Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag"

Transkript

1 Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag

2 Styrets årsberetning for 2009 VIRKSOMHETEN Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag (SOBBL) er et samvirkeforetak som har til hovedformål å skaffe boliger til andelseierne gjennom borettslag eller på annen måte å forvalte boliger for andelseierne. I tillegg har boligbyggelaget til formål å: - framforhandle fordeler på vegne av andelseierne - forestå oppføring og forvaltning av bygg på vegne av andre enn andelseierne - eie boliger, enten direkte eller gjennom selskap med begrenset ansvar som skal leies ut - drive virksomhet av betydning for andelseierne i boligbyggelaget, enten direkte eller gjennom selskap med begrenset ansvar - foreta forvaltning og investering av boligbyggelagets kapital - drive eiendomsmegling SOBBL har sitt hovedkontor i St. Mariegate 112 i Sarpsborg og avdelingskontor i Storgaten 21, Rakkestad. Begge steder har også SOBBLs eiendomsmeglervirksomhet avdelinger, og det ble ved utgangen av 2009 besluttet å opprette en avdeling for eiendomsmegling i Nordeas lokaler i Storbyen kjøpesenter i Sarpsborg. SOBBLs vaktmestertjeneste har sin base i Tunebakken 13. Strategiplanen SOBBLs strategi- og handlingsplan ble vedtatt i 2006, og revidert i 2008 uten vesentlige endringer. Planen gjelder i utgangspunktet frem til Styret fant det ikke hensiktsmessig å igangsette omfattende strategiarbeid i 2009, og den foreliggende strategiplanen gjelder med enkelte presiseringer frem til strategiutviklingsarbeid iverksettes. Borettslagene og medlemmene har hovedfokus i SOBBLs strategi. Antall medlemmer pr. 31. desember 2009 Medlemmer 1. januar Innmeldt Utmeldt Medlemmer 31. desember SOBBLs medlemmer er fordelt slik: Boende medlemmer Ikke boende medlemmer SOBBL har 175 tilknyttede borettslag og er i tillegg forretningsfører for 28 frittstående boligselskaper. Vingulmork brl. med 56 andeler ble oppløst og overført Sarpsborg kommune i Fritznerkvartalet 1 brl. med 31 andeler ble i 2009 et nytt tilknyttet lag. Disse 203 boligselskapene utgjør til sammen boenheter. 2

