RAPPORT. Studietur til. Cardiff County and City februar. Caen i Région Basse Normandie juni

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RAPPORT. Studietur til. Cardiff County and City 03.-16. februar. Caen i Région Basse Normandie 02.-06. juni"

Transkript

1 RAPPORT Studietur til Cardiff County and City februar Caen i Région Basse Normandie juni 2008 Ruth Brudvik, HMT- sjef og Astrid Haugland, fylkeshovudverneombod

2 Rapport Studietur til Cardiff County and City og Caen i Région Basse-Normandie Bakgrunnen for studieturene var ønsket om å øke kunnskapene om HMS-arbeid i offentlige organisasjoner i Europa. Vi ønsket å se på lovverk, praksis og ansvar på overordnet og lokalt nivå fra et arbeidsgiver og et arbeidstakerperspektiv. Ut fra generell kjennskap til arbeidsmiljøarbeid i Europa, ble England og Frankrike valgt som ønskede land å besøke. Cardiff og Basse-Normandie er begge samarbeidsregioner til Hordaland fylkeskommune. I. Cardiff County and City (Cardiff C&C) Cardiff County og Cardiff City ble slått sammen i Organisasjonen har ca ansatte fordelt på 23 Service areas. Ca 1500 arbeidstakere arbeidet i HR-avdelingen ledet av Phillip Lenz 1. HR-avdelingen var opptatt av organisasjonsutvikling og lederopplæring, og med politisk forankring i mål og visjoner for Cardiff C&C. På bakgrunn av vår prosjektsøknad, fikk vi hjelp av vår kontaktperson i Cardiff med å lage program 2 for oppholdet. Før avreise utarbeidet vi et spørreskjema. I løpet av våre to uker i Cardiff, hadde vi samtaler med om lag 50 personer, hovedsakelig ansatte i Cardiff County og City, men også i naboregionen, Vale of Glamorgan. Vi møtte også representanter for de største fagforeningene, og besøkte Arbeidstilsynet og organisasjonen Fairplay som ytte konsulentbistand til Cardiff C&C. Arbeidsmetodikken vi brukte var intervju med utgangspunkt i spørreskjema, samt observasjon i møter. A. Særlig relevante prosjekt og tiltak Med utgangspunkt i de problemstillingene vi hadde etterspurt, ble vi introdusert for interessante fagområder og tiltak. Noen prosjekt var så relevante og kan ha overføringsverdi, de omtales mer utfyllende: Work Life Balance Workforce Planning Work Life Balance Vi deltok i prosjektgruppemøte og hadde separat samtale med engasjert prosjektleder Jane Nyhan fra organisasjonen Fairplay. 1 Vedlegg Organisasjonskart HR-avdeling, Cardiff C&C 2 Vedlegg Program Cardiff 1

3 Formålet med prosjektet er Øke bevisstheten om det holistiske mennesket i arbeidslivet arbeidstakerne gies mulighet til bedre balanse mellom yrkes- og privatliv Få fram fleksibilitet i arbeidstid og arbeidsmønstre Øke motivasjonen blant de ansatte Endelig mål er å utarbeide et forslag til felles arbeidsgiverpolitikk som gir like muligheter for alle arbeidstakerne i C&C, med lik mulighet for fleksibilitet i arbeidsforholdene. Det betyr å gjennomføre konkrete, praktiske endringer for at dette skal være mulig. Fra prosjektgruppemøte i Work Life Balance. Astrid Haugland i forbrunnen, like bak Jane Nyhan og Ruth Brudvik Målsettingen er at prosjektet skal være en win win - win - situasjon for arbeidstaker, arbeidsgiver og kunder : Styrke rekrutteringen Redusere sykefraværet Styrke Cardiff C&C sin miljøprofil ved redusert CO2 utslipp (redusert køkjøring, hjemmekontor). Free desking et tiltak for å redusere bruk av eget, fast kontor. Prosjektet er politisk initiert og forankret, samt forankret i forvaltningen og i arbeidstakerorganisasjonene. Prosjektet har pågått i ca. 1år, estimert varighet 3 år. Et organisasjonsutviklingsprosjekt som dette trenger tid for å oppnå kulturendring. Prosjektet var organisert med styringsgruppe og undergrupper (pilotprosjekter) som alle hadde deltagelse fra forvaltningen og fagforeninger. Pilotprosjektene måtte være oppe og gå innen 6 mnd eller bli lagt ned. Prosjektet krever medvirkning fra alle involverte. Problemer ble debattert i prosjektgruppen hittil 2

4 hadde partene kommet fram til omforente løsninger. Prosjektleder hadde stor tro på at det skulle fortsette sånn. Eksempel på en pilot var å innføre fleksitid for 3000 arbeidstakere fra kl Dette var en gruppe arbeidstakere som tidligere ikke hadde hatt fleksitid. I prosjektet skulle arbeidstakerne i team selv arbeide ut egne løsninger internt. Både resultatet og selve prosessen ble evaluert. Prosjektet medfører store kulturelle utfordringer: Gjensidig tillit Resultatmålingen skulle gå fra tilstedeværelse til synlig produksjon Ledelsesutfordringer var mange som: o Kommunikasjon o Planlegging o Ledelsesutvikling En forutsetning for suksess var dyktig implementering, bl.a. o Være sikker på at folk kjenner til prosjektet(info) o At lederne er kompetente og trygge nok til å følge opp ordningen For å motvirke svikt i implementeringsfasen ble det gitt ledelseskurs og coaching. Workforce Planning Alle lederteamene var pålagt å gjennomføre en kartlegging av arbeidsstokken for å få en oversikt over dagens arbeidsstyrke og identifisere framtidige rekrutteringsproblemer. Arbeidet var politisk initiert, og skulle gjennomføres innen mai Med bakgrunnstall fra SAP (se under), fikk lederne hjelp til å identifisere skjevheter blant annet i kjønnsbalanse og etnisitet. Cardiff C&C hadde som målsetting at arbeidsstokken skulle gjenspeile befolkingen som sådan. Cardiff C&C hadde ansatt en egen medarbeider som arbeidet med kartlegging og behovanalyse av fremtidig arbeidskraft, og som støttet lederteamene i arbeidet. Kartleggingen så langt viste betydelige skjevheter og utfordringer: 70 % av de ansatte var kvinner, men kun 30% av ledergruppen var kvinner. Mottiltak var å øke fleksibiliteten i arbeidstid og arbeidssted (Work Life Balance-prosjektet) for å øke rekruttering fra kvinner. 10% av Cardiffs befolkning hadde ikke-britisk bakgrunn, mens kun 5% av de ansatte var ikkebritiske. I forhold til generell befolkningsutvikling, ville denne gruppen øke og utgjøre en viktig arbeidskraftressurs i framtiden. Tiltaket her er intern opplæring i engelsk og fokus på det positive med bred språkkunnskap. Organisasjonen var spesielt opptatt av å markedsføre seg positivt overfor denne befolkningsgruppen. Pensjonsalderen er 65 år, mens den reelle avgangsalderen er 57 år. 28 % av arbeidstakerne er over 50 år. 30% av arbeidstakerne var midlertidig ansatt. Et ryddearbeid var i gang for redusere antallet. B. Andre interessante fagområder og tiltak Ut fra våre problemstillinger, innhentet vi også interessant informasjon om HMS- arbeid og organisering i Cardiff C&C Arbeidet med sykefravær Varsling SAP Samarbeidet med fagforeninger og verneombud Job Evaluation Cardiff Works and Learning and Development Our People Rewards 3

5 HMS-arbeid og organisering i Cardiff C&C Den sentrale seksjonen hadde 10 rådgivere, alle kvalifisert med National Diploma. Operational Manager Christina Lloyd er en del av lederstaben til organisasjonsdirektøren. Arbeidsoppgaver: Generell arbeidsmiljøoppfølging, systemarbeid og helsefremmende arbeid. Avdelingen hadde utarbeidet mange verktøy blant annet for risikovurdering på ulike felt. Risikovurdering ble systematisk brukt bl.a. når en leder skulle vurdere om en arbeidstaker fikk anledning til å opprette en hjemmearbeidsplass eller i forhold til eksponering for stress. HMT-sjef i informativt møte med deler av HMSseksjonen i Cardiff C&C. Christina deltok i Health and Safety Advisory Forum (HAMU). Møtefrekvens: 4 g/år. Det var opprettet en tilhørende egen seksjon ute for Occupational Health helseoppfølging. Staben består av 3 sykepleiere og en kontorperson. Arbeidsoppgaver: Syklefraværsoppfølging, helseovervåking, helsesjekk ved ansettelser. Alle arbeidstakere ble henvist til seksjonen etter 8 uker fravær. Før ansettelse fyller arbeidssøker ut et helseskjema som senere blir brukt som en del av forebyggingsarbeidet. Alle arbeidsplasser med mer enn 5 ansatte skal utarbeide en Health and Safety Policy med årlig revisjon, et lovkrav som ble fulgt opp internt i C&C. H&S rådgiverne ga støtte i arbeidet. Arbeidet med sykefravær Politisk og administrativ ledelsen i Cardiff C&C hadde et våkent øye med utviklingen og oppfølgingen av sykefravær. Ansvaret for syklefraværsoppfølging var tydelige i ledelseskrav og i ulike prosjekt for organisasjonsutvikling og kom klart til uttrykk i ulike policy documents. Dette gjaldt også ute på den enkelte skole som for øvrig hadde høy grad av selvstyre. Skolene var unntatt fra deler av sykleoppfølgingsrutinene. De hadde full disposisjonsrett over eget budsjett og kunne kjøpe alle tjenester, inkludert hms, fra eksterne tilbydere. Generelt hadde offentlig forvaltning høyere sykefravær enn private, 8%. Det var et sterkt lovkrav til statistikk for sykefravær. Arbeidsgiverperioden er lengre enn i det norske systemet. Varsling Systemet var etablert, og vi fikk motstridende tilbakemeldinger. Organisasjonsdirektøren deltok aktivt i arbeidet med varslingssaker og mente systemet fungerte tilfredstillende. Fagforeningene derimot hadde en oppfatning av at rutinen ikke gir tilstrekkelig beskyttelse av arbeidstakerne og at saksbehandlingen ikke er god nok. Dette hevdet fagforeningsrepresentantene var basert på erfaring med systemet. 4

6 Fra oppslagstavlen i sentraladministrasjonen SAP SAP er et omfattende, modulbasert elektronisk ledelsesverktøy. Verktøyet omfatter alle sider ved personalfunksjonen og var under fortsatt utbygging. Ved hjelp av SAP skal driften effektiviseres og forvaltningen få færre manuelle arbeidsoppgaver. Systemet skal også inneholde en motiverende visualisering til den enkelte ansatte om hvordan deres arbeid realiserer en overordnet policy. SAP skal også være et verktøy for å få frem data for å overvåke likebehandling av de ansatte. Systemet inneholder bl.a. en modul til bruk i arbeidet med syklefraværsoppfølging. Alt etter en dags fravær ble leder automatisk informert på pc-skjermen og skulle da ta kontakt med sin ansatt og følge opp rutinen. Samarbeidet mellom arbeidsgiver, fagforening, verneombud Vi deltok som observatører på et informasjons-/drøftingsmøte og på et prosjektgruppemøte (Work Life Balance). Klimaet i møtene var i høy grad preget av samarbeid og felles konfliktløsning selv om fagforeningene hadde innvendinger til sin mulighet for deltaking og til måten prosesser var styrt på. Viktige områder for de tillitsvalgte var likelønn, privatisering/outsourcing. Fagforeningene utnevnte verneombud (safety representative) på den enkelte enhet. Verneombudene fikk til dels omfattende opplæring. De hadde støtte i lovverket, men hadde ingen stengingsrett. Det ble heller ikke oppnevnt et koordinerende verneombud for Cardiff C&C. Inntrykket vårt var at verneombudsinstituttet sto svakere enn det gjør i Norge. 5

7 Arbeidsmiljøutvalgene var partssammensatt, men ikke i betydningen lik representasjon fra partene. Det var arbeidsmiljøutvalg i alle service areas. Politikerne deltok i HAMU. Når det kom krav fra AMU ble det vanligvis løst. Det var sjelden konflikter p.g.a. hms-saker. Job evaluation Jobbevaluering er et landsomfattende prosjekt som er en konkret oppfølging av Equal Pay Act. På bakgrunn av store og tilsynelatende urettferdige lønnsforskjeller i offentlige organisasjoner, inngikk partene i arbeidslivet en avtale i 1997 om jobbevaluering. Hver organisasjon var ansvarlig for sin evaluering. Prosjektet skulle ha vært ferdig i Cardiff var i prosess, men regnet ikke med å være ferdig før høsten Fagforeningene var i hovedsak positive til prosjektet. Cardiff hadde leid inn 8 konsulenter som ledet arbeidet og analyserte resultatene. De hadde valgt å lage et eget skjema basert på GLP skjema på ca 20 sider (godkjent av likestillingsdept.), som inneholder 11 evalueringspunkt. Alle som hadde unike jobber, samt et representativt utvalg av de som hadde standard -jobber, måtte fylle ut skjemaet, i alt ca Spørsmålene omfattet forhold på jobben og gjaldt ikke personlige kvalifikasjoner. Arbeidstakere opp til og med operational managers nivå deltok i undersøkelsene. Den øverste ledelse samt lærere var unntatt fra evalueringen da disse deltok i nasjonale evalueringer. Før en fikk besvare skjemaet, måtte en delta i en work shop der skjemaet ble gjennomgått. Arbeidstakere som hadde standard -jobber, måtte samrå seg med sine kolleger før skjemaet ble fylt ut. For å sikre at alle hadde lik forståelse av spørsmålene, måtte deltagerne gjennom en times samtale med en av konsulentene før endelig innlevering av skjemaet. Besvarelsene var også kvalitetssikret med tanke på ikke-akademiske yrker og fremmedspråklige. Etter fullført prosjekt forventer en å finne det samme i Cardiff som i organisasjoner som var ferdig med evalueringen: 1/3 var for lavt lønnet, 1/3 var for høyt lønnet, og 1/3 lå på et lønnsnivå som var riktig i forhold til jobbkrav og ansvar. Målsettingen var at lønnene skulle justeres til et rettferdig nivå. Det var ikke avsatt penger til å utjevne lønnsforskjellene. En skulle ta fra de som var for høyt lønnet, og gi til de som var for lavt lønnet. Det var avtalt en skjermingstid på 3 år før ansatte fikk reduksjon i lønnen. HR-sjef i Vale of Glamorgan, Steve Ralf, beregnet justeringskostnadene der til å være 5 millioner pund. (Statslån) Han fryktet at de mest kompetente medarbeiderne ville forsvinne i en i en slik prosess. Hvis en ikke hadde lønnsmidler i tillegg til den rettferdige lønnen, så ville det bli vanskelig å rekruttere nye medarbeidere til de mest konkurranseutsatte jobbene. De tillitsvalgte i Cardiff var som nevnt positive til jobbevalueringsprosessen. Imidlertid så de for seg at det ikke ville bli smertefritt å justere lønningene for den enkelte. Birmingham kommune hadde nettopp gjennomført tilsvarende prosess, og der var 5000 offentlig ansatte i streik. Fylkeshuset i Cardiff Bar i fylkeshuset Cardiff Works og Learning and Development Cardiff C&C hadde sitt eget interne vikarbyrå, Cardiff Works. De jobbet både med ekstern og intern rekruttering i samarbeid med Lære-og utviklingsavdelingen. Denne avdelingen hadde ansvaret for all intern-opplæring. De hadde blant annet utviklet en modulbasert lederopplæring og et introduksjonsprogram for nytilsatte. Det meste av intern-opplæringen var nettbasert. 6

8 Our People s Reward Årlig ble det i forbindelse med en stor festmiddag delt ut symbolske priser i ulike kategorier til ansatte som hadde utmerket seg. Tiltaket var sponset av eksterne og hadde en ramme på GBP. Dette var en stor ting og viktig for å se de ansatte. Utdelingen av prisene foregikk i det staselige rådhuset i Cardiff. C. Arbeidstilsynet Det regionale arbeidskontoret dekket et stort geografisk område, Wales og Vest-England. De har rett til å gi varsel, pålegg, mindre bøter og stille rettskrav. Kontoret prioriterte utvikling av standarder og rådgivning, mindre oppfølgende virksomhet. De fulgte også opp arbeidsgivers ansvar for 3. part, eksempelvis pasientbehandling på pleiehjem. Arbeidstilsynet hadde i praksis liten makt i private firma og jobbet desto mer mot offentlig virksomhet. II Caen, Basse-Normandie Studieturen til Caen var en oppfølging av Cardiff-turen. Vi ønsket å finne likheter og ulikheter mellom det norske, britiske og franske hms-arbeidet i offentlige organisasjoner. Vi benyttet det samme spørreskjemaet vi hadde utarbeidet til Cardiff. Oppholdet varte en arbeidsuke. Besøket kom i stand med hjelp fra Internasjonalt arbeidslag i Hfk. De kontaktet Internasjonal avdeling i regionen som hjalp oss med program 3 for oppholdet og med praktisk bistand til hotellinnkvartering og transport. Frankrike har tre politiske og administrative styringsnivåer i regionene (Region fylke kommune). Vi fikk anledning til å møte ansatte med hms-ansvar i både region, Calvados fylke og Caen kommune. Vi besøkte også laboratorium Frank Ducombe og Lycée Arcisse de Caumont (videregående skole) der vi fikk en grundig innføring i det systematiske hmsarbeidet. En av dagene fikk vi anledning til å følge arbeidet til Inspecteur du Travail (tilsvarende inspektør i Arbeidstilsynet) da han inspiserte en videregående skole. Vi hadde også et oppfølgende møte med ham og en medarbeider i det statlige rektoratet som har ansvar for tilsyn på skolene. Internasjonal avdeling i Basse-Normandie 3 Program Region Basse-Normandie 7

9 Tilsynsmyndighet Rektoratet I møte ved det statlige Rektoratet møtte vi M. Sarradin og hans kollega Jean Michel Roby. Sarradin er statlig inspektør for offentlig sektor i regionen. Han har rett til å stoppe produksjon eller deler av den hvis produksjonen er farlig for ansatte eller elever. Etter inspeksjon avgir han rapport til Madame le Recteur (leder for Rektoratet). Rapporten blir videresendt til departementet som har oppsyn med hans arbeid. Kopi av rapporten blir sendt til den enkelte skole og regionen. Sarradin foretar ca. 50 kontroller i løpet av året. Alle de 1200 skolene i Basse-Normandie skal ha inspeksjon minst hvert 5. år. Inspeksjonen omfatter fysisk arbeidsmiljø. M. Sarradin på inspeksjon i verksted Påminning om bruk av verneutstyr Det systematiske hms-arbeidet Alle nivå hadde egne hms-ansatte i HR-avdelingen som jobbet med hms-spørsmål. De fleste var ingeniørutdannet. Arbeidet var konsentrert om det fysiske arbeidsmiljøet. Et lovkrav var å foreta en årlig risikovurdering av arbeidsforholdene til hver arbeidstaker. Det var også et lovkrav om helsesjekk hvert andre år, årlig for arbeidstakere med særlig farlig arbeid. Dette var vanskelig å gjennomføre på grunn av mangel på arbeidsmedisinere. I kommunen hadde hms-seksjonen budsjett til å iverksette konkrete tiltak. Dette var en gulrot som gjorde lederne mer interessert i å bruke og samarbeide med seksjonen. I fylket drev hms-personalet et nettverk med i alt 25 réferents sécurité, som arbeidet på særlig farlige (fysisk) arbeidsplassert. Disse hadde intet ansvar, men rapporterte til leder og hms-seksjon. Hms-ansatte drev også en utstrakt kursvirksomhet og tilbydde gratiskurs for ansatte i førstehjelp, brannevakuering, hygiene, med fl. I regionen var det krav om at 10 20% av de ansatte skulle ha gode førstehjelpskunnskaper. Disse sécurist-ene fikk årlig oppdatering og hadde ansvar for førstehjelpsskrinene. Kravet om grunnkurs i arbeidsmiljø gjaldt både verneombud og lederne. Det virket som om det var mindre fokus på det psykososiale arbeidsmiljøet. Det fantes rutiner for håndtering av trakassering, og avvikssystemet ble brukt. For øvrig fikk vi ikke presentert verktøy for å følge opp det organisatoriske/ psykososiale arbeidsmiljøet, og det virket generelt å være lite interesse for emnet i hms-seksjonene. Arbeidet med avvik og system for avviksrapportering var viet stor oppmerksomhet på alle nivå. Mye arbeid var lagt ned i avviksrapportering. I kommune og fylke var det utarbeidet avviksskjema, i regionen var det ingen prosedyrer, ansatte måtte selv formulere avviket og sende det tjenestesvei. Det var kultur for å rapportere alle avvik, også mindre hendinger. Trenden var at avviksmengden økte. I 8

10 regionen hadde antall avvik økt fra 250 i 2005 til 1560 i Det var særlig rapportering av mindre avvik som hadde økt. Hms-medarbeiderne i Caen kommune Arnaud Pelloux og Franck Bouloux Hms-medarbeiderne i Basse-Normandie, Isabel Youf og Matthieu Thomas AMU Arbeidsmiljøutvalgene var partssammensatt med like mange representanter fra arbeidsgiver- som arbeidstakersiden. På arbeidsgiversiden var det like mange politikere som administrative ledere. Arbeidstakerrepresentantene ble oppnevnt av fagforeningene. I fylket stilte hver av partene med sekretær i AMU, og i etterkant måtte referatene samordnes slik at det ble et omforent referat. Det var vanlig med to møter årlig. Oppfølging av avvik var en svært viktig del av AMU-arbeidet. Kopi av alle avvik ble sendt til AMU der de ble behandlet. HMS-seksjonen fikk også kopi. Ansatte som sendte avvik grunnet trakassering, fikk tilbud om oppfølging (debrifing). I fylket hadde de ca 20 slike saker i året, omtrent halvparten ble politianmeldt. Tillitsvalgte - verneombud Ansatte vi snakket med gav uttykk for at det gav god status å arbeide i det offentlige. Enkelte arbeidstakergrupper var også bedre lønnet enn i det private. For å få fast ansettelse, måtte de ha avlagt en egen krevende eksamen. Ved ansettelse undertegnet de en erklæring på at de ikke skulle kritisere egen organisasjon. Begrepet varsling var lite kjent for våre informanter. Det syntes ikke å være akseptabelt å uttale seg kritisk til egen organisasjon. Det var relativt få som organiserte seg i fagforeninger. Fagforeningene var representert i AMU og deltok i drøftinger, men inntrykket var at de var lite trukket med i utviklingsarbeid/ prosjektarbeid. Vi fikk dessverre ikke anledning til å møte fagforeningsrepresentanter under oppholdet. Verneombudene (ACMO) fungerte som rådgivere for leder. I kommunen var verneombudene utnevnt av leder på ulike arbeidsområder og ansatt av ordfører som de rapporterte til. Caen hadde i alt 15 verneombud, alle med 20% frikjøp fra sitt ordinære arbeid. Verneombudene på skolene var utnevnt av rektor. Vernombudene arbeidet kun med det fysiske arbeidsmiljøet. De fikk opplæring med årlig oppdatering så lenge de sto i vervet. De hadde ikke ordning med koordinerende verneombud (HVO), og verneombudene hadde ikke stengingsrett. Lokalt hms-arbeid Alle enheter hadde ansvar for sin egen intern-kontroll (Document Unique). Vi besøkte Le Lycée Arcisse de Caumont i Bayeux som har elever. Vi fikk en grundig gjennomgang av deres systematiske hms-arbeid. De hadde et velutviklet intern-kontrollsystem som omfattet Aktuelt lovverk og forskrifter Oversikt over ansvarslinjer og organisering 9

11 Kartlegging av risikofaktorer og risikovurdering. Det var interessant å se at risikovurderingen her også omfattet det psykososiale arbeidsmiljøet. Ulike prosedyrer og retningslinjer. Eksempelvis hadde skolen utarbeidet en omfattende retningslinje og sjekkliste for skolestart bl.a. for raskt å integrere elever med spesielle opplæringsbehov. Et problem på skolene var det delte arbeidsgiveransvaret mellom stat (pedagogisk og administrative personale) og region (teknisk personale). Oppdelingen av arbeidsgiveransvaret medførte et vanskelig styringsproblem, noe som ble sterkt fremholdt i de møtene vi hadde på ulike forvaltningsnivå. Yrkesskoler var pålagt å ha egne arbeidsmiljøutvalg. Det var ikke noe spesielt fokus på oppfølging av sykemeldte. Verneleder Philippe Giard og rektor Jean Loret ved Le Lycée Arcisse de Caumont Desserttilbud i skolekantinen III Kort oppsummering Arbeidsmiljøloven har siden EØS-avtalen blitt tilpasset EU-lovgiving, og lovverket synes å være mye likt. Et viktig unntak er bestemmelsene knyttet til veneombudene. Norske verneombud er tydelige arbeidstakerrepresentanter (som i Storbritannia) og har i tillegg stengingsrett. Norge har også koordinerende verneombud. Alle organisasjoner har ansatte med spesialkompetanse i hms-arbeid. Cardiff og Hfk har et mer helhetlig syn på hms-arbeid enn Caen med et sterkere fokus på det organisatoriske/psykososiale arbeidsmiljøet. En følge av dette er at de også har en mer omfattende kompetanse i hms-seksjonene sine enn Caen. Cardiff imponerte med et systematisk og helhetlig organisasjonsutviklingsarbeid. Både i Cardiff og i Caen fant vi at organisasjonene hadde et sterkere fokus på avvik, risikovurdering og risikoarbeid enn vi finner i Hfk. Fagforeningene synes å ha en sterkere posisjon i Hfk og Cardiff, enn i Caen. Fagforeningene blir også trukket med i utviklings-/ prosjektarbeid i organisasjonene. I forhold til syklefraværoppfølging, skiller Hfk seg ut ved å ha oppmerksomheten rettet mot helsefremmende og forebyggende arbeid. Både Hfk og Cardiff har interne varslingsrutiner. En sammenlignende studie som vi har foretatt, er nyttig. Vi fikk en bekreftelse på at vi i Hfk på mange områder ligger i forkant av utviklingen og vi fikk engasjerende impulser til videre utvikling der vi ikke står like sterkt. I Caen var det tydelig at organisasjonene investerte mye i systemutvikling bl.a. i forhold til avviksrapportering og risikovurdering. I Cardiff kan vi lære mye av deres prosjekt for organisasjonsutvikling og bl.a. hvordan de brukte fagforeningene i arbeidet. Alt i alt synes vi likevel at Hfk kommer godt ut i denne intereuropeiske sammenligningen. 10

12 VEDLEGG 1 11

13 VEDLEGG 2. VISIT BY RUTH BRUDVIK AND ASTRID HAUGLAND, HUMAN RESOURCES DEPARTMENT, HORDALAND COUNTY COUNCIL Programme SUNDAY, 3 FEBRUARY Arrive Cardiff Airport Taxi to Landmark Place apartment, Churchill Way, Cardiff CF10 5EE MONDAY, 4 FEBRUARY Meet Susan Jones at Landmark Place Lunch Norwegian Church TUESDAY, 5 FEBRUARY Meeting with Ms Lynne David HR Policy : Introduction & Welcome, Room 470G, County Hall, Atlantic Wharf, Cardiff CF10 4UW; Ms Lynne David - Work-Life Balance Project Group Taxi (Premier Taxis ) Meeting at with Mr Gareth Matthewson, Head Teacher, Upper School, Whitchurch High School, Penlline Rd, Whitchurch Tel ; WEDNESDAY, 6 FEBRUARY Meeting with Mr Philip Lenz, Chief People & Organisational Development Officer, Room 470, County Hall; Meeting with Mr Bob Jeffery Systems & Improvement, Room 335, County Hall; Meeting with Mr Bryan Johnson -Operational Human Resources; Room 470, County Hall; THURDAY, 7 FEBRUARY Meeting with Mr Jeremy Ashdown - Workforce Planning Room 470, County Hall; Meeitng with Ms Deborah Morley- Learning & Development ( Wilcox House, Dunleavey Drive ) Attend Schools Service Area Joint Committee with Anita Batten- Operational Manager - HR (Schools), Room 470, County Hall; FRIDAY, 8 FEBRUARY Meeintg with Ms Christina Lloyd Health & Safety Room 419, County Hall; Meeting with Mr Lyndon Davies, Occupational Health, Council Offices, Bessemer Close, SATURDAY, 9 FEBRUARY SUNDAY, 10 FEBRUARY MONDAY, 11 FEBRUARY Meeting with Mark Turner, UNISON trade union representative, Room 104, County Hall (ext 2582); Meeting with Mr Kenneth Daniels, GMB union representative, Room 105, County Hall; Tel / TUESDAY, 12 FEBRUARY Meeting with Jane Nyhan, Fair Play Meeting with Mr Steve Scott, Principal Inspector, Health & Safety Executive, Phase 1, Government Buildings, Ty Glas Avenue, Llanishen, Cardiff Tel ; WEDNESDAY, 13 FEBRUARY Meeting with Mr Steve Ralph, Head of Human Resources, Vale of Glamorgan 12

14 THURSDAY, 14 FEBRUARY FRIDAY, 15 FEBRUARY Summing up SATURDAY, 16 FEBRUARY Depart Cardiff Council, Kendrick Road, Barry Tel ; Council building is past the post office at the of road on left. Report to main reception..www.valeofglamorgan.gov.uk Meeting with Mr Mike Formosa, Unite-T&G trade union representative, Room 107, County Hall, Tel ; Meeting with Colin Griffith, Job Evaluation Team Ruth Brudvik Head of Occupational Health & Safety Astrid Haugland Health & Safety Co-ordinator

15 VEDLEGG 3 14

16 15

Tilsynsrapport og varsel om pålegg fra Arbeidstilsynet

Tilsynsrapport og varsel om pålegg fra Arbeidstilsynet 1 av 1 HMS-avdelingen Dato 14.02.2011 Referanse AMU-sak 4/11 Notat Til: Arbeidsmiljøutvalget Kopi til: Fra: AMUs sekretariat Signatur: Tilsynsrapport og varsel om pålegg fra Arbeidstilsynet NTNU mottok

Detaljer

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID FAUSKE KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Desember 2009 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommuneloven. Formålet med forvaltningsrevisjon

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Oppfølging av sykmeldte i Pleie og omsorg Rapport 2010-14 Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Oppfølging av

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN

FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN GJESDAL KOMMUNE FEBRUAR 2014 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Rapportering og håndtering av avvik ved Lunner omsorgssenter Rapport 2011-18 2012-074/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juni 2009 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr.4. Formålet med forvaltningsrevisjon er å utføre systematiske

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning. Verran kommune

Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning. Verran kommune Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning Verran kommune Forvaltningsrevisjon nr 1724-1/2009 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden januar til april 2009 gjennomført en forvaltningsrevisjon av Verran

Detaljer

1 2 ar med IA-avtaler - hva na?

1 2 ar med IA-avtaler - hva na? 1 2 ar med IA-avtaler - hva na? F orfattere: Solveig Osborg Ose, lngunn Brattlid og Rune Slettebak ~ SINTEF SINTEF Teknologi og samfunn, Avd. helse Gruppe For arbeid og helse SINTEFTeknologiogsamfunn

Detaljer

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Hitra kommune November 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden juni - november 2007.

Detaljer

Sluttrapport Nye handlingsrom Gruppe 4: Arbeidskraft og innovasjon. 15.09.2011 Sarpsborg kommune

Sluttrapport Nye handlingsrom Gruppe 4: Arbeidskraft og innovasjon. 15.09.2011 Sarpsborg kommune Sluttrapport Nye handlingsrom Gruppe 4: Arbeidskraft og innovasjon 15.09.2011 Sarpsborg kommune Innhold 1. Mandat... 3 1.1 Avgrensninger... 3 2. Gruppas sammensetning og arbeid... 3 3. Arbeidsmetoder og

Detaljer

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål?

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Masteroppgave i Endringsledelse Samfunnsvitenskapelig fakultet Universitetet i Stavanger Høsten 2014 Gunn Laila Dahlseng Hope 1 UNIVERSITETET I STAVANGER MASTERGRADSSTUDIUM

Detaljer

Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen. Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen

Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen. Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og

Detaljer

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren Moss kommune 12.11.10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE

Detaljer

Stjørdal kommune som arbeidsgiver

Stjørdal kommune som arbeidsgiver Stjørdal kommune som arbeidsgiver Forebygging av sykefravær og oppfølging av sykmeldte Stjørdal kommune Forvaltningsrevisjon nr 1714-2/2011 Forvaltningsrevisjonsrapporter fra KomRev Trøndelag IKS 2011

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Etikk i organisasjonen Rapport 2012-2 2012-484/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Etikk i organisasjonen

Detaljer

IA-avtalen i praksis. Små og mellomstore virksomheter. Rapport 2013-11

IA-avtalen i praksis. Små og mellomstore virksomheter. Rapport 2013-11 IA-avtalen i praksis Små og mellomstore virksomheter Rapport 2013-11 Proba-rapport nr. 2013-11, Prosjekt nr. 12062 ISSN: 1891-8093 LEB/PDS, TT, 09.08.2013 -- Offentlig -- Rapport 2013-11 IA-avtalen i

Detaljer

UNDERSØKELSE AV SANDNES LÆRINGSSENTER

UNDERSØKELSE AV SANDNES LÆRINGSSENTER UNDERSØKELSE AV SANDNES LÆRINGSSENTER SANDNES KOMMUNE JUNI 2011 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

2. Tidspunkt for endring omorganiseringen bør Kommentar / svar utsettes / stoppes.

2. Tidspunkt for endring omorganiseringen bør Kommentar / svar utsettes / stoppes. Høringsuttalelser fra fagforeningene til høringssak: «Høring innføring av arbeidsgiverstrategi status i arbeidet og organisering av personalog organisasjon» sendt ut 01.12.2014 Det kom inn totalt seks

Detaljer

Oppbygging av HMSsystem. hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste

Oppbygging av HMSsystem. hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste 2011 Oppbygging av HMSsystem for hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste Avsluttende oppgave i HMS Verneingeniørskolen, modul V200. Omfang 12 studiepoeng. Jon Eirik Kvalnes Høyskolen Stord/Haugesund,

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 030-2012 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2011 ARBEIDSFORM OG RESULTATER

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 030-2012 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2011 ARBEIDSFORM OG RESULTATER Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 030-2012 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2011 ARBEIDSFORM OG RESULTATER Forslag til vedtak: 1. Styret tar saken om den regionale

Detaljer

Seniorpolitikk. Sør-Trøndelag fylkeskommune

Seniorpolitikk. Sør-Trøndelag fylkeskommune Seniorpolitikk Sør-Trøndelag fylkeskommune Mai 2008 1 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i Sør-Trøndelag fylkeskommune i perioden januar-april 2008. Undersøkelsen

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Tilskudd og tilsyn i private barnehager Sarpsborg kommune 5/11-2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...5 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6

Detaljer

Forebygging og oppfølging av sykefravær

Forebygging og oppfølging av sykefravær FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Forebygging og oppfølging av sykefravær Sarpsborg kommune 25.1.11 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE OG GJENNOMFØRING...5

Detaljer

Forebygging og oppfølging av sykefravær. - Notodden kommune -

Forebygging og oppfølging av sykefravær. - Notodden kommune - Forebygging og oppfølging av sykefravær - Notodden kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 707014 2012 Telemark kommunerevisjon IKS i Innholdsfortegnelse SAMMENDRAG... IV 1 INNLEDNING... 1 1.1 BAKGRUNN

Detaljer

Sykefravær og IA-avtalen

Sykefravær og IA-avtalen www.vefik.no RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2015 Sykefravær og IA-avtalen HAMMERFEST KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG... 1 0.1 FORMÅLET MED PROSJEKTET... 1 0.2 REVISORS VURDERINGER OG KONKLUSJONER...

Detaljer

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Opplæring i HMS Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Forfatter: Bjørn Willadssen, Linkx, 30. oktober 2006. Revidert av NHO oktober 2011 Alle arbeidsgivere skal gjennomgå opplæring i HMS-arbeid Fra

Detaljer

Arbeidslivets KulturSeilas (AKS)

Arbeidslivets KulturSeilas (AKS) ØF-rapport 04/2013 Arbeidslivets KulturSeilas (AKS) Evaluering av kulturtilbud på arbeidsplassen av Birgitta Ericsson og Hans Olav Bråtå ØF-rapport 04/2013 Arbeidslivets KulturSeilas (AKS) Evaluering

Detaljer

TILSYNSRAPPORT FOR OSLO KOMMUNE SKOLEN SOM ARBEIDSPLASS

TILSYNSRAPPORT FOR OSLO KOMMUNE SKOLEN SOM ARBEIDSPLASS VÅR DATO VÅR REFERANSE Side 1 av 22 08.09.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Grethe Barkve Fredriksen tlf 948 72 394 Oslo kommune v/byrådsavdeling for kultur og utdanning Byrådsavdeling

Detaljer

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1 STAFOs fremtid 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 1. STAFOS PLASS I FAGBEVEGELSEN... 7 1.1. Politisk innflytelse... 7 1.2. Avtaletilgang... 9 1.3. Grensedragning... 11 1.4. Eventuelle utmeldelser av

Detaljer

Casevedlegg til. Leif E. Moland (2015). Større stillinger og bedre drift. Evaluering av programmet Ufrivillig deltid. Fafo-rapport 2015:25

Casevedlegg til. Leif E. Moland (2015). Større stillinger og bedre drift. Evaluering av programmet Ufrivillig deltid. Fafo-rapport 2015:25 Casevedlegg til Leif E. Moland (2015). Større stillinger og bedre drift. Evaluering av programmet Ufrivillig deltid. Fafo-rapport 2015:25 1 Innhold Forord... 3 Case 1 2 + 2 + 3-turnus i Drammen kommune...

Detaljer