Telenor Norges kommentarer til Post og Teletilsynets rapport om mulig interferens fra LTE800 mot DVB-T

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Telenor Norges kommentarer til Post og Teletilsynets rapport om mulig interferens fra LTE800 mot DVB-T"

Transkript

1 Telenor Norges kommentarer til Post og Teletilsynets rapport om mulig interferens fra LTE800 mot DVB-T Kommentarer til rapporten: Interference study for LTE co-existing with DVB-T Utarbeidet av selskapet ATDI For Post- og Teletilsynet Publisert av Post- og Teletilsynet 11. mai 2011 Fornebu 1. juni 2011

2 Telenor Norges syn på interferensanalysen i hovedtrekk Dette dokumentet er Telenor Norges kommentarer til Interference study for LTE co-existing with DVB-T (rapport utarbeidet av selskapet ATDI for Post- og Teletilsynet og publisert av denne 11. mai 2011); i det følgende kalt rapporten. Frekvensbåndet MHz, heretter omtalt som dividenden, er en unik ressurs som muliggjør gode bredbåndstilbud til spredt bebygde områder i hele Norge. Siden dividenden ligger tett opp til det gjenværende kringkastingsbåndet, er det en fare for skadelig interferens mellom DVB-T og LTE800; og det er sannsynlig at tiltak for å begrense skadelig interferens vil måtte innføres i enkelte områder. Rapporten gir et visst inntrykk av omfanget av skadelig interferens, men er etter Telenor Norge sitt syn mangelfull. Den største begrensningen ved rapportens analyse er at den kun har vurdert interferens fra LTE BS (basestasjoner), og ikke fra LTE MS (mobilterminaler). Telenor Norge har gjennomført en egen interferensanalyse som viser at også LTE MS kan forårsake skadelig interferens mot DVB-T mottagerutstyr. Ellers er også rapporten etter Telenor Norges forståelse preget av en del feil og mangler, noe som gjør det vanskelig å etterprøve resultater og konklusjoner slik de fremkommer. Mangelen på vurdering av interferens fra LTE MS fører til at vurderingen av interferensbegrensende tiltak blir misvisende. Eksempelvis vil det tiltaket som rapporten viser gir best effekt, vertikalt polariserte LTE senderantenner, ikke ha noen effekt på skadelig interferens fra LTE MS. Videre vil DVB-T mottakerfiltre ha god effekt mot skadelig interferens fra både LTE BS og LTE MS. Det er derfor en fare for at telemyndighetene med bakgrunn i rapporten kan trekke feil konklusjoner og pålegge de fremtidige innehaverne av frekvenstillatelser i dividenden tiltak som er krevende å håndtere, samtidig som de ikke gir den nødvendige beskyttelse for DVB-T. Telenor Norges egen analyse viser at problemer med skadelig interferens i hovedsak kan løses med relativt enkle tiltak, slik som bruk av DVB-T mottakerfiltre. Andre og mer omfattende tiltak vil antagelig kun være nødvendig i begrenset omfang og bør bare pålegges der de enkle tiltakene viser seg å ikke løse problemet. PT skriver i sine merknader til rapporten: Rapporten vil danne grunnlag for PTs videre arbeid med å fastsette krav i frekvenstillatelsene for hvordan mottak av digital bakkebasert kringkasting skal beskyttes. Med grunnlag i våre kommentarer til rapporten, anbefaler Telenor Norge PT om å utføre videre analyser av interferens mellom DVB-T og LTE800 før konklusjoner trekkes og endelige krav utformes. Telenor Norge synes det er beklagelig at rapporten kommer så sent som den gjør. Vi anbefaler at PT allikevel prioriterer nødvendig arbeid for å ferdigstille godt utformede krav til frekvenstillatelsene, og at dette gjøres på en måte som ikke forsinker tildelingen av ressursene i dividenden. Telenor Norge mener det er avgjørende at premissene for bruk av dividenden til mobilt bredbånd er klart og tydelig definert i forkant av dividendeauksjonen for at budgiverne skal kunne gjøre en god vurdering av frekvensressursene under forutsigbare rammevilkår Side 2

3 Innhold Telenor Norges syn på interferensanalysen i hovedtrekk Innledning Telenor Norges prinsipielle syn på interferens mellom ulike teknologier og bånd Kommentarer til interferensanalysen Overordnet vurdering av rapporten Begrensninger og svakheter ved rapporten Telenors vurderinger av de foreslåtte interferensreduserende tiltak Kommentarer til rapportens konklusjoner og anbefalinger Andre momenter rundt interferens mellom DVB-T og LTE800 som ikke er dekket av interferensanalysen Avgrensninger i ansvarsforhold Andre mulige tiltak for å redusere skadelig interferens Oppsummering og konklusjon Side 3

4 1 Innledning Telenor Norge er glad for muligheten til å formidle vårt syn på rapporten fra ATDI som omhandler mulig interferens fra LTE i dividenden mot DVB-T, publisert 11. mai av Post og Teletilsynet. Innspillene på interferensstudien representerer holdningen til Telenors samlede virksomheter i Norge. Telenor Norge ønsker også å benytte anledningen til å komme med en del betraktninger vedrørende interferensforhold knyttet til dividenden som ikke er direkte berørt av PT sin interferensstudie. Disse er hovedsakelig beskrevet i kapittel 2 og 4. I kapittel 5 foreslår vi videre tiltak som etter vår mening bør gjennomføres før endelige konklusjoner trekkes og tiltak for å begrense skadelig interferens utformes. 2 Telenor Norges prinsipielle syn på interferens mellom ulike teknologier og bånd Telenor Norge er av den oppfatning at så lenge innehavere av frekvenstillatelser holder seg innenfor rammene av det som er definert som lovlig bruk av frekvenser, bør det være et prinsipp at slike aktører i størst mulig grad tilstreber autonomitet. Det vil si; så langt som mulig arrangerer sin virksomhet og sin infrastruktur uten å måtte kreve interferensbegrensende tiltak hos den annen part. Telemyndighetene bør gjennom sin forvaltning av frekvensressurser sikre at teknologier som plasseres ved siden av hverandre i frekvensbåndet gis føringer som tillater at naboer av denne type kan oppnå en best mulig form for autonomitet. Telenor Norge har dog forståelse for at re-forvaltning av frekvensressurser, slik som frekvensene i dividenden, i en overgangsperiode kan føre til utfordringer på grunn av ny inndeling av frekvensressursene. I slike tilfeller vil det være naturlig at det i en overgangsperiode kan pålegges den nye innehaveren av de re-forvaltede frekvensressursene interferensbegrensende tiltak for å beskytte frekvensnaboer mot skadelig interferens. Slike tiltak må være rimelige, midlertidige og kun pålegges ved faktisk behov for beskyttelse, siden de ellers vil forringe verdien av den re-forvaltede frekvensressursen betraktelig. Når det gjelder dividenden, er det et viktig poeng at alle eksisterende DVB-T mottakere er åpne for dividenden (forberedt for signalmottak fra 470 MHz til 862 MHz), og at de derfor ikke er i stand til å filtrere vekk signaler fra LTE800-nettene ( MHz) på en god måte. Manglende filtrering av den re-forvaltede dividenden er en av hovedårsakene til interferensproblemene fra LTE800 inn i DVB-T. Det må imidlertid forventes at nye DVB-T mottakere vil være tilpasset det nye frekvensbåndet for DVB-T og derved mer effektivt kan filtrere vekk dividendebåndet. På sikt vil derfor interferensproblematikken reduseres gjennom utskifting av DVB-T mottakere, og behovene for interferensbegrensende tiltak blir færre. Til tross for at Telenor Norge er inneforstått med at interferensproblemer fra LTE800 inn i DVB-T vil være hovedutfordringen ved sameksistens mellom disse teknologiene, ønsker vi å påpeke at også LTE800-nett vil kunne oppleve skadelig interferens fra DVB-T sendere. DVB- T sender med høy effekt sammenlignet med LTE800 basestasjoner og mobilterminaler. Spesielt blokkering kan derfor være et problem, men også out of band-interferens fra DVB-T Side 4

5 (ACL 1 ) mot de nederste blokkene i dividenden. Til tross for store forskjeller i de to systemene, mener Telenor Norge at det vil være mulig for mobiloperatøren å planlegge og å bygge seg ut av denne typen problemer. Interferensstudier av den typen som PT nå gjennomfører i forbindelse med re-forvaltningen av dividenden er etter Telenor Norges mening en god og viktig del av tilretteleggingen for sameksistens og på lengre sikt sikring av best mulig autonomitet mellom frekvensnaboer. 3 Kommentarer til interferensanalysen 3.1 Overordnet vurdering av rapporten Rapportens analyse av interferens mellom LTE800 og DVB-T er etter Telenor Norges vurdering mangelfull. Dette gjør rapporten vanskelig å lese og resultatene og konklusjonene vanskelige å etterprøve. Spesielt er Telenor Norge overrasket over at kun interferens fra LTE BS er vurdert, og ikke interferens fra LTE MS. Etter Telenor Norge sin forståelse fører dette til at vurderingen av de interferensbegrensende tiltakene vektlegges feil. Vår egen analyse viser at siden LTE MS sender i mottakerbåndet til eksisterende DVB-T mottakere, vil skadelig interferens fra LTE MS også kunne forekomme. Slik forstyrrelse kan ikke rettes opp ved tiltak på LTE BS. 3.2 Begrensninger og svakheter ved rapporten Nedenfor følger de viktigste begrensninger og svakheter ved interferensanalysen slik Telenor Norge ser det: LTE MS interferens ikke analysert: Telenor Norges hovedinnvending til interferensanalysen er at kun LTE BS interferens er analysert. Våre egne analyser viser at også LTE MS kan forårsake interferens inn i DVB-T mottagerutstyr. Rapportens mangel på analyse av LTE MS interferens fører videre til at vurderingen av interferensreduserende tiltak blir misvisende. Out of band interferens er uklart definert: Rapporten skiller ikke på ulike typer out of band interference, til tross for at dette har betydning ved vurdering av interferensreduserende tiltak. Rapporten burde ha skilt mellom Adjacent Channel Leakage (ACL) og Adjacent Channel Selectivity (ACS), og benyttet disse begrepene gjennom rapporten istedenfor den generelle definisjonen out of band interferens. Dette er nødvendig siden det ikke er mulig å benytte samme tiltak for å begrense ACL og ACS interferens. Denne mangelen gjør det vanskelig å forstå enkelte av resultatene og konklusjonene i rapporten. 1 Nabokanalsinterferens består av ACS (adjacent channel selectivity) og ACL (adjacent channel leakage). Hvis A opplever nabokanalinterferens fra B består denne interferensen av As evne til å filtrere bort Bs frekvensspektrum (ACS) og Bs evne til å ikke stråle inn i As frekvensspektrum (ACL) Side 5

6 LTE800-nett basert på GSM900-nett: Sannsynligvis er dette en forutsetning som vil fungere i denne analysen, men rapporten burde inneholde mer informasjon om nettverkets topologi, eksempelvis typisk site-til-site distanse i forskjellige områder. Videre er det sannsynlig at det i et LTE800-nett vil være behov for større grad av tilt enn i et GSM-nett, noe som kan føre til et annet omfang av skadelig interferens enn beregnet Out of band interferensanalysen synes mangelfull: Out-of-band interferensanalysen inkluderer kun de 3 øverste DVB-T kanalene mot de 2 første FDD-blokkene (i enkelte tilfeller også FDD3). Telenor Norges egen analyse viser at interferens kan oppstå også for andre kombinasjoner av DVB-T kanaler og FDD-blokker, om enn i mindre omfang. Manglende samsvar mellom beskrevet metodikk og resultater: Enkelte steder i rapporten er det vanskelig å forstå hvordan resultatene er utledet, noe som skaper usikkerhet rundt resultater og konklusjoner. Eksempelvis er det uklart hvordan protection ratios (PR) i tabell 6 på side 26 er framkommet, basert på utgangspunktet i tabell 4 på side 24 og korreksjonsfaktorene i tabell 5 på side 26. Metodikken som er beskrevet i teksten stemmer tilsynelatende bare med PR verdiene i rad 2 og 3 i tabell 6. De andre PR verdiene avviker med opp til 5 db i forhold til den beskrevne utregningsmetodikken. Det er også vanskelig å se samsvar mellom resultatene i forskjellige tabeller i kapittel 5. Eksempelvis ser det ut til å være manglende overensstemmelse mellom tabellene 11 og 12. I tabell 11 er ikke Østfold listet som et fylke med kanal 60 på MUX1, men i tabell 12 vises Østfold som fylket med tredje mest påvirkning av interferens fra LTE800 mot DVB-T på kanal 60 på MUX1. Det samme gjelder for tabellene 13 og 14 som omhandler MUX2. Manglende informasjon om forutsetninger for beregninger: Rapporten mangler vesentlig informasjon om forutsetningene som er gjort for beregningene. Appendix 1 til rapporten gir en del informasjon, men er etter vår mening ikke nok for å kunne gjøre en god vurdering av om analysen er gjort på riktig grunnlag. Eksempler på informasjon som mangler er; link budsjett, DVB-T EIRP osv. 3.3 Telenors vurderinger av de foreslåtte interferensreduserende tiltak Tiltak for å redusere interferens vil høyst sannsynlig måtte innføres, og konsekvensene av dette må det tas hensyn til i den enkelte aktørs verdiberegning av dividenden. For å sikre god utnyttelse av dividenden, samt minst mulig skadelig interferens for DVB-T, er det derfor viktig for både selger og kjøper av dividenderessursene at de mest kostnadseffektive tiltakene iverksettes først, og at det ikke pålegges kostnadsdrivende tiltak som kan vise seg å ikke ha den ønskede effekt på det totale interferensbildet Side 6

7 Rapporten foreslår seks prioriterte tiltak for å redusere interferensproblemene. Disse tiltakene er basert på en analyse av interferens fra LTE BS og inn i DVB-T for DVB-T kanal 60 og LTE FDD1 i et område sør-vest for Oslo. Telenor Norge mener dette interferensbildet er mangelfullt, og kan lede til misvisende konklusjoner på effekten av de enkelte interferensreduserende tiltakene som rapporten foreslår. Telenor Norges syn på de foreslåtte tiltakene er oppsummert under. DVB-T mottakerfilter (Ad-hoc filter): Dette er etter Telenor Norges syn det tiltaket som går mest direkte på å løse hovedutfordringen ved interferens fra LTE mot DVB-T, dvs. at eksisterende DVB-T mottakere ikke filtrerer vekk dividendebåndet. Dette er også det mest kostnadseffektive tiltaket som raskt kan implementeres, og det vil bidra til både å redusere nabokanal interferens fra LTE BS inn i DVB-T og blokkering fra nærliggende LTE MS stasjoner. Telenor Norge har vurdert enkle filtre som er kommersielt tilgjengelige i dag og som etter vår oppfatning vil gi en vesentlig reduksjon av interferensproblemet. TX filter på LTE BS: Et filter på LTE BS vil i hovedsak ha effekt på den interferenskomponenten som skyldes ACL fra LTE800, mens den har liten eller ingen innvirkning på ACS komponenten til DVB-T mottakere. Forskjellige DVB-T mottakere har typisk svært varierende ytelse, og ofte vil ACS bidra med en større andel av den totale interferensen enn ACL. Det er derfor vanskelig å se at et filter på LTE BS vil ha den påståtte effekten. Bruk av vertikalt polariserte antenner for LTE: Telenor Norge stiller spørsmålstegn ved en antatt diskriminering på 16 db, siden denne maksimalverdien gjelder mellom to signaler som er ortogonalt polariserte. På grunn av flerbane 2 i LTE systemet vil mottatt polarisasjon ofte være endret i forhold til senderantennens opprinnelige polarisasjon. Også for bakkenettet må det antas at flerbane gjør seg gjeldende i mange områder. Telenor Norge er derfor tvilende til om man vil oppnå 16 db diskriminering i praksis. Et krav om vertikal polariserte antenner vil ha stor innvirkning på både dekningsområde og datahastighet for mobilt bredbånd i LTE800, samt gjøre det svært mye vanskeligere å få tillatelse og plass til å sette opp antenner siden antall LTE800- antenner må dobles. Dette vil være et svært tyngende tiltak for LTE800-operatøren fordi det fører til dårligere tjeneste for kunden og behov for flere basestasjoner. Forbedret DVB-T mottakerantenne: Dette kan i enkelte tilfeller være et godt tiltak siden kvaliteten på mottakerantenner for DVB-T kan være svært varierende. Ofte benyttes enkle antenneløsninger, eksempelvis bordantenner eller enkle utendørs antenner, og i tilfellene der det oppstår skadelig interferens fra LTE800 med slike antenneløsninger er det sannsynlig at en forbedret antenne kan løse problemet. En forbedret antenne i kombinasjon med et adhoc RX filter tror vi vil kunne utgjøre en svært effektiv kombinasjon i de vanskelige tilfellene hvor et RX filter alene ikke er nok. 2 LTE systemet benytter antenner med lavere høyde enn DVB-T. Det er derfor større sannsynlighet for sterke flerbanekomponenter på mottagerantennen sammenlignet med et signal fra en DVB-T sender som oftere vil kunne ha fri sikt Side 7

8 For et optimalt resultat kan det være behov for å benytte en profesjonell montør. Telenor Norge ønsker derfor å presisere at et slikt tiltak kan være riktig i en del tilfeller, men at det ikke vil være egnet i områder med mange berørte DVB-T kunder, og det bør derfor ikke være det første tiltaket som benyttes. Begrense bruk av FDD1: Telenor Norge kan ikke se at dette er et tiltak som kan benyttes, selv ikke som et midlertidig tiltak. Tilbyderen som er innehaver av FDD1 må stå fritt til å benytte denne frekvensressursen i hele Norge fra dag 1. Ekstra SFN fill-in stations for DVB-T: Dette kan i enkelte tilfeller være et egnet tiltak, men vil være kostbart. I tillegg vil et slikt tiltak føre til økt sannsynlighet for interferens fra DVB-T mot LTE800. Dette kan i noen situasjoner kunne medføre et behov for å øke antallet LTE800- basestasjoner, noe som i neste runde vil øke interferensen inn i DVB-T. 3.4 Kommentarer til rapportens konklusjoner og anbefalinger Med bakgrunn i tidligere kommentarer mener vi at interferensanalysen innehar en del mangler som gjør at feil konklusjoner og anbefalinger til tiltak kan trekkes. Telenor Norge mener at effekten av de manglene vi har påpekt bør undersøkes nærmere før endelige konklusjoner trekkes og krav utformes. De viktigste manglene er: Rapporten har ikke vurdert LTE MS interferens. Dette kan endre interferensbildet og dermed også virkningen og relevansen av de foreslåtte tiltakene Rapporten har ikke vurdert effekten av out of band interferens for flere kombinasjoner av DVB-T kanaler og FDD-blokker Anbefalinger til tiltak er kun basert på simulering av et lite område rundt Oslo og for et interferensbilde begrenset til MUX1 på kanal 60 og FDD1 I tillegg er Telenor Norge usikker på effekten av en del av tiltakene som anbefales, og har derfor følgende vurdering av disse: Re-planlegge DVB-T kanalene vekk fra tettbygde strøk: Selv om LTE800 basestasjonstettheten er lavere i landlige områder og derfor vil gi lavere interferens, kan dette bli utjevnet ved at det antagelig er forholdsmessig flere DVB-T kunder i slike områder enn i tettbygde strøk, samt at en større andel kunder opplever marginal DVB-T dekning. For en LTE tilbyder vil det også være enklere å utnytte tilgang på andre LTE-bånd i tettbygde strøk enn i landlige områder med tanke på interferens fra DVB-T inn i LTE800. LTE-kunder som opplever høy interferens på LTE800 vil ha terminaler som da automatisk velger et annet LTE bånd. I landlige områder vil ofte 800 MHz-båndet være det eneste frekvensbåndet for LTE de første årene. Det er derfor ikke gitt at en slik re-planlegging vil være gunstig for verken bakkenettet eller LTE-nettene Side 8

9 LTE power control: Telenor Norge er tvilende til at LTE power control kan avhjelpe skadelig interferens fra LTE800 mot DVB-T. ECC rapport 148 indikerer redusert ytelse på DVB-T mottakere ved et varierende LTE MS interferenssignal, og det kan antas at dette også er gjeldende for et varierende LTE BS interferenssignal. Vertikal polarisering av LTE BS sendeantenner: Som beskrevet i kapittel 3.3, er Telenor Norge tvilende til om 16 db diskriminering av mottatt LTE signal kan oppnås i praksis ved bruk av vertikalt polariserte LTE BS antenner. Siden tiltaket er omfattende for en LTE-tilbyder å etterkomme samtidig som det vil forringe tjenesten for kundene, mener vi effekten bør utredes grundig før dette tiltaket kommer til anvendelse i eventuelle krav og reguleringer for bruk av dividenden. Interferensreduserende tiltak gjennom LTE-design: Telenor Norge er inneforstått med at nettverksdesignet for LTE800-nettet må ta hensyn til kriterier for beskyttelsestiltak for DVB-T i frekvenstillatelsene. Ut over å ta slike hensyn, er vi usikre på hva rapporten mener tilbyderen skal ta hensyn til i nettverksdesignet, slik rapporten anbefaler. 4 Andre momenter rundt interferens mellom DVB-T og LTE800 som ikke er dekket av interferensanalysen 4.1 Avgrensninger i ansvarsforhold Telenor Norge mener det er enkelte tilfeller hvor LTE800 kan forstyrre DVB-T, men hvor tilbyderen av LTE800 ikke kan ta ansvar for å rette opp eventuelle problemer: 1. Ansvar i forhold til bakkenettets dekningsområde: Bakkenettet har et dekningsområde som er beregnet etter definert beregningsmetode som gir et offisielt dekningsområde der kunder med utvendig antenne skal kunne motta TV-signaler av god kvalitet. Dette innebærer dog at enkelte kunder vil kunne befinne seg utenfor offisielt dekningsområde, men allikevel kunne motta TV signaler. Eksempler er: Bakkenettkunder kan ha TV-signaler fra bakkenettet med en feltstyrke under den offisielle dekningsgrensen Bakkenettkunder kan ha TV-signaler fra bakkenettet gjennom innendørs antenne Bakkenettkunder kan ha feil på sin TV-installasjon, men allikevel klare å oppnå tilfredsstillende bilde I slike tilfeller kan selv små økninger av støynivået inn på DVB-T mottakeren medføre degradering eller bortfall av bilde. LTE800 tilbyderen kan ikke være ansvarlig for å rette opp problemer før det er konstatert at kunden er innenfor offisielt dekningsområde og at installasjonen er i orden Side 9

10 2. Nye kodemetoder: Ved innføring av nye kodemetoder av DVB-T signalene kan dette kreve bedre interferensbeskyttelse. I slike tilfeller må det påligge tilbyderen av TV-signalene å planlegge innføringen av nye kodemetoder slik at det ikke oppstår ytterligere interferensproblemer mellom DVB-T og LTE800. Beskyttelseskriterier må utformes med utgangspunkt i dagens bakkenett, og det kan ikke påligge innehaveren av frekvenser i dividenden å tilpasse LTE800-nettet til fremtidige endringer i bakkenettet. 3. Endringer av frekvensplan: Ved eventuelle endringer av frekvensplanen for DVB-T etter utbygging av LTE800 er det en fare for at flytting av de øvre kanalene i bakkenettet kan føre til at bakkenettkunder i områder som tidligere ikke var utsatt for skadelig interferens fra LTE800 får problemer. Hvis det pålegges innehaverne av frekvenser i dividenden tiltak på LTE BS i områder hvor de øvre kanalene i bakkenettet er i bruk, må disse tiltakene avgrenses til konkrete områder i forkant av auksjonen, og ikke utformes som et åpent krav om tilpassing til fremtidig endringer i eksempelvis bakkenettets kanalplan. 4.2 Andre mulige tiltak for å redusere skadelig interferens Telenor Norge foreslår også følgende tiltak i tillegg til de som nevnes i rapporten: Justering av eksisterende TV-antenne hos sluttbruker: Fordi man i Norge benytter et SFN nettverk vil noen kunder kunne motta samme DVB-T signal på samme frekvens fra ulike bakkenettsendere. I enkelte tilfeller vil det derfor være mulig å dreie mottagerantennen mot en annen sender og derved oppnå et godt nok signal, fordi en slik dreining da kan føre til økt isolasjon mot signaler fra nærliggende LTE BS Utskiftning av eksisterende DVB-T set-top-boks (STB) hos bakkenettkunde: ECC rapport 148, som rapporten bygger på, har vist at det er store kvalitetsforskjeller mellom de ulike DVB-T mottagerne for hvordan de håndterer interferens. Rapporten har eksempelvis konsekvent benyttet verdiene for de dårligste mottagerne. I tilfeller hvor førstehåndstiltak som for eksempel bruk av ad-hoc RX filter samt dreining eller utskiftning av mottagerantenne ikke hjelper, kan utskifting av STB til en med bedre kvalitet være et effektivt tiltak Side 10

11 5 Oppsummering og konklusjon Rapporten gir et visst inntrykk av omfanget av skadelig interferens, men er etter Telenor Norge sitt syn mangelfull. Den største begrensningen ved rapportens analyse er at den kun har vurdert interferens fra LTE BS, og ikke fra LTE MS. Telenor Norge mener at LTE MS også kan forårsake skadelig interferens mot DVB-T mottagerutstyr, og en utvidet interferensanalyse er derfor nødvendig. Basert på egne analyser mener Telenor Norge at DVB-T mottakerfilter er det enkelttiltak som vil gi best effekt, og at andre tiltak kun vil være nødvendig i begrenset omfang. I lys av de mangler og svakheter vi har påpekt ved rapporten ønsker Telenor Norge å foreslå følgende før endelige krav og regelverk til bruk av dividenden utformes: Gjennomføre interferensstudie også for LTE MS mot DVB-T Revurdere betydningen av de interferensreduserende tiltakene som er skissert i rapporten ved å ta hensyn til både LTE BS og LTE MS interferens Gjennomføre mer detaljert studie av effekten av vertikalt polariserte antenner for LTE800, og eventuelt gjennomføre tester Avgrensning av ansvarsforhold for tilbyderne av LTE800. Dvs. avklaring av hvilke interferenstilfeller det ikke er naturlig at tilbyderne av LTE800 er ansvarlige for å rette opp, se også kapittel Side 11

Merknader fra Alcatel-Lucent Norway AS (tidligere Alcatel Norway AS) til høringsdokument vedrørende tildeling av frekvenser i 800 MHz-båndet.

Merknader fra Alcatel-Lucent Norway AS (tidligere Alcatel Norway AS) til høringsdokument vedrørende tildeling av frekvenser i 800 MHz-båndet. Merknader fra Alcatel-Lucent Norway AS (tidligere Alcatel Norway AS) til høringsdokument vedrørende tildeling av frekvenser i 800 MHz-båndet. Alcatel-Lucent er potensiell leverandør av utstyr som bruker

Detaljer

Blir det nok frekvenser til mobilt bredbånd?

Blir det nok frekvenser til mobilt bredbånd? Blir det nok frekvenser til mobilt bredbånd? Nye frekvensbånd Samlivsproblemer i den digitale dividenden Geir Jan Sundal Avdelingsdirektør Post- og teletilsynet Mulige nye frekvensbånd (1) 800 MHz (790

Detaljer

Innspill og kommentarer til ATDI-rapporten om interferens fra LTE mot DTT

Innspill og kommentarer til ATDI-rapporten om interferens fra LTE mot DTT Felles uttalelse fra NRK, RiksTV og Norges televisjon Til Post- og teletilsynet firmapost@npt.no Oslo/Lysaker 05.06.2011 Innspill og kommentarer til ATDI-rapporten om interferens fra LTE mot DTT NRK, RiksTV

Detaljer

Høringsvar om sameksistens mellom den digitale kringkastingstjenester i 470-790 MHz og mobile tjenester i 790-862 MHz

Høringsvar om sameksistens mellom den digitale kringkastingstjenester i 470-790 MHz og mobile tjenester i 790-862 MHz Kringkastingsdivisjonen Postadresse: 0340 Oslo Post og Teletilsynet Postboks 93 4791 Lillesand Telefon direkte: 23 04 84 16 Mobil : 9062 4666 E-post: oyvind. vasaasem@nrk.no Norsk rikskringkasting as Foretaksreg.:

Detaljer

800/900/1800 MHz-auksjonen

800/900/1800 MHz-auksjonen 800/900/1800 -auksjonen Mobil Agenda 16. desember 2013 John-Eivind Velure Frekvenser på auksjon 800 -båndet 2 x 10 98 % befolkningsdekning 900 -båndet.1 Mobile Norway 31.12.2013 31.12.2013 2 x 9.8 31.12.2017

Detaljer

Frekvensbånd for mobilkommunikasjon i Norge dagens bruk, tillatelser, FDD/TDD, sameksistens, GSM-R og naboer

Frekvensbånd for mobilkommunikasjon i Norge dagens bruk, tillatelser, FDD/TDD, sameksistens, GSM-R og naboer Frekvensbånd for mobilkommunikasjon i Norge dagens bruk, tillatelser, FDD/TDD, sameksistens, GSM-R og naboer Tekna, seminar om mobilt bredbånd, 29. mars 2011 av John-Eivind Velure seksjonssjef i Post-

Detaljer

TILLATELSE TIL BRUK AV FREKVENSER AVSATT BRUKT TIL TREDJE GENERASJONS MOBILKOMMUNIKASJONSSYSTEM (3G)

TILLATELSE TIL BRUK AV FREKVENSER AVSATT BRUKT TIL TREDJE GENERASJONS MOBILKOMMUNIKASJONSSYSTEM (3G) TILLATELSE TIL BRUK AV FREKVENSER AVSATT BRUKT TIL TREDJE GENERASJONS MOBILKOMMUNIKASJONSSYSTEM (3G) Med hjemmel i lov av 4. juli 2003 nr. 83 om elektronisk kommunikasjon (ekomloven) 6-2 er ved vedtak

Detaljer

Høring om sameksistens mellom DTT og LTE

Høring om sameksistens mellom DTT og LTE Post-og teletilsynet Postboks 93 4791 Lillesand Oslo, 3. februar 2012 Høring om sameksistens mellom DTT og LTE Vi viser til PTs høring om sameksistens mellom DTT og LTE. RiksTV er som kjent den eneste

Detaljer

Fastsatt av Samferdselsdepartementet med hjemmel i lov av 4. juli 2003 nr. 83 om elektronisk kommunikasjon 6-2.

Fastsatt av Samferdselsdepartementet med hjemmel i lov av 4. juli 2003 nr. 83 om elektronisk kommunikasjon 6-2. FREKVENSTILLATELSE TIL TELENOR ASA Fastsatt av Samferdselsdepartementet med hjemmel i lov av 4. juli 2003 nr. 83 om elektronisk kommunikasjon 6-2. Tillatelsen trer i kraft 28. juni 2011 og gjelder til

Detaljer

Telenors svar på høring 5. april 5. juni om tildeling av frekvenser i 800 MHzbåndet

Telenors svar på høring 5. april 5. juni om tildeling av frekvenser i 800 MHzbåndet Telenors svar på høring 5. april 5. juni om tildeling av frekvenser i 800 MHzbåndet (dividenden) Telenors syn på forvaltningen av dividenden i hovedtrekk Dividenden er en unik ressurs som muliggjør gode

Detaljer

Frekvensforum 700 MHz bandet framleis til kringkasting? Trude Malterud adm.dir. trude.malterud@ntv.no

Frekvensforum 700 MHz bandet framleis til kringkasting? Trude Malterud adm.dir. trude.malterud@ntv.no Frekvensforum 700 MHz bandet framleis til kringkasting? Trude Malterud adm.dir. trude.malterud@ntv.no 10. September 2014 NTVs frekvensblokk NTVs konsesjon omfatter både en frekvenstillatelse på 320 MHz

Detaljer

Rapport: Trådløse mikrofoner for bruk i DVB-T båndet 470 MHz 790 MHz.

Rapport: Trådløse mikrofoner for bruk i DVB-T båndet 470 MHz 790 MHz. Rapport: Trådløse mikrofoner for bruk i DVB-T båndet 470 MHz 790 MHz. Målingene utført av: Rapport skrevet av: Oppdragsgiver: Erik Johnsbråten, Johnny Høvik og Per Granby (Postog teletilsynet, seksjon

Detaljer

Høringsmøte om Digital radio. Innspill fra Radio Agder AS

Høringsmøte om Digital radio. Innspill fra Radio Agder AS Høringsmøte om Digital radio Innspill fra Radio Agder AS Initiativ fra KKD Legge forholdene til rette for at alle får anledning til å etablere digitale radiosendinger med alle digitale standarder. Regulere

Detaljer

Fylkesrådet i Nord-Trøndelag Nord-Trøndelag fylkeskommune

Fylkesrådet i Nord-Trøndelag Nord-Trøndelag fylkeskommune Fylkesrådet i Nord-Trøndelag Nord-Trøndelag fylkeskommune SAKSPROTOKOLL Sak nr. 11/91 Høringsuttalelse - Tildeling av 800 MHz båndet for bruk til mobilt bredbånd Behandlet/Behandles av Møtedato Sak nr.

Detaljer

Mobile tjenester i 700 MHz- båndet?

Mobile tjenester i 700 MHz- båndet? Mobile tjenester i 700 MHz- båndet? Tekniske konsekvenser for det digitale bakkenettet for TV 2. januar 2015 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Sammendrag... 6 1 2 3 4 5 Innledning... 11 1.1

Detaljer

Vår virksomhet omfatter etter oppkjøpet av Tele2 pr. i dag merkevarene Chess, One Call, MyCall og NetCom.

Vår virksomhet omfatter etter oppkjøpet av Tele2 pr. i dag merkevarene Chess, One Call, MyCall og NetCom. 1 (5) Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep. 0030 OSLO postmottak@sd.dep.no Oslo 15.9.2015 Høring Nasjonal kommunikasjonsmyndighets rapport om leveringspliktige elektroniske kommunikasjonstjenester

Detaljer

Konkurranse, regulering og digital dividende

Konkurranse, regulering og digital dividende Konkurranse, regulering og digital dividende Direktør Willy Jensen Post- og teletilsynet Telecom Line, 18. mai 2010 Utvikling i antall tilbydere 2006 2007 2008 2009 Fasttelefoni 83 93 87 90 herav: bredbåndstelefoni

Detaljer

UTKAST TIL SPEKTRUMSTILLATELSE FOR 900 MHz-BÅNDET

UTKAST TIL SPEKTRUMSTILLATELSE FOR 900 MHz-BÅNDET UTKAST TIL SPEKTRUMSTILLATELSE FOR 900 MHz-BÅNDET Spektrumstillatelse nummer [XXXXX] til bruk av frekvenser i båndene [XX-XX MHz og XX-XX MHz] 1. Rett til bruk av frekvenser Med hjemmel i lov 4. juli 2003

Detaljer

Hvilke tekniske utfordringer møter man ved innføring av Tetra offshore?

Hvilke tekniske utfordringer møter man ved innføring av Tetra offshore? Hvilke tekniske utfordringer møter man ved innføring av Tetra offshore? Frekvensvalg Dekning Hvordan oppnå tilfredsstillende dekning? God dekning (over alt) er helt avgjørende for et godt resultat og fornøyde

Detaljer

Svar på høring - rammevilkår for lokalradio i forbindelse med digitalisering av radiomediet

Svar på høring - rammevilkår for lokalradio i forbindelse med digitalisering av radiomediet W Kulturdepartementet Postboks 8030 DEP 0030 OSLO Vår ref.: 1405437-3 - 513.4 Vår dato: 14.1.2015 Deres ref.: Deres dato: Saksbehandler: Vibeke Skofsrud Svar på høring - rammevilkår for lokalradio i forbindelse

Detaljer

Elektronisk kommunikasjon prioritering av kraftforsyningen?

Elektronisk kommunikasjon prioritering av kraftforsyningen? Elektronisk kommunikasjon prioritering av kraftforsyningen? Fredrik W. Knudsen Seksjonssjef Trondheim, 27.mai 2010 1 Oversikt Litt om Post- og teletilsynet (PT) Gjeldende ekomregelverk (teorien) Erfaringer

Detaljer

RIksTV. rapport. Høring. om digital dividende i Norge. Sendes pr e-post til: Kultur- og kirkedepartementet Samferdselsdepartementet

RIksTV. rapport. Høring. om digital dividende i Norge. Sendes pr e-post til: Kultur- og kirkedepartementet Samferdselsdepartementet Sendes pr e-post til: Kultur- og kirkedepartementet Samferdselsdepartementet RIksTV Høring rapport om digital dividende i Norge RiksTV viser til departementenes høring av rapporten avgitt av arbeidsgruppe

Detaljer

Når det gjelder hvilke punkter som berører lokalradio, er det følgende hovedpunkter i strategien som vi har konkrete anmerkninger til:

Når det gjelder hvilke punkter som berører lokalradio, er det følgende hovedpunkter i strategien som vi har konkrete anmerkninger til: Post- og Teletilsynet Postboks 93 4791 LILLESAND Sendt via e-post: firmapost@npt.no Oslo, 10. Oktober 2014 HØRINGSINNSPILL FREKVENSSTRATEGI 2015-2016 Norsk Lokalradioforbund viser til at PT ønsker innspill

Detaljer

Fig 1A Ideell jord. Høyde λ/2 Fig 1D Tørr jord. Høyde λ/2. Fig 1B Ideell jord. Høyde λ/4 Fig 1E Tørr jord. Høyde λ/4

Fig 1A Ideell jord. Høyde λ/2 Fig 1D Tørr jord. Høyde λ/2. Fig 1B Ideell jord. Høyde λ/4 Fig 1E Tørr jord. Høyde λ/4 HF-antenner Av Snorre Prytz, Forsvarets forskningsinstitutt Generelt om NVIS-antenner En NVIS (Near Vertical Incident Skyvave) antenne skal dirigere mest mulig av RF effekten rett opp. Effekten blir reflektert

Detaljer

Tildelte spektrumstillatelser

Tildelte spektrumstillatelser Tildelte spektrumstillatelser Dette er en oversikt som viser tillatelser til å bruke radiofrekvenser som har blitt tildelt som spektrumstillatelser. De fleste spektrumstillatelsene gir brukerne rett til

Detaljer

1 Ot.prp. nr. 58 (2002-2003), pkt. 12.2.1 (s. 68).

1 Ot.prp. nr. 58 (2002-2003), pkt. 12.2.1 (s. 68). Forbrukerrådet Postboks 4594 Nydalen 0404 OSLO 17.08.05 Brukerklagenemnda for elektronisk kommunikasjon kommentarer til utkast Det vises til Forbrukerrådets oversendelse av utkast til avtale og drift av

Detaljer

6.5.2010 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 20. desember 2005

6.5.2010 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 20. desember 2005 Nr. 23/393 KOMMISJONSVEDTAK 2010/EØS/23/43 av 20. desember 2005 om harmonisering av frekvensbåndet 169,4-169,8125 MHz i Fellesskapet(*) [meddelt under nummer K(2005) 5003] (2005/928/EF) KOMMISJONEN FOR

Detaljer

Hvor går bakkebasert kringkasting?

Hvor går bakkebasert kringkasting? Hvor går bakkebasert kringkasting? Øyvind Vasaasen, sjef sikkerhet, beredskap og distribusjon Frekvensforum 18.september 2013 19.09.2013 1 DAB-nettet Ferdigstilles sommeren 2014 Avtale med Norkring frem

Detaljer

Side 1 av 5. www.infolink.no post@infolink.no. Infolink Datatjenester AS Ensjøveien 14, 0655 Oslo. Telefon 22 57 16 09 Telefax 22 57 15 91

Side 1 av 5. www.infolink.no post@infolink.no. Infolink Datatjenester AS Ensjøveien 14, 0655 Oslo. Telefon 22 57 16 09 Telefax 22 57 15 91 Side 1 av 5 En grunnleggende guide til trådløst nettverk WiFi er et begrep som brukes om trådløst nettverk og internett. WiFi er et bransjenavn som inkluderer en rekke standarder for trådløs overføring

Detaljer

Fast og mobilt Internett - trenger vi begge overalt? Direktør Torstein Olsen Post- og teletilsynet NextStep Bredbånd - 24.

Fast og mobilt Internett - trenger vi begge overalt? Direktør Torstein Olsen Post- og teletilsynet NextStep Bredbånd - 24. Fast og mobilt Internett - trenger vi begge overalt? Direktør Torstein Olsen Post- og teletilsynet NextStep Bredbånd - 24. september 2013 Fast bredbånd. Utvikling i antall abonnement i privatmarkedet Antall

Detaljer

Anbefalinger til Standardiseringsrådet vedrørende utredning av standarder for informasjonssikkerhet

Anbefalinger til Standardiseringsrådet vedrørende utredning av standarder for informasjonssikkerhet Anbefalinger til Standardiseringsrådet vedrørende utredning av standarder for informasjonssikkerhet Bakgrunn Utredningen av standarder for informasjonssikkerhet har kommet i gang med utgangspunkt i forprosjektet

Detaljer

Notat. Bredbåndsdekning i Norge. - Oppdatering per oktober 2006. 1 Innledning og sammendrag. 2 Drivere for dagens dekning

Notat. Bredbåndsdekning i Norge. - Oppdatering per oktober 2006. 1 Innledning og sammendrag. 2 Drivere for dagens dekning Notat Til: Fornyings- og administrasjonsdepartementet Fra: Nexia DA Dato: 8. september 2005 Nexia DA Rosenkrantzgt. 22 Postboks 1853 Vika N - 0123 OSLO Telephone: + 47 23 11 48 00 Fax: + 47 23 11 48 10

Detaljer

Høringsuttalelse vedrørende den digitale dividenden

Høringsuttalelse vedrørende den digitale dividenden 2(006/i-y- 2z-ova-- 0 Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 Oslo Vår ref.: 502853-00I tpd Deres ref.: 2007/00024 ÆF 2006/05722 ME/ME3 7..PØ Ansvarlig partner: Torleif P. Dahl Oslo, I.1. juli

Detaljer

Hva er bredbånd? Kort om begreper, regelverk, nett og teknologier. Torgeir Alvestad Sjefingeniør Post- og teletilsynet

Hva er bredbånd? Kort om begreper, regelverk, nett og teknologier. Torgeir Alvestad Sjefingeniør Post- og teletilsynet Hva er bredbånd? Kort om begreper, regelverk, nett og teknologier Torgeir Alvestad Sjefingeniør Post- og teletilsynet Seminar om bredbåndsutbygging, Gardermoen 24.10-2011 Hva sier regelverket? Definisjoner

Detaljer

Konsekvensutredningsprogrammet, som NVE har fastsatt den 1.sept. 2011 krever følgende utredninger:

Konsekvensutredningsprogrammet, som NVE har fastsatt den 1.sept. 2011 krever følgende utredninger: Til: Fra: Hybrid Tech Skveneheii AS Norconsult v/franziska Ludescher Dato: 2013-05-15 Konsekvensutredningsprogram Konsekvensutredningsprogrammet, som NVE har fastsatt den 1.sept. 2011 krever følgende utredninger:

Detaljer

Rapport: Måling av elektromagnetisk feltnivå. Bekketunet barnehage Hjalmar Johansensgate 4, 4019 Stavanger.

Rapport: Måling av elektromagnetisk feltnivå. Bekketunet barnehage Hjalmar Johansensgate 4, 4019 Stavanger. Vårt saksnr. 0805557 Rapport: Måling av elektromagnetisk feltnivå Bekketunet barnehage Hjalmar Johansensgate 4, 4019 Stavanger. Målingen utført av: Tor Mydland, overing. FK, Post- og teletilsynet Anders

Detaljer

Korrigert Rapport: Måling av elektromagnetisk feltstyrke. Dueveien 15, Frogner Senter

Korrigert Rapport: Måling av elektromagnetisk feltstyrke. Dueveien 15, Frogner Senter Vårt saksnr. 0905467 Korrigert Rapport: Måling av elektromagnetisk feltstyrke Dueveien 15, Frogner Senter Det er utført måling av feltstyrke i tre forskjellige målepunkter. Største verdi ble målt på taket

Detaljer

Fakta om mottaksforhold i det digitale bakkenettet

Fakta om mottaksforhold i det digitale bakkenettet Fakta om mottaksforhold i det digitale bakkenettet Det digitale bakkenettet sender signaler på frekvenskanalene K21 til K60, som ligger i det vi kaller UHF-båndet. For å ta imot disse signalene trenger

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO HBE-09/4426-1 K23 &18 23434/09 27.04.2009. Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO HBE-09/4426-1 K23 &18 23434/09 27.04.2009. Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksfremlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO HBE-09/4426-1 K23 &18 23434/09 27.04.2009 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for miljø og utbygging

Detaljer

Feilsøkning på Passiv Inter Modulasjons problemer ute i felt

Feilsøkning på Passiv Inter Modulasjons problemer ute i felt Feilsøkning på Passiv Inter Modulasjons problemer ute i felt Av Nicholas Cannon, Anritsu, USA 1.0 Innledning Introduksjon av høy hastighets data overføring på mobile kommunikasjons nett har økt nettverks

Detaljer

Frekvensstrategi for Nasjonal kommunikasjonsmyndighet 2015 2016

Frekvensstrategi for Nasjonal kommunikasjonsmyndighet 2015 2016 Frekvensstrategi for Nasjonal kommunikasjonsmyndighet 2015 2016 Nasjonal kommunikasjonsmyndighet Besøksadresse: Nygård 1, Lillesand Postadresse: Postboks 93 4791 LILLESAND Tel: 22 82 46 00 Fax: 22 82 46

Detaljer

Bredbånd i Norge 2015 22. oktober 2015

Bredbånd i Norge 2015 22. oktober 2015 Bredbånd i Norge 2015 22. oktober 2015 [SKRIV INN TEKST] POST- PJKJKJKJK Sammendrag Rapporten omhandler utviklingen i tilgang og anvendelse av fast og mobilt bredbånd i Norge. I kapittel 2 sammenlignes

Detaljer

TILDELING AV FREKVENSER I 800 MHz BÅNDET, HERUNDER SPØRSMÅLSSTILLINGER KNYTTET TIL TILDELING AV FREKVENSRESSURSER I 900 OG 1800 MHZ BÅNDENE - HØRING

TILDELING AV FREKVENSER I 800 MHz BÅNDET, HERUNDER SPØRSMÅLSSTILLINGER KNYTTET TIL TILDELING AV FREKVENSRESSURSER I 900 OG 1800 MHZ BÅNDENE - HØRING Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO Att.: Jarl Kristen Fjerdingby Deres ref.: "800 MHz" Oslo, 5. juni 2011 TILDELING AV FREKVENSER I 800 MHz BÅNDET, HERUNDER SPØRSMÅLSSTILLINGER KNYTTET

Detaljer

FRA FM-KRINGKASTING TIL DAB-KRINGKASTING INNEN 2017

FRA FM-KRINGKASTING TIL DAB-KRINGKASTING INNEN 2017 FRA FM-KRINGKASTING TIL DAB-KRINGKASTING INNEN 2017 ITS-FORUM 03.12.2015 Petter Hox NRK Radio kringkasting Kringkasting: En til alle Innenfor et bestemt område kan en frekvens kun bære en radiokanal FM

Detaljer

Data og kommunikasjon

Data og kommunikasjon Vg1 Fosbæk, Vangsnes, Venås Data og kommunikasjon Vg1 elektrofag Illustrasjoner til Data og kommunikasjon Vg1 elektrofag Kapittel 6 Illustrasjonene kan brukes fritt i undervisningen Elforlaget 2009 TV-antenne

Detaljer

Nye standarder for WiMAX: IEEE 802.16j og 802.16m

Nye standarder for WiMAX: IEEE 802.16j og 802.16m Nye standarder for WiMAX: IEEE 802.16j og 802.16m TEKNA Seminar: WiMAX - trådløse bredbåndsnett Presentert av Tor Andre Myrvoll, SINTEF Oversikt To nye utvidelser av IEEE 802.16-standarden: IEEE 802.16j

Detaljer

EMC - EMI. EMI er radioamatørenes hovedutfordring. Fortellingen om hvorfor det har blitt slik LA6TP 1

EMC - EMI. EMI er radioamatørenes hovedutfordring. Fortellingen om hvorfor det har blitt slik LA6TP 1 EMC - EMI EMI er radioamatørenes hovedutfordring Fortellingen om hvorfor det har blitt slik LA6TP 1 EMC EMI EMC problem EMC Elektromagnetisk kompatibilitet EMI Elektromagnetisk interferens La oss glemme

Detaljer

HØRING OM AKTIVITETSPLIKT FOR SOSIALHJELPSMOTTAKERE

HØRING OM AKTIVITETSPLIKT FOR SOSIALHJELPSMOTTAKERE HØRING OM AKTIVITETSPLIKT FOR SOSIALHJELPSMOTTAKERE RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: Larvik kommune støtter innføring av aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere. Kommunen forutsetter at den tilføres tilstrekkelige

Detaljer

Tiltak for å redusere eksponering

Tiltak for å redusere eksponering Tiltak for å redusere eksponering AMS kurs 07. november 2015 Jostein Ravndal - www.emf-consult.com 1 Reduksjon i dataoverføring Mindre dataoverføring gir redusert eksponering: Forskriftens 4-3 sier Måleverdiene

Detaljer

Digital TV i Norge Gruppe 1, innlevering 1 DIG3800 / DIG4800

Digital TV i Norge Gruppe 1, innlevering 1 DIG3800 / DIG4800 Digital TV i Norge Gruppe 1, innlevering 1 DIG3800 / DIG4800 Anne, anneho@ifi.uio.no Lise, lisevi@ifi.uio.no Karl-Erik,karlerir@ifi.uio.no Petter, petteha@ifi.uio.no DIGITAL TV I NORGE...1 KONSESJON OG

Detaljer

Konsesjonsvilkår for P4 Radio Hele Norge ASA i perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2013

Konsesjonsvilkår for P4 Radio Hele Norge ASA i perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2013 Konsesjonsvilkår for P4 Radio Hele Norge ASA i perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2013 Med hjemmel i 2-1, 1. og 2. ledd i lov 4. desember 1992 nr. 127 om kringkasting har Kultur- og kirkedepartementet

Detaljer

Tildeling av Lokalradioblokka

Tildeling av Lokalradioblokka Tildeling av Lokalradioblokka Oppsummeringsdokument s og Nkoms vurderinger etter høring av utkast til auksjonsregler med vedlegg 12. februar 2016 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Fortrinnsrett for

Detaljer

Nye Ahus. Bilag B10 Frekvensplan Nye Ahus

Nye Ahus. Bilag B10 Frekvensplan Nye Ahus Prosjekt: Nye Ahus Tittel: Bilag B10 Frekvensplan Nye Ahus 3 Oppdatert 10.12.08 MT ØAA BM 2 FDV-dokumentasjon 15.11.08 MT ØAA BM 1 UTKAST 11.09.07 MT ØAA BM Rev. Beskrivelse Rev. Dato Utarbeidet Kontroll

Detaljer

Stråling fra moderne kommunikasjonsutstyr

Stråling fra moderne kommunikasjonsutstyr Stråling fra moderne kommunikasjonsutstyr Fevik 7. september 2012 Per Eirik Heimdal seksjonssjef Post- og teletilsynet Post- og teletilsynet Direktør Torstein Olsen Administrasjon Marked Nett Frekvens

Detaljer

Det rettslige grunnlaget for å kreve betaling følger av ekomloven 12-2 første ledd. Bestemmelsen lyder slik:

Det rettslige grunnlaget for å kreve betaling følger av ekomloven 12-2 første ledd. Bestemmelsen lyder slik: Vedlegg 2 - Kravspesifikasjon 1. Bakgrunn Samfunnsoppdraget for Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) fremgår av ekomloven 1 1-1 som sier at Nkom skal arbeide for å sikre brukerne i hele landet gode,

Detaljer

Eksempel på prosess for skifte fra analoge til digitale trygghetsalarmer

Eksempel på prosess for skifte fra analoge til digitale trygghetsalarmer Eksempel på prosess for skifte fra analoge til digitale trygghetsalarmer Generell prosess Skifte fra analoge til digitale trygghetsalarmer vil nødvendigvis skje trinnvis med ulik takt og form i de forskjellige

Detaljer

Outsourcing av småceller/femtoceller

Outsourcing av småceller/femtoceller Outsourcing av småceller/femtoceller Teknas kursdager, Trondheim 9. januar 2014 Geir Ove Jenssen CTO Norsk mobildekning i media 2013: Mobildekning på jobben Moderne energieffektive bygg stopper signalene

Detaljer

HØRING BILAVGIFTER SAKSNR: 2014/479448

HØRING BILAVGIFTER SAKSNR: 2014/479448 Skattedirektoratet att: skd-regelforslag@skatteetaten.no Deres ref: Oslo, 29. juni 2015 Vår ref: Iman Winkelman/ 15-19374 HØRING BILAVGIFTER SAKSNR: 2014/479448 Virke viser til mottatt høringsbrev og høringsnotat

Detaljer

Bredbånd i Norge 2014 30. oktober 2014

Bredbånd i Norge 2014 30. oktober 2014 Bredbånd i Norge 2014 30. oktober 2014 [SKRIV INN TEKST] POST- PJKJKJKJK Sammendrag Rapporten omhandler utviklingen i tilgang og anvendelse av fast og mobilt bredbånd i Norge. I kapittel 2 sammenlignes

Detaljer

Bakkebasert TV uten 700 MHz-båndet Kostnader og økonomiske konsekvenser. Utarbeidet for Post- og teletilsynet

Bakkebasert TV uten 700 MHz-båndet Kostnader og økonomiske konsekvenser. Utarbeidet for Post- og teletilsynet Kostnader og økonomiske konsekvenser Utarbeidet for Post- og teletilsynet Analysen er gjennomført av Jan Morten Ruud og Harald Wium Lie i tidsrommet mars til juni 2014. Vi ønsker å takke Norkring, NRK,

Detaljer

Vnett Multi gir deg enkel tilgang til dagens og morgendagens informasjonsteknologi i din nye bolig

Vnett Multi gir deg enkel tilgang til dagens og morgendagens informasjonsteknologi i din nye bolig Vnett Multi gir deg enkel tilgang til dagens og morgendagens informasjonsteknologi i din nye bolig Fortsatt bygges det boliger i Norge som ikke er tilrettelagt for informasjonsteknologi Uten Vnett Multi:

Detaljer

Vedrørende klage på tilgangsvilkår for nasjonal gjesting marginskvis

Vedrørende klage på tilgangsvilkår for nasjonal gjesting marginskvis Network Norway AS Postboks 6258 Etterstad 0603 OSLO Vår ref.:0902010-223 - 411.7 Vår dato: 13.12.2013 Deres ref.: PKS/18589/003 Deres dato: 5.7.2013 Saksbehandler: IVO, KOL, OAU Vedrørende klage på tilgangsvilkår

Detaljer

Finansdepartementets fortolkningsuttalelse av 19. desember 2007 til forskrift om justering av inngående merverdiavgift for kapitalvarer

Finansdepartementets fortolkningsuttalelse av 19. desember 2007 til forskrift om justering av inngående merverdiavgift for kapitalvarer Finansdepartementets fortolkningsuttalelse av 19. desember 2007 til forskrift om justering av inngående merverdiavgift for kapitalvarer Finansdepartementet har i forbindelse med ikrafttredelsen 1. januar

Detaljer

Mobilbruk, radiosignaler og helse

Mobilbruk, radiosignaler og helse Mobilbruk, radiosignaler og helse Mobilbruk, radiosignaler og helse. Brosjyren er utgitt av Telenor i samarbeid med NetCom og Mobile Norway i juli 2010. Mobilbruk, radiosignaler og helse Hvordan fungerer

Detaljer

Avhengighet til ekom-tjenester > ROS-analyser. Egil Arvid Andersen, Fagansvarlig Samfunnssikkerhet Telenor Norge

Avhengighet til ekom-tjenester > ROS-analyser. Egil Arvid Andersen, Fagansvarlig Samfunnssikkerhet Telenor Norge Avhengighet til ekom-tjenester > ROS-analyser Egil Arvid Andersen, Fagansvarlig Samfunnssikkerhet Telenor Norge Krise i telenettet er du forberedt? Er du kritisk avhengig av telekommunikasjon? Har du fordelt

Detaljer

Myndighetenes ønske om bredbånd til alle Er 100 Mbit/s realisme eller utopi?

Myndighetenes ønske om bredbånd til alle Er 100 Mbit/s realisme eller utopi? Myndighetenes ønske om bredbånd til alle Er 100 Mbit/s realisme eller utopi? Statssekretær Reynir Jóhannesson EKOM-konferansen 12. oktober 2015 Bredbåndsrapport 2015 Bredbåndsdekning i Norge 2015 - hastigheter

Detaljer

Radiosignaler og helse

Radiosignaler og helse Radiosignaler og helse Radiosignaler og helse. Brosjyren er utgitt av Telenor i samarbeid med NetCom og Mobile Norway i januar 2010. Påvirker mobilnettene vår helse? I denne brosjyren vil mobiloperatørene

Detaljer

8. VIDEO UT 9. Betjeningsknapper 10. STRØM-indikator 11. PAL-indikator 12. Kanalvalgbryter 13. VIDEO INN. A. Meny B. Zoom C.

8. VIDEO UT 9. Betjeningsknapper 10. STRØM-indikator 11. PAL-indikator 12. Kanalvalgbryter 13. VIDEO INN. A. Meny B. Zoom C. Produktinformasjon SENDER MOTTAKER 1. Antenne 2. VGA UT 3. VGA INN 4. AUDIO INN 5. S-VIDEO 6. Strømtilførsel 7. Kontrollknapper BETJENINGS- KNAPPER Kabler Type 8. VIDEO UT 9. Betjeningsknapper 10. STRØM-indikator

Detaljer

Bredbånd - full dekning - utbygging med LTE - 30 Mbit/s målsetting

Bredbånd - full dekning - utbygging med LTE - 30 Mbit/s målsetting Bredbånd - full dekning - utbygging med LTE - 30 Mbit/s målsetting Mars 2011 1 Bakgrunn, formål og metode Dette notatet drøfter problemstillinger som ble diskutert i arbeidsmøte den 13. januar 2011: Hvor

Detaljer

Ny tilskuddsordning for bredbåndsutbygging Målsetting, kriterier og søknadsopplegg

Ny tilskuddsordning for bredbåndsutbygging Målsetting, kriterier og søknadsopplegg Ny tilskuddsordning for bredbåndsutbygging Målsetting, kriterier og søknadsopplegg Kjell Hansteen Post- og teletilsynet Bredbånds og næringsmuligheter KSBedrift, Oslo 22/1/20134 Nasjonal tilskuddsordning

Detaljer

styremøte i LVSH 19.09.07

styremøte i LVSH 19.09.07 styremøte i LVSH 19.09.07 Forfatter: Stein Wilthil Øhrn Her følger sakspapirene til styremøtet i LVSH 19. september 2007 SAK 1 2007/2008 Oppsummering av landskonferansen

Detaljer

Protokoll fra møte i Barn-, ungdom- og kulturkomiteen 13. juni 2013. Handlingsplan for SaLTo-arbeidet i Bydel Vestre Aker 2013-2016

Protokoll fra møte i Barn-, ungdom- og kulturkomiteen 13. juni 2013. Handlingsplan for SaLTo-arbeidet i Bydel Vestre Aker 2013-2016 Oslo kommune Bydel Vestre Aker Møteinnkalling 5/13 Møte: Barn-, ungdom- og kulturkomiteen Møtested: Møterom Rødkleiva, inngang på baksiden av bygget. Sørkedalsveien 150 Møtetid: 29.08.2013 kl. 17:00 Sekretariat:

Detaljer

Mobildekning i tunneler

Mobildekning i tunneler Mobildekning i tunneler TEKNA: Teleforum på Kursdagene 9. - 10. januar 2014, Rica Nidelven Hotel, Trondheim Presentert av: Kenneth Andersen Site Service AS Email: kenneth.andersen@siteservice.no Telekom

Detaljer

Høringsinnspill - forslag til endringer i forskrift om engangsavgift - innføring av en refusjonsordning for engangsavgift ved eksport av motorvogner

Høringsinnspill - forslag til endringer i forskrift om engangsavgift - innføring av en refusjonsordning for engangsavgift ved eksport av motorvogner Toll- og avgiftsdirektoratet Særavgiftsavdelingen, Postboks 8122 Dep, 0032 OSLO. Høringsinnspill - forslag til endringer i forskrift om engangsavgift - innføring av en refusjonsordning for engangsavgift

Detaljer

UTKAST Foreløpige innspill fra NBBL til nye energiregler i TEK15 -

UTKAST Foreløpige innspill fra NBBL til nye energiregler i TEK15 - Oslo, 15. november 2013 UTKAST Foreløpige innspill fra NBBL til nye energiregler i TEK15 - Det vises til Direktoratet for Byggkvalitet (DiBK) sitt arbeid med nye energiregler i TEK basert på Rambølls rapport:

Detaljer

NRK Brennpunkt klagde saken inn for klagenemnda ved brev av 5. august 2008.

NRK Brennpunkt klagde saken inn for klagenemnda ved brev av 5. august 2008. Nemndsvedtak i saksnummer: 2008/07 Klager: Innklaget: NRK Brennpunkt v/ Espen Andersen og Anders Børringbo FG 22, 0340 OSLO Telenor ASA v/ Bjørn Amundsen Snarøyveien 30 1360 FORNEBU Saksbehandlingen etablering

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 99142 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H04B 7/4 (06.01) H01Q 3/26 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.04.08 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

Del 1 - Prioritering av inntil 10000 abonnenter begrenset til tale

Del 1 - Prioritering av inntil 10000 abonnenter begrenset til tale Post- og teletilsynet Postboks 93 4791 Lillesand Deres ref Vår ref Dato 1203644-4 004 2013/3176-1 Bergen 25.03.13 Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap (KoKom) ønsker med

Detaljer

Tillegg til bruksanvisning på modell PR-D3. Gjelder DAB modulen på modell DPR 45 Hvordan bruke din digitale mottaker DAB 1. Trykk på knappen for Standby for å slå på din digitale mottaker. Dersom den digitale

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Svelvik kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: kjetil.dalheim@svelvik.kommune.no Innsendt av: Kjetil Dalheim

Detaljer

2-Port transmisjons målinger for Anritsu RF og mikrobølge håndholdte instrumenter

2-Port transmisjons målinger for Anritsu RF og mikrobølge håndholdte instrumenter Anritsu brukertips : 2-Port transmisjons målinger for Anritsu RF og mikrobølge håndholdte instrumenter Opsjon 21: Dette brukertips dokumentet beskriver bruk av opsjon 21, med navn Transmission Measurement

Detaljer

Kapittel 11. Multipleksing og multippel aksess

Kapittel 11. Multipleksing og multippel aksess Kapittel 11 Multipleksing og multippel aksess Innledning s. 657 Multipleksing og multippel aksess (MA) Flere datastrømmer, f.eks. brukere Én kanal Kommunikasjonsmedium Multiplekser Demultiplekser Flere

Detaljer

RC-channel Analyzer Slå på skanneren Velg riktig modus 3. Sjekking av sender Ta frekvensklype til den aktuelle sender/frekvens som skal sjekkes.

RC-channel Analyzer Slå på skanneren Velg riktig modus 3. Sjekking av sender Ta frekvensklype til den aktuelle sender/frekvens som skal sjekkes. RC-channel Analyzer Denne skanneren er konsruert for å teste RC-sendere og å ha en viss kontroll med støy i nærområdet. Man kan aldri stole blindt på informasjonen displayet gir, men med litt trening vil

Detaljer

Fra analogt til digitalt telenett: Hva skjer med trygghetsalarmene?

Fra analogt til digitalt telenett: Hva skjer med trygghetsalarmene? Fra analogt til digitalt telenett: Hva skjer med trygghetsalarmene? Det tradisjonelle analoge telefoninettet skal etter hvert fases ut. Hva betyr dette for trygghetsalarmene, og hvilke alternativer finnes?

Detaljer

Praktisering av støyregelverket i Statens vegvesen

Praktisering av støyregelverket i Statens vegvesen Praktisering av støyregelverket i Statens vegvesen Innendørs støynivå - kartlegging og tiltak Strategisk støykartlegging Støyvarselkart Torunn Moltumyr Innendørs støynivå Kartlegging og tiltak «Opprydding»

Detaljer

Behov for bedre framkommelighet for kollektivtrafikken i bygater!

Behov for bedre framkommelighet for kollektivtrafikken i bygater! Behov for bedre framkommelighet for kollektivtrafikken i bygater! NVTF-Østlandet 19. november Kjersti Midttun, Ruter millioner flere påstigninger sammenlignet med 2012 Fra 2012 til 2013 har veksten i trafikken

Detaljer

Innspill til deres sluttbehandling av søknad om Sauland kraftverk i Hjardal kommune i Telemark

Innspill til deres sluttbehandling av søknad om Sauland kraftverk i Hjardal kommune i Telemark Til Olje og energidepartementet v/ Energi-og vannressursavdelingen 4. juni 2014 Innspill til deres sluttbehandling av søknad om Sauland kraftverk i Hjardal kommune i Telemark WWF, Sabima og Naturvernforbundet

Detaljer

Informasjon om anleggskonsesjoner i lokalradioblokka

Informasjon om anleggskonsesjoner i lokalradioblokka Informasjon om anleggskonsesjoner i lokalradioblokka Juli 2012 Innhold 1. Bakgrunn... 2 2. Nærmere om Lokalradioblokka... 2 3. Om anleggskonsesjonen... 2 4. Forskjellen mellom analoge og digitale nett...

Detaljer

JSB-196GM Radiostasjon

JSB-196GM Radiostasjon JSB-196GM Radiostasjon Norsk betjening ProNav as Tlf. 51494300 Fax. 51492100 Fiskarvik Maritime Senter, 4370 Egersund mail@pronav.no www.pronav.no Juni 2002 1.0 Forkortelser ATS: Automatisk Antenneavstemning

Detaljer

Digitale dividende, utnyttelse av de ledige frekvensene. Bjarte Sørhus Post- og teletilsynet

Digitale dividende, utnyttelse av de ledige frekvensene. Bjarte Sørhus Post- og teletilsynet Digitale dividende, utnyttelse av de ledige frekvensene Bjarte Sørhus Post- og teletilsynet Digital dividende hva er det? Definisjon: De frekvensene som blir ledige når analoge fjernsynssendinger slokkes.

Detaljer

og per e-post til nve@nve.no Oslo, 22. oktober 2013

og per e-post til nve@nve.no Oslo, 22. oktober 2013 Olje- og Energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 Oslo Sendes via: Norges Vassdrags- og Energiverk Postboks 5091 Majorstuen 0301 Oslo og per e-post til nve@nve.no Oslo, 22. oktober 2013 Ansvarlig advokat:

Detaljer

Høring - Endringer i eforvaltningsforskriften - Digital kommunikasjon som

Høring - Endringer i eforvaltningsforskriften - Digital kommunikasjon som Fornyings- administrasjons- og kirkedepartementet Postboks 8004 Dep 0030 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) 13/1249 13/00654-2/HHU 20. september 2013 Dato Høring - Endringer i eforvaltningsforskriften

Detaljer

Aksjeselskaper og fritaksmetoden hvorfor så mange feil?

Aksjeselskaper og fritaksmetoden hvorfor så mange feil? 30 Analysenytt 02I2015 Aksjeselskaper og fritaksmetoden hvorfor så mange feil? Gjennom Skatteetatens kontroller de siste årene, har vi avdekket feil som beløper seg til flere milliarder kroner knyttet

Detaljer

IEEE 802.16 Trådløs MAN. Skille mellom: Funksjoner: Fysiske Lag MAC Lag QoS. Foreleser: Kjell Åge Bringsrud Epost: kjellb@ifi.uio.

IEEE 802.16 Trådløs MAN. Skille mellom: Funksjoner: Fysiske Lag MAC Lag QoS. Foreleser: Kjell Åge Bringsrud Epost: kjellb@ifi.uio. IEEE 802.16 Trådløs MAN Foreleser: Kjell Åge Bringsrud Epost: kjellb@ifi.uio.no 24.02.2005 inf3190 1 24.02.2005 inf3190 2 Skille mellom: Funksjoner: Fysiske Lag MAC Lag QoS Mål: Sørge for høyhastighets

Detaljer

Stråling fra elektronisk kommunikasjon

Stråling fra elektronisk kommunikasjon Stråling fra elektronisk kommunikasjon En orientering fra Statens strålevern og Post- og teletilsynet Hva er stråling? I hverdagen omgir vi oss med ulike typer stråling, fra både naturlige og menneskeskapte

Detaljer

RAPPORT FORBEDRINGSORIENTERT KONTROLL AV TEKNISK REGELVERK OPPGRADERING HØYTTALERANLEGG BERGEN STASJON

RAPPORT FORBEDRINGSORIENTERT KONTROLL AV TEKNISK REGELVERK OPPGRADERING HØYTTALERANLEGG BERGEN STASJON RAPPORT FORBEDRINGSORIENTERT KONTROLL AV TEKNISK REGELVERK OPPGRADERING HØYTTALERANLEGG BERGEN STASJON 000 Offisiell utgave 19.12.2012 TNT Rev Dato Utarbeidet av Godkjent av Forbedringsorientert kontroll

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for rammeavtaler på konsulenttjenester, og satte 'forbehold" som et tildelingskriterium. Klagenemnda kom til at

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Lund kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: peggy@lund.kommune.no Innsendt av: Peggy Gursli Innsenders

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Fanatunet barnehage SA Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: post@fanatunet.no Innsendt av: Kari Hage Innsenders

Detaljer