1. TVERRFAGLIG SAMARBEID I FREDRIKSTAD KOMMUNE...

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. TVERRFAGLIG SAMARBEID I FREDRIKSTAD KOMMUNE..."

Transkript

1

2 Innholdsfortegnelse 1. TVERRFAGLIG SAMARBEID I FREDRIKSTAD KOMMUNE Sammendrag Innledning Styringsdokumenter for det tverrfaglige samarbeidet: Formål Mål HELSEFREMMENDE OG GENERELT FOREBYGGENDE ARBEID Om tverrfaglig samarbeid SÆRLIGE FOREBYGGENDE TILTAK MOT RUS OG KRIMINALITET BLANT UNGDOM Definisjon av forebyggende-, og særlig kriminalitetsforebyggende arbeid Målgrupper for tverrfaglig samarbeid STRUKTUR FOR TVERRFAGLIG SAMARBEID - UTDANNING OG OPPVEKST Nivå 1: Primærarenaer for barn, ungdom og deres foreldre Ansvar Nivå 2- Oppfølgings og koordineringsmyndighet Samarbeidspartnere SLT / RUS- OG KRIMINALITETSFOREBYGGENDE ARBEID I FREDRIKSTAD Fredrikstad politiråd er styringsgruppe for SLT arbeidet: Politiet: Frivillige lag og foreninger: Annet: VEDLEGG Metoder og arbeidsmåter i det tverrfaglige samarbeidet Avtaler Maler og skjemaer Erklæring om samtykke Bekymringsmelding til barnevernstjenesten etter lov om barnevernstjenester Individuell plan:

3 1. Tverrfaglig samarbeid i Fredrikstad kommune 1.1 Sammendrag Dette dokumentet omhandler tverrfaglig samarbeid for Seksjon for utdanning og oppvekst, og er forpliktende for alle tjenester innen seksjonen. Strukturen inkluderer og beskriver også samarbeid og samhandling med andre kommunale seksjoner og andre samarbeidsparter. Et avklart samarbeid innad i kommunens tjenesteområder, og etter avtale med eksterne samarbeidsparter er nedfelt som en forutsetning for gode tilbud til innbyggerne i kommunen. Tverrfaglig samarbeid overfor barn, unge og familier er organisert i et to-nivå system: «Nivå 1» (nærmest barna og foreldrene) handler om tidlig innsats og tverrfaglig samarbeid i den enkelte barnehage, skole og hjelpetjeneste. Ved hver barnehage og skole er det etablert en tverrfaglig gruppe bestående av faste representanter fra barnehagen/skolen, barneverntjenesten, PP tjenesten og helsevern for barn og unge. Her drøftes enkeltsaker. Dette er ytterligere beskrevet senere i dokumentet. Ved barnehagene gjennomføres minst ett tverrfaglig møte per halvår, og ved skolene minst tre ganger per halvår og oftere ved behov. «Nivå 2» er en overordnet tverrfaglig gruppe som handler på vegne av kommunalsjefen. Enkeltsaker som ikke lar seg løse på «nivå1» kan løftes til hit. I dokumentet redegjøres for en tverrfaglig felles forståelse av; generelt forebyggende arbeid, tidlig innsats overfor sårbare barn og unge, og særlige rus- og kriminalitetsforebyggende arbeid/tiltak i en SLT- modell. Det tverrfaglige samarbeidet bygger på to overordnede prinsipper: Brukerne skal inviteres til å delta i arbeidet med å finne løsninger på egne utfordringer. Alle saker skal forsøkes løst på lavest mulig nivå. 1.2 Innledning Tverrfaglige systemer og rutiner / oppvekst i Fredrikstad kommune er forankret gjennom både administrativ behandling og politisk behandling og vedtak (2003). Foreliggende struktur bygger på vedtaket fra 2003, med justeringer blant annet i forhold til ansvarsnivåer og linjer, og i forhold til omorganisering av seksjonene. Foreliggende struktur er forenklet i forhold til den opprinnelige strukturen fra Forenkling er foretatt primært med tanke på å få til raske beslutninger og mindre byråkrati til beste for brukerne

4 1.3 Styringsdokumenter for det tverrfaglige samarbeidet: Lov om folkehelsearbeid Lov om barneverntjenester Lov om barnehager Opplæringslova Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester Lov om pasientrettigheter Lov om helsepersonell Forvaltningsloven Kommunedelplan Oppvekst for Fredrikstad kommune Øivind Kvello s definisjoner av risiko- og beskyttelsesfaktorer Fra bekymring til handling en veileder om tidlig intervensjon på rusområdet 1.4 Formål SIKRE SÅ TIDLIG INNSATS OG TIDLIG INTERVENERING SOM MULIG SIKRE HELHETLIG OG TVERRFAGLIG VURDERING OG INNSATS SIKRE REELL BRUKERMEDVIRKNING SIKRE FAGLIG GODT TILBUD SIKRE ANSVARSPLASSERING, SPESIELT VED SÅRBARE OVERGANGER SIKRE RASKE BESLUTNINGER SIKRE AT TILTAKENE SOM IGANGSETTES ER I TRÅD MED BRUKER S EGEN DEFINISJON AV PROBLEMET SIKRE AT TILTAKENE SOM IGANGSETTES HAR SOM FORMÅL Å ENDRE PRAKSIS OG GI DEN DET GJELDER OPPLEVELSE AV BEDRE MESTRING 1.5 Mål Barn, ungdom og familier opplever kompetente og tilgjengelige tjenester, som er samarbeidende og koordinerte. Strukturen på det tverrfaglige samarbeidet, i et helsefremmende / forebyggende perspektiv, bidrar til å gi alle barn, unge og deres familier gode oppvekst- og levekår. Avgjørelser om igangsetting av tiltak og ansvarsplassering tas på lavest mulig nivå, i samarbeid med brukeren selv. Det er fokus på barn og unges ressurser, og muligheter som kan føre til endring

5 Samarbeidet mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten, politiet og andre er nært og avklart. Levekår og helse perspektivet er ivaretatt i planlegging og gjennomføring av tiltak

6 2. Helsefremmende og generelt forebyggende arbeid Fredrikstad kommune viser gjennom flere plandokument til mål og tiltak som har fokus på det helsefremmende og forebyggende arbeidet; i et bredt og helhetlig perspektiv og overfor hele befolkningen. Ny folkehelseplan vil foreligge i Helsefremmende eller byggende tiltak er alle gode tiltak hvis hovedanliggende er å skape gode livsvilkår for barn, og unge og voksne i regi av blant annet skoler, barnehager, helsevern, barnevern, fritidsklubber, frivillige lag og foreninger og lokalsamfunn. Målgruppen er alle. Filosofien i generelt helsefremmende arbeid eller folkehelsearbeid baseres på deltagelse, mestring og kontroll over egen livssituasjon. Helsefremmende arbeid kan beskrives som en prosess som igangsetter og utvikler barn, unge og voksnes egne ressurser, egen livskvalitet og lysten til å handle i forhold til egen helse. Et godt helsefremmende / forebyggende arbeid krever struktur og samhandling; Samhandling som foregår på tvers av fag og på bakgrunn av gjensidig forventningsavklaring i et forankret system hvor aktørene eier felles forståelse og holdninger. 2.1 Om tverrfaglig samarbeid Tjenestene innen Fredrikstad kommunes seksjon for utdanning og oppvekst har lang erfaring i tverrfaglig samarbeid. Foreliggende struktur for tverrfaglig samarbeid bygger på erfaringer, evaluering og innspill fra samarbeidsaktørene. Tverrfaglig samarbeid er en arbeidsmetodikk både i det tverretatlige og det tverrsektorielle samarbeidet. Kjennetegn ved tverrfaglig samarbeid er en samling om felles mål. Dette forutsetter en felles stillingtagen og en integrasjon av andre faggruppers grunnlag og viten. Aktørene i det tverrfaglige samarbeidet må være i stand til å representere den tverrfaglige gruppas synspunkter og ikke først og fremst sin egen hjemmeorganisasjon. Dette gir mulighet for et helhetssyn i saken. Fredrikstad kommune s systemer og rutiner for tverrfaglige samarbeid er politisk og administrativt forankret. Dette medfører at de ulike tjenesteområdene er forpliktet til å delta og ta ansvar i samarbeidet. 3. Særlige forebyggende tiltak mot rus og kriminalitet blant ungdom Fredrikstad er en SLT kommune: SLT står for Samordning av Lokale rus og kriminalitetsforebyggende Tiltak. Justis- og politidepartementets rus- og kriminalitetsforebyggende råd (KRÅD) gir føringer for, og godkjenning av, organiseringen av kommunenes forebyggende arbeid i en SLT- modell. I Justisdepartementets (KRÅD s) SLT dokumenter er det gitt en definisjon av helsefremmende /byggende og rus- og kriminalitetsforebyggende arbeid, som kan bidra til føringer for det tverrfaglige, forebyggende arbeidet i Fredrikstad kommune: - 6 -

7 3.1 Definisjon av forebyggende-, og særlig kriminalitetsforebyggende arbeid Det foregår mye godt barne- og ungdomsarbeid i Norge, men det er feil å kalle alt godt barne- og ungdomsarbeid for kriminalitetsforebyggende arbeid. KRÅD skiller derfor mellom byggende og kriminalitetsforebyggende arbeid: Byggende tiltak er alle gode oppveksttiltak hvis hovedanliggende er å skape gode livsvilkår for barn og unge, i regi av blant andre skoler, barnehager, klubber og frivillige lag og foreninger. Målgruppen er alle. Det arbeides ut fra forutsetningen om at tiltakene skal virke, og at de har en kriminalitetsforebyggende bieffekt er et stort tilleggsgode som SLT kan dra nytte av. Rus og kriminalitetsforebyggende tiltak avgrenses til målrettet arbeid for å hindre at enkeltpersoner eller grupper /ungdom i faresonen skal videreutvikle problemer. Slike tiltak forutsetter kunnskap om både personer og situasjoner. Her vil målgruppen være de unge som registreres i faresonen. Jo bedre de byggende tiltakene fungerer, desto mindre behov vil det være for direkte kriminalitetsforebyggende tiltak. I Fredrikstad kommune legges vedtatte systemer for tverrfaglig samarbeid til grunn for best mulig forebyggende arbeid og tiltak med forventet effekt. Gjennom vektlegging av det brede tverrfaglige samarbeidet mellom kommunale tjenester og eksterne samarbeidsparter som politiet og andre, er det kommunens mål å kunne se redusert behov for direkte kriminalitetsforebyggende tiltak mot avgrensede målgrupper. Det vil være naturlig i vår kommune å se SLT arbeidet og tverrfaglige samarbeidssystemer i en sammenheng, hvor særlig sårbar og utsatt ungdom skal ha hovedfokus i de rus- og kriminalitetsforebyggende tiltakene

8 3.2 Målgrupper for tverrfaglig samarbeid Målgruppene for tverrfaglig samarbeid og innsats kan illustreres slik: Barn, unge og familier med definert problematikk og igangsatte tiltak Utsatte / sårbare barn, unge og familier ivaretas i systemet i tverrfaglige grupper på to nivåer Befolkningen Det generelle byggende arbeidet Generelt vil alle barn/unge i aldersgruppen 0 23 år og deres familier være målgruppe for det helsefremmende/forebyggende arbeidet. Særlig oppmerksomhet og innsats skal allikevel rettes sårbare og utsatte barn, ungdom og familier; det vil si grupper som er nevnt i gult felt i illustrasjonen over. Følgende kategorier kan være eksempler på hva man bør være oppmerksom på: Barn og unge som berørte, eller barn og unge som pårørende (eksempler): - av psykisk syke foreldre / nære relasjoner - av rusmiddel avhengige foreldre - av vold i nære relasjoner - av foreldrekonflikt, familieoppløsning / skilsmisseproblematikk - av fattigdomsproblematikk - av mangelfullt nettverk / venner og familie - av mangelfull stimulering, intellektuelt og sosialt - av sorg og eller traumer - av alvorlig sykdom i hjemmet - av egne psykiske vansker - av vanskelige overganger - av begrensninger knyttet til funksjonsvansker - av språk- og lærevansker - av utfordringer knyttet til lav fysisk aktivitet - av flere risikofaktorer og få beskyttelsesfaktorer Mange av tilfellene vil kunne løses uten at saken trekkes inn i tverrfaglige fora. For eksempel spørsmål eller problemer som kan løses gjennom dialog mellom bruker og den enkelte medarbeider i barnehage, skole, PPT, helsevern og barnevern. Under følger skisse for strukturen og linjene i det tverrfaglige samarbeidet knyttet til barn / unge 0-23 år og deres familier, med utgangspunkt i at barnehage og skole er primærarenaer for barn, i tillegg til hjemmet

9 4. STRUKTUR FOR TVERRFAGLIG SAMARBEID - UTDANNING OG OPPVEKST 4.1 Nivå 1: Primærarenaer for barn, ungdom og deres foreldre 0-5 ÅR Arena BARNEHAGE Den enkelte barnehage Åpen barnehage Helsestasjonene Tverrfaglig ansvar Tverrfaglig gruppe ved den enkelte barnehage Ansvarsgrupper i enkeltsaker OBS: Overgang barnehage- skole og overgang barnetrinn ungdomstrinn 6-16 ÅR Arena GRUNNSKOLE Den enkelte skole, barnetrinn Den enkelte skole, ungdomstrinn Tverrfaglig ansvar Tverrfaglig team ved skolen Ansvarsgrupper i enkeltsaker OBS: Overgang ungdomsskole videregående skole ÅR Arena VIDEREGÅENDE SKOLE m fl Videregående skole (fylkeskomm.) Oppfølgingstjenesten NAV Arbeidsplass Tverrfaglig ansvar Tverrfaglige team / elevtjenestene på den videregående skolen Ansvarsgrupper i enkeltsaker Arbeidsgrupper for div satsningsområder Fra og med 2013 har alle barnehager èn fast kontaktperson i hver av hjelpetjenestene. Sammen med ledelsen ved barnehagen utgjør disse tverrfaglig gruppe ved barnehagen. En representant fra hver av hjelpetjenestene utgjør sammen med skolens ledelse tverrfaglig team/ gruppe ved skolen (grunnskolen). Møter minst tre ganger per halvår, oftere ved behov

10 4.2 Ansvar Foreldre /foresatte har hovedansvaret for at deres barn får en trygg og god oppvekst. Hvem har ansvar for å se et barn som gir grunn til bekymring, sammen med foreldrene eller der hvor foreldrene selv ikke ser? 1. ALLE ansatte i barnehager, skoler og i hjelpetjenestene. 2. Den enkelte medarbeider har ansvar for å drøfte sin bekymring med nærmeste overordnede. 3. Virksomhetsleder har ansvar for å etablere faglig og tverrfaglig deltagelse, i samarbeid med foreldre og barnet/ ungdommen selv. Mandat for tverrfaglige team/ gruppe ved barnehagene og skolene : - Definere problemet sammen med familien, og skissere løsninger - Motivere foreldre og eleven / barnet til å delta i endringsprosessen - Konkludere / avgjøre hvilke tiltak som skal iverksettes - Bestemme hvem som skal ha ansvar for hva i forhold til gjennomføring og oppfølging - Sikre oppfølging gjennom tilbakemelding, evaluering, eller nytt møte Referat fra møtene skal sikre oppfølging og dokumentasjon Enkeltsaker med navn kan drøftes i tverrfaglige team / gruppe der hvor det er innhentet samtykke, eller hvor bruker er tilstede selv. For øvrig kan saker drøftes anonymt. Tverrfaglig gruppe består av representanter fra skolen, barneverntjenesten, PPT og helsevern for barn og unge. Andre kan innkalles eller inviteres ved behov. Dersom en sak ikke lar seg løse på «nivå 1», kan den løftes til «nivå 2»(overordnet tverrfaglig gruppe) gjennom virksomhetsleder. Dette gjelder sammensatte saker hvor flere fagfelt eller tjenesteområder er /bør være inne. Saker kan ikke løftes til «nivå 2» uten samtykke. Relevante saksdokumenter og/ eller referater fra møter i tverrfaglig team / gruppe skal følge saken. 4.3 Nivå 2- Oppfølgings og koordineringsmyndighet OVERORDNET KOORDINGERINGSGRUPPE: - Kommunalsjef (ved behov) - SLT koordinator - Virksomhetsleder barnevern - Virksomhetsleder helsevern - Virksomhetsleder PPT - Virksomhetsleder BUPP - Fagsjef barnehage - og fagsjef skole er representert i gruppa i forhold til spørsmål på systemnivå. Helseforetaket ved BUPP vil være fast aktør i denne gruppa, i henhold til avtale - mellom Sykehuset i Østfold og kommunen

11 Mandat - for overordnet koordineringsgruppe. Systemnivå: Styre utviklingen av tverrfaglig samarbeidsstruktur, i tråd med lover, planer, forskrifter og bestemmelser. Etterspørre, veilede og følge opp på virksomhetsnivå i forhold til mål og prinsipper i det tverrfaglige samarbeidet, på vegne av kommunalsjefen. Initiere kompetansehevende tiltak. Ha oversikt over aktiviteter, tiltak og samarbeidsparter i det forebyggende arbeidet. Forvalte, og søke statlig nivåer om, øremerkede midler til forebyggende arbeid / aktiviteter. Initiere utarbeidelse og justering av informasjonsmateriell for brukere, en gang per år. Lage møteplan for hvert halvår hvor aktuelle samarbeidspartnere er lagt inn som aktører med avtalt samarbeid. Individnivå: Ta avgjørelse i enkeltsaker som ikke kan løses på «nivå 1» Skrive referat, følge opp og evaluere arbeid og tiltak i enkeltsaker Fatte vedtak i knyttet til bruk av øremerkede midler til tiltak 4.4 Samarbeidspartnere Interne i kommunen: Familieveilederteamet Ungdomsteamet Fritidsklubbene Ressursteam / skole Kiæråsen avlastning mv NAV Folkehelsekoordinator Lokalsamfunnskoordinator Ansvarlige for gjennomføring av tiltak kan være: SLT koordinator (koordinering) Familieveilederteamet Ungdomsteamet Rus/ psykiatri-tjenesten NAV Eksterne / andre sektorer: BUPP, SMP og Habiliteringstjenesten/ helseforetaket Politiet Oppfølgingstjenesten / fylkeskomm Videregående skoler /fylkeskomm Fylkesmannen i Østfold Frivillige organisasjoner, som : FRID / idrettslag Røde Kors, Blå Kors (Barnas stasjon) Home Start familiekontakten Fredrikstad speiderråd Lions og Kiwanis Andre. Alle kommunale instanser kan innkalles til tverrfaglige møter som er til barns beste. Eksterne samarbeidspartnere kan innkalles der hvor dette er formalisert gjennom avaler. Eventuelle andre kan inviteres. Aktuelle avtaler ligger som vedlegg

12 5. SLT / Rus- og kriminalitetsforebyggende arbeid i Fredrikstad Fredrikstad politiråd Seksjon utdanning og oppvekst: Barnehager, skoler, barneverntjenesten, helsevern barn/unge, PPT. Kommunens instanser: Tverrfaglig team og Interne samarbeids parter: Kvelloteam barnehage, hjelpetjenestens kontaktperson ved barnehagene, tverrfaglig team skole, Utekontakten, ungdomskontaktene Fra andre seksjoner: Fritidaklubbene, NAV, ODA, folkehelsekoordinator, lokalsamfunnskoordinator, kulturskolen og kinoen. SLT koordinator BRUKERNE Statlige instanser og andre eksterne samarbeidsparter: Sentus: Politiet, kommunale oppveksttjenester, videregående skole, oppfølgingstjenesten, spesialhelsetjeneste, NAV og flere. Statlige og fylkeskommunale instanser: HF/ BUPP, DPS, Fylkeskommunen, Fylkesmannen. Frivillige lag, foreninger og lokalsamfunnslag. Fredrikstad politiråd er styringsgruppe for SLT arbeidet: - Ordfører/ leder av politiråd - Leder av Oppvekstutvalget - Leder av Helse- og velferdsutvalget - Leder av kulturutvalget - Representant for opposisjonen - Stasjonssjef ved Østfold politidistrikt, avdeling Fredrikstad - Medarbeidere i politiet / leder for avdeling orden og avdeling krim - Rådmannen - Kommunalsjef for utdanning og oppvekst - Kommunalsjef for helse og velferd - Kommunalsjef for kultur - Kommunalsjef for regulering og teknisk drift - Fredrikstad handelsstand - SLT koordinator

