Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet. Årsmøte Onsdag 26.mars kl. 19:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet. Årsmøte 2014. Onsdag 26.mars kl. 19:00"

Transkript

1 Årsmøte 2014 Onsdag 26.mars kl. 19:00 SAKSLISTE 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen. 4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger. 5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand. 6. Behandle forslag og saker. 7. Fastsette medlemskontingent. 8. Vedta idrettslagets budsjett 9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan. 10. Foreta følgende valg: a) Leder og nestleder b) 6 styremedlemmer og 1 varamedlem c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. 12 pkt. 9. d) 2 revisorer e) Representanter til ting og møter i de organisasjoner idrettslaget er tilsluttet. f) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte. 1

2 Sak 2 Forretningsorden 1. Årsmøteforhandlingene ledes av valgt dirigent. 2. Ingen representanter gis normalt rett til ordet mer enn 3 ganger i samme sak. Med unntak av innledningsforedrag, settes taletiden til høyst 3 minutter 1. gang og 2 minutter 2. og 3. gang. 3. Alle forslag må leveres skriftlig til dirigenten og være undertegnet med representantens navn. Forslag kan ikke trekkes, og nye forslag kan strek er satt, eller etter at saken er tatt opp til votering. i saker som står på saklisten. ikke fremsettes etter at Forslag kan bare fremmes 4. For at vedtak skal være gyldige, må de være fattet med flertall av de avgitte stemmer, når ikke annet er bestemt i lov. Ved avstemninger benyttes fortrinnsvis håndsopprekning. Hvis det er tvil om utfallet av avstemmingen, skal dirigenten forlange skriftlig votering. I protokollen føres alle forslag og de vedtak som er gjort. Blanke stemmesedler teller ikke, og slike stemmer regnes som ikke avgitt. 2

3 SAK 4a Styrets årsberetning 3

4 Styrets sammensetning: Styret i Bravo Håndballklubb har i perioden bestått av følgende medlemmer. Ansvar Barbro Johansen Magne Hansen Hans Are Nilsen Asgeir Kaldhol Bjørn Sommervik Per Johansen Nina Riise Sørensen Henriette Jensen Frode Dahlberg Hanssen Ingvild Østli Johansen Lill Tone Olsen Oppgave Leder Nestleder/terminlisteansvarlig Økonomiansvarlig/transportansvarlig. Leder herrer Arrangementsansvarlig Markedsansvarlig Leder aldersbestemt Leder damer Sportslig leder Ungdomsrepresentant Varamedlem Styret ble konstituert på første styremøtet 8. april I perioden har Frode Dahlberg Hanssen trukket seg fra styret på grunn av flytting. Oppgavene til han er blitt fordelt på andre styremedlemmer. Det er ikke betalt ut styrehonorar i perioden. Andre verv I tillegg til styret har det vært oppnevnt foreldrekontakter og oppmenn for alle lag. Foreldrekontaktene har ansvar for innkalling til dugnader og kafevakter, foreldremøter og salg av lodd osv. Arbeidet i styret Styret har avviklet 8 ordinære styremøter i perioden. I tillegg har det ved behov vært holdt arbeidsmøter hvor deler av styret har deltatt. Av viktige styresaker i siste periode nevnes særskilt: Videreføring av økonomiske rutiner i henhold til NIFs regler. Videreføring og utvikle organisasjon i henhold til klubbens ambisjoner. Bravos hjemmeside er flittig i bruk både av styrets medlemmer, spillere, foreldre og andre interesserte. Hjemmesiden er Bravo HKs viktigste informasjonskanal om hva som skjer i klubben, og en viktig formidler av sportslige resultater og utvikling. Facebook er også blitt en mye brukt informasjonskanal, her ligger en utfordring i framtiden, da klubbens styre ikke har kontroll over all informasjons flyten på FB. Utover dette har styreleder og andre i styret deltatt i møter utenom klubben, knyttet til idretten generelt, så som samarbeidsmøter, sonemøter, regionsmøter, møter i Tromsø Idrettsråds regi og møter med Tromsø kommune. Arrangementer / kampavvikling Dette året har vi hatt arrangement tilknyttet serie- og cupkamper. 4

5 Det er også arrangert Høstcup som er klubbens egen turnering, denne hadde en flott økning i antall spillende lag i forhold til en sped begynnelse året før. Også Gjensidige Håndballskole ble arrangert i høstferien, her bør vi ha mål om ei dobling av deltakere. Bravo var i høst arrangør av Soneturneringen son ble avviklet i Tromstunhallen og Tromsdalshallen. Styret vil berømme ressurspersonene rundt de enkelte lag, uten deres innsats hadde det ikke vært mulig og gjennomføre arrangementene. Sportslig aktivitet og resultater Bravo har i sesongen 12/13 stilt med aldersbestemte serielag i klassene J10 (3 lag), J11 (2 lag), J12, J14 (2 lag), J18 i samarbeid med THK (2 lag), G10 (3 lag), G11, G12 (2 lag), G14 (2 lag), I tillegg har vi hatt to lag i 2.divisjon kvinner og et lag i 2.divisjon menn. 10 årserien ble dessverre ikke avviklet som planlagt, men lagene fikk spilt en del enkelt kamper. Hallsituasjonen har også i år gjort at det har vært nødvendig med godt samarbeid og fleksibilitet for å få kabalen til å gå opp. Stadig flere fler aktører presser seg inn i idrettshallene, uten at kapasiteten økes. Dette gjør situasjonen utfordrende for både leder, trenere og spillere. Vi har i år trent i tre forskjellige haller noe som har gjort det vanskelig å få maksimalt ut av treningstimene. Vi kan neppe forvente flere treningstimer neste sesong og må nok i enda større grad dele på halltid slik at alle får et akseptabelt antall timer i hall. Bravo har også meldt på lag til nasjonalt seriespill/nm. Vi hadde i sesongen et samarbeidslag med THK på J16 som spilte i Bringserien. Damelaget og herrelaget har deltatt i NM. Turneringer Bravo-lag har deltatt og utmerket seg i flere turneringer. Blant annet Dolly Dimpel og Kraftcupen i Harstad, Ankenes, Alta og Nyttårsturneringa i Tromsø. I tillegg har vi hatt deltakelse av lag i turneringer sørpå med hederlig innsats. Seriespill Lagene i Bravo HK oppnådde følgende plasseringer i seriespillet i sesongen 12/13 Jenter 11 Nr. 4 Jenter 11-2 Nr. 5 Jenter 12 Nr. 3 Jenter 15 Nr. 8 Jenter 18 Nr. 4 Jenter 18-2 Nr. 6 Gutter 11 Nr. 2 Gutter 12 Nr. 3 Gutter 12-2 Seriemester Gutter 14 Seriemester Gutter 14-2 Nr. 5 Dame Seriemester Dame-2 Nr. 7 Herre Nr. 3 RM

