24. ÅRGANG. Kraftkvinnen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "24. ÅRGANG. Kraftkvinnen"

Transkript

1 Nr NORD-NORGES NÆRINGSBLAD 24. ÅRGANG FOKUS: Tradisjonell kraft, energi og miljø Fornybar energi Kraftkvinnen Kristin H Lind sitter sentralt i norsk kraftbransje som leder av energigruppen til KS Bedrift. Bak seg har hun samvirkeforetak og kommunalt eide bedrifter hvor energiselskaper, avfallsselskaper, havner, brann og redning utgjør hovedtyngden. Nå advarer hun mot at kraftgigantene får mer makt. Side 10 Norge i sneglefart Norge har vært en sinke i bruk av el-sertifikater i forhold til Sverige. Konsesjonssøknadene bruker lang tid fra de kommer inn til de kommer ut igjen ferdigbehandlet fra NVE-byråkratiet i Oslo. Raggovidda reddet av vinden? Nede med brukket rygg På n igjen... Scanwafer og Kraftprisene har Store deler av REC-eventyret falt. Kraftverkene og investsjen ligger nede for vel 20 år småkraftbran- i Glomfjord orene sitter på med brukket siden endte gjerdet, men rygg. Jeg er redd med knall og administrerende fall og stengte mange prosjekter direktør Kjell fabrikker. ikke blir realisert innen 2020, Eliassen setter Men Reidar Langmo med nye sin lit til høy og noen gamle partnere satser men grep kan tas for å få fart på brukstid og bedre priser for at på nytt soleventyr på gamle småkraftutbyggingen, sier adm. et av Norges beste vindkraftprosjekter skal bli lønnsomt Crystals AS. tomter gjennom Norwegian direktør Rein Husebø Side 24 Side 18 i Småkraft. Side 4 Side 30 Kr. 40,- RETURVEKE RETURVEKE 46 Økt tilstedeværelse, kompetanse og teknologiutvikling i Nord NOWECO - FORCE er kraftfullt tilstede i nord Ved våre kontorer i Harstad, Tromsø og Hammerfest teller vi i dag 25 kompetente medarbeidere. Vår virksomhet er i sterk utvikling, og vi bygger videre. FORCE Technology har mer enn 20 års erfaring og har spesialkunnskap innenfor olje & gass industrien. Denne erfaringen tilbyr vi våre kunder i nord. Vår kompetanse omfatter teknisk tilstandstyring og ledelse, strukturberegninger, avansert NDT-Inspeksjon, undervannsinstrumentering, marine operasjoner og material-verifikasjon og engineering. Telefon:

2 2 strømnettet Nr Ber om kompensasjon for krevende nettutfordringer Både nettleie og alderen i strømnettet er på landsgjennomsnitt i Helgeland Kraft. Geografisk sett er dette et av de mest krevende områdene å drive strømforsyning i. Tore Halvorsen Forsyningsområdet til Helgeland Kraft ligger omtrent midt i landets geografi. Her møter du et Norge i miniatyr. Landskapet stiger ned mot havet fra mektige fjellformasjoner. Langs kysten ligger små og store øysamfunn som perler på en snor. Ingen kan unngå å bli bergtatt av Helgeland. For den lokale elforsyningen er prospektkort-glansen både en velsignelse og forbannelse. Fra rike vannressurser henter Helgeland Kraft årlig ut rundt 1 TWh ren og fornybar energi. Å bygge nett for å bringe strømmen fram til kunder kan imidlertid sette grå hår i hodet på noen og enhver kilometer nett Det er en treffende beskrivelse, bekrefter Frode Valla, Nettsjef i Helgeland Kraft. Med sin meget varierte geografi, og svært omskiftelige værforhold, er det ingen spøk å opprettholde stabilitet i den elektriske infrastrukturen kilometer nett, fordelt på luft, i bakken og sjøkabel, ligger som et edderkopp-spinn på kryss og tvers i forsyningsområdet. Når vi likevel evner å sikre høy tilgjengelighet i nettet skyldes det først og fremst effektivt vedlikehold utført av dyktige fagfolk. KREVER TILTAK: Nå ber seks energiselskaper i Nord-Norge regjeringen om tiltak for å støtte utviklingen av strømforsyningen i områder hvor samfunnsøkonomiske kriterier ikke kan legges til grunn, men hvor det likevel er av stor betydning for befolkningen og næringsliv, sier nettsjef Frode Valla i Helgeland Kraft. Foto: Tore Halvorsen Det finnes ingen spesielle preferanser for å drive strømforsyning på Helgeland. Det mener Frode Valla er vel verdt en refleksjon. For å ta i mot produksjonen fra rundt 120 planlagte og konsesjonsgitte småkraftverk spredd rundt i hele regionen må kraftselskapet bygge nytt nett for 1,8 milliarder kroner. For sammenligningens skyld trekker Valla fram elven Vefsna som eksempel. Der kan 1500 GWh bygges ut med 30 millioner kroner i nettilknytning. Levende lokalsamfunn Lokale energiverk er viktige næringsutviklere i eget distrikt. Lokale bedrifter må sikres gode rammebetingelser. Levende lokalsamfunn krever levende næringsliv. Defo har vel 60 medlemmer spredt rundt i hele landet fra Honningsvåg i nord til Drangedal i sør. Hovedkontoret er i Oslo med en liten administrasjon, men med 6 8 aktive arbeidsutvalg har Defo en omfattende virksomhet. Utvalgene arbeider med utredninger, høringsuttalelser og vurderinger av alle aktuelle energisaker. Som medlem av defo Spiller du på hjemmebane! Distriktenes energiforening Dronning Eufemiasgate Oslo Tlf / Mail: Krever kompensasjon Dette er en god illustrasjon på resultatene av en villet energipolitikk, fortsetter Valla. Myndighetene sender glatt regningen for nettilknytning for et hopetall av marginale fornybarressurser til oss. Dette er noe av bakgrunnen for at vi nå, sammen med fem andre energiselskaper i Nord-Norge, krever kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift. Samtidig ber vi om at det etableres en støtteordning for nettutbygging. Dette skal bidra til å styrke forsyningssikkerheten der investeringer i utgangspunktet ikke har tilfredsstillende samfunnsøkonomisk grunnlag, men likevel er av stor betydning for befolkning og næringsliv. Men de seks selskapene gir seg ikke med det. De ber samtidig om at det opprettes et fond for kompetansehevende tiltak og innovasjonsprosjekter i bedriftene, samt økt tilskudd til inntak av lærlinger i Nord-Norge. Dette vil bidra positivt til rekruttering av fagarbeidere og motvirke fraflytting av unge. På bakgrunn av endringene i arbeidsgiveravgiften mener forslagsstillerne også at inntektsrammen for nettselskaper som berøres må justeres. Avgiftsøkningen slår inn allerede fra i år og selskapene har ikke kunnet planlegge eller innrette seg etter dette. Vi har hatt et konstruktivt møte med olje- og energiminister Tord Lien om dette initiativet. Nå venter vi at regjeringen, i tråd med føringer fra Stortingets behandling av saken om arbeidsgiveravgift i juni, vurderer tiltak som vil lette «trykket» på kraftnæringen, avslutter nettsjefen i Helgeland Kraft.

