IFRS i norsk regnskapsregulering Finn Berg Jacobsen IASB Rammeverk Steinar S. Kvifte

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "IFRS i norsk regnskapsregulering Finn Berg Jacobsen IASB Rammeverk Steinar S. Kvifte"

Transkript

1 Innhold IFRS i norsk regnskapsregulering Finn Berg Jacobsen 1 Hva er IFRS? Internasjonal harmonisering av norsk regnskapsregulering: Et kort tilbakeblikk Forordningens formelle status Forordningens virkeområde Godkjenning av IFRS Veien videre IASB Rammeverk Steinar S. Kvifte 1 Innledning Definisjon, formål og kildehierarkiet Definisjon Formål Kildehierarkiet Struktur og innhold Målsetninger med regnskapet Deskriptiv og normativ standardsetting Brukerne av regnskapet Regnskapet skal være beslutningsnyttig Kvalitetskrav Underliggende forutsetninger Forståelighet

2 10 Internasjonale regnskapsstandarder Relevans Pålitelighet Sammenlignbarhet Begrensninger i kvalitetskravene Regnskapsføring De balanseorienterte definisjonene Sannsynlighetskriteriet Måling Revisjon av rammeverket Oppsummerende betraktninger Kilder IAS 2 Beholdninger Harald Brandsås 1 Tema Hovedprinsipper Anskaffelseskost Metoder for tilordning av anskaffelseskost Virkelig verdi Resultatføring Spesifikasjon i regnskapet Noteopplysninger Relasjoner til NRS 1 og US GAAP IAS 11 Anleggskontrakter Harald Brandsås 1 Tema Hovedprinsipper Sammenslåing og oppdeling av kontrakter Kontraktsinntekt Kontraktsutgifter Resultatføring av kontraktsinntekter og kontraktskostnader Forventede tap Estimatendringer Spesifikasjon i regnskapet Noteopplysninger Relasjoner til NRS 2 og US-GAAP

3 Innhold 11 IAS 12 Inntektsskatt Erlend Kvaal 1 Prinsipielle betraktninger om periodisering av skatt Begreper og metoder Midlertidige forskjeller og generelle innregningskriterier Forsiktighetsregelen for eiendeler ved utsatt skatt Forbudet mot neddiskontering Avsluttende kommentar Kilder IAS 16 Eiendom, anlegg og utstyr Arne Kinserdal 1 Innledning Hva standarden omfatter og ikke omfatter Anskaffelseskost Betingelser for balanseføring Fastsettelse av anskaffelseskost Måling etter anskaffelsestidspunktet To modeller Avskrivbare driftsmidler Nedskrivninger Fjerning fra balansen Kostmodellen/The cost model Den verdiregulerte modellen/the revaluation model. 106 Spesielt om avskrivbare driftsmidler Verdireguleringens skjebne Et talleksempel på bruk av verdiregulert modell. 111 En vurdering av de to modellene Valget Tilleggsopplysninger IAS 16 og US-GAAP IAS 16 og norsk regulering IAS 17 Leieavtaler Eilert Molstad 1 Innledning Utviklingen av norsk regnskapspraksis

4 12 Internasjonale regnskapsstandarder 3 En oversikt over gjeldende regnskapsregler om leasing Klassifikasjon som lån og finansiell leasing Klassifikasjon som finansiell og operasjonell leasing Kriterier som avgjør klassifikasjon av leieavtalen Klassifikasjon: Betydningen av restverdigaranti Restverdigaranti fra uavhengig part (leverandørgaranti) Restverdigaranti fra leietaker Rentebegrepet og ugarantert restverdi Prinsipielt om rente Rente og ugarantert restverdi Variabel leie Fastsettelse av transaksjonsverdi og periodisering Salg og tilbakeleie IAS 17 i lys av det konseptuelle rammeverket og arbeidet med ny leasingstandard Kilder IAS 18: Driftsinntekter Frøystein Gjesdal 1 Innledning IAS 18 Driftsinntekt: Hovedprinsipper Standardens omfang Definisjon av driftsinntekt Måling av inntekt Regnskapsføring av inntekt ved salg av varer Regnskapsføring av inntekt ved tjenesteyting Regnskapsføring av renter, royalties og utbytte Tilleggsinformasjon IAS 18 Driftsinntekt: Operasjonalisering Salg av varer Tjenesteyting Sammenligning med US GAAP og norske regnskapsregler IASB/FASBs fellesprosjekt om regnskapsføring av inntekt Avslutning Kilder