6 Bravo var representert med G12 og G14 i regionsmesterskapet som ble arrangert i Alta. Der endte det med bronsefinale for begge lagene, etter to spennende kamper endte det med seier og 3. plass for G12, mens G14 måtte ta til takke med 4. plass. Sesongen som helhet viser at det er fremgang spillemessig for guttelagene, mens jentelagene ikke har hatt den samme fremgangen. Det bør derfor fremover vektlegges trening av individuelle ferdigheter og styrke, spesielt blant de yngste spillerne. Vi ser med spenning frem til neste sesong. For utdypende informasjon viser vi til avdelingenes egne årsrapporter. Representasjonslag Bravo har hatt jente- og guttespillere representert på regionslagene og LLN. (se rapport fra HER og JIS) Sportsplan Sportsplan for Bravo har etter hvert blitt et viktig verktøy i Bravos satsing. Styret ønsker dog innspill på innholdet i sportsplanene, det er viktig at sportsplanene lever og ikke blir statisk. Dommere Uten dommere, ingen kamper. Bravo har i inneværende sesong ikke hatt dommere på senior nivå. Dette på grunn av at dommere som tidligere dømte for Bravo HK gjerne ville dømme våre kamper og dermed måtte skifte klubb. Vi har heldigvis mange dyktige unge dommere som har gjort en fantastisk jobb gjennom sesongen. Til dere alle, mange takk for innsatsen. Det er i perioden arrangert dommerkurs. Trenere Vi har gjennom sesongen hatt mange dyktige og engasjerte trenere på alle alderstrinn. Men vi ser helt klart utfordringen med å engasjere nok trenere, samtidig som det i fremtiden blir viktig å øke kompetansen på disse, helt ned på de yngste aldersklassene. På vegne av alle unge, talentfulle spillere, en stor takk til klubbens trenerapparat. Dugnader JIS har deltatt på flere varetellinger og HER har blant annet jobbet på dekkskifteaksjon på Sulland. Dette har vært gode bidrag i klubbkassa. Styret vil takke alle, både spillere og foreldre for flott innsats og positiv innstilling til dugnadsarbeidet i Bravo HK. Marked/sponsor arbeid Sparebanken NN og Coop er klubbens viktigste samarbeidspartnere. Kalender med bilde av spillere og annonseplass, er en viktig inntektskilde. Vi har solgt støtte annonser til våre hjemmekamper der klubben har hatt god inntjening. Sponsorarbeidet i 2013 har ikke gitt de resultater som klubben forventet. Det er derfor viktig at dette arbeidet gis høy prioritet i

7 Styre mener det er viktig med et nærmere samarbeid mellom undergruppene for å få mer ut av sponsorer og andre samarbeidspartnere. Økonomi Bravo har en sunn økonomi, men likviditeten er til tider anstrengt og det er viktig og bygge opp reservekapitalen igjen. (se forøvrig årsberetning for økonomi, som legges fram sammen med regnskapet. Medlemmer Pr. 31. desember 2013 er det registrert 280 betalende medlemmer. Dette er en liten økning i forhold til året før.. Utfordringer for neste sesong Etter styrets oppfatning blir det spesielt viktig og fortsatt arbeidet for å øke inntektene, slik at klubben kan drives litt mer forutsigbart og uanstrengt. Klubben vil fortløpende måtte vurdere om det fortsatt er mulig og videreføre ei god satsing mot spill i allnorsk serie, gjennom fortsatt frivillig arbeid mot sponsorer og samarbeidspartnere. Styret er av den formening at det er nødvendig å ansette en administrativ resurs i klubben. Dette for å klare de administrative utfordringene i fremtiden. På økonomisiden er det spesielt oppfølging og innkreving av utestående fordringer som må bedres. Her taper klubben stor beløp årlig. Spesielt på innkreving av medlemskontingenter, treningsavgifter og egenandeler er det mye å hente med gode rutiner. En satsing mot allnorsk seriespill krever også at organisasjons modell videreutvikles. Her er det viktig at interessene til barneidrett og aldersbestemt blir ivaretatt. Styret ser nødvendigheten av å tilpasse organisasjon bedre for dette. Klubben trenger også egne lokaler til vår virksomhet, da i hovedsak kontorer og møtelokaler. Primært bør det ses på muligheter i nær tilknytning til Tromsdalshallen, men også andre muligheter må utredes. Sist men ikke minst er det nødvendig med ei styrking av rekruttering og opplæring av trenere, dommere og tillitsvalgte. Vi takker alle firma og enkeltpersoner som på hver sin måte har bidratt til at Bravo HK har kunnet gjennomføre en god sesong. Regnskap for sesongen 2013 følger som egen sak på årsmøtet, styret må i den forbindelse få lov å takke Fortuna Regnskap AS ved Jorunn Bomstad for en god jobb med regnskapsføringen. 7

8 Tromsø, 26. mars 2014 Styret i Bravo Håndballklubb Barbro Johansen (sign.) Magne Hansen (sign.) Hans Are Nilsen (Sign.) Per Johansen (Sign.) Bjørn Sommervik (Sign.) Asgeir Kaldhol (Sign.) Nina Riise Sørensen (Sign.) Henriette Jensen (Sign.) Ingvild Østli Johansen (Sign.) Lill Tone Olsen (Sign.) 8

9 SAK 4b Årsberetning JIS Bakgrunn JIS (Jenter I Skuddet) omfatter lagene J16, J18, Bravo 2 og Bravo damer elite. Sesongen , siste halvdel. Bravo damer elite vant alle sine 16 seriekamper, ble dermed historisk som klubbens første seriemestere for damer i region nord - spilte kvalifisering for 1. divisjonsspill på hjemmebane i Tromsdalshallen. Kvalifiseringen ble spilt som puljespill der Bravo tapte sine kamper mot Volda (21-26) og Jotun (34-32). Kampene viste at man har nivået inne, men manglet nødvendig erfaring til å stå kampene helt ut. Bravo 2 endte på 7. plass av i alt 9 lag. J18: Stilte med 2 lag i J18- serien. Bravo/ Tromsø 2 endte på 4. plass og Bravo/ Tromsø på 6. plass av i alt 6 lag. Representasjon Regionslag: Bravo var representert med flere spillere på regionens lag i nasjonale tiltak, samt for Landslag Nord. Sesongen første halvdel Bravo damer elite, hovedtrener: Eirik Engelsen Bravo damer elite, assistenttrener: Thomas Hay (avsluttet oktober 2013). Bravo 2: Maria Oppegård, trenerbytte etter nyttår, Henriette Jensen overtok. J18 THK/ Bravo: Maria Oppegård, trenerbytte etter nyttår, Henriette Jensen overtok. Bravo J16: Thor Arne Hansen og Ingvild Østli Johansen. Støtteapparat Oppmann Bravo damer elite: Per- Christian Johansen Oppmann Bravo 2, J18 THK/ Bravo: Einar Sparboe Lysnes. Målvaktsoppfølging: Aksel Eilertsen Fysioterapeut: Frank Kjeldsberg Samarbeidsavtalen mellom THK og Bravo ble videreført fra forrige sesong, hvor Bravo- jentene født i 1995, 96 og en spiller i 97 ble utlånt til THK slik at de fikk spille kvalifisering til Landsserien J18 serie sammen med jentene fra THK. Gjennom samarbeidsavtalen har spillerne for Bravo og THK kunne delta på felles lag i J18 (THK/Bravo) og 2. divisjon kvinner (Bravo). Samarbeidsavtalen har fungert bedre i år med tanke på fjorårets problematikk rundt å stille lag med for lite innbyttere, både på j18 og Bravo 2. Hospiteringsordningen for j16 har vært organisert slik at 3 spillere fra Bravo j16 og 3 spillere fra THK j16 har deltatt på trening med j18 en gang i uken. For j18/ Bravo 2 har tre spillere deltatt på Bravo damer elite sin trening på mandag i tillegg til to spillere på torsdager. Resultatmessig ligger Bravo kvinner elite an til sitt andre strake seriemesterskap pr. dags dato, mens J18 leder J18-serien. Damelaget spiller trolig ny opprykkskvalifisering i april. J16 ligger på 8. plass av 10 lag i sin avdeling. NM kvinner elite: Tap for 1. divisjonslaget Bækkelaget i Tromsdalshallen. Nye spillere Bravo damer elite denne sesongen: - Ingrid Kildalsen (1996, ny- fra rekruttgruppen). - Martine Bentzen (1991, ny- tilbake fra Levanger). - Benedicte Smith (1994, ny- fra Junkeren). - Catharina Furnes (1985, ny- fra Fana januar 2014). - Sandra Rydningen tilbake i troppen fra februar 2014 etter korsbåndsskade januar

10 Økonomisk JIS omsatte for drøyt kroner i Inntektene var på knapt , og gir et underskudd på drøyt kroner slik tallene foreligger pr. dags dato. De største kostnadene er knyttet til deltakelse i regionalt seriespill ikke minst transport), halleie, dommerutgifter. Inntektene er primært basert på sponsorinntekter, dugnadsaktiviteter, egenandeler og arrangement. Økonomien er kontinuerlig utfordrende, men det utvises stor arbeidsinnsats for å få inn penger på dugnader og fra sponsorer. Kommende sesong Klubbens avtale med Eirik Engelsen utløper ved sesongslutt Om damelaget rykker opp er Eirik ønsket videre som trener for damer elite, noe som Eirik også selv ønsker. Om det ikke blir opprykk står trenerposisjonen mer eller mindre åpen. Kommende sesong trengs det flere ressurspersoner for å komme i havn økonomisk og arrangementsmessig, spesielt hvis damelaget skule rykke opp til 1. divisjon. Henriette Jensen Representant for JIS i styret. 10

11 SAK 4c Årsberetning HER Sesongen 2012/13 Etter sesongen 2011/12 startet jakten på ny trener for herrelaget, og med usikkerhet rundt spillerstallen for kommende sesong, var det et vanskelig å vite hva som skulle vektlegges. I forbindelse med ansettelse av Denny Tellander som daglig leder for Bravo HK, fikk vi et samarbeide med han på trener-siden for herrelaget. Usikkerheten med treneravklaring og videre satsinger samt at vi ikke lyktes å kvalifisere oss til 1.div, gjorde sitt til at vi ved sesongstart hadde mistet en stor spillergruppe og det ble klart at ambisjonene for kommende sesong måtte evalueres. Sesongen startet med Denny på plass i Tromsø fra begynnelsen av august, og deretter Høstcup i Boden, hvor vi til tross for liten spillerstall ble nr. to i gruppen. Sesongforberedelser mot 12/13 var betydelig redusert i forhold til foregående sesonger og besto av egentrening, løp/styrke og fellestrening i hall. Årets seriespill har kun 7 herrelag, og ga en meget ujevn fordeling av kampavvikling. En noe slitestart på sesongen, variert motivasjon og oppmøte av spillere på treninger var ikke i samsvar med Dennys forventinger, og vi ble dermed enige om å avslutte hans trenerengasjement. En stor takk til de etablerte spillerne Simen Østgård Gabrielsen, Øyvind Holst, og Håvard Hamnes som tok over ansvaret for trening og kampgjennomføring ut sesongen. Sesongen endte med en flott 3. plass etter Bodø og Alta som vant serien. Bravo HK hadde ikke G16 eller G18 i denne sesongens seriespill. Sesongen 2013/14 Etter sesongen 12/13 gikk spillerne i gang med ny sesong, med Håvard Hamnes som spillende trener. Herrelaget ble tildelt 3 treningstimer i uka, og har i hovedsak benyttet dem hele sesongen. Sesongens første skikkelige kamp ble 3.runde i cupen, hvor Bravo trakk topplaget Elverum på hjemmebane. Hele stallen var på dette tidspunktet ikke spilleberettiget, og vi stilte med en noe tynn tropp, som inkluderte 2 G-16 spillere. Bravo leverte til tider godt spill og ytte Elverum grei motstand, men når Elverum skrudde opp tempoet var det over og ut. Gledelig at vi fikk en storhet som Elverum på besøk, og gledelig også at de 2 G-16 spillerne kom på banen. Etter hvert som treningsgruppa satt seg litt, tok Thomas Hay mer tak i treningene, og sammen med Håvard Hamnes har de økt noe på intensitet i treningshverdagen. Treningsoppmøtet i starten var variabelt, men har etter hvert tatt seg opp, selv om det har vært enkelte dager med stort frafall. Tilskudd av spillere fra Bravos G-16 lag har hjulpet noe, slik at det har vært mulig å gjennomføre meningsfylte treninger sesongen igjennom. Sportslig må vi vel kunne si at det har vært en skuffende sesong, selv om både spillerstall og sesongoppkjøring har vært tynn. Pr. 27.februar ligger vi på en 6. plass, og kan ikke bli dårligere enn det. Med maksimal uttelling i våre 2 siste kamper i Finnmark, og litt motgang hos Gravdal og TSI, kan vi teoretisk bli nr divisjon herrer har i 2013/2014 bestått av 9 lag. 11

