Rolf Venheim Jan Otto Jahnsen Kåre Byremo Harald Båsland Lennart Skoogh Bengt Nilsson Håkan Johansson REGNEREISEN. Lærerveiledning 6+ Aschehoug

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rolf Venheim Jan Otto Jahnsen Kåre Byremo Harald Båsland Lennart Skoogh Bengt Nilsson Håkan Johansson REGNEREISEN. Lærerveiledning 6+ Aschehoug"

Transkript

1

2 Rolf Venheim Jan Otto Jahnsen Kåre Byremo Harald Båsland Lennart Skoogh Bengt Nilsson Håkan Johansson REGNEREISEN Lærerveiledning 6+ Aschehoug

3 Læremidlet er en del av læreverket Regnereisen 1 7. Verket dekker målene og hovedmomentene i læreplanen for matematikk klasse av H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard) utgave / 1. opplag 2001 Det må ikke kopieres fra denne bok i strid med åndsverkloven eller i strid med avtaler om kopiering inngått med KOPINOR, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Kopiering i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel. Forfattere av elevboka: Rolf Venheim Høgskolen i Agder Jan Otto Jahnsen Krossen skole i Kristiansand Kåre Byremo Krossen skole i Kristiansand Harald Båsland Krossen skole i Kristiansand Konsulenter og andre bidragsytere i oppstartsfasen: Jarl Formo Sørlandet kompetansesenter Olav Lunde Sørlandet kompetansesenter Kjartan Müller Universitetets Senter for Informasjonsteknologi Konsulenter underveis i arbeidet med manus: Bjørn Møst Rosenholm skole i Oslo Inger Næsheim Rosenholm skole i Oslo Elever ved Krossen skole i Kristiansand Elever ved Rosenholm skole i Oslo Elektronisk utvikling: never.no Læremidlet er utviklet med støtte fra Læringssenteret. Redaktør: Tor Kjærstad, ISBN Regnereisen 5 7 er en bearbeiding av Lennart Skoogh, Bengt Nilsson, Håkan Johansson: Räkneresan Lennart Skoogh, Bengt Nilsson, Håkan Johansson og Almquist & Wiksell Läromedel AB, Stockholm

4 INNHOLD FORORD 4 ELEKTRONISK MATEMATIKKBOK 5 Kapittel 1 SEKSER'N 7 Kapittel 2 MANGE GANGER 10 Kapittel 3 MÅLE OG HOLDE MÅL 15 Kapittel 4 NÅ SKAL VI DELE 18 Kapittel 5 REGN MED PENGER 21 Kapittel 6 FORMER OG FIGURER 24 Kapittel 7 TENK PÅ TALL 28 Kapittel 8 DESIMALER 31 Kapittel 9 BRUK BRØK 35 Kapittel 10 FORMER OG MØNSTER 37 Kapittel 11 DET MESTE KAN DELES 41 Kapittel 12 VI RUNDER AV 45

5 FORORD Regnereisen 6+ er et læremiddel for elever som trenger et tilpasset opplegg i matematikk har de samme emnene som ordinære Regnereisen 6, med enklere tekst og fokus på grunnleggende oppgaver kan brukes som et selvstendig læremiddel kan også brukes som supplement til ordinære Regnereisen eller andre verk. Regnereisen 6+ finnes som bok i elektronisk utgave, på både cd og internett. På cd og internett møter elevene en rekke hjelpefunksjoner: opplesing av all tekst forstørring av tekst tips til å løse oppgaver integrerte regneark ordbok der matematiske ordforklaringene er samlet alfabetisk utskrift av oppgaver, med eller uten elevens besvarelse Regnereisen 6+ inneholder ikke mye ferdighetstrening. Ved behov kan eleven arbeide videre med slike oppgaver. De fins for eksempel i ordinære Regnereisen Oppgavebok 6A og 6B. Regnereisen Lærerperm 6 inneholder mye didaktisk veiledningsstoff som også er relevant for 6+. Her er også et stort tilfang av kopioriginaler med oppgaver, spill og andre aktiviteter. FORORD side 4

6 ELEKTRONISK MATEMATIKKBOK Den elektroniske boka tar utgangspunkt i boka slik den foreligger på papir. Presentasjonen av oppgavene er tilpasset det elektroniske mediet. Elevene kan du få hjelp til å forstå oppgavene tips til hvordan de kan tenke hjelp til å løse noen av oppgavene Her er en oversikt over hva elevene kan gjøre: ELEKTRONISK MATEMATIKKBOK side 5

7 Litt om enkelte funksjoner i den elektroniske boka: Gå til innholdsfortegnelse og informasjon om Regnereisen 6+. Gå til forrige oppgave. Gå til neste oppgave. Velg større eller mindre skrift. Elevene har to muligheter: 1 Skriv inn svarene på skjermen. Skriv så ut oppgaver med svar. 2 Skriv ut oppgavene. Skriv så inn svarene med penn eller blyant. Alle matematiske ord og uttrykk i boka er samlet alfabetisk. Klikk på et ord, så gis en forklaring. Gå til bestemt oppgave i dette kapitlet. Klikk på ordet for å se hva det betyr. Noen ganger gir slangen informasjon eller hjelp. Andre ganger kan den gi nyttige tips til hvordan elevene kan tenke. På enkelte oppgaver kan elevene benytte et regneark for å løse oppgaven. I selve veiledningsdelen i denne lærerveiledningen er det en del steder henvist til funksjoner og aktiviteter eleven kan utføre i den elektroniske boka. Dette er markert med grå bakgrunn, som her. ELEKTRONISK MATEMATIKKBOK side 6

8 KAPITTEL 1 SEKSER'N L97 MATEMATIKK I DAGLIGLIVET Gjøre beregninger fra dagliglivet Arbeide med størrelser og enheter TALL Arbeide mer med hoderegning og andre regnemetoder Regne videre med lommeregner Innhold og hensikt Flersifrede tall, plassverdi (posisjonssystemet) Addisjon Subtraksjon Avrunding I Regnereisen 6+ følger vi skuta Sekser'n på jordomseiling. I starten av kapittel 1 illustreres avreisen og første etappe på seilasen. Ellers i kapitlet møter vi mannskapet i forskjellige aktiviteter rundt forberedelsene til turen. I dette kapitlet skal vi repetere posisjonssystemet: Sifrene får sin verdi i flersifrede tall etter hvor de er plassert i forhold de andre sifrene i tallet. Posisjonssystemet kalles derfor også plassverdisystemet. Elevene skal få mange konkrete erfaringer på forskjellen mellom tall som 30, 300, og så videre. Ved skriving av tall med mer enn tre siffer grupperes sifrene: Vi lager et lite mellomrom mellom tre og tre siffer. Det gjør tallene bedre leselige. Vi ser litt på hva det koster å sette i stand og utruste Sekser'n. I denne sammenhengen blir det mange realistiske addisjoner og subtraksjoner av flersifrede tall. Elevene kan bruke sine tabellkunnskaper og regne i hodet. De kan regne på papiret og ikke minst med lommeregner. I forbindelse med dette er overslag aktuelt. KAPITTEL 1 side 7

9 Elevene får også arbeide med avrunding av tall. De øver spesielt på avrunding av ørebeløp til nærmeste femtiøre. For denne elevgruppen er det mye viktigere at de får gode, realistiske talloppfatninger og at de knytter skolematematikken sammen med hverdagserfaringer, enn at de trener mye på oppstilling og utregning. La lommeregneren være tilgjengelig hele tiden, og la elevene i størst mulig grad selv vurdere om de vil bruke den. Men oppmuntre dem likevel stadig til å vurdere tallene og svarene, og ofte prøve seg på hoderegning. Videre kan det mange ganger være riktig å la dem få regne med avrundede tall, kanskje også når oppgavene i boka ikke direkte legger opp til det. Vi lar også elevene arbeide noe med tall med to desimaler, knyttet til penger. Hensikten med arbeidet i dette kapitlet er først og fremst å få kjennskap til og realistiske oppfatninger av tall av forskjellige størrelser. I denne sammenhengen gjelder det også å repetere og befeste forståelsen av flersifrede tall. Elevene skal arbeide med addisjon og subtraksjon både som hoderegning ved små og enkle tall, og ellers bruke oppstilt regning og lommeregner. Noen forslag og vink Sidene 6 7 Sekser'n I innledningen bør vi knytte forbindelse med geografidelen i samfunnsfaget. E-bok: Her er verdenskartet med hele reiseruta og navn på stoppesteder. Sidene 8 10 Reparasjon Tallet står sentralt på side 8. Vi oppfordrer til aktiviteter som gir realistiske oppfatninger av dette tallet og til aktiviteter som utfordrer elevene til å vurdere priser og verdier: gjette og sjekke. På side 9 fins hele fem- og ti-tusentall. Det er også her et mål at elevene skal få opplevelser av hvor store tall dette er. Samtidig vil vi at de skal oppdage at dette regneteknisk er det samme som å regne med hele femmere og tiere. Legger elevene merke til det? På side 10 kan vi blant annet snakke med elevene om disse antallene arbeidstimer i forhold til hele arbeidsuker i full jobb (cirka 40 timer per uke), og om hvor lang tid det ville ta å utføre 400 arbeidstimer avhengig av hvor mange timer en har til rådighet daglig. Samtidig penser oppgave 8 inn på lønninger og kostnader i arbeidslivet. Spesielt: Det som det koster å ha en mekaniker i arbeid, er ikke det samme som det mekanikeren tjener. Vet elevene hvorfor? KAPITTEL 1 side 8

10 Side 11 Pengene i kapteinens safe Her bør elevene ha (leke-)penger til disposisjon, slik at de kan se dette helt konkret. Tallenes plassverdi står naturligvis i fokus her. Sidene På båtloftet For å konkretisere kan det være en nyttig aktivitet for noen elever å tegne gjenstandene i prislista (de finner dem i bildet på side 12), og sette prislapper på. Snakk sammen om hvordan vi kan tenke i oppgave 19. Se slangens merknad. Ellers er det for mange elever svært aktuell å prøve hoderegning på disse sidene. Men prøv å få dem til å skrive hva de regner ut. Side 14 På restaurant Hele siden kan med fordel erstattes av at elevene får tak i en meny eller prisliste fra et spisested og lager oppgaver til seg selv eller andre. E-bok: Elevene kan benytte et ferdig regneark med menyen og prisene til å eksperimentere og komponere egne måltider. Mulige oppgaver: Du har 200 kr. Hva kan du bestille? Dere er tre gjester som skal spise for under 700 kr. Hva kan dere bestille? Side 15 Avrunding Få elevene til å ta med seg noen kassalapper til skolen når de skal arbeide med dette. I oppgave 27 vil et overslag, hvor vi runder av prisene til nærmeste hele krone, i mange tilfeller gi nøyaktig den summe vi må betale. Elevene kan sikkert forklare hvorfor butikkene ofte har slike priser, nær opp mot for eksempel en hel tier. E-bok: Her er et ferdig regneark som elevene kan eksperimentere med og lage egne oppgaver ut fra prislista. KAPITTEL 1 side 9

