Fotball for alle og Fotball er moro.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fotball for alle og Fotball er moro."

Transkript

1 Sportsplan Lysekloster Idrettslag Fotball 2015

2 1. Innledning 2. Ansvar og roller 3. Retningslinjer for opplæring 4. Oversikt over trenere og treningstider 5. Organisasjonsoppbygging 6. Målsetning 1. Innledning For å kunne gi eksisterende og nye medlemmer et sportslig tilbud på riktig nivå, vil det kreves at Lysekloster IL utvikler seg både administrativt, økonomisk og sportslig. Etablering av en sportsplan er ett viktig skritt i den retningen. Det er også viktig at foreldre, trenere, ledere og samarbeidspartnere oppfatter Lysekloster Idrettslag (LIL) som en naturlig klubb å engasjere seg i. For å lykkes med dette, vil vi fokusere på det sosiale og at folk som trives. Dette vil være en av byggesteinene i arbeidet vårt. Fotball for alle og Fotball er moro. LIL skal være den klubben som alle fotballinteresserte ønsker å spille for eller engasjere seg i vårt nærområde. Fotballgruppen skal fremstå som attraktiv for barn og ungdom i aldersgruppen 6-19 år, uansett rase, religion og kjønn. Økonomi og administrasjon skal holde riktig nivå vurdert opp i mot de sportslige målsettinger. Fotballgruppen skal oppfattes som en positiv og viktig aktør i nærmiljøet av foreldre, kommune, samarbeidspartnere og andre. Sportsplanen skal legge grunnlaget for en fornuftig og målrettet utvikling i ett trygt og godt miljø for alle. Planen skal: Skape kontinuerlig bedre kvalitet i spillerutviklingen (gutter og jenter) slik at fotballgruppen i LIL kan gi et godt aktivitetstilbud til alle, også utvikle gode seniorspillere på sikt. Styrke lagmoralen i lag og grupper i klubben Skape en felles plattform/identitet som grunnlag for videre debatt og utvikling Være en viktig aktør slik at talent ikke slutter for tidlig Sette dommergjerningen på dagsordenen og skape utvikling og et faglig godt miljø Det er også viktig å verdsette at nytenking er nødvendig for å få idretten i LIL videre fremover. Breddefotballen har stått i fokus hos oss de siste årene og vi har mange talenter, men de trenger veiledning av kompetente trenere. Vi må derfor opprettholde innsats og kvalitet på trener/lagledersiden. Sportsplanen er ett overordnet dokument for styring av LIL som bør revideres hvert år. I tillegg til Sportsplanen bør det utarbeides en trenerveileding, som skisserer lagsammensetninger, spilleprinsipper og treningsøvelser. Planen er ment som styringsredskap, og det er en klar målsetning at den skal være så enkel at den kan brukes på alle nivå. Det skal gis rom for individuelle vurderinger innenfor de vedtatte rammer.

3 2. Ansvar og roller Krav til fotballgruppen i LIL: Gi alle et tilbud til å spille fotball. Gi de beste og de som vil mest, anledning til å bli bedre. Ha kvalifiserte trenere og ledere, og utvikle disse videre. Rekruttere trenere, ledere og dommere. Tilby alle trenere kursing så de står best mulig rustet og sørge for at alle har tatt førstehjelpskurs. Utvikle anlegg som gjør det mulig å nå målene. Samarbeide med naboklubber, der det er riktig. Utvikle ett tettere og bedre idrettsmiljø i LIL. Ha en sunn økonomi. Ha dialog med andre lag /foreninger angående treningstider og lignende. I Lysekloster IL er det foreldre som trener lagene i 5`er og 7`er fotball (barnefotball frem til og med 12 år). Forutsetningen er at trenere har- eller starter aktivitetskurs med relevant påfølgende kursing. Etter overgang til ungdomsfotball (9`er fotball (13 år) og 11`er fotball (Fra 14 år)), kan klubben tilby å stille med trenere dersom foreldre ikke føler seg kompetente nok til å videreutvikle laget. Dersom viljen og ønsket er tilstede hos spillere, kan laget få status «Satsingslag». Under «Satsingslag» forstås kompetente, utdannede trenere, som tar ansvaret for lagets treninger og kamper. Det er også essensielt at spillerne og foreldre er innforstått med at et «Satsingslag» fordrer et høyt antall treninger i uken (minimum 3 ganger/uke), i tillegg til seriekamper/cuper. Leder / trener (Barnefotball): Vær opptatt av å få til ett godt miljø, det bestemmer lagets vekst og trivsel. Husk at du er ett forbilde for spilleren. Spillerne legger mer vekt på hva du gjør, enn på hva du sier. Lær spillerne å respektere og tolerere dommere, motspillere, medspillere og ledere. Aksepter at dommere og egne spillere gjør feil. Bidra til at flere får lyst til å bli dommere (ikke skrem vekk de få som tørr dømme). Tap og vinn med samme sinn, husk å takke motstanderlaget for kampen. Vis god folkeskikk, banning og mobbing blir ikke godtatt, god oppførsel gjelder i alle sammenhenger der laget er samlet. Treneren og laglederen sin oppførsel på sidelinjen betyr enormt. Husk DU er klubbens ansikt utad. Gi ros og oppmuntring det virker positivt. Vær forsiktig med å framelske barnestjerner (det blir det sjelden gode fotballspillere av). Vær opptatt av alle, og jobb med å differensiere. Vær opptatt av hele mennesket. Involver foreldre, og informer om eventuelle uheldige episoder. Ta ansvar for at negativ skriking / kjefting ikke skjer. Treneren/ lederen har ansvaret for spilleren sin oppførsel, både på og utenfor banen i forbindelse med kamp. Behandle alle likt. Slå ned på baksnakking. Ta deg tid til ærlige og konstruktive tilbakemeldinger. Trenerens ansvar og rolle fra Ungdomsfotball og utover (Satsingslag) Alle trenere inngår skriftlig avtale vedr. oppgjør, ansvar og rolle. Trenerens ansvar er: Å rette seg etter de retningslinjer som styret eller utnevnte tillitsvalgte i LIL presiserer iht. utvikling av fotballferdigheter og miljøet omkring fotballen. Herunder følge opp Sportslig Plan og Verdigrunnlag. Å trene laget til de avtalte tider på de avtalte steder. Å delta med laget på terminfestede kamper. Å delta på turneringer som laget er påmeldt i Å ha det sportslige ansvaret for laget under kamper. Å evaluere gamle og nye spillere og ta ut laget til kamper. Å skrive årsrapport innen en måned etter sesongslutt, i samarbeid med lagleder. Å delta på trenermøter/trenerforum. Dersom treneren er forhindret fra å utføre sine oppgaver skal han se til at hjelpetrener eller lagleder overtar trenerens oppgaver.

