Om Pareto Bank 5 Styrets beretning 6 Resultatregnskap 10 Balanse 11 Endring i egenkapital 12 Kontantstrømoppstilling 12 Noter til regnskapet 13

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Om Pareto Bank 5 Styrets beretning 6 Resultatregnskap 10 Balanse 11 Endring i egenkapital 12 Kontantstrømoppstilling 12 Noter til regnskapet 13"

Transkript

1 Pareto Bank årsrapport 2010

2 2

3 Innholdsfortegnelse Om Pareto Bank 5 Styrets beretning 6 Resultatregnskap 10 Balanse 11 Endring i egenkapital 12 Kontantstrømoppstilling 12 Noter til regnskapet 13 Note 1 Regnskapsprinsipper 13 Note 2 Regnskapsestimater og skjønnsmessige vurderinger 16 Note 3 Segmenter 16 Resultatregnskapet 17 Note 4 Netto renteinntekter 17 Note 5 Andre inntekter 17 Note 6 Netto gevinst/(tap) på finansielle instrumenter til virkelig verdi 18 Note 7 Driftskostnader 18 Note 8 Pensjonsordninger 19 Note 9 Antall ansatte/årsverk 19 Note 10 Skattekostnad 20 Eiendeler 22 Note 11 Klassifikasjon av finansielle instrumenter 22 Note 12 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 25 Note 13 Utlån til og fordringer på kunder 25 Note 14 Kredittengasjementer fordelt på kundegrupper 26 Note 15 Kredittengasjementer fordelt på geografiske områder 27 Note 16 Sertifikater og obligasjoner 28 Note 17 Andre immaterielle eiendeler 28 Note 18 Varige driftsmidler 29 Gjeld og forpliktelser 30 Note 19 Innskudd fra kunder 30 Note 20 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 31 Note 21 Annen gjeld og påløpte kostnader 31 Note 22 Finansielle derivater 32 Note 23 Finansielle garantier og pantsettelser m.v 33 Opplysninger om risikoforhold 33 Note 24 Risikostyring og kapitaldekning 33 Note 25 Kredittrisiko 35 Note 26 Renterisiko 38 Note 27 Valutarisiko 39 Note 28 Likviditetsrisiko 40 Note 29 Andre risikoforhold 41 Øvrige opplysninger 41 Note 30 Andre forpliktelser 41 Note 31 Godtgjørelse og lignende 42 Note 32 Aksjonærer 45 Note 33 Hendelser etter balansedag og betingede utfall 45 Nøkkeltall 47 Revisjonsberetning 48 Kontrollkomiteens beretning 50 3

4 4 Pareto bank hjelper privatpersoner og investeringsselskaper å realisere lønnsomme prosjekter og investeringer.

5 SPISSKOMPETANSE INNEN EIENDOM OG VERDIPAPIRER Pareto Bank fokuserer på finansiering av eiendomsprosjekter og verdipapirer, og retter seg spesielt mot private investorer og investeringsselskaper. Banken har per 4. kvartal 2010 en markedsandel på 8% av all verdipapirfinansiering i Norge, noe som gjør oss til en av landets ledende på dette området. Bankens engasjementer innen eiendom er konsentrert om Oslo-regionen, og med grundig kunnskap om markedet gjør vi her raske og kvalifiserte vurderinger av enkeltprosjekter. ET NÆRT SAMARBEID MED PARETO-GRUPPEN Pareto Bank er nært knyttet til Pareto. Vi holder til i samme hus, og vi deler kompetanse og løsninger med flere av selskapene i Pareto-gruppen. På denne måten har vi tilgang til noen av landets mest erfarne og kompetente fagfolk, både innen verdipapirfinansiering og innen bransjer hvor Norge har spesielle fortrinn: Oljeservice, shipping, kraft og fisk. Samtidig er banken en sentral medspiller for Pareto-gruppens kunder når det gjelder finansiering av aksjer, obligasjoner, eiendom og andre finansielle aktiva. I tillegg leverer banken dagligbanktjenester til Pareto-selskaper og deres kunder og ansatte. EN EFFEKTIV ORGANISASJON Med 26 medarbeidere er vi en liten bank der kundenærhet og personlig oppfølging blir en naturlig del av hverdagen. Korte kommunikasjonsveier og raske beslutningsprosesser gjør at våre kunder kan utnytte mulighetene i markedet når de dukker opp. Og i markeder der timing er avgjørende, er en rask og effektiv bankforbindelse ofte avgjørende for å lykkes. EN KONKURRANSEDYKTIG SPAREFORM Størstedelen av bankens utlån finansieres med innskudd fra privat- og bedriftskunder. Med gode innskuddsrenter over tid har banken etablert seg som et konkurransedyktig plasseringsalternativ for innskudd over kroner. Vi tilbyr avtaler med både flytende og fast rente, og ved årsskiftet utgjorde fastrenteavtaler omlag 60% av de samlede innskuddene. VIDEREUTVIKLING AV BANKENS TILBUD Med god risikostyring og en forsiktig investeringsstrategi har banken unngått mislighold og utlånstap. Vi står derfor godt rustet til å vokse videre, og i tiden som kommer vil vi utvikle vår satsing innen eiendom og verdipapirer. Samtidig er det et mål at banken skal ha en større andel av sin utlånsportefølje innen utvalgte næringer der Pareto-gruppen tradisjonelt står sterkt. VÅRE KUNDER ER LØNNSOMME I Pareto Bank er vi genuint opptatt av at kundene våre skal nå sine lønnsomhetsmål. Gode investeringer er bra både for kundene og oss, og uten å drive med rådgivning tar vi derfor en aktiv del i vurderingen av de enkelte investeringsprosjektene. God avkastning i de prosjektene vi finansierer bidrar til at vår egen risiko minimeres, noe som har vært grunnleggende for bankens sunne utvikling. 5

6 Styrets beretning Virksomheten i 2010 Pareto Bank hadde ved utgangen av 2010 en forvaltningskapital på kr mill. Banken kan for 2010 vise til en høy vekst i så vel innskudd som utlån og en god underliggende drift. Så langt har det heller ikke oppstått mislighold eller utlånstap i bankens kredittengasjementer. Banken leverte i sitt tredje driftsår et resultat før skatt på kr. 31,3 mill. og en egenkapitalavkastning før skatt på 4,2%. Bankens driftsresultat var i første halvår preget av netto kurstap på finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi og kostnader til sluttoppgjør med tidligere administrerende direktør. Andre halvår markerte et skifte med en høyere rentenetto, en mer stabil kostnadsutvikling og en netto kursgevinst på porteføljen av finansielle instrumenter. Banken har god soliditet gjennom en høy egenkapitalandel og en kapitaldekning på 15,44%. Likviditetssituasjonen er god som følge av sterk innskuddsvekst gjennom året. Innskudd fra kunder var kr. 3,8 mrd. mens det var lånt ut kr. 4,5 mrd. til kunder. Banken har også en høy overskuddslikviditet på kr. 1,7 mrd. Denne er plassert i større banker og i rentebærende verdipapirer med lav kredittrisiko. Banken har fra starten prioritert god risikostyring og ikke tatt egne posisjoner i aksje-, rente- og valutamarkedet. Det konstateres at det så langt ikke har oppstått vesentlige forhold som har påvirket bankens virksomhet og resultat i Mål og strategi 2011 til 2013 Pareto Bank er en spesialisert bank, hvis forretningside er å bidra til realisering av verdiskapende prosjekter og investeringer for privatkunder og selskaper innenfor utvalgte segmenter. Dette skal danne grunnlaget for lønnsom drift og gode resultater. Banken startet sin virksomhet den 4. januar Pareto Banks kjernevirksomhet er i dag eiendomsfinansiering og verdipapirfinansiering. Eiendomssatsning er fokusert og bygget opp siden etableringen. Banken er ekspert på byggelåns- og prosjektfinansiering innenfor både bolig- og næringseiendom og er anerkjent for å betjene transaksjonsorienterte kunder. Innenfor verdipapirfinansiering tilbyr banken en fullskala løsning for belåning av norske aksjer, obligasjoner og verdipapirporteføljer. Nærheten til Pareto-gruppen gir banken unik tilgang på kompetanse, markedskunnskap og kunder samt effektive systemog rapporteringsløsninger. Banken vil i 2011 videreutvikle begge disse forretningsområdene. Eiendomssatsningen vil spisses ytterligere og innenfor verdipapirområdet vil nye produkter bli lansert. Pareto Bank vil i de neste tre årene også bygge opp et nytt forretningsområde innen finansiering av prosjekter utover fast eiendom. Området vil definere sitt fokus med hensyn på næringer og produkter i løpet av Bakgrunnen for satsningen er et mål om i enda større grad å utnytte muligheten tilknytningen til Pareto-gruppen representerer. Et av bankens hovedmål er å gi en konkurransedyktig egenkapitalavkastning etter tap og skatt ved utgangen av Banken begynner nå å få et kredittvolum som gir en fornuftig utnyttelse av bankens egenkapital. Det legges opp til en noe lavere kredittvekst i tiden fremover, hvilket vil redusere bankens finansieringsbehov tilsvarende. Planen er en årlig utlånsvekst på rundt kr. 1,0 mrd. i de neste tre årene. Finanskrisen og nye Basel-regler har siden oppstarten av banken medført økt fokus på og krav til bankenes soliditet, kapitaldekning og likviditet. Dette har resultert i at bankens kapitalbehov i forhold til risikoen forbundet med virksomheten må antas å være høyere enn opprinnelig lagt til grunn. Styret vil løpende vurdere behovet for opptak av så vel ansvarlige lån som fondsobligasjoner for å sikre en forsvarlig soliditet og bidra til en lønnsom videre vekst. Verdipapirkonsesjon Som et ledd i å videreutvikle bankens tjeneste- og produktspekter søkte banken 14. mai 2010 om konsesjon til å yte investeringstjenester iht. verdipapirhandelloven. Banken fikk den 14. februar 2011 denne tillatelse. Investeringstjenestene vil være nært knyttet til de banktjenestene banken allerede tilbyr i dag. Eksempler er terminfinansiering av aksjer, shorthandel i aksjer og rente- og valutaderivater til kunder. Banken vil i løpet av 2011 gradvis utvide sitt tjeneste- og produktspekter på dette området. Redegjørelse for årsregnskapet Netto renteinntekter Netto rente- og kredittprovisjoner utgjorde i 2010 kr. 87,9 mill. (kr. 57,3 mill. i 2009) tilsvarende 1,65% av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Økningen i rentenettoen reflekterer i hovedsak et økt utlånsvolum. I tillegg kan økningen henføres til en økt andel inntektsførte gebyrer og provisjoner på kortsiktige kreditter. Banken hadde gjennom 2010 en betydelig overskuddslikviditet, som var plassert i verdipapirer med lav risiko. Dette har en kostnad for banken all den tid den er i en vekstfase og følgelig har en relativ høy innlånskostnad. Over tid vil bankens overskuddslikviditet utgjøre en mindre andel av bankens balanse, hvilket isolert sett vil bidra til en høyere rentemargin. Styret legger til grunn at rentenettoen forventes å øke fremover som følge av utlånsvekst og høyere marginer på bankens kredittengasjementer. Utviklingen i rentenivået vil naturligvis også kunne påvirke bankens rentenetto. Andre inntekter Provisjonsinntekter og -kostnader samt inntekter og kostnader fra banktjenester inngår i andre driftsinntekter. Disse er på et lavt nivå. Et økende garantivolum gjennom året har imidlertid bidratt til 6

