Om Pareto Bank 5 Styrets beretning 6 Resultatregnskap 10 Balanse 11 Endring i egenkapital 12 Kontantstrømoppstilling 12 Noter til regnskapet 13

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Om Pareto Bank 5 Styrets beretning 6 Resultatregnskap 10 Balanse 11 Endring i egenkapital 12 Kontantstrømoppstilling 12 Noter til regnskapet 13"

Transkript

1 Pareto Bank årsrapport 2010

2 2

3 Innholdsfortegnelse Om Pareto Bank 5 Styrets beretning 6 Resultatregnskap 10 Balanse 11 Endring i egenkapital 12 Kontantstrømoppstilling 12 Noter til regnskapet 13 Note 1 Regnskapsprinsipper 13 Note 2 Regnskapsestimater og skjønnsmessige vurderinger 16 Note 3 Segmenter 16 Resultatregnskapet 17 Note 4 Netto renteinntekter 17 Note 5 Andre inntekter 17 Note 6 Netto gevinst/(tap) på finansielle instrumenter til virkelig verdi 18 Note 7 Driftskostnader 18 Note 8 Pensjonsordninger 19 Note 9 Antall ansatte/årsverk 19 Note 10 Skattekostnad 20 Eiendeler 22 Note 11 Klassifikasjon av finansielle instrumenter 22 Note 12 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 25 Note 13 Utlån til og fordringer på kunder 25 Note 14 Kredittengasjementer fordelt på kundegrupper 26 Note 15 Kredittengasjementer fordelt på geografiske områder 27 Note 16 Sertifikater og obligasjoner 28 Note 17 Andre immaterielle eiendeler 28 Note 18 Varige driftsmidler 29 Gjeld og forpliktelser 30 Note 19 Innskudd fra kunder 30 Note 20 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 31 Note 21 Annen gjeld og påløpte kostnader 31 Note 22 Finansielle derivater 32 Note 23 Finansielle garantier og pantsettelser m.v 33 Opplysninger om risikoforhold 33 Note 24 Risikostyring og kapitaldekning 33 Note 25 Kredittrisiko 35 Note 26 Renterisiko 38 Note 27 Valutarisiko 39 Note 28 Likviditetsrisiko 40 Note 29 Andre risikoforhold 41 Øvrige opplysninger 41 Note 30 Andre forpliktelser 41 Note 31 Godtgjørelse og lignende 42 Note 32 Aksjonærer 45 Note 33 Hendelser etter balansedag og betingede utfall 45 Nøkkeltall 47 Revisjonsberetning 48 Kontrollkomiteens beretning 50 3

4 4 Pareto bank hjelper privatpersoner og investeringsselskaper å realisere lønnsomme prosjekter og investeringer.

5 SPISSKOMPETANSE INNEN EIENDOM OG VERDIPAPIRER Pareto Bank fokuserer på finansiering av eiendomsprosjekter og verdipapirer, og retter seg spesielt mot private investorer og investeringsselskaper. Banken har per 4. kvartal 2010 en markedsandel på 8% av all verdipapirfinansiering i Norge, noe som gjør oss til en av landets ledende på dette området. Bankens engasjementer innen eiendom er konsentrert om Oslo-regionen, og med grundig kunnskap om markedet gjør vi her raske og kvalifiserte vurderinger av enkeltprosjekter. ET NÆRT SAMARBEID MED PARETO-GRUPPEN Pareto Bank er nært knyttet til Pareto. Vi holder til i samme hus, og vi deler kompetanse og løsninger med flere av selskapene i Pareto-gruppen. På denne måten har vi tilgang til noen av landets mest erfarne og kompetente fagfolk, både innen verdipapirfinansiering og innen bransjer hvor Norge har spesielle fortrinn: Oljeservice, shipping, kraft og fisk. Samtidig er banken en sentral medspiller for Pareto-gruppens kunder når det gjelder finansiering av aksjer, obligasjoner, eiendom og andre finansielle aktiva. I tillegg leverer banken dagligbanktjenester til Pareto-selskaper og deres kunder og ansatte. EN EFFEKTIV ORGANISASJON Med 26 medarbeidere er vi en liten bank der kundenærhet og personlig oppfølging blir en naturlig del av hverdagen. Korte kommunikasjonsveier og raske beslutningsprosesser gjør at våre kunder kan utnytte mulighetene i markedet når de dukker opp. Og i markeder der timing er avgjørende, er en rask og effektiv bankforbindelse ofte avgjørende for å lykkes. EN KONKURRANSEDYKTIG SPAREFORM Størstedelen av bankens utlån finansieres med innskudd fra privat- og bedriftskunder. Med gode innskuddsrenter over tid har banken etablert seg som et konkurransedyktig plasseringsalternativ for innskudd over kroner. Vi tilbyr avtaler med både flytende og fast rente, og ved årsskiftet utgjorde fastrenteavtaler omlag 60% av de samlede innskuddene. VIDEREUTVIKLING AV BANKENS TILBUD Med god risikostyring og en forsiktig investeringsstrategi har banken unngått mislighold og utlånstap. Vi står derfor godt rustet til å vokse videre, og i tiden som kommer vil vi utvikle vår satsing innen eiendom og verdipapirer. Samtidig er det et mål at banken skal ha en større andel av sin utlånsportefølje innen utvalgte næringer der Pareto-gruppen tradisjonelt står sterkt. VÅRE KUNDER ER LØNNSOMME I Pareto Bank er vi genuint opptatt av at kundene våre skal nå sine lønnsomhetsmål. Gode investeringer er bra både for kundene og oss, og uten å drive med rådgivning tar vi derfor en aktiv del i vurderingen av de enkelte investeringsprosjektene. God avkastning i de prosjektene vi finansierer bidrar til at vår egen risiko minimeres, noe som har vært grunnleggende for bankens sunne utvikling. 5

