ÅRSBERETNING 2010 ÅFJORD SPAREBANK ÅRSRAPPORT Åfjord Sparebank Org No Side 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBERETNING 2010 ÅFJORD SPAREBANK ÅRSRAPPORT 2010. Åfjord Sparebank Org No 937 902 441 Side 1"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2010 Åfjord Sparebank Org No Side 1

2 Åfjord Sparebank Org No Side 2

3 Hovedtall fra regnskapet siste 5 år RESULTATTALL Netto rente- og provisjons- inntekt Netto andre driftsinntekter Sum driftskostnader Driftsresultat før tap Tap og tapsavsetninger Opp-/nedskrivinger Resultat av ordinær drift BALANSETALL Utlån til kunder, brutto Innskudd fra kunder Egenkapital Forvaltningskapital ANDRE NØKKELTALL Kapitaldekning 15,7 % 13,9 % 14,7 % 15,6 % 17,8 % Kostnader mot inntekter inkl verdipapirgevinst 62,36 % 59,65 % Kostnader mot inntekter uten verdipapirgevinst 61,79 % 62,59 % 59,64 % 65,04 % 63,54 % Antall årsverk 16,3 18,2 18,4 18,0 18,4 Åfjord Sparebank Org No Side 3

4 Styrets årsberetning for 2010 Åfjord Sparebank har lagt det 108. driftsår bak seg, og styret konstaterer at året 2010 ble et godt år økonomisk med god oppslutning om banken Årets resultat etter skatt ble 10,5 mill. kroner. Resultatet tilsvarer en egenkapitalavkastning på 10,9 %. Forvaltningskapitalen utgjør 1,475 milliarder kroner ved årets slutt som er en nedgang på 8,3 mill. kroner. Bankens egenkapital utgjør 106,3 mill. kroner ved årets utgang. Det framlagte årsregnskap gir et rettvisende bilde av bankens eiendeler, gjeld, finansielle stilling og resultat. REGNSKAPSOPPLYSNINGER Innskuddsutviklingen Innskuddene fra kunder viser en økning på 22,6 mill. kroner (2,3 %). Vi har som vanlig lagt vekt på å ha konkurransedyktige rentevilkår på innskudd, og innskuddsdekningen er over budsjett. Innskuddskapitalen fra kunder utgjør 85,1 % av netto utlån, noe som betraktes som meget høyt. Fokuseringen på alternative spareformer fra innskyternes side er nå lavere enn før finanskrisen, og vi har i løpet av 2010 kun solgt sparing i aksjefond, i tillegg til ordinære innskudd, til våre kunder. Aksjefond er et produkt med oversiktlig kostnadsstruktur som vi mener vil gi bra avkastning over tid. Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner er på 237,6 mill. kroner. Tilsvarende tall i fjor var på 228,1 mill. kroner. Gjeld stiftet ved utstedelse av obligasjonslån utgjør 63,3 mill. kroner mot 73,5 kroner i fjor. Den kortsiktige delen av gjelda er redusert. Utlånsvirksomheten Etterspørselen etter lån er på linje med tidligere år. Bankens samlede netto utlån ble redusert med 6,7 mill. kroner som er en reduksjon på 0,6 %. Tilsvarende tall i fjor var en økning på 118,6 mill. kroner og 11 %. I tillegg har vi i 2010 lånt ut 25,9 mill. kroner via Terra Boligkreditt. Totalt gir dette en utlånsøkning på 1,6 %. Økningen av utlånene er i stor grad kommet i privatmarkedet gjennom Terra Boligkreditt. Av bankens totale utlån i egen balanse, utgjør lånene til personmarkedet 70,2 % og til næringslivet 29,8 %. Dette er omtrent samme fordeling som i Risikospredningen på utlånsporteføljen er i overensstemmelse med bankens strategi, og det er lagt vekt på kundenes betalingsevne, soliditet og tilfredsstillende sikkerhetsdekning. Totale nedskrivninger av låneporteføljen utgjør 9,5 mill. kroner, tilsvarende 0,8 % av bankens brutto utlån. Oversikt over utlån fordelt på sektor og næring fremgår av note nr. 1 i regnskapet. Veksten i utlånene i 2010 er noe lavere enn budsjettert, men en lav utlånsvekst hjalp til å konsolidere egenkapitalen. Styret har vurdert lånemassen som er misligholdt og som ansees usikre. Vurderingen er gjort på grunnlag av forskrifter fra Finanstilsynet. Det henvises til regnskapsnote nr. 1 som omhandler prinsippene for tapsføring. Den usikkerhet som har preget enkelte bransjer må fremdeles vies oppmerksomhet i tapsvurderingen. Bankens netto tap på utlån tilsvarte 0,23 % av utlånsporteføljen, i fjor 0,16 %. Med bakgrunn i finanskrisen og usikkerheten som fortsatt råder har vi i 2010 avsatt ytterligere 0,3 mill. kroner i gruppevise tapsavsetninger. Selv om det i dag ikke er noen signaler på at våre kunder har dårligere betalingsevne må vi fortsatt kunne forvente at de vil får det. Sum mislighold over 90 dager utgjør ved årets slutt 10,2 mill. kroner eller 0,85 % av bankens utlån. Det er foretatt følgende nedskrivninger av utlånsporteføljen: Forvaltning Innskudd Utlån - på individuelle utlån 4,98 mill. kroner - på grupper av utlån 4,50 mill. kroner Styret mener dette er tilstrekkelig i forhold til den vurderte kredittrisiko i porteføljen. Åfjord Sparebank Org No Side 4

