Trekkeier. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 21

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Trekkeier. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 21"

Transkript

1 Innhold Trekkeier... 2 Bruk av trekkeiere... 2 Oppsett på trekkart... 2 Bedriftskontering... 3 Trekkeier type... 4 Fagforening... 4 Kommuner... 4 Ekstern / Intern trekkeier... 5 KID ved betaling til trekkeiere... 6 Trekkeiere... 6 Lønnsart... 7 Registrering... 7 Import transer... 8 Bankliste med KID-informasjon... 8 Rapporter trekkeiere... 9 Uten fil og posteringer... 9 Trekkeier... 9 Fagforeningstrekk...10 Dann utbetaling / regnskapsposteringer...10 Kontrollrapport skatt...11 Sluttvederlag, O/U fond og AFP...11 Arb.givers andel pensjon...13 Terminoppgjør...13 Terminrapport...13 Påleggstrekk...13 Annen maskinell rapportering...16 Sykepleierforbundet...16 Postkom...18 Utbetaling trekkeiere...18 Trekkeier med utbetaling i lønnskjøring...18 Trekkeier med utbetaling i trekkeierkjøring...19 Trekkeier med avsetning og utbetaling i trekkeierkjøring...20 Kontering utbetaling trekkeiere...21 Utbetaling via trekkeierkjøring...21 Utbetaling uten avsetning i egen kjøring...21 Utbetaling med avsetning i egen kjøring...21 Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 21

2 Trekkeier Det er normalt to behov som skal dekkes i forbindelse med utbetaling til trekkeiere. I begge tilfeller trekkes den ansatte i lønnsberegningen. utbetaling samtidig med lønnsutbetaling utbetaling via trekkeierkjøring Bruk av trekkeiere Trekk konteres normalt til en konto for skyldig trekkeier, og som andre trekk godskrives de bank. Ved utbetaling godskrives gjeldskontoen og belastes bank. En trekkeier er den som skal ha utbetalt trekk som er foretatt. Trekkeierkartoteket inneholder opplysninger om navn, adresse og kontonummer for den som skal motta trekket. Eksempel på bruk av trekkeiere Forskuddstrekk. Den enkelte kommune ligger i systemet som eier av forskuddstrekk. Skattekommune registreres på den ansatte. Bidragstrekk. Bidragsfogd legges inn som trekkeier på trekkart eller trans. Fagforeningstrekk. De ansattes fagforeninger legges inn som trekkeiere. Inkassotrekk Interne trekk Trekkeiere kan brukes til interne og eksterne mottakere. Oppsett på trekkart Følgende forutsetninger må være tilstede: trekkart art utbetales trekktype forskjellig fra 0 trekkeier angitt enten på art eller på transaksjon, eller trekkeier angitt på ansatt for fagforeningstrekk (fagforeningsnummer 1 eller 2) Ajourhold faste opplysninger Lønn- og Trekk-arter Kontering/Diverse Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 2 av 21

3 Utbetales Trekkarten må foreta trekk Trekktyper for utbetaling Følgende trekktyper gir mulighet for utbetaling til trekkeier enten samtidig med lønnsutbetaling, eller gjennom trekkeierkjøring 02 Fagforeningstrekk fradragsberettiget 03 Fagforeningstrekk ikke fradragsberettiget 11 Trekk for utbetaling 12 Fagforeningstrekk uten oppdatering av akkumulator Bedriftskontering System kan foreta avsetning av trekk til egen bankkonto. System vedlikehold System parameter Avsetning/Diverse Avsetning trekkeiere Det er uvanlig å avsette trekk til trekkeiere på egen bankkonto. I tilfelle må du også oppgi bankkontonummer likviditet. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 3 av 21

4 Trekkeier type Fagforening Kontering på trekkeier For at utbetaling og / eller avsetning skal skje må kontering av trekkeier styres fra Kontering på trekkeier ved verdien 1 TrEierKont styres fra tr.eier hvis oppgitt. Fagforeninger opprettes som egne trekkeiere med trekktype = 1. Trekkeiere opprettet med trekktype = 1 blir rapportert som fagforening. Legg inn regler for beregning av trekket med eventuelt minimum og maksimumsbeløp. Oppsett om kontering og betaling, se eget avsnitt nedenfor. Kommuner Kommuner er opprettet som trekkeiere med trekktype = 2. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 4 av 21

5 Sone for beregning av arbeidsgiveravgift er tidsstyrt, og kan ajourholdes ved endring. I tillegg inneholder kommunen bankkonto for innbetaling av skattetrekk samt navn på Skattekontor. En kommune kan ha felles skattekontor med andre kommuner. Bankkonto og navn på skattekontor benyttes i danning av betalingsinformasjon ved tilbakemelding fra Altinn. Ekstern / Intern trekkeier Trekkeiere med trekktype med verdi 3 og 4 er forbeholdt interne og eksterne trekkeiere. I trekkeierrapportering er det ingen skille mellom intern eller ekstern trekkeier. I eksemplet ovenfor betales trekket videre direkte sammen lønnsutbetalingen. Oppsett om kontering og betaling, se eget avsnitt nedenfor. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 5 av 21

6 KID ved betaling til trekkeiere Du kan angi KID på betalinger til trekkeiere. Hvis du skal betale med KID må trekkeieren være merket og du angir KID-nummer på trekktransaksjonen, eller kid-nummer kan være fast for trekkeier. Du skal ikke benytte KID ved registrering av påleggstrekk (restskatt) til skatteoppkreveren. Betaling kan dannes i lønnskjøring eller ved danning av utbetalingsfil i trekkeierkjøring. KID-nummer kan brukes både ved betaling via BBS og Telebank. Trekkeiere I menyvalg Ajourhold faste opplysninger Trekkeiere angir du om du kan benytte KID ved betaling på denne trekkeiereren. Når KID-nummer benyttes på betalingen må utbetaling skje enkeltvis, ingen akkumulering ved utbetaling når du registrerer KID på transaksjonen. Angir du Fast KID på trekkeier skal det være Akkumulering ved utbetaling. For trekkeiere hvor fast KID er angitt, kan du ikke overstyre denne på transaksjonsnivå. For Kommuner skatteoppkrevere - skal det være akkumulering ved betaling, med andre ord trekkeier skal ikke ha KIDinformasjon. Her legges denne informasjon på ved danning av utbetalinger ved kjøring av terminrapport for påleggstrekket. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 6 av 21

7 Se eget avsnitt vedrørende terminrapportering. Lønnsart På lønnsarten merker du masken KID. Registrering Når du registrerer trekket angir du referansen i feltet KID. Ved registrering gjøres oppslag mot trekkeier om KID skal registreres, og det foretas kontroll (modulus og lengde) av inntastet verdi. For trekkeier med fast KID arves denne ned på transaksjonen, og den kan ikke overstyres. Du skal ikke benytte KID ved registrering av påleggstrekk (restskatt) til skatteoppkreveren. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 7 av 21

8 Import transer KID-nummer kan importeres både til faste eller variable transaksjoner. Feltet er definert alfanumerisk med maksimal lengde 25 posisjoner. Bankliste med KID-informasjon Ved betaling vises KID slik: Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 8 av 21

9 Rapporter trekkeiere Uten fil og posteringer Uten danning av utbetalingsfil / regnskapsposteringer Rapporter Trekkeierrapport Rapporter Trekkeier Trekkeierrapportene dannes og sendes trekkeier, så snart som mulig for å være en spesifikasjon av overført trekk. Rapporten har navn og adresseinformasjon tilpasset vinduskonvolutt. Du kan sende rapporten som vedlegg til mail ved å krysse av for Send epost-rapporter. På trekkeier legger du inn epost-adresse og krysser av for Send epost rapport. For trekkeiere som ikke er merket med sending av epost dannes papirrapport. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 9 av 21

10 Fagforeningstrekk Informasjon må være registrert på de ansatte som er tilknyttet fagforeninger og skal trekkes for kontingent. Dette utføres ved å registrere en fast transaksjon for trekket, samt å legge inn informasjon i Ansattkartoteket for de ansatte som dette omfatter. I tillegg til at fagforeningstrekk må registreres som fast transaksjon på den ansatte, kan den ansattes medlemsnummer legges inn. Systemet har mulighet for autogenerering av fagforeningstrekk. Grunnlaget for rapporten er trekk som er foretatt gjennom de enkelte lønnskjøringer i perioden som rapporten omfatter. Alle lønnskjøringer som skal danne grunnlag for trekket må være kjørt før rapporten kjøres. Ved kjøring av rapporten, kan det dannes transaksjoner og kvitteringsliste til regnskap dersom dette er bestilt. Det vil også dannes transaksjoner for utbetalingen via BBS /Telebank dersom dette er bestilt. I motsatt fall må banklisten brukes som grunnlag for betaling til hver enkelt fagforening. Utskrift fagforeningstrekk Rapporten er oppdelt i egne seksjoner for hver fagforening. For hver fagforening er trekk spesifisert pr. ansatt. Det er mulig å kjøre ut fagforeningsliste Alfabetisk liste fagforening. Dann utbetaling / regnskapsposteringer Ved kjøring av trekkeierrapportene kan det dannes fil til utbetaling og til regnskap. Rapporter Kryss av for Utbetaling og regnskap. Denne metoden anbefales dersom du kjører flere kjøringer i måneden, for eksempel avlønning hver 14.dag. Du kan utbetale Trekkeiere og Fagforeninger. Ved bare en lønnskjøring i måneden er det enklere å betale trekket samtidig med lønnskjøringen. Kjøringen danner poster for overføring bank og regnskap, som vanlig lønnskjøring. Informasjon om jobben kan leses i statusvindu. Dette kan, om ønskelig, kopieres og limes inn som dokumentasjon. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 10 av 21

11 Kontrollrapport skatt Du kan ikke foreta utplukk når du har krysset av for transer til utbetaling og regnskap. For å ta en enkel kontroll på hva som er trukket i skatt kan denne rapporten kjøres ut. Rapporten er spesifisert på kommunenummer og ansatt, og kan være til hjelp ved ukjent kommune og negative beløp. Sluttvederlag, O/U fond og AFP Fellesordningene som Avtalefestet pensjon (AFP), Sluttvederlagsordningen og Opplysnings- og Utviklingsfondet (O/U-fond) blir behandlet under ett. Avtalene vedrører fond som både arbeidstaker og arbeidsgiver i medlemsbedriftene skal innbetale til. I dette kapitlet beskrives hva som kreves for at det skal foretas trekk. AFP er kun arbeidsgivers andel. Beregning av arbeidstakers andel Registreres som en fast transaksjon med trekkbeløp pr. kjøring. Beløp som trekkes på ansatt påvirker ikke beløpet bedriften skal betale. Beregning av arbeidsgivers andel Beregning av arbeidsgivers andel skjer i lønnskjøringen og betales ut i trekkeierrapport. 1 Opplysninger i sluttvederlagskode Om den ansatte er med i ordningen eller ikke registreres på i vedlikehold person. Disse kodene er gyldige: 0 Ikke med i noen av ordningene. 1 Med i sluttvederlagsordningen. 2 Med i oppl. og utv.-fondsordningen. 3 Med i begge ordningene. 4 Med i AFP (AvtaleFestet Pensjon). 5 Med i sluttvederlagsordningen + AFP. 6 Med i oppl. og utv.-fondsordningen + AFP. 7 Med i begge ordningene + AFP. 2. Felt i bedriftskartoteket 3. Konti i bedriftskartoteket Drifts- Finanskonti Sluttvederlag O/U-fond Avtalefestet pensjon Avtalefestet pensjon Disse konti kommer ut på Kontosammendrag del Beregning av premiebeløp Premiebeløpet kan beregnes på følgende måte: Premiebeløp avhengig av arbeidstid pr. uke. Denne metoden henter premiebeløpet avhengig av arbeidstid pr. uke for person. Vi anbefaler at kortvarige endringer i arbeidstiden ikke oppdateres. Det kan defineres inntil 3 intervaller (grupper). Timetallet i de forskjellige gruppene er felles for AFP, Sluttvederlag og Opplysnings- og utviklingsfond. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 11 av 21

12 Beregning premiebeløp AFP etter nye regler I beregning av avsetning benyttes lønn i perioden, for lønnsarter som er merket å inngå i grunnlag AFP, omregnet til lønn per år maksimert mot 7,1 G og redusert med 1 G. Prosentsats hentes fra systemparameter, initiert til 1,4%. Denne kan endres dersom avsatt beløp avviker vesentlig fra mottatt faktura. Avsetning beregnes til og med det år arbeidstaker fyller 61 år. Avsetning har egne konteringskoder, og spesifiseres på egen linje på rapporten. Bedrifter som tiltrår ordning etter skal sjekke av felt under systemparameter. For firma som har tiltrådd ordning før dette beregnes avsetning for begge ordninger. Det er kode på den ansatte som avgjør om det skal beregnes avsetning for den enkelte ansatte. Styreinformasjon vedlikeholdes i Systemparameter Satser Fond og Ansiennitet. 5. Rapporter Premie til O/U-fondet skal oppgis på lønns- og trekkoppgaven. I tillegg dannes en rapport under kjøring av tre-månedlige trekkeierrapporter. Grunnlaget for rapporten er trekk foretatt gjennom de enkelte lønnskjøringer i perioden som rapporten omfatter. Dette betyr at alle lønnskjøringer som skal danne grunnlag for trekket, må være kjørt før rapporten kjøres. 6. Utskrift Utskrift av rapporten Sluttvederlag inneholder inntrukket beløp for de som er med i ordningene. Eksempel på rapport Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 12 av 21

13 Arb.givers andel pensjon Rapporten viser en oversikt med summer over regnskapsposteringer på dimensjonsnivå. Terminoppgjør Terminrapport Påleggstrekk Fra 1 januar 2015 er terminrapport erstattet av a-melding. Systemet gir mulighet for flere løpende påleggstrekk pr. ansatt ved bruk av flere trekkarter. Overføring til kemneren skjer gjennom en trekkeierrapport. Grunnlaget for rapporten er påleggstrekk som er beregnet ved lønnskjøringer. Dette betyr at alle lønnskjøringer som skal danne grunnlag for trekket, må være kjørt før rapporten kjøres. Ved kjøring av rapporten kan det dannes utbetalingstransaksjoner og kvitteringsliste til regnskap dersom dette er bestilt. KID-nummer kan legges inn ved betaling av påleggstrekk. Utskrift påleggstrekk Rapporten inneholder alle påleggstrekk som er beregnet i oppgjørsperioden. For hver kommune vises spesifisering av hvert trekk per ansatt. Påleggstrekk til kommuner kan betales via rutine du finner under fanen Terminoppgjør. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 13 av 21

14 Ved betaling av påleggstrekk kan du registrere KID-nummer for betalingen i feltet nedenfor knappen Skatteetaten. Den blir skrevet i KID-felt i bunke for danning av betalingsfil. KID-nummer er lik for alle kommuner. Du kan beregne KID ved å logge deg på Skatteetaten, trykk på knappen Skatteetaten. Velg Skatteytere (Arbeidsgivere med org.nr.) Skatteart (Utleggstrekk) Termin År og angi Org.nummer Trykk Lag KID Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 14 av 21

