Trekkeier. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 21

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Trekkeier. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 21"

Transkript

1 Innhold Trekkeier... 2 Bruk av trekkeiere... 2 Oppsett på trekkart... 2 Bedriftskontering... 3 Trekkeier type... 4 Fagforening... 4 Kommuner... 4 Ekstern / Intern trekkeier... 5 KID ved betaling til trekkeiere... 6 Trekkeiere... 6 Lønnsart... 7 Registrering... 7 Import transer... 8 Bankliste med KID-informasjon... 8 Rapporter trekkeiere... 9 Uten fil og posteringer... 9 Trekkeier... 9 Fagforeningstrekk...10 Dann utbetaling / regnskapsposteringer...10 Kontrollrapport skatt...11 Sluttvederlag, O/U fond og AFP...11 Arb.givers andel pensjon...13 Terminoppgjør...13 Terminrapport...13 Påleggstrekk...13 Annen maskinell rapportering...16 Sykepleierforbundet...16 Postkom...18 Utbetaling trekkeiere...18 Trekkeier med utbetaling i lønnskjøring...18 Trekkeier med utbetaling i trekkeierkjøring...19 Trekkeier med avsetning og utbetaling i trekkeierkjøring...20 Kontering utbetaling trekkeiere...21 Utbetaling via trekkeierkjøring...21 Utbetaling uten avsetning i egen kjøring...21 Utbetaling med avsetning i egen kjøring...21 Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 21

2 Trekkeier Det er normalt to behov som skal dekkes i forbindelse med utbetaling til trekkeiere. I begge tilfeller trekkes den ansatte i lønnsberegningen. utbetaling samtidig med lønnsutbetaling utbetaling via trekkeierkjøring Bruk av trekkeiere Trekk konteres normalt til en konto for skyldig trekkeier, og som andre trekk godskrives de bank. Ved utbetaling godskrives gjeldskontoen og belastes bank. En trekkeier er den som skal ha utbetalt trekk som er foretatt. Trekkeierkartoteket inneholder opplysninger om navn, adresse og kontonummer for den som skal motta trekket. Eksempel på bruk av trekkeiere Forskuddstrekk. Den enkelte kommune ligger i systemet som eier av forskuddstrekk. Skattekommune registreres på den ansatte. Bidragstrekk. Bidragsfogd legges inn som trekkeier på trekkart eller trans. Fagforeningstrekk. De ansattes fagforeninger legges inn som trekkeiere. Inkassotrekk Interne trekk Trekkeiere kan brukes til interne og eksterne mottakere. Oppsett på trekkart Følgende forutsetninger må være tilstede: trekkart art utbetales trekktype forskjellig fra 0 trekkeier angitt enten på art eller på transaksjon, eller trekkeier angitt på ansatt for fagforeningstrekk (fagforeningsnummer 1 eller 2) Ajourhold faste opplysninger Lønn- og Trekk-arter Kontering/Diverse Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 2 av 21

3 Utbetales Trekkarten må foreta trekk Trekktyper for utbetaling Følgende trekktyper gir mulighet for utbetaling til trekkeier enten samtidig med lønnsutbetaling, eller gjennom trekkeierkjøring 02 Fagforeningstrekk fradragsberettiget 03 Fagforeningstrekk ikke fradragsberettiget 11 Trekk for utbetaling 12 Fagforeningstrekk uten oppdatering av akkumulator Bedriftskontering System kan foreta avsetning av trekk til egen bankkonto. System vedlikehold System parameter Avsetning/Diverse Avsetning trekkeiere Det er uvanlig å avsette trekk til trekkeiere på egen bankkonto. I tilfelle må du også oppgi bankkontonummer likviditet. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 3 av 21

4 Trekkeier type Fagforening Kontering på trekkeier For at utbetaling og / eller avsetning skal skje må kontering av trekkeier styres fra Kontering på trekkeier ved verdien 1 TrEierKont styres fra tr.eier hvis oppgitt. Fagforeninger opprettes som egne trekkeiere med trekktype = 1. Trekkeiere opprettet med trekktype = 1 blir rapportert som fagforening. Legg inn regler for beregning av trekket med eventuelt minimum og maksimumsbeløp. Oppsett om kontering og betaling, se eget avsnitt nedenfor. Kommuner Kommuner er opprettet som trekkeiere med trekktype = 2. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 4 av 21

5 Sone for beregning av arbeidsgiveravgift er tidsstyrt, og kan ajourholdes ved endring. I tillegg inneholder kommunen bankkonto for innbetaling av skattetrekk samt navn på Skattekontor. En kommune kan ha felles skattekontor med andre kommuner. Bankkonto og navn på skattekontor benyttes i danning av betalingsinformasjon ved tilbakemelding fra Altinn. Ekstern / Intern trekkeier Trekkeiere med trekktype med verdi 3 og 4 er forbeholdt interne og eksterne trekkeiere. I trekkeierrapportering er det ingen skille mellom intern eller ekstern trekkeier. I eksemplet ovenfor betales trekket videre direkte sammen lønnsutbetalingen. Oppsett om kontering og betaling, se eget avsnitt nedenfor. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 5 av 21

6 KID ved betaling til trekkeiere Du kan angi KID på betalinger til trekkeiere. Hvis du skal betale med KID må trekkeieren være merket og du angir KID-nummer på trekktransaksjonen, eller kid-nummer kan være fast for trekkeier. Du skal ikke benytte KID ved registrering av påleggstrekk (restskatt) til skatteoppkreveren. Betaling kan dannes i lønnskjøring eller ved danning av utbetalingsfil i trekkeierkjøring. KID-nummer kan brukes både ved betaling via BBS og Telebank. Trekkeiere I menyvalg Ajourhold faste opplysninger Trekkeiere angir du om du kan benytte KID ved betaling på denne trekkeiereren. Når KID-nummer benyttes på betalingen må utbetaling skje enkeltvis, ingen akkumulering ved utbetaling når du registrerer KID på transaksjonen. Angir du Fast KID på trekkeier skal det være Akkumulering ved utbetaling. For trekkeiere hvor fast KID er angitt, kan du ikke overstyre denne på transaksjonsnivå. For Kommuner skatteoppkrevere - skal det være akkumulering ved betaling, med andre ord trekkeier skal ikke ha KIDinformasjon. Her legges denne informasjon på ved danning av utbetalinger ved kjøring av terminrapport for påleggstrekket. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 6 av 21

7 Se eget avsnitt vedrørende terminrapportering. Lønnsart På lønnsarten merker du masken KID. Registrering Når du registrerer trekket angir du referansen i feltet KID. Ved registrering gjøres oppslag mot trekkeier om KID skal registreres, og det foretas kontroll (modulus og lengde) av inntastet verdi. For trekkeier med fast KID arves denne ned på transaksjonen, og den kan ikke overstyres. Du skal ikke benytte KID ved registrering av påleggstrekk (restskatt) til skatteoppkreveren. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 7 av 21

8 Import transer KID-nummer kan importeres både til faste eller variable transaksjoner. Feltet er definert alfanumerisk med maksimal lengde 25 posisjoner. Bankliste med KID-informasjon Ved betaling vises KID slik: Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 8 av 21

9 Rapporter trekkeiere Uten fil og posteringer Uten danning av utbetalingsfil / regnskapsposteringer Rapporter Trekkeierrapport Rapporter Trekkeier Trekkeierrapportene dannes og sendes trekkeier, så snart som mulig for å være en spesifikasjon av overført trekk. Rapporten har navn og adresseinformasjon tilpasset vinduskonvolutt. Du kan sende rapporten som vedlegg til mail ved å krysse av for Send epost-rapporter. På trekkeier legger du inn epost-adresse og krysser av for Send epost rapport. For trekkeiere som ikke er merket med sending av epost dannes papirrapport. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 9 av 21

