Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet. Årsmøte Onsdag 26.mars kl. 19:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet. Årsmøte 2014. Onsdag 26.mars kl. 19:00"

Transkript

1 Årsmøte 2014 Onsdag 26.mars kl. 19:00 SAKSLISTE 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen. 4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger. 5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand. 6. Behandle forslag og saker. 7. Fastsette medlemskontingent. 8. Vedta idrettslagets budsjett 9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan. 10. Foreta følgende valg: a) Leder og nestleder b) 6 styremedlemmer og 1 varamedlem c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. 12 pkt. 9. d) 2 revisorer e) Representanter til ting og møter i de organisasjoner idrettslaget er tilsluttet. f) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte. 1

2 Sak 2 Forretningsorden 1. Årsmøteforhandlingene ledes av valgt dirigent. 2. Ingen representanter gis normalt rett til ordet mer enn 3 ganger i samme sak. Med unntak av innledningsforedrag, settes taletiden til høyst 3 minutter 1. gang og 2 minutter 2. og 3. gang. 3. Alle forslag må leveres skriftlig til dirigenten og være undertegnet med representantens navn. Forslag kan ikke trekkes, og nye forslag kan strek er satt, eller etter at saken er tatt opp til votering. i saker som står på saklisten. ikke fremsettes etter at Forslag kan bare fremmes 4. For at vedtak skal være gyldige, må de være fattet med flertall av de avgitte stemmer, når ikke annet er bestemt i lov. Ved avstemninger benyttes fortrinnsvis håndsopprekning. Hvis det er tvil om utfallet av avstemmingen, skal dirigenten forlange skriftlig votering. I protokollen føres alle forslag og de vedtak som er gjort. Blanke stemmesedler teller ikke, og slike stemmer regnes som ikke avgitt. 2

3 SAK 4a Styrets årsberetning 3

4 Styrets sammensetning: Styret i Bravo Håndballklubb har i perioden bestått av følgende medlemmer. Ansvar Barbro Johansen Magne Hansen Hans Are Nilsen Asgeir Kaldhol Bjørn Sommervik Per Johansen Nina Riise Sørensen Henriette Jensen Frode Dahlberg Hanssen Ingvild Østli Johansen Lill Tone Olsen Oppgave Leder Nestleder/terminlisteansvarlig Økonomiansvarlig/transportansvarlig. Leder herrer Arrangementsansvarlig Markedsansvarlig Leder aldersbestemt Leder damer Sportslig leder Ungdomsrepresentant Varamedlem Styret ble konstituert på første styremøtet 8. april I perioden har Frode Dahlberg Hanssen trukket seg fra styret på grunn av flytting. Oppgavene til han er blitt fordelt på andre styremedlemmer. Det er ikke betalt ut styrehonorar i perioden. Andre verv I tillegg til styret har det vært oppnevnt foreldrekontakter og oppmenn for alle lag. Foreldrekontaktene har ansvar for innkalling til dugnader og kafevakter, foreldremøter og salg av lodd osv. Arbeidet i styret Styret har avviklet 8 ordinære styremøter i perioden. I tillegg har det ved behov vært holdt arbeidsmøter hvor deler av styret har deltatt. Av viktige styresaker i siste periode nevnes særskilt: Videreføring av økonomiske rutiner i henhold til NIFs regler. Videreføring og utvikle organisasjon i henhold til klubbens ambisjoner. Bravos hjemmeside er flittig i bruk både av styrets medlemmer, spillere, foreldre og andre interesserte. Hjemmesiden er Bravo HKs viktigste informasjonskanal om hva som skjer i klubben, og en viktig formidler av sportslige resultater og utvikling. Facebook er også blitt en mye brukt informasjonskanal, her ligger en utfordring i framtiden, da klubbens styre ikke har kontroll over all informasjons flyten på FB. Utover dette har styreleder og andre i styret deltatt i møter utenom klubben, knyttet til idretten generelt, så som samarbeidsmøter, sonemøter, regionsmøter, møter i Tromsø Idrettsråds regi og møter med Tromsø kommune. Arrangementer / kampavvikling Dette året har vi hatt arrangement tilknyttet serie- og cupkamper. 4

5 Det er også arrangert Høstcup som er klubbens egen turnering, denne hadde en flott økning i antall spillende lag i forhold til en sped begynnelse året før. Også Gjensidige Håndballskole ble arrangert i høstferien, her bør vi ha mål om ei dobling av deltakere. Bravo var i høst arrangør av Soneturneringen son ble avviklet i Tromstunhallen og Tromsdalshallen. Styret vil berømme ressurspersonene rundt de enkelte lag, uten deres innsats hadde det ikke vært mulig og gjennomføre arrangementene. Sportslig aktivitet og resultater Bravo har i sesongen 12/13 stilt med aldersbestemte serielag i klassene J10 (3 lag), J11 (2 lag), J12, J14 (2 lag), J18 i samarbeid med THK (2 lag), G10 (3 lag), G11, G12 (2 lag), G14 (2 lag), I tillegg har vi hatt to lag i 2.divisjon kvinner og et lag i 2.divisjon menn. 10 årserien ble dessverre ikke avviklet som planlagt, men lagene fikk spilt en del enkelt kamper. Hallsituasjonen har også i år gjort at det har vært nødvendig med godt samarbeid og fleksibilitet for å få kabalen til å gå opp. Stadig flere fler aktører presser seg inn i idrettshallene, uten at kapasiteten økes. Dette gjør situasjonen utfordrende for både leder, trenere og spillere. Vi har i år trent i tre forskjellige haller noe som har gjort det vanskelig å få maksimalt ut av treningstimene. Vi kan neppe forvente flere treningstimer neste sesong og må nok i enda større grad dele på halltid slik at alle får et akseptabelt antall timer i hall. Bravo har også meldt på lag til nasjonalt seriespill/nm. Vi hadde i sesongen et samarbeidslag med THK på J16 som spilte i Bringserien. Damelaget og herrelaget har deltatt i NM. Turneringer Bravo-lag har deltatt og utmerket seg i flere turneringer. Blant annet Dolly Dimpel og Kraftcupen i Harstad, Ankenes, Alta og Nyttårsturneringa i Tromsø. I tillegg har vi hatt deltakelse av lag i turneringer sørpå med hederlig innsats. Seriespill Lagene i Bravo HK oppnådde følgende plasseringer i seriespillet i sesongen 12/13 Jenter 11 Nr. 4 Jenter 11-2 Nr. 5 Jenter 12 Nr. 3 Jenter 15 Nr. 8 Jenter 18 Nr. 4 Jenter 18-2 Nr. 6 Gutter 11 Nr. 2 Gutter 12 Nr. 3 Gutter 12-2 Seriemester Gutter 14 Seriemester Gutter 14-2 Nr. 5 Dame Seriemester Dame-2 Nr. 7 Herre Nr. 3 RM