15 Du kan kopiere Ditt KID-nummer til felt i bestillingsbilde. Ta med alle siffer, også foranstilte nuller. For å kunne betale påleggstrekk via trekkeierkjøringen, må skatteoppkreveren (trekkeier) være satt opp for betaling over bank. Du kan enten ajourholde kommunen med betalingsinformasjon, eller opprette egen trekkeier for påleggstrekket. For oppsett av betalings og konteringsinformasjon, se ovenfor. Utbetalinger skal Akkumuleres og du skal ikke oppgi KIDinformasjon på kommunen. Kontonummer til skatteoppkreveren kan du hente på internett ved å trykke på knappen Skatteetaten, og følg lenken til skatteoppkreverenes kontonummer. Eller logg deg inn på https://www.skatteetaten.no/no/person/skatteoppgjor/restskatt/konto nummer-til-skatteoppkreverkontorene/ Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 15 av 21

16 Annen maskinell rapportering Sykepleierforbundet Ved rapportering til Sykepleierforbundet eller Postkom kan du danne fil for elektronisk rapportering. Benyttet Utplukk definert for den trekkeieren du skal rapportere Angir de trekkeiere som skal inngå i rapporten. Det dannes rapport som kvittering og fil for overføring. Ved bestilling velges lønnsperioder som i tillegg til utplukk på trekkeier, danner grunnlaget for rapporteringen. Utbetaling av trekk til disse forbundene gjøres ved kjøring av fagforeningsliste med danning av utbetalingsfil under fanen Rapporter eller direkte i lønnskjøring. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 16 av 21

17 Sykepleierforbundet Det dannes en Kvittering Samt en fil for elektronisk overføring Filen har følgende innhold Startrecord Feltnr Innhold 1 NSF 2 Arbeidsgivernummer 3 Periode for rapportering <mama> Detaljrecord Feltnr Innhold 1 Personnummer 2 Navn 3 Fortegn for trekk 4 Foreningstrekk i perioden 5 Navn på arbeidsgiver 6 Ansattdato 7 Arbeidstid per uke (avkortet til hele timer) 8 Stillingsprosent 9 Stillingsbenevnelse 10 Stillingskode 11 Ansiennitetsdato 12 Beskrivelse ansattstatus (Arbeidstidsordning) 13 Permisjon Langtidsfravær fra Dato 14 Lønnstrinn 15 Lønnsramme 16 Regulativ og timelønn denne måned Sluttrecord Feltnr Innhold 1 Fast verdi: Fast verdi: Antall records 4 Totalbeløp trekk 5 Bedriftens arbeidsgivernummer Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 17 av 21

18 Postkom For rapportering til Postkom må en ha ajourholdt systemparametre for å angi hvilken arter som skal rapporteres. Fil inneholder tilsvarende kolonner for trekk i tillegg til ansattinformasjon med avdeling hvor den ansatte hører hjemme. Rapportering er kundeutviklet. Utbetaling trekkeiere Trekkeier med utbetaling i lønnskjøring Utbetaling til trekkeier skjer direkte i lønnskjøring. Ajourhold faste opplysninger Trekkeiere Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 18 av 21

19 I feltet Utbetaling angir du verdi 1 bank med avsetning Kontonummer mottaker. Kontonummer 0 resulterer i utskrift av utbetalingskort til mottaker. Frekvens angir hvor hyppig trekkeierrapport skal skrives ut. Normale er 1 Hver måned. Likvid kto.nr. trekkeier: settes lik kontonummer mottaker Konteringskode avsetning trekkeier: Dette kan medføre at trekk posteres netto i regnskapet. Dersom debet og kredit går i null, vil det resultere i ingen overføring til hovedbok. I Konteringskode belastning trekkeier angis normalt samme kode som netto lønn, R8DBA (belastningskonto bank) Akkumulering v/utbetaling angir om betaling skal skje enkeltvis, eller samlet for perioden. Det vanlige er å kjøre samlet for perioden. Men kan benyttes for å overføre enkeltbeløp ved for eksempel saldotrekk. Ved bruk av KID fra transaksjon skal beløp overføres enkeltvis. Melding til mottaker kan ha en mening dersom betaling skjer enkeltvis. Ellers har det ingen verdi. Kontroll KID angir om betaling skal overføres med KID, og hvilken moduluskontroll som benyttes. Ved verdi =1, kontrolleres tastet KID mot både modulus 10 og 11. Trekkeier med utbetaling i trekkeierkjøring Utbetaling skjer ved avkryssing av Dann utbetalingsfil i trekkeierkjøring. Samtidig med danning av bankliste dannes poster til regnskap. I feltet Utbetaling angir du verdi 3 bank uten avsetning Hvis Kontonummer er 0, resulterer det i utskrift av utbetalingskort til mottaker. Likvid kto.nr trekkeier, kontonummer 0 Frekvens angir hvor hyppig trekkeierrapport skal skrives ut. Normale er 1 Hver måned. Konteringskode avsetning trekkeier: konteringskode trekkeier Konteringskode belastning trekkeier angir konteringskode for belastning av trekket. Normalt samme kode som netto lønn, R8DBA (belastningskonto bank) Øvrige felt, se beskrivelse ovenfor Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 19 av 21

20 Trekkeier med avsetning og utbetaling i trekkeierkjøring Lønnskjøring avsetter trekket på egen bankkonto, og trekket utbetales i egen trekkeierkjøring. Dette er en løsning som er lite brukt. System vedlikehold System parameter Bedriftskontering Kontering i forbindelse avsetning av trekk til egen bankkonto. System vedlikehold System parameter Avsetning/Diverse Trekkeiere Utbetaling 1 - bank med avsetning Kontonummer mottaker. Kontonummer 0 resulterer i utskrift av utbetalingskort til mottaker. Likviditetskontonummer. Belastningskonto (avsetningskonto) for trekkeier Frekvens hvor hyppig trekkeierrapport skal skrives ut. Normalt 1 Hver måned. Likviditetskonto trekkeier kontonummer hvor trekket er avsatt Konteringskode avsetning konteringskode trekkeier Konteringskode belastning konteringskode for belastning av trekket. Belastningskonto for avsetningen- konto trekk ble avsatt på- R8DTE Øvrige felt, se beskrivelse ovenfor. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 20 av 21

21 Kontering utbetaling trekkeiere Utbetaling via trekkeierkjøring Ved utbetaling skal opprinnelig gjeldspostering motposteres i tillegg til bankbelastning. Godskrift styres alltid av konteringskoden R8KTE. Denne konteringskoden må ha behandlingskode 30, for de kontoelement som skal posteres mot opprinnelig trekk. Dette medfører at postert gjeld motposteres. Utbetaling uten avsetning i egen kjøring Dette er den normale måten å utbetale til trekkeiere hvis du ikke foretar utbetaling sammen med lønnskjøring. Belastning skjer alltid til R8DBA (utbetaling via bank). Utbetaling med avsetning i egen kjøring Utbetaling med avsetning til trekkeier med avsetning benyttes sjelden. Konteringskode avsetning på trekkeier må da angi den hovedbokskonto pengene står på frem til utbetaling. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 21 av 21

Trekkeier Utbetaling. Trekkeier Utbetaling. Innhold

Trekkeier Utbetaling. Trekkeier Utbetaling. Innhold Innhold Trekkeier Utbetaling... 1 Oppsett på trekkart... 2 Bedriftskontering... 3 KID ved betaling til trekkeiere... 4 Trekkeiere... 4 Lønnsart... 5 Registrering... 5 Import transer... 5 Bankliste med

Detaljer

Utskrifter. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 12

Utskrifter. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 12 Innhold Utskrifter... 2 Lønnsrapporter... 2 Generelt om Lønnsrapporter... 2 Perioder... 2 Danning av rapporter i lønnsberegning... 2 Lønnsrapporter i konsern... 2 Lønnsrapporter ved forskuddskjøring...

Detaljer

Svalbardskatt. Innhold

Svalbardskatt. Innhold Innhold Svalbardskatt... 2 Hva dekker rutinen... 2 Unntak... 2 Kan jeg kreve Svalbard skatt for alle på Svalbard?... 2 Styreinformasjon... 2 Systemparametre... 2 Lønns og trekkarter... 3 Ajourhold person...

Detaljer

Etterregulering. Etterregulering. Innhold. Generelt. Etterregulere ansatt / alle ansatte. Spesielle tilfeller å være oppmerksom på

Etterregulering. Etterregulering. Innhold. Generelt. Etterregulere ansatt / alle ansatte. Spesielle tilfeller å være oppmerksom på Innhold Etterregulering... 1 Generelt... 1 Etterregulere ansatt / alle ansatte... 1 Spesielle tilfeller å være oppmerksom på... 1 Forhold som er felles for lønnsberegning og etterregulering... 2 Styreinformasjon

Detaljer

Elektronisk kommunikasjon

Elektronisk kommunikasjon Innhold Elektronisk kommunikasjon... 2 Styreinformasjon... 2 Generelle satser, grenser og lønnsarter... 2 Lønnsarter... 3 Beregning av skattefordel... 3 Refusjon privat abonnement... 5 Fordel ved privat

Detaljer

Ambulerende virksomhet

Ambulerende virksomhet Innhold Ambulerende virksomhet... 1 Ambulerende virksomhet... 1 Avvik på ansattforhold... 1 Avvik på aktivitetskode... 2 Systemoppsett... 3 Aktivitetskode ajourhold... 4 Import aktivitetskoder... 4 Registrering

Detaljer

Kontering. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 21

Kontering. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 21 Innhold Kontering... 2 Generelt om Konteringskoder... 2 Kommandoknapper... 2 Mapper... 2 Ajourhold Konteringskode... 3 Konto / kostnadsdimensjon... 3 Behandlingskoder... 4 Egendefinert kode... 6 Kontering...

Detaljer

Lønn og forskudd. Innhold

Lønn og forskudd. Innhold Innhold Lønn og forskudd... 2 Lønnsperiode... 2 Aktiv lønnsperiode... 2 Lønnsadministrasjon... 3 Lønnsberegning... 4 Lukking lønnsperiode... 5 Lønnsforskudd... 5 Lønnsrapporter... 7 Lønnsslipp på skjerm...

Detaljer

Feriepenger. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Enterprise AS Side 1 av 22

Feriepenger. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Enterprise AS Side 1 av 22 Innhold Feriepenger... 2 Grunnlag for beregning av feriepenger... 2 Generelt om feriepengeløsningen i Aditro Lønn... 2 Feriepengegrunnlag... 2 Systemparametre... 3 Satser og grunnbeløp folketrygd... 3

Detaljer

Utbetaling Utland. Innhold

Utbetaling Utland. Innhold Innhold Utbetaling Utland... 2 Overføring lønnsutbetaling utland... 2 Utbetaling til utenlandske bankkonti... 2 Ajourhold personopplysninger... 3 Utbetalingsmåte 5... 3 Utbetalingsmåte 6... 3 Bankinformasjon

Detaljer

Kontroller. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 7

Kontroller. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 7 Kontroller Innhold Kontroller... 2 Terminoppgave... 2 Negativ arbeidsgiveravgift... 2 Negativ skatt... 2 Kommune med negativ arbeidsgiveravgift... 3 Kommune med negativ skattetrekk... 3 Ugyldig kommunenr...

Detaljer

Arbeidsoppgaver. Innhold

Arbeidsoppgaver. Innhold Innhold Arbeidsoppgaver... 2 Registrere en ny ansatt... 2 Ajourhold av ansatt... 2 Faste transaksjoner... 2 Lønnsslipp på skjerm... 3 Lønnskjøring (en periodes oppgaver)... 4 Lønnsadministrasjon... 5 Åpning

Detaljer

Tjenestetranser. Innhold

Tjenestetranser. Innhold Innhold Tjenestetranser... 2 Oppsett tabell ajourhold... 2 Systemparametre... 2 Lønnsarter... 2 Kontering... 7 Organisasjon... 8 Stilling... 9 Import / generering...10 Import - bunke...10 Generering transer...11

Detaljer

Firmabil. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 11

Firmabil. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 11 Innhold Firmabil... 2 Styreinformasjon... 2 Generelle satser, grenser og lønnsarter... 2 Lønnsarter beregning av skattefordel... 3 A-melding... 4 Kontering... 5 Opprett ny firmabil... 5 Bil-pool... 5 Registrere

Detaljer

Angi brukernavn i feltet Bruker. En bruker har samme identitet som i Windows. Brukeren vil definere påloggingens adgang til systemet.

Angi brukernavn i feltet Bruker. En bruker har samme identitet som i Windows. Brukeren vil definere påloggingens adgang til systemet. Visma Avendo Lønn Opprette firma Før du tar i bruk Visma Avendo Lønn må du opprette et firma. Du oppretter nytt firma fra menylinjen under Fil Skift firma Nytt firma. Menyvalget fører til følgende skjermbilde:

Detaljer

Arbeidsgiveravgift. Arbeidsgiveravgift. Innhold. Satser og Overgangssatser

Arbeidsgiveravgift. Arbeidsgiveravgift. Innhold. Satser og Overgangssatser Innhold Arbeidsgiveravgift... 1 Satser og Overgangssatser... 1 Ordning... 2 Bunnfradrag... 2 Tilleggsavsetning arbeidsgiveravgift av feriepenger... 2 Tilleggsavsetning i den perioden som bruker opp bunnfradraget...

Detaljer

Pensjonsrapportering Sjømenn

Pensjonsrapportering Sjømenn Innhold Pensjonsrapportering Sjømenn... 2 Oppsett... 2 Organisasjon... 2 Tekstkoder... 3 Rapportering... 4 Kontrolliste - rapport... 4 Rapportering regler og beregninger... 5 Transaksjonsfil beskrivelse...

Detaljer

Lønn- og trekkarter. Innhold. Generelt om Lønn- og trekkarter

Lønn- og trekkarter. Innhold. Generelt om Lønn- og trekkarter Innhold Lønn- og trekkarter... 1 Generelt om Lønn- og trekkarter... 1 Ajourhold av Lønn- og trekkart... 2 Kontering/Diverse... 3 Behandling / Satser... 3 L&T Oppgave/Rapporter... 8 Akkumulering... 9 Diverse

Detaljer

Andre rapporter. Innhold

Andre rapporter. Innhold Innhold Andre rapporter... 2 Systemparameter tilgang rapporter... 2 Stillingsrapport... 2 Hjemlete stillinger... 3 Alle stillinger... 3 Personalkostnader budsjettrapport... 4 Tilgang til rapport... 4 Bestilling...

Detaljer

Andre rapporter. Innhold

Andre rapporter. Innhold Innhold Andre rapporter... 2 Systemparameter tilgang rapport... 2 Stillingsrapport... 2 Hjemlete stillinger... 3 Alle stillinger... 3 Personalkostnader budsjettrapport... 4 Tilgang til rapport... 4 Bestilling...

Detaljer

Lønn- og trekkarter. Innhold

Lønn- og trekkarter. Innhold Innhold Lønn- og trekkarter... 2 Generelt om Lønn- og trekkarter... 2 Ajourhold av Lønn- og trekkart... 2 Kontering/Diverse... 3 Behandling / Satser... 3 L&T Oppgave/Rapporter... 9 Akkumulering...11 Diverse

Detaljer

Nettolønn. Nettolønn. Innhold

Nettolønn. Nettolønn. Innhold Innhold Nettolønn... 1 Nettolønnsavtale... 2 Registrering av faste transaksjoner... 2 Grossgrunnlag... 2 Systemparameter... 3 Grossing for hver periode... 3 Andre fradrag... 3 Etterbetaling... 4 Praktisk

Detaljer

Sluttoppgjør. Innhold

Sluttoppgjør. Innhold Innhold Sluttoppgjør... 2 Systemparameter... 2 Vedlikehold lønn og trekkart... 3 Arbeidsbok sluttoppgjør... 3 Returner skattekort... 4 Merk ferdigbehandlet... 4 Sluttoppgjør person... 4 Saldo og feriepenger...

Detaljer

Pensjonsrapportering ytelsespensjon

Pensjonsrapportering ytelsespensjon Innhold Pensjonsrapportering... 2 Oppsett... 2 Systemparameter... 2 Tekstkode... 3 Valg av pensjonsselskap... 3 Person ajourhold... 4 Rapportering... 4 Direkte rapportering... 5 Jobbkø... 8 Meldingstyper...

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2015-03-03. Lønn 5.0. Versjon 5.15.2

Huldt & Lillevik Lønn 2015-03-03. Lønn 5.0. Versjon 5.15.2 Lønn 5.0 Versjon 5.15.2 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.15.2... 2 3 A-ordningen... 3 3.1 Betalingsopplysninger og remittering a-melding... 3 3.2 Utleggstrekk

Detaljer

Overføring. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 21

Overføring. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 21 Innhold Overføring... 2 Generelt om Overføring... 2 Dann betalingsfil... 2 Utbetaling til utenlandske bankkonti... 2 Overføring til BBS... 3 Overføring til Telebank/Telepay... 4 Filformat... 4 Bank...

Detaljer

Pensjonsrapportering KLP

Pensjonsrapportering KLP Innhold Pensjonsrapportering KLP... 2 Arbeidstakers andel pensjon... 2 Arbeidsgivers andel pensjon... 2 Arbeidstakers medlemskap... 2 Meldinger til KLP... 3 Rapportering til KLP... 3 Sikkerhet... 3 Styreinformasjon

Detaljer

Person med nettolønnsavtale må merkes med N i feltet Offshorekode MVL i meny Person ajourhold Personinformasjon Lønn.

Person med nettolønnsavtale må merkes med N i feltet Offshorekode MVL i meny Person ajourhold Personinformasjon Lønn. Innhold Nettolønn... 1 Nettolønnsavtale... 1 Grossgrunnlag... 2 Systemparameter... 2 Grossing for hver periode... 2 Andre fradrag... 2 Etterbetaling... 3 Praktisk eksempel... 3 Arter... 3 Person... 4 Registrering

Detaljer

- Lønn A-ordningen - slik kommer du i gang

- Lønn A-ordningen - slik kommer du i gang Agro Økonomi - Lønn A-ordningen - slik kommer du i gang Innrapportering av lønn til myndighetene fra og med 1.1.2015 krever Agro Økonomi versjon 6.44 eller nyere. Denne versjonen vil inneholde to utgaver

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2014-12-17. Lønn 5.0. Versjon 5.14.4

Huldt & Lillevik Lønn 2014-12-17. Lønn 5.0. Versjon 5.14.4 Lønn 5.0 Versjon 5.14.4 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.14.4... 2 3 Årsoppgjør 2014... 2 3.1 Bytte av arbeidsgiveravgiftsregel i løpet av 2014... 2 3.2

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2013-12-15. Lønn 5.0. Versjon 5.13.4

Huldt & Lillevik Lønn 2013-12-15. Lønn 5.0. Versjon 5.13.4 Lønn 5.0 Versjon 5.13.4 Innhold 1 Hva er nytt i denne versjonen... 2 2 Oppdatere til 5.13.4... 2 3 Datostyring... 2 4 Om årsavslutning i Lønn 5.0... 2 4.1 Begrensninger ved levering av lønns- og trekkoppgaver

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2012-10-15. Lønn 5.0. Versjon 5.12.3

Huldt & Lillevik Lønn 2012-10-15. Lønn 5.0. Versjon 5.12.3 Lønn 5.0 Versjon 5.12.3 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.12.3... 2 3 Sql server 2012... 2 4 Hente returmeldinger fra Altinn for flere klienter... 2 5 Remittering

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4 2009-03-03. Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4. Versjon 2009.1

Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4 2009-03-03. Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4. Versjon 2009.1 Versjon 2009.1 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til System 4 2009.1 og Altinn Monitor 2.6.3... 2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...2 2 Terminoppgave

Detaljer

Beregne gjennomsnittslønn

Beregne gjennomsnittslønn Innhold Beregne gjennomsnittslønn... 1 Beregn snittsats... 1 Hvordan beregnes snittsatsen?... 3 Observasjonsfil... 3 Kontrolliste... 4 Hvilke ansatte blir ikke oppdatert... 4 Forespørsel... 5 Beregne gjennomsnittslønn

Detaljer

Dette dokumentet omhandler funksjoner som benyttes for å dekke feriepengeopptjening ifølge vikarbyådirektivet.

Dette dokumentet omhandler funksjoner som benyttes for å dekke feriepengeopptjening ifølge vikarbyådirektivet. Innhold Vikarbyrådirektivet... 1 Generelt om direktivet... 1 Feriepengesats som innleier... 1 Løsning i Personec Lønn... 2 Systemparameter... 2 Aktivitetskode... 3 Lønnsart... 4 Lønnsberegning - feriepengegrunnlag...

Detaljer

Rapport HMS. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 6

Rapport HMS. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 6 Innhold Rapport HMS... 2 HMS Fraværsstatistikk... 2 Bestilling... 2 Krav og nøkkelbegreper... 3 Oppsett art / systemparametre... 4 Fraværsart - Ekstern rapporteringskode RTV... 4 Systemparameter grense

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2010-09-15. Lønn 5.0. Versjon 5.10.3

Huldt & Lillevik Lønn 2010-09-15. Lønn 5.0. Versjon 5.10.3 Lønn 5.0 Versjon 5.10.3 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 5.10.3... 2 2 Ny rutine for oppdatering av klienter... 2 3 Ny og forbedret logging i systemet... 3 4 Skattekort levert...

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 2009-03-25. Versjon 5.09.2

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 2009-03-25. Versjon 5.09.2 Versjon 5.09.2 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 9.2 og Altinn Monitor 2.6.3... 2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...2 2 Terminoppgave Svalbard...

Detaljer

Agro Økonomi. Lønn. - slik kommer du i gang... Slik kommer du i gang - Lønn Side 1 Agro Økonomi Agrodata as

Agro Økonomi. Lønn. - slik kommer du i gang... Slik kommer du i gang - Lønn Side 1 Agro Økonomi Agrodata as Agro Økonomi Lønn - slik kommer du i gang... Slik kommer du i gang - Lønn Side 1 Agro Økonomi Agrodata as Informasjon om installasjon av Agro Økonomi finner du i heftet Installasjon, oppstart og sikkerhetskopiering.

Detaljer

Eksport /Import person

Eksport /Import person Innhold Eksport /Import person... 2 Fri eksport av personopplysninger... 2 Definisjon av utplukk... 2 Definisjon av layout... 3 Fri import av personopplysninger... 7 Hodeinformasjon... 7 Valg av felt...

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Produktnotat Versjon 5.16.4/5.17.1 Desember 2016 1. HVA ER NYTT I DENNE VERSJONEN?... 3 2. INTEGRASJONER... 3 3. OPPDATERE HULDT & LILLEVIK LØNN... 3 4. A-ORDNINGEN... 4 4.1.

Detaljer

Rapport RTV. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 13

Rapport RTV. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 13 Innhold Rapport RTV... 2 RTV fraværsrapport... 2 Styreinformasjon... 3 Tekstkoder... 3 Dictionary - oppslag... 5 Organisasjon... 5 Krav og nøkkelbegreper... 6 Regler for reduksjon av dagsverk... 6 Definisjon

Detaljer

Ferie og feriepenger I Visma Lønn / Visma Avendo Lønn

Ferie og feriepenger I Visma Lønn / Visma Avendo Lønn Ferie og feriepenger I Visma Lønn / Visma Avendo Lønn INNHOLD Side FERIE OG FERIEPENGER... 1 INNHOLD... 2 HVORDAN BEHANDLES FERIEPENGER I VISMA LØNN?... 1 Ansatt... 1 Lønnskontosett... 2 Satser og grenser...

Detaljer

Årsavslutning. Årsavslutning. Innhold

Årsavslutning. Årsavslutning. Innhold Innhold Årsavslutning... 1 Oppdatere nye skattekort... 2 Endringskort... 2 Arbeidssekvenser... 2 Administrasjon årsavslutning... 4 Ledetekster til L&T-oppgaven... 5 Oppsamling av transaksjoner til L&T-oppgaven...

Detaljer

Pensjonsrapportering OTP

Pensjonsrapportering OTP Innholdsfortegnelse Pensjonsrapportering OTP... 2 Hva skal rapporteres... 2 Hvilket pensjonsselskap bruker bedriften... 2 Systemparametre... 3 Hvilke beløp og timer skal rapporteres... 4 Hvilke timer skal

Detaljer

Jobbkø. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 18

Jobbkø. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 18 Innhold Jobbkø / Varsling... 2 Jobbkø... 2 Generelt om jobbkø... 2 Hovedfunksjoner... 2 Jobbkø Bestilling og Status... 2 Bestilling... 3 Faste jobber... 5 Status... 6 Jobb... 7 Administrasjon... 8 Konsern...

Detaljer

Aditro Lønn 14.2.1. Pr. 31.05.2014. Aditro AS, Postboks 23, N-2711 Gran, Tlf.: 09102, Faks: 815 09102, www.aditro.no Side 1 av 17

Aditro Lønn 14.2.1. Pr. 31.05.2014. Aditro AS, Postboks 23, N-2711 Gran, Tlf.: 09102, Faks: 815 09102, www.aditro.no Side 1 av 17 Aditro Lønn 14.2.1 Pr. 31.05.2014 Aditro AS, Postboks 23, N-2711 Gran, Tlf.: 09102, Faks: 815 09102, www.aditro.no Side 1 av 17 Innhold 1 Aditro Lønn 14.2.1... 3 1.1 Hovedfunksjonalitet i versjonen...

Detaljer

Pensjonsrapportering SPK

Pensjonsrapportering SPK Innhold Pensjonsrapportering SPK... 2 Arbeidstakers andel pensjon... 2 Arbeidsgivers andel pensjon... 2 Arbeidstakers medlemskap... 2 Meldinger til SPK... 2 Rapportering til SPK... 3 Logging... 3 Styreinformasjon

Detaljer

Pensjonsrapportering Mercer

Pensjonsrapportering Mercer Innhold Pensjonsrapportering Mercer... 2 Rapportering... 2 Kontrolliste... 3 Sluttårsak... 4 Transaksjonsfil... 5 Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 5 Pensjonsrapportering Mercer Rapportering Rapportering

Detaljer

Autoeksport til Notus

Autoeksport til Notus Innhold Autoeksport til Notus... 2 Def. autoeksport... 2 Service-komponenter (skjema)... 7 Service-komponenter (PLExportEngine)... 8 Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 8 Autoeksport til Notus I denne

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2015-01-27. Lønn 5.0. Versjon 5.14.4

Huldt & Lillevik Lønn 2015-01-27. Lønn 5.0. Versjon 5.14.4 Lønn 5.0 Versjon 5.14.4 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.14.4... 2 3 Årsoppgjør 2014... 2 3.1 Bytte av arbeidsgiveravgiftsregel i løpet av 2014... 2 3.2

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn Lønn 5.0. Versjon

Huldt & Lillevik Lønn Lønn 5.0. Versjon Lønn 5.0 Versjon 5.13.4 Innhold 1 Hva er nytt i denne versjonen... 2 2 Oppdatere til 5.13.4... 2 3 Datostyring... 2 4 Om årsavslutning i Lønn 5.0... 2 4.1 Begrensninger ved levering av lønns- og trekkoppgaver

Detaljer

Innstillinger Innstillinger består av 16 undermenyer som vises i venstre marg. (fig 1)

Innstillinger Innstillinger består av 16 undermenyer som vises i venstre marg. (fig 1) Innstillinger Innstillinger består av 16 undermenyer som vises i venstre marg. (fig 1) Systemkontoer Systemkonoer består av alle de kontoene, satser,beløp og lønnsarter som skal til for at programmet skal

Detaljer

Lønnsstatistikk SST. Innhold

Lønnsstatistikk SST. Innhold Innhold Lønnsstatistikk SST... 2 SST-rapportering... 2 Formål og brukere.... 2 Styreinformasjon til SST.... 2 Ajourhold av lønnsartene.... 3 Feltet for STS-kode;... 3 Ajourhold av budsjettkapittel/-post

Detaljer

KOMME IGANG! NYE HogiaLønn på. (praktiske tips)

KOMME IGANG! NYE HogiaLønn på. (praktiske tips) NYE HogiaLønn på 1 2 3 KOMME IGANG! (praktiske tips) Her finner du tips til hvordan du skal begynne arbeidet med HogiaLønn, samt arbeidsgang for å lage en lønning. Hvordan du KOMMER I GANG med NYE HogiaLønn!

Detaljer

Maritech Lønn: OTP oversikt (Informasjonen er gjeldende fra og med versjon 10.00.23)

Maritech Lønn: OTP oversikt (Informasjonen er gjeldende fra og med versjon 10.00.23) 25.02.2013 Maritech Lønn: OTP oversikt (Informasjonen er gjeldende fra og med versjon 10.00.23) Innholdsfortegnelse Lønnsføring OTP Andel og trekk... 2 Arbeidsgivers andel pensjonspremier... 2 Dersom de

Detaljer

Frivillige og ideelle organisasjoner

Frivillige og ideelle organisasjoner Frivillige og ideelle organisasjoner Ansvar som arbeidsgiver Buskerud Musikkråd 17.11.2012 Skatteoppkreverens oppgaver Innkreving av skatter og avgifter, kommunale avgifter. Særnamsmann utleggsforretning.

Detaljer

S4 - OTP. Innholdsfortegnelse:

S4 - OTP. Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse: 1. Generelt... 2 1.1 Hvilke foretak omfattes av loven:... 2 1.2 Hvem omfattes ikke av loven:... 2 1.3 Hvilke ansatte skal være med i pensjonsordningen... 2 1.4 Arbeidsgivere med eksisterende

Detaljer

Distribusjon av varslinger

Distribusjon av varslinger Innhold Distribusjon av varslinger... 2 Definering av varslinger... 2 Opprette nytt varsel... 2 Generelt... 3 Generelt - Flettefelter... 5 Funksjoner... 7 Varsel alternativ kobling mot funksjoner... 8

Detaljer

Opprette firma. Innhold

Opprette firma. Innhold Innhold Opprette firma... 2 Opprette første firma... 2 Sett tilgang til firma... 5 Opprette nytt firma som kopi... 5 Sett tilgang til firma... 6 Opprette nytt firma... 6 Sett tilgang til firma... 7 Eksport

Detaljer

Agro Økonomi. - Lønn (A-ordningen) - slik kommer du i gang

Agro Økonomi. - Lønn (A-ordningen) - slik kommer du i gang Agro Økonomi - Lønn (A-ordningen) - slik kommer du i gang Agro Lønn er et skybasert lønnsprogram, hvor data lagres på en webserver. Det er samtidig en modul i programpakken Agro Økonomi, som er et Windows-program,

Detaljer

Nyheter og forbedringer Visma Avendo Lønn 10.00

Nyheter og forbedringer Visma Avendo Lønn 10.00 November 2015 Nyheter og forbedringer Visma Avendo Lønn 10.00 Oslo, november 2015 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse

Detaljer

Komme i gang med Visma Avendo eaccounting

Komme i gang med Visma Avendo eaccounting 1 Komme i gang med Visma Avendo eaccounting For å begynne å bruke Visma Avendo eaccounting, må du logge inn på http://vismaonline.no Klikk på linken Til tjenesten under Visma Avendo eaccounting for å åpne

Detaljer

Veiledning feriepenger

Veiledning feriepenger Harmoni Lønn Veiledning feriepenger 31.05.2017 Innhold Veiledning feriepenger... 2 Generelt... 2 Satser feriepenger... 2 Aktuelle lønnsarter... 3 5. ferieuke... 4 Feriepengeliste... 6 Utbetaling av feriepenger

Detaljer

Årsskiftet 2012/2013.

Årsskiftet 2012/2013. Årsskiftet 2012/2013. Versjonen inneholder skatteberegning etter nye tabeller for 2013, men de gamle tabellene er tilgjengelige årstallet for lønnskjøringen bestemmer skatteberegningen. 1 Årsavslutning

Detaljer

Personec Lønn 9.2. Personec Lønn 9.2. Pr. 01.11.2009

Personec Lønn 9.2. Personec Lønn 9.2. Pr. 01.11.2009 Personec Lønn 9.2 Pr. 01.11.2009 Aditro HRM, Postboks 4370 Nydalen, N-0402 Oslo, Tlf.: 09102, Faks: 815 09102, www.aditro.no Side 1 av 31 Innhold 1 Personec Lønn 9.2... 3 1.1 Hovedfunksjonalitet i versjonen...

Detaljer

Frokostseminar Bergen 2015. Bozica Babic VISMA LØNN: NYHETER, TIPS & TRIKS

Frokostseminar Bergen 2015. Bozica Babic VISMA LØNN: NYHETER, TIPS & TRIKS Frokostseminar Bergen 2015 Bozica Babic VISMA LØNN: NYHETER, TIPS & TRIKS Agenda Visma Lønn 10.0 (kommer slutten av november??) Nyheter i versjon 10.0 A-melding Halv skatt Visma.Net Absence A-ordningen

Detaljer

Fri Lønnsrapport er et verktøy for å lage og kjøre ut egendefinerte rapporter. Rapporten startes fra Rapporter Fri lønnsrapport Utskrift

Fri Lønnsrapport er et verktøy for å lage og kjøre ut egendefinerte rapporter. Rapporten startes fra Rapporter Fri lønnsrapport Utskrift Innhold Fri lønnsrapport... 1 Utskrift... 1 Definisjon... 3 Kalkulasjonsfelt... 6 Vise SQL... 8 Spesialfelt... 9 Spesialfelter fravær...10 Tilgang...11 Grafikk...11 Fri lønnsrapport Fri Lønnsrapport er

Detaljer

Easy-Regn versjon 11.00.03 VIKTIG OPPDATERING årsoppgjøret 2007/2008

Easy-Regn versjon 11.00.03 VIKTIG OPPDATERING årsoppgjøret 2007/2008 Kongsgaard Allè 61 4632 Kristiansand Telefon: 38 14 44 55 Telefax: 38 14 44 50 Bankgiro: 9480.05.00758 Org.nr: 953 162 490 MVA www.easy-regn.no e-post: firmapost@easy-regn.no Til våre kunder Kristiansand,

Detaljer

Permittering. Innhold

Permittering. Innhold Innhold Permittering... 2 Administrasjon av permittering... 2 Oppsett... 2 Datafangst... 3 Utplukk permittering... 3 Utplukk... 3 Varsel... 4 Info til NAV og lønnsavdeling... 5 Registrering av permittering...

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Versjon

Huldt & Lillevik Lønn Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Versjon Versjon 5.09.4 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 9.4 og Altinn Monitor 2.6.5...2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...2 2 Ny rutine for levering

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2013-10-29. Lønn 5.0. Versjon 5.13.3

Huldt & Lillevik Lønn 2013-10-29. Lønn 5.0. Versjon 5.13.3 Lønn 5.0 Versjon 5.13.3 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.13.3... 2 3 Datostyring... 2 4 Refusjon av sykepenger... 3 5 Regnskapsbilag terminoppgjør... 4

Detaljer

Lønnsendring i Excel Integrert med Visma Lønn (VAF) Oppdatert 15.05.14

Lønnsendring i Excel Integrert med Visma Lønn (VAF) Oppdatert 15.05.14 Lønnsendring i Excel Integrert med Visma Lønn (VAF) Oppdatert 15.05.14 Innholdsfortegnelse Generelt om Visma Lønn Lønnsendring side 3 Forberedelser i Visma Lønn side 4 Hva oppdateres i Visma Lønn? side

Detaljer

Visma Enterprise HRM. En helhetlig løsning for integrerte og effektive arbeidsprosesser. Selskapsstruktur

Visma Enterprise HRM. En helhetlig løsning for integrerte og effektive arbeidsprosesser. Selskapsstruktur Visma Enterprise HRM En helhetlig løsning for integrerte og effektive arbeidsprosesser Selskapsstruktur Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Malselskap... 4 3 Opprett nytt selskap... 5 3.1 Selskapsbildet,

Detaljer

Veiledning for melding om lønnet arbeid i hjemmet (A04)

Veiledning for melding om lønnet arbeid i hjemmet (A04) Veiledning for melding om lønnet arbeid i hjemmet (A04) Du kan søke på ord, fraser eller deler av ord ved å trykke Ctrl+F (Ctrl-tasten og F-tasten nede samtidig). Skriv inn søketeksten i den lille boksen

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 2009-09-28. Versjon 5.09.3

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 2009-09-28. Versjon 5.09.3 Versjon 5.09.3 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 9.3 og Altinn Monitor 2.6.4... 2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...2 2 Remittering utland...

Detaljer

Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2006 2006.4 Bruk årsavslutningsversjonen også i 2007 Termin Årsavslutning Regelverk nytt og endringer

Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2006 2006.4 Bruk årsavslutningsversjonen også i 2007 Termin Årsavslutning Regelverk nytt og endringer Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2006 De følgende sidene beskriver hvordan du skal kjøre årsavslutning med Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4. Vi anbefaler at du leser denne beskrivelsen

Detaljer

Nyheter og forbedringer Visma Avendo Lønn 7.80

Nyheter og forbedringer Visma Avendo Lønn 7.80 September 2013 Nyheter og forbedringer Visma Avendo Lønn 7.80 Oslo, september 2013 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse

Detaljer

Håndbok. Easy-Regn. Utdrag av håndbok - Årsoppgjøret 2015-2016

Håndbok. Easy-Regn. Utdrag av håndbok - Årsoppgjøret 2015-2016 Håndbok Easy-Regn Utdrag av håndbok - Årsoppgjøret 2015-2016 Denne manualen er utarbeidet av: Innholdsfortegnelse Lønn Elektroniske skattekort 1 Elektroniske skattekort... 1 Fremgangsmåte kort fortalt...

Detaljer

De første skrittene med Norlønn

De første skrittene med Norlønn De første skrittene med Norlønn Norlønn er et nettbasert lønnssystem som er utviklet av Norlønn AS, og som kan betjenes direkte via internett, for eksempel gjennom Internet Explorer eller Mozilla Firefox.