12 Veien videre Vi som er rundt Herrelaget nå, ser positivt på de neste sesongene. Bravo er i dialog med Thomas Hay om å overta treneransvaret formel og det jobbes nå med å få tilrettelagt for et støtteapparat rundt hovedtrener som skal ta gruppa et steg videre. Vi ønsker å starte på en satsing som forhåpentligvis skal gjøre at vi kan kvalifisere oss for spill i en eventuell allnorsk andredivisjon om et par år. Det gror godt på guttesiden i Bravo, og vi vil mest sannsynlig også stille med G-18, og muligens 2 G-16 neste sesong. Det jobbes seriøst for å få en best mulig treningshverdag og best mulig kamparena for disse. For Bravo Herre Asgeir Kaldhol 12

13 SAK 4d Årsberetning YNGRES Allidrett Allidretten er for barn fra 1 til og med 3 klasse, vi har som overordnet mål å gi barna mulighet til å mestre ulike ferdigheter. Slik kan man legge grunnlaget for varlig lyst til å drive idrett og fysisk aktivitet. I Bravo HKs allidrett legger vi vekt på det allsidige i idrett og ønsker å utvikle barnets motoriske, sosiale og moralske egenskaper. Ved de forskjellige og allsidige treningene vi gjennomfører med de rundt 50 barn og 10 trenere legger vi stor vekt på barnets grunnleggende egenskaper, lek og samarbeid. For sesongen 2013/14 har klubbens 3 klassinger et økende fokus på håndball i sine treninger. For året 2013 har allidrett deltatt i Høstcup, Nyttårsturneringen og "små" turnering sammen med THK med gode erfaringer og glade barn. Sportslig Spillende lag og plasseringer i seriespill for sesongen 2012/13: Lag Plassering Lag Plassering Gutter 10-1 Jenter 10-1 Gutter 10-2 Jenter 10-2 Gutter 10-3 Jenter 10-3 Gutter 11 Jenter 11-1 Jenter 11-2 Gutter plass Jenter 12 3 plass Gutter plass Jenter plass Gutter plass Jenter plass Gutter plass Jenter 15 8 plass Det har også i år vært en positiv økning i antall spillere. Tilvekst er større enn frafallet. Spillende lag i seriespill sesongen 2013/14 er 14 lag. Trenere sesong 2013/2014: 13

14 - G14(G99) Ann Karin - J 14(J99/00) Bengt/Kristoffer - J 12 (J01) Nina - J 11(J02) Kristin/Eirik/Grete - J 10(J03) Tuva/Ofelia/Anniken - J04/05 Marit/Ine - J06/07 Sara/Hege/Lars-Tore - G14(G00) Barbro/Thomas/Lars - G12(G 01/02) Odd-Harald - G12/10(G03/02) Wanja/Terje - G10(G04) Aslak - G05/06 Bjørn-E - G07 Sara/Hege/Lars-Tore Trenere har ut fra alder og modenhet fokusert på: - Fair play - Kast/mottak/bevegelse - Styrke - Individuelle ferdigheter - Innlæring av enkle løpsmønster - Målvakt Videre i Stort fokus på tilvekst og å beholde spillere i klubben. Fokus på mestring, utvikling og glede. Samtidig som klubben må tenke langsiktig og målrettet for å oppnå resultater. - Fordele treningstimer jevnt, slik at ikke enkeltgrupper og trenere blir belastet av ugunstige treningstimer flere ganger i uken. Lage gode trenings grupper. - Opprette trenerforum for alle klubbens trenere. - Møte med foreldrekontakter, det skal være klar en foreldrekontakt til hvert av lagene før klubben melder laget på seriespill 2014/2015. De innkalles til et møte i april. o Foreldrekontaktoppgaven og laglederrollen gjennomgås med foreldrekontaktene, lagledere og trenere o Avklaringer og info om klubben - Opplæring i o sekretariat og kafedrift september 14

15 o i å ta ut kamprapporter september o speakertjeneste september - Ha trener klar for 2014/2015 vår Ha regelkurs for J/G 00/01 høst Tilby dommerkurs J/G 99/00 vår/høst Gjennomgang på treningsgrupper vår 2014 Nina Riise Sørensen Leder Yngres 15

16 SAK 5 Regnskap 2013 ÅRSBERETNING ØKONOMI BRAVO HK REGNSKAPSÅRET 2013 De totale inntektene ble kr ,- (2012: kr ,-) mens utgiftene ble kr ,- (2012: kr ,-). Det gir et driftsresultat på kr ,-. Vi har netto finansposter på kr ,-. Dette gir et årsoverskudd på kr ,- overskuddet tillegges egenkapitalen. Bokført egenkapital er pr kr ,- Budsjettet for 2013 var utarbeidet med forutsetning om at det ble 1. div. spill på damelaget. Som alle vet ble det ikke noe av det, og derfor er det vesentlige avvik på de postene som ligger inne med utgifter/inntekter for disse aktivitetene. Om vi ser bort fra budsjett, og det at vi forutsatte 1. div. kostnader for damelaget, er regnskapet for 2013 et relativt normalt år. Vi har ikke oppnådd det vi ønsket av inntekter på sponsorer og samarbeidsavtaler, men har kompensert dette med økt fokus på kafedrift, lotteri og dugnadsvirksomhet. Det har også i 2013 vært fokus på innsamling og rapportering av egenandeler på reiser. Transportutgiftene i forbindelse med regionalt serie-/turneringsspill har vi klart å holde på et relativt lavt nivå med egen buss, og fordi klubben har flere sjåfører som bidrar med stor dugnads-innsats. «Bravobussen» er bokført med kr ,- rest lån pr er kr ,- Bussen er avskrevet med kr ,-. Driftskostnadene på bussen beløper seg til ca ,- + avskrivningene ,- og renter på lån kr ,- til sammen kr ,- Bussen har kjørt ca km i 2013 og det gir da en km. kost på kr. 17,50. Markedsprisen når vi leier eksternt buss er ca. kr. 25,- pr. km. Inntekter på ekstern kjøring er på knapt ,- samt at avdelingene internt har bidratt med kr til transport. Det gir en underdekning på ca ,- som skulle vært fordelt på avdelingene. Vi har i tillegg leid ekstern busstransport ved to anledninger, samt leid en del minibusser. Likviditetssituasjon var vanskelig i vår/sommer, noe vi forutså ville komme da vi hadde bankinnskudd og kontanter på kr , hadde kr ,- som bør tilsi at vi klarer forpliktelsene våre fortløpende denne våren/sommeren. Vi har vi brukt mye energi på å få inn mest mulig av treningsavgiftene og kontingentene denne sesongen, noe som vi har lyktes bra med. Utestående fordringer som er registrert i regnskapet er i all hovedsak åpne poster fra tidligere sesonger. Vi har tapsført kr ,- i regnskapet for De totale kundefordringene er kr ,- mot ,- året før. Pr. mars 2014 er det åpne poster på ca ,-. Av dette utgjør treningsavgifter og kontingenter til herrelaget nærmere ,-. Vi har i årene fra 2010 til og med 2013 tapsført til sammen kr ,- og en stor andel av dette er på medlemmer. Klubben har gjennomført en sesong med normal aktivitet, og det har dette generert gode inntekter fra kafeen. Billettinntektene på seniorkampene har sviktet, og spesielt nå i høst. Det er veldig viktig at vi har fokus på kafédrift og dugnadsarbeid fremover, samt at vi er kreativ på å finne nye inntektsbringende tiltak, spesielt når det viser seg at sponsorinntektene er vanskelig å oppnå. Det er også viktig å fokusere enda mer på å sikre inntektene, spesielt på avgifter til medlemmene, her er et stort potensiale. Regnskapet har vært ført av Fortune Regnskap AS, v/ Jorunn Bomstad. Økonomiansvarlig i klubben har vært Hans-Are Nilsen. Hans-Are Nilsen økonomiansvarlig 16

17 Resultatregnskap 2013 Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Driftskostnader Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler Annen driftskostnad Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT (18 477) FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter Annen renteinntekt Annen finansinntekt Sum finansinntekter Finanskostnader Annen rentekostnad Annen finanskostnad Sum finanskostnader NETTO FINANSPOSTER (13 689) (692) ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD (19 169) Skattekostnad på ordinært resultat 0 0 ORDINÆRT RESULTAT (19 169) ÅRSRESULTAT (19 169) OVERF. OG DISPONERINGER Overføringer annen egenkapital (19 169) SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER (19 169) 17

18 Balanse pr EIENDELER Note ANLEGGSMIDLER Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i datterselskap Andre langsiktige fordringer Sum finansielle anleggsmidler SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Varer Fordringer Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER

19 Balanse pr Note EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL GJELD LANGSIKTIG GJELD Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Sum annen langsiktig gjeld SUM LANGSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Tromsø, 26/ Barbro Johansen Magne Hansen Hans-Are Nilsen Asgeir Kaldhol Leder Nestleder Medlem Medlem Henriette Jensen Lill Tone Olsen Bjørn Sommervik Nina Riise Sørensen Medlem Medlem Medlem Medlem Per Johansen Ingvild Østli Johansen Medlem Ungdomsrepresentant 19

20 Noter 2013 Note 1 Lønnskostnad I år I fjor Lønn Arbeidsgiveravgift Andre lønnsrelaterte ytelser Totalt Note 2 - Avskrivning på varige driftsmidler Avskrivningstablå for varige driftsmidler Driftsløsøre inv. Verktøy kontorm. Anskaffelseskost pr. 1/ Tilgang 0 - Avgang 0 Anskaffelseskost pr. 31/ Akk. av/nedskr. pr 1/ Ordinære avskrivninger Avskr. på oppskrivning 0 - Tilbakeført avskrivning 0 + Ekstraord nedskrivninger 0 Akk. av/nedskr. pr. 31/ Balanseført verdi pr 31/ Prosentsats for ord.avskr Note 3 - Gjeld til kredittinstitusjoner Gjeldspost med forfall senere enn 5 år fra balansedagen utgjør pr i år kr 0. Lånet gjelder buss som ble anskaffet i Pantsettelser I år I fjor Gjeld sikret med pant Pantsatte eiendeler: Bokført verdi buss

21 Note 4 - Investeringer i datterselskap Selskapet kommer inn under reglene om små selskaper, definert i regnskapslovens 1-6, og har med hjemmel i regnskapslovens 3-2, 3. ledd unnlatt å utarbeide konsernregnskap. Selskapet har følgende datterselskap: Balanseført Datterselskap: Eierandel % Stemmerett % Årsresultat EK Bravo Sport AS Note 5 - Annen egenkapital Annen egenkapital Pr Tilført fra årsresultat Pr

22 Resultat 2013 Salgs og driftsinntekter Resultat 2012 Budsjett 2013 Resultat Medlemskontingent/serviceavgift , , , Treningsavgift , , , Salgsinntekt avgiftsfritt , Tilskudd Tromsø Idrettsråd , , , Andre tilskudd(gavefondet) , , , Viderefakt. kostnadsfordeling 0, Momskompensasjon , , , Egenandeler lokale turneringer , , , Egenandeler lokalt seriespill , , , Egenandeler nasjonal seriespill 3 200, , , Egenandeler styrketrening , , , Egenandeler region/kalott og lignende ,00-0, Andre egenandeler, utstyrspakker 6 300, ,00 700, Inntekter busstransport , , , Stevneinntekter 2 300, , , Lotteriinntekter , , Andre lotteri inntekter 4 646, , , Leieinntekter 3540 Kiosksalg - kafe , , , Spilleautomat/bingo , , , Grasrotinntekter , , , Dugnadsvirksomhet , , , Andre arr. Inntekter 8 815, ,00 0, Håndballskole , , , Stevneinntekter 8 000,00 0, Turneringer YNG ,00 0, Turneringer SEN , Provisjonsinntekter , , Reklame/annonse inntekter , , , Sponsor- samarbeidsavtaler , , , Varer/impulstiltak vedr. sponsoravtaler ,00 0, Umbro avtalen 0, Salg Bravo Produkter 1 230, ,00 875, Andre driftsrelaterte inntekter ,00 0, Billettinntekter , , , Sesongkort , Annen driftsrelatert inntekt , ,00 SUM salgs- og driftsinntekter , , ,34 Driftskostnader Stevne og aktivitetskostnader 4010 Påmelding lag til seriespill , , , Seriespill, overnatting/kost , , , Turneringer, påmelding , , , Turneringer overnatting/kost , , Kostnader alternativ trening , , , Overgangsavgift nye spillere , , ,00 22

Årsregnskap 2014 for. Bravo Håndballklubb. Foretaksnr. 993783978

Årsregnskap 2014 for. Bravo Håndballklubb. Foretaksnr. 993783978 Årsregnskap 2014 for Bravo Håndballklubb Foretaksnr. 993783978 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt 2 597 462 2 155 453 Sum driftsinntekter

Detaljer

Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet. Årsmøte 2013. Onsdag 20. mars kl. 18.30

Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet. Årsmøte 2013. Onsdag 20. mars kl. 18.30 Årsmøte 2013 Onsdag 20. mars kl. 18.30 SAKSLISTE 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden 3. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å underskrive

Detaljer

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Foretaksnr. 971368101 Utarbeidet av: Bedriftspartner AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 65 6501 KRISTIANSUND N Regnskapsførernummer 31241 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av:

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Åsvn 13 7620 Skogn Registreringsnummer i Regnskapsførerregisteret: 31077 Resultatregnskap