3 Nr LEDER 3 Vettløst i Meløy Det er med skrekk og gru vi leser hvordan Meløy kommune behandler spørsmålet om skattegrunnlaget og verdisetting på næringseiendommer i kommunen. Vi forstår at kommunen er trengt opp i et hjørne og sitter i et vanvittig økonomisk uføre etter REC konkursen. Hundrevis av arbeidsplasser forsvant. Skatteinntekter ble borte nesten over natten, og ble i stedet erstattet av store utgifter til alle trengende. Men hvordan kan kommunen la eiendom kjøpt for mellom 10 og 20 millioner kroner av et konkursbo, bli taksert til 525 millioner kroner? Det gir riktignok mellom tre og fire millioner hardt tiltrengte eiendoms-skattekroner i kommunekassen i stedet for skarve hundre tusen kroner. Men dette er både korttenkt og vettlaust. Vi vil minne om det som står om verdsetting av eiendom i eiendomskatteloven som danner grunnlaget for at kommunen kan ta eiendomsskatt: 8 A-2.Verdet (1) Verdet av eigedomen skal setjast til det beløp ein må gå ut frå at eigedomen etter si innretning, brukseigenskap og lokalisering kan bli avhenda for under vanlege salstilhøve ved fritt sal. (2) Ved taksering av fabrikk ar og andre industrielle anlegg, skal ein ta med maskiner og anna som høyrer til anlegget og er nødvendig for å oppfylle formålet med anlegget. Arbeidsmaskiner med tilhøyrsle og liknande, som ikkje er ein integrert del av anlegget, skal ein ikkje ta med. 8 A-3.Verdsetjing (1) Eigedomen skal verdsetjast ved takst.. (2) Det skal vere ei allmenn taksering i kommunen kvart tiande år. Dersom det ligg føre særlege tilhøve, kan kommunestyret avgjere HØY EIENDOMSSSKATT: Per Swensen er Høyre-mann og ordfører i Meløy kommune. Foto: Connie Olsen at ny taksering skal skje tidlegare eller seinare enn dette, men ikkje seinare enn tre år etter at siste allmenne taksering skulle ha skjedd. Kommunen dekkjer kostnadene ved taksering, og kommunestyret utnemner dei personane som skal stå for takseringa. (3) Formannskapet eller skattytar kan krevje overtakst. (4) Kommunestyret kan i staden for løysinga i andre ledd, utnemne ei sakkunnig nemnd som skal setje taksten på grunnlag av forslag frå tilsette synfaringsmenn. Det kan neppe sies klarere. Eiendommen skal verdsettes til det beløpet den kan selges til ved vanlig salg. Eller mener kommunen at salg fra et konkursbo ikke skal regnes som vanlig salg? I så fall ligger det en indirekte beskyldning om at bostyret ikke har gjort jobben sin. Kommunen gjemmer seg bak at det er en takstmann som har satt taksten. Taksten på 525 millioner kroner virker så hinsides at en kan mistenke takstmannen for å ha satt den i fylla. Eller kanskje han håper på mange kommunale oppdrag etter å ha gitt sitt «bidrag» til bedre kommune-økonomi i Meløy kommune. Uansett er det korttenkt. En eiendom har ikke høyere verdi enn det en kjøper er villig til å betale for den. Dette gjelder uavhengig av om det opprinnelig er investert milliard beløp i eiendommen eller ikke. Om noen hadde gått til en bank med en slik takst for å låne penger, om det så bare skulle være 20 prosent av lånetakst, altså 105 millioner kroner, ville en risikert to ting; Enten å bli ledd av eller å ha blitt anmeldt for forsøk på bedrageri. Professor i offentlig rett Fredrik Zimmer ved Universitet i Oslo som i sin tid ledet Eiendomsskatt utvalget gir oss følgende svar når vi ber han kommentere saken: Det høres rart ut. Men jeg har stelt lite med eiendomsskatt i de senere årene og kan derfor ikke kommentere dette nærmere. En skulle tro at fattige kommuner med store omstillingsbehov skulle gjøre det de kan for å tiltrekke seg ny virksomhet ikke skremme vettet av de som prøver å få i gang næringsaktivitet i kommunen som på sikt gir skattekroner i kommunekassen. (se forøvrig egen sak side 30-32) INNHOLD NR Ber om kompensasjon for krevende nettutfordringer...2 Leder: Vettløst i Meløy...3 Nede med brukket rygg...4 Clemens Kraft satser i Nord-Norge...6 Grønne leveranser for 1,5 milliard...9 Prosjekter fornybar energi...9 En viktig bærebjelke...9 Kraftkvinnen...10 En fot i den virkelige verden...10 Nå løsner det for ReSight...13 Whatif og Epos i samarbeid...14 Mer robust nett mot strømbrudd...15 Smartgrid...15 Hva er Smartgrid og AMS?...15 Samarbeid om milliardinvestering...16 Posisjonerte målerleverandører...16 Raggovidda reddet av vinden?...18 Vind mulighetens markedet, men investorene sitter på gjerdet...20 Må suge på tommelen helt til Norge i sneglefart...24 Statnett overtar Lofotringen...26 Ny direktør i Trollfjord Kraft...26 Reddet av eldre dame...27 Etapper og usikkerhet...27 Megalinja reiser seg...28 Startet samarbeid fikk resultater...29 På n igjen...30 Eiendomsskatt til besvær...32 Kraftduellen...33 Mandatet til Reiten-utvalget:...33 De viktigste forslagene fra Reiten-utvalget...33 Kraftduellen Eivind Reiten...34 Kraftduellen Knut Lockert...35 Luftspenn til besvær...36 Hysj, hysj om ny solcellefabrikk...38 Ismaskin for effektivisering...38 Spider satser på de eldste...39 Seilkongen i Eidkjosen...40 Punger ut for nye sildekvoter...40 Satser 18 millioner på oljetilpasset båt...41 Superår for Alta-bedrift...42 Frisk satsing på «ny» båt...42 Skal vise reinslakting...43 Penger til kulturnæring...43 Historisk investering...45 Hva er elsertifikater?...46 Fire kraftverk...47 Nye linjer...47 Fikk pris...47 Raggovidda får produksjon i verdensklasse...48 Sertifikater, politikk og økonomi...48 Smarte kabelløsninger gir billigere kabelanlegg...48 Tøft arbeid...49 Alt for Helgeland...50 Tromsøs mest moderne næringsbygg...53 Bygd på grønne verdier...54 Passivhus...55 Teknologibygg ferdig på rekordtid...56 Vi er veldig fornøyde...58 Regnemaskinen «Stallo» varmer bygget...59 Utgiver: NæringsRapport AS ISSN Leiv Berg ansvarlig redaktør Adresse: Grønnegt. 32, 4. etg. Postboks Tromsø Telefon: Telefax: E-post: Hjemmeside: Markedskonsulent: Dag Danielsen: Journalister: Geir Bjørn Nilsen: Knut Ørjasæter: Jonas Ellingsen: Annonser: Telefon: Produksjon: Layout: refuse.no Trykk: Nr1trykk Tromsø AS Abonnement: Telefon: Årsabonnement: Kr. 600,-