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 2008-12-18. Huldt & Lillevik Lønn. Versjon 5.08.4

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 2008-12-18. Huldt & Lillevik Lønn. Versjon 5.08.4 Huldt & Lillevik Lønn Versjon 5.08.4 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 8.4 og Altinn Monitor 2.6.217... 2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...2

Detaljer

NYHETER OG FORBEDRINGER VERSJON 5.01

NYHETER OG FORBEDRINGER VERSJON 5.01 VISMA Contracting NYHETER OG FORBEDRINGER VERSJON 5.01 Oslo, desember 2011. Velkommen til versjonsbrevet til Visma Contracting. Denne versjonen inneholder hovedsakelig nødvendige endringer for lønns- og

Detaljer

Harmoni lønn versjon

Harmoni lønn versjon Harmoni Lønn Harmoni lønn versjon 2017-1 21.12.2016 Harmoni Lønn versjon 2017-1 I årets versjon av Harmoni Lønn er det flere endringer: Skattetabeller for 2017 Mulighet til å gå flere år tilbake Klargjort

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn Lønn 5.0. Versjon

Huldt & Lillevik Lønn Lønn 5.0. Versjon Lønn 5.0 Versjon 5.10.4 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 5.10.4... 2 2 Om årsavslutning i Lønn 5.0... 2 2.1 Begrensninger ved levering av lønns- og trekkoppgaver via Altinn...

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn Lønn 5.0. Versjon

Huldt & Lillevik Lønn Lønn 5.0. Versjon Lønn 5.0 Versjon 5.13.2 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.13.2... 2 3 Rapportering til Pensjonstrygden for sjømenn... 2 4 Vikarbyrådirektivet, diverse tilpasninger...

Detaljer

Rapporteringsmuligheter

Rapporteringsmuligheter Innhold Rapporteringsmuligheter... 2 Lønnsbehandling... 2 Opprykksliste... 2 Overtidsliste... 2 Sluttede personer... 2 Turnoverrapport... 2 Firmabil... 3 Etterbetaling... 3 Feriepenger... 3 Utskrifter...

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2014-09-01. Lønn 5.0. Versjon 5.14.2

Huldt & Lillevik Lønn 2014-09-01. Lønn 5.0. Versjon 5.14.2 Lønn 5.0 Versjon 5.14.2 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.14.2... 2 3 A-ordningen... 2 3.1 Hva er a-ordningen... 2 3.2 Forberedelser før 2015... 3 3.3 Endringer

Detaljer

Svalbardinntekt samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen og i Antarktis

Svalbardinntekt samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen og i Antarktis 19.07.2013 Svalbardinntekt samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen og i Antarktis Dette er utdrag fra Skattedirektoratets melding 27. februar 2013 For mer utfyllende informasjon se: http://www.skatteetaten.no/upload/pdfer/skdmeldinger/skd%20melding%204%202013.pdf?epslanguage=nb-no

Detaljer

FERIELØNNSOPPGJØRET Juni-lønn 2010

FERIELØNNSOPPGJØRET Juni-lønn 2010 1 FERIELØNNSOPPGJØRET Juni-lønn 2010 v/ Karl Kristian Eggan og Åslaug Berre 2 Ferielønnsoppgjøret - generelle bestemmelser Se Statens personalhåndbok Pkt 11.2 Ferieloven med kommentarer Pkt 11.2.3. Departementets

Detaljer

Ansvarsområde for den som har hovedansvar for lønnskjøringen. Hovedansvar :Rigmor Løno/Gro Anita Bergsvik. Skattekort hentes via Altinn

Ansvarsområde for den som har hovedansvar for lønnskjøringen. Hovedansvar :Rigmor Løno/Gro Anita Bergsvik. Skattekort hentes via Altinn SJEKKLISTE VED LØNNSKJØRING Ansvarsområde for den som har hovedansvar for lønnskjøringen. Hovedansvar :Rigmor Løno/Gro Anita Bergsvik Selskap: Voss kommune 1. Forarbeid Skattekort hentes via Altinn Bestilling:

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Produktnotat Versjon 5.15.5

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Produktnotat Versjon 5.15.5 Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Produktnotat Versjon 5.15.5 1. HVA ER NYTT I DENNE VERSJONEN?... 3 2. INTEGRASJONER... 3 3. WINDOWS 10... 3 4. OPPDATERE HULDT & LILLEVIK LØNN... 3 5. A-ORDNINGEN... 4 5.1. A-melding

Detaljer

A-meldingen - slik skal det gjøres!

A-meldingen - slik skal det gjøres! Februar 2015 A-meldingen - slik skal det gjøres! A-meldingene strømmer inn fra landets arbeidsgivere, regnskapsførere og lønnssentraler. Underveis dukker det opp en del spørsmål, og vi har her samlet svarene

Detaljer

Del 6 - Årsoppgjøret i praksis

Del 6 - Årsoppgjøret i praksis Innhold Del 6 - Årsoppgjøret i praksis... 2 Kjørejournal... 2 1. Installere årsoppgjørsversjonen 5.13.4... 4 1.1 Starte årsoppgjørsversjonen... 5 1.2 Lønn i 2014 før årsavslutning... 5 2. Forberede årsoppgjøret...

Detaljer

NAVO Lønnsstatistikk. NAVO Lønnsstatistikk. Innhold. Formål og brukere.

NAVO Lønnsstatistikk. NAVO Lønnsstatistikk. Innhold. Formål og brukere. Innhold NAVO Lønnsstatistikk... 1 Formål og brukere.... 1 Styreinformasjon til NAVO.... 2 Ajourhold av lønnsartene.... 3 Feltet for NAVO -kode... 3 Hvilke ansatte skal være med?... 4 Fagforening.... 5

Detaljer

Kom i gang med Visma eaccounting Lønnsslipp

Kom i gang med Visma eaccounting Lønnsslipp Kom i gang med Visma eaccounting Lønnsslipp Innholdsfortegnelse Aktiver tjenesten... 2 Innstillinger... 3 Generelle innstillinger... 3 Legg til ansatte... 5 Ny ansatt... 5 Kjøre lønn... 7 Beskrivelse av

Detaljer

Pensjonsinnberetning til Vital

Pensjonsinnberetning til Vital Pensjonsinnberetning til Vital Sist endret 25.06.08 à jour vs Visma Lønn versjon 7.30 Nyttig dokument som tar sikte på å gi deg den informasjonen du trenger for å rapportere pensjonsgrunnlag til Vital.

Detaljer

OTP - Obligatorisk tjenestepensjon Arbeidsgivers tilskudd A-meldingen

OTP - Obligatorisk tjenestepensjon Arbeidsgivers tilskudd A-meldingen 03.12.2015 OTP - Obligatorisk tjenestepensjon Arbeidsgivers tilskudd A-meldingen Premien til pensjonsordningen som firmaet betaler skal det betales arbeidsgiveravgift av. Beløpet skal IKKE innberettes

Detaljer

Hvordan komme i gang med

Hvordan komme i gang med Hvordan komme i gang med AvtaleGiro AvtaleGiro er et praktisk og lettvint system for faste betalingsoppdrag (FBO) som vi sterkt anbefaler at sentrene tar i bruk. Avtalegiro medfører at kundene trekkes

Detaljer

VEIVISER FOR SSB LØNNSSTATISTIKK I HOGIALØNN PÅ FIL

VEIVISER FOR SSB LØNNSSTATISTIKK I HOGIALØNN PÅ FIL 20.06.2013 VEIVISER FOR SSB LØNNSSTATISTIKK I HOGIALØNN PÅ FIL Med HogiaLønn kan du enkelt få laget SSB lønnsstatistikk som du kan sende inn på fil til Statistisk Sentralbyrå. Kort fortalt må følgende

Detaljer

Easy-Regn versjon 19.00.00 VIKTIG OPPDATERING årsoppgjøret 2015/2016

Easy-Regn versjon 19.00.00 VIKTIG OPPDATERING årsoppgjøret 2015/2016 Kongsgaard Allè 61 4632 Kristiansand Telefon: 38 14 44 55 Telefax: 38 14 44 50 Bankgiro: 9480.05.00758 Org.nr: 953 162 490 MVA www.easy-regn.no e-post: firmapost@easy-regn.no Til våre kunder Kristiansand,

Detaljer