4 Lagleders ansvar og rolle Hvert lag skal ha en Lagleder. Lagleder har en meget viktig rolle, både administrativt og motivasjonsmessig rundt laget og foreldrene. Lagleder må se til: Spillerlister, herunder levere oppdatert spillerliste til styret ved sesongstart, samt ivareta oppdateringer og endringer. Lagledere skal skaffe oversikt som viser medlemsmassen og levere dette til regnskapsfører for utskriving av kontingenter. Korrigerte lister over medlemmer skal leveres forløpende til regnskapsfører. Lagleder tar ansvar for videreformidling av informasjon. At spillere/foreldre får informasjon om treningstider og kampoppsett. Kampoppsett ligger på hjemmesidene. Drakter, baller, vester, medisinskrin og annet utstyr som laget disponerer for LIL, samt holde fortegnelse over alt utstyret. At det sosiale miljøet rundt laget er positivt og konstruktivt, samt at ukultur ikke får grobunn. Dette ivaretas i samarbeid med trener. At overnatting og opplegg i forbindelse med cuper organiseres, herunder å aktivisere foreldre til å delta. At det, i samarbeid med trener, avholdes minst et foreldremøte (ved sesongstart). Å kalle inn til dugnad eller andre aktiviteter i regi av laget eller klubben. At banen ryddes og gjøres klar før hjemmekamper. Å levere alt utstyr tilbake til materialforvalter ved sesongslutt, eventuelt også påpeke hva laget trenger til neste år. I samarbeid med trener å utarbeide årsrapport innen en måned etter sesongslutt. Å skaffe ny lagleder ved avgang. Det er også viktig at lagleder kommer med innspill til styret eller fotballansvarlig og gir tilbakemeldinger på forbedringsområder.. Spilleren: Respekter dommeren og treneren sine avgjørelser. Aksepter at dommere og egne spillere gjør feil. Vis god folkeskikk, banning og mobbing blir ikke godtatt, god oppførsel gjelder i alle sammenhenger der laget er samlet Møt presis til trening og kamp. Meld alltid fra om du ikke kan komme. Ingen bruk av rusmidler i forbindelse med laget sine aktiviteter. Vis lojalitet til klubb, lag og medspillere. Ta del i fellesoppgaver med en positiv innstilling. Hold orden i laget sitt utstyr, vær med og finn baller etc., rydd etter deg! Tap og vinn med samme sinn, husk å takke motstanderlaget for kampen. Foreldre: Engasjer deg i din sønn/datter sitt fotball-liv, engasjerte foreldre er med på å skape ett trygt og godt miljø. Møt fram på kamper, ungene ønsker det. Oppmuntre ungene i medgang og motgang, ikke bruk kjeft. Uten foreldre kan klubben ikke drives, vi trenger deg! Vis god folkeskikk på kamper, hjelp til at laget fremstår som positivt overfor dommeren, motstandere og andre som er tilstede. Hjelp til at alle trives i laget. Respekter dommeren, treneren / laglederen sine avgjørelser. Aksepter at dommere og egne spillere kan gjøre feil. Hjelp til med å holde orden på spillerne sitt personlige utstyr. Betal treningsavgift og kontingent ved forfall, klubben er helt avhengig av det! Bli gjerne støttemedlem. Det hjelper på klubbøkonomien.

5 Dette bør du huske FØR KAMPEN: Var ute i god tid unngå å komme for sent. Ha faste klokkeslett for fremmøte og avreise til bortekamper. Beregn god reisetid, legg inn pauser og bruk sikkerhetsutstyret i bilen. Ved kampgjennomgang, husk å fremheve godt humor og en positiv innstilling. Hils på dommeren og motstanders lagleder ønsk dem lykke til! Dette fokuserer du på UNDER KAMPEN: Støtt spillerne gjennom oppmuntrende opptreden. Led barna slik at de opptrer i henhold til intensjonene med barnefotball og godt fotballvett. Din egen atferd og opptreden påvirker barns innsats, både positivt og negativt! Vis en positiv holdning overfor dommer og motstander. Husk dette ETTER KAMPEN: La oppsummeringen fra kampen bli preget av godt humør og en positiv innstilling. Berøm innsatsen plukk ut det positive selvfølgelig også ved tap. Forlat banen med humøret inntakt. Barnefotball skal være gøy for alle!! FOTBALLANSVARLIG Senior, ungdom og barnefotball, disse utnevnes av årsmøte eller hovedstyret. Vårt mål er at alle lagene skal ha klar trenere/lagledere og evt. oppmenn ved utgangen av desember. SPORTSLIG LEDER Sportslig leder er enten fotballgruppa sin leder eller en som er valgt til å ta seg av sportslige, og har det overordnete sportslige ansvaret for aktivitetene i fotballgruppen. Sportslig leder er ansvarlig for: Trene evt. å skaffe trener til A-lag, herrer senior. Lede trenerforumet. Utvikle og videreutdanne trenere og oppmenn. Etablere og gjennomføre hospiteringsordninger (bruke spillere på eldre lag). Etablere og gjennomføre talentutvikling, gutter og jenter. Se til at Sportsplanen og Trenerplanen er kjent og blir fulgt opp i alle lag. TRENERFORUM Skal Sportsplanen bli brukt på alle nivå, og bli et hjelpemiddel til å innfri målsettingene, er det viktig at: Trenere og ledere for hvert lag utarbeider årsplan som inneholder en grovskisse av treningsinnhold, kamper/ turneringer for kommende sesong. Trenerforum skal være en møte- og diskusjonsforum for trenere. Etter endt sesong, skal hvert lag levere årsrapport til styret. Trenerforum 2014 er for å formalisere sportslig møte- og diskusjonsaktivitet mellom alle trenerne. Trenerforum blir ledet av Sportslig leder eller en som trenerne har valgt, for eksempel hovedtrener A-lag, og har til hensikt å virke som ett diskusjonsforum og kompetanseoverføringsorgan til alle trenerne. Alle trenerne har møterett i Trenerforum. Styret kan møte med 2 representanter som er hovedansvarlig fotball og ansvarlig barnefotball. Spillestil, prinsipp for trening, øvelser, hospitering, kontakt med sone/kretslag og talentutvikling, er ting som bør behandles i Trenerforum.

6 3. Retningslinjer for opplæring Innhold: 1. Rød tråd 2. Opplæring og målsetting barnefotball 3. Opplæring og målsetting ungdomsfotball 4. Hospitering/oppflytting 1. Rød tråd Fra barna begynner å spille fotball til de når senioralder bør de følge det vi kaller en rød tråd. Hva skal våre spillere lære og når? Vi deler dette normalt opp i tre faser : Tilvenning Innlæring Utvikling Tilvenningsfasen Denne fasen dekker over knøtter og lillegutter/jenter. (7-12 år) Spillerne har generelt problemer med å se seg selv i større situasjoner. Derfor minifotball (5-er/7-er). Man arbeider med enkle ferdigheter som: Sparke til/stoppe ball. Føre ball, Bruk av såle. Mottak/demping Føring-dribling-såle Avlevere/sentre Avslutninger Taktisk ligger nivået på ting som: Å orientere seg, Komme fri (ut av pasningsskygge), Hindre/nekte de andre å score mål. Mange små leker/gøye spill. Husk at vi ønsker spillerne tilbake. Etter hvert som spillerne har spilt fotball i noen år, arbeider man litt mer målrettet med ferdighetsøvelser. Da stadig med leken i høysete. Enkle taktiske ting kan man begynne å ta fatt i. Hva gjør vi når de andre har ballen/når vi har ballen. Man begynner å snakke fotball. Uttrykk/regler. Innlæringsfasen Denne fasen dekker lillegutter/jenter, smågutt/jenter og gutter/jenter (11-16 år) Spillerne har nådd et stadium, hvor de ser seg selv i forbindelse med andre, og deres motoriske utvikling betyr, at man kan arbeide med flere motoriske og mentalt krevende øvelser. Gjerne øvelser som setter flere ting sammen, slik at vi får en komplett form for fotball. Man begynner å legge rammer omkring fotballtrening. Eventuelt små korte taktikkmøter og faste oppvarmingsprogrammer. Kan begynne med fysisk trening med ball. Man bør ta hensyn til den utvikling som skjer midt i fasen, nemlig puberteten. Å være oppmerksom på at Spillerne er selvstendige vesener med deres egne meninger. Den fysisk sterke spilleren kan noen ganger overbevise treneren om at han er best. Vær oppmerksom på de små spillerne. Utviklingsfasen Fasen omfatter gutter/jenter og junior (16-19 år) Man må forvente, at spillerne i denne fasen har kjennskap til alle tekniske detaljer, og man bør nå arbeide med å utvikle fotballforståelsen. Det arbeides målrettet med taktiske øvelser, som skal gi spillerne muligheter til å vinne kamper ved at de behersker taktiske elementer. Man må begynne å snakke om livsførsel, den enkeltes mulighet osv. Målet er å skape flest mulig talenter, slik at senior avdelingen kan få tilvekst.

7 2. Opplæring og målsetting barnefotball Barnefotballen inkluderer all fotball for spillere til og med 12 år. Lysekloster har tilbud til barn fra det året de fyller 6 år og har således lag i barnefotballen både for gutter og jenter (6,7, 8, 9, 10, 11 og 12), såfremt det finnes tilstrekkelig antall spillere. Dersom det ikke finnes tilstrekkelig antall spillere i et årskull, skal lagets foreldrekontakt og trenere i samråd med ansvarlige i klubbens styre vurdere om følgende løsninger kan være hensiktsmessige: - Slå sammen to årskull (da skal laget spille i den eldste årgangen) - Søke samarbeid med andre klubber I barnefotballen spilles 5-er fotball og 7-er fotball (dvs. med 5 og 7 spillere på banen samtidig). De yngste årsklassene spiller 5-er fotball. Barn som fyller 7 år bør få et tilbud om lørdagsfotball, som organiseres av barnas egne foreldre. Lysekloster ønsker bred deltagelse i barnefotballen og legger vekt på: Trivsel, glede og mestring både i trening og i kamp: Alle er gode nok å være med og alle er vinnere! Samhold og lagånd: Spillere, trenere og foreldre støtter alle på laget. Det legges vekt på at barna selv lærer viktigheten av at alle på laget har sin plass. Spillerne skal lære å støtte hverandre. Hvert årskull inngår i samme lag. Med mer enn spillere kan det meldes på 2 lag for årskullet i serie og i cuper. Det kan da benyttes to trenerteam. Det kreves likevel at alle spillerne inngår på samme lag med felles treninger. Det benyttes fargegrupper for å variere oppsettet på kamper og på treninger. Dette er viktig for å trygge samholdet på tvers frem mot ungdomsfotballen. Rettferdighet: Lik spilletid for alle. Alle må få prøve seg! Variasjon: Rullering mht. plass og oppgave på banen! Vi topper ikke i barnefotballen. Et aktivt foreldreengasjement med foreldre som trenere og lagledere, og med foreldre og familie som aktivt støtteapparat og heiagjeng. Barnefotball skal være gøy for alle. I Lysekloster er vi alle (trener, lagleder, foreldre) ansvarlig for at barna trives og har det gøy! Trivsel og glede forsterkes ved: At du passer på at ingen blir glemt. At du opparbeider tillit hos barna slik at de føler seg trygge. At miljøet rundt laget blir positivt og godt. At du selv er positiv og går foran med et godt eksempel. At alle får spille like mye. At barna får en fornuftig holdning til både seier og tap: Det er ALLTID noe positivt å fokusere på. At det reageres overfor banning, fusk, kjeftbruk og dårlig oppførsel. Aldersgruppen 6-9 år Karakteristiske trekk: Holdepunkter for opplæringen: Jevn og harmonisk vekst - Teknikk må prioritere. Motorisk gullalder mot slutten av perioden- Ikke spesiell utholdenhetstrening. - Spill på små områder, med få spillere på laget, med eller uten keeper. Liten utvikling av kretsløpsorganene - Teknisk trening i korte sekvenser. Demonstrer øvelsene. Stor aktivitetstrang - Bruk mye ros og sørg for en hyggelig tone. Selvsentrerte - Turneringsformer. Bytt mye på lagene. Tar verbal instruksjon dårlig - Lek-spill-moro-god tone. Kort konsentrasjonstid - Trygghet og trivsel. Idealer og forbilder står sentralt - Varig fotballinteresse. Stort vitebegjær. Følsom for kritikk. Aggresjon rettes mot kamerater. Mål for opplæringen Kunne tilrettelegge og lede aktiviteter som i seg selv gir spillerne: 1. Innføring i den tekniske delen av fotballferdigheten. 2. Erfaringsbakgrunn i ulike spillsituasjoner vesentlig tilknyttet avslutninger mot mål. Temaer Tilrettelegge aktiviteter med hovedvekt på: 1. Individuell ballbehandling knyttet til å transportere, beherske og treffe med ballen. 2. Spille sammen med, i situasjoner der det øves på å avlevere og motta ballen. 3. Spille mot, i situasjoner der det øves på å overliste motstander og lage mål. 4. Spill og former for lek for å utvikle bestemte teknikker rettet mot avslutninger mot mål.

8 Aldersgruppen år Karakteristiske trekk: Holdepunkter for opplæringen: Jevn og harmonisk vekst - Ferdigheter og teknikk må prioriteres. Liten utvikling hos jenter og gutter - Det vil nå gi langt større utbytte å terpe på ting. God utvikling av finmotorikken - Teknisk trening i korte sekvenser. Demonstrer øvelsene Kan trekke logiske slutninger ut fra - Spill på små områder, med få spillere på laget. Verbale utsagn - Styr ikke spillet for mye. Husk spillerne har også ideer. Kreativiteten utvikles - Bør jobbe med holdninger til treningsregler. Opptatt av: Gunstig alder for påvirkning av holdninger, regler og rettferdighet, treningsvaner, selvdisiplin. Selvkritikk øker hjelpsomhet, samarbeid og oppmuntring. Løpsteknikk Mål for opplæringen. Grunnleggende opplæring i den tekniske del av fotballferdighetene for: Føring, vending, dribling. Pasning, mottak. Skudd. Heading. Smågruppers samhandling for å skape avslutninger på mål. Temaer Disse målene fører til følgende sentrale temaer for aldersgruppen: Føring, mottak, dribling, skudd. Mottak/føring/ pasning/ skudd. Pasningsteknikker. Skudd. Heading. Taktisk grunnlag for pasningsspill og ballmottak Taktisk valg for ballfører: Pasningsalternativer. Pasningsvinkler. Enkle pasninger - lett å ta imot. Pasning/pasningsfinte. Taktisk valg for mottaker: Spilleavstand. Ut av pasningsskyggen. Inviter til pasning. Dybde og bredde i pasningsspillet. Bruk av støtte. Pressteknikk og litt om sikring i forsvar. 3. Opplæring og målsetting Ungdomsfotball Ungdomsfotballen inkluderer spillere i alderen fra 13 til 19 år. I LIL har vi som målsetting å stille lag i 9`er fotball (G13) og i 11`er fotball (G14, Guttelag og Juniorlag). Det er utfordrende i en liten bygd som vår å realisere bærekraftige lag i disse aldersgruppene. Klubben skal derfor om høsten i forkant av påfølgende sesong gå i forpliktende dialog med spillere om mulighetene for å ha et bærekraftig lag den påfølgende sesongen. Dersom det ikke er mulig å realisere et bærekraftig lag, skal følgende alternativer vurderes: - Sammenslåing av flere aldersgrupper - Samarbeid med naboklubber - Lysekloster ønsker å sikre engasjementet i ungdomsfotballen og vil legge vekt på: Tilrettelegge for en naturlig overgang fra 7-er til 9`er -er fotball, bl.a. ved a titte ned mot 12- åringene som neste år blir ungdomsspillere. Legge til rette for et variert og aktivt treningsopplegg. Ferdighetstrening må danne grunnlag for prestasjon og krav til innsats: Læring først krav/forventning etterpå.

9 Ungdommen skal selv kunne påvirke og ha medbestemmelse i utforming av aktivitetsopplegg. I større grad spesialisering med hensyn til roller og plassering på banen. Rettferdig spilletid, dog med vekt på at spillere som nedprioriterer treningene ikke prioriteres. Aktiv innsats og deltagelse i treningsopplegg gir tillit på banen! Kan vi gi ungdommen andre utfordringer for å holde dem i miljøet? Eks. Dommere, trenere på barnefotballen, andre aktiviteter i idrettslaget etc.. Aldersgruppen år Karakteristiske trekk: Holdepunkter for opplæringen: Store forskjeller i fysisk og mental utvikling - Noe spesiell styrketrening. Enkelte har kraftig lengde vekst - Det kan gis taktiske retningslinjer. Motorikken i god utvikling - Gi dem frihet til selvstendige løsninger. Konsentrasjonsevnen i god utvikling - Vektlegg sterkt holdninger til trening og kamp. Mange er psykisk labile - Løpsteknikk (hurtighetstrening). Kreativiteten i god utvikling. Ærgjerrige og lærenemme. Holdninger dannes lett. Spillerne er meget rettferdighets bevisste. Stor variasjon i prestasjonsevne og humør. Mål for opplæring Sentrale mål for opplæringen bør kunne organisere spillerne i øvelser og spill på mindre og større områder for å videreutvikle ferdighetene og evnen til: Å bygge opp angrep. Å avslutte angrep. Å forstyrre motstanders angrep (forsvar i sone). Temaer Disse målene fører til følgende sentrale temaer for aldersgruppen: Føring, finting, dribling. Retningsbestemt mottak. Mottak vending dribling/pasning/skudd. Forutsetninger for godt pasningsspill. To mot en situasjon. Veggspill. Overlapping. Ballovertakelse. Angrepsavslutning. Innlegg - bevegelse foran mål avslutning. Alene med keeper avslutning. Forsvarsspill. Sentrale retningslinjer. Press sikring markering. Takling. Aldersgruppen år Karakteristiske trekk: Holdepunkter for opplæringen: Ekstrem vekstperiode - Prioriter ferdighet og teknikk. Guttene utvikler større muskelstyrke enn jentene - Utholdenhet i form av spilløvelser. Koordinasjonsevnen i fin utvikling - Spill med krav til teknisk tenking. Sterk vekst av kretsløpsorganene - Drep ikke tekniske spillere. Meget varierende opptreden - Gjør nytte av spillernes sterke sosiale behov. Kreativiteten i kraftig utvikling - Påvirk spillernes holdning til eget ansvar for sportslig utvikling. Sterkt sosial behov. Mål for opplæringen Sentrale mål for opplæringen blir å kunne organisere deltakerne i øvinger og spill i større og mindre grupper for å videreutvikle forståelsen og evnen til å benytte seg effektivt av de mest sentrale ferdighetsmessige og taktiske retningslinjer for god fotball. Temaområder Konkret vil målet inneholde bevisstgjøring av momenter og rettledning innenfor følgende områder: Oppbygning av angrep. Skape muligheter for avslutninger. Avslutninger. Forsvarsspill.