11 KAPITTEL 2 MANGE GANGER L97 MATEMATIKK I DAGLIGLIVET Gjøre beregninger fra dagliglivet Vinne erfaringer med myntenheter TALL Arbeide mer med hoderegning og andre regnemetoder, spesielt for multiplikasjon Gjøre erfaringer med multiplikasjon med desimaltall Regne videre med lommeregner Undersøke og utforske tallmønstre, f eks ved hjelp av lommeregner og datamaskin, oppdage og beskrive egenskaper Innhold og hensikt Multiplikasjon, spesielt med 10, 100 og med med andre store tall med desimaltall Overslag og avrunding Engelsk og spansk mynt I dagliglivet er vi ofte avhengige av å kunne multiplisere raskt og sikkert med 10, 100 og i hodet. Multiplikasjon med 10, 100, og så videre bygger på at tallsystemet vårt er et posisjonssystem med 10 som grunntall. Posisjons- eller plassverdisystem betyr at hvert enkelt siffer i et flersifret tall får verdi avhengig av plassen det inntar i forhold til de andre sifrene. Er det hele tall, står enersifferet helt ytterst til høyre. Er det desimaltall, står enersifferet rett til venstre for desimaltegnet. Og flytter vi oss en plass mot venstre, er i alle tilfeller sifferet ti ganger så mye verd som om det hadde stått på foregående plass. To plasser må da bety ti ganger ti, det vil si hundre, ganger så stor verdi. Og videre på den samme måten. KAPITTEL 2 side 10

12 Det andre temaet i kapittel 2 er multiplikasjon av to- og tresifrede tall. For å multiplisere flersifrede tall på papiret trengs sikre tabellkunnskaper. Elevene bør få anledning til å repetere dette. Tabellkunnskapene utnyttes også direkte i multiplikasjoner av typen 5 800, 60 30, og liknende. Elever som ikke makter å bli sikre i multiplikasjonstabellene, bør heller få bruke energien på å finne ut om multiplikasjon i det hele tatt er aktuell regneart i den enkelte situasjonen, og så kan de foreta selve utregningen med lommeregner. Vi fortsetter arbeidet med overslag og hoderegning. Da er det aktuelt å se nærmere på hvordan vi kan runde av tall på en gunstig måte. I slutten av kapitlet er det en liten sekvens som dreier seg om fremmed mynt: engelsk og spansk. I denne omgangen er hensikten mer å bli kjent med myntenhetene, ikke å legge vekt på beregninger og omregninger mellom myntenheter. Det er hensikten at elevene etter å ha arbeidet med kapittel 2 skal kunne multiplisere med 10, 100 og kjenne til hvordan gangetabellen kan brukes ved hoderegning i høyere tallområder i slike eksempler som 5 800, 60 30, Videre er det bra om de fleste har fått litt forberedelse i å multiplisere desimaltall Noen forslag og vink Sidene Mange ganger Illustrasjonen og den lille teksten på side 16 antyder at det kan være på sin plass å øve litt på gangetabellene. Dette får elevene også gjøre gjennom de første oppgavene, men det kan gjerne øves noe muntlig i tillegg. Men ikke legg mye prestisje i fullkommen utenatlæring vurder den enkelte elevens muligheter. Til og med 4-gangen viser seg å være vanskelig for enkelte. For noen elever kan det være både morsomt og nyttig å lære spesielle teknikker for å mestre multiplikasjonstabellene. Vi har selvsagt de mulighetene som ligger i tallenes egenskaper: fordobling/halvering (ved 2-, 4- og 8-gangen, 3- og 6-gangen, 10- og 5-gangen), tanken om én mer (fra 2- til 3-gangen, fra 5- til 6-gangen) og én mindre (fra 10- til 9-gangen). Videre kan det være aktuelt å lære mer spesielle teknikker, for eksempel å utnytte fingrene ved 9-gangen. La oss se på 8 9: Hold fram begge hendene med alle fingre utstrakt. Tell fra venstre. Bøy 8. finger. Fingrene til venstre for den bøyde viser antall tiere i svaret, her 7. Fingrene til høyre for den bøyde viser antall enere i svaret, her 2. KAPITTEL 2 side 11

13 I forbindelse med dette bør vi ta litt muntlig trening. Oppgave 3 peker egentlig på divisjon som omvendt multiplikasjon. Oppgave 4 er litt mer åpen. Her må elevene få anledning til å prøve og feile. I a kan løsninger være 6 kniver og 2 gafler, i b er det flere muligheter, for eksempel 2 kniver, 1 skje, 1 gaffel og 1 teskje, eller 1 kniv, 4 skjeer og 1 gaffel. E-bok: I oppgave 4 kan elevene eksperimentere med et regneark for å finne ut hva de kan kjøpe for en gitt sum. Side 18 Å multiplisere med 10 Det kan være fristende å la elevene pugge regler som at å multiplisere med ti er å "legge til en null". Men det kan skape problemer i forbindelse med arbeid med desimaltall. Det går ikke å legge til en null når vi skal regne ut 10 14,3. Tilsvarende gjelder for å lære å "flytte komma" i slike oppgaver. Vi prøver heller å få elevene til å arbeide seg fram til å se sammenhengene og formulere disse huskereglene selv. Det bør ikke være behov for å bruke lommeregner eller skriftlige oppstillinger til å utføre slike multiplikasjoner. Men lommeregneren kan gi elevene en god illustrasjon av hva som skjer: Sifrene flytter mot venstre og nuller skjøtes på når det er hele tall, desimaltegnet flytter på seg når vi multipliserer desimaltall. 10-kronersmarked er for tiden svært mye brukt forskjellige steder i Norge, og de fleste elevene vil ha et forhold til det. Oppgave 8 spør etter "et godt tilbud". Elever har ulike oppfatninger av priser, og "et godt tilbud" hjelper oss til å se hva slags begreper de har. Side 19 Å multiplisere med 100 Dette er en naturlig oppfølging etter 10-kronersmarked. Det fins både lagerutsalg og butikker med 100 kroners varer. Men når det gjelder plagg til 100 kroner i vanlige klesbutikker kan utvalget være tynt. La elevene komme med forslag. Side 20 Å multiplisere med Tusen: Få elever har et aktivt forhold til tusenlapper. I spillene Monopol og Millionær har tusenlappene en naturlig plass. Bruk tid på å snakke om spillet. Spill i klassen, for eksempel etter ei tyngre arbeidsøkt. Det er etter hvert ikke så sjelden at folk er millionærer, i den forstand at de har en formue (i deres eiendom pluss "alt annet") på minst en million kroner. En million kroner, det er tusen tusenlapper, tusen ganger tusen. Ordet monopol betyr også noe annet enn å være navn på et spill. Vet elevene hva det betyr? Sidene Multiplikasjon av andre store tall Det sentrale her er å innse at multiplikasjon med et antall hele tiere eller hundrere kan gjøres (ofte som hoderegning) ved å utnytte den vanlige gangetabellen. KAPITTEL 2 side 12