3 HOVEDTREKK SOBBL med datterselskap regnes som konsern i følge regnskapsloven. Dette gir utslag på avsetninger og egenkapital. Det vises i den forbindelse til notene om regnskapsprinsipper og egenkapitalen. Årets resultat SOBBL som konsern oppnådde i 2009 et overskudd før skatt på kr ,-. Resultatet for 2009 fordeler seg slik: Ferdigstilt i 2009: Borettslag Kommune Antall boliger Fritznerkvartalet I brl. Sarpsborg 31 boliger Alle leilighetene er solgt. Under bygging Navestad prosjektet, som er et utleieprosjekt i regi av SOBBL Eiendom AS, ble ferdigstilt i løpet av januar Alle leilighetene er utleid. Prosjekt Kommune Antall boliger Navestad Sarpsborg 26 SOBBL morselskapet ( ,-) SOBBL Eiendom AS ,- SOBBL Boliger AS ,- Totalt ,- Årsoverskuddet skriver seg i stor grad fra resultatet i SOBBL Eiendom AS. Underskuddet i SOBBL (morselskapet) skyldes alt vesentlig ekstraordinære forhold. Alle kostnader vedrørende fratredelsesavtale for tidligere daglig leder er utgiftsført i Finanskrisen skapte et svært tregt marked for nye boliger, og har påvirket SOBBLs inntekter fra salg og bygging av nye boliger. Den underliggende driften i SOBBL viser meget positiv utvikling. Inntektsgrunnlaget er styrket, samtidig som organisasjonen har gått gjennom omfattende kostnadsreduserende tiltak. Samlet sett har virksomheten nå et svært godt grunnlag for en sunn og forretningsmessig drift. Styret foreslår at underskuddet etter skatt kr ,- i morselskapet, dekkes av annen egenkapital. SOBBLs overskudd totalt sett, skal benyttes til hovedfor-målet: Skaffe boliger til medlemmene. Det er også prioritert å utvikle organisasjonen slik at medlemmene får et godt tjenestetilbud. Solid egenkapital er en nødvendig forutsetning for videre utvikling av SOBBL i tråd med vårt formål. Vårt virksomhetsområde kan være risikofylt og er kapitalkrevende. Styret mener årets resultat gir et godt grunnlag for fortsatt drift og positiv utvikling av SOBBLs virksomhet. Byggeaktivitetene SOBBL og datterselskapet SOBBL Boliger AS har i 2009 hatt flere boligprosjekter til utvikling og prosjektering. Det ble ferdigstilt 31 boliger i et borettslag i regi av SOBBL Boliger AS. I tillegg er Navestad prosjektet i sluttfasen for ferdigstillelse. Prosjekter under planlegging: SOBBL og datterselskap besitter tomteområder i Sarpsborg, Rakkestad og Halden. I egen regi planlegges det nå et flott borettslagprosjekt i Fjellhøyveien ved Hannestad/Tindlund. Prosjektet vil bestå av 24 leiligheter fordelt på 4 bygninger. I tillegg vil SOBBL være engasjert i salg og prosjektledelse av Fritznerkvartalet II brl., som består av 21 leiligheter. Tomten eies i sin helhet av Betongbygg AS og SOBBL vil ikke ha noen økonomisk risiko i dette prosjektet. Borettslaget vil bli et tilknyttet borettslag. ORGANISASJON OG PERSONELL Ved årsskiftet hadde SOBBL 28 ansatte (27,3 årsverk). I desember ble økonomiavdelingen styrket med ansettelse av en ny autorisert regnskapsfører. SOBBL er organisert i 4 avdelinger: l Salg (Garanti Eiendomsmegling) l Teknisk l Økonomi l Forvaltning Avdelingene salg (Garanti Eiendomsmegling), teknisk og forvaltning er tilordnet egne avdelingsledere med resultatog personalansvar. Teknisk sjef ble i juni 2009 konstituert som daglig leder for SOBBL, og det er inngått avtale om videre konstituering frem til 1. januar Økonomiavdelingen var i 2009 inndelt i 2 team med personalansvar for teamlederne. Avdelingen er imidlertid nå samlet på lik linje med de øvrige avdelingene. NBBLs kvalitetsrevisjon foretok kontroll og godkjente høsten 2009 SOBBLs internkontrollsystem iht. NBBLs retningslinjer og krav. SOBBL er et autorisert regnskapsførerforetak. Sykefraværet i 2009 var 8,5 %. Størstedelen av dette var langtidsfravær. 3

4 Likestilling SOBBL følger likestillingsloven. Styret består av 6 valgte medlemmer, hvorav 3 er kvinner. De ansatte velger styrets 7. medlem. Ansattes representant i denne perioden er mann. Lov om boligbyggelag inneholder egne krav til kjønnskvotering i styret. SOBBLs styresammensetning oppfyller disse kravene. Av SOBBLs 28 ansatte er 15 kvinner. Miljø Virksomheten forurenser ikke det ytre miljø. SALGSAVDELINGEN SOBBL var igjennom 2009 medlem av boligsamvirkets egen meglerkjede Garanti Eiendomsmegling. Medlemskapet i Garanti ble sagt opp av SOBBL ved utgangen av Oppsigelsen følger alminnelige vilkår i kjedeavtalen. Styret besluttet å overføre eiendomsmeglervirksomheten til et heleid aksjeselskap (SOBBL Eiendomsmegling AS) i løpet av første halvår I tillegg ble det besluttet å inngå franchiseavtale med Privatmegleren. Omprofileringen av eiendomsmeglervirksomheten forventes å være gjennomført i løpet av første halvår Rammebetingelser Virksomheten er regulert av lov om eiendomsmegling og er underlagt kontroll og tilsyn av Finanstilsynet (tidl. Kredittilsynet). SOBBL har midlertidig bevilling for eiendomsmegling i morselskapet frem til 1. juli Lov om eiendomsmegling med tilhørende forskrifter setter strenge krav til styre og ledelse i eiendomsmeglingsforetak, blant annet krav om kompetanse som eiendomsmegler eller jurist i styret. Disse kravene skaper bindinger for valgbarheten til SOBBLs styre, som er lite forenlig med boligbyggelagets verdigrunnlag. Styret har av den grunn funnet det mest hensiktsmessig å skille ut virksomheten i et eget, heleid datterselskap. Markedssituasjonen I 2009 ble det formidlet totalt 309 boliger i Garanti Sarpsborg/Rakkestad. Dette er en økning på ca. 12,4 % fra året før. Det er fortsatt hard konkurranse om oppdragene blant meglerne i Sarpsborg. Det er 8 meglerforretninger som står for 98 % av omsetningene i Sarpsborg kommune. Gledelig er det derfor at Garanti Eiendomsmegling ble den desidert største megleren på omsatte boliger i Sarpsborg kommune. Hele 21 % av omsetningene (uansett type bolig) ble gjennomført gjennom Garanti Eiendomsmegling. Til sammenligning hadde nest største megler en markedsandel på 14 %. Utvikling av solgte boliger i Garanti, SOBBL. Tallene er inkludert salg fra Rakkestad-kontoret med totalt 49 solgte boliger. Antall Antall Antall Antall Antall bolig- og eiendomssalg

