Telenor Norges kommentarer til Post og Teletilsynets rapport om mulig interferens fra LTE800 mot DVB-T

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Telenor Norges kommentarer til Post og Teletilsynets rapport om mulig interferens fra LTE800 mot DVB-T"

Transkript

1 Telenor Norges kommentarer til Post og Teletilsynets rapport om mulig interferens fra LTE800 mot DVB-T Kommentarer til rapporten: Interference study for LTE co-existing with DVB-T Utarbeidet av selskapet ATDI For Post- og Teletilsynet Publisert av Post- og Teletilsynet 11. mai 2011 Fornebu 1. juni 2011

2 Telenor Norges syn på interferensanalysen i hovedtrekk Dette dokumentet er Telenor Norges kommentarer til Interference study for LTE co-existing with DVB-T (rapport utarbeidet av selskapet ATDI for Post- og Teletilsynet og publisert av denne 11. mai 2011); i det følgende kalt rapporten. Frekvensbåndet MHz, heretter omtalt som dividenden, er en unik ressurs som muliggjør gode bredbåndstilbud til spredt bebygde områder i hele Norge. Siden dividenden ligger tett opp til det gjenværende kringkastingsbåndet, er det en fare for skadelig interferens mellom DVB-T og LTE800; og det er sannsynlig at tiltak for å begrense skadelig interferens vil måtte innføres i enkelte områder. Rapporten gir et visst inntrykk av omfanget av skadelig interferens, men er etter Telenor Norge sitt syn mangelfull. Den største begrensningen ved rapportens analyse er at den kun har vurdert interferens fra LTE BS (basestasjoner), og ikke fra LTE MS (mobilterminaler). Telenor Norge har gjennomført en egen interferensanalyse som viser at også LTE MS kan forårsake skadelig interferens mot DVB-T mottagerutstyr. Ellers er også rapporten etter Telenor Norges forståelse preget av en del feil og mangler, noe som gjør det vanskelig å etterprøve resultater og konklusjoner slik de fremkommer. Mangelen på vurdering av interferens fra LTE MS fører til at vurderingen av interferensbegrensende tiltak blir misvisende. Eksempelvis vil det tiltaket som rapporten viser gir best effekt, vertikalt polariserte LTE senderantenner, ikke ha noen effekt på skadelig interferens fra LTE MS. Videre vil DVB-T mottakerfiltre ha god effekt mot skadelig interferens fra både LTE BS og LTE MS. Det er derfor en fare for at telemyndighetene med bakgrunn i rapporten kan trekke feil konklusjoner og pålegge de fremtidige innehaverne av frekvenstillatelser i dividenden tiltak som er krevende å håndtere, samtidig som de ikke gir den nødvendige beskyttelse for DVB-T. Telenor Norges egen analyse viser at problemer med skadelig interferens i hovedsak kan løses med relativt enkle tiltak, slik som bruk av DVB-T mottakerfiltre. Andre og mer omfattende tiltak vil antagelig kun være nødvendig i begrenset omfang og bør bare pålegges der de enkle tiltakene viser seg å ikke løse problemet. PT skriver i sine merknader til rapporten: Rapporten vil danne grunnlag for PTs videre arbeid med å fastsette krav i frekvenstillatelsene for hvordan mottak av digital bakkebasert kringkasting skal beskyttes. Med grunnlag i våre kommentarer til rapporten, anbefaler Telenor Norge PT om å utføre videre analyser av interferens mellom DVB-T og LTE800 før konklusjoner trekkes og endelige krav utformes. Telenor Norge synes det er beklagelig at rapporten kommer så sent som den gjør. Vi anbefaler at PT allikevel prioriterer nødvendig arbeid for å ferdigstille godt utformede krav til frekvenstillatelsene, og at dette gjøres på en måte som ikke forsinker tildelingen av ressursene i dividenden. Telenor Norge mener det er avgjørende at premissene for bruk av dividenden til mobilt bredbånd er klart og tydelig definert i forkant av dividendeauksjonen for at budgiverne skal kunne gjøre en god vurdering av frekvensressursene under forutsigbare rammevilkår Side 2

3 Innhold Telenor Norges syn på interferensanalysen i hovedtrekk Innledning Telenor Norges prinsipielle syn på interferens mellom ulike teknologier og bånd Kommentarer til interferensanalysen Overordnet vurdering av rapporten Begrensninger og svakheter ved rapporten Telenors vurderinger av de foreslåtte interferensreduserende tiltak Kommentarer til rapportens konklusjoner og anbefalinger Andre momenter rundt interferens mellom DVB-T og LTE800 som ikke er dekket av interferensanalysen Avgrensninger i ansvarsforhold Andre mulige tiltak for å redusere skadelig interferens Oppsummering og konklusjon Side 3

4 1 Innledning Telenor Norge er glad for muligheten til å formidle vårt syn på rapporten fra ATDI som omhandler mulig interferens fra LTE i dividenden mot DVB-T, publisert 11. mai av Post og Teletilsynet. Innspillene på interferensstudien representerer holdningen til Telenors samlede virksomheter i Norge. Telenor Norge ønsker også å benytte anledningen til å komme med en del betraktninger vedrørende interferensforhold knyttet til dividenden som ikke er direkte berørt av PT sin interferensstudie. Disse er hovedsakelig beskrevet i kapittel 2 og 4. I kapittel 5 foreslår vi videre tiltak som etter vår mening bør gjennomføres før endelige konklusjoner trekkes og tiltak for å begrense skadelig interferens utformes. 2 Telenor Norges prinsipielle syn på interferens mellom ulike teknologier og bånd Telenor Norge er av den oppfatning at så lenge innehavere av frekvenstillatelser holder seg innenfor rammene av det som er definert som lovlig bruk av frekvenser, bør det være et prinsipp at slike aktører i størst mulig grad tilstreber autonomitet. Det vil si; så langt som mulig arrangerer sin virksomhet og sin infrastruktur uten å måtte kreve interferensbegrensende tiltak hos den annen part. Telemyndighetene bør gjennom sin forvaltning av frekvensressurser sikre at teknologier som plasseres ved siden av hverandre i frekvensbåndet gis føringer som tillater at naboer av denne type kan oppnå en best mulig form for autonomitet. Telenor Norge har dog forståelse for at re-forvaltning av frekvensressurser, slik som frekvensene i dividenden, i en overgangsperiode kan føre til utfordringer på grunn av ny inndeling av frekvensressursene. I slike tilfeller vil det være naturlig at det i en overgangsperiode kan pålegges den nye innehaveren av de re-forvaltede frekvensressursene interferensbegrensende tiltak for å beskytte frekvensnaboer mot skadelig interferens. Slike tiltak må være rimelige, midlertidige og kun pålegges ved faktisk behov for beskyttelse, siden de ellers vil forringe verdien av den re-forvaltede frekvensressursen betraktelig. Når det gjelder dividenden, er det et viktig poeng at alle eksisterende DVB-T mottakere er åpne for dividenden (forberedt for signalmottak fra 470 MHz til 862 MHz), og at de derfor ikke er i stand til å filtrere vekk signaler fra LTE800-nettene ( MHz) på en god måte. Manglende filtrering av den re-forvaltede dividenden er en av hovedårsakene til interferensproblemene fra LTE800 inn i DVB-T. Det må imidlertid forventes at nye DVB-T mottakere vil være tilpasset det nye frekvensbåndet for DVB-T og derved mer effektivt kan filtrere vekk dividendebåndet. På sikt vil derfor interferensproblematikken reduseres gjennom utskifting av DVB-T mottakere, og behovene for interferensbegrensende tiltak blir færre. Til tross for at Telenor Norge er inneforstått med at interferensproblemer fra LTE800 inn i DVB-T vil være hovedutfordringen ved sameksistens mellom disse teknologiene, ønsker vi å påpeke at også LTE800-nett vil kunne oppleve skadelig interferens fra DVB-T sendere. DVB- T sender med høy effekt sammenlignet med LTE800 basestasjoner og mobilterminaler. Spesielt blokkering kan derfor være et problem, men også out of band-interferens fra DVB-T Side 4

