Tid: 18:00. Innkalline til Ekstraordinært Sameiermøte i Bolissameiet Solstadtunet. Sted: Nasle Aktivitetshus (Larkollveien 9L5) Dato: 17.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tid: 18:00. Innkalline til Ekstraordinært Sameiermøte i Bolissameiet Solstadtunet. Sted: Nasle Aktivitetshus (Larkollveien 9L5) Dato: 17."

Transkript

1 nnkalline til Ekstraordinært Sameiermøte i Bolissameiet Solstadtunet Det innkalles herved til ekstraordinært sameiermøte. Sted: Nasle Aktivitetshus (Larkollveien 9L5) Dato: 17. oktober 20ll Tid: 18:00 Agenda for dagen: 1. Velkomst,registreringavstemmeberettigede. 2. Godkjenning av møteinnkalling. 3. Valg av referent. 4. Valg av to personer til å skrive under protokollen. 5. nformasjon fra styret. 6. Saker til behandling 1. Husordensregler og vedtekter. 2. Parkering. Generelt. 3. Parkering. Gjester. 4. Parkering. Bil nr Parkering. Bruk av handicap plasser. 6. nnkledning av bakveggpe carporter. 1. Vasking av terrasser r 2. etg. 8. Maling av husene. 9. Maling av husene. Finansiering. 10. Vedlikeholdavfellesarealene. 11. Kommunikasjon mellom styret og sameieme. 12. Øknrngav felleskostnader. 13. Sameieres korrespondanse med styret. 14. Valg Alle sameiere oppfordres til å møte. De som ikke har anledning til å komme kan stille med fullmektig ved å fylle ut nedenstående fullmaktsskjema. Larkollen 10/10-11 Styret FULLMAKT Jeg gir herved fullmakt til å representere meg på ekstraordinært sameiermøte i Boligsameiet S olstadtunet. Sted og dato Underskrift

2 Sak 0. Diverse informasjon Vedtektenes $8 2.ledd. Låsekasser på inngangsdørene. Strøkasser. Styret ønsker å rette oppmerksomheten mot denne paragrafen i vedtektene. Denne gir styret relativt vide fullmakter. Det har dessverre festnet seg det inntrykket hos enkelte at omtrent alle situasjoner må være regulert gjennom vedteklene eller husordensreglene. Så er altså ikke tilfelle. Styret har m.a.o. fullmakt til å bestemme i de saker som ikke er regulert i lover, vedtekter og husordensregler. Det er viktig at alle merker seg dette. Hvis noen har problemer med disse, så finnes det hjelp å ffi. Trio Ving er klar over at disse er av dårlig kvalitet, og har derfor besluttet å erstatte disse vederlagsfritt. Det er bare å ringe Trio Ving på og oppgi at dere har problemer med låsekassen modell C 410. Da sender de en ny. Ekstra nøkler. Belastningsoppgave fra Trysilhus. Det er kjøpt inn og utplassert 3 stk strøkasser i tilfelle det skulle komme snø til vinteren. De av dere som mener det kan være fint å ha singel i disse, bes ta i et tak og ffi spadd singel opp i disse fra haugene rundt omkring. De av dere som ønsker ekstra med nøkler til inngangsdøren kan bestille det ved henvendelse til styret. Ettersom frakten fra nøkkelfirmaet er relativt høy, og den samme enten det bestilles en eller ti nøkler, så vil det være en fordel for alle å levere inn bestilling på flere nøkler. De som derfor ønsker å henge seg på oppfordres derfor til å gi styret beskjed med det første. Sist vi bestilte i januaq var prisen kr. 270,- pr. nøkkel og portoen var på k 180,-. Prisen kan være høyere idag. Styret har nå mottatt oppgave fra Trysilhus over hvor mye hver enkelt skal betale av bygningsforsikringen fra innflyttingsdatoen og fram til den datoen (l3-ll) da sameiet selv tegnet slik forsikring. Beløpene varierer mellom kr.2.682,- for de som flyttet inn først ( ) og kr. 250,- for de som flyttet inn 1 l/ De som har flyttet inn etter 1/3 d.å. skal ikke betale noe. Vi kommer tilbake med oppgave til hver enkelt senere. Sak 1. Husordensregler og vedtekter

3 Det har vært uklart hvilke vedtekter og husordensregler som er de gjeldende. Styret vedlegger derfor det som de mener nå er gjeldende. Forslag til vedtak: De vedtekter og husordensregler som ligger på Sameiets hjemmeside Solstadtunet.no pr. 17l0-11 er de som er gjeldende. Sak 2.Parkering. Generelt. Styret opplever stadig at enkelte ikke tar hensyn til de retningslinjer som Styret sender ut. Dette er uholdbart og lite inspirerende for videre deltagelse i styret. Vi minner i den forbindelse om det som ovenfor er nevnt ang. Vedtektenes $8 2.ledd. Samt våre informasjonsskriv av 1716-ll (kopi vedlagt) og (kopi vedlagt). Forslag til vedtak: De to nevnte informasjonsskriv innarbeides som en del av husordensreglene. Sak 3.Parkering. Gjester. Familien Mørkland i S.vn. 25 mener at det er behov for et parkeringsbevis for besøkende biler. Styret støtter ikke dette forslaget. Forslag til vedtak: Det trykkes opp Gjesteparkeringsbevis som alle besøkende skal ligge i frontruten. Sak 4.Parkering. Bil nr. 2. Familien Mørkland mener at alle som har mer enn 6n bil skal søke styret om å ffi parkere denne/disse på området. For denne/disse skal det utstedes et parkeringsbevis som skal ligge i frontruten. Styret støtter ikke dette forslaget. Forslag til vedtak: Alle sameiere som har flere enn 6n bil skal søke styret tillatelse for parkering av denne/disse. Det skal trykkes opp Parkeringsbevis som skal ligge i frontruten for denne/disse bilen(e). Sak 5.Parkering. Bruk av HC (handicap) plasser. Familien Mørkland mener at de tre HC plassene som står på reguleringsplanen kun skal kunne benyttes av de med <Godkjent parkeringsbevis for bevegelseshemmede> utstedt av kommunen. Til orientering nevner vi at både Plan- og Bygningsetaten i Rygge kommune og Trysilhus mener at det er helt opp til Sameiet selv til å bestemme bruken av disse. Styret støtter ikke dette forslaget.

4 Forslag til vedtak: Kun de med godkjent parkeringsbevis for bevegelseshemmede utstedt av kommunen har tillatelse til å benytte HC plassene. Sak 6.nnkledning av bakvegg på carporter. Det har fremkommet ønske om innkledning av bakveggen i carportene for husene 4 og 5. Dette først og fremst for å hindre snø i å drive inn. Styret har gitt sitt samtykke til det mot at alle kostnader, nabovarsler og søknad til kommunen besørges av de involverte. Det er en forutsetning at hele bakveggen kles inn. Styret støtter dette forslaget. Forslag til vedtak: Sameierne i hus 4 og 5 gis tillatelse til å kle inn bakveggen i carportene til disse husene. Søknad, nabovarsler og alle kostnader tas hånd om av de involverte. Det er en forutsetning at hele bakveggen kles inn. Sak T.Vasking av terrasser i 2. etg. Det oppstår et naturlig behov for fra tid til annen å vaske gulvet på terrassene i2. etg. Det har vist seg at dette vil kunne medføre ubehag og ekstraarbeid for de som bor under. Bl.a. vil skittent vann kunne renne nedover veggen. Forslag til vedtak: Vasking av terrassene i2. etg. skal alltid varsles den som bor under før vasking igangsettes. Det anbefales minimalt bruk av vann. den grad de som bor under blir skadelidende p.g.a. vaskingen, skal de i 2. etg. stå ansvarlig for oppretting av dette. Sak S.Maling av husene. Det er tidligere vedtatt at dette arbeidet skulle utføres på dugnad med oppstart i2011. Dette har det ikke vært mulig å fi til. Styret har kommet til at dette arbeidet bør settes bort til et malerfirma. Det er tre hovedgrunner for dette. Veggene bør vaskes med varmt vawrfør maling. Et firma vil kunne gi garanti på malingsarbeidet. Styret tror ikke klimaet for et felles dugnadsløft lenger er tilstede. For å være sikret at dette arbeidet skal kunne gjøres i2012, er det nødvendig å inngå avtale før nyttår. Det antas at prisen vil ligge på ca. k ,- pr. leilighet. Styret har pr. idag innhentet to tilbud. Finansieringen av dette er omtalt i sak nr. 9, så styret foreslår at det ikke stemme si sak nr. 8 før sak nr. 9 er gjennomgåltt. Forslag til vedtak: Maling av husene settes bort til et malerfirma. Styret gis fullmakt til å inngå en slik avtale. Sak 9. Maling av husene. Finansiering.

5 Forslag til vedtak: Som følge av at maling av husene nå vedtas at skal settes bort til et malerfirma, reiser spørsmålet seg om hvordan dette skal finansieres. Styret har fatt et uforbindtlig tilbud fra DnBNOR på lån av kr ,- over l0 år til en rente på 6,25yo. Denne renten vil måtte påregnes blir en annen når lånet evt. blir tatt opp til sommeren. Det er også et spørsmål om vi skal velge fastrente. Styret mener at den enkelte fritt må kunne innbetale sin andel, og dermed ikte bli belastet for felleslånet. Styret får i oppdrag å forhandle fram et tilbud på felleslan. De som ikke ønsker å benytte seg av dette, må gi styret beskjed om dette når et konkret tilbud foreligger fra banken. Styret pålegges å legge fram mest mulig eksakte tall omkring dette til ordinært sameiermøte over nyttår. Sak 10. Vedlikehold av fellesarealene. Fellesarealene kan naturlig deles i to: 1. De store grøntområdene 2. De små grøntområdene ved inngangspartiene. Ad 1: Kun et ffitall har tatt ansvar for klipping. Ad2: Det er fortsatt noe uklarhet om hvem som <disponered) hvilket område. Styret ser for seg at den beste løsningen er at arbeidet med å klippe gresset på begge områdene settes bort. Et dugnadsbasert opplegg tror vi vil kunne føre til <gnisninger>, samt at vi tror det blir vanskelig å finne et oppleg for å premiere de som tar i et tak. Styret har innhentet et tilbud på kr ,- for klipping20 ganger i perioden ll D.v.s. ca.6n gang pr. uke. Dette vilføre til en økning av fellesutgiftene pr. sameier på ca. kr. 115,- pr. måned. Ang. pkt. 2, så foreslår styret at det innarbeides i husordensreglene hvem som har ansvaret for hvilket område. Et evt. godkjent vedtak tar sitt utgangspunkt i <Utomhusplanen> (som står i mappen mottatt fra Trysilhus ved innflytting). Forslag til vedtak: Ad pkt. 1: Ad pkt. 2: Styret gis fullmakt til å inngå avtale med et firma for gressklipping av fellesarealene. Fullmakten har en kostnadsramme på kr ,- for klipping 20 ganger i perioden l/ Styret gis i oppdrag å innarbeide følgende i husordensreglene ang. fellesarealene ved inngangpartiene:

6 Stell og vedlikehold av fellesarealene ved inngangspartiene skal ivaretas som følger: Hus l: 8 arealer. Førsteetagene disponerer feltene 1, 3, 5 og7. Andreetagene disponerer feltene 2,4,6 og8 (regnet fra venstre). Hus 2: 1. etg.: felt 1 og etg.: felt2 og 4 (regnet fra høyre). Hus 3: Samme som hus 2,men her regnet fra venstre. Hus 4: 1. etg.: felt 1, 3 og 5 regnet frahøyre. 2. etg.: felt2,4 og 6 regnet fra hø.vre. Hus 5: Samme som hus 4, men nå regnet fra venstre. Hvert av husene står fritt til å gøre andre disponeringer, men da i samråd sameierne imellom. Det henstilles til alle å ikke benytte uteplassen under trappene opp til 2. etg. som ekstra <bod>. Spesielt gielder dette området utenfor gelenderet. Sak 11. Kommunikasion mellom stvret og sameierne. Forslag til vedtak: Familien Mørkland har uttrykt ønske om at alle beskjeder fua styret bør skje på mail. Dette fordi de ikke har mulighet for jevnlig å tømme sin postkasse. Papirbeskjeder kan også risikere å stikke seg bort blandt all reklamen. Styret støtter dette forslaget, men mener i så tilfelle at dette må gjelde <alle eller ingen>. Hvis dette blir vedtatt, må alle gi sin adresse til styret. All informasjon fra styret til sameiere skal skje på mail. Sak L2. Økning av felleskostnader Forslag til vedtak: Hvis det vedtas at felleslån skal tas opp for maling av husene og at vi setter bort gressklippingen, vil dette medføre økte utgifter på ca. hhv W.225,- og kr. 115,- pr. sameier pr. måned. Kostadene til felleslanet vil endre seg med endrede rentesats på det tidpunktet lånet evt. blir tatt opp. Månedlige fellesutgifter blir i så tilfelle å forandre tilsvarende. Nå er det slik at husene trenger jevnlig vedlikehold i form av vasking og maling også i framtiden. Ut fra de tilbudene vi har mottatt, må vi derfor sette av ytterligere kr. 350,- pr. måned pr. sameier for å kunne møte denne kostnaden. De månedlige fellesutgiftene økes fra l<r.750,- til kr 1.500,-. Økningen begrunner seg i økte utgifter til gressklipping kr. ll5,-, nedbetaling av felleslån kr.225,- og avsetting til framtidig maling kr.

7 350,-. Sak L3. Sameieres korrespondanse med stvret. Forslag til vedtak: Det har iløpet av sommeren kommet inn skriftlige klager på sameiere til styret. Styret er av den oppfatning at den klager gjelder ikke har krav på å få hvite hvem klagen kommer fra. Styret mener at de som skriftlig korresponderer med styret skal kunne føle seg sikre på at dette forblir mellom dem og styret. Styret gis ikke anledning til å oflentliggsøre korrespondanse med sameiere uten samtykke. Dette gjelder dog ikke hvis slik korrespondanse kan føre til juridiske eller økonomiske konsekvenser for sameiet. Sak 14. Valg. Forslag til vedtak: Sameiet har nå vært i virksomhet i litt over ett år. Det nåværende styret har vært helt bevisste på at vi ville se hvordan det hele bar seg adfør vi gikk ut med regler og retningslinjer for hvordan vi mente at ting burde være. Derfor har det også vært innkalt til unormalt mange ekstraordinære sameiermøter slik at alle skulle fi mulighet til å gi uttrykk for sine oppfatninger. Dette viser seg nå ikke bare å ha vært til fordel for styrets arbeid. Vi har hatt tildels mange og lange korrespondanser med sameiere som ikke har villet etterkomme styrets beslutninger da dette ikke alltid har vært å lese i sameiets vedtekter eller husordensregler. Dette har tatt mye av entusiasmen vekk fra flere av oss til å yte en innsats. Tre av styrets nåværende medlemmer ønsker derfor å trekke seg fra styret f.o.m. idag. Kai Kristiansen har sagl seg villig til å fortsette. For ikke å skape problemer hvis ikke nye er villige til å gå inn nå, har de som ønsker å gå ut sagt seg villige til å fortsette fram til ordinært sameiermøte over nyttar. De vil imidlertid kun gå på sparebluss og bare ta seg av de saker som ikke kan vente. For å sikre en framtidig kontinuitet i styret, tror vi det kunne være en fordel med en valgkomite. Dermed vil vi lettere kunne ffi inn medlemmer som har lyst og anledning. Ved benkeforslag på årsmøtene, blir det ofte (eller kanskje: til nød) til at noen sier ja bare fordi <ingen andre vil>. a) Det velges en valgkomite som skal sikre medlemmer til b) framtidige styrer. Sameiermøtet tar til etterretning atbjømhagman, Axel Staib c) og Kari Skjelbred går ut av styret og erstattes av nye ved valg. Alternativt til pkt. b, fortsetter de nevnte tre fram til ordinært årsmøte i2012.

8 lnformasjon ang. parkering på Sotstadtunet styret har fått en der henvenderser angående parkering på området vårt. vi ønsker derfor å presisere hvordan dette skar forstås. Det henstilles til alle å giøre seg kjent med hvor biloppstillings / gjesteparkerings - plassene er. Dette fremgår av det store oversiktskartet som vender ut mot Larkoilveien. Vi vil forsøke og få tir en oppmerking av prassene i røpet av sommeren/høsten. Her er noen presiseringer: 1. De som kun eier 1 bilskal benytte carport 2' Det er kun biler som tillates parkert i carport og på giesteprasser. campingvogner, bo-biler, båter og tilhengere tillates kun parkert på området i max 2 døgn. Tilhengere tillates inntil videre parkert i det nordvestre hjørnet av eiendommen (på den andre siden av kyststien) 3' Motorsykler og mopeder skal ikke parkeres på gjesteplasser. Vi kommer tilbake med informasjon om egnet parkering for disse senere,,7å_ /t

9 nformasjgn om parkering Trysilhus har giort Styret oppmerksom på at visse områder på feltet vårt er forbeholdt snumulighet for utryknings(ørre tøyer. Disse feltene er merket med rødt på vedlagte oversiktskart. Parkering på disse områdene er derfor ikke tillatt. Larkollen 28/8-11 Styret

10 ,s5ffi :E (s) -i /j \a t.- i i,1. / 'r-- a a a:ai al a1- ti t.-... a a,-- 7 -*-/ \;/ 4/ q.rlq( K*- -i*ru;.'/" in /r 7 q^ '$ \b / l.'+,tli li t lt ll t t t,, lr -,1.- T'," t li l, r r t, t r ) t T t r t ltt lt t t,,

Til beboere i Boligsameiet Mellomåsen Terrasse Trollåsen, 2011

Til beboere i Boligsameiet Mellomåsen Terrasse Trollåsen, 2011 Mars 2011 BLÅBOKA Boligsameiet Mellomåsen Terrasse Mellomåsveien 134 org.no: 975 466 809 1414 Trollåsen kontonummer: 6030 05 35189 nettsted: home.no.net/mellomas Til beboere i Boligsameiet Mellomåsen Terrasse

Detaljer

FJELDLUND BOLIGSAMEIE

FJELDLUND BOLIGSAMEIE FJELDLUND BOLIGSAMEIE ÅRSMELDING 2013 OG REGNSKAP 2013 Budsjett 2014 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2014 Tegningen viser siste utkast til utbygging av parkeringsplass Nord. Ta godt vare på dette heftet! Viktig

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING STENFELTBAKKEN GRENDELAG Langhus 2. oktober 2012 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus; Dagsorden Onsdag 17. oktober

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Langhus 7. mars 2013 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus; Dagsorden 1) Konstituering 2) Styrets årsberetning

Detaljer

Informasjonshefte for Oksval II Sameie

Informasjonshefte for Oksval II Sameie Informasjonshefte for Oksval II Sameie Innholdsfortegnelse 1. Forord 2. Historisk oversikt over Oksval II 3. Beskrivelse av sameieformen 4. Sameiermøtet 5. Styret 6. Fellesutgifter/vedlikeholdsfond 7.

Detaljer

PROTOKOLL. fra ordinært årsmøte 16. april 2008 i Frydendal Søndre Boligsameie. Avholdt: Røde Kors Sted: Asker. Møtet ble erklært for lovlig innkalt

PROTOKOLL. fra ordinært årsmøte 16. april 2008 i Frydendal Søndre Boligsameie. Avholdt: Røde Kors Sted: Asker. Møtet ble erklært for lovlig innkalt PROTOKOLL fra ordinært årsmøte 16. april 2008 i Frydendal Søndre Boligsameie Avholdt: Røde Kors Sted: Asker Møtet ble erklært for lovlig innkalt Sak 1: Konstituering 1.1 Valg av møteleder Som møteleder

Detaljer

Frydendal Søndre Boligsameie ORDINÆRT ÅRSMØTE 16. APRIL 2008 KL. 19.00

Frydendal Søndre Boligsameie ORDINÆRT ÅRSMØTE 16. APRIL 2008 KL. 19.00 Frydendal Søndre Boligsameie ORDINÆRT ÅRSMØTE 16. APRIL 2008 KL. 19.00 Innkalling Styrets årsberetning 2007 Regnskap 2007 Budsjett 2008 Frydendal Søndre Boligsameie Til sameierne Det innkalles til ordinært

Detaljer

REFERAT ORDINÆRT SAMEIERMØTE I KIRKERUDBAKKEN SAMEIE HOLDT DEN 26. MARS 2012

REFERAT ORDINÆRT SAMEIERMØTE I KIRKERUDBAKKEN SAMEIE HOLDT DEN 26. MARS 2012 REFERAT ORDINÆRT SAMEIERMØTE I KIRKERUDBAKKEN SAMEIE HOLDT DEN 26. MARS 2012 Mandag 26.03.12 kl. 19.00 ble det avholdt ordinært sameiermøte i Kirkerudbakken Sameie. Til stede var 21 sameiere med adgangskort.

Detaljer

INNKALLING TIL. ORDINÆRT SAMEIERMØTE (Generalforsamling) ONSDAG 2. APRIL 2014 kl 18.00. VESTLI SKOLE (stemmelokalene, inngang fra Vestlibakken)

INNKALLING TIL. ORDINÆRT SAMEIERMØTE (Generalforsamling) ONSDAG 2. APRIL 2014 kl 18.00. VESTLI SKOLE (stemmelokalene, inngang fra Vestlibakken) 0 Vestlibakken Boligsameie INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE (Generalforsamling) ONSDAG 2. APRIL 2014 kl 18.00 På VESTLI SKOLE (stemmelokalene, inngang fra Vestlibakken) (Registrering fra kl 17.30) 1

Detaljer

Innkalling til Sameiermøte 30. april 2015 kl. 18.00. - Registrering fra kl. 1730 Vestli skole

Innkalling til Sameiermøte 30. april 2015 kl. 18.00. - Registrering fra kl. 1730 Vestli skole Innkalling til Sameiermøte 30. april 2015 kl. 18.00 - Registrering fra kl. 1730 Vestli skole 1 Kjære seksjonseier i Velkommen til ordinært sameiermøte Oslo, 24.mars 2015 Innkallingen du holder i hånden

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2013

Innkalling til ordinært sameiermøte 2013 2 Sletteløkka Boligsameie Innkalling til ordinært sameiermøte 2013 Ordinært sameiermøte i Sletteløkka Boligsameie avholdes onsdag 10.04.2013 kl. 18:30 i Veitvet Eldresenter. Til behandling foreligger:

Detaljer

Denne kontrollseddel bes i utfylt og signert stand leveres ved fremmøte på ordinært sameiermøte 21.04.2015. Sameiers navn: Sameiers adresse:

Denne kontrollseddel bes i utfylt og signert stand leveres ved fremmøte på ordinært sameiermøte 21.04.2015. Sameiers navn: Sameiers adresse: Sameiet Eugenies gate 4 NAVNESEDDEL OG/ELLER FULLMAKT ORDINÆRT SAMEIERMØTE 21. april 2015 Sameiet Eugenies gate 4 Denne kontrollseddel bes i utfylt og signert stand leveres ved fremmøte på ordinært sameiermøte

Detaljer

VEDTEKTER FOR LØVLIA BOLIGSAMEIE

VEDTEKTER FOR LØVLIA BOLIGSAMEIE Vedtekter for Løvlia Boligsameie, vedtatt på sameiermøte 23/4-2014 1 Løvlia Boligsameie Siden 1989................................................ VEDTEKTER FOR LØVLIA BOLIGSAMEIE Vedtatt i sameiermøte

Detaljer

informasjon INFORMASJON TIL EIERE/BEBOERE I DYRE HALSESGT. 9 OG 11

informasjon INFORMASJON TIL EIERE/BEBOERE I DYRE HALSESGT. 9 OG 11 informasjon INFORMASJON TIL EIERE/BEBOERE I DYRE HALSESGT. 9 OG 11 INFORMASJON INNHOLD Bakgrunn... 3 Til deg som eier... 4 Til deg som leietaker... 5 Søppelhåndtering... 6 Heiser og heisstans... 7 Boder...

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Lørenplatået

Til seksjonseierne i Sameiet Lørenplatået 1 Sameiet Lørenplatået Til seksjonseierne i Sameiet Lørenplatået Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 I HØGLIA BORETTSLAG

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 I HØGLIA BORETTSLAG INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 I HØGLIA BORETTSLAG Tirsdag, 16.juni 2015, kl. 18:00 Sted: Elias Blix (A13) på Universitetet i Nordland TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1 KONSTITUERING A) Valg

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 Ordinært sameiermøte i, avholdes torsdag 23. april 2009, kl. 19.00 i Samlingssalen, Kjelsås skole. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

SAMEIET SINSENTOPPEN II ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2013 PROTOKOLL VEDTEKTER HUSORDENSREGLER ORDENSREGLER FOR GARASJEN

SAMEIET SINSENTOPPEN II ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2013 PROTOKOLL VEDTEKTER HUSORDENSREGLER ORDENSREGLER FOR GARASJEN SAMEIET SINSENTOPPEN II ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2013 PROTOKOLL VEDTEKTER HUSORDENSREGLER ORDENSREGLER FOR GARASJEN VEDTEKTER for Sameiet Sinsentoppen II fastsatt på konstituerende sameiermøte 13.september

Detaljer

TIL ALLE BEBOERE OG ANDELSEIERE I SKOGTUN BORETTSLAG AL SMØRBUKKVEGEN 1-23

TIL ALLE BEBOERE OG ANDELSEIERE I SKOGTUN BORETTSLAG AL SMØRBUKKVEGEN 1-23 www.skogtunbrl.no TIL ALLE BEBOERE OG ANDELSEIERE I SKOGTUN BORETTSLAG AL SMØRBUKKVEGEN 1-23 1. DESEMBER: SKIFT BATTERI I RØYKVARSLER OG VEND PÅ BRANNSLUKKER PRAKTISK INFORMASJON Styret Styrets mobil:

Detaljer

INFORMASJON OM ØSTLI BOLIGSAMEIE

INFORMASJON OM ØSTLI BOLIGSAMEIE Informasjonsperm 07.02.2009 Side 1 av 28 INFORMASJON OM ØSTLI BOLIGSAMEIE Denne permen skal gi kortfattet informasjon om Østli Boligsameie, og er primært ment som en introduksjon for nye beboere. Likevel

Detaljer

Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Tiedemannsjordet

Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Tiedemannsjordet 1 E/S Tiedemannsjordet Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Tiedemannsjordet Velkommen til sameiermøte, den 9. april kl 18. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret

Detaljer

FORORD. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss.

FORORD. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss. FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss. Brosjyren er tilgjengelig i elektronisk form på vår internettside www.jussbuss.no. Ved henvendelse til oss kan du også få brosjyren i

Detaljer

Boligsameiet Lunderåsen

Boligsameiet Lunderåsen Ordinært sameiermøte i Boligsameiet Lunderåsen 2010 Tid: Onsdag 17. mars 2010, kl 18.00 Sted: Vesterskauen skole www.boligsameiet lunderasen.no Innkalling til ordinært sameiermøte 2010 i Boligsameiet Lunderåsen

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Sloreåsen Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

ÅRSBERETNING LØVLIA BOLIGSAMEIE

ÅRSBERETNING LØVLIA BOLIGSAMEIE Løvlia Boligsameie Siden 1989............................................... ÅRSBERETNING LØVLIA BOLIGSAMEIE 2002 ẋx Styret i Løvlia Boligsameie har i 2002 bestått av følgende medlemmer: Katrine Haugli

Detaljer

V E D T E K T E R for Sameiet Bergsjø Høyfjellsleiligheter

V E D T E K T E R for Sameiet Bergsjø Høyfjellsleiligheter V E D T E K T E R for Sameiet Bergsjø Høyfjellsleiligheter (revidert etter reseksjonering fastsatt i sameiermøte 20.03.2008) (revidert etter endring i driftsmodell, vedtatt i sameiermøtet 03.04.2015) 1

Detaljer

Sørumsand Park Sameie

Sørumsand Park Sameie Sørumsand Park Sameie VEDTEKTER for Sørumsand Park seksjonssameie (Fastsatt på konstituerende sameiermøte 11. august 2011, med endringer i sameiermøte 11. mars 2014 og 11. mars 2015) 1. Navn og opprettelse

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMEIET VERKET FELT 4

VEDTEKTER FOR SAMEIET VERKET FELT 4 VEDTEKTER FOR SAMEIET VERKET FELT 4 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31 Vedtatt 05.10.11, endret 10.10.12 Sist endret på sameiermøte 31.03.14 1. Navn / formål / eiendommen Sameiets navn

Detaljer

ER UNGINFO PRESENTER

ER UNGINFO PRESENTER UNGINFO PRESENTERER Møllergata 3, 0179 Oslo Tlf: 24 14 98 20 Man-Fre 11-17 Lør 12-17 Spør oss om alt! www.ung.info www.facebook.com/unginfo post@ung.info UngInfo drives av UngOrg Barne og Ungdomsorganinasjonene

Detaljer

Sameiet Kystad Terrasse

Sameiet Kystad Terrasse Sameiet Kystad Terrasse Innkalling til Årsmøtet 2007 I Byåsen Kirke (Tidligere Halset Kirke) torsdag 26.04.2007. kl. 19.00 1. Årsmøtets lovlige innkalling. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Åpning

Detaljer