6 Bravo var representert med G12 og G14 i regionsmesterskapet som ble arrangert i Alta. Der endte det med bronsefinale for begge lagene, etter to spennende kamper endte det med seier og 3. plass for G12, mens G14 måtte ta til takke med 4. plass. Sesongen som helhet viser at det er fremgang spillemessig for guttelagene, mens jentelagene ikke har hatt den samme fremgangen. Det bør derfor fremover vektlegges trening av individuelle ferdigheter og styrke, spesielt blant de yngste spillerne. Vi ser med spenning frem til neste sesong. For utdypende informasjon viser vi til avdelingenes egne årsrapporter. Representasjonslag Bravo har hatt jente- og guttespillere representert på regionslagene og LLN. (se rapport fra HER og JIS) Sportsplan Sportsplan for Bravo har etter hvert blitt et viktig verktøy i Bravos satsing. Styret ønsker dog innspill på innholdet i sportsplanene, det er viktig at sportsplanene lever og ikke blir statisk. Dommere Uten dommere, ingen kamper. Bravo har i inneværende sesong ikke hatt dommere på senior nivå. Dette på grunn av at dommere som tidligere dømte for Bravo HK gjerne ville dømme våre kamper og dermed måtte skifte klubb. Vi har heldigvis mange dyktige unge dommere som har gjort en fantastisk jobb gjennom sesongen. Til dere alle, mange takk for innsatsen. Det er i perioden arrangert dommerkurs. Trenere Vi har gjennom sesongen hatt mange dyktige og engasjerte trenere på alle alderstrinn. Men vi ser helt klart utfordringen med å engasjere nok trenere, samtidig som det i fremtiden blir viktig å øke kompetansen på disse, helt ned på de yngste aldersklassene. På vegne av alle unge, talentfulle spillere, en stor takk til klubbens trenerapparat. Dugnader JIS har deltatt på flere varetellinger og HER har blant annet jobbet på dekkskifteaksjon på Sulland. Dette har vært gode bidrag i klubbkassa. Styret vil takke alle, både spillere og foreldre for flott innsats og positiv innstilling til dugnadsarbeidet i Bravo HK. Marked/sponsor arbeid Sparebanken NN og Coop er klubbens viktigste samarbeidspartnere. Kalender med bilde av spillere og annonseplass, er en viktig inntektskilde. Vi har solgt støtte annonser til våre hjemmekamper der klubben har hatt god inntjening. Sponsorarbeidet i 2013 har ikke gitt de resultater som klubben forventet. Det er derfor viktig at dette arbeidet gis høy prioritet i

7 Styre mener det er viktig med et nærmere samarbeid mellom undergruppene for å få mer ut av sponsorer og andre samarbeidspartnere. Økonomi Bravo har en sunn økonomi, men likviditeten er til tider anstrengt og det er viktig og bygge opp reservekapitalen igjen. (se forøvrig årsberetning for økonomi, som legges fram sammen med regnskapet. Medlemmer Pr. 31. desember 2013 er det registrert 280 betalende medlemmer. Dette er en liten økning i forhold til året før.. Utfordringer for neste sesong Etter styrets oppfatning blir det spesielt viktig og fortsatt arbeidet for å øke inntektene, slik at klubben kan drives litt mer forutsigbart og uanstrengt. Klubben vil fortløpende måtte vurdere om det fortsatt er mulig og videreføre ei god satsing mot spill i allnorsk serie, gjennom fortsatt frivillig arbeid mot sponsorer og samarbeidspartnere. Styret er av den formening at det er nødvendig å ansette en administrativ resurs i klubben. Dette for å klare de administrative utfordringene i fremtiden. På økonomisiden er det spesielt oppfølging og innkreving av utestående fordringer som må bedres. Her taper klubben stor beløp årlig. Spesielt på innkreving av medlemskontingenter, treningsavgifter og egenandeler er det mye å hente med gode rutiner. En satsing mot allnorsk seriespill krever også at organisasjons modell videreutvikles. Her er det viktig at interessene til barneidrett og aldersbestemt blir ivaretatt. Styret ser nødvendigheten av å tilpasse organisasjon bedre for dette. Klubben trenger også egne lokaler til vår virksomhet, da i hovedsak kontorer og møtelokaler. Primært bør det ses på muligheter i nær tilknytning til Tromsdalshallen, men også andre muligheter må utredes. Sist men ikke minst er det nødvendig med ei styrking av rekruttering og opplæring av trenere, dommere og tillitsvalgte. Vi takker alle firma og enkeltpersoner som på hver sin måte har bidratt til at Bravo HK har kunnet gjennomføre en god sesong. Regnskap for sesongen 2013 følger som egen sak på årsmøtet, styret må i den forbindelse få lov å takke Fortuna Regnskap AS ved Jorunn Bomstad for en god jobb med regnskapsføringen. 7

8 Tromsø, 26. mars 2014 Styret i Bravo Håndballklubb Barbro Johansen (sign.) Magne Hansen (sign.) Hans Are Nilsen (Sign.) Per Johansen (Sign.) Bjørn Sommervik (Sign.) Asgeir Kaldhol (Sign.) Nina Riise Sørensen (Sign.) Henriette Jensen (Sign.) Ingvild Østli Johansen (Sign.) Lill Tone Olsen (Sign.) 8

9 SAK 4b Årsberetning JIS Bakgrunn JIS (Jenter I Skuddet) omfatter lagene J16, J18, Bravo 2 og Bravo damer elite. Sesongen , siste halvdel. Bravo damer elite vant alle sine 16 seriekamper, ble dermed historisk som klubbens første seriemestere for damer i region nord - spilte kvalifisering for 1. divisjonsspill på hjemmebane i Tromsdalshallen. Kvalifiseringen ble spilt som puljespill der Bravo tapte sine kamper mot Volda (21-26) og Jotun (34-32). Kampene viste at man har nivået inne, men manglet nødvendig erfaring til å stå kampene helt ut. Bravo 2 endte på 7. plass av i alt 9 lag. J18: Stilte med 2 lag i J18- serien. Bravo/ Tromsø 2 endte på 4. plass og Bravo/ Tromsø på 6. plass av i alt 6 lag. Representasjon Regionslag: Bravo var representert med flere spillere på regionens lag i nasjonale tiltak, samt for Landslag Nord. Sesongen første halvdel Bravo damer elite, hovedtrener: Eirik Engelsen Bravo damer elite, assistenttrener: Thomas Hay (avsluttet oktober 2013). Bravo 2: Maria Oppegård, trenerbytte etter nyttår, Henriette Jensen overtok. J18 THK/ Bravo: Maria Oppegård, trenerbytte etter nyttår, Henriette Jensen overtok. Bravo J16: Thor Arne Hansen og Ingvild Østli Johansen. Støtteapparat Oppmann Bravo damer elite: Per- Christian Johansen Oppmann Bravo 2, J18 THK/ Bravo: Einar Sparboe Lysnes. Målvaktsoppfølging: Aksel Eilertsen Fysioterapeut: Frank Kjeldsberg Samarbeidsavtalen mellom THK og Bravo ble videreført fra forrige sesong, hvor Bravo- jentene født i 1995, 96 og en spiller i 97 ble utlånt til THK slik at de fikk spille kvalifisering til Landsserien J18 serie sammen med jentene fra THK. Gjennom samarbeidsavtalen har spillerne for Bravo og THK kunne delta på felles lag i J18 (THK/Bravo) og 2. divisjon kvinner (Bravo). Samarbeidsavtalen har fungert bedre i år med tanke på fjorårets problematikk rundt å stille lag med for lite innbyttere, både på j18 og Bravo 2. Hospiteringsordningen for j16 har vært organisert slik at 3 spillere fra Bravo j16 og 3 spillere fra THK j16 har deltatt på trening med j18 en gang i uken. For j18/ Bravo 2 har tre spillere deltatt på Bravo damer elite sin trening på mandag i tillegg til to spillere på torsdager. Resultatmessig ligger Bravo kvinner elite an til sitt andre strake seriemesterskap pr. dags dato, mens J18 leder J18-serien. Damelaget spiller trolig ny opprykkskvalifisering i april. J16 ligger på 8. plass av 10 lag i sin avdeling. NM kvinner elite: Tap for 1. divisjonslaget Bækkelaget i Tromsdalshallen. Nye spillere Bravo damer elite denne sesongen: - Ingrid Kildalsen (1996, ny- fra rekruttgruppen). - Martine Bentzen (1991, ny- tilbake fra Levanger). - Benedicte Smith (1994, ny- fra Junkeren). - Catharina Furnes (1985, ny- fra Fana januar 2014). - Sandra Rydningen tilbake i troppen fra februar 2014 etter korsbåndsskade januar

10 Økonomisk JIS omsatte for drøyt kroner i Inntektene var på knapt , og gir et underskudd på drøyt kroner slik tallene foreligger pr. dags dato. De største kostnadene er knyttet til deltakelse i regionalt seriespill ikke minst transport), halleie, dommerutgifter. Inntektene er primært basert på sponsorinntekter, dugnadsaktiviteter, egenandeler og arrangement. Økonomien er kontinuerlig utfordrende, men det utvises stor arbeidsinnsats for å få inn penger på dugnader og fra sponsorer. Kommende sesong Klubbens avtale med Eirik Engelsen utløper ved sesongslutt Om damelaget rykker opp er Eirik ønsket videre som trener for damer elite, noe som Eirik også selv ønsker. Om det ikke blir opprykk står trenerposisjonen mer eller mindre åpen. Kommende sesong trengs det flere ressurspersoner for å komme i havn økonomisk og arrangementsmessig, spesielt hvis damelaget skule rykke opp til 1. divisjon. Henriette Jensen Representant for JIS i styret. 10

11 SAK 4c Årsberetning HER Sesongen 2012/13 Etter sesongen 2011/12 startet jakten på ny trener for herrelaget, og med usikkerhet rundt spillerstallen for kommende sesong, var det et vanskelig å vite hva som skulle vektlegges. I forbindelse med ansettelse av Denny Tellander som daglig leder for Bravo HK, fikk vi et samarbeide med han på trener-siden for herrelaget. Usikkerheten med treneravklaring og videre satsinger samt at vi ikke lyktes å kvalifisere oss til 1.div, gjorde sitt til at vi ved sesongstart hadde mistet en stor spillergruppe og det ble klart at ambisjonene for kommende sesong måtte evalueres. Sesongen startet med Denny på plass i Tromsø fra begynnelsen av august, og deretter Høstcup i Boden, hvor vi til tross for liten spillerstall ble nr. to i gruppen. Sesongforberedelser mot 12/13 var betydelig redusert i forhold til foregående sesonger og besto av egentrening, løp/styrke og fellestrening i hall. Årets seriespill har kun 7 herrelag, og ga en meget ujevn fordeling av kampavvikling. En noe slitestart på sesongen, variert motivasjon og oppmøte av spillere på treninger var ikke i samsvar med Dennys forventinger, og vi ble dermed enige om å avslutte hans trenerengasjement. En stor takk til de etablerte spillerne Simen Østgård Gabrielsen, Øyvind Holst, og Håvard Hamnes som tok over ansvaret for trening og kampgjennomføring ut sesongen. Sesongen endte med en flott 3. plass etter Bodø og Alta som vant serien. Bravo HK hadde ikke G16 eller G18 i denne sesongens seriespill. Sesongen 2013/14 Etter sesongen 12/13 gikk spillerne i gang med ny sesong, med Håvard Hamnes som spillende trener. Herrelaget ble tildelt 3 treningstimer i uka, og har i hovedsak benyttet dem hele sesongen. Sesongens første skikkelige kamp ble 3.runde i cupen, hvor Bravo trakk topplaget Elverum på hjemmebane. Hele stallen var på dette tidspunktet ikke spilleberettiget, og vi stilte med en noe tynn tropp, som inkluderte 2 G-16 spillere. Bravo leverte til tider godt spill og ytte Elverum grei motstand, men når Elverum skrudde opp tempoet var det over og ut. Gledelig at vi fikk en storhet som Elverum på besøk, og gledelig også at de 2 G-16 spillerne kom på banen. Etter hvert som treningsgruppa satt seg litt, tok Thomas Hay mer tak i treningene, og sammen med Håvard Hamnes har de økt noe på intensitet i treningshverdagen. Treningsoppmøtet i starten var variabelt, men har etter hvert tatt seg opp, selv om det har vært enkelte dager med stort frafall. Tilskudd av spillere fra Bravos G-16 lag har hjulpet noe, slik at det har vært mulig å gjennomføre meningsfylte treninger sesongen igjennom. Sportslig må vi vel kunne si at det har vært en skuffende sesong, selv om både spillerstall og sesongoppkjøring har vært tynn. Pr. 27.februar ligger vi på en 6. plass, og kan ikke bli dårligere enn det. Med maksimal uttelling i våre 2 siste kamper i Finnmark, og litt motgang hos Gravdal og TSI, kan vi teoretisk bli nr divisjon herrer har i 2013/2014 bestått av 9 lag. 11

12 Veien videre Vi som er rundt Herrelaget nå, ser positivt på de neste sesongene. Bravo er i dialog med Thomas Hay om å overta treneransvaret formel og det jobbes nå med å få tilrettelagt for et støtteapparat rundt hovedtrener som skal ta gruppa et steg videre. Vi ønsker å starte på en satsing som forhåpentligvis skal gjøre at vi kan kvalifisere oss for spill i en eventuell allnorsk andredivisjon om et par år. Det gror godt på guttesiden i Bravo, og vi vil mest sannsynlig også stille med G-18, og muligens 2 G-16 neste sesong. Det jobbes seriøst for å få en best mulig treningshverdag og best mulig kamparena for disse. For Bravo Herre Asgeir Kaldhol 12

13 SAK 4d Årsberetning YNGRES Allidrett Allidretten er for barn fra 1 til og med 3 klasse, vi har som overordnet mål å gi barna mulighet til å mestre ulike ferdigheter. Slik kan man legge grunnlaget for varlig lyst til å drive idrett og fysisk aktivitet. I Bravo HKs allidrett legger vi vekt på det allsidige i idrett og ønsker å utvikle barnets motoriske, sosiale og moralske egenskaper. Ved de forskjellige og allsidige treningene vi gjennomfører med de rundt 50 barn og 10 trenere legger vi stor vekt på barnets grunnleggende egenskaper, lek og samarbeid. For sesongen 2013/14 har klubbens 3 klassinger et økende fokus på håndball i sine treninger. For året 2013 har allidrett deltatt i Høstcup, Nyttårsturneringen og "små" turnering sammen med THK med gode erfaringer og glade barn. Sportslig Spillende lag og plasseringer i seriespill for sesongen 2012/13: Lag Plassering Lag Plassering Gutter 10-1 Jenter 10-1 Gutter 10-2 Jenter 10-2 Gutter 10-3 Jenter 10-3 Gutter 11 Jenter 11-1 Jenter 11-2 Gutter plass Jenter 12 3 plass Gutter plass Jenter plass Gutter plass Jenter plass Gutter plass Jenter 15 8 plass Det har også i år vært en positiv økning i antall spillere. Tilvekst er større enn frafallet. Spillende lag i seriespill sesongen 2013/14 er 14 lag. Trenere sesong 2013/2014: 13

14 - G14(G99) Ann Karin - J 14(J99/00) Bengt/Kristoffer - J 12 (J01) Nina - J 11(J02) Kristin/Eirik/Grete - J 10(J03) Tuva/Ofelia/Anniken - J04/05 Marit/Ine - J06/07 Sara/Hege/Lars-Tore - G14(G00) Barbro/Thomas/Lars - G12(G 01/02) Odd-Harald - G12/10(G03/02) Wanja/Terje - G10(G04) Aslak - G05/06 Bjørn-E - G07 Sara/Hege/Lars-Tore Trenere har ut fra alder og modenhet fokusert på: - Fair play - Kast/mottak/bevegelse - Styrke - Individuelle ferdigheter - Innlæring av enkle løpsmønster - Målvakt Videre i Stort fokus på tilvekst og å beholde spillere i klubben. Fokus på mestring, utvikling og glede. Samtidig som klubben må tenke langsiktig og målrettet for å oppnå resultater. - Fordele treningstimer jevnt, slik at ikke enkeltgrupper og trenere blir belastet av ugunstige treningstimer flere ganger i uken. Lage gode trenings grupper. - Opprette trenerforum for alle klubbens trenere. - Møte med foreldrekontakter, det skal være klar en foreldrekontakt til hvert av lagene før klubben melder laget på seriespill 2014/2015. De innkalles til et møte i april. o Foreldrekontaktoppgaven og laglederrollen gjennomgås med foreldrekontaktene, lagledere og trenere o Avklaringer og info om klubben - Opplæring i o sekretariat og kafedrift september 14

15 o i å ta ut kamprapporter september o speakertjeneste september - Ha trener klar for 2014/2015 vår Ha regelkurs for J/G 00/01 høst Tilby dommerkurs J/G 99/00 vår/høst Gjennomgang på treningsgrupper vår 2014 Nina Riise Sørensen Leder Yngres 15

16 SAK 5 Regnskap 2013 ÅRSBERETNING ØKONOMI BRAVO HK REGNSKAPSÅRET 2013 De totale inntektene ble kr ,- (2012: kr ,-) mens utgiftene ble kr ,- (2012: kr ,-). Det gir et driftsresultat på kr ,-. Vi har netto finansposter på kr ,-. Dette gir et årsoverskudd på kr ,- overskuddet tillegges egenkapitalen. Bokført egenkapital er pr kr ,- Budsjettet for 2013 var utarbeidet med forutsetning om at det ble 1. div. spill på damelaget. Som alle vet ble det ikke noe av det, og derfor er det vesentlige avvik på de postene som ligger inne med utgifter/inntekter for disse aktivitetene. Om vi ser bort fra budsjett, og det at vi forutsatte 1. div. kostnader for damelaget, er regnskapet for 2013 et relativt normalt år. Vi har ikke oppnådd det vi ønsket av inntekter på sponsorer og samarbeidsavtaler, men har kompensert dette med økt fokus på kafedrift, lotteri og dugnadsvirksomhet. Det har også i 2013 vært fokus på innsamling og rapportering av egenandeler på reiser. Transportutgiftene i forbindelse med regionalt serie-/turneringsspill har vi klart å holde på et relativt lavt nivå med egen buss, og fordi klubben har flere sjåfører som bidrar med stor dugnads-innsats. «Bravobussen» er bokført med kr ,- rest lån pr er kr ,- Bussen er avskrevet med kr ,-. Driftskostnadene på bussen beløper seg til ca ,- + avskrivningene ,- og renter på lån kr ,- til sammen kr ,- Bussen har kjørt ca km i 2013 og det gir da en km. kost på kr. 17,50. Markedsprisen når vi leier eksternt buss er ca. kr. 25,- pr. km. Inntekter på ekstern kjøring er på knapt ,- samt at avdelingene internt har bidratt med kr til transport. Det gir en underdekning på ca ,- som skulle vært fordelt på avdelingene. Vi har i tillegg leid ekstern busstransport ved to anledninger, samt leid en del minibusser. Likviditetssituasjon var vanskelig i vår/sommer, noe vi forutså ville komme da vi hadde bankinnskudd og kontanter på kr , hadde kr ,- som bør tilsi at vi klarer forpliktelsene våre fortløpende denne våren/sommeren. Vi har vi brukt mye energi på å få inn mest mulig av treningsavgiftene og kontingentene denne sesongen, noe som vi har lyktes bra med. Utestående fordringer som er registrert i regnskapet er i all hovedsak åpne poster fra tidligere sesonger. Vi har tapsført kr ,- i regnskapet for De totale kundefordringene er kr ,- mot ,- året før. Pr. mars 2014 er det åpne poster på ca ,-. Av dette utgjør treningsavgifter og kontingenter til herrelaget nærmere ,-. Vi har i årene fra 2010 til og med 2013 tapsført til sammen kr ,- og en stor andel av dette er på medlemmer. Klubben har gjennomført en sesong med normal aktivitet, og det har dette generert gode inntekter fra kafeen. Billettinntektene på seniorkampene har sviktet, og spesielt nå i høst. Det er veldig viktig at vi har fokus på kafédrift og dugnadsarbeid fremover, samt at vi er kreativ på å finne nye inntektsbringende tiltak, spesielt når det viser seg at sponsorinntektene er vanskelig å oppnå. Det er også viktig å fokusere enda mer på å sikre inntektene, spesielt på avgifter til medlemmene, her er et stort potensiale. Regnskapet har vært ført av Fortune Regnskap AS, v/ Jorunn Bomstad. Økonomiansvarlig i klubben har vært Hans-Are Nilsen. Hans-Are Nilsen økonomiansvarlig 16

17 Resultatregnskap 2013 Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Driftskostnader Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler Annen driftskostnad Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT (18 477) FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter Annen renteinntekt Annen finansinntekt Sum finansinntekter Finanskostnader Annen rentekostnad Annen finanskostnad Sum finanskostnader NETTO FINANSPOSTER (13 689) (692) ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD (19 169) Skattekostnad på ordinært resultat 0 0 ORDINÆRT RESULTAT (19 169) ÅRSRESULTAT (19 169) OVERF. OG DISPONERINGER Overføringer annen egenkapital (19 169) SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER (19 169) 17

18 Balanse pr EIENDELER Note ANLEGGSMIDLER Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i datterselskap Andre langsiktige fordringer Sum finansielle anleggsmidler SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Varer Fordringer Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER

19 Balanse pr Note EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL GJELD LANGSIKTIG GJELD Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Sum annen langsiktig gjeld SUM LANGSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Tromsø, 26/ Barbro Johansen Magne Hansen Hans-Are Nilsen Asgeir Kaldhol Leder Nestleder Medlem Medlem Henriette Jensen Lill Tone Olsen Bjørn Sommervik Nina Riise Sørensen Medlem Medlem Medlem Medlem Per Johansen Ingvild Østli Johansen Medlem Ungdomsrepresentant 19

20 Noter 2013 Note 1 Lønnskostnad I år I fjor Lønn Arbeidsgiveravgift Andre lønnsrelaterte ytelser Totalt Note 2 - Avskrivning på varige driftsmidler Avskrivningstablå for varige driftsmidler Driftsløsøre inv. Verktøy kontorm. Anskaffelseskost pr. 1/ Tilgang 0 - Avgang 0 Anskaffelseskost pr. 31/ Akk. av/nedskr. pr 1/ Ordinære avskrivninger Avskr. på oppskrivning 0 - Tilbakeført avskrivning 0 + Ekstraord nedskrivninger 0 Akk. av/nedskr. pr. 31/ Balanseført verdi pr 31/ Prosentsats for ord.avskr Note 3 - Gjeld til kredittinstitusjoner Gjeldspost med forfall senere enn 5 år fra balansedagen utgjør pr i år kr 0. Lånet gjelder buss som ble anskaffet i Pantsettelser I år I fjor Gjeld sikret med pant Pantsatte eiendeler: Bokført verdi buss

21 Note 4 - Investeringer i datterselskap Selskapet kommer inn under reglene om små selskaper, definert i regnskapslovens 1-6, og har med hjemmel i regnskapslovens 3-2, 3. ledd unnlatt å utarbeide konsernregnskap. Selskapet har følgende datterselskap: Balanseført Datterselskap: Eierandel % Stemmerett % Årsresultat EK Bravo Sport AS Note 5 - Annen egenkapital Annen egenkapital Pr Tilført fra årsresultat Pr

22 Resultat 2013 Salgs og driftsinntekter Resultat 2012 Budsjett 2013 Resultat Medlemskontingent/serviceavgift , , , Treningsavgift , , , Salgsinntekt avgiftsfritt , Tilskudd Tromsø Idrettsråd , , , Andre tilskudd(gavefondet) , , , Viderefakt. kostnadsfordeling 0, Momskompensasjon , , , Egenandeler lokale turneringer , , , Egenandeler lokalt seriespill , , , Egenandeler nasjonal seriespill 3 200, , , Egenandeler styrketrening , , , Egenandeler region/kalott og lignende ,00-0, Andre egenandeler, utstyrspakker 6 300, ,00 700, Inntekter busstransport , , , Stevneinntekter 2 300, , , Lotteriinntekter , , Andre lotteri inntekter 4 646, , , Leieinntekter 3540 Kiosksalg - kafe , , , Spilleautomat/bingo , , , Grasrotinntekter , , , Dugnadsvirksomhet , , , Andre arr. Inntekter 8 815, ,00 0, Håndballskole , , , Stevneinntekter 8 000,00 0, Turneringer YNG ,00 0, Turneringer SEN , Provisjonsinntekter , , Reklame/annonse inntekter , , , Sponsor- samarbeidsavtaler , , , Varer/impulstiltak vedr. sponsoravtaler ,00 0, Umbro avtalen 0, Salg Bravo Produkter 1 230, ,00 875, Andre driftsrelaterte inntekter ,00 0, Billettinntekter , , , Sesongkort , Annen driftsrelatert inntekt , ,00 SUM salgs- og driftsinntekter , , ,34 Driftskostnader Stevne og aktivitetskostnader 4010 Påmelding lag til seriespill , , , Seriespill, overnatting/kost , , , Turneringer, påmelding , , , Turneringer overnatting/kost , , Kostnader alternativ trening , , , Overgangsavgift nye spillere , , ,00 22

Saksliste og saksdokumenter til årsmøte

Saksliste og saksdokumenter til årsmøte Til medlemmer i Tiller idrettslag Saksliste og saksdokumenter til årsmøte Tiller 27. mai 2014 Det vises til innkalling til årsmøte av 1.5.2014 Tid: 3. juni 2014, kl 19.00. Sted: Tiller videregående skole

Detaljer

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19. Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014 Saksliste: Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.00 Klubbhuset Godkjenning av innkalling Valg av møteleder og referent Valg

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Bravo Håndballklubb. Foretaksnr. 993783978

Årsregnskap 2014 for. Bravo Håndballklubb. Foretaksnr. 993783978 Årsregnskap 2014 for Bravo Håndballklubb Foretaksnr. 993783978 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt 2 597 462 2 155 453 Sum driftsinntekter

Detaljer

VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009

VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009 VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009 FIF-huset 03.03.09 kl. 19.00 Page: 1 INNHOLD: Saksliste Årsmøte 2009 Årsmelding 2008 Regnskap 2008 Ny lov for FIF Årsmøteforslag Budsjettforslag 2009 Valgkomiteens innstilling

Detaljer

ÅRSMØTE TUIL TROMSDALEN FOTBALL 2015

ÅRSMØTE TUIL TROMSDALEN FOTBALL 2015 ÅRSMØTE TUIL TROMSDALEN FOTBALL 2015 2 mars 2015 ÅRSMØTE TUIL TROMSDALEN FOTBALLS ÅRSMØTE 2015 Det henvises til innkalling til årsmøte på TUILs hjemmeside (www.tuilfotball.no) den 2. februar 2015. FORRETNINGSORDEN

Detaljer

ÅRSMØTE. Torsdag 19.mars 2015 kl.19:00 på Quality Hotell Strand, Gjøvik.

ÅRSMØTE. Torsdag 19.mars 2015 kl.19:00 på Quality Hotell Strand, Gjøvik. ÅRSMØTE Torsdag 19.mars 2015 kl.19:00 på Quality Hotell Strand, Gjøvik. 1 Innhold Dagsorden... 3 Styrets årsrapport 4 Økonomi. 5 Organisasjon 6 Rapport Yngres.... 7 Rapport Junior 9 Rapport Marked 9 Rapport

Detaljer

ÅRSMØTE I HOVEDFORENINGEN

ÅRSMØTE I HOVEDFORENINGEN FLINT TØNSBERG AIL ÅRSMØTE I HOVEDFORENINGEN 2014 Driftsåret 2013 Gruppene: Fotball Volleyball Allidrett 1. Åpning av årsmøte for driftsåret 2013 a. Velkommen av Leder Bjørn Bergesen b. Godkjenning av

Detaljer

DOKUMENTER TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE I NORDSTRAND BASKETBALL CLUB

DOKUMENTER TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE I NORDSTRAND BASKETBALL CLUB DOKUMENTER TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE I NORDSTRAND BASKETBALL CLUB 17. mars 2010 Dagsorden 1. Godkjenning av fremmøtte medlemmers stemmeberettigelse 2. Valg av ordstyrer, referent og to personer til å underskrive

Detaljer

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012 Årsberetning for 2012 Vedlegg 1 Lier Idrettslag 2012 Årsmøtet avholdes på Lier IL klubbhus tirsdag 19 mars og begynner kl 1900. Alle medlemmer er hjertelig velkomne! Sakliste: 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB. Dagsorden: Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom

ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB. Dagsorden: Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom ÅRSMØTE 20.03.2013 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom Dagsorden: 1. Åpning ved leder 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av to

Detaljer

årsberettning Sponsorer: TVERLANDET IL BERIKENDE RESPEKTERENDE OPPRIKTIG www.tverlandetil.no E-post: post@tverlandetil.no Kontonr.

årsberettning Sponsorer: TVERLANDET IL BERIKENDE RESPEKTERENDE OPPRIKTIG www.tverlandetil.no E-post: post@tverlandetil.no Kontonr. 1 Sponsorer: 2013 årsberettning Generalsponor: TVERLANDET IL 2 3 VEDTEKTER FOR TVERLANDET IDRETTSLAG Vedtatt av årsmøtet 03.12.1990 Godkjent av Norges Idrettsforbund 22.02.1993 Revidert 20.11.1991 / 24.11.1992

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRET 2008 HOVEDMÅL: 2009 UTØVERE I 2009 VISJON: LANGHUS IL GJØR LANGHUSFOLK GLADERE VERDIER: LOKAL INKLUDERENDE MODIG - MÅLRETTA INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSBERETNING LANGHUS

Detaljer

AGENDA ÅRSMØTET 2013 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992

AGENDA ÅRSMØTET 2013 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992 AGENDA ÅRSMØTET 2013 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992 1. Registrering av frammøtte og stemmeberettigede medlemmer 2. Åpning av møtet 3. Valg av Møteleder, Møtesekretær og tellekorps 4. Godkjenning

Detaljer

HAKADAL GOLFKLUBB - ÅRSMØTE 2010

HAKADAL GOLFKLUBB - ÅRSMØTE 2010 ! # # " # $ % &! & & Innkalling til årsmøtet Lagt ut på www.hakadalgolf.no under nyheter 18.02.11 HAKADAL GOLFKLUBB - ÅRSMØTE 2010 Styret i Hakadal Golfklubb innkaller med dette til årsmøte for 2010. Sted:

Detaljer

Årsmøte 2015 Skien IHK

Årsmøte 2015 Skien IHK 2015 Årsmøte 2015 Skien IHK Per-Ivar Andersen Skien IHK 20.04.2015 Årsmøte 2015 Saksliste, årsmøte i Skien Ishockeyklubb Allianse den 28. april 2015 Åpning av møte 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2.

Detaljer

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1 ÅRSMØTE 26.03.2015 Side 1 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: mandag 26. mars 2015, kl. 19:00 Sted: Hetlandshallen Dagsorden: 1. Åpning 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av personer til

Detaljer

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00 L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00 PROGRAM ONSDAG 25. FEBRUAR 2015 18:00 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN / STYRET ~ 18:00 ÅRSMØTE I LOSBY GOLFKLUBB

Detaljer

REFERAT ÅRSMØTE SKIEN ISHOCKEYKLUBB 12. APRIL 2011 & REFERAT EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

REFERAT ÅRSMØTE SKIEN ISHOCKEYKLUBB 12. APRIL 2011 & REFERAT EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE REFERAT ÅRSMØTE SKIEN ISHOCKEYKLUBB 12. APRIL 2011 & REFERAT EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SKIEN ISHOCKEYKLUBB 16. MAI 2011 Årsmøte avholdt 12. april 2011. Sted Sportellet Fritidsparken. Frammøtte: 44 Jan Tore

Detaljer

ÅRSMØTE 2014. Onsdag 4. mars 2015. kl. 19:00. Abildsø klubbhus

ÅRSMØTE 2014. Onsdag 4. mars 2015. kl. 19:00. Abildsø klubbhus ÅRSMØTE 2014 Onsdag 4. mars 2015 kl. 19:00 Abildsø klubbhus Side 1 av 40 Dagsorden: 1. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 2. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å

Detaljer

READYAVISEN. Ready/Gressbanen i 2018? Herved innkalles til ordinært årsmøte i Ready idrettsforening tirsdag 20. mai kl 18:00 i Readyhuset

READYAVISEN. Ready/Gressbanen i 2018? Herved innkalles til ordinært årsmøte i Ready idrettsforening tirsdag 20. mai kl 18:00 i Readyhuset READYAVISEN Vår 2014 97. årg. Ready/Gressbanen i 2018? Herved innkalles til ordinært årsmøte i Ready idrettsforening tirsdag 20. mai kl 18:00 i Readyhuset Lederen har ordet Eller retter, fungerende leder

Detaljer

Årsmelding Klepp IL 2014 Klepp IL for dei som vil

Årsmelding Klepp IL 2014 Klepp IL for dei som vil Årsmelding Klepp IL 2014 Klepp IL for dei som vil Side 1 av 40 SAKSLISTE Årsmøte Dato: Torsdag 12.03.2015 kl. 18:00 Inviterte deltakere: Forfall: Sted: Klepp Stadion, 2. etasje Referent: Thomas Langholm

Detaljer

Hovedstyret og arbeidsutvalget har gjennomført henholdsvis 9 og 6 møter, og har behandlet til sammen 150 saker.

Hovedstyret og arbeidsutvalget har gjennomført henholdsvis 9 og 6 møter, og har behandlet til sammen 150 saker. Års beretninger for 2001: Hovedstyret i idrettslaget Sørfjell har i perioden mars 2001 februar 2002 hatt følgende sammensetning: Rune Stiansen, leder Jan Olav Hesthag, nestleder Gunn Omholt, sekretær Tove

Detaljer

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00 L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00 PROGRAM ONSDAG 12. FEBRUAR 2014 18:00 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN / STYRET ~ 18:00 ÅRSMØTE I LOSBY GOLFKLUBB

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Dato: Torsdag 25. november 2004 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

5. Behandlefotballklubbens regnskap i revider t stand. 6. Behandle innkomne forslag og saker.

5. Behandlefotballklubbens regnskap i revider t stand. 6. Behandle innkomne forslag og saker. o ARSMØTE 2014 ÅRSMØTE FOR 2014 tIN2 Arsmøte for 2014 Tirsdag lo.mars kl 18.00 på klubbhuset i Sørmarka. Alle som har betalt kontingent for sesongen 2014 og som er fylt 15 år er

Detaljer

Årsmøte 15. mars 2009. Utgave 13.03.09 14:00

Årsmøte 15. mars 2009. Utgave 13.03.09 14:00 Årsmøte 15. mars 2009 Utgave 13.03.09 14:00 Årsmøte 15. mars 2009 Saksliste 1) Godkjenne de stemmeberettigede. 2) Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3) Velge dirigent, sekretær samt

Detaljer

ÅRSMØTE 2012 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 13. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud

ÅRSMØTE 2012 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 13. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud ÅRSMØTE 2012 SANDE GOLFKLUBB Tirsdag 13. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud Dagsorden: 1. Godkjenning av stemmeberettigede. 2. Godkjenning av innkalling. 3. Godkjenning av dagsorden. 4. Valg av møtedirigent.

Detaljer

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag ÅRSMØTE Ålen Idrettslag Tirsdag 10. mars 2015 klokken 18.00 Messa i Hovet Velkommen! Lagets årsmeldinger, handlingsplaner og ev. aktivitetsplaner finner du på www.alenil.no Våre hovedsamarbeidspartnere:

Detaljer

Årsmøte i KIF Håndball. 8.april 2015 kl. 18.00. Møterom, Gimlehallen

Årsmøte i KIF Håndball. 8.april 2015 kl. 18.00. Møterom, Gimlehallen Årsmøte i KIF Håndball 8.april 2015 kl. 18.00 Møterom, Gimlehallen 2015 Årsmelding Regnskap med revisjonsberetning Forslag til kontingent Strategiplan 2015-2018- Budsjettforslag - Valgkomitéens forslag

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2010

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2010 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2010 Dato: Torsdag 25. november 2010 Tid: Kl. 18.30 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer