Norsk Olje og Gass Skatteseminar 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norsk Olje og Gass Skatteseminar 2013"

Transkript

1 Norsk Olje og Gass Skatteseminar 2013 Kommentar til aktuell dom Advokat (H), dr juris Arvid Aage Skaar, Wiersholm

2 Borgarting lagmannsretts dom 4 feb 2013 ConocoPhillips Skandinavia AS mot staten v/oljeskattekontoret Anket av staten til Høyesterett Avledet anke av ConocoPhillips Sluppet inn? 2

3 To regnskapsrettslige problemstillinger Regnskapsrett med betydning for skattepliktig inntekt Var CoPs regnskapsføring i samsvar med god regnskapsskikk? Regnskapsføring av «ligningsfravik» Regnskapsføring av nedstengningskostnader på Ekofisk Hvis Klagenemndas syn på regnskapsretten var riktig, så ville utdelt utbytte måtte betraktes som «lån» til aksjonær med plikt til å beregne renter på CoPs hånd. 3

4 Ligningsfravik Bokettersyn Vedtak Dom i tingrett Dom i Høyesterett Varsel Vedtak Klagenemnda Dom i lagmannsrett Det vedtatte regnskapet opererer med en lavere skattekostnad enn det som følger av den endrete ligningen. På hvilket av disse tidspunktene skal skattekostnaden resultatføres? 4

5 Sammenligning med privatrettslige forhold Skadegjørende handling Krav om erstatning Dom i tingrett Dom i lagmannsrett Dom i Høyesterett I privatrettslige forhold er det ganske klart at det ikke foreligger noen forpliktelse som skal resultatføres før det enten er sannsynlighetsovervekt eller foreligger en rettskraftig dom; NRS 13 pkt 6. Hvorfor ulik løsning privatrettslig og offentligrettslig? 5

6 Sammenligning privat- og offentligrettslige forpliktelser? Hvis lagmannsrettens dom er riktig, må det foreligge kilder som støtter dette. 6

7 Regnskapslovens regler Det er tre bestemmelser som særlig er aktuelle: 4-1 nr 4: «Urealisert tap skal resultatføres (forsiktighetsprinsippet)». 4-2: «Ved usikkerhet skal det brukes beste estimat, på bakgrunn av den informasjon som er tilgjengelig når årsregnskapet avlegges». 4-6: «Utarbeidelse av årsregnskapet skal foretas i samsvar med god regnskapsskikk». Borgarting: Metanormen er «god regnskapsskikk». Beste estimat skal avgjøres i lys av god regnskapsskikk. 7

8 NRS 13 Norsk regnskapsstandard nr 13 (NRS 13) om «usikre forpliktelser» og «betingede eiendeler» Forpliktelse: Plikt til å avgi økonomiske ressurser til en annen part på et fremtidig oppgjørstidspunkt. Usikker forpliktelse har «ukjent størrelse eller oppgjørstidspunkt». Det må altså foreligge en «plikt». NRS 13 om usikkerhet; to typer Sannsynligheten for at det vil skje et oppgjør (at det finnes en plikt) Sannsynligheten for ulike størrelser på oppgjøret (når det er sannsynlig at det finnes en plikt) Regnskapsføring i førstnevnte tilfelle, ikke i det andre (noteopplysning) NRS 13 om sannsynlighet Mer enn 50 prosent for at det vil skje et oppgjør: regnskapsføring 8

9 Skattebetalingen irrelevant? Når det foreligger et vedtak om endring av ligning, så skal skattebeløpet betales, jf sktbetl Dette kunne man anse som et «oppgjør» for den «plikt» som følger av skattekontorets vedtak. Men begge parter, var av det syn at betalingen ikke var avgjørende. Ingen begrunnelse for dette. Retten stiller ikke spørsmålstegn ved dette. Dette betyr at skattebetalingen ikke er et «oppgjør», men en slags forskuddsbetaling eller sikkerhetsstillelse. Men retten synes plutselig å legge en viss vekt på at skatten er betalt når den skal avgjøre om NRS 13 skal gjelde for ilignet skatt. 9

