Fotball for alle og Fotball er moro.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fotball for alle og Fotball er moro."

Transkript

1 Sportsplan Lysekloster Idrettslag Fotball 2015

2 1. Innledning 2. Ansvar og roller 3. Retningslinjer for opplæring 4. Oversikt over trenere og treningstider 5. Organisasjonsoppbygging 6. Målsetning 1. Innledning For å kunne gi eksisterende og nye medlemmer et sportslig tilbud på riktig nivå, vil det kreves at Lysekloster IL utvikler seg både administrativt, økonomisk og sportslig. Etablering av en sportsplan er ett viktig skritt i den retningen. Det er også viktig at foreldre, trenere, ledere og samarbeidspartnere oppfatter Lysekloster Idrettslag (LIL) som en naturlig klubb å engasjere seg i. For å lykkes med dette, vil vi fokusere på det sosiale og at folk som trives. Dette vil være en av byggesteinene i arbeidet vårt. Fotball for alle og Fotball er moro. LIL skal være den klubben som alle fotballinteresserte ønsker å spille for eller engasjere seg i vårt nærområde. Fotballgruppen skal fremstå som attraktiv for barn og ungdom i aldersgruppen 6-19 år, uansett rase, religion og kjønn. Økonomi og administrasjon skal holde riktig nivå vurdert opp i mot de sportslige målsettinger. Fotballgruppen skal oppfattes som en positiv og viktig aktør i nærmiljøet av foreldre, kommune, samarbeidspartnere og andre. Sportsplanen skal legge grunnlaget for en fornuftig og målrettet utvikling i ett trygt og godt miljø for alle. Planen skal: Skape kontinuerlig bedre kvalitet i spillerutviklingen (gutter og jenter) slik at fotballgruppen i LIL kan gi et godt aktivitetstilbud til alle, også utvikle gode seniorspillere på sikt. Styrke lagmoralen i lag og grupper i klubben Skape en felles plattform/identitet som grunnlag for videre debatt og utvikling Være en viktig aktør slik at talent ikke slutter for tidlig Sette dommergjerningen på dagsordenen og skape utvikling og et faglig godt miljø Det er også viktig å verdsette at nytenking er nødvendig for å få idretten i LIL videre fremover. Breddefotballen har stått i fokus hos oss de siste årene og vi har mange talenter, men de trenger veiledning av kompetente trenere. Vi må derfor opprettholde innsats og kvalitet på trener/lagledersiden. Sportsplanen er ett overordnet dokument for styring av LIL som bør revideres hvert år. I tillegg til Sportsplanen bør det utarbeides en trenerveileding, som skisserer lagsammensetninger, spilleprinsipper og treningsøvelser. Planen er ment som styringsredskap, og det er en klar målsetning at den skal være så enkel at den kan brukes på alle nivå. Det skal gis rom for individuelle vurderinger innenfor de vedtatte rammer.

3 2. Ansvar og roller Krav til fotballgruppen i LIL: Gi alle et tilbud til å spille fotball. Gi de beste og de som vil mest, anledning til å bli bedre. Ha kvalifiserte trenere og ledere, og utvikle disse videre. Rekruttere trenere, ledere og dommere. Tilby alle trenere kursing så de står best mulig rustet og sørge for at alle har tatt førstehjelpskurs. Utvikle anlegg som gjør det mulig å nå målene. Samarbeide med naboklubber, der det er riktig. Utvikle ett tettere og bedre idrettsmiljø i LIL. Ha en sunn økonomi. Ha dialog med andre lag /foreninger angående treningstider og lignende. I Lysekloster IL er det foreldre som trener lagene i 5`er og 7`er fotball (barnefotball frem til og med 12 år). Forutsetningen er at trenere har- eller starter aktivitetskurs med relevant påfølgende kursing. Etter overgang til ungdomsfotball (9`er fotball (13 år) og 11`er fotball (Fra 14 år)), kan klubben tilby å stille med trenere dersom foreldre ikke føler seg kompetente nok til å videreutvikle laget. Dersom viljen og ønsket er tilstede hos spillere, kan laget få status «Satsingslag». Under «Satsingslag» forstås kompetente, utdannede trenere, som tar ansvaret for lagets treninger og kamper. Det er også essensielt at spillerne og foreldre er innforstått med at et «Satsingslag» fordrer et høyt antall treninger i uken (minimum 3 ganger/uke), i tillegg til seriekamper/cuper. Leder / trener (Barnefotball): Vær opptatt av å få til ett godt miljø, det bestemmer lagets vekst og trivsel. Husk at du er ett forbilde for spilleren. Spillerne legger mer vekt på hva du gjør, enn på hva du sier. Lær spillerne å respektere og tolerere dommere, motspillere, medspillere og ledere. Aksepter at dommere og egne spillere gjør feil. Bidra til at flere får lyst til å bli dommere (ikke skrem vekk de få som tørr dømme). Tap og vinn med samme sinn, husk å takke motstanderlaget for kampen. Vis god folkeskikk, banning og mobbing blir ikke godtatt, god oppførsel gjelder i alle sammenhenger der laget er samlet. Treneren og laglederen sin oppførsel på sidelinjen betyr enormt. Husk DU er klubbens ansikt utad. Gi ros og oppmuntring det virker positivt. Vær forsiktig med å framelske barnestjerner (det blir det sjelden gode fotballspillere av). Vær opptatt av alle, og jobb med å differensiere. Vær opptatt av hele mennesket. Involver foreldre, og informer om eventuelle uheldige episoder. Ta ansvar for at negativ skriking / kjefting ikke skjer. Treneren/ lederen har ansvaret for spilleren sin oppførsel, både på og utenfor banen i forbindelse med kamp. Behandle alle likt. Slå ned på baksnakking. Ta deg tid til ærlige og konstruktive tilbakemeldinger. Trenerens ansvar og rolle fra Ungdomsfotball og utover (Satsingslag) Alle trenere inngår skriftlig avtale vedr. oppgjør, ansvar og rolle. Trenerens ansvar er: Å rette seg etter de retningslinjer som styret eller utnevnte tillitsvalgte i LIL presiserer iht. utvikling av fotballferdigheter og miljøet omkring fotballen. Herunder følge opp Sportslig Plan og Verdigrunnlag. Å trene laget til de avtalte tider på de avtalte steder. Å delta med laget på terminfestede kamper. Å delta på turneringer som laget er påmeldt i Å ha det sportslige ansvaret for laget under kamper. Å evaluere gamle og nye spillere og ta ut laget til kamper. Å skrive årsrapport innen en måned etter sesongslutt, i samarbeid med lagleder. Å delta på trenermøter/trenerforum. Dersom treneren er forhindret fra å utføre sine oppgaver skal han se til at hjelpetrener eller lagleder overtar trenerens oppgaver.

4 Lagleders ansvar og rolle Hvert lag skal ha en Lagleder. Lagleder har en meget viktig rolle, både administrativt og motivasjonsmessig rundt laget og foreldrene. Lagleder må se til: Spillerlister, herunder levere oppdatert spillerliste til styret ved sesongstart, samt ivareta oppdateringer og endringer. Lagledere skal skaffe oversikt som viser medlemsmassen og levere dette til regnskapsfører for utskriving av kontingenter. Korrigerte lister over medlemmer skal leveres forløpende til regnskapsfører. Lagleder tar ansvar for videreformidling av informasjon. At spillere/foreldre får informasjon om treningstider og kampoppsett. Kampoppsett ligger på hjemmesidene. Drakter, baller, vester, medisinskrin og annet utstyr som laget disponerer for LIL, samt holde fortegnelse over alt utstyret. At det sosiale miljøet rundt laget er positivt og konstruktivt, samt at ukultur ikke får grobunn. Dette ivaretas i samarbeid med trener. At overnatting og opplegg i forbindelse med cuper organiseres, herunder å aktivisere foreldre til å delta. At det, i samarbeid med trener, avholdes minst et foreldremøte (ved sesongstart). Å kalle inn til dugnad eller andre aktiviteter i regi av laget eller klubben. At banen ryddes og gjøres klar før hjemmekamper. Å levere alt utstyr tilbake til materialforvalter ved sesongslutt, eventuelt også påpeke hva laget trenger til neste år. I samarbeid med trener å utarbeide årsrapport innen en måned etter sesongslutt. Å skaffe ny lagleder ved avgang. Det er også viktig at lagleder kommer med innspill til styret eller fotballansvarlig og gir tilbakemeldinger på forbedringsområder.. Spilleren: Respekter dommeren og treneren sine avgjørelser. Aksepter at dommere og egne spillere gjør feil. Vis god folkeskikk, banning og mobbing blir ikke godtatt, god oppførsel gjelder i alle sammenhenger der laget er samlet Møt presis til trening og kamp. Meld alltid fra om du ikke kan komme. Ingen bruk av rusmidler i forbindelse med laget sine aktiviteter. Vis lojalitet til klubb, lag og medspillere. Ta del i fellesoppgaver med en positiv innstilling. Hold orden i laget sitt utstyr, vær med og finn baller etc., rydd etter deg! Tap og vinn med samme sinn, husk å takke motstanderlaget for kampen. Foreldre: Engasjer deg i din sønn/datter sitt fotball-liv, engasjerte foreldre er med på å skape ett trygt og godt miljø. Møt fram på kamper, ungene ønsker det. Oppmuntre ungene i medgang og motgang, ikke bruk kjeft. Uten foreldre kan klubben ikke drives, vi trenger deg! Vis god folkeskikk på kamper, hjelp til at laget fremstår som positivt overfor dommeren, motstandere og andre som er tilstede. Hjelp til at alle trives i laget. Respekter dommeren, treneren / laglederen sine avgjørelser. Aksepter at dommere og egne spillere kan gjøre feil. Hjelp til med å holde orden på spillerne sitt personlige utstyr. Betal treningsavgift og kontingent ved forfall, klubben er helt avhengig av det! Bli gjerne støttemedlem. Det hjelper på klubbøkonomien.

