REFERAT Fra Landsstyremøte fredag 18. september 1998 kl avholdt på Fredrikstad brannstasjon. Thor Kristiansen Ole Valen Pål Madsen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REFERAT Fra Landsstyremøte fredag 18. september 1998 kl. 10.00 15.00 avholdt på Fredrikstad brannstasjon. Thor Kristiansen Ole Valen Pål Madsen"

Transkript

1 REFERAT Fra Landsstyremøte fredag 18. september 1998 kl avholdt på Fredrikstad brannstasjon Til stede: Lasse Hermansen, leder Forfall: Dag Myhr Stig H. Wang Grete Rugland Are Olimb Einar Bråstad Per-Olav Hjelstad Terje Sedal Thor Kristiansen Ole Valen Pål Madsen SAKSLISTE: 1 Konstituering av nytt styre, arbeidsfordeling og administrasjon. 2 Godkjenning av referat fra forrige møte. 3 Skriv ut / inn. 4 Status for stiftelser og oppfølging av lokale fellesutvalg. 5 Økonomisk rapport og oppfølging økonomisk. 6 Fagmerking / uniformering henvendelse fra PMT. 7 Leders organisasjonsreise i Nord-Trøndelag og Nordland uke Oppnevning av prosjektgrupper. 9 Oppnevning av faglige observatører i Landsstyreperioden. 10 Høringer, utredninger og uttalelser. 11 Ambulansekonferanse på Bolkesjø. 12 Møter med departementer, direktorater og fagforeninger. 13 Eventuelt. Lasse Hermansen ønsket alle velkommen til det første styremøte etter Landsmøtets avvikling på Politihøgskolen i Oslo. Han ga en kort redegjørelse for møtet med de lokale fellesutvalgene i Østfold - Sarpsborg, Moss, Halden og Indre Østfold som ble avholdt kvelden før. Han ønsket dem velkommen som observatører til møtet. Det ble foretatt en presentasjonsrunde blant de fremmøtte.

2 SAK 1 KONSTITUERING AV NYTT STYRE, ARBEIDSFORDELING OG ADMINISTRASJON Lederen orienterte om styrets arbeidsutvalg. Dette ville bestå av leder, nestleder, økonomiansvarlig og sekretær. Dette utvalget vil møtes oftere for gjennomgang av post, skriv etc. og forberede styremøtene. Da sekretariatsfunksjonen i vesentlig grad blir utført fra sekretærens privatadresse, og denne oppgaven har økt betraktelig ved det store antall nystiftede fellesutvalg, anmodet lederen om at UF - Norge kjøper inn egen telefaks. I denne sammenheng ble det foreslått at sekretæren også burde få lagt inn ISDN-linje med henblikk på å ha telefaks og i tilknytning til sin PC. Det kjøpes inn telefaks til sekretariatet for UF - Norge. Det legges også opp til å skaffe en adresse til UF - Norge. SAK 2 GODKJENNING AV REFERAT FRA FORRIGE MØTE Referatet fra styremøtet på Sæter Gård - Kongsvinger ble tatt opp. Det fremkom ingen merknader til dette. Godkjent. SAK 3 SKRIV UT / INN Leder foretok en generell gjennomgang av skriv inn og ut til UF - Norge. Spesielle skriv sendes ut som vedlegg til referater eller i egen forsendelse, med henblikk på at sakene tas opp på styremøter. Det er sendt ut en del disketter med orientering om UF - Norge til lokalavdelingene. Det er også sendt utredninger om uniformssaken til DBE og Statens Helsetilsyn. Til etterretning. SAK 4 STATUS FOR STIFTELSER OG OPPFØLGING AV LOKALE FELLESUTVALG Det er kommet flere nye fellesutvalg siden Landsmøtet. Leder utarbeider en oversikt sammen med sekretær og legger frem en oversikt over samtlige lokale avdelinger på neste møte. De legger frem forslag til oppfølgingsansvar for styrets medlemmer. Forslaget godkjennes.