10 Lagmannsrettens vurdering Regnskapspraksis Tre store selskaper har regnskapsført slike kostnader når vedtaket foreligger. Men retten erkjenner at det ikke er sagt noe om sannsynlighetsvurdering. Altfor tynt grunnlag. Det finnes magne selskaper som ikke har resultatført også. Vitneforklaring fra Atle Johnsen tillagt vekt. Også altfor tynt. Det er revisorbransjen som vet dette. Rettens konklusjon: «Inntrykk» av at det er regnskapspraksis å resultatføre ilignet skatt «selv om selskapene er uenig i ligningen». Men skattyterens «uenighet» er jo ikke temaet (sannsynlighet er temaet). 10

11 Lagmannsrettens vurdering (fortsatt) BLRs vurdering av NRS 13 Sammenhengen i pkt 3 og pkt 4 i NRS 13: BLR: «Under punkt 3.1 er en forpliktelse definert som en plikt for foretaket til å avgi økonomiske ressurser til en annen part på et fremtidig oppgjørstidspunkt. En usikker forpliktelse er definert som en forpliktelse som har ukjent størrelse eller oppgjørstidspunkt. Vurderingen av om en usikker forpliktelse skal regnskapsføres under punkt 4.1 er knyttet til graden av sannsynlighet for at forpliktelsen vil komme til oppgjør. Disse formuleringene passer ikke godt for et tilfelle hvor skattekravets størrelse er fastlagt ved et ligningsvedtak, og skatten er innbetalt (uthevet her).» NRS 13 pkt 4.2 «Dersom det er sannsynlighetsovervekt for at den usikre forpliktelsen kommer til oppgjør, er hovedregelen at forpliktelsen skal regnskapsføres». 11

12 Lagmannsrettens vurdering (fortsatt) BLR: «Størrelsen og oppgjørstidspunktet er fastslått ved ligningsvedtaket. Usikkerheten knytter seg til spørsmålet om skatten senere kan kreves tilbakebetalt dersom selskapet vinner frem i skattetvisten. Det er vanskelig å se grunner til at et slikt mulig tilbakebetalingskrav regnskapsmessig skal behandles annerledes en f. eks. et mulig krav mot en forretningsforbindelse som er gjenstand for domstolsbehandling og som etter standarden skal regnes som en betinget eiendel og ikke regnskapsføres som en fordring (uthevet her).» Hvordan skal den regnskapsmessige behandlingen være etter tingrettens, evt lagmannsrettens dom? 12

13 Lagmannsrettens vurdering (fortsatt) BLR: «mest i samsvar med forsiktighetsprinsippet å kostnadsføre skattekrav når de er fastsatt ved ligningsvedtak.» Forsiktighetsprinsippet er definert i loven: 4-1 nr 4: «Urealisert tap skal resultatføres (forsiktighetsprinsippet)». 13

14 Lagmannsrettens vurdering (fortsatt) BLR: «Unnlatt kostnadsføring av ilignet og betalt skatt kan i spesielle tilfeller gå t over selskapets kreditorer.» Aksjeloven 8-1 fjerde ledd: Utbytte skal være «forenlig med forsiktig og god forretningsskikk, under tilbørlig hensyn til tap som måtte være inntruffet etter balansedagen, eller som må forventes å ville inntreffe.» 14

15 Lagmannsrettens vurdering (fortsatt) BLR: «Det kan reises spørsmål ved hva som skal gjelde dersom ligningsvedtaket senere blir kjent ugyldig av en domstol. Spørsmålet blir da om f. eks. en tingrettsdom som erklærer ligningsvedtaket ugyldig kan legges til grunn for regnskapsføringen, selv om skattetvisten ikke er endelig rettskraftig avgjort. For å avgjøre saken her er det ikke nødvendig å ta standpunkt til dette. Men selv om det kan legges til grunn at selskapet da kan bygge på tingrettsdommen ved regnskapsføringen, slik at ligningsvedtaket ikke alltid blir avgjørende, vil det uansett gi en klarere anvisning for regnskapsføringen enn om den skulle baseres på selskapets vurderinger av sannsynligheten for å vinne frem (uthevet her).» 15

16 Lagmannsrettens vurdering (fortsatt) BLR: Viser til Aarbakke v/brudvik «Skatt på formue». Plikten til å betale restskatt stiftes ved ligningen. gjelder ikke vår sak. 16

17 Lagmannsrettens vurdering (fortsatt) BLR: viser til Harald Hauge «Realisasjonsprinsippet». Eksempel: Avgiftsfastsettelse Avgjørelse om ekstrabevilgning Tilbakebetaling Dette er et eksempel på en resolutiv betingelse som ikke utsetter tidfestingen. Avgiftsfastsettelsen (plikten) er endelig, og det er en politisk avgjørelse om ekstrabevilgningen skal gis. I vår sak er domstolsavgjørelsene svar på om vedtaket var lovlig, det vil si om det foreligger en plikt til å betale. 17

18 Lagmannsrettens vurdering (fortsatt) BLR: Viser til Lossius/Harbek/Grønnerud «Skattebetalingsloven med kommentarer» som i et spesielt tilfelle åpnet for at unnlatt resultatføring for vedtak som er en «nullitet». 18

19 Domslutningen i lagmannsretten Lagmannsretten var enig med staten, men opphevet likevel ligningen. Teknikalitet som skyldtes at tingretten hadde opphevet ligningen, for at CoP skulle få anledning til å kommentere de vilkår tingretten mente måtte være oppfylt. Staten hadde ikke anket over dette. 19

20 Nedstengningskostnader på Ekofisk Den delen av dommen som staten har anket. Ekofisk (skjematisk): En betydelig utvidelse av produksjonsperiode og vulum. 20

21 CoPs regnskapsføring av nedstengning CoP følger «produksjonsenhetsmetoden». Godkjent i US GAAP Godkjent i Norge som god regnskapsskikk, NOU 1995 Benyttet i regnskapspraksis, bortsett fra Statoil (som benytter IFRS fra 2007) Denne delen av dommen bygger på Regnskapspraksis (langvarig og konsistent) NOU 1995:30 CoP fikk medhold 21

22

Norges Høyesterett - HR-2015-538-A

Norges Høyesterett - HR-2015-538-A Norges Høyesterett - Instans Dato 2015-03-05 Publisert Stikkord Sammendrag Saksgang Parter Forfatter Norges Høyesterett - Dom. Skatterett. Sakskostnader. To selskaper hadde i egen interesse dekket sakskostnadene

Detaljer

Verdsettelsesprinsippene ved innløsning av aksjer: Omsetningsverdi eller forholdsmessig andel av selskapets underliggende verdier?

Verdsettelsesprinsippene ved innløsning av aksjer: Omsetningsverdi eller forholdsmessig andel av selskapets underliggende verdier? Verdsettelsesprinsippene ved innløsning av aksjer: Omsetningsverdi eller forholdsmessig andel av selskapets underliggende verdier? av Kristin Murberg Edvardsen Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved

Detaljer

LOVLIGHETSKRAVET VED EGENKAPITALTRANSAKSJONER I AKSJESELSKAP

LOVLIGHETSKRAVET VED EGENKAPITALTRANSAKSJONER I AKSJESELSKAP LOVLIGHETSKRAVET VED EGENKAPITALTRANSAKSJONER I AKSJESELSKAP -OPPHEVELSEN AV LOVLIGHETSKRAVET VED FUSJON OG FISJON Kandidatnummer: 192990 Veileder: Bjarte Songstad Antall ord: 13942 JUS399 Masteroppgave/JUS398

Detaljer

Foreløpig Norsk RegnskapsStandard. NRS(F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner

Foreløpig Norsk RegnskapsStandard. NRS(F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner Foreløpig Norsk RegnskapsStandard NRS(F) (November 2008) 1 Innledning...5 2 Definisjoner...7 2.1 Ideelle organisasjoner...7 2.2 Regnskapsplikt...7 2.2.1 Stiftelser...8 2.2.2 Foreninger uten økonomisk vinning

Detaljer

Foreløpig Norsk RegnskapsStandard. NRS(F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner

Foreløpig Norsk RegnskapsStandard. NRS(F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner Foreløpig Norsk RegnskapsStandard NRS(F) (November 2008) 1 Innledning...5 2 Definisjoner...7 2.1 Ideelle organisasjoner...7 2.2 Regnskapsplikt...7 2.2.1 Stiftelser...8 2.2.2 Foreninger uten økonomisk vinning

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 4. Offentlige tilskudd

Norsk RegnskapsStandard 4. Offentlige tilskudd Norsk RegnskapsStandard 4 (Oktober 1996, revidert juni 2008 1 ) 1. Innledning Denne standard omhandler regnskapsmessig behandling av offentlige tilskudd. Begrepet offentlig omfatter alle typer offentlige

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2010-01467-A, (sak nr. 2010/317), sivil sak, anke over dom, v/advokat Goud Helge Homme Fjellheim)

NORGES HØYESTERETT. HR-2010-01467-A, (sak nr. 2010/317), sivil sak, anke over dom, v/advokat Goud Helge Homme Fjellheim) NORGES HØYESTERETT Den 1. september 2010 avsa Høyesterett dom i HR-2010-01467-A, (sak nr. 2010/317), sivil sak, anke over dom, I. First Securities ASA John Høsteland Geir Lie Linda Johannessen (advokat

Detaljer

HAR DU KREVD REFUNDERT 25% AV ALLE DINE ADVOKAT HONORAR!

HAR DU KREVD REFUNDERT 25% AV ALLE DINE ADVOKAT HONORAR! HAR DU KREVD REFUNDERT 25% AV ALLE DINE ADVOKAT HONORAR! Har ditt firma i løpet av de siste årene måttet bruke advokat for å bistå deg i skatte- eller avgiftssaker? Da har du sikkert betalt dine advokat

Detaljer

Skattereduserende midlertidige forskjeller på forretningsbygg

Skattereduserende midlertidige forskjeller på forretningsbygg HANDELSHØGSKOLEN I TROMSØ Skattereduserende midlertidige forskjeller på forretningsbygg - følges reglene for innregning i årsregnskapet? Øyvind Lauknes Mastergradsoppgave i økonomi og administrasjon -

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak Norsk RegnskapsStandard 8 (November 2000, revidert oktober 2002, november 2003, desember 2004, november/desember 2005, november 2006, juni 2009, oktober 2010, september 2013 og januar 2014) 1. NRS 8 GOD

Detaljer

Beskrivelse av hovedforskjell mot GRS Referanser Vurdering/kommentar Kapittel 1 Små og mellomstore foretak IFRS SME 1

Beskrivelse av hovedforskjell mot GRS Referanser Vurdering/kommentar Kapittel 1 Små og mellomstore foretak IFRS SME 1 IFRS SME forskjellene mot GRS Vedlegg til artikkel i Revisjon og Regnskap nr. 1/2010 utarbeidet av Hege Korsmo Sæther, Rune Tystad, Britt Torunn Hove og Signe Haakanes. Det er nedenfor foretatt en sammenligning

Detaljer

Verdivurdering av utsatt skattefordel knyttet til skattereduserende midlertidige forskjeller på forretningsbygg