6 Styrets beretning Virksomheten i 2010 Pareto Bank hadde ved utgangen av 2010 en forvaltningskapital på kr mill. Banken kan for 2010 vise til en høy vekst i så vel innskudd som utlån og en god underliggende drift. Så langt har det heller ikke oppstått mislighold eller utlånstap i bankens kredittengasjementer. Banken leverte i sitt tredje driftsår et resultat før skatt på kr. 31,3 mill. og en egenkapitalavkastning før skatt på 4,2%. Bankens driftsresultat var i første halvår preget av netto kurstap på finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi og kostnader til sluttoppgjør med tidligere administrerende direktør. Andre halvår markerte et skifte med en høyere rentenetto, en mer stabil kostnadsutvikling og en netto kursgevinst på porteføljen av finansielle instrumenter. Banken har god soliditet gjennom en høy egenkapitalandel og en kapitaldekning på 15,44%. Likviditetssituasjonen er god som følge av sterk innskuddsvekst gjennom året. Innskudd fra kunder var kr. 3,8 mrd. mens det var lånt ut kr. 4,5 mrd. til kunder. Banken har også en høy overskuddslikviditet på kr. 1,7 mrd. Denne er plassert i større banker og i rentebærende verdipapirer med lav kredittrisiko. Banken har fra starten prioritert god risikostyring og ikke tatt egne posisjoner i aksje-, rente- og valutamarkedet. Det konstateres at det så langt ikke har oppstått vesentlige forhold som har påvirket bankens virksomhet og resultat i Mål og strategi 2011 til 2013 Pareto Bank er en spesialisert bank, hvis forretningside er å bidra til realisering av verdiskapende prosjekter og investeringer for privatkunder og selskaper innenfor utvalgte segmenter. Dette skal danne grunnlaget for lønnsom drift og gode resultater. Banken startet sin virksomhet den 4. januar Pareto Banks kjernevirksomhet er i dag eiendomsfinansiering og verdipapirfinansiering. Eiendomssatsning er fokusert og bygget opp siden etableringen. Banken er ekspert på byggelåns- og prosjektfinansiering innenfor både bolig- og næringseiendom og er anerkjent for å betjene transaksjonsorienterte kunder. Innenfor verdipapirfinansiering tilbyr banken en fullskala løsning for belåning av norske aksjer, obligasjoner og verdipapirporteføljer. Nærheten til Pareto-gruppen gir banken unik tilgang på kompetanse, markedskunnskap og kunder samt effektive systemog rapporteringsløsninger. Banken vil i 2011 videreutvikle begge disse forretningsområdene. Eiendomssatsningen vil spisses ytterligere og innenfor verdipapirområdet vil nye produkter bli lansert. Pareto Bank vil i de neste tre årene også bygge opp et nytt forretningsområde innen finansiering av prosjekter utover fast eiendom. Området vil definere sitt fokus med hensyn på næringer og produkter i løpet av Bakgrunnen for satsningen er et mål om i enda større grad å utnytte muligheten tilknytningen til Pareto-gruppen representerer. Et av bankens hovedmål er å gi en konkurransedyktig egenkapitalavkastning etter tap og skatt ved utgangen av Banken begynner nå å få et kredittvolum som gir en fornuftig utnyttelse av bankens egenkapital. Det legges opp til en noe lavere kredittvekst i tiden fremover, hvilket vil redusere bankens finansieringsbehov tilsvarende. Planen er en årlig utlånsvekst på rundt kr. 1,0 mrd. i de neste tre årene. Finanskrisen og nye Basel-regler har siden oppstarten av banken medført økt fokus på og krav til bankenes soliditet, kapitaldekning og likviditet. Dette har resultert i at bankens kapitalbehov i forhold til risikoen forbundet med virksomheten må antas å være høyere enn opprinnelig lagt til grunn. Styret vil løpende vurdere behovet for opptak av så vel ansvarlige lån som fondsobligasjoner for å sikre en forsvarlig soliditet og bidra til en lønnsom videre vekst. Verdipapirkonsesjon Som et ledd i å videreutvikle bankens tjeneste- og produktspekter søkte banken 14. mai 2010 om konsesjon til å yte investeringstjenester iht. verdipapirhandelloven. Banken fikk den 14. februar 2011 denne tillatelse. Investeringstjenestene vil være nært knyttet til de banktjenestene banken allerede tilbyr i dag. Eksempler er terminfinansiering av aksjer, shorthandel i aksjer og rente- og valutaderivater til kunder. Banken vil i løpet av 2011 gradvis utvide sitt tjeneste- og produktspekter på dette området. Redegjørelse for årsregnskapet Netto renteinntekter Netto rente- og kredittprovisjoner utgjorde i 2010 kr. 87,9 mill. (kr. 57,3 mill. i 2009) tilsvarende 1,65% av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Økningen i rentenettoen reflekterer i hovedsak et økt utlånsvolum. I tillegg kan økningen henføres til en økt andel inntektsførte gebyrer og provisjoner på kortsiktige kreditter. Banken hadde gjennom 2010 en betydelig overskuddslikviditet, som var plassert i verdipapirer med lav risiko. Dette har en kostnad for banken all den tid den er i en vekstfase og følgelig har en relativ høy innlånskostnad. Over tid vil bankens overskuddslikviditet utgjøre en mindre andel av bankens balanse, hvilket isolert sett vil bidra til en høyere rentemargin. Styret legger til grunn at rentenettoen forventes å øke fremover som følge av utlånsvekst og høyere marginer på bankens kredittengasjementer. Utviklingen i rentenivået vil naturligvis også kunne påvirke bankens rentenetto. Andre inntekter Provisjonsinntekter og -kostnader samt inntekter og kostnader fra banktjenester inngår i andre driftsinntekter. Disse er på et lavt nivå. Et økende garantivolum gjennom året har imidlertid bidratt til 6