13 Statlige og andre eksterne samarbeidspartnere. Politiet: SLT koordinator har fast møtepunkt med representanter for politiets ungdomsavsnitt U18. SLT koordinator er fast medlem at en tverretatlig og tverrfaglig sammensatt gruppe Sentrus, som avholder møte en gang per måned. Møtelokaler og referater fra møtene ivaretas av politiet. I tillegg til politiet er øvrige medlemmer av Sentrus er representanter fra: - Ungdomskolene ved sosiallærere - Videregående skoler (Glemmen, Fredrik II, Greåker) - Oppfølgingstjenesten - Helsevern for barn og unge ved helsesøster på vdg skole - Barneverntjenesten - Ungdomsteamet - Sosialfaglige rådgivere ved videregående skole - Fritidsklubbene - NAV - PPT - Flyktningavdelingen - SLT koordinator - Andre Sentrus-medlemmene utveksler erfaringer og idèer, avtaler samhandling og felles tiltak overfor enkeltungdom eller grupper, drøfter temaer, og holder hverandre à jour om status, trender og utvikling i ungdomsmiljøene, med mer. Frivillige lag og foreninger: Gjennom flere prosjekter har oppveksttjenestene et eksisterende samarbeid med Fredrikstad idrettsråd, Norges speiderforbund avdeling Fredrikstad, enkelt-idrettslag, Kiwanis, Lions, Røde Kors og Blå Kors. Annet: Et samarbeid mellom oppveksttjenestene, foreldrene i ungdomsskolene, politiet og flere og Lions/ Natteravnledelsen er ivaretatt gjennom tverrsektoriell gruppe «Sentrus». Frivillige organisasjoner som Lions, Kiwanis og andre, samarbeider med fritidsklubbene, helsevern for barn og unge og barneverntjenesten i forhold til enkeltprosjekt/- tiltak rundt barne- og ungdomsgrupper, og med SLT koordinator i forhold til forebyggende satsing mot rus. Kirkens bymisjon samarbeider med rus- /psykiatritjenesten knyttet til tiltak mot brukergrupper

14 6. Vedlegg 6.1 Metoder, arbeidsmåter 6.2 Verktøy 6.3 Maler og skjemaer (IP, samtykkeskjema, melde- og henvisningsskjemaer ) 6.1 Metoder og arbeidsmåter i det tverrfaglige samarbeidet Metoder og arbeidsmåter: Ansvarsgrupper Ansvarsgrupper nedsettes etter drøfting i nettverksmøter og/eller tverrfaglige møter. Brukere/ pårørende deltar i ansvarsgruppene. Ansvarsgruppene skal, i de sakene hvor brukeren skal sikres kontinuitet, arbeide uavhengig av samarbeidsdistriktet. Mål for ansvarsgruppen: støtte opp under brukerens personlige utvikling og trivsel arbeide i henhold til prinsipper nedfelt i forskrift for individuelle planer og forskrift for habilitering og rehabilitering sikre bruker informasjon om kommunens tjenestetilbud sikre samordning av tjenester og rutiner til brukerens beste sikre at unge brukere selv er med og tar beslutninger i forhold til sitt eget liv representere slik at kommunen oppleves som en tjenesteyter Individuelle planer (IP) I samarbeid med de tverrfaglige teamene vil rådgiver for IP vurdere om det er behov for, og rett til, individuell plan i de sakene hvor det er bedt om vurdering i forhold til dette. Når retten til individuell plan skal avklares, fokuseres på hensikten med planen. Ikke alle tjenestemottakere trenger individuell plan selv om de har behov for koordinerte tjenester. Koordinering av tjenester kan også skje i et konstruktivt ansvarsgruppearbeid. Koordinator/planansvarlig for individuell plan I samarbeid med tjenestemottaker skal ansvarsgruppen utpeke en koordinator/planansvarlig. I gruppene der det blir uenighet om valg av koordinator/planansvarlig skal rådgiver for individuelle planer kontaktes, og saken løftes til nivå 2 for avgjørelse. Ingen kommunal virksomhet kan frasi seg ansvar for å påta seg koordinatorfunksjonen. Jfr. vedtak fattet i oppvekstutvalget, sosial- og familieutvalget og omsorgsutvalget oktober 2002, hvor det heter: Når det er klart at det skal utarbeides en individuell plan, oppnevnes det en person en koordinator som skal ha ansvar for å lede planprosessen. I Fredrikstad kommune vil koordinatorfunksjonen gjelde for alle ansatte som arbeider innenfor fagområder som den enkelte individuelle planen berører. Dette medfører at bruker eller pårørende kan påvirke valg av koordinator. Den del av kommunens helse- eller sosialtjeneste som tjenestemottakeren henvender seg til, har en selvstendig plikt til å sørge for at arbeidet igangsettes uavhengig av om tjenestemottaker mottar eller har mottatt bistand fra andre deler av tjenesteapparatet. (Jfr. 6, forskrift om individuell plan)

15 Brukermedvirkning og foreldredeltakelse Brukerperspektivet baserer seg på et menneskesyn som tar utgangspunkt i at ethvert menneske har krav på respekt for sin selvbestemmelsesrett. På individnivå krever det at personalet tar foreldre og brukere med som en likeverdig samarbeidspartner. Foreldre har krav på å bli regnet som ressurser for sine barn og bli orientert om bekymringer for barnet. Derfor forutsettes det i kommunens tverrfaglige system at foreldrene og barn/ ungdom selv deltar, medvirker og ansvarliggjøres i fht prosess rundt egen problematikk. Verktøy I det forebyggende, tverrfaglige arbeidet for og med barn, ungdom og familier vil disse verktøyene og arbeidsmetoder bli benyttet: ICDP generelt, og spesielt rettet mot foreldre og barn med innvandrerbakgrunn. ART PALS MARTE MEO ØPP (Ørebro preventive program)for foreldre i samarbeid med skolen PMTO (i samarbeid med BUPP eller BUF etat) Andre evidensbaserte metoder,særlig i forhold til ulike gruppetilbud Bruk av konfliktråd / Østfold konfliktråd Bruk av bekymringssamtaler i enkelte tilfeller hos politiet 6.2 Avtaler Avtale mellom Østfold fylkeskommune og Fredrikstad kommune / sosialfaglig rådgivere ved videregående skole 6.3 Maler og skjemaer Skjema for samtykkeerklæring Meldingsskjema til barnevernstjenesten Skjema for henvisning til familieveiledergruppa / familiesenteret Skjema for melding til PPT Skjema for individuelle planer

16 ERKLÆRING OM SAMTYKKE (jfr. Forvaltningslovens 13 a) Navn: Født: Skole: Jeg/ vi samtykker i at instansene nevnt nedenfor kan samarbeide og utveksle informasjon seg i mellom i forhold til følgende situasjon: Følgende instanser fritas for taushetsplikt i denne saken: Skole Helsevern b/u BUPP PPT Politi Utekontakten Barneverntjenesten Fastlegen Fritidsklubben Andre: Samtykket gjelder i perioden fra til Samtykket kan helt eller delvis trekkes tilbake når som helst. Sted: Dato: Ungdom Foresatt/ verge Foresatt/ verge Samtykket er innhentet av : Navn/ fagperson Virksomhet NB: Denne samtykke erklæringen vil bli arkitvert

17 Bekymringsmelding til barnevernstjenesten etter lov om barnevernstjenester 6-4 Barnet: Navn: Fødselsnummer: Adresse: Mor: Navn: Adresse: Telefon: Far: Navn: Adresse: Telefon Barnet bor hos: Behov for tolk: Ja/nei Språk: Årsak til bekymring: (beskriv/konkretiser observasjoner, samtaler med barnet, hendelser, annet): Kontakt med familien: (form, tidspunkt, varighet, tilknytning) Evt. tiltak fra melders side (som er forsøkt eller pågår):

18 Er foresatte/barn over 15 år informert om at meldingen er sendt? Ja/nei På hvilken måte? Har melder kjennskap til om barnet er henvist eller har kontakt med andre offentlige instanser? Melder Navn: Adresse: Telefon: E-post: Melder kan kontaktes for utfyllende informasjon. Med hilsen

19 Melding til barnevernet: En rekke tilsatte i det offentlige og private har opplysningsplikt overfor barnevernet. Disse ansatte kan ikke melde fra anonymt. Plikten til å melde faller heller ikke bort selv om vedkommende på egenhånd forsøker å avhjelpe situasjonen. Når vilkårene for opplysningsplikt er oppfylt, skal opplysningene gis videre til barnevernstjenesten umiddelbart. En nyttig veileder om dette temaet ble gitt ut av Barne- og likestillingsdepartmentet i 2006 og kan lastes ned som pdf-dokument (Brosjyre Q-1094b). Utdrag fra barnevernslovens 6-4, annet ledd: Offentlige myndigheter skal av eget tiltak, uten hinder av taushetsplikt, gi opplysninger til kommunens barneverntjeneste når det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet i hjemmet eller det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt, jf. 4-10, 4-11 og 4-12, eller når et barn har vist vedvarende alvorlige atferdsvansker, jf Veiledning vedrørende bekymringsmelding til barnevernet Innholdet i meldingen må være beskrevet objektivt med datoer og beskrevne episoder/observasjoner. Overskrifts-/stikkordsform kan brukes. Det skal ikke være med tolkninger eller vurderinger. Det skal framgå av meldingen om det er snakk om observasjoner over lengre tid, eller om det er en enkelt hendelse som er bakgrunn for meldingen. Hvis det er en enkelt episode, beskriv så nøyaktig som mulig hva som skjedde. Det skal framgå av meldingen hva skolen selv har gjort for å hjelpe eller hvorfor man evt. ikke har gjort noe for eksempel hvis det handler om en kriminell handling, er det politiet som skal handle, ikke de ansatte i skole. Skriv også hvis andre faggrupper har vært involvert. Det skal framgå av meldingen om foreldrene er kjent med innholdet og om de vet at den er sendt. Det skal fremgå hvilke punkter dere og foreldrene eventuelt er uenige om. Hvis foreldrene ikke er informert om meldingen, bør dere begrunne dette. Hvis skjemaet er for lite bruker dere vedlegg. Det kan også være lurt å føye til en setning som går på at dere kan kontaktes for utfyllende informasjon. Hvis barnets situasjon etter rimelig tid ikke bedres, må personalet vurdere å sende en ny bekymringsmelding. Tilsvarende bør en ny melding sendes dersom det er nye forhold eller nye episoder som inntreffer som er av negativ betydning for barnet

20 plan Individuell plan: Navn: Født Nasjonalitet Telefon/mobil Adresse E- post Planen gjelder Fra / 20 Til / 20 Koordinator: Fra / 20 Til / 20 Navn Telefon/mobil Arbeidssted/ adresse Deltagere i Individuell planarbeid/ansvarsgruppen Navn Arbeidssted m/adresse Telefon E-post Rolle Samarbeidspartnere Navn Arbeidssted m/adresse Telefon E-post Rolle