10 Fagforeningstrekk Informasjon må være registrert på de ansatte som er tilknyttet fagforeninger og skal trekkes for kontingent. Dette utføres ved å registrere en fast transaksjon for trekket, samt å legge inn informasjon i Ansattkartoteket for de ansatte som dette omfatter. I tillegg til at fagforeningstrekk må registreres som fast transaksjon på den ansatte, kan den ansattes medlemsnummer legges inn. Systemet har mulighet for autogenerering av fagforeningstrekk. Grunnlaget for rapporten er trekk som er foretatt gjennom de enkelte lønnskjøringer i perioden som rapporten omfatter. Alle lønnskjøringer som skal danne grunnlag for trekket må være kjørt før rapporten kjøres. Ved kjøring av rapporten, kan det dannes transaksjoner og kvitteringsliste til regnskap dersom dette er bestilt. Det vil også dannes transaksjoner for utbetalingen via BBS /Telebank dersom dette er bestilt. I motsatt fall må banklisten brukes som grunnlag for betaling til hver enkelt fagforening. Utskrift fagforeningstrekk Rapporten er oppdelt i egne seksjoner for hver fagforening. For hver fagforening er trekk spesifisert pr. ansatt. Det er mulig å kjøre ut fagforeningsliste Alfabetisk liste fagforening. Dann utbetaling / regnskapsposteringer Ved kjøring av trekkeierrapportene kan det dannes fil til utbetaling og til regnskap. Rapporter Kryss av for Utbetaling og regnskap. Denne metoden anbefales dersom du kjører flere kjøringer i måneden, for eksempel avlønning hver 14.dag. Du kan utbetale Trekkeiere og Fagforeninger. Ved bare en lønnskjøring i måneden er det enklere å betale trekket samtidig med lønnskjøringen. Kjøringen danner poster for overføring bank og regnskap, som vanlig lønnskjøring. Informasjon om jobben kan leses i statusvindu. Dette kan, om ønskelig, kopieres og limes inn som dokumentasjon. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 10 av 21

11 Kontrollrapport skatt Du kan ikke foreta utplukk når du har krysset av for transer til utbetaling og regnskap. For å ta en enkel kontroll på hva som er trukket i skatt kan denne rapporten kjøres ut. Rapporten er spesifisert på kommunenummer og ansatt, og kan være til hjelp ved ukjent kommune og negative beløp. Sluttvederlag, O/U fond og AFP Fellesordningene som Avtalefestet pensjon (AFP), Sluttvederlagsordningen og Opplysnings- og Utviklingsfondet (O/U-fond) blir behandlet under ett. Avtalene vedrører fond som både arbeidstaker og arbeidsgiver i medlemsbedriftene skal innbetale til. I dette kapitlet beskrives hva som kreves for at det skal foretas trekk. AFP er kun arbeidsgivers andel. Beregning av arbeidstakers andel Registreres som en fast transaksjon med trekkbeløp pr. kjøring. Beløp som trekkes på ansatt påvirker ikke beløpet bedriften skal betale. Beregning av arbeidsgivers andel Beregning av arbeidsgivers andel skjer i lønnskjøringen og betales ut i trekkeierrapport. 1 Opplysninger i sluttvederlagskode Om den ansatte er med i ordningen eller ikke registreres på i vedlikehold person. Disse kodene er gyldige: 0 Ikke med i noen av ordningene. 1 Med i sluttvederlagsordningen. 2 Med i oppl. og utv.-fondsordningen. 3 Med i begge ordningene. 4 Med i AFP (AvtaleFestet Pensjon). 5 Med i sluttvederlagsordningen + AFP. 6 Med i oppl. og utv.-fondsordningen + AFP. 7 Med i begge ordningene + AFP. 2. Felt i bedriftskartoteket 3. Konti i bedriftskartoteket Drifts- Finanskonti Sluttvederlag O/U-fond Avtalefestet pensjon Avtalefestet pensjon Disse konti kommer ut på Kontosammendrag del Beregning av premiebeløp Premiebeløpet kan beregnes på følgende måte: Premiebeløp avhengig av arbeidstid pr. uke. Denne metoden henter premiebeløpet avhengig av arbeidstid pr. uke for person. Vi anbefaler at kortvarige endringer i arbeidstiden ikke oppdateres. Det kan defineres inntil 3 intervaller (grupper). Timetallet i de forskjellige gruppene er felles for AFP, Sluttvederlag og Opplysnings- og utviklingsfond. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 11 av 21