3 SAK 5 ØKONOMISK RAPPORT OG OPPFØLGING ØKONOMISK Are Olimb foretok en gjennomgang av økonomisk status for Landsstyret. Den økonomiske situasjonen er for øyeblikket tilfredsstillende. Det ble lagt frem forslag om at det lages en handlingsplan for hvordan innkomne midler skal benyttes av Landsstyret. En slik plan vil være et godt tiltak med henblikk på senere å be om økonomisk støtte til UF - Norge. Arbeidsutvalget legger frem forslag til økonomisk handlingsplan for perioden så snart som mulig. SAK 6 FAGMERKING / UNIFORMERING HENVENDELSE FRA PMT Ole Valen redegjorde for møte mellom UF - Norge og Politiets Materielltjeneste (PMT). PMT har skrevet brev til UF - Norge om saken. Der pekes det på at det er noe usikkerhet forbundet med hvordan fremtidig uniformering vil være for lokale brannvesen. PMT slutter seg i utgangspunktet til forslaget om fagmerking for utrykningspersonell. PMT og UF - Norge vil fremover arbeide om uniformsutforming i forhold til en enhetlig fagmerking på utrykningspersonell. De vil i fellesskap arbeide for at denne typen fagmerking kan reguleres i en forskrift. SAK 7 LEDERS ORGANISASJONSREISE I NORD-TRØNDELAG OG NORDLAND UKE 35 Lasse Hermansen redegjorde for sin reise i Nord-Trøndelag og Nordland i uke 35. Han ga uttrykk for at de små enhetene fungerte godt og at det var viktig at de tre utrykningsetatene innen mindre områder holdt seg innenfor sine lokale områder med henblikk på en best mulig kommunikasjon. Han lager et eget skriv om reisen. Til etterretning. SAK 8 OPPNEVNING AV PROSJEKTGRUPPER Leder gikk gjennom forslaget til opprettelse av forskjellige faggrupper innen UF - Norge. Han viste til debatten fra styremøtet på Kongsvinger og redegjørelsen fra Landsmøtet. Styrets medlemmer oppnevnes som kontaktpersoner og ansvarlige for de respektive gruppene. De må selv ta opp saker som er av aktualitet for de respektive gruppene. Det var ønskelig at de fleste gruppene kunne konstituere seg selv og ha et møte på nyttår. Gruppe Ansvarlig

4 1 Organisasjonsgruppe Stig H. Wang 2 Informasjonsgruppe Dag Myhr 3 Erfaringsgruppe Per-Olav Hjelstad 4 Førstehjelp / akuttmedisin Bjørn O. Pedersen 5 Tunellgruppe Lasse Hermansen 6 Sambandsgruppe Lasse Hermansen 7 Fagmerking / brannvesen Are Olimb 8 Ledermerking / uniformering ambulansetj. Ronald Rolfsen, Akershus ambulansetjeneste 9 Kontaktmøter Styret Godkjennes SAK 9 OPPNEVNING AV FAGLIGE OBSERVATØRER I LANDSSTYREPERIODEN Det skal i henhold til vedtektene oppnevnes faglig observatører til UF - Norge fra hver av de tre representerte faggrener. Disse skal oppnevnes med personlig varamenn. Følgende personer er oppnevnt med personlige varamenn: Politi: Ole Valen - HVO-P/L Geir Wingereid Skien politidistrikt Ambulanse: Pål Madsen sjefslege NLA Jon- Erik Steen Hansen seksjonsoverlege Vestfold sentralsykehus Brann: Harald Haslie overbrannmester Bjørn Ove Pedersen - brannkonstabel Nedre Romerike brann- og Moss brannvesen Redningsvesen Til etterretning SAK 10 HØRINGER, UTREDNINGER OG UTTALELSER Leder gjennomgikk høringer som har kommet UF - Norge i hende. Enkelte er det svart på, men det er andre som er kommet som nye NOU er. To av disse har svarfrist innen Styret besluttet at følgende arbeidsgrupper oppnevnes: Luftambulansetjenesten: Jon-Erik Steen Hansen, Einar Bråstad, Per-Olav Hjelstad Akuttmedisinsk beredskap: Terje Sedal, Pål Madsen, Grete Rugland. Brannvesenet oppnevner egen representant senere. Lasse Hermansen søker å finne ut nærmere omkring en mulig høring i forhold til «Handsfree» mobiltelefon. Stig H. Wang sjekker status angående prikkbelastning av førerkort. Til etterretning

5 SAK 11 AMBULANSEKONFERANSE PÅ BOLKESJØ Leder orienterte om den kommende konferansen på Bolkesjø. Han oppfordret de av styrets medlemmer som hadde anledning til å komme dit. Til orientering SAK 12 MØTER MED DEPARTEMENTER, DIREKTORATER OG FAGFORENINGER Styret / arbeidsutvalget følger opp tidligere års praksis, og kontakter offentlige og kommunale myndigheter med henblikk på å presentere UF - Norge. Det ble pekt på at det ville være fornuftig å opprette kontakt med Kommunenes Sentralforbund fremfor Statens Helsetilsyn. Det ble presisert at denne oppfølgingen burde finne sted der det var nødvendig i forhold til saker som var av aktualitet for de respektive myndigheter. Arbeidsutvalget må også søke å finne nye aktuelle aktører, som eventuelle sentrale arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjoner som har tilknytning til den profesjonelle utrykningstjenesten. Styret følger opp anmodningen om å knytte nye kontakter. EVENTUELT Per-Olav Hjelstad tok opp forholdet omkring bistand til utenlandske kolleger innen brannvesenet. Avlagt materiell kunne sendes til utlandet. Han nevnte spesielt enkelte land i det tidligere Øst-Europa som aktuelle mottakere. Han lager eget skriv om saken. Egen sak på senere styremøte. Pål Madsen tok opp bruken av helikopter i forbindelse med konkrete redningsaksjoner. UF - Norge tar opp saken på senere styremøte med henblikk på å tilskrive sentrale myndigheter. Han tok også opp saken omkring redningshelikopter i Oslofjord-området. Saken er ikke ferdigbehandlet, men det kan tyde på at det muligens blir base på Rygge flystasjon. Are Olimb tok opp sak angående tur til København i regi av UF - Norge med henblikk på å samordne aktuelt tidspunkt for lokale avdelinger. Den enkelte avdeling bestiller selv i forhold til egne medlemmer, men tiltaket koordineres sentralt, med henblikk på pris. Egen sak i forhold til økonomisk handlingsplan på senere styremøte. Neste styremøte blir 16. desember kl Sted meddeles senere. SHW/ref.

Til stede: PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE. LANDSMØTE Onsdag 19. MAI 2010 På Oscarsborg Festning, Drøbakk.

Til stede: PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE. LANDSMØTE Onsdag 19. MAI 2010 På Oscarsborg Festning, Drøbakk. PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG NORGE LANDSMØTE Onsdag 19. MAI 2010 På Oscarsborg Festning, Drøbakk. Til stede: Per Henrik Bykvist Tom LØvskogen SteinOlaf RØberg Terje Horten Håkon Sæves

Detaljer

UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE

UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE TORSDAG 4. MAI 2006 PÅ SIVILFORSVARETS LEIR STARUM VED GJØVIK. Delegater med stemmerett: Oddvar Berg, UF-Øvre Hallingdal Stein Dølplass,

Detaljer

Referat fra styremøte i ØRU 14. juni 2013 Tid: Kl 1030-1400 Sted: Tunet

Referat fra styremøte i ØRU 14. juni 2013 Tid: Kl 1030-1400 Sted: Tunet ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 9. august 2013 Referat fra styremøte i ØRU 14. juni 2013

Detaljer

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18 ELEVRÅDSVEILEDER Kjære elevråd...2 Elevrådsarbeid...3 Kapittel 9a i opplæringsloven Elevenes arbeidsmiljølov...3 Skoleutvalget...3 Skolemiljøutvalget...3 Tillitseleven...3 Drift av elevrådet...4 Elevrådstyret...5

Detaljer

Referat. Møte i styret for Felles studentsystem 6. september 2013

Referat. Møte i styret for Felles studentsystem 6. september 2013 Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no Referat Møte i styret

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 27.08.2008 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Vedtekter for Diabetesforbundet

Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtatt på landsmøtet 2000 Sist revidert på landsmøtet 19.-21.oktober 2012 1 KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 4 1 Navn... 4 2 Formål... 4 3 Medlemskap... 4 KAPITTEL

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy.

PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy. Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy. Tilstede: Forfall: Trond Iversen, Monica Rakvåg, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

Møtereferat Representantskapsmøte i Faglig Forum Tid: 14.-15. november 2007. Sted: Scandic Byporten Hotell, Oslo

Møtereferat Representantskapsmøte i Faglig Forum Tid: 14.-15. november 2007. Sted: Scandic Byporten Hotell, Oslo Møtereferat Representantskapsmøte i Faglig Forum Tid: 14.-15. november 2007. Sted: Scandic Byporten Hotell, Oslo Representanter tilstede: Hans Georg Nesjø (Sør-Trøndelag FF), Hans Georg Slettvold (Finnmark

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF 20. JUNI 2011

INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF 20. JUNI 2011 Til medlemmene i styret for Helse Møre og Romsdal HF Dykkar ref: Vår ref: Ark. 012 gen/- Dato 10.06.11 INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF 20. JUNI 2011 Vi kallar med dette inn til styremøte

Detaljer

Referat: ØRU styremøte 6. mars 2009 kl 09.00-1300:

Referat: ØRU styremøte 6. mars 2009 kl 09.00-1300: Referat: ØRU styremøte 6. mars 2009 kl 09.00-1300: Dagsorden: Sak nr. 15/09 Referat fra siste styremøte 6. februar 08 Sak nr. 16/09 Referat fra siste rådmannsmøte 27. februar 2009 Sak nr. 17/09 World Gymnaestrada

Detaljer

Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage

Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage ELEVRÅDSVEILEDER 1 2 Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage INNHOLD Kjære elevråd...4 Elevrådsarbeid...5 Kapittel

Detaljer

Innhold 1 GENERELT... 7

Innhold 1 GENERELT... 7 1 1 Forord Tillitsmannsordningen i Forsvaret (TMO) har, etter etableringen i sin moderne form i 1972, utviklet seg til en verdifull samarbeidsordning mellom de vernepliktige inne til førstegangstjeneste

Detaljer

FYLKESKOMMUNENS DELTAGELSE I FORSKNINGSVIRKSOMHETEN VED SINTEF UNIMED

FYLKESKOMMUNENS DELTAGELSE I FORSKNINGSVIRKSOMHETEN VED SINTEF UNIMED FYLKESKOMMUNENS DELTAGELSE I FORSKNINGSVIRKSOMHETEN VED SINTEF UNIMED INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammendrag... 1 2. Innledning... 3 2.1 Bakgrunn... 3 2.2 Formål... 3 2.3 Mål... 3 3. SINTEF Unimed... 4 4. Gjennomføring...

Detaljer

Nasjonalt Redningsfaglig Råd

Nasjonalt Redningsfaglig Råd Møtereferat, 27. 28. mars 2012 Radisson Pak Inn, Gardermoen Start: 27.03 kl. 11.30 Slutt: 28.03 kl. 13.00 Tilstede var representanter fra: Hovedredningssentralen Sør Norge, Helsedirektoratet, Norsk Luftambulanse,

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 10.09.2012 Tid: Kl. 17.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Redegjørelse fra varslerne om MVA- fordelingssaken i Norges Velforbund.

Redegjørelse fra varslerne om MVA- fordelingssaken i Norges Velforbund. Redegjørelse fra varslerne om MVA- fordelingssaken i Norges Velforbund. På vegne av varslerne i Norges Velforbund i den såkalte moms saken ønskes det å redegjøre for noen sentrale forhold. Bakgrunnen for

Detaljer

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning. REFERAT NRT-møte 2/10 20. - 21. oktober, Høgskolen i Østfold

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning. REFERAT NRT-møte 2/10 20. - 21. oktober, Høgskolen i Østfold Nasjonalt råd for teknologisk utdanning REFERAT NRT-møte 2/10 20. - 21. oktober, Høgskolen i Østfold Deltagerliste, se vedlegg 1 Program, se vedlegg 2 SAKLISTE: NRT-sak 19/10 Godkjenning av innkalling

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990 VEDTEKTER MED RETNINGSLINJER for Stiftet 18. desember 1990 Vedtekter vedtatt av Årsmøtet 9. mars 2002 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2006 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2008 Retningslinjer vedtatt av

Detaljer

Styremøte 10. april 2012

Styremøte 10. april 2012 Styremøte 10. april 2012 Tilstede: Line Orlund, Aud Perly Undheim (per telefon), Tone Granli, Ørjan Moss, Ingunn Terjesen. Nancy Sveen var tilstede under sak 5, 8, 9, 10, 12 og 13. Faste poster: A) Godkjenning

Detaljer

MØTEINNKALLING. Det blir orientering og omvisning på Brekkåsen i forkant av ordinær saksbehandling

MØTEINNKALLING. Det blir orientering og omvisning på Brekkåsen i forkant av ordinær saksbehandling MØTEINNKALLING Utvalg Møtedato Møtested : KONTROLLUTVALGET : 09.06.2008 15.00 OBS: merk tid : Brekkåsen skole Sakliste: SAK 20/2008 SAK 21/2008 SAK 22/2008 SAK 23/2008 SAK 24/2008 SAK 25/2008 GODKJENNING

Detaljer

Hovedstyret. 22/10 Referatsaker / innkomne skriv

Hovedstyret. 22/10 Referatsaker / innkomne skriv MØTEBOK - HOVEDSTYREMØTE NR. 3-2010 Hovedstyret Sted: Justissektorens kurs og Øvingssenter, Stavern Tid: 11.06.2010 Til stede: Leder: Tove Dreierstad TD Styremedlem: Olav Østborg OØ Styremedlem: Mick Sheard

Detaljer

Referat Administrativt samarbeidsutvalg i Østfold

Referat Administrativt samarbeidsutvalg i Østfold Side 1 av 9 Tid Torsdag 6. november 2014 kl. 10.00 til 14.00 Sted Møterom Borregaard, Kalnes Sarpsborg Tilstede fra kommunene: Faste medlemmer: Varamedlemmer: Kjersti Gjøsund (leder) Nina Mikkelsen Jon

Detaljer

VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10

VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10 VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10 Innholdsfortegnelse Hakavik vel, vedtekter 2007-2010 1 Vedtekter for Hakavik vel 1. DEFINISJON Hakavik vel er en partipolitisk nøytral lokal sammenslutning

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Frøya kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Frøya kommune Arkivsak: Møtedato/tid: 10.09.2014, kl. 09:00 Møtested: Kommunestyresalen, herredshuset Møtedeltakere: Johan G. Foss, leder Jarl Arthur Dyrvik, nestleder

Detaljer

Vedtekter for Lederne Gjeldende fra 1. januar 2015

Vedtekter for Lederne Gjeldende fra 1. januar 2015 Vedtekter for Lederne Gjeldende fra 1. januar 2015 Innhold 1 Ledernes formål 2 Medlemmer 3 Kontingent 4 Organisasjon 5 Lokale organisasjonsledd 6 Sentrale organisasjonsledd 7 Valgbarhet og valg 8 Vedtak

Detaljer

GRATIS SKOLE? Egenbetaling i grunnskolen

GRATIS SKOLE? Egenbetaling i grunnskolen GRATIS SKOLE? Egenbetaling i grunnskolen Forvaltningsrevisjon Gjennomført 08.2001 12.2001 Morten Mjølsnes Ingrid Sperre Saunes fagansvarlig for forvaltningsrevisjon Vera Hovelsen Bærum kommunerevisjon,

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Landsmøtet 2011 vedtok å opprette et utvalg med følgende mandat: «Det skal nedsettes et organisasjonsutvalg

Detaljer

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Til Medlemmer av Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Observatører i Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Kopi til Varamedlemmer i Nasjonalt råd for teknologisk

Detaljer