7 stigende provisjonsinntekter. For 2010 utgjorde disse kr. 1,4 mill. (kr. 0,2 mill.) Netto andre driftsinntekter inkluderer også netto gevinst/tap på bankens portefølje av finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi. Disse er i all hovedsak knyttet til endringer i kredittspreader på bankens portefølje av kjøpte og egenutstedte sertifikater og obligasjoner. Bankens risiko i rente og valuta som kommer av innog utlån er i hovedsak sikret. Banken foretok i andre halvår en reallokering av en stor andel av verdipapirbeholdningen til verdipapirer med lavere kredittrisiko som obligasjoner med fortrinnsrett og statssertifikater. Disse har også en kortere gjennomsnittlig løpetid og vil ventelig bidra til lavere volatilitet i netto gevinst/tap i denne porteføljen fremover. Banken har i 2010 hatt netto tap på finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi lik kr. 3,1 mill. (kr. +8,5 mill.). Driftskostnader Kostnadene har vært noe økende gjennom 2010, men har også variert gjennom året. Økningen skyldes i hovedsak økt bemanning og aktivitet gjennom året, men også sluttoppgjør med tidligere adm. direktør og rekruttering av ny adm. direktør. Utover dette har kostnadene variert noe og da først og fremst som følge av nivået på kostnader knyttet til annonsering. Samlede kostnader beløp seg til kr. 55,1 mill. i 2010 (kr. 48,5 mill.). Personalkostnader utgjør den største andelen av bankens samlede kostnader med kr. 33,7 mill. (kr. 28,6 mill.). Økningen sammenlignet med fjoråret har sin bakgrunn i økt bemanning og lønnsvekst, men også ovennevnte sluttoppgjør. Økte IT-kostnader (kr. 7,4 mill.) forklares av både økt forretningsvolum og nye IT-løsninger. Markedskostnadene utgjorde kr. 3,5 mill., og var i all hovedsak relatert til annonsering for bankens innskuddsprodukter. Husleie og driftskostnader på lokaler (kr. 4,0 mill.) økte noe i 2010, hvilket skyldes innflytting i nye og bedre tilpassede lokaler. Banken har også benyttet juridisk bistand rundt søknadsprosessen for verdipapirkonsesjon. Styret forventer en moderat kostnadsvekst fremover som følge av planlagt økt bemanning, økt aktivitet og forretningsvolum. Årsresultat Banken har ved utgangen av 2010 ingen mislighold eller tap på utlån og garantier. Resultat før skatt for 2010 beløp seg til kr. 31,3 mill. (kr. 17,2 mill.) og kr. 22,5 mill. (kr. 12,4 mill.) etter skatt. Skattekostnaden utgjorde kr. 8,8 mill., hvorav betalbar skatt utgjør kr. 8,0 mill. Videre har banken ved årsskiftet en utsatt skattefordel på kr. 0,6 mill. Midlertidige forskjeller pr er i hovedsak relatert til netto gevinst/(tap) på bankens derivater og verdipapirer samt innskudd fra kunder. Balanse Det var høy aktivitet innenfor kredittområdet gjennom Veksten kom i hovedsak innenfor ulike former for eiendomsfinansiering. Utlån til kunder utgjorde ved kvartalsskiftet kr mill. (kr mill.) etter en vekst i 2010 på kr mill. Ubenyttede kredittrammer og garantier beløp seg ved årsskiftet til kr mill. Utlån, ubenyttede kredittrammer og garantier fordeler seg med 28,8% på verdipapirfinansiering, 58,8% på eiendomsfinansiering og 12,7% på annen finansiering. Annen finansiering består i hovedsak av boliglån. Sammenlignet med forrige årsskifte har andelen eiendomsfinansiering økt. En konsekvens av dette har også vært en sterk vekst i byggelån. Ved årsskiftet utgjorde samlede byggelånsrammer kr. 519,2 mill. med et faktisk trekk på kr. 271,1 mill. (kr. 42,4 mill.). Innskudd fra kunder utgjorde kr mill. (kr mill.) Dette tilsvarer en økning i 2010 på kr mill. Økningen har i hovedsak kommet innenfor fastrenteinnskudd, og er et resultat av gjennomførte annonsekampanjer og konkurransedyktige vilkår. Ved utgangen av året var 59% av kundeinnskuddene bundet til fast rente. Innskuddsdekningen var 86,2% ved årsskiftet. Innskudd fra kunder vil variere avhengig av rentenivå, sesongsvingninger og ikke minst konkurransesituasjonen. Banken legger til grunn en høy innskuddsdekning på rundt 80% fremover for å gi rom for en forsvarlig utlånsvekst. Utover kundeinnskudd ønsker banken også å benytte andre finansieringskilder. Banken utstedte i 2009 sine første sertifikat- og obligasjonslån. I 2010 har banken lagt ut ytterligere 2 obligasjonslån og 2 sertifikatlån på tilsammen kr. 800 mill. Netto utestående verdipapirgjeld utgjorde ved årsskiftet kr mill. (kr. 463 mill.). I tillegg har banken et F-lån i Norges Bank på kr. 300 mill. med forfall i Banken hadde ved årsskiftet en betydelig overskuddslikviditet på kr mill. Det er lagt til grunn stor forsiktighet i plasseringen av denne. Likviditeten plasseres i rentebærende verdipapirer og i større banker med kort løpetid. Det stilles krav til investment grade på alle motparter i tillegg til egen kredittvurdering. Ved utgangen av 2010 kan vi også konstatere at banken ikke hadde noen kreditt- eller utlånsengasjementer til kunder eller kredittinstitusjoner som var i mislighold. Det har heller ikke oppstått objektive bevis på verdifall på noen engasjementer som gir grunnlag for individuelle nedskrivninger. Banken har tilsvarende heller ikke observert objektive bevis som gir grunnlag for å foreta gruppevise nedskrivninger. Disponeringer Styret har ved inngangen til 2011 vedtatt en utbyttepolicy. Utbyttepolicien skal være forutsigbar og bidra til at bankens aksjonærer over tid oppnår en konkurransedyktig samlet avkastning i form av utbytte og aksjekursutvikling. Styret har derfor foreslått et utbytte på kr. 25,- pr. aksje tilsvarende kr. 21,3 mill. for Banken har valgt å føre dette som gjeld på balansedagen. 7