14 Side 23 Mer multiplikasjon Vi prøver å få fram realistiske sammenhenger. La elevene komme med bidrag ut fra sine kunnskaper og erfaringer. Mange elever har vært i utlandet og opplevd at foreldrene kjøper norske aviser. E-bok: I oppgave 23a kan elevene se alle pengene som betales de tre månedene en illustrasjon med tre seddelbunker à kr. Side 24 Vi multipliserer desimaltall Vi anbefaler at elevene får bruke lommeregner til detaljutregningene. Men ved samtale er det lurt å antyde for dem at de bør øve seg på å anslå omtrent hvor mye det blir. På de neste sidene kommer vi inn på overslag i forbindelse med større tall. Takstene for bruk av mobiltelefon endrer seg stadig, og prisene er i virkeligheten svært varierende avhengig av type abonnement, om du ringer til en annen mobiltelefon innenfor samme selskap eller til en annen operatør, om du ringer til en fast telefon og tidspunkt du ringer. Kanskje elevene vet en hel del om dette, eller kan finne ut. Det kan være en fin utfordring å utveksle erfaringer, lage oppstillinger og oversikter, kanskje også å lage oppgaver til hverandre. E-bok: Et regneark hjelper elevene med å sette opp en oversikt over hva det koster å ha og bruke mobiltelefonen i en måned. Variablene nevnt i forrige avsnitt er tatt med. Sidene Overslag Snakk med elevene om de forholdsvis høye prisene på sambandsutstyr. Kanskje de kan komme med forslag til hvorfor mannskapet på jordomseiling trenger utstyr av god kvalitet? Side 27 Engelske penger Hensikten her er å bli kjent med engelsk mynt (og på neste side spansk), med tegnet for pund, og danne seg et begrep om størrelsesordenen til verdien av et engelsk pund. Men vi venter med å arbeide mer bevisst med omregning mellom fremmed og norsk mynt. E-bok: Noen elever vil kunne ha glede av å regne om til norsk mynt. Her er noen lenker til internettadresser der de kan finne dagens kurs. Dessuten er det lenker til såkalte valutakalkulatorer som vil omregne direkte inntastet beløp fra og til ønsket valuta. KAPITTEL 2 side 13

15 Side 28 Sekser'n drar videre Her kan det også være aktuelt å gå inn på verdenskartet og se hvor Sekser'n er i forhold til hele reisen de har lagt ut på. Kanskje noen har vært i Spania, for eksempel på Kanariøyene, og er kjent med pesetas? Igjen er det tenkt mer på å bli kjent med at det fins forskjellige myntenheter for hvert land, og at de har varierende verdi i forhold til hverandre. Noen land har blitt enige om å lage en felles mynt som heter EURO. Vet elevene noe om denne? Kan det være aktuelt å diskutere hvorfor det er vanskelig å få de forskjellige landene til gå over til å bruke bare denne nye myntenheten? Mange foretrekker å ha med en del penger i norske sedler på utenlandsturer. Men de fleste går mer og mer over til å bruke plastkort, som vi på veldig mange steder kan bruke til å få ut penger. Kjenner elevene forskjellen mellom rene kontokort, kredittkort og de som er kombinasjoner av begge deler? KAPITTEL 2 side 14

16 KAPITTEL 3 MÅLE OG HOLDE MÅL L97 MATEMATIKK I DAGLIGLIVET Gjøre beregninger fra dagliglivet Arbeide med størrelser og enheter, mål og måling GEOMETRI Øve på å bruke standardenheter for lengde Innhold og hensikt Mål og vekt, enheter: lengde, avstand volum vekt tid temperatur Priser I dette kapitlet arbeider elevene med mål og enheter, som lengde, masse og volum. Dette gir praktiske eksempler på og anvendelser av viktige egenskaper ved tallsystemet vårt, egenskaper som har stått sentralt i kapitlene 1 og 2. Vi tar videre med noe repetisjon av tid og tidsmåling. Tidsenhetene følger ikke titallsystemet. Det gjør det vanskeligere med omregninger mellom enhetene sekund, minutt og time, for ikke å si døgn og år. Slike omregninger bør neppe fokuseres mye i denne sammenhengen. I tillegg opererer vi i dagliglivet også med andre tidsperioder, som uke og måned. Mange elever har overraskende få praktiske erfaringer med de vanlige enhetene, for eksempel for mål og vekt. Vi bør derfor la elevene få oppgaver som skal gi slike erfaringer: arbeide med mål og størrelser som vi bruker mye i dagliglivet. Når de tar og kjenner på, eller kanskje kutter til, en pinne av passende lengde, får de forståelse for hva en halv meter er. Elevene skal bli vant til å vurdere størrelser og hva som er rimelige mål. Dette er også et bidrag til språktreningen: å lære ord og uttrykk og å venne seg til å bruke dem riktig. KAPITTEL 3 side 15

17 Selv om vi lar historien finne sted i tilknytning til Sekser'n og dermed livet ombord på og omkring ei skute, er det viktig å "komme hjem" til egen hverdag med matematiske problemer og situasjoner. Hensikten med dette kapitlet er altså å befeste kunnskapene om begrepene lengde, masse, volum og tid, og å trene på bruken av enhetene. Vi ønsker spesielt at elevene skal få erfaringer i hverdagslige oppgaver og situasjoner. Noen forslag og vink Side 29 Hvor høye er de i virkeligheten? Bildet er tegnet i perspektiv. Max er i virkeligheten den største av de tre, men hvis vi måler på bildet, er han minst. Altså: Det som er lenger borte, må tegnes mindre selv om det egentlig er større. "Pappa, når du reiser med fly, blir du liten da?" spurte en fireåring en gang sin far som reiste med fly av og til. Ellers er hensikten med denne siden og oppgavene 1 3 å gi et praktisk utgangspunkt og en bakgrunn for samtale om arbeidet i kapitlet. Har elevene realistiske oppfatninger om hvor høye de voksne er? En episode fra virkeligheten: Berit, 10 år, hadde en stor storebror. "Han er sikkert fire meter", mente Inger, venninnen til Berit. Aktuelle ekstra temaer og oppgaver: Hvor høyt er det høyeste mennesket i verden? Vet du hvor lang (hvorfor ikke høy?) du var da du ble født? Har noen av dere dyr hjemme, for eksempel hund? Hva mener vi med høyden til en hund? Opp til skulderhøyde. Kanskje noen kjenner målene til forskjellige raser? Sidene Mål og måleredskaper Snakk sammen om forskjellige måleredskaper og om når vi bruker dem. La elevene få prøve redskapene. De kan få i lekse å finne ut hvilke måleredskaper som fins hjemme hos seg. Oppgavene 1 8 kan gjerne gjennomføres muntlig, for eksempel i par eller grupper. Oppgave 9 kan bli en spennende opplevelse. E-bok: En illustrasjon av fire termometre som viser temperaturen fire forskjellige steder i verden. Dessuten lenker til internettadresser der elevene kan studere vær og temperatur forskjellige steder i verden. Oppgavene på side 32 er helt praktiske, men kan likevel være ganske utfordrende for mange. Begrepet proporsjonalitet er egentlig ganske dypt. Det aller beste ville her være om elevene kunne gjennomføre dette i praksis: virkelig lage suppe (på skolekjøkkenet, eller sammen med foreldrene som "felles" lekse?) til forskjellige antall personer, slik at de både fikk prøve ut matematikken i dette, og så fikk de samtidig oppleve nytten av noe mer krevende beregninger. KAPITTEL 3 side 16

18 Side 33 Las Palmas Snakk sammen om kartet, om hva som er hva. Spesielt bør vi omtale dette med avstander og målestokk ut fra skalaen nederst til høyre. Legg merke til enhetene og avstanden mellom strekene. En spesiell ting: Sekser'n er ikke tegnet i samme målestokk. Det røde omrisset av båten er bare laget for å vise tydelig hvor den befinner seg. Alle avstandsmål ellers i dette kartet må oppfattes som svært omtrentlige. Det vil også være tilfelle for svarene på oppgavene. Side 34 Tid Igjen er dette viktig: Elevene må få konkrete erfaringer. La dem virkelig gå en kilometer, og ta tiden. Da får de en god opplevelse både av en kilometer og av hvor lang tid det tar og de får litt frisk luft. Forutsetningen er at vi har en kilometer "klar". La dem få gjette: Hvor langt tror dere en kilometer i den og den retningen er? OBS: De fleste bruker nok mer enn 10 minutter på én kilometer. Max går altså fort. Ellers bør også alle de andre oppgavene her knyttes til elevenes eget hjemmemiljø, og til deres egne erfaringer. Side 35 Penger og poteter Kanskje elevene kan (få i lekse å) finne ut dagens pris på poteter i nærmeste butikk? Og så kan de gjøre beregninger ut fra det? Snakk også sammen om priser og innkjøp i praksis. Det er ikke alltid lurt å kjøpe veldig mye av noe, selv om kiloprisen kanskje blir lavere da. Det har med oppbevaring å gjøre. Billigere typer (poteter) har kanskje dårligere kvalitet? Og prisene kan gå ned, for eksempel ut over våren. Side 36 Lange hopp Her er det hensikten å bli godt kjent med enhetene meter, desimeter og centimeter, og forholdet mellom disse. Til hoppekonkurransen kan elevene kanskje lage (søyle-)diagram som viser resultatene. En mulighet er å utnytte regneark på datamaskinen. En annen innfallsvinkel er å finne fram til resultater fra konkurranseidretten, kanskje studere utviklingen av rekorder. E-bok: Elevene kan se et søylediagram med resultatene. Side 36 Mye vann Desiliter og liter det er akkurat samme forhold som mellom desimeter og meter. I dag er også centiliter en mer brukt enhet enn før på forskjellige emballasjer. Mange vet ikke hvor mye liter er. Det er ei kasse som er akkurat én meter hver vei. En fin erfaring er å skaffe seg (lage?) ei slik kasse. Se hvor mange elever som får plass inne i den. For øvrig: liter vann veier kg, og det er det samme som ett tonn. Det er så mye som vekta av en middels stor personbil. KAPITTEL 3 side 17

19 KAPITTEL 4 NÅ SKAL VI DELE TALL L97 Arbeide mer med hoderegning og med oppstilte regnemetoder, spesielt divisjon Regne videre med lommeregner Undersøke tall og utforske tallmønstre, for eksempel ved hjelp av lommeregner og datamaskin Innhold og hensikt Tiere og hundrere Multiplikasjon og divisjon, spesielt med 10 og 100 Divisjon med litt større tall Divisjon henger nøye sammen med å dele, nemlig å dele likt. Mange elever strever veldig med divisjon. I skolen har det vært tradisjon å legge stor vekt på å bygge opp en systematisk trinn-for-trinn-divisjon av flersifrede tall, en divisjonsalgoritme. For de elevkategoriene vi her sikter mot, skal vi redusere dette arbeidet til et minimum. I stedet vil vi gi dem en reell sjanse til å få ordentlig tak i selve grunnlaget. På dette stadiet gjør de som regel selve utregningene med lommeregner, hvis de ikke kan gjennomføre dem som hoderegning. Elevene skal få erfaringer med de to hovedtypene av delingssituasjoner, det som fører til henholdsvis delings- og målingsdivisjon. Begge deler kan utføres som gjentatt subtraksjon. Vi møter også divisjoner med rest: Det blir noe til overs. Det er viktig at elevene opplever sammenhengen mellom multiplikasjon og divisjon, at det i mange tilfeller er to sider av samme idé. Vi legger vekt på divisjon med de dekadiske enhetene, spesielt 10 og 100, og hvordan dette er en del av tallsystemet vårt som et posisjonssystemet. Vi kan kalle det posisjonsdivisjon. Vi utnytter også i praksis dette ved divisjon med 20, 200 og liknende. Vi gjør dette til dels helt konkret, blant annet ved hjelp av enheter for lengdemål. KAPITTEL 4 side 18

20 Arbeidet i kapittel 4 har som hovedhensikt å gi elevene gode erfaringer med begrepet divisjon. Det betyr å skape god forståelse for sammenhengen med multiplikasjon som den motsatte operasjonen. Og elevene kan utnytte divisjon som gjentatt subtraksjon. Dessuten er det hensikten at elevene skal beherske divisjoner med 10 og 100. Noen forslag og vink Side 38 Nå skal vi dele Siden er delt i to. Det gjenspeiler de to situasjonstypene som fører til henholdsvis målingsdivisjon ("hvor mange rekker det til?") og delingsdivisjon ("hvor mange til hver?"). Ikke legg vekt på å lære elevene uttrykkene målingsdivisjon og delingsdivisjon. Det som er hensikten, er at de skal kjenne seg igjen i situasjonene nemlig at vi måler ut mange ganger eller at vi deler likt og kople dem til divisjon. Snakk sammen ut fra bildet. Øverst: Hva om hver bare fikk én fisk, eller kanskje en halv? Nederst: Hvor mange pølser må vi regne med, for eksempel hvis hver spiser tre pølser. Hvor mange kunne det rekke til hvis hver spiste to pølser? Kanskje noen av gjestene heller vil ha pølse? Mulige fordelinger? Sidene Vi skal dele likt La elevene ha kort (eller annet de kan dele) til disposisjon, slik at de kan gjøre dette helt konkret. Det er ikke sikkert alle er kjent med de fire kortfargene spar, ruter, kløver og hjerter. La elevene få mulighet til å telle (oppgave 3) og dele ut (oppgave 4). Her er det delingsdivisjon. E-bok: I forbindelse med oppgave 4 finnes et regneark som elevene kan bruke for å se om de deler ut riktig antall kort. Elevene kan også legge inn flere eller færre deltakere. Ved arbeidet med oppgavene på side 40 bør elevene ha tilstrekkelig med konkretiseringsmateriell tilgjengelig, her hyssing. Nå får de erfaringer med målingsdivisjon. En delingsdivisjonsoppgave i denne konteksten kunne vært: Fire personer skal dele et 24 m langt tau likt seg imellom. Hvor langt tau får de hver? Dette synes kanskje å være en mindre naturlig problemstilling i denne konteksten. Ved arbeidet med penger (side 41) er vi tilbake til delingsdivisjon igjen. Elevene kan bruke lekepenger. E-bok: I oppgave 9 kan elevene prøve ut en interaktiv animasjon som viser hvordan de kan tenke når de skal dele 300 kr på to personer. I oppgave 12 kan de benytte et regneark til å dele forskjellige beløp på forskjellig antall personer. Regnearket regner kun med hele kroner og viser hva som ev. blir rest. KAPITTEL 4 side 19

21 Sidene Divisjon med 10 og 100 Det er en direkte kopling mellom oppgavene 13 og 14 (og 15 16). Vi får praktiske begrunnelser for hvordan vi dividerer med 10. Snakk med elevene om det! Likeledes for divisjon med 100 i oppgavene 18 og 19. Side 43 Divisjon med mat og drikke Disse to oppgavene kan nok bli en utfordring for en del av våre elever. De bør i alle fall bruke lommeregner her (hvis de ikke er i stand til å se svarene direkte i hodet). Sidene Tenk fram og tilbake Hensikten er her at elevene skal bli enda mer bevisst sammenhengen mellom multiplikasjon og divisjon. Oppgavene 27 og 28 kan elevene gjerne gjennomføre konkret med penger eller annet egnet materiell. I oppgave 28 kan vi spesielt vise dem teknikken med å holde over sifrene i dividenden, slik at bare ett av gangen kommer til syne. Eksempel: 64 : 2. Hold over 4-tallet. 6 tiere delt på 2 blir 3 tiere. Så tar vi fram enerne. 4 enere delt på 2 blir 2. Svaret blir altså 32. Tilsvarende kan vi gjøre med tresifrede tall, som 525 : 5. Først får vi 1 hundrer, så 0 tiere og til slutt 5 enere (oppgave 29b). Oppgave 36 er ment som bakgrunn for en samtale. KAPITTEL 4 side 20

Matematikk på småskoletrinnet

Matematikk på småskoletrinnet Bokmål Kartlegging av matematikkforståelse Matematikk på småskoletrinnet Kartlegging av matematikkforståelse Bjørnar Alseth Matematikk på småskoletrinnet Utdanningsdirektoratet 1998 Trykk: GAN Grafisk

Detaljer

KULERAMMA En helhetlig matematikkplan for barnehage, SFO og skole i Frogn kommune

KULERAMMA En helhetlig matematikkplan for barnehage, SFO og skole i Frogn kommune KULERAMMA En helhetlig matematikkplan for barnehage, SFO og skole i Frogn kommune Revidert 2011 M Å L E S A N G E N (Mel.: Vi lister oss.) Ti desimeter, det er like mye som en meter Og skal de måle mindre

Detaljer

LÆRERENS BOK MATEMATIKK FOR UNGDOMSTRINNET

LÆRERENS BOK MATEMATIKK FOR UNGDOMSTRINNET 9 LÆRERENS BOK MATEMATIKK FOR UNGDOMSTRINNET Grete Normann Tofteberg Janneke Tangen Ingvill Merete Stedøy-Johansen Bjørnar Alseth Innhold Dette er Maximum.... III Grunnleggende ferdigheter.... III Grunnbok...