7 stigende provisjonsinntekter. For 2010 utgjorde disse kr. 1,4 mill. (kr. 0,2 mill.) Netto andre driftsinntekter inkluderer også netto gevinst/tap på bankens portefølje av finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi. Disse er i all hovedsak knyttet til endringer i kredittspreader på bankens portefølje av kjøpte og egenutstedte sertifikater og obligasjoner. Bankens risiko i rente og valuta som kommer av innog utlån er i hovedsak sikret. Banken foretok i andre halvår en reallokering av en stor andel av verdipapirbeholdningen til verdipapirer med lavere kredittrisiko som obligasjoner med fortrinnsrett og statssertifikater. Disse har også en kortere gjennomsnittlig løpetid og vil ventelig bidra til lavere volatilitet i netto gevinst/tap i denne porteføljen fremover. Banken har i 2010 hatt netto tap på finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi lik kr. 3,1 mill. (kr. +8,5 mill.). Driftskostnader Kostnadene har vært noe økende gjennom 2010, men har også variert gjennom året. Økningen skyldes i hovedsak økt bemanning og aktivitet gjennom året, men også sluttoppgjør med tidligere adm. direktør og rekruttering av ny adm. direktør. Utover dette har kostnadene variert noe og da først og fremst som følge av nivået på kostnader knyttet til annonsering. Samlede kostnader beløp seg til kr. 55,1 mill. i 2010 (kr. 48,5 mill.). Personalkostnader utgjør den største andelen av bankens samlede kostnader med kr. 33,7 mill. (kr. 28,6 mill.). Økningen sammenlignet med fjoråret har sin bakgrunn i økt bemanning og lønnsvekst, men også ovennevnte sluttoppgjør. Økte IT-kostnader (kr. 7,4 mill.) forklares av både økt forretningsvolum og nye IT-løsninger. Markedskostnadene utgjorde kr. 3,5 mill., og var i all hovedsak relatert til annonsering for bankens innskuddsprodukter. Husleie og driftskostnader på lokaler (kr. 4,0 mill.) økte noe i 2010, hvilket skyldes innflytting i nye og bedre tilpassede lokaler. Banken har også benyttet juridisk bistand rundt søknadsprosessen for verdipapirkonsesjon. Styret forventer en moderat kostnadsvekst fremover som følge av planlagt økt bemanning, økt aktivitet og forretningsvolum. Årsresultat Banken har ved utgangen av 2010 ingen mislighold eller tap på utlån og garantier. Resultat før skatt for 2010 beløp seg til kr. 31,3 mill. (kr. 17,2 mill.) og kr. 22,5 mill. (kr. 12,4 mill.) etter skatt. Skattekostnaden utgjorde kr. 8,8 mill., hvorav betalbar skatt utgjør kr. 8,0 mill. Videre har banken ved årsskiftet en utsatt skattefordel på kr. 0,6 mill. Midlertidige forskjeller pr er i hovedsak relatert til netto gevinst/(tap) på bankens derivater og verdipapirer samt innskudd fra kunder. Balanse Det var høy aktivitet innenfor kredittområdet gjennom Veksten kom i hovedsak innenfor ulike former for eiendomsfinansiering. Utlån til kunder utgjorde ved kvartalsskiftet kr mill. (kr mill.) etter en vekst i 2010 på kr mill. Ubenyttede kredittrammer og garantier beløp seg ved årsskiftet til kr mill. Utlån, ubenyttede kredittrammer og garantier fordeler seg med 28,8% på verdipapirfinansiering, 58,8% på eiendomsfinansiering og 12,7% på annen finansiering. Annen finansiering består i hovedsak av boliglån. Sammenlignet med forrige årsskifte har andelen eiendomsfinansiering økt. En konsekvens av dette har også vært en sterk vekst i byggelån. Ved årsskiftet utgjorde samlede byggelånsrammer kr. 519,2 mill. med et faktisk trekk på kr. 271,1 mill. (kr. 42,4 mill.). Innskudd fra kunder utgjorde kr mill. (kr mill.) Dette tilsvarer en økning i 2010 på kr mill. Økningen har i hovedsak kommet innenfor fastrenteinnskudd, og er et resultat av gjennomførte annonsekampanjer og konkurransedyktige vilkår. Ved utgangen av året var 59% av kundeinnskuddene bundet til fast rente. Innskuddsdekningen var 86,2% ved årsskiftet. Innskudd fra kunder vil variere avhengig av rentenivå, sesongsvingninger og ikke minst konkurransesituasjonen. Banken legger til grunn en høy innskuddsdekning på rundt 80% fremover for å gi rom for en forsvarlig utlånsvekst. Utover kundeinnskudd ønsker banken også å benytte andre finansieringskilder. Banken utstedte i 2009 sine første sertifikat- og obligasjonslån. I 2010 har banken lagt ut ytterligere 2 obligasjonslån og 2 sertifikatlån på tilsammen kr. 800 mill. Netto utestående verdipapirgjeld utgjorde ved årsskiftet kr mill. (kr. 463 mill.). I tillegg har banken et F-lån i Norges Bank på kr. 300 mill. med forfall i Banken hadde ved årsskiftet en betydelig overskuddslikviditet på kr mill. Det er lagt til grunn stor forsiktighet i plasseringen av denne. Likviditeten plasseres i rentebærende verdipapirer og i større banker med kort løpetid. Det stilles krav til investment grade på alle motparter i tillegg til egen kredittvurdering. Ved utgangen av 2010 kan vi også konstatere at banken ikke hadde noen kreditt- eller utlånsengasjementer til kunder eller kredittinstitusjoner som var i mislighold. Det har heller ikke oppstått objektive bevis på verdifall på noen engasjementer som gir grunnlag for individuelle nedskrivninger. Banken har tilsvarende heller ikke observert objektive bevis som gir grunnlag for å foreta gruppevise nedskrivninger. Disponeringer Styret har ved inngangen til 2011 vedtatt en utbyttepolicy. Utbyttepolicien skal være forutsigbar og bidra til at bankens aksjonærer over tid oppnår en konkurransedyktig samlet avkastning i form av utbytte og aksjekursutvikling. Styret har derfor foreslått et utbytte på kr. 25,- pr. aksje tilsvarende kr. 21,3 mill. for Banken har valgt å føre dette som gjeld på balansedagen. 7