21 Individuell plan Situasjonsbeskrivelse (Kort om status, ressurser og tjenestebehov). Mål (Ved endring husk dato)

22 Individuell plan Mål nr Oppstart dato Tiltak i forhold til mål Evaluering dato Ansvarlig virksomhet v/navn Henvisning til annet dokument/ plan/vedtak Underskrift bruker/pårørende/hjelpeverge Underskrift koordinator

23 Evaluering av delmål og tiltak Mål nr. Mål formulering Målet nådd dato Målet ikke nådd Målet delvis nådd Målet videreføres til neste planperiode

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2008 med kommunale helse-, sosialog Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid tilsyn med sosial og helse Rapport fra Helsetilsynet 5/2009 Mars 2009 Rapport

Detaljer

HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE

HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE En håndbok for alle som arbeider med barn og unge i Trysil kommune. Håndboken gir en innføring i hvordan det skal jobbes med barn og unge for å utvikle deres sosiale

Detaljer

Skedsmo kommunes HANDLINGSPLAN MOT VOL D I NÆRE RELASJONER

Skedsmo kommunes HANDLINGSPLAN MOT VOL D I NÆRE RELASJONER Skedsmo kommunes HANDLINGSPLAN MOT VOL D I NÆRE RELASJONER 2014-2017 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Bakgrunn 3 2. Mandat og arbeidsgruppe.3 3. Definisjoner.4 4. Omfang av vold i nære relasjoner 4 5. Konsekvenser

Detaljer

Kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

Kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Veileder IS-1154 Kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Veileder til forskrift av 3.april 2003 nr. 450 Heftets tittel: Kommunenes helsefremmende og forebyggende

Detaljer

Sammen om et godt barnevern

Sammen om et godt barnevern Sammen om et godt barnevern - veileder til inngåelse av lokale samarbeidsavtaler mellom kommunalt og statlig barnevern Innhold Forord 3 1. Om veilederen 4 2. Samarbeidet mellom kommunalt og statlig barnevern

Detaljer

Folkehelse og forebyggende arbeid i Stange kommune

Folkehelse og forebyggende arbeid i Stange kommune Folkehelse og forebyggende arbeid i Stange kommune Utredningsrapport i forbindelse med Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025 Ferdigstilt 29.10.13. Arbeidsgruppa som har gjennomført utredningen, har bestått

Detaljer

NOU. Bedre samordning av tjenester for utsatte barn og unge. Norges offentlige utredninger. Det du gjør, gjør det helt

NOU. Bedre samordning av tjenester for utsatte barn og unge. Norges offentlige utredninger. Det du gjør, gjør det helt NOU Norges offentlige utredninger 2009: 22 Det du gjør, gjør det helt Bedre samordning av tjenester for utsatte barn og unge Norges offentlige utredninger 2009 Seriens redaksjon: Departementenes servicesenter

Detaljer

Kjennetegn og kriterier for god praksis

Kjennetegn og kriterier for god praksis Koordinerende enhet i kommuner og helseforetak DELRAPPORT mai 2006 Kjennetegn og kriterier for god praksis Stig Fredriksson Prosjektleder INNHOLD 1. SAMMENDRAG 3 2. INNLEDNING 4 2.1 Om SKUR 4 2.2 Om Samsynt

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF SAMARBEIDSAVTALE mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF 1. Innledning Partene er etter lov om kommunale helse og omsorgstjenester av 14. juni 2011 6 1 mfl pålagt å inngå samarbeidsavtale. Denne samarbeidsavtalen

Detaljer

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet Oppsummering av kunnskap fra tilsyn mv. Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet RAPPORT FRA HELSETILSYNET 2/2014 MARS 2014 Rapport fra Helsetilsynet 2/2014 Helsepersonells opplysningsplikt til

Detaljer

God Oppvekst i Sande kommune Plan- og prosjektperiode 2010 2018

God Oppvekst i Sande kommune Plan- og prosjektperiode 2010 2018 God Oppvekst i Sande kommune Plan- og prosjektperiode 2010 2018 Hvordan kan Sande kommune i nært samarbeid med de foresatte bidra til at barn og unge i Sande får et godt grunnlag for livslang læring? Det

Detaljer

Individuell plan for psykisk helse (voksne) Verktøy for planlegging og samhandling

Individuell plan for psykisk helse (voksne) Verktøy for planlegging og samhandling Individuell plan for psykisk helse (voksne) Verktøy for planlegging og samhandling Planleggingsverktøyet inneholder: Veileder Prosess Plan SINTEF Helse med støtte fra Sosial- og helsedirektoratet Oktober

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON

FORVALTNINGSREVISJON FORVALTNINGSREVISJON GJENNOMGANG AV ARBEIDET MED PSYKISK HELSE I SANDEFJORD KOMMUNE OSLO, 1. DESEMBER 2014 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All

Detaljer

Et rikere oppvekstmiljø

Et rikere oppvekstmiljø Aurskog-Høland kommune Et rikere oppvekstmiljø Plan for barn og unge Innholdsfortegnelse Forord............ 3 1. Innledning.......... 4 1.1. Et overordnet styringsdokumnet........ 4 1.2. Hensikten med

Detaljer

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2012-2016 Vedtatt i kommunestyresak 97/11, 15.12.11

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2012-2016 Vedtatt i kommunestyresak 97/11, 15.12.11 Sjumilssteget Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2012-2016 Vedtatt i kommunestyresak 97/11, 15.12.11 Lenvik kommune Handlingsplan mot vold i nære relasjoner Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Kapittel 1

Detaljer

Samhandling mellom helse- og omsorgstjenesten i kommunene og tros- og livssynssamfunn

Samhandling mellom helse- og omsorgstjenesten i kommunene og tros- og livssynssamfunn Samhandling mellom helse- og omsorgstjenesten i kommunene og tros- og livssynssamfunn Den som mottar helse- og omsorgstjenester har også rett til å utøve sin tro eller sitt livssyn alene og i fellesskap

Detaljer

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Innhold Forord... 5 Innledning... 6 Del 1: Strategi for

Detaljer

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020)

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Forsidefoto: Johnny Syversen Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) INNHOLD FORORD

Detaljer

RAPPORTERING VEDRØRENDE PROSJEKT: Barn og ungdom i Båtsfjord med særskilte behov HVORDAN FORBEDRE ARBEIDET RETTET INN MOT MÅLGRUPPEN?

RAPPORTERING VEDRØRENDE PROSJEKT: Barn og ungdom i Båtsfjord med særskilte behov HVORDAN FORBEDRE ARBEIDET RETTET INN MOT MÅLGRUPPEN? Fylkesmannen i Finnmark v/ Espen Larsen Rådgiver kommuneøkonomi Kommunal- og samordningsstaben RAPPORTERING VEDRØRENDE PROSJEKT: Barn og ungdom i Båtsfjord med særskilte behov HVORDAN FORBEDRE ARBEIDET

Detaljer

Rusforebyggende arbeid i Frogn kommune

Rusforebyggende arbeid i Frogn kommune Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Rusforebyggende arbeid i Frogn kommune Frogn kommune 21. DESEMBER 2007 RAPPORT 10/07 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 FROGN KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

MÅLOPPNÅELSE RUSFOREBYGGENDE ARBEID

MÅLOPPNÅELSE RUSFOREBYGGENDE ARBEID MÅLOPPNÅELSE RUSFOREBYGGENDE ARBEID FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT - 2006 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Målsettingen med prosjektet... 1 1.2 Problemstillinger... 1 1.3 Avgrensning... 1 1.4 Datainnsamling...

Detaljer

utredningsserie Statens helsetilsyn 2-2000 KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE OG ALVORLIGE PSYKISKE LIDELSER IK 2692

utredningsserie Statens helsetilsyn 2-2000 KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE OG ALVORLIGE PSYKISKE LIDELSER IK 2692 utredningsserie 2-2000 Statens helsetilsyn KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE OG ALVORLIGE PSYKISKE LIDELSER IK 2692 KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE

Detaljer

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 Rundskriv IS-XXXX Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning Publikasjonens tittel: Lov om kommunale

Detaljer

God oppvekst Handlingsprogram 2008 2018 i Vestfold

God oppvekst Handlingsprogram 2008 2018 i Vestfold God oppvekst Handlingsprogram 2008 2018 i Vestfold Et felles løft for at barn og unge i Vestfold skal få gode oppvekstvilkår og bli kvalifisert til arbeidslivet. http://fylkesmannen.no/fagom.aspx?m=49290

Detaljer

VEILEDER FOR HELSESTASJONS- OG SKOLEHELSETJENESTEN

VEILEDER FOR HELSESTASJONS- OG SKOLEHELSETJENESTEN VEILEDER FOR HELSESTASJONS- OG SKOLEHELSETJENESTEN Til Forord Til innholdsfortegnelsen Calmeyers gate 1 Postboks 8128 Dep., 0032 Oslo Telefon 22 24 88 88 - Telefaks 22 24 95 90 Til innholdsfortegnelsen

Detaljer

Fra hjem til hjem. Forberedelser og gjennomføring av flytting fra foreldrehjem til eget hjem for mennesker med utviklingshemming

Fra hjem til hjem. Forberedelser og gjennomføring av flytting fra foreldrehjem til eget hjem for mennesker med utviklingshemming Fra hjem til hjem Forberedelser og gjennomføring av flytting fra foreldrehjem til eget hjem for mennesker med utviklingshemming Forfattere: Pedagog Wenche Fjeld Sykehuset Innlandet, Habiliteringstjenesten

Detaljer

Utvikling av tiltak for å styrke barnehageansattes kompetanse om vold og overgrep mot små barn

Utvikling av tiltak for å styrke barnehageansattes kompetanse om vold og overgrep mot små barn Åse Bratterud og Kari Emilsen Små barns rett til beskyttelse Utvikling av tiltak for å styrke barnehageansattes kompetanse om vold og overgrep mot små barn Sluttrapport Forebygging 2007/1/0186 Rapport

Detaljer

Pasientrettighetsloven 2-5 omhandler pasientens rett til individuell plan.

Pasientrettighetsloven 2-5 omhandler pasientens rett til individuell plan. Organisering av kommunens tjenestetilbud til personer med behov for koordinerte tjenester. Koordinerende enhet. Individuell plan. Rana kommunes retningslinjer. 1 Formål. De kommunale retningslinjene er

Detaljer