10 Temaer/ferdigheter Det settes konkrete krav til temaer/ferdigheter som: Pasningskvalitet korte og lange pasninger. Mottak gjenlegging. Retningsbestemt mottak. Mottak vending - Dribling/pasning/skudd. Veggspill. Overlapping. Ballovertakelse. Innlegg bevegelse foran mål. Skudd. Heading. Det er på dette alderstrinnet viktig å trene mer i kampsituasjoner slik at spillerne ser helheten i det som gjøres. Det betyr at en oftere spiller i større grupper (opptil 11 mot 11). Spillerne må gjenkjenne situasjonene og problemene i kamp. For treneren er det da en utfordring å kunne forenkle situasjonene slik at spillerne får mange repetisjoner samtidig med at de ser hensikten med deløvingene i forhold til helheten. Aldersgruppen år Fysiske utviklingstrekk Guttene utvikler en større aerob arbeidskapasitet enn jentene frem til 25-års alder. Muskelstyrke øker med økende alder, men jentene får en noe mindre økning i muskelstyrke. Dette er perioden frem til full biologisk modenhet (18-20 år). Skjelettet under utvikling frem til omtrent 20 år. Nervesystemet er under utvikling frem til års alderen. Mentale utviklingstrekk Etablere ny identitet. Forandringer i personligheten. Perioden for å tilegne seg sosialt ansvarsfull atferd. Sterke følelser og reaksjoner. Konsekvens og tiltak Fortsatt ferdighetsutvikling både individuelt og i samhandling. Differensiere trenings- og kamptilbudet etter spillernes ønsker og motiv. La spillerne få delta i planleggingen av trenings- og kampsesong. Sette krav om prestasjonsforbedringer til de spillerne som søker seg nærmere toppfotballen. Konklusjon Store forskjeller innen aldersgruppen i både fysisk og mental utvikling, samt motiv for a spille fotball. Det må tenkes på å imøtekomme og tilfredsstille hver enkelt spiller framfor å tenke lag. Temaområder Forsterke temaområdene fra aldersgruppen Bevisstgjøring på spillestil Kontakt med seniornivå. De beste juniorspillerne skal få prøve seg på seniorlag. 4. Hospitering/oppflytting Utgangspunkt: Spilleren spiller i den aldersklassen han / hun tilhører. Prinsipp: Er man god nok, er man gammel nok. Trenere til ett lag blir brukt til å vurdere ferdighetsnivå på spillerne og for å vurdere om en spiller skal få trene/spille med ett annet lag. Hospitering bør starte med å delta på trening. Blir en hospiteringsspiller tatt ut til kamp, skal han/hun spille deler av kampen. Hvis det blir kampkonflikt, skal eget lag prioriteres! Hospiteringstrening er trening i tillegg til trening i eget lag, og er ett ekstra tilbud til noen spillere. Avtale om dette, blir bestemt av trenerne til de 2 involverte lagene og spilleren det gjelder. Det er maksimalt 4 spillere som hospiterer samtidig. For oppflytting gjelder samme prinsipp. En skal imidlertid være forsiktig med oppflytting, som kan ødelegge de sosiale relasjonene som kan være grunn til at en spiller fotball. All oppflytting skal derfor være avklart med begge lagene sine trenere og spillere, eventuelt med spilleren sine foreldre på nivå opp til og med år. Spillere, som ikke framstår som positive rollemodeller ved nedflytting til eget lag, blir ikke flyttet opp på lenge. Spilleren skal se på det som premiering å bli flyttet opp, ikke som straff å bli flytta ned. Når en spiller er med på mer enn ett lag, er det viktig å kjenne til reglene for det.

11 4. Oversikt over trenere Trenerliste LIL fotballgruppen 2015 LAG Størrelse TRENERE TRENING A-lag Ørjan Sandal Mob: Mandag kl 20:00 Tirsdag kl 18:30 Torsdag kl 20:00 Fredag kl 17:30 Senior 2 Tore Nielsen Mob: Onsdag kl 20:00 G13 9 er Ørjan Sandal Mob: Tim Henrik Sperrevik Mob G11 7 er Kjetil Engelsen Mob: Mandag 18:30-20:00 Torsdag 18:30-20:00 Tirsdag 17:00-18:30 Torsdag 17:00-18:30 Samtrening med Jada G10 5 er Ole Skjerven Mob: Espen Engevik Mob: G8 5 er Ellen Marie Westvik Mob: Kim Henry Kristiansen akersolutions.com Mob: G7 5 er Knut Inge Mob: Mandag 17:00-18:30 Onsdag 17: Onsdag 18:00-19:00 Onsdag: 17:00-18:00

12 5. Organisasjonsoppbygging Innhold: 1. Ideologi og klubbfilosofi 2. Medlemsmasse og sammensetning 3. Organisering 4. Kompensasjon og avlønning 5. Sponsoravtaler 1. Ideologi og klubbfilosofi LIL skal være et attraktivt idretts- og fritidstilbud for beboere og familier i lokalmiljøet i Lysefjorden. Vår aktivitet har rotfeste i Norges Idrettsforbunds retningslinjer og lovverk. I LIL prioriterer vi: Et godt og trygt miljø: Vi er til stede på en ærlig og positiv måte! At flest mulig skal drive med idrett lengst mulig: Vi følger opp og fokuserer på det positive. Utvikling av idrettsferdigheter også i bredden: Vi har plass til alle! Et inkluderende miljø, som betyr et tilbud tilpasset alder, ferdigheter og ambisjoner! Å oppfordre til miljøskapende aktiviteter! 2. Medlemsmasse og sammensetning I LIL foregår den sportslige aktiviteten: Barnefotballen inkluderer all fotball for spillere til og med 12 år. Ungdomsfotballen inkluderer spillere i alderen fra 13 til 19 år Voksenfotballen inkluderer lag på herresiden og lag på damesiden. Friidrett - barn, ungdom og voksen. Håndball barn Turn barn, voksen Se nærmere i Sportslig Plan for mer informasjon 3. Organisering LIL er tilsluttet Norges Idrettsforbund. LIL er medlem i Hordaland Fotballkrets. Overordnet organ for LIL er hovedstyret. LIL er underlagt lovverket i overstående organisasjoner. 4. Kompensasjon og avlønning LIL arbeider etter følgende prinsipper når det gjelder kompensasjon/avlønning: Styring av Lysekloster Idrettslag og gjennomføring av fotballaktivitetene er basert på frivillig innsats og dugnadsarbeid. Tillitsvalgte og deltagere i utvalg/undergrupper oppnår ikke avlønning. Kostnadsdekning (telefon, kjøring, papir ol) avtales for tillitsvalgte/deltagere som har særdeles storbelastning. Kostnadsdekning må dokumenteres i form av bilag. Trenere/lagledere i barnefotballen oppnår en fast samlet kostnadsdekning. Trenere/ lagledere i ungdomsfotballen oppnår avlønning/kostnadsdekning i henhold til rammer, eventuelt kompetanse. Trenere/lagledere for Senior/Junior oppnår avlønning i henhold til rammer og kompetanse. Trenere og lagledere skal være medlemmer av LIL for og kunne representere sine respektive lag og klubben. Trenere som gjennomgår trenerkurs betalt av LIL, skal i sin kontrakt med LIL ha en klausul om at en fortsatt skal være trener i klubben etter endt trenerutdanning. Antall år skal stå i forhold til lengden på trenerutdanningen og skal angis i kontrakten. Det inngås skriftlig avtale vedr. kostnadsdekning/avlønning.

Storms Ballklubb 2014 2016 Sportsplan. Visjon Hos oss skal alle ha en god opplevelse, slik at vi gleder oss til neste gang vi møtes

Storms Ballklubb 2014 2016 Sportsplan. Visjon Hos oss skal alle ha en god opplevelse, slik at vi gleder oss til neste gang vi møtes Storms Ballklubb 2014 2016 Sportsplan Visjon Hos oss skal alle ha en god opplevelse, slik at vi gleder oss til neste gang vi møtes Innledning: Sportslig plan skal være med på å bedre fotballtilbudet i

Detaljer

Sportsplan: Ulltråden

Sportsplan: Ulltråden Ull/Kisa Fotball Bredde Sportsplan: Ulltråden Fra barne- til ungdomsfotball For barn 11-12 år (Les også Sportsplan for 9-10 år) Innhold: Hva vet vi om 11-12 åringen? Hva skal 11-12 åringen lære seg? Treningsøkten

Detaljer

Hvordan gjøre de beste best?

Hvordan gjøre de beste best? Hvordan gjøre de beste best? - eksempler på læringsprinsipper, virkemidler og metoder for påvirkning av fotballferdighet for spillere i alderen 16-21 år. Trener III Nils Lexerød Forord Jeg vil først om

Detaljer

ungdom3 18-05-05 12:31 Side 1

ungdom3 18-05-05 12:31 Side 1 ungdom3 18-05-05 12:31 Side 1 Ungdomsfotball Råd og retningslinjer 13-19 år ungdom3 18-05-05 12:31 Side 2 Bakgrunn Norges Fotballforbund har to utviklingsmål med ungdomsfotballen Utvikle gode spillere

Detaljer

SPORTSPLAN LANGRENNSGRUPPA

SPORTSPLAN LANGRENNSGRUPPA SPORTSPLAN LANGRENNSGRUPPA Idrettsglede for alle SPORTSPLAN VANG SKILØPERFORENING LANGRENNSGRUPPA Idrettsglede for alle VISJON Vang Skiløperforening ønsker å stimulere barn, ungdom og voksne til å delta

Detaljer

Ledere for hvert enkelt lag er ansvarlig for at innholdet i klubbhåndboka gjøres kjent for spillere og foreldre knyttet til klubben.

Ledere for hvert enkelt lag er ansvarlig for at innholdet i klubbhåndboka gjøres kjent for spillere og foreldre knyttet til klubben. 1. Innledning Dette dokumentet er plattformen for all aktivitet i Klæbu IL fotball og er klubbens viktigste styringsverktøy. Alle ledere og trenere i klubben skal introduseres for dokumentet og skal aktivt

Detaljer

LISLEBY FOTBALLKLUBB

LISLEBY FOTBALLKLUBB KLUBBHÅNDBOK LISLEBY FOTBALLKLUBB Begeistring i nærmiljøet! 1 5 Vår hovedmålsetting er at Lisleby Fotballklubb skal være et viktig samlingspunkt i nærområdet, preget av stabilitet og kontinuitet. Vi skal

Detaljer

Stabæk sin utviklingsplan 13-16 år

Stabæk sin utviklingsplan 13-16 år Stabæk sin utviklingsplan 13-16 år Lykkes Stabæk med intensjonen til planen i forhold til trenere som er brukerne og spillerne som føler den på kroppen og skal utvikle seg? Hvor godt er tankesettet til

Detaljer

En idebank for klubbutvikling

En idebank for klubbutvikling En idebank for klubbutvikling INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING S. 3 1. ORGANISASJON S. 4 ORGANISASJONSMODELLER S. 4 VALGKOMITEEN S. 4 STYREARBEID/ORGANISERING S. 4 REKRUTTERING AV TILLITSVALGTE S. 5 DAGLIG

Detaljer

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1 ÅRSMØTE 26.03.2015 Side 1 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: mandag 26. mars 2015, kl. 19:00 Sted: Hetlandshallen Dagsorden: 1. Åpning 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av personer til

Detaljer

VELKOMMEN TIL. En enkel innføring til nye foreldre og spillere i Oppsal Håndball, og kanskje for deg som har vært med en stund!

VELKOMMEN TIL. En enkel innføring til nye foreldre og spillere i Oppsal Håndball, og kanskje for deg som har vært med en stund! VELKOMMEN TIL En enkel innføring til nye foreldre og spillere i Oppsal Håndball, og kanskje for deg som har vært med en stund! 2 Dette står vi for: Tilhørighet og samhold Vinnerkultur Respekt og likeverd

Detaljer

Fra talent til tippeligaspiller i et regionalt perspektiv. Hvordan gjør vi det?

Fra talent til tippeligaspiller i et regionalt perspektiv. Hvordan gjør vi det? 2010 Fra talent til tippeligaspiller i et regionalt perspektiv. Hvordan gjør vi det? Trener 3 oppgave Svein Fjælberg 01.01.2010 Innhold Innhold... 2 Sammendrag... 3 Forord... 5 1.0 Innledning... 6 1.1

Detaljer

Friidrett. for barn og ungdom. En håndbok for trenere, ledere, aktive, foreldre og dommere

Friidrett. for barn og ungdom. En håndbok for trenere, ledere, aktive, foreldre og dommere Friidrett for barn og ungdom En håndbok for trenere, ledere, aktive, foreldre og dommere Norsk Friidretts målsettinger for barneog ungdomsfriidretten Visjon Friidrett skal være en attraktiv idrett for

Detaljer

Nest-Sotra United mer enn et fotballag

Nest-Sotra United mer enn et fotballag Nest-Sotra United mer enn et fotballag Intervju med Tove Iren Vindenes Nest-Sotra United er plukket ut til å delta i Special Olympic 2011. Special Olympics er verden største idrettsarrangement i 2011.

Detaljer

Ingress Godt over 14000 lag i barnefotballen og 6000 i ungdomsfotballen er i aktivitet med trening og kamp over det ganske land.

Ingress Godt over 14000 lag i barnefotballen og 6000 i ungdomsfotballen er i aktivitet med trening og kamp over det ganske land. Andreas Morisbak Utviklingssjef NFF August 2005 EN GOD FOTBALLØKT OG FOTBALL SKAL SPILLES! Ingress Godt over 14000 lag i barnefotballen og 6000 i ungdomsfotballen er i aktivitet med trening og kamp over

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

HVORDAN VÆRE EN GOD IDRETTSFORELDER? Olympiatoppens 9 anbefalinger

HVORDAN VÆRE EN GOD IDRETTSFORELDER? Olympiatoppens 9 anbefalinger HVORDAN VÆRE EN GOD IDRETTSFORELDER? Olympiatoppens 9 anbefalinger HVORDAN VÆRE EN GOD IDRETTSFORELDER? Olympiatoppens 9 anbefalinger Mange foreldre ønsker å bidra til at deres barn får ta del i et godt

Detaljer

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Fleksibel og målrettet bruk av etterutdanningsmateriellet for fag- og yrkesopplæringen Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet

Detaljer

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Av Elsa Westergård & Hildegunn Fandrem Om Respekt Dette heftet er produsert som en del av arbeidet under Respekt programmet, som består av kurs, veiledning og eget arbeid

Detaljer

ORGANISA ASJONSPLAN FOR STAVANGER HOCKEY

ORGANISA ASJONSPLAN FOR STAVANGER HOCKEY ORGANISASJONSPLAN FOR STAVANGER HOCKEY 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Innledning... 4 Historikk... 4 Idrettslagets formål... 4 Visjon... 5 Verdigrunnlaget... 5 Virksomhetsideen... 5 Handlingsplan...

Detaljer

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Vi kan inkludere flere Vi kan inkludere flere! Vi kan inkludere flere Dette veiledningsheftet handler om inkludering

Detaljer

FRI TI D? FUNKSJONSHEMMET UNGDO M OG FRITID. F r a m b u senter for sjeldne f u n k s j o n s h e m n i n g e r. Senter for sjeldne sykdommer

FRI TI D? FUNKSJONSHEMMET UNGDO M OG FRITID. F r a m b u senter for sjeldne f u n k s j o n s h e m n i n g e r. Senter for sjeldne sykdommer Senter for sjeldne sykdommer og syndromer F r a m b u senter for sjeldne f u n k s j o n s h e m n i n g e r Senter for sjeldne sykdommer og synd ro m e r, SSSS, er en avdeling på Rikshospitalet. Frambu

Detaljer

Barn og fysisk aktivitet

Barn og fysisk aktivitet program for foreldreveiledning BUF00072 Barn og fysisk aktivitet med hovedvekt på aldersgruppa 0-16 år Informasjon og veiledning til foreldre og andre voksne Desember 2008 Per Egil Mjaavatn og Ingunn Fjørtoft

Detaljer

Tips og retningslinjer Barnehåndball 6-11 år. Minihåndball 6-8 år Minihåndball gutter 8 år Aktivitetsserie 9 og 10 år Aktivitetsserie 11 år

Tips og retningslinjer Barnehåndball 6-11 år. Minihåndball 6-8 år Minihåndball gutter 8 år Aktivitetsserie 9 og 10 år Aktivitetsserie 11 år Tips og retningslinjer Barnehåndball 6-11 år Minihåndball 6-8 år Minihåndball gutter 8 år Aktivitetsserie 9 og 10 år Aktivitetsserie 11 år Revidert 18.09.2012 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 2

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Olympiatoppens filosofi for utvikling av morgendagens utøvere

Olympiatoppens filosofi for utvikling av morgendagens utøvere Olympiatoppens filosofi for utvikling av morgendagens utøvere Innledning Olympiatoppens utviklingsfilosofi er ment som et teoretisk bakteppe for arbeid med utvikling av morgendagens topputøvere innen ulike

Detaljer

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark 1. Forord Talenter for framtida er en felles satsing på barn og unge i

Detaljer

DUE. Der Ungdommen Er M E T O D E H Å N D B O K

DUE. Der Ungdommen Er M E T O D E H Å N D B O K DUE Der Ungdommen Er M E T O D E H Å N D B O K Innhold Forord 5 DUE sin visjon 9 Bakgrunn 11 5 Modellkart 51 1 Mål og verdier 13 6 Praksis 2 Metodisk tilnærming Koordinator ungdommens nærmeste støttespiller

Detaljer