Forslag til planprogram til offentlig ettersyn. Ortofoto av Lystlunden med planavgrensning inntegnet (Ortofoto Vestfoldkart)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forslag til planprogram til offentlig ettersyn. Ortofoto av Lystlunden med planavgrensning inntegnet (Ortofoto Vestfoldkart)"

Transkript

1 Ny videregående skole og ny idrettshall i Lystlunden nord gnr/bnr 125/335 og del av gnr/bnr 125/307 med flere i Horten kommune Detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram til offentlig ettersyn Ortofoto av Lystlunden med planavgrensning inntegnet (Ortofoto Vestfoldkart)

2 Hortenskogen Strandpromenaden Oregata Kanalen Lystlunden Ill 01 Planens avgrensning 3

3 Fagkyndig er Arkitektskap as på vegne av Vestfold Fylkeskommune og Horten kommune. Forslaget kan sees hos Vestfold Fylkeskommune, og hos Horten kommune, Bemerkninger sendes til: Arkitektskap v/ sivilarkitekt Tom Wassum Torggata Oslo tlf: Kopi av bemerkninger sendes til: Horten kommune, Postboks Horten Vestfold fylkeskommune Pb Tønsberg Att: Helen Rany Olsen Høringsperioden settes til minimum 6 uker og frist for innsendelse av merknader er

4 Sammendrag Bakgrunn og formål med tiltaket Den videregående skolen i Horten er i dag spredt på flere lokaliteter i Horten sentrum; i Bekkegata 2, Skippergata 6 og i Strandpromenaden 30. Vestfold fylkeskommune (VFK) skal samlokalisere og styrke det videregående skoletilbudet i Horten i et nytt og moderne skoleanlegg. Fylkestinget vedtok i Fylkestingmøtet å gå videre med planene for ny skole, med lokalisering i Lystlunden nord i Horten. Ny mulighetsstudie og entreprisemodell ble behandlet av Fylkestinget sak 93/14 og enstemmig vedtatt. Vedtaket er som følger: 1. Ny videregående skole i Horten bygges i Lystlunden nord, og dette legges til grunn for det videre planarbeidet og prosjektgjennomføringen. 2. Fylkesrådmannen gis fullmakt til å inngå intensjonsavtale om makeskifte med Horten kommune i tråd med forutsetningene i saken. 3. Utbyggingen av Horten videregående skole gjennomføres som «Konkurransepreget dialog». 4. Resultat av prekvalifisering legges fram som egen sak til Fylkestinget. 5. Horten videregående skole planlegges ferdig til skolestart høst Løsningen for idrettsfasiliteter legges fram som egen sak for Fylkestinget. 7. Forprosjektet for bygging av ny videregående skole i Horten legges fram som egen sak for Fylkestinget. 8. Ny tannklinikk for Horten planlegges som en integrert del av ny videregående skole. Vedtaket innebærer at Sentrum tannklinikk skal flyttes inn i det nye bygget. Horten kommune har stilt et tomteareal i nordre del av parkområdet til disposisjon for skoleformålet. Området er avgrenset av Oregata, Strandpromenaden, Hortenshallen og Lystlunden stadion. Horten kommune har parallelt med dette utredet forslag til plassering av ny hall for håndball i samme område. Man ser for seg 2 nye spilleflater til håndball til høyere divisjoner, som også skal kunne brukes som flerbrukshall, delt inn i 4 baner. Hallen vil ikke dekke arenakravet til Postenligaen, men planlegges for ca tilskuere. Hallen vil dekke idrettens og skolens primære behov. (Ingen sambruk av kantiner, styrkerom etc.) Hallen vil få buet takform og tegl på bakkenivå. Energistandard vil være minst TEK 10. Horten kommunestyre vedtok følgende vedr ny idrettshall i Lystlunden: 1. Ny idrettshall i Lystlunden (alt. B) søkes innarbeidet i budsjett og handlingsplan 2. Hallen driftes som et selvstendig objekt hvor inntekter og utgifter balanseres 3. Det inngås forpliktende avtaler med Idretten i Horten og Vestfold fylkeskommune om leie av hallen før prosjektstart 4. Behovet for parkering i forbindelse med ny idrettshall i Lystlunden ses i sammenheng med parkering for ny videregående skole. Dette innebærer at fylkeskommunen i samarbeid med Horten kommune skal arbeide videre med en samordnet løsning for et styrket idrettstilbud knyttet til Hortenshallen og idrettsanleggene i Lystlunden, der også bygging av en ny idrettshall i regi av Horten kommune er et alternativ. I tråd med krav i kommuneplanens arealdel skal det utarbeides detaljregulering av Lystlunden nord, felt H9. Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for: - bygging av ny videregående skole - bygging av ny idrettshall 5