5 Dette bør du huske FØR KAMPEN: Var ute i god tid unngå å komme for sent. Ha faste klokkeslett for fremmøte og avreise til bortekamper. Beregn god reisetid, legg inn pauser og bruk sikkerhetsutstyret i bilen. Ved kampgjennomgang, husk å fremheve godt humor og en positiv innstilling. Hils på dommeren og motstanders lagleder ønsk dem lykke til! Dette fokuserer du på UNDER KAMPEN: Støtt spillerne gjennom oppmuntrende opptreden. Led barna slik at de opptrer i henhold til intensjonene med barnefotball og godt fotballvett. Din egen atferd og opptreden påvirker barns innsats, både positivt og negativt! Vis en positiv holdning overfor dommer og motstander. Husk dette ETTER KAMPEN: La oppsummeringen fra kampen bli preget av godt humør og en positiv innstilling. Berøm innsatsen plukk ut det positive selvfølgelig også ved tap. Forlat banen med humøret inntakt. Barnefotball skal være gøy for alle!! FOTBALLANSVARLIG Senior, ungdom og barnefotball, disse utnevnes av årsmøte eller hovedstyret. Vårt mål er at alle lagene skal ha klar trenere/lagledere og evt. oppmenn ved utgangen av desember. SPORTSLIG LEDER Sportslig leder er enten fotballgruppa sin leder eller en som er valgt til å ta seg av sportslige, og har det overordnete sportslige ansvaret for aktivitetene i fotballgruppen. Sportslig leder er ansvarlig for: Trene evt. å skaffe trener til A-lag, herrer senior. Lede trenerforumet. Utvikle og videreutdanne trenere og oppmenn. Etablere og gjennomføre hospiteringsordninger (bruke spillere på eldre lag). Etablere og gjennomføre talentutvikling, gutter og jenter. Se til at Sportsplanen og Trenerplanen er kjent og blir fulgt opp i alle lag. TRENERFORUM Skal Sportsplanen bli brukt på alle nivå, og bli et hjelpemiddel til å innfri målsettingene, er det viktig at: Trenere og ledere for hvert lag utarbeider årsplan som inneholder en grovskisse av treningsinnhold, kamper/ turneringer for kommende sesong. Trenerforum skal være en møte- og diskusjonsforum for trenere. Etter endt sesong, skal hvert lag levere årsrapport til styret. Trenerforum 2014 er for å formalisere sportslig møte- og diskusjonsaktivitet mellom alle trenerne. Trenerforum blir ledet av Sportslig leder eller en som trenerne har valgt, for eksempel hovedtrener A-lag, og har til hensikt å virke som ett diskusjonsforum og kompetanseoverføringsorgan til alle trenerne. Alle trenerne har møterett i Trenerforum. Styret kan møte med 2 representanter som er hovedansvarlig fotball og ansvarlig barnefotball. Spillestil, prinsipp for trening, øvelser, hospitering, kontakt med sone/kretslag og talentutvikling, er ting som bør behandles i Trenerforum.

6 3. Retningslinjer for opplæring Innhold: 1. Rød tråd 2. Opplæring og målsetting barnefotball 3. Opplæring og målsetting ungdomsfotball 4. Hospitering/oppflytting 1. Rød tråd Fra barna begynner å spille fotball til de når senioralder bør de følge det vi kaller en rød tråd. Hva skal våre spillere lære og når? Vi deler dette normalt opp i tre faser : Tilvenning Innlæring Utvikling Tilvenningsfasen Denne fasen dekker over knøtter og lillegutter/jenter. (7-12 år) Spillerne har generelt problemer med å se seg selv i større situasjoner. Derfor minifotball (5-er/7-er). Man arbeider med enkle ferdigheter som: Sparke til/stoppe ball. Føre ball, Bruk av såle. Mottak/demping Føring-dribling-såle Avlevere/sentre Avslutninger Taktisk ligger nivået på ting som: Å orientere seg, Komme fri (ut av pasningsskygge), Hindre/nekte de andre å score mål. Mange små leker/gøye spill. Husk at vi ønsker spillerne tilbake. Etter hvert som spillerne har spilt fotball i noen år, arbeider man litt mer målrettet med ferdighetsøvelser. Da stadig med leken i høysete. Enkle taktiske ting kan man begynne å ta fatt i. Hva gjør vi når de andre har ballen/når vi har ballen. Man begynner å snakke fotball. Uttrykk/regler. Innlæringsfasen Denne fasen dekker lillegutter/jenter, smågutt/jenter og gutter/jenter (11-16 år) Spillerne har nådd et stadium, hvor de ser seg selv i forbindelse med andre, og deres motoriske utvikling betyr, at man kan arbeide med flere motoriske og mentalt krevende øvelser. Gjerne øvelser som setter flere ting sammen, slik at vi får en komplett form for fotball. Man begynner å legge rammer omkring fotballtrening. Eventuelt små korte taktikkmøter og faste oppvarmingsprogrammer. Kan begynne med fysisk trening med ball. Man bør ta hensyn til den utvikling som skjer midt i fasen, nemlig puberteten. Å være oppmerksom på at Spillerne er selvstendige vesener med deres egne meninger. Den fysisk sterke spilleren kan noen ganger overbevise treneren om at han er best. Vær oppmerksom på de små spillerne. Utviklingsfasen Fasen omfatter gutter/jenter og junior (16-19 år) Man må forvente, at spillerne i denne fasen har kjennskap til alle tekniske detaljer, og man bør nå arbeide med å utvikle fotballforståelsen. Det arbeides målrettet med taktiske øvelser, som skal gi spillerne muligheter til å vinne kamper ved at de behersker taktiske elementer. Man må begynne å snakke om livsførsel, den enkeltes mulighet osv. Målet er å skape flest mulig talenter, slik at senior avdelingen kan få tilvekst.

7 2. Opplæring og målsetting barnefotball Barnefotballen inkluderer all fotball for spillere til og med 12 år. Lysekloster har tilbud til barn fra det året de fyller 6 år og har således lag i barnefotballen både for gutter og jenter (6,7, 8, 9, 10, 11 og 12), såfremt det finnes tilstrekkelig antall spillere. Dersom det ikke finnes tilstrekkelig antall spillere i et årskull, skal lagets foreldrekontakt og trenere i samråd med ansvarlige i klubbens styre vurdere om følgende løsninger kan være hensiktsmessige: - Slå sammen to årskull (da skal laget spille i den eldste årgangen) - Søke samarbeid med andre klubber I barnefotballen spilles 5-er fotball og 7-er fotball (dvs. med 5 og 7 spillere på banen samtidig). De yngste årsklassene spiller 5-er fotball. Barn som fyller 7 år bør få et tilbud om lørdagsfotball, som organiseres av barnas egne foreldre. Lysekloster ønsker bred deltagelse i barnefotballen og legger vekt på: Trivsel, glede og mestring både i trening og i kamp: Alle er gode nok å være med og alle er vinnere! Samhold og lagånd: Spillere, trenere og foreldre støtter alle på laget. Det legges vekt på at barna selv lærer viktigheten av at alle på laget har sin plass. Spillerne skal lære å støtte hverandre. Hvert årskull inngår i samme lag. Med mer enn spillere kan det meldes på 2 lag for årskullet i serie og i cuper. Det kan da benyttes to trenerteam. Det kreves likevel at alle spillerne inngår på samme lag med felles treninger. Det benyttes fargegrupper for å variere oppsettet på kamper og på treninger. Dette er viktig for å trygge samholdet på tvers frem mot ungdomsfotballen. Rettferdighet: Lik spilletid for alle. Alle må få prøve seg! Variasjon: Rullering mht. plass og oppgave på banen! Vi topper ikke i barnefotballen. Et aktivt foreldreengasjement med foreldre som trenere og lagledere, og med foreldre og familie som aktivt støtteapparat og heiagjeng. Barnefotball skal være gøy for alle. I Lysekloster er vi alle (trener, lagleder, foreldre) ansvarlig for at barna trives og har det gøy! Trivsel og glede forsterkes ved: At du passer på at ingen blir glemt. At du opparbeider tillit hos barna slik at de føler seg trygge. At miljøet rundt laget blir positivt og godt. At du selv er positiv og går foran med et godt eksempel. At alle får spille like mye. At barna får en fornuftig holdning til både seier og tap: Det er ALLTID noe positivt å fokusere på. At det reageres overfor banning, fusk, kjeftbruk og dårlig oppførsel. Aldersgruppen 6-9 år Karakteristiske trekk: Holdepunkter for opplæringen: Jevn og harmonisk vekst - Teknikk må prioritere. Motorisk gullalder mot slutten av perioden- Ikke spesiell utholdenhetstrening. - Spill på små områder, med få spillere på laget, med eller uten keeper. Liten utvikling av kretsløpsorganene - Teknisk trening i korte sekvenser. Demonstrer øvelsene. Stor aktivitetstrang - Bruk mye ros og sørg for en hyggelig tone. Selvsentrerte - Turneringsformer. Bytt mye på lagene. Tar verbal instruksjon dårlig - Lek-spill-moro-god tone. Kort konsentrasjonstid - Trygghet og trivsel. Idealer og forbilder står sentralt - Varig fotballinteresse. Stort vitebegjær. Følsom for kritikk. Aggresjon rettes mot kamerater. Mål for opplæringen Kunne tilrettelegge og lede aktiviteter som i seg selv gir spillerne: 1. Innføring i den tekniske delen av fotballferdigheten. 2. Erfaringsbakgrunn i ulike spillsituasjoner vesentlig tilknyttet avslutninger mot mål. Temaer Tilrettelegge aktiviteter med hovedvekt på: 1. Individuell ballbehandling knyttet til å transportere, beherske og treffe med ballen. 2. Spille sammen med, i situasjoner der det øves på å avlevere og motta ballen. 3. Spille mot, i situasjoner der det øves på å overliste motstander og lage mål. 4. Spill og former for lek for å utvikle bestemte teknikker rettet mot avslutninger mot mål.