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014/2015

ÅRSBERETNING 2014/2015 ÅRSBERETNING 2014/2015 LILLEHAMMER ISHOCKEYKLUBB KRISTINS HALL - LILLEHAMMER TORSDAG 19. MARS 2015 KL. 18.00 VEL MØTT TIL ÅRSMØTE! Lillehammer Ishockeyklubb Stiftet 2. November 1957 Postadresse: Boks 436,

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand Årsregnskap for 2008 4689 Kristiansand Innhold: Resultatregnskap Balanse Utarbeidet av: Agder Regnskapsservice AS Pb 1621 Lundsiden 4688 Kristiansand Org.nr. 884460522 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

ÅRSMØTE TROMSØ ISHOCKEYKLUBB

ÅRSMØTE TROMSØ ISHOCKEYKLUBB ÅRSMØTE TROMSØ ISHOCKEYKLUBB Til medlemmene i Tromsø Ishockeyklubb Innkalling til årsmøtet i Tromsø Ishockeyklubb, torsdag 27. april kl 19.00, TIL huset Saksliste og sakspapirer for årsmøtet 1. Godkjenne

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Organisasjonsnr. 999243258 Utarbeidet av: Fenstad Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Droggetoppen 2 2150 ÅRNES Resultatregnskap Note 2014 2013

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

Resultat. SUM Driftsresultat. Finansinntekt og -kostnad

Resultat. SUM Driftsresultat. Finansinntekt og -kostnad Bønes idrettslag Avdeling Hovedlag Dato: 20.03.2007 Driftsresultat Driftsinntekter Salgsinntekter 3030 BIL-bladet annonser -14 60-14 60 3120 Sponsorinntekter avgiftsfrie -10 00-10 00 3210 Automatinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Tromsø Tennisklubb. Foretaksnr. 981214242

Årsregnskap 2013 for. Tromsø Tennisklubb. Foretaksnr. 981214242 Årsregnskap 2013 for Tromsø Tennisklubb Foretaksnr. 981214242 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 192 344 250 436 Annen driftsinntekt 1 2 715

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

KL 19.00 på Thon hotell Alta

KL 19.00 på Thon hotell Alta Innhold og saksliste Sak 1 Godkjenne de stemmeberettigede... 2 Sak 2 Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden... 2 Sak 3 Velge møteleder, referent og 2 til å underskrive protokollen... 2 Sak

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Skiklubb, Skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Skiklubb, Skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekter, avgiftsfri 18 906 12 277 Offentlig tilskudd 4 41 738 24 915 Annen driftsinntekt 5 317 082 459 100 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

LEVANGER HÅNDBALLKLUBB. Perioderapport juli - august 2012. Rapporten er utarbeidet av:

LEVANGER HÅNDBALLKLUBB. Perioderapport juli - august 2012. Rapporten er utarbeidet av: eton LEVANGER HÅNDBALLKLUBB Perioderapport juli - august 2012 Rapporten er utarbeidet av: Leiv Tore Berg Telefon: 90914523 Epost: leiv.berg@smnregnskap.no Dato: 24.09.2012 2012 2011 Autorisert regnskapsførerselskap:

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922 Årsregnskap 2014 for Norsk Islandshest Forening Foretaksnr. 983388922 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingent 8 813 673 811 513 Medlemslisenser

Detaljer

Årsmøte i SPK Forward 26. september 2007 kl. 18.30 Narvesenhuset, Bertrand Narvesensv.2

Årsmøte i SPK Forward 26. september 2007 kl. 18.30 Narvesenhuset, Bertrand Narvesensv.2 Årsmøte i SPK Forward 26. september 2007 kl. 18.30 Narvesenhuset, Bertrand Narvesensv.2 SAKSLISTE 1. KONSTITUERING Godkjenning av innkalling til Årsmøtet Valg av dirigent og referent Valg av to til å undertegne

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562 Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb Org. nummer: 970022562 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 8 392 037 8 998 176 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2012 for HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING

Årsregnskap 2012 for HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING Årsregnskap 2012 for HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING Foretaksnr. 971120185 Utarbeidet av: Tveit Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Regnskapsførernummer 38573 Årsberetning 2012 Foreningens økonomi

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Ringerike Sykkelklubb. Foretaksnr. 981438035

Årsregnskap 2013 for. Ringerike Sykkelklubb. Foretaksnr. 981438035 Årsregnskap 2013 for Ringerike Sykkelklubb Foretaksnr. 981438035 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Sponsorinntekter Ringerike Grand Prix 606 358 363 460

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen Årsoppgjør 2008 for Næringsforeningen i Kristiansandsregionen Foretaksnr. 982303303 GENERALFORSAMLING 2008, side 1 GENERALFORSAMLING 2008, side 2 GENERALFORSAMLING 2008, side 3 GENERALFORSAMLING 2008,

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira I Valdres Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2014

Detaljer

Rogaland Rideklubb Avslutningsdato 31-12-2010 Balanse 2010 2009 Endring i kr

Rogaland Rideklubb Avslutningsdato 31-12-2010 Balanse 2010 2009 Endring i kr Balanse 2010 2009 Endring i kr EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner ol 1240 Ridehus 41 760,00 46 400,00-4 640,00 1241 Nytt ridehus 1 682 613,50 1

Detaljer

Resultatregnskap. Bergens Jæger- Og Fiskerforening. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bergens Jæger- Og Fiskerforening. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 1 696 758 1 731 655 Annen driftsinntekt 256 122 25 000 Sum driftsinntekter 1 952 880 1 756 655 Varekostnad 569 960 519 160 Lønnskostnad

Detaljer

SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2013 SKI IL HÅNDBALL

SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2013 SKI IL HÅNDBALL SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2013 SKI IL HÅNDBALL Til : Årsmøtet Ski IL Håndball Fra : Styret i Ski IL Håndball Dato : 7. mars 2014 INNLEDNING Styret behandlet og vedtok årsregnskapet for 2013 på styremøte

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA Åroppgjør for 2011 9310 SØRREISA Resultatregnskap for 2011 Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Foretaksnr. 994331795 Utarbeidet av: DM-Consult AS Autorisert regnskapsførerselskap Kåfjorddalsveien 10 9147 BIRTAVARRE Org.nr. 981 110 943 MVA Innholdsfortegnelse

Detaljer

TROMSØ SKISKYTTERLAG

TROMSØ SKISKYTTERLAG Årsregnskap for 2014 TROMSØ SKISKYTTERLAG Utarbeidet av: itide økonomi as Jektveien 22 9017 TROMSØ Org.nr. 988411574 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap for 2014 Note Driftsinntekter Annen

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB

ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB INNHOLDSFORTEGNELSE Oppsummering Resultatrapport forenklet Balanserapport Budsjett 2015 forenklet Resultatrapport detaljert 1 2 3 4 5 Resultatregnskap Beskrivelse

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Ullensaker/kisa il Friidrett

Årsregnskap 2014 for Ullensaker/kisa il Friidrett Årsregnskap 2014 for Ullensaker/kisa il Friidrett Organisasjonsnr. 997321006 Utarbeidet av: Sparebank 1 Regnskapshuset Østlandet AS Autorisert regnskapsførerselskap Fredvang alle 10 2321 HAMAR Organisasjonsnummer:

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Stokke IL Skigruppa

Årsregnskap 2011 for Stokke IL Skigruppa Årsregnskap 2011 for Stokke IL Skigruppa Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 510 273 397 348 Annen driftsinntekt 2 831 100 1 630 701 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS

Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS Foretaksnr. 952629808 Utarbeidet av: Myrvold Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap 7890 NAMSSKOGAN Regnskapsførernummer 30727 Årsberetning 2011 Virksomhetens

Detaljer

Årsmøte Oslo 21.02.2015

Årsmøte Oslo 21.02.2015 Årsmøte Oslo 21.02.2015 Saksliste 1. Konstituering av årsmøtet 2. Styrets årsmelding 3. Vedtektsendringer 4. Regnskap 5. Budsjett 6. Kontingent 7. Styrevalg Årsregnskap 2014 for Norsk Pokerforbund Foretaksnr.

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Avvik 2014 mot budsjett Salgsinntekt 2 704 511 4 609 014 1 820 600 883 911 (medlemskontingent, treningsavgifter,

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus Årsoppgjør 2014 for Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus Foretaksnr. Resultatregnskap 2014 2013 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Innkalling(til(årsmøte...2 Årsmelding(2014...3( Regnskap(2014...11( Innkomne(forslag((sak(6)...13( Forslag(til(medlemskontigent(2015((sak(7)...14( Forslag(til(budsjett(for(2015((sak(8)...15(

Detaljer

Årsregnskap. Org.nr.: 994 891 987

Årsregnskap. Org.nr.: 994 891 987 Årsregnskap 2014 SVERRESBORG HOOPS BASKET Org.nr.: 994 891 987 Resultatregnskap Sverresborg Hoops Basket Driftsinntekter og kostnader Note Budsjett 14 Budsjett 15 Driftsinntekter Salgsinntekt 1-13 277-50

Detaljer

Årsregnskap 2006 for. Tromsø Ryttersportklubb

Årsregnskap 2006 for. Tromsø Ryttersportklubb Årsregnskap 2006 for Tromsø Ryttersportklubb Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1,6 3.590.451 2.013.905 Annen driftsinntekt 1.356.495 906.233

Detaljer

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267 Årsoppgjør 2013 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 988 995 1 707 703 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

Resultatregnskap Bodø Tennisklubb

Resultatregnskap Bodø Tennisklubb Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Leieinntekter baner 364 405 426 058 Kursinntekter 366 703 506 930 Turneringsinntekter 53 517 136 774 Medlemskontingenter 158 900 193 350 Sponsorinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Resultatregnskap. Vansjø/Svinndal I.L. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Vansjø/Svinndal I.L. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Trenings og medlemsavgifter 407 066 333 351 Offentlig støtte 276 161 237 925 Inntekter ifm egne arrangement 173 398 265 350 Reklameinntekter 166

Detaljer

Lærdal Golfklubb. Resultatregnskap

Lærdal Golfklubb. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3000 Medlemskontingent 521 767,00 488 410,00 3011 Sponsorinnt. - avg.pl. 61 700,00 95 800,00 3015 Salg pro-shop 10 940,00 15 599,20 3016

Detaljer

Høybråten og Stovner idrettslag

Høybråten og Stovner idrettslag Resultatregnskap for 2013 for perioden 01.01. - 31.12. Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemsinntekter 2 2 901 133 2 703 273 Aktivitetsinntekter 3 1 076 934 690 241 Sponsor og reklameinntekter

Detaljer

ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM BALLKLUBB. 22-05-2013 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER

ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM BALLKLUBB. 22-05-2013 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM BALLKLUBB 22-05-2013 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER Saksliste: 1. Åpning av møtet ved styreleder 2. Godkjenning av de stemmeberettigede 3. Valg av dirigent, sekretær

Detaljer

Årsmøte 2012 Onsdag 21. mars kl. 18.30

Årsmøte 2012 Onsdag 21. mars kl. 18.30 Årsmøte 2012 Onsdag 21. mars kl. 18.30 SAKSLISTE 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden 3. Velge dirigent, sekretær samt 2 representanter til å underskrive

Detaljer

Balansesammendrag. Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Bankinnskudd, kontanter o.l.

Balansesammendrag. Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Bankinnskudd, kontanter o.l. Dato fra - til: Regnskapsår 23 Periode: - 7 - Balansesammendrag EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l.

Detaljer

Rælingen Fotballklubb

Rælingen Fotballklubb Regnskapsår 2014 (01.01.2014-31.12.2014), F.o.m. 1 t.o.m. 13., Driftsinntekter Medlemsinntekter 3010 Medlemskontigenter -331 038,24-722 988,21-750 000,00 3012 Treningsavgift -1 189 60 0,00 3020 Kontingenter

Detaljer

Økonomisk beretning Sesongen 2014-2015 Og året 2014

Økonomisk beretning Sesongen 2014-2015 Og året 2014 Stjernen Hockey Fredrikstad Elite Økonomisk beretning Sesongen 2014-2015 Og året 2014 Årsmøte torsdag 21. mai 2015 ØKONOMISK BERETNING SESONGEN 2014/15 Sesongregnskapet er avlagt separat for hver av de

Detaljer

SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2014 SKI IL HÅNDBALL

SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2014 SKI IL HÅNDBALL SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2014 SKI IL HÅNDBALL Til : Årsmøtet Ski IL Håndball Fra : Styret i Ski IL Håndball Dato : 10. mars 2015 INNLEDNING Styret behandlet og vedtok årsregnskapet for 2014 på styremøte

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014. Idrottslaget Jotun. Innhold: Årsmelding Resultatregnskap Balanse Noter. Utarbeidet av Visma Services Norge AS

ÅRSREGNSKAP 2014. Idrottslaget Jotun. Innhold: Årsmelding Resultatregnskap Balanse Noter. Utarbeidet av Visma Services Norge AS ÅRSREGNSKAP 2014 Innhold: Årsmelding Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 5 4 093 618 4 297

Detaljer

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2010

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2010 TROMSØ SVØMMESKOLES EKSTRAORDINÆRE ÅRSMØTE 2010 Dato: 19.08 2010 kl 18:00 Sted: Breivika vg skole INNKALLING Innkallingen til årsmøte er annonsert i bladet Tromsø, publisert på hjemmesiden og sendt på

Detaljer

Fargen tilpasses designet Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap Driftsinntekter 01.01 31.12 Tilskudd fra Jordbruksavtalen 52 940 000

