Forslag til planprogram til offentlig ettersyn. Ortofoto av Lystlunden med planavgrensning inntegnet (Ortofoto Vestfoldkart)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forslag til planprogram til offentlig ettersyn. Ortofoto av Lystlunden med planavgrensning inntegnet (Ortofoto Vestfoldkart)"

Transkript

1 Ny videregående skole og ny idrettshall i Lystlunden nord gnr/bnr 125/335 og del av gnr/bnr 125/307 med flere i Horten kommune Detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram til offentlig ettersyn Ortofoto av Lystlunden med planavgrensning inntegnet (Ortofoto Vestfoldkart)

2 Hortenskogen Strandpromenaden Oregata Kanalen Lystlunden Ill 01 Planens avgrensning 3

3 Fagkyndig er Arkitektskap as på vegne av Vestfold Fylkeskommune og Horten kommune. Forslaget kan sees hos Vestfold Fylkeskommune, og hos Horten kommune, Bemerkninger sendes til: Arkitektskap v/ sivilarkitekt Tom Wassum Torggata Oslo tlf: Kopi av bemerkninger sendes til: Horten kommune, Postboks Horten Vestfold fylkeskommune Pb Tønsberg Att: Helen Rany Olsen Høringsperioden settes til minimum 6 uker og frist for innsendelse av merknader er

4 Sammendrag Bakgrunn og formål med tiltaket Den videregående skolen i Horten er i dag spredt på flere lokaliteter i Horten sentrum; i Bekkegata 2, Skippergata 6 og i Strandpromenaden 30. Vestfold fylkeskommune (VFK) skal samlokalisere og styrke det videregående skoletilbudet i Horten i et nytt og moderne skoleanlegg. Fylkestinget vedtok i Fylkestingmøtet å gå videre med planene for ny skole, med lokalisering i Lystlunden nord i Horten. Ny mulighetsstudie og entreprisemodell ble behandlet av Fylkestinget sak 93/14 og enstemmig vedtatt. Vedtaket er som følger: 1. Ny videregående skole i Horten bygges i Lystlunden nord, og dette legges til grunn for det videre planarbeidet og prosjektgjennomføringen. 2. Fylkesrådmannen gis fullmakt til å inngå intensjonsavtale om makeskifte med Horten kommune i tråd med forutsetningene i saken. 3. Utbyggingen av Horten videregående skole gjennomføres som «Konkurransepreget dialog». 4. Resultat av prekvalifisering legges fram som egen sak til Fylkestinget. 5. Horten videregående skole planlegges ferdig til skolestart høst Løsningen for idrettsfasiliteter legges fram som egen sak for Fylkestinget. 7. Forprosjektet for bygging av ny videregående skole i Horten legges fram som egen sak for Fylkestinget. 8. Ny tannklinikk for Horten planlegges som en integrert del av ny videregående skole. Vedtaket innebærer at Sentrum tannklinikk skal flyttes inn i det nye bygget. Horten kommune har stilt et tomteareal i nordre del av parkområdet til disposisjon for skoleformålet. Området er avgrenset av Oregata, Strandpromenaden, Hortenshallen og Lystlunden stadion. Horten kommune har parallelt med dette utredet forslag til plassering av ny hall for håndball i samme område. Man ser for seg 2 nye spilleflater til håndball til høyere divisjoner, som også skal kunne brukes som flerbrukshall, delt inn i 4 baner. Hallen vil ikke dekke arenakravet til Postenligaen, men planlegges for ca tilskuere. Hallen vil dekke idrettens og skolens primære behov. (Ingen sambruk av kantiner, styrkerom etc.) Hallen vil få buet takform og tegl på bakkenivå. Energistandard vil være minst TEK 10. Horten kommunestyre vedtok følgende vedr ny idrettshall i Lystlunden: 1. Ny idrettshall i Lystlunden (alt. B) søkes innarbeidet i budsjett og handlingsplan 2. Hallen driftes som et selvstendig objekt hvor inntekter og utgifter balanseres 3. Det inngås forpliktende avtaler med Idretten i Horten og Vestfold fylkeskommune om leie av hallen før prosjektstart 4. Behovet for parkering i forbindelse med ny idrettshall i Lystlunden ses i sammenheng med parkering for ny videregående skole. Dette innebærer at fylkeskommunen i samarbeid med Horten kommune skal arbeide videre med en samordnet løsning for et styrket idrettstilbud knyttet til Hortenshallen og idrettsanleggene i Lystlunden, der også bygging av en ny idrettshall i regi av Horten kommune er et alternativ. I tråd med krav i kommuneplanens arealdel skal det utarbeides detaljregulering av Lystlunden nord, felt H9. Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for: - bygging av ny videregående skole - bygging av ny idrettshall 5

5 - sambruk mellom skole og idrettsaktiviteter - offentlighetens tilgang til park og idrettsområder Krav om konsekvensutredning Ny skole og ny idrettshall forventes å få et samlet bruksareale som overstiger m2 og en investeringsramme på mer enn 500 mill NOK. Tiltaket skal derfor konsekvensutredes i henhold til plan- og bygningslovens første ledd, jfr. 4-2 med tilhørende forskrifts 2 punkt f, jfr. Vedlegg I, punkt 1. Planområdets beliggenhet og størrelse Planområdet med adressen Strandpromenaden 29 og del av Lystlunden 1-3, ligger i nord-østre randsone av Horten sentrum og er en del av idretts- og parkområdet Lystlunden. Planområdet omfatter også del av Moloveien 3, 5 og 9, samt del av Oregata og del av Strandpromenaden, samt krysset mellom Oregata og Strandpromenaden, slik at parkering og nødvendige trafikale løsninger til skole og idrettsanlegg kan avklares i planen. Planområdet utgjør i alt m2. Dette innbefatter de offentlige parkarealene, Lystlunden stadion med tribuner, Hortenshallen og tilhørende parkering til idrettsanleggene med innkjøringer fra Strandpromenaden, del av Moloveien 3, 5 og 9, samt del av offentlig (kommunal og fylkeskommunal) veggrunn. Eierforhold Gnr/bnr 125/335 Strandpromenaden 29 (hele). Eier Horten kommune. Gnr/bnr 125/307 del av Lystlunden, adresse Lystlunden 1 og 3. Eier Horten kommune. Gnr/bnr 129/331 deler av Kanalområdet 2 (innenfor planen er det deler av Oregata, del av Bromsjordet. Flere adresser er knyttet til eiendommen). Eier Horten kommune. Gnr/bnr 125/260 del av Moloveien 5 og 9 (del av Kanalområde 1 ). Eier Horten kommune. Gnr/bnr 125/258 del av Moloveien 3. Eier OSWO eiendom. Gnr/bnr 9310/3 del av Strandpromenaden og Oregata. Eier Vestfold Fylkeskommune. Gnr/bnr 9801/7 del av Veigrunn Bekkegata Torggata (innenfor planen er det del av Oregata). Eier Horten kommune. Tiltaket og alternativene Tiltakene innebærer formålsendring av deler av eksisterende park- og idrettsområder, med bygging av ny skole med tilhørende utearealer og parkeringsarealer, samt bygging av ny idrettshall. I tillegg til 0-alternativet (referansealternativet) foreligger 2 utbyggingsalternativer. Utbyggingsalternativene viser ulike løsninger for gymsaler for skolen og spilleflater til idrettsformål. Alternativ 1: Ny videregående skole med et bruttoareal på ca m2. I tillegg kommer eget idrettsbygg på ca 1700 m2 som dekker skolens behov for gymsaler som en integrert del av ny skole på egen tomt. Hortenshallen bevares som i dag. Alternativet baserer seg på at det ikke bygges ny frittliggende idrettshall og at skolen skal benytte eksisterende Hortenshallen som del av sitt behov for gymsaler. Alternativ 2: Ny videregående skole med et bruttoareal på ca m2, men uten bygging av eget integrert idrettsbygg. Dagens idrettshall bevares og det bygges ny frittliggende idrettshall med to spilleflater for håndball på ca 3500 m2 brutto. Hallen skal dekke skolens behov for gymsaler og Horten kommunes behov for nye spilleflater. Det er en målsetting at valg av utbyggingsalternativ avklares i forbindelse med utarbeidelse av konsekvensutredningen og at reguleringsplanforslaget kun fremmes med ett reguleringsalternativ. Som del av konsekvensutredningen skal endelig plassering og avgrensning for ny vg skole og evt idrettshall avklares. 6

6 Hovedproblemstillinger Overordnede planer og mål Det skal vurderes om planforslaget er i konflikt med overordnede planer og mål eller om det bidrar til måloppfyllelse i overordnede planer. I drøftingen vil det bli lagt spesiell vekt på forholdet til følgende planer: Kommuneplanens arealdel (under rullering) Kommunedelplan for Horten sentrum (under rullering) Stedsutforming og miljø Tiltakene forslås lokalisert i et område med betydelige verdier som park-, rekreasjons- og idrettsområde. Tomta som er avsatt til skoleformål er relativt smal i forhold til omfang av tiltaket. Skolens plassering, fotavtrykk, høyder, siktlinjer, trafikk, gang- og kjøreadkomster, parkering og forholdet til parklandskap og tilstøtende kirkegård er forventede problemstillinger som må avklares i planen. Tilsvarende avklaringer skal gjøres for evt ny idrettshall. Parkeringsarealer i området mellom Strandpromenaden og Kanalen må avklares ift kulturmiljøfredningen av Karljohansvern. Utredningstemaer (Utdypende beskrevet i kap 3.2) Overordnede planer og mål Det skal vurderes om planforslaget er i konflikt med overordnede planer og mål eller om det bidrar til måloppfyllelse. Risiko- og sårbarhet Det skal gjennomføres en Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) for planområdet. Også eventuelle konsekvenser i bygge og anleggsperioden skal utredes. Stedsutvikling Positive og negative konsekvenser for Horten sentrum og planområdets nærområde som følge av planforslaget, skal utredes. Landskap Konsekvenser for landskap og landskapsrom skal utredes. Verneverdier og kulturminner Konsekvenser for eksisterende kulturminner og kulturmiljø skal utredes. Del av planområdet mot Kanalen ligger innenfor grense for områdefredningen av Karljohansvern. Friluftsliv og idrettsaktiviteter Konsekvenser for allmenhetens og den organiserte idrettens bruk av parkområder og idrettsarenaer og muligheter for sambruk mellom idrett og skole skal utredes. Miljøfaglige forhold Det skal utredes om planforslaget har konsekvenser for biologisk mangfold. 7

7 Grunnforhold Grunnforholdene skal utredes både i forhold til konsekvenser for tiltaket og om utbyggingen vil få konsekvenser for tilgrensende bygg og anlegg. Trafikkforhold Konsekvensene for biltrafikk, gang- og sykkeltrafikk, kollektivtrafikk, parkering, adkomster og parkeringsdekning skal utredes. Barn og unges interesser Det skal utredes hvordan barn og unges interesser blir berørt og hvordan disse interessene kan ivaretas. Energibruk og klimaregnskap Energibruk og klimaregnskap for ny skole og idrettshall skal utredes. Miljøprogram Behov for eget miljøprogram skal utredes. Temaer som skal belyses i planbeskrivelsen I tillegg til de ovenfor nevnte utredningstemaer skal følgende tema, som vurderes å være relevante planfaglige tema, men som ikke ansees å ha vesentlig konsekvenser for miljø og samfunn eller som fanges opp av forskriftskrav, belyses grundig i forslagsstillers planbeskrivelse: Universell utforming Estetikk og byggeskikk Sosial infrastruktur Teknisk infrastruktur Uteoppholdsarealer (MUA) 8

8 INNHOLD 1. DEL 1 MÅL OG RAMMER Innledning Bakgrunn Formål med planarbeidet/tiltaket Vurdering av utredningsplikt Planområdet Beliggenhet, beskrivelse og avgrensning Eierforhold Dagens situasjon Kort historikk Horten by og omgivelser Lystlundens historie og utvikling Planstatus og andre rammebetingelser Overordnede planer og føringer Gjeldende regulering Pågående planarbeid DEL 2 PROBLEMSTILLINGER Antatte problemstillinger Begrunnelse for krav til utredningsalternativer DEL 3 KRAV TIL PLANPROSESS OG UTREDNINGER Utredningsalternativer alternativet Alternativ Alternativ Utredningstemaer Overordnede planer og mål Risiko- og sårbarhet, herunder ROS i anleggsperioden Stedsutvikling Landskap Verneverdier og kulturminner Friluftsliv og idrettsaktiviteter Miljøfaglige forhold Grunnforhold Trafikkforhold Barn og unges interesser Energibruk og klimaregnskap Miljøprogram Temaer som skal belyses i planbeskrivelsen Metode Utredningsmetode Framstillingsmetode Videre planprosess og medvirkning

9 1. DEL 1 MÅL OG RAMMER 1.1 Innledning Bakgrunn Den videregående skolen i Horten er i dag spredt på flere lokaliteter i Horten sentrum; i Bekkegata 2, Skippergata 6 og i Strandpromenaden 30. Vestfold fylkeskommune (VFK) skal samlokalisere og styrke det videregående skoletilbudet i Horten i et nytt og moderne skoleanlegg. Fylkestinget vedtok i Fylkestingmøtet å gå videre med planene for ny skole, med lokalisering i Lystlunden nord i Horten. Ny mulighetsstudie og entreprisemodell ble behandlet av Fylkestinget sak 93/14 og enstemmig vedtatt. Vedtaket er som følger: 1. Ny videregående skole i Horten bygges i Lystlunden nord, og dette legges til grunn for det videre planarbeidet og prosjektgjennomføringen. 2. Fylkesrådmannen gis fullmakt til å inngå intensjonsavtale om makeskifte med Horten kommune i tråd med forutsetningene i saken. 3. Utbyggingen av Horten videregående skole gjennomføres som «Konkurransepreget dialog». 4. Resultat av prekvalifisering legges fram som egen sak til Fylkestinget. 5. Horten videregående skole planlegges ferdig til skolestart høst Løsningen for idrettsfasiliteter legges fram som egen sak for Fylkestinget. 7. Forprosjektet for bygging av ny videregående skole i Horten legges fram som egen sak for Fylkestinget. 8. Ny tannklinikk for Horten planlegges som en integrert del av ny videregående skole. Vedtaket innebærer at Sentrum tannklinikk skal flyttes inn i det nye bygget. Horten kommune har stilt et tomteareal i nordre del av parkområdet til disposisjon for skoleformål. Området er avgrenset av Oregata, Strandpromenaden, Hortenshallen og Lystlunden stadion. Horten kommune har parallelt med dette utredet forslag for plassering av ny hall for håndball i samme område. Horten kommunestyre vedtok følgende vedr ny idrettshall i Lystlunden: 1. Ny idrettshall i Lystlunden (alt. B) søkes innarbeidet i budsjett og handlingsplan 2. Hallen driftes som et selvstendig objekt hvor inntekter og utgifter balanseres 3. Det inngås forpliktende avtaler med Idretten i Horten og Vestfold fylkeskommune om leie av hallen før prosjektstart 4. Behovet for parkering i forbindelse med ny idrettshall i Lystlunden ses i sammenheng med parkering for ny videregående skole. Dette innebærer også at fylkeskommunen i samarbeid med Horten kommune skal arbeide videre med en samordnet løsning for et styrket idrettstilbud knyttet til Hortenshallen og idrettsanleggene i Lystlunden, der også bygging av en ny idrettshall er et alternativ. I tråd med krav i kommuneplanens arealdel skal det utarbeides detaljregulering av Lystlunden, felt H9. 10

10 Ill 02. Utsnitt av plankart, kommuneplanens arealdel som viser felt H9 (Kilde Horten kommune) Formål med planarbeidet/tiltaket Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for: - bygging av ny videregående skole - bygging av ny idrettshall - sambruk mellom skole og idrettsaktiviteter - offentlighetens tilgang til park og idrettsområder Vestfold Fylkeskommune ønsker å vektlegge gode energiløsninger / redusert energibehov. Energikonsept for prosjektet skal utredes gjennom egen mulighetsstudie. Alternative energiløsninger utredes gjennom studien. Prosjektet skal gjennomføres med et så gunstig klimagassregnskap som mulig innenfor en fornuftig kost/ nytte vurdering. Det skal gjennomføres et mulighetsstudie på bruk av tre som byggemateriale. I studien vil vurdering av ulike byggematerialer og deres påvirkning av klimagassregnskapet inngå. Vestfold fylkeskommune ønsker i sine prosjekter bygg som støtter opp under den funksjonen det skal fylle, skape identitet for elever og ansatte godt tilpasset situasjonen og stedet. Horten kommune har parallelt med dette utredet forslag for plassering av ny hall for håndball i samme område. Man ser for seg 2 nye spilleflater til håndball til høyere divisjoner, som også skal kunne brukes som flerbrukshall, delt inn i 4 baner. Hallen vil ikke dekke arenakravene til Postenligaen, men planlegges til ca tilskuere. Den vil dekke idrettens og skolens primære behov. (Ingen sambruk av kantiner, styrkerom etc.) Hallen vil få buet takform og tegl på bakkenivå. Energistandard vil være minst TEK 10. I utredning om ny idrettshall i Lystlunden, datert 22. sept 2014, har Horten kommune definert krav til bygningen der løsninger som sikrer lave energikostnader framheves. For nybygg har kommunen gjennom miljø- og klimahandlingsplanen definerte målsettinger om bruk av fornybar energi herunder jordvarme eller andre tilsvarende løsninger. 11

11 Vurdering av utredningsplikt Ny skole sammen med ny idrettshall forventes å få et samlet bruksareale på over m2 og en investeringsramme på mer enn 500 mill NOK. Tiltaket skal derfor konsekvensutredes i henhold til plan- og bygningslovens første ledd, jfr. 4-2 med tilhørende forskrifts 2 punkt f jfr. Vedlegg I, punkt Planområdet Beliggenhet, og avgrensning Planområdet med adressen Strandpromenaden 29 og del av Lystlunden 1-3, ligger i nord-østre randsone av Horten sentrum og er en del av idretts- og parkområdet Lystlunden. Planområdet omfatter også del av Moloveien 3, 5 og 9, samt del av Oregata og del av Strandpromenaden, samt krysset mellom Oregata og Strandpromenaden, slik at parkering og nødvendige trafikale løsninger til skole og idrettsanlegg kan avklares i planen. Planområdet avgrenses av Kirkegården i nord, parkarealer (del av Lystlunden) i vest, idrettsanlegg i syd, og i øst kanalen og idrettsbanen øst for Strandpromenaden. Ill. 03. Kart med planavgrensning og gnr/bnr Eierforhold innenfor planområdet og planområdets størrelse Gnr/bnr 125/335 Strandpromenaden 29 (hele), eier Horten kommune. 12