8 Årsresultatet utgjorde kr. 22,5 mill., hvorav 21,3 mill. er avsatt til utbytte og kr. 3,9 mill. overføres annen egenkapital. Fond for urealiserte gevinster belastes samtidig med kr. 2,7 mill. Banken har en fri egenkapital på kr. 8,0 mill. Aksjonærforhold Selskapet hadde ved utgangen av året 258 aksjonærer. Selskapets aksjekapital var kr. 510 mill. fordelt på aksjer pålydende kr. 600,-. Ledende ansatte i Pareto Bank ASA og ledende ansatte i Pareto Gruppen eier aksjer tilsvarende 4,37% av aksjene i selskapet direkte eller gjennom aksjeselskaper disse kontrollerer. Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er utarbeidet i overensstemmelse med forenklet International Financial Reporting Standards (forenklet IFRS) i samsvar med regnskapslovens 3-9 og forskrift om årsregnskap for banker og finansieringsforetak 1-5. Risikoforhold Bokført egenkapital utgjorde ved utgangen av året kr. 747,6 mill., mens ansvarlig kapital beløp seg til kr. 746,3 mill. Dette ga en kjerne- og kapital dekning på 15,44% etter kapitalkravet i Pilar I (minstekravet på 8,00%). Dette tilsvarer et overskudd av ansvarlig kapital på kr. 359,6 mill. Beregnet kapitalbehov etter Pilar II er kr. 496,6 mill., hvilket er kr. 109,8 mill. høyere enn minstekravet i Pilar I. Banken gjennomførte høsten 2010 en analyse av bankens kapitalbehov i forhold til risikoen forbundet med bankens virksomhet (ICAAP). Hensikten er blant annet å vurdere om det er samsvar mellom risikoprofil og bankens soliditet. Analysen viser at banken har tilstrekkelig kapital i forhold til vurderte risiko, og at overskuddet av kapital er fallende gjennom 2011 som følge av planlagt utlånsvekst. Styret har derfor besluttet å starte prosessen med å innhente tilleggskapital i løpet av Bankens egenkapital utgjorde 12,1% av bankens forvaltningskapital pr Pareto Bank har en bevisst holdning til styring, kontroll og oppfølging av bankens samlede risikobilde. Styret kan konstatere at banken i 2010 ikke hadde vesentlige avvik, tap eller hendelser og anser at banken har en god risikostyring, kontroll og oppfølging. Styret evaluerer minimum en gang årlig bankens retningslinjer, styrende dokumenter og bankens risikoprofil. De viktigste risikoområder banken står ovenfor er: Kredittrisiko: Kredittrisiko vil være den vesentligste risikoen Pareto Bank vil håndtere. Kredittrisiko er den risiko en bank har for at et låne- eller garantiengasjement går i mislighold, og for at kunden ikke oppfyller sine avtalte forpliktelser overfor banken. Bankens kredittrisiko påvirkes av den generelle økonomiske ut viklingen og bankens håndverk ved innvilgelse og oppfølging av engasjementet. Pareto Bank vil ha et bevisst forhold til diversifisering av utlånsporteføljen hva gjelder bransje, sikkerhet og størrelse på enkelt engasjementer. Banken søker å diversifisere mellom de ulike segmentene og unngå risiko i bransjer hvor banken ikke har tilstrekkelig kompetanse eller er usikre på den generelle fremtidige risikoen i bransjen. Banken har lagt vekt på å etablere kredittstyringssystemer som ivaretar en tilfredsstillende rapportering. Særlig innenfor verdipapirområdet er det lagt vekt på at informasjonstilgjengeligheten og kontrollen er god og mest mulig automatisert. Kredittpolicy og kredittstyringsdokumenter evalueres av styret minimum en gang årlig. Banken har utarbeidet et risikoklassifiseringssystem for å kunne styre bankens kredittrisiko i tråd med bankens kredittpolicy. Dette danner grunnlag for bankens prismodell som skal ivareta en riktig prising av risiko basert på debitors betjenings- og tilbakebetalingsevne, etablert sikkerhet for engasjementet og kapitalkrav. Likviditetsrisiko: Pareto Bank har som mål å holde en moderat likviditetsrisiko på både kort og lang sikt, herunder at innskuddsdekningen må være høy. Videre er det et mål for banken å til en hver tid ha en god likviditetsbuffer, som vil bestemmes av bankens utvikling og balansestruktur. Banken skal ha en robust likviditetsstyring basert på retningslinjer fastsatt av styret. Banken har utarbeidet rammer og prinsipper for styring av bankens likviditetsrisiko. I tillegg er det utarbeidet prognoser og beredskap for mulige likviditetskriser. Det er utarbeidet et policydokument som definerer likviditetsrisikotoleransen og rammer i tråd med retningslinjer gitt av Finanstilsynet. Markedsrisiko: Pareto Bank skal ikke ta egne posisjoner i renteog valutamarkedet og skal fortløpende og i størst mulig grad avdekke oppstått eksponering. Alle poster på og utenfor balansen med tilhørende inntekts- og kostnadsposter blir avdekket, hvilket innebærer at bankens eksponering vil være begrenset. Eksponeringen skal være innenfor rammer og fullmakter gitt av styret. Banken har interne rammer for den samlede renterisiko i norske kroner og valuta, og måler denne henholdsvis innenfor definerte løpetidsintervaller og på summen fra to og to nærliggende løpetidsintervaller. Rammen gjelder løpende og omfatter alle løpetider, alle finansielle instrumenter og alle valutaer. Banken måler valutarisiko som bankens nettoposisjon i den enkelte valuta. I tillegg måler banken summen av nettoposisjonene i hver valuta som en brutto størrelse uten netting mellom valutaer. Nettoposisjonene er omregnet til norske kroner. Banken stresstester valutaposisjonene ved å analysere resultateffekten av en markedsendring på 10 prosentpoeng for hver enkelt valuta og i alle valutaer samlet. Operasjonell risiko: Banken reduserer operasjonell risiko gjennom god styring og kontroll gjennom gode kontrollrutiner, godt etablert rutineverk og en egen compliance funksjon. 8

9 Andre risikoforhold: Banken vurderer løpende de endringer og krav banken står overfor som kan påvirke så vel resultat- som balanseutvikling. Organisasjon Pareto Bank er en norsk forretningsbank med hovedkontor i Dronning Mauds gt. 3 i Oslo, hvor virksomheten drives fra. Pareto Bank er en god arbeidsplass med høy etisk standard og gjensidig respekt mellom de ansatte. Banken har egne etiske retningslinjer for alle ansatte og tillitsvalgte. Disse omfatter forhold som gjelder taushetsplikt, habilitetsspørsmål, gaver og tjenester og handel med finansielle instrumenter. Pareto Bank er en arbeidsplass der det er likestilling mellom kvinner og menn. Selskapet hadde ved årsskiftet totalt 26 ansatte, hvorav 14 menn og 12 kvinner. Ledelsen mener den faktiske tilstand når det gjelder likestilling er tilfredsstillende og at det ikke er nødvendig å iverksette spesielle tiltak. Banken har en HMSansvarlig. Arbeidsmiljøet anses å være godt. Andelen sykefravær i 2010 har vært lav og var på totalt 154 dager tilsvarende 2,81 %. Det har ikke vært registrert noen skader eller ulykker i Utover eget forbruk av papir, energi og avfall forurenser banken ikke det ytre miljø. Banken har etablert insentivordninger for bankens ansatte som en del av personalvilkårene i banken. Disse omfatter en ordning med kjøp av aksjer i Pareto Bank ASA subsidiert med inntil kr pr. ansatt pr. år. I 2010 valgte 14 ansatte å benytte seg av dette tilbudet. I tillegg hadde banken en resultatbasert insentivordning for alle ansatte i Styret har besluttet å avsette kr. 2,1 mill. inkl. arbeidsgiveravgift for å møte denne forpliktelsen. Styret har lagt vekt på godt utført arbeid gjennom høy måloppnåelse, kvalitet og innsats. Banken oppnevnte mot slutten av 2010 et eget godtgjørelsesutvalg utgått av styret. Bakgrunnen for dette er ny forskrift om godtgjørelsesordninger av 1. desember Utvalget skal sikre at banken har en godtgjørelsesordning som bidrar til å fremme og gi insentiver til god styring av og kontroll med foretakets risiko, motvirke for høy risikotaking, og å unngå interessekonflikter. Styret retter en takk til alle bankens ansatte for en god innsats gjennom Styrets sammensetning Bjarne Borgersen (leder), Tormod Schartum (nestleder), Brita Eilertsen, Mette Andersen, Bjørn S. Havsgård (ansattes repr.). Styret består av 3 menn og 2 kvinner. I løpet av 2010 avholdt styret i banken 22 møter, hvorav 11 var ekstraordinære styremøter for behandling av større kredittengasjementer. På de ordinære møtene behandlet styret blant annet forretningsplan og strategi, risikostyring og internkontroll, godkjenning av retningslinjer, rutiner, instrukser og oppfølging av bankens finansielle utvikling. Eierstyring og selskapsledelse Styret forholder seg til Norsk anbefaling til eierstyring og selskapsledelse (NUES) så langt denne passer. Styret har vedtatte retningslinjer for å fremme målet om effektivt å lede selskapets forretningsforhold til fordel for selskapets aksjonærer og interessenter over lang sikt. Disse klargjør rolledelingen mellom aksjonærer, styre og daglig ledelse utover det som følger av lovgivningen og gir grunnlag for hvordan selskapets mål blir satt, oppnås og overvåkes. Styret skal også foreta en årlig evaluering av sitt arbeid og sin arbeidsform. Fortsatt drift Årsregnskapet for 2010 er utarbeidet under forutsetning om fortsatt drift. Styret bekrefter at denne forutsetning er tilstede. Etter styrets oppfatning gir det fremlagte regnskapet med resultat, balanse og tilhørende noter en god informasjon om selskapets drift og om stilling ved årsskiftet. Det har ikke vært vesentlige hendelser som påvirker resultat og de verdivurderinger som er gjort. For øvrig er det ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets utgang som er av betydning for bedømmelsen av selskapet / Styret i Pareto Bank ASA Bjarne Borgersen Tormod Schartum Brita Eilertsen styrets leder nestleder styremedlem Mette Andersen Bjørn S. Havsgård Tiril Haug Villum styremedlem ansattes styremedlem administrerende direktør 9