4 4 småkraft Nr Nede med brukket rygg KRISE: Kraftprisene kan vi ikke gjøre noe med. Men det finnes grep som kan tas for å få fart på småkraftutbyggingen, sier adm. direktør Rein Husebø i Småkraft AS. Foto: Stein Arne Bakken Selvbyggermarkedet og store deler av småkraftbransjen ligger nede med brukket rygg. Jeg er redd for at mange gode prosjekter ikke blir realisert innen 2020, enten fordi utbyggere ikke får lån i banken eller ikke kommer seg på nett. Stein Arne Bakken, Energiteknikk Adm. direktør Rein Husebø i utbyggingsselskapet Småkraft tror det bare vil bli realisert et fåtall av de mange småkraftprosjektene som har fått konsesjon eller ligger i køen hos NVE i påvente av avklaring innen Samlet dreier dette seg om en årsproduksjon på om lag 9 TWh. Slik situasjonen ser ut nå, blir det i beste fall bygd ut 3 TWh med småkraftverk, i verste fall én TWh, innen utgangen av 2020, som er tidsrammen for sertifikatordningen, sier Husebø til fagbladet Energiteknikk. Han viser til at NVE har gitt konsesjon til utbygginger tilsvarende to TWH, mens det ligger småkraftprosjekter for om lag sju TWh i konsesjonskøen hos NVE. Mange sitter stille For de berørte småkrafteierne, men også for samfunnet, er det trist at så mange gode prosjekter ikke vil bli realisert i form av ny fornybar kraft. Man skulle tro at sertifikatordningen ville ført til et rush av småkraftutbygginger, men det har altså ikke skjedd. Det er lite bevegelse i markedet, nå sitter mange stille, sier Husebø. Han beskriver situasjonen slik: Tidene er blitt tøffe, først og fremst på grunn av problemer med finansiering for små utbyggere og utsiktene til fortsatt lave kraftpriser. Men det er også blitt en god del dyrere å bygge småkraftverk, særlig har nettkostnadene gått til værs fordi det ikke er ledig kapasitet igjen i det eksisterende nettet. Fremdriften på utbygging av nett er også lav. Hvis man lykkes med å få nettilknytning, er dette ofte kostbart, og anleggsbidrag over 1 kr/kwh er ikke uvanlig. Og når «minstevannføringssavdelingen» i NVE har tatt sitt, er det gjerne ikke så mye overskudd igjen i prosjektene. De fleste småkraftprosjektene fremstår i dag med marginal lønnsomhet. Og det har bankene fått med seg. Han påpeker samtidig at NVE har tatt gode grep for fremdrift i konsesjonsbehandlingen, og trekker frem områdevis behandling som en effektiv løsning. Flaskehalsen i småkraftutbygging er i dag ikke hos NVE, men hos utbyggere og nettselskap. Vi kan bygge mer Husebø forteller at de merker den vanskelige situasjonen ved at det nå selges småkraftverk som har problemer med å betale gjeld, og i tillegg selges hele porteføljer av utbyggingsprosjekt fra utbyggerselskaper. I noen tilfeller er det også snakk om utbyggingsklare prosjekter som grunneiere ikke har økonomisk evne til å realisere selv. Vi har nå åtte kraftverk under bygging, men har kapasitet til det