5 (ACL 1 ) mot de nederste blokkene i dividenden. Til tross for store forskjeller i de to systemene, mener Telenor Norge at det vil være mulig for mobiloperatøren å planlegge og å bygge seg ut av denne typen problemer. Interferensstudier av den typen som PT nå gjennomfører i forbindelse med re-forvaltningen av dividenden er etter Telenor Norges mening en god og viktig del av tilretteleggingen for sameksistens og på lengre sikt sikring av best mulig autonomitet mellom frekvensnaboer. 3 Kommentarer til interferensanalysen 3.1 Overordnet vurdering av rapporten Rapportens analyse av interferens mellom LTE800 og DVB-T er etter Telenor Norges vurdering mangelfull. Dette gjør rapporten vanskelig å lese og resultatene og konklusjonene vanskelige å etterprøve. Spesielt er Telenor Norge overrasket over at kun interferens fra LTE BS er vurdert, og ikke interferens fra LTE MS. Etter Telenor Norge sin forståelse fører dette til at vurderingen av de interferensbegrensende tiltakene vektlegges feil. Vår egen analyse viser at siden LTE MS sender i mottakerbåndet til eksisterende DVB-T mottakere, vil skadelig interferens fra LTE MS også kunne forekomme. Slik forstyrrelse kan ikke rettes opp ved tiltak på LTE BS. 3.2 Begrensninger og svakheter ved rapporten Nedenfor følger de viktigste begrensninger og svakheter ved interferensanalysen slik Telenor Norge ser det: LTE MS interferens ikke analysert: Telenor Norges hovedinnvending til interferensanalysen er at kun LTE BS interferens er analysert. Våre egne analyser viser at også LTE MS kan forårsake interferens inn i DVB-T mottagerutstyr. Rapportens mangel på analyse av LTE MS interferens fører videre til at vurderingen av interferensreduserende tiltak blir misvisende. Out of band interferens er uklart definert: Rapporten skiller ikke på ulike typer out of band interference, til tross for at dette har betydning ved vurdering av interferensreduserende tiltak. Rapporten burde ha skilt mellom Adjacent Channel Leakage (ACL) og Adjacent Channel Selectivity (ACS), og benyttet disse begrepene gjennom rapporten istedenfor den generelle definisjonen out of band interferens. Dette er nødvendig siden det ikke er mulig å benytte samme tiltak for å begrense ACL og ACS interferens. Denne mangelen gjør det vanskelig å forstå enkelte av resultatene og konklusjonene i rapporten. 1 Nabokanalsinterferens består av ACS (adjacent channel selectivity) og ACL (adjacent channel leakage). Hvis A opplever nabokanalinterferens fra B består denne interferensen av As evne til å filtrere bort Bs frekvensspektrum (ACS) og Bs evne til å ikke stråle inn i As frekvensspektrum (ACL) Side 5

6 LTE800-nett basert på GSM900-nett: Sannsynligvis er dette en forutsetning som vil fungere i denne analysen, men rapporten burde inneholde mer informasjon om nettverkets topologi, eksempelvis typisk site-til-site distanse i forskjellige områder. Videre er det sannsynlig at det i et LTE800-nett vil være behov for større grad av tilt enn i et GSM-nett, noe som kan føre til et annet omfang av skadelig interferens enn beregnet Out of band interferensanalysen synes mangelfull: Out-of-band interferensanalysen inkluderer kun de 3 øverste DVB-T kanalene mot de 2 første FDD-blokkene (i enkelte tilfeller også FDD3). Telenor Norges egen analyse viser at interferens kan oppstå også for andre kombinasjoner av DVB-T kanaler og FDD-blokker, om enn i mindre omfang. Manglende samsvar mellom beskrevet metodikk og resultater: Enkelte steder i rapporten er det vanskelig å forstå hvordan resultatene er utledet, noe som skaper usikkerhet rundt resultater og konklusjoner. Eksempelvis er det uklart hvordan protection ratios (PR) i tabell 6 på side 26 er framkommet, basert på utgangspunktet i tabell 4 på side 24 og korreksjonsfaktorene i tabell 5 på side 26. Metodikken som er beskrevet i teksten stemmer tilsynelatende bare med PR verdiene i rad 2 og 3 i tabell 6. De andre PR verdiene avviker med opp til 5 db i forhold til den beskrevne utregningsmetodikken. Det er også vanskelig å se samsvar mellom resultatene i forskjellige tabeller i kapittel 5. Eksempelvis ser det ut til å være manglende overensstemmelse mellom tabellene 11 og 12. I tabell 11 er ikke Østfold listet som et fylke med kanal 60 på MUX1, men i tabell 12 vises Østfold som fylket med tredje mest påvirkning av interferens fra LTE800 mot DVB-T på kanal 60 på MUX1. Det samme gjelder for tabellene 13 og 14 som omhandler MUX2. Manglende informasjon om forutsetninger for beregninger: Rapporten mangler vesentlig informasjon om forutsetningene som er gjort for beregningene. Appendix 1 til rapporten gir en del informasjon, men er etter vår mening ikke nok for å kunne gjøre en god vurdering av om analysen er gjort på riktig grunnlag. Eksempler på informasjon som mangler er; link budsjett, DVB-T EIRP osv. 3.3 Telenors vurderinger av de foreslåtte interferensreduserende tiltak Tiltak for å redusere interferens vil høyst sannsynlig måtte innføres, og konsekvensene av dette må det tas hensyn til i den enkelte aktørs verdiberegning av dividenden. For å sikre god utnyttelse av dividenden, samt minst mulig skadelig interferens for DVB-T, er det derfor viktig for både selger og kjøper av dividenderessursene at de mest kostnadseffektive tiltakene iverksettes først, og at det ikke pålegges kostnadsdrivende tiltak som kan vise seg å ikke ha den ønskede effekt på det totale interferensbildet Side 6

7 Rapporten foreslår seks prioriterte tiltak for å redusere interferensproblemene. Disse tiltakene er basert på en analyse av interferens fra LTE BS og inn i DVB-T for DVB-T kanal 60 og LTE FDD1 i et område sør-vest for Oslo. Telenor Norge mener dette interferensbildet er mangelfullt, og kan lede til misvisende konklusjoner på effekten av de enkelte interferensreduserende tiltakene som rapporten foreslår. Telenor Norges syn på de foreslåtte tiltakene er oppsummert under. DVB-T mottakerfilter (Ad-hoc filter): Dette er etter Telenor Norges syn det tiltaket som går mest direkte på å løse hovedutfordringen ved interferens fra LTE mot DVB-T, dvs. at eksisterende DVB-T mottakere ikke filtrerer vekk dividendebåndet. Dette er også det mest kostnadseffektive tiltaket som raskt kan implementeres, og det vil bidra til både å redusere nabokanal interferens fra LTE BS inn i DVB-T og blokkering fra nærliggende LTE MS stasjoner. Telenor Norge har vurdert enkle filtre som er kommersielt tilgjengelige i dag og som etter vår oppfatning vil gi en vesentlig reduksjon av interferensproblemet. TX filter på LTE BS: Et filter på LTE BS vil i hovedsak ha effekt på den interferenskomponenten som skyldes ACL fra LTE800, mens den har liten eller ingen innvirkning på ACS komponenten til DVB-T mottakere. Forskjellige DVB-T mottakere har typisk svært varierende ytelse, og ofte vil ACS bidra med en større andel av den totale interferensen enn ACL. Det er derfor vanskelig å se at et filter på LTE BS vil ha den påståtte effekten. Bruk av vertikalt polariserte antenner for LTE: Telenor Norge stiller spørsmålstegn ved en antatt diskriminering på 16 db, siden denne maksimalverdien gjelder mellom to signaler som er ortogonalt polariserte. På grunn av flerbane 2 i LTE systemet vil mottatt polarisasjon ofte være endret i forhold til senderantennens opprinnelige polarisasjon. Også for bakkenettet må det antas at flerbane gjør seg gjeldende i mange områder. Telenor Norge er derfor tvilende til om man vil oppnå 16 db diskriminering i praksis. Et krav om vertikal polariserte antenner vil ha stor innvirkning på både dekningsområde og datahastighet for mobilt bredbånd i LTE800, samt gjøre det svært mye vanskeligere å få tillatelse og plass til å sette opp antenner siden antall LTE800- antenner må dobles. Dette vil være et svært tyngende tiltak for LTE800-operatøren fordi det fører til dårligere tjeneste for kunden og behov for flere basestasjoner. Forbedret DVB-T mottakerantenne: Dette kan i enkelte tilfeller være et godt tiltak siden kvaliteten på mottakerantenner for DVB-T kan være svært varierende. Ofte benyttes enkle antenneløsninger, eksempelvis bordantenner eller enkle utendørs antenner, og i tilfellene der det oppstår skadelig interferens fra LTE800 med slike antenneløsninger er det sannsynlig at en forbedret antenne kan løse problemet. En forbedret antenne i kombinasjon med et adhoc RX filter tror vi vil kunne utgjøre en svært effektiv kombinasjon i de vanskelige tilfellene hvor et RX filter alene ikke er nok. 2 LTE systemet benytter antenner med lavere høyde enn DVB-T. Det er derfor større sannsynlighet for sterke flerbanekomponenter på mottagerantennen sammenlignet med et signal fra en DVB-T sender som oftere vil kunne ha fri sikt Side 7

8 For et optimalt resultat kan det være behov for å benytte en profesjonell montør. Telenor Norge ønsker derfor å presisere at et slikt tiltak kan være riktig i en del tilfeller, men at det ikke vil være egnet i områder med mange berørte DVB-T kunder, og det bør derfor ikke være det første tiltaket som benyttes. Begrense bruk av FDD1: Telenor Norge kan ikke se at dette er et tiltak som kan benyttes, selv ikke som et midlertidig tiltak. Tilbyderen som er innehaver av FDD1 må stå fritt til å benytte denne frekvensressursen i hele Norge fra dag 1. Ekstra SFN fill-in stations for DVB-T: Dette kan i enkelte tilfeller være et egnet tiltak, men vil være kostbart. I tillegg vil et slikt tiltak føre til økt sannsynlighet for interferens fra DVB-T mot LTE800. Dette kan i noen situasjoner kunne medføre et behov for å øke antallet LTE800- basestasjoner, noe som i neste runde vil øke interferensen inn i DVB-T. 3.4 Kommentarer til rapportens konklusjoner og anbefalinger Med bakgrunn i tidligere kommentarer mener vi at interferensanalysen innehar en del mangler som gjør at feil konklusjoner og anbefalinger til tiltak kan trekkes. Telenor Norge mener at effekten av de manglene vi har påpekt bør undersøkes nærmere før endelige konklusjoner trekkes og krav utformes. De viktigste manglene er: Rapporten har ikke vurdert LTE MS interferens. Dette kan endre interferensbildet og dermed også virkningen og relevansen av de foreslåtte tiltakene Rapporten har ikke vurdert effekten av out of band interferens for flere kombinasjoner av DVB-T kanaler og FDD-blokker Anbefalinger til tiltak er kun basert på simulering av et lite område rundt Oslo og for et interferensbilde begrenset til MUX1 på kanal 60 og FDD1 I tillegg er Telenor Norge usikker på effekten av en del av tiltakene som anbefales, og har derfor følgende vurdering av disse: Re-planlegge DVB-T kanalene vekk fra tettbygde strøk: Selv om LTE800 basestasjonstettheten er lavere i landlige områder og derfor vil gi lavere interferens, kan dette bli utjevnet ved at det antagelig er forholdsmessig flere DVB-T kunder i slike områder enn i tettbygde strøk, samt at en større andel kunder opplever marginal DVB-T dekning. For en LTE tilbyder vil det også være enklere å utnytte tilgang på andre LTE-bånd i tettbygde strøk enn i landlige områder med tanke på interferens fra DVB-T inn i LTE800. LTE-kunder som opplever høy interferens på LTE800 vil ha terminaler som da automatisk velger et annet LTE bånd. I landlige områder vil ofte 800 MHz-båndet være det eneste frekvensbåndet for LTE de første årene. Det er derfor ikke gitt at en slik re-planlegging vil være gunstig for verken bakkenettet eller LTE-nettene Side 8

9 LTE power control: Telenor Norge er tvilende til at LTE power control kan avhjelpe skadelig interferens fra LTE800 mot DVB-T. ECC rapport 148 indikerer redusert ytelse på DVB-T mottakere ved et varierende LTE MS interferenssignal, og det kan antas at dette også er gjeldende for et varierende LTE BS interferenssignal. Vertikal polarisering av LTE BS sendeantenner: Som beskrevet i kapittel 3.3, er Telenor Norge tvilende til om 16 db diskriminering av mottatt LTE signal kan oppnås i praksis ved bruk av vertikalt polariserte LTE BS antenner. Siden tiltaket er omfattende for en LTE-tilbyder å etterkomme samtidig som det vil forringe tjenesten for kundene, mener vi effekten bør utredes grundig før dette tiltaket kommer til anvendelse i eventuelle krav og reguleringer for bruk av dividenden. Interferensreduserende tiltak gjennom LTE-design: Telenor Norge er inneforstått med at nettverksdesignet for LTE800-nettet må ta hensyn til kriterier for beskyttelsestiltak for DVB-T i frekvenstillatelsene. Ut over å ta slike hensyn, er vi usikre på hva rapporten mener tilbyderen skal ta hensyn til i nettverksdesignet, slik rapporten anbefaler. 4 Andre momenter rundt interferens mellom DVB-T og LTE800 som ikke er dekket av interferensanalysen 4.1 Avgrensninger i ansvarsforhold Telenor Norge mener det er enkelte tilfeller hvor LTE800 kan forstyrre DVB-T, men hvor tilbyderen av LTE800 ikke kan ta ansvar for å rette opp eventuelle problemer: 1. Ansvar i forhold til bakkenettets dekningsområde: Bakkenettet har et dekningsområde som er beregnet etter definert beregningsmetode som gir et offisielt dekningsområde der kunder med utvendig antenne skal kunne motta TV-signaler av god kvalitet. Dette innebærer dog at enkelte kunder vil kunne befinne seg utenfor offisielt dekningsområde, men allikevel kunne motta TV signaler. Eksempler er: Bakkenettkunder kan ha TV-signaler fra bakkenettet med en feltstyrke under den offisielle dekningsgrensen Bakkenettkunder kan ha TV-signaler fra bakkenettet gjennom innendørs antenne Bakkenettkunder kan ha feil på sin TV-installasjon, men allikevel klare å oppnå tilfredsstillende bilde I slike tilfeller kan selv små økninger av støynivået inn på DVB-T mottakeren medføre degradering eller bortfall av bilde. LTE800 tilbyderen kan ikke være ansvarlig for å rette opp problemer før det er konstatert at kunden er innenfor offisielt dekningsområde og at installasjonen er i orden Side 9

10 2. Nye kodemetoder: Ved innføring av nye kodemetoder av DVB-T signalene kan dette kreve bedre interferensbeskyttelse. I slike tilfeller må det påligge tilbyderen av TV-signalene å planlegge innføringen av nye kodemetoder slik at det ikke oppstår ytterligere interferensproblemer mellom DVB-T og LTE800. Beskyttelseskriterier må utformes med utgangspunkt i dagens bakkenett, og det kan ikke påligge innehaveren av frekvenser i dividenden å tilpasse LTE800-nettet til fremtidige endringer i bakkenettet. 3. Endringer av frekvensplan: Ved eventuelle endringer av frekvensplanen for DVB-T etter utbygging av LTE800 er det en fare for at flytting av de øvre kanalene i bakkenettet kan føre til at bakkenettkunder i områder som tidligere ikke var utsatt for skadelig interferens fra LTE800 får problemer. Hvis det pålegges innehaverne av frekvenser i dividenden tiltak på LTE BS i områder hvor de øvre kanalene i bakkenettet er i bruk, må disse tiltakene avgrenses til konkrete områder i forkant av auksjonen, og ikke utformes som et åpent krav om tilpassing til fremtidig endringer i eksempelvis bakkenettets kanalplan. 4.2 Andre mulige tiltak for å redusere skadelig interferens Telenor Norge foreslår også følgende tiltak i tillegg til de som nevnes i rapporten: Justering av eksisterende TV-antenne hos sluttbruker: Fordi man i Norge benytter et SFN nettverk vil noen kunder kunne motta samme DVB-T signal på samme frekvens fra ulike bakkenettsendere. I enkelte tilfeller vil det derfor være mulig å dreie mottagerantennen mot en annen sender og derved oppnå et godt nok signal, fordi en slik dreining da kan føre til økt isolasjon mot signaler fra nærliggende LTE BS Utskiftning av eksisterende DVB-T set-top-boks (STB) hos bakkenettkunde: ECC rapport 148, som rapporten bygger på, har vist at det er store kvalitetsforskjeller mellom de ulike DVB-T mottagerne for hvordan de håndterer interferens. Rapporten har eksempelvis konsekvent benyttet verdiene for de dårligste mottagerne. I tilfeller hvor førstehåndstiltak som for eksempel bruk av ad-hoc RX filter samt dreining eller utskiftning av mottagerantenne ikke hjelper, kan utskifting av STB til en med bedre kvalitet være et effektivt tiltak Side 10

11 5 Oppsummering og konklusjon Rapporten gir et visst inntrykk av omfanget av skadelig interferens, men er etter Telenor Norge sitt syn mangelfull. Den største begrensningen ved rapportens analyse er at den kun har vurdert interferens fra LTE BS, og ikke fra LTE MS. Telenor Norge mener at LTE MS også kan forårsake skadelig interferens mot DVB-T mottagerutstyr, og en utvidet interferensanalyse er derfor nødvendig. Basert på egne analyser mener Telenor Norge at DVB-T mottakerfilter er det enkelttiltak som vil gi best effekt, og at andre tiltak kun vil være nødvendig i begrenset omfang. I lys av de mangler og svakheter vi har påpekt ved rapporten ønsker Telenor Norge å foreslå følgende før endelige krav og regelverk til bruk av dividenden utformes: Gjennomføre interferensstudie også for LTE MS mot DVB-T Revurdere betydningen av de interferensreduserende tiltakene som er skissert i rapporten ved å ta hensyn til både LTE BS og LTE MS interferens Gjennomføre mer detaljert studie av effekten av vertikalt polariserte antenner for LTE800, og eventuelt gjennomføre tester Avgrensning av ansvarsforhold for tilbyderne av LTE800. Dvs. avklaring av hvilke interferenstilfeller det ikke er naturlig at tilbyderne av LTE800 er ansvarlige for å rette opp, se også kapittel Side 11

Blir det nok frekvenser til mobilt bredbånd?

Blir det nok frekvenser til mobilt bredbånd? Blir det nok frekvenser til mobilt bredbånd? Nye frekvensbånd Samlivsproblemer i den digitale dividenden Geir Jan Sundal Avdelingsdirektør Post- og teletilsynet Mulige nye frekvensbånd (1) 800 MHz (790

Detaljer

Innspill og kommentarer til ATDI-rapporten om interferens fra LTE mot DTT

Innspill og kommentarer til ATDI-rapporten om interferens fra LTE mot DTT Felles uttalelse fra NRK, RiksTV og Norges televisjon Til Post- og teletilsynet firmapost@npt.no Oslo/Lysaker 05.06.2011 Innspill og kommentarer til ATDI-rapporten om interferens fra LTE mot DTT NRK, RiksTV

Detaljer

Merknader fra Alcatel-Lucent Norway AS (tidligere Alcatel Norway AS) til høringsdokument vedrørende tildeling av frekvenser i 800 MHz-båndet.