5 Innhold 13 IAS 19: Ytelser til ansatte Finn Kinserdal 1 Innledning Kort historikk om utviklingen av IAS Omfanget av IAS Hovedprinsippet for regnskapsføring under IAS Regnskapsføring av andre ytelser enn pensjoner Ytelser med usikkerhet/estimater: Skal man neddiskontere når betalingene er langt frem i tid? Pensjonsordninger Kort om ulike pensjonsordninger i Norge Regnskapsmessig behandling av tilskuddsbaserte pensjoner Regnskapsmessig behandling av ytelsesbaserte pensjoner Nærmere om forutsetninger som benyttes ved beregning av ytelsesbaserte pensjonsforpliktelser Presentasjon av pensjonsforpliktelser/ -kostnader i regnskapet IAS 28 Regnskapsføring av investeringer i tilknyttede foretak og IAS 31 Finansiell rapportering av andeler i felles kontrollert virksomhet Signe Moen og Trond Tømta 1 Innledning Klassifikasjon av ulike former for investering eller deltakelse IAS 28 «Investments in associates» investering i tilknyttet selskap Standardens virkeområde Klassifikasjon når har vi et tilknyttet selskap? Likhetstrekk mellom egenkapitalmetoden og regnskapsføring av oppkjøp Egenkapitalmetoden Metoder for regnskapsføring av tilknyttet selskap Notekrav

6 14 Internasjonale regnskapsstandarder 4 IAS 31 «Interests in Joint Ventures» deltakelse i felles kontrollert virksomhet Standardens virkeområde Klassifikasjon når har vi felles kontrollert virksomhet? Former for felles kontrollert virksomhet Felles kontrollert drift Felles kontrollert eiendel Felles kontrollert enhet Metoder for regnskapsføring av felles kontrollert virksomhet Felles kontrollert drift Felles kontrollert eiendel Felles kontrollert enhet Tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet som holdes for salg eller skal avvikles IAS 36 Verdifall på eiendeler Erik Mamelund 1 Historisk utvikling og praksis Oversikt over IAS Virkeområde Indikasjoner på et mulig verdifall Vurderingsenhet og verdibegreper Verdivurdering Fordelingen av nedskrivning på ulike eiendeler Reversering av nedskrivning Noteopplysninger Nærmere om enkelte verdsettelsesproblemstillinger Høyeste av netto salgsverdi og bruksverdi (gjenvinnbart beløp) Verdiberegning basert på netto salgsverdi for kontantstrømgenererende enheter Verdiberegning basert på bruksverdi Terminalverdi Prognose av kontantstrømmer de nærmeste årene forhold det er vanskelig å spå utfallet av Risikopremie i diskonteringsrenten

7 Innhold 15 4 Avslutning Kilder IAS 37 Avsetninger, betingede forpliktelser og betingede eiendeler Einar Hersvik 1 Innledning Standardens kobling til det balanseorienterte rammeverket Definisjoner og begrepsbruk Hovedtrekk fra IAS Hovedtrekk fra NRS 13 Usikre forpliktelser og betingede eiendeler Betingede forpliktelser en utdyping Usikkerhetsbegreper Regnskapsføring av usikre forpliktelser Regnskapsføring i henhold til IAS Regnskapsføring i henhold til NRS Sammenligning og diskusjon Måling av usikre forpliktelser Spesielle problemstillinger Kort om selvpålagte forpliktelser og innholdet i forpliktelsesbegrepet Spesielt om contingent liabilities og foretaksintegrasjon Foreslåtte endringer i IAS Kapittelavslutning Kilder IAS 38 Immaterielle eigedelar Ei oppsummering og tolking ved Kjell Henry Knivsflå, NHH 1 Innleiing Kva er ein immateriell eigedel? Balanseføring eller direkte kostnadsføring? Vilkår for balanseføring og balanseføringsverdi Vilkår for direkte kostnadsføring Vurdering av forsking og utvikling