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Agder Venstre Org. nr: 997 848 519

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Agder Venstre Org. nr: 997 848 519 ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Org. nr: 997 848 519 STYRETS ÅRSBERETNING 2011 Virksomhetens art: drivet med... Selskapet holder til i. Fortsatt drift: Styret mener forutsetningen om fortsatt drift er tilstede, og

Detaljer

Årsregnskap. Jardin Foya Blanca BA. org nr 981 343 905

Årsregnskap. Jardin Foya Blanca BA. org nr 981 343 905 Årsregnskap 2007 Jardin Foya Blanca BA org nr 981 343 905 Resultatregnskap Note 2007 2006 Leieinntekter 3 541 984 2 669 221 Annen drifsinntekt - 246 969 Sum driftsinntekter 3 541 984 2 916 190 Lønnskostnader

Detaljer

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL Dag: Tirsdag 10. april 2012 Tid: Kl. 1900 Sted: Skjettenhallen, møterom oppe på tribuneplan DAGSORDEN 1.

Detaljer

Resultatregnskap for 2010 Nordstrand Tennisklubb

Resultatregnskap for 2010 Nordstrand Tennisklubb Resultatregnskap for 2010 Salgsinntekt Sponsorinntekter Annen driftsinntekt Medlemsavgifter Leieinntekter Treningsavgifter Sum driftsinntekter Note 2010 2009 197 369 295 272 435 000 230 000 1 719 436 1

Detaljer

Balanse pr. 31. desember 2009 Norsk Bullmastiff Klubb

Balanse pr. 31. desember 2009 Norsk Bullmastiff Klubb Resultatregnskap for 2009 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Tromsø Tennisklubb. Foretaksnr. 981214242

Årsregnskap 2014 for. Tromsø Tennisklubb. Foretaksnr. 981214242 Årsregnskap 2014 for Tromsø Tennisklubb Foretaksnr. 981214242 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 111 715 192 344 Annen driftsinntekt 1 2 554

Detaljer

Årsmøte 2016 IL Fri Fotball

Årsmøte 2016 IL Fri Fotball Årsmøte 2016 IL Fri Fotball Tid: Torsdag 3.3. 2015 kl. 18.00 Sted: Fotballgruppens klubblokale i Espelandshallen Saksliste: 1. Konstituering av årsmøte 2. Årsmelding 2015 3. Fastsette kontingent for 2016

Detaljer

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79.

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79. BALANSE Tyrifjord Barnehage Side 1 EIENDELER Anleggsmidler 79.523 Omløpsmidler: Fordringer: Kundefordringer, foreldre 9.116 Kundefordringer, offentlig -264.316 Interims konto -796 Opptjent offentlig tilskudd

Detaljer

TKK DRIFT. Resultatregnskap 2

TKK DRIFT. Resultatregnskap 2 Driftsinntekter Salgsinntekter 3010 Salgsinntekter, høy mva 3019 Frakt 3020 Salgsinntekter, middels mva 3025 Salgsinntekter, lav mva 3060 Uttak av varer 3080 Rabatter og andre salgsinntektsreduksjon 3099

Detaljer

Rælingen Fotballklubb

Rælingen Fotballklubb Regnskapsår 2015 (01.01.2015-31.12.2015), F.o.m. 1 t.o.m. 13., Driftsinntekter Medlemsinntekter 3010 Medlemskontigenter -284 000,00-331 038,24-1 600 000,00 3012 Treningsavgift -1 207 350,75-1 189 60 3020

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 953 323 141 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FRØSETH AS Forretningsadresse: Ravlovegen 144 7657 VERDAL

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2013 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Årsoppgjør 2012 for Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Foretaksnr. 994 268 821 Resultatregnskap 2012 2011 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2014

Innkalling til årsmøte 2014 Innkalling til årsmøte 2014 Idrett gir styrke til daglig yrke Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL Fredag 7. februar 2014, kl. 19.00 Sted: Making Waves, Kristian IVs gate 13 SAKSLISTE 1. Godkjenning

Detaljer

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 26. februar 2015

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 26. februar 2015 Årsmøte Håndball gruppe Hasle Løren klubbhus 26. februar 2015 Innledning Vi kjører årsmøte med standard agenda, ingen saker er meldt inn i forkant Reglene er at det kun er medlemmer som kan være med å

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira I Valdres Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2013

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. 1 I henhold til vedtektenes 3-4 behandler årsmøtet følgende agenda: 1. ÅPNING Valg av møteleder.

Detaljer

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905 RESULTAT Normisjon region Agder Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekter 1 152 753 110 905 Gaver 1 3 174 540 2 942 761 Regioninntekter 1 1 651 550 1 697 253 Testamentariske gaver

Detaljer

Årsregnskap. Maurtua Barnehage SA. Org.nr.:971 504 536

Årsregnskap. Maurtua Barnehage SA. Org.nr.:971 504 536 Årsregnskap 2014 Org.nr.:971 504 536 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Barnehagekontingenter 2 093 737 2 059 304 Tilskudd 9 061 296 7 917 231 Annen driftsinntekt 13 082

Detaljer

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Årsoppgjør 2013 for Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Foretaksnr. 994 268 821 Resultatregnskap 2013 2012 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

REGNSKAP OG BUDSJETT RESULTATREGNSKAP 2013

REGNSKAP OG BUDSJETT RESULTATREGNSKAP 2013 ØKONOMI I denne beretningen er både regnskap for året 2013 og for sesongen 2013/2014 medtatt. For året 2013 viser breddes regnskap en omsetning på kr 2 458 196 og et overskudd på kr 163.414,- Vi er pliktige

Detaljer

Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL

Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL Fredag 6. mars 2015, kl. 19.00 Sted: The Dubliners, Rådhusgata SAKSLISTE 1. Godkjenning av stemmeberettigede 2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

Sveiva Innebandy. Resultatregnskap

Sveiva Innebandy. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 212 888 663 192 Annen driftsinntekt 6 1 134 600 1 086 150 Sum driftsinntekter 2 347 488 1 749 342 Driftskostnader

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2009 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 262 142 4 448 780 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Styre og medlemsmasse Styret her bestått av: Rune Pettersen, leder (valgt i 2008 for to år) Tore Olsen, nestleder (valgt i 2007 for to år) Tor Ivar Kolpus, kasserer

Detaljer

Rogaland Volleyballkrets

Rogaland Volleyballkrets RESULTATREGNSKAP PR 31.12 Note 2011 2010 Tilskudd 2 222 072 224 265 Medlemskontigent 74 800 68 200 Andre inntekter 319 571 517 028 SUM DRIFTSINNTEKTER 616 443 809 493 Lønnskostnader m.m. 2 467 523 401

Detaljer