder Møte 2/2017 Dato 14. juni Tid 11:00-12:00 Sted Medlemmer Direktoratet for e-helse Ulf E W Sigurdsen (Helse Sør-Øst RHF) Bjørn Nilsen (Helse Nord RHF) Anne Bjørlykke (Helse

Detaljer

Brukerveiledning til registrering i Adresseregisteret for fastleger

Brukerveiledning til registrering i Adresseregisteret for fastleger Brukerveiledning til registrering i Adresseregisteret for fastleger IS-0526 1 Brukerveiledning til registrering i Adresseregisteret for fastleger Kolofon Publikasjonens tittel: Brukerveiledning til registrering

Detaljer

HIS : 2016 Tjenestebasert adressering. Del 2: Identifikatorer ved elektronisk samhandling

HIS : 2016 Tjenestebasert adressering. Del 2: Identifikatorer ved elektronisk samhandling HIS 1153-2: 2016 Tjenestebasert adressering Del 2: Identifikatorer ved elektronisk samhandling Tjenestebasert adressering - Del 2: Identifikatorer ved elektronisk samhandling Kolofon Publikasjonens tittel:

Detaljer

Fra: Forvaltningssenter EPJ med innspill fra lokale forvaltningsenheter ved Helseforetakene i Helse Nord

Fra: Forvaltningssenter EPJ med innspill fra lokale forvaltningsenheter ved Helseforetakene i Helse Nord Til: Postmottak@ehelse.no Kopi: Fra: Forvaltningssenter EPJ med innspill fra lokale forvaltningsenheter ved Helseforetakene i Helse Nord Saksbehandler: Gro Wangensteen Ansvarlig: Hanne-Therese Ridderseth

Detaljer

FIA Samhandling. EPJ leverandørmøte, 10.mars 2016

FIA Samhandling. EPJ leverandørmøte, 10.mars 2016 FIA Samhandling EPJ leverandørmøte, 10.mars 2016 Riksrevisjonens undersøkelse om elektronisk meldingsutveksling i helse- og omsorgssektoren Innføring av elektronisk meldingsutveksling har vært prioritert

Detaljer

Pleie- og omsorgsmeldinger i Helse Sør-Øst i 2011

Pleie- og omsorgsmeldinger i Helse Sør-Øst i 2011 Pleie- og omsorgsmeldinger i Helse Sør-Øst i 2011 Evalueringskonferanse ELIN-k Gardermoen 15. februar 2011 Kjell Arne Grøtting Temaer Forventninger Litt om meldingsløftet i Helse Sør-Øst Prioriteringer

Detaljer

Byrådssak 1463 /13. Høring - forslag til forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgssektoren ESARK

Byrådssak 1463 /13. Høring - forslag til forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgssektoren ESARK Byrådssak 1463 /13 Høring - forslag til forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgssektoren NSNY ESARK-03-201300090-50 Hva saken gjelder: Helse- og omsorgsdepartementet sendte 24.06.2013 forslag til

Detaljer

Status for noen av «våre» prosjekter

Status for noen av «våre» prosjekter NFAs referansegruppe for elektronisk pasientjournal og elektronisk samhandling. «EPJ-løftet» Status for noen av «våre» prosjekter Bent Larsen 01.10.2012 EPJ-løftet har engasjert seg i en rekke prosjekter,

Detaljer

Produktstyre e-helsestandarder. 13. desember 2017

Produktstyre e-helsestandarder. 13. desember 2017 Produktstyre e-helsestandarder 13. desember 2017 Agenda Sak Tema Sakstype 10/17 Orientering fra Direktoratet for e-helse Orientering 11/17 Henvisning 2.0 Tilslutning 12/17 Meldingsvalidator Orientering

Detaljer

Elektronisk henvisning og rekvirering av laboratorieanalyser og radiologiske undersøkelser

Elektronisk henvisning og rekvirering av laboratorieanalyser og radiologiske undersøkelser Elektronisk henvisning og rekvirering av laboratorieanalyser og radiologiske undersøkelser Vårmøtet 2013 for fastleger i SØ Lørdag 9. Mars, kl. 10:00 10:20 Prosjektleder Janne Lind, Helse Sør Øst Utkast

Detaljer

Erfaringskonferanse. Veien Videre: Erfaringsutveksling, utfordringer og muligheter knyttet til utbredelse av PLO-meldingene.