5 - sambruk mellom skole og idrettsaktiviteter - offentlighetens tilgang til park og idrettsområder Krav om konsekvensutredning Ny skole og ny idrettshall forventes å få et samlet bruksareale som overstiger m2 og en investeringsramme på mer enn 500 mill NOK. Tiltaket skal derfor konsekvensutredes i henhold til plan- og bygningslovens første ledd, jfr. 4-2 med tilhørende forskrifts 2 punkt f, jfr. Vedlegg I, punkt 1. Planområdets beliggenhet og størrelse Planområdet med adressen Strandpromenaden 29 og del av Lystlunden 1-3, ligger i nord-østre randsone av Horten sentrum og er en del av idretts- og parkområdet Lystlunden. Planområdet omfatter også del av Moloveien 3, 5 og 9, samt del av Oregata og del av Strandpromenaden, samt krysset mellom Oregata og Strandpromenaden, slik at parkering og nødvendige trafikale løsninger til skole og idrettsanlegg kan avklares i planen. Planområdet utgjør i alt m2. Dette innbefatter de offentlige parkarealene, Lystlunden stadion med tribuner, Hortenshallen og tilhørende parkering til idrettsanleggene med innkjøringer fra Strandpromenaden, del av Moloveien 3, 5 og 9, samt del av offentlig (kommunal og fylkeskommunal) veggrunn. Eierforhold Gnr/bnr 125/335 Strandpromenaden 29 (hele). Eier Horten kommune. Gnr/bnr 125/307 del av Lystlunden, adresse Lystlunden 1 og 3. Eier Horten kommune. Gnr/bnr 129/331 deler av Kanalområdet 2 (innenfor planen er det deler av Oregata, del av Bromsjordet. Flere adresser er knyttet til eiendommen). Eier Horten kommune. Gnr/bnr 125/260 del av Moloveien 5 og 9 (del av Kanalområde 1 ). Eier Horten kommune. Gnr/bnr 125/258 del av Moloveien 3. Eier OSWO eiendom. Gnr/bnr 9310/3 del av Strandpromenaden og Oregata. Eier Vestfold Fylkeskommune. Gnr/bnr 9801/7 del av Veigrunn Bekkegata Torggata (innenfor planen er det del av Oregata). Eier Horten kommune. Tiltaket og alternativene Tiltakene innebærer formålsendring av deler av eksisterende park- og idrettsområder, med bygging av ny skole med tilhørende utearealer og parkeringsarealer, samt bygging av ny idrettshall. I tillegg til 0-alternativet (referansealternativet) foreligger 2 utbyggingsalternativer. Utbyggingsalternativene viser ulike løsninger for gymsaler for skolen og spilleflater til idrettsformål. Alternativ 1: Ny videregående skole med et bruttoareal på ca m2. I tillegg kommer eget idrettsbygg på ca 1700 m2 som dekker skolens behov for gymsaler som en integrert del av ny skole på egen tomt. Hortenshallen bevares som i dag. Alternativet baserer seg på at det ikke bygges ny frittliggende idrettshall og at skolen skal benytte eksisterende Hortenshallen som del av sitt behov for gymsaler. Alternativ 2: Ny videregående skole med et bruttoareal på ca m2, men uten bygging av eget integrert idrettsbygg. Dagens idrettshall bevares og det bygges ny frittliggende idrettshall med to spilleflater for håndball på ca 3500 m2 brutto. Hallen skal dekke skolens behov for gymsaler og Horten kommunes behov for nye spilleflater. Det er en målsetting at valg av utbyggingsalternativ avklares i forbindelse med utarbeidelse av konsekvensutredningen og at reguleringsplanforslaget kun fremmes med ett reguleringsalternativ. Som del av konsekvensutredningen skal endelig plassering og avgrensning for ny vg skole og evt idrettshall avklares. 6

6 Hovedproblemstillinger Overordnede planer og mål Det skal vurderes om planforslaget er i konflikt med overordnede planer og mål eller om det bidrar til måloppfyllelse i overordnede planer. I drøftingen vil det bli lagt spesiell vekt på forholdet til følgende planer: Kommuneplanens arealdel (under rullering) Kommunedelplan for Horten sentrum (under rullering) Stedsutforming og miljø Tiltakene forslås lokalisert i et område med betydelige verdier som park-, rekreasjons- og idrettsområde. Tomta som er avsatt til skoleformål er relativt smal i forhold til omfang av tiltaket. Skolens plassering, fotavtrykk, høyder, siktlinjer, trafikk, gang- og kjøreadkomster, parkering og forholdet til parklandskap og tilstøtende kirkegård er forventede problemstillinger som må avklares i planen. Tilsvarende avklaringer skal gjøres for evt ny idrettshall. Parkeringsarealer i området mellom Strandpromenaden og Kanalen må avklares ift kulturmiljøfredningen av Karljohansvern. Utredningstemaer (Utdypende beskrevet i kap 3.2) Overordnede planer og mål Det skal vurderes om planforslaget er i konflikt med overordnede planer og mål eller om det bidrar til måloppfyllelse. Risiko- og sårbarhet Det skal gjennomføres en Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) for planområdet. Også eventuelle konsekvenser i bygge og anleggsperioden skal utredes. Stedsutvikling Positive og negative konsekvenser for Horten sentrum og planområdets nærområde som følge av planforslaget, skal utredes. Landskap Konsekvenser for landskap og landskapsrom skal utredes. Verneverdier og kulturminner Konsekvenser for eksisterende kulturminner og kulturmiljø skal utredes. Del av planområdet mot Kanalen ligger innenfor grense for områdefredningen av Karljohansvern. Friluftsliv og idrettsaktiviteter Konsekvenser for allmenhetens og den organiserte idrettens bruk av parkområder og idrettsarenaer og muligheter for sambruk mellom idrett og skole skal utredes. Miljøfaglige forhold Det skal utredes om planforslaget har konsekvenser for biologisk mangfold. 7

7 Grunnforhold Grunnforholdene skal utredes både i forhold til konsekvenser for tiltaket og om utbyggingen vil få konsekvenser for tilgrensende bygg og anlegg. Trafikkforhold Konsekvensene for biltrafikk, gang- og sykkeltrafikk, kollektivtrafikk, parkering, adkomster og parkeringsdekning skal utredes. Barn og unges interesser Det skal utredes hvordan barn og unges interesser blir berørt og hvordan disse interessene kan ivaretas. Energibruk og klimaregnskap Energibruk og klimaregnskap for ny skole og idrettshall skal utredes. Miljøprogram Behov for eget miljøprogram skal utredes. Temaer som skal belyses i planbeskrivelsen I tillegg til de ovenfor nevnte utredningstemaer skal følgende tema, som vurderes å være relevante planfaglige tema, men som ikke ansees å ha vesentlig konsekvenser for miljø og samfunn eller som fanges opp av forskriftskrav, belyses grundig i forslagsstillers planbeskrivelse: Universell utforming Estetikk og byggeskikk Sosial infrastruktur Teknisk infrastruktur Uteoppholdsarealer (MUA) 8

8 INNHOLD 1. DEL 1 MÅL OG RAMMER Innledning Bakgrunn Formål med planarbeidet/tiltaket Vurdering av utredningsplikt Planområdet Beliggenhet, beskrivelse og avgrensning Eierforhold Dagens situasjon Kort historikk Horten by og omgivelser Lystlundens historie og utvikling Planstatus og andre rammebetingelser Overordnede planer og føringer Gjeldende regulering Pågående planarbeid DEL 2 PROBLEMSTILLINGER Antatte problemstillinger Begrunnelse for krav til utredningsalternativer DEL 3 KRAV TIL PLANPROSESS OG UTREDNINGER Utredningsalternativer alternativet Alternativ Alternativ Utredningstemaer Overordnede planer og mål Risiko- og sårbarhet, herunder ROS i anleggsperioden Stedsutvikling Landskap Verneverdier og kulturminner Friluftsliv og idrettsaktiviteter Miljøfaglige forhold Grunnforhold Trafikkforhold Barn og unges interesser Energibruk og klimaregnskap Miljøprogram Temaer som skal belyses i planbeskrivelsen Metode Utredningsmetode Framstillingsmetode Videre planprosess og medvirkning

9 1. DEL 1 MÅL OG RAMMER 1.1 Innledning Bakgrunn Den videregående skolen i Horten er i dag spredt på flere lokaliteter i Horten sentrum; i Bekkegata 2, Skippergata 6 og i Strandpromenaden 30. Vestfold fylkeskommune (VFK) skal samlokalisere og styrke det videregående skoletilbudet i Horten i et nytt og moderne skoleanlegg. Fylkestinget vedtok i Fylkestingmøtet å gå videre med planene for ny skole, med lokalisering i Lystlunden nord i Horten. Ny mulighetsstudie og entreprisemodell ble behandlet av Fylkestinget sak 93/14 og enstemmig vedtatt. Vedtaket er som følger: 1. Ny videregående skole i Horten bygges i Lystlunden nord, og dette legges til grunn for det videre planarbeidet og prosjektgjennomføringen. 2. Fylkesrådmannen gis fullmakt til å inngå intensjonsavtale om makeskifte med Horten kommune i tråd med forutsetningene i saken. 3. Utbyggingen av Horten videregående skole gjennomføres som «Konkurransepreget dialog». 4. Resultat av prekvalifisering legges fram som egen sak til Fylkestinget. 5. Horten videregående skole planlegges ferdig til skolestart høst Løsningen for idrettsfasiliteter legges fram som egen sak for Fylkestinget. 7. Forprosjektet for bygging av ny videregående skole i Horten legges fram som egen sak for Fylkestinget. 8. Ny tannklinikk for Horten planlegges som en integrert del av ny videregående skole. Vedtaket innebærer at Sentrum tannklinikk skal flyttes inn i det nye bygget. Horten kommune har stilt et tomteareal i nordre del av parkområdet til disposisjon for skoleformål. Området er avgrenset av Oregata, Strandpromenaden, Hortenshallen og Lystlunden stadion. Horten kommune har parallelt med dette utredet forslag for plassering av ny hall for håndball i samme område. Horten kommunestyre vedtok følgende vedr ny idrettshall i Lystlunden: 1. Ny idrettshall i Lystlunden (alt. B) søkes innarbeidet i budsjett og handlingsplan 2. Hallen driftes som et selvstendig objekt hvor inntekter og utgifter balanseres 3. Det inngås forpliktende avtaler med Idretten i Horten og Vestfold fylkeskommune om leie av hallen før prosjektstart 4. Behovet for parkering i forbindelse med ny idrettshall i Lystlunden ses i sammenheng med parkering for ny videregående skole. Dette innebærer også at fylkeskommunen i samarbeid med Horten kommune skal arbeide videre med en samordnet løsning for et styrket idrettstilbud knyttet til Hortenshallen og idrettsanleggene i Lystlunden, der også bygging av en ny idrettshall er et alternativ. I tråd med krav i kommuneplanens arealdel skal det utarbeides detaljregulering av Lystlunden, felt H9. 10

10 Ill 02. Utsnitt av plankart, kommuneplanens arealdel som viser felt H9 (Kilde Horten kommune) Formål med planarbeidet/tiltaket Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for: - bygging av ny videregående skole - bygging av ny idrettshall - sambruk mellom skole og idrettsaktiviteter - offentlighetens tilgang til park og idrettsområder Vestfold Fylkeskommune ønsker å vektlegge gode energiløsninger / redusert energibehov. Energikonsept for prosjektet skal utredes gjennom egen mulighetsstudie. Alternative energiløsninger utredes gjennom studien. Prosjektet skal gjennomføres med et så gunstig klimagassregnskap som mulig innenfor en fornuftig kost/ nytte vurdering. Det skal gjennomføres et mulighetsstudie på bruk av tre som byggemateriale. I studien vil vurdering av ulike byggematerialer og deres påvirkning av klimagassregnskapet inngå. Vestfold fylkeskommune ønsker i sine prosjekter bygg som støtter opp under den funksjonen det skal fylle, skape identitet for elever og ansatte godt tilpasset situasjonen og stedet. Horten kommune har parallelt med dette utredet forslag for plassering av ny hall for håndball i samme område. Man ser for seg 2 nye spilleflater til håndball til høyere divisjoner, som også skal kunne brukes som flerbrukshall, delt inn i 4 baner. Hallen vil ikke dekke arenakravene til Postenligaen, men planlegges til ca tilskuere. Den vil dekke idrettens og skolens primære behov. (Ingen sambruk av kantiner, styrkerom etc.) Hallen vil få buet takform og tegl på bakkenivå. Energistandard vil være minst TEK 10. I utredning om ny idrettshall i Lystlunden, datert 22. sept 2014, har Horten kommune definert krav til bygningen der løsninger som sikrer lave energikostnader framheves. For nybygg har kommunen gjennom miljø- og klimahandlingsplanen definerte målsettinger om bruk av fornybar energi herunder jordvarme eller andre tilsvarende løsninger. 11

11 Vurdering av utredningsplikt Ny skole sammen med ny idrettshall forventes å få et samlet bruksareale på over m2 og en investeringsramme på mer enn 500 mill NOK. Tiltaket skal derfor konsekvensutredes i henhold til plan- og bygningslovens første ledd, jfr. 4-2 med tilhørende forskrifts 2 punkt f jfr. Vedlegg I, punkt Planområdet Beliggenhet, og avgrensning Planområdet med adressen Strandpromenaden 29 og del av Lystlunden 1-3, ligger i nord-østre randsone av Horten sentrum og er en del av idretts- og parkområdet Lystlunden. Planområdet omfatter også del av Moloveien 3, 5 og 9, samt del av Oregata og del av Strandpromenaden, samt krysset mellom Oregata og Strandpromenaden, slik at parkering og nødvendige trafikale løsninger til skole og idrettsanlegg kan avklares i planen. Planområdet avgrenses av Kirkegården i nord, parkarealer (del av Lystlunden) i vest, idrettsanlegg i syd, og i øst kanalen og idrettsbanen øst for Strandpromenaden. Ill. 03. Kart med planavgrensning og gnr/bnr Eierforhold innenfor planområdet og planområdets størrelse Gnr/bnr 125/335 Strandpromenaden 29 (hele), eier Horten kommune. 12

12 Gnr/bnr 125/307 del av Lystlunden, adr Lystlunden 1 og 3. Eier Horten kommune Gnr/bnr 129/331 deler av Kanalområdet 2 (innenfor planen er det deler av Oregata og del av Bromsjordet. Flere adresser er knyttet til eiendommen). Eier Horten kommune. Gnr/bnr 125/260 del av Moloveien 5 og 9 (del av Kanalområde 1 ). Eier Horten kommune. Gnr/bnr 125/258 del av Moloveien 3. Eier OSWO eiendom. Gnr/bnr 9310/3 del av Strandpromenaden og Oregata. Eier Vestfold Fylkeskommune. Gnr/bnr 9801/7 del av Veigrunn Bekkegata Torggata (innenfor planen er det del av Oregata). Eier Horten kommune. Planområdet utgjør i alt m2. Dette innbefatter de offentlige parkarealene, Lystlunden stadion med tribuner, Hortenshallen og tilhørende parkering til idrettsanleggene med innkjøringer fra Strandpromenaden, del av Moloveien 3, 5 og 9, samt del av offentlig (kommunal og fylkeskommunal) veggrunn Dagens situasjon Beskrivelse av planområdet Planområdet ligger på en flate ca på cote +4,0 mellom østre sentrumsrand av Horten og Kanalen. Mellom Horten stadion og Oregata består planområdet av åpne parkmessig plenarealer, med randvegetasjon av store løvtrær både langs Oregata og Horten stadion. Framtredende er de store trærne med misteltein som vokser langs Oregata. Lenger øst, mot Strandpromenaden, er det felt med nyplantet nåletrær. Langs Strandpromenadens vestside går plenarealene over i parkeringsarealer for idrettsbanene og Hortenshallen. Sentralt i planområdet ligger Hortenshallen og Horten stadion med sin tribunevoll mot vest og nord. Idrettsområdet er avgrenset i vest mot parken av et nettinggjerde. I vest omfatter planområdet parkområdet mellom idrettsområdet og nordre del av hovedgangveien nord syd gjennom parken opp til Bekkegata. Gangveien er inkludert i planen. I øst, mellom Strandpromenaden og ut mot Kanalen omfatter planen et delvis skogbevokst grøntareale mellom treningsbanen og næringsbygget i syd (Moloveien 3). Planområdet inkluderer en mindre del av bueskytterbanen som ligger langs kanalen. 13

13 Ill. 04. Flyfoto av planområdet med omgivelser sett nordover med Indre havn og Karljohansvern i bakgrunnen. Hortenshallen og Horten stadion midt i bildet. (kilde Google.com) Ill Til venstre Horten stadion sett mot nord. Til høyre gangveien i Lystlunden som er planens vestre avgrensning, sett fra Oregata (fotos Arkitektskap as) Ill Til venstre Lystlunden nord sett fra Oregata og til høyre Oregata sett mot Strandpromenaden (fotos Arkitektskap as) Ill Til venstre Lystlunden nord med Horten vg avd Bekkegata i bakgrunnen og til høyre Strandpromenaden med Hortenshallen i bakgrunnen (Fotos Arkitektskap as) Beskrivelse av planområdets nærmeste omgivelser Lystlunden utenfor planområdet består i dag av offentlige parkarealer med plener, gangveier, andedam og musikkpaviljong i vest, søndre deler av Lystlunden idrettspark med kunstgressbane mm, og klubbhus for Sportsklubben Falk I Lystlunden, mellom Falks lokaler og musikkpaviljongen, står et også et eldre tømmerhus som er klubblokaler for Horten Skøyteklubb. Mot nord ligger Oregata, som er den gamle hovedveien mellom Horten gård, senere Karljohansvern, og Borre kirke. Denne veien kan være anlagt allerede i middelalderen. På nordsiden av Oregata ligger Horten kirkegård med kapell. I vest, på motsatt side av Bekkegata, ligger den ene avdelingen til Horten vg skole, opprinnelig den gamle middelskolen i Horten. Langs Lystlundens vestside mellom Skippergata og Lystlunden er det i hovedsak 14

14 boligbebyggelse av urban og sammensatt karakter, med Horten vg skole avd Skippergata lengst mot syd. Mot øst grenser Lystlunden mot Strandpromenaden, som tidlig på 1970-tallet ble anlagt gjennom parken. På østsiden av Strandpromenaden er det en blanding av næringsområder og grøntarealer med treningsbaner langs Kanalen. Treningsbanene flankeres av Horten Ørns klubbhus lengst mot nord, ved brua over til Karljohansvern, og bueskytterbanen i syd. Syd for området begynner et industriområdet som strekker seg videre sydover mot havna. I øst ligger Kanalen og på motsatt side av denne ligger Hortenskogen. Kanalen med sidearealer på begge sider inngår i kulturmiljøområdet rundt Karljohansvern, fredet etter kml 19. Ill Lystlunden sett fra syd (kilde Google earth) til venstre,og kunstgressbanen i Lystlunden til høyre (foto Arkitektskap as) Ill Andedammen og musikkepaviljongen i Lystlunden vest for planområdet (fotos Arkitektskap as) Ill Horten vg skole avd Bekkegata til venstre og treningsbanene mellom Strandpromenaden og Kanalen til høyre (fotos Arkitektskap as) Kollektivtilbud Planområdet betjenes av bussrute 01 (Horten-Åsgårdstrand-Tønsberg-Stavern) som har 30 min frekvens i skoletiden og med holdeplass i Oregata utenfor Horten vg skole, avd Bekkegata. Rutebilstasjonen med øvrige bussrutet ligger mellom 700 og 800 meter i gangavstand fra den planlagte skolen. Fergesamband til Moss ligger med ca meter gangavstand. Tog (Vestfoldbanen) nås via bussforbindelse fra rutebilstasjonen til Skoppum og Holmestrand stasjoner. 15

15 Ill. 17. Kart som viser kollektivtilbud i nærheten av planområdet (kilde Vestviken kollektivtrafikk, illustrasjon Arkitektskap as). Byrom i nærområdet Horten torg er det urbane byrommet som ligger nærmest Lystlunden. Ellers er gågata i sentrum (del av Apotekergata), og området rundt gjestehavna urbane rom i en viss nærhet til Lystlunden. 16

16 Ill. 18. Kart som viser byrom i nærområdet markert med gult (illustrasjon Arkitektskap as). Målpunkter området Lystlunden Idrettsanleggene og klubbhusene i Lystlunden Kirkegården med kapell Vg skole avd Skippergata og avd Bekkegata Karljohansvern Kanalen, Hortenskogen og Kyststien Sentrum/handelsområdet Fyllinga båthavn Gjestehavna med omgivelser Skateparken på Bromsjordet Roklubben ved Indre havn Indre havneby (under utvikling) 17

17 Ill. 19. Kart som viser målpunkter i nærområdet (illustrasjon Arkitektskap as). Eksisterende bebyggelse i Lystlunden Hortenshallen (Arkitekt: Eric Håkansson, Grunnflate (uten garderober) kvadratmeter, oppført som en stålrammekonstruksjon med prefabrikerte isolerte veggelementer i aluminium og tegl. Hallen ble tatt i bruk i desember 1997 Klubbhus for sportsklubben Falk, en en-etasjers hvitmalt trebygning med provisorisk karakter. Klubbhus for Horten Skøyteklubb, en en-etasjers tømmerstue. Musikkpaviljongen, en åttekantet åpen paviljong med pagodetak. Ill Fotos av eksisterende bebyggelse i Lystlunden, Idrettsklubben Falk til venstre, lokaler for Horten Skøyteklubb i midten og Hortenshallen til høyre. (Fotos Arkitektskap as) Kort historikk Horten by og omgivelser (Hentet fra kommunedelplan for Horten sentrum, 2007) Hortens utvikling til en by startet med bebyggelse langs ferdselsårene Storgata (Storgata var en forlengelse av Oregata, opprinnelig en del av ferdselsåren 18

18 mellom Horten gård og Borre kirke) og Ollebakken på første halvdel av 1800-tallet. Marinens virksomhet på Karljohansvern var den viktigste drivkraften i denne utviklingen. Da fergetrafikken til Jeløya og til Drøbak og Oslo (nå til Moss) ble flyttet fra Karljohansvern (det var fergeleie på begge sider av odden syd for fylllingen over til Vealøs) til nåværende fergested, ble Ferjegata bygget og det utviklet seg flere tverrgater til hovedinnfartsårene. I 1856 hadde byen fått 4636 innbyggere. Status som ladested fikk Horten i Horten ble da skilt ut fra Borre kommune. Horten fikk status som kjøpstad i En rekke rutenettsplaner og gatereguleringer planlegges på begynnelsen av 1860-årene. Gjenoppbyggingen etter en rekke bybranner gjøres også gjennom regulering. Ved århundreskiftet hadde Horten 8886 innbyggere. Videre frem til 1945 bygges tidligere planer ferdig, i tillegg til at byen utvides sydover og nordvestover. Dette gjelder først og fremst nye boligområder. Bilfergen til Moss kommer i gang først på tallet. Flere av de monumentale bygningene i sentrum utvikles også på denne tiden, bl. a. Sentrum skole og kinoen. Byen har fått innbyggere i I den neste perioden, frem til 1975 bygges Strandpromenaden gjennom Lystlunden. Byen utvikles videre, bl.a. i Holtandalen. I 1975 er innbyggertallet i Horten Fra 1975 og frem til nå utvikles tanken om en ytre sentrumsring videre ved at deler av nordoverveien fullføres. Samtidig skjer store omstruktureringer i kommunens næringsliv ved at Horten Verft nedlegges i 1986, samtidig som utviklingen av Horten til et kjerneområde for elektronikkindustrien har kommet i gang. I sentrum saneres mesteparten av trehusbebyggelsen mellom Skippergata og Nordre Enggate. Mot Torget etableres flere forretningsgårder og et gågatesystem mellom disse. Horten og Borre kommuner slås sammen i Ill. 23. Kart fra 1886 som viser Horten sentrum. Kartet viser hvordan bebyggelsen stopper mot kommunegrensa til Borre og Lystlunden nederst til høyre på kartet (kilde Statens kartverk) Lystlundens historie og utvikling Lystlunden var fra tidlig på 1800-tallet et friområde forbeholdt Marinens mannskaper og deres familier. På 1850-tallet ble Lystlunden åpnet for Hortens befolkning. Horten Vel fikk på slutten av 1800-tallet et ansvar for skjøtsel av Lystlunden. Dette ansvaret ble gradvis overtatt av Horten kommune utover på 1900-tallet, på tross av at Lystlunden lå i Borre kommune og fortsatt var eid av Staten. Iflg Verneplan for Karljohansvern 19

19 ble eierforholdet til Bromsjordet og Lystlunden først formelt overført fra Statens til kommunen i Da Horten overtok ansvar for parken ble det anlagt et parkanlegg i en romantisk stil med slyngede grusveier og svanedam og en sentralt plassert musikkpaviljong, der Marinemusikken holdt sine ukentlige konserter helt fram til På 1900-tallet ble de første idrettsbanene anlagt, og så tidlig som i 1913 var det norgesmesterskap på skøyter i Lystlunden. Ørn-Horten har hatt tilknytning til Lystlunden siden klubben ble stiftet i 1904, Horten Skøyteklubb siden 1911, og Idrettsklubben Falk siden Idrettsanleggene i parken er utvidet og modernisert over tid, med Hortenshallen som siste tilskudd i I dag har parken en tydelig todeling, der idrettsanleggene er lokalisert til parkens østre og søndre del, mens parkens vestre og nordrevestre del har beholdt sin karakter som bypark. Ill Utsnitt av historisk kart over Lystlunden, Kanalen, Oregata og deler av marinebasen daterte Kartet viser også daværende grense mellom Horten og Borre kommune. Denne grensen danner i dag vestre avgrensning av Lystlunden mot boligbebyggelsen (Kilde Statens kartverk), og flyfoto av Lystlunden fra 1954 (kilde Finn.no) 1.3 Planstatus og andre rammebetingelser Overordnede planer og føringer Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal og transportplanlegging har som mål å fremme en samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, trygge miljøet og bedre trafikksikkerheten. T-2/08 Om barn og planlegging Formålet med de rikspolitiske retningslinjene for å styrke barn og unges interesser i planleggingen er å synliggjøre og styrke barn og unges interesser i all planlegging og byggesaksbehandling etter plan- og bygningsloven. Ved omdisponering av arealer som i planer er avsatt til fellesareal eller friområde som er i bruk eller er egnet for lek, skal det skaffes fullverdig erstatning. Videre stilles det krav til fysisk utforming slik at anlegg som skal brukes av barn og unge skal være sikret mot forurensning, støy, trafikkfare og annen helsefare. T-1442/2012 Støy i arealplanlegging Formålet med denne retningslinjen er blant annet å forebygge støyplager og ivareta stille og lite støypåvirkede områder gjennom å: anbefale etablering av støysoner som skal sikre at støyutsatte områder rundt eksisterende støykilder synliggjøres gi anbefalinger om hvor bebyggelse med støyfølsom bruksformål ikke bør etableres, og hvor etablering 20

20 bare kan skje med særlige avbøtende tiltak gi anbefalinger for støygrenser ved etablering av nye støykilder, slik at disse lokaliseres og utformes med tanke på å hindre nye støyplager. Kommuneplanens arealdel , (under rullering) I kap 6.1 Utviklingen i Horten omtales vg skole; Kommunestyret har tidligere vedtatt en reguleringsplan for ny videregående skole i Skippergata. Ved denne rulleringen av kommuneplanen er det også åpnet for bygging av helt ny skole i Lystlunden. Dette er tenkt kombinert med utbygging av idrettsanlegget. Dersom fylkeskommunen velger å bygge der, vil dagens skoler i Bekkegata og Skippergata kunne endres til boligformål. Dette må vurderes nærmere ved neste rullering av kommuneplanen. I kommuneplanens arealdel, utfyllende bestemmelser og retningslinjer pkt , heter det at Lystlunden (delområde H9) er avsatt til offentlig og privat tjenesteyting og idrettsanlegg. Offentlig og privat tjenesteyting er areal til skole. I pkt stilles det krav til detaljregulering for felt H9. Arealet øst for Strandpromenaden er i kommuneplanens arealdel avsatt til hhv næring og friområde. Kommunedelplan for Horten sentrum (under rullering). Kommunedelplanen omhandler i liten grad framtidig bruk av Lystlunden. I kap 5.5 omtales Lystlunden på følgende måte: Det viktigste grøntområdet i planområdet er Lystlunden, Horten kommunes største park- og idrettsanlegg på ca. 200 da. Lystlunden har store vakre trær, musikkpaviljong, lekeplass og svanedam knyttet sammen av et gangveinett. KDP omtaler også samlokalisering av Horten vg skole, men da med samlokalisering til et av dagens skoleanlegg. Arealet øst for Strandpromenaden er i KDP for Horten sentrum avsatt til industri og friområde. Utkast til Bystrategi for Horten sentrum - med fokus på byens rom & liv, 2014 omtaler Lystlunden som byens hjerte. I denne bystrategien er Lystlunden nord avsatt til ny vg skole. Bystrategien henviser også til notat om Lystlunden datert Lys, Leken, Livlig, Lokkende. I dette notatet er det pekt ut noen mål for utvikling av Lystlundens delområder. Lystlunden nord er i notatet avsatt til skoleformål Gjeldende regulering Gjeldende regulering for planområdet er : -Plan nr Lystlunden nord, Plan nr H Kjøreveg Strandpromenaden del 2, Plan nr Områderegulering Indre havneby, Arealene øst for Strandpromenaden er uregulert utover formål som angitt i kommuneplanens arealdel og i KDP for Horten sentrum. I plan nr er angjeldende del av Lystlunden nord avsatt til idrettsanlegg, idrettsstadion, friområde, almennyttig formål, med mer. De delene av Plan nr H og Plan nr som omfattes av reguleringsplanavgrensningen for ny vg skole og idrettshall i Lystlunden gjelder regulert veggrunn Pågående planarbeid Kommuneplanens arealdel og kommunedelplan for Horten sentrum er under rullering pr høst

Tiltakshaver er Vangsveien Prosjekt AS. Planprogrammet er utarbeidet av Dark Arkitekter AS.

Tiltakshaver er Vangsveien Prosjekt AS. Planprogrammet er utarbeidet av Dark Arkitekter AS. Forslag til planprogram Detaljplan for Kvartal 121, Hamar Anne Diesens Torg Utarbeidet av DARK Arkitekter AS på vegne av tiltakshaver, Vangsveien Prosjekt AS Oslo/ /Hamar 23.04.2012 INNHOLD 1 INNLEDNIG...

Detaljer

Tosterødberget videregående skole

Tosterødberget videregående skole Halden kommune PLANBESKRIVELSE for Tosterødberget videregående skole detaljregulering Nasjonal PlanId: G 686 Beskrivelse er datert: 07.07.2014 Dato for siste revisjon av beskrivelse: 21.11.2014 Dato for

Detaljer

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR APLAND OG HEIBØ AS 7.MAI 2015 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen er gjennomført

Detaljer

NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl

NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl Ard arealplan as Domkirkegaten 3 5017 Bergen FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl Plannr.:61320000 Saksnr.:200918295 Sist oppdatert: 26.02.13 Side 1 INNHOLD 1 Sammendrag...

Detaljer

LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE. Levanger kommune PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING FEBRUAR 2014

LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE. Levanger kommune PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING FEBRUAR 2014 / / PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE Levanger kommune FEBRUAR 2014 LINK arkitektur AS / Org.nr. NO 975 999 726 / Bankkonto nr. 1602 46 58043

Detaljer

Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg

Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR PORSGRUNN KOMMUNE 15.SEPTEMBER 2014 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen

Detaljer

Planbeskrivelse (10.06.11)

Planbeskrivelse (10.06.11) Dato 2011-10. juni Rambøll Kongleveien 45 NO-9510 Alta T +47 78 44 92 22 F +47 78 44 92 20 www.ramboll.no vår ref. 7110329 Planbeskrivelse (10.06.11) Planens navn Detaljplan - Endring av reguleringsplan

Detaljer

Hareid Fastlandssamband AS. Planprogram - E39 Flytebruløsning mellom Hareid og Sula. Utgave: 1 Dato: 2012-12-20

Hareid Fastlandssamband AS. Planprogram - E39 Flytebruløsning mellom Hareid og Sula. Utgave: 1 Dato: 2012-12-20 Planprogram - E39 Flytebruløsning mellom Hareid og Sula Utgave: 1 Dato: 2012-12-20 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Planprogram - E39 Flytebruløsning mellom Hareid og Sula Utgave/dato:

Detaljer

Strategisk plattform med Masterplan

Strategisk plattform med Masterplan Strategisk plattform med Masterplan for planlegging og realisering av Fjordbyen OKTOBER 2014 Forord Strategisk plattform med Masterplan ble godkjent i Drammen bystyre (dato) og Lier kommunestyre (dato)

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR DEL AV HAREBAKKEN SENTER 8. april 2015 FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR DEL AV HAREBAKKEN SENTER ARENDAL KOMMUNE TILTAKSHAVER: PLANLEGGER: O.G. OTTERSLAND EIENDOM AS STÆRK & CO AS 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN

Detaljer

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon Utgave: 04 Dato: 2014-04-08 Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon 2 DOKUMENTINFORMASJON

Detaljer

REGULERINGSPLAN MED KONSEKVENS- UTREDNING FOR ØRLAND FLYSTASJON. Planprogram FORSVARSBYGG KAMPFLYBASE

REGULERINGSPLAN MED KONSEKVENS- UTREDNING FOR ØRLAND FLYSTASJON. Planprogram FORSVARSBYGG KAMPFLYBASE REGULERINGSPLAN MED KONSEKVENS- UTREDNING FOR ØRLAND FLYSTASJON Planprogram FORSVARSBYGG KAMPFLYBASE 15.01.2013, REV. 1, 28.01.2013 REV 2 24.04.2013 1 Forord Stortinget vedtok i 2009 innkjøp av nye kampfly

Detaljer

ÅSNES KOMMUNE. Åsnes kommune. Planprogram for kommuneplanens arealdel 2013-2025. Vedtatt av kommunestyret i sak 064/13 Dato: 2013-09-30

ÅSNES KOMMUNE. Åsnes kommune. Planprogram for kommuneplanens arealdel 2013-2025. Vedtatt av kommunestyret i sak 064/13 Dato: 2013-09-30 ÅSNES KOMMUNE Planprogram for kommuneplanens arealdel 2013-2025 Vedtatt av kommunestyret i sak 064/13 Dato: 2013-09-30 Planprogram for kommuneplanens arealdel 2013-2025 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Om kommuneplanarbeidet...

Detaljer

Konsekvensutredning. Sjukehuset Nordmøre og Romsdal Del 1. Tomtealternativer i Molde kommune 16.6.2014

Konsekvensutredning. Sjukehuset Nordmøre og Romsdal Del 1. Tomtealternativer i Molde kommune 16.6.2014 Konsekvensutredning Sjukehuset Nordmøre og Romsdal Del 1. Tomtealternativer i Molde kommune 16.6.2014 Oppdraget Oppdragsgiver Helsebygg Midt Norge Oppdragsgivers kontakt Gudmund Moen Oppdragets navn KU

Detaljer

Utgivelsesdato 20. mars 2015 Saksbehandler Kristoffer Rein Kontrollert av Ina Lystad Jacobsen Godkjent av Øystein Gjessing Karlsen Signaturer

Utgivelsesdato 20. mars 2015 Saksbehandler Kristoffer Rein Kontrollert av Ina Lystad Jacobsen Godkjent av Øystein Gjessing Karlsen Signaturer Nes kommune Planbeskrivelse med konsekvensutredning (KU) Detaljregulering Esval Holsravina 20. mars 2015 Utgivelsesdato 20. mars 2015 Saksbehandler Kristoffer Rein Kontrollert av Ina Lystad Jacobsen Godkjent

Detaljer

Kommunedelplan for Stavanger sentrum Planprogram - høringsutkast

Kommunedelplan for Stavanger sentrum Planprogram - høringsutkast Kommunedelplan for Stavanger sentrum Planprogram - høringsutkast 1 2 Kommunedelplan for Stavanger sentrum Planprogram - Høringsutkast 3 Forord Stavanger sentrum er et viktig og verdifullt regionalt felleseie,

Detaljer

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø KU for Kommunedelplan for kystsonen i Røyken 2015-2030 Side 1 1 INNLEDNING 3 1.1 KONSEKVENSUTREDNING 3 1.2 KONKLUSJON 3 1.3 TEMA I KU 3 1.4 BYGGEFORBUD I STRANDSONEN

Detaljer

Kommuneplan 2011 2022. Vedtatt 22.06.11

Kommuneplan 2011 2022. Vedtatt 22.06.11 Kommuneplan 2011 2022 FORORD Det er med glede jeg som ordfører presenterer kommuneplanen for perioden 2011-22. Planen viser hva Ski kommune ønsker å fokusere på de kommende 12 årene, både som lokalsamfunn

Detaljer

Planprogram. Kommuneplanens langsiktige del

Planprogram. Kommuneplanens langsiktige del Dato... 26.02.2013 Vår Ref... KÅB-2167/13 Arkiv... 141 Saksnr... 13/69 Deres Ref... Planprogram. Kommuneplanens langsiktige del Høringsutkast Vedtatt av formannskapet 6. mars 2013 Innhold 1. Innledning...

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Stekke - Fløytarvegen 15-23

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Stekke - Fløytarvegen 15-23 - Planforslag datert 24/9 2013 -revidert 17/12 2013 - Revidert i henhold til forslag til planendring 10/11 2014 og 05/01 2015 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Stekke - Fløytarvegen 15-23 Revidert

Detaljer

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Et veiledningshefte om planprosess, organisering, medvirkning og erstatning Forord Hvert år skjer det en rekke inngrep i grunneieres

Detaljer

Arbeidsdokument kommuneplanens arealdel 2012-2020

Arbeidsdokument kommuneplanens arealdel 2012-2020 NORDREISA KOMMUNE Arbeidsdokument kommuneplanens arealdel 2012-2020 18.04.2012 Arbeidsdokumentet er grunnlaget for utarbeidelsen av kommuneplanens arealdel. Arbeidsdokumentet er mer omfattende enn det

Detaljer

HØRINGSUTGAVE REGULERINGSPLAN. E18Dalen krysset. Arendalkommune

HØRINGSUTGAVE REGULERINGSPLAN. E18Dalen krysset. Arendalkommune REGULERINGSPLAN HØRINGSUTGAVE E18Dalen krysset Arendalkommune Regionsør ProsjektE18Tvedestrand-Arendal 18.02.2015 Forord Reguleringsplanforslaget er utarbeidet av Statens vegvesen, Region Sør i samarbeid

Detaljer

KONSEKVENSUTREDNING NY BRU OVER GLOMMA I SARPSBORG

KONSEKVENSUTREDNING NY BRU OVER GLOMMA I SARPSBORG KONSEKVENSUTREDNING KU og KDP for ny bru over Glomma i Sarpsborg fase 3 HØRINGSUTGAVE RAPPORT NR. 10057000/7 10.09.2014 Endringsliste VER. DATO STATUS KONTR. AV UTARB. AV 01 09.09.2014 1. utkast Mette

Detaljer

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Arkivsak dok. 11/03897 21 Saksbehandler Sigrid Lerud Saksgang Planutvalget Møtedato Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Rådmannens innstilling: Planutvalget i Gran

Detaljer

Regionalplan for Jæren 2013-2040. Vedtatt i fylkestinget 22.10.2013. Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren

Regionalplan for Jæren 2013-2040. Vedtatt i fylkestinget 22.10.2013. Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren Regionalplan for Jæren 2013-2040 Vedtatt i fylkestinget 22.10.2013 Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren 1 Forside: Smeaheia, Sandnes kommune foto: Jon G. Ingemundsen, Stavanger Aftenblad 2

Detaljer

MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING - GLAHAUG HYTTEFELT. 1. GANGS BEHANDLING.

MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING - GLAHAUG HYTTEFELT. 1. GANGS BEHANDLING. AR plan og landskap Storgata 8 3611 KONGSBERG Vår saksreferanse: Vår arkivreferanse: Deres referanse: Vår dato: Arkivsak: 08/1429 PLAN - 23.12.2014 Løpenr. 11197/14 MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING

Detaljer

Temarapport Lokal og regional utvikling

Temarapport Lokal og regional utvikling Region sør Prosjektavdelingen 18.12.2014 E39 Volleberg-Døle bru Temarapport Lokal og regional utvikling Foto: Sweco Konsekvensutredning (KU) Forord Statens vegvesen planlegger ny veg på strekningen E

Detaljer

Høringsinnspill til kommuneplanen fra organisasjoner, lag og foreninger med rådmannens kommentarer

Høringsinnspill til kommuneplanen fra organisasjoner, lag og foreninger med rådmannens kommentarer Vedlegg 6 Høringsinnspill til kommuneplanen fra organisasjoner, lag og foreninger med rådmannens kommentarer 31 Asker kulturelle fellesråd og Asker musikkråd, datert 07.11.2013, s.nr./l.nr. 13/4514-31

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050

Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050 Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050 Planforslag 5. mars 2015. Vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn og sendt ut på høring av komité for samfunnsutvikling i møte 11. mars 2015, sak 10/15. INNLEDNING

Detaljer