5 Nr dobbelte. Vi er mest interessert i å inngå kontrakter med utgangspunkt i vår tradisjonelle modell, men er også åpne for andre løsninger, hvor vi ikke er eier, men bygger for andre og kan bidra med finansiering. For tiden bygger vi et kraftverk for Agder Energi, der vi opptrer som en ren entreprenør, sier Småkraft-sjefen. Bonanza Det har vært bonanza i småkraftnæringen siden kraftprisene begynte å stige kraftig tidlig på 2000-tallet og frem til prisfallet vi har sett nå. Sterke krefter i næringen har lykkes med å bagatellisere den økonomiske risikoen ved å bygge småkraftverk. Noen kraftverk er derfor rene Plimsollere, søkklastet med gjeld og bare kr i egenkapital. Da skal det bare en liten bølge til før hele skuta går til bunns. Når regningen nå kommer til de private utbyggerne, er de «gode» rådgiverne forduftet. Tilbake sitter også mange grunneiere som har oppnådd gullkantede kontrakter av utbyggingsselskaper. Det finnes eksempler der mer enn 25 prosent av omsetningen skal gå til grunneierne, og i dagens marked er ikke slike prosjekt mulige å bygge. De sitter derfor innelåst med sine konsesjoner, mens tiden raskt nærmer seg 31. desember 2020, fristen for ha kraftverket i produksjon for å få sertifikater. Slike prosjekt kan ende som Flyvende Hollendere, på evig jakt etter en trygg havn. Det er blitt en brå overgang til en tøff hverdag, det gjelder også for oss. Mange av våre kraftverk har lavere overskudd enn vi hadde håpet på da vi bygget. Men vi opplever i dag langt mer edruelighet i småkraftnæringen, og det er bra for alle parter, påpeker Husebø. Nettilknytning Han legger til at det ikke er så mye man kan gjøre med kraftprisene. Men det finnes andre grep som kan bidra til å lette den vanskelige situasjonen og få fart på småkraftutbyggingen. Husebø viser til at de har jobbet siden 2005 for å finne en løsning på «den gordiske knuten»; hvordan unngå at kostnadene for nettilknytning blir belastet den ene småkraftutbyggeren, som dermed får redusert sin lønnsomhet dramatisk, mens all produksjon tidligere har fått dekket nettkostnader av storsamfunnet. Småkraft sitter selv med et trettitalls konsesjoner for utbygginger som venter på nettilknytning. Husebø betegner fortsatt nett som den viktigste saken for småkraftbransjen. Småkraft og de andre store utbyggingsselskapene jobber nært sammen med Småkraftforeninga for å få gjennomslag for en løsning. Felles infrastruktur Storsamfunnet etterspør mer kraft. Vi mener derfor kostnadene bør fordeles på alle som har nytte av ny kraft, ikke bare på produsenten eller det lokale nettselskapet. Vi har derfor tidligere foreslått at nettilknytningen for småkraftverk må løftes inn i sentralnettariffen. Gjennom en slik ordning blir kostnadene rettferdig fordelt, og i nettselskapene gis mulighet til å ta den risiko som alltid ligger i trinnvis nettutbygging. Nå er det gått så langt at alle utbyggere må stå klar samtidig før noe nettutbygging starter, og det er kraftig forsinkende for både nett og produksjon. Manglende nettutbygging er en konsekvens av eierkommunenes tøffe utbyttepolitikk; for lite av overskuddet er blitt igjen til investeringer. Det burde helst innføres utbytteamnesti for en periode; kommunene kan ikke sitte med ansvaret for samfunnets viktigste infrastruktur og forvente helt jevn avkastning av denne monopolvirksomheten samtidig som de ikke tilfører nødvendig kapital, sier han. Holdningsendring Husebø legger til at Statnett har vært innstilt på en slik løsning over småkraft sentralnettariffen, men at det så langt har vært nettselskapene som har strittet imot. Det er imidlertid en holdningsendring på gang. Flere nettselskaper innser at de kommer tapende ut av dagens situasjon, de blir hardt belastet økonomisk. Blant annet har SFE Nett og HelgelandsKraft tatt til orde for en løsning, slik vi skisserer. Men skal dette skje, må politikerne på banen. Så langt har de skygget unna, mye fordi denne saken henger sammen med diskusjonen om hvordan kommunene vil organisere sine nettselskap. Husebø understreker viktigheten av at bransjen står samlet bak de næringspolitiske kravene. Samarbeidet med Småkraftforeninga er nå veldig godt etter at foreningen har skiftet ledelse. Det gjelder også i den høyst aktuelle sertifikat-saken, om å gi Din samarbeidspartner 5 ordningen tilbakevirkende kraft for kraftverk over 1 MW bygget i perioden Husebø sier at disse grunneierne ble utsatt for løftebrudd fra myndighetene. Han opplyser at de nå undersøker det juridiske grunnlaget for eventuelt å gå videre med denne saken. Næringen bør få bedre rammebetingelser, feks ved at MW-grensen for grunnrenteskatt endres (red anm). Komplette driftsovervåkingssystemer til energiforsyningen, fjernvarme og energikrevende industri. Vi leverer: SCADA-systemer, Netcon 3000 Kommunikasjonsløsninger, Netcon All-IP Understasjonsterminaler, Netcon Outstations Nettstasjonsautomasjon, Netcon 100 Våre tjenester: Engineering Kurs: Netcon CAMPUS HelpDesk Konsulentbistand Systembygger av aluminiumsprofiler Dører, vinduer, fasader, tak i aluminium og glass GLASSMESTER BLIKKENSLAGER - SOLSKJERMING Beisfjordvn Narvik M. Jørgensensvei Harstad Tlf.: Mob.: Mob.:

6 6 småkraft Nr Clemens Kraft satser i Nord-Norge SMÅKRAFT I NORD: Bentsjord Kraftverk ligger i Storfjord kommune i Troms fylke. Verket ble ferdigstilt høsten 2012 av Clemens Kraft AS, like etter overtakelsen av Troms Krafteide Elvekraft AS. 96 % av aksjene ble videresolgt primo 2013 til småkraftaktøren Bekk og Strøm AS i Søgne ved Kristiansand, grunneier sitter med 4 %. På bildet ser vi vanninntak, lukehus og demning i Bentsjordelva. Bentsjord Kraftverk kan gi 6,2 GWH. Foto: Elektro Nor Din maritime samarbeidspartner Hva som helst. Hvor som helst. Når som helst. Vi tar jobben! Seløy Undervannsservice har kompetanse og kapasitet til å takle de fleste utfordringer. Vi disponerer alt nødvendig personell og spesialutstyr for gjennomføring av krevende oppgaver både over og under vann. Vi har en unik evne til mobilisere raskt i akutte situasjoner. Vårt dykkerteam er tilgjengelig 24 timer i døgnet hele året! Dette gir snarlig, sikker og effektiv utførelse av alt fra mindre oppdrag til større prosjekter. Vi har fagfolk og utstyr for gjennomføring av ulike typer oppdrag for kraftindustrien, oppdrettsnæringen og andre bransjer Beredskaps tlf Herøy Tlf Clemens Kraft AS satser tungt på småkraftverk i Nord-Norge. Geir Bjørn Nilsen Bakgrunnen for satsingen er blant annet etableringen av et felles norsk-svensk marked for elsertifikater der målet er å bygge ut 26,4 TWh med fornybar energi innen Clemens Kraft eies av Kirken via Opplysningsvesenets Fond. Dette er en betydelig organisasjon som ved utgangen av 2013 satt med en finansforvaltning på 1,8 milliarder kroner, dekar land, hvorav dekar produktiv skog, samt en betydelig portefølje eiendommer, både prestegårder og næringseiendommer. Troms Kraft Clemens Kraft AS har gjort tre oppkjøp. Det første oppkjøpet ble gjort i Da kjøpte Clemens Kraft Elvekraft AS fra Troms Kraft Invest AS. Selskapet satt med over 50 prosjekter med et samlet utbyggingspotensial på 400 GWh. I fjor kjøpte Clemens Kraft Hydroplan fra gründerne Per Steinar Husby og Endre Sæther på Nordvestlandet. De etablerte selskapet i 2004 og skal ifølge lokalpressen ha tjent 60 millioner kroner på salget til Clemens Kraft. I sommer kjøpte Clemens Kraft porteføljen til Fjell-

7 Nr kraft AS, som var eid av Nordkraft. Narvikselskapet har bokført betydelige tap som følge av sin småkraftsatsing. Narvikselskapet beholdt de prosjektene som var bygd ut. Alle urealiserte prosjekt ble solgt til Clemens Kraft. Nordkraft kjøpte Fjellkraft i Investeringen var totalt på i overkant av 400 millioner. I tillegg har Nordkraft tilført datterselskapet i størrelsesorden 20 millioner kroner i året frem til nå, men gjorde i 2013 en betydelig nedskrivning av verdiene. Siden kjøpet har det tilkommet flere fallrettigheter enn de man hadde i 2009, og totalt er det 107 stk (ca 1,0 TWH) som nå har vært til salgs. For Nordkraft har satsingen på Fjellkraft vært katastrofal. Selskapet har bokført tap i størrelsesorden 450 millioner kroner og veien fram til salg har vært vanskelig. I fjor gikk selskapet ut i markedet med salget. I mars meldte selskapet at de ikke hadde kjøpere til tross for at en konsulentrapport pekte på fallrettighetene kunne være verdt 1,2 milliarder kroner. Nordkraft snakket ikke akkurat prisen opp da de sendte ut en pressemelding med følgende innhold: Budgiverne oppfatter fallrettighetene og det som er tilknyttet disse som svært dårlige og tilnærmet verdiløse slik de fremstår i dag. I tillegg har selskapet etter budgivernes mening et alt for stort kostnadspådrag i form av antall ansatte og tilhørende kostnader. Nordkraft-sjef Eirik Frantzen varslet at selskapet skulle legges ned, kostnadene ble tatt kraftig ned. Og det var faktisk denne handlingen som fikk Clemens Kraft på banen. De kjøpte rubbel og bit for en slump penger som ennå ikke er kjent. Selskapet hadde en negativ verdi da det først ble lagt ut for salg, men etter at Nordkraft kvittet seg med det som forårsaket den negative verdien, så vi positive verdier og kjøpte selskapet. Vi betalte en sum penger vi syntes var ok, sier Solberg GWh Vi har som mål å bygge ut prosjekter med et samlet potensial på GWh. Samlet håper vi å kunne produsere GWh med elektrisitet når vi er ferdig utbygd, sier Ronny Solberg, administrerende direktør i Clemens Kraft. Clemens Kraft har som mål å bygge ut åtte prosjekter per år. Selskapet har 12 små minikraftverk i drift, og ytterligere åtte under bygging. Det søkes om konsesjon og arbeides under høytrykk for å bli ferdig med kraftutbyggingene før Koster Hvorfor tror du Clemens kraft skal klare å få overskudd av disse prosjektene når andre kraftselskap gir opp? Det koster veldig mye penger å utvikle slike prosjekter og det er langt fram til inntektene kommer. Fram til da må man regne Kraftutbygginger på høring småkraft med underskudd. Evner man ikke å bære et slikt underskudd en periode, har man et problem. Man får aldri realisert prosjektene. Vi er veldig langsiktige. Vi ser på denne investeringen i et 99-årsperspektiv. Riktignok er det forventet lave priser fram til 2020, men prisene vil da kunne stige, sier Solberg til Næringsrapport. Han understreker at Clemens Kraft er langsiktig. Hvor mye skal Clems Kraft satse på småkraft? Før vi er ferdig utbygd vil vi ha gjort brutto investeringer på 3,0-3,5 milliarder kroner. Vi velger våre prosjekter kritisk og selektivt. Er dere rede for nye oppkjøp? Vi har nok prosjekter til å nå våre mål i Prosjekt Søker Fylke Kommune Produksjon Øvre Russvik kraftverk - planendring Nordkraft Småkraft AS NORDLAND TYSFJORD 2,40 GWh Holtan kraftverk Holtan Kraft AS NORDLAND FAUSKE 3,52 GWh Planendring Terråk NTE Energi AS NORDLAND BINDAL 0,00 GWh Gitt konsesjon i år KJØPER I NORD: Clemens Kraft har kjøpt småkraftprosjekter av både Troms Kraft og Nordkraft. Selskapet ledes av Ronny Solberg. Foto: Clemens Kraft Prosjekt Søker Kommune Ny effekt Produksjon Nordland Jamtjordbekken kraftverk Clemens Kraft KS HEMNES 1,23 MW 3,90 GWh Melandsbekken kraftverk Clemens Kraft KS HEMNES 1,45 MW 4,59 GWh Valåga kraftverk Clemens Kraft KS HEMNES 1,74 MW 5,84 GWh Vollbekken kraftverk Øverleir, Karl-Ivar HEMNES 1,60 MW 4,00 GWh Breivikelva kraftverk Nord-Norsk Småkraft AS BEIARN 9,90 MW 27,20 GWh Mølnbekken kraftverk NordVest Energi AS HEMNES 0,70 MW 0,70 GWh Tverråga kraftverk Småkraft AS RANA 2,50 MW 6,60 GWh Svartvasselva kraftverk Svartvasselva Kraftverk SUS HAMARØY 4,90 MW 14,40 GWh Kaldåga kraftverk Nordkraft Småkraft AS BALLANGEN 2,30 MW 5,30 GWh Øvre Russvik kraftverk Nordkraft Småkraft AS TYSFJORD 4,20 MW 10,00 GWh Planendring Reindalsvika kraftverk Rendalsvik Kraftverk AS c/o Meløy Energi AS MELØY 0,00 MW 0,00 GWh Troms Håkavika kraftverk Clemens Kraft KS SALANGEN 0,99 MW 4,50 GWh Tverrelva kraftverk Tverrelva kraftverk SUS BALSFJORD 0,93 MW 2,16 GWh Lysåelva kraftverk Clemens Elvekraft AS KVÆFJORD 2,65 MW 8,00 GWh Moelv kraftverk Clemens Kraft KS KVÆFJORD 3,40 MW 6,90 GWh Våtvoll kraftverk Clemens Kraft KS KVÆFJORD 1,16 MW 3,30 GWh Synnøvjord kraftverk - planendring Bertheussen, Egil TROMSØ 1,80 MW 5,40 GWh 7 Avfall fra næringslivet - en viktig ressurs Velkommen til vårt sorteringsanlegg på Grøtnes - Konkurransedyktige priser på alle typer avfall fra næringsliv - Moderne vektsystem sikrer god dokumentasjon - Egen hall for næringslivavfall - Vi tar imot alle typer avfall Ta kontakt for ytterligere informasjon! Åpningstider: UKEDAGER TORSDAG

8

9 Grønn energi vs petroleum Gjennom rapporten «Levert» har Kunnskapsparken i Bodø tidligere kartlagt leveransene fra bedrifter i Nordland til petroleumsindustrien. I 2012 utgjorde disse drøyt 2,4 milliarder altså nesten en milliard mer enn leveransene til fornybar energi. Det er veldig mye fokus på potensialet innen petroleum, men denne kartleggingen viser helt klart at fornybar energi også har stor betydning for bedrifter i dis- Nr fornybar ENERGI 9 Grønne leveranser for 1,5 milliard Bedrifter i Nordland leverte varer og tjenester for nesten 1,5 milliarder til sektoren for fornybar energi i fjor. Optimistiske bedriftsledere forventer en økning på 25 prosent i år. i Nord-Norge, 7 prosent til kunder i resten av landet, mens bare 0,5 prosent var eksportrettede leveranser, forteller seniorrådgiver Carl Erik Nyvold ved Kunnskapsparken Bodø. triktene. Kraft og nettselskaper er representert i de fleste kommuner og vil sørge for en jevn etterspørsel i årene fremover, sier Tom Steffensen, seniorrådgiver ved Kunnskapsparken i Bodø. GRØNN VERDISKAPING: Fornybar energi er en viktig og stabil oppdragsgiver for nærinsgslivet i Nordland, fastslår seniorådgiver Tom Steffensen ved Kunnskapsparken i Bodø (KPB). Rapporten «Leverandørene» tallfester denne verdiskapningen, som finner sted i så og si hver eneste kommune. Foto: KPB. Nøkkeltall Moldjord Bygg og anlegg AS Driftsinnt Driftsresultat Ord. res. f. skatt Sum eiendeler En viktig bærebjelke Moldjord bygg og anlegg AS har rundt 60 prosent av omsetningen sin fra oppdrag mot sektor for fornybar energi. Jonas Ellingsen For hjørnesteinsbedriften i Beiarn med sine 60 ansatte er Statnett, Statkraft og andre kraftselskap en svært viktig del av kundeporteføljen. Daglig leder Finn Nikolaisen er uforbeholdent enig i at kraftbransjen er en viktig bærebjelke for entreprenørbedrifter i distriktene. På dette området er det stort sett oppdrag hele tiden, enten i form av vedlikehold, oppgradering eller nyinvesteringer, sier han. Lederen stiller likevel spørsmål ved de forventningene til vekst i 2014 som kommer frem i rapporten fra Kunnskapsparken i Bodø. Vel optimistisk En vekst på 25 prosent synes jeg virker i overkant optimistisk. For oss har de siste årene vært på det jevne, der de fleste oppdrag har vært innen vedlikehold og oppgradering. Det som har kommet på toppen i denne perioden har vært småkraftutbygging, men nå ser vi stadig vekk at prosjektene Jonas Ellingsen Det går frem av en kartlegging gjennomført av Kunnskapsparken i Bodø. Den viser at leverandørindustri opp mot fornybar energisektoren består av hele 259 bedrifter. Størsteparten av leveransene gikk til kunder innen produksjon av vannkraft (ca. 60 prosent), etterfulgt av leveranser til nettselskaper (ca. 35 prosent). Fjernvarme, vindkraft og øvrige utgjorde resterende 5 prosent. Lokale leveranser Vi snakker i all hovedsak om lokale leveranser. 92,5 prosent av leveransene var rettet mot kunder Totalt sysselsetter leverandørbedriftene 6237 årsverk, hvorav 948 av disse jobber direkte med leveranser opp mot fornybar energisektoren. Dette betyr at de fleste av disse bedriftene også jobber opp mot andre sektorer. Prosjekter fornybar energi Et utvalg «grønne» oppdrag som Moldjord bygg og anlegg er igang med akkurat nå: Svartisen 2. Statnett Kilvik Nye gulv, Fykan kraftstasjon. Statkraft Fykan Dam Memorvatn, Reppen kraftverk, Rødøy. Byggherre: Rødøy- Lurøy kraftverk AS Energisentral: Flisfyringsanlegg Bodin leir, Bodø. Byggherre: Bio Energy AS Svartisen transformatorstasjon: Masseforflytning og utvidelse av transformatorstasjon i Kilvika, Meløy. Byggherre: Statnett Steinåga kraftverk: Nybygg kraftstasjon, rørgater, tilførselveier, tunneler og dammer i Arstaddalen, Beiarn. Byggherre: Sjøfossen Energi Fykan kraftverk og Fykan kontorfløy: Rørgate, betongarbeider, generatorhall. Byggherre: Statkraft. Fundamentering, samt renovering/modernisering av kontorfløy på Statkrafts administrasjonsbygg, Meløy. Byggherre: Statkraft OPPDRAG ENERGISEKTOR: For ca. 2 år siden utførte Moldjord bygg og anlegg AS arbeidet med utvidelse og forsterkning av Statnetts transformatorstasjon i Kilvika i Meløy kommune. Foto: Moldjord legges på is. Vi regner på anbud, men opplever at anleggene ikke blir realisert. Årsaken til dette er både lave energipriser og at ordningen med grønne sertifikater ikke fungerer godt nok, sier Nikolaisen til Næringsrapport. Reduserer Den daglige lederen forteller om Han legger til at bildet ville blitt et annet og omsetningstallene langt høyere dersom REC hadde opprettholdt produksjonen. På den annen side er Norwegian Crystals nå i gang med produksjon av silisiumblokker i den tidligere RECfabrikken. Og i det store bildet er det liten tvil om at alternativ energi er på fremmarsj. Optimisme Går det som bedriftene forventer vil leveransene øke med nesten 25 prosent, eller 369 millioner kroner inneværende år, sammenlignet med Den største veksten, både i prosent og kroner, ventes i Narvik-regionen. Forventningene knytter seg særlig til investeringen som skal gjøres i regi av Statnett fra Ofoten og nordover til Finnmark, opplyser Carl Erik Nyvold til Næringsrapport. Ikke overraskende har Bodø-regionen fleste leverandørbedrifter og de største leveransene innen fornybar energi (Se oversikt). Den store forskjellene mellom naboregionene Lofoten og Vesterålen er kanskje ikke like lett å forklare, før man går inn og ser på tallene fordelt på kommunene. Her fremgår det at det er Andøy kommune og Leonhard Nilsen & Sønner som drar opp omsetningstallene. Datainnsamlingen ble gjort i januar april Prosjektet er finansiert av Nordland Fylkeskommune, Kunnskapsfondet Nordland og Kunnskapsparken Bodø. en brukbar ordrereserve, men bedriften skulle gjerne hatt litt mer å gjøre. Vi har redusert aktivitetsnivået for inneværende år, og regner med å havne 20 millioner kroner lavere på omsetning i 2014 enn i fjor. Det handler ikke ført og fremst om tilgang på oppdrag, men mangel på ingeniører. Uten nok medarbeidere med kompetanse må vi være realistisk i forhold til oppdragsmengden vi påtar oss, sier lederen. Flere ingeniører Han er rimelig klar på årsaken til kompetansemangelen blant nordnorske bedrifter: Ingeniørutdanningen i landsdelen er for dårlig. Prestisjekamp mellom Narvik og Tromsø og manglende vilje til samarbeid har ødelagt mye. Når de unge først drar sørover for å ta utdanning, blir de også værende der. Det hjelper ikke å lokke med høye lønninger. Bedriftene i landsdelen lider under kompetansemangelen, og tiden er overmoden for å gi ingeniørutdanningen et løft, mener Finn Nikolaisen.

Svensk kraftsosialist elsker Nord- Norge

Svensk kraftsosialist elsker Nord- Norge Nr. 4 2011 NORD-NORGES NÆRINGSBLAD 21. ÅRGANG FOKUS: -Kraft og Energi -Fornybar energi Svensk kraftsosialist elsker Nord- Norge I mer enn 10 år har Boris Benulic ledet Troms Kraft sin satsning i Sverige,

Detaljer

20. ÅRGANG. Best i klassen. Fornybart Narvik-miljø

20. ÅRGANG. Best i klassen. Fornybart Narvik-miljø Nr. 4 2010 NORD-NORGES NÆRINGSBLAD 20. ÅRGANG FOKUS: Fornybar energi: Vindkraft, småkraftverk, havkraft og alternativ energi. Denne utgave av NæringsRapport: Nærgående om kraftmarkedet i Nord Norge Best

Detaljer

Morten berget millionverdier

Morten berget millionverdier Nr. 4 2013 NORD-NORGES NÆRINGSBLAD 23. ÅRGANG FOKUS: Tradisjonell kraft, energi og miljø Fornybar energi Aksjonæropprør ga storgevinst: Morten berget millionverdier De private aksjonærene i Sjøfossen Energi

Detaljer

Nordnorsk kraftsamling

Nordnorsk kraftsamling SAMEFOLKETS «LØVEBAKKE» FERDIGBYGD side 17 NR.3,2000 RETUR: PB 1166, 9262 TROMSØ Salten Kraftsamband og Troms Kraft: Nordnorsk kraftsamling Fordoblet omsetninga Sten-Tore Reinfjell (bilde) og Nordnorsk

Detaljer

Luftens dronning. Legger alt. Hundre-dobling på 20 år. Flygale nordlendinger. Anbudsvinner i Finnmark. Vi løfter Nord-Norge

Luftens dronning. Legger alt. Hundre-dobling på 20 år. Flygale nordlendinger. Anbudsvinner i Finnmark. Vi løfter Nord-Norge NORD-NORGES NÆRINGSBLAD 24. ÅRGANG FOKUS: Transport, spedisjon, logistikk Informasjonsteknologi Luftens dronning Bente Slåtto Steien i Harstad er i dag en erfaren forretningskvinne med suksess. I år er

Detaljer

KS Bedrifts høringssvar til rapporten «Et bedre organisert strømnett»

KS Bedrifts høringssvar til rapporten «Et bedre organisert strømnett» Olje- og energidepartementet, OED Postboks 8148 Dep. 0033 OSLO Vår referanse: 13/01495-12 Arkivkode: S00 Saksbehandler: Kristin H. Lind Deres referanse: Dato: 30.09.2014 postmottak@oed.dep.no KS Bedrifts

Detaljer

REN ENERGI Store verdier, store utfordringer, store oppgaver

REN ENERGI Store verdier, store utfordringer, store oppgaver REN ENERGI Store verdier, store utfordringer, store oppgaver INNHOLD Leder.......3 1. VERDISKAPING I KRAFTBRANSJEN Fornybar energi skaper store verdier...4 - Felles interesser i kraft-norge...6 2. STOR

Detaljer

NæringsRapport. Vindkraft, politisk lureri: Lønnsomhet fikses med ekstraskatt. Side 23. Samarbeidspartner for din bedrift

NæringsRapport. Vindkraft, politisk lureri: Lønnsomhet fikses med ekstraskatt. Side 23. Samarbeidspartner for din bedrift Denne utgave - unikt og grundig om kraftmarkedet i Nord-Norge NæringsRapport ISSN 0801-0625 Løssalg kr. 40,- NR. 3, 2005 RETUR: PB 1166, 9262 TROMSØ Vindkraft, politisk lureri: Lønnsomhet fikses med ekstraskatt

Detaljer

NæringsRapport. Tone leder offensiv satsing

NæringsRapport. Tone leder offensiv satsing Tone leder offensiv satsing Side 17 NæringsRapport Nr. 3-2008 Større planmakt til Nord Norge Johan Petter Barlindhaug har gitt stemme til en sikkert utbredt oppfatning i Nord- Norge om at diskusjonen om

Detaljer

Lufta er ikke for alle?

Lufta er ikke for alle? Nr. 4 2009 NORD-NORGES NÆRINGSBLAD 20. ÅRGANG ISSN 0801-0625 FOKUS: Fornybar energi, vindkraft og småkraftverk. Transport, spedisjon, logistikk. Lufta er ikke for alle? De gamle indianerne hevdet at ingen

Detaljer

"Å eie, det er å ville"

Å eie, det er å ville Rapport 2009-091 Eierskapets betydning for de regionale energiselskapenes utvikling og verdiskaping i regionene Econ-rapport nr. 2009-091, Prosjekt nr. 5Z090056.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-091-7

Detaljer

Sikker strømforsyning til kundene

Sikker strømforsyning til kundene Råd om brannsikring 13 Premiekryss! 15 NR 1. april 2011 l 29. årgang Slik er ipad 2 16 Sikker strømforsyning til kundene Det aller viktigste for lærling Adrian Johansen og NSK er å sørge for en sikker

Detaljer

Kort sagt: 2007 Argumenter og fakta om energi

Kort sagt: 2007 Argumenter og fakta om energi Kort sagt: 2007 Argumenter og fakta om energi Innhold Innledning 1 Bransjens hovedbudskap 2 Marked 6 Produksjon 24 Nett 30 Forbruk og sluttkunder 38 Verdiskaping og bransje 48 Ti medieråd 52 Energibedriftenes

Detaljer

Husk å velge kraftleverandør. Det nye er biometri 16. Konkurranse 14 Premiekryss 15. Stabil nettleie 4. Bærekraftige lokalsamfunn

Husk å velge kraftleverandør. Det nye er biometri 16. Konkurranse 14 Premiekryss 15. Stabil nettleie 4. Bærekraftige lokalsamfunn Konkurranse 14 Premiekryss 15 Vinn en ipad! NR 1. VÅRUTGAVE 2014 32. årgang LIVSSTILSMAGASIN FRA DITT NETTSELSKAP Det nye er biometri 16 Husk å velge kraftleverandør Dersom du ikke har valgt kraftleverandør,

Detaljer

Lærlinger er viktig i RLK. IMAX i stua 16. Konkurranse 14 Premiekryss 15. Velg fornybart 6. Strømpris og nettleie 4. AMS gir ny hverdag 12

Lærlinger er viktig i RLK. IMAX i stua 16. Konkurranse 14 Premiekryss 15. Velg fornybart 6. Strømpris og nettleie 4. AMS gir ny hverdag 12 Konkurranse 14 Premiekryss 15 Vinn en ipad! NR 2. HØSTUTGAVE 2013 31. årgang LIVSSTILSMAGASIN FRA DITT NETTSELSKAP IMAX i stua 16 Lærlinger er viktig i RLK Lærlinger er en viktig ressurs og sikrer rekruttering

Detaljer

Komfyrvakt sikrer. Konkurranse 14 Premiekryss 15. Iphone 6 mot Sony Xperia Z3 16. M e re ff e k t i v t strømnett 3. Finner nye it-løsninger 2

Komfyrvakt sikrer. Konkurranse 14 Premiekryss 15. Iphone 6 mot Sony Xperia Z3 16. M e re ff e k t i v t strømnett 3. Finner nye it-løsninger 2 Konkurranse 14 Premiekryss 15 Vinn en dab-radio! NR 2. HØSTUTGAVE 2014 32. årgang LIVSSTILSMAGASIN FRA DITT NETTSELSKAP Iphone 6 mot Sony Xperia Z3 16 FOTO: THOMAS HAUGERSVEEN/DN Komfyrvakt sikrer boliger

Detaljer

Mulighetenes landsdel

Mulighetenes landsdel Se dine jobbmuligheter på manpower.no DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET NO. 2 NOVEMBER 13 VEKST I NORD-NORGE Mulighetenes landsdel 5 NÆRINGER I VEKST LES MER PÅ WEB FOTO: SHUTTERSTOCK Les

Detaljer

Sónia Arrepia Photography - Visitnorway.com. Sektoranalyse av fornybar energi i Nord-Norge

Sónia Arrepia Photography - Visitnorway.com. Sektoranalyse av fornybar energi i Nord-Norge Sónia Arrepia Photography - Visitnorway.com Sektoranalyse av fornybar energi i Nord-Norge Sektoranalyse av fornybar energi i Nord-Norge Kunnskapsinnhenting utarbeidet på oppdrag for Nærings- og handelsdepartementet

Detaljer

Kraftkonsernet SKS. Konsernet har hovedkontor på Fauske seks mil fra Bodø, og har 139 medarbeidere.

Kraftkonsernet SKS. Konsernet har hovedkontor på Fauske seks mil fra Bodø, og har 139 medarbeidere. Årsmelding 2010 Kraftkonsernet SKS SKS har vilje og evne til å tenke nytt, være innovativ og kreativ. Selskapet velger å ha en proaktiv tilnærming til fremtiden, gjerne i samarbeid med andre. Konsernet

Detaljer

Årsmelding 2011. Kraftkonsernet SKS. Salten Kraftsamband AS. www.sks.no

Årsmelding 2011. Kraftkonsernet SKS. Salten Kraftsamband AS. www.sks.no Årsmelding 2011 Kraftkonsernet SKS SKS har vilje og evne til å tenke nytt, være innovativ og kreativ. Selskapet velger å ha en proaktiv tilnærming til fremtiden, gjerne i samarbeid med andre. Konsernet

Detaljer

Klart for Småkraftdagane 2013. Trenger satsing på fornybar - NHO setter fokus på energi. Kan bli tøffe tak i næringen fremover. Nr.

Klart for Småkraftdagane 2013. Trenger satsing på fornybar - NHO setter fokus på energi. Kan bli tøffe tak i næringen fremover. Nr. Nr. 1 2013 Småkraftnytt Organ for Småkraftforeninga Årgang 12 Trenger satsing på fornybar - NHO setter fokus på energi Kan bli tøffe tak i næringen fremover Klart for Småkraftdagane 2013 www.smakraftforeninga.no

Detaljer

Salten Kraftsamband AS. www.sks.no Årsmelding 2009

Salten Kraftsamband AS. www.sks.no Årsmelding 2009 en dråpe kunnskap I et moderne samfunn er vi avhengig av tilstrekkelig tilgang på energi. I Norge klarer vi ikke å produsere nok kraft i forhold til behovet, og vi importerer derfor kraft fra andre land.

Detaljer

NSK satser på lærlingene

NSK satser på lærlingene Konkurranse 14 Vinn en ipad! Premiekryss 15 Blendet av nye ipad 16 NR 1. VÅRUTGAVE 2012 l 30. årgang l Livsstilsmagasin fra ditt nettselskap NSK satser på lærlingene NSK har etablert en egen stipendordning

Detaljer

KUNDEMAGASIN. Byggestart på Imsland

KUNDEMAGASIN. Byggestart på Imsland Byggestart på Imsland 2 5 FANTASTISKE ÅR 2003: Fjellkraft går i dialog med grunneierne i Svartdalen vedrørende mulig investering. Her fra befaring på anlegget høsten 2004. Thorstein Jenssen (til venstre)

Detaljer

NæringsRapport. Nær og internasjonal. Grundig gjennomgang av Nord-Norges største bedrifter

NæringsRapport. Nær og internasjonal. Grundig gjennomgang av Nord-Norges største bedrifter Hard kamp om «datatronen» itet versus IT-Partner side 8 og 9 NæringsRapport ISSN 0801-0625 Løssalg kr. 40,- NR. 6, 2005 0 6 RETUR: PB 1166, 9262 TROMSØ 9 7 7 0 8 0 1 0 6 2 0 0 2 Denne utgaven Grundig gjennomgang

Detaljer

Vi utdanner fremtidens fagfolk

Vi utdanner fremtidens fagfolk Konkurranse 14 Premiekryss 15 Vinn en ipad! NR 1. VÅRUTGAVE 2012 l 30. årgang l Livsstilsmagasin fra ditt nettselskap Blendet av nye ipad 16 Smart strøm til Lofoten 08 Vi utdanner fremtidens fagfolk Se

Detaljer

Bachelorgradsoppgave

Bachelorgradsoppgave Bachelorgradsoppgave Verdsettelse NTE Holding AS Corporate Valuation NTE Holding AS Tom Kenneth Green ØKA 390 Bachelorgradsoppgave i Økonomi og administrasjon HINT Steinkjer Høgskolen i Nord-Trøndelag

Detaljer

Bygger ut for 54 milliarder

Bygger ut for 54 milliarder Nr. 3 2013 NORD-NORGES NÆRINGSBLAD 23. ÅRGANG FOKUS: - Nordområdene - Olje og gassnæringen KOMMENTAREN: Hiv RDA-sjiten på havet! Side 38 Aasta Hansteen vedtatt: Bygger ut for 54 milliarder VERDENS STØRSTE:

Detaljer

NæringsRapport. Fokus mot Russland Over halvparten av arbeiderne ved Kimek Offshore. Anette fronter Nordkapp, side 25 NR. 3-2007

NæringsRapport. Fokus mot Russland Over halvparten av arbeiderne ved Kimek Offshore. Anette fronter Nordkapp, side 25 NR. 3-2007 Anette fronter Nordkapp, side 25 NæringsRapport NR. 3-2007 Fokus mot Russland Over halvparten av arbeiderne ved Kimek Offshore AS er nå russere, og i løpet av fjoråret femdoblet selskapet omsetningen sin.

Detaljer

Foto: Espen Mortensen. Årsrapport 2013. Trygger hverdagen - investerer i framtiden

Foto: Espen Mortensen. Årsrapport 2013. Trygger hverdagen - investerer i framtiden Foto: Espen Mortensen Årsrapport 2013 Trygger hverdagen - investerer i framtiden 1 Innholdsfortegnelse Om konsernet... 3 Hovedtall... 4 Lofotkrafts visjon / Konsesjonsområde... 7 Direktørens betraktninger...

Detaljer