8 Aldersgruppen år Karakteristiske trekk: Holdepunkter for opplæringen: Jevn og harmonisk vekst - Ferdigheter og teknikk må prioriteres. Liten utvikling hos jenter og gutter - Det vil nå gi langt større utbytte å terpe på ting. God utvikling av finmotorikken - Teknisk trening i korte sekvenser. Demonstrer øvelsene Kan trekke logiske slutninger ut fra - Spill på små områder, med få spillere på laget. Verbale utsagn - Styr ikke spillet for mye. Husk spillerne har også ideer. Kreativiteten utvikles - Bør jobbe med holdninger til treningsregler. Opptatt av: Gunstig alder for påvirkning av holdninger, regler og rettferdighet, treningsvaner, selvdisiplin. Selvkritikk øker hjelpsomhet, samarbeid og oppmuntring. Løpsteknikk Mål for opplæringen. Grunnleggende opplæring i den tekniske del av fotballferdighetene for: Føring, vending, dribling. Pasning, mottak. Skudd. Heading. Smågruppers samhandling for å skape avslutninger på mål. Temaer Disse målene fører til følgende sentrale temaer for aldersgruppen: Føring, mottak, dribling, skudd. Mottak/føring/ pasning/ skudd. Pasningsteknikker. Skudd. Heading. Taktisk grunnlag for pasningsspill og ballmottak Taktisk valg for ballfører: Pasningsalternativer. Pasningsvinkler. Enkle pasninger - lett å ta imot. Pasning/pasningsfinte. Taktisk valg for mottaker: Spilleavstand. Ut av pasningsskyggen. Inviter til pasning. Dybde og bredde i pasningsspillet. Bruk av støtte. Pressteknikk og litt om sikring i forsvar. 3. Opplæring og målsetting Ungdomsfotball Ungdomsfotballen inkluderer spillere i alderen fra 13 til 19 år. I LIL har vi som målsetting å stille lag i 9`er fotball (G13) og i 11`er fotball (G14, Guttelag og Juniorlag). Det er utfordrende i en liten bygd som vår å realisere bærekraftige lag i disse aldersgruppene. Klubben skal derfor om høsten i forkant av påfølgende sesong gå i forpliktende dialog med spillere om mulighetene for å ha et bærekraftig lag den påfølgende sesongen. Dersom det ikke er mulig å realisere et bærekraftig lag, skal følgende alternativer vurderes: - Sammenslåing av flere aldersgrupper - Samarbeid med naboklubber - Lysekloster ønsker å sikre engasjementet i ungdomsfotballen og vil legge vekt på: Tilrettelegge for en naturlig overgang fra 7-er til 9`er -er fotball, bl.a. ved a titte ned mot 12- åringene som neste år blir ungdomsspillere. Legge til rette for et variert og aktivt treningsopplegg. Ferdighetstrening må danne grunnlag for prestasjon og krav til innsats: Læring først krav/forventning etterpå.

9 Ungdommen skal selv kunne påvirke og ha medbestemmelse i utforming av aktivitetsopplegg. I større grad spesialisering med hensyn til roller og plassering på banen. Rettferdig spilletid, dog med vekt på at spillere som nedprioriterer treningene ikke prioriteres. Aktiv innsats og deltagelse i treningsopplegg gir tillit på banen! Kan vi gi ungdommen andre utfordringer for å holde dem i miljøet? Eks. Dommere, trenere på barnefotballen, andre aktiviteter i idrettslaget etc.. Aldersgruppen år Karakteristiske trekk: Holdepunkter for opplæringen: Store forskjeller i fysisk og mental utvikling - Noe spesiell styrketrening. Enkelte har kraftig lengde vekst - Det kan gis taktiske retningslinjer. Motorikken i god utvikling - Gi dem frihet til selvstendige løsninger. Konsentrasjonsevnen i god utvikling - Vektlegg sterkt holdninger til trening og kamp. Mange er psykisk labile - Løpsteknikk (hurtighetstrening). Kreativiteten i god utvikling. Ærgjerrige og lærenemme. Holdninger dannes lett. Spillerne er meget rettferdighets bevisste. Stor variasjon i prestasjonsevne og humør. Mål for opplæring Sentrale mål for opplæringen bør kunne organisere spillerne i øvelser og spill på mindre og større områder for å videreutvikle ferdighetene og evnen til: Å bygge opp angrep. Å avslutte angrep. Å forstyrre motstanders angrep (forsvar i sone). Temaer Disse målene fører til følgende sentrale temaer for aldersgruppen: Føring, finting, dribling. Retningsbestemt mottak. Mottak vending dribling/pasning/skudd. Forutsetninger for godt pasningsspill. To mot en situasjon. Veggspill. Overlapping. Ballovertakelse. Angrepsavslutning. Innlegg - bevegelse foran mål avslutning. Alene med keeper avslutning. Forsvarsspill. Sentrale retningslinjer. Press sikring markering. Takling. Aldersgruppen år Karakteristiske trekk: Holdepunkter for opplæringen: Ekstrem vekstperiode - Prioriter ferdighet og teknikk. Guttene utvikler større muskelstyrke enn jentene - Utholdenhet i form av spilløvelser. Koordinasjonsevnen i fin utvikling - Spill med krav til teknisk tenking. Sterk vekst av kretsløpsorganene - Drep ikke tekniske spillere. Meget varierende opptreden - Gjør nytte av spillernes sterke sosiale behov. Kreativiteten i kraftig utvikling - Påvirk spillernes holdning til eget ansvar for sportslig utvikling. Sterkt sosial behov. Mål for opplæringen Sentrale mål for opplæringen blir å kunne organisere deltakerne i øvinger og spill i større og mindre grupper for å videreutvikle forståelsen og evnen til å benytte seg effektivt av de mest sentrale ferdighetsmessige og taktiske retningslinjer for god fotball. Temaområder Konkret vil målet inneholde bevisstgjøring av momenter og rettledning innenfor følgende områder: Oppbygning av angrep. Skape muligheter for avslutninger. Avslutninger. Forsvarsspill.

10 Temaer/ferdigheter Det settes konkrete krav til temaer/ferdigheter som: Pasningskvalitet korte og lange pasninger. Mottak gjenlegging. Retningsbestemt mottak. Mottak vending - Dribling/pasning/skudd. Veggspill. Overlapping. Ballovertakelse. Innlegg bevegelse foran mål. Skudd. Heading. Det er på dette alderstrinnet viktig å trene mer i kampsituasjoner slik at spillerne ser helheten i det som gjøres. Det betyr at en oftere spiller i større grupper (opptil 11 mot 11). Spillerne må gjenkjenne situasjonene og problemene i kamp. For treneren er det da en utfordring å kunne forenkle situasjonene slik at spillerne får mange repetisjoner samtidig med at de ser hensikten med deløvingene i forhold til helheten. Aldersgruppen år Fysiske utviklingstrekk Guttene utvikler en større aerob arbeidskapasitet enn jentene frem til 25-års alder. Muskelstyrke øker med økende alder, men jentene får en noe mindre økning i muskelstyrke. Dette er perioden frem til full biologisk modenhet (18-20 år). Skjelettet under utvikling frem til omtrent 20 år. Nervesystemet er under utvikling frem til års alderen. Mentale utviklingstrekk Etablere ny identitet. Forandringer i personligheten. Perioden for å tilegne seg sosialt ansvarsfull atferd. Sterke følelser og reaksjoner. Konsekvens og tiltak Fortsatt ferdighetsutvikling både individuelt og i samhandling. Differensiere trenings- og kamptilbudet etter spillernes ønsker og motiv. La spillerne få delta i planleggingen av trenings- og kampsesong. Sette krav om prestasjonsforbedringer til de spillerne som søker seg nærmere toppfotballen. Konklusjon Store forskjeller innen aldersgruppen i både fysisk og mental utvikling, samt motiv for a spille fotball. Det må tenkes på å imøtekomme og tilfredsstille hver enkelt spiller framfor å tenke lag. Temaområder Forsterke temaområdene fra aldersgruppen Bevisstgjøring på spillestil Kontakt med seniornivå. De beste juniorspillerne skal få prøve seg på seniorlag. 4. Hospitering/oppflytting Utgangspunkt: Spilleren spiller i den aldersklassen han / hun tilhører. Prinsipp: Er man god nok, er man gammel nok. Trenere til ett lag blir brukt til å vurdere ferdighetsnivå på spillerne og for å vurdere om en spiller skal få trene/spille med ett annet lag. Hospitering bør starte med å delta på trening. Blir en hospiteringsspiller tatt ut til kamp, skal han/hun spille deler av kampen. Hvis det blir kampkonflikt, skal eget lag prioriteres! Hospiteringstrening er trening i tillegg til trening i eget lag, og er ett ekstra tilbud til noen spillere. Avtale om dette, blir bestemt av trenerne til de 2 involverte lagene og spilleren det gjelder. Det er maksimalt 4 spillere som hospiterer samtidig. For oppflytting gjelder samme prinsipp. En skal imidlertid være forsiktig med oppflytting, som kan ødelegge de sosiale relasjonene som kan være grunn til at en spiller fotball. All oppflytting skal derfor være avklart med begge lagene sine trenere og spillere, eventuelt med spilleren sine foreldre på nivå opp til og med år. Spillere, som ikke framstår som positive rollemodeller ved nedflytting til eget lag, blir ikke flyttet opp på lenge. Spilleren skal se på det som premiering å bli flyttet opp, ikke som straff å bli flytta ned. Når en spiller er med på mer enn ett lag, er det viktig å kjenne til reglene for det.