8 Årsresultatet utgjorde kr. 22,5 mill., hvorav 21,3 mill. er avsatt til utbytte og kr. 3,9 mill. overføres annen egenkapital. Fond for urealiserte gevinster belastes samtidig med kr. 2,7 mill. Banken har en fri egenkapital på kr. 8,0 mill. Aksjonærforhold Selskapet hadde ved utgangen av året 258 aksjonærer. Selskapets aksjekapital var kr. 510 mill. fordelt på aksjer pålydende kr. 600,-. Ledende ansatte i Pareto Bank ASA og ledende ansatte i Pareto Gruppen eier aksjer tilsvarende 4,37% av aksjene i selskapet direkte eller gjennom aksjeselskaper disse kontrollerer. Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er utarbeidet i overensstemmelse med forenklet International Financial Reporting Standards (forenklet IFRS) i samsvar med regnskapslovens 3-9 og forskrift om årsregnskap for banker og finansieringsforetak 1-5. Risikoforhold Bokført egenkapital utgjorde ved utgangen av året kr. 747,6 mill., mens ansvarlig kapital beløp seg til kr. 746,3 mill. Dette ga en kjerne- og kapital dekning på 15,44% etter kapitalkravet i Pilar I (minstekravet på 8,00%). Dette tilsvarer et overskudd av ansvarlig kapital på kr. 359,6 mill. Beregnet kapitalbehov etter Pilar II er kr. 496,6 mill., hvilket er kr. 109,8 mill. høyere enn minstekravet i Pilar I. Banken gjennomførte høsten 2010 en analyse av bankens kapitalbehov i forhold til risikoen forbundet med bankens virksomhet (ICAAP). Hensikten er blant annet å vurdere om det er samsvar mellom risikoprofil og bankens soliditet. Analysen viser at banken har tilstrekkelig kapital i forhold til vurderte risiko, og at overskuddet av kapital er fallende gjennom 2011 som følge av planlagt utlånsvekst. Styret har derfor besluttet å starte prosessen med å innhente tilleggskapital i løpet av Bankens egenkapital utgjorde 12,1% av bankens forvaltningskapital pr Pareto Bank har en bevisst holdning til styring, kontroll og oppfølging av bankens samlede risikobilde. Styret kan konstatere at banken i 2010 ikke hadde vesentlige avvik, tap eller hendelser og anser at banken har en god risikostyring, kontroll og oppfølging. Styret evaluerer minimum en gang årlig bankens retningslinjer, styrende dokumenter og bankens risikoprofil. De viktigste risikoområder banken står ovenfor er: Kredittrisiko: Kredittrisiko vil være den vesentligste risikoen Pareto Bank vil håndtere. Kredittrisiko er den risiko en bank har for at et låne- eller garantiengasjement går i mislighold, og for at kunden ikke oppfyller sine avtalte forpliktelser overfor banken. Bankens kredittrisiko påvirkes av den generelle økonomiske ut viklingen og bankens håndverk ved innvilgelse og oppfølging av engasjementet. Pareto Bank vil ha et bevisst forhold til diversifisering av utlånsporteføljen hva gjelder bransje, sikkerhet og størrelse på enkelt engasjementer. Banken søker å diversifisere mellom de ulike segmentene og unngå risiko i bransjer hvor banken ikke har tilstrekkelig kompetanse eller er usikre på den generelle fremtidige risikoen i bransjen. Banken har lagt vekt på å etablere kredittstyringssystemer som ivaretar en tilfredsstillende rapportering. Særlig innenfor verdipapirområdet er det lagt vekt på at informasjonstilgjengeligheten og kontrollen er god og mest mulig automatisert. Kredittpolicy og kredittstyringsdokumenter evalueres av styret minimum en gang årlig. Banken har utarbeidet et risikoklassifiseringssystem for å kunne styre bankens kredittrisiko i tråd med bankens kredittpolicy. Dette danner grunnlag for bankens prismodell som skal ivareta en riktig prising av risiko basert på debitors betjenings- og tilbakebetalingsevne, etablert sikkerhet for engasjementet og kapitalkrav. Likviditetsrisiko: Pareto Bank har som mål å holde en moderat likviditetsrisiko på både kort og lang sikt, herunder at innskuddsdekningen må være høy. Videre er det et mål for banken å til en hver tid ha en god likviditetsbuffer, som vil bestemmes av bankens utvikling og balansestruktur. Banken skal ha en robust likviditetsstyring basert på retningslinjer fastsatt av styret. Banken har utarbeidet rammer og prinsipper for styring av bankens likviditetsrisiko. I tillegg er det utarbeidet prognoser og beredskap for mulige likviditetskriser. Det er utarbeidet et policydokument som definerer likviditetsrisikotoleransen og rammer i tråd med retningslinjer gitt av Finanstilsynet. Markedsrisiko: Pareto Bank skal ikke ta egne posisjoner i renteog valutamarkedet og skal fortløpende og i størst mulig grad avdekke oppstått eksponering. Alle poster på og utenfor balansen med tilhørende inntekts- og kostnadsposter blir avdekket, hvilket innebærer at bankens eksponering vil være begrenset. Eksponeringen skal være innenfor rammer og fullmakter gitt av styret. Banken har interne rammer for den samlede renterisiko i norske kroner og valuta, og måler denne henholdsvis innenfor definerte løpetidsintervaller og på summen fra to og to nærliggende løpetidsintervaller. Rammen gjelder løpende og omfatter alle løpetider, alle finansielle instrumenter og alle valutaer. Banken måler valutarisiko som bankens nettoposisjon i den enkelte valuta. I tillegg måler banken summen av nettoposisjonene i hver valuta som en brutto størrelse uten netting mellom valutaer. Nettoposisjonene er omregnet til norske kroner. Banken stresstester valutaposisjonene ved å analysere resultateffekten av en markedsendring på 10 prosentpoeng for hver enkelt valuta og i alle valutaer samlet. Operasjonell risiko: Banken reduserer operasjonell risiko gjennom god styring og kontroll gjennom gode kontrollrutiner, godt etablert rutineverk og en egen compliance funksjon. 8

9 Andre risikoforhold: Banken vurderer løpende de endringer og krav banken står overfor som kan påvirke så vel resultat- som balanseutvikling. Organisasjon Pareto Bank er en norsk forretningsbank med hovedkontor i Dronning Mauds gt. 3 i Oslo, hvor virksomheten drives fra. Pareto Bank er en god arbeidsplass med høy etisk standard og gjensidig respekt mellom de ansatte. Banken har egne etiske retningslinjer for alle ansatte og tillitsvalgte. Disse omfatter forhold som gjelder taushetsplikt, habilitetsspørsmål, gaver og tjenester og handel med finansielle instrumenter. Pareto Bank er en arbeidsplass der det er likestilling mellom kvinner og menn. Selskapet hadde ved årsskiftet totalt 26 ansatte, hvorav 14 menn og 12 kvinner. Ledelsen mener den faktiske tilstand når det gjelder likestilling er tilfredsstillende og at det ikke er nødvendig å iverksette spesielle tiltak. Banken har en HMSansvarlig. Arbeidsmiljøet anses å være godt. Andelen sykefravær i 2010 har vært lav og var på totalt 154 dager tilsvarende 2,81 %. Det har ikke vært registrert noen skader eller ulykker i Utover eget forbruk av papir, energi og avfall forurenser banken ikke det ytre miljø. Banken har etablert insentivordninger for bankens ansatte som en del av personalvilkårene i banken. Disse omfatter en ordning med kjøp av aksjer i Pareto Bank ASA subsidiert med inntil kr pr. ansatt pr. år. I 2010 valgte 14 ansatte å benytte seg av dette tilbudet. I tillegg hadde banken en resultatbasert insentivordning for alle ansatte i Styret har besluttet å avsette kr. 2,1 mill. inkl. arbeidsgiveravgift for å møte denne forpliktelsen. Styret har lagt vekt på godt utført arbeid gjennom høy måloppnåelse, kvalitet og innsats. Banken oppnevnte mot slutten av 2010 et eget godtgjørelsesutvalg utgått av styret. Bakgrunnen for dette er ny forskrift om godtgjørelsesordninger av 1. desember Utvalget skal sikre at banken har en godtgjørelsesordning som bidrar til å fremme og gi insentiver til god styring av og kontroll med foretakets risiko, motvirke for høy risikotaking, og å unngå interessekonflikter. Styret retter en takk til alle bankens ansatte for en god innsats gjennom Styrets sammensetning Bjarne Borgersen (leder), Tormod Schartum (nestleder), Brita Eilertsen, Mette Andersen, Bjørn S. Havsgård (ansattes repr.). Styret består av 3 menn og 2 kvinner. I løpet av 2010 avholdt styret i banken 22 møter, hvorav 11 var ekstraordinære styremøter for behandling av større kredittengasjementer. På de ordinære møtene behandlet styret blant annet forretningsplan og strategi, risikostyring og internkontroll, godkjenning av retningslinjer, rutiner, instrukser og oppfølging av bankens finansielle utvikling. Eierstyring og selskapsledelse Styret forholder seg til Norsk anbefaling til eierstyring og selskapsledelse (NUES) så langt denne passer. Styret har vedtatte retningslinjer for å fremme målet om effektivt å lede selskapets forretningsforhold til fordel for selskapets aksjonærer og interessenter over lang sikt. Disse klargjør rolledelingen mellom aksjonærer, styre og daglig ledelse utover det som følger av lovgivningen og gir grunnlag for hvordan selskapets mål blir satt, oppnås og overvåkes. Styret skal også foreta en årlig evaluering av sitt arbeid og sin arbeidsform. Fortsatt drift Årsregnskapet for 2010 er utarbeidet under forutsetning om fortsatt drift. Styret bekrefter at denne forutsetning er tilstede. Etter styrets oppfatning gir det fremlagte regnskapet med resultat, balanse og tilhørende noter en god informasjon om selskapets drift og om stilling ved årsskiftet. Det har ikke vært vesentlige hendelser som påvirker resultat og de verdivurderinger som er gjort. For øvrig er det ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets utgang som er av betydning for bedømmelsen av selskapet / Styret i Pareto Bank ASA Bjarne Borgersen Tormod Schartum Brita Eilertsen styrets leder nestleder styremedlem Mette Andersen Bjørn S. Havsgård Tiril Haug Villum styremedlem ansattes styremedlem administrerende direktør 9

10 Resultatregnskap (NOK 1.000) Noter Renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester Netto gevinst/(tap) på finansielle instrumenter til virkelig verdi 2, Andre driftsinntekter 86 0 Netto andre driftsinntekter Sum netto inntekter Lønn og andre personalkostnader 8,9, Administrasjonskostnader Avskrivninger m.v. av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler 17, Andre driftskostnader Sum driftskostnader før tap på utlån, garantier m.v Driftsresultat før tap på utlån, garantier m.v Tap på utlån og garantier m.v Driftsresultat Skatt Resultat etter skatt Andre inntekter og kostnader 0 0 Totalresultat for perioden Resultat per aksje (NOK) * 26,5 14,5 *Pareto Bank har ikke utstedt opsjoner eller andre finansielle instrumenter som kan føre til utvanning av resultat per aksje. 10

11 Balanse (NOK 1.000) Noter Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 11,12,14,15, Netto utlån til kunder 11,13,14,15, Sertifikater og obligasjoner 11,16, Finansielle derivater 11, Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Varige driftsmidler Andre eiendeler Forskuddsbetale kostnader og opptjente inntekter Eiendeler (NOK 1.000) Innskudd fra kredittinstitusjoner Innskudd fra kunder 11, Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 11, Finansielle derivater 11, Annen gjeld Påløpte kostnader og forskuddsbetalte inntekter Gjeld Aksjekapital Overkursfond Fond for urealiserte gevinster Annen egenkapital Egenkapital Gjeld og egenkapital Betingede forpliktelser 14,15, Styret i Pareto Bank ASA Bjarne Borgersen Tormod Schartum Brita Eilertsen styrets leder nestleder styremedlem Mette Andersen Bjørn S. Havsgård Tiril Haug Villum styremedlem ansattes styremedlem administrerende direktør 11