10 Resultatregnskap (NOK 1.000) Noter Renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester Netto gevinst/(tap) på finansielle instrumenter til virkelig verdi 2, Andre driftsinntekter 86 0 Netto andre driftsinntekter Sum netto inntekter Lønn og andre personalkostnader 8,9, Administrasjonskostnader Avskrivninger m.v. av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler 17, Andre driftskostnader Sum driftskostnader før tap på utlån, garantier m.v Driftsresultat før tap på utlån, garantier m.v Tap på utlån og garantier m.v Driftsresultat Skatt Resultat etter skatt Andre inntekter og kostnader 0 0 Totalresultat for perioden Resultat per aksje (NOK) * 26,5 14,5 *Pareto Bank har ikke utstedt opsjoner eller andre finansielle instrumenter som kan føre til utvanning av resultat per aksje. 10

11 Balanse (NOK 1.000) Noter Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 11,12,14,15, Netto utlån til kunder 11,13,14,15, Sertifikater og obligasjoner 11,16, Finansielle derivater 11, Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Varige driftsmidler Andre eiendeler Forskuddsbetale kostnader og opptjente inntekter Eiendeler (NOK 1.000) Innskudd fra kredittinstitusjoner Innskudd fra kunder 11, Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 11, Finansielle derivater 11, Annen gjeld Påløpte kostnader og forskuddsbetalte inntekter Gjeld Aksjekapital Overkursfond Fond for urealiserte gevinster Annen egenkapital Egenkapital Gjeld og egenkapital Betingede forpliktelser 14,15, Styret i Pareto Bank ASA Bjarne Borgersen Tormod Schartum Brita Eilertsen styrets leder nestleder styremedlem Mette Andersen Bjørn S. Havsgård Tiril Haug Villum styremedlem ansattes styremedlem administrerende direktør 11

12 Endring i egenkapitalen Fond for urealiserte Annen Sum (NOK 1.000) Aksjekapital Overkursfond gevinster egenkapital egenkapital Egenkapital pr Utbytte Totalresultat for perioden Egenkapital pr Utbytte Totalresultat for perioden Egenkapital pr Kontantstrømoppstilling (NOK 1.000) Ordinært resultat før skattekostnad Inn-/utbetalinger på lån til kunder Inn-/utbetalinger av innskudd fra kunder Inn-/utbetalinger fordringer på sentralbanker Inn-/utbetalinger på lån til kredittinstitusjoner Inn-/utbetalinger på sertifikater og obligasjoner Inn-/utbetalinger av innskudd fra kredittinstitusjoner Inn-/utbetalinger utstedelse av verdipapirer Avskrivninger m.v. av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Urealiserte verdiendringer finansielle instrumenter Periodiserte renter Endring i tidsavgrensninger Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kjøp av varige driftsmidler Salg av varige driftsmidler Kjøp av immaterielle eiendeler Netto kontantstrøm investeringsaktiviteter Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter pr Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt Kontanter og kontantekvivalenter er definert som fordringer på kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist. 12

13 Note 1: Regnskapsprinsipper Pareto Bank ASA er en norsk forretningsbank med hoved kontor i Dronning Mauds gt. 3 i Oslo. 1. Generelt Årsregnskapet er utarbeidet i overensstemmelse med forenklet International Financial Reporting Standards (forenklet IFRS) i samsvar med regnskapslovens 3-9 og forskrift om årsregnskap for banker og finansieringsforetak 1-5. Etter forenklet IFRS kan en bokføre styrets forslag til utbytte som gjeld på balansedagen. Banken har benyttet seg av denne adgangen, men har ellers ikke fraveket kravene om innregning og måling etter fullstendig IFRS. Regnskapet ble vedtatt av selskapets styre 8. mars Endring i regnskapsprinsipper og opplysninger Banken har tatt i bruk følgende nye standarder og endringer som er relevante: IFRS 7 Financial Instruments: Disclosures (endret). Endringen krever ytterligere opplysninger vedrørende måling av virkelig verdi og likviditetsrisiko, herunder opplysninger om hvilke verdsettelsesmetoder som benyttes ved måling av virkelig verdi. Endringen påvirker kun presentasjonen og ikke resultat per aksje. IAS 1 Presentation of Financial Statements (revidert). Den reviderte standarden krever at inntekts- og kostnadsposter som tidligere ble ført direkte i egenkapitalen nå skal presenteres i utvidet resultatregnskap. I egenkapitaloppstillingen vises transaksjoner med eiere og inntekts- og kostnadsposter for seg, begge fordelt per egenkapitalkategori som tidligere. Sammenligningstallene er endret slik at de er i overensstemmelse med revidert standard. Endringen påvirker kun presentasjonen og ikke resultat per aksje. Endringene i standarden er foreløpig ikke relevant da banken ikke har noen poster under utvidet resultatregnskap. 3. Omregning av transaksjoner i utenlandsk valuta Regnskapet presenteres i norske kroner (NOK) som også er bankens funksjonelle valuta. Pengeposter i utenlandsk valuta omregnes til kurs på balansedagen. Verdiendringer som følge av endret kurs mellom transaksjons- og balansedag resultatføres. Alle beløp er oppgitt i hele tusen med mindre noe annet er angitt. 4. Gjensalgsavtaler Kjøp av verdipapirer med avtale om tilbakesalg klassifiseres som utlån til og fordringer på kunder. Differansen mellom kjøp og salgspris periodiseres som renteinntekt. 5. Finansielle instrumenter Klassifisering Finansielle instrumenter blir ved første gangs innregning klassifisert i en av følgende kategorier: Finansielle eiendeler: - Finansielle eiendeler og forpliktelser til virkelig verdi over resultatet. - Utlån og fordringer regnskapsført til amortisert kost. Finansielle forpliktelser: - Finansielle forpliktelser bestemt regnskapsført til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet. - Andre finansielle forpliktelser regnskapsført til amortisert kost. Finansielle eiendeler og forpliktelser til virkelig verdi over resultatet: Innenfor denne kategorien kan tilordningen være pliktig eller bestemt regnskapsført til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet. I den første kategorien inngår bankens finansielle derivater. Den andre kategorien omfatter alle sertifikater og obligasjoner, utlån til og innskudd fra kunder og kredittinstitusjoner med rentebinding samt gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer. Finansielle instrumenter er klassifisert i kategorien bestemt til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet for i vesentlig grad å redusere inkonsistens i måling (regnskapsmessig misforhold). Den viktigste årsak til at et regnskapsmessig misforhold ellers ville oppstått er at alle finansielle derivater skal måles til virkelig verdi og at disse i utstrakt bruk benyttes for økonomisk sikring av markedsrisiko. Utlån og fordringer regnskapsført til amortisert kost: Kategorien omfatter utlån og fordringer som ikke er definert som eiendeler vurdert til virkelig verdi over resultatet. Andre finansielle forpliktelser regnskapsført til amortisert kost: Kategorien omfatter innskudd fra kunder og kredittinstitusjoner uten rentebinding og andre finansielle forpliktelser, som ikke er bestemt som forpliktelser vurdert til virkelig verdi over resultatet. Måling Finansielle instrumenter balanseføres til virkelig verdi på handelsdagen og beregnes brutto per kontrakt. Verdimåling til virkelig verdi: Virkelig verdi er det beløp en eiendel kan byttes i, eller en forpliktelse kan gjøres opp i mellom uavhengige parter. Ved beregning legges forutsetning om fortsatt drift til grunn og avsetning for kredittrisiko i instrumentet blir inkludert ved verdsettelsen. For finansielle instrumenter der motsvarende markedsrisiko kan påvises med tiltrekkelig sannsynlighet, benyttes midtkurser på balansedagen. Øvrige finansielle eiendeler og forpliktelser verdsettes til henholdsvis kjøps- og salgskurser. For finansielle instrumenter der det er mulig å fremskaffe eksterne observerbare 13