Detaljer

Matematikk med leselist

Matematikk med leselist Matematikk med leselist Metodisk veiledning for lærere til elever på 5. - 7. trinn, som bruker punktskrift Hilde Havsjømoen, Ole Erik Jevne, Randi Kvåle, Oddvar Øyan STATPED SKRIFTSERIE NR. 43 Forord

Detaljer

Nasjonale prøver 18.09.2013

Nasjonale prøver 18.09.2013 Nasjonale prøver 18.09.2013 Veiledning til lærere Regning 8. og 9. trinn. Del 2 Bokmål Innhold Hvordan bruke resultatene i undervisningen?... 3 Oversikt over oppgavene til nasjonal prøve i regning 2013...

Detaljer

Veiledning til læreplanene i matematikk fellesfag

Veiledning til læreplanene i matematikk fellesfag 1 Veiledning til læreplanene i matematikk fellesfag Kapittel 1: Innledning Denne veiledningen gir praktiske eksempler på hvordan du som lærer kan arbeide med læreplanene i matematikk fellesfag og matematikk

Detaljer

INNLEDNING. Spørsmål til planen kan rettes til leder for arbeidet med planen; Kjetil Waaler, ved Brattås skole.

INNLEDNING. Spørsmål til planen kan rettes til leder for arbeidet med planen; Kjetil Waaler, ved Brattås skole. 1 2 INNHOLD Innledning.. s. 4 Regneferdigheter kan læres... s. 5 Antall, rom og form i barnehagen.. s. 7 Plan for antall, rom og form i barnehagen.. s. 8 Overgang barnehage skole s. 11 Regning i alle fag

Detaljer

REGNETRAPPA FOR BARNEHAGE OG SKOLE 2012

REGNETRAPPA FOR BARNEHAGE OG SKOLE 2012 REGNETRAPPA FOR BARNEHAGE OG SKOLE 2012 2 INNHOLD Innledning.. s. 3 Regneferdigheter kan læres... s. 4 Antall, rom og form i barnehagen.. s. 6 Plan for antall, rom og form i barnehagen.. s. 7 Overgang

Detaljer

Bildet er fra Colorado i USA og viser et vanningssytem som har flere navn, blant annet circle pivot irrigation.

Bildet er fra Colorado i USA og viser et vanningssytem som har flere navn, blant annet circle pivot irrigation. LÆRERENS D IGITALBOK 3 LDB Flere oppgaver Løsningsforslag Kapittelprøve Verktøyopplæring Twig-arbeidsark Kopioriginaler Kapittel 3 er geometrikapitlet. På 8. trinn har vi valgt å konsentrere oss om konstruk

Detaljer

Grunnhypotesen for prosjektet er at mange av de problemene disse ungdommene sliter med faglig i skolen, allerede er synlige på ungdomsskolen.

Grunnhypotesen for prosjektet er at mange av de problemene disse ungdommene sliter med faglig i skolen, allerede er synlige på ungdomsskolen. De siste åra har vi sett tendenser til at mange ungdommer dropper ut av videregående opplæring. I enkelte yrkesfaglige studieprogram kan frafallsprosenten komme opp i 30%. Også innen studieforberedende

Detaljer

Matematikk 1P. Hellerud videregående skole

Matematikk 1P. Hellerud videregående skole Matematikk 1P Hellerud videregående skole Forord til 1. utgave Denne boka dekker læreplanen i Matematikk 1P. Stoffet og oppgavene er valgt ut med tanke på den type oppgaver som har vist seg å være ganske

Detaljer

Oppfatninger av desimaltall

Oppfatninger av desimaltall Oppfatninger av desimaltall Gard Brekke I Nämnaren 22(3) beskrevs KIM-projektet. I denna artikel redovisas hur man kartlägger missuppfattningar hur man diagnostiserar elevers ofullständiga tankar kring

Detaljer

Matematikk 2P. Odd Heir Ørnulf Borgan John Engeseth Per Arne Skrede BOKMÅL

Matematikk 2P. Odd Heir Ørnulf Borgan John Engeseth Per Arne Skrede BOKMÅL Matematikk P Odd Heir Ørnulf Borgan John Engeseth Per Arne Skrede BOKMÅL Matematikk P dekker målene i læreplanen av 005 for Matematikk VgP i studieforberedende utdanningsprogram. H. Aschehoug & Co. (W.

Detaljer

Plan for kvalitetssikring. av opplæringen i de grunnleggende. regneferdighetene

Plan for kvalitetssikring. av opplæringen i de grunnleggende. regneferdighetene Utdanningssektoren Plan for kvalitetssikring av opplæringen i de grunnleggende regneferdighetene September 2012 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING s. 5 2. OPPBYGGING AV PLANEN s. 5 3. FORSKJELLEN PÅ FAGET

Detaljer

Tetra 9. Lærarrettleiing. Fellesutgåve. May Britt Hagen Synnöve Carlsson Karl-Bertil Hake Birgitta Öberg NORSKE SAMLAGET

Tetra 9. Lærarrettleiing. Fellesutgåve. May Britt Hagen Synnöve Carlsson Karl-Bertil Hake Birgitta Öberg NORSKE SAMLAGET etra 9. Innled. + Kap 1. 1-61 16.10.06 14:59 Side 1 May Britt Hagen Synnöve Carlsson Karl-Bertil Hake Birgitta Öberg Lærarrettleiing Fellesutgåve etra 9 DE NORSKE SAMLAGE etra 9. Innled. + Kap 1. 1-61

Detaljer

Ny plan nye lærebøker

Ny plan nye lærebøker Et løfte om kunnskap Nye læreverk er løfter om kunnskap. Et moderne læreverk er ikke lenger en bok mellom to permer. Et læreverk er en egen verden du kan velge å gå inni eller ei. I tillegg til grunnboka

Detaljer

3 Prestasjoner i matematikk

3 Prestasjoner i matematikk 3 Prestasjoner i matematikk Liv Sissel Grønmo og Ole Kristian Bergem I dette kapittelet presenteres flere typer resultater som viser elevenes prestasjoner i matematikk på henholdsvis 8. og 4. trinn. TIMSS

Detaljer

Nasjonale prøver 01.09.14

Nasjonale prøver 01.09.14 Nasjonale prøver 01.09.14 Veiledning til lærere Regning 5. trinn «Nasjonale prøver gir informasjon om hvordan elevene mestrer lesing, regning og engelsk» Bokmål Innhold 1 Nasjonal prøve i regning for 5.

Detaljer

MATEMATIKK I BARNEHAGEN

MATEMATIKK I BARNEHAGEN MATEMATIKK I BARNEHAGEN Idéhefte og erfaringer fra et kompetansehevingsprosjekt 8 NASJONALT SENTER FOR MATEMATIKK I OPPLÆRINGEN www.matematikksenteret.no Karen Omland og Gerd Åsta Bones MATEMATIKK I BARNEHAGEN

Detaljer

småskoletrinnet mellomtrinnet ungdomstrinnet videregående skole

småskoletrinnet mellomtrinnet ungdomstrinnet videregående skole Det er en stor glede å presentere dette temanummeret som for det meste er viet spill og matematikk. Jeg har lagt vekt på å lage det slik at lærere eller lærerutdannere skal kunne bruke det direkte i undervisningen.

Detaljer

MATEMATIKK FOR UNGDOMSTRINNET LÆRERENS BOK. Maximum 10 Lærerens bok er under utvikling. Denne versjonen er ikke endelig og feil kan derfor forekomme.

MATEMATIKK FOR UNGDOMSTRINNET LÆRERENS BOK. Maximum 10 Lærerens bok er under utvikling. Denne versjonen er ikke endelig og feil kan derfor forekomme. LÆRERENS OK MTEMTIKK FOR UNGDOMSTRINNET Grete Normann Tofteberg Janneke Tangen Ingvill Merete Stedøy-Johansen jørnar lseth Maximum 1 Lærerens bok er under utvikling. Denne versjonen er ikke endelig og

Detaljer

i praksis: Matematikk på 1.-4. trinn En filmbasert ressurspakke for internopplæringen i grunnskolen side

i praksis: Matematikk på 1.-4. trinn En filmbasert ressurspakke for internopplæringen i grunnskolen side : Matematikk på 1.-4. trinn En filmbasert ressurspakke for internopplæringen i grunnskolen side Innhold I praksis: Matematikk på 1.-4. trinn er en filmbasert flermedie-pakke med til sammen 47 filmer. Alle

Detaljer

Forord. tangenten barnehageheftet 1

Forord. tangenten barnehageheftet 1 Forord Dette er et spennende hefte som handler om hvordan barn i barnehagen lærer seg matematikk gjennom lek, samtale og andre aktiviteter, og hvordan barnehagepersonell kan støtte barna i deres utvikling.

Detaljer

Acta Didactica Oslo INSTITUTT FOR LÆRERUTDANNING OG SKOLEUTVIKLING UNIVERSITETET I OSLO

Acta Didactica Oslo INSTITUTT FOR LÆRERUTDANNING OG SKOLEUTVIKLING UNIVERSITETET I OSLO Acta Didactica Oslo 2/ i INSTITUTT FOR LÆRERUTDANNING OG SKOLEUTVIKLING UNIVERSITETET I OSLO Rapport fra kartleggingsprøver i tallforståelse og regneferdighet for 2. årstrinn og Vg1 Bjørnar Alseth, Inger

Detaljer

Tall og algebra Vg1 og Vg2

Tall og algebra Vg1 og Vg2 side 1 Tall og algebra Vg1 og Vg2 Veiledningen fordeler kompetansemålene i hovedområdet tall og algebra på tre gjennomgående emner: tallforståelse, de fire regneartene og algebra. Veiledningen tar også

Detaljer

Det er en stor glede å presentere dette temanummeret. Hun viser eksempler på utenomboklige aktiviteter,

Det er en stor glede å presentere dette temanummeret. Hun viser eksempler på utenomboklige aktiviteter, Det er en stor glede å presentere dette temanummeret som har fokus på matematikkundervisning på småskoletrinnet. Årene på småskolen legger grunnlaget for kunnskaper i og oppfatninger av faget, som ofte

Detaljer

Om reflektert og ureflektert moromatematikk

Om reflektert og ureflektert moromatematikk Noen ganger skjer det et kupp, et hyggelig og positivt kupp. Et slikt kupp har redaksjonen for TANGENTEN vært vitne til da vi skulle lage dette heftet i TANGENTEN. Lesere og bidragsytere har overtatt.

Detaljer

Matematikk 2P-Y. Hellerud videregående skole

Matematikk 2P-Y. Hellerud videregående skole Matematikk 2P-Y Hellerud videregående skole Forord til 1. utgave Denne boka dekker læreplanen i Matematikk 2P-Y. Stoffet og oppgavene er valgt ut med tanke på den type oppgaver som har vist seg å være

Detaljer

TEMAHEFTE. om antall, rom og form i barnehagen. Elin Reikerås

TEMAHEFTE. om antall, rom og form i barnehagen. Elin Reikerås TEMAHEFTE om antall, rom og form i barnehagen Elin Reikerås Innholdsfortegnelse Forord 5 Innledning 6 Matematikkens plass i barnehagen 8 Matematikken en del av barnas verden 8 Ikke bare nytte, men stor

Detaljer

QED 1 7. Matematikk for grunnskolelærerutdanningen. Bind 1 og 2. Interaktive tavler i matematikk. Av Peer Sverre Andersen

QED 1 7. Matematikk for grunnskolelærerutdanningen. Bind 1 og 2. Interaktive tavler i matematikk. Av Peer Sverre Andersen QED 1 7 Matematikk for grunnskolelærerutdanningen Bind 1 og 2 Interaktive tavler i matematikk Av Peer Sverre Andersen Innhold 1 Innledning... 3 2 Elektroniske tavler og programvare... 4 2.1 SMART Board

Detaljer