Erfaringskonferanse. Veien Videre: Erfaringsutveksling, utfordringer og muligheter knyttet til utbredelse av PLO-meldingene. Erfaringskonferanse Veien Videre: Erfaringsutveksling, utfordringer og muligheter knyttet til utbredelse av PLO-meldingene. ELIN-k-prosjektet Elektronisk informasjonsutveksling i pleie- og omsorgstjenesten

Detaljer

SSP i 2011 Planer og prioriteringer

SSP i 2011 Planer og prioriteringer SSP i 2011 Planer og prioriteringer Brukerforum Oslo 24. mars 2011 www.kith.no SSP - Formål Formålet med standardiserings- og samordningsprogrammet (SSP) er å gjennomføre standardiseringsarbeidet slik

Detaljer

Tjenestebasert adressering Del 2: Identifikatorer ved elektronisk samhandling

Tjenestebasert adressering Del 2: Identifikatorer ved elektronisk samhandling Tjenestebasert adressering Del 2: Identifikatorer ved elektronisk samhandling Inkluderer presiseringer og oversikt over kjente feil Sist oppdatert: 20.04.2017 [Rapportnummer] 0 Publikasjonens tittel: Tjenestebasert

Detaljer

STRATEGI DIGITAL SAMHANDLING

STRATEGI DIGITAL SAMHANDLING STRATEGI DIGITAL SAMHANDLING 15. oktober 2014 Sverre Fossen Antall kommuner som kommuniserer elektronisk 450 400 350 392 300 352 250 261 200 150 171 100 110 50 0 58 Januar 2012 Oktober 2012 Mars 2013

Detaljer

Nasjonalt Meldingsløft

Nasjonalt Meldingsløft Nasjonalt Meldingsløft Erfaringskonferanse 15. februar 2011 Veileder for bruk av elektronisk epikrise og henvisning Mona Syversen Bakgrunn Arbeidsgruppen Målgruppen Veilederens innhold Avgrensninger Fremdriftsplan

Detaljer

Elektronisk rekvirering og svar Nytt Lab-system i SØ

Elektronisk rekvirering og svar Nytt Lab-system i SØ Vårmøte for leger 14/3-15 Elektronisk rekvirering og svar Nytt Lab-system i SØ Anne Eide Saratha Uthayakumar Nytt labdatasystem i SØ Vellykket oppstart av LVMS på SØHF 28/2 Medisinsk biokjemi, allergi

Detaljer

Tilbakemelding om feil i mottatt melding v1.0

Tilbakemelding om feil i mottatt melding v1.0 Tilbakemelding om feil i mottatt melding v1.0 Opprinnelig dokumenttittel: Avviksmelding Profil av Standard for dialogmelding v1.0 (HIS 80603:2006) Inkluderer presiseringer og oversikt over kjente feil

Detaljer

Avtaler. Risikovurderingen sier: Med det nåværende risikonivået vurderes det til at basismeldinger på papir kan avvikles.

Avtaler. Risikovurderingen sier: Med det nåværende risikonivået vurderes det til at basismeldinger på papir kan avvikles. Side 1 av 5 Møtetittel : KomUT-nettverk Sted :Lync Møteleder : Hilde Grimnes Olsen Referent : Går til : N-T:, Arnhild Trustrup, Åse Mette Haldorsen, Grethe Kveli, Tanja Skjevik S-T: Trine Hansen, Rut Naversen,

Detaljer

IT og helse det går fremover

IT og helse det går fremover IT og helse det går fremover Hans Petter Aarseth, divisjonsdirektør HelsIT - 2008, Trondheim 1 Helse- og omsorgssektoren HelsIT - 2008, Trondheim 2 Mål for helsetjenestene i Norge Nasjonal helseplan (2007-2010)

Detaljer

Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten: Helseopplysninger (v1.6)

Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten: Helseopplysninger (v1.6) HIS 1144:2014 Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten: Helseopplysninger (v1.6) HIS 1144:2014 1 Publikasjonens tittel: Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og

Detaljer

Møtereferat. Produktstyre e-helsestandarder. Møte 3/2017. Dato Tid Sted. Direktoratet for e-helse.

