Forslag til planprogram til offentlig ettersyn. Ortofoto av Lystlunden med planavgrensning inntegnet (Ortofoto Vestfoldkart)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forslag til planprogram til offentlig ettersyn. Ortofoto av Lystlunden med planavgrensning inntegnet (Ortofoto Vestfoldkart)"

Transkript

1 Ny videregående skole og ny idrettshall i Lystlunden nord gnr/bnr 125/335 og del av gnr/bnr 125/307 med flere i Horten kommune Detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram til offentlig ettersyn Ortofoto av Lystlunden med planavgrensning inntegnet (Ortofoto Vestfoldkart)

2 Hortenskogen Strandpromenaden Oregata Kanalen Lystlunden Ill 01 Planens avgrensning 3

3 Fagkyndig er Arkitektskap as på vegne av Vestfold Fylkeskommune og Horten kommune. Forslaget kan sees hos Vestfold Fylkeskommune, og hos Horten kommune, Bemerkninger sendes til: Arkitektskap v/ sivilarkitekt Tom Wassum Torggata Oslo tlf: Kopi av bemerkninger sendes til: Horten kommune, Postboks Horten Vestfold fylkeskommune Pb Tønsberg Att: Helen Rany Olsen Høringsperioden settes til minimum 6 uker og frist for innsendelse av merknader er

4 Sammendrag Bakgrunn og formål med tiltaket Den videregående skolen i Horten er i dag spredt på flere lokaliteter i Horten sentrum; i Bekkegata 2, Skippergata 6 og i Strandpromenaden 30. Vestfold fylkeskommune (VFK) skal samlokalisere og styrke det videregående skoletilbudet i Horten i et nytt og moderne skoleanlegg. Fylkestinget vedtok i Fylkestingmøtet å gå videre med planene for ny skole, med lokalisering i Lystlunden nord i Horten. Ny mulighetsstudie og entreprisemodell ble behandlet av Fylkestinget sak 93/14 og enstemmig vedtatt. Vedtaket er som følger: 1. Ny videregående skole i Horten bygges i Lystlunden nord, og dette legges til grunn for det videre planarbeidet og prosjektgjennomføringen. 2. Fylkesrådmannen gis fullmakt til å inngå intensjonsavtale om makeskifte med Horten kommune i tråd med forutsetningene i saken. 3. Utbyggingen av Horten videregående skole gjennomføres som «Konkurransepreget dialog». 4. Resultat av prekvalifisering legges fram som egen sak til Fylkestinget. 5. Horten videregående skole planlegges ferdig til skolestart høst Løsningen for idrettsfasiliteter legges fram som egen sak for Fylkestinget. 7. Forprosjektet for bygging av ny videregående skole i Horten legges fram som egen sak for Fylkestinget. 8. Ny tannklinikk for Horten planlegges som en integrert del av ny videregående skole. Vedtaket innebærer at Sentrum tannklinikk skal flyttes inn i det nye bygget. Horten kommune har stilt et tomteareal i nordre del av parkområdet til disposisjon for skoleformålet. Området er avgrenset av Oregata, Strandpromenaden, Hortenshallen og Lystlunden stadion. Horten kommune har parallelt med dette utredet forslag til plassering av ny hall for håndball i samme område. Man ser for seg 2 nye spilleflater til håndball til høyere divisjoner, som også skal kunne brukes som flerbrukshall, delt inn i 4 baner. Hallen vil ikke dekke arenakravet til Postenligaen, men planlegges for ca tilskuere. Hallen vil dekke idrettens og skolens primære behov. (Ingen sambruk av kantiner, styrkerom etc.) Hallen vil få buet takform og tegl på bakkenivå. Energistandard vil være minst TEK 10. Horten kommunestyre vedtok følgende vedr ny idrettshall i Lystlunden: 1. Ny idrettshall i Lystlunden (alt. B) søkes innarbeidet i budsjett og handlingsplan 2. Hallen driftes som et selvstendig objekt hvor inntekter og utgifter balanseres 3. Det inngås forpliktende avtaler med Idretten i Horten og Vestfold fylkeskommune om leie av hallen før prosjektstart 4. Behovet for parkering i forbindelse med ny idrettshall i Lystlunden ses i sammenheng med parkering for ny videregående skole. Dette innebærer at fylkeskommunen i samarbeid med Horten kommune skal arbeide videre med en samordnet løsning for et styrket idrettstilbud knyttet til Hortenshallen og idrettsanleggene i Lystlunden, der også bygging av en ny idrettshall i regi av Horten kommune er et alternativ. I tråd med krav i kommuneplanens arealdel skal det utarbeides detaljregulering av Lystlunden nord, felt H9. Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for: - bygging av ny videregående skole - bygging av ny idrettshall 5

5 - sambruk mellom skole og idrettsaktiviteter - offentlighetens tilgang til park og idrettsområder Krav om konsekvensutredning Ny skole og ny idrettshall forventes å få et samlet bruksareale som overstiger m2 og en investeringsramme på mer enn 500 mill NOK. Tiltaket skal derfor konsekvensutredes i henhold til plan- og bygningslovens første ledd, jfr. 4-2 med tilhørende forskrifts 2 punkt f, jfr. Vedlegg I, punkt 1. Planområdets beliggenhet og størrelse Planområdet med adressen Strandpromenaden 29 og del av Lystlunden 1-3, ligger i nord-østre randsone av Horten sentrum og er en del av idretts- og parkområdet Lystlunden. Planområdet omfatter også del av Moloveien 3, 5 og 9, samt del av Oregata og del av Strandpromenaden, samt krysset mellom Oregata og Strandpromenaden, slik at parkering og nødvendige trafikale løsninger til skole og idrettsanlegg kan avklares i planen. Planområdet utgjør i alt m2. Dette innbefatter de offentlige parkarealene, Lystlunden stadion med tribuner, Hortenshallen og tilhørende parkering til idrettsanleggene med innkjøringer fra Strandpromenaden, del av Moloveien 3, 5 og 9, samt del av offentlig (kommunal og fylkeskommunal) veggrunn. Eierforhold Gnr/bnr 125/335 Strandpromenaden 29 (hele). Eier Horten kommune. Gnr/bnr 125/307 del av Lystlunden, adresse Lystlunden 1 og 3. Eier Horten kommune. Gnr/bnr 129/331 deler av Kanalområdet 2 (innenfor planen er det deler av Oregata, del av Bromsjordet. Flere adresser er knyttet til eiendommen). Eier Horten kommune. Gnr/bnr 125/260 del av Moloveien 5 og 9 (del av Kanalområde 1 ). Eier Horten kommune. Gnr/bnr 125/258 del av Moloveien 3. Eier OSWO eiendom. Gnr/bnr 9310/3 del av Strandpromenaden og Oregata. Eier Vestfold Fylkeskommune. Gnr/bnr 9801/7 del av Veigrunn Bekkegata Torggata (innenfor planen er det del av Oregata). Eier Horten kommune. Tiltaket og alternativene Tiltakene innebærer formålsendring av deler av eksisterende park- og idrettsområder, med bygging av ny skole med tilhørende utearealer og parkeringsarealer, samt bygging av ny idrettshall. I tillegg til 0-alternativet (referansealternativet) foreligger 2 utbyggingsalternativer. Utbyggingsalternativene viser ulike løsninger for gymsaler for skolen og spilleflater til idrettsformål. Alternativ 1: Ny videregående skole med et bruttoareal på ca m2. I tillegg kommer eget idrettsbygg på ca 1700 m2 som dekker skolens behov for gymsaler som en integrert del av ny skole på egen tomt. Hortenshallen bevares som i dag. Alternativet baserer seg på at det ikke bygges ny frittliggende idrettshall og at skolen skal benytte eksisterende Hortenshallen som del av sitt behov for gymsaler. Alternativ 2: Ny videregående skole med et bruttoareal på ca m2, men uten bygging av eget integrert idrettsbygg. Dagens idrettshall bevares og det bygges ny frittliggende idrettshall med to spilleflater for håndball på ca 3500 m2 brutto. Hallen skal dekke skolens behov for gymsaler og Horten kommunes behov for nye spilleflater. Det er en målsetting at valg av utbyggingsalternativ avklares i forbindelse med utarbeidelse av konsekvensutredningen og at reguleringsplanforslaget kun fremmes med ett reguleringsalternativ. Som del av konsekvensutredningen skal endelig plassering og avgrensning for ny vg skole og evt idrettshall avklares. 6

6 Hovedproblemstillinger Overordnede planer og mål Det skal vurderes om planforslaget er i konflikt med overordnede planer og mål eller om det bidrar til måloppfyllelse i overordnede planer. I drøftingen vil det bli lagt spesiell vekt på forholdet til følgende planer: Kommuneplanens arealdel (under rullering) Kommunedelplan for Horten sentrum (under rullering) Stedsutforming og miljø Tiltakene forslås lokalisert i et område med betydelige verdier som park-, rekreasjons- og idrettsområde. Tomta som er avsatt til skoleformål er relativt smal i forhold til omfang av tiltaket. Skolens plassering, fotavtrykk, høyder, siktlinjer, trafikk, gang- og kjøreadkomster, parkering og forholdet til parklandskap og tilstøtende kirkegård er forventede problemstillinger som må avklares i planen. Tilsvarende avklaringer skal gjøres for evt ny idrettshall. Parkeringsarealer i området mellom Strandpromenaden og Kanalen må avklares ift kulturmiljøfredningen av Karljohansvern. Utredningstemaer (Utdypende beskrevet i kap 3.2) Overordnede planer og mål Det skal vurderes om planforslaget er i konflikt med overordnede planer og mål eller om det bidrar til måloppfyllelse. Risiko- og sårbarhet Det skal gjennomføres en Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) for planområdet. Også eventuelle konsekvenser i bygge og anleggsperioden skal utredes. Stedsutvikling Positive og negative konsekvenser for Horten sentrum og planområdets nærområde som følge av planforslaget, skal utredes. Landskap Konsekvenser for landskap og landskapsrom skal utredes. Verneverdier og kulturminner Konsekvenser for eksisterende kulturminner og kulturmiljø skal utredes. Del av planområdet mot Kanalen ligger innenfor grense for områdefredningen av Karljohansvern. Friluftsliv og idrettsaktiviteter Konsekvenser for allmenhetens og den organiserte idrettens bruk av parkområder og idrettsarenaer og muligheter for sambruk mellom idrett og skole skal utredes. Miljøfaglige forhold Det skal utredes om planforslaget har konsekvenser for biologisk mangfold. 7

7 Grunnforhold Grunnforholdene skal utredes både i forhold til konsekvenser for tiltaket og om utbyggingen vil få konsekvenser for tilgrensende bygg og anlegg. Trafikkforhold Konsekvensene for biltrafikk, gang- og sykkeltrafikk, kollektivtrafikk, parkering, adkomster og parkeringsdekning skal utredes. Barn og unges interesser Det skal utredes hvordan barn og unges interesser blir berørt og hvordan disse interessene kan ivaretas. Energibruk og klimaregnskap Energibruk og klimaregnskap for ny skole og idrettshall skal utredes. Miljøprogram Behov for eget miljøprogram skal utredes. Temaer som skal belyses i planbeskrivelsen I tillegg til de ovenfor nevnte utredningstemaer skal følgende tema, som vurderes å være relevante planfaglige tema, men som ikke ansees å ha vesentlig konsekvenser for miljø og samfunn eller som fanges opp av forskriftskrav, belyses grundig i forslagsstillers planbeskrivelse: Universell utforming Estetikk og byggeskikk Sosial infrastruktur Teknisk infrastruktur Uteoppholdsarealer (MUA) 8

8 INNHOLD 1. DEL 1 MÅL OG RAMMER Innledning Bakgrunn Formål med planarbeidet/tiltaket Vurdering av utredningsplikt Planområdet Beliggenhet, beskrivelse og avgrensning Eierforhold Dagens situasjon Kort historikk Horten by og omgivelser Lystlundens historie og utvikling Planstatus og andre rammebetingelser Overordnede planer og føringer Gjeldende regulering Pågående planarbeid DEL 2 PROBLEMSTILLINGER Antatte problemstillinger Begrunnelse for krav til utredningsalternativer DEL 3 KRAV TIL PLANPROSESS OG UTREDNINGER Utredningsalternativer alternativet Alternativ Alternativ Utredningstemaer Overordnede planer og mål Risiko- og sårbarhet, herunder ROS i anleggsperioden Stedsutvikling Landskap Verneverdier og kulturminner Friluftsliv og idrettsaktiviteter Miljøfaglige forhold Grunnforhold Trafikkforhold Barn og unges interesser Energibruk og klimaregnskap Miljøprogram Temaer som skal belyses i planbeskrivelsen Metode Utredningsmetode Framstillingsmetode Videre planprosess og medvirkning

9 1. DEL 1 MÅL OG RAMMER 1.1 Innledning Bakgrunn Den videregående skolen i Horten er i dag spredt på flere lokaliteter i Horten sentrum; i Bekkegata 2, Skippergata 6 og i Strandpromenaden 30. Vestfold fylkeskommune (VFK) skal samlokalisere og styrke det videregående skoletilbudet i Horten i et nytt og moderne skoleanlegg. Fylkestinget vedtok i Fylkestingmøtet å gå videre med planene for ny skole, med lokalisering i Lystlunden nord i Horten. Ny mulighetsstudie og entreprisemodell ble behandlet av Fylkestinget sak 93/14 og enstemmig vedtatt. Vedtaket er som følger: 1. Ny videregående skole i Horten bygges i Lystlunden nord, og dette legges til grunn for det videre planarbeidet og prosjektgjennomføringen. 2. Fylkesrådmannen gis fullmakt til å inngå intensjonsavtale om makeskifte med Horten kommune i tråd med forutsetningene i saken. 3. Utbyggingen av Horten videregående skole gjennomføres som «Konkurransepreget dialog». 4. Resultat av prekvalifisering legges fram som egen sak til Fylkestinget. 5. Horten videregående skole planlegges ferdig til skolestart høst Løsningen for idrettsfasiliteter legges fram som egen sak for Fylkestinget. 7. Forprosjektet for bygging av ny videregående skole i Horten legges fram som egen sak for Fylkestinget. 8. Ny tannklinikk for Horten planlegges som en integrert del av ny videregående skole. Vedtaket innebærer at Sentrum tannklinikk skal flyttes inn i det nye bygget. Horten kommune har stilt et tomteareal i nordre del av parkområdet til disposisjon for skoleformål. Området er avgrenset av Oregata, Strandpromenaden, Hortenshallen og Lystlunden stadion. Horten kommune har parallelt med dette utredet forslag for plassering av ny hall for håndball i samme område. Horten kommunestyre vedtok følgende vedr ny idrettshall i Lystlunden: 1. Ny idrettshall i Lystlunden (alt. B) søkes innarbeidet i budsjett og handlingsplan 2. Hallen driftes som et selvstendig objekt hvor inntekter og utgifter balanseres 3. Det inngås forpliktende avtaler med Idretten i Horten og Vestfold fylkeskommune om leie av hallen før prosjektstart 4. Behovet for parkering i forbindelse med ny idrettshall i Lystlunden ses i sammenheng med parkering for ny videregående skole. Dette innebærer også at fylkeskommunen i samarbeid med Horten kommune skal arbeide videre med en samordnet løsning for et styrket idrettstilbud knyttet til Hortenshallen og idrettsanleggene i Lystlunden, der også bygging av en ny idrettshall er et alternativ. I tråd med krav i kommuneplanens arealdel skal det utarbeides detaljregulering av Lystlunden, felt H9. 10

10 Ill 02. Utsnitt av plankart, kommuneplanens arealdel som viser felt H9 (Kilde Horten kommune) Formål med planarbeidet/tiltaket Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for: - bygging av ny videregående skole - bygging av ny idrettshall - sambruk mellom skole og idrettsaktiviteter - offentlighetens tilgang til park og idrettsområder Vestfold Fylkeskommune ønsker å vektlegge gode energiløsninger / redusert energibehov. Energikonsept for prosjektet skal utredes gjennom egen mulighetsstudie. Alternative energiløsninger utredes gjennom studien. Prosjektet skal gjennomføres med et så gunstig klimagassregnskap som mulig innenfor en fornuftig kost/ nytte vurdering. Det skal gjennomføres et mulighetsstudie på bruk av tre som byggemateriale. I studien vil vurdering av ulike byggematerialer og deres påvirkning av klimagassregnskapet inngå. Vestfold fylkeskommune ønsker i sine prosjekter bygg som støtter opp under den funksjonen det skal fylle, skape identitet for elever og ansatte godt tilpasset situasjonen og stedet. Horten kommune har parallelt med dette utredet forslag for plassering av ny hall for håndball i samme område. Man ser for seg 2 nye spilleflater til håndball til høyere divisjoner, som også skal kunne brukes som flerbrukshall, delt inn i 4 baner. Hallen vil ikke dekke arenakravene til Postenligaen, men planlegges til ca tilskuere. Den vil dekke idrettens og skolens primære behov. (Ingen sambruk av kantiner, styrkerom etc.) Hallen vil få buet takform og tegl på bakkenivå. Energistandard vil være minst TEK 10. I utredning om ny idrettshall i Lystlunden, datert 22. sept 2014, har Horten kommune definert krav til bygningen der løsninger som sikrer lave energikostnader framheves. For nybygg har kommunen gjennom miljø- og klimahandlingsplanen definerte målsettinger om bruk av fornybar energi herunder jordvarme eller andre tilsvarende løsninger. 11

11 Vurdering av utredningsplikt Ny skole sammen med ny idrettshall forventes å få et samlet bruksareale på over m2 og en investeringsramme på mer enn 500 mill NOK. Tiltaket skal derfor konsekvensutredes i henhold til plan- og bygningslovens første ledd, jfr. 4-2 med tilhørende forskrifts 2 punkt f jfr. Vedlegg I, punkt Planområdet Beliggenhet, og avgrensning Planområdet med adressen Strandpromenaden 29 og del av Lystlunden 1-3, ligger i nord-østre randsone av Horten sentrum og er en del av idretts- og parkområdet Lystlunden. Planområdet omfatter også del av Moloveien 3, 5 og 9, samt del av Oregata og del av Strandpromenaden, samt krysset mellom Oregata og Strandpromenaden, slik at parkering og nødvendige trafikale løsninger til skole og idrettsanlegg kan avklares i planen. Planområdet avgrenses av Kirkegården i nord, parkarealer (del av Lystlunden) i vest, idrettsanlegg i syd, og i øst kanalen og idrettsbanen øst for Strandpromenaden. Ill. 03. Kart med planavgrensning og gnr/bnr Eierforhold innenfor planområdet og planområdets størrelse Gnr/bnr 125/335 Strandpromenaden 29 (hele), eier Horten kommune. 12

12 Gnr/bnr 125/307 del av Lystlunden, adr Lystlunden 1 og 3. Eier Horten kommune Gnr/bnr 129/331 deler av Kanalområdet 2 (innenfor planen er det deler av Oregata og del av Bromsjordet. Flere adresser er knyttet til eiendommen). Eier Horten kommune. Gnr/bnr 125/260 del av Moloveien 5 og 9 (del av Kanalområde 1 ). Eier Horten kommune. Gnr/bnr 125/258 del av Moloveien 3. Eier OSWO eiendom. Gnr/bnr 9310/3 del av Strandpromenaden og Oregata. Eier Vestfold Fylkeskommune. Gnr/bnr 9801/7 del av Veigrunn Bekkegata Torggata (innenfor planen er det del av Oregata). Eier Horten kommune. Planområdet utgjør i alt m2. Dette innbefatter de offentlige parkarealene, Lystlunden stadion med tribuner, Hortenshallen og tilhørende parkering til idrettsanleggene med innkjøringer fra Strandpromenaden, del av Moloveien 3, 5 og 9, samt del av offentlig (kommunal og fylkeskommunal) veggrunn Dagens situasjon Beskrivelse av planområdet Planområdet ligger på en flate ca på cote +4,0 mellom østre sentrumsrand av Horten og Kanalen. Mellom Horten stadion og Oregata består planområdet av åpne parkmessig plenarealer, med randvegetasjon av store løvtrær både langs Oregata og Horten stadion. Framtredende er de store trærne med misteltein som vokser langs Oregata. Lenger øst, mot Strandpromenaden, er det felt med nyplantet nåletrær. Langs Strandpromenadens vestside går plenarealene over i parkeringsarealer for idrettsbanene og Hortenshallen. Sentralt i planområdet ligger Hortenshallen og Horten stadion med sin tribunevoll mot vest og nord. Idrettsområdet er avgrenset i vest mot parken av et nettinggjerde. I vest omfatter planområdet parkområdet mellom idrettsområdet og nordre del av hovedgangveien nord syd gjennom parken opp til Bekkegata. Gangveien er inkludert i planen. I øst, mellom Strandpromenaden og ut mot Kanalen omfatter planen et delvis skogbevokst grøntareale mellom treningsbanen og næringsbygget i syd (Moloveien 3). Planområdet inkluderer en mindre del av bueskytterbanen som ligger langs kanalen. 13

13 Ill. 04. Flyfoto av planområdet med omgivelser sett nordover med Indre havn og Karljohansvern i bakgrunnen. Hortenshallen og Horten stadion midt i bildet. (kilde Google.com) Ill Til venstre Horten stadion sett mot nord. Til høyre gangveien i Lystlunden som er planens vestre avgrensning, sett fra Oregata (fotos Arkitektskap as) Ill Til venstre Lystlunden nord sett fra Oregata og til høyre Oregata sett mot Strandpromenaden (fotos Arkitektskap as) Ill Til venstre Lystlunden nord med Horten vg avd Bekkegata i bakgrunnen og til høyre Strandpromenaden med Hortenshallen i bakgrunnen (Fotos Arkitektskap as) Beskrivelse av planområdets nærmeste omgivelser Lystlunden utenfor planområdet består i dag av offentlige parkarealer med plener, gangveier, andedam og musikkpaviljong i vest, søndre deler av Lystlunden idrettspark med kunstgressbane mm, og klubbhus for Sportsklubben Falk I Lystlunden, mellom Falks lokaler og musikkpaviljongen, står et også et eldre tømmerhus som er klubblokaler for Horten Skøyteklubb. Mot nord ligger Oregata, som er den gamle hovedveien mellom Horten gård, senere Karljohansvern, og Borre kirke. Denne veien kan være anlagt allerede i middelalderen. På nordsiden av Oregata ligger Horten kirkegård med kapell. I vest, på motsatt side av Bekkegata, ligger den ene avdelingen til Horten vg skole, opprinnelig den gamle middelskolen i Horten. Langs Lystlundens vestside mellom Skippergata og Lystlunden er det i hovedsak 14

14 boligbebyggelse av urban og sammensatt karakter, med Horten vg skole avd Skippergata lengst mot syd. Mot øst grenser Lystlunden mot Strandpromenaden, som tidlig på 1970-tallet ble anlagt gjennom parken. På østsiden av Strandpromenaden er det en blanding av næringsområder og grøntarealer med treningsbaner langs Kanalen. Treningsbanene flankeres av Horten Ørns klubbhus lengst mot nord, ved brua over til Karljohansvern, og bueskytterbanen i syd. Syd for området begynner et industriområdet som strekker seg videre sydover mot havna. I øst ligger Kanalen og på motsatt side av denne ligger Hortenskogen. Kanalen med sidearealer på begge sider inngår i kulturmiljøområdet rundt Karljohansvern, fredet etter kml 19. Ill Lystlunden sett fra syd (kilde Google earth) til venstre,og kunstgressbanen i Lystlunden til høyre (foto Arkitektskap as) Ill Andedammen og musikkepaviljongen i Lystlunden vest for planområdet (fotos Arkitektskap as) Ill Horten vg skole avd Bekkegata til venstre og treningsbanene mellom Strandpromenaden og Kanalen til høyre (fotos Arkitektskap as) Kollektivtilbud Planområdet betjenes av bussrute 01 (Horten-Åsgårdstrand-Tønsberg-Stavern) som har 30 min frekvens i skoletiden og med holdeplass i Oregata utenfor Horten vg skole, avd Bekkegata. Rutebilstasjonen med øvrige bussrutet ligger mellom 700 og 800 meter i gangavstand fra den planlagte skolen. Fergesamband til Moss ligger med ca meter gangavstand. Tog (Vestfoldbanen) nås via bussforbindelse fra rutebilstasjonen til Skoppum og Holmestrand stasjoner. 15

15 Ill. 17. Kart som viser kollektivtilbud i nærheten av planområdet (kilde Vestviken kollektivtrafikk, illustrasjon Arkitektskap as). Byrom i nærområdet Horten torg er det urbane byrommet som ligger nærmest Lystlunden. Ellers er gågata i sentrum (del av Apotekergata), og området rundt gjestehavna urbane rom i en viss nærhet til Lystlunden. 16

16 Ill. 18. Kart som viser byrom i nærområdet markert med gult (illustrasjon Arkitektskap as). Målpunkter området Lystlunden Idrettsanleggene og klubbhusene i Lystlunden Kirkegården med kapell Vg skole avd Skippergata og avd Bekkegata Karljohansvern Kanalen, Hortenskogen og Kyststien Sentrum/handelsområdet Fyllinga båthavn Gjestehavna med omgivelser Skateparken på Bromsjordet Roklubben ved Indre havn Indre havneby (under utvikling) 17

17 Ill. 19. Kart som viser målpunkter i nærområdet (illustrasjon Arkitektskap as). Eksisterende bebyggelse i Lystlunden Hortenshallen (Arkitekt: Eric Håkansson, Grunnflate (uten garderober) kvadratmeter, oppført som en stålrammekonstruksjon med prefabrikerte isolerte veggelementer i aluminium og tegl. Hallen ble tatt i bruk i desember 1997 Klubbhus for sportsklubben Falk, en en-etasjers hvitmalt trebygning med provisorisk karakter. Klubbhus for Horten Skøyteklubb, en en-etasjers tømmerstue. Musikkpaviljongen, en åttekantet åpen paviljong med pagodetak. Ill Fotos av eksisterende bebyggelse i Lystlunden, Idrettsklubben Falk til venstre, lokaler for Horten Skøyteklubb i midten og Hortenshallen til høyre. (Fotos Arkitektskap as) Kort historikk Horten by og omgivelser (Hentet fra kommunedelplan for Horten sentrum, 2007) Hortens utvikling til en by startet med bebyggelse langs ferdselsårene Storgata (Storgata var en forlengelse av Oregata, opprinnelig en del av ferdselsåren 18

18 mellom Horten gård og Borre kirke) og Ollebakken på første halvdel av 1800-tallet. Marinens virksomhet på Karljohansvern var den viktigste drivkraften i denne utviklingen. Da fergetrafikken til Jeløya og til Drøbak og Oslo (nå til Moss) ble flyttet fra Karljohansvern (det var fergeleie på begge sider av odden syd for fylllingen over til Vealøs) til nåværende fergested, ble Ferjegata bygget og det utviklet seg flere tverrgater til hovedinnfartsårene. I 1856 hadde byen fått 4636 innbyggere. Status som ladested fikk Horten i Horten ble da skilt ut fra Borre kommune. Horten fikk status som kjøpstad i En rekke rutenettsplaner og gatereguleringer planlegges på begynnelsen av 1860-årene. Gjenoppbyggingen etter en rekke bybranner gjøres også gjennom regulering. Ved århundreskiftet hadde Horten 8886 innbyggere. Videre frem til 1945 bygges tidligere planer ferdig, i tillegg til at byen utvides sydover og nordvestover. Dette gjelder først og fremst nye boligområder. Bilfergen til Moss kommer i gang først på tallet. Flere av de monumentale bygningene i sentrum utvikles også på denne tiden, bl. a. Sentrum skole og kinoen. Byen har fått innbyggere i I den neste perioden, frem til 1975 bygges Strandpromenaden gjennom Lystlunden. Byen utvikles videre, bl.a. i Holtandalen. I 1975 er innbyggertallet i Horten Fra 1975 og frem til nå utvikles tanken om en ytre sentrumsring videre ved at deler av nordoverveien fullføres. Samtidig skjer store omstruktureringer i kommunens næringsliv ved at Horten Verft nedlegges i 1986, samtidig som utviklingen av Horten til et kjerneområde for elektronikkindustrien har kommet i gang. I sentrum saneres mesteparten av trehusbebyggelsen mellom Skippergata og Nordre Enggate. Mot Torget etableres flere forretningsgårder og et gågatesystem mellom disse. Horten og Borre kommuner slås sammen i Ill. 23. Kart fra 1886 som viser Horten sentrum. Kartet viser hvordan bebyggelsen stopper mot kommunegrensa til Borre og Lystlunden nederst til høyre på kartet (kilde Statens kartverk) Lystlundens historie og utvikling Lystlunden var fra tidlig på 1800-tallet et friområde forbeholdt Marinens mannskaper og deres familier. På 1850-tallet ble Lystlunden åpnet for Hortens befolkning. Horten Vel fikk på slutten av 1800-tallet et ansvar for skjøtsel av Lystlunden. Dette ansvaret ble gradvis overtatt av Horten kommune utover på 1900-tallet, på tross av at Lystlunden lå i Borre kommune og fortsatt var eid av Staten. Iflg Verneplan for Karljohansvern 19

19 ble eierforholdet til Bromsjordet og Lystlunden først formelt overført fra Statens til kommunen i Da Horten overtok ansvar for parken ble det anlagt et parkanlegg i en romantisk stil med slyngede grusveier og svanedam og en sentralt plassert musikkpaviljong, der Marinemusikken holdt sine ukentlige konserter helt fram til På 1900-tallet ble de første idrettsbanene anlagt, og så tidlig som i 1913 var det norgesmesterskap på skøyter i Lystlunden. Ørn-Horten har hatt tilknytning til Lystlunden siden klubben ble stiftet i 1904, Horten Skøyteklubb siden 1911, og Idrettsklubben Falk siden Idrettsanleggene i parken er utvidet og modernisert over tid, med Hortenshallen som siste tilskudd i I dag har parken en tydelig todeling, der idrettsanleggene er lokalisert til parkens østre og søndre del, mens parkens vestre og nordrevestre del har beholdt sin karakter som bypark. Ill Utsnitt av historisk kart over Lystlunden, Kanalen, Oregata og deler av marinebasen daterte Kartet viser også daværende grense mellom Horten og Borre kommune. Denne grensen danner i dag vestre avgrensning av Lystlunden mot boligbebyggelsen (Kilde Statens kartverk), og flyfoto av Lystlunden fra 1954 (kilde Finn.no) 1.3 Planstatus og andre rammebetingelser Overordnede planer og føringer Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal og transportplanlegging har som mål å fremme en samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, trygge miljøet og bedre trafikksikkerheten. T-2/08 Om barn og planlegging Formålet med de rikspolitiske retningslinjene for å styrke barn og unges interesser i planleggingen er å synliggjøre og styrke barn og unges interesser i all planlegging og byggesaksbehandling etter plan- og bygningsloven. Ved omdisponering av arealer som i planer er avsatt til fellesareal eller friområde som er i bruk eller er egnet for lek, skal det skaffes fullverdig erstatning. Videre stilles det krav til fysisk utforming slik at anlegg som skal brukes av barn og unge skal være sikret mot forurensning, støy, trafikkfare og annen helsefare. T-1442/2012 Støy i arealplanlegging Formålet med denne retningslinjen er blant annet å forebygge støyplager og ivareta stille og lite støypåvirkede områder gjennom å: anbefale etablering av støysoner som skal sikre at støyutsatte områder rundt eksisterende støykilder synliggjøres gi anbefalinger om hvor bebyggelse med støyfølsom bruksformål ikke bør etableres, og hvor etablering 20

20 bare kan skje med særlige avbøtende tiltak gi anbefalinger for støygrenser ved etablering av nye støykilder, slik at disse lokaliseres og utformes med tanke på å hindre nye støyplager. Kommuneplanens arealdel , (under rullering) I kap 6.1 Utviklingen i Horten omtales vg skole; Kommunestyret har tidligere vedtatt en reguleringsplan for ny videregående skole i Skippergata. Ved denne rulleringen av kommuneplanen er det også åpnet for bygging av helt ny skole i Lystlunden. Dette er tenkt kombinert med utbygging av idrettsanlegget. Dersom fylkeskommunen velger å bygge der, vil dagens skoler i Bekkegata og Skippergata kunne endres til boligformål. Dette må vurderes nærmere ved neste rullering av kommuneplanen. I kommuneplanens arealdel, utfyllende bestemmelser og retningslinjer pkt , heter det at Lystlunden (delområde H9) er avsatt til offentlig og privat tjenesteyting og idrettsanlegg. Offentlig og privat tjenesteyting er areal til skole. I pkt stilles det krav til detaljregulering for felt H9. Arealet øst for Strandpromenaden er i kommuneplanens arealdel avsatt til hhv næring og friområde. Kommunedelplan for Horten sentrum (under rullering). Kommunedelplanen omhandler i liten grad framtidig bruk av Lystlunden. I kap 5.5 omtales Lystlunden på følgende måte: Det viktigste grøntområdet i planområdet er Lystlunden, Horten kommunes største park- og idrettsanlegg på ca. 200 da. Lystlunden har store vakre trær, musikkpaviljong, lekeplass og svanedam knyttet sammen av et gangveinett. KDP omtaler også samlokalisering av Horten vg skole, men da med samlokalisering til et av dagens skoleanlegg. Arealet øst for Strandpromenaden er i KDP for Horten sentrum avsatt til industri og friområde. Utkast til Bystrategi for Horten sentrum - med fokus på byens rom & liv, 2014 omtaler Lystlunden som byens hjerte. I denne bystrategien er Lystlunden nord avsatt til ny vg skole. Bystrategien henviser også til notat om Lystlunden datert Lys, Leken, Livlig, Lokkende. I dette notatet er det pekt ut noen mål for utvikling av Lystlundens delområder. Lystlunden nord er i notatet avsatt til skoleformål Gjeldende regulering Gjeldende regulering for planområdet er : -Plan nr Lystlunden nord, Plan nr H Kjøreveg Strandpromenaden del 2, Plan nr Områderegulering Indre havneby, Arealene øst for Strandpromenaden er uregulert utover formål som angitt i kommuneplanens arealdel og i KDP for Horten sentrum. I plan nr er angjeldende del av Lystlunden nord avsatt til idrettsanlegg, idrettsstadion, friområde, almennyttig formål, med mer. De delene av Plan nr H og Plan nr som omfattes av reguleringsplanavgrensningen for ny vg skole og idrettshall i Lystlunden gjelder regulert veggrunn Pågående planarbeid Kommuneplanens arealdel og kommunedelplan for Horten sentrum er under rullering pr høst

Planprogram vedtatt Horten kommunestyre 22.06.15 Revidert 07.07.15. Ortofoto av Lystlunden med planavgrensning inntegnet (Ortofoto Vestfoldkart)

Planprogram vedtatt Horten kommunestyre 22.06.15 Revidert 07.07.15. Ortofoto av Lystlunden med planavgrensning inntegnet (Ortofoto Vestfoldkart) Ny videregående skole og ny idrettshall i Lystlunden nord gnr/bnr 125/335 og del av gnr/bnr 125/307 med flere i Horten kommune Detaljregulering med konsekvensutredning Planprogram vedtatt Horten kommunestyre

Detaljer

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER Innledning Solon Eiendom AS ønsker å omregulere, Gnr 77 Bnr 207/ 100 - Gunnar Schjelderupsvei til boligformål, blokkbebyggelse. Tiltaket er ikke utredningspliktig i henhold til forskrift om konsekvensutredninger.

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

Beredskapsplass og kryss E6 ved Åsland

Beredskapsplass og kryss E6 ved Åsland Beredskapsplass og kryss E6 ved Åsland Informasjonsmøte Ski rådhus 29. juni 2015: 1. Bakgrunn for tiltaket 2. Hensikt med planprogrammet 3. Forholdet til Gjersrud-Stensrud 4. Beskrivelse av tiltaket 5.

Detaljer

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 KUNNSKAPSPARK RINGERIKE FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/373-33 Arkiv: L05 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Forslag til

Detaljer

Flisproduksjon i Tronaas skog. Forslag til planprogram til offentlig ettersyn

Flisproduksjon i Tronaas skog. Forslag til planprogram til offentlig ettersyn Flisproduksjon i Tronaas skog Forslag til planprogram til offentlig ettersyn DATO: 04.11.2014, rev. A: 14.01.2015 1 Fagkyndig er Kile Stokholm Arkitekter AS. Forslaget kan sees på Ski kommunes nettsider

Detaljer

FORENKLET PLANBESKRIVELSE

FORENKLET PLANBESKRIVELSE Forslagstillers logo e.l. Tiltakshavers logo e.l. viser felt som må fylles ut med riktig informasjon. Tekst i kursiv er veiledningstekst for utfylling og skal slettes før innlevering. FORENKLET

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM SPYDEBERG KOMMUNE HOVIN KIRKE OG UTVIDELSE AV KIRKEGÅRDEN Alternativ syd FORSLAG TIL PLANPROGRAM Detaljreguleringsplan for og kirkegård 14. mai 2014 Side 2 av 15 FORORD Spydeberg kommune er forslagsstiller

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Iveland kommune Forslag til planprogram Detaljregulering Birketveit sentrum Datert: 9. februar 2015. Revidert: 24. juni 2015. Forord I forbindelse med oppstart av planarbeid for Birketveit sentrum er det

Detaljer

1. Hensikten med planarbeidet

1. Hensikten med planarbeidet Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Arbeidstittel (adresse/stedsnavn): Plantype: Reguleringsplan Bebyggelsesplan Mindre vesentlig reguleringsendring.

Detaljer

PLANPROGRAM MED KONSEKVENSUTREDNING DETALJREGULERING FOR RETIRO

PLANPROGRAM MED KONSEKVENSUTREDNING DETALJREGULERING FOR RETIRO PLANPROGRAM MED KONSEKVENSUTREDNING DETALJREGULERING FOR RETIRO Plannr. 200611, versjon 10.01.2013 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 1.1 Situasjon og utviklingstrekk 3 1.2 Formål med planarbeidet 3 2.

Detaljer

SAKSFREMLEGG TIL POLITISK BEHANDLING Saksbehandler: Elin Blütecher Arkiv: PLAN - Arkivsaksnr: 13/149 Løpenummer: 5017/13

SAKSFREMLEGG TIL POLITISK BEHANDLING Saksbehandler: Elin Blütecher Arkiv: PLAN - Arkivsaksnr: 13/149 Løpenummer: 5017/13 SAKSFREMLEGG TIL POLITISK BEHANDLING Saksbehandler: Elin Blütecher Arkiv: PLAN - Arkivsaksnr: 13/149 Løpenummer: 5017/13 Utvalg: Teknisk utvalg (1.gangsbeh. 25.6.2013) DETALJREGULERING - BRATTREIN 1.gangsbehandling

Detaljer

PLANPROGRAM for oppstart av detaljregulering for Langåsen øst felt N1

PLANPROGRAM for oppstart av detaljregulering for Langåsen øst felt N1 Dato 27-11-14 PLANPROGRAM for oppstart av detaljregulering for Langåsen øst felt N1 Planprogram detaljregulering for Langåsen Side 1 av 11 FORORD Arbeidet med regulering av Langåsen næringsområde har pågått

Detaljer

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... - 3-1.1 Bakgrunn... - 3-1.2 Hensikten med planarbeidet... - 3-1.3 Planprogram... - 3-2. DAGENS SITUASJON... - 4-2.1 Beliggenhet... -

Detaljer

Forslagsstillers planbeskrivelse Flerbrukshall Bjørnemyr skole Reguleringsplan. Innhold

Forslagsstillers planbeskrivelse Flerbrukshall Bjørnemyr skole Reguleringsplan. Innhold Forslagsstillers planbeskrivelse Flerbrukshall Bjørnemyr skole Reguleringsplan Utarbeidet av: Sweco Norge AS for Nesodden kommune, November 2010 Revidert etter vedtak i Planutvalget 07.12.2010 - ("Nesodden

Detaljer

Oppdragsgiver. Bo-Best Eiendom AS. Rapporttype. Planprogram. Dato: 19.8.2014 Revisjon: BORGETUN PLANPROGRAM

Oppdragsgiver. Bo-Best Eiendom AS. Rapporttype. Planprogram. Dato: 19.8.2014 Revisjon: BORGETUN PLANPROGRAM Oppdragsgiver Bo-Best Eiendom AS Rapporttype Planprogram Dato: 19.8.2014 Revisjon: BORGETUN PLANPROGRAM 2 (13) BORGETUN Oppdragsnr.: 1350002059 Oppdragsnavn: Reguleringsplan Borgetun Dokument nr.: - Filnavn:

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR. (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende).

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR. (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende). <Bilde> PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende). INNHOLDSFORTEGNELSE REGULERINGSPLAN FOR. - PLANBESKRIVELSE Side - 2 - av 9 1. INNLEDNING

Detaljer

Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene.

Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Os kommune Teknisk, landbruk og miljø REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Arbeidstittel (adresse/stedsnavn):

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 2011-01-28 Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 PLANBESKRIVELSE 1.0 INNLEDNING 1.1. OPPDRAGSGIVER Planen fremmes av Drammen

Detaljer

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Forslag til planprogram Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Boligfelt Valset, planprogram for detaljregulering 2 Forord On AS Arkitekter og Ingeniører har utarbeidet

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR ROLIGHEDEN, LUND PLAN-ID. 1336 KRISTIANSAND

FORSLAG TIL PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR ROLIGHEDEN, LUND PLAN-ID. 1336 KRISTIANSAND FORSLAG TIL PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR ROLIGHEDEN, LUND PLAN-ID. 1336 KRISTIANSAND 25.04.2012 AMTEDAL & HANSEN ARKITEKTKONTOR AS LØMSLANDS VEI 23 4614 KRISTIANSAND TLF : 38 14 01 50 post@ah-ark.no

Detaljer

BILDE. "xxxxxxxxxxxx" PLANBESKRIVELSE. områderegulering/detaljregulering. Eigersund kommune. for. Dato for siste revisjon av beskrivelse:

BILDE. xxxxxxxxxxxx PLANBESKRIVELSE. områderegulering/detaljregulering. Eigersund kommune. for. Dato for siste revisjon av beskrivelse: Eigersund kommune PLANBESKRIVELSE for "xxxxxxxxxxxx" områderegulering/detaljregulering BILDE Beskrivelse er datert: Dato for siste revisjon av beskrivelse: Dato for kommunestyres vedtak: xx.xx.xxxx xx.xx.xxxx

Detaljer

- Kommuneplanens arealdel

- Kommuneplanens arealdel - Kommuneplanens arealdel Jørgen Brun, Miljøverndepartementet DN Plansamling 24. september 2012 Disposisjon 1) KU av kommuneplanens arealdel - en del av plansystemet 2) Hva kjennetegner KU av arealdelen

Detaljer

Planprogram. Detaljregulering for Klevjerhagen sentrum (66/3) - Sande kommune. Tiltakshaver: Dunihagen Eiendom AS. Plankonsulent Stener Sørensen AS

Planprogram. Detaljregulering for Klevjerhagen sentrum (66/3) - Sande kommune. Tiltakshaver: Dunihagen Eiendom AS. Plankonsulent Stener Sørensen AS Detaljregulering for Klevjerhagen sentrum (66/3) - Sande kommune Tiltakshaver: Dunihagen Eiendom AS Plankonsulent Stener Sørensen AS Drammen, 29.08.2016 Innhold 1.0 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20.

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20. VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20. Ihht. pbl. 12-8 varsles det på vegne av Kongsberg kommunale eiendom KF om oppstart av reguleringsarbeid for Landstads gate 14-20, plan 430R.

Detaljer

Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter

Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter 2013 Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter SØNDERGAARD RICKFELT AS 05.03.2013 Innhold 1.0 INNLEDNING... 3 2,0 FORMÅLET MED PLANARBEIDET... 3 2.1 Formålet... 3 2.2 Oppstartsmøte... 4 3.0 PLANSITUASJON...

Detaljer

Gystadmarka. rammer og innspill til kommuneplanen

Gystadmarka. rammer og innspill til kommuneplanen Gystadmarka rammer og innspill til kommuneplanen Notat Dagfinn Eckhoff - PlanArk 9.6.2007 Gystadmarka rammer og innspill til kommuneplanen PlanArk 9. juni 2007 side 2 Gystadmarka rammer og innspill til

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan Kvennhusbekken Lerduebane Forslag til planprogram Side 0 Reguleringsplanforslag KVENNHUSBEKKEN LERDUEBANE FORSLAG TIL PLANPROGRAM Februar 2011 Reguleringsplan Kvennhusbekken Lerduebane

Detaljer

August 2011 JOMFRUHOLMEN, HISØY PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE

August 2011 JOMFRUHOLMEN, HISØY PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE JOMFRUHOLMEN, HISØY August 2011 PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE TILTAKSHAVER: PLANLEGGER: O.G. OTTERSLAND EIENDOM AS STÆRK & CO AS 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN OG FORMÅL MED PLANARBEIDET...

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 Avgjøres av: Sektor: Samfunn- og miljøsektoren Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Heidi Sten-Halvorsen 2014/3119 - L80 14 Detaljreguleringsplan

Detaljer

Varsling om oppstart av detaljregulering for boligutvikling i tilknytning til Dyreveien 100, Rygge kommune.

Varsling om oppstart av detaljregulering for boligutvikling i tilknytning til Dyreveien 100, Rygge kommune. Til høringsinstanser, grunneiere og naboer vår dato vår referanse 21.09.12 2012.428/RAS deres dato deres referanse Varsling om oppstart av detaljregulering for boligutvikling i tilknytning til Dyreveien

Detaljer

Byrådssak 1296 /14 ESARK-5120-201312516-29

Byrådssak 1296 /14 ESARK-5120-201312516-29 Byrådssak 1296 /14 Arna gnr. 299 bnr. 25, gnr. 300 bnr. 23 og gnr. 301 bnr. 200. Arnadalsflaten Næring. Arealplan- ID 63340000. Reguleringsplan med konsekvensutredning. Fastsetting av planprogram. ASRO

Detaljer

DETALJREGULERING NARVIK RENSEANLEGG PLANPROGRAM

DETALJREGULERING NARVIK RENSEANLEGG PLANPROGRAM Oppdragsgiver Oppdragsgiver Narvik Narvik VAR VAR Planfase Planprogram til vedtak Planprogram til vedtak Dato Dato 2014-06-04 2014-05-09 DETALJREGULERING NARVIK RENSEANLEGG PLANPROGRAM NARVIK KOMMUNE S

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn)

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn) FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn) Illustrasjon av forslaget Planmalen gir forslagsstiller en oversikt over hvilke forhold som Haugesund kommune stiller krav om skal redegjøres

Detaljer

(FORSLAG TIL) PLANPROGRAM

<PLANNAVN> (FORSLAG TIL) PLANPROGRAM (FORSLAG TIL) PLANPROGRAM EIGERSUND KOMMUNE Plannavn Arkivsak ID Plan ID Formål/Hensikt Planavgrensning PROSJEKTBESKRIVELSE

Detaljer

Reguleringsplan for Lerberg i Hokksund PLANBESKRIVELSE

Reguleringsplan for Lerberg i Hokksund PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan for Lerberg i Hokksund PLANBESKRIVELSE 1. INNLEDNING 1.1 Reguleringssaken Øvre Eiker kommune har utarbeidet forslag til regulering av Lerbergområdet i Hokksund. Figur 1 : Planområdet på

Detaljer

Åsane, Gnr 188 og bnr 492 mfl., Myrdal idrettspark. Plan-ID Reguleringsplan med konsekvensutredning. Fastsetting av planprogram.

Åsane, Gnr 188 og bnr 492 mfl., Myrdal idrettspark. Plan-ID Reguleringsplan med konsekvensutredning. Fastsetting av planprogram. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 17.12.2015 Saksnr.: 201511171/24 Emnekode: ESARK

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte, lag og organisasjoner, Lillehammer: 28.2.2013 Vår saksbehandler: Erik Sollien Vår ref. p.12085 Deres ref.: VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN

Detaljer

REG. PLAN DEL AV GNR. 23 BNR.4 LUNNER ØSTRE HESTESPORTSSENTER I LUNNER KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM

REG. PLAN DEL AV GNR. 23 BNR.4 LUNNER ØSTRE HESTESPORTSSENTER I LUNNER KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM REG. PLAN DEL AV GNR. 23 BNR.4 LUNNER ØSTRE HESTESPORTSSENTER I LUNNER KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM UTARBEIDET AV: Ingeniør S.Hagen DATO: 25.11.2010 REVIDERT: 22.6.2012 Sak: 09.018\a\pr\div. PROSJEKTBESKRIVELSE

Detaljer

Tromsø kommune Rådmannen

Tromsø kommune Rådmannen Tromsø kommune Rådmannen SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 10/6984 /22901/11- PLNID 1746 Erik Eidesen Telefon: 77 79 00 00 09.06.2011 PLAN 1746 DETALJREGULERING FOR MACK KVARTALET

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/4609-11 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM - 0605_375 OMRÅDEREGULERING FOR NÆRING/INDUSTRI PÅ EGGEMOEN

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/4609-11 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM - 0605_375 OMRÅDEREGULERING FOR NÆRING/INDUSTRI PÅ EGGEMOEN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/4609-11 Arkiv: L12 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM - 0605_375 OMRÅDEREGULERING FOR NÆRING/INDUSTRI PÅ EGGEMOEN

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling Etat for Byggesak og private planer, Seksjon for private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling Etat for Byggesak og private planer, Seksjon for private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling Etat for Byggesak og private planer, Seksjon for private planer NOTAT FRA OPPSTARTSMØTE - PRIVAT PLAN Oppstartmøtet har som formål å etablere tidlig kontakt mellom forslagsstiller

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM

REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE FORORD For reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal det som ledd i varsling av planoppstart utarbeides et planprogram som grunnlag

Detaljer

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM Beregnet til Planforum Dokument type Presentasjon Dato 06-09-2013 STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM I KONGSVINGER KOMMUNE Revisjon 01 Dato 2013/09/04 Utført av Eva Vefald

Detaljer

KU VEDLEGG 20, UTREDNING AV NY IDRETTSHALL I LYSTLUNDEN SAK TIL KOMMUNESTYRET

KU VEDLEGG 20, UTREDNING AV NY IDRETTSHALL I LYSTLUNDEN SAK TIL KOMMUNESTYRET NY VIDEREGÅENDE SKOLE OG NY IDRETTSHALL I LYSTLUNDEN NORD GNR/BNR 125/335 OG DEL AV GNR/BNR 125/307 MED FLERE I HORTEN KOMMUNE DETALJREGULERING MED KONSEKVENSUTREDNING KU VEDLEGG 20, UTREDNING AV NY IDRETTSHALL

Detaljer

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Planprogram for Klæbuveien 65, Hesthagen Mulig utbyggingsvolum, illustrert av Narud Stokke Wiig Asplan Viak AS - Tempeveien 22-7031 Trondheim asplanviak.no

Detaljer

DETALJREGULERING RUSTEHEI

DETALJREGULERING RUSTEHEI DETALJREGULERING RUSTEHEI Froland kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Forslagstiller: Ivan Strandli Utgave 1: 8. Mai 2012 Innhold 1. FORKLARING... 3 Planprogram... 3 Planbeskrivelse og konsekvensutredning...

Detaljer

MD s detaljert sjekkliste for utarbeiding av planbeskrivelse Vedlegg 4.2

MD s detaljert sjekkliste for utarbeiding av planbeskrivelse Vedlegg 4.2 Nr. Tema Kontroll Sammendrag Bakgrunn. Hensikten med planen. Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold. Tidligere vedtak i saken. Utbyggingsavtaler.5 Krav om konsekvensutredning? Planprosessen. Medvirkningsprosess,

Detaljer

SIRDAL KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN FOR SIRDAL NORD PLANPROGRAM

SIRDAL KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN FOR SIRDAL NORD PLANPROGRAM SIRDAL KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN FOR SIRDAL NORD PLANPROGRAM Forsidefoto: Frank og Simen Haughom, Sirdal i bilder (hentet fra http://www.facebook.com/ilovesirdal/) Datert: 6.7.2016, revidert 2.9.2016 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15 1 Adresse: Seiersten Sentrum 2 1443 DRØBAK Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no Telefon: 64 90 55 55 Mobiltlf.: 48 12 50 26 E-post: maria.danielsen@folloprosjekt.no

Detaljer

Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Fridtjof Nansens vei 11, Bodø Airport Hotel, Sentrum

Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Fridtjof Nansens vei 11, Bodø Airport Hotel, Sentrum Delegasjonsvedtak i plansak Dato Løpenr. Arkivsaksnr. Arkiv 30.09.2015 68455/2015 2013/3061 L13 Byplankontoret Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Fridtjof Nansens

Detaljer

Hias IKS. Planprogram for Hias Nordsveodden

Hias IKS. Planprogram for Hias Nordsveodden Planprogram for Hias Nordsveodden Utgave: 1 Plannummer: 0417 312 Dato: 18.05.2016 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Planprogram for Hias Nordsveodden Utgave/dato: 1/ 18.5.2016 Filnavn:

Detaljer

Varsel om oppstart av arbeid med detaljert reguleringsplan for eiendom 108/478 m.fl., Sjøskogenveien 2, Vinterbro

Varsel om oppstart av arbeid med detaljert reguleringsplan for eiendom 108/478 m.fl., Sjøskogenveien 2, Vinterbro Vi setter SPOR www.spor.no Til berørte naboer og etater Deres ref.: Vår ref : 140815 Prosjekt: Sjøskogenvn 2, Vinterbro Dato: 15. august 2014 Sak: Regulering Saksbeh.: Aashild Mariussen Varsel om oppstart

Detaljer

NSL EIENDOM & INVEST AS DETALJREGULERING FOR JOA NÆRINGSOMRÅDE, SOLA KOMMUNE - PLAN 0405 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

NSL EIENDOM & INVEST AS DETALJREGULERING FOR JOA NÆRINGSOMRÅDE, SOLA KOMMUNE - PLAN 0405 FORSLAG TIL PLANPROGRAM NSL EIENDOM & INVEST AS DETALJREGULERING FOR JOA NÆRINGSOMRÅDE, SOLA KOMMUNE - PLAN 0405 FORSLAG TIL PLANPROGRAM 26.5.2011 Reguleringsplan 0405: Joa næringsområde. Forslag til planprogram Side 2 PROSJEKTINFORMASJON

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015. Telefon: 77 79 04 20

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015. Telefon: 77 79 04 20 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015 0000 Telefon: 77 79 04 20 Saken skal behandles i følgende utvalg: X Byrådet Byutviklingskomité

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for overordnet planlegging 22.09.2014 1. GANGS BEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN B4 GNR/BNR 48/118 m.fl. RÅDMANNENS

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM Områderegulering for del av Hankøsundet, Fredrikstad kommune

FORSLAG TIL PLANPROGRAM Områderegulering for del av Hankøsundet, Fredrikstad kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Områderegulering for del av Hankøsundet, Fredrikstad kommune Dato: 01.07.2010 Sist revidert: 1.0. Innledning Hankøsundområdet har store naturgitte kvaliteter og er et svært attraktivt

Detaljer

8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri. 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde.

8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri. 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde. Planbeskrivelse for mindre endring 8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde. 29.04.2015 Saksnr.

Detaljer

Storsand Utvikling AS. Reguleringsplan for Slottet Storsand. Arbeidsopplegg

Storsand Utvikling AS. Reguleringsplan for Slottet Storsand. Arbeidsopplegg Reguleringsplan for Slottet Storsand Arbeidsopplegg 26.06.2014 Arbeidsopplegg reguleringsplan for Slottet Storsand INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Bakgrunn... 1 2 Beskrivelse av oppdraget... 1 2.1 Valg av plantype...

Detaljer

REGULERINGSPLAN NR.356 - TANDBERGMOEN 1 BOLIGOMRÅDE MØTEREFERAT OPPSTARTSMØTE

REGULERINGSPLAN NR.356 - TANDBERGMOEN 1 BOLIGOMRÅDE MØTEREFERAT OPPSTARTSMØTE RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning Møtereferat SAK/TEMA: Oppstartsmøte for eiendommen 38/69 angående ny regulering. STED: Storgata 13, Ringerike kommune TID: 01.12.10 Kl: 09:00 TIL STEDE: Dag

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 Arkivsak: 14/1300-8 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Reguleringsplan for Lønnerhagen 1.gangsbehandling Saksbehandler: Siw Gjøsund Arkiv: MNR M 226 Saksnr.: Utvalg Møtedato 145/14 Plan- og miljøutvalget

Detaljer

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01.

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01. 2015 DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART Åsmund Rajala Strømnes 22.01.2015 Navn på plan/tiltak: Detaljregulering for Torggata 7 Kommune: Rana kommune Stedsnavn: Mo i Rana

Detaljer

Forslag til detaljregulering for Oredalsveien fortau - Sentrum Høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Fredrikstad kommune

Forslag til detaljregulering for Oredalsveien fortau - Sentrum Høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Fredrikstad kommune Saksnr.: 2012/6279 Dokumentnr.: 12 Løpenr.: 32275/2013 Klassering: OREDALSVEIEN Saksbehandler: Torill Nilsen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 02.05.2013 36/13 Forslag til detaljregulering

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn Saknr. Arkivkode Dato 12/162-10 PLID 2012 003 01.06.2012 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass.

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. Fosnes kommune Plan og utvikling Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. I medhold av plan- og bygningslovens 12-10 og 12-11 vedtok Fosnes formannskap 25.06.14 å legge forslag

Detaljer

Planprogram for Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet for Ullensaker kommune 2015-2019

Planprogram for Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet for Ullensaker kommune 2015-2019 Planprogram for Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet for Ullensaker kommune 2015-2019 Forslag, datert 02.03.15 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Bakgrunn... 3 2. Medvirkning... 4 3. Utredningsbehov... 4

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE hålogaland plankontor a/s Hålogaland Kraft AS FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE Planbeskrivelse Reguleringsplan for Art Gym Siden 0 hålogaland plankontor

Detaljer

Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel. Jørgen Brun, Miljøverndepartementet Plannettverk, Bergen 8. november 2012

Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel. Jørgen Brun, Miljøverndepartementet Plannettverk, Bergen 8. november 2012 Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel Jørgen Brun, Miljøverndepartementet Plannettverk, Bergen 8. november 2012 Disposisjon 1) KU av arealdelen - en del av plansystemet 2) Hva kjennetegner KU

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Del av 36/6,7 Detaljregulering for gang- og sykkelvei Røykenveien. Saken avgjøres av: Kommunestyre

SAKSFREMLEGG. Del av 36/6,7 Detaljregulering for gang- og sykkelvei Røykenveien. Saken avgjøres av: Kommunestyre SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/3567 Saksbehandler: Thea Chiodera Molnar Organ Møtedato 11.06.2015 Del av 36/6,7 Detaljregulering for gang- og sykkelvei Røykenveien Saken avgjøres av: Kommunestyre ::: Sett

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 PLANBESKRIVELSE Bakgrunn Planen er oppdatert 03.03.2015 og ble innsendt 05.11.2014 av Eggen Arkitekter AS som forslagstiller, på vegne av tiltakshaver

Detaljer

KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED VARSEL REGULERING

KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED VARSEL REGULERING KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED VARSEL REGULERING DETALJREGULERING AV TRUCKSTOP SØDALEN Tiltakshaver: WB Holding AS, Maskinveien 1, 6517 Kristiansund N Arkitekt mulighetsstudie: Norconsult AS, Kongens

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-14 OPPSTART AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN NR. 366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE", SAMT FORSLAG TIL PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-14 OPPSTART AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN NR. 366 KUNNSKAPSPARK RINGERIKE, SAMT FORSLAG TIL PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/373-14 Arkiv: L05 OPPSTART AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN NR. 366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE", SAMT FORSLAG TIL PLANPROGRAM

Detaljer

Forslag til P L A N P R O G R A M

Forslag til P L A N P R O G R A M Områderegulering av Fagerlia boligområde, Stjørdal kommune. Boligbebyggelse Friområde / friluftsformål Forslag til P L A N P R O G R A M Idrettsanlegg i kommuneplan Nytt boligområde Dato: 13.03.2015 Rev.

Detaljer

HOLTÅLEN KOMMUNE. HOLTÅLEN - mulighetenes kommune. Reguleringsplan for Hovsletta Planbeskrivelse

HOLTÅLEN KOMMUNE. HOLTÅLEN - mulighetenes kommune. Reguleringsplan for Hovsletta Planbeskrivelse HOLTÅLEN KOMMUNE HOLTÅLEN - mulighetenes kommune Reguleringsplan for Hovsletta Planbeskrivelse Innhold 1. NØKKELOPPLYSNINGER... 3 2. FORMÅL MED PLANEN... 3 3. GJELDENDE PLANSTATUS/OVERORDNETE RETNINGSLINJER...

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING OG UTBYGGINGSAVTALE PÅ MYRA BOLIGFELT. G/B.NR: 91/3.

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING OG UTBYGGINGSAVTALE PÅ MYRA BOLIGFELT. G/B.NR: 91/3. Vår ref: 011-2012-Myra Dato: 24.1.2012 VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING OG UTBYGGINGSAVTALE PÅ MYRA BOLIGFELT. G/B.NR: 91/3. Ihht. pbl. 12-8 varsles det om oppstart av privat reguleringsarbeid for

Detaljer

Varsel om oppstart av planarbeider for Detaljregulering Dovre utvikling, gnr/bnr 33/39 på Dovre, Lillesand kommune, planid

Varsel om oppstart av planarbeider for Detaljregulering Dovre utvikling, gnr/bnr 33/39 på Dovre, Lillesand kommune, planid «Navn» «Adresse1» «Adresse2» «Postadresse» «Land» Vår ref Deres ref Dato 50-15-61959-1 01.12.2015 Varsel om oppstart av planarbeider for Detaljregulering Dovre utvikling, gnr/bnr 33/39 på Dovre, Lillesand

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal - Planforslag datert 05/03 2013 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal Prosjektpartner Midt Norge AS Finnemarka 11 7600 Levanger Per Anders Røstad Arealplanlegger Lian vestre, 7600

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune SAKEN GJELDER Prosjektil Areal AS fremmer på vegne av Eivind Omdal, detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund

Detaljer

ARHO/2013/1375-16/504.005.05. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014

ARHO/2013/1375-16/504.005.05. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014 Vår saksbehandler Arild Hoel OPPDAL KOMMUNE Særutskrift Dok 21 Referanse ARHO/2013/1375-16/504.005.05 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014 Detaljreguleringsplan for Aunevegen

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR MOSS

KOMMUNEPLAN FOR MOSS KOMMUNEPLAN FOR MOSS 2011022 KONSEKVENSUTREDNING - KOLONIHAGER FUGLEVIK Kommuneplaner for arealbruk som fastsetter rammer for utbygging skal alltid konsekvensutredes ifølge Forskrift om konsekvensutredninger

Detaljer

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn PLAN- OG BYGNINGSETATEN KRISTIANSAND KOMMUNE Dato: 09.08.2011 Saksnr.: 200608140-10 Arkivkode O: PLAN: 1005 Saksbehandler: Margrete Havstad Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 25.08.2011 Hausebergveien

Detaljer

Planprogram Reguleringsplan for regionalt motorsportsenter Haltdalen

Planprogram Reguleringsplan for regionalt motorsportsenter Haltdalen 2012 Planprogram Reguleringsplan for regionalt motorsportsenter Haltdalen Øystein Engan Holtålen kommune 24.09.2012 1 Innhold Bakgrunn... 3 Eiendomsforhold... 3 Beliggenhet og avgrensing... 4 Formål...

Detaljer

Arealplanlegging grunnkurs TEKNA 14.-15. mars 2011

Arealplanlegging grunnkurs TEKNA 14.-15. mars 2011 1 Arealplanlegging grunnkurs TEKNA 14.-15. mars 2011 Lars Syrstad, Rambøll Norge AS PLANINITIATIV Formål og utnyttelse Planavgrensning Skisse av hva som planlegges 1 PLANBESKRIVELSE 3 Alle planer skal

Detaljer

HØRING PARKVEIEN-BLØDEKJÆR-SYKEHUSET. Siri Skagestein. FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan med konsekvensutredning.

HØRING PARKVEIEN-BLØDEKJÆR-SYKEHUSET. Siri Skagestein. FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan med konsekvensutredning. PARKVEIEN-BLØDEKJÆR-SYKEHUSET HØRING Siri Skagestein FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan med konsekvensutredning Arendal kommune Region sør Arendal, R.vegktr 30.11.2017 Forord Aust-Agder fylkeskommune

Detaljer

Bedre reguleringsplaner (2)

Bedre reguleringsplaner (2) Bedre reguleringsplaner (2) Dokumentasjonskrav: Planbeskrivelse, konsekvensutredning, ROS-analyse mm Tingvoll, 21. mars 2013 Dokumentasjonskrav i PBL Krav: Planprogram Alle Alle Hvis vesentlig virkning

Detaljer

Reguleringsplan For Voldstadsletta

Reguleringsplan For Voldstadsletta Planbeskrivelse Reguleringsplan For Voldstadsletta Referanse: 06/1451-29 Arkivkode: 06/1451 Sakstittel: Reguleringsplan for Voldstadsletta 1. Bakgrunn Grua Bygg AS arbeider med planer for utbygging av

Detaljer

MELDING OM IGANGSETTING AV REGULERINGSARBEID

MELDING OM IGANGSETTING AV REGULERINGSARBEID Til adressater i henhold til vedlagte lister Deres ref.: Ant sider: 1 Vår ref.: 1534 Sted, dato: Sandnes, 24.06.2010 MELDING OM IGANGSETTING AV REGULERINGSARBEID Dimensjon Rådgivning AS, på vegne av Eiane

Detaljer

Reguleringsplan for Trollhullet, Steinberg - Fastsettelse av planprogram

Reguleringsplan for Trollhullet, Steinberg - Fastsettelse av planprogram NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Tove Hardangen L.nr.: 14805/2011 Arkivnr.: 20070007/L12 Saksnr.: 2008/766 Utvalgssak Reguleringsplan for Trollhullet, Steinberg - Fastsettelse av planprogram

Detaljer

Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene

Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene KOLA VIKEN 21 oktober 2009 Erik Plathe Asplan Viak AS Innhold Kjennetegn ved den praktiske arealplanleggingen hvordan kan sektormyndigheter påvirke? Ny plandel

Detaljer

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR TUFJORDBRUKET AS I MÅSØY KOMMUNE

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR TUFJORDBRUKET AS I MÅSØY KOMMUNE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR TUFJORDBRUKET AS I MÅSØY KOMMUNE INNHOLD 1 FORMÅL 1.1 Formål med planarbeidet 1.2 Planområdets beliggenhet og størrelse 2 PLANPROSESS 2.1 Framdriftsplan 3 MEDVIRKNING 3.1

Detaljer

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole - planid 2014 04.

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole - planid 2014 04. Arkiv: L12 Saksmappe: 2014/553-7033/2015 Saksbehandler: Stein Erik Watne Dato: 24.04.2015 Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 INNSTILLING TIL 2. GANGS BEHANDLING

Detaljer

Forslag til detaljreguleringsplan for Gamle His Skole, 2. gangsbehandling

Forslag til detaljreguleringsplan for Gamle His Skole, 2. gangsbehandling ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Gidske Houge, tlf 37013760 Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2013/5461 / 29 Ordningsverdi: 09062013-17 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret

Detaljer

Bossekop områdeplan Planprogram 28. januar 2014

Bossekop områdeplan Planprogram 28. januar 2014 Bossekop områdeplan Planprogram 28. januar 2014 Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn og formål... 3 1.1 Kommuneplanens Arealdel... 3 1.2 Bakgrunn... 3 1.3 Formål... 3 2. Overordnede rammer... 4

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOKKEPLASSEN ØST

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOKKEPLASSEN ØST FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOKKEPLASSEN ØST ARENDAL KOMMUNE FORSLAGSTILLER: ØYVIND LYBY BAKKE PLANLEGGER: POLLEN BYGG & EIENDOM Pollen Bygg & Eiendom Side 1 av 8 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3

Detaljer

A-sak. Offentlig ettersyn- Reguleringsplan for Hovtun

A-sak. Offentlig ettersyn- Reguleringsplan for Hovtun Hurum kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2012/737 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 19.08.2013 A-sak. Offentlig ettersyn- Reguleringsplan for Hovtun Saksnr Utvalg Møtedato 70/13 Planutvalget 15.10.2013 Saksprotokoll

Detaljer

Planen faller ikke inn under oppfangskriteriene i forskrift om konsekvensutredninger og skal derfor ikke konsekvensutredes.

Planen faller ikke inn under oppfangskriteriene i forskrift om konsekvensutredninger og skal derfor ikke konsekvensutredes. Norsk ornitologisk forening naturvernkontakt@nofoa.no Prosjekt Prosjektnr. A-lab Saksnummer PBE Forslagsstiller Eterveien 50-14-6941 201407135 A-lab på vegne av JM Norge AS Oslo, 17.12.2014 ETERVEIEN 10,

Detaljer

PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Beiteråsen i Tingvoll kommune

PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Beiteråsen i Tingvoll kommune PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Beiteråsen i Tingvoll kommune November 2012 Foretaksregisteret: 963851693 MVA Prosj.ansvarlige: Stine Ringnes, Helge Bakke INNHOLD 1 Bakgrunn... s 3 1.1 Hensikten med planen

Detaljer

Detaljregulering, KR, Møllenhofveien 23. Orientering om oppstartsmøte etter plan- og bygningslovens 12-8.

Detaljregulering, KR, Møllenhofveien 23. Orientering om oppstartsmøte etter plan- og bygningslovens 12-8. Utvalgssak NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Siri Anna Kluck Lottrup L.nr.: 6929/2011 Arkivnr.: 20100004/L12 Saksnr.: 2010/6243 Detaljregulering, KR, Møllenhofveien 23. Orientering om

Detaljer