Verdivurdering av utsatt skattefordel knyttet til skattereduserende midlertidige forskjeller på forretningsbygg HANDELSHØGSKOLEN I TROMSØ Verdivurdering av utsatt skattefordel knyttet til skattereduserende midlertidige forskjeller på forretningsbygg - en analyse av regnskapspraksis Kristian Woldvik Ronny Slettmo

Detaljer

SKATTEDIREKTORATET Skattemessig behandling når renter legges til hovedstolen og kreditor senere ikke får oppgjøre - betydningen for fradragsretten

SKATTEDIREKTORATET Skattemessig behandling når renter legges til hovedstolen og kreditor senere ikke får oppgjøre - betydningen for fradragsretten SKATTEDIREKTORATET Skattemessig behandling når renter legges til hovedstolen og kreditor senere ikke får oppgjøre - betydningen for fradragsretten 1. Innledning Skattedirektoratet har mottatt spørsmål

Detaljer

Aksjelovens utdelingsbegrep;

Aksjelovens utdelingsbegrep; Aksjelovens utdelingsbegrep; Særlig om maskert utbytte og utdeling ved bruk av finansiell rådgiver. Kandidatnummer: 186689 Veileder: Filip Truyen Antall ord:14981 JUS399 Masteroppgave Det juridiske fakultet

Detaljer

NORGES HØYESTERETT S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 11. oktober 2012 avsa Høyesterett dom i HR-2012-01939-A, (sak nr. 2012/23), sivil sak, anke over dom, Staten v/skatt øst (Regjeringsadvokaten v/advokat Ida Thue til prøve) mot Norwegian

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-02285-A, (sak nr. 2011/869), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-02285-A, (sak nr. 2011/869), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 8. desember 2011 avsa Høyesterett dom i HR-2011-02285-A, (sak nr. 2011/869), sivil sak, anke over dom, Industriinvesteringer AS Hafslund Venture AS (advokat Harald Willumsen) (advokat

Detaljer

Realisasjonsprinsippet skatterettslig tidfesting

Realisasjonsprinsippet skatterettslig tidfesting SKATT Del I: Realisasjonsprinsippet skatterettslig tidfesting Fra og med 2005 opphørte koblingen mellom regnskap og skatt som gjaldt for tidfesting av inntekter og kostnader (regnskapsprinsippet), og realisasjonsprinsippet

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 14. Leieavtaler

Norsk RegnskapsStandard 14. Leieavtaler Norsk RegnskapsStandard 14 (November 2000 Endelig NRS november 2003, revidert august 2007 og juni 2008 1 ) Sammendrag Denne standard dekker regnskapsføring av leieavtaler for leietaker. En leieavtale skal

Detaljer

Veiledning Revisors vurderinger av forsvarlig likviditet og forsvarlig egenkapital

Veiledning Revisors vurderinger av forsvarlig likviditet og forsvarlig egenkapital Veiledning Revisors vurderinger av forsvarlig likviditet og forsvarlig egenkapital Innledning Endringene i aksjeloven og allmennaksjeloven fra juli 2013 endret reglene for beregninger av utbytte. En viktig

Detaljer

Reglene om. kreditorvarsel og kreditorinnsigelser. ved fusjon. av aksjeselskaper

Reglene om. kreditorvarsel og kreditorinnsigelser. ved fusjon. av aksjeselskaper Masteroppgave Jus399 Reglene om kreditorvarsel og kreditorinnsigelser ved fusjon av aksjeselskaper Kandidatnummer: 181669 Veileder: Professor dr. juris Filip Truyen Antall ord: 12 251 6. 12. 2011 Innholdsfortegnelse

Detaljer

DOM OM KAPITALISERINGSRENTEN KREUTZER-SAKEN

DOM OM KAPITALISERINGSRENTEN KREUTZER-SAKEN DOM OM KAPITALISERINGSRENTEN KREUTZER-SAKEN Oslo, 4. februar 2015 Advokat Jarl R. Henstein, Advokatfirmaet Riisa & Co 1 Problemstillinger for HR 1. Størrelsen på den generelle kapitaliseringsrenten 2.