14 priser, kurser eller volatiliteter og disse prisene representerer faktiske og hyppige markedstransaksjoner, benyttes den noterte prisen innhentet fra enten en børs eller megler. I den grad det ikke er notert priser for instrumentet, dekomponeres instrumentet, og verdsettes på bakgrunn av priser på de enkelte komponentene. Dette omfatter de fleste derivater som valutaterminer, renteswapper, sertifikater og obligasjoner. For øvrige finansielle instrumenter som innskudd og utlån fra kunder og kredittinstitusjoner med rentebinding, beregnes kontraktsfestede kontantstrømmer neddiskontert med markedsrente inklusive en kredittrisikomargin på balansetidspunktet. Verdimåling til amortisert kost Finansielle instrumenter som ikke måles til virkelig verdi, verdsettes til amortisert kost og inntektene beregnes etter instrumentets internrente. Internrenten fastsettes ved diskontering av kontraktsfestede kontantstrømmer innenfor forventet løpetid. Kontraktstrømmen inkluderer etableringsgebyrer og direkte transaksjonskostnader som ikke betales av kunden, samt eventuell restverdi ved utløpet av forventet løpetid. Amortisert kost er nåverdien av disse kontantstrømmer neddiskontert med internrenten. Nedskrivning av finansielle eiendeler Dersom objektive bevis for verdifall på utlån kan identifiseres, beregnes nedskrivning på utlån som forskjellen mellom regnskapsført verdi i balansen og nåverdien av estimerte fremtidige kontantstrømmer neddiskontert med eiendelens internrente. Internrenten som benyttes, er eiendelens internrente før objektive bevis for verdifall blir identifisert, justert for endring i markedsrente frem til balansedagen. Objektive bevis for verdifall omfatter vesentlige finansielle problemer hos debitor, betalingsmislighold eller andre vesentlige kontraktsbrudd, tilfeller der det anses som sannsynlig at debitor vil innlede gjeldsforhandling eller der andre konkrete forhold har inntruffet. Nedskrivning reduserer utlånets regnskapsførte verdi i balansen, og periodens endringer i vurdert verdi resultatføres under Tap på utlån og garantier m.v. Renter beregnetetter internrentemetoden på nedskrevet verdi av eiendelen inngår i Netto renteinntekter. Pareto Bank legger til grunn individuelle nedskrivninger av eiendeler. Presentasjon i balanse og resultatregnskap Utlån og fordringer Utlån og fordringer balanseføres, avhengig av motpart, enten som utlån til og fordring på kredittinstitusjoner eller utlån til og fordring på kunder, uavhengig av verdimålingsprinsipp. Renteinntekter på finansielle instrumenter klassifisert som utlån inkluderes i Renteinntekter og lignende inntekter. Verdiendringer som kan knyttes til nedskrivning av utlån, inngår i Tap på utlån og garantier mv.. Øvrige verdiendringer på utlån med rentebinding som vurderes til virkelig verdi inngår i linjen Netto gevinst/(tap) på finansielle instrumenter til virkelig verdi. Sertifikater, obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning I denne kategorien inngår verdipapirer bestemt regnskapsført til virkelig verdi over resultatet. Renteinntekter inkluderes i Renteinntekter og lignende inntekter. Øvrige verdiendringer inngår i linjen Netto gevinst/(tap) på finansielle instrumenter til virkelig verdi. Finansielle derivater Finansielle derivater vurderes til virkelig verdi over resultat og presenteres som eiendel dersom verdien er positiv og som forpliktelse dersom verdien er negativ. Finansielle derivater benyttes til å redusere bankens rente- og valutarisiko på øvrige finansielle instrumenter. Renteinntekter og -kostnader for finansielle derivater inngår i Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter basert på internrentemetoden. Øvrige verdiendringer inngår i Netto gevinst/(tap) på finansielle instrumenter til virkelig verdi. Innskudd fra kredittinstitusjoner og innskudd fra kunder Gjeld til kredittinstitusjoner og kunder er regnskapsført, avhengig av motpart, enten som innskudd fra kredittinstitusjon eller som innskudd fra kunder, uavhengig av verdimålingsprinsipp. Rentekostnader inkluderes i Rentekostnader og lignende kostnader. Øvrige verdiendringer inngår i linjen Netto gevinst/ (tap) på finansielle instrumenter. Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer I denne kategorien inngår gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer bestemt regnskapsført til virkelig verdi over resultatet. Rentekostnader inkluderes i Rentekostnader og lignende kostnader. Øvrige verdiendringer inngår i linjen Netto gevinst/ (tap) på finansielle instrumenter til virkelig verdi. Utstedte finansielle garantier Kontrakter som medfører at banken må godtgjøre innehaveren for et tap som følge av at en spesifikk debitor unnlater å betale i samsvar med betingelsene i et gjeldsinstrument, klassifiseres som utstedte finansielle garantier. Provisjonsinntekter føres over garantiens løpetid under Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester. Verdiendringer som følge av kredittengasjementer som er nedskrevet, er bokført under Tap på utlån og garantier m.v. Øvrige verdiendringer av utstedte finansielle garantier er balanseført under Avsetninger for forpliktelser. 6. Periodisering av renter og gebyrer Renter og provisjoner resultatføres etter som disse opptjenes som inntekter eller påløper som kostnader. Gebyrer som er direkte betaling for utførte tjenester, inntektsføres når de betales. Etableringsgebyrer inngår i kontantstrømmene ved beregning av amortisert kost og inntektsføres under Renteinntekter og lignende inntekter etter internrentemetoden. Gebyrer som inngår ved etablering av finansielle garantier, inngår i verdsetting av garantien og inntektsføres over løpetiden under Verdiendringer og gevinst/tap på finansielle instrumenter. 14

15 7. Inntektsføring av renter Renteinntekter inntektsføres ved bruk av internrentemetoden. Dette innebærer løpende inntektsføring av nominelle renter med tillegg av amortisering av etableringsgebyrer fratrukket direkte etableringskostnader. Inntektsføring av renter etter internrentemetoden benyttes både for balanseposter som vurderes til amortisert kost og balanseposter som vurderes til virkelig verdi over resultatet. Renteinntekter på nedskrevne kredittengasjementer beregnes som internrente av nedskrevet verdi. 8. Varige driftsmidler Materielle eiendeler er klassifisert som varige driftsmidler og vurderes til anskaffelseskost fratrukket akkumulerte avskrivninger og nedskrivninger. Anskaffelseskost inkluderer utgifter direkte relatert til anskaffelsen. Reparasjoner og vedlikehold kostnadsføres løpende i resultatregnskapet. Varige driftsmidler avskrives lineært over forventet brukstid. Inventar etc. avskrives over 0-5 år og EDB-utstyr over inntil 0-3 år. Eiendelenes restverdier og brukstider vurderes årlig og justeres om nødvendig. Det vurderes også løpende hvorvidt det foreligger behov for nedskrivning. 9. Immaterielle eiendeler Kjøpt programvare/-lisenser og bankens tilknytning til norsk infrastruktur for betalingsformidling er klassifisert som immaterielle eiendeler og balanseføres til anskaffelseskost med tillegg av utgifter til å gjøre programvaren klar til bruk. Disse avskrives i samsvar med avtalenes varighet og eiendelens forventede økonomiske levetid. Utvikling av programvare balanseføres og dersom verdien vurderes som vesentlig og forventes å ha varig verdi, avskrives denne over anslått levetid. Eiendelenes restverdier og brukstider vurderes årlig og justeres om nødvendig. Det vurderes også løpende hvorvidt det foreligger behov for nedskrivning. 12. Utbytte Utbytte regnskapsføres som gjeld etter styrets forslag på balansedagen. 13. Leieavtaler Leiekostnader kostnadsføres lineært over leieperioden. 14. Hendelser etter balansedagen Informasjon som fremkommer etter balansedagen om selskapets finansielle stilling på balansedagen, vil inngå i grunnlaget for vurdering av regnskapsestimater i regnskapet og vil således være hensyntatt i årsregnskapet. Hendelser som ikke påvirker selskapets finansielle stilling på balansedagen, men som vil påvirke selskapets finansielle stilling i fremtiden er opplyst om dersom disse er vesentlige. Bankens regnskapsavleggelse vil i noen grad være basert på estimater og skjønnsmessige vurderinger. Disse er basert på historisk erfaring, og forventninger om fremtidige hendelser som anses å være sannsynlig på balansedagen. De regnskapsmessige estimatene vil sjelden være fullt ut i samsvar med endelig utfall, og representerer en risiko for fremtidige vesentlige endringer i balanseført verdi på finansielle instrumenter og immaterielle eiendeler. 10. Pensjoner Banken har innskuddsbasert pensjonsordning for sine ansatte, og ordningen ivaretas av et livselskap. Banken betaler et årlig tilskudd til den enkelte ansattes kollektive pensjonssparing på 5% av lønn mellom 1 og 6 G, og 8% av lønn mellom 6 og 12 G. Banken har ingen ytterligere forpliktelser etter at det årlige innskuddet er betalt. Premie inklusive arbeidsgiveravgift kostnadsføres direkte. 11. Skatter Årets skattekostnad omfatter betalbar skatt for inntektsåret samt endring i utsatt skatt på midlertidige forskjeller. Midlertidige forskjeller er forskjeller mellom balanseposters regnskapsførte og skattemessige verdi. Utsatt skatt fastsettes ved bruk av skattesatser og skatteregler som gjelder på balansedagen og som antas å skulle benyttes når den utsatte skattefordelen realiseres eller når den utsatte skatten skal gjøres opp. Utsatt skattefordel blir balanseført i den grad det er sannsynlig at den vil kunne benyttes mot fremtidig skattepliktig inntekt. 15