8 16 Internasjonale regnskapsstandarder Vurdering av eigenutvikla goodwill Måling etter balanseføring Kostmodellen Verdimodellen Meir om økonomisk levetid og avskriving av immaterielle eigedelar Immaterielle eigedelar med avgrensa levetid Immaterielle eigedelar med uendeleg levetid eller ende som ikkje kan fastsetjast Balansefjerning Krav til noteopplysing IAS 38 kontra N GAAP og US GAAP IAS 38 kontra N GAAP IAS 38 kontra US GAAP Kort oppsummering på engelsk IAS 32, IAS 39, IFRS 7 Finansielle instrumenter Didrik Thrane-Nielsen og Lars I. Pettersen 1 Innledning Definisjoner og virkeområde Virkeområde Definisjoner Innebygde derivater (embedded derivatives) Klassifikasjon Nærmere om muligheten for frivillig klassifisering til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet FVO Nærmere om skillet mellom eiendel/forpliktelse/ egenkapital Måling Første gangs regnskapsføring virkelig verdi Påfølgende måling avhenger av klassifisering Nærmere om verdsettingshierarki for påfølgende måling til virkelig verdi Aktivt marked Ikke aktivt marked verdsettingsteknikk Unoterte egenkapitalinstrumenter Verdsettelse av utlån til virkelig verdi

9 Innhold 17 Amortisert kost Nedskriving («impairment») Derecognition (føring av finansiell eiendel eller finansiell forpliktelse ut av balansen) Føre eiendeler ut av balansen Føre forpliktelser ut av balansen Sikring Hvilke kriterier må tilfredsstilles etter IAS 39? Hva kan sikres? Sikringsinstrumenter Verdisikring (fair value hedge) Kontanstrømsikring (cash flow hedge) Nærmere om dokumentasjon Hva innebærer det at en fremtidig transaksjon må være svært sannsynlig? Sikringseffektivitet Presentasjon Brutto eller nettopresentasjon i balansen Presentasjon av kontanter og kontantekvivalenter i balansen Instrumenter presenteres samlet i balansen Presentasjon av derivater i balansen Presentasjon av øvrige finansielle instrumenter i balansen Presentasjon av derivater i resultatregnskapet Tilleggsopplysninger Avsluttende kommentarer IAS 40 Investeringseiendom Oddbjørn Sættem 1 Innledning Kort sammendrag av IAS Anskaffelseskostmodellen kontra verdimodellen for en tomteinvestering Talleksempel Anskaffelseskostmodell kontra verdimodell for «avskrivbare» eiendeler Verdiregnskapets måleproblem med et eksempel fra norsk regnskapspraksis

10 18 Internasjonale regnskapsstandarder 6 Forholdet til norsk regnskapsregulering Hvilken modell er mest formålstjenlig for finansregnskapet? Litteraturhenvisninger IAS 41: Landbruk Finn Kinserdal 1 Historisk bakgrunn for utviklingen av IAS Omfanget av IAS Hovedprinsipp for verdsettelse Verdsettelse når det ikke finnes aktive markeder for varen Verdsettelse når man ikke kan måle virkelig verdi pålitelig Eksempel på praktisk verdsettelse av 2 kilos (levende) oppdrettslaks Eksempel på resultatoppstilling etter IAS 41 versus NGAAP IFRS 3 Virksomhetssammenslutninger og IAS 27 Konsernregnskap og regnskapsføring av investeringer i datterforetak Bjørn Einar Strandberg og Rita Granlund 1 Innledning IFRS 3 hovedforskjeller og virkeområde Hva skiller IFRS 3 fra tidligere norsk god regnskapsskikk? Sammenslåinger som faller utenfor IFRS Virksomhet et nødvendig krav for å være innenfor IFRS Oppkjøpsmetoden Oppkjøpstidspunktet Anskaffelseskost Tilordning av anskaffelseskost verdsettelse av enkeltpostene Nærmere om identifikasjon av immaterielle eiendeler 379 Betingede forpliktelser

11 Innhold 19 Goodwill Negativ goodwill såkalt «overskytende» Foreløpig oppkjøpsanalyse Trinnvise kjøp Konsernregnskap Plikt til å utarbeide konsernregnskap Konsernets utstrekning Praktisk konsolidering Endring i eierandel Minoritetsinteresser Midlertidig eie Forslag til endringer i «fase to» Spesielt for førstegangsbrukere Avslutning IFRS 6 Leting etter og evaluering av mineralressurser Aase Aa. Lundgaard 1 Innledning Hvorfor er det behov for en standard som regulerer et så begrenset område? Nærmere om internasjonal regnskapspraksis for virksomhet innen leting etter og utvinning av mineralressurser Nærmere om IFRS Virkeområde Regnskapsføring og måling Måling i etterfølgende perioder Opplysningskrav Hvor går veien videre? Oversikt over IASB Internasjonale regnskapsstandarder International financial reporting standards Om forfatterne

Beskrivelse av hovedforskjell mot GRS Referanser Vurdering/kommentar Kapittel 1 Små og mellomstore foretak IFRS SME 1

Beskrivelse av hovedforskjell mot GRS Referanser Vurdering/kommentar Kapittel 1 Små og mellomstore foretak IFRS SME 1 IFRS SME forskjellene mot GRS Vedlegg til artikkel i Revisjon og Regnskap nr. 1/2010 utarbeidet av Hege Korsmo Sæther, Rune Tystad, Britt Torunn Hove og Signe Haakanes. Det er nedenfor foretatt en sammenligning

Detaljer

NOTE 2 VESENTLIGE REGNSKAPSPRINSIPPER

NOTE 2 VESENTLIGE REGNSKAPSPRINSIPPER NOTE 2 VESENTLIGE REGNSKAPSPRINSIPPER GRUNNLAGET FOR REGNSKAPSUTARBEIDELSEN Konsernregnskapet er avlagt i henhold til International Financial Reporting Standards (IFRS) som godkjent av EU. Konsernregnskapet

Detaljer

KONSOLIDERT RESULTATREGNSKAP 1. JANUAR 31. DESEMBER

KONSOLIDERT RESULTATREGNSKAP 1. JANUAR 31. DESEMBER ÅRSREGNSKAP / KONSERN KONSOLIDERT RESULTATREGNSKAP 1. JANUAR 31. DESEMBER (NOK mill.) Note Driftsinntekter 7 15 232 14 763 Varekostnad 26 (871) (1 057) Lønnskostnader 27 (5 474) (5 226) Andre driftskostnader

Detaljer

Forenklet IFRS ikke så enkelt likevel?

Forenklet IFRS ikke så enkelt likevel? Forenklet IFRS ikke så enkelt likevel? *connectedthinking Forenklet IFRS -For hvem og hvordan Side 1 Hva du finner svar på i publikasjonen... og hvor du finner det Hva finner jeg svar på i publikasjonen

Detaljer

Veiledning til forskrift om årsregnskap m.m. for forsikringsselskaper

Veiledning til forskrift om årsregnskap m.m. for forsikringsselskaper Veiledning Veiledning til forskrift om årsregnskap m.m. for forsikringsselskaper Vedlegg til rundskriv 13/2012 fra Finanstilsynet 2 Finanstilsynet Innhold DEL I GENERELT 5 1 Innledning 5 2 Overordnet om

Detaljer

Resultatregnskap 1. januar - 31. desember

Resultatregnskap 1. januar - 31. desember Resultatregnskap 1. januar - 31. desember Note 2010 2009 driftsinntekter 2, 29 1103 469 562 014 Varekostnader 2 543 059 266 971 Lønnskostnader 5, 23 372 106 203 031 Andre driftskostnader 4, 23 121 403

Detaljer

konsernregnskap amedia innhold

konsernregnskap amedia innhold konsernet amedia årsrapport 2012 konsernregnskap amedia innhold REGNSKAP Resultatregnskap 43 Utvidet resultatregnskap 44 Balanse 45 Kontantstrømoppstilling 46 Endringer i konsernets egenkapital 47 NOTER

Detaljer

Regnskap og noter 2008. SpareBank 1 Gruppen

Regnskap og noter 2008. SpareBank 1 Gruppen 1 Regnskap og noter 2008 SpareBank 1 Gruppen 2 SpareBank 1 Gruppen Resultatregnskap for SpareBank 1 Gruppen Morselskap Konsern 2008 2007 NOK 1 000 Note 2008 2007 - - Brutto premieinntekter forsikring 7

Detaljer

Norsk Regnskapsstandard Høringsutkast

Norsk Regnskapsstandard Høringsutkast Norsk Regnskapsstandard Høringsutkast 1 S ide Innhold Kapittel 1 - Virkeområdet til Norsk Regnskapsstandard... 3 Kapittel 2 Begreper og grunnleggende prinsipper (Ramme)... 4 Kapittel 3 - Presentasjon av

Detaljer

God regnskapsskikk Årsoppgjørsveiledningen 2013

God regnskapsskikk Årsoppgjørsveiledningen 2013 www.pwc.no/arsoppgjorsveiledningen God regnskapsskikk Årsoppgjørsveiledningen 2013 En praktisk og oppdatert veiledning til god regnskapsskikk på områder som berører mange foretak. Veiledning til årsoppgjøret

Detaljer

Regnskap konsern. Note 12. Resultat. Kundefordringer og andre fordringer. Utvidet resultat. Note 13. Betalingsmidler. Balanse.