12 Gnr/bnr 125/307 del av Lystlunden, adr Lystlunden 1 og 3. Eier Horten kommune Gnr/bnr 129/331 deler av Kanalområdet 2 (innenfor planen er det deler av Oregata og del av Bromsjordet. Flere adresser er knyttet til eiendommen). Eier Horten kommune. Gnr/bnr 125/260 del av Moloveien 5 og 9 (del av Kanalområde 1 ). Eier Horten kommune. Gnr/bnr 125/258 del av Moloveien 3. Eier OSWO eiendom. Gnr/bnr 9310/3 del av Strandpromenaden og Oregata. Eier Vestfold Fylkeskommune. Gnr/bnr 9801/7 del av Veigrunn Bekkegata Torggata (innenfor planen er det del av Oregata). Eier Horten kommune. Planområdet utgjør i alt m2. Dette innbefatter de offentlige parkarealene, Lystlunden stadion med tribuner, Hortenshallen og tilhørende parkering til idrettsanleggene med innkjøringer fra Strandpromenaden, del av Moloveien 3, 5 og 9, samt del av offentlig (kommunal og fylkeskommunal) veggrunn Dagens situasjon Beskrivelse av planområdet Planområdet ligger på en flate ca på cote +4,0 mellom østre sentrumsrand av Horten og Kanalen. Mellom Horten stadion og Oregata består planområdet av åpne parkmessig plenarealer, med randvegetasjon av store løvtrær både langs Oregata og Horten stadion. Framtredende er de store trærne med misteltein som vokser langs Oregata. Lenger øst, mot Strandpromenaden, er det felt med nyplantet nåletrær. Langs Strandpromenadens vestside går plenarealene over i parkeringsarealer for idrettsbanene og Hortenshallen. Sentralt i planområdet ligger Hortenshallen og Horten stadion med sin tribunevoll mot vest og nord. Idrettsområdet er avgrenset i vest mot parken av et nettinggjerde. I vest omfatter planområdet parkområdet mellom idrettsområdet og nordre del av hovedgangveien nord syd gjennom parken opp til Bekkegata. Gangveien er inkludert i planen. I øst, mellom Strandpromenaden og ut mot Kanalen omfatter planen et delvis skogbevokst grøntareale mellom treningsbanen og næringsbygget i syd (Moloveien 3). Planområdet inkluderer en mindre del av bueskytterbanen som ligger langs kanalen. 13

13 Ill. 04. Flyfoto av planområdet med omgivelser sett nordover med Indre havn og Karljohansvern i bakgrunnen. Hortenshallen og Horten stadion midt i bildet. (kilde Google.com) Ill Til venstre Horten stadion sett mot nord. Til høyre gangveien i Lystlunden som er planens vestre avgrensning, sett fra Oregata (fotos Arkitektskap as) Ill Til venstre Lystlunden nord sett fra Oregata og til høyre Oregata sett mot Strandpromenaden (fotos Arkitektskap as) Ill Til venstre Lystlunden nord med Horten vg avd Bekkegata i bakgrunnen og til høyre Strandpromenaden med Hortenshallen i bakgrunnen (Fotos Arkitektskap as) Beskrivelse av planområdets nærmeste omgivelser Lystlunden utenfor planområdet består i dag av offentlige parkarealer med plener, gangveier, andedam og musikkpaviljong i vest, søndre deler av Lystlunden idrettspark med kunstgressbane mm, og klubbhus for Sportsklubben Falk I Lystlunden, mellom Falks lokaler og musikkpaviljongen, står et også et eldre tømmerhus som er klubblokaler for Horten Skøyteklubb. Mot nord ligger Oregata, som er den gamle hovedveien mellom Horten gård, senere Karljohansvern, og Borre kirke. Denne veien kan være anlagt allerede i middelalderen. På nordsiden av Oregata ligger Horten kirkegård med kapell. I vest, på motsatt side av Bekkegata, ligger den ene avdelingen til Horten vg skole, opprinnelig den gamle middelskolen i Horten. Langs Lystlundens vestside mellom Skippergata og Lystlunden er det i hovedsak 14

14 boligbebyggelse av urban og sammensatt karakter, med Horten vg skole avd Skippergata lengst mot syd. Mot øst grenser Lystlunden mot Strandpromenaden, som tidlig på 1970-tallet ble anlagt gjennom parken. På østsiden av Strandpromenaden er det en blanding av næringsområder og grøntarealer med treningsbaner langs Kanalen. Treningsbanene flankeres av Horten Ørns klubbhus lengst mot nord, ved brua over til Karljohansvern, og bueskytterbanen i syd. Syd for området begynner et industriområdet som strekker seg videre sydover mot havna. I øst ligger Kanalen og på motsatt side av denne ligger Hortenskogen. Kanalen med sidearealer på begge sider inngår i kulturmiljøområdet rundt Karljohansvern, fredet etter kml 19. Ill Lystlunden sett fra syd (kilde Google earth) til venstre,og kunstgressbanen i Lystlunden til høyre (foto Arkitektskap as) Ill Andedammen og musikkepaviljongen i Lystlunden vest for planområdet (fotos Arkitektskap as) Ill Horten vg skole avd Bekkegata til venstre og treningsbanene mellom Strandpromenaden og Kanalen til høyre (fotos Arkitektskap as) Kollektivtilbud Planområdet betjenes av bussrute 01 (Horten-Åsgårdstrand-Tønsberg-Stavern) som har 30 min frekvens i skoletiden og med holdeplass i Oregata utenfor Horten vg skole, avd Bekkegata. Rutebilstasjonen med øvrige bussrutet ligger mellom 700 og 800 meter i gangavstand fra den planlagte skolen. Fergesamband til Moss ligger med ca meter gangavstand. Tog (Vestfoldbanen) nås via bussforbindelse fra rutebilstasjonen til Skoppum og Holmestrand stasjoner. 15

15 Ill. 17. Kart som viser kollektivtilbud i nærheten av planområdet (kilde Vestviken kollektivtrafikk, illustrasjon Arkitektskap as). Byrom i nærområdet Horten torg er det urbane byrommet som ligger nærmest Lystlunden. Ellers er gågata i sentrum (del av Apotekergata), og området rundt gjestehavna urbane rom i en viss nærhet til Lystlunden. 16

16 Ill. 18. Kart som viser byrom i nærområdet markert med gult (illustrasjon Arkitektskap as). Målpunkter området Lystlunden Idrettsanleggene og klubbhusene i Lystlunden Kirkegården med kapell Vg skole avd Skippergata og avd Bekkegata Karljohansvern Kanalen, Hortenskogen og Kyststien Sentrum/handelsområdet Fyllinga båthavn Gjestehavna med omgivelser Skateparken på Bromsjordet Roklubben ved Indre havn Indre havneby (under utvikling) 17

17 Ill. 19. Kart som viser målpunkter i nærområdet (illustrasjon Arkitektskap as). Eksisterende bebyggelse i Lystlunden Hortenshallen (Arkitekt: Eric Håkansson, Grunnflate (uten garderober) kvadratmeter, oppført som en stålrammekonstruksjon med prefabrikerte isolerte veggelementer i aluminium og tegl. Hallen ble tatt i bruk i desember 1997 Klubbhus for sportsklubben Falk, en en-etasjers hvitmalt trebygning med provisorisk karakter. Klubbhus for Horten Skøyteklubb, en en-etasjers tømmerstue. Musikkpaviljongen, en åttekantet åpen paviljong med pagodetak. Ill Fotos av eksisterende bebyggelse i Lystlunden, Idrettsklubben Falk til venstre, lokaler for Horten Skøyteklubb i midten og Hortenshallen til høyre. (Fotos Arkitektskap as) Kort historikk Horten by og omgivelser (Hentet fra kommunedelplan for Horten sentrum, 2007) Hortens utvikling til en by startet med bebyggelse langs ferdselsårene Storgata (Storgata var en forlengelse av Oregata, opprinnelig en del av ferdselsåren 18

18 mellom Horten gård og Borre kirke) og Ollebakken på første halvdel av 1800-tallet. Marinens virksomhet på Karljohansvern var den viktigste drivkraften i denne utviklingen. Da fergetrafikken til Jeløya og til Drøbak og Oslo (nå til Moss) ble flyttet fra Karljohansvern (det var fergeleie på begge sider av odden syd for fylllingen over til Vealøs) til nåværende fergested, ble Ferjegata bygget og det utviklet seg flere tverrgater til hovedinnfartsårene. I 1856 hadde byen fått 4636 innbyggere. Status som ladested fikk Horten i Horten ble da skilt ut fra Borre kommune. Horten fikk status som kjøpstad i En rekke rutenettsplaner og gatereguleringer planlegges på begynnelsen av 1860-årene. Gjenoppbyggingen etter en rekke bybranner gjøres også gjennom regulering. Ved århundreskiftet hadde Horten 8886 innbyggere. Videre frem til 1945 bygges tidligere planer ferdig, i tillegg til at byen utvides sydover og nordvestover. Dette gjelder først og fremst nye boligområder. Bilfergen til Moss kommer i gang først på tallet. Flere av de monumentale bygningene i sentrum utvikles også på denne tiden, bl. a. Sentrum skole og kinoen. Byen har fått innbyggere i I den neste perioden, frem til 1975 bygges Strandpromenaden gjennom Lystlunden. Byen utvikles videre, bl.a. i Holtandalen. I 1975 er innbyggertallet i Horten Fra 1975 og frem til nå utvikles tanken om en ytre sentrumsring videre ved at deler av nordoverveien fullføres. Samtidig skjer store omstruktureringer i kommunens næringsliv ved at Horten Verft nedlegges i 1986, samtidig som utviklingen av Horten til et kjerneområde for elektronikkindustrien har kommet i gang. I sentrum saneres mesteparten av trehusbebyggelsen mellom Skippergata og Nordre Enggate. Mot Torget etableres flere forretningsgårder og et gågatesystem mellom disse. Horten og Borre kommuner slås sammen i Ill. 23. Kart fra 1886 som viser Horten sentrum. Kartet viser hvordan bebyggelsen stopper mot kommunegrensa til Borre og Lystlunden nederst til høyre på kartet (kilde Statens kartverk) Lystlundens historie og utvikling Lystlunden var fra tidlig på 1800-tallet et friområde forbeholdt Marinens mannskaper og deres familier. På 1850-tallet ble Lystlunden åpnet for Hortens befolkning. Horten Vel fikk på slutten av 1800-tallet et ansvar for skjøtsel av Lystlunden. Dette ansvaret ble gradvis overtatt av Horten kommune utover på 1900-tallet, på tross av at Lystlunden lå i Borre kommune og fortsatt var eid av Staten. Iflg Verneplan for Karljohansvern 19

19 ble eierforholdet til Bromsjordet og Lystlunden først formelt overført fra Statens til kommunen i Da Horten overtok ansvar for parken ble det anlagt et parkanlegg i en romantisk stil med slyngede grusveier og svanedam og en sentralt plassert musikkpaviljong, der Marinemusikken holdt sine ukentlige konserter helt fram til På 1900-tallet ble de første idrettsbanene anlagt, og så tidlig som i 1913 var det norgesmesterskap på skøyter i Lystlunden. Ørn-Horten har hatt tilknytning til Lystlunden siden klubben ble stiftet i 1904, Horten Skøyteklubb siden 1911, og Idrettsklubben Falk siden Idrettsanleggene i parken er utvidet og modernisert over tid, med Hortenshallen som siste tilskudd i I dag har parken en tydelig todeling, der idrettsanleggene er lokalisert til parkens østre og søndre del, mens parkens vestre og nordrevestre del har beholdt sin karakter som bypark. Ill Utsnitt av historisk kart over Lystlunden, Kanalen, Oregata og deler av marinebasen daterte Kartet viser også daværende grense mellom Horten og Borre kommune. Denne grensen danner i dag vestre avgrensning av Lystlunden mot boligbebyggelsen (Kilde Statens kartverk), og flyfoto av Lystlunden fra 1954 (kilde Finn.no) 1.3 Planstatus og andre rammebetingelser Overordnede planer og føringer Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal og transportplanlegging har som mål å fremme en samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, trygge miljøet og bedre trafikksikkerheten. T-2/08 Om barn og planlegging Formålet med de rikspolitiske retningslinjene for å styrke barn og unges interesser i planleggingen er å synliggjøre og styrke barn og unges interesser i all planlegging og byggesaksbehandling etter plan- og bygningsloven. Ved omdisponering av arealer som i planer er avsatt til fellesareal eller friområde som er i bruk eller er egnet for lek, skal det skaffes fullverdig erstatning. Videre stilles det krav til fysisk utforming slik at anlegg som skal brukes av barn og unge skal være sikret mot forurensning, støy, trafikkfare og annen helsefare. T-1442/2012 Støy i arealplanlegging Formålet med denne retningslinjen er blant annet å forebygge støyplager og ivareta stille og lite støypåvirkede områder gjennom å: anbefale etablering av støysoner som skal sikre at støyutsatte områder rundt eksisterende støykilder synliggjøres gi anbefalinger om hvor bebyggelse med støyfølsom bruksformål ikke bør etableres, og hvor etablering 20

20 bare kan skje med særlige avbøtende tiltak gi anbefalinger for støygrenser ved etablering av nye støykilder, slik at disse lokaliseres og utformes med tanke på å hindre nye støyplager. Kommuneplanens arealdel , (under rullering) I kap 6.1 Utviklingen i Horten omtales vg skole; Kommunestyret har tidligere vedtatt en reguleringsplan for ny videregående skole i Skippergata. Ved denne rulleringen av kommuneplanen er det også åpnet for bygging av helt ny skole i Lystlunden. Dette er tenkt kombinert med utbygging av idrettsanlegget. Dersom fylkeskommunen velger å bygge der, vil dagens skoler i Bekkegata og Skippergata kunne endres til boligformål. Dette må vurderes nærmere ved neste rullering av kommuneplanen. I kommuneplanens arealdel, utfyllende bestemmelser og retningslinjer pkt , heter det at Lystlunden (delområde H9) er avsatt til offentlig og privat tjenesteyting og idrettsanlegg. Offentlig og privat tjenesteyting er areal til skole. I pkt stilles det krav til detaljregulering for felt H9. Arealet øst for Strandpromenaden er i kommuneplanens arealdel avsatt til hhv næring og friområde. Kommunedelplan for Horten sentrum (under rullering). Kommunedelplanen omhandler i liten grad framtidig bruk av Lystlunden. I kap 5.5 omtales Lystlunden på følgende måte: Det viktigste grøntområdet i planområdet er Lystlunden, Horten kommunes største park- og idrettsanlegg på ca. 200 da. Lystlunden har store vakre trær, musikkpaviljong, lekeplass og svanedam knyttet sammen av et gangveinett. KDP omtaler også samlokalisering av Horten vg skole, men da med samlokalisering til et av dagens skoleanlegg. Arealet øst for Strandpromenaden er i KDP for Horten sentrum avsatt til industri og friområde. Utkast til Bystrategi for Horten sentrum - med fokus på byens rom & liv, 2014 omtaler Lystlunden som byens hjerte. I denne bystrategien er Lystlunden nord avsatt til ny vg skole. Bystrategien henviser også til notat om Lystlunden datert Lys, Leken, Livlig, Lokkende. I dette notatet er det pekt ut noen mål for utvikling av Lystlundens delområder. Lystlunden nord er i notatet avsatt til skoleformål Gjeldende regulering Gjeldende regulering for planområdet er : -Plan nr Lystlunden nord, Plan nr H Kjøreveg Strandpromenaden del 2, Plan nr Områderegulering Indre havneby, Arealene øst for Strandpromenaden er uregulert utover formål som angitt i kommuneplanens arealdel og i KDP for Horten sentrum. I plan nr er angjeldende del av Lystlunden nord avsatt til idrettsanlegg, idrettsstadion, friområde, almennyttig formål, med mer. De delene av Plan nr H og Plan nr som omfattes av reguleringsplanavgrensningen for ny vg skole og idrettshall i Lystlunden gjelder regulert veggrunn Pågående planarbeid Kommuneplanens arealdel og kommunedelplan for Horten sentrum er under rullering pr høst

Planprogram vedtatt Horten kommunestyre 22.06.15 Revidert 07.07.15. Ortofoto av Lystlunden med planavgrensning inntegnet (Ortofoto Vestfoldkart)

Planprogram vedtatt Horten kommunestyre 22.06.15 Revidert 07.07.15. Ortofoto av Lystlunden med planavgrensning inntegnet (Ortofoto Vestfoldkart) Ny videregående skole og ny idrettshall i Lystlunden nord gnr/bnr 125/335 og del av gnr/bnr 125/307 med flere i Horten kommune Detaljregulering med konsekvensutredning Planprogram vedtatt Horten kommunestyre

Detaljer

1. OVERSKRIFT 1: (TIMES NEW R, 14 PKT, FET, VENSTREJUSTERT, STORE BOKSTAVER, NUMMERERT)

1. OVERSKRIFT 1: (TIMES NEW R, 14 PKT, FET, VENSTREJUSTERT, STORE BOKSTAVER, NUMMERERT) Denne malen fylles ut av fagkyndig ved utarbeidelse av forslag til planprogram til offentlig ettersyn Om malen Malen er laget i Microsoft Word 2002 og bygd opp ved hjelp av stiler. Bruk de forhåndsdefinerte

Detaljer

Planprogram DETALJREGULERING LANGMYRA SØR GRATANGEN KOMMUNE

Planprogram DETALJREGULERING LANGMYRA SØR GRATANGEN KOMMUNE 2017 Planprogram DETALJREGULERING LANGMYRA SØR GRATANGEN KOMMUNE Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Hensikten med planprogrammet... 2 2. Formålet med planarbeidet... 3 3. Planprosessen... 3 3.1 Framdriftsplan...

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FORSLAG TIL PLANPROGRAM DETALJREGULERING FOR ULVANGSØYA HYTTEFELT LEIRFJORD KOMMUNE, PLANID: 201502 November 2015 Navn på plan/tiltak: Forslag til navn: Detaljregulering for Ulvangsøya hyttefelt Kommune:

Detaljer

Masseuttak og -deponi på Drivenes

Masseuttak og -deponi på Drivenes TT ANLEGG AS Regulering av Masseuttak og -deponi på Drivenes i Vennesla kommune PLANPROGRAM TIL KONSEKVENSUTREDNING Ortofoto fra GIS-line Dokumentnr -01 Versjon 00 Utgivelsesdato 11112010 Utarbeidet Kontrollert

Detaljer

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER Innledning Solon Eiendom AS ønsker å omregulere, Gnr 77 Bnr 207/ 100 - Gunnar Schjelderupsvei til boligformål, blokkbebyggelse. Tiltaket er ikke utredningspliktig i henhold til forskrift om konsekvensutredninger.

Detaljer

Planprogram for områderegulering av Jåbekk Fengsel

Planprogram for områderegulering av Jåbekk Fengsel Mandal kommune Teknisk forvaltning MANDAL KOMMUNE Planprogram for områderegulering av Jåbekk Fengsel Forord Mandal kommune har igangsatt planarbeid med utarbeiding av områderegulering for Jåbekk fengsel.

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

Beredskapsplass og kryss E6 ved Åsland

Beredskapsplass og kryss E6 ved Åsland Beredskapsplass og kryss E6 ved Åsland Informasjonsmøte Ski rådhus 29. juni 2015: 1. Bakgrunn for tiltaket 2. Hensikt med planprogrammet 3. Forholdet til Gjersrud-Stensrud 4. Beskrivelse av tiltaket 5.

Detaljer

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen

Detaljer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /30

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /30 BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 30.12.2015 Saksnr.: 201316458/30 Emnekode: ESARK

Detaljer

NI BOLIGTOMTER I TILKNYTNING TIL GRÅÅSEN FORSLAG TIL PLANPROGRAM

NI BOLIGTOMTER I TILKNYTNING TIL GRÅÅSEN FORSLAG TIL PLANPROGRAM NI BOLIGTOMTER I TILKNYTNING TIL GRÅÅSEN FORSLAG TIL PLANPROGRAM Detaljreguleringsplan for NI BOLIGTOMTER I TILKNYTNING TIL GRÅÅSEN 27. november 2014 1 FORORD Bygghuset AS er på vegne av grunneier av eiendommen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 KUNNSKAPSPARK RINGERIKE FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/373-33 Arkiv: L05 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Forslag til

Detaljer

FORENKLET PLANBESKRIVELSE

FORENKLET PLANBESKRIVELSE Forslagstillers logo e.l. Tiltakshavers logo e.l. viser felt som må fylles ut med riktig informasjon. Tekst i kursiv er veiledningstekst for utfylling og skal slettes før innlevering. FORENKLET

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FORSLAG TIL PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING SKAVIKA HYTTEFELT LINDESNES KOMMUNE 03.11.2016 Forord På vegne av grunneiere i planområdet legges det med dette fram forslag til planprogram

Detaljer

Reguleringsplan for xxxxxxxxx Forslag til planprogram (utkast dd.mm.åååå)

Reguleringsplan for xxxxxxxxx Forslag til planprogram (utkast dd.mm.åååå) Reguleringsplan for xxxxxxxxx Forslag til planprogram (utkast dd.mm.åååå) Bilde eller illustrasjon Foto: Sissel Skjervum Bjerkehagen Forslagsstiller Utarbeidet av Forslag dd.mm.åååå 2 Bakgrunn for planarbeidet...

Detaljer

BRYNE FK BRYNE STADION FORSLAG TIL PLANPROGRAM 25. MAI 2012

BRYNE FK BRYNE STADION FORSLAG TIL PLANPROGRAM 25. MAI 2012 BRYNE FK BRYNE STADION FORSLAG TIL PLANPROGRAM 25. MAI 2012 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Bryne Stadion Planprogram Oppdragsnummer: 1932 Oppdragsgiver: Bryne FK Versjon: 1 Dato: 25.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG REGULERINGSPLAN I FORBINDELSE MED BYGGING AV HOVLI OMSORGSSENTER

SAKSFRAMLEGG REGULERINGSPLAN I FORBINDELSE MED BYGGING AV HOVLI OMSORGSSENTER SAKSFRAMLEGG Ark: L12 Arkivsaksnr.: 16/29 l.nr. 16/5987 Kommune Styre, råd, utvalg m.v. Møtested Møte Dato Søndre Land Kommunestyret Rådhuset 20.06.2016 Saksbehandler: Renate Vestbakken Sak: REGULERINGSPLAN

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM. Detaljregulering med konsekvensutredning Kaland Hus- og hyttefelt - del av G/bnr. 128/3. BRUKET arkitektur AS v/sindre Reime

FORSLAG TIL PLANPROGRAM. Detaljregulering med konsekvensutredning Kaland Hus- og hyttefelt - del av G/bnr. 128/3. BRUKET arkitektur AS v/sindre Reime FORSLAG TIL PLANPROGRAM Detaljregulering med konsekvensutredning Kaland Hus- og hyttefelt - del av G/bnr. 128/3 PlanID: Forslagsstiller: Plankonsulent: Dato: Revidert: 12312014003 Bjørn Inge Kaland BRUKET

Detaljer

1. Hensikten med planarbeidet

1. Hensikten med planarbeidet Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Arbeidstittel (adresse/stedsnavn): Plantype: Reguleringsplan Bebyggelsesplan Mindre vesentlig reguleringsendring.

Detaljer

Planprogram. Reguleringsplan for Aksla hyttefelt. Bø, Steigen kommune. ark sara ezeta 1 rønvik terrasse 22, 8012 bodø

Planprogram. Reguleringsplan for Aksla hyttefelt. Bø, Steigen kommune. ark sara ezeta 1 rønvik terrasse 22, 8012 bodø Planprogram Reguleringsplan for Aksla hyttefelt. Bø, Steigen kommune. ark sara ezeta 1 rønvik terrasse 22, 8012 bodø Innledning: (Forord) Ark. Sara Ezeta, har utarbeidet forslag til planprogram for regulering

Detaljer

Flisproduksjon i Tronaas skog. Forslag til planprogram til offentlig ettersyn

Flisproduksjon i Tronaas skog. Forslag til planprogram til offentlig ettersyn Flisproduksjon i Tronaas skog Forslag til planprogram til offentlig ettersyn DATO: 04.11.2014, rev. A: 14.01.2015 1 Fagkyndig er Kile Stokholm Arkitekter AS. Forslaget kan sees på Ski kommunes nettsider

Detaljer

PLANPROGRAM MED KONSEKVENSUTREDNING DETALJREGULERING FOR RETIRO

PLANPROGRAM MED KONSEKVENSUTREDNING DETALJREGULERING FOR RETIRO PLANPROGRAM MED KONSEKVENSUTREDNING DETALJREGULERING FOR RETIRO Plannr. 200611, versjon 10.01.2013 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 1.1 Situasjon og utviklingstrekk 3 1.2 Formål med planarbeidet 3 2.

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM SPYDEBERG KOMMUNE HOVIN KIRKE OG UTVIDELSE AV KIRKEGÅRDEN Alternativ syd FORSLAG TIL PLANPROGRAM Detaljreguleringsplan for og kirkegård 14. mai 2014 Side 2 av 15 FORORD Spydeberg kommune er forslagsstiller

Detaljer

PLANPROGRAM for oppstart av detaljregulering for Langåsen øst felt N1

PLANPROGRAM for oppstart av detaljregulering for Langåsen øst felt N1 Dato 27-11-14 PLANPROGRAM for oppstart av detaljregulering for Langåsen øst felt N1 Planprogram detaljregulering for Langåsen Side 1 av 11 FORORD Arbeidet med regulering av Langåsen næringsområde har pågått

Detaljer

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... - 3-1.1 Bakgrunn... - 3-1.2 Hensikten med planarbeidet... - 3-1.3 Planprogram... - 3-2. DAGENS SITUASJON... - 4-2.1 Beliggenhet... -

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Iveland kommune Forslag til planprogram Detaljregulering Birketveit sentrum Datert: 9. februar 2015. Revidert: 24. juni 2015. Forord I forbindelse med oppstart av planarbeid for Birketveit sentrum er det

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Forslag til planprogram DETALJREGULERING FOR FRITIDSBEBYGGELSE PÅ EIENDOMMEN GBNR 116/2, SØRE ÅSEN, I TUNHOVD PLANID 2017015 NORE OG UVDAL KOMMUNE 31. OKTOBER 2017 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel:

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byggesak og bydeler/etat for byggesak og private planer Fagnotat

BERGEN KOMMUNE Byggesak og bydeler/etat for byggesak og private planer Fagnotat BERGEN KOMMUNE Byggesak og bydeler/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byggesak og bydeler Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 17.03.2009 Saksnr.: 200608220/25

Detaljer

SAKSFREMLEGG TIL POLITISK BEHANDLING Saksbehandler: Elin Blütecher Arkiv: PLAN - Arkivsaksnr: 13/149 Løpenummer: 5017/13

SAKSFREMLEGG TIL POLITISK BEHANDLING Saksbehandler: Elin Blütecher Arkiv: PLAN - Arkivsaksnr: 13/149 Løpenummer: 5017/13 SAKSFREMLEGG TIL POLITISK BEHANDLING Saksbehandler: Elin Blütecher Arkiv: PLAN - Arkivsaksnr: 13/149 Løpenummer: 5017/13 Utvalg: Teknisk utvalg (1.gangsbeh. 25.6.2013) DETALJREGULERING - BRATTREIN 1.gangsbehandling

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR. (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende).

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR. (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende). <Bilde> PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende). INNHOLDSFORTEGNELSE REGULERINGSPLAN FOR. - PLANBESKRIVELSE Side - 2 - av 9 1. INNLEDNING

Detaljer

Reguleringsplan for "Brøttet": - politisk behandling av råd gitt i oppstartsmøte (etter PBL 12-8)

Reguleringsplan for Brøttet: - politisk behandling av råd gitt i oppstartsmøte (etter PBL 12-8) Utvalgssak NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Maria Bryksina L.nr.: 27943/2015 Arkivnr.: 20150004/L13 Saksnr.: 2015/4060 Reguleringsplan for "Brøttet": - politisk behandling av råd gitt

Detaljer

Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene.

Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Os kommune Teknisk, landbruk og miljø REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Arbeidstittel (adresse/stedsnavn):

Detaljer

Oppdragsgiver. Bo-Best Eiendom AS. Rapporttype. Planprogram. Dato: 19.8.2014 Revisjon: BORGETUN PLANPROGRAM

Oppdragsgiver. Bo-Best Eiendom AS. Rapporttype. Planprogram. Dato: 19.8.2014 Revisjon: BORGETUN PLANPROGRAM Oppdragsgiver Bo-Best Eiendom AS Rapporttype Planprogram Dato: 19.8.2014 Revisjon: BORGETUN PLANPROGRAM 2 (13) BORGETUN Oppdragsnr.: 1350002059 Oppdragsnavn: Reguleringsplan Borgetun Dokument nr.: - Filnavn:

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 2011-01-28 Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 PLANBESKRIVELSE 1.0 INNLEDNING 1.1. OPPDRAGSGIVER Planen fremmes av Drammen

Detaljer

Fastsetting av planprogram - detaljregulering Fridtjof Nansens vei 11 - Bodø Airport Hotel, Sentrum

Fastsetting av planprogram - detaljregulering Fridtjof Nansens vei 11 - Bodø Airport Hotel, Sentrum Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.02.2015 10479/2015 2013/3061 L13 Saksnummer Utvalg Møtedato Komite for plan, næring og miljø 03.03.2015 Fastsetting av planprogram - detaljregulering

Detaljer

BILDE. "xxxxxxxxxxxx" PLANBESKRIVELSE. områderegulering/detaljregulering. Eigersund kommune. for. Dato for siste revisjon av beskrivelse:

BILDE. xxxxxxxxxxxx PLANBESKRIVELSE. områderegulering/detaljregulering. Eigersund kommune. for. Dato for siste revisjon av beskrivelse: Eigersund kommune PLANBESKRIVELSE for "xxxxxxxxxxxx" områderegulering/detaljregulering BILDE Beskrivelse er datert: Dato for siste revisjon av beskrivelse: Dato for kommunestyres vedtak: xx.xx.xxxx xx.xx.xxxx

Detaljer

Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene

Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene Tema som er spesielle krav for den enkelte kommune er angitt med kursiv. Tema som skal tas med/ikke tas med avklares i oppstartsmøte. 1 Sammendrag 2 Bakgrunn

Detaljer

1. Hensikten med planarbeidet

1. Hensikten med planarbeidet Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Arbeidstittel (adresse/stedsnavn): Plantype: Områderegulering Detaljregulering Mindre vesentlig reguleringsendring.

Detaljer

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Forslag til planprogram Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Boligfelt Valset, planprogram for detaljregulering 2 Forord On AS Arkitekter og Ingeniører har utarbeidet

Detaljer

Konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven. Spesialrådgiver Tom Hoel

Konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven. Spesialrådgiver Tom Hoel Konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven Spesialrådgiver Tom Hoel Disposisjon 1) Om regelverket for konsekvensutredning (KU) 2) Hva er gode nok utredninger av overordnete planer? Veileder for

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR ROLIGHEDEN, LUND PLAN-ID. 1336 KRISTIANSAND

FORSLAG TIL PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR ROLIGHEDEN, LUND PLAN-ID. 1336 KRISTIANSAND FORSLAG TIL PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR ROLIGHEDEN, LUND PLAN-ID. 1336 KRISTIANSAND 25.04.2012 AMTEDAL & HANSEN ARKITEKTKONTOR AS LØMSLANDS VEI 23 4614 KRISTIANSAND TLF : 38 14 01 50 post@ah-ark.no

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan Kvennhusbekken Lerduebane Forslag til planprogram Side 0 Reguleringsplanforslag KVENNHUSBEKKEN LERDUEBANE FORSLAG TIL PLANPROGRAM Februar 2011 Reguleringsplan Kvennhusbekken Lerduebane

Detaljer

Gystadmarka. rammer og innspill til kommuneplanen

Gystadmarka. rammer og innspill til kommuneplanen Gystadmarka rammer og innspill til kommuneplanen Notat Dagfinn Eckhoff - PlanArk 9.6.2007 Gystadmarka rammer og innspill til kommuneplanen PlanArk 9. juni 2007 side 2 Gystadmarka rammer og innspill til

Detaljer

Innsigelse til detaljregulering for Lystlunden nord ny videregående skole og idrettshall - Horten Kommune

Innsigelse til detaljregulering for Lystlunden nord ny videregående skole og idrettshall - Horten Kommune Statsråden Fylkesmannen i Vestfold Postboks 2076 3103 TØNSBERG Deres ref Vår ref Dato 16/4525-12 08.03.2017 Innsigelse til detaljregulering for Lystlunden nord ny videregående skole og idrettshall - Horten

Detaljer

Varsel om igangsetting av arbeid med områderegulering for stevneplassen i skien

Varsel om igangsetting av arbeid med områderegulering for stevneplassen i skien Varsel om igangsetting av arbeid med områderegulering for stevneplassen i skien Med hjemmel i plan og bygningslovens 12-8 varsles det at MDH Arkitekter SA på vegne av Skien kommune starter arbeidet med

Detaljer

Skillemo Industriområde Planprogram 2. juni 2014

Skillemo Industriområde Planprogram 2. juni 2014 Skillemo Industriområde Planprogram 2. juni 2014 Alta kommune, Avd. for Samfunnsutvikling Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn og formål... 3 1.1 Kommuneplanens Arealdel... 3 1.2 Bakgrunn... 3 1.3 Formål...

Detaljer

LONGYEARBYEN LOKALSTYRE. Dato: Vår ref.: 2010/ L10 Saksbehandler: Vigdis Hole DELPLAN FOR HUNDEGÅRDER I BOLTERDALEN

LONGYEARBYEN LOKALSTYRE. Dato: Vår ref.: 2010/ L10 Saksbehandler: Vigdis Hole DELPLAN FOR HUNDEGÅRDER I BOLTERDALEN LONGYEARBYEN LOKALSTYRE Dato: 19.11.2010 Vår ref.: 2010/1186-1-L10 Saksbehandler: Vigdis Hole DELPLAN FOR HUNDEGÅRDER I BOLTERDALEN Utkast til planprogram 19.11.2010 2010/1186-1 Side 2 av 6 Innhold DELPLAN

Detaljer

10 Mal for oppstartsmøte i plansaker Malen skal fylles ut under oppstartsmøte og godkjennes av partene.

10 Mal for oppstartsmøte i plansaker Malen skal fylles ut under oppstartsmøte og godkjennes av partene. 10 Mal for oppstartsmøte i plansaker Malen skal fylles ut under oppstartsmøte og godkjennes av partene. Diverse Saksbehandler Møtedato Arbeidstittel Adresse/ stedsnavn Plan-ID Plantype Områderegulering

Detaljer

Forslagsstillers planbeskrivelse Flerbrukshall Bjørnemyr skole Reguleringsplan. Innhold

Forslagsstillers planbeskrivelse Flerbrukshall Bjørnemyr skole Reguleringsplan. Innhold Forslagsstillers planbeskrivelse Flerbrukshall Bjørnemyr skole Reguleringsplan Utarbeidet av: Sweco Norge AS for Nesodden kommune, November 2010 Revidert etter vedtak i Planutvalget 07.12.2010 - ("Nesodden

Detaljer

Dønna kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM. Kommunedelplan for Solfjellsjøen

Dønna kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM. Kommunedelplan for Solfjellsjøen Dønna kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Kommunedelplan for Solfjellsjøen 2012 2022 Dato: 06.02.2012 Navn på plan/tiltak: Kommunedelplan for Solfjellsjøen Planid: 2012001 Kommune: Dønna Tiltakshaver: Dønna

Detaljer

Planprogram. Detaljregulering for Klevjerhagen sentrum (66/3) - Sande kommune. Tiltakshaver: Dunihagen Eiendom AS. Plankonsulent Stener Sørensen AS

Planprogram. Detaljregulering for Klevjerhagen sentrum (66/3) - Sande kommune. Tiltakshaver: Dunihagen Eiendom AS. Plankonsulent Stener Sørensen AS Detaljregulering for Klevjerhagen sentrum (66/3) - Sande kommune Tiltakshaver: Dunihagen Eiendom AS Plankonsulent Stener Sørensen AS Drammen, 29.08.2016 Innhold 1.0 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2

Detaljer

Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter

Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter 2013 Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter SØNDERGAARD RICKFELT AS 05.03.2013 Innhold 1.0 INNLEDNING... 3 2,0 FORMÅLET MED PLANARBEIDET... 3 2.1 Formålet... 3 2.2 Oppstartsmøte... 4 3.0 PLANSITUASJON...

Detaljer

PLANPROGRAM DETALJREGULERING SOLBAKKMOEN

PLANPROGRAM DETALJREGULERING SOLBAKKMOEN PLANPROGRAM DETALJREGULERING SOLBAKKMOEN 04.04.17 2 (14) 1. INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn og formål med planarbeidet... 3 1.2 Om planprogrammet og konsekvensutredning... 4 1.3 Utredningsplikt... 4 1.4 Konsekvensutredning...

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20.

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20. VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20. Ihht. pbl. 12-8 varsles det på vegne av Kongsberg kommunale eiendom KF om oppstart av reguleringsarbeid for Landstads gate 14-20, plan 430R.

Detaljer

UTVIKLING AV SUNDLAND-OMRÅDET

UTVIKLING AV SUNDLAND-OMRÅDET UTVIKLING AV SUNDLAND-OMRÅDET REGULERINGSPLAN MED TILHØRENDE KONSEKVENSUTREDNING - Status i reguleringsplanarbeidet - Forslag til planprogram - Videre prosess Åpent møte 14.11.07 Gulskogen skole Varsel

Detaljer

DETALJ- REGULERINGSPLAN FOR GNR 9 BNR 1 FNR 269 OG 313, SAMISK HELSEPARK PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART

DETALJ- REGULERINGSPLAN FOR GNR 9 BNR 1 FNR 269 OG 313, SAMISK HELSEPARK PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART 2015 DETALJ- REGULERINGSPLAN FOR GNR 9 BNR 1 FNR 269 OG 313, SAMISK HELSEPARK PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART Åsmund Rajala Strømnes 05.06.2015 Navn på plan: Detaljregulering for Gnr 9 bnr 1 fnr 269

Detaljer

DETALJREGULERING BODØSJØEN B4. Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan.

DETALJREGULERING BODØSJØEN B4. Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan. DETALJREGULERING BODØSJØEN B4 Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan. Sjekklisten har med de samme punkter som innholdsfortegnelsen i MAL planbeskrivelse. Planlegger tar med de forhold som er relevant

Detaljer

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM Beregnet til Planforum Dokument type Presentasjon Dato 06-09-2013 STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM I KONGSVINGER KOMMUNE Revisjon 01 Dato 2013/09/04 Utført av Eva Vefald

Detaljer

Tromsø kommune Rådmannen

Tromsø kommune Rådmannen Tromsø kommune Rådmannen SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 10/6984 /22901/11- PLNID 1746 Erik Eidesen Telefon: 77 79 00 00 09.06.2011 PLAN 1746 DETALJREGULERING FOR MACK KVARTALET

Detaljer

DROTTNINGBORG DETALJREGULERING FORSLAG TIL PLANPROGRAM

DROTTNINGBORG DETALJREGULERING FORSLAG TIL PLANPROGRAM 1 (11) DROTTNINGBORG DETALJREGULERING Oppdragsgiver Drottningborg Videregående skole v/ Norsk Luthersk Misjonssamband Rapporttype Forslag til planprogram 2016.01.27 DROTTNINGBORG DETALJREGULERING FORSLAG

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte, lag og organisasjoner, Lillehammer: 28.2.2013 Vår saksbehandler: Erik Sollien Vår ref. p.12085 Deres ref.: VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN

Detaljer

Varsling av planoppstart og høring av planprogram for Campus Ås

Varsling av planoppstart og høring av planprogram for Campus Ås Varsling av planoppstart og høring av planprogram for Campus Ås Åpent møte 8. april 2010 Anders Skauge Varsling av planoppstart og høring av planprogram for Campus Ås 20. mars 3. mai 2010 Bakgrunn UMB

Detaljer

Forskrift om konsekvensutredninger. Knut Grønntun, Miljøverndepartementet

Forskrift om konsekvensutredninger. Knut Grønntun, Miljøverndepartementet Forskrift om konsekvensutredninger Knut Grønntun, Miljøverndepartementet Kort historikk KU-bestemmelsene i planog bygningsloven sist endret i 2005. fulgte opp planlovutvalgets tilrådinger om planprogram

Detaljer

Endring av reguleringsplan for Stadionkvartalet - politisk behandling av råd gitt i oppstartsmøte (etter PBL 12-8)

Endring av reguleringsplan for Stadionkvartalet - politisk behandling av råd gitt i oppstartsmøte (etter PBL 12-8) NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Ole Christian Øvrebø L.nr.: 11784/2017 Arkivnr.: 20170002/L12 Saksnr.: 2017/408 Utvalgssak Endring av reguleringsplan for Stadionkvartalet - politisk

Detaljer

Planutredninger etter plan- og bygningsloven. Tom Hoel, Miljøverndepartementet

Planutredninger etter plan- og bygningsloven. Tom Hoel, Miljøverndepartementet Planutredninger etter plan- og bygningsloven Tom Hoel, Miljøverndepartementet KU-nytt i planlov av 2008 for alle regionale planer og kommuneplaner, og for reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkninger

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 Avgjøres av: Sektor: Samfunn- og miljøsektoren Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Heidi Sten-Halvorsen 2014/3119 - L80 14 Detaljreguleringsplan

Detaljer

PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAUGLAND G.nr. / Br.nr.: 142/

PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAUGLAND G.nr. / Br.nr.: 142/ PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAUGLAND G.nr. / Br.nr.: 142/55 14.10.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... - 3-1.1 Bakgrunn... - 3-1.2 Hensikten med planarbeidet... - 3-1.3 Alternativvurderinger...

Detaljer

August 2011 JOMFRUHOLMEN, HISØY PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE

August 2011 JOMFRUHOLMEN, HISØY PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE JOMFRUHOLMEN, HISØY August 2011 PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE TILTAKSHAVER: PLANLEGGER: O.G. OTTERSLAND EIENDOM AS STÆRK & CO AS 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN OG FORMÅL MED PLANARBEIDET...

Detaljer

Konsekvensutredning av overordnete planer etter plan- og bygningsloven

Konsekvensutredning av overordnete planer etter plan- og bygningsloven Konsekvensutredning av overordnete planer etter plan- og bygningsloven Jørgen Brun, Miljøverndepartementet Nettverkssamling i Harstad 20. mai 2011 Disposisjon 1) Det store bildet: Planprogram planbeskrivelse

Detaljer

Grunneier/utbygger: Tor Arne Larsen, Nes terasse 7, 1394 Nesbru og John Ludvik Larsen, Reistadlia 24, 1394 Nesbru.

Grunneier/utbygger: Tor Arne Larsen, Nes terasse 7, 1394 Nesbru og John Ludvik Larsen, Reistadlia 24, 1394 Nesbru. REGULERINGSPLAN FOR ARNKVÆRN NEDRE OMRÅDEREGULERING PLANBESKRIVELSE 1 Bakgrunn 1.1 Hensikten med planen Tilrettelegge for næringsbebyggelse. 1.2 Forslagstiller, plankonsulent Grunneier/utbygger: Tor Arne

Detaljer

Forslag til planprogram for reguleringsplan Sentrum

Forslag til planprogram for reguleringsplan Sentrum 2017 Forslag til planprogram for reguleringsplan Sentrum Bilde: Planlagt Bank og bibliotek Sentrumsvegen. Ark. Helen & Hard 17.08.2017 Formål med planarbeidet Bakgrunn for reguleringen bygger på arbeidene

Detaljer

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling ARENDAL KOMMUNE Saksframlegg Vår saksbehandler Barbro Olsen, tlf Referanse: 2010/8719 / 16 Ordningsverdi: 1818pua4 Saksgang: Utvalg Nr. i sakskart Møtedato Planutvalget Bystyret Nedre Myra forslag til

Detaljer

Byrådssak 1296 /14 ESARK-5120-201312516-29

Byrådssak 1296 /14 ESARK-5120-201312516-29 Byrådssak 1296 /14 Arna gnr. 299 bnr. 25, gnr. 300 bnr. 23 og gnr. 301 bnr. 200. Arnadalsflaten Næring. Arealplan- ID 63340000. Reguleringsplan med konsekvensutredning. Fastsetting av planprogram. ASRO

Detaljer

Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del

Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Plannummer: 201506 Planbeskrivelse Vedtatt i Molde kommunestyre sak 49/16, 19.5.2016 Innhold 1. Bakgrunn for planarbeid... 3 1.1 Hensikt

Detaljer

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet 28.03.2017 DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING RÅDMANNENS INNSTILLING Med hjemmel i plan og bygningslovens

Detaljer

- Kommuneplanens arealdel

- Kommuneplanens arealdel - Kommuneplanens arealdel Jørgen Brun, Miljøverndepartementet DN Plansamling 24. september 2012 Disposisjon 1) KU av kommuneplanens arealdel - en del av plansystemet 2) Hva kjennetegner KU av arealdelen

Detaljer

Åsane, Gnr 188 og bnr 492 mfl., Myrdal idrettspark. Plan-ID Reguleringsplan med konsekvensutredning. Fastsetting av planprogram.

Åsane, Gnr 188 og bnr 492 mfl., Myrdal idrettspark. Plan-ID Reguleringsplan med konsekvensutredning. Fastsetting av planprogram. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 17.12.2015 Saksnr.: 201511171/24 Emnekode: ESARK

Detaljer

Øversvea Næringspark Hamar kommune. Presentasjon av prosjektet Planforum

Øversvea Næringspark Hamar kommune. Presentasjon av prosjektet Planforum Øversvea Næringspark Hamar kommune Presentasjon av prosjektet Planforum 21.08.2013 BAKGRUNN Planområdet ligger i et område som er preget av eksisterende næringsarealer, og hvor Hamar kommune gjennom kommuneplanen

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM REGULERINGSFORSLAG FOR UTVIDELSE AV HVITSTENVEIEN 280 I VESTBY FORSLAG TIL PLANPROGRAM 19.02.10 Side 1 av 7 INNHOLD 1. FORMÅL... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Planområdets beliggenhet og størrelse...

Detaljer

Detaljreguleringsplan for: Hyttefelt i Gjesdal, del av gnr 45 bnr 8, del 2 med konsekvensutredning Godkjent Planprogram

Detaljreguleringsplan for: Hyttefelt i Gjesdal, del av gnr 45 bnr 8, del 2 med konsekvensutredning Godkjent Planprogram Detaljreguleringsplan for: Hyttefelt i Gjesdal, del av gnr 45 bnr 8, del 2 med konsekvensutredning Godkjent Planprogram Fagkyndig er Sivilingeniør Edvin Helle AS på vegne av: Sissel Gjesdal Sægrov. Sivilingeniør

Detaljer

DETALJREGULERING NARVIK RENSEANLEGG PLANPROGRAM

DETALJREGULERING NARVIK RENSEANLEGG PLANPROGRAM Oppdragsgiver Oppdragsgiver Narvik Narvik VAR VAR Planfase Planprogram til vedtak Planprogram til vedtak Dato Dato 2014-06-04 2014-05-09 DETALJREGULERING NARVIK RENSEANLEGG PLANPROGRAM NARVIK KOMMUNE S

Detaljer

INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET

INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET 1 INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET 5. KONSEKVENSER SOM SKAL BELYSES 6. RISIKO OG SÅRBARHET Vedlegg: Oversiktskart

Detaljer

R-311 Detaljreguleringsplan for del av Skogveien - Fastsettelse av planprogram. Saksbehandler: Magnus Ohren Saksnr.: 16/

R-311 Detaljreguleringsplan for del av Skogveien - Fastsettelse av planprogram. Saksbehandler: Magnus Ohren Saksnr.: 16/ R-311 Detaljreguleringsplan for del av Skogveien - Fastsettelse av planprogram Saksbehandler: Magnus Ohren Saksnr.: 16/02835-26 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og miljø 24.08.2017

Detaljer

NYE BRØNNØYSUNDREGISTRENE INFORMASJONSMØTE Foto: News on Request AS, Illustrasjon Ratio arkitekter AS.

NYE BRØNNØYSUNDREGISTRENE INFORMASJONSMØTE Foto: News on Request AS, Illustrasjon Ratio arkitekter AS. NYE BRØNNØYSUNDREGISTRENE INFORMASJONSMØTE 18.11.14 Foto: News on Request AS, Illustrasjon Ratio arkitekter AS. HVORFOR REGULERINGSPLAN? Reguleringsplan Planbeskrivelse / saksfremlegg Plankart Bestemmelser,

Detaljer

Varsling om oppstart av detaljregulering for boligutvikling i tilknytning til Dyreveien 100, Rygge kommune.

Varsling om oppstart av detaljregulering for boligutvikling i tilknytning til Dyreveien 100, Rygge kommune. Til høringsinstanser, grunneiere og naboer vår dato vår referanse 21.09.12 2012.428/RAS deres dato deres referanse Varsling om oppstart av detaljregulering for boligutvikling i tilknytning til Dyreveien

Detaljer

(FORSLAG TIL) PLANPROGRAM

<PLANNAVN> (FORSLAG TIL) PLANPROGRAM (FORSLAG TIL) PLANPROGRAM EIGERSUND KOMMUNE Plannavn Arkivsak ID Plan ID Formål/Hensikt Planavgrensning PROSJEKTBESKRIVELSE

Detaljer

FORENKLET PLANBESKRIVELSE

FORENKLET PLANBESKRIVELSE Andersen & Solløs Eiendom AS FORENKLET PLANBESKRIVELSE til reguleringsplan for: BRØTTET «TIL OPPSTART OG VARSLING AV PLANARBEIDET» Utarbeidet av: Tiltakshaver: Andersen og Solløs Eiendom AS Forslagsstiller/Konsulent:

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM

REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE FORORD For reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal det som ledd i varsling av planoppstart utarbeides et planprogram som grunnlag

Detaljer

PLANPROGRAM DETALJREGULERING TÅRNFJELLVEGEN BOLIGOMRÅDE

PLANPROGRAM DETALJREGULERING TÅRNFJELLVEGEN BOLIGOMRÅDE PLANPROGRAM DETALJREGULERING TÅRNFJELLVEGEN BOLIGOMRÅDE 03.03.17 2 (14) 1. INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn og formål med planarbeidet... 3 1.2 Om planprogrammet og konsekvensutredning... 4 1.3 Utredningsplikt...

Detaljer

Planbeskrivelse Detaljregulering for Nesset arena

Planbeskrivelse Detaljregulering for Nesset arena Planbeskrivelse Detaljregulering for Nesset arena Planforslag datert 8/12 2013 Sportsklubben Nessegutten Per Anders Røstad Arealplanlegger Lian vestre, 7600 Levanger Tlf: 951 00 141 p-a-ro@online.no Orgnr:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015. Telefon: 77 79 04 20

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015. Telefon: 77 79 04 20 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015 0000 Telefon: 77 79 04 20 Saken skal behandles i følgende utvalg: X Byrådet Byutviklingskomité

Detaljer

PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRANEISTØLEN OG BAKKOTJEDNET I ETNEDAL KOMMUNE

PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRANEISTØLEN OG BAKKOTJEDNET I ETNEDAL KOMMUNE PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRANEISTØLEN OG BAKKOTJEDNET I ETNEDAL KOMMUNE 12.11.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... - 3-1.1 Bakgrunn... - 3-1.2 Hensikten med planarbeidet... - 3-1.3 Alternativvurderinger...

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR TREHØRNINGEN NÆRINGSOMRÅDE, ARNKVERN NEDRE FORSLAG TIL PLANPROGRAM

REGULERINGSFORSLAG FOR TREHØRNINGEN NÆRINGSOMRÅDE, ARNKVERN NEDRE FORSLAG TIL PLANPROGRAM REGULERINGSFORSLAG FOR TREHØRNINGEN NÆRINGSOMRÅDE, ARNKVERN NEDRE FORSLAG TIL PLANPROGRAM Moelv 13.10.2011 Side 1 av 8 INNHOLD 1. FORMÅL... 3 1.1 Formål med planarbeidet...3 1.2 Planområdets beliggenhet

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/4566-38 (37+36+35+34+33+31) SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR VARDEVEIEN 41, GNR 115/62 OG 116/2 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler:

Detaljer

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling Planbeskrivelse Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og

Detaljer

DETALJREGULERING RUSTEHEI

DETALJREGULERING RUSTEHEI DETALJREGULERING RUSTEHEI Froland kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Forslagstiller: Ivan Strandli Utgave 1: 8. Mai 2012 Innhold 1. FORKLARING... 3 Planprogram... 3 Planbeskrivelse og konsekvensutredning...

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 13/3803 SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR SKOGRIDDERVEIEN 9 - GBNR 48/23 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Dag Yttri Arkiv: 611 L13

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling Etat for Byggesak og private planer, Seksjon for private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling Etat for Byggesak og private planer, Seksjon for private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling Etat for Byggesak og private planer, Seksjon for private planer NOTAT FRA OPPSTARTSMØTE - PRIVAT PLAN Oppstartmøtet har som formål å etablere tidlig kontakt mellom forslagsstiller

Detaljer

REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER

REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER Møtets formål er å avklare offentlige forutsetninger for at planforslaget skal kunne realiseres. Møtet skal danne grunnlaget for en god planprosess. Punktene i denne

Detaljer