12 Endring i egenkapitalen Fond for urealiserte Annen Sum (NOK 1.000) Aksjekapital Overkursfond gevinster egenkapital egenkapital Egenkapital pr Utbytte Totalresultat for perioden Egenkapital pr Utbytte Totalresultat for perioden Egenkapital pr Kontantstrømoppstilling (NOK 1.000) Ordinært resultat før skattekostnad Inn-/utbetalinger på lån til kunder Inn-/utbetalinger av innskudd fra kunder Inn-/utbetalinger fordringer på sentralbanker Inn-/utbetalinger på lån til kredittinstitusjoner Inn-/utbetalinger på sertifikater og obligasjoner Inn-/utbetalinger av innskudd fra kredittinstitusjoner Inn-/utbetalinger utstedelse av verdipapirer Avskrivninger m.v. av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Urealiserte verdiendringer finansielle instrumenter Periodiserte renter Endring i tidsavgrensninger Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kjøp av varige driftsmidler Salg av varige driftsmidler Kjøp av immaterielle eiendeler Netto kontantstrøm investeringsaktiviteter Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter pr Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt Kontanter og kontantekvivalenter er definert som fordringer på kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist. 12

13 Note 1: Regnskapsprinsipper Pareto Bank ASA er en norsk forretningsbank med hoved kontor i Dronning Mauds gt. 3 i Oslo. 1. Generelt Årsregnskapet er utarbeidet i overensstemmelse med forenklet International Financial Reporting Standards (forenklet IFRS) i samsvar med regnskapslovens 3-9 og forskrift om årsregnskap for banker og finansieringsforetak 1-5. Etter forenklet IFRS kan en bokføre styrets forslag til utbytte som gjeld på balansedagen. Banken har benyttet seg av denne adgangen, men har ellers ikke fraveket kravene om innregning og måling etter fullstendig IFRS. Regnskapet ble vedtatt av selskapets styre 8. mars Endring i regnskapsprinsipper og opplysninger Banken har tatt i bruk følgende nye standarder og endringer som er relevante: IFRS 7 Financial Instruments: Disclosures (endret). Endringen krever ytterligere opplysninger vedrørende måling av virkelig verdi og likviditetsrisiko, herunder opplysninger om hvilke verdsettelsesmetoder som benyttes ved måling av virkelig verdi. Endringen påvirker kun presentasjonen og ikke resultat per aksje. IAS 1 Presentation of Financial Statements (revidert). Den reviderte standarden krever at inntekts- og kostnadsposter som tidligere ble ført direkte i egenkapitalen nå skal presenteres i utvidet resultatregnskap. I egenkapitaloppstillingen vises transaksjoner med eiere og inntekts- og kostnadsposter for seg, begge fordelt per egenkapitalkategori som tidligere. Sammenligningstallene er endret slik at de er i overensstemmelse med revidert standard. Endringen påvirker kun presentasjonen og ikke resultat per aksje. Endringene i standarden er foreløpig ikke relevant da banken ikke har noen poster under utvidet resultatregnskap. 3. Omregning av transaksjoner i utenlandsk valuta Regnskapet presenteres i norske kroner (NOK) som også er bankens funksjonelle valuta. Pengeposter i utenlandsk valuta omregnes til kurs på balansedagen. Verdiendringer som følge av endret kurs mellom transaksjons- og balansedag resultatføres. Alle beløp er oppgitt i hele tusen med mindre noe annet er angitt. 4. Gjensalgsavtaler Kjøp av verdipapirer med avtale om tilbakesalg klassifiseres som utlån til og fordringer på kunder. Differansen mellom kjøp og salgspris periodiseres som renteinntekt. 5. Finansielle instrumenter Klassifisering Finansielle instrumenter blir ved første gangs innregning klassifisert i en av følgende kategorier: Finansielle eiendeler: - Finansielle eiendeler og forpliktelser til virkelig verdi over resultatet. - Utlån og fordringer regnskapsført til amortisert kost. Finansielle forpliktelser: - Finansielle forpliktelser bestemt regnskapsført til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet. - Andre finansielle forpliktelser regnskapsført til amortisert kost. Finansielle eiendeler og forpliktelser til virkelig verdi over resultatet: Innenfor denne kategorien kan tilordningen være pliktig eller bestemt regnskapsført til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet. I den første kategorien inngår bankens finansielle derivater. Den andre kategorien omfatter alle sertifikater og obligasjoner, utlån til og innskudd fra kunder og kredittinstitusjoner med rentebinding samt gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer. Finansielle instrumenter er klassifisert i kategorien bestemt til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet for i vesentlig grad å redusere inkonsistens i måling (regnskapsmessig misforhold). Den viktigste årsak til at et regnskapsmessig misforhold ellers ville oppstått er at alle finansielle derivater skal måles til virkelig verdi og at disse i utstrakt bruk benyttes for økonomisk sikring av markedsrisiko. Utlån og fordringer regnskapsført til amortisert kost: Kategorien omfatter utlån og fordringer som ikke er definert som eiendeler vurdert til virkelig verdi over resultatet. Andre finansielle forpliktelser regnskapsført til amortisert kost: Kategorien omfatter innskudd fra kunder og kredittinstitusjoner uten rentebinding og andre finansielle forpliktelser, som ikke er bestemt som forpliktelser vurdert til virkelig verdi over resultatet. Måling Finansielle instrumenter balanseføres til virkelig verdi på handelsdagen og beregnes brutto per kontrakt. Verdimåling til virkelig verdi: Virkelig verdi er det beløp en eiendel kan byttes i, eller en forpliktelse kan gjøres opp i mellom uavhengige parter. Ved beregning legges forutsetning om fortsatt drift til grunn og avsetning for kredittrisiko i instrumentet blir inkludert ved verdsettelsen. For finansielle instrumenter der motsvarende markedsrisiko kan påvises med tiltrekkelig sannsynlighet, benyttes midtkurser på balansedagen. Øvrige finansielle eiendeler og forpliktelser verdsettes til henholdsvis kjøps- og salgskurser. For finansielle instrumenter der det er mulig å fremskaffe eksterne observerbare 13

årsrapport Pareto Bank

årsrapport Pareto Bank 2012 årsrapport Pareto Bank 2 Innholdsfortegnelse Om Pareto Bank 5 Styrets beretning 6 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Endring i egenkapital 13 Kontantstrømoppstilling 13 Noter til regnskapet 14 Note 1

Detaljer

årsrapport Pareto Bank

årsrapport Pareto Bank 2013 årsrapport Pareto Bank 2 Innholdsfortegnelse Om Pareto Bank 5 Styrets beretning 6 Resultatregnskap 12 Balanse 13 Endring i egenkapital 14 Kontantstrømoppstilling 15 Noter til regnskapet 16 Note 1

Detaljer

Om Pareto Bank 5 Styrets beretning 6 Resultatregnskap 12 Balanse 13 Endring i egenkapital 14 Kontantstrømoppstilling 15 Noter til regnskapet 16

Om Pareto Bank 5 Styrets beretning 6 Resultatregnskap 12 Balanse 13 Endring i egenkapital 14 Kontantstrømoppstilling 15 Noter til regnskapet 16 ÅRSRAPPORT/ 2014 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Om Pareto Bank 5 Styrets beretning 6 Resultatregnskap 12 Balanse 13 Endring i egenkapital 14 Kontantstrømoppstilling 15 Noter til regnskapet 16 Note 1 Generell informasjon

Detaljer

Pareto Bank er en spesialisert bank for finansiering av prosjekter og investeringer for større privatkunder og deres selskaper.

Pareto Bank er en spesialisert bank for finansiering av prosjekter og investeringer for større privatkunder og deres selskaper. Banken står robust i dagens finanskrise og kan vise til en god utvikling og positive resultater. Den har et godt utgangspunkt for 2009 med en god likviditet og høy soliditet. Delårsrapport 4/2008 2 Pareto

Detaljer

Pareto Bank delårsrapport 2/2010

Pareto Bank delårsrapport 2/2010 Pareto Bank delårsrapport 2/2010 Status per andre kvartal 2010 Pareto Bank har i andre kvartal 2010 hatt høy aktivitet. Dette har resultert i en betydelig vekst innenfor bankens hovedsatsingsområder verdipapir-

Detaljer

PARETO BANK DELÅRSRAPPORT 1/2012

PARETO BANK DELÅRSRAPPORT 1/2012 PARETO BANK DELÅRSRAPPORT 1/2012 STATUS PER FØRSTE KVARTAL 2012 Pareto Bank kan vise til en fortsatt god balanse- og resultatmessig utvikling i første kvartal 2012. Resultat etter skatt utgjorde kr. 17,7

Detaljer

Pareto Bank delårsrapport 4/2012

Pareto Bank delårsrapport 4/2012 Pareto Bank delårsrapport 4/2012 Status per fjerde kvartal 2012 Resultat etter skatt på kr. 21,4 mill. Egenkapitalavkastning etter skatt på 11,0 % Cost/income ratio på 34,0 % Gruppevise nedskrivninger

Detaljer

Pareto Bank er en spesialisert bank for finansiering av prosjekter og investeringer for større privatkunder og deres selskaper.

Pareto Bank er en spesialisert bank for finansiering av prosjekter og investeringer for større privatkunder og deres selskaper. Banken har god soliditet gjennom en høy egenkapitalandel og kapitaldekning. Likviditetssituasjonen er også god, med en innskudds dekning ved kvartalsskiftet på 165%. Delårsrapport 1/2009 2 Pareto Bank

Detaljer

Årsrapport ÅRSRAPPORT 2014 SIDE 1

Årsrapport ÅRSRAPPORT 2014 SIDE 1 Årsrapport 2014 ÅRSRAPPORT 2014 SIDE 1 2 ÅRSRAPPORT 2014 SIDE 2 Innholdsfortegnelse Side Styrets beretning for 2014... 3 Resultatregnskap 2014... 8 Balanse 2014... 9 Kontantstrøm 2014... 11 Noter... 12

Detaljer

Pareto Bank delårsrapport 1/2014

Pareto Bank delårsrapport 1/2014 Pareto Bank delårsrapport 1/2014 Status per første kvartal 2014 Pareto Bank fikk i første kvartal 2014 et resultat etter skatt på kr 42,8 mill. (kr 18,7 i første kvartal 2013). Resultatet tilsvarte en

Detaljer

årsrapport 2014 KLP Banken AS

årsrapport 2014 KLP Banken AS årsrapport 2014 Forsidefoto: Ingrid Eriksen Åpen KLP inviterte i 2014 til en intern fotokonkurranse der ansatte skulle visualisere en av KLPs verdier: åpen, tydelig, ansvarlig og engasjert, eller «For

Detaljer

gjensidige.no/banken Årsrapport Gjensidige Bank konsern

gjensidige.no/banken Årsrapport Gjensidige Bank konsern gjensidige.no/banken Årsrapport 2009 Gjensidige Bank konsern Innhold SIDE INNHOLD 3 Årsberetning 8 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Andre resultatkomponenter 11 Egenkapitaloppstilling 12 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1 / 2015

DELÅRSRAPPORT 1 / 2015 DELÅRSRAPPORT 1 / 2015 1 FØRSTE KVARTAL 2015 Pareto Bank fikk i første kvartal 2015 et resultat etter skatt på kr 37,4 mill. (kr 42,8 mill. i første kvartal 2014), hvilket tilsvarte en egenkapitalavkastning

Detaljer

PARETO BANK DELÅRSRAPPORT 2/2015

PARETO BANK DELÅRSRAPPORT 2/2015 1 PARETO BANK DELÅRSRAPPORT 2/2015 STATUS PER ANDRE KVARTAL 2015 Pareto Bank fikk i andre kvartal 2015 et resultat etter skatt på kr 56,9 mill. (kr 39,6 mill. i andre kvartal 2014), hvilket tilsvarte en

Detaljer

Innhold ÅRSRAPPORT FOR SPAREBANKEN ØST BOLIGKREDITT AS 2011 2

Innhold ÅRSRAPPORT FOR SPAREBANKEN ØST BOLIGKREDITT AS 2011 2 3. dr i f t s år År s r appor t2011 Innhold Nøkkeltall... 3 Styrets årsberetning... 4 Resultatregnskap... 8 Totalresultat... 8 Balanse... 9 Kontantstrømoppstilling... 10 Endring egenkapital... 10 Noter

Detaljer

5.driftsår. Årsrapport2013

5.driftsår. Årsrapport2013 5.driftsår Årsrapport2013 Innhold Nøkkeltall... 3 Styrets årsberetning... 4 Resultatregnskap... 7 Totalresultat... 8 Balanse... 9 Kontantstrømoppstilling...10 Endring egenkapital...10 Noter til årsregnskapet...11

Detaljer

Årsberetning 2013. Styrets beretning

Årsberetning 2013. Styrets beretning Årsrapport 2013 Styrets beretning Årsberetning 2013 Virksomhetens art SSB Boligkreditt AS er Sandnes Sparebank konsernets finansieringsselskap for utstedelse av obligasjoner med fortrinnsrett. 2013 er

Detaljer

Årsrapport. BN Kreditt AS

Årsrapport. BN Kreditt AS Årsrapport 2010 BN Kreditt AS Innhold 2010 Nøkkeltall... 4 Årsberetning... 6 Resultatregnskap... 11 Balanse... 12 Endring i egenkapital... 13 Kontantstrømoppstilling... 13 Noter 1 Regnskapsprinsipper...

Detaljer

VERD BOLIGKREDITT AS Årsrapport 2014

VERD BOLIGKREDITT AS Årsrapport 2014 VERD BOLIGKREDITT AS Årsrapport 2014 Sparebanken Vest Haugesund Sparebank Spareskillingsbanken Skudenes & Aakra Sparebank Flekkefjord Sparebank Søgne og Greipstad Sparebank Lillesands Sparebank Luster

Detaljer

årsrapport 2011 KLP Banken AS

årsrapport 2011 KLP Banken AS årsrapport 2011 Innhold Styrets beretning 3 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 11 Egenkapitaloppstilling 12 Egenkapitaloppstilling konsern 13 Noter til regnskapet 14-41 Revisjonsberetning

Detaljer

1 ÅRSSRAPPORT 2013. årsrapport 2013 KLP Banken AS

1 ÅRSSRAPPORT 2013. årsrapport 2013 KLP Banken AS 1 ÅRSSRAPPORT 2013 årsrapport 2013 2 årssrapport 2013 Forsidefoto: Anders Eidsnes Åpen og tydelig KLP inviterte i 2013 til en intern fotokonkurranse der ansatte skulle visualisere en av KLPs verdier: åpen,

Detaljer

Årsrapport. BN Boligkreditt AS

Årsrapport. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2010 BN Boligkreditt AS Innhold 2010 Nøkkeltall... 4 Årsberetning... 6 Resultatregnskap... 11 Balanse... 12 Endring i egenkapital... 13 Kontantstrømoppstilling... 13 Noter 1 Regnskapsprinsipper...

Detaljer

Bolig- og Næringskreditt AS ÅRSREGNSKAP 2014

Bolig- og Næringskreditt AS ÅRSREGNSKAP 2014 Bolig- og Næringskreditt AS ÅRSREGNSKAP 2014 Innhold Nøkkeltall... 3 Styrets beretning... 4 Resultatregnskap... 7 Balanse pr. 31.12... 8 Endring i egenkapital i 2013 og 2014... 9 Kontantstrømoppstilling...10

Detaljer

6.driftsår. Årsrapport2014

6.driftsår. Årsrapport2014 6.driftsår Årsrapport2014 Innhold Nøkkeltall... 2 Styrets årsberetning... 3 Resultatregnskap... 7 Totalresultat... 7 Balanse... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Endring egenkapital... 9 Noter til årsregnskapet...

Detaljer

Årsberetning 2014 STYRETS BERETNING. Virksomhetens art. Resultatutvikling 2014. Markedsforhold. Balanse og forvaltning

Årsberetning 2014 STYRETS BERETNING. Virksomhetens art. Resultatutvikling 2014. Markedsforhold. Balanse og forvaltning Årets rapport 2014 STYRETS BERETNING 2 / 39 Årsberetning 2014 Virksomhetens art SSB Boligkreditt AS er Sandnes Sparebank konsernets finansieringsselskap for utstedelse av obligasjoner med fortrinnsrett.

Detaljer

VERD BOLIGKREDITT AS Årsrapport 2013

VERD BOLIGKREDITT AS Årsrapport 2013 VERD BOLIGKREDITT AS Årsrapport 2013 Sparebanken Vest Haugesund Sparebank Spareskillingsbanken Skudenes & Aakra Sparebank Flekkefjord Sparebank Søgne og Greipstad Sparebank Lillesands Sparebank Luster

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2006 128. REGNSKAPSÅR

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2006 128. REGNSKAPSÅR ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2006 128. REGNSKAPSÅR INNHOLD Styrets årsberetning 4 Resultatregnskap 13 Balanse 14 Kontantstrømanalyse 16 Regnskapsprinsipper 17 Noter til regnskapet 19 Nøkkeltall 34 Revisjonsberetning,

Detaljer

å r s r a p p o r t BN Boligkreditt AS

å r s r a p p o r t BN Boligkreditt AS å r s r a p p o r t 2008 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning... 4 Resultatregnskap...12 Balanse...12 Endring i egenkapital...13 Kontantstrømoppstilling...13 Noter 1 Regnskapsprinsipper... 14 2 Renteinntekter

Detaljer

Dette er Andebu Sparebank

Dette er Andebu Sparebank Årsrapport 2011 1 Dette er Andebu Sparebank Andebu Sparebank er en frittstående og selvstendig sparebank etablert i 1863. Vi tilbyr betalingsløsninger, finansiering, sparing og forsikring for å skape lønnsomhet

Detaljer

BASEL II - PILAR III OFFENTLIGGJØRING AV FINANSIELL INFORMASJON ETTER KAPITALKRAVFORSKRIFTEN PR. 31.12.2010

BASEL II - PILAR III OFFENTLIGGJØRING AV FINANSIELL INFORMASJON ETTER KAPITALKRAVFORSKRIFTEN PR. 31.12.2010 BASEL II - PILAR III OFFENTLIGGJØRING AV FINANSIELL INFORMASJON ETTER KAPITALKRAVFORSKRIFTEN PR. 31.12.2010 1. INNLEDNING...3 2. BASEL II KAPITALDEKNINGSREGLER...3 2.1 PILAR 1 - MINIMUMSKRAV TIL ANSVARLIG

Detaljer