Regnskap konsern. Note 12. Resultat. Kundefordringer og andre fordringer. Utvidet resultat. Note 13. Betalingsmidler. Balanse. Noter og regnskap Hafslund konsern Side 16 / 93 Regnskap konsern Resultat Utvidet resultat Balanse Kontantstrømoppstilling Endring i egenkapital Note 12 Note 13 Note 14 Note 15 Note 16 Kundefordringer

Detaljer

IFRS - Endring av regnskapsprinsipper

IFRS - Endring av regnskapsprinsipper IFRS - Endring av regnskapsprinsipper Klepp Sparebank (Overgangsdokument) Omarbeidede 2010 (urevidert) 1 Innhold 1. Innledning... 2 2. De viktigste virkningene sammendrag... 3 3. Omarbeidelse av regnskapstall

Detaljer

Resultatregnskap Konsern

Resultatregnskap Konsern Regnskap og noter Regnskap og noter 32 33 INFRATEK KONSERN Resultatregnskap konsern 34 Balanse konsern 35 Kontantstrømoppstilling konsern 36 Endring i konsernets egenkapital 37 Note 1 Generell informasjon

Detaljer

Note 2 - Regnskapsprinsipper IFRS

Note 2 - Regnskapsprinsipper IFRS Note 2 - Regnskapsprinsipper IFRS Grunnlaget for utarbeidelse av det konsoliderte årsregnskapet Konsernregnskapet 2014 for SpareBank 1 SMN er satt opp i overensstemmelse med internasjonale standarder for

Detaljer

Konsolidert resultatregnskap 01.01. 31.12

Konsolidert resultatregnskap 01.01. 31.12 konsolidert resultatregnskap 59 Cermaq-Gruppen Konsolidert resultatregnskap 01.01. 31.12 Videreført virksomhet Note 2009 2008 Driftsinntekter 6 8 971 715 8 715 572 Varekostnad 18 (6 028 564) (6 565 363)

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak Norsk RegnskapsStandard 8 (November 2000, revidert oktober 2002, november 2003, desember 2004, november/desember 2005, november 2006, juni 2009, oktober 2010, september 2013 og januar 2014) 1. NRS 8 GOD

Detaljer

IFRS i Energiselskaper. 14. og 15. juni 2007

IFRS i Energiselskaper. 14. og 15. juni 2007 IFRS i Energiselskaper. 14. og 15. juni 2007 1 Agenda IFRS for hvem? Førstegangsanvendelse av IFRS Anleggsmidler Fallrettigheter og konsesjoner Deleide kraftverk Grunnrenteskatt Mer/ Mindreinntekt Andre

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 8 (Høringsutkast til oppdatert NRS 8 i 2005) God regnskapsskikk for små foretak

Norsk RegnskapsStandard 8 (Høringsutkast til oppdatert NRS 8 i 2005) God regnskapsskikk for små foretak Norsk RegnskapsStandard 8 (Høringsutkast til oppdatert NRS 8 i 2005) God regnskapsskikk for små foretak (November 2000, revidert oktober 2002, november 2003, desember 2004 og xxx 2005) SAMMENDRAG... 4

Detaljer

Noter Statkraft AS konsern

Noter Statkraft AS konsern STATKRAFT AS KONSERN REGNSKAP Noter Statkraft AS konsern Oversikt over noter til konsern regnskapet Generelt Note 1 Note 2 Note 3 Note 4 Note 5 Generell informasjon og sammendrag av vesentlige regnskapsprinsipper

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 14. Leieavtaler

Norsk RegnskapsStandard 14. Leieavtaler Norsk RegnskapsStandard 14 (November 2000 Endelig NRS november 2003) Sammendrag Denne standard dekker regnskapsføring av leieavtaler for leietaker. En leieavtale skal klassifiseres som finansiell eller