Merknader fra Alcatel-Lucent Norway AS (tidligere Alcatel Norway AS) til høringsdokument vedrørende tildeling av frekvenser i 800 MHz-båndet. Merknader fra Alcatel-Lucent Norway AS (tidligere Alcatel Norway AS) til høringsdokument vedrørende tildeling av frekvenser i 800 MHz-båndet. Alcatel-Lucent er potensiell leverandør av utstyr som bruker

Detaljer

Høringsvar om sameksistens mellom den digitale kringkastingstjenester i 470-790 MHz og mobile tjenester i 790-862 MHz

Høringsvar om sameksistens mellom den digitale kringkastingstjenester i 470-790 MHz og mobile tjenester i 790-862 MHz Kringkastingsdivisjonen Postadresse: 0340 Oslo Post og Teletilsynet Postboks 93 4791 Lillesand Telefon direkte: 23 04 84 16 Mobil : 9062 4666 E-post: oyvind. vasaasem@nrk.no Norsk rikskringkasting as Foretaksreg.:

Detaljer

800/900/1800 MHz-auksjonen

800/900/1800 MHz-auksjonen 800/900/1800 -auksjonen Mobil Agenda 16. desember 2013 John-Eivind Velure Frekvenser på auksjon 800 -båndet 2 x 10 98 % befolkningsdekning 900 -båndet.1 Mobile Norway 31.12.2013 31.12.2013 2 x 9.8 31.12.2017

Detaljer

Svar fra Telenor på Høyring om sameksistens mellom den digitale kringkastingstenesta i MHz og mobile tenester i MHz

Svar fra Telenor på Høyring om sameksistens mellom den digitale kringkastingstenesta i MHz og mobile tenester i MHz Svar fra Telenor på Høyring om sameksistens mellom den digitale kringkastingstenesta i 470-790 MHz og mobile tenester i 790-862 MHz Telenor takker for muligheten til å gi sine synspunkter på de sentrale

Detaljer

TILLATELSE TIL BRUK AV FREKVENSER AVSATT BRUKT TIL TREDJE GENERASJONS MOBILKOMMUNIKASJONSSYSTEM (3G)

TILLATELSE TIL BRUK AV FREKVENSER AVSATT BRUKT TIL TREDJE GENERASJONS MOBILKOMMUNIKASJONSSYSTEM (3G) TILLATELSE TIL BRUK AV FREKVENSER AVSATT BRUKT TIL TREDJE GENERASJONS MOBILKOMMUNIKASJONSSYSTEM (3G) Med hjemmel i lov av 4. juli 2003 nr. 83 om elektronisk kommunikasjon (ekomloven) 6-2 er ved vedtak

Detaljer

700 MHz Problemstillinger og konsekvenser. Frekvensforum Pia Braadland

700 MHz Problemstillinger og konsekvenser. Frekvensforum Pia Braadland 700 MHz Problemstillinger og konsekvenser Frekvensforum 18.9.2013 Pia Braadland (pia@npt.no) Innhold Kringkastingsfrekvenser Det digitale bakkenettet for TV Konsekvenser Andre land 700 MHz prosjektet Oppsummering

Detaljer

Frekvensbånd for mobilkommunikasjon i Norge dagens bruk, tillatelser, FDD/TDD, sameksistens, GSM-R og naboer

Frekvensbånd for mobilkommunikasjon i Norge dagens bruk, tillatelser, FDD/TDD, sameksistens, GSM-R og naboer Frekvensbånd for mobilkommunikasjon i Norge dagens bruk, tillatelser, FDD/TDD, sameksistens, GSM-R og naboer Tekna, seminar om mobilt bredbånd, 29. mars 2011 av John-Eivind Velure seksjonssjef i Post-

Detaljer

HØRINGSSVAR ANGÅENDE FREMTIDIG BRUK AV FREKVENSBLOKK - VHF BÅND III

HØRINGSSVAR ANGÅENDE FREMTIDIG BRUK AV FREKVENSBLOKK - VHF BÅND III ---7-s-*****: \ nors\ Post- og teletilsynet Postboks 93 4791 Lillesand KODE S.beh. Oslo 21. mai 2012 HØRINGSSVAR ANGÅENDE FREMTIDIG BRUK AV FREKVENSBLOKK - VHF BÅND III Norsk viser til høring angående

Detaljer

Høring av rammer for 1800 MHzauksjonen. 3. april 2014

Høring av rammer for 1800 MHzauksjonen. 3. april 2014 Høring av rammer for 1800 MHzauksjonen 3. april 2014 1 Innledning Samferdselsdepartementet (SD) har besluttet at frekvensene 1710-1725 MHz / 1805-1820 (2 x 15 MHz) skal tildeles gjennom en åpen konkurranse

Detaljer

I det følgende kommenterer vi først de momentene i Vedlegg 3 hvor PT konkret ber om kommentarer:

I det følgende kommenterer vi først de momentene i Vedlegg 3 hvor PT konkret ber om kommentarer: Post-og teletilsynet Postboks 93 4791 Lillesand POST- OG TELETILSYNET SAKSNR: 30 t0 30 SEPT 2013 KODE: S.beh.: Oslo, 25.09.2013 Høring om auksjon av 800 MHz-, 900 MHz- og 1800 MHz-båndene Vi viser til

Detaljer

Høring om sameksistens mellom DTT og LTE

Høring om sameksistens mellom DTT og LTE Post-og teletilsynet Postboks 93 4791 Lillesand Oslo, 3. februar 2012 Høring om sameksistens mellom DTT og LTE Vi viser til PTs høring om sameksistens mellom DTT og LTE. RiksTV er som kjent den eneste

Detaljer

Arkivreferanse: Høyring om sameksistens mellom den digitale kringkastingstenesta i MHz og mobile tenester i MHz

Arkivreferanse: Høyring om sameksistens mellom den digitale kringkastingstenesta i MHz og mobile tenester i MHz Arkivreferanse: 1105754-1 Høyring om sameksistens mellom den digitale kringkastingstenesta i 470-790 MHz og mobile tenester i 790-862 MHz 1 1. Innleiing Post- og teletilsynet (PT) presenterer i det følgjande

Detaljer

Fastsatt av Samferdselsdepartementet med hjemmel i lov av 4. juli 2003 nr. 83 om elektronisk kommunikasjon 6-2.

Fastsatt av Samferdselsdepartementet med hjemmel i lov av 4. juli 2003 nr. 83 om elektronisk kommunikasjon 6-2. FREKVENSTILLATELSE TIL TELENOR ASA Fastsatt av Samferdselsdepartementet med hjemmel i lov av 4. juli 2003 nr. 83 om elektronisk kommunikasjon 6-2. Tillatelsen trer i kraft 28. juni 2011 og gjelder til

Detaljer

Tildeling av frekvensressurser i 900 MHz - båndet

Tildeling av frekvensressurser i 900 MHz - båndet Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep. 0030 OSLO Vår ref.: 1405475-1 - Vår dato: 7.11.2014 Deres ref.: Deres dato: Saksbehandler: Randi Wiese Heirung Unntatt offentlighet iht Offl 15 første ledd Tildeling

Detaljer

Rapport: Trådløse mikrofoner for bruk i DVB-T båndet 470 MHz 790 MHz.

Rapport: Trådløse mikrofoner for bruk i DVB-T båndet 470 MHz 790 MHz. Rapport: Trådløse mikrofoner for bruk i DVB-T båndet 470 MHz 790 MHz. Målingene utført av: Rapport skrevet av: Oppdragsgiver: Erik Johnsbråten, Johnny Høvik og Per Granby (Postog teletilsynet, seksjon

Detaljer

Overordnede rammer for tildeling i 900 MHz-båndet

Overordnede rammer for tildeling i 900 MHz-båndet Overordnede rammer for tildeling i 900 MHz-båndet Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Om fastsettelsen av de overordnede rammene... 3 1.2 Bakgrunn... 3 1.3 Overordnede målsettinger... 4 2 Spektrum

Detaljer

Telenors svar på høring 5. april 5. juni om tildeling av frekvenser i 800 MHzbåndet

Telenors svar på høring 5. april 5. juni om tildeling av frekvenser i 800 MHzbåndet Telenors svar på høring 5. april 5. juni om tildeling av frekvenser i 800 MHzbåndet (dividenden) Telenors syn på forvaltningen av dividenden i hovedtrekk Dividenden er en unik ressurs som muliggjør gode

Detaljer

Frekvensforum 700 MHz bandet framleis til kringkasting? Trude Malterud adm.dir. trude.malterud@ntv.no

Frekvensforum 700 MHz bandet framleis til kringkasting? Trude Malterud adm.dir. trude.malterud@ntv.no Frekvensforum 700 MHz bandet framleis til kringkasting? Trude Malterud adm.dir. trude.malterud@ntv.no 10. September 2014 NTVs frekvensblokk NTVs konsesjon omfatter både en frekvenstillatelse på 320 MHz

Detaljer

S.Na. v- -,,2 ARKIVKODE:93 Y-5* A"uRE<IFT:

S.Na. v- -,,2 ARKIVKODE:93 Y-5* AuRE<IFT: e7.am -2M «... SAMFERSkLSi ",Ffi'EMFFTI"T 31 JULI 2008 S.Na. v- -,,2 ARKIVKODE:93 Y-5* A"uRE

Detaljer

Fylkesrådet i Nord-Trøndelag Nord-Trøndelag fylkeskommune

Fylkesrådet i Nord-Trøndelag Nord-Trøndelag fylkeskommune Fylkesrådet i Nord-Trøndelag Nord-Trøndelag fylkeskommune SAKSPROTOKOLL Sak nr. 11/91 Høringsuttalelse - Tildeling av 800 MHz båndet for bruk til mobilt bredbånd Behandlet/Behandles av Møtedato Sak nr.

Detaljer

Mobile tjenester i 700 MHz- båndet?

Mobile tjenester i 700 MHz- båndet? Mobile tjenester i 700 MHz- båndet? Tekniske konsekvenser for det digitale bakkenettet for TV 2. januar 2015 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Sammendrag... 6 1 2 3 4 5 Innledning... 11 1.1

Detaljer

Utkast til spektrumstillatelser for båndene lav 6 GHz, høy 6 GHz, 8 GHz, 10 GHz, 13 GHz, 18 GHz, 23 GHz, 28 GHz og 38 GHz

Utkast til spektrumstillatelser for båndene lav 6 GHz, høy 6 GHz, 8 GHz, 10 GHz, 13 GHz, 18 GHz, 23 GHz, 28 GHz og 38 GHz Utkast til spektrumstillatelser for båndene lav 6 GHz, høy 6 GHz, 8 GHz, 10 GHz, 13 GHz, 18 GHz, 23 GHz, 28 GHz og 38 GHz 8.3.2017 Innholdsfortegnelse Lav 6 GHz (5 925-6 425 MHz)... 3 Høy 6 GHz (6 425-7

Detaljer

Sameksistens mellom det digitale bakkenettet og mobilt bredbånd i 800 MHz-båndet

Sameksistens mellom det digitale bakkenettet og mobilt bredbånd i 800 MHz-båndet Post- og teletilsynet firmapost@npt.no Lysaker, 3.2.2012 Sameksistens mellom det digitale bakkenettet og mobilt bredbånd i 800 MHz-båndet Vi viser til høringsbrevet av 08.12.11, hvor det foreslås ulike

Detaljer

Vår virksomhet omfatter etter oppkjøpet av Tele2 pr. i dag merkevarene Chess, One Call, MyCall og NetCom.

Vår virksomhet omfatter etter oppkjøpet av Tele2 pr. i dag merkevarene Chess, One Call, MyCall og NetCom. 1 (5) Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep. 0030 OSLO postmottak@sd.dep.no Oslo 15.9.2015 Høring Nasjonal kommunikasjonsmyndighets rapport om leveringspliktige elektroniske kommunikasjonstjenester

Detaljer

Spektrumstillatelse for 900 MHz-båndet

Spektrumstillatelse for 900 MHz-båndet SAMFERDSELSDEPARTEMENTET Spektrumstillatelse for 900 MHz-båndet Spektorums1illatelse nr. 1003197 til bruk av frekvenser i båndene 885,1 890,1 MHz og 930,1 935,1 MHz 1 Rett til bruk av frekvenser Med hjemmel

Detaljer

Høringsmøte om Digital radio. Innspill fra Radio Agder AS

Høringsmøte om Digital radio. Innspill fra Radio Agder AS Høringsmøte om Digital radio Innspill fra Radio Agder AS Initiativ fra KKD Legge forholdene til rette for at alle får anledning til å etablere digitale radiosendinger med alle digitale standarder. Regulere

Detaljer

Vurdering av frekvenstak i 2 GHz-ba ndet

Vurdering av frekvenstak i 2 GHz-ba ndet Vurdering av frekvenstak i 2 GHz-ba ndet 1. Innledning Frekvensbåndet 1920-1980 / 2110-2170 MHz (2 GHz-båndet) er kjernebåndet for produksjon av tredjegenerasjons mobilt bredbånd (3G, UMTS, HSPA). ¾ av

Detaljer

Hvilke tekniske utfordringer møter man ved innføring av Tetra offshore?

Hvilke tekniske utfordringer møter man ved innføring av Tetra offshore? Hvilke tekniske utfordringer møter man ved innføring av Tetra offshore? Frekvensvalg Dekning Hvordan oppnå tilfredsstillende dekning? God dekning (over alt) er helt avgjørende for et godt resultat og fornøyde

Detaljer

Spørsmål til fremtidig tildeling av 700 MHz-båndet

Spørsmål til fremtidig tildeling av 700 MHz-båndet W Til Direktoratet for nødkommunikasjon og Forsvaret Vår ref.: 1600197-6 - 540 Vår dato: 1.7.2016 Deres ref.: Deres dato: Saksbehandler: Vibeke Skofsrud Ugradert Spørsmål til fremtidig tildeling av 700

Detaljer

Konkurranse, regulering og digital dividende

Konkurranse, regulering og digital dividende Konkurranse, regulering og digital dividende Direktør Willy Jensen Post- og teletilsynet Telecom Line, 18. mai 2010 Utvikling i antall tilbydere 2006 2007 2008 2009 Fasttelefoni 83 93 87 90 herav: bredbåndstelefoni

Detaljer

Spørsmål til fremtidig tildeling av 700 MHz-båndet

Spørsmål til fremtidig tildeling av 700 MHz-båndet W Til Telenor Norge AS, Telia Norge AS og ICE Communication Norge AS Vår ref.:1600197-3 - 540 Vår dato: 1.7.2016 Deres ref.: Deres dato: Saksbehandler: Vibeke Skofsrud Spørsmål til fremtidig tildeling

Detaljer

Sendes via e- post til firmapost@npt.no

Sendes via e- post til firmapost@npt.no Til Post- og teletilsynet Sendes via e- post til firmapost@npt.no Avsnitt og setninger merket med klammeparanteser bes unntatt fra offentlighet INNSPILL TIL HØRINGSDOKUMENT Det vises til Post- og teletilsynets

Detaljer

Elektronisk kommunikasjon prioritering av kraftforsyningen?

Elektronisk kommunikasjon prioritering av kraftforsyningen? Elektronisk kommunikasjon prioritering av kraftforsyningen? Fredrik W. Knudsen Seksjonssjef Trondheim, 27.mai 2010 1 Oversikt Litt om Post- og teletilsynet (PT) Gjeldende ekomregelverk (teorien) Erfaringer

Detaljer

DET KONGELIGE SAMFERDSELSDEPARTEMENT 4 I I MHz / 1980 MHz 2110 MHz 2170 M Hz

DET KONGELIGE SAMFERDSELSDEPARTEMENT 4 I I MHz / 1980 MHz 2110 MHz 2170 M Hz DET KONGELIGE SAMFERDSELSDEPARTEMENT 110-15(3), 2- Post- og teletilsynet Postboks 93 4791 LILLESAND KODE: Deres ref.vår ref. 11/900 Dato 15.05.2012 Prosess for tildeling av frekvensressurser i båndet omkring

Detaljer

Auksjonsregler for tildeling av frekvenser i 900 MHz-ba ndet offshore

Auksjonsregler for tildeling av frekvenser i 900 MHz-ba ndet offshore Auksjonsregler for tildeling av frekvenser i 900 MHz-ba ndet offshore 1 1. INNLEDNING... 3 2. HVA TILDELES VED AUKSJONEN... 3 2.1. Frekvensene som er gjenstand for auksjon... 3 2.2. Frekvenstillatelse

Detaljer

UTKAST TIL SPEKTRUMSTILLATELSE FOR 900 MHz-BÅNDET

UTKAST TIL SPEKTRUMSTILLATELSE FOR 900 MHz-BÅNDET UTKAST TIL SPEKTRUMSTILLATELSE FOR 900 MHz-BÅNDET Spektrumstillatelse nummer [XXXXX] til bruk av frekvenser i båndene [XX-XX MHz og XX-XX MHz] 1. Rett til bruk av frekvenser Med hjemmel i lov 4. juli 2003

Detaljer

Måling av elektromagnetisk feltnivå

Måling av elektromagnetisk feltnivå Måling av elektromagnetisk feltnivå Drammen tinghus Drammen fengsel November 2013 ammendrag En kort oppsummering av måleresultatene viser at den største eksponeringen som ble målt foran en enkelt antenne

Detaljer

Svar på høring - rammevilkår for lokalradio i forbindelse med digitalisering av radiomediet

Svar på høring - rammevilkår for lokalradio i forbindelse med digitalisering av radiomediet W Kulturdepartementet Postboks 8030 DEP 0030 OSLO Vår ref.: 1405437-3 - 513.4 Vår dato: 14.1.2015 Deres ref.: Deres dato: Saksbehandler: Vibeke Skofsrud Svar på høring - rammevilkår for lokalradio i forbindelse

Detaljer

Vedlegg 1 - Kravspesifikasjon

Vedlegg 1 - Kravspesifikasjon Vedlegg 1 - Kravspesifikasjon Bakgrunn Samfunnsoppdraget for Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) fremgår av ekomloven 1 1-1 hvor det står at myndigheten skal arbeide for å sikre brukerne i hele landet

Detaljer

UTKAST TIL SPEKTRUMSTILLATELSE FOR 900 MHz-BÅNDET

UTKAST TIL SPEKTRUMSTILLATELSE FOR 900 MHz-BÅNDET UTKAST TIL SPEKTRUMSTILLATELSE FOR 900 MHz-BÅNDET Spektrumstillatelse nummer [XXXXX] til bruk av frekvenser i båndene [XX-XX MHz og XX-XX MHz] 1. Rett til bruk av frekvenser Med hjemmel i lov 4. juli 2003

Detaljer

Vedlegg 1 - Kravspesifikasjon

Vedlegg 1 - Kravspesifikasjon Vedlegg 1 - Kravspesifikasjon Oppsummering Formålet med denne anskaffelsen er å inngå avtale om karlegging av bredbåndsdekningen i Norge per 30.06.2016. Tidsfrister for leveransen er beskrevet i punkt

Detaljer

Tildeling 900 MHz-båndet

Tildeling 900 MHz-båndet Tildeling 900 MHz-båndet Vurderinger ved fastsettelse av endelige auksjonsregler 17. mars 2017 Innholdsfortegnelse 1 Innledning og kort oversikt over tildelingsprosessen... 3 1.1 Om frekvensressursene

Detaljer

Frekvenstillatelse nummer for bruk av frekvensbåndet 900 MHz til GSM-R

Frekvenstillatelse nummer for bruk av frekvensbåndet 900 MHz til GSM-R W Jernbaneverket Stortorvet 7 0155 OSLO Vår ref.: 1103131-4 - 549 Vår dato: 29.4.2015 Deres ref.: 201306961-1 Deres dato: 16.10.2013 Saksbehandler: Krzysztof Mazurkiewicz Frekvenstillatelse nummer 1003386

Detaljer

Fig 1A Ideell jord. Høyde λ/2 Fig 1D Tørr jord. Høyde λ/2. Fig 1B Ideell jord. Høyde λ/4 Fig 1E Tørr jord. Høyde λ/4

Fig 1A Ideell jord. Høyde λ/2 Fig 1D Tørr jord. Høyde λ/2. Fig 1B Ideell jord. Høyde λ/4 Fig 1E Tørr jord. Høyde λ/4 HF-antenner Av Snorre Prytz, Forsvarets forskningsinstitutt Generelt om NVIS-antenner En NVIS (Near Vertical Incident Skyvave) antenne skal dirigere mest mulig av RF effekten rett opp. Effekten blir reflektert

Detaljer

Rapport: Måling av elektromagnetisk feltnivå. Steinerskolen, Nesoddtangen. Målingen utført av: Øystein Sølvberg, overing. FK, Post- og teletilsynet

Rapport: Måling av elektromagnetisk feltnivå. Steinerskolen, Nesoddtangen. Målingen utført av: Øystein Sølvberg, overing. FK, Post- og teletilsynet Vårt saksnr. 0903439 Rapport: Måling av elektromagnetisk feltnivå Steinerskolen, Nesoddtangen Målingen utført av: Øystein Sølvberg, overing. FK, Post- og teletilsynet Rapport skrevet av: Øystein Sølvberg,

Detaljer

Vedlegg 1 Sak: Resultat av høringen av PTs analyse av markedet for transitt i fastnett (tidligere marked 10)

Vedlegg 1 Sak: Resultat av høringen av PTs analyse av markedet for transitt i fastnett (tidligere marked 10) Vedlegg 1 Sak: 0805807 Resultat av høringen av PTs analyse av markedet for transitt i fastnett (tidligere marked 10) 7. juni 2011 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Kommentarer til tre-kritere-testen...

Detaljer

Når det gjelder hvilke punkter som berører lokalradio, er det følgende hovedpunkter i strategien som vi har konkrete anmerkninger til:

Når det gjelder hvilke punkter som berører lokalradio, er det følgende hovedpunkter i strategien som vi har konkrete anmerkninger til: Post- og Teletilsynet Postboks 93 4791 LILLESAND Sendt via e-post: firmapost@npt.no Oslo, 10. Oktober 2014 HØRINGSINNSPILL FREKVENSSTRATEGI 2015-2016 Norsk Lokalradioforbund viser til at PT ønsker innspill

Detaljer

P,V{ 1 /SEK.: PT-5.!..F. u ' NN F' RKIVKODE: D +

P,V{ 1 /SEK.: PT-5.!..F. u ' NN F' RKIVKODE: D + Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 Oslo Kultur og kirkedepartementet Postboks 8030 Dep 0030 Oslo P,V{ 1 /SEK.: PT-5.!..F u ' NN F' RKIVKODE: D + - i AUG. 2008 t3evet: Vår dato 31.07.2008 børas

Detaljer

6.5.2010 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 20. desember 2005

6.5.2010 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 20. desember 2005 Nr. 23/393 KOMMISJONSVEDTAK 2010/EØS/23/43 av 20. desember 2005 om harmonisering av frekvensbåndet 169,4-169,8125 MHz i Fellesskapet(*) [meddelt under nummer K(2005) 5003] (2005/928/EF) KOMMISJONEN FOR

Detaljer

1800 MHz-auksjon. Oppsummeringsdokument Nkoms vurderinger etter høring av utkast til auksjonsregler med vedlegg. 15. juli 2015

1800 MHz-auksjon. Oppsummeringsdokument Nkoms vurderinger etter høring av utkast til auksjonsregler med vedlegg. 15. juli 2015 1800 MHz-auksjon Oppsummeringsdokument Nkoms vurderinger etter høring av utkast til auksjonsregler med vedlegg 15. juli 2015 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Sammenhengende spektrum... 3 2.1 Bakgrunn...

Detaljer

Fast og mobilt Internett - trenger vi begge overalt? Direktør Torstein Olsen Post- og teletilsynet NextStep Bredbånd - 24.

Fast og mobilt Internett - trenger vi begge overalt? Direktør Torstein Olsen Post- og teletilsynet NextStep Bredbånd - 24. Fast og mobilt Internett - trenger vi begge overalt? Direktør Torstein Olsen Post- og teletilsynet NextStep Bredbånd - 24. september 2013 Fast bredbånd. Utvikling i antall abonnement i privatmarkedet Antall

Detaljer

Rapport: Måling av elektromagnetisk feltstyrke. Kvålveien 3, 4322 Sandnes

Rapport: Måling av elektromagnetisk feltstyrke. Kvålveien 3, 4322 Sandnes Vårt saksnr. 1304328 Rapport: Måling av elektromagnetisk feltstyrke Kvålveien 3, 4322 Sandnes Målingen utført av: Trond Watne, sjefing. FK, Post- og teletilsynet Søren Christensen, senioring. FK, Post-

Detaljer

RIksTV. rapport. Høring. om digital dividende i Norge. Sendes pr e-post til: Kultur- og kirkedepartementet Samferdselsdepartementet

RIksTV. rapport. Høring. om digital dividende i Norge. Sendes pr e-post til: Kultur- og kirkedepartementet Samferdselsdepartementet Sendes pr e-post til: Kultur- og kirkedepartementet Samferdselsdepartementet RIksTV Høring rapport om digital dividende i Norge RiksTV viser til departementenes høring av rapporten avgitt av arbeidsgruppe

Detaljer

Vedlegg 2. Resultat av høringen av PTs varsel om vedtak i marked mai 2007

Vedlegg 2. Resultat av høringen av PTs varsel om vedtak i marked mai 2007 Vedlegg 2 Resultat av høringen av PTs varsel om vedtak i marked 7 3. mai 2007 1 1. Innledning Dette dokumentet oppsummerer høringssvarene til Post og teletilsynets (PT) varsel om vedtak i sluttbrukermarkedet

Detaljer

Tillatelse nummer for bruk av frekvenser i båndene. 1940,1 MHz 1945,1 MHz og 2130,1 MHz 2135,1 MHz om bord på fartøy registrert i Norge.

Tillatelse nummer for bruk av frekvenser i båndene. 1940,1 MHz 1945,1 MHz og 2130,1 MHz 2135,1 MHz om bord på fartøy registrert i Norge. W Maritime Communications Partner AS Steinar Strømsvåg Nygaten 4 4838 ARENDAL Vår ref.:1503188-3 - 542 Vår dato: 13.11.2015 Deres ref.: Deres dato: 27.5.2015 Saksbehandler: Krzysztof Mazurkiewicz Tillatelse

Detaljer

Vedlegg 2 - Kravspesifikasjon

Vedlegg 2 - Kravspesifikasjon Vedlegg 2 - Kravspesifikasjon Oppsummering Formålet med denne anskaffelsen er å inngå avtale om karlegging av bredbåndsdekningen i Norge per 30.06.2015. Tidsfrister for leveransen er beskrevet i punkt

Detaljer

Anbefalinger til Standardiseringsrådet vedrørende utredning av standarder for informasjonssikkerhet

Anbefalinger til Standardiseringsrådet vedrørende utredning av standarder for informasjonssikkerhet Anbefalinger til Standardiseringsrådet vedrørende utredning av standarder for informasjonssikkerhet Bakgrunn Utredningen av standarder for informasjonssikkerhet har kommet i gang med utgangspunkt i forprosjektet

Detaljer

Hvor går bakkebasert kringkasting?

Hvor går bakkebasert kringkasting? Hvor går bakkebasert kringkasting? Øyvind Vasaasen, sjef sikkerhet, beredskap og distribusjon Frekvensforum 18.september 2013 19.09.2013 1 DAB-nettet Ferdigstilles sommeren 2014 Avtale med Norkring frem

Detaljer

Høringsuttalelse vedrørende den digitale dividenden

Høringsuttalelse vedrørende den digitale dividenden 2(006/i-y- 2z-ova-- 0 Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 Oslo Vår ref.: 502853-00I tpd Deres ref.: 2007/00024 ÆF 2006/05722 ME/ME3 7..PØ Ansvarlig partner: Torleif P. Dahl Oslo, I.1. juli

Detaljer

Programme Making and Special Events. Kvar er det plass til trådlause mikrofonar og videokamera?

Programme Making and Special Events. Kvar er det plass til trådlause mikrofonar og videokamera? Programme Making and Special Events. Kvar er det plass til trådlause mikrofonar og videokamera? av Svein Birger Skogly, Atle Coward Markussen, Stig Johannessen 1 Definisjon på PMSE PMSE er forkortelsen

Detaljer

Uttalelse til høring av forslag til regler om egen pensjonskonto mv

Uttalelse til høring av forslag til regler om egen pensjonskonto mv Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Deres ref. Vår ref. Dato 17/1884 17/00227-2 19.12.2017 Uttalelse til høring av forslag til regler om egen pensjonskonto mv Ansvarlig myndighet: Finansdepartementet

Detaljer

Spektrumstillatelse for 900 MHz-båndet

Spektrumstillatelse for 900 MHz-båndet 143 Spektrumstillatelse for 900 MHz-båndet Spektrumstillatelse nr. 100301 til bruk av frekvenser i båndene 899,9 904,9 MHz og 944,9 949,9 MHz 1 Rett til bruk av frekvenser Med hjemmel i lov av 4. juli

Detaljer

Tildelte spektrumstillatelser

Tildelte spektrumstillatelser Tildelte spektrumstillatelser Dette er en oversikt som viser tillatelser til å bruke radiofrekvenser som har blitt tildelt som spektrumstillatelser. De fleste spektrumstillatelsene gir brukerne rett til

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO HBE-09/4426-1 K23 &18 23434/09 27.04.2009. Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO HBE-09/4426-1 K23 &18 23434/09 27.04.2009. Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksfremlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO HBE-09/4426-1 K23 &18 23434/09 27.04.2009 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for miljø og utbygging

Detaljer

Notat. Bredbåndsdekning i Norge. - Oppdatering per oktober 2006. 1 Innledning og sammendrag. 2 Drivere for dagens dekning

Notat. Bredbåndsdekning i Norge. - Oppdatering per oktober 2006. 1 Innledning og sammendrag. 2 Drivere for dagens dekning Notat Til: Fornyings- og administrasjonsdepartementet Fra: Nexia DA Dato: 8. september 2005 Nexia DA Rosenkrantzgt. 22 Postboks 1853 Vika N - 0123 OSLO Telephone: + 47 23 11 48 00 Fax: + 47 23 11 48 10

Detaljer

Klagenemndas medlemmer: Jens Bugge, Magni Elsheim, Siri Teigum

Klagenemndas medlemmer: Jens Bugge, Magni Elsheim, Siri Teigum Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomforte en åpen anbudskonkurranse om anskaffelse av trådlost temperaturovervåkingssystem. Klagenemnda kom til at innklagede hadde brutt regelverket

Detaljer

Oppsummering og konklusjonar etter høyringa om sameksistens mellom mobilt breiband i MHz og digitalt bakkenett i MHz

Oppsummering og konklusjonar etter høyringa om sameksistens mellom mobilt breiband i MHz og digitalt bakkenett i MHz 18. mars 2013 Oppsummering og konklusjonar etter høyringa om sameksistens mellom mobilt breiband i 790-862 MHz og digitalt bakkenett i 470-790 MHz 1. Innleiing Innføring av mobilt breiband i 800 MHz-bandet

Detaljer

DAB i båt. De riksdekkende DAB-nettene er bygget ut med dekning som gir både sjø og land et stort kanaltilbud over hele landet.

DAB i båt. De riksdekkende DAB-nettene er bygget ut med dekning som gir både sjø og land et stort kanaltilbud over hele landet. DAB i båt Overgang fra FM til DAB i Norge I løpet av 2017 vil riksdekkende radio på FM i Norge opphøre og erstattes med digital radio. DAB digital kringkasting innebære flere fordeler for båtfolket, først

Detaljer

Radiokringkasting én til alle

Radiokringkasting én til alle Radiokringkasting én til alle Innenfor et bestemt område bærer en DAB frekvensblokk 10 15 radiokanaler Antallet kanaler avhenger av hvilken kvalitet (kapasitet) kringkasteren velger å gi den enkelte kanal

Detaljer

Fakta om mottaksforhold i det digitale bakkenettet

Fakta om mottaksforhold i det digitale bakkenettet Fakta om mottaksforhold i det digitale bakkenettet Det digitale bakkenettet sender signaler på frekvenskanalene K21 til K60, som ligger i det vi kaller UHF-båndet. For å ta imot disse signalene trenger

Detaljer

1800 MHz-auksjon. Oppsummeringsdokument Nkoms vurderinger etter høring av overordnede rammer for tildelingen. 20. april 2015

1800 MHz-auksjon. Oppsummeringsdokument Nkoms vurderinger etter høring av overordnede rammer for tildelingen. 20. april 2015 1800 MHz-auksjon Oppsummeringsdokument Nkoms vurderinger etter høring av overordnede rammer for tildelingen 20. april 2015 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Frekvenstak... 3 3 Auksjonsformat... 4

Detaljer

Ny postregulering - høringsuttalelse

Ny postregulering - høringsuttalelse Vår dato Vår referanse 23.1.2015 14/00873-3 Deres dato Deres referanse Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO Saksbehandler: Birgitte Jensen Egset Ny postregulering - høringsuttalelse Det

Detaljer

Side 1 av 5. www.infolink.no post@infolink.no. Infolink Datatjenester AS Ensjøveien 14, 0655 Oslo. Telefon 22 57 16 09 Telefax 22 57 15 91

Side 1 av 5. www.infolink.no post@infolink.no. Infolink Datatjenester AS Ensjøveien 14, 0655 Oslo. Telefon 22 57 16 09 Telefax 22 57 15 91 Side 1 av 5 En grunnleggende guide til trådløst nettverk WiFi er et begrep som brukes om trådløst nettverk og internett. WiFi er et bransjenavn som inkluderer en rekke standarder for trådløs overføring

Detaljer

Innendørs GNSS ytelse og utfordringer. Jon Glenn Gjevestad Institutt for matematiske realfag og teknologi, UMB

Innendørs GNSS ytelse og utfordringer. Jon Glenn Gjevestad Institutt for matematiske realfag og teknologi, UMB Innendørs GNSS ytelse og utfordringer Jon Glenn Gjevestad Institutt for matematiske realfag og teknologi, UMB Agenda Mobiltelefon (E911/E112) Kodemåling på svake signaler Multipath High Sensitivity GPS

Detaljer

Bredbånd i Norge desember 2016

Bredbånd i Norge desember 2016 Bredbånd i Norge 2016 21. desember 2016 1 Sammendrag Rapporten omhandler utviklingen i tilgang og anvendelse av fast og mobilt bredbånd i Norge. I kapittel 2 sammenlignes utviklingen i tilgang til fast

Detaljer

Korrigert Rapport: Måling av elektromagnetisk feltstyrke. Dueveien 15, Frogner Senter

Korrigert Rapport: Måling av elektromagnetisk feltstyrke. Dueveien 15, Frogner Senter Vårt saksnr. 0905467 Korrigert Rapport: Måling av elektromagnetisk feltstyrke Dueveien 15, Frogner Senter Det er utført måling av feltstyrke i tre forskjellige målepunkter. Største verdi ble målt på taket

Detaljer

Oversendelse av Broadnets klage på Nkoms pålegg til Telenor om retting av varsler om endringer i Telenors kobberaksessnett

Oversendelse av Broadnets klage på Nkoms pålegg til Telenor om retting av varsler om endringer i Telenors kobberaksessnett W Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep. 0030 OSLO Vår ref.:1103505-123 - 411.9 Vår dato: 21.10.2016 Deres ref.: Deres dato: Saksbehandler: Einar Meling Oversendelse av Broadnets klage på Nkoms pålegg

Detaljer

VEDLEGG XVII OMTALT I ARTIKKEL 4.19 VEDRØRENDE TELEKOMMUNIKASJONSTJENESTER. Artikkel 1. Virkeområde og definisjoner

VEDLEGG XVII OMTALT I ARTIKKEL 4.19 VEDRØRENDE TELEKOMMUNIKASJONSTJENESTER. Artikkel 1. Virkeområde og definisjoner VEDLEGG XVII OMTALT I ARTIKKEL 4.19 VEDRØRENDE TELEKOMMUNIKASJONSTJENESTER Artikkel 1 Virkeområde og definisjoner 1. Dette vedlegget gjelder for parters tiltak som har innvirkning på handel med telekommunikasjonstjenester

Detaljer

Konsekvensutredningsprogrammet, som NVE har fastsatt den 1.sept. 2011 krever følgende utredninger:

Konsekvensutredningsprogrammet, som NVE har fastsatt den 1.sept. 2011 krever følgende utredninger: Til: Fra: Hybrid Tech Skveneheii AS Norconsult v/franziska Ludescher Dato: 2013-05-15 Konsekvensutredningsprogram Konsekvensutredningsprogrammet, som NVE har fastsatt den 1.sept. 2011 krever følgende utredninger:

Detaljer

1 Ot.prp. nr. 58 (2002-2003), pkt. 12.2.1 (s. 68).

1 Ot.prp. nr. 58 (2002-2003), pkt. 12.2.1 (s. 68). Forbrukerrådet Postboks 4594 Nydalen 0404 OSLO 17.08.05 Brukerklagenemnda for elektronisk kommunikasjon kommentarer til utkast Det vises til Forbrukerrådets oversendelse av utkast til avtale og drift av

Detaljer

Uttalelse om endringer i byggesaksforskriften regler om et register for seriøse foretak innenfor bygg og anlegg

Uttalelse om endringer i byggesaksforskriften regler om et register for seriøse foretak innenfor bygg og anlegg Kommunal- og moderniseringsdepartementet Deres ref. Vår ref. Dato 17/2419-6 17/00144 29.08.2017 Uttalelse om endringer i byggesaksforskriften regler om et register for seriøse foretak innenfor bygg og

Detaljer

Høringsuttalelse - Nexia og Menons samfunnsøkonomiske analyse av anvendelsen av 700 MHz-båndet

Høringsuttalelse - Nexia og Menons samfunnsøkonomiske analyse av anvendelsen av 700 MHz-båndet Nasjonal kommunikasjonsmyndighet Postboks 93 4791 LILLESAND Deres ref. Vår ref. Dato 15/4193 - HEW 18.04.2017 Høringsuttalelse - Nexia og Menons samfunnsøkonomiske analyse av anvendelsen av 700 MHz-båndet

Detaljer

Hva er bredbånd? Kort om begreper, regelverk, nett og teknologier. Torgeir Alvestad Sjefingeniør Post- og teletilsynet

Hva er bredbånd? Kort om begreper, regelverk, nett og teknologier. Torgeir Alvestad Sjefingeniør Post- og teletilsynet Hva er bredbånd? Kort om begreper, regelverk, nett og teknologier Torgeir Alvestad Sjefingeniør Post- og teletilsynet Seminar om bredbåndsutbygging, Gardermoen 24.10-2011 Hva sier regelverket? Definisjoner

Detaljer

Neste generasjon nødnett i kommersielle nett Fremgangsmåte for videre arbeid

Neste generasjon nødnett i kommersielle nett Fremgangsmåte for videre arbeid Neste generasjon nødnett i kommersielle nett Fremgangsmåte for videre arbeid Notat utarbeidet i fellesskap av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom)

Detaljer

Frekvensstrategi for Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

Frekvensstrategi for Nasjonal kommunikasjonsmyndighet Frekvensstrategi for Nasjonal kommunikasjonsmyndighet 2018 2021 Nasjonal kommunikasjonsmyndighet Besøksadresse: Nygård 1, Lillesand Postadresse: Postboks 93 4791 LILLESAND Tel: 22 82 46 00 Fax: 22 82 46

Detaljer

Rapport: Måling av elektromagnetisk feltnivå. Omveien FEVIK

Rapport: Måling av elektromagnetisk feltnivå. Omveien FEVIK Vårt saksnr. 1300787 Rapport: Måling av elektromagnetisk feltnivå Omveien 2 4870 FEVIK Målingen utført av: Søren Christensen, Post- og teletilsynet Rapport skrevet av: Søren Christensen, Post- og teletilsynet

Detaljer

Feilsøkning på Passiv Inter Modulasjons problemer ute i felt

Feilsøkning på Passiv Inter Modulasjons problemer ute i felt Feilsøkning på Passiv Inter Modulasjons problemer ute i felt Av Nicholas Cannon, Anritsu, USA 1.0 Innledning Introduksjon av høy hastighets data overføring på mobile kommunikasjons nett har økt nettverks

Detaljer

Rapport: Måling av elektromagnetisk feltnivå. Strinda Vel v/geir Skylstad Kinnveien Trondheim

Rapport: Måling av elektromagnetisk feltnivå. Strinda Vel v/geir Skylstad Kinnveien Trondheim Vårt saksnr. 1004038 Rapport: Måling av elektromagnetisk feltnivå Strinda Vel v/geir Skylstad Kinnveien 6 7045 Trondheim Målingen utført av: Nils Tapio, Post- og teletilsynet Hallstein Lervik, Post- og

Detaljer

Forslag til endringsforskrift til trafikkopplæringsforskriften og førerkortforskriften overgangsordning for kjøretøy med automatgir

Forslag til endringsforskrift til trafikkopplæringsforskriften og førerkortforskriften overgangsordning for kjøretøy med automatgir Forslag til endringsforskrift til trafikkopplæringsforskriften og førerkortforskriften overgangsordning for kjøretøy med automatgir Vegdirektoratet sender med dette på høring forslag til endringsforskrift

Detaljer

Tiltak for å redusere eksponering

Tiltak for å redusere eksponering Tiltak for å redusere eksponering AMS kurs 07. november 2015 Jostein Ravndal - www.emf-consult.com 1 Reduksjon i dataoverføring Mindre dataoverføring gir redusert eksponering: Forskriftens 4-3 sier Måleverdiene

Detaljer

DAB i båt Overgang fra FM til DAB i Norge Hvor er det DAB-dekning til sjøs? Antennen - et avgjørende ledd i kjeden

DAB i båt Overgang fra FM til DAB i Norge Hvor er det DAB-dekning til sjøs? Antennen - et avgjørende ledd i kjeden DAB i båt Overgang fra FM til DAB i Norge I 2017 vil riksdekkende radio på FM i Norge opphøre og erstattes med digitale løsninger. DAB digital kringkasting vil for båtfolket innebære flere fordeler, først

Detaljer

Nye standarder for WiMAX: IEEE 802.16j og 802.16m

Nye standarder for WiMAX: IEEE 802.16j og 802.16m Nye standarder for WiMAX: IEEE 802.16j og 802.16m TEKNA Seminar: WiMAX - trådløse bredbåndsnett Presentert av Tor Andre Myrvoll, SINTEF Oversikt To nye utvidelser av IEEE 802.16-standarden: IEEE 802.16j

Detaljer

Rapport: Måling av elektromagnetisk feltnivå. Bekketunet barnehage Hjalmar Johansensgate 4, 4019 Stavanger.

Rapport: Måling av elektromagnetisk feltnivå. Bekketunet barnehage Hjalmar Johansensgate 4, 4019 Stavanger. Vårt saksnr. 0805557 Rapport: Måling av elektromagnetisk feltnivå Bekketunet barnehage Hjalmar Johansensgate 4, 4019 Stavanger. Målingen utført av: Tor Mydland, overing. FK, Post- og teletilsynet Anders

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget

Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 29.09.2016 2009/5719-34114/2016 / 601 Saksbehandler: Kjell Pedersen-Rise Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget VIDERE ARBEID MED DET DIGITALE AGDER 1. FORSLAG TIL VEDTAK

Detaljer

Høringsuttalelse - endringer i prisopplysningsforskriften, maksimalprisforskriften og yrkestransportforskriften

Høringsuttalelse - endringer i prisopplysningsforskriften, maksimalprisforskriften og yrkestransportforskriften Mottaker Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO Norge Deres ref.: Vår ref.: 2017/0330-2 Saksbehandler: Saksansvarlig: Elisabeth Steckmest Gjermund Nese Dato: 06.11.2017 Høringsuttalelse -

Detaljer

Frekvensstrategi for Nasjonal kommunikasjonsmyndighet 2015 2016

Frekvensstrategi for Nasjonal kommunikasjonsmyndighet 2015 2016 Frekvensstrategi for Nasjonal kommunikasjonsmyndighet 2015 2016 Nasjonal kommunikasjonsmyndighet Besøksadresse: Nygård 1, Lillesand Postadresse: Postboks 93 4791 LILLESAND Tel: 22 82 46 00 Fax: 22 82 46

Detaljer

Outsourcing av småceller/femtoceller

Outsourcing av småceller/femtoceller Outsourcing av småceller/femtoceller Teknas kursdager, Trondheim 9. januar 2014 Geir Ove Jenssen CTO Norsk mobildekning i media 2013: Mobildekning på jobben Moderne energieffektive bygg stopper signalene

Detaljer

Utkast til spektrumstillatelser for frekvensbåndene MHz og MHz. 30. mars 2017

Utkast til spektrumstillatelser for frekvensbåndene MHz og MHz. 30. mars 2017 Utkast til spektrumstillatelser for frekvensbåndene 2030-2070 MHz og 2200-2260 MHz 30. mars 2017 Spektrumstillatelse nummer [XXXXX] til bruk av frekvenser i båndet [XX-XX MHz] 1. Rett til bruk av frekvenser

Detaljer