5 TEKNISK AVDELING Avdelingen er i hovedsak engasjert med prosjektutvikling av nye prosjekter i alle faser fra reguleringsplaner til ferdigstilling av byggeprosjekter. Avdelingen er også engasjert av flere borettslag til å gjennomføre prosjektledelse på større og mindre rehabiliteringsoppdrag. Teknisk avdeling har også ansvaret for skadebehandling med oppgjør i forsikringsskader for borettslagene, samt vaktmestertjenesten og IT-systemet i SOBBL. ØKONOMI OG FORVALTNING I hovedsak består SOBBLs virksomhet av forretningsførsel og forvaltning av SOBBLs tilknyttede borettslag og andre boligselskaper. Tjenestene er regulert gjennom forretningsføreravtaler. I dette arbeidet inngår bl.a. komplett regnskap og forslag til budsjett, samt koordinering og gjennomføring av generalforsamlinger. SOBBL har hatt mellomregningsordning for våre tilknyttede lag i en årrekke. Styret besluttet å avvikle mellomregningsordningen innen utgangen av 2009, bl.a. på bakgrunn av endrede forutsetninger etter ny lovgivning. Den omfattende sikkerhetsstillelsen for å videreføre ordningen syntes ikke å stå i forhold til nytteverdien for de tilknyttede borettslagene. Alle tilknyttede borettslag fikk i løpet av 2009 opprettet egne bankkonti, samt bistand til å skaffe nødvendig finansiering. Disse endringene medførte at alle forretningsføreravtalene for tilknyttede lag måtte endres. En gjennomgang av samtlige forretningsføreravtaler viste også at det var til dels betydelig ulike vilkår i avtalene for tilnærmet like lag. Samtlige forretningsføreravtaler ble sagt opp sommeren 2009, med tilbud om nye avtaler, der disse forholdene var eliminert. Det var derfor gledelig at samtlige tilknyttede lag inngikk nye forretningsføreravtaler med SOBBL. En annen viktig og ikke minst krevende oppgave er å bistå borettslagenes styrer med råd og veiledning i mange ulike hverdagsproblemer. Online-tjenesten Styreportalen ble lansert i 2009 og stadig flere lag benytter denne tjenesten. Gjennom Styreportalen kan styrene i borettslagene fortløpende finne oppdatert informasjon om blant annet egen økonomi og regnskap. KURS SOBBL har gjennomført følgende opplæringstiltak for styrene i borettslagene: Styrearbeid i praksis 2 kurs med til sammen 60 deltagere. Grunnleggende økonomiforståelse og årsregnskap 2 kurs med til sammen 50 deltagere. Egen samling for styrene i borettslagene i Indre Østfold 65 deltagere. Målet med alle våre kurs og samlinger er å styrke kompetansen for styrene i borettslagene. Høstkonferansen ble avholdt på Laholmen i Strømstad den oktober, med 110 deltagere fra borettslagene. MEDLEMSINFORMASJON I 2009 ble det utgitt et informasjonshefte til samtlige medlemmer. SOBBL har en egen hjemmeside på internett hvor all løpende informasjon blir lagt ut. STYRENDE ORGANER Generalforsamlingen SOBBLs generalforsamling ble avholdt 10. juni 2009 i Filadelfiakirken i Sarpsborg. Det møtte i alt 129 stemmeberettigede delegater. 115 var delegater fra borettslag, og 14 møtte som delegater for våre ikke-boende medlemmer. Styret 2009 var et meget krevende år for SOBBL og mange tilsvarende boligbyggelag i Norge. Flere boligbyggelag i vårt nærområde opplevde økonomiske tap i en slik størrelsesorden at det påvirket deres muligheter for videre drift. Flere lokale boligbyggelag har i denne perioden vedtatt eller gjennomført fusjoner med de store og kapitalsterke boligbyggelagene. SOBBLs styre har lyktes godt med sitt omfattende arbeid for å styrke SOBBL som et selvstendig, lokalt boligbyggelag. For å sikre SOBBLs langsiktige styrke, har styret gjennom 2009 foretatt en rekke beslutninger. Blant disse tiltakene nevnes følgende: Skaffet nødvendig finansiering Avviklet mellomregningsordningen med tilknyttede borettslag Gjennomgått og foretatt nødvendige hjemmelsoverføringer i SOBBLs eiendomsportefølje Avtalt tidligere daglig leders fratredelse Besluttet å overføre eiendomsmeglervirksomheten til nytt, heleid datterselskap Styret har avholdt 11 møter og behandlet i alt 57 saker i Ut over spørsmål knyttet til SOBBLs langsiktige utvikling, har styret i hovedsak behandlet saker vedrørende løpende forretningsdrift, utbyggingsprosjekter, finansiering og investeringer. 5