Detaljer

Noter 2011 Solvang Konsern

Noter 2011 Solvang Konsern Noter 2011 Solvang Konsern NOTE 1 - SELSKAPSINFORMASJON OG VESENTLIGE REGNSKAPSPRINSIPPER SELSKAPSINFORMASJON Solvang ASA er et børsnotert selskap etablert og hjemmehørende i Norge. Aksjene omsettes på

Detaljer

Veiledning til forskrift om årsregnskap for pensjonsforetak

Veiledning til forskrift om årsregnskap for pensjonsforetak Vedlegg Veiledning til forskrift om årsregnskap for pensjonsforetak Vedlegg til rundskriv 14/2012 fra Finanstilsynet 2 Finanstilsynet Innhold 1 Innledning 4 2 Overordnet om regelverket 4 2.1 Selskapsregnskap

Detaljer

37 Orkla årsrapport 2012 Noter konsern

37 Orkla årsrapport 2012 Noter konsern 37 noter konsern Noter konsern Regnskapsprinsipper Note Overordnet informasjon 38 Note 2 Grunnlag for utarbeidelsen av konsernregnskapet 39 Note 3 Nye regnskapsstandarder 40 Note 4 Sentrale regnskapsprinsipper

Detaljer

Skattereduserende midlertidige forskjeller på forretningsbygg

Skattereduserende midlertidige forskjeller på forretningsbygg HANDELSHØGSKOLEN I TROMSØ Skattereduserende midlertidige forskjeller på forretningsbygg - følges reglene for innregning i årsregnskapet? Øyvind Lauknes Mastergradsoppgave i økonomi og administrasjon -

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 14. Leieavtaler

Norsk RegnskapsStandard 14. Leieavtaler Norsk RegnskapsStandard 14 (November 2000 Endelig NRS november 2003, revidert august 2007 og juni 2008 1 ) Sammendrag Denne standard dekker regnskapsføring av leieavtaler for leietaker. En leieavtale skal

Detaljer

Verdsettelse av varige driftsmidler i Norske børsnoterte selskap

Verdsettelse av varige driftsmidler i Norske børsnoterte selskap Verdsettelse av varige driftsmidler i Norske børsnoterte selskap Bacheloroppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund - Økonomisk-administrativ utdanning Haugesund 2011 Av: Brit Mari Olsen, Beate Tandrevold,

Detaljer

Innhold. Side. Resultatregnskap 101 Balanse per 31. desember 102 Kontantstrømoppstilling 103

Innhold. Side. Resultatregnskap 101 Balanse per 31. desember 102 Kontantstrømoppstilling 103 Resultatene: Årsregnskap 2012 Årsregnskap Innhold Side Innhold Side Cermaq-gruppen Cermaq ASA Resultatregnskap 57 Totaltresultat 58 Balanse per 31. desember 59 Kontantstrømoppstilling 60 Endring i egenkapital

Detaljer

Finansiell rapport. Årsrapport 2011 Finansiell rapport. Aksjer og aksjonærer. Regnskap konsern. Regnskap Rieber & Søn ASA.

Finansiell rapport. Årsrapport 2011 Finansiell rapport. Aksjer og aksjonærer. Regnskap konsern. Regnskap Rieber & Søn ASA. ÅRSRAPPORT Årsrapport 2011 Finansiell rapport Finansiell rapport Aksjer og aksjonærer Regnskap konsern 12.5 1000 10 8,5 10,1 800 7.5 6,0 7,1 6,2 600 Rieber & Søn skal gjennom god forretningsdrift sikre

Detaljer

God regnskapsskikk Årsoppgjørsveiledningen 2014

God regnskapsskikk Årsoppgjørsveiledningen 2014 www.pwc.no/arsoppgjorsveiledningen God regnskapsskikk Årsoppgjørsveiledningen 2014 En praktisk og oppdatert veiledning til god regnskapsskikk på områder som berører mange foretak. Veiledning til årsoppgjøret

Detaljer

Foreløpig Norsk RegnskapsStandard. Nedskrivning av anleggsmidler. (Oktober 2002, revidert august 2007 og september 2009)

Foreløpig Norsk RegnskapsStandard. Nedskrivning av anleggsmidler. (Oktober 2002, revidert august 2007 og september 2009) Foreløpig Norsk RegnskapsStandard (Oktober 2002, revidert august 2007 og september 2009) 1. Innledning Denne standarden omhandler nedskrivning av anleggsmidler. Alle varige driftsmidler og immaterielle

Detaljer