12 Beregning premiebeløp AFP etter nye regler I beregning av avsetning benyttes lønn i perioden, for lønnsarter som er merket å inngå i grunnlag AFP, omregnet til lønn per år maksimert mot 7,1 G og redusert med 1 G. Prosentsats hentes fra systemparameter, initiert til 1,4%. Denne kan endres dersom avsatt beløp avviker vesentlig fra mottatt faktura. Avsetning beregnes til og med det år arbeidstaker fyller 61 år. Avsetning har egne konteringskoder, og spesifiseres på egen linje på rapporten. Bedrifter som tiltrår ordning etter skal sjekke av felt under systemparameter. For firma som har tiltrådd ordning før dette beregnes avsetning for begge ordninger. Det er kode på den ansatte som avgjør om det skal beregnes avsetning for den enkelte ansatte. Styreinformasjon vedlikeholdes i Systemparameter Satser Fond og Ansiennitet. 5. Rapporter Premie til O/U-fondet skal oppgis på lønns- og trekkoppgaven. I tillegg dannes en rapport under kjøring av tre-månedlige trekkeierrapporter. Grunnlaget for rapporten er trekk foretatt gjennom de enkelte lønnskjøringer i perioden som rapporten omfatter. Dette betyr at alle lønnskjøringer som skal danne grunnlag for trekket, må være kjørt før rapporten kjøres. 6. Utskrift Utskrift av rapporten Sluttvederlag inneholder inntrukket beløp for de som er med i ordningene. Eksempel på rapport Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 12 av 21

13 Arb.givers andel pensjon Rapporten viser en oversikt med summer over regnskapsposteringer på dimensjonsnivå. Terminoppgjør Terminrapport Påleggstrekk Fra 1 januar 2015 er terminrapport erstattet av a-melding. Systemet gir mulighet for flere løpende påleggstrekk pr. ansatt ved bruk av flere trekkarter. Overføring til kemneren skjer gjennom en trekkeierrapport. Grunnlaget for rapporten er påleggstrekk som er beregnet ved lønnskjøringer. Dette betyr at alle lønnskjøringer som skal danne grunnlag for trekket, må være kjørt før rapporten kjøres. Ved kjøring av rapporten kan det dannes utbetalingstransaksjoner og kvitteringsliste til regnskap dersom dette er bestilt. KID-nummer kan legges inn ved betaling av påleggstrekk. Utskrift påleggstrekk Rapporten inneholder alle påleggstrekk som er beregnet i oppgjørsperioden. For hver kommune vises spesifisering av hvert trekk per ansatt. Påleggstrekk til kommuner kan betales via rutine du finner under fanen Terminoppgjør. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 13 av 21

14 Ved betaling av påleggstrekk kan du registrere KID-nummer for betalingen i feltet nedenfor knappen Skatteetaten. Den blir skrevet i KID-felt i bunke for danning av betalingsfil. KID-nummer er lik for alle kommuner. Du kan beregne KID ved å logge deg på Skatteetaten, trykk på knappen Skatteetaten. Velg Skatteytere (Arbeidsgivere med org.nr.) Skatteart (Utleggstrekk) Termin År og angi Org.nummer Trykk Lag KID Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 14 av 21

15 Du kan kopiere Ditt KID-nummer til felt i bestillingsbilde. Ta med alle siffer, også foranstilte nuller. For å kunne betale påleggstrekk via trekkeierkjøringen, må skatteoppkreveren (trekkeier) være satt opp for betaling over bank. Du kan enten ajourholde kommunen med betalingsinformasjon, eller opprette egen trekkeier for påleggstrekket. For oppsett av betalings og konteringsinformasjon, se ovenfor. Utbetalinger skal Akkumuleres og du skal ikke oppgi KIDinformasjon på kommunen. Kontonummer til skatteoppkreveren kan du hente på internett ved å trykke på knappen Skatteetaten, og følg lenken til skatteoppkreverenes kontonummer. Eller logg deg inn på https://www.skatteetaten.no/no/person/skatteoppgjor/restskatt/konto nummer-til-skatteoppkreverkontorene/ Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 15 av 21

16 Annen maskinell rapportering Sykepleierforbundet Ved rapportering til Sykepleierforbundet eller Postkom kan du danne fil for elektronisk rapportering. Benyttet Utplukk definert for den trekkeieren du skal rapportere Angir de trekkeiere som skal inngå i rapporten. Det dannes rapport som kvittering og fil for overføring. Ved bestilling velges lønnsperioder som i tillegg til utplukk på trekkeier, danner grunnlaget for rapporteringen. Utbetaling av trekk til disse forbundene gjøres ved kjøring av fagforeningsliste med danning av utbetalingsfil under fanen Rapporter eller direkte i lønnskjøring. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 16 av 21

17 Sykepleierforbundet Det dannes en Kvittering Samt en fil for elektronisk overføring Filen har følgende innhold Startrecord Feltnr Innhold 1 NSF 2 Arbeidsgivernummer 3 Periode for rapportering <mama> Detaljrecord Feltnr Innhold 1 Personnummer 2 Navn 3 Fortegn for trekk 4 Foreningstrekk i perioden 5 Navn på arbeidsgiver 6 Ansattdato 7 Arbeidstid per uke (avkortet til hele timer) 8 Stillingsprosent 9 Stillingsbenevnelse 10 Stillingskode 11 Ansiennitetsdato 12 Beskrivelse ansattstatus (Arbeidstidsordning) 13 Permisjon Langtidsfravær fra Dato 14 Lønnstrinn 15 Lønnsramme 16 Regulativ og timelønn denne måned Sluttrecord Feltnr Innhold 1 Fast verdi: Fast verdi: Antall records 4 Totalbeløp trekk 5 Bedriftens arbeidsgivernummer Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 17 av 21

18 Postkom For rapportering til Postkom må en ha ajourholdt systemparametre for å angi hvilken arter som skal rapporteres. Fil inneholder tilsvarende kolonner for trekk i tillegg til ansattinformasjon med avdeling hvor den ansatte hører hjemme. Rapportering er kundeutviklet. Utbetaling trekkeiere Trekkeier med utbetaling i lønnskjøring Utbetaling til trekkeier skjer direkte i lønnskjøring. Ajourhold faste opplysninger Trekkeiere Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 18 av 21

19 I feltet Utbetaling angir du verdi 1 bank med avsetning Kontonummer mottaker. Kontonummer 0 resulterer i utskrift av utbetalingskort til mottaker. Frekvens angir hvor hyppig trekkeierrapport skal skrives ut. Normale er 1 Hver måned. Likvid kto.nr. trekkeier: settes lik kontonummer mottaker Konteringskode avsetning trekkeier: Dette kan medføre at trekk posteres netto i regnskapet. Dersom debet og kredit går i null, vil det resultere i ingen overføring til hovedbok. I Konteringskode belastning trekkeier angis normalt samme kode som netto lønn, R8DBA (belastningskonto bank) Akkumulering v/utbetaling angir om betaling skal skje enkeltvis, eller samlet for perioden. Det vanlige er å kjøre samlet for perioden. Men kan benyttes for å overføre enkeltbeløp ved for eksempel saldotrekk. Ved bruk av KID fra transaksjon skal beløp overføres enkeltvis. Melding til mottaker kan ha en mening dersom betaling skjer enkeltvis. Ellers har det ingen verdi. Kontroll KID angir om betaling skal overføres med KID, og hvilken moduluskontroll som benyttes. Ved verdi =1, kontrolleres tastet KID mot både modulus 10 og 11. Trekkeier med utbetaling i trekkeierkjøring Utbetaling skjer ved avkryssing av Dann utbetalingsfil i trekkeierkjøring. Samtidig med danning av bankliste dannes poster til regnskap. I feltet Utbetaling angir du verdi 3 bank uten avsetning Hvis Kontonummer er 0, resulterer det i utskrift av utbetalingskort til mottaker. Likvid kto.nr trekkeier, kontonummer 0 Frekvens angir hvor hyppig trekkeierrapport skal skrives ut. Normale er 1 Hver måned. Konteringskode avsetning trekkeier: konteringskode trekkeier Konteringskode belastning trekkeier angir konteringskode for belastning av trekket. Normalt samme kode som netto lønn, R8DBA (belastningskonto bank) Øvrige felt, se beskrivelse ovenfor Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 19 av 21

20 Trekkeier med avsetning og utbetaling i trekkeierkjøring Lønnskjøring avsetter trekket på egen bankkonto, og trekket utbetales i egen trekkeierkjøring. Dette er en løsning som er lite brukt. System vedlikehold System parameter Bedriftskontering Kontering i forbindelse avsetning av trekk til egen bankkonto. System vedlikehold System parameter Avsetning/Diverse Trekkeiere Utbetaling 1 - bank med avsetning Kontonummer mottaker. Kontonummer 0 resulterer i utskrift av utbetalingskort til mottaker. Likviditetskontonummer. Belastningskonto (avsetningskonto) for trekkeier Frekvens hvor hyppig trekkeierrapport skal skrives ut. Normalt 1 Hver måned. Likviditetskonto trekkeier kontonummer hvor trekket er avsatt Konteringskode avsetning konteringskode trekkeier Konteringskode belastning konteringskode for belastning av trekket. Belastningskonto for avsetningen- konto trekk ble avsatt på- R8DTE Øvrige felt, se beskrivelse ovenfor. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 20 av 21

21 Kontering utbetaling trekkeiere Utbetaling via trekkeierkjøring Ved utbetaling skal opprinnelig gjeldspostering motposteres i tillegg til bankbelastning. Godskrift styres alltid av konteringskoden R8KTE. Denne konteringskoden må ha behandlingskode 30, for de kontoelement som skal posteres mot opprinnelig trekk. Dette medfører at postert gjeld motposteres. Utbetaling uten avsetning i egen kjøring Dette er den normale måten å utbetale til trekkeiere hvis du ikke foretar utbetaling sammen med lønnskjøring. Belastning skjer alltid til R8DBA (utbetaling via bank). Utbetaling med avsetning i egen kjøring Utbetaling med avsetning til trekkeier med avsetning benyttes sjelden. Konteringskode avsetning på trekkeier må da angi den hovedbokskonto pengene står på frem til utbetaling. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 21 av 21

Kontering. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 21

Kontering. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 21 Innhold Kontering... 2 Generelt om Konteringskoder... 2 Kommandoknapper... 2 Mapper... 2 Ajourhold Konteringskode... 3 Konto / kostnadsdimensjon... 3 Behandlingskoder... 4 Egendefinert kode... 6 Kontering...

Detaljer

Elektronisk kommunikasjon

Elektronisk kommunikasjon Innhold Elektronisk kommunikasjon... 2 Styreinformasjon... 2 Generelle satser, grenser og lønnsarter... 2 Lønnsarter... 3 Beregning av skattefordel... 3 Refusjon privat abonnement... 5 Fordel ved privat

Detaljer

Systemparametre. Innhold

Systemparametre. Innhold Innhold Systemparametre... 2 Generelt om System Parametre... 2 Ajourhold av Systemparametre... 2 Systemparameter... 2 Generelt... 2 Lønnsberegning... 5 Satser... 6 Rapporter...12 Fravær...14 Fraværsoppfølging...16

Detaljer

Lønn og forskudd. Innhold

Lønn og forskudd. Innhold Innhold Lønn og forskudd... 2 Lønnsperiode... 2 Aktiv lønnsperiode... 2 Lønnsadministrasjon... 3 Lønnsberegning... 4 Lukking lønnsperiode... 5 Lønnsforskudd... 5 Lønnsrapporter... 7 Lønnsslipp på skjerm...

Detaljer

Fravær. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 93

Fravær. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 93 Innhold Fravær... 3 Systemoppsett... 3 Fravær... 3 Rapporter... 5 Refusjon... 6 Fraværsarter... 8 Beregning/Rapporter... 8 Satser / Indikatorer...15 Årsakkumulering...17 Masker...17 Web...18 Tidsrom og

Detaljer

Agro Økonomi. Lønn. - slik kommer du i gang... Slik kommer du i gang - Lønn Side 1 Agro Økonomi Agrodata as

Agro Økonomi. Lønn. - slik kommer du i gang... Slik kommer du i gang - Lønn Side 1 Agro Økonomi Agrodata as Agro Økonomi Lønn - slik kommer du i gang... Slik kommer du i gang - Lønn Side 1 Agro Økonomi Agrodata as Informasjon om installasjon av Agro Økonomi finner du i heftet Installasjon, oppstart og sikkerhetskopiering.

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Årsoppgjør i praksis 2014

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Årsoppgjør i praksis 2014 Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Årsoppgjør i praksis 2014 Aditro AS 1 Lønn 5.0 Årsoppgjør 2014 Innholdsfortegnelse Aditro AS 2 Lønn 5.0 Årsoppgjør 2014 Innholdsfortegnelse Forslag til korrekt rekkefølge på årsoppgjør

Detaljer

Del 6 - Årsoppgjøret i praksis

Del 6 - Årsoppgjøret i praksis Innhold Del 6 - Årsoppgjøret i praksis... 2 Kjørejournal... 2 1. Installere årsoppgjørsversjonen 5.13.4... 4 1.1 Starte årsoppgjørsversjonen... 5 1.2 Lønn i 2014 før årsavslutning... 5 2. Forberede årsoppgjøret...

Detaljer

Overføring. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 21

Overføring. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 21 Innhold Overføring... 2 Generelt om Overføring... 2 Dann betalingsfil... 2 Utbetaling til utenlandske bankkonti... 2 Overføring til BBS... 3 Overføring til Telebank/Telepay... 4 Filformat... 4 Bank...

Detaljer

Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2006 2006.4 Bruk årsavslutningsversjonen også i 2007 Termin Årsavslutning Regelverk nytt og endringer

Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2006 2006.4 Bruk årsavslutningsversjonen også i 2007 Termin Årsavslutning Regelverk nytt og endringer Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2006 De følgende sidene beskriver hvordan du skal kjøre årsavslutning med Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4. Vi anbefaler at du leser denne beskrivelsen

Detaljer

Årsoppgjøret i praksis

Årsoppgjøret i praksis Årsoppgjøret i praksis Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2010 De følgende sidene beskriver hvordan du skal kjøre årsavslutning med Huldt & Lillevik Lønn. Vi anbefaler at du leser denne beskrivelsen

Detaljer

Årsoppgjøret i praksis

Årsoppgjøret i praksis Årsoppgjøret i praksis Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2011 De følgende sidene beskriver hvordan du skal kjøre årsavslutning med Huldt & Lillevik Lønn. Vi anbefaler at du leser denne beskrivelsen

Detaljer

- Lønn A-ordningen - slik kommer du i gang

- Lønn A-ordningen - slik kommer du i gang Agro Økonomi - Lønn A-ordningen - slik kommer du i gang Innrapportering av lønn til myndighetene fra og med 1.1.2015 krever Agro Økonomi versjon 6.44 eller nyere. Denne versjonen vil inneholde to utgaver

Detaljer

Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2011. Visma Kompetansesenter Lønn og HR

Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2011. Visma Kompetansesenter Lønn og HR Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2011 Visma Kompetansesenter Lønn og HR INNHOLD INNHOLD... 1 Innledning... 1 Visma Kompetansesenter Lønn og HR... 1 Nyheter og spesielle forhold for 2011...

Detaljer

Lønnsstatistikk SSB. Innhold. Generelt. Funksjonalitet

Lønnsstatistikk SSB. Innhold. Generelt. Funksjonalitet Innhold Lønnsstatistikk SSB... 1 Generelt... 1 Funksjonalitet... 1 Spesifikasjon av lønnsstatistikk til SSB... 2 Tekniske krav til innrapporteringsfil... 2 Bestilling av kjøring div. lønnsstatistikker

Detaljer

Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2012. Visma Kompetansesenter Lønn og HR

Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2012. Visma Kompetansesenter Lønn og HR Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2012 Visma Kompetansesenter Lønn og HR INNHOLD INNHOLD... 1 Innledning... 1 Visma Kompetansesenter Lønn og HR... 1 Nyheter og spesielle forhold for 2012...

Detaljer

Årsavslutningsveiledning. Visma Lønn Visma Avendo Lønn. Lønnsinnberetning. Versjon 7.xx. Visma Software Norge AS

Årsavslutningsveiledning. Visma Lønn Visma Avendo Lønn. Lønnsinnberetning. Versjon 7.xx. Visma Software Norge AS Årsavslutningsveiledning Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2007 Versjon 7.xx Visma Software Norge AS INNHOLD I nnledning...... 1 Visma Lønnssenter... 1 Nyheter og spesielle forhold for 2007......

Detaljer

Easy-Regn versjon 18.00.00 VIKTIG OPPDATERING årsoppgjøret 2014/2015

Easy-Regn versjon 18.00.00 VIKTIG OPPDATERING årsoppgjøret 2014/2015 Kongsgaard Allè 61 4632 Kristiansand Telefon: 38 14 44 55 Telefax: 38 14 44 50 Bankgiro: 9480.05.00758 Org.nr: 953 162 490 MVA www.easy-regn.no e-post: firmapost@easy-regn.no Til våre kunder Kristiansand,

Detaljer

Firmabil. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 11

Firmabil. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 11 Innhold Firmabil... 2 Styreinformasjon... 2 Generelle satser, grenser og lønnsarter... 2 Lønnsarter beregning av skattefordel... 3 A-melding... 4 Kontering... 5 Opprett ny firmabil... 5 Bil-pool... 5 Registrere

Detaljer

AVSTEMMINGSRUTINER SAP HR HØGSKOLEVERSJONEN VERSJON 1.9

AVSTEMMINGSRUTINER SAP HR HØGSKOLEVERSJONEN VERSJON 1.9 AVSTEMMINGSRUTINER SAP HR HØGSKOLEVERSJONEN VERSJON 1.9 Mange har bidratt til denne rapporten som er utarbeidet på vegne av arbeidsutvalget for TROFAST-samarbeidspartnernes SAP-brukerforum og sammenfattet

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Kom i gang med systemet

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Kom i gang med systemet Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Kom i gang med systemet Versjon 1.1 Copyright Aditro Side 1 av 40 Innhold Del 1 Kom i gang med systemet... 3 Starte systemet første gang... 3 Single Sign-On (SSO)...11 Arbeidsområdet...13

Detaljer

Arbeidsoppgaver. Innhold

Arbeidsoppgaver. Innhold Innhold Arbeidsoppgaver... 2 Registrere en ny ansatt... 2 Ajourhold av ansatt... 2 Faste transaksjoner... 2 Lønnsslipp på skjerm... 3 Lønnskjøring (en periodes oppgaver)... 4 Lønnsadministrasjon... 5 Åpning

Detaljer

Årsoppgjør i Uni Økonomi Lønn

Årsoppgjør i Uni Økonomi Lønn Årsoppgjør i Uni Økonomi Lønn Januar 2015 Innhold 1: Oppdater til januarversjon... 4 2: Arbeide med lønn på to årstall... 5 2.1: Oppretting av nytt år og valg av korrekt årstall... 6 2.2: Overføre feriepenger

Detaljer

Utbetaling Utland. Innhold

Utbetaling Utland. Innhold Innhold Utbetaling Utland... 2 Overføring lønnsutbetaling utland... 2 Utbetaling til utenlandske bankkonti... 2 Ajourhold personopplysninger... 3 Utbetalingsmåte 5... 3 Utbetalingsmåte 6... 3 Bankinformasjon

Detaljer

Angi brukernavn i feltet Bruker. En bruker har samme identitet som i Windows. Brukeren vil definere påloggingens adgang til systemet.

Angi brukernavn i feltet Bruker. En bruker har samme identitet som i Windows. Brukeren vil definere påloggingens adgang til systemet. Visma Avendo Lønn Opprette firma Før du tar i bruk Visma Avendo Lønn må du opprette et firma. Du oppretter nytt firma fra menylinjen under Fil Skift firma Nytt firma. Menyvalget fører til følgende skjermbilde:

Detaljer

Maritech Systems AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver.

Maritech Systems AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Brukerhåndbok Lønn Maritech Systems AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Det tas forbehold om feil i brukerhåndboken. Maritech Systems AS påtar seg ikke ansvar for følger av feil i denne håndboken.

Detaljer

Årsoppgjør Uni Økonomi V3 lønn

Årsoppgjør Uni Økonomi V3 lønn Årsoppgjør Uni Økonomi V3 lønn Januar 2013 Innhold 1: Oppdater til januarversjon... 4 2: Arbeide med lønn på to årstall... 5 2.1: Oppretting av nytt år og valg av korrekt årstall... 6 2.2: Overføre feriepenger

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4. Praktisk bruk

Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4. Praktisk bruk Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4 Praktisk bruk Huldt & Lillevik er trygghet Trygghet er å vite at løsningen du bruker virker, hver eneste dag, enkelt og intuitivt. Trygghet er å vite at du klarer

Detaljer

Årsoppgjør i Uni Økonomi Lønn

Årsoppgjør i Uni Økonomi Lønn Årsoppgjør i Uni Økonomi Lønn Januar 2014 Innhold 1: Oppdater til januarversjon... 4 2: Arbeide med lønn på to årstall... 5 2.1: Oppretting av nytt år og valg av korrekt årstall... 6 2.2: Overføre feriepenger

Detaljer

Håndbok. Easy-Regn. Utdrag av håndbok - Årsoppgjøret 2007-2008

Håndbok. Easy-Regn. Utdrag av håndbok - Årsoppgjøret 2007-2008 Håndbok Easy-Regn Utdrag av håndbok - Årsoppgjøret 2007-2008 Denne manualen er utarbeidet av: Innholdsfortegnelse Lønns- og trekkoppgaver 1 Lønns- og trekkoppgaver... 1 Endring av lønns- og trekkoppgaver...

Detaljer