6 DATTERSELSKAPER SOBBL Eiendom AS SOBBL Eiendom AS er heleid datterselskap av SOBBL. SOBBL Eiendom AS eier: l Kurland bofellesskap - 29 boliger l Valaskjold bofellesskap - 20 boliger l Eplehagen bofellesskap - 16 boliger l Haugeveien 9-6 boliger l Næringsseksjon i tilknytning til Thranesgate borettslag. Hele bygningsmassen er leid ut til Sarpsborg kommune på langtidskontrakter. SOBBL Eiendom AS inngikk i 2009 avtale om å kjøpe 26 boliger under oppføring i boligprosjektet Navestad. Boligene bygges i regi av SOBBL Boliger AS. Ved utgangen av 2009 var det inngått avtale med leietakere for alle boligene. Boligene blir formelt overtatt av SOBBL Eiendom AS i SOBBL Boliger AS SOBBL Boliger AS ble stiftet i 2005 som et utbyggingsselskap på bakgrunn av revidert lov om boligbyggelag og borettslag. Våre byggeprosjekter vil i hovedsak foregå i dette selskapet. DELEIERSKAP Heiergården AS SOBBL eier 33 % av eiendomsselskapet Heiergården AS i Rakkestad. De øvrige aksjeeierne er Marker Sparebank og Rakkestad kommune. Selskapet besitter eiendommen Storgata 18 i Rakkestad, med den hensikt å utvikle denne til forretninger og boliger. Dette arbeidet er ikke igangsatt. Eiendommen er utleid. UTSIKTENE FREMOVER SOBBL er en solid og fremtidsrettet organisasjon. Gjennom en periode preget av store utfordringer for så vel hele bransjen som for SOBBL, har SOBBL styrket sitt fokus på kjernevirksomheten og medlemsarbeidet. Styret er av den oppfatning at SOBBL etter 2009 er godt rustet til å møte fremtidige oppgaver og utfordringer. Styret er innstilt på å fatte alle beslutninger og å gjennomføre de tiltak som måtte vise seg å være nødvendige for å styrke SOBBLs posisjon som et sterkt og selvstendig boligbyggelag med trygg lokal forankring. Styret takker SOBBLs ansatte for god og målrettet engasjement for det året vi har lagt bak oss. Fjellhøyveien 49 AS Selskapet er et heleid datterselskap av SOBBL. Selskapet har hjemmel til en regulert tomt med god beliggenhet ved Hannestad/Tindlund. Formålet er å bygge ut eiendommen iht. gjeldene reguleringsplan. 6