16 Note 2: Regnskapsestimater og skjønnsmessige vurderinger Anvendelse av estimater Bankens regnskapsavleggelse vil i noe grad være basert på estimater og skjønnsmessige vurderinger. Disse er basert på historisk erfaring, og forventninger om fremtidig hendelser som anses være sannsynlig på balansedagen. De regnskapsmessige estimatene vil sjelden være fullt ut i samsvar med endelig utfall, og representerer en risiko for fremtidige vesentlige endringer i balanseført verdi på finansielle instrumenter og immaterielle eiendeler. Verdimåling til virkelig verdi Virkelig verdi er det beløp en eiendel kan byttes i, eller en forpliktelse kan gjøres opp i mellom uavhengige parter. Virkelig verdi på finansielle instrumenter som ikke handles i et aktivt marked, fastsettes ved bruk av verdsettelsesteknikker. Banken vurderer og bruker metoder og forutsetninger som så langt som mulig, er basert på markedsforholdene på balansedagen. Dette omfatter bankens beholdning av sertifikater og obligasjoner, finansielle derivater samt innskudd og utlån med rentebinding. Metoder og forutsetninger for beregning av virkelig verdi er forøvrig beskrevet i bankens regnskapsprinsipper og note 11 i årsregnskapet. Nedskrivning av finansielle eiendeler Dersom objektive bevis for verdifall på utlån kan identifiseres, beregnes nedskrivning på utlån som forskjellen mellom regnskapsført verdi i balansen og nåverdien av estimerte fremtidige kontantstrømmer neddiskontert med eiendelens internrente. Objektive bevis for verdifall omfatter vesentlige finansielle problemer hos debitor, betalingsmislighold eller andre vesentlige kontraktsbrudd, tilfeller der det anses som sannsynlig at debitor vil innlede gjeldsforhandling eller der andre konkrete forhold har inntruffet. Pareto Bank har et lavt antall engasjementer, kort historikk og god kjennskap til det enkelte kredittengasjement. Banken har derfor lagt til grunn individuelle nedskrivninger og ikke foretatt gruppenedskrivinger. Det har ikke vært observert objektive bevis for verdifall i porteføljen som har gitt grunnlag for nedskrivninger. I dette ligger at vurderingene skjer med utgangspunkt i tilnærminger og erfaringsmaterial både på det enkelte engasjement som relatert til makroøkonomiske forhold og forventninger til disse. Det vises også til bankens regnskapsprinsipper. Immaterielle eiendeler og varige driftsmidler Eiendelenes restverdier og brukstider vurderes årlig og justeres om nødvendig. Det vurderes også løpende hvorvidt det foreligger behov for nedskrivning. Andre forhold Banken er ikke part i noen rettstvister. Note 3: Segmenter Utfra bankens størrelse og satsningsområder er alle kredittaktivi teter samlet i en kredittavdeling. Pareto Bank vurderer derfor kredittaktivititetene som et samlet virksomhetsområde. 16

17 Note 4: Netto renteinntekter (NOK 1.000) Renteinnt. og lign.innt. av utlån til og fordr. på kredittinst., virkelig verdi Renteinnt. og lign.innt. av utlån til og fordr. på kredittinst., amortisert kost Renteinnt. og lign.innt. av utlån til og fordr. på kunder, virkelig verdi Renteinnt. og lign.innt. av utlån til og fordr. på kunder, amortisert kost Renteinnt. og lign.innt. av sertifikater og obligasjoner, virkelig verdi Renteinntekter/-kostnader derivater (split-accounting) Etableringsprovisjoner m.v Provisjonsinntekter m.v Renteinntekter og lignende inntekter Rentekostn. og lign. kostn. på gjeld til finansinst., virkelig verdi Rentekostn. og lign. kostn. på gjeld til finansinst., amortisert kost Rentekostn. og lign. kostn. på innskudd fra kunder, virkelig verdi Rentekostn. og lign. kostn. på innskudd fra kunder, amortisert kost Rentekostn. og lign. kostn. på utstedte verdipapirer, virkelig verdi Avgift Bankenes Sikringsfond Renteinntekter/-kostnader derivater (split-accounting) Rentekostnader og lignende kostnader Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Note 5: Andre inntekter (NOK 1.000) Provisjonsinntekter fra betalingsformidling Provisjonsinntekter garantier Interbankprovisjoner Provisjonsinntekter fra andre banktjenester Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Provisjonskostnader ved betalingsformidling Interbankprovisjoner Provisjonskostnader ved banktjenester Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester Verdiendringer og gevinst (tap) på finansielle instrumenter til virkelig verdi Gevinst salg av anleggsmidler 34 0 Andre driftsinntekter 52 0 Andre driftsinntekter 86 0 Netto andre driftsinntekter

18 Note 6: Netto gevinst/(tap) på finansielle instrumenter til virkelig verdi (NOK 1.000) Netto gevinster/(tap) på valuta Netto gevinster/(tap) på valutaderivater Netto gevinster/(tap) på rentederivater Netto gevinster/(tap) på utlån til kredittinstitusjoner Netto gevinster/(tap) på utlån til kunder Netto gevinster/(tap) på sertifikater og obligasjoner Netto gevinster/(tap) på utlån fra sentralbanker Netto gevinster/(tap) på egenutstedte verdipapirer Netto gevinster/(tap) på innskudd fra kunder Netto gevinst/(tap) på finansielle instrumenter til virkelig verdi Note 7: Driftskostnader (NOK 1.000) Ordinære lønnskostnader Avsetning overskuddsdeling Honorarer tillitsvalgte Pensjonskostnader Arbeidsgiveravgift Andre personalkostnader Lønn og andre personalkostander IT-kostnader Kontorrekvisita, porto mv Salg, representasjon og markedsføring Andre administrasjonskostnader Administrasjonskostnader Husleie og andre driftskostnader leide lokaler Honorarer revisor, konsulent og juridisk bistand Øvrige driftskostnader Andre driftskostnader Avskrivninger m.v. av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Sum driftskostnader

19 Note 8: Pensjonsordninger Pareto Bank er pliktig å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon og har en pensjonsordning som oppfyller kravene etter loven. Banken har en innskuddsbasert pensjonsordning for alle ansatte dekket i Storebrand Livsforsikring AS. Pensjonsytelsene omfatter alderspensjon, uførepensjon, ektefelle- og barnepensjon. Det er tegnet innskuddsfritak på ordningene og det er 30 års tjenestetid for å få rett til uavkortede forsikringsytelser. Pensjonsgrunnlaget er årlig lønn medregnet faste tillegg, hvor det innbetales årlig 5% av pensjonsgrunnlaget mellom 1 G og 6 G og 8% for pensjonsgrunnlag mellom 6 G og 12 G. Pensjonsalderen er 67 år. Det er også tegnet en uførepensjon i form av en kollektiv livrente for lønn som overstiger 12 G. Pensjonsgrunnlaget er lønn som overstiger 12 G, Det er også tegnet innskuddsfritak på ordningene. Det er 30 års tjenestetid for å få rett til uavkortede forsikringsytelser. Uførepensjonen er på 45% av lønnen over 12 G. Banken har ingen pensjonsforpliktelser utover innbetalt årlig premie på nevnte ordninger. (NOK 1.000) Pensjonskostnad innskuddsbasert ordning Pensjonskostnad uførepensjon Pensjonskostnad Note 9: Antall ansatte/årsverk Antall ansatte per ,0 22,0 Antall årsverk per ,0 22,0 Gjennomsnittlig antall ansatte 22,8 21,2 Gjennomsnittlig antall årsverk 22,6 21,2 19

20 Note 10: Skattekostnad (NOK 1.000) Midlertidige forskjeller Varige driftsmidler Immaterielle eiendeler Utlån til kunder Sertifikater og obligasjoner Sertifikater og obligasjoner - egenutstedte Utlån til kredittinstitusjoner 0 26 Derivater Positive midlertidige forskjeller Varige driftsmidler Immaterielle eiendeler 0 0 Sertifikater og obligasjoner Sertifikater og obligasjoner - egenutstedte Innskudd fra kunder Innskudd fra kredittinstitusjoner Derivater Underskudd til fremføring Negative midlertidige forskjeller og underskudd til fremføring Grunnlag for utsatt skattefordel i balansen Utsatt skattefordel Grunnlag for skattekostnad, endring i utsatt skatt og betalbar skatt Resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Grunnlag for årets skattekostnad Endring i forskjeller som inngår i grunnlag for utsatt skatt Endring i underskudd og godtgjørelse til fremføring Grunnlag for betalbar skatt

Pareto Bank er en spesialisert bank for finansiering av prosjekter og investeringer for større privatkunder og deres selskaper.

Pareto Bank er en spesialisert bank for finansiering av prosjekter og investeringer for større privatkunder og deres selskaper. Banken har god soliditet gjennom en høy egenkapitalandel og kapitaldekning. Likviditetssituasjonen er også god, med en innskudds dekning ved kvartalsskiftet på 165%. Delårsrapport 1/2009 2 Pareto Bank

Detaljer

Pareto Bank delårsrapport 3/2010

Pareto Bank delårsrapport 3/2010 Pareto Bank delårsrapport 3/2010 En spesialisert bank for finansiering av prosjekter og investeringer for større privatkunder og deres selskaper Status per TREDJE kvartal 2010 Tredje kvartal har vært preget

Detaljer

Pareto Bank er en spesialisert bank for finansiering av prosjekter og investeringer for større privatkunder og deres selskaper.