5 Garantier Det totale garantiansvaret viser 44,3 mill. kroner som er en økning på 4,9 mill. kroner fra forrige årsskifte. Garantiene er i en vesentlig grad sikret med bankinnskudd, deponerte obligasjoner og andre sikkerhetsdokumenter. Det er ikke ført tap på garantier i Styret vurderer tapsrisikoen i porteføljen som liten. Verdipapirer likviditet kapitaldekning Obligasjonsbeholdningen er i året redusert med 16,8 mill. kroner, og utgjør ved årsskiftet 121,9 mill. kroner. Obligasjonsbeholdningen består i en fin miks av bankobligasjoner, obligasjoner utstedt av kredittforetak og annet næringsliv. Banken har endret prinsipp for obligasjoner i løpet av året. Alle obligasjoner før juni 2010 er kjøpt for å sitte til forfall, mens alle nye nå kjøpes som omløpsmidler. Bankens omløpsbeholdning av obligasjoner er ved årsskiftet bokført til det laveste av kostpris og markedsverdi, mens den gamle beholdningen er bokført til laveste av kostpris og pålydende. Beholdningens rentebinding har en gjennomsnittlig varighet på 0,13 år. Dette gir en rentefølsomhet på mellom 0,1 og 0,2 mill. kroner. Rentefølsomheten sier hvor mye verdien av porteføljen endrer seg ved en renteendring på ett prosentpoeng. Bankens aksjer, andeler og grunnfondsbevis er bokført til 15,6 mill. kroner, derav 6,6 mill. kroner som omløpsmidler, 9,0 mill. kroner som anleggsmidler. Den totale beholdning er 4,0 mill. kroner mindre enn året før som i hovedsak er reduksjon i pengemarkedsfond. Banken har i løpet av året ikke selv drevet aktiv handel med aksjer, men vi har overført 3 mill kr til Terra aktiv forvaltning som de forvalter for oss. For øvrig vises til note nr. 3 og 4 når det gjelder verdipapirer. Likviditeten har vært god hele året da innskudd kunder utgjør hele 85,1 % av netto utlån. Banken egenkapital er på 106,3 mill. kroner som utgjør 7,2 % av forvaltningskapitalen. Bankens fundingstrategi, utover innlån fra kunder, er basert på gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer(obligasjonslån) samt langsiktig lån i banker og andre kredittinstitusjoner. Det er opprettet trekkfasililteter med en større bank slik at bankens likviditetsrisiko er minimalisert. Likviditeten følges opp daglig, og det lages jevnlige rapporter over likviditeten som legges fram for styret. Banken har en kapitaldekning på 17,8 % mot 15,6 % i Lovens krav (8%) er dermed oppfylt med god margin. Det vises for øvrig til note nr. 13. Resultatregnskapet Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter er på 32,2 mill. kroner mot 32,6 mill. kroner forrige år. Målt i forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital utgjør dette 2,20 %. Avkastning av pengemarkedsfond utgjør 1,2 mill. kroner i 2010 mot 0,2 mill. kroner i fjor. Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester utgjør 5,9 mill. kroner mot 5,7 mill. kroner i fjor. Provisjonskostnader og kostnader fra banktjenester er på 1,6 mill. kroner, samme som i fjor. Det er i år ført netto kursgevinst og utbytte på valuta og verdipapirer på 3,5 mill. kroner mot 0,8 mill. kroner i Driftskostnader i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital er på 1,61 % eller 63,5 øre pr inntektskrone når kursgevinster på verdipapirer holdes utenfor. Tilsvarende tall i fjor var 1,80 % og 65,0 øre. Tar vi med kursgevinster på verdipapirer er kostnaden 59,7 øre pr inntektskrone. Resultatet av ordinær drift før skatt er 14,3 mill. kroner mot 12,4 mill. kroner forrige år. I prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital er resultatet 0,84 % mot 0,91 % i Etter skattekostnad på 3,8 mill. kroner blir resultatet for regnskapsåret 10,49 mill kr. Styret anser resultatet for regnskapsåret 2010 for godt Resultatutvikling siste 5 år Overskuddet foreslås anvendt slik: Tap Resultat Resultat for regnskapsåret kr Overført til gaver/gavefond kr Overført til Sparebankens Fond kr Disponert kr Styret kjenner ikke til forhold som har funnet sted ved årsskiftet eller på nyåret 2011 som kan ha betydning for det avgitte regnskap. Åfjord Sparebank Org No Side 5