7 Sarpsborg, 19. april 2010 Styret for Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag Dag Bjørgestad Elisabeth Teien Mona Cecilie Løkke Knut Knoll Styreleder Nestleder Styremedlem Styremedlem Mette Nilsberg Olsen John Thune Rolf Bekkstrand Trygve Kristoffersen Styremedlem Styremedlem Ansattes representant Kst. daglig leder Tillitsvalgte i perioden Styret har bestått av: Funksjon Medlem Valgt Varamedlem Valgt Styreleder Dag Bjørgestad Tommy Andre Eriksen 2009 Styremedlem-nestleder Elisabeth Teien Hans Jørgen Gade 2009 Styremedlem Knut Knoll Jan Roger Pettersen 2009 Styremedlem Mette Nilsberg Olsen Bente Holm Sælid 2009 Styremedlem John Thune Lindis Enoksen 2009 Styremedlem Mona Cecilie Løkke 2009 Ansattes representant Rolf Bekkstrand 2008 Jan Eirik Olsen 2008 Første varamedlem møter på alle styremøtene. Valgkomité 2010 Medlemmer Varamedlemmer Mette N. Olsen (styret) Velges av styret Jan Roger Pettersen Britt Monstad Bente Holm Sælid Sølvi Jørgensen 7

8 ÅRSREGNSKAP FOR 2009 RESULTATREGNSKAP Note Driftsinntekter Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Driftskostnader Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Inntekt fra datterselskap Annen finansinntekt Annen finanskostnad Resultat før skattekostnad Årets skattekostnad Årets resultat Overført til egenkapital

9 BALANSE EIENDELER PER 31. DESEMBER Note Eiendeler Anleggsmidler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i datterselskap Investeringer i tilknyttet selskap Investeringer i aksjer og andeler Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Arbeid under utførelse Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler Sum eiendeler

10 BALANSE GJELD OG EGENKAPITAL PER 31.DESEMBER Note Egenkapital og gjeld Egenkapital Innskutt egenkapital Andelskapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Udekket tap Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Utsatt skatt Andre avsetninger for forpliktelser Sum avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Sarpsborg, 19. april 2010 Styret for Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag Dag Bjørgestad Elisabeth Teien Mona Cecilie Løkke Knut Knoll Styreleder Nestleder Styremedlem Styremedlem Mette Nilsberg Olsen John Thune Rolf Bekkstrand Trygve Kristoffersen Styremedlem Styremedlem Ansattes representant Kst. daglig leder 10

11 KONTANTSTRØMOPPSTILLING Likvider tilført/brukt på virksomheten Årsresultat Ordinære avskrivninger /- Endring i utsatt skatt Tilført fra årets virksomhet /- Endringer i beholdninger, kunder og leverandører /- Endringer i andre tidsavgrensningsposter A = Netto likviditetsendring fra virksomheten Likvider tilført/brukt på investeringer Investeringer i varige driftsmidler /- Endringer i andre investeringer B = Netto likviditetsendring fra investeringer Likvider tilført/brukt på finansiering Opptak av ny gjeld (kort- og langsiktig) Nedbetaling av gammel gjeld Innbetaling av egenkapital/nedskrevet tilskudd C = Netto likviditetsendring fra finansiering Likviditetsbeholdning A+B+C Netto endring likvider gjennom året Likviditetsbeholdning

12 NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2009 Note 1 - Regnskapsprinsipper og virkning av eventuell prinsippendring Årsregnskapet er satt opp i samsvar med bestemmelsene i lov om boligbyggelag, regnskapsloven og god regnskapsskikk for øvrige foretak. SOBBL har tidligere fulgt regnskapsreglene for små foretak. Fra og med 2008 følges reglene for øvrige foretak. Det medfører at selskapet og konsernet må følge andre regler for regnskapsføring av pensjonsordninger. Reglene for øvrige foretak krever også at det utarbeides konsernregnskap og kontantstrømoppstilling. Klassifisering og vurdering av balanseposter Eiendeler bestemt for varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de skal tilbakeføres i løpet av ett år etter balansedagen. For gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Eventuell langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres hvis de har en antatt levetid over tre år, og en kostpris som overstiger kr Varige driftsmidler som forringes i verdi, avskrives lineært over forventet økonomisk levetid. Aksjer i datterselskap Kostmetoden er benyttet for investeringer i datterselskaper. Arbeid under utførelse / tomt Arbeid under utførelse og innkjøp av tomter for framtidig utbygging er vurdert til det laveste av anskaffelseskostnad og virkelig verdi. Tidligere har tilsvarende utbygging blitt registrert direkte i det aktuelle borettslag, og således ikke framkommet i SOBBL sin balanse. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er ført opp i balansen etter fradrag for eventuelle avsetninger til forventet tap. Pensjonsforpliktelser Forsikret pensjonsforpliktelse er balanseført. Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser beregnes etter lineær opptjening basert på forventet sluttlønn. Planendringer fordeles over gjenværende opptjeningstid. Arbeidsgiveravgift er inkludert i tallene. Skatter Skatter bokføres når de påløper, dvs. at skattekostnaden er knyttet til det regnskapsmessige resultat før skatt. Som boligbyggelag betaler SOBBL formuesskatt i tillegg til inntektsskatt. Leasingsforpliktelser Selskapets leasingsutgifter blir ført løpende over driften (operasjonell leasing). Fremtidige leasingsforpliktelser fremgår av note 13. Kontantstrømoppstillingen Kontantstrømoppstillingen utarbeides etter den indirekte metoden. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer som umiddelbart og med uvesentlig kursrisiko kan konverteres til kjente kontantbeløp og med forfallsdato kortere enn tre måneder fra anskaffelsesdato. 12