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-01087-A, (sak nr. 2008/804), straffesak, anke over dom, (advokat Bjørn Stordrange) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-01087-A, (sak nr. 2008/804), straffesak, anke over dom, (advokat Bjørn Stordrange) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 18. juni 2008 avsa Høyesterett dom i HR-2008-01087-A, (sak nr. 2008/804), straffesak, anke over dom, A (advokat Bjørn Stordrange) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat

Detaljer

Rt-1998-383 (118-98) - UTV-1998-630

Rt-1998-383 (118-98) - UTV-1998-630 Page 1 of 11 Rt-1998-383 (118-98) - UTV-1998-630 INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 1998-03-04 PUBLISERT: Rt-1998-383 (118-98) - UTV-1998-630 STIKKORD: Skatterett. SAMMENDRAG: Enestyres og daglig leders

Detaljer

Domstolsprøving av skjønn etter skatteloven 13-1 tredje ledd: Faktumskjønn vs. verdsettelsesskjønn

Domstolsprøving av skjønn etter skatteloven 13-1 tredje ledd: Faktumskjønn vs. verdsettelsesskjønn Domstolsprøving av skjønn etter skatteloven 13-1 tredje ledd: Faktumskjønn vs. verdsettelsesskjønn Norsk Olje og Gass Skatteseminar 2013 7. mai 2013 Advokat Andreas Bullen (Phd) Del A: Innledning Skatteloven

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-00065-A, (sak nr. 2008/1542), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-00065-A, (sak nr. 2008/1542), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 14. januar 2009 avsa Høyesterett dom i HR-2009-00065-A, (sak nr. 2008/1542), straffesak, anke over dom, A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

Mentor Ajour. Aksjelovenes regler for utdeling etter endringer 24. januar 2014 samt regnskapsføring av nye utbytteformer

Mentor Ajour. Aksjelovenes regler for utdeling etter endringer 24. januar 2014 samt regnskapsføring av nye utbytteformer Informasjon til PwCs klienter Nr 4, feb 2014 Mentor Ajour Aksjelovenes regler for utdeling etter endringer 24. januar 2014 samt regnskapsføring av nye utbytteformer Aksjelovgivningen ble endret på flere

Detaljer

Rt-1999-1663 (399-99) - UTV-2000-1

Rt-1999-1663 (399-99) - UTV-2000-1 Page 1 of 8 Rt-1999-1663 (399-99) - UTV-2000-1 INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 1999-11-05 PUBLISERT: Rt-1999-1663 (399-99) - UTV-2000-1 STIKKORD: Skatterett. Tapsføring. SAMMENDRAG: Norsk Hydro hadde

Detaljer

Regnskapsmessig behandling av anleggskontrakter i praksis

Regnskapsmessig behandling av anleggskontrakter i praksis Regnskapsmessig behandling av anleggskontrakter i praksis Bacheloroppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Økonomisk- administrativ utdanning Av: Student 1: Rikke Stensen Vestre Kandidatnummer: 17

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 14. Leieavtaler

Norsk RegnskapsStandard 14. Leieavtaler Norsk RegnskapsStandard 14 (November 2000 Endelig NRS november 2003) Sammendrag Denne standard dekker regnskapsføring av leieavtaler for leietaker. En leieavtale skal klassifiseres som finansiell eller

Detaljer

KARENSTID I PERSONFORSIKRING

KARENSTID I PERSONFORSIKRING KARENSTID I PERSONFORSIKRING Avhandling til juridisk embetseksamen våren 2004 med karakter A, av Camilla Mordt som fra 24.5.2004 til 31.8.2006 var ansatt som advokatfullmektig ved Forsikringsklagekontoret.

Detaljer