Pareto Bank er en spesialisert bank for finansiering av prosjekter og investeringer for større privatkunder og deres selskaper. Banken står robust i dagens finanskrise og kan vise til en god utvikling og positive resultater. Den har et godt utgangspunkt for 2009 med en god likviditet og høy soliditet. Delårsrapport 4/2008 2 Pareto

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2008

DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2008 DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2008 Status første halvår 2008 Pareto Bank er en spesialisert bank for finansiering av prosjekter og investeringer for større privatkunder og deres selskaper. Banken har nå vært

Detaljer

Pareto Bank årsrapport 2008

Pareto Bank årsrapport 2008 Pareto Bank har som forretningsidé å bidra til realisering av verdiskapende prosjekter og investeringer for større privatkunder og deres investeringsselskaper gjennom et profesjonelt banktilbud. Pareto

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2008

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2008 DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2008 Status pr. 3. kvartal 2008 Pareto Bank er en spesialisert bank for finansiering av prosjekter og investeringer for større privatkunder og deres selskaper. Banken har nå vært

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2014 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2014 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2014 utgjør 14,9 millioner kroner (14,2 millioner kroner pr 1.

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2008

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 Pareto Bank skal i det norske markedet være en spesialisert bank for finansiering av prosjekter og investeringer for større privatkunder og deres selskaper. Status pr. 1.

Detaljer

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall...5 Resultatregnskap... 6 Balanse...7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10 2 BN Boligkreditt

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2014 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. halvår 2014 Resultatet Brutto renteinntekter pr 30. juni 2014 utgjør 31,3 millioner kroner (29,0 millioner kroner

Detaljer

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank 1. kvartal Delårsrapport For Landkreditt Bank 2010 Landkreditt Bank Delårsrapport pr. 31.03.2010 Landkreditt Bank kan i 1. kvartal vise til vesentlig bedre resultater enn i tilsvarende periode i 2009.

Detaljer

1. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Finansiell utvikling pr. 1. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 25.04.

1. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Finansiell utvikling pr. 1. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 25.04. Oslo, 25.04.2014 1. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT Om Komplett Bank ASA Komplett Bank ASA startet opp bankvirksomhet den 21. mars 2014, samme dag som selskapet mottok endelig tillatelse av offentlige myndigheter

Detaljer

2. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Fremtidig utvikling. Utvikling 2. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 13.08.

2. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Fremtidig utvikling. Utvikling 2. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 13.08. Oslo, 13.08.2014 2. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT Om Komplett Bank ASA Komplett Bank ASA startet opp bankvirksomhet den 21. mars 2014, samme dag som selskapet mottok endelig tillatelse av offentlige myndigheter

Detaljer

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009 Landkreditt Bank Delårsrapport 3. kvartal 2009 REGNSKAP PR. 30. SEPTEMBER 2009 Generelt Resultatet av den underliggende driften i Landkreditt Bank AS viser en god utvikling sammenlignet med tilsvarende

Detaljer

3. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Fremtidig utvikling. Utvikling 3. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 14.10.

3. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Fremtidig utvikling. Utvikling 3. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 14.10. Oslo, 14.10.2014 3. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT Om Komplett Bank ASA Komplett Bank ASA startet opp bankvirksomhet den 21. mars 2014, samme dag som selskapet mottok endelig tillatelse av offentlige myndigheter

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2012 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2012 Landkreditt Boligkreditt AS ble stiftet 12. august 2010. Selskapet er etablert som en av de strategisk

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 3. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 3. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans 3. Kvartal 2014 LANDKREDITT FINANS Beretning 3. kvartal 2014 GENERELT Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007, og fikk godkjenning som kredittforetak fra Finanstilsynet

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009 4. KVARTAL 2009 Sør Boligkreditt AS 2 4. kvartal 2009 Sør Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er etablert for å være bankens foretak for utstedelse av obligasjoner

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011 DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011 2 Delårsrapport Landkreditt Bank AS 1. halvår 2011 LANDKREDITT BANK REGNSKAP PR. 30. JUNI 2011 Landkreditt Bank kan i årets første seks måneder vise til

Detaljer

Pareto Bank delårsrapport 2/2010

Pareto Bank delårsrapport 2/2010 Pareto Bank delårsrapport 2/2010 Status per andre kvartal 2010 Pareto Bank har i andre kvartal 2010 hatt høy aktivitet. Dette har resultert i en betydelig vekst innenfor bankens hovedsatsingsområder verdipapir-

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2015 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. halvår 2015 Brutto renteinntekter pr 30. juni 2015 utgjør 29,5 millioner kroner (31,3 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

01.01-30.09 01.01-30.09 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2011 2010 2010

01.01-30.09 01.01-30.09 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2011 2010 2010 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2011 2010 2010 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 1.654 2.054 3.433 Renteinntekter og lignende

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2010

Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2008

Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1.kvartal 2008 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2007. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2010

Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsrapport 1. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt rapport 1. kvartal 2009 BN Boligkreditt innhold Styrets beretning... 3 Resultatregnskap... 4 Balanse... 4 Endring i egenkapital... 5 Kontantstrømoppstilling... 5 Noter... 6 [ 2 ] BN boligkreditt AS Innledning

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 31.03.2016 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal utgjør 6,7 mill. kr eller 0,63 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2006

Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsrapport 3.kvartal 2006 Regnskapsprinsipp Banken har fra 01.01.2006 endret regnskapsprinsipp når det gjelder behandling av tap på utlån. Banken følger nå Forskrift om

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2015 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2015 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2015 utgjør 15,7 millioner kroner (14,9 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Regnskapsprinsipper Andre driftskostnader Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i Andre driftskostnader utgjorde 16,30 mill. kroner

Detaljer

Innskudd 30.06.13 30.09.13 31.12.13 31.03.14 30.06.14 (TNOK) 1.389.269 1.393.958 1.422.034 1.358.798 1.374.673

Innskudd 30.06.13 30.09.13 31.12.13 31.03.14 30.06.14 (TNOK) 1.389.269 1.393.958 1.422.034 1.358.798 1.374.673 Verdibanken ASA 2. kvartal 2014 1 Oppsummering Verdibanken ASA har ved utgangen av 2. kvartal 2014 et resultat før tap på TNOK 6.336 som er TNOK 5.280 høyere enn samme tid i fjor. Bokførte tap på utlån

Detaljer

1. Halvår. Delårsrapport Landkreditt Finans

1. Halvår. Delårsrapport Landkreditt Finans 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Finans 2013 Landkreditt finans Beretning 1. halvår 2013 Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007. Selskapets formål er objektsfinansiering - leasing og salgspantfinansiering

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. Landkreditt Bank. 31.. Kvartal

DELÅRSRAPPORT. Landkreditt Bank. 31.. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank 31.. Kvartal 2011 Landkreditt Bank Kvartalsrapport pr 30. september 2011 Landkreditt Bank kan pr 30. september 2011 vise til et resultat på 41,3 millioner kroner. Resultatet

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans 1. Kvartal 2016 LANDKREDITT FINANS Beretning 1. kvartal 2016 Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007, og fikk godkjenning som kredittforetak fra Finanstilsynet

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

Kvartalsrapport Andre kvartal 2003. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Andre kvartal 2003. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Andre kvartal 2003 Bankia Bank ASA Utvikling i Bankia går som planlagt. Kvartalet er det første med overskudd siden bankens oppstart. Resultat etter skatt på 0,4 mill. kroner for andre

Detaljer

Halvårsregnskap Q2 2015

Halvårsregnskap Q2 2015 Halvårsregnskap Q2 2015 1 Halvårsregnskap Q2 2015 Volkswagen Møller Bilfinans AS ( Selskapet ) er hjemmehørende i Norge, med kontoradresse Frysjaveien 31 B, Oslo. VWMBF har som formål å understøtte salget

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 2. kvartal 48,7

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 1. kvartal 2014 HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL Sunn bankdrift og godt resultat i kvartalet. Kostnader utgjør

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 3. kvartal 78,5

Detaljer

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank Rapport for andre kvartal og første halvår 2015 2. kvartal 2015: s resultat før tap i 2.kvartal var kr 17,4 mill., en økning på kr 1,5 mill. fra 2.kvartal 2014. Økte netto andre inntekter som fra inntektsføring

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

01.01-31.03 01.01-31.03 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2015 2014 2014

01.01-31.03 01.01-31.03 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2015 2014 2014 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2015 2014 2014 Renteinnt. o.l. inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 1.168 2.065 6.955 Renteinnt. o.l. inntekter av utlån til

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2013. Bank Norwegian AS

Delårsrapport 3. kvartal 2013. Bank Norwegian AS er et heleiet datterselskap av Norwegian Finans Holding ASA. Bank Norwegian startet virksomheten i november 2007 og tilbyr gebyrfrie innskuddskontoer med høy rente, kontokreditt og forbrukslån distribuert

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Endring av regnskapsprinsipp Fra 1.1.2015 har banken anvendt IAS 19R, og dermed endret regnskapsprinsipp, for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Banken

Detaljer

Kvartalsrapport Første kvartal 2003. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Første kvartal 2003. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Første kvartal 2003 Bankia Bank ASA Bankias utvikling i første kvartal er i tråd med forventningene Resultat før tap og skatt på 2,5 mill. kroner første kvartal 2003 mot 1,5 mill. kroner

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Balanse Beløp i tusen kr 30.09.2011 30.09.2010 31.12.2010 Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 323.795

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 31.12.2014 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

01.01-31.03 01.01-31.03 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2013 2012 2012

01.01-31.03 01.01-31.03 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2013 2012 2012 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2013 2012 2012 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 539 521 1.831 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet)

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Lavere driftsresultat enn samme periode i fjor Lavere rentenetto enn samme periode

Detaljer

01.01-30.06 01.01-30.06 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2012 2011 2011

01.01-30.06 01.01-30.06 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2012 2011 2011 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2012 2011 2011 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 928 1.277 2.009 Renteinntekter og lignende

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

RESULTAT PR 3. KVARTAL 2011. Resultat etter skatt på MNOK -1,4 mot MNOK 11,4 i fjor

RESULTAT PR 3. KVARTAL 2011. Resultat etter skatt på MNOK -1,4 mot MNOK 11,4 i fjor TREDJE KVARTAL 2011 RESULTAT PR 3. KVARTAL 2011 Netto utlån har økt med 21,6 % fra utgangen av tredje kvartal 2010 Misligholdt utlånsvolum er redusert med MNOK 37,2, tilsvarende 22,2 % av misligholdt utlånsvolum

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Bank 1. Kvartal 2012 Landkreditt bank Beretning 1. kvartal 2012 Resultatet i Landkreditt Bank pr 31. mars 2012 utgjør 6,0 millioner kroner (14,6 millioner kroner pr 31. mars 2011).

Detaljer

Rapport 1. kvartal 2012. BN Boligkreditt AS

Rapport 1. kvartal 2012. BN Boligkreditt AS Rapport 1. kvartal 2012 BN Boligkreditt AS BN Boligkreditt AS 1. kvartal 2012 Styrets beretning Oppsummering for 1. kvartal 2012 Resultat etter skatt i 1. kvartal 2012 ble 7 millioner kroner mot 6 millioner

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Resultat. Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013

Resultat. Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013 Resultat Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013 Renteinntekter og lignende inntekter 26.668 25.910 52.791 51.259 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 14.002 13.912

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.06.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009 Saksnr. A2009 035 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 27.311 mill. mot NOK

Detaljer

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013 Tall i tusen kroner Note Renteinntekter og lignende inntekter 26.123 25.349 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 13.193 13.466 55.795 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.930 11.884 49.269

Detaljer

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2002. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2002. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Tredje kvartal 2002 Bankia Bank ASA Resultat før tap og skatt på 1,0 mill kroner mot -0,1 mill kroner forrige kvartal Fortsatt høy vekst med i underkant av 10 000 nye kortkunder i kvartalet.

Detaljer

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] Bolig- og Næringskreditt

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010 KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010 RESULTATREGNSKAP PR. 31.03.2010 1.kvartal Hele 2010 2009 2009 kr.1000 % av GFK kr.1000 % av GFK kr.1000 % av GFK Renteinntekter og lignende inntekter 30.478 4,04 41.334 5,54

Detaljer

BNkreditt AS. rapport 1. kvartal

BNkreditt AS. rapport 1. kvartal BNkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall... 6 Resultatregnskap...7 Balanse... 8 Endring i egenkapital... 9 Kontantstrømoppstilling...10 Noter...11 Erklæring i henhold

Detaljer

Kvartalsrapport første kvartal 2002. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport første kvartal 2002. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport første kvartal 2002 Bankia Bank ASA Fortsatt høy vekst med 5 000 nye kortkunder i kvartalet. Totalt har Bankia ved utgangen av kvartalet vel 30 000 kortkunder. Utlån til kunder økte med

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Finans. 1. Halvår

Delårsrapport Landkreditt Finans. 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Finans 1. Halvår 2014 Landkreditt finans Beretning 1. halvår 2014 GENERELT Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007, og fikk godkjenning som kredittforetak fra Finanstilsynet

Detaljer

1. Kvartal. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans

1. Kvartal. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans 2014 LANDKREDITT FINANS Beretning 1. kvartal 2014 Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007, og fikk godkjenning som kredittforetak fra Finanstilsynet

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2013

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport 1. kvartal Resultatregnskap Resultatregnskap (Beløp i tusen kr) Renteinntekter og lignende inntekter 61 767 70 457 266 616 Rentekostnader og lignende kostnader 40 154 57 665 200 426 Netto

Detaljer

årsrapport Pareto Bank

årsrapport Pareto Bank 2012 årsrapport Pareto Bank 2 Innholdsfortegnelse Om Pareto Bank 5 Styrets beretning 6 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Endring i egenkapital 13 Kontantstrømoppstilling 13 Noter til regnskapet 14 Note 1

Detaljer

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling EnterCard Norge AS EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. MARS 2013 OG 2012 OG 31. DESEMBER 2012 NOK 1000 EIENDELER Note 1. KVT 2013

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA

Delårsrapport 2. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA (NFH) eier 100 % av aksjene i Bank Norwegian AS. Det er ingen øvrig virksomhet i selskapet. Eierskapet i NFH er fordelt på institusjonelle og private investorer i Norge og utlandet, hvor Norwegian Air

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 3. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.09.07 er forvaltningskapitalen på 669

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2011 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2011 et driftsresultat før skatt på NOK 19,301 mill. mot NOK

Detaljer

www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015

www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015 www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015 DRIFTSRESULTATET Haugesund Sparebank har ved utgangen av 3. kvartal 2015 et driftsresultat før tap og gevinster

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010 Kvartalsrapport 1. kvartal 2010 SSTTYYRREETTSS KKOOMMEENNTTAARR TTI IILL KKVVAARRTTAALLSSRREEGGNNSSKKAAPPEETT PPRR 3311...0033...22001100 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Innskudd 31.03.14 30.06.14 30.09.14 31.12.14 31.03.15 (TNOK) 1.358.798 1.374.673 1.399.912 1.450.100 1.324.096

Innskudd 31.03.14 30.06.14 30.09.14 31.12.14 31.03.15 (TNOK) 1.358.798 1.374.673 1.399.912 1.450.100 1.324.096 Verdibanken ASA 2015 1 Oppsummering Akkumulert resultat før skatt pr 31.03.2015 viser et underskudd på TNOK 2.992, mot et overskudd på TNOK 3.339 for tilsvarende periode i fjor. Endringen skyldes økte

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 30.09.2014 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 3. kvartal utgjør 36,0 mill. kr eller 1,22 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kredittforeningen for Sparebanker

Kredittforeningen for Sparebanker Kredittforeningen for Sparebanker Foreløpig resultat 2011 Resultatregnskapet KfS er i utgangspunktet et non-profit foretak hvor formålet er å skaffe medlemsbankene så gunstige innlån som mulig. Deler av

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA

Delårsrapport 3. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA (NFH) eier 100 % av aksjene i Bank Norwegian AS. Det er ingen øvrig virksomhet i selskapet. Eierskapet i NFH er fordelt på institusjonelle og private investorer i Norge og utlandet, hvor Norwegian Air

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport pr. 31.3.2012 Markedsforhold Markedssituasjonen er fortsatt preget av lave renter og en presset konkurransesituasjon. Markedet

Detaljer

PARETO BANK DELÅRSRAPPORT 1/2012

PARETO BANK DELÅRSRAPPORT 1/2012 PARETO BANK DELÅRSRAPPORT 1/2012 STATUS PER FØRSTE KVARTAL 2012 Pareto Bank kan vise til en fortsatt god balanse- og resultatmessig utvikling i første kvartal 2012. Resultat etter skatt utgjorde kr. 17,7

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 2. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1

Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1 Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1 Rapport for andre kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat av ordinær drift utgjør pr 2. kvartal i år kr 16,8 mill før skatt, eller 0,92 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital,

Detaljer

Kvartalsrapport Andre kvartal 2002. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Andre kvartal 2002. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Andre kvartal 2002 Bankia Bank ASA Fortsatt høy vekst og Bankia passerte som planlagt 40 000 kortkunder ved utgangen av juli Utlån til kunder økte med 18 % til vel 278 mill kroner Netto

Detaljer

01.01-30.09 01.01-30.09 Q3 Q3 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2015 2014 2015 2014 2014

01.01-30.09 01.01-30.09 Q3 Q3 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2015 2014 2015 2014 2014 Resultatregnskap 01.01-30.09 01.01-30.09 Q3 Q3 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2015 2014 2015 2014 2014 Renteinnt. o.l. inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 2.792 5.684 969

Detaljer

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.9.2012 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet)

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.9.2012 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.9.2012 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Bedre driftsresultat enn samme periode i fjor Lik rentenetto som samme periode i

Detaljer