6 Forutsetningen for fortsatt drift er til stede, og dette er lagt til grunn for årsregnskapet. RISIKOSTYRING Banken fokuserer på operasjonell risiko og finansiell risiko. Bankens finansielle risiki består i hovedsak av rente-/kurs-/kredittrisiko og likviditetsrisiko. Banken er i liten grad eksponert i utenlandsk valuta. Følgelig er valutarisikoen ubetydelig i risikosammenheng. Når det gjelder finansielle instrumenter, vises til note nr 14. Operasjonell risiko Operasjonell risiko er definert som risiko for tap som skyldes utilstrekkelige eller feilslåtte interne prosesser, systemer og kontrollrutiner, menneskelige feil og forskjellige former for anslag mot banken som ran, underslag, brann og datakriminalitet. Risikoen avdekkes gjennom intern kontroll, systemtester og revisjonshandlinger, samt gjennom kompetanseheving. Administrasjonen er ansvarlig for å utvikle kontrollopplegget, men selve gjennomføringen av tilfredsstillende intern kontroll er den enkelte avdelingsleders ansvar. Disse rapporterer månedlig/kvartalsvis, alt etter typen kontroll, til banksjef, som videre rapporterer til styret. Ekstern revisor gir hvert år en uttalelse til styret om kvaliteten av internkontrollsystemet til banken og gjennomføringen av internkontrollen. Renterisiko Renterisikoen er risikoen for at banken får tap på grunn av renteutviklingen i markedet. Dette vil få utslag hvis banken ikke klarer å tilpasse seg endringer i markedsrenten hurtig nok. Markedsrenten vil påvirke utlånsrenter, innlånsrenter og avkastning på rentebærende papirer som for eksempel obligasjoner. Renterisikoen i bankens utlåns- og innlånsvirksomhet er lav, da utlån og innlån til fastrente er lav. Utlån og innlån til flytende rente kan justeres straks det skjer endringer i rentenivået. Finansavtalelovens varslingsfrister må overholdes. Det foretas løpende kontroll av hvordan bankens rentemargin utvikler seg. Bortsett fra risikoen på verdipapirporteføljen og fastrentelån(sertifikat, lån i Norges bank), er den øvrige renterisikoen i balansen uvesentlig. Note nr. 11C omhandler også renterisiko. Kursrisiko Kursrisikoen oppstår som en følge av plasseringer i verdipapirer. Da renten på obligasjoner i liten grad er fast rente, vil endringer i det generelle rentenivået gjøre seg utslag i kursrisiko på obligasjonsporteføljen. Bankens styre har fastsatt retningslinjer for handel med verdipapirer, hvor det er satt en øvre beholdningsgrense for verdipapirer. Videre er det satt en øvre grense for renterisiko. Porteføljen vil ha en viss rente- og kursrisiko, men i forhold til bankens totale inntjening er denne begrenset. Banken verdipapirportefølje analyseres jevnlig når det gjelder markedsverdi, og rentefølsomhet. Denne analysen fremlegges for styret månedlig. For øvrig vises til noter, henholdsvis nr. 3 og nr. 4, når det gjelder obligasjoner og aksjer. Kredittrisiko Kredittrisikoen er risikoen for at banken påføres tap i forbindelse med kredittgivningen, dersom kunden ikke klarer å oppfylle sine forpliktelser. Kredittrisikoen er gjennom de vedtak styret har gjort, med hensyn til retningslinjer for utlånsvirksomheten og bevilgningsreglement samt finanstilsynets retningslinjer sterkt redusert. Videre overvåkes kredittrisikoen gjennom risikoklassifisering, misligholds- og overtrekksrapportering. At våre vedtatte retningslinjer for kredittgivningen etterleves, følges opp gjennom vår internkontroll. Styret er av den mening at kredittrisikoen er innenfor forsvarlige grenser når det gjelder utlån, garantier og andre plasseringer. Det vises for øvrig til note nr. 1. Likviditetsrisiko Likviditetsrisikoen er risikoen for at banken i en gitt situasjon ikke klarer å refinansiere seg i tilstrekkelig grad til at banken kan møte sine forpliktelser ved forfall. Risikoen vil avhenge av bankens balansestruktur, likviditet i markedet og bankens kredittverdighet. Banken har som målsetting at det skal værte rimelig balanse mellom innlån fra kunder og utlån, samt forskjeller i omløpshastighet og bindingstid på eiendels- og gjeldssiden. Innskuddene fra kunder ved årsskiftet 85,1 % av utlånene. Banken har innlån fra kredittinstitusjoner med avtalte løpetider fra 1 mnd til 5 år. Kortsiktige likviditetssvingninger er dekket gjennom etablerte trekkrettigheter. Likviditeten følges opp daglig gjennom interne kontroller og rapporteres månedlig til styret. Styret har satt som måltall i forbindelse med bankens likviditetsstrategi og vurderer p.t. likviditetsrisikoen som lav. Åfjord Sparebank Org No Side 6

7 Totalkapitalvurdering(ICAAP) I 2010 har vi også foretatt totalkapitalvurderinger. Den viser at vi har god nok kapitaldekning til å stå imot kriser. Vurderingene gir en god oversikt over de risikoene vi har. Totalkapitalvurderingene vil derfor være et område vi vil ha stort fokus på og det vil bli foretatt jevnlige vurderinger. BANKENS MARKED OG DET LOKALE NÆRINGSLIV Bankens nærmarked er Åfjord, Roan og Osen kommuner. For å utvikle banken videre er vi imidlertid avhengig av et større geografisk marked. Derfor opprettet banken i 2007 filial i Trondheim. Vi registrerer med tilfredshet fortsatt stor interesse etter bankens tjenestetilbud. Banken er en aktiv samarbeidspartner for den enkelte kunde. Dette skjer gjennom utstrakt bruk av individuell rådgivning. Vi fokuserer på den enkelte kundes behov, og tilbyr en rekke produkter innen sparing/plassering, lån, leasing, forsikring og betalingsformidling. I 2010 har vi hatt et økt fokus på kundens totale finansielle behov, og begrepet totalkunde er innarbeidet. Bankens kundeportefølje gjenspeiler kunder i privatkundemarkedet, små og mellomstore bedrifter og offentlig sektor. Personmarkedet skal være bankens største kundegruppe på utlånssiden. Bankens policy er at næringslivet skal utgjøre inntil 30 % av de totale utlån. Våre næringskunder har hatt tilfredsstillende ordretilgang, og året 2010 har gitt positiv inntjening. Lavt rentenivå virker positivt på husholdningenes økonomi som dermed får økt kjøpekraft. Dette muliggjør økt etterspørsel etter varer og tjenester. Nye og varige arbeidsplasser skapes gjerne med utgangspunkt i eksisterende næringsliv. Økt satsing på infrastruktur bidrar til å sikre og utvide næringsaktivitetene og dermed danne grunnlag for nye arbeidsplasser og økt bosetting i regionen. Det er derfor positivt at veiprosjektet ei tim te by n og bru til Linesøya er iverksatt. Videre er mobil- og breidbåndsdekningen utbedret de siste årene. Styret er også tilfreds med kommunens satsing på kultur. Dette har gitt flere aktivitetstilbud på flere nye kulturarenaer. Banken har vært en betydelig bidragsyter til dette. Som lokal sparebank ser vi det som en viktig oppgave å bidra til og å delta aktivt i en positiv utvikling for vår region. Dette forsøker vi å oppnå ved å delta på ulike arenaer. Banken samarbeider med kommune, næringsforening, næringsliv, skoler, lag og organisasjoner, og bidrar med både økonomiske og faglige ressurser i ulike fora. Gjennom tett kontakt med kunder og lokale og regionale myndigheter holder banken seg godt informert om hendelser og utviklingstendenser i sitt område. I 2010 ble Åfjord Utvikling as etablert. Åfjord Sparebank er medeier sammen med Åfjord kommune og lokalt tilknyttet næringsliv. Åfjord Sparebank bidrar også til drift og aktiviteter i dette selskapet. Flere konkrete næringsprosjekter er i startfasen, og at disse har potensiale til nyetableringer og arbeidsplasser. Styret registrerer med stor tilfredsstillelse at landbruket i regionen står sterkt sammenlignet med andre regioner. Strukturendringene fortsetter. For banken er utviklingen viktig ettersom landbruket representerer en stor og viktig kundegruppe. BANKENS PLASS I SAMFUNNET Åfjord Sparebank, som selveiende institusjon, har et forstanderskap på 15 medlemmer, hvorav 8 velges av innskyterne, 4 av kommunen og 3 av ansatte. Forstanderskapet velger styre på 5 medlemmer. Styremedlemmene i banken har forskjellig yrkesbakgrunn. Det har i 2010 vært avholdt 2 møter i forstanderskapet og 20 møter i styret. Styret har behandlet 188 saker. I tillegg er det blitt avholdt fellesmøte med kontrollkomiteen og revisor. Nytt i 2010 er opprettelse av revisjonsutvalg. Banken har valgt at styret utgjør revisjonsutvalget. Utvalget skal ha særlig fokus på å forberede styrets oppfølgning av regnskapsrapporteringsprosessen samt overvåke systemene for intern kontroll og risikostyring. For Åfjord, Roan og Osen som lokalsamfunn ser vi det som svært viktig at banken deltar aktivt i utviklingen av gode bo- og oppvekstmiljøer og er med på å stimulere næringslivet. At banken viser bra resultat og stadig bedrer soliditeten gir oss mulighet til dette, ved blant annet å gi støtte til lag og foreninger innen kultur- og idrettslivet. Av bankens overskudd i år 2010 er det avsatt nesten 0,3 mill kroner til formålet. Banken er også med på å støtte næringsutviklingstiltak i kommunene gjennom tilskudd og aktiv deltagelse i arrangementer, temamøter etc. Det er inngått mange Åfjord Sparebank Org No Side 7

8 sponsoravtaler med lag/foreninger, enkeltutøvere og arrangementer, og det er ytet økonomisk støtte til mange andre gode formål og prosjekter. Dette er tiltak som stimulerer til videre innsats for en positiv utvikling av bankens nærmarkeder. Det aller viktigste bidraget til positiv utvikling i kommunene er allikevel bankens involvering i kredittgivning til person og næringslivet. Bankens nære kontakt og kunnskap til lokale forhold danner grunnlag for god kredittvurdering og rådgivning i den enkelte sak. Spesielt mindre bedrifter er helt avhengig av at lokalbanken har hatt tillit til og tro på de som har satset, og som har vært avhengig av bankens finansiering. Bankens vekst og utvikling har gjort banken til en av kommunens største skatteytere og en betydelig arbeidsplass. Det er avsatt ca 3,8 mill. kroner til skatt i bankens regnskap for I tillegg kommer skatten den ansatte betaler av sin lønn fra banken. PERSONALFORHOLD Banken har 20 ansatte i bankdriften, og dette tilsvarer 18,55 årsverk da flere er ansatt i reduserte stillinger. Av dette 3 årsverk ved avdelingen i Trondheim. I tillegg er det ansatt renholder og vaktmester på deltid. I bankvirksomheten er det ansatt 13 kvinner og 7 menn. Ledergruppen består av 3 kvinner og 2 menn. Styret har 2 kvinner og 3 menn. En mener likestillingen er tilfredsstillende ivaretatt og ser ikke behov for spesielle tiltak. Det er ikke stilt garantier for ansatte eller tillitsvalgte. Samarbeidet med bankens tillitsvalgte og arbeidsmiljøet for øvrig i banken er godt. De tillitsvalgte har vært aktive og viktige bidragsytere og diskusjonspartnere i alle utviklingsprosesser som er gjennomført. Som ledd i sikkerheten har banken instrukser ved eventuelt ran og brann som gjennomgås med de ansatte. Alle lokaler er utstyrt med overvåkningsog sikkerhetsutstyr, som på best mulig måte skal sikre ansatte og dessuten verne utstyr og verdier. Sykefraværet ble i 2010 på 3,76 %. For regnskapsåret 2010 har det ikke inntruffet arbeidsulykker. Banken benytter ikke produkter eller energikilder i sin virksomhet som har betydelige negative konsekvenser for miljøet. Bankens virksomhet er derfor ikke av en slik karakter at den forurenser det ytre miljø. For bankens ansatte har år 2010 vært et aktivt år på mange måter. Økt aktivitet i forhold til kundepleie, kundeoppfølging og krevende utvikling innen bank og finans generelt, gir de ansatte stadig nye og utfordrende arbeidsoppgaver. Det er fortsatt en hovedutfordring å øke kompetansen i organisasjonen, redusere kostnadene og omfordele personalressursene i tråd med kundenes endrede krav. Flere ansatte har i 2010 tatt vekttallstudier innen flere fagområder. Ved utgangen 2010 har 7 medarbeidere gjennomført utdanningsløpet for finansiell rådgivning. Det er et utfordrende studium som medarbeiderne har tatt over flere år. Samlede personalutgifter vedrørende ansatte og tillitsvalgte utgjør 13,04 mill. kroner. Det vises for øvrig til noe nr. 15 når det gjelder opplysninger om ansatte og tillitsvalgte. Likeledes er bankens pensjonskostnader for år 2010 inntatt i note nr. 16. Pensjonsordningen for bankens ansatte er dekket gjennom Vital Forsikring. Videre har banken forsikret de ansatte med gruppelivs- og ulykkesforsikring samt sykdomsforsikring for annen sykdom enn yrkessykdom. Styret vil rette en stor takk til hver enkelt medarbeider som gjennom sin innsats og lojale medvirkning har bidratt til bankens positive utvikling. UTSIKTENE FRAMOVER Ettervirkningene av finanskrisen er fortsatt med oss. Ledigheten i mange land er rekordhøy, privat sektor er tynget av gjeld, og flere land sliter med høy statsgjeld. På den positive siden har veksten de siste to årene vært høyere enn forventet. Rekordlave renter og budsjettstimulanser har åpenbart hjulpet, men de langsiktige konsekvensene av disse politikktiltakene er ennå uvisst Norsk økonomi er på vei opp mot en normal aktivitetsvekst, og ledighetsnivået ser ut til å ha stabilisert seg. Forbrukernes kjøpelyst er tilbake, og vil være den viktigste bidragsyteren til å løfte aktiviteten videre i årene fremover. Rekordlave internasjonale renter bremser renteoppgang også i Norge, men det antas 2 3 renteoppganger i Fra høsten 2010 har vi fått et markert oppsving i boligprisene. Dette vil føre norske husholdningers gjeldsgrad opp på enda høyere nivåer, og gjøre dem sårbare selv for moderate renteøkninger. Åfjord Sparebank Org No Side 8

9 I 2010 er rentenettoen for banken noe lavere enn tidligere. På grunn av stadig hardere konkurranse forventes det at vi også vil få et press på rentenettoen fremover. Åfjord Sparebank har iverksatt tiltak i 2011 for å motvirke dette. Åfjord Sparebank har god likviditet. Dette er et viktig område for banken, og et område vi vil følge tett framover. Vi anser det som svært viktig at vi til enhver tid har god likviditet. Bankens uavhengighetslinje som skal sikre lokal forankring og selvstendighet skal føres videre. Det satses samtidig på et utvidet samarbeid med de tre andre lokale sparebankene på Fosen. Styret regner med at lokalt vil den økonomiske utviklingen i 2011 bli omtrent på samme nivå som i Vi har i budsjettet for år 2011 lagt opp til en forsiktig vekst og med et driftsresultat som vil styrke bankens soliditet. Vi regner med at tapene i 2011 blir noe lavere enn i Banken har valgt et samarbeid med Terra-Gruppen som vi eier sammen med 77 andre norske sparebanker og OBOS(Oslo Bolig- og Sparelag). Sammen er denne gruppen en betydelig aktør i finansmarkedet i Norge med samlet forvaltningskapital på om lag 250 milliarder kroner. Gruppen gir vår bank stordriftsfordeler innenfor anskaffelse og drift av IT, kort og betalingsløsninger. Gjennom samarbeidet i Terra- Gruppen tilbyr banken også forsikrings-, spare- og plasseringsprodukter. Nye aktører og kampen om kundene vil imidlertid skjerpe konkurransen. For oss er det avgjørende at vi kan betjene kundene våre på en best mulig måte både på kort og lang sikt. Styret vil til slutt rette en takk til kunder og gode forbindelser for god oppslutning og for den tillit de viser ved å velge Åfjord Sparebank som sin bankforbindelse. Åfjord, / Torunn Butli Rømma Knut Sundet Einar Humstad Bjørg Berdahl Roar Tårnesvik Styrets leder Jostein Stjern Banksjef Åfjord Sparebank Org No Side 9

10 RESULTATREGNSKAP 2010 NOTE RENTEINNTEKTER OG LIGNENDE INNTEKTER 1.2 Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kunder Renter og lignende inntekter av sertifikater, obligasjoner og andre verdipapirer Andre renteinntekter Sum renteinntekter og lignende inntekter RENTEKOSTNADER OG LIGNENDE KOSTNADER 2.1 Renter og lignende kostnader på gjeld til kredittinstitusjoner Renter og lignende kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder Renter og lignende kostnader på utstedte verdipapirer Renter på ansvarlig lånekapital Andre rentekostnader Sum rentekostnader og lignende kostnader NETTO RENTE- OG KREDITTPROVISJONSINNTEKTER UTBYTTE OG ANDRE INNTEKTER AV VERDIPAPIRER 3.1 Inntekter av aksjer og andre verdipapirer med variabel avkastning PROVISJONSINNTEKTER OG INNTEKTER FRA BANKTJENESTER 4.1 Garantiprovisjon Andre gebyr og provisjonsinntekter Sum provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester PROVISJONSKOSTNADER OG KOSTNADER VED BANKTJENESTER 5.1 Garantiprovisjon Andre gebyrer og provisjonskostnader Sum provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester NETTO GEVINST/TAP PÅ VALUTA OG VERDIPAPIRER 6.1 Netto gevinst/tap på sertifikater, obligasjoner og andre verdipapirer Netto gevinst/tap på aksjer og andre verdipapirer med variabel avkastning Netto gevinst/tap på valuta og finansielle derivater Sum netto gevinst/tap på valuta og verdipapirer ANDRE DRIFTSINNTEKTER 7.1 Driftsinntekter faste eiendommer Andre driftsinntekter 0 0 Sum andre driftsinntekter NETTO ANDRE DRIFTSINNTEKTER SUM DRIFTSINNTEKTER LØNN OG GENERELLE ADMINISTRASJONSKOSTNADER Lønn Pensjoner Sosiale kostnader Administrasjonskostnader Sum lønn og generelle administrasjonskostnader Åfjord Sparebank Org No Side 10

11 9 AVSKRIVNINGER MV. AV VARIGE DRIFTSMIDLER OG IMM. EIENDELER 9.1 Ordinære avskrivninger ANDRE DRIFTSKOSTNADER 10.1 Driftskostnader faste eiendommer Andre driftskostnader Sum andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FØR TAP TAP PÅ UTLÅN, GARANTIER MV Tap på utlån Tap på garantier Sum tap på utlån, garantier mv NEDSKRIVNING/REVERSERING AV NEDSKRIVNING OG GEVINST/TAP PÅ VERDIPAPIRER SOM ER ANLEGGSMIDLER 12.1 Reversert nedskrivning obligasjoner og aksjer 12.2 Gevinst/tap ved omsetning verdipapirer Sum reversert opp/nedskivninger og tap ved omsetning verdipapirerr SKATT PÅ ORDINÆRT RESULTAT 8, RESULTAT FOR REGNSKAPSÅRET DISPONERING: Overført til Sparebankens fond Overført til gaver SUM DISPONERINGER Åfjord Sparebank Org No Side 11

12 BALANSEN PR EIENDELER NOTE KONTANTER OG FORDRINGER PÅ SENTRALBANKER 1C, UTLÅN TIL OG FORDRINGER PÅ KREDITTINSTITUSJONER 3.1 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid 1C Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner med avtalt løpetid 1C Sum netto utlån og fordringer på kredittinstitusjoner UTLÅN TIL OG FORDRINGER PÅ KUNDER 4.3 Kasse- / drifts- og brukskreditter Byggelån Nedbetalingslån Sum utlån før spesifiserte og uspesifiserte tapsavsetninger Individuelle nedskrivninger på utlån Nedskrivninger på grupper av utlån Sum netto utlån og fordringer på kunder OVERTATTE EIENDELER SERTIFIKATER, OBLIGASJONER OG ANDRE RENTEBÆRENDE VERDIPAPIRER Utstedt av det offentlige 3, Utstedt av andre 3, Sum sertifikater og obligasjoner AKSJER, ANDELER OG ANDRE VERDIPAPIRER 7.1 Aksjer, andeler og grunnfondsbevis IMMATERIELLE EIENDELER 10.1 Goodwill Utsatt skattefordel Andre immaterielle eiendeler Sum immaterielle eiendeler VARIGE DRIFTSMIDLER 11.1 Maskiner og inventar Bygninger og andre faste eiendommer Sum varige driftsmidler ANDRE EIENDELER 12.1 Finansielle derivater Andre eiendeler Sum andre eiendeler FORSKUDDSBETALTE IKKE PÅLØPTE KOSTNADER OG OPPTJENTE IKKE MOTTATTE INNTEKTER 13.1 Opptjente ikke mottatte inntekter Overfinansiering av pensjonsforpliktelser Forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader Sum forsk.betalte ikke pål. kostnader og opptj. Ikke mott. Innt SUM EIENDELER Åfjord Sparebank Org No Side 12

Meldal Sparebank - Årsrapport 2008

Meldal Sparebank - Årsrapport 2008 Meldal Sparebank - Årsrapport 2008 2008 1 ÅRSRAPPORT - 2008 Meldal Sparebank Forretningside Januar 2009 En bank med selvstendighet og uavhengighet. God inntjening og soliditet viktig En bank med lokal

Detaljer

Meldal Sparebank - Årsrapport 2010

Meldal Sparebank - Årsrapport 2010 Meldal Sparebank - Årsrapport 2010 2010 1 ÅRSRAPPORT - 2010 Meldal Sparebank Forretningside Januar 2011 En bank med selvstendighet og uavhengighet. En bank med lokal forankring og samfunnsansvar. En fullservicebank

Detaljer

Meldal Sparebank Årsrapport 2013. Meldal Sparebank. Årsrapport 2013

Meldal Sparebank Årsrapport 2013. Meldal Sparebank. Årsrapport 2013 Meldal Sparebank Årsrapport 2013 Meldal Sparebank Årsrapport 2013 1 ÅRSRAPPORT - 2013 Meldal Sparebank Forretningside Januar 2014 En bank med selvstendighet og uavhengighet. En bank med lokal forankring

Detaljer

Meldal Sparebank Årsrapport 2014. Meldal Sparebank. Årsrapport 2014

Meldal Sparebank Årsrapport 2014. Meldal Sparebank. Årsrapport 2014 Meldal Sparebank Årsrapport 2014 Meldal Sparebank Årsrapport 2014 1 ÅRSRAPPORT - 2014 Meldal Sparebank Forretningside Januar 2015 En bank med selvstendighet og uavhengighet. En bank med lokal forankring

Detaljer

Meldal Sparebank - Årsrapport 2011

Meldal Sparebank - Årsrapport 2011 Meldal Sparebank - Årsrapport 2011 2011 1 ÅRSRAPPORT - 2011 Meldal Sparebank Forretningside Januar 2012 En bank med selvstendighet og uavhengighet. En bank med lokal forankring og samfunnsansvar. En fullservicebank

Detaljer

Hovedtall regnskap 2014

Hovedtall regnskap 2014 Hovedtall regnskap 2014 (tall i mill. kr) Resultatregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 Netto rente- og kredittprovisjoner 44,4 42,3 37,5 30,8 29,9 Netto driftsinntekter 13,9 10,3 7,0 5,7 4,8 Driftskostnader

Detaljer

Årsberetning for 2009. Virksomheten og lokalisering.

Årsberetning for 2009. Virksomheten og lokalisering. ÅRSRAPPORT 2009 Innholdsfortegnelse Årsberetning for 2009... 3 Virksomheten og lokalisering....3 Bankens rammebetingelser.... 3 Virksomheten i 2009... 4 Strategisk samarbeid... 5 Resultatutvikling... 5

Detaljer

Styrets årsberetning 2010

Styrets årsberetning 2010 Årsrapport 2010 Styrets årsberetning 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Orkdal Sparebank er en lokal og selvstendig sparebank og har som målsetting å dekke primærmarkedets behov for finansielle

Detaljer

Utlån. Innskudd. Utvikling Rentenetto. Nøkkeltall 2008 2007 2006 2005 2004. Utvikling EK-rentabilitet. Utvikling Kostnader/Inntekter

Utlån. Innskudd. Utvikling Rentenetto. Nøkkeltall 2008 2007 2006 2005 2004. Utvikling EK-rentabilitet. Utvikling Kostnader/Inntekter Årsrapport 2008 Nøkkeltall 2008 2007 2006 2005 2004 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 1,95 % 2,11 % 1,98 % 2,30 % 2,51 % Driftsinntekter 0,47 % 0,42 % 0,58 % 0,70 % 0,49 % Driftskostnader 1,55

Detaljer

Årsrapport 2012 å r s r a p p o r t 2 0 1 1 3 7

Årsrapport 2012 å r s r a p p o r t 2 0 1 1 3 7 Årsrapport 2012 å r s r a p p o r t 2 0 1 1 3 7 Med omtanke for mennesker og verdier - siden 1848 Innholdsfortegnelse Styrets beretning side 4 Resultatregnskap side 14 Balanse side 16 Noter side 18 Eierstyring

Detaljer

Dette er Andebu Sparebank

Dette er Andebu Sparebank Årsrapport 2011 1 Dette er Andebu Sparebank Andebu Sparebank er en frittstående og selvstendig sparebank etablert i 1863. Vi tilbyr betalingsløsninger, finansiering, sparing og forsikring for å skape lønnsomhet

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2008 105. forretningsår

Årsmelding og regnskap 2008 105. forretningsår Årsmelding og regnskap 2008 105. forretningsår Styrets årsberetning for 2008 2008 var det året da finanskrisen kom til Norge. Omslaget fra en høykonjektur til nedgangstider slo til for fult, både i norsk

Detaljer

Årsberetning 2014 Rammebetingelser Bankens økonomiske utvikling og stilling

Årsberetning 2014 Rammebetingelser Bankens økonomiske utvikling og stilling Årsberetning 2014 Årsberetning 2014 Rammebetingelser Hegra Sparebank driver sin virksomhet fra 2 kontorer i Stjørdal kommune. Kontorlokalene befinner seg i Søndre gate i Stjørdal sentrum og i eget forretningsbygg

Detaljer

INNHOLD STYRETS ÅRSBERETNING. 4 RESULTATREGNSKAP. 10 BALANSE. 11 KONTANTSTRØMANALYSE. 12 NOTER. 13 REVISJONSBERETNING. 32 KONTROLLKOMITEENS BERETNING

INNHOLD STYRETS ÅRSBERETNING. 4 RESULTATREGNSKAP. 10 BALANSE. 11 KONTANTSTRØMANALYSE. 12 NOTER. 13 REVISJONSBERETNING. 32 KONTROLLKOMITEENS BERETNING ÅRSRAPPORT 2014 1 2 INNHOLD STYRETS ÅRSBERETNING... 4 RESULTATREGNSKAP... 10 BALANSE... 11 KONTANTSTRØMANALYSE... 12 NOTER... 13 REVISJONSBERETNING... 32 KONTROLLKOMITEENS BERETNING... 34 ANSATTE OG STYRENDE

Detaljer

ÅRSBERETNING /ÅRSREGNSKAP 2010

ÅRSBERETNING /ÅRSREGNSKAP 2010 ÅRSBERETNING /ÅRSREGNSKAP 2010 Innhold Styrets beretning s 2 4 Resultat regnskap s 5 6 Balanse s 7 8 Noter s 9 20 Kontant strømoppstilling s 21 Revisors beretning s 22-23 Beretning fra kontrollkomiteen

Detaljer

Snillfjord 2,54 % (2,49 %) Aure 4,43 % (4,26 %) Halsa 1,16 % (0,98 %) Hemne 75,35 % (76,89%) Personm. 62,06 % (62,07 %)

Snillfjord 2,54 % (2,49 %) Aure 4,43 % (4,26 %) Halsa 1,16 % (0,98 %) Hemne 75,35 % (76,89%) Personm. 62,06 % (62,07 %) Hovedtall regnskap 2010 (tall i mill. kr) Resultatregnskap 2010 2009 2008 2007 2006 Netto rente- og kredittprovisjoner 29,9 30,0 31,2 28,5 28,9 Netto driftsinntekter 4,8 5,4 2,6 4,9 5,7 Driftskostnader

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår

Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår Styrets årsberetning for 2009 Styrets hovedmål for 2009 var å styrke bankens egenkapital. Dette var et utfordrende mål i et år som begynte med stor usikkerhet

Detaljer

INNHOLD BANKSJEFENS OPPSUMMERING 2013. 5 STYRETS ÅRSBERETNING. 6 RESULTATREGNSKAP. 14 BALANSE. 15 KONTANTSTRØMANALYSE. 16 NOTER.

INNHOLD BANKSJEFENS OPPSUMMERING 2013. 5 STYRETS ÅRSBERETNING. 6 RESULTATREGNSKAP. 14 BALANSE. 15 KONTANTSTRØMANALYSE. 16 NOTER. ÅRSRAPPORT 2013 1 2 INNHOLD BANKSJEFENS OPPSUMMERING 2013... 5 STYRETS ÅRSBERETNING... 6 RESULTATREGNSKAP... 14 BALANSE... 15 KONTANTSTRØMANALYSE... 16 NOTER... 17 REVISJONSBERETNING... 35 KONTROLLKOMITEENS

Detaljer

Styrets årsberetning 3. Resultatregnskap 9. Kontantstrømoppstilling 12. Revisors beretning 28. Beretning fra kontrollkomiteen 29

Styrets årsberetning 3. Resultatregnskap 9. Kontantstrømoppstilling 12. Revisors beretning 28. Beretning fra kontrollkomiteen 29 ÅRSRAPPORT 2010-0- Innhold Side Nøkkeltall 2 Styrets årsberetning 3 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 12 Noter 13 Revisors beretning 28 Beretning fra kontrollkomiteen 29 Tillitsvalgte

Detaljer

Dette er Andebu Sparebank

Dette er Andebu Sparebank Årsrapport 2012 1 Dette er Andebu Sparebank Andebu Sparebank er en frittstående og selvstendig sparebank etablert i 1863. Vi tilbyr betalingsløsninger, finansiering, sparing og forsikring for å skape lønnsomhet

Detaljer

INNHOLD BANKSJEFENS OPPSUMMERING 2012. 5 STYRETS ÅRSBERETNING. 6 RESULTATREGNSKAP. 12 BALANSE. 13 KONTANTSTRØMANALYSE. 14 NOTER.

INNHOLD BANKSJEFENS OPPSUMMERING 2012. 5 STYRETS ÅRSBERETNING. 6 RESULTATREGNSKAP. 12 BALANSE. 13 KONTANTSTRØMANALYSE. 14 NOTER. ÅRSRAPPORT 2012 1 2 INNHOLD BANKSJEFENS OPPSUMMERING 2012... 5 STYRETS ÅRSBERETNING... 6 RESULTATREGNSKAP... 12 BALANSE... 13 KONTANTSTRØMANALYSE... 14 NOTER... 15 REVISJONSBERETNING... 35 KONTROLLKOMITEENS

Detaljer

Snillfjord 2,55 % (2,79 %) Aure 3,38 % (3,52 %) Hitra/Frøya 13,69 % (7,17 %) Annet 5,74 % (5,45 %) Eiendomsdrift 7,02 % (7,40 %)

Snillfjord 2,55 % (2,79 %) Aure 3,38 % (3,52 %) Hitra/Frøya 13,69 % (7,17 %) Annet 5,74 % (5,45 %) Eiendomsdrift 7,02 % (7,40 %) Hovedtall regnskap 2012 (tall i mill. kr) Resultatregnskap 2012 2011 2010 2009 2008 Netto rente- og kredittprovisjoner 37,5 30,8 29,9 30,0 31,2 Netto driftsinntekter 7,0 5,7 4,8 5,4 2,6 Driftskostnader

Detaljer

Innhold Styrets beretning s 2 4 Resultat regnskap s 5 6 Balanse s 7 8 Noter s 9 20 Kontant strømoppstilling s 21 Revisors beretning s 22 Beretning

Innhold Styrets beretning s 2 4 Resultat regnskap s 5 6 Balanse s 7 8 Noter s 9 20 Kontant strømoppstilling s 21 Revisors beretning s 22 Beretning Innhold Styrets beretning s 2 4 Resultat regnskap s 5 6 Balanse s 7 8 Noter s 9 20 Kontant strømoppstilling s 21 Revisors beretning s 22 Beretning fra kontrollkomiteen s 23 Bankens tillitsvalgte s 24 ÅRSBERETNING

Detaljer

ÅRSBERETNING / ÅRSREGNSKAP 2009

ÅRSBERETNING / ÅRSREGNSKAP 2009 ÅRSBERETNING / ÅRSREGNSKAP 2009 Innhold Styrets beretning s 2 4 Resultat regnskap s 5 6 Balanse s 7 8 Noter s 9 20 Kontant strømoppstilling s 21 Revisors beretning s 22 Beretning fra kontrollkomiteen s

Detaljer

1911-2011. Årsrapport 2011. www.time-sparebank.no

1911-2011. Årsrapport 2011. www.time-sparebank.no 100 ÅR 1911-2011 100 ÅR 1911-2011 Årsrapport 2011 www.time-sparebank.no Innhold 03 03 Utvikling resultat 04 Utvikling nøkkeltall 05 Styrets beretning 10 Resultat 12 Balanse 14 Kontantstrømanalyse 15 Generelle

Detaljer

127. Forretningsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

127. Forretningsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 127. Forretningsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSBERETNING 2011 INNLEDNING Gjerstad Sparebank er en selvstendig sparebank med hovedkontor på Brokelandsheia i Gjerstad kommune og med salgskontor i Risør.

Detaljer

Årsrapport 2012. Årsrapport Kvinesdal Sparebank 2012 DINE DRØMMER VÅR utfordring

Årsrapport 2012. Årsrapport Kvinesdal Sparebank 2012 DINE DRØMMER VÅR utfordring Årsrapport 2012 Årsrapport Kvinesdal Sparebank 2012 DINE DRØMMER VÅR utfordring Side 1 Mye vil ha mer heter det. Har du mye penger fra før kan du få enda mer i banken. STYRETS ÅRSBERETNING 2012 Nøkkeltall

Detaljer

Side. Styrets årsberetning 3. Resultatregnskap 9. Kontantstrømoppstilling 12. Revisors beretning 28. Beretning fra kontrollkomiteen 29

Side. Styrets årsberetning 3. Resultatregnskap 9. Kontantstrømoppstilling 12. Revisors beretning 28. Beretning fra kontrollkomiteen 29 ÅRSRAPPORT 2009-1 - Innhold Side Nøkkeltall 2 Styrets årsberetning 3 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 12 Noter 13 Revisors beretning 28 Beretning fra kontrollkomiteen 29 Tillitsvalgte

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Med omtanke for mennesker og verdier - siden 1848

Innholdsfortegnelse. Med omtanke for mennesker og verdier - siden 1848 Årsrapport 2010 Med omtanke for mennesker og verdier - siden 1848 Innholdsfortegnelse Styrets beretning side 4 Resultatregnskap side 14 Balanse side 16 Noter side 18 Eierstyring og selskapledelse side

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 27 Note 6. Finansielle derivater bankinnskudd med aksjeavkastning...

Innholdsfortegnelse. 27 Note 6. Finansielle derivater bankinnskudd med aksjeavkastning... Innholdsfortegnelse Årsberetning for 2008... 2 Virksomheten og lokalisering....2 Bankens rammebetingelser.... 2 Virksomheten i 2008... 3 Strategisk samarbeide... 4 Resultatutvikling... 5 Balansen... 7

Detaljer