11 4. Oversikt over trenere Trenerliste LIL fotballgruppen 2015 LAG Størrelse TRENERE TRENING A-lag Ørjan Sandal Mob: Mandag kl 20:00 Tirsdag kl 18:30 Torsdag kl 20:00 Fredag kl 17:30 Senior 2 Tore Nielsen Mob: Onsdag kl 20:00 G13 9 er Ørjan Sandal Mob: Tim Henrik Sperrevik Mob G11 7 er Kjetil Engelsen Mob: Mandag 18:30-20:00 Torsdag 18:30-20:00 Tirsdag 17:00-18:30 Torsdag 17:00-18:30 Samtrening med Jada G10 5 er Ole Skjerven Mob: Espen Engevik Mob: G8 5 er Ellen Marie Westvik Mob: Kim Henry Kristiansen akersolutions.com Mob: G7 5 er Knut Inge Mob: Mandag 17:00-18:30 Onsdag 17: Onsdag 18:00-19:00 Onsdag: 17:00-18:00

12 5. Organisasjonsoppbygging Innhold: 1. Ideologi og klubbfilosofi 2. Medlemsmasse og sammensetning 3. Organisering 4. Kompensasjon og avlønning 5. Sponsoravtaler 1. Ideologi og klubbfilosofi LIL skal være et attraktivt idretts- og fritidstilbud for beboere og familier i lokalmiljøet i Lysefjorden. Vår aktivitet har rotfeste i Norges Idrettsforbunds retningslinjer og lovverk. I LIL prioriterer vi: Et godt og trygt miljø: Vi er til stede på en ærlig og positiv måte! At flest mulig skal drive med idrett lengst mulig: Vi følger opp og fokuserer på det positive. Utvikling av idrettsferdigheter også i bredden: Vi har plass til alle! Et inkluderende miljø, som betyr et tilbud tilpasset alder, ferdigheter og ambisjoner! Å oppfordre til miljøskapende aktiviteter! 2. Medlemsmasse og sammensetning I LIL foregår den sportslige aktiviteten: Barnefotballen inkluderer all fotball for spillere til og med 12 år. Ungdomsfotballen inkluderer spillere i alderen fra 13 til 19 år Voksenfotballen inkluderer lag på herresiden og lag på damesiden. Friidrett - barn, ungdom og voksen. Håndball barn Turn barn, voksen Se nærmere i Sportslig Plan for mer informasjon 3. Organisering LIL er tilsluttet Norges Idrettsforbund. LIL er medlem i Hordaland Fotballkrets. Overordnet organ for LIL er hovedstyret. LIL er underlagt lovverket i overstående organisasjoner. 4. Kompensasjon og avlønning LIL arbeider etter følgende prinsipper når det gjelder kompensasjon/avlønning: Styring av Lysekloster Idrettslag og gjennomføring av fotballaktivitetene er basert på frivillig innsats og dugnadsarbeid. Tillitsvalgte og deltagere i utvalg/undergrupper oppnår ikke avlønning. Kostnadsdekning (telefon, kjøring, papir ol) avtales for tillitsvalgte/deltagere som har særdeles storbelastning. Kostnadsdekning må dokumenteres i form av bilag. Trenere/lagledere i barnefotballen oppnår en fast samlet kostnadsdekning. Trenere/ lagledere i ungdomsfotballen oppnår avlønning/kostnadsdekning i henhold til rammer, eventuelt kompetanse. Trenere/lagledere for Senior/Junior oppnår avlønning i henhold til rammer og kompetanse. Trenere og lagledere skal være medlemmer av LIL for og kunne representere sine respektive lag og klubben. Trenere som gjennomgår trenerkurs betalt av LIL, skal i sin kontrakt med LIL ha en klausul om at en fortsatt skal være trener i klubben etter endt trenerutdanning. Antall år skal stå i forhold til lengden på trenerutdanningen og skal angis i kontrakten. Det inngås skriftlig avtale vedr. kostnadsdekning/avlønning.

Sportsplan Fotballgruppen Kalandseid IL

Sportsplan Fotballgruppen Kalandseid IL Sportsplan Fotballgruppen Kalandseid IL Sportslige mål og retningslinjer Innhold: 1. Innledning 2. Sportslig Utvalg 3. Rød tråd 4. Målsetting Barnefotball 5. Målsetting Ungdomsfotball 6. Målsetting Senior

Detaljer

SØRE NESET IDRETTSLAG. vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq. Sportsplan 01.10.2010

SØRE NESET IDRETTSLAG. vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq. Sportsplan 01.10.2010 hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc SØRE NESET IDRETTSLAG vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

Detaljer

Verdigrunnlag og retningslinjer for fotballgruppen i Kalandseid IL

Verdigrunnlag og retningslinjer for fotballgruppen i Kalandseid IL og retningslinjer for fotballgruppen i Kalandseid IL Oppdatert 01.02.2009 Vi er tilstede Vi fokuserer på det positive Vi har plass til alle Innhold: 1. Ideologi og klubbfilosofi 2. Medlemsmasse og sammensetning

Detaljer

SPORTSLIG UTVIKLINGSPLAN

SPORTSLIG UTVIKLINGSPLAN SPORTSLIG UTVIKLINGSPLAN RENA IL YNGRES AVD. FOTBALL SPORTSLIG UTVIKLINGSPLAN - RENA IL YNGRES FOTBALL 1. KLUBBENS VISJON 2. VERDIGRUNNLAGET 3. MÅLSETNINGER 4. HENSIKT MED SPORTSLIG UTVIKLINGSPLAN 5. HOLDNINGER

Detaljer

SPORTSPLAN FJELLSPORTSKLUBB FOTBALL

SPORTSPLAN FJELLSPORTSKLUBB FOTBALL SPORTSPLAN FJELLSPORTSKLUBB FOTBALL INNLEDNING 1. Generelt Hensikten med en sportslig plan for fotballen i Fjell er flere. Blant annet skal planen gi retningslinjer for hvordan styret vil at fotballopplæringen

Detaljer

-Gaula Fotballklubb skal ha et godt tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben.

-Gaula Fotballklubb skal ha et godt tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben. Gaula Fotballklubb www.gaulafk.no Sportsplan Sportsplan for Gaula Fotballklubb 2016-2019 Denne planen har til hensikt å klargjøre mål, retningslinjer og føringer for fotballvirksomheten i klubben på en

Detaljer

-Gauldal Fotballklubb skal gi et tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben

-Gauldal Fotballklubb skal gi et tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben Gauldal Fotballklubb www.gauldalfk.no Sportsplan Sportsplan for Gauldal Fotballklubb 2016-2019 Denne planen har til hensikt å klargjøre mål, retningslinjer og føringer for fotballvirksomheten i klubben

Detaljer

Romsås IL - Fotball -

Romsås IL - Fotball  - Sportslig plan 1. Innledning Sportsplanen for Romsås fotball er ment som et hjelpemiddel for trenere og lagledere. Den har en funksjon som et bindeledd i klubben som skal sørge for at alle trenere og lagledere

Detaljer

SPORTSLIG UTVIKLINGSPLAN

SPORTSLIG UTVIKLINGSPLAN SPORTSLIG UTVIKLINGSPLAN RENA IL YNGRES AVD. FOTBALL SPORTSLIG UTVIKLINGSPLAN - RENA IL YNGRES FOTBALL 1. KLUBBENS VISJON 2. VERDIGRUNNLAGET 3. MÅLSETNINGER 4. HENSIKT MED SPORTSLIG UTVIKLINGSPLAN 5. HOLDNINGER

Detaljer

Sportsplan for Søndre Land Fotball Yngres

Sportsplan for Søndre Land Fotball Yngres Sportsplan for Søndre Land Fotball Yngres Sportsplan for Søndre Land Fotball Yngres 1. Innledning 2. Visjon 3. Fair play 4. Retningslinjer for barne- og ungdomsfotball 5. De forskjellige funksjonene sine

Detaljer

Sportsplan Eidskog Fotball SPORTSPLAN

Sportsplan Eidskog Fotball SPORTSPLAN SPORTSPLAN 2015 2019 1 Eidskog Fotball skal ha fokus på fire grunnverdier: 1. Trygghet 2. Trivsel 3. Mestring 4. Gode holdninger 2 Holdningsmål for spillerne: 1. Fair Play (Fair Play kontrakt) 2. Være

Detaljer

Sportslig plan IL Holeværingen Fotball

Sportslig plan IL Holeværingen Fotball Sportslig plan IL Holeværingen Fotball INNLEDNING 1. Generelt Hensikten med en sportslig plan for fotballen i Holeværingen er flere. Blant annet skal planen gi retningslinjer for hvordan styret vil at

Detaljer

SPORTSPLAN 2015 ÅL IL FOTBALL

SPORTSPLAN 2015 ÅL IL FOTBALL SPORTSPLAN 2015 ÅL IL FOTBALL Sportsplan 2015. Rettighetene tilhører ÅL IL Fotball 1 Innhold: 1.0 Innledning -Sportsplanens hensikt 3 2.0 Målsettinger for ÅL IL fotball 3 3.0 Årlige aktivitetsplaner 4

Detaljer

Den lille oransje. Slik gjør vi det i Utleira IL

Den lille oransje. Slik gjør vi det i Utleira IL Den lille oransje Slik gjør vi det i Utleira IL De viktigste punktene 1) Respekter klubbens arbeid. Det er frivillig å være medlem av Utleira IL, men er du med følger du den lille oransje. 2) Vis respekt

Detaljer

Sportsplan. Revidert 11. juni 2013. Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling

Sportsplan. Revidert 11. juni 2013. Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling Sportsplan Revidert 11. juni 2013 Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling Innhold www.ilflint.no 1 ORGANISASJONEN... 5 1.1 Fotballstyret... 5 1.2 Sportslig Utvalg... 5 2 SPORTSLIGE MÅL... 6

Detaljer

SPORTSPLAN. Retningslinjer for trenere, spillere og foreldre HÅNDBALL

SPORTSPLAN. Retningslinjer for trenere, spillere og foreldre HÅNDBALL SOTRA SPORTSKLUBB En klubb for alle SPORTSPLAN Retningslinjer for trenere, spillere og foreldre HÅNDBALL Innledning Sportsplan for Sotra SK gjelder for alle som driver med håndball i klubben Visjonen er

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

Sportsplan Junior fotball Barkåker idrettsforening. Fotball til glede for alle!

Sportsplan Junior fotball Barkåker idrettsforening. Fotball til glede for alle! Sportsplan Junior fotball Barkåker idrettsforening Fotball til glede for alle! Barkåker 27.01.2015 1 Visjon og misjon Sportsplanen er koblet til klubbens visjon og misjon som er: Visjon: Fotball til glede

Detaljer

VELKOMMEN TIL HUNSTAD FOTBALLKLUBB

VELKOMMEN TIL HUNSTAD FOTBALLKLUBB 02/2015 SPORTSPLAN VELKOMMEN TIL HUNSTAD FOTBALLKLUBB Hunstad Fotballklubb er en bydelsklubb for Hunstadområdet. Hovedaktiviteten i klubben er fotball, men vi tilbyr også håndball og svømming, samt at

Detaljer

Sportsplan barnefotball VFK

Sportsplan barnefotball VFK VFK s plan for ferdighetsutvikling av fotballspillere 6 12 år. Overordnete filosofi Vi ønsker å spille en teknisk og offensiv fotball Vi ønsker å skape spillere som våger å prøve uten å tenke på risiko

Detaljer

" Flest, Lengst, Best " Sportslig plan. L agånd I nkluderende E ngasjement R espekt. " Flest, Lengst, Best "

 Flest, Lengst, Best  Sportslig plan. L agånd I nkluderende E ngasjement R espekt.  Flest, Lengst, Best Sportslig plan L agånd I nkluderende E ngasjement R espekt Klubbinfo Stiftet: 1931 Base: Tranby Innhold Klubbinfo.... s. 2 Visjon... s. 4 7 9 år. s. 5 10 12 år.. s. 6 13 14 år.. s. 7 15 19 år.. s. 8 Voksenfotball..

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

Sportsplan Hållingen fotball

Sportsplan Hållingen fotball Sportsplan Hållingen fotball IL Hållingen Samlende og engasjert 1 Holdninger og verdier Hållingen fotball følger Fair Play reglene: Foreldre: Vi har engasjerte foreldre som den viktigste ressursen i klubben.

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA I VIL - 2016-2020

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA I VIL - 2016-2020 HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA I VIL - 2016-2020 INNHOLD: 1. HOVEDMÅL FOR FOTBALLGRUPPA 2. HANDLINGSMÅL OG AKTIVITETSPLANER 3. SPORTSLIGE AKTIVITETER 3.1. Barnefotball 3.1.1. 6 og 7 åringer 3.1.2. 8-10

Detaljer

Foreldremøte

Foreldremøte Foreldremøte 98 18.09.08 Klubbvisjon CSK fotballavdelingen skal gjennom sine tilbud bidra til at så mange som mulig stimuleres til å spille fotball så lenge som mulig. Klubben skal være et sosialt knutepunkt

Detaljer

Ski og Ballklubben Skiold. Sportsplan bandy. Rev 0 12-05-2015 VISJON:

Ski og Ballklubben Skiold. Sportsplan bandy. Rev 0 12-05-2015 VISJON: Sportsplan bandy Rev 0 12-05-2015 VISJON: «Fremst på aktiviteter for alle som vil» VIRKSOMHETSIDÈ: «Tilrettelagte aktiviteter for alle som vil med spesielt fokus på barn og ungdom» HOVEDMÅL: «Alle i Skiold

Detaljer

Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling

Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling Dette dokumentet beskriver forutsetninger og retningslinjer for all aktivitet i Mjøndalen IF Fotball underlagt Utviklingsavdelingen. VISJON OG VERDIER MIF Fotball

Detaljer

Klubbhåndbok FK Sparta Sarpsborg

Klubbhåndbok FK Sparta Sarpsborg Klubbhåndbok 2017 FK Sparta Sarpsborg Innhold Visjon og mål... 2 Mål... 2 Visjon... 2 Verdier... 3 Den røde tråden:... 4 Side 1 av 4 Visjon og mål Visjonen er grunnlaget for å skape fotballglede, hvor

Detaljer

1. Innledning 2. 2. Overordnet målsetning for klubben 2. 3. Treningsinnhold 3 3.1 Treningsmengde 4 4. Keepertrening 4. 5. Utviklingstreninger 4

1. Innledning 2. 2. Overordnet målsetning for klubben 2. 3. Treningsinnhold 3 3.1 Treningsmengde 4 4. Keepertrening 4. 5. Utviklingstreninger 4 2015-2019 Innhold 1. Innledning 2 2. Overordnet målsetning for klubben 2 3. Treningsinnhold 3 3.1 Treningsmengde 4 4. Keepertrening 4 5. Utviklingstreninger 4 6. Talenttreninger 4 7. Spillestil 5 7.1 Vestfold

Detaljer

4 5 ÅR FOTBALL ER GØY. Vending innside + såle Skudd - innside. Pasning med innside Heading Mottak - innside

4 5 ÅR FOTBALL ER GØY. Vending innside + såle Skudd - innside. Pasning med innside Heading Mottak - innside BARNEFOTBALLEN 4 TIL 12 ÅR 4 5 ÅR FOTBALL ER GØY Organisering Sportslig Felles gutte- og jentegruppe Trening 1 dag pr uke Et rent treningstilbud organisert som et lekeparti, kamper blir en del av aktiviteten

Detaljer

Sportsplan Os/Nansen Fotballgruppe 2014-2016

Sportsplan Os/Nansen Fotballgruppe 2014-2016 Sportsplan Os/Nansen Fotballgruppe 2014-2016 Innholdsfortegnelse Sportsplan Os/Nansen Fotballgruppe 1. Innledning og innhold... 2 1.1. Målsetting med planen... 2 2. Målsettinger, verdier og holdninger

Detaljer

Overordnet. sportslig rammeplan. Flisa Allianseidrettslag

Overordnet. sportslig rammeplan. Flisa Allianseidrettslag Overordnet sportslig rammeplan Flisa Allianseidrettslag Utarbeidet av: Utarbeidet: 06.06.2013 Revidert: 06.07.2017 Målsetting: Flisa AIL skal utøve idrettsaktiviteter på best mulig nivå og gi utøverne

Detaljer

Hovedsponsorer: Håndboka. for barne- og ungdomsfotball i Leknes Fotballklubb

Hovedsponsorer: Håndboka. for barne- og ungdomsfotball i Leknes Fotballklubb Hovedsponsorer: Håndboka for barne- og ungdomsfotball i Leknes Fotballklubb Leknes Fotballklubbs hovedmål: Leknes Fotballklubb er en breddeklubb, som skal gi flest mulig gutter og jenter i alderen 7 16år

Detaljer

Råd og retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen i IL Holeværingen

Råd og retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen i IL Holeværingen Råd og retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen i IL Holeværingen Fra NFFs Handlingsplan 2004-2007 Barnefotball 6-12 år Hovedmål Gi så mange barn som mulig et fotballtilbud og en fotballopplevelse

Detaljer

4 5 ÅR FOTBALL ER GØY. Vending innside + såle Skudd - innside. Pasning med innside Heading Mottak - innside

4 5 ÅR FOTBALL ER GØY. Vending innside + såle Skudd - innside. Pasning med innside Heading Mottak - innside BARNEFOTBALLEN 4 TIL 12 ÅR 4 5 ÅR FOTBALL ER GØY Organisering Sportslig Felles gutte- og jentegruppe Trening 1 dag pr uke Et rent treningstilbud organisert som et lekeparti, kamper blir en del av aktiviteten

Detaljer

I tillegg er det utviklet en mer detaljert treningsplan som beskriver øvelsene som de respektive aldersklassene skal benytte.

I tillegg er det utviklet en mer detaljert treningsplan som beskriver øvelsene som de respektive aldersklassene skal benytte. Kjære Hasle Løren medspiller! Du leser nå Hasle Lørens sportslige plan. Planen er ment å være et verktøy for deg som er trener for et aldersbestemt lag, og som informasjon til deg som er forelder eller

Detaljer

IL VAREGG. Retningslinjer for trening og administrasjon av aldersbestemt fotball

IL VAREGG. Retningslinjer for trening og administrasjon av aldersbestemt fotball IL VAREGG JUNIORGRUPPEN Retningslinjer for trening og administrasjon av aldersbestemt fotball Utarbeidet og vedtatt av juniorstyret høsten 1999 ORGANISASJON Juniorstyret er underlagt klubbens hovedstyre

Detaljer

Sportsplan yngre lag

Sportsplan yngre lag Sportsplan yngre lag Ullern Håndball Vedtatt i styremøte 12.05.16 Forord Sportsplanen for yngre lag gir felles kjøreregler for trenere og ledere for lag opp til og med 15 år. Sportsplanen suppleres med

Detaljer

Sportsplan HSV Fotball.

Sportsplan HSV Fotball. Sportsplan 2016 HSV Fotball. Innledning. Sportsplanen er laget med den hensikt å være et verktøy for å bidra til kontinuitet i hvordan vi organiserer, trener og spiller i HSV Fotball. Den skal gi en felles

Detaljer

Holdningsavtale mellom

Holdningsavtale mellom Holdningsavtale mellom GØIF Fotball og Navn.. Dato GØIF Fotball om verdier og holdninger I GØIF Fotball ønsker vi å skape et godt miljø for våre medlemmer, hvor idrett og sosialt fellesskap kan bidra til

Detaljer

Alder 6-8 år. A) Trening Sjef over ball/ballkontroll 40% Spill med mot (1 vs 1) 10% Avslutninger på mål 10% Smålagsspill 40% 3v3

Alder 6-8 år. A) Trening Sjef over ball/ballkontroll 40% Spill med mot (1 vs 1) 10% Avslutninger på mål 10% Smålagsspill 40% 3v3 Alder 6-8 år 6-7 år:en treningsdag i uken med 1. klokketimes varighet. 8 år: To treningsdager i uken med 75-90 minutters varighet. Alle skal ha hver sin ball på trening. En grad av differensiering. Fast

Detaljer

Mestring Selvstendighet Tilhørighet HEMINGS. lille grønne. Slik gjør vi det i Heming

Mestring Selvstendighet Tilhørighet HEMINGS. lille grønne. Slik gjør vi det i Heming Mestring Selvstendighet Tilhørighet HEMINGS lille grønne Slik gjør vi det i Heming Kjære Hemingmedlemmer, foreldre og trenere Hemings lille grønne er en veileder for alle som har noe med Heming å gjøre

Detaljer

SELBU BALLKLUBB SPORTSPLAN. Revidert på årsmøte 30.01.2005

SELBU BALLKLUBB SPORTSPLAN. Revidert på årsmøte 30.01.2005 SELBU BALLKLUBB SPORTSPLAN Revidert på årsmøte 30.01.2005 1. FORORD Behovet for felles retningslinjer for trening, kamper og holdninger har lenge vært et savn i Selbu Ballklubb. Denne planen er utarbeidet

Detaljer

Januar 2017 IL ROS FOTBALL ROS TIL ALLE. flest mulig best mulig lengst mulig SPORTSLIGE RAMMER 2017 BARNEFOTBALL (6-12 ÅR)

Januar 2017 IL ROS FOTBALL ROS TIL ALLE. flest mulig best mulig lengst mulig SPORTSLIGE RAMMER 2017 BARNEFOTBALL (6-12 ÅR) Januar 2017 IL ROS FOTBALL ROS TIL ALLE flest mulig best mulig lengst mulig SPORTSLIGE RAMMER 2017 BARNEFOTBALL (6-12 ÅR) INNLEDNING Dette dokumentet beskriver sportslige rammer for barnefotballen i ROS

Detaljer

HOLDNINGSAVTALE MELLOM

HOLDNINGSAVTALE MELLOM HOLDNINGSAVTALE MELLOM NAMSOS IL FOTBALL OG.. NAMSOS IL FOTBALL OM VERDIER OG HOLDNINGER * I NIL FOTBALL skal vi støtte og styrke hverandre, og være positive! * I NIL FOTBALL skal vi gjøre hverandre gode!

Detaljer

Sportsplan for Jevnaker IF Fotball

Sportsplan for Jevnaker IF Fotball Sportsplan for Jevnaker IF Fotball SPORTSPLAN FOR JEVNAKER FOTBALL. Generelt: Den overordnede målsetting til klubben er å legge forholdene til rette for at alle som ønsker å spille fotball får et godt

Detaljer

Retningslinjer barnefotball Nordre Holsnøy IL (NHIL)

Retningslinjer barnefotball Nordre Holsnøy IL (NHIL) Retningslinjer barnefotball Nordre Holsnøy IL (NHIL) Barnefotball, 6-12 år. I Nordre Holsnøy IL skal barnefotballen bygge på disse verdigrunnlagene: - Fotball for alle - Trygghet - Mestring = Trivsel og

Detaljer

Sportsplan Hamna IL 2010-2012. Fotball for alle!

Sportsplan Hamna IL 2010-2012. Fotball for alle! 1-12 Sportsplan Hamna IL 2010-2012. Fotball for alle! Hamna IL skal gi et tilbud til alle barn og ungdom som ønsker å spille fotball uavhengig av alder, kjønn, ferdighetsnivå og kulturell bakgrunn. Hamna

Detaljer

SKOLERINGSPLAN SKAUN BALLKLUBB

SKOLERINGSPLAN SKAUN BALLKLUBB SKOLERINGSPLAN FOR SKAUN BALLKLUBB 1 SKOLERINGSPLAN SKOLERINGSPLAN FOR DE ENKELTE ALDERSTRINN I skoleringsplanen går vi gjennom hva en SBK spiller skal lære på de forskjellige alderstrinnene fra 6 16 år.

Detaljer

INNHOLD 1 KLUBBENS VISJON, GRUNNVERDIER OG MÅLSETTING

INNHOLD 1 KLUBBENS VISJON, GRUNNVERDIER OG MÅLSETTING INNHOLD 1 KLUBBENS VISJON, GRUNNVERDIER OG MÅLSETTING 2 HOLDNINGER OG FAIR PLAY 3 KLUBBENS GRUNNLEGGENDE TRENINGSFILOSOFI 4 TRENINGSFILOSOFI KNØTTEFOTBALL 5 KAMPREGLEMENT 6 TRENERROLLEN 7 LAGLEDERROLLEN

Detaljer

AFK Sportslig Plan. Sånn gjør vi det i AFK. Sportsplan AFK

AFK Sportslig Plan. Sånn gjør vi det i AFK. Sportsplan AFK AFK Sportslig Plan Sånn gjør vi det i AFK Sportsplan AFK 1 Planens struktur DEL 1 FELLES PLAN FOR AFK Dette er klubbens overordende plan og er besluttet av styret pr 18.11.2009 DEL 2 PLANER FOR LAGENE

Detaljer

SPORTSPLAN for. fotball. Retningslinjer for den sportslige aktiviteten Trenere/ledere spillere foreldre

SPORTSPLAN for. fotball. Retningslinjer for den sportslige aktiviteten Trenere/ledere spillere foreldre SPORTSPLAN for fotball Retningslinjer for den sportslige aktiviteten Trenere/ledere spillere foreldre DEL 1 www.tanabk.no Utgitt: 2002 Revidert: 04.02.2016 INNHOLD FORMÅL side 3 KLUBBENS VISJON OG GRUNNVERDIER

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/ Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2016

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/ Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2016 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2016 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

Sportslig utviklingsplan Sportslige retningslinjer. Tønsbergs Turn håndballgruppe

Sportslig utviklingsplan Sportslige retningslinjer. Tønsbergs Turn håndballgruppe Sportslig utviklingsplan Sportslige retningslinjer Tønsbergs Turn håndballgruppe 2016-2019 Visjon TT er og skal være en breddeklubb. I dette ligger: TT skal gi et godt sportslig tilbud til alle som ønsker

Detaljer

SPORTSPLAN HAGA IF FOTBALL

SPORTSPLAN HAGA IF FOTBALL SPORTSPLAN HAGA IF FOTBALL Haga 6/3-2017 Sportsplan - Visjon og verdier 1. VISJON OG VERDIER Visjon: - Haga IF skal ha et godt tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement

Detaljer

FOTBALLGRUPPEN SPORTSPLAN. Dato: Revisjon: 0

FOTBALLGRUPPEN SPORTSPLAN. Dato: Revisjon: 0 FOTBALLGRUPPEN Dato: 01.09.2017 Revisjon: 0 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2 1.1 Revisjonshistorikk 2 2. Verdigrunnlag 2 3. Grunnleggende prinsipper for aktiviteten i barne- og ungdomsfotballen

Detaljer

Honningsvåg Turn- og Idrettsforening

Honningsvåg Turn- og Idrettsforening Honningsvåg Turn- og Idrettsforening Klart vi e fra Honningsvåg Vi skaper idrettsglede Verdigrunnlag og holdningsdokument www.htif.no 1.4.2011 Verdigrunnlag All aktivitet i HT&IF skal være tuftet på disse

Detaljer

SPORTSLIG PLAN FOR BARNEIDRETTEN

SPORTSLIG PLAN FOR BARNEIDRETTEN SPORTSLIG PLAN FOR BARNEIDRETTEN INNLEDNING Det er viktig å etablere en felles strategi for barneidrettens sportslige aktiviteter som strekker seg fra 5 år til det året de fyller 12. Her skapes grunnlaget

Detaljer

Sportsplan: Ulltråden

Sportsplan: Ulltråden Ull/Kisa Fotball Bredde Sportsplan: Ulltråden Fra Barne- til Ungdomsfotball For barn 7-8 år Innhold: Hva vet vi om 7-8 åringen? Hva skal 7-8 åringen lære seg? Treningsøkten Plan for treningsgruppen 7-8

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Retningslinjer for fotball i Slemmestad IF

Innholdsfortegnelse. Retningslinjer for fotball i Slemmestad IF Retningslinjer for fotball i Slemmestad IF Disse retningslinjene må sees i sammenheng med sportsplan og, skal være styrende for hvordan vi skal drive med fotball i Slemmestad. Det er viktig at trenere,

Detaljer

Sportslig rammeplan Utleira IL Håndball

Sportslig rammeplan Utleira IL Håndball Sportslig rammeplan Utleira IL Håndball Vedtatt av håndballstyret 2017.02.26 Sportslig rammeplan Sportslig rammeplan er avdelingens styringsdokument. Sportslig rammeplan gir retningslinjer for spillere,

Detaljer

Sportsplan for Nordby IL!

Sportsplan for Nordby IL! Sportsplan for Nordby IL! Dette er den overordnede sportsplanen for idrettslaget og omhandler verdier og målsetninger. De enkelte gruppene i Idrettslaget skal etter behov utarbeide egen sportsplaner, som

Detaljer

RÆLINGEN SKIKLUBB - ALPINGRUPPA

RÆLINGEN SKIKLUBB - ALPINGRUPPA RÆLINGEN SKIKLUBB - ALPINGRUPPA En praktisk og meningsfull veileder til Utøveren, Treneren, Foreldre og Oppmenn i RSK-Alpin «Slik gjør vi det i RSK Alpin» Side 1 Innledning RSK-Alpins veileder, «Slik gjør

Detaljer

SPORTSPLAN TORVASTAD IL

SPORTSPLAN TORVASTAD IL SPORTSPLAN TORVASTAD IL INNHOLD VISJON, VERDIER OG MÅLSETTINGER 2 BARNEFOTBALLENS VERDIGRUNNLAG 2 BARNEFOTBALL 4-12 ÅR 3 UNGDOMSFOTBALL 13-19 ÅR 4 DIFFERENSIERING OG JEVNBYRDIGHET 5 DIFFERENSIERING I PRAKSIS

Detaljer

Skoleringsplan for Hessa Idrettslag

Skoleringsplan for Hessa Idrettslag Skoleringsplan for Hessa Idrettslag Dokumentansvarlig: Styret i Hessa Idrettslag Planansvarlig: Leif Terje Slinning leder Hessa Idrettslag Denne planen gjelder fra: 15. mars 2012 1 Innledning Hessa Idrettslag

Detaljer

Oktober / November ILROS Fotball Page 1

Oktober / November ILROS Fotball Page 1 IL ROS Fotball 2017 Sportslige rammer, 3, 5 & 7 fotball flest mulig lengst mulig best mulig Oktober / November 2016 ILROS Fotball Page 1 Idrettsglede Barnefotball skal være lekbetont. Vi ser hver spiller

Detaljer

Årgangsark ØHIL Fotball

Årgangsark ØHIL Fotball Årgangsark ØHIL Fotball Organisering av ØHIL barnefotball Barnefotballen er delt i Ø og H i barnefotballen (6-12 år) Grav (ink. Steinerskolen), Bekkestua, Jar tilhører Jarmyra (Ø) - Hosle og Eikeli tilhører

Detaljer

ASK FOTBALL SPORTSPLAN. Gøy I Ask Fotball! et optimalt sportslig og sosialt tilbud til alle!

ASK FOTBALL SPORTSPLAN. Gøy I Ask Fotball! et optimalt sportslig og sosialt tilbud til alle! ASK FOTBALL SPORTSPLAN et optimalt sportslig og sosialt tilbud til alle! Gøy I Ask Fotball! 1 Dette er visjonen vi etterstreber, og den kan brytes ned i følgende målsetninger Rekruttere så mange Askbarn

Detaljer

Overordnet. sportslig rammeplan. Flisa Allianseidrettslag

Overordnet. sportslig rammeplan. Flisa Allianseidrettslag Overordnet sportslig rammeplan Flisa Allianseidrettslag Utarbeidet av: Stein Johannesen, fagansvarlig toppidrett/idrett, Solør videregående skole Morten I. Schei, daglig leder Sist oppdatert: 04.09.2013

Detaljer

Møte referat. Agenda. Foreldremøte Strindheim Fotball G98 Åsvang Møtedato: 4. april 2011

Møte referat. Agenda. Foreldremøte Strindheim Fotball G98 Åsvang Møtedato: 4. april 2011 Møte referat Foreldremøte Strindheim Fotball G98 Åsvang Møtedato: 4. april 2011 Deltakere: Neste møte: 21 oppmøtte foreldre (spillergruppe=28) Ikke avtalt Sted: Viva Italia Jonsvannsveien 137 Agenda 1)

Detaljer

Verdidokument. for Åsane Håndball

Verdidokument. for Åsane Håndball Verdidokument for Åsane Håndball Åsane Håndball ble som en del av Åsane Idrettslag stiftet i 1971, men ble 26. januar1997 stiftet som en selvstendig enhet blant flere enheter etter fleridrettsmodellen

Detaljer

Profil- og målsetningsplan

Profil- og målsetningsplan www.avaldsnes.no AVALDSNES IDRETTSLAG Stiftet 16. juni 1937 Profil- og målsetningsplan 2011-2017. Vår visjon: AIL skal gi klubbens medlemmer glede, muligheter og utfordringer uansett talent og ambisjoner.

Detaljer

Høybråten Basket. for alle! visjon - verdigrunnlag - sosiale mål. www.hbbk.nu

Høybråten Basket. for alle! visjon - verdigrunnlag - sosiale mål. www.hbbk.nu Høybråten Basket for alle! visjon - verdigrunnlag - sosiale mål www.hbbk.nu Visjon Basket for alle Verdigrunnlag Toleranse - Respekt- Idrettsglede Sosiale mål Trygghet - Trivsel - Tilhørlighet www.hbbk.nu

Detaljer

SPORTSPLAN FLEST MULIG LENGST MULIG

SPORTSPLAN FLEST MULIG LENGST MULIG FLEST MULIG LENGST MULIG - MED SPILLEREN I SENTRUM GJENNOM: OVERORDNET MÅLSETNING TILPASSET DIFFERENSIERING HENSIKTSMESSIG HOSPITERING GODE TRENINGSØVELSER NOK TRENERKOMPETANSE TRENERFORUM MED KONTINUERLIG

Detaljer

Sportsplan - Idrettslaget Nordlandet

Sportsplan - Idrettslaget Nordlandet 1. Visjon: ILN - Sportsplan Rev.3 17.03.2017 Sportsplan - Idrettslaget Nordlandet Idrettslagets visjon er forankret i slagordet: «Vi e bæst på å ha det kjækt» 2. Treningstilbud og utvikling: a. Vi skal

Detaljer

SPORTSPLAN EGERSUNDS IK

SPORTSPLAN EGERSUNDS IK Revisjon 2 2013 SPORTSPLAN EGERSUNDS IK MED FOKUS PÅ BREDDE -men det er lov å bli god i EIK! EIK er med sine nærmere 1100 medlemmer Egersund og Dalanes største idrettslag. Utallige timer frivillig arbeid

Detaljer

Fair Play Permen. Hva er Fair Play? Info fra NFF side 3. Fair Play i Spjelkavik IL, lagenes oppgaver side 4

Fair Play Permen. Hva er Fair Play? Info fra NFF side 3. Fair Play i Spjelkavik IL, lagenes oppgaver side 4 1 Fair Play Permen Dette er en samling av dokument og informasjon om Fair Play i Spjelkavik Idrettslag (SIL) som vi kaller Fair Play Permen. SIL ønsker med Fair Play Permen å gi alle som er involvert i

Detaljer

Sportsplan for FK BODØ/GLIMT. Håndboka. - Retningslinjer for barne- og ungdomsfotball - Generalsponsor: Hovedsponsorer:

Sportsplan for FK BODØ/GLIMT. Håndboka. - Retningslinjer for barne- og ungdomsfotball - Generalsponsor: Hovedsponsorer: Sportsplan for FK BODØ/GLIMT Håndboka - Retningslinjer for barne- og ungdomsfotball - Generalsponsor: Hovedsponsorer: Bodø/Glimts hovedmål: 1. Gi alle spillerne i ungdomsavdelingen en fotballopplevelse

Detaljer

Sportsplan for Flint Fotball

Sportsplan for Flint Fotball Sportsplan for Flint Fotball Revidert 24 mai 2014 Flint for alle! - Vi vinner SAMMEN gjennom stolthet, samhold og glede. Innhold www.ilflint.no 1 Organisasjonen side 3 1.1 Fotballstyret side 3 1.2 Sportslig

Detaljer

Hospiteringsregler for GIL Fotball

Hospiteringsregler for GIL Fotball Gossen IL Hospiteringsregler for GIL Fotball Bakgrunn og regler Fotballgruppen 3/19/2010 Contents Bakgrunn... 3 Hva er hospitering?... 4 Flytsonebegrepet... 4 Flest mulig spillere i flytsonen... 5 1. Ordinær

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR HOSPITERING OG OPPFLYTTING I HAVØRN FOTBALL

RETNINGSLINJER FOR HOSPITERING OG OPPFLYTTING I HAVØRN FOTBALL RETNINGSLINJER FOR HOSPITERING OG OPPFLYTTING I HAVØRN FOTBALL HVORFOR: 1) ønsker å være aktive og gode på hospitering i henhold til NFF`s ønske om differensiering både i barne- og ungdomsfotballen. 2)

Detaljer

Innhold ... 13 ... 5 ... 6 ... 8 ... 9 ... 10... 12 ... 14. Sportsplan Egge il fotball. Versjon: 1.0

Innhold ... 13 ... 5 ... 6 ... 8 ... 9 ... 10... 12 ... 14. Sportsplan Egge il fotball. Versjon: 1.0 S Innhold... 3... 3... 3... 3... 5... 5... 5... 5... 5... 6... 6... 6... 8... 8... 9... 9... 10... 12... 13... 14 Sportsplanen er et overordnet arbeidsverktøy for den sportslige virksomheten i klubben.

Detaljer

FAGHEFTE: SMÅLAGSSPILL I BARNEFOTBALLEN (6-12 år) Byneset I.L. Fotballavdelingen Postboks Bosberg BYNESET I.L.

FAGHEFTE: SMÅLAGSSPILL I BARNEFOTBALLEN (6-12 år) Byneset I.L. Fotballavdelingen Postboks Bosberg BYNESET I.L. FAGHEFTE: SMÅLAGSSPILL I BARNEFOTBALLEN (6-12 år) Byneset I.L. Fotballavdelingen Postboks 33 7070 Bosberg BYNESET I.L. FOTBALLAVDELINGEN Sist revidert: 2016 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1.

Detaljer

Skedsmo Bjørner G.2006. Foreldremøte 16. januar 2013

Skedsmo Bjørner G.2006. Foreldremøte 16. januar 2013 Skedsmo Bjørner G.2006 Foreldremøte 16. januar 2013 Agenda Årsplan Klubbkasse Seriekamper Cuper Treningstøy Hjemmesider Diverse info Årsplan Årsplaner og retningslinjer U6-U12 Tilvenningsfasen (0 10 år)

Detaljer

Nye TUIL lag 15.10.2014

Nye TUIL lag 15.10.2014 Nye TUIL lag 15.10.2014 Vi skal utvikle mennesker, og dersom noen av dem blir gode fotballspillere er det bra. Per Høgmo, tidligere TUIL trener Idrettens (våre) verdier Klubbens verdier Trygg Utviklende

Detaljer

SPORTSLIG PLAN. Vålerenga Innebandy junior

SPORTSLIG PLAN. Vålerenga Innebandy junior SPORTSLIG PLAN Vålerenga Innebandy junior 2016-2020 1 Innledning Dette dokumentet gir rammene for det sportslige tilbudet og er ment å være en rettesnor for alle trenere, ledere og utøvere i Vålerenga

Detaljer

Skaun ballklubb SPORTSLIGE RETNINGSLINJER

Skaun ballklubb SPORTSLIGE RETNINGSLINJER Skaun ballklubb SPORTSLIGE RETNINGSLINJER Innhold INNLEDNING...3 MÅLSETTING...3 HOLDNING, INNSTILLING OG MILJØ...3 ANSVAR, RESPEKT, DISIPLIN OG TOLERANSE....4 KLUBBENS FORVENTNINGER...5 TIL TRENERE/LAGLEDERE

Detaljer

Vi er Sortland IL. Et sportslig styrende dokument for Sortland IL

Vi er Sortland IL. Et sportslig styrende dokument for Sortland IL Vi er Sortland IL Et sportslig styrende dokument for Sortland IL Overordnede målsetting: 1. Sortland Idrettslag er en breddeklubb med en fornuftig satsing på bredde og topp 2. Sortland idrettslag skal

Detaljer

- på lag med lokalsamfunnet - for et bedre oppvekst- og nærmiljø

- på lag med lokalsamfunnet - for et bedre oppvekst- og nærmiljø Vedlegg 1. Barnefotballens tre grunnverdier: http://www.fotball.no/barn_og_ungdom/barnefotball/ Likhetsprinsippet Gjelder innad i et lag. Bygger på filosofien om at alle barn skal gis like muligheter til

Detaljer

Revidert/Styrebehandlet ILROS Fotball Page 1

Revidert/Styrebehandlet ILROS Fotball Page 1 SPORTSPLAN ROS FOTBALL 2016 Sportslige rammer, 3, 5 & 7 fotball Revidert/Styrebehandlet 3.11.2015 ILROS Fotball Page 1 Idrettsglede Barnefotball skal være lekbetont. Vi ser hver spiller og gir spillerne

Detaljer

BSK s hustavle. Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet. Best på Samhold og Kommunikasjon!

BSK s hustavle. Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet. Best på Samhold og Kommunikasjon! BSK s hustavle Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet Best på Samhold og Kommunikasjon! 2 Kjære BSK medlem For alle BSK ere gjelder BSKs verdier: Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet

Detaljer

LIF-malen 2014. (Som vedlegg til Organisatorisk Sportsplanen 2014)

LIF-malen 2014. (Som vedlegg til Organisatorisk Sportsplanen 2014) LIF-malen 2014 (Som vedlegg til Organisatorisk Sportsplanen 2014) Et veiledende dokument for trenere og støtteapparat for satsningslag gutter\jenter 13-19 år i Lørenskog IF Trivsel - Muligheter - Spillerutvikling

Detaljer

Ås IL Fotball, Mål- og handlingsplan Side 1

Ås IL Fotball, Mål- og handlingsplan Side 1 Side 1 Innhold HENSIKTEN MED VIRKSOMHETEN I ÅS IL FOTBALL... 3 KLUBBENS VISJON... 3 OVERORDNEDE MÅL / ARBEIDSBETINGELSER... 3 VÅR KULTUR OG VÅRE HOLDNINGER... 4 MÅL FOR 2017... 5 MÅL LANG SIKT (innen år

Detaljer

Rollebeskrivelser TIL BREDDE

Rollebeskrivelser TIL BREDDE Rollebeskrivelser TIL BREDDE Medlemmer 1. SPORTSLIG UTVALG BREDDE 4 representanter fra styret de som har et sportslig ansvar. Administrasjon er representert ved sportslig og adminstrativt ansatte samt

Detaljer

CSK G02 Foreldremøte fotball Mandag 24. november 2014

CSK G02 Foreldremøte fotball Mandag 24. november 2014 CSK G02 Foreldremøte fotball Mandag 24. november 2014 Agenda Tilbakeblikk på 2014 Overordnet plan kommende sesong 2015 9-er fotball i 2015 BDO Cuper reisecup? Spillestil og rolleforståelse (kortversjon)

Detaljer

For perioden 2013 2017 Barnefotball 6-10 år

For perioden 2013 2017 Barnefotball 6-10 år Nittedal IL Fotball Sportsplan For perioden 2013 2017 Barnefotball 6-10 år Innhold Kapittel 1 Nittedal IL Fotball... 3 Kapittel 2 Innledning... 4 Kapittel 3 Spillestil og spillefilosofi... 5 3.1 Tiki-Taka

Detaljer

Sportslig Plan Fossum Fotball 7er fotball

Sportslig Plan Fossum Fotball 7er fotball Sportslig Plan Fossum Fotball 7er fotball Sportslige mål Gi tilbud om om å spille og lære i et godt miljø Skape interesse for fotballspillet og la spillerne realisere sine mål Skape et miljø preget av

Detaljer

RBK FOTBALLSKOLE 2014 INSTRUKTØRHEFTE MED ØVELSESUTVALG

RBK FOTBALLSKOLE 2014 INSTRUKTØRHEFTE MED ØVELSESUTVALG RBK FOTBALLSKOLE 2014 INSTRUKTØRHEFTE MED ØVELSESUTVALG Gutter/jenter 1 Fair play dreier seg om mer enn å unngå gule og røde kort. Fair play dreier seg om hvordan vi oppfører oss mot hverandre, både på

Detaljer

Sportsplan for Fossum IF

Sportsplan for Fossum IF Sportsplan for Fossum IF 2015-2017 - Der gode opplevelser skapes! Postadresse: Postboks 376, 3701 Skien Organisasjonsnummer: 995 648 016 Fossum Arena: Hoppestadveien 49, 3721 Skien Fossum IF - fotballgruppa:

Detaljer

Sportslig Plan Fossum Fotball 5er fotball

Sportslig Plan Fossum Fotball 5er fotball Sportslig Plan Fossum Fotball 5er fotball Sportslige mål Gi tilbud om om å spille og lære i et godt miljø Skape interesse for fotballspillet og la spillerne realisere sine mål Skape et miljø preget av

Detaljer