Ny Røyken ungdomsskole

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ny Røyken ungdomsskole"

Transkript

1 Ny Røyken ungdomsskole Utredning og vurdering av arealer til ny skoletomt Røyken kommune Plan-, bygg- og oppmålingsenheten Høsten 2011

2 Innhold Innhold... 2 Bakgrunn for utredningen... 3 Beskrivelse av dagens lokalisering... 3 Skolebehov... 3 Krav til ny lokalisering... Feil! Bokmerke er ikke definert. Kriterier for vurdering av arealer... 4 Kartutsnitt... 5 Kartutsnitt Spikkestad... Feil! Bokmerke er ikke definert. Kartutsnitt Slemmestad... Feil! Bokmerke er ikke definert. ALTERNATIV VEST... 6 ALTERNATIV NORD... 7 ALTERNATIV SØR... 8 ALTERNATIV ØST... 9 Fellesvurderinger for de fire arealene Konklusjon og prioritert liste over alternativer Prioritert liste Utredning: Utarbeidet av: År Utredning og vurdering av arealer til skoletomt Plan-, bygg og oppmålingsenheten, Røyken kommune

3 Bakgrunn for utredningen Utredningen skal være beslutningsgrunnlaget for valg av areal til fremtidig ungdomsskole for Røyken/Midtbygda. Behovet for tomt skyldes at Røyken VGS og Røyken ungdomsskole i dag ligger sammen på en tomt som har lite utbyggingsmuligheter og dårlig trafikkløsning. Med den befolkningsutviklingen Røyken har vil denne eiendommen over tid neppe kunne huse både ungdomsskolen og den videregående skolen. Det er da hensiktsmessig å flytte ungdomsskolen til en ny lokalisering. I rapporten inngår følgende: Avklaring av behov for samlokalisering Utredning av fire ulike arealer som kommunen har vurdert som aktuelle. Utredningen er basert på et sett med forhåndsbestemte kriterier som er avgjørende for valg av areal. Det er et mål for utredningen å levere en prioritert liste, der de aktuelle arealene er angitt fra mest hensiktsmessig til minst hensiktsmessig. Beskrivelse av dagens lokalisering Røyken ungdomsskole er i dag en treparallell skole, med tre klasser på hvert trinn. Skolen deler tomt med Røyken VGS, og de to skolene har også felles gymsal Røykenhallen. Røyken kommune har høy befolkningsvekst og det er derfor et stort behov for utvidelsesmuligheter for begge de to skolene. Kapasitetstaket på både Røyken ungdomsskole og Røyken VGS er allerede nådd. Neste skoleår må fire klasser busses bort fra området for å ha gym, fordi kapasiteten i Røykenhallen er for liten. Tomten som Røyken ungdomsskole ligger på er verken egnet for utvidelse av bygningsmassen eller for utearealer. Skolen ligger også dårlig plassert hva gjelder adkomst og trafikksikkerhet. Veiløsningene og trafikksituasjonen vanskeliggjør dermed også et økende elevtall ved de to skolene. Som en følge av dette ser Røyken kommune at det kan være aktuelt å flytte ungdomsskolen for å gi både ungdomsskolen og den videregående skolen utviklingsmuligheter i takt med befolkningsveksten. Skolebehov En framtidig ny ungdomsskole skal betjene områdene i og rundt Røyken sentrum, samt Midtbygda med Gleinåsen og Katrineåsen. Skolens størrelse skal ta høyde for fremtidig befolkningsvekst i området. Skolen skal dimensjoneres for 360 elever. Dette tilsvarer et gulvareal på ca 3700 m 2 netto. Videre bør utearealet ha mulighet for en god parkmessig opparbeiding, og legge til rette for utendørs aktiviteter, også ut over skoletiden. Skolen vil ha behov for bibliotek og dobbel gymsal. Gymsalen bør være et flerbruksareal, som også kan brukes som samlingssted eller aula. Spesialanlegg for idrett, svømming eller liknende trenger ikke være lokalisert i umiddelbar nærhet til skolen. 3

4 Avklaring av behovet for samlokalisering Det kan tenkes to ulike løsninger for utfordringen med den begrensede elevkapasiteten ved Røyken ungdomsskole. Den ene løsningen innebærer å lokalisere ungdomsskolen et annet sted i kommunen, og frakte elevene fra Røyken/Midtbygda et annet sted. Den andre løsningen innebærer å lokalisere skolen på Midtbygda, da fortrinnsvis på en slik måte at man kan dra nytte av sambruksfordeler med andre kommunale bygg. Det kan finnes flere mulige skoletomter i Røyken. Av miljømessige og økonomiske forhold som nevnt under finner kommunen det imidlertid ikke som hensiktsmessig å utrede flere andre tomter utenfor Midtbygda. Dette skyldes at kommunen i dag samlet sett har betydelig overkapasitet på idrettsarealer ved andre skoler. Kommunen vil spare ca 40 mill. kr. på å plassere skolen slik at denne overkapasiteten bli utnyttet. Den aktuelle skolen å samlokalisere med er Midtbygda barneskole. Denne er bygget som kommunens storstue og har derfor arealmessig god kapasitet. Her kan ungdomsskolen bruke gymsal, garderober, folkebibliotek og spesialrom. Gevinstene ved en samlokalisering blir følgende: Antatt lavere investeringskostnader (estimert til ca 40 mill kr) Store miljøgevinster knyttet til bygget ca 1250m2 spart bygg. o Mindre strømforbruk o Mindre belastning av miljø gjennom redusert materialbruk og energi i byggefase Effektive transportløsninger o Røyken har en spredd bosetning og mange elever busses eller kjøres til skolen. Ved å legge barneskolen og ungdomsskolen sammen kan man ha felles transport for elevene. Sambruk av lærerkrefter ved de to skolene Det er ikke tvil om at det finnes andre aktuelle plasseringer av skolen, men som følge av punktene over mener kommunen det er bortkastet tid og ressursbruk å vurdere andre plasseringer en ved Midtbygda skole. Alternative plasseringer ved Midtbygda skole Ved Midtbygda er det utredet 4 ulike tomter som er lokalisert henholdsvis vest (alternativ vest), nord (alternativ nord), øst (alternativ øst) og sør (alternativ sør) for Midtbygda barneskole. Følgende kriterier er lagt til grunn for utredningsarbeidet: Tomtas egnethet størrelse og status i kommuneplanen Tilgjengelighet og trafikksikkerhet gangavstander, barrierer osv. Grunnforhold, jordvernhensyn, kulturminnevern, naturmangfold Tilgang til friarealer og idrettsanlegg, muligheter for sambruk Økonomi og eierforhold Særlige hensyn i anleggsfasen 4

5 I de økonomiske sammenligninger er kun brukt enkle nøkkeltall. Disse er ikke presise, men da sammen nøkkeltall er brukt for alle alternativer mener vi de gir et tilstrekkelig beslutningsunderlag. Kartutsnitt Midtbygda Kartutsnittet viser i grove trekk de aktuelle områder. 5

6 ALTERNATIV VEST (Midtbygda) Tomtas egnethet Størrelse Planstatus Tilgjengelighet Gående Barrierer Ca. 20 daa Uregulert/LNF (gjeldende kommuneplan) Uregulert/LNF (ny kommuneplan) Boligområder Gleinåsen innen 750 meters radius, Katrineåsen og Røyken sentrum innen 1,1 km radius. Tilgjengelig med gang- og sykkelsti fra alle nærliggende områder. Nødvendig å etablere ny planfri under/overgang ved Vangsfjellveien Grunnforhold og landskap Jordvern 20 daa fylldyrka jord Kulturminner Naturmangfold Landskap Sambruk og anlegg Egen idrettsbane Fellesanlegg Energieffektivisering Ligger tett opptil registrert kulturminne og SEFRAK registrering. Utbygging må gjøres med klar avgrensning mot disse. Søk i DNs naturbase viser ingen registrerte artsforekomster eller naturtyper av spesiell verdi. Omgjøring av mindre del av stort sammenhengende kulturlandskap til offentlig bebyggelse. Gode muligheter for etablering av egen idrettsbane. Sambruk av gymsal/idrettshall/aula med midtbygda barneskole. Felles jordvarmeanlegg med Midtbygda barneskole. Mulighet for å bygge tett og i høyden for å minske oppvarmingsbehov. Økonomi og eierforhold Grunneiere Heggum Nordre, Erik Bjørnstad Kostnader Tomtekjøp og rivekostnader kr Byggekostnader kr Utomhuskostnader kr Ny planfri undergang kr Totalt kr

7 ALTERNATIV NORD (Midtbygda) Tomtas egnethet Størrelse Planstatus Tilgjengelighet Gående Barrierer Ca 20 daa Regulert: 12,5 daa Gleinåsen vest (frittliggende småhusbebyggelse), 3,5 daa Øvre gleinåsen (fellesareal med lekeplasser), 4 daa Midtbygda skole (offentlig bebyggelse, fellesareal) Boligområder Gleinåsen innen 700 meters radius, Katrineåsen og Røyken sentrum innen 1,1 km. Tilgjengelig med gang- og sykkelsti fra alle områder. Må sikres planfri kryssing ved Vangsfjellveien. Må etableres ny tilførselsvei. Nødvendig å sikre god gang- og sykkel-løsning forbi Midbygda barneskole. Grunnforhold og landskap Jordvern/skog Ca 7,5 daa fulldyrka jord, ca 8 daa skog av høy bonitet, ca 5 daa uproduktiv skog. Kulturminner Naturmangfold Landskap Sambruk og anlegg Egen idrettsbane Fellesanlegg Energieffektivisering Ingen registrerte kulturminner Søk i DNs naturbase viser ingen artsforekomster eller naturtyper av spesiell verdi. Det er for øvrig ikke avdekket bevaringsverdig natur i forbindelse med reguleringsplanarbeidene. Omgjøring av skogkledd ås til offentlig bebyggelse. Store landskapsmessige inngrep i form av skjæringer og fyllinger. Vanskelig grunnet terreng Sambruk av gymsal/idrettshall/aula med midtbygda barneskole. Felles jordvarmeanlegg med Midtbygda barneskole. Mulighet for å bygge tett og i høyden for å minske oppvarmingsbehov. Økonomi og eierforhold Grunneiere Erik Bjørnstad og Ingrid Bjørnstad Byggekostnader Tomtekjøp og rivekostnader kr Byggekostnader kr Utomhuskostnader kr Ny tilførselsvei kr Totalt kr

8 ALTERNATIV SØR (Midtbygda) Tomtas egnethet Størrelse Planstatus Tilgjengelighet Gående Barrierer Ca 15 daa Uregulert/LNF (gjeldende kommuneplan) Offentlig formål (ny kommuneplan) Boligområder Gleinåsen innen 600 meters radius, boligområder Katrineåsen og Røyken sentrum innen 1,1 km. Ingen kjente barrierer Grunnforhold og landskap Jordvern Beslaglegger 15 daa fulldyrka jord Kulturminner Naturmangfold Landskap Sambruk og anlegg Egen idrettsbane Fellesanlegg Energieffektivisering Ingen kjente kulturminner Søk i DNs naturbase viser ingen kjente artsforekomster eller naturtyper med spesiell verneverdi. Omgjøring av mindre del av stort sammenhengende kulturlandskap til offentlig bebyggelse. Gode muligheter for etablering av egen idrettsbane Sambruk av gymsal/idrettshall/aula med midtbygda barneskole. Felles jordvarmeanlegg med Midtbygda barneskole. Mulighet for å bygge tett og i høyden for å minske oppvarmingsbehov. Økonomi og eierforhold Grunneiere Morten og Vera Huse Byggekostnader Tomtekjøp kr Byggekostnader kr Utomhuskostnader kr Totalt kr

9 ALTERNATIV ØST (Midtbygda) Tomtas egnethet Størrelse Planstatus Ca 12,5 daa Uregulert/eksisterende boligbebyggelse (gjeldende kommuneplan) Uregulert/eksisterende boligbebyggelse (ny kommuneplan) Tilgjengelighet Gående Barrierer Boligområder Gleinåsen innen 500 meters radius. Katrineåsen og Røyken sentrum innen 1,2 km radius. Ingen kjente barrierer Grunnforhold og landskap Jordvern Beslaglegger ikke dyrket mark eller skog Kulturminner Naturmangfold Landskap Sambruk og anlegg Egen idrettsbane Fellesanlegg Energieffektivisering Ingen kjente kulturminner Søk i DNs naturbase viser ingen artsforekomster eller naturtyper av spesiell verdi. Omgjøring av mindre boligfelt i stort boligområde til offentlig bebyggelse. Mulig å etablere egen idrettsbane Sambruk av gymsal/idrettshall/aula med midtbygda barneskole. Felles jordvarmeanlegg med Midtbygda barneskole. Mulighet for å bygge tett og i høyden for å minske oppvarmingsbehov. Økonomi og eierforhold Grunneiere Området består av 8 ulike eiendommer med samme antall grunneiere. Byggekostnader Tomtekjøp og rivekostnader kr Byggekostnader kr Utomhuskostnader kr Totalt kr

10 Fellesvurderinger for de fire arealene på Midtbygda Befolkning og elevgrunnlag: per i dag er det nesten 250 elever som sokner til Røyken ungdomsskole. Røyken kommune regner med en gjennomsnittlig befolkningsvekst i kommunen på minst 2% per år frem mot år Det planlegges for konsentrert befolkningsvekst i tilknytning til tettsteder og kollektivknutepunkt, der Spikkestad og Slemmestad vi får hoveddelen av denne befolkningsveksten. Områdene rundt Midtbygda og Røyken sentrum vil imidlertid også får en betydelig befolkningsveks i årene fremover, som igjen vil gi en økende elevmasse for disse områdene. Friarealer: Behovet for friområder i området er økende. Det er også behov for flere arenaer for ballek og aktivitet for ungdom. Særlige hensyn i anleggsfasen: For alle de fire alternativene vil det måtte utvises hensyn til eksisterende skole i anleggsfasen. Områdene rundt Midtbygda skole trafikkeres av mange myke trafikkanter og barneskolebarn, ekstra påpasselighet med sikring av anleggsområdene blir derfor viktig. Konklusjon og prioritert liste over alternativer Det er knyttet ulemper og fordeler til alle de fire arealene. For Røyken kommune veier følgende faktorer spesielt tungt ved valg av areal: Kostnader ved bygging Muligheter for gode ute- og idrettsarealer for skoleelevene Minimere inngrep i natur- og kulturlandskap Minimere konflikter med grunneiere og befolkning For kommunen er det spesielt viktig å velge et kostnadseffektivt areal. Dette er både av hensyn til kommunens økonomiske rammer, og av hensyn til tjenestetilbud og andre oppgaver som kommunen må ivareta. Videre er det viktig for kommunen å legge til rette for aktivitet blant barn og unge. En skoleutbygging kan både legge til rette for aktivitet for elevene i skoletiden, og samtidig sikre at aldersgruppen har arealer til å utfolde seg også på fritiden. Kommunen ønsker også å sørge for å minimere inngrep i natur- og kulturlandskap. Dette innebærer at stor natur- og landskapsinngrep vurderes som svært lite ønskelig. Samtidig innebærer det at eventuelle inngrep i dyrket mark søkes erstattet ved at det øverste jordlaget flyttes til annen dyrket mark av lavere kvalitet. Til slutt ønsker kommunen å sørge for minimalt med konflikter med grunneierne og befolkningen. Ved bygging av en ungdomsskole, som for en kommune må anses å være et stort prosjekt, er det viktig å ha oppslutning hos lokalbefolkningen. 10

11 Prioritert liste ALTERNATIV SØR ALTERNATIV VEST ALTERNATIV NORD ALTERNATIV ØST Førsteprioritet Arealet vurderes å være godt egnet for bygging av ny ungdomsskole. For å begrense nedbygging av fulldyrket mark kan skolearealet begrenses mest mulig ved blant annet å bygge i høyden. Øverste jordlag av dyrket mark kan flyttes til andre arealer med dårligere jordkvalitet. Andreprioritet Arealet vurderes å være egnet for bygging av ny ungdomsskole. Bygging i høyden kan begrense arealbruk. Øverste jordlag av dyrket mark kan flyttes til andre arealer med dårligere jordkvalitet. Viktig å sikre bevaring av nærliggende kulturminner. Bygging av ny undergang fordyrer prosjektet noe i forhold til alternativ sør. Tredjeprioritet Arealet vurderes som mindre egnet for bygging av ny ungdomsskole. Natur- og landskapsinngrepene vil være omfattende, med stort behov for å lage skjæringer og fyllinger i et skrånende terreng. Merkostnader her er svært forsiktig stipulert i regnestykket. Skolen vil ruve i landskapet og forandre områdets karakter vesentlig. Videre vil en plassering her ødelegge friluftsområde for et område for ca 950 mennesker. Dette vil naturlig nok avstedkomme mange utfordringer. Arealet vanskeliggjør også etablering av en egen idrettsbane. Fjerdeprioritet Arealet vurderes som uegnet for bygging av ny ungdomsskole. Dette alternativet er svært kostnadskrevende, fordi det innebærer å kjøpe ut flere grunneiere, samt rive eksisterende boligbebyggelse. Arealet er i tillegg lite, noe som vanskeliggjør tilstrekkelig med utarealer samt egnet idrettsbane. Oppsummering. Alternativ sør er den mest egnede løsning, med alternativ vest som nærmeste alternativ. De andre alternativene er åpenbart langt mindre egnet og regnes i praksis som urealistiske. For å få til denne løsning har imidlertid kommunen gått kritisk gjennom arealbehovet. Store idrettsflater er fjernet og kun det som er nødvendig for selve skolen står igjen. Det reduserer behovet til 15 mål. Kommunen må da lokalisere nye idrettsanlegg på andre tomter. Rådmannen peker her i første omgang på muligheter på Torvbråten og i Åros der det kan bygges nye idrettsanlegg. 11

Arbeidsdokument kommuneplanens arealdel 2012-2020

Arbeidsdokument kommuneplanens arealdel 2012-2020 NORDREISA KOMMUNE Arbeidsdokument kommuneplanens arealdel 2012-2020 18.04.2012 Arbeidsdokumentet er grunnlaget for utarbeidelsen av kommuneplanens arealdel. Arbeidsdokumentet er mer omfattende enn det

Detaljer

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø KU for Kommunedelplan for kystsonen i Røyken 2015-2030 Side 1 1 INNLEDNING 3 1.1 KONSEKVENSUTREDNING 3 1.2 KONKLUSJON 3 1.3 TEMA I KU 3 1.4 BYGGEFORBUD I STRANDSONEN

Detaljer

Vurdering Vurdering av areal Orkdal/ Melhus/ Klæbu 40 år frem i tid

Vurdering Vurdering av areal Orkdal/ Melhus/ Klæbu 40 år frem i tid Vurdering Vurdering av areal Orkdal/ Melhus/ Klæbu 40 år frem i tid [Leangen Travbane] Utarbeidet av: Kristian Hogstad Lund Eiendomsmegler næring EiendomsMegler1 Midt-Norge AS, avd. næringseiendom Styringsgruppen

Detaljer

Konsekvensutredning av områder som er lagt inn i kommuneplanen

Konsekvensutredning av områder som er lagt inn i kommuneplanen Konsekvensutredning av områder som er lagt inn i kommuneplanen KOMMUNEPLAN FOR RØYKEN 2010-2023 Revidert 15.09.2011 Plan- bygg og oppmålingsenheten INNSPILL Nr. B02 (1.4) Forslagstiller Forslag til kommuneplan

Detaljer

PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING

PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING Offentlig høring PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING Av områdene: B8, innspill nr. 102 Raumnes & Årnes Il s idrettsanlegg. Området avsettes til «bebyggelse og anlegg - boligbebyggelse». K1, innspill

Detaljer

Tosterødberget videregående skole

Tosterødberget videregående skole Halden kommune PLANBESKRIVELSE for Tosterødberget videregående skole detaljregulering Nasjonal PlanId: G 686 Beskrivelse er datert: 07.07.2014 Dato for siste revisjon av beskrivelse: 21.11.2014 Dato for

Detaljer

ØSTLANDET. HENSETTING ØSTLANDET Delrapport fase 3

ØSTLANDET. HENSETTING ØSTLANDET Delrapport fase 3 ØSTLANDET HENSETTING ØSTLANDET Delrapport fase 3 Rapport - revidert KaKLa KSt MaVei 01A Rapport - revidert 12.05.2015 KaKLa MaVei MaVei 00A Rapportutkast 18.03.2015 MaVei KSt MaVei Revisjon Revisjonen

Detaljer

Vedlegg 3.1: Analyse arealer Asker - Spikkestad 1 BEHOV IDENTIFISERT I FASE 2

Vedlegg 3.1: Analyse arealer Asker - Spikkestad 1 BEHOV IDENTIFISERT I FASE 2 Vedlegg 3.1: Analyse arealer Asker - Spikkestad 1 BEHOV IDENTIFISERT I FASE 2 For å imøtekomme tilbudsforbedringer foreslås ved Asker 25 nye hensettingsplasser som bør ferdigstilles innen 2023 samt 15

Detaljer

KONSEKVENSUTREDNING 2014-2026

KONSEKVENSUTREDNING 2014-2026 KONSEKVENSUTREDNING 2014-2026 Nye utbyggingsområder Sande kommune bevaringsverdig kulturlandskap foto: Bjørn Elnan Vedlegg 1 til Kommuneplanens arealdel 2014 2026 Vedtatt av kommunestyret 7. mai 2014 justert

Detaljer

AREALER TIL NYE BOLIGER I GJEMNES GRUNNLAG FOR KPA 2015-2027

AREALER TIL NYE BOLIGER I GJEMNES GRUNNLAG FOR KPA 2015-2027 AREALER TIL NYE BOLIGER I GJEMNES GRUNNLAG FOR KPA 2015-2027 AREALERTIL NYEBOLIGERI GJEMNES 2 Oppdragsnummer 5135317 Leveranse 17. april 2015 ARBEID UTFØRT AV: Hans Petter Duun, oppdragsleder Torbjørn

Detaljer

Konsekvensutredning. Sjukehuset Nordmøre og Romsdal Del 1. Tomtealternativer i Molde kommune 16.6.2014

Konsekvensutredning. Sjukehuset Nordmøre og Romsdal Del 1. Tomtealternativer i Molde kommune 16.6.2014 Konsekvensutredning Sjukehuset Nordmøre og Romsdal Del 1. Tomtealternativer i Molde kommune 16.6.2014 Oppdraget Oppdragsgiver Helsebygg Midt Norge Oppdragsgivers kontakt Gudmund Moen Oppdragets navn KU

Detaljer

Temarapport Lokal og regional utvikling

Temarapport Lokal og regional utvikling Region sør Prosjektavdelingen 18.12.2014 E39 Volleberg-Døle bru Temarapport Lokal og regional utvikling Foto: Sweco Konsekvensutredning (KU) Forord Statens vegvesen planlegger ny veg på strekningen E

Detaljer

Tid for gjennomføring

Tid for gjennomføring Oslo kommune Utdanningsetaten Skolebehovsplan 2014-2024 Tid for gjennomføring Høringsutkast 7. mars 2013 [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 VEDTATTE

Detaljer

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR APLAND OG HEIBØ AS 7.MAI 2015 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen er gjennomført

Detaljer

BYPLAN 2014. Kommuneplanens arealdel VURDERING AV AREALINNSPILL

BYPLAN 2014. Kommuneplanens arealdel VURDERING AV AREALINNSPILL 10 38 35 30 3 41 46 48 1 25 37 8 29 26 40 34 12 47 6 19 32 27 4 31 2 7 24 11 5 11 44 13 11 45 33 28 43 23 42 9 18 22 16 14 11 17 20 15 21 BYPLAN 2014 38 46 37 44 45 Kommuneplanens arealdel VURDERING AV

Detaljer

KONSEKVENSUTREDNING NY BRU OVER GLOMMA I SARPSBORG

KONSEKVENSUTREDNING NY BRU OVER GLOMMA I SARPSBORG KONSEKVENSUTREDNING KU og KDP for ny bru over Glomma i Sarpsborg fase 3 HØRINGSUTGAVE RAPPORT NR. 10057000/7 10.09.2014 Endringsliste VER. DATO STATUS KONTR. AV UTARB. AV 01 09.09.2014 1. utkast Mette

Detaljer

Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg

Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR PORSGRUNN KOMMUNE 15.SEPTEMBER 2014 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen

Detaljer

Vedlegg til Planbeskrivelse. KONSEKVENSVURDERING nye og endrede tiltak KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOSNES KOMMUNE

Vedlegg til Planbeskrivelse. KONSEKVENSVURDERING nye og endrede tiltak KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOSNES KOMMUNE Vedlegg til Planbeskrivelse KONSEKVENSVURDERING nye og endrede tiltak KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOSNES KOMMUNE Konsekvenser av forslag om endret arealbruk tar utgangspunkt i relevante nasjonale, regionale

Detaljer

Planprogram. Kommuneplanens langsiktige del

Planprogram. Kommuneplanens langsiktige del Dato... 26.02.2013 Vår Ref... KÅB-2167/13 Arkiv... 141 Saksnr... 13/69 Deres Ref... Planprogram. Kommuneplanens langsiktige del Høringsutkast Vedtatt av formannskapet 6. mars 2013 Innhold 1. Innledning...

Detaljer

LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE. Levanger kommune PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING FEBRUAR 2014

LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE. Levanger kommune PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING FEBRUAR 2014 / / PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE Levanger kommune FEBRUAR 2014 LINK arkitektur AS / Org.nr. NO 975 999 726 / Bankkonto nr. 1602 46 58043

Detaljer

Offentlig arealbehov i Stavanger fram mot 2029 Fagrapport til kommuneplan 2014-2029

Offentlig arealbehov i Stavanger fram mot 2029 Fagrapport til kommuneplan 2014-2029 Offentlig arealbehov i Stavanger fram mot 2029 Fagrapport til kommuneplan 2014-2029 Versjon 03.02.14 sist revidert 30.04.14 Stavanger kommune Arbeidsgruppen kommunale utbyggingsbehov: Grete Kvinnesland,

Detaljer

Bedre kommuner gjennom utvidet samarbeid

Bedre kommuner gjennom utvidet samarbeid Fjell, Askøy, Sund og Øygarden (Bergen Vest regionen) Bedre kommuner gjennom utvidet samarbeid En prinsipiell gjennomgang av muligheter og begrensninger RAPPORT 12. februar 2011 Oppdragsgiver: Rapport

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Stekke - Fløytarvegen 15-23

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Stekke - Fløytarvegen 15-23 - Planforslag datert 24/9 2013 -revidert 17/12 2013 - Revidert i henhold til forslag til planendring 10/11 2014 og 05/01 2015 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Stekke - Fløytarvegen 15-23 Revidert

Detaljer

Planlegging er også miljøvern

Planlegging er også miljøvern Planlegging er også miljøvern Kommuneplan, barne- og ungdomsplan, læreplan, strategisk plan, næringsplan, miljøplan, reguleringsplan, flerbruksplan, vassdragsplan osv. Det er ikke rart at denne overveldende

Detaljer

øst 625.111 (481) JBV Mul

øst 625.111 (481) JBV Mul øst 625.111 (481) JBV Mul 2 ( ( tuj)036 / Forord Mulighetsstudie le Østfoldbanen Denne mulighetsstudien er utarbeidet av Jernbaneverket med sikte på å analysere helhetlige utbyggingskonsepter for Østfoldbanen.

Detaljer

KU 17 nye utbyggingsområder

KU 17 nye utbyggingsområder KONSEKVENSVURDERING AV 17 NYE UTBYGGINGSOMRÅDER Metode: Konsekvensutredninger på et overordnet nivå er gjort av alle nye utbyggingsområder som nå foreslås lagt inn i kommuneplanen. Foruten en enkel vurdering

Detaljer

Strategisk plattform med Masterplan

Strategisk plattform med Masterplan Strategisk plattform med Masterplan for planlegging og realisering av Fjordbyen OKTOBER 2014 Forord Strategisk plattform med Masterplan ble godkjent i Drammen bystyre (dato) og Lier kommunestyre (dato)

Detaljer

Baneløsning på nedre Romerike. Traséutredning for T-bane T. og lokalbane

Baneløsning på nedre Romerike. Traséutredning for T-bane T. og lokalbane i Forord Det har vært gjennomført flere utredninger som omhandler bane til Ahus og ulike tverrforbindelser med bane mellom linje 5 til Vestli og linje 2 til Ellingsrudåsen. Denne utredningen er en videreføring

Detaljer

Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del. av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker kommune

Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del. av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker kommune 1 Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del 1.0 Sammendrag av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker Beskrivelse av planforslaget Dato: 28.4.2015 Siv. Ing. Stener

Detaljer

Gravplasser iasker kommune

Gravplasser iasker kommune Gravplasser iasker kommune Behov for utvidet kapasitet Mai 2014 Vedlegg 11 til kommuneplanen 2014-2026 1 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING:... 3 Gravreserve og gjenbrukspotensiale:... 3 Befolkningsprognoser

Detaljer