Møtereferat. Produktstyre e-helsestandarder. Møte 3/2017. Dato Tid Sted. Direktoratet for e-helse. Møtereferat Produktstyre e-helsestandarder Møte 3/2017 Dato 23.10.2017 Tid 12.00 13.00 Sted Til stede Direktoratet for e-helse Inga Nordberg (Direktoratet for e-helse) Ulf E W Sigurdsen (Helse Sør-Øst

Detaljer

KomUT-prosjektet i Møre og Romsdal Informasjonsbrev pr. november 2016

KomUT-prosjektet i Møre og Romsdal Informasjonsbrev pr. november 2016 KomUT-prosjektet i Møre og Romsdal Informasjonsbrev pr. november 2016 I dette nyhetsbrevet pr 30.11.16 kan du lese mer om følgende: Siste nytt fra Driftsforum Møre og Romsdal KomUT-2017 mandat og oppgaver

Detaljer

Saksunderlag. Utvalg for tjenestetyper i Adresseregisteret. Møte 5/2017. Dato Inviterte

Saksunderlag. Utvalg for tjenestetyper i Adresseregisteret. Møte 5/2017. Dato Inviterte Saksunderlag Utvalg for tjenestetyper i Adresseregisteret Møte 5/2017 Dato 05.10.2017 Inviterte Annebeth Askevold (Direktoratet for e-helse) Gry Seland (Direktoratet for e-helse) Anita Lorck (Direktoratet

Detaljer

Elektroniske kommunikasjonsparter i en kommune

Elektroniske kommunikasjonsparter i en kommune NOTAT Til Forfatter Kommuner og EPJ-leverandører Annebeth Askevold Dato 11. januar 2011 KITH-notat nr. 1028 Versjon 1.1 Revisjonshistorikk Dato Kommentar Ansvarlig 7.01.2011 Distribuert til pilotkommuner

Detaljer

Prosjekter i program for Regional klinisk løsning - 2015

Prosjekter i program for Regional klinisk løsning - 2015 Prosjekter i program for Regional klinisk løsning - 2015 Under presenteres pågående prosjekter og utredninger i programmet i 2015. Noen av disse er i sluttfasen og vil ferdigstilles i løpet av 2015, slik

Detaljer

Etablering av nasjonal kjernejournal

Etablering av nasjonal kjernejournal Etablering av nasjonal kjernejournal På vei mot en digital helse- og omsorgstjeneste Bjørn Astad 17. september 2012 - Oslo Kjente samhandlingsverktøy 2 Digital helse- og omsorgstjeneste 05.06.2012 Mange

Detaljer

EPJ-løftet. Vedlegg til meldinger, fastleger. [Rapportnummer]

EPJ-løftet. Vedlegg til meldinger, fastleger. [Rapportnummer] EPJ-løftet Vedlegg til meldinger, fastleger [Rapportnummer] Innhold 1. Bakgrunn 2 2. Formål 2 3. mfang og avgrensninger 3 3.1 Ønsket funksjonalitet 3 3.2 Brukerhistorier 3 Fastlege - kommunale pleie og

Detaljer

Sak 12/2017 Etablering av Regionalt fagråd digital samhandling i Midt- Norge. Møtedato

Sak 12/2017 Etablering av Regionalt fagråd digital samhandling i Midt- Norge. Møtedato Sak 12/2017 Etablering av Regionalt fagråd digital samhandling i Midt- Norge Saken behandles i: Administrativt samarbeidsutvalg Møtedato 15.06.2017 Møtesaksnummer 12/2017 Saksbehandler: Aslaug Skarsaune

Detaljer

Skisse til planlagt løsning for interkommunale samarbeid

Skisse til planlagt løsning for interkommunale samarbeid Notat Skisse til planlagt løsning for interkommunale samarbeid Beskrivelse Utarbeidet av Dette notatet er et vedlegg til Høring på standard for tjenestebasert adressering del 3: Tjenestetyper. Notatet

Detaljer

Når en melding feiler

Når en melding feiler Når en melding feiler hvordan fanges dette opp? Stiklestad 5. desember 2014 v/ Bente Bredholt (med god støtte fra andre i Hemit) Viktig prinsipp: Ansvaret er hos avsender! Det er den som sender fra seg

Detaljer

Kopi : Martin Stenseth, Arnhild Trustrup, Asbjørn Kjelsvik Rut Naversen,Asle Jensen, Bjørn Roar Lien Vedlegg :

Kopi : Martin Stenseth, Arnhild Trustrup, Asbjørn Kjelsvik Rut Naversen,Asle Jensen, Bjørn Roar Lien Vedlegg : Side 1 av 5 Møtetittel : KomUT-nettverk Sted :Lync Møteleder : Hilde Grimnes Olsen Referent : Går til : N-T:, Åse Mette Haldorsen, Grethe Kveli, Grete Burmo,Tanja Skjevik, Jan Ove Heggdal S-T:, Marit Øverås,

Detaljer

Hva skal prioriteres på helseområdet nå?

Hva skal prioriteres på helseområdet nå? Hva skal prioriteres på helseområdet nå? Kort presentasjon av KNUIT kommunesektorens prioriteringsorgan (deretter innspill og diskusjon) Nasjonalt utvalg for IT-prioriteringer i helse- og omsorgssektoren

Detaljer

Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Mikrobiologi

Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Mikrobiologi Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Meldingsversjon: 1.3 datert 01.12.2008 Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester 2 Innholdsfortegnelse 1. Revisjonshistorikk...

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF Telefon: Postboks 404 Telefaks: Hamar Org.nr

Helse Sør-Øst RHF Telefon: Postboks 404 Telefaks: Hamar Org.nr Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Helsedirektoratet Postboks 7000 St. Olavs plass 0130 Oslo Vår referanse: Deres

Detaljer

Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom... kommune og St. Olavs Hospital HF.

Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom... kommune og St. Olavs Hospital HF. Høringsutkast 10.12.2015 Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom..... kommune og St. Olavs Hospital HF. 1: PARTER Avtalen er inngått mellom

Detaljer

Veiledning: Implementering av dialogmelding for spørsmål, svar og avviksmelding

Veiledning: Implementering av dialogmelding for spørsmål, svar og avviksmelding HISD 80903:2009.. Veiledning: Implementering av dialogmelding for spørsmål, svar og avviksmelding Versjon 1.6 Opprinnelig dato 1.12.2008 Sist endret 15.02.2012 KITH 21/08:2012 2 Prinsipper for utskrift

Detaljer

ELIN-k-prosjektet. Elektronisk informasjonsutveksling med utgangspunkt i pleie- og omsorgstjenesten i kommunene

ELIN-k-prosjektet. Elektronisk informasjonsutveksling med utgangspunkt i pleie- og omsorgstjenesten i kommunene ELIN-k-prosjektet Elektronisk informasjonsutveksling med utgangspunkt i pleie- og omsorgstjenesten i kommunene Ses@mkonferanse Eventyrlige muligheter 26.09.06 v/merete Lyngstad Prosjektleder ELIN - prosjektene

Detaljer

Sosial- og helsedirektoratets satsing på kommunene og veien videre

Sosial- og helsedirektoratets satsing på kommunene og veien videre Sosial- og helsedirektoratets satsing på kommunene og veien videre St.meld. 25 (2005-2006) Mestring, muligheter, mening Framtidas omsorgsutfordringer 9.4.1 Elektronisk handling og samhandling Regjeringen

Detaljer

Er sertifisering viktig?

Er sertifisering viktig? Er sertifisering viktig? ELIN-k Erfaringskonferanse 14. og 15. februar 2011 Annebeth Askevold www.kith.no Kvalitet ved elektronisk samhandling Hvordan få systemer til å snakke sammen? Standardisering av

Detaljer

Bruk av Norsk laboratoriekodeverk (NLK) i rekvirering og svarrapportering av medisinske tjenester

Bruk av Norsk laboratoriekodeverk (NLK) i rekvirering og svarrapportering av medisinske tjenester HISD 1101: 2015 Bruk av Norsk laboratoriekodeverk (NLK) i rekvirering og svarrapportering av medisinske tjenester Støttedokument til teknisk standard Publikasjonens tittel: Bruk av Norsk laboratoriekodeverk

Detaljer

Presentasjon Nord-Trøndelag. Onsdag

Presentasjon Nord-Trøndelag. Onsdag Presentasjon Nord-Trøndelag Onsdag 27.04.16 Oppdrag og mandat 2015 - KomUT KomUT videreføres i 2015 og skal blant annet: følge opp elektronisk samhandling nye tjenester, meldinger og forvaltningsrutiner

Detaljer

Axel Anders Kvale (Norsk Helsenett)

Axel Anders Kvale (Norsk Helsenett) Møtereferat Produktstyre e-helsestandarder Møte 2/2017 Dato 14.06.2017 Tid 11.00 12.00 Sted Til stede Ikke til stede Øvrige til stede Direktoratet for e-helse Inga Nordberg (Direktoratet for e-helse) Ulf

Detaljer

Hei, Vedlagt er vårt høringssvar på Krav til tjenestebasert adressering og identifikatorer ved elektronisk samhandling, e-helse 15/54.

Hei, Vedlagt er vårt høringssvar på Krav til tjenestebasert adressering og identifikatorer ved elektronisk samhandling, e-helse 15/54. From: Ervin Ricardo Reyes Sent: 15. februar 2016 16:22 To: Inger Dybdahl Sørby; Magnus Andre Alsaker Cc: Dag Hammer; olemw@enableit.no Subject: Høringssvar E-helse 15/54 Attachments: Standard tjenestebasert

Detaljer

Svar på Høring Krav til tjenestebasert adressering og identifikatorer ved elektronisk samhandling

Svar på Høring Krav til tjenestebasert adressering og identifikatorer ved elektronisk samhandling Til: Direktoratet for e-helse postmottak@ehelse.no. Kopi: Fra: Nasjonal IKT HF post@nasjonalikt.no Dato: 7.1.2016 Deres ref: E-helse 15/54 Svar på Høring Krav til tjenestebasert adressering og identifikatorer

Detaljer

Framgangsmåte oppkobling av elektronisk kommunikasjon mellom Pleie- og Omsorg i kommune (PLO)og Universitetssykehuset Nord Norge (UNN)

Framgangsmåte oppkobling av elektronisk kommunikasjon mellom Pleie- og Omsorg i kommune (PLO)og Universitetssykehuset Nord Norge (UNN) 1 Framgangsmåte oppkobling av elektronisk kommunikasjon mellom Pleie- og Omsorg i kommune (PLO)og Universitetssykehuset Nord Norge (UNN) Innledning Informasjon og henvendelser om oppkobling mellom PLO-kommuner

Detaljer

BRUKERVEILEDNING SAMSVARSTEST AV ELEKTRONISKE MELDINGER I NHN TESTSENTER DOKUMENTHISTORIKK DATO VERSJON BESKRIVELSE 13.04.2016 1.0

BRUKERVEILEDNING SAMSVARSTEST AV ELEKTRONISKE MELDINGER I NHN TESTSENTER DOKUMENTHISTORIKK DATO VERSJON BESKRIVELSE 13.04.2016 1.0 BRUKERVEILEDNING SAMSVARSTEST AV ELEKTRONISKE MELDINGER I NHN TESTSENTER DOKUMENTHISTORIKK DATO VERSJON BESKRIVELSE 13.04.2016 1.0 INNHOLD 1 Om samsvarstest i NHN... 3 2 Validere XML-filer... 4 3 Forberedelser

Detaljer

Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Immunologi

Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Immunologi Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Meldingsversjon: 1.3 datert 01.12.2008 Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester 2 Innholdsfortegnelse 1. REVISJONSHISTORIKK...

Detaljer

Produktstyre e-helsestandarder. 23. oktober 2017

Produktstyre e-helsestandarder. 23. oktober 2017 Produktstyre e-helsestandarder 23. oktober 2017 Agenda Sak Tema Sakstype 6/17 Orientering fra Direktoratet for e-helse Orientering 7/17 Nasjonal e-helsestrategi 2017-2022 Orientering 8/17 Status Henvisning

Detaljer