13 Note 2 Driftsinntekter Salgshonorar/gebyrer Inntekter teknisk Forretningsfører inntekter Medlemskontingent Leie inntekter Andre inntekter Prosjekter Sum Note 3 Personalkostnader Datterselskapene har ikke ansatte. Lønnskostnaden er den samme for morselskapet og konsernet Lønnskostnader Folketrygden Pensjonskostnader Andre personalkostander SUM Antall ansatte Ytelse til ledende personer Adm. dir Styret Lønn og andre godtgjørelser Beløpet ovenfor innholder lønn og andre godtgjørelser for tidligere daglig leder 1. halvår 2009, og for konstituert daglig leder 2. halvår Kostnader fratredelse tidligere daglig leder: Tidligere daglig leders fratredelse i sin stilling etter første halvdel 2009 omfatter tilsvarende 1,5 års etterlønn og annen godtgjørelse. Herunder opptjent pensjon for samme periode, samt juridisk bistand og arbeidsgiveravgift. Den totale kostnaden for sluttpakken kr er belastet regnskapet for Revisor Morselskap Konsern Lov pålagt revisjon Teknisk bistand med likningspapirer etc Sum

14 Note 4 - Varige driftsmidler Driftsløsøre Bygninger/Tomt Sum Anskaffelseskost Tilgang Avgang Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger pr Balanseført verdi pr Årets avskrivninger % 0-2% Driftsløsøre Bygninger/Tomt Sum Anskaffelseskost Tilgang Avgang Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger pr Balanseført verdi pr Årets avskrivninger % 0-2% Note 5 - Aksjer i datterselskap Antall aksjer Eierandel Bokførte verdier SOBBL Eiendom AS % SOBBL Boliger AS % Aksjer i datterselskap Note 6 - Aksjer og andeler Eierandel Bokførte verdier Andeler i kontorstiftede borettslag BBL Datakompetanse AS 1,81 % NBBL 1,00 % Garanti BA 2,78 % Heiergården AS 33,33 % Sum aksjer og andeler Note 7 - Arbeide under utførelse / tomter Posten gjelder innkjøpte tomter og prosjektkostnader for fremtidig utvikling. 14

15 Note 8 - Andre fordringer Mellomregning med borettslag Fordring datterselskap Andre fordringer Sum andre fordringer Fordringer og gjeld mellom mor og datter er eliminert i konsernregnskapet. Note 9 Bankinnskudd I posten inngår bundet bankinnskudd for skattetrekk med kr Note 10 Egenkapital Andelskapital Annen EK Sum Egenkapital pr Nytegnet andelskapital Tilbakeført avsetning husleiefond Årets resultat Egenkapital pr Andelskapital Annen EK Sum Egenkapital pr Nytegnet andelskapital Nedskrevet omsorgstilskudd Tilbakeført avsetning husleiefond Årets resultat Egenkapital pr Note 11 - Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser Pensjonsordninger Selskapet har pensjonsordninger for alle ansatte, dels ytelsesbasert, dels innskuddsbasert. Deltagelse i ordningene er avhengig av når ansettelsesforholdet startet. Den ytelsesbaserte ordningen gir rett til definerte fremtidige ytelser, og disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår ved oppnådd pensjonsalder (67 år) og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Beregningen nedenfor omfatter bare den ytelsesbaserte ordningen, og er utarbeidet av selskapets forsikringsselskap. Den baserer seg på de forutsetninger som er gitt i veiledningen fra NRS i august

16 I tillegg til disse forsikringsbaserte ordningene er selskapet også omfattet av AFP-ordningen. Hvor etter de ansatte har rett til å gå av med pensjon når de fyller 62 år. Det ble i februar 2010 vedtatt en ny ordning for avtalefestet pensjon (AFP) som skal gjelde fra og med 2011, og som vil gjelde selskapets ansatte. Det er ingen ansatte i datterselskapene, slik at konsernets pensjonskostnader og forpliktelser er de samme som for morselskapet. Pensjonskostnad Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad på pensjonsforpliktelsen Avkastning på pensjonsmidler netto Periodisert arbeidsgiveravgift Resultatført aktuarielt tap Kostnad ytelsesordninger Kostnad innskuddsbasert ordning Pensjonskostnader Pensjonsforpliktelse Morselskap Påløpte pensjonsforpliktelser (DO) Pensjonsmidler til markedsverdi Påløpte pensjonsforpliktelser (DBO) Arbeidsgiveravgift Ikke resultatført virkning av estimatavvik Netto balanseført pensjonsforpliktelse Antall deltagere i pensjonsordningene: Ytelsesbaserte Aktive Pensjonister Innskuddsbasert Aktive 8 12 Note 12 Langsiktig gjeld, pantstillelser og garantier Morselskap Pantstillelser St. Mariegt. 112 (kontorlokaler) Tunebakken 13A Fjellhøyveien 49 AS Bekkevoll Fordringer Garantiansvar SOBBL Boliger AS Morselskap Gjeld som forfaller mer enn fem år etter regnskapsårets slutt Gjeld til kredittinstitusjoner Pantstillelser Gjeld til kredittinstitusjoner, pantsikret Balanseført verdi av eiendeler stillet som sikkerhet for bygninger og tomter

17 Gjeld som forfaller mer enn fem år etter regnskapsårets slutt Gjeld til kredittinstitusjoner Pantstillelser Gjeld til kredittinstitusjoner, pantsikret Av dette gjelder følgende beløp tilskudd som nedskrives over 20 år over 10 år Balanseført verdi av eiendeler stillet som sikkerhet for bygninger og tomter Note 13 Leasingsforpliktelser Årets leie Rest leie Biler Note 14 Skattekostnad Ordinært resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Midlertidige forskjeller Fremførbart underskudd Sum årets skattegrunnlag Betalbar inntektsskatt Formueskatt i samvirkeforetak Endring utsatt skatt "Regjeringens tiltakspakke" skattefradrag Sum skattekostnad i resultatregnskapet Midlertidige forskjeller Endring Anleggsmidler Omløpsmidler Langsiktig gjeld/avsetninger Gevinst og tapskonto Pensjonsforpliktelser Skattemessig fremførbart underskudd Netto forskjeller Skattereduserende forskjeller som ikke utlignes Sum midlertidige forskjeller Utsatt skatt basert på 28%

18 Endring Anleggsmidler Omløpsmidler Langsiktig gjeld/avsetninger Pensjonsforpliktelser Gevinst og tapskonto Skattemessig fremførbart underskudd Netto forskjeller Skattereduserende forskjeller som ikke utlignes Sum midlertidige forskjeller Utsatt skatt basert på 28% Note 15 Annen kortsiktig gjeld Mellomregning for borettslag Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Ordningen med mellomregning for lagene opphørte Lagene har egne bankkonti etter årsskiftet. Fordringer og gjeld mellom mor og datterselskaper er eliminert i konsernregnskapet. Note 16 Datterselskaper Resultatregnskap SOBBL Boliger AS SOBBL Eiendom AS Driftsinntekter Driftskostnader Driftsresultat Netto finanskostnader (inntekter) Resultat før skattekostnad Skattekostnad Årsresultat Balansen pr SOBBL Boliger AS SOBBL Eiendom AS Anleggsmidler Omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital Avsetning for forpliktelser Langsiktig gjeld Kortsiktigjeld Sum gjeld og egenkapital

19 19

20 Besøksadresse: St. Mariegt. 112, 1725 Sarpsborg Postadresse: Postboks 335, 1702 Sarpsborg Telefon: Fax:

Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag

Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag Styrets årsberetning for 2008 VIRKSOMHETEN Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag (SOBBL) er et samvirkeforetak som har til hovedformål åskaffe boliger til andelseierne gjennom

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag en enkel og bedre hverdag 2012 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2012 VIRKSOMHETEN Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag (SOBBL) er et samvirkeforetak som

Detaljer

en enkel og bedre hverdag 2010 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag

en enkel og bedre hverdag 2010 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag en enkel og bedre hverdag 2010 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag ÅRSBERETNING FOR 2010 VIRKSOMHETEN Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag (SOBBL) er et samvirkeforetak som har til

Detaljer

Årsberetning og regnskap

Årsberetning og regnskap Årsberetning og regnskap 2007 Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag Styrets årsberetning for 2007 VIRKSOMHETEN SOBBL ble etablert i 1946 og har gjennom 61 år utviklet og bygget over 5 500 boliger i Sarpsborg

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag en enkel og bedre hverdag 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2013 Vi seiler i medvind. 2013 har vært et godt år for SOBBL. Nå heiser vi seilet igjen,

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2013 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2012 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor RESULTATREGNSKAP DnR DnRS Noter 2004 2003 2004 2003 Medlemskontingent/Serviceavgift 4 813 283 4 678 486 13 938 519 13 611 895 Salgsinntekt

Detaljer

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 31.12.2005 Regnskap Regnskap Note 31.12.2005 31.12.2004 DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning 1 230 129 993 749 Driftstilskudd 12 626 910 13 175 521 Andre driftsinntekter 198 923 44 040 SUM

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Sørfold Kraftlag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salg energi/overføring 20 347 271 22 076 891 Salg installasjon 8 682 761 9 720 904 Annen driftsinntekt 381 658 981

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 8 1 017 924 895 015 Sum driftsinntekter 1 017 924 895 015 Varekostnad 0 15 346

Detaljer

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av overføringstjenester skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 968 349 627 Organisasjonsform: Stiftelse Foretaksnavn: STIFTELSEN BETANIEN BERGEN Forretningsadresse: Vestlundveien

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004

note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004 Mosjøen og Omegn Boligbyggelag note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004 INNTEKTER Inntekter fra tekn. tjenester 150,342 110,170 96,000 117,600 Forretningsførerhonorar

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for IF Kilkameratene Foretaksnr. 983335802 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 698 392 807 589 Annen driftsinntekt 1 132 169

Detaljer

Stiftelsen Festspillene i Bergen Noter til regnskap 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge. Hovedregel for vurdering og klassifisering

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2014 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2016 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salgsinntekt 144 201 135 657 Sum driftsinntekter 144

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Resultatregnskap. Normisjon Region Østfold

Resultatregnskap. Normisjon Region Østfold Resultatregnskap Normisjon Region Østfold Note 29 28 Salgsinntekter 4.235.563 3.963.665 Gaver 4.982.23 4.151.491 Messer, bassarer og lotteri 557.367 166.997 Tilskudd 149.13 124.122 Andre driftsinntekter

Detaljer

Konsernregnskap UNIRAND AS

Konsernregnskap UNIRAND AS 2006 Resultatregnskap MORSELSKAP 2005 2006 NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2006-10 193 398 000 Annen driftsinntekt 78 532 365-10 193 398 000 Sum driftsinntekter 78 532 365 277 385 274 787 2 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning. Soon Vision SA. Org.

Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning. Soon Vision SA. Org. Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Byrået i Son AS Autorisert Regnskapsførerselskap - Org.nr: 857 596 552 Tel: +47 6598 3000

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952 RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 3 579 640 2 855 594 Gaver 3 918 794 4 712 576 Messer, basarer og lotteri 44 360 59 423 Tilskudd 548 798

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 12 3 999 183 3 578 510 Gaver 4 001 971 5 473 824 Messer, basarer og lotteri 11 139 49 905 Tilskudd 503

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2016 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 998 415 780 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FILAGO AS Forretningsadresse: Kjelsåsveien 160 0491 OSLO

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Markus Data AS Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Årsberetning Årsregnskap Konsernoppgjør Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noteopplysninger Revisjonsberetning ÅRSBERETNING FOR 2004

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 974 526 441 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORDIC HALIBUT AS Forretningsadresse: Strandgaten 223

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer