ÅRSBERETNING 2010 ÅFJORD SPAREBANK ÅRSRAPPORT Åfjord Sparebank Org No Side 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBERETNING 2010 ÅFJORD SPAREBANK ÅRSRAPPORT 2010. Åfjord Sparebank Org No 937 902 441 Side 1"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2010 Åfjord Sparebank Org No Side 1

2 Åfjord Sparebank Org No Side 2

3 Hovedtall fra regnskapet siste 5 år RESULTATTALL Netto rente- og provisjons- inntekt Netto andre driftsinntekter Sum driftskostnader Driftsresultat før tap Tap og tapsavsetninger Opp-/nedskrivinger Resultat av ordinær drift BALANSETALL Utlån til kunder, brutto Innskudd fra kunder Egenkapital Forvaltningskapital ANDRE NØKKELTALL Kapitaldekning 15,7 % 13,9 % 14,7 % 15,6 % 17,8 % Kostnader mot inntekter inkl verdipapirgevinst 62,36 % 59,65 % Kostnader mot inntekter uten verdipapirgevinst 61,79 % 62,59 % 59,64 % 65,04 % 63,54 % Antall årsverk 16,3 18,2 18,4 18,0 18,4 Åfjord Sparebank Org No Side 3

4 Styrets årsberetning for 2010 Åfjord Sparebank har lagt det 108. driftsår bak seg, og styret konstaterer at året 2010 ble et godt år økonomisk med god oppslutning om banken Årets resultat etter skatt ble 10,5 mill. kroner. Resultatet tilsvarer en egenkapitalavkastning på 10,9 %. Forvaltningskapitalen utgjør 1,475 milliarder kroner ved årets slutt som er en nedgang på 8,3 mill. kroner. Bankens egenkapital utgjør 106,3 mill. kroner ved årets utgang. Det framlagte årsregnskap gir et rettvisende bilde av bankens eiendeler, gjeld, finansielle stilling og resultat. REGNSKAPSOPPLYSNINGER Innskuddsutviklingen Innskuddene fra kunder viser en økning på 22,6 mill. kroner (2,3 %). Vi har som vanlig lagt vekt på å ha konkurransedyktige rentevilkår på innskudd, og innskuddsdekningen er over budsjett. Innskuddskapitalen fra kunder utgjør 85,1 % av netto utlån, noe som betraktes som meget høyt. Fokuseringen på alternative spareformer fra innskyternes side er nå lavere enn før finanskrisen, og vi har i løpet av 2010 kun solgt sparing i aksjefond, i tillegg til ordinære innskudd, til våre kunder. Aksjefond er et produkt med oversiktlig kostnadsstruktur som vi mener vil gi bra avkastning over tid. Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner er på 237,6 mill. kroner. Tilsvarende tall i fjor var på 228,1 mill. kroner. Gjeld stiftet ved utstedelse av obligasjonslån utgjør 63,3 mill. kroner mot 73,5 kroner i fjor. Den kortsiktige delen av gjelda er redusert. Utlånsvirksomheten Etterspørselen etter lån er på linje med tidligere år. Bankens samlede netto utlån ble redusert med 6,7 mill. kroner som er en reduksjon på 0,6 %. Tilsvarende tall i fjor var en økning på 118,6 mill. kroner og 11 %. I tillegg har vi i 2010 lånt ut 25,9 mill. kroner via Terra Boligkreditt. Totalt gir dette en utlånsøkning på 1,6 %. Økningen av utlånene er i stor grad kommet i privatmarkedet gjennom Terra Boligkreditt. Av bankens totale utlån i egen balanse, utgjør lånene til personmarkedet 70,2 % og til næringslivet 29,8 %. Dette er omtrent samme fordeling som i Risikospredningen på utlånsporteføljen er i overensstemmelse med bankens strategi, og det er lagt vekt på kundenes betalingsevne, soliditet og tilfredsstillende sikkerhetsdekning. Totale nedskrivninger av låneporteføljen utgjør 9,5 mill. kroner, tilsvarende 0,8 % av bankens brutto utlån. Oversikt over utlån fordelt på sektor og næring fremgår av note nr. 1 i regnskapet. Veksten i utlånene i 2010 er noe lavere enn budsjettert, men en lav utlånsvekst hjalp til å konsolidere egenkapitalen. Styret har vurdert lånemassen som er misligholdt og som ansees usikre. Vurderingen er gjort på grunnlag av forskrifter fra Finanstilsynet. Det henvises til regnskapsnote nr. 1 som omhandler prinsippene for tapsføring. Den usikkerhet som har preget enkelte bransjer må fremdeles vies oppmerksomhet i tapsvurderingen. Bankens netto tap på utlån tilsvarte 0,23 % av utlånsporteføljen, i fjor 0,16 %. Med bakgrunn i finanskrisen og usikkerheten som fortsatt råder har vi i 2010 avsatt ytterligere 0,3 mill. kroner i gruppevise tapsavsetninger. Selv om det i dag ikke er noen signaler på at våre kunder har dårligere betalingsevne må vi fortsatt kunne forvente at de vil får det. Sum mislighold over 90 dager utgjør ved årets slutt 10,2 mill. kroner eller 0,85 % av bankens utlån. Det er foretatt følgende nedskrivninger av utlånsporteføljen: Forvaltning Innskudd Utlån - på individuelle utlån 4,98 mill. kroner - på grupper av utlån 4,50 mill. kroner Styret mener dette er tilstrekkelig i forhold til den vurderte kredittrisiko i porteføljen. Åfjord Sparebank Org No Side 4

5 Garantier Det totale garantiansvaret viser 44,3 mill. kroner som er en økning på 4,9 mill. kroner fra forrige årsskifte. Garantiene er i en vesentlig grad sikret med bankinnskudd, deponerte obligasjoner og andre sikkerhetsdokumenter. Det er ikke ført tap på garantier i Styret vurderer tapsrisikoen i porteføljen som liten. Verdipapirer likviditet kapitaldekning Obligasjonsbeholdningen er i året redusert med 16,8 mill. kroner, og utgjør ved årsskiftet 121,9 mill. kroner. Obligasjonsbeholdningen består i en fin miks av bankobligasjoner, obligasjoner utstedt av kredittforetak og annet næringsliv. Banken har endret prinsipp for obligasjoner i løpet av året. Alle obligasjoner før juni 2010 er kjøpt for å sitte til forfall, mens alle nye nå kjøpes som omløpsmidler. Bankens omløpsbeholdning av obligasjoner er ved årsskiftet bokført til det laveste av kostpris og markedsverdi, mens den gamle beholdningen er bokført til laveste av kostpris og pålydende. Beholdningens rentebinding har en gjennomsnittlig varighet på 0,13 år. Dette gir en rentefølsomhet på mellom 0,1 og 0,2 mill. kroner. Rentefølsomheten sier hvor mye verdien av porteføljen endrer seg ved en renteendring på ett prosentpoeng. Bankens aksjer, andeler og grunnfondsbevis er bokført til 15,6 mill. kroner, derav 6,6 mill. kroner som omløpsmidler, 9,0 mill. kroner som anleggsmidler. Den totale beholdning er 4,0 mill. kroner mindre enn året før som i hovedsak er reduksjon i pengemarkedsfond. Banken har i løpet av året ikke selv drevet aktiv handel med aksjer, men vi har overført 3 mill kr til Terra aktiv forvaltning som de forvalter for oss. For øvrig vises til note nr. 3 og 4 når det gjelder verdipapirer. Likviditeten har vært god hele året da innskudd kunder utgjør hele 85,1 % av netto utlån. Banken egenkapital er på 106,3 mill. kroner som utgjør 7,2 % av forvaltningskapitalen. Bankens fundingstrategi, utover innlån fra kunder, er basert på gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer(obligasjonslån) samt langsiktig lån i banker og andre kredittinstitusjoner. Det er opprettet trekkfasililteter med en større bank slik at bankens likviditetsrisiko er minimalisert. Likviditeten følges opp daglig, og det lages jevnlige rapporter over likviditeten som legges fram for styret. Banken har en kapitaldekning på 17,8 % mot 15,6 % i Lovens krav (8%) er dermed oppfylt med god margin. Det vises for øvrig til note nr. 13. Resultatregnskapet Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter er på 32,2 mill. kroner mot 32,6 mill. kroner forrige år. Målt i forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital utgjør dette 2,20 %. Avkastning av pengemarkedsfond utgjør 1,2 mill. kroner i 2010 mot 0,2 mill. kroner i fjor. Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester utgjør 5,9 mill. kroner mot 5,7 mill. kroner i fjor. Provisjonskostnader og kostnader fra banktjenester er på 1,6 mill. kroner, samme som i fjor. Det er i år ført netto kursgevinst og utbytte på valuta og verdipapirer på 3,5 mill. kroner mot 0,8 mill. kroner i Driftskostnader i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital er på 1,61 % eller 63,5 øre pr inntektskrone når kursgevinster på verdipapirer holdes utenfor. Tilsvarende tall i fjor var 1,80 % og 65,0 øre. Tar vi med kursgevinster på verdipapirer er kostnaden 59,7 øre pr inntektskrone. Resultatet av ordinær drift før skatt er 14,3 mill. kroner mot 12,4 mill. kroner forrige år. I prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital er resultatet 0,84 % mot 0,91 % i Etter skattekostnad på 3,8 mill. kroner blir resultatet for regnskapsåret 10,49 mill kr. Styret anser resultatet for regnskapsåret 2010 for godt Resultatutvikling siste 5 år Overskuddet foreslås anvendt slik: Tap Resultat Resultat for regnskapsåret kr Overført til gaver/gavefond kr Overført til Sparebankens Fond kr Disponert kr Styret kjenner ikke til forhold som har funnet sted ved årsskiftet eller på nyåret 2011 som kan ha betydning for det avgitte regnskap. Åfjord Sparebank Org No Side 5

6 Forutsetningen for fortsatt drift er til stede, og dette er lagt til grunn for årsregnskapet. RISIKOSTYRING Banken fokuserer på operasjonell risiko og finansiell risiko. Bankens finansielle risiki består i hovedsak av rente-/kurs-/kredittrisiko og likviditetsrisiko. Banken er i liten grad eksponert i utenlandsk valuta. Følgelig er valutarisikoen ubetydelig i risikosammenheng. Når det gjelder finansielle instrumenter, vises til note nr 14. Operasjonell risiko Operasjonell risiko er definert som risiko for tap som skyldes utilstrekkelige eller feilslåtte interne prosesser, systemer og kontrollrutiner, menneskelige feil og forskjellige former for anslag mot banken som ran, underslag, brann og datakriminalitet. Risikoen avdekkes gjennom intern kontroll, systemtester og revisjonshandlinger, samt gjennom kompetanseheving. Administrasjonen er ansvarlig for å utvikle kontrollopplegget, men selve gjennomføringen av tilfredsstillende intern kontroll er den enkelte avdelingsleders ansvar. Disse rapporterer månedlig/kvartalsvis, alt etter typen kontroll, til banksjef, som videre rapporterer til styret. Ekstern revisor gir hvert år en uttalelse til styret om kvaliteten av internkontrollsystemet til banken og gjennomføringen av internkontrollen. Renterisiko Renterisikoen er risikoen for at banken får tap på grunn av renteutviklingen i markedet. Dette vil få utslag hvis banken ikke klarer å tilpasse seg endringer i markedsrenten hurtig nok. Markedsrenten vil påvirke utlånsrenter, innlånsrenter og avkastning på rentebærende papirer som for eksempel obligasjoner. Renterisikoen i bankens utlåns- og innlånsvirksomhet er lav, da utlån og innlån til fastrente er lav. Utlån og innlån til flytende rente kan justeres straks det skjer endringer i rentenivået. Finansavtalelovens varslingsfrister må overholdes. Det foretas løpende kontroll av hvordan bankens rentemargin utvikler seg. Bortsett fra risikoen på verdipapirporteføljen og fastrentelån(sertifikat, lån i Norges bank), er den øvrige renterisikoen i balansen uvesentlig. Note nr. 11C omhandler også renterisiko. Kursrisiko Kursrisikoen oppstår som en følge av plasseringer i verdipapirer. Da renten på obligasjoner i liten grad er fast rente, vil endringer i det generelle rentenivået gjøre seg utslag i kursrisiko på obligasjonsporteføljen. Bankens styre har fastsatt retningslinjer for handel med verdipapirer, hvor det er satt en øvre beholdningsgrense for verdipapirer. Videre er det satt en øvre grense for renterisiko. Porteføljen vil ha en viss rente- og kursrisiko, men i forhold til bankens totale inntjening er denne begrenset. Banken verdipapirportefølje analyseres jevnlig når det gjelder markedsverdi, og rentefølsomhet. Denne analysen fremlegges for styret månedlig. For øvrig vises til noter, henholdsvis nr. 3 og nr. 4, når det gjelder obligasjoner og aksjer. Kredittrisiko Kredittrisikoen er risikoen for at banken påføres tap i forbindelse med kredittgivningen, dersom kunden ikke klarer å oppfylle sine forpliktelser. Kredittrisikoen er gjennom de vedtak styret har gjort, med hensyn til retningslinjer for utlånsvirksomheten og bevilgningsreglement samt finanstilsynets retningslinjer sterkt redusert. Videre overvåkes kredittrisikoen gjennom risikoklassifisering, misligholds- og overtrekksrapportering. At våre vedtatte retningslinjer for kredittgivningen etterleves, følges opp gjennom vår internkontroll. Styret er av den mening at kredittrisikoen er innenfor forsvarlige grenser når det gjelder utlån, garantier og andre plasseringer. Det vises for øvrig til note nr. 1. Likviditetsrisiko Likviditetsrisikoen er risikoen for at banken i en gitt situasjon ikke klarer å refinansiere seg i tilstrekkelig grad til at banken kan møte sine forpliktelser ved forfall. Risikoen vil avhenge av bankens balansestruktur, likviditet i markedet og bankens kredittverdighet. Banken har som målsetting at det skal værte rimelig balanse mellom innlån fra kunder og utlån, samt forskjeller i omløpshastighet og bindingstid på eiendels- og gjeldssiden. Innskuddene fra kunder ved årsskiftet 85,1 % av utlånene. Banken har innlån fra kredittinstitusjoner med avtalte løpetider fra 1 mnd til 5 år. Kortsiktige likviditetssvingninger er dekket gjennom etablerte trekkrettigheter. Likviditeten følges opp daglig gjennom interne kontroller og rapporteres månedlig til styret. Styret har satt som måltall i forbindelse med bankens likviditetsstrategi og vurderer p.t. likviditetsrisikoen som lav. Åfjord Sparebank Org No Side 6

7 Totalkapitalvurdering(ICAAP) I 2010 har vi også foretatt totalkapitalvurderinger. Den viser at vi har god nok kapitaldekning til å stå imot kriser. Vurderingene gir en god oversikt over de risikoene vi har. Totalkapitalvurderingene vil derfor være et område vi vil ha stort fokus på og det vil bli foretatt jevnlige vurderinger. BANKENS MARKED OG DET LOKALE NÆRINGSLIV Bankens nærmarked er Åfjord, Roan og Osen kommuner. For å utvikle banken videre er vi imidlertid avhengig av et større geografisk marked. Derfor opprettet banken i 2007 filial i Trondheim. Vi registrerer med tilfredshet fortsatt stor interesse etter bankens tjenestetilbud. Banken er en aktiv samarbeidspartner for den enkelte kunde. Dette skjer gjennom utstrakt bruk av individuell rådgivning. Vi fokuserer på den enkelte kundes behov, og tilbyr en rekke produkter innen sparing/plassering, lån, leasing, forsikring og betalingsformidling. I 2010 har vi hatt et økt fokus på kundens totale finansielle behov, og begrepet totalkunde er innarbeidet. Bankens kundeportefølje gjenspeiler kunder i privatkundemarkedet, små og mellomstore bedrifter og offentlig sektor. Personmarkedet skal være bankens største kundegruppe på utlånssiden. Bankens policy er at næringslivet skal utgjøre inntil 30 % av de totale utlån. Våre næringskunder har hatt tilfredsstillende ordretilgang, og året 2010 har gitt positiv inntjening. Lavt rentenivå virker positivt på husholdningenes økonomi som dermed får økt kjøpekraft. Dette muliggjør økt etterspørsel etter varer og tjenester. Nye og varige arbeidsplasser skapes gjerne med utgangspunkt i eksisterende næringsliv. Økt satsing på infrastruktur bidrar til å sikre og utvide næringsaktivitetene og dermed danne grunnlag for nye arbeidsplasser og økt bosetting i regionen. Det er derfor positivt at veiprosjektet ei tim te by n og bru til Linesøya er iverksatt. Videre er mobil- og breidbåndsdekningen utbedret de siste årene. Styret er også tilfreds med kommunens satsing på kultur. Dette har gitt flere aktivitetstilbud på flere nye kulturarenaer. Banken har vært en betydelig bidragsyter til dette. Som lokal sparebank ser vi det som en viktig oppgave å bidra til og å delta aktivt i en positiv utvikling for vår region. Dette forsøker vi å oppnå ved å delta på ulike arenaer. Banken samarbeider med kommune, næringsforening, næringsliv, skoler, lag og organisasjoner, og bidrar med både økonomiske og faglige ressurser i ulike fora. Gjennom tett kontakt med kunder og lokale og regionale myndigheter holder banken seg godt informert om hendelser og utviklingstendenser i sitt område. I 2010 ble Åfjord Utvikling as etablert. Åfjord Sparebank er medeier sammen med Åfjord kommune og lokalt tilknyttet næringsliv. Åfjord Sparebank bidrar også til drift og aktiviteter i dette selskapet. Flere konkrete næringsprosjekter er i startfasen, og at disse har potensiale til nyetableringer og arbeidsplasser. Styret registrerer med stor tilfredsstillelse at landbruket i regionen står sterkt sammenlignet med andre regioner. Strukturendringene fortsetter. For banken er utviklingen viktig ettersom landbruket representerer en stor og viktig kundegruppe. BANKENS PLASS I SAMFUNNET Åfjord Sparebank, som selveiende institusjon, har et forstanderskap på 15 medlemmer, hvorav 8 velges av innskyterne, 4 av kommunen og 3 av ansatte. Forstanderskapet velger styre på 5 medlemmer. Styremedlemmene i banken har forskjellig yrkesbakgrunn. Det har i 2010 vært avholdt 2 møter i forstanderskapet og 20 møter i styret. Styret har behandlet 188 saker. I tillegg er det blitt avholdt fellesmøte med kontrollkomiteen og revisor. Nytt i 2010 er opprettelse av revisjonsutvalg. Banken har valgt at styret utgjør revisjonsutvalget. Utvalget skal ha særlig fokus på å forberede styrets oppfølgning av regnskapsrapporteringsprosessen samt overvåke systemene for intern kontroll og risikostyring. For Åfjord, Roan og Osen som lokalsamfunn ser vi det som svært viktig at banken deltar aktivt i utviklingen av gode bo- og oppvekstmiljøer og er med på å stimulere næringslivet. At banken viser bra resultat og stadig bedrer soliditeten gir oss mulighet til dette, ved blant annet å gi støtte til lag og foreninger innen kultur- og idrettslivet. Av bankens overskudd i år 2010 er det avsatt nesten 0,3 mill kroner til formålet. Banken er også med på å støtte næringsutviklingstiltak i kommunene gjennom tilskudd og aktiv deltagelse i arrangementer, temamøter etc. Det er inngått mange Åfjord Sparebank Org No Side 7

8 sponsoravtaler med lag/foreninger, enkeltutøvere og arrangementer, og det er ytet økonomisk støtte til mange andre gode formål og prosjekter. Dette er tiltak som stimulerer til videre innsats for en positiv utvikling av bankens nærmarkeder. Det aller viktigste bidraget til positiv utvikling i kommunene er allikevel bankens involvering i kredittgivning til person og næringslivet. Bankens nære kontakt og kunnskap til lokale forhold danner grunnlag for god kredittvurdering og rådgivning i den enkelte sak. Spesielt mindre bedrifter er helt avhengig av at lokalbanken har hatt tillit til og tro på de som har satset, og som har vært avhengig av bankens finansiering. Bankens vekst og utvikling har gjort banken til en av kommunens største skatteytere og en betydelig arbeidsplass. Det er avsatt ca 3,8 mill. kroner til skatt i bankens regnskap for I tillegg kommer skatten den ansatte betaler av sin lønn fra banken. PERSONALFORHOLD Banken har 20 ansatte i bankdriften, og dette tilsvarer 18,55 årsverk da flere er ansatt i reduserte stillinger. Av dette 3 årsverk ved avdelingen i Trondheim. I tillegg er det ansatt renholder og vaktmester på deltid. I bankvirksomheten er det ansatt 13 kvinner og 7 menn. Ledergruppen består av 3 kvinner og 2 menn. Styret har 2 kvinner og 3 menn. En mener likestillingen er tilfredsstillende ivaretatt og ser ikke behov for spesielle tiltak. Det er ikke stilt garantier for ansatte eller tillitsvalgte. Samarbeidet med bankens tillitsvalgte og arbeidsmiljøet for øvrig i banken er godt. De tillitsvalgte har vært aktive og viktige bidragsytere og diskusjonspartnere i alle utviklingsprosesser som er gjennomført. Som ledd i sikkerheten har banken instrukser ved eventuelt ran og brann som gjennomgås med de ansatte. Alle lokaler er utstyrt med overvåkningsog sikkerhetsutstyr, som på best mulig måte skal sikre ansatte og dessuten verne utstyr og verdier. Sykefraværet ble i 2010 på 3,76 %. For regnskapsåret 2010 har det ikke inntruffet arbeidsulykker. Banken benytter ikke produkter eller energikilder i sin virksomhet som har betydelige negative konsekvenser for miljøet. Bankens virksomhet er derfor ikke av en slik karakter at den forurenser det ytre miljø. For bankens ansatte har år 2010 vært et aktivt år på mange måter. Økt aktivitet i forhold til kundepleie, kundeoppfølging og krevende utvikling innen bank og finans generelt, gir de ansatte stadig nye og utfordrende arbeidsoppgaver. Det er fortsatt en hovedutfordring å øke kompetansen i organisasjonen, redusere kostnadene og omfordele personalressursene i tråd med kundenes endrede krav. Flere ansatte har i 2010 tatt vekttallstudier innen flere fagområder. Ved utgangen 2010 har 7 medarbeidere gjennomført utdanningsløpet for finansiell rådgivning. Det er et utfordrende studium som medarbeiderne har tatt over flere år. Samlede personalutgifter vedrørende ansatte og tillitsvalgte utgjør 13,04 mill. kroner. Det vises for øvrig til noe nr. 15 når det gjelder opplysninger om ansatte og tillitsvalgte. Likeledes er bankens pensjonskostnader for år 2010 inntatt i note nr. 16. Pensjonsordningen for bankens ansatte er dekket gjennom Vital Forsikring. Videre har banken forsikret de ansatte med gruppelivs- og ulykkesforsikring samt sykdomsforsikring for annen sykdom enn yrkessykdom. Styret vil rette en stor takk til hver enkelt medarbeider som gjennom sin innsats og lojale medvirkning har bidratt til bankens positive utvikling. UTSIKTENE FRAMOVER Ettervirkningene av finanskrisen er fortsatt med oss. Ledigheten i mange land er rekordhøy, privat sektor er tynget av gjeld, og flere land sliter med høy statsgjeld. På den positive siden har veksten de siste to årene vært høyere enn forventet. Rekordlave renter og budsjettstimulanser har åpenbart hjulpet, men de langsiktige konsekvensene av disse politikktiltakene er ennå uvisst Norsk økonomi er på vei opp mot en normal aktivitetsvekst, og ledighetsnivået ser ut til å ha stabilisert seg. Forbrukernes kjøpelyst er tilbake, og vil være den viktigste bidragsyteren til å løfte aktiviteten videre i årene fremover. Rekordlave internasjonale renter bremser renteoppgang også i Norge, men det antas 2 3 renteoppganger i Fra høsten 2010 har vi fått et markert oppsving i boligprisene. Dette vil føre norske husholdningers gjeldsgrad opp på enda høyere nivåer, og gjøre dem sårbare selv for moderate renteøkninger. Åfjord Sparebank Org No Side 8

9 I 2010 er rentenettoen for banken noe lavere enn tidligere. På grunn av stadig hardere konkurranse forventes det at vi også vil få et press på rentenettoen fremover. Åfjord Sparebank har iverksatt tiltak i 2011 for å motvirke dette. Åfjord Sparebank har god likviditet. Dette er et viktig område for banken, og et område vi vil følge tett framover. Vi anser det som svært viktig at vi til enhver tid har god likviditet. Bankens uavhengighetslinje som skal sikre lokal forankring og selvstendighet skal føres videre. Det satses samtidig på et utvidet samarbeid med de tre andre lokale sparebankene på Fosen. Styret regner med at lokalt vil den økonomiske utviklingen i 2011 bli omtrent på samme nivå som i Vi har i budsjettet for år 2011 lagt opp til en forsiktig vekst og med et driftsresultat som vil styrke bankens soliditet. Vi regner med at tapene i 2011 blir noe lavere enn i Banken har valgt et samarbeid med Terra-Gruppen som vi eier sammen med 77 andre norske sparebanker og OBOS(Oslo Bolig- og Sparelag). Sammen er denne gruppen en betydelig aktør i finansmarkedet i Norge med samlet forvaltningskapital på om lag 250 milliarder kroner. Gruppen gir vår bank stordriftsfordeler innenfor anskaffelse og drift av IT, kort og betalingsløsninger. Gjennom samarbeidet i Terra- Gruppen tilbyr banken også forsikrings-, spare- og plasseringsprodukter. Nye aktører og kampen om kundene vil imidlertid skjerpe konkurransen. For oss er det avgjørende at vi kan betjene kundene våre på en best mulig måte både på kort og lang sikt. Styret vil til slutt rette en takk til kunder og gode forbindelser for god oppslutning og for den tillit de viser ved å velge Åfjord Sparebank som sin bankforbindelse. Åfjord, / Torunn Butli Rømma Knut Sundet Einar Humstad Bjørg Berdahl Roar Tårnesvik Styrets leder Jostein Stjern Banksjef Åfjord Sparebank Org No Side 9

10 RESULTATREGNSKAP 2010 NOTE RENTEINNTEKTER OG LIGNENDE INNTEKTER 1.2 Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kunder Renter og lignende inntekter av sertifikater, obligasjoner og andre verdipapirer Andre renteinntekter Sum renteinntekter og lignende inntekter RENTEKOSTNADER OG LIGNENDE KOSTNADER 2.1 Renter og lignende kostnader på gjeld til kredittinstitusjoner Renter og lignende kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder Renter og lignende kostnader på utstedte verdipapirer Renter på ansvarlig lånekapital Andre rentekostnader Sum rentekostnader og lignende kostnader NETTO RENTE- OG KREDITTPROVISJONSINNTEKTER UTBYTTE OG ANDRE INNTEKTER AV VERDIPAPIRER 3.1 Inntekter av aksjer og andre verdipapirer med variabel avkastning PROVISJONSINNTEKTER OG INNTEKTER FRA BANKTJENESTER 4.1 Garantiprovisjon Andre gebyr og provisjonsinntekter Sum provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester PROVISJONSKOSTNADER OG KOSTNADER VED BANKTJENESTER 5.1 Garantiprovisjon Andre gebyrer og provisjonskostnader Sum provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester NETTO GEVINST/TAP PÅ VALUTA OG VERDIPAPIRER 6.1 Netto gevinst/tap på sertifikater, obligasjoner og andre verdipapirer Netto gevinst/tap på aksjer og andre verdipapirer med variabel avkastning Netto gevinst/tap på valuta og finansielle derivater Sum netto gevinst/tap på valuta og verdipapirer ANDRE DRIFTSINNTEKTER 7.1 Driftsinntekter faste eiendommer Andre driftsinntekter 0 0 Sum andre driftsinntekter NETTO ANDRE DRIFTSINNTEKTER SUM DRIFTSINNTEKTER LØNN OG GENERELLE ADMINISTRASJONSKOSTNADER Lønn Pensjoner Sosiale kostnader Administrasjonskostnader Sum lønn og generelle administrasjonskostnader Åfjord Sparebank Org No Side 10

11 9 AVSKRIVNINGER MV. AV VARIGE DRIFTSMIDLER OG IMM. EIENDELER 9.1 Ordinære avskrivninger ANDRE DRIFTSKOSTNADER 10.1 Driftskostnader faste eiendommer Andre driftskostnader Sum andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FØR TAP TAP PÅ UTLÅN, GARANTIER MV Tap på utlån Tap på garantier Sum tap på utlån, garantier mv NEDSKRIVNING/REVERSERING AV NEDSKRIVNING OG GEVINST/TAP PÅ VERDIPAPIRER SOM ER ANLEGGSMIDLER 12.1 Reversert nedskrivning obligasjoner og aksjer 12.2 Gevinst/tap ved omsetning verdipapirer Sum reversert opp/nedskivninger og tap ved omsetning verdipapirerr SKATT PÅ ORDINÆRT RESULTAT 8, RESULTAT FOR REGNSKAPSÅRET DISPONERING: Overført til Sparebankens fond Overført til gaver SUM DISPONERINGER Åfjord Sparebank Org No Side 11

12 BALANSEN PR EIENDELER NOTE KONTANTER OG FORDRINGER PÅ SENTRALBANKER 1C, UTLÅN TIL OG FORDRINGER PÅ KREDITTINSTITUSJONER 3.1 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid 1C Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner med avtalt løpetid 1C Sum netto utlån og fordringer på kredittinstitusjoner UTLÅN TIL OG FORDRINGER PÅ KUNDER 4.3 Kasse- / drifts- og brukskreditter Byggelån Nedbetalingslån Sum utlån før spesifiserte og uspesifiserte tapsavsetninger Individuelle nedskrivninger på utlån Nedskrivninger på grupper av utlån Sum netto utlån og fordringer på kunder OVERTATTE EIENDELER SERTIFIKATER, OBLIGASJONER OG ANDRE RENTEBÆRENDE VERDIPAPIRER Utstedt av det offentlige 3, Utstedt av andre 3, Sum sertifikater og obligasjoner AKSJER, ANDELER OG ANDRE VERDIPAPIRER 7.1 Aksjer, andeler og grunnfondsbevis IMMATERIELLE EIENDELER 10.1 Goodwill Utsatt skattefordel Andre immaterielle eiendeler Sum immaterielle eiendeler VARIGE DRIFTSMIDLER 11.1 Maskiner og inventar Bygninger og andre faste eiendommer Sum varige driftsmidler ANDRE EIENDELER 12.1 Finansielle derivater Andre eiendeler Sum andre eiendeler FORSKUDDSBETALTE IKKE PÅLØPTE KOSTNADER OG OPPTJENTE IKKE MOTTATTE INNTEKTER 13.1 Opptjente ikke mottatte inntekter Overfinansiering av pensjonsforpliktelser Forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader Sum forsk.betalte ikke pål. kostnader og opptj. Ikke mott. Innt SUM EIENDELER Åfjord Sparebank Org No Side 12

13 GJELD OG EGENKAPITAL GJELD NOTE GJELD TIL KREDITTINSTITUSJONER 14.1 Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid 7, Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner med avtalt løpetid 7, Sum gjeld til kredittinstitusjoner INNSKUDD FRA OG GJELD TIL KUNDER 15.1 Innskudd fra og gjeld til kunder uten avtalt løpetid 2, Innskudd fra og gjeld til kunder med avtalt løpetid 2, Sum innskudd fra og gjeld til kunder GJELD STIFTET VED UTSTEDELSE AV VERDIPAPIRER 16.1 Sertifikater og andre kortsiktige låneopptak Obligasjonsgjeld Sum gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer ANNEN GJELD 17.3 Annen gjeld Sum annen gjeld PÅLØPTE KOSTNADER OG MOTTATT IKKE OPPTJENTE INNTEKTER AVSETNINGER FOR PÅLØPTE KOSTNADER OG FORPLIKTELSER 19.1 Pensjonsforpliktelser Utsatt skatt 8, Andre avsetninger 0 0 Sum avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser ANSVARLIG LÅNEKAPITAL 20.1 Evigvarende ansvarlig lånekapital Annen ansvarlig lånekapital Sum ansvarlig lånekapital SUM GJELD EGENKAPITAL 22 OPPTJENT EGENKAPITAL 22.2 Sparebankens fond 12, SUM EGENKAPITAL SUM GJELD OG EGENKAPITAL POSTER UTENOM BALANSEN: 23 Betingede forpliktelser Forpliktelser Åfjord, / Torunn Butli Rømma Knut Sundet Einar Humstad Bjørg Berdahl Roar Tårnesvik Styrets leder Åfjord Sparebank Org No Side 13

14 Noter til Regnskapet Bankens årsoppgjør er utarbeidet i overensstemmelse med gjeldende lover og bestemmelser for banker og god regnskapsskikk. Det er under den enkelte note til regnskapet redegjort nærmere for de benyttede prinsipper for de aktuelle regnskapsposter med henvisning til de enkelte regnskapsposter. Ledelsen har brukt estimater og forutsetninger som har påvirket resultatregnskapet og verdsettelse av eiendeler og gjeld, samt usikre eiendeler og forpliktelser på balansedagen under utarbeidelse av regnskapet i henhold til god regnskapsskikk. Dette gjelder særlig poster som nedskrivninger på utlån, og verdi av verdipapirer og pensjonsforpliktelser. Fremtidige hendelser kan medføre at estimatene endrer seg. Estimater og underliggende forutsetninger revurderes løpende. Endringer i regnskapsmessige estimater regnskapsføres i den perioden endringene oppstår. Bankens inntekter kommer fra et geografisk ensartet marked. Renter og provisjoner tas inn i resultat regnskapet etter hvert som disse opptjenes som inntekter eller påløper som kostnader. Forskuddsbetalte inntekter og påløpte ikke betalte kostnader periodiseres og føres som gjeld i balansen. Forskuddsbetalte kostnader og opptjente ikke betalte inntekter inntektsføres og føres opp som et til gode havende i balansen. Utbytte av aksjer og grunnfondsbevis inntektsføres det år det mottas. Gebyr som er direkte betaling for utførte tjenester tas til inntekt når de betales. Gebyr som overstiger kostnadene forbundet med etablering av lån, periodiseres i tråd med god regnskapsskikk. NOTE 1 UTLÅN, GARANTIER OG TAP PÅ UTLÅN OG GARANTIER Utlån og garantier er bokført i henhold til gjeldende lover og forskrifter. Utlån til kunder er pr regnskapsført til amortisert kost. Amortisert kost er anskaffelseskost minus tilbakebetalinger på hovedstolen (avdrag), pluss eller minus kumulativ amortisering som følger av en effektiv rentemetode, og fratrukket eventuelle beløp for verdifall eller tapsutsatthet. Den effektive renten er den renten som nøyaktig diskonterer estimerte framtidige kontante inn- eller utbetalinger over det finansielle instrumentets forventede levetid. Fastrenteutlån til kunder regnskapsføres også til amortisert kost som øvrige utlån. Nedskrivning for tap på utlån foretas når det foreligger objektive indikasjoner for at et utlån til kunde eller en gruppe av utlån til kunder har verdifall. Individuelle nedskrivninger foretas dersom det foreligger en objektiv indikasjon på redusert kredittkvalitet hos kunden. Dersom banken har bevilget flere lån til samme kunde, vil en engasjementsvurdering være å betrakte som en individuell vurdering. Nedskrivningen beregnes som forskjellen mellom balanseført verdi og nåverdi av estimerte fremtidige kontantstrømmer neddiskontert med lånets effektive rente. Verdi av pantsikkerhet fastsettes til antatt realisasjonsverdi på forventet fremtidig realisasjonstidspunkt. Den effektive renten som benyttes er lånets effektive rente før objektive indikasjoner på verdifall ble identifisert. Nedskrivninger reverseres helt eller delvis når verdifallet anses å være helt eller delvis bortfalt. Når banken konstaterer tap på engasjement som det tidligere er gjennomført individuelle nedskrivninger på, blir hele tapet rapportert som konstatert i perioden, mens den individuelle nedskrivningen blir tilbakeført. Innkomne beløp på tidligere avskrevne engasjement, rapporteres som reduksjon i tap på utlån og garantier. Utlån som ikke har vært gjenstand for individuelle vurderinger for verdifall, vurderes samlet i grupper. Utlån som er vurdert individuelt, men hvor nedskrivning ikke er foretatt, blir også vurdert i grupper. Vurderingen baseres på objektive indikasjoner for verdifall som har inntruffet på balansedagen og som kan knyttes til gruppen. Gruppene er definert som utlån med like risiko- og verdiegenskaper basert på inndeling av kundene etter hovedsektorer eller hovednæringer samt risikoklasse. Beregning av nedskrivningsbehov foretas per kundegruppe med utgangspunkt i estimater for konjunktursituasjonen samt tapserfaring for de respektive kundegruppene. Gruppenedskrivninger reduserer engasjementenes regnskapsførte verdi i balansen. Individuelle og gruppevise nedskrivninger resultatføres som tap på utlån og garantier. Åfjord Sparebank Org No Side 14

15 1A TAP, MISLIGHOLD OG NEDSKRIVNINGER TAP PÅ UTLÅN Periodens endring i individuelle nedskrivninger på utlån periodens endring i nedskrivning på grupper av utlån periodens konstaterte tap som det tidligere er avsatt individuell tapsavsetning for periodens konstaterte tap som det tidligere ikke er avsatt individuell tapsavsetning for periodens inngang på tidligere perioders konstaterte tap Periodens tapskostnader Individuelle nedskrivninger på utlån Utlån til og fordringer på kunder Individuell nedskriving periodens konstaterte tap, hvor det tidligere er foretatt individuell nedskriving økte individuelle nedskrivinger i perioden nye individuelle nedskrivinger i perioden reversering av individuelle nedskrivinger i perioden Individuell nedskrivning på utlån pr Nedskrivninger på grupper av utlån Utlån til og fordringer på kunder Nedskrevet på grupper pr overført konstaterte og individuelle tap nye nedskrivninger på grupper i perioden Nedskrevet på grupper av utlån pr MISLIGHOLDTE LÅN Sum misligholdte engasjement > 90 dg (før indiv. tapsavsetninger) Netto misligholdte engasjement > 90 dg (etter indiv. tapsavsetninger) Øvrige tapsutsatte engasjement (før indiv. tapsavsetninger) Netto øvrige tapsutsatte engasjement (etter individuelle tapsavsetninger) FORDELT ETTER TID. Fra 30 dager til 60 dager Fra 60 dager til 90 dager Fra 90 dager til 180 dager Fra 180 dager til 1 år Over 1 år ENDRINGER I IKKE INNTEKTSFØRTE RENTER PÅ UTLÅN I LØPET AV ÅRET Påløpte, ikke inntektsførte renter på balanseført utlån pr periodens inntektsføring av tidligere perioders renter på utlån påløpte, ikke inntektsførte renter på utlån som har gått ut av balansen periodens påløpte, ikke inntektsførte renter på lån med tapsavsetninger periodens påløpte, ikke inntektsførte renter på lån uten tapsavsetninger Påløpte, ikke inntektsførte renter på balanseført utlån pr Åfjord Sparebank Org No Side 15

16 1B - RISIKOGRUPPER Banken har et risikoklassifiseringssystem på utlån som baserer seg på et karaktersystem fra A-E, der A er best. For alle engasjement bygges klassifiseringssystemet opp av to elementer: økonomi og sikkerhet. Banken vektlegging av elementene er henholdsvis 70/30 der økonomi vekter 70 %. Risikoklasse A og B defineres som lav risiko, C som middels risiko, mens D og E defineres som høy risiko. I henhold til årsoppgjørsforskriftenes 8-6, 1 og 2. ledd gis følgende opplysninger: Risikoklasser Engasje- % Brutto Garantier Pot. eksp. Ind. nedsk. på ment utlån v/trekkfasiliteter utlån og gar. A , B , C , D , E , Uklassifisert , Totalt , Gruppevise nedskrivninger er tilordnet de enkelte risikogruppene, som vi mener er de mest tapsutsatte i dagens situasjon. Eksponering i fastrentelån er på kr 10,0 mill der 1 mill er rentesikret med en renteswap. Beløpet er beskjedent og utgjør liten risiko. Vi vurderer derfor at lånenes pålydende tilsvarer lånenes virkelige verdi. BRUTTO UTLÅN OG GARANTIER FORDELT PÅ GEOGRAFISKE RISIKOOMRÅDER Utlån Garantier Prioriterte områder 1) Andre områder SUM ) Områder som er definert som prioriterte er: Åfjord, Roan, Osen og Trondheim. 1C - MAKS KREDITTRISIKOEKSPONERING, IKKE HENSYNTATT PANTSTILLELSER Tabellen nedenfor viser maksimal eksponering mot kreditrisiko for komponentene i balansen. Eksponeringen er vist brutto før eventuelle pantstillelser og tillatte motregninger. Beløpene viser ikke risikoeksponering som kan oppstå i fremtiden som en følge av verdiendringer. BRUTTO EKSPONERING Eiendeler Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til og fordringer på kunder inklusive ubenyttede kreditter Verdipapirer til virkelig verdi Andre eiendeler Åfjord Sparebank Org No Side 16

17 SUM Eiendeler Forpliktelser (betingede) Betalingsgarantier Kontraktsgarantier Lånegarantier Annet garantiansvar Ubenyttede kreditter SUM finansielle garantistillelser Total kreditrisikoeksponering Kreditteksponering knyttet til utlån fordelt på land Kreditteksponering knyttet til utlån inkl. ubenyttede kreditter Norge Utland Totalt Kreditrisiko representerer det største risikoområdet for banken og vedrører alle fordringer på kunder, i hovedsak utlån. I Åfjord Sparebanks risikostyring er det et gjennomgående formål å redusere og kontrollere risikokonsentrasjoner. Styret fastsetter langsiktige mål for risikoprofil. Risikoprofilen operasjonaliseres gjennom rammeverket for risikostyring, herunder fastsettelse av fullmakter og rammer. 1D - UTLÅN OG GARANTIER - TAPSAVSETNINGER FORDELT PÅ NÆRINGER. UTLÅN OG GARANTIER - TAPSAVSETNINGER FORDELT PÅ NÆRINGER. Brutto utlån Garantier Potensiell eksponering v.f.eks trekkfsiliteter Lønnstakere Primærnæringer Eiendom Bygg- og anlegg Transport Industri Handel Service/Finans Andre/Offentlig Totalt Misligholdte Tapsutsatte Individuelle nedskrivninger på Engasjementer > 90 dg engasjementer utlån og garantier Lønnstakere Primærnæringer Eiendom Bygg- og anlegg Transport Industri Handel Service/Finans 0 0 Andre/Offentlig 0 0 Totalt Åfjord Sparebank Org No Side 17

18 1E SAMLET GARANTIANSVAR BANKENS GARANTIANSVAR PR Betalingsgarantier Kontraktsgarantier Lånegarantier Transportløyvegarantier Garanti Sparebankenes Sikringsfond 537 Samlet garantiansvar pr Garanti overfor Sparebankenes Sikringsfond er pr på kr F - TERRA BOLIGKREDITT Banken har solgt eller overført lån til Terra Boligkreditt med bokført saldo kr ,- pr G - OVERTATTE EIENDELER Overtatte eiendeler er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Banken har ingen overtatte eiendeler pr NOTE 2 INNSKUDD FRA KUNDER INNSKUDD FRA KUNDER ( I hele tusen kroner) Innskudd Andel Innskudd Andel Innskudd og gjeld til kunder uten avtalt løpetid ,8 % ,2 % Innskudd og gjeld til kunder med avtalt løpetid ,2 % ,8 % SUM Innskudd fra kunder ,0 % ,0 % Gjennomsnittlig rente 2,38 % 2,73 % Innskudd fordelt på sektor og næring Lønnstakere ,9 % ,7 % Primærnæringer ,4 % ,2 % Eiendom ,5 % ,1 % Bygg- og anlegg, kraft og vann ,9 % ,6 % Transport og kommunikasjon ,7 % ,0 % Industri ,7 % ,6 % Handel, kafe- og restaurantdrift ,8 % ,3 % Service og Finans ,0 % ,1 % Offentlig, Utland, Andre ,1 % ,4 % SUM innskudd fordelt på sektor og næring ,0 % % Åfjord Sparebank Org No Side 18

19 INNSKUDD FORDELT PÅ GEOGRAFI INNSKUDD Prioriterte områder 1) Andre områder SUM ) Områder som er definert som prioriterte er: Åfjord, Roan, Osen og Trondheim. 2B - INNSKUDD VIA LÅNEFORMIDLERE Pr har Åfjord Sparebank ikke mottatt innskudd via formidlere. NOTE 3 BEHOLDNING AV OBLIGASJONER OG ANSVARLIG LÅNEKAPITAL Obligasjoner kjøpt før Juni 2010, er klassifisert som ordinære anleggsmidler med holde til forfall, og er bokført til kostpris. Virkelig verdi (markedsverdi) av børsnoterte obligasjoner og sertifikater defineres som børskurs pr Ordinære anleggsmidler skrives ned når pålydende av obligasjonene er lavere enn anskaffelseskost. BEHOLDNING AV IHENDEHAVEROBLIGASJONER Stats- og Statsgaranti Risikovekt Statsforetak og OMF " Kommuner og finansforetak Øvrige BOKFØRT VERDI pr HERAV BØRSNOTERT pr MARKEDSVERDI pr PÅLYDENDE VERDI pr Deler av den balanseførte verdi er børsnoterte verdipapirer tilsvarende 35,3 % av bokført verdi.. Gjennomsnittlig effektiv rente i 2010 var på 3,99 % mot 4,58 % i 2009, som er inntektsførte renter i forhold til gjennomsnittlige beholdninger i perioden desember 2009 til desember Beholdning som er pantsatt for D-lån i Norges Bank er 54,0 mill kr. Tilgang har i året vært kr , og avgang kr Banken investerer i obligasjoner for å bedre avkastningen på verdier brukt til å dekke opp kravet til likviditet etter at primærreservekravet er opphevet. Beholdning av obligasjoner kjøpt i den hensikt å sitte med papiret til forfall 1) : Beholdning av obligasjoner kjøpt som omløpsmidler: Ved anskaffelse bokføres kjøpet til laveste verdi av kjøpspris og pålydende. Banken har i 2010 reversert underkurser på til sammen kr som er tatt til inntekt. 3B ANSVARLIG LÅNEKAPITAL I ANDRE SELSKAPER Banken har ansvarlig lånekapital i andre selskaper på 9,0 mill kr. Dette er et obligasjonslån på 3,5 mill kr, Egenkapitalbevis på til sammen 1,1 mill kr samt medlemsinnskudd i KFS på 4,2 mill. kr. Resten er utlån til kunder på til sammen 0,2 mill kr som er gjort om til ansvarlig lån. 1 I 2010 har styret vedtatt å endre prinsipp for obligasjoner, slik at alle nye kjøp er klassifisert som omløpsmidler. Åfjord Sparebank Org No Side 19

20 NOTE 4 BEHOLDNING AV AKSJER Aksjer, andeler og grunnfondsbevis deles i to grupper, omløpsmidler og anleggsmidler. Omløpsaksjer består av aksjer, aksjefond, likviditetsfond og grunnfondsbevis m.m., hvor intensjonene er å realisere gevinster på kortsiktige kurssvingninger, fortrinnsvis gjennom aktivt kjøp og salg gjennom et aktivt og likvid marked. Aksjene blir vurdert til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi på balansedagen. Anleggsaksjer, det vil si aksjer m.m. som er beregnet til varig eie er vurdert til anskaffelseskost. Nedskrivning blir foretatt når virkelig verdi er vesentlig lavere enn anskaffelseskost. Nedskrivningen reverserer når grunnlaget for nedskrivning ikke lenger er til stede. SPAREBANKENS BEHOLDNING AV AKSJER PR OMLØPSAKSJER Antall Anskaff.kost. Balanseført verdi Virkelig verdi TERRA VEKST 1.094, TERRA SPAR 225, TERRA NORGE FORVALTES AV AKTIV FORVALTNING SUM OMLØPSAKSJER ANLEGGSAKSJER Antall Eierandel % Anskaff.kost. Balanseført verdi Antatt virkelig verdi SPAMA AS 5 0, NORDITO PROPERTY AS 837 0, NETS HOLDING AS , ØVRE ÅRNES EIENDOM AS , ÅFJORD PARKERING AS 11 11, EIENDOMSKREDITT AS , TERRAGRUPPEN AS , ÅFJORD UTVIKLING AS 48,0 24, MIDT-NORSK SPAREB.DRIFT 2 4, MIDVEST I og II , KRIFO FISK AS , VISA Inc 270 0, SUM ANLEGGSAKSJER EGENKAPITALBEVIS Antall Eierandel % Anskaff.kost. Balansef. verdi Virkelig verdi KREDITTFOR. FOR SPAREBANKER 460 0, HJELMELAND SPAREBANK , RYGGE-VÅLER SPAREBANK 400 0, SUM GEGENKAPITALBEVIS SUM PORTEFØLJE Andel børsnoterte aksjer er ca. 42,3 %. Dette er alle omløpsaksjer definert i tabellen over. Tilgang har i året vært på kr ,- og avgang kr I tillegg er det kjøpt og solgt likviditetsfond for 100 mill kr. Åfjord Sparebank Org No Side 20

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 31.12.2014 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2013 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 1,7 mill (22,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. 1,1 mill av økningen skyldes at renteavkastningen

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den nye

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2016 Kommentarene er basert på morbankens regnskap. Datterselskapets eneste aktivitet er oppføring av et bygg på Stjørdal som skal tas i bruk av banken i 4. kvartal

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.09.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 3. kvartal viser en økning på 0,4 millioner (3,4 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 Saksnr. A2014 030 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 Saksnr. A2014 059 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2010 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2010 et driftsresultat før skatt på NOK 14,045 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Resultatutvikling Orkdal Sparebank har ved

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den nye

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010 Saksnr. A2010 021 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1

Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1 Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1 Rapport for andre kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat av ordinær drift utgjør pr 2. kvartal i år kr 16,8 mill før skatt, eller 0,92 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital,

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2011 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2011 et driftsresultat før skatt på NOK 19,301 mill. mot NOK

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR

DELÅRSRAPPORT PR Saksnr. A2012 024 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2012 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014 Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 25.018 26.123 106.175 Rentekostnader og lignende kostnader 12.408 13.193 56.372 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.610 12.930 49.803

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2016

Delårsrapport 2. kvartal 2016 Delårsrapport 2. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2016 Forvaltningskapital (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Forvaltningskapital 2.154,7 1.884,3 1.896,7 Siste 12

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009 Saksnr. A2009 035 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013 Tall i tusen kroner Note Renteinntekter og lignende inntekter 26.123 25.349 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 13.193 13.466 55.795 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.930 11.884 49.269

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2012 1

Delårsrapport 1. kvartal 2012 1 Delårsrapport 1. kvartal 2012 1 Rapport for første kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat av ordinær drift utgjør pr 1. kvartal i år kr 6,6 mill. før skatt eller 0,73 % av gjsn. forvaltningskapital, mot

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR

DELÅRSRAPPORT PR DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.09.2013 er kr. 9,410 mill. mot kr. 10,926 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2010

Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2010

Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsrapport 1. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2013... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010 KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010 RESULTATREGNSKAP PR. 31.03.2010 1.kvartal Hele 2010 2009 2009 kr.1000 % av GFK kr.1000 % av GFK kr.1000 % av GFK Renteinntekter og lignende inntekter 30.478 4,04 41.334 5,54

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2013 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2013 et driftsresultat før skatt på NOK 28,342 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2013 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2013 et driftsresultat før skatt på NOK 7,049 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2012

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2012 KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2012 RESULTATREGNSKAP PR. 31.03.2012 2012 2011 2011 kr.1000 GFK kr.1000 GFK kr.1000 GFK Renteinntekter og lignende inntekter 32.170 4,64 30.432 4,22 123.905 4,45 Rentekostnader

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.06.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2008

Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1.kvartal 2008 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2007. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 31.03.2014 er 3,189 mill. mot 2,284 mill på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.09.2014 er 13,360 mill. mot 9,410 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR Delårsrapport pr. 30.06.2016 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2016 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 12,8 mill. mot 12,9 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR Delårsrapport pr. 30.09.2017 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2017 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 22,3 mill. mot 19,6 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2006

Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsrapport 3.kvartal 2006 Regnskapsprinsipp Banken har fra 01.01.2006 endret regnskapsprinsipp når det gjelder behandling av tap på utlån. Banken følger nå Forskrift om

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2016

Delårsrapport 1. kvartal 2016 Delårsrapport 1. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2016 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 5 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 46,7 millioner (57,6) Rentenetto: 56,3 millioner (59,0) tilsvarende 1,44 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank Rapport for andre kvartal og første halvår 2015 2. kvartal 2015: s resultat før tap i 2.kvartal var kr 17,4 mill., en økning på kr 1,5 mill. fra 2.kvartal 2014. Økte netto andre inntekter som fra inntektsføring

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 3. kvartal 78,5

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR

DELÅRSRAPPORT PR DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2012 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den nye

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 27.311 mill. mot NOK

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR

DELÅRSRAPPORT PR DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2013 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2013 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.06.2013 er kr. 5,848 mill. mot kr. 6,822 mill på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015 Delårsrapport pr. 30.09.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 19,9 mill. mot 20,0 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.06.2014 er 8,085 mill. mot 5,848 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Endring av regnskapsprinsipp Fra 1.1.2015 har banken anvendt IAS 19R, og dermed endret regnskapsprinsipp, for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Banken

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT PR

REGNSKAPSRAPPORT PR 30.j uni2014 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.6.2014 Hovedpunkter resultat 2. kvartal 2014 - Driftsresultat før tap, 63,3 mill. kr (48,7 mill. kr) - Forvaltningskapital, 6 370 mill. kr (5 861 mill. kr) - Brutto

Detaljer

Meldal Sparebank. Kvartalsrapport

Meldal Sparebank. Kvartalsrapport Meldal Sparebank Kvartalsrapport 30. 0 6. 2 0 1 1 KVARTALSRAPPORT PR. 30.06.11 Driftsresultatet. Meldal Sparebank hadde etter andre kvartal 2011 et resultat før skattekostnad på 11,220 mill. kroner, som

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 2. kvartal 48,7

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL

Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Resultatutvikling Orkdal Sparebank hadde ved

Detaljer

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 2. kvartal

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 2. kvartal Kvartalsrapport 2012 Kvartalsrapport 2. kvartal Kvartalsrapport 2. kvartal BALANSEN Pr. 30.6.2012 utgjør forvaltningskapitalen kr. 1.869 mill. som er en økning på kr. 20 mill. fra samme periode for ett

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR Delårsrapport pr. 30.06.2017 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2017 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 14,1 mill. mot 12,8 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

Delårsrapport. 1 kvartal 2017

Delårsrapport. 1 kvartal 2017 Delårsrapport 1 kvartal 2017 DELÅRSRAPPORT PR. 31.3.2017 Forvaltningskapital (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Forvaltningskapital 2.320,2 1.990,8 2.244,5 Siste 12 mnd.

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 68,3 millioner (73,8) Rentenetto: 87,0 millioner (88,1) tilsvarende 1,47 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Delårsrapport. 2. kvartal 2017

Delårsrapport. 2. kvartal 2017 Delårsrapport 2. kvartal 2017 DELÅRSRAPPORT PR. 30.6.2017 Forvaltningskapital (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Forvaltningskapital 2.389,4 2.154,7 2.244,5 Siste 12

Detaljer

Resultat. Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013

Resultat. Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013 Resultat Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013 Renteinntekter og lignende inntekter 26.668 25.910 52.791 51.259 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 14.002 13.912

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Regnskapsprinsipper Andre driftskostnader Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i Andre driftskostnader utgjorde 16,30 mill. kroner

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Delårsrapport pr. 30.06.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 12,9 mill. mot 13,1 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 47,6 millioner (46,7) Rentenetto: 63,2 millioner (56,3) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2016

Delårsrapport 2. kvartal 2016 Delårsrapport 2. kvartal 2016 BB Finans AS Delårsrapport for 2. kvartal 2016 BB Finans AS er inne i sitt 32. driftsår. Selskapet er et finansieringsforetak og har som formål å yte forbrukerfinansiering,

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 3. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.09.07 er forvaltningskapitalen på 669

Detaljer

Kvartalsrapport Q1. Orkdal Sparebank

Kvartalsrapport Q1. Orkdal Sparebank 2012 Kvartalsrapport Q1 Orkdal Sparebank 31.03.2012 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Delårsregnskapet er ikke

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 30.09.2007 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.09.2007 Resultatregnskapet Ved utgangen av 3. kvartal 2007 viste driftsresultatet 40,3 mill. kroner før tap og skatt. Dette tilsvarte 1,38 % av gjennomsnittlig

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015 Delårsrapport pr. 31.03.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 6,4 mill. mot 6,3 mill. på same tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK)

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 31.03.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 19,9 millioner (14,6) Rentenetto: 30,9 millioner (27,4) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2012

Delårsrapport 3. kvartal 2012 Delårsrapport 3. kvartal 2012 1 Rapport for 3. kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat for perioden pr 30.09.12 utgjør kr 5,3 mill eller 0,67 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital, mot kr 5,4 mill og

Detaljer

Delårsrapport 3.kvartal 2014

Delårsrapport 3.kvartal 2014 Kvartalsrapport Strømmen Sparebank Delårsrapport 3.kvartal 2014 Strømmen Sparebank Regnskap RESULTATREGNSKAP Morbank 3. kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2014 2013 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 30.09.2006 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.09..2006 Resultatregnskapet Ved utgangen av 3. kvartal 2006 viser driftsresultatet 37,6 mill. kroner før tap og skatt. Dette tilsvarer 1,46% av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport 30.06.2012 Kvartalsrapport REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.6.2012 Hovedpunkter resultat 1. kvartal 2012 - Driftsresultat før tap, 41,2 mill. kr (35,7 mill. kr) - Forvaltningskapital, 5 770 mill. kr (5 864 mill.

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR

DELÅRSRAPPORT PR Saksnr. A2013 028 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2013 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Delårsrapport pr 31. mars 2015

Delårsrapport pr 31. mars 2015 Delårsrapport pr 31. mars 2015 Stadsbygd Sparebank postboks 143 7101 RISSA Hovedkontor Rissa: Rådhusveien 21, 7100 RISSA telefaks 73 85 50 01 Bankkontor Stadsbygd: Handelsbakken 11, 7105 STADSBYGD telefaks

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR

DELÅRSRAPPORT PR Saksnr. A2010 037 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2010 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2013

Delårsrapport 1. kvartal 2013 Delårsrapport 1. kvartal 2013 Resultat For 1. kvartal så er bankens resultat før tap på 3,8 mill. Dette er 2,7 mill. lavere enn samme periode i fjor. Andre tall pr 1. kvartal er listet under. Rentenetto

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning... 8 1 1 Nøkkeltall

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR

DELÅRSRAPPORT PR Saksnr. A2011 036 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2011 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 31.03.2007 REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.03.2007 Resultatregnskapet Ved utgangen av mars 2007 viser driftsresultatet 12,3 mill. kroner før tap og skatt. Dette tilsvarer 1,32 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Delårsrapport 3.kvartal 2014

Delårsrapport 3.kvartal 2014 Kvartalsrapport Andebu Sparebank Delårsrapport 3.kvartal 2014 Andebu Sparebank Regnskap RESULTATREGNSKAP isolert Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 25 179 24 744 73 918 71 307

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2016

Delårsrapport 3. kvartal 2016 Delårsrapport 3. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2016 Forvaltningskapital (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Forvaltningskapital 2.169,6 1.900,8 1.896,7 Siste 12

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR Delårsrapport pr. 31.03.2017 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2017 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 7,0 mill. mot 6,3 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK)

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR

DELÅRSRAPPORT PR DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2013 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2013 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 31.03.2013 er kr. 2,284 mill. mot kr. 3,662 mill på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer