Forslag til EL & IT forbundets landsmøte 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forslag til EL & IT forbundets landsmøte 2015"

Transkript

1 Forslag til EL & IT forbundets landsmøte 2015 Forslag 1. Temadag på fremtidige landsmøter. Hvis det på fremtidige landsmøter skal settes av tid til en egen temadag så skal forutsetningen være at det i forlengelsen av temadagen også blir behandlet forslag til hvordan forbundet skal følge opp temaet i kommende landsmøteperiode. Hvis vi setter av så mye tid av ett landsmøtet til å behandle ett spesielt tema må landsmøtet også ta stilling til hvordan vi skal følge opp temaet i perioden. Siden det er besluttet å bruke så mye av landsmøtets tid må vi anta at temaet også vil være så viktig at forbundet skal følge det opp i kommende landsmøteperiode. For at hele forbundet skal få ett eierforhold til hvordan dette skal følges opp er det også viktig at landsmøtet behandler en oppfølgingsplan på temaet. Forslag 2 Barnepass ved deltakelse i forbundets aktiviteter. Det utredes i kommende landsmøteperiode hvordan EL & IT Forbundet best kan tilrettelegge deltakelse for tillitsvalgte/medlemmer som har behov for barnepass. Utredningen skal omfatte både lokale og sentrale ordninger samt at utredningen også skal se på hvordan det skal organiseres når medlemmet/tillitsvalgt ordner barnepasset og hvordan forbundet kan ordne barnepass. Utredningen skal også se på kostnadene og hvordan disse bør fordeles. Eventuelle endringer i reglene om barnepass vedtas av landsstyret. Det er mange medlemmer/tillitsvalgte som har behov for barnepass når de skal delta på aktiviteter i forbundet både lokalt og sentralt. Det er også noen medlemmer/tillitsvalgte som ikke engasjerer seg med bakgrunn i denne problemstillingen. Målet med en slik utredning skal være å finne ut av hvordan vi kan legge forholdene bedre til rette for de av våre tillitsvalgte/medlemmer som har behov for barnepass. Det er også viktig at det samtidig sees på hvilke kostnader som vil påløpe hvis ordningen endres samt å ta stilling til hvilke organisasjonsledd som skal dekke kostnaden. Forslag 3 Landsstyret Nytt pkt. under vedtektenes 1.7 Distriktsstyret skal behandle foreløpig dagsorden til landsstyremøtene samt de forslag som distriktet ønsker behandlet på landsstyremøtet. Tilbakemeldingen fra spørreundersøkelsen fra Landsstyret kom det tydelig frem at det var dårlig samhandling og informasjon mellom landsstyrerepresentantene og distriktets tillitsvalgte, dette gikk begge veier. Ved å innta en slik bestemmelse i vedtektene så vil denne kommunikasjonen bedres under forutsetning at bestemmelsen overholdes. Forslag 3A Distriktsstyret skal behandle endelig dagsorden med fullstendige sakspapirer før landsstyremøtet avholdes.

2 Tilbakemeldingen fra spørreundersøkelsen fra Landsstyret kom det tydelig frem at det var dårlig samhandling og informasjon mellom landsstyrerepresentantene og distriktets tillitsvalgte, dette gikk begge veier. Ved å klargjøre i vedtektene at det landsstyrets saksliste med saksdokumenter minimum skal behandles på et distriktsstyremøte med landsstyrerepresentantene til stede vil bedre dette. Forslag 3B Distriktsstyret avholder et styremøte i etterkant av landsstyremøtene, innen 3 uker, hvor landsstyrerepresentantene rapporterer til distriktsstyret. Tilbakemeldingen fra spørreundersøkelsen fra Landsstyret kom det tydelig frem at det var dårlig samhandling og informasjon mellom landsstyrerepresentantene og distriktets tillitsvalgte, dette gikk begge veier. Ved å ta inn en bestemmelse som skal sikre at minimum distriktsstyret skal få en grundig informasjon om hvordan de forskjellige sakene ble behandla og hva landsstyret vedtok. Forslag 4 Utvalg som nedsettes/velges av landsstyret. Landsstyret skal i tillegg til å foreta valg også behandle og vedta mandat for utvalgene. Dagens praksis er at landsstyret velger personer til å besette en god del utvalg. Det er ingen kommunikasjon mellom utvalgene og landsstyret utenom enkelt saker og utvalgenes bidrag i årsmeldingen. Landsstyret vil være tetter på da landsstyret også skal behandle og vedta mandatet. Utfra mandatet som foreslås vil også landsstyret kunne vurdere om det er mer formålstjenlig å f. Eks. Legge oppgavene for 2 utvalg inn i ett utvalg eller å splitte et utvalg i 2 hvis oppgavene blir for omfattende. Forskningsrapporten peker bla. annet på at vi er god på å opprette utvalg, men dårlig på å legge ned, en slik omlegging kan endre dette. Forslag 4A Utvalg som nedsettes/velges av landsstyret. Utvalgene skal rapportere 3 ganger til landsstyret i løpet av landsmøteperioden. Landsstyret vil både få ett annet innblikk i utvalgenes arbeid med en rapportering som foreslått. Rapporteringen vil måtte være mer informativ og omfattende enn det bidrag det enkelte utvalg leverer til årsmeldingen. Ved å ta rapportering fra utvalgene inn i landsstyret vil også landsstyret ha en annen forutsetning for å komme med innspill til utvalgene. Forslag 5. Forbundsstyrets myndighetsområdet 1.10 nytt pkt. eventuelt tillegg til pkt. 1. Forbundsstyret behandler og vedtar oppgave/arbeidsfordelingen mellom forbundsstyret og arbeidsutvalget. Begrunnelse.

3 Det er forbundsstyret som skal lede forbundets virksomhet i landsmøteperiodene. Det er da fornuftig at forbundsstyret diskuterer og blir enige om hvilke oppgaver som skal ligge til arbeidsutvalget og hvordan arbeidsfordelingen skal være mellom forbundsstyret og arbeidsutvalget. Forbundsstyret vil da etter hvert landsmøtet avklare hvordan oppgave/arbeidsfordelingen skal være i landsmøteperioden. Forslag 6 Skolering medlemmer Alle nyinnmeldte medlemmer skal få tilbud om ett introduksjonskurs som avholdes innen 6 mnd. etter medlemmet er innmeldt. Det enkelte medlem har plikt til å bestrebe seg på å delta på kurset. Det er viktig for både forbundet og medlemmet at ett slikt tilbud blir en rettighet. De nyinnmeldtes møtet med forbundet er i dag veldig variert på skoleringssiden. Det vil være en fordel for både enkelt medlemmet og forbundet sett under ett at vi klarer å etablere en basiskunnskap hos flertallet av medlemmene. Med en skolering som starter kort tid etter medlemmet er innmeldt vil vi sannsynligvis også klare å bygge ett større engasjement blant alle medlemmene. I forlengelsen av at ett slikt tilbud etableres må det også jobbes parallelt for å styrke hovedavtalen slik at medlemmene har en reell rett til permisjon for å delta på kurs arrangert av forbundet. Forslag 7 Skolering tillitsvalgte. Alle tillitsvalgte skal få tilbud om grunnleggende kurs for tilitsvalgte innen 3mnd. etter de er valgt. 3. mnd. fristen regnes fra melding om valg er sendt fagforening/distrikt. Alle tillitsvalgte må bestrebe seg på å delta på minst ett kurs i løpet av det første halvåret de er valgt. Det er i dag for tilfeldig hvorvidt nyvalgte tillitsvalgte får tilbud om kurs innen rimelig tid etter de er valgt. Forskningsrapporten Tillitsvalgte under press synliggjør at mange tillitsvalgte mener de i for stor grad blir overlatt til seg selv og må i for stor grad være selvlærte. Det er både i den enkeltest tillitsvalgtes interesse og forbundets å bli skolert slik at de tillitsvalgte mestrer sine oppgaver på en tilfredsstillende måte. Forslag 8 Skolering av tillitsvalgte. Tillitsvalgte skal ha tilbud om minst 1 kurs i året. De er viktig at tillitsvalgte får jevnlig påfyll slik at de kan løse sine oppgaver på en god måte. Det å få tilbud om kurs minst 1. Gang pr. år kan også være med å oppretthold/forsterke engasjementet hos de tillitsvalgte. I tillegg vil det også bidra til å styrke den enkeltest nettverk. Forslag 9

4 Nytt pkt. vedtektenes 1-3 Rettighet for medlemmene. Alle medlemmer skal få nødvendig hjelp i forbindelse med yrkesskader om nødvendig skal saken bli juridisk vurdert. Krav til medlemskapets lengde sette lik vedtektenes 1-3 pkt. 6. En slik bestemmelse vil være en ekstra trygghet for enkelt medlemmet. Rettigheten vil også bidra i positiv retning ved verving av nye medlemmer. Forslag 10. Endring av vedtektenes 1-18 pkt. 6 (papirversjon og pkt. 5 i elektronisk versjon) Klubber som ikke er landsomfattende skal få tilbakeført 300 kr pr. medlem pr. år av det/den distrikt/fagforening klubben er tilsluttet. Forutsetningen for tilbakeføringen er at klubben har sendt inn protokoll fra årsmøtet, regnskap fra foregående år og kopi av årsoppgaven(e) fra klubbens bankkonto. Tilbakeføringen dekkes av det organisasjonsleddet (distrikt/fagforening) klubben hører til. eller tilsluttet noen fagforening, kan søke distriktene om midler begrenset oppad til 300 kroner per medlem per år. Distriktene fordeler midlene ut fra aktivitet i klubbene. Der hvor det er opprettet fagforeninger, kan klubber søke fagforeninger om midler. Forbundets klubber og fagforeninger kan gjennom særvedtekter fastsette kontingent utover minimumskontingenten dersom situasjonen gjør dette nødvendig. Slik kontingent skal fortrinnsvis bygge på de samme prinsipper som 1.18 pkt. 2, dvs. at den fastsettes som en prosentsats. Forskningsrapporten Tillitsvalgte under press har synliggjort at det i en god del klubber er behov for bedre økonomi. En slik tilføring av kontingentmidlene vil bidra til økt aktivitet i klubbene samtidig vil eierforholdet til det å betale kontingent bli sterkere. Det som er kursiv er ny tekst, overstrekket tekst er gjeldene etter dagens vedtekter. Tilbakeføringene tas fra distriktets eller fagforeningens andel av 1,2% Forslag 11 Vedtektenes endring. Skal endres til kan slik at ny tekst blir: Ved punktstreik kan de av medlemmene som berøres av interessetvisten og som ikke er tatt ut i streik betale ekstrakontingent. Medlemmene som berøres av interessetvisten skal imidlertid betale ekstrakontingent etter interessetvisten har hatt en varighet på 14 dager. Denne bestemmelse bør være en kan bestemmelse slik at forbundsstyret har mulighet til å gjøre en vurdering i hvert enkelt tilfelle. Ved å utsette en oppstart for ekstrakontingenten får klubbene, fagforeningene, distriktene og forbundet bruke kreftene på selve streiken den første tida uten å måtte bruke mye tid på en ekstrakontingent. Det er også mulig at motivasjonen til de medlemmene som blir ilagt ekstrakontingent er større når konflikten har vart en stund. Ved en slik endring vil man

5 ha bedre tid og få forståelse for å innføre ekstrakontingent for de berørte medlemmene. Med å ha en kan bestemmelse oppnår vi sannsynligvis at budskapet og forklaringen vil nå medlemmene før innbetalingsblanketten. Forslag 12 Ved tariffoppgjøret i 2016 fremmes det, i samtlige tariffavtaler der El & IT Forbundet er eier ett krav om at bedriften skal dekke/innbetale pensjon for de tillitsvalgte som har sporadisk frikjøp gjennom året. Hvis vi ikke får gjennomslag for dette kravet i 2016 skal det utredes hvordan EL & IT Forbundet kan dekke dette for de det gjelder. Tillitsvalgte kan tape en god del i pensjon hvis de er ansatt i bedrifter som ikke innbetaler pensjon når tillitsvalgte har permisjon uten lønn. Forslag 13 Forsikringspakken reduseres til grunnforsikring og kollektiv hjem. De andre forsikringene gjøres frivillige slik at det enkelte medlemmet aktivt må tegne forsikringen. Uføre ektefelle forsikringen gjøres frivillig under forutsetning av at de som er på ordningen i dag verken kan avkreves for helseattest eller få utvida karenstid. Fritidsforsikringen som er knytta til enkelte overenskomster skal fortsatt være en del av forsikringspakken. Det er mange så har både reiseforsikring og uføreforsikring i forbindelse med jobb etc. Selv om det er mulig å reservere seg opplever vi stadig at det er medlemmer som har glemt å reservere seg samt at det blir en negativ omtale av forbundet på arbeidsplassen pga. at medlemmene er tvunget til å ha forsikringene som en del av medlemskapet. I tillegg blir også forsikringspremien lagt på toppen av kontingenten når det diskuteres hvor dyrt det er å være medlem. Vi tror at presset på kontingents størrelse også vil avta hvis vi reduserer den obligatoriske forsikringspakken. Det er samtidig en god del medlemmer som mener det er bra at vi har forsikringene og da spesielt uføre ektefelle, derfor har vi også lagt en klar forutsetning på at de som har uføre ektefelle må få anledning til å videreføre denne uten helseattest eller ny karenstid. Forslag 14 Ungdomsarbeidet i forbundet. Ungdomssekretærordningen med hjemmel i vedtektenes 1.8 pkt. 16 og 18 fases ut når valgperioden for ungdomssekretæren går ut i august De økonomiske midlene som frigjøres med bakgrunn i dette overføres til annet ungdomsarbeid i forbundet og spesielt til å utvide de økonomiske rammene for det sentrale ungdomsutvalget. Med bakgrunn i denne endringen utgår vedtektenes 1.10 pkt. 24. Satsningen på ungdomsarbeidet, som landsmøtet i 2011, vedtok har ikke fått tilstrekkelig effekt i å engasjere det breie lag av ungdommene. Med den økonomiske virkeligheten som er kan vi i kommende periode ikke regne med økte budsjettrammer til ungdomsarbeidet. Utfra denne situasjonen mener vi at vi vil få mer igjen hvis vi benytter den økonomien, som i denne perioden har gått til å ha en ungdomssekretær på

6 heltid, til ungdomsutvalgets arbeid. Utvalget kan da ha en større aktivitet og kan da også muligheten til å legge opp til aktivitet som involverer unge medlemmer over hele landet. Forslag 15. Ungdomsutvalget, tillegg til vedtektenes 1.8 pkt. 17 Tillegg: landsstyret skal velge ett arbeidsutvalg (leder, nestleder og sekretær), blant medlemmene i ungdomsutvalget. Ved å velge ett arbeidsutvalg blant ungdomsutvalgets medlemmer så vil arbeidsutvalget bli formalisert. Arbeidsutvalget vil da tilrettelegge aktivitet for resten av utvalget. Arbeidsutvalget vil da sammen ha ansvaret for å ta nødvendig initiativ til aktivitet i utvalget samt å få de oppgavene som tilligger utvalget utført. Ved å velge ett arbeidsutvalg vil også den formelle og uformelle statusen til utvalget stige. Forslag 16. Kontrollkomité: Vedtektenes 1.12 pkt. 5 endres til: Kontrollkomitéen avgir sine beretninger til landsmøtet, landsstyret og forbundsstyret. Beretningene skal inneholde kontrollkomitéen sin vurdering av den økonomiske situasjon, anbefaling om at regnskapene/evt. Ikke godkjennes. I tillegg skal beretningen inneholde om forbundets organisasjonsledd sine vedtak er i samsvar med vedtektene og fullmakter. Videre skal kontrollkomitéen også bemerke hvis det er vedtak som ikke er fulgt opp/effektuert innen rimelig tid. Denne endringen vil gjøre at kontrollkomitéen sine beretninger får et breiere innhold. Landsmøtet, landsstyret og forbundsstyret får et bedre innsyn i den totale driften av forbundet både når det gjelder økonomi/økonomistyring og at forbundet sine vedtak er i hht. vedtektene og gitte fullmakter samt at vedtakene er effektuert. Forslag 17 Lokal organisering: Medlemmene skal organiseres i klubb/klubber på den bedriften de er ansatt i. Klubbene organiseres i fagforeninger enten innenfor ett distrikt eller som landsomfattende. Fagforeningene etableres/videreføres innenfor en felles tariffavtale eller ett bransjeområde. Fagforeninger kan bare etableres av klubber som kommer fra forskjellige bedrifter/konsern. Der hvor bransjen spenner vidt vil det være anledning til å opprette flere fagforeninger, men bare en innen samme nisje. Der hvor det opprettes/er fagforening innenfor en felles tariffavtale, vil alle klubber som er tilknyttet tariffavtalen være med i fagforeningen. Fagforeningenes medlemmer tilsluttes det distriktet hvor fagforeningen er etablert. For landsomfattende fagforeninger fordeles medlemmene på de distriktene der medlemmene har sin ansettelses- / fast arbeidsstedsadresse. Der fast arbeidsadresse

7 ligger i et annet distrikt enn ansettelsesadressen er det den faste arbeidsstedsadressen som avgjør hvilket distrikt et medlem tilhører. Forskningsrapporten i tilknytning til organisasjonsprosjektet viser tydelig at engasjementet til tillitsvalgte og klubber generelt sett er større der klubben er tilsluttet en fagforening enn der klubben ikke er det. Utfra dette vil det være fornuftig å organisere forbundet slik at en klubb, som hovedregel, er tilsluttet en fagforening enten landsomfattende eller lokal. Bakgrunnen for at det i forslaget åpnes opp for flere fagforeninger innen samme bransje er at for eksempel IKT- bransjen spenner veldig vidt så her kan det være formålstjenlig med flere fagforeninger. Grunnen til at medlemssammensetningen i en fagforening skal være fra flere bedrifter og konsern er at vi på den måten automatisk vil få fagforeningen til å løfte diskusjonene ut av problemstillingene som er bedriftsinterne. Problemene/utfordringene vil da sees på i ett større bilde. Forslag 18 Lokal organisering: Det etableres flere, gjerne parallelle, prosjekter i kommende landsmøteperiode for å sørge for at potensielle medlemmer innenfor bransjer/bedrifter vi står svakt blir organisert. Prosjektene skal ta for seg både verving og oppfølging av både nye og gamle medlemmer. Prosjektene skal være ett samarbeid mellom forbundskontoret og det/de lokale organisasjonsleddet (landsomfattende og lokale klubber/fagforeninger samt distrikt). Prosjektene skal opprettes av forbundsstyret som også vedtar endelig mandat for de enkelte prosjekt. Prosjektene rapporterer til forbundsstyret. Det er ingen hemmelighet at forbundet står svakt eller ikke er tilstede i bransjer/bedrifter, hvor vi har organisasjonsretten, der det er ett stort potensiale for å verve arbeidstakerne som medlemmer. Forskningsrapporten fra organisasjonsprosjektet slår fast det samme. Dette forslaget er ett forsøk på å angripe problemstillingen på en annen måte enn det vi i EL & IT forbundet har gjort til nå. Vi mener ved å sette fokus på den måten som foreslås så er mulighetene til å oppnå resultater også større. Forslag 19 Oppgavefordeling mellom, klubb, fagforening og distrikt. Forbundsstyret tar en gjennomgang av oppgavene som skal løses av klubb, fagforening og distrikt. Eventuelle endringsforslag som griper inn i vedtektenes del 2 fremmes for landsstyret. Vi regner med at landsmøtet foretar noen endringer av gjeldene organisering i forbundet. Det vil derfor være på sin plass at forbundsstyret tar en gjennomgang av de oppgavene som skal løses lokalt og ser på om gjeldene vedtekter fortsatt er dekkende. Hvis de ikke er det fremmes en eller flere saker for landsstyret som har myndighet til å endre vedtektenes del 2.

8 Forslag 20 Utvalg Vedtektenes 1.8 pkt. 13 Opprette faste utvalg etter behov, tillegges: Og velge medlemmer og varamedlemmer til utvalgene. Forslaget er en presisering av gjeldene praksis. Forslag 21 Ungdommens deltakelse i utvalg. Når medlemmer og varamedlemmer til likestillings-, utdannings- og HMS utvalget skal velges, skal det en av plassene i hvert utvalg besettes av en ungdom. De ungdomstillitsvalgte skal fortrinnsvis også være medlem/vara i det sentrale ungdomsutvalget. Det er viktig at vi engasjerer unge tillitsvalgte inn i de breie utvalgene vi har i forbundet. Ungdommen kan både tilføre utvalgene noe samt at de kan også få ett godt innsyn i hvordan det jobbes i denne typen utvalg. Vi mener det er riktig å øremerke ungdomsplassene, da det er begrensa med plasser i utvalgene og mange tillitsvalgte som kunne tenke seg å være medlem eller vara. Forslag 21A Henvendelser til forbundskontoret. Forbundskontoret sentralt skal melde tilbake ved henvendelser fra klubb/fagforening/distrikt, og saksbehandling skal påbegynnes etter seinest 14 dager. Det skal holdes tett dialog under sakens gang med det organisasjonsleddet som har sendt inn henvendelsen. Det er viktig å få gode rutiner på hvordan forbundskontoret håndterer de sakene som kommer inn. Forskningsrapporten som ble laget i forbindelse med organisasjonsprosjektet viser helt klart at her er det ett forbedringspotensial, samtidig som det også fremkommer mye frustrasjon for at ting tar veldig lang tid. Fraværet av dialog under sakens gang er også noe som skaper unødig ergrelse hos de som har sendt inn henvendelsen. Forslag 22 Tvistebehandling Forbundskontoret skal melde tilbake om hvem som er saksbehandler til den klubb/fagforening/distrikt som har sendt inn tvistesaken. Saksbehandlingen skal starte senest 7 dager etter tvisten er mottatt. Forbundskontoret skal bestrebe seg på at det avholdes møte mellom organisasjonene en gang pr. uke, såfremt det er saker til behandling. Tvisten skal tas opp mellom organisasjonene senest innen 1 mnd. etter tvisten oppstod på bedriftsplanet. Det skal holdes tett dialog med det organisasjonsleddet, som sendt inn tvisten, under sakens behandling. Skal saken eventuelt bringes videre skal dette gjøres så snart som mulig etter det organisasjonsmessige møte ble avholdt og det ikke ble oppnådd enighet.

9 Forskningsrapporten Tillitsvalgte under press slår fast at tvistebehandlingen i forbundet tar alt for lang tid. I forskningsrapporten er det uttalelser der forholdet er avslutta på bedriften lenge før det kommer en avgjørelse på den uenigheten som var på bedriften. Vi er nødt til å få opp tempoet på tvistebehandlingen slik at ikke bedriftene velger en arbeidsform der de er uenige med klubben, tvist blir skrevet og sendt forbundet. Under saksbehandlingstida så bruker bedriften styringsretten. Hvis bedriften har feil får de en i irettesettelse lenge etter saken er over på bedriften. Vi kan ikke ha saksbehandlingsrutiner som motiverer bedriftene til være uenige fordi de vet at behandlingstiden er så lang at de får gjort det slik de vil ved bruk av styringsretten. Dette må det tas tak i. Forslag 22 Endringer i Handlingsprogrammet IKT Bytte ut teksten i kulepunkt 4 til: «Arbeidet aktivt for å få på plass et nytt restriktivt lov- og avtaleverk for innsamling, oppbevaring, bruk og behandling av enhver form for personlige elektronisk lagrede data». Lønns- og arbeidsvilkår Nytt kulepunkt: «Kjempe mot søndagsåpne butikker og et 24-7 samfunn». Bytte ut teksten i kulepunkt 14 til: «Tjenestepensjonene må avtalefestes og ligge på et nivå som minst tilsvarer 5 % fra 0 til 7,1G og 8 % over 7,1 G» Tilleggstekst til kulepunkt 3: EL & IT Forbundet vil arbeide for at retten til fast ansettelse sikres gjennom tariffavtalene og arbeidsmiljøloven. Utdanning Nytt kulepunkt: «Elektrofagarbeideren skal legges på nivå 5 på EQF skalaen». Nytt kulepunkt: «Arbeide for at telekommunikasjonsmontør fagbrevet blir lovregulert på linje med elektromontør fagbrevet». Nytt kulepunkt: Utvikle og verne om lærlingeordningene. Forslag 23 Handlingsprogrammet. Installasjonsbransjen. Forbundet skal være en aktiv medspiller i utviklingen av installasjonsbransjen. Forbundet vil være en pådriver for energieffektivisering i bygninger og jobbe for at våre medlemmer skal ha god faglig kompetanse på dette området. Forbundet skal også arbeide for at våre medlemmer får nødvendig påfyll i forhold til den teknologiske utviklingen og dermed god faglig kompetanse gjennom hele yrkeskarrieren.

10 Faste ansettelser skal være normen i bransjen. Innleie skal kun skje fra virksomheter som omfattes av forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr. (FEK). Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr er en grunnpilar for elektrofagene, kunnskap om forskriften må styrkes gjennom implementering i forbundets kurs- og konferansevirksomhet. Hovedmål: En bransje med faste ansettelser og seriøse aktører. Fagarbeidere skal ha høy og oppdatert kompetanse. Kompetanse om energieffektivisering blir en del av våre fag. Elektrofagarbeideren skal være fast ansatt i samme bedrift som den faglig ansvarlige. Arbeide for en forskrift som sikrer et høyt kvalifikasjonsnivå for alle elektrofagfolk. Bevare et offentlig stedlig tilsyn og styrke kontrollen av elektriske anlegg. Styrke de tillitsvalgtes innflytelse i bedriften. Drøfte bredt i organisasjonen den utviklingen som til enhver tid skjer i bransjen. Gode lønns- og arbeidsvilkår for våre medlemmer. Arbeide for å opprettholde/øke elektrofagets status. Forslag 24 Mandatfordeling Landsmøte Endringsforslag Valg av delegater til Landsmøte skal foregå på distriktenes årsmøter, eller i særskilte representantskapsmøter. Klubber og fagforeninger som kommer inn under distriktets organisasjonsområde har rett til å nominere kandidater. Valg av delegater skal foregå på følgende måte: Delegatene fordeles mellom sektorene LOK, Energi og IKT etter beregningsmetoden som brukes ved forholdstallsvalg med delingstall etter Sainte Laguë.: Dersom landsomfattende fagforeninger får for lav representasjon sett i forhold til medlemstall etter Sainte Laguë beregningsmetode på landsbasis, kan den landsomfattende fagforeningens medlemmer trekkes ut av beregningsgrunnlaget til distriktene og beregnes på landsbasis. Under nomineringsprosessen og valget må distriktene samtidig søke å fordele delegatene etter følgende kriterier: Kjønn Yrkessammensetning Bedrift- og bransjespekter

11 Geografi Alder Delegatene skal ikke møte på landsmøtet med bundet mandat. Begrunnelse Endringene/ tilleggene er satt inn i dagens bestemmelse med kursiv. Dagens bestemmelse i vedtektenes 1.4 pkt. 2 opprettholdes, forslaget over omhandler bare hvordan delegatene skal velges. Distriktene må diskutere seg frem til en enighet hvor de forskjellige medlemsgruppene skal innplasseres enten i LOK, energi eller IKT. For å få til en mest mulig demokratisk prosess og for å unngå at enkelte medlemsgrupper i forbundet blir utestengt under distriktenes valgprosesser er det viktig å reformere våre valgmetoder til Landsmøte. Sainte Laguë beregningsmetode brukes blant annet under stortingsvalg og på valg av ansattrepresentanter til bedriftsstyrer. Sainte Laguë (Eksempelet er beregnet ut i fra Distrikt Rogaland) Total Seats 100 Fagforeninger/klubber LOK Energi IKT Medlemmer Fagforeninger/Klubber LOK Energi IKT Delegater Sainte Laguë Total Seats 16 Number of Parties 4 Medlemmer totalt Forslag 25 Tvistebehandling (XX) Forbundsstyrets myndighetsområde. (Nytt punkt) Fastsette klare rutiner for tvistebehandling inkludert sak, problemstilling og kommunikasjon samt kort saksbehandlingstid. MOTIVASJON: Få en mer effektiv og presis behandling av tvister innsendt fra ytre organisasjon. Forskningsrapporten Tillitsvalgte under press synliggjorde at her har ett stort forbedringspotensial. Rutiner må minst inneholde: Skjematikk/plan for oppsett av saksnummer, saksbehandler og forventet saksbehandlingstid. Plan for drøfting av enkeltsakenes problemstillinger fortløpende med fagforening/klubb. (Det kan ikke være slik at motparten NT klarer dette, men ikke vi i EL&IT Forbundet.)

12 Kommunikasjonsplan for behandling av tvister som inkluderer det ytre ledd. (Distrikt/klubb, fagforening/klubb eller landsomfattende klubb.) Forslag 26 Landsstyret Landsstyrets rolle skal styrkes i kommende landsmøteperiode. Forbundsstyret og landsstyret må utarbeide og vedta en handlingsplan der hensikten er å styrke landsstyrets posisjon som det fora som både bidra til politikkutforming, oppfølging av handlingsprogrammet og enkeltvedtak fra landsmøtet. Landsstyret skal foreta overordna vedtak og gjøre de nødvendige vedtakene i enkeltsaker. Handlingsplanen skal utarbeides innen utgangen av Landsstyret skal behandle flere saker som angår medlemmenes lønns-, arbeidsvilkår og politikkområder som angår medlemmene. En del ut av sakene som i dag blir behandlet av konferanser må tas inn i landsstyret i stedet eventuelt i tillegg til, da det er landsstyret som kan gjøre vedtak. Eks. På saker som må behandles i landsstyret: Reiten rapporten, FEK saken, vesentlige endringer i AML, på slike store saker kan man se en for seg en to- delt behandling, der landsstyret peker på retning og hovedlinjer og så en sluttbehandling der landsstyret vedtar forbundets høringssvar. En slik omlegging vil gjøre at landsstyret må bli mer dynamisk i forhold til møtefrekvensen, noe som ikke er til hinder i forhold til dagens vedtekter. Med en slik omlegging er det også mulig å tenke seg noe kortere tidsfrister til enkelte av møtene i forhold til innkalling og hva tid sakspapirene skal sendes ut. Landsstyret får fullmakt til å vedta eventuelle unntakskriterier fra vedtektenes 1.7 pkt. 9. Landsstyret skal være på dagsorden og bli behandlet i distriktenes styremøter, både når det gjelder forslag til landsstyret, behandling av utsendte sakspapirer og at landsstyrerepresentantene sørger for å rapportere, både muntlig og skriftlig, til distriktsstyret etter avholdt møte i landsstyret Landsstyret er forbundets øverste organ mellom landsmøtene, og skal, sammen med landsmøtet, legge føringer for forbundets virksomhet, både sentralt og lokalt.. Ser vi på tilbakemeldingene fra Org. prosjektet, ser vi klare tegn til at landsstyret ikke har det den funksjonen den var ment å ha. Spørreundersøkelsen til landsstyret viser at mange distrikt ikke legger til rette for kontakt og kommunikasjon mellom landsstyrerepresentantene, demokratisk valgte fora i distriktet og lokale tillitsvalgte og landsstyrerepresentantene. Spørreundersøkelsen viser også at landsstyrerepresentantene har dårlig kontakt med forbundets ledelse og forbundskontoret.

13 Videre har det vært en utvikling over tid at stadig større del av landsstyremøte vies til orienteringssaker og sjeldnere til vedtak. Forslag 27: Landsmøtet bevilger kr ,- til Leger uten grenser. Leger uten grenser har over tid at de gjør en god og viktige jobb i vanskelige områder. Det er viktig at vi støtter opp om slike organisasjoner som har fokus på å hjelpe i krigslignende områder.

Lover for Norges kristelige studentforbund

Lover for Norges kristelige studentforbund Lover for Norges kristelige studentforbund Siste endringer vedtatt på Landsmøtet mars 2012 Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges kristelige studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og

Detaljer

Organisasjon og vedtekter

Organisasjon og vedtekter LANDSMØTE EL & IT Forbundet 9. 12. mars Forslag til dagsordens punkt 4: Organisasjon og vedtekter #organisertarbeidsliv Innhold NOTATER: Forslag nr.: 04-250 EL & IT Forbundet Distrikt Oslo/Akershus...

Detaljer

Industri Energi avd. 267

Industri Energi avd. 267 Industri Energi avd. 267 Vedtekter oppdatert 2.11.2010 1 Foreningens organisasjonsmessige tilknytning 1.1 Foreningen er medlem av Industri Energi (IE) 1.2 Foreningen er underlagt IEs enhver tid gjeldende

Detaljer

Lover for Norges Kristelige Studentforbund

Lover for Norges Kristelige Studentforbund Lover for Norges Kristelige Studentforbund Siste endringer vedtatt Landsmøtet mars 2011. Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges Kristelige Studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og identitet

Detaljer

VEDTEKTER. 1.1 Industri Energi klubben ESS er tilsluttet Industri Energi og er underlagt dette forbundet og LO s vedtekter og bestemmelser.

VEDTEKTER. 1.1 Industri Energi klubben ESS er tilsluttet Industri Energi og er underlagt dette forbundet og LO s vedtekter og bestemmelser. VEDTEKTER 1 FORMÅL 2 ORGANISASJON 3 MEDLEMSKAP 4 KONTINGENT 5 TILLITSVALGTE 6 KLUBBENS ORGANER 7 ÅRSMØTE 8 ÅRSMØTE - VALG 9 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 10 KLUBBSTYRET 11 ARBEIDSUTVALG 12 UNGDOMSUTVALG 13 VALGKOMITE

Detaljer

Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon VEDTEKTER

Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon VEDTEKTER Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon VEDTEKTER 1 Formål NISO er et landsomfattende forbund for idrettsutøvere innen idrettene fotball-, håndballog ishockey, samt utøvere innen individuelle idretter

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE

VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE Vedtatt av AKKS Norges Landsmøte 8. mai 2004 Endringer foretatt av AKKS Norges Landsmøte 29. april 2006 1. PRESENTASJON Organisasjonens navn er AKKS Norge.

Detaljer

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON Forslag nr. 55: Administrasjonen foreslår: I kommende Landsmøteperiode skal det velges 9 politisk valgte i forbundet. Begrunnelse: Etter forrige Landsmøte var det 11 politisk valgte i NNN. Dette var en

Detaljer

Ungdom & Fritids Lover

Ungdom & Fritids Lover Ungdom & Fritids Lover 1 Navn Organisasjonens navn er: Ungdom & Fritid Landsforening for fritidsklubber og ungdomshus Engelsk navn: Norwegian national youth club organisation 2 Formål Ungdom & Fritid skal

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013)

VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013) VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013) 1. Navn Organisasjonen er stiftet 18. mai 1918. Ved stiftelsen fikk den navnet Norske Døves Landsforbund. I 1977 ble navnet endret

Detaljer

INNKALLING TIL NTLs 18. LANDSMØTE, 3. - 7. NOVEMBER 2014

INNKALLING TIL NTLs 18. LANDSMØTE, 3. - 7. NOVEMBER 2014 INNKALLING TIL NTLs 18. LANDSMØTE, 3. - 7. NOVEMBER 2014 28. januar 2014, Oslo Til ledere og kasserere i NTLs organisasjonsledd Tid og sted Landsmøtet avholdes i Oslo i uke 45, i tiden 3. 7. november 2014

Detaljer

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité...

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... VEDTEKTER for 1 Innhold: Side: 1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... 7 10 Æresmedlemskap...

Detaljer

Vedtekter. NITO Studentene

Vedtekter. NITO Studentene Vedtekter NITO Studentene 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 Formål NITO Studentene har til formål å arbeide for ingeniør- og teknologistudenter. NITO Studentene skal ivareta deres interesser i studentpolitiske

Detaljer

Vedtekter 2014-2015. Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell

Vedtekter 2014-2015. Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell Vedtekter 2014-2015 Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell 1 1Formål 1.1. Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF) er en organisasjon for alle fagskolestudenter i Norge.

Detaljer

HANDLINGSPLAN. FOR UNGDOMSARBEIDET I EL & IT Forbundet

HANDLINGSPLAN. FOR UNGDOMSARBEIDET I EL & IT Forbundet HANDLINGSPLAN FOR UNGDOMSARBEIDET I EL & IT Forbundet INNHOLD Innledning... 3 Hovedmålsetning... 4 Satsingsområder... 4 Organisatorisk... 4 Politisk... 4 Faglig... 4 Målsetning for den organisatoriske

Detaljer

Norsk cøliakiforenings ungdom

Norsk cøliakiforenings ungdom Forslag til endringer i Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Landsmøtet 2015 Ålesund 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom (NCFU). #1 Forslagsstiller: Landsmøtet

Detaljer

Lover for Sola Røde Kors

Lover for Sola Røde Kors Lover for Sola Røde Kors (Med de endringer som vedtatt av landsstyret 12.12.2014) Kapittel I. Formål 1. Sola Røde Kors er stiftet den 15.09.87. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915.

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk Vedtekter 1 Navn og formål Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. NIMA en en frittstående

Detaljer

Vedtekter for KS Bedrift

Vedtekter for KS Bedrift Vedtekter for KS Bedrift Vedtatt av generalforsamlingen 22. april 2015 1 Formål 1.1 KS Bedrift er en selvstendig og medlemsstyrt forening som skal ivareta medlemmenes interesser i arbeidsgiver- og næringspolitiske

Detaljer

Vedtekter. for. NOPEF avdeling 053. Baker Hughes INTEQ

Vedtekter. for. NOPEF avdeling 053. Baker Hughes INTEQ Vedtekter for NOPEF avdeling 053 1 Foreningens navn 1. Foreningens navn er Norsk Olje og Petrokjemisk Fagforbund avdeling 053 forkortet NOPEF avd.053. 1. Foreningen ble stiftet i 1979. 2 Foreningens organisasjonsmessige

Detaljer

Vedtekter for Framfylkingen

Vedtekter for Framfylkingen Vedtekter for Framfylkingen Vedtatt på det 17.ordinære landsmøte På Ringsaker 19.-21. juni 2015 1 FORMÅL Organisasjonens formelle navn er Framfylkingen - LOs barne- og familieorganisasjon. Vi ser det som

Detaljer

VEDTEKTER Vedtatt på BURG Norges landskonferanse september 2016

VEDTEKTER Vedtatt på BURG Norges landskonferanse september 2016 VEDTEKTER Vedtatt på BURG Norges landskonferanse 23.-25. september 2016 nnhold 1 Formål 2 Medlemskap og organisering 3 BURGs oppbygging 4 Landskonferanse 5 Ekstraordinær landskonferanse 6 Sentralstyrets

Detaljer

2. Parat arbeider for å styrke medlemmenes faglige rettigheter, tillitsvalgtes rettigheter og muligheter for å utføre sine verv.

2. Parat arbeider for å styrke medlemmenes faglige rettigheter, tillitsvalgtes rettigheter og muligheter for å utføre sine verv. Parats vedtekter Vedtatt på landsmøtet 2015. 1 Navn og tilslutning til hovedorganisasjon Parat er en medlemsstyrt, partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon og er tilsluttet Yrkesorganisasjonenes

Detaljer

Innkalling til årsmøte i BKFH 2014

Innkalling til årsmøte i BKFH 2014 Innkalling til årsmøte i BKFH 2014 Tid: Torsdag 6. Mars 2014 kl. 18.30 Sted: Hordaland Kunstsenter Klosteret 17, 5005 Bergen Informasjon: - Styret har satt datoen for årsmøtet i BKFH til Torsdag 6. Mars

Detaljer

Vedtekter for Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Midt-Norge Krets Vedtatt 18. Mars 2015

Vedtekter for Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Midt-Norge Krets Vedtatt 18. Mars 2015 Vedtekter for Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Midt-Norge Krets Vedtatt 18. Mars 2015 1 KRETSENS NAVN Kretsens navn er Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Midt-Norge Krets. 2 FORMÅL OG VIRKEOMRÅDE

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND REVIDERT siste gang 14. mars 2015 Opprinnelig vedtatt av landsmøtet i september 1927 omredigert i samsvar med vedtak i påfølgende landsmøter. INNHOLDSFORTEGNELSE Vedtekter

Detaljer

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA)

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) Utk. til endr. av vedt. for NOA for Årsmøtet 24.3.2015, pr. 10.2.15. s. 1 Endringer i forhold til gjeldende vedtekter er angitt med kursiv. Forslag om fjerning av setninger eller ord er angitt slik: (...).

Detaljer

2013-2014. Ungdommens dokument 2013-2014. Handlingsplan/ retningslinjer/budsjett

2013-2014. Ungdommens dokument 2013-2014. Handlingsplan/ retningslinjer/budsjett 2013-2014 Ungdommens dokument 2013-2014 Dokumentet består av handlingsplan for 2013-2014, retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen, Det sentrale ungdomsutvalget, utvalgets leder, oversikt over

Detaljer

1. FORMÅL Formålet med denne styreinstruks er å gi regler om arbeidsform og saksbehandling for styret i Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS (IKA).

1. FORMÅL Formålet med denne styreinstruks er å gi regler om arbeidsform og saksbehandling for styret i Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS (IKA). Instruks for styret til Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS 1. FORMÅL Formålet med denne styreinstruks er å gi regler om arbeidsform og saksbehandling for styret i Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS (IKA).

Detaljer

UKS VEDTEKTER. Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende norsk fagorganisasjon for profesjonelle unge kunstnere.

UKS VEDTEKTER. Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende norsk fagorganisasjon for profesjonelle unge kunstnere. UKS UNGE KUNSTNERES SAMFUND 1921 1. NAVN OG ORGANISASJON UKS VEDTEKTER Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende norsk fagorganisasjon for profesjonelle unge kunstnere. Organisasjonen er tilsluttet

Detaljer

Ungdommens dokument 2014-2015

Ungdommens dokument 2014-2015 2014-2015 Dokumentet består av handlingsplan for 2014-2015, retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen, det sentrale ungdomsutvalget, utvalgets leder og en oversikt over utvalgets medlemmer. Ungdomskonferansen

Detaljer

Forslag til tilføyelser endret ordlyd på enkeltbestemmelser

Forslag til tilføyelser endret ordlyd på enkeltbestemmelser VEDTEKTER FOR DEN NORSKE DATAFORENING Gjeldende fra 11. mars 2005 Vedtatt av ordinært landsmøte 11. mars 2005, endret av ordinært landsmøte 12. april 2008, endret av ordinært landsmøte 18. april 2009,

Detaljer

2.f-1 Veiledende funksjonsbeskrivelser og fullmakt

2.f-1 Veiledende funksjonsbeskrivelser og fullmakt 2.f-1 Veiledende funksjonsbeskrivelser og fullmakt Veiledende retningslinjer som danner utgangspunkt for oppgavefordeling i avdelingen behandlet og vedtatt av LS i desember 2011 (ref. LS-sak 92/11 samt

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kine Anette Johnsen Arkiv: F08 Arkivsaksnr.: 16/903

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kine Anette Johnsen Arkiv: F08 Arkivsaksnr.: 16/903 SAKSFRAMLEGG 14.09.2016 Saksbehandler: Kine Anette Johnsen Arkiv: F08 Arkivsaksnr.: 16/903 NYE VEDTEKTER FOR BØ FRIVILLIGSENTRAL 2016 Forslag til vedtak: Årsmøtet for Bø frivilligsentral vedtar følgende

Detaljer

FOR UNGDOMSTILLITSVALGTE OG UNGDOMSUTVALG

FOR UNGDOMSTILLITSVALGTE OG UNGDOMSUTVALG FORBUNDET FOR ARBEIDSFOLK NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND UNG ARBEIDSMAND Veilederhefte FOR UNGDOMSTILLITSVALGTE OG UNGDOMSUTVALG Ungdomsutvalg - hvordan funker det nå egentlig? Norsk Arbeidsmandsforbund er

Detaljer

Vedtekter for Brystkreftforeningen

Vedtekter for Brystkreftforeningen Vedtekter for Brystkreftforeningen 1 Foreningens navn Foreningens navn er Brystkreftforeningen. Foreningen er politisk og religiøst uavhengig og er assosiert medlem av Kreftforeningen. Foreningens internasjonale

Detaljer

Lover for Tolga Røde Kors

Lover for Tolga Røde Kors Lover for Tolga Røde Kors (som vedtatt av årsmøtet 21.02.2012) Kapittel I. Formål 1. Tolga Røde Kors er stiftet den 23. januar 1948. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter opp om

Detaljer

Vedtekter for Seniornett Norge

Vedtekter for Seniornett Norge Vedtekter for Seniornett Norge Vedtatt 27.10.1997, siste revisjon 09.05.2014 1 NAVN OG FORMÅL Foreningens navn er Seniornett Norge, med kortform SN. Seniornett Norge er en landsomfattende og selvstendig

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

(1) Alle primærkommuner med store utmarksområder eller stor andel av areal som utmark kan være med i sammenslutningen.

(1) Alle primærkommuner med store utmarksområder eller stor andel av areal som utmark kan være med i sammenslutningen. Vedtekter for Utmarkskommunenes Sammenslutning Vedtatt på landsmøtet 11. april 2013 1 Formål (1) Utmarkskommunenes Sammenslutning (USS) skal arbeide for å fremme medlemskommunenes interesser i utmarksspørsmål

Detaljer

Tilleggsvedtekter for Hedmark SV fremlagt for årsmøtet 2012 Disse vedtekter er å regne som organisasjonens lover.

Tilleggsvedtekter for Hedmark SV fremlagt for årsmøtet 2012 Disse vedtekter er å regne som organisasjonens lover. Tilleggsvedtekter for Hedmark SV fremlagt for årsmøtet 2012 Disse vedtekter er å regne som organisasjonens lover. Merk: Tilleggsvedtektene for Hedmark SV har samme - nummer som tilsvarende paragrafer for

Detaljer

Misjonsforbundet UNGs Lover

Misjonsforbundet UNGs Lover Misjonsforbundet UNGs Lover (Vedtatt på Misjonsforbundet UNGs Landsmøte i Oslo 27.-28. november 2009, med endringer etter LM 2011) 1 ORGANISASJONEN 1.1 Organisasjonens navn er Misjonsforbundet UNG. 1.2

Detaljer

VEDTEKTER for Vestlandet krets av NORSK POST- OG KOMMUNIKASJONSFORBUND 1 KRETSENS NAMN

VEDTEKTER for Vestlandet krets av NORSK POST- OG KOMMUNIKASJONSFORBUND 1 KRETSENS NAMN VEDTEKTER for Vestlandet krets av NORSK POST- OG KOMMUNIKASJONSFORBUND 1 KRETSENS NAMN Kretsens navn er Vestlandet krets av Norsk Post- og kommunikasjonsforbund 2 KRETSENS VIRKEOMRÅDE Vestlandet krets

Detaljer

Sak 10-14 211 ERGOTERAPEUTENE 2020. Sikre at forbundet er optimalt organisert, ut fra formål og rammebetingelser. Ansvarlig: Generalsekretær

Sak 10-14 211 ERGOTERAPEUTENE 2020. Sikre at forbundet er optimalt organisert, ut fra formål og rammebetingelser. Ansvarlig: Generalsekretær Sak 10-14 211 ERGOTERAPEUTENE 2020 Sikre at forbundet er optimalt organisert, ut fra formål og rammebetingelser. Ansvarlig: Generalsekretær Side 1 Bakgrunn for saken I handlingsplanen for 2013 heter det

Detaljer

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap Vedtekter for Det norske Skogselskap Vedtatt på landsmøtet 2007 Vedtekter for Det norske Skogselskap 1: Selskapets formål Det norske Skogselskap er en landsomfattende organisasjon som har til formål å

Detaljer

Vedtekter for return2sender

Vedtekter for return2sender R2S::Vedtekter 1. GRUNNLAG Visjon: Evangeliet tilbake til utgangspunktet! return2sender (R2S) er Den Norske Israelsmisjons barne- og ungdomsbevegelse. Vi vil se unge ta del i misjonsoppdraget for det jødiske

Detaljer

2.0 Retningslinjer for valg i Norske Kvinners Sanitetsforening

2.0 Retningslinjer for valg i Norske Kvinners Sanitetsforening 2.0 Retningslinjer for valg i Norske Kvinners Sanitetsforening Vedtatt av sentralstyret 19.02.10 på delegert fullmakt fra landsstyret i møte 3.- 4. desember 2009 revidert etter Landsstyremøtet 27.september

Detaljer

Vedtekter Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom. Periode: 2006/2007

Vedtekter Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom. Periode: 2006/2007 Vedtekter Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom. Periode: 2006/2007 Navn, formål og oppgaver 1-1 Foreningen er en ideell interesseforening for datainteressert ungdom i Norge. Foreningens navn er Kreativ Aktiv

Detaljer

VEDTEKTER FOR LO FINANS POSTKOM Siste justering 14.3.2012/13.3.2013/1.7.2014/26.3.2015

VEDTEKTER FOR LO FINANS POSTKOM Siste justering 14.3.2012/13.3.2013/1.7.2014/26.3.2015 VEDTEKTER FOR LO FINANS POSTKOM Siste justering 14.3.2012/13.3.2013/1.7.2014/26.3.2015 Krets LO Finans Postkom består av Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund sine medlemmer innen finanssektoren. 1 Formål

Detaljer

Industri Energi. Avdeling eller Klubb?

Industri Energi. Avdeling eller Klubb? Industri Energi Avdeling eller Klubb? Avdeling 1. AVDELINGENS / KLUBBENS FORMÅL 1. Å organisere alle innenfor forbundets virkeområde på arbeidsplassene/bedriften. 2. Å slutte seg til det faglige utvalg

Detaljer

Vedtekter for Demokratene i Norge, vedtatt av landsmøtet 28. mars, 2015

Vedtekter for Demokratene i Norge, vedtatt av landsmøtet 28. mars, 2015 Vedtekter for Demokratene i Norge, vedtatt av landsmøtet 28. mars, 2015 (Med forbehold om enkelte endringer som kan komme når protokollen for landsmøtet 2015 er ferdigstilt. Der ble det også vedtatt noen

Detaljer

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION)

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION) NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION) LOV FOR NORGES RUGBYFORBUND Stiftet 15. februar 1982 Side 1 av 6 Versjon ajourført etter årsmøtet 27. februar 2011 1 Overordnet mål Norges Rugbyforbunds

Detaljer

Ungdommens dokument

Ungdommens dokument 2015-2016 Dokumentet består av: handlingsplan for 2015-2016 retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen retningslinjer for det sentrale ungdomsutvalget retningslinjer for utvalgets leder retningslinjer

Detaljer

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN 2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN For en hver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på SKBs landsmøte (vedtektenes

Detaljer

VEDTEKTER FAGFORENINGEN FOR LUFTFART OG REISELIV (FLR) AVDELING 151 HANDEL OG KONTOR I NORGE (HK)

VEDTEKTER FAGFORENINGEN FOR LUFTFART OG REISELIV (FLR) AVDELING 151 HANDEL OG KONTOR I NORGE (HK) VEDTEKTER FAGFORENINGEN FOR LUFTFART OG REISELIV (FLR) AVDELING 151 HANDEL OG KONTOR I NORGE (HK) Innholdsfortegnelse. 1 Virkeområde. Side 2. 2 Formål. Side 2. 3. Medlemskap. Side 3. 4. Kontingent. Side

Detaljer

Unios vedtekter. vedtatt av representantskapet 7. desember 2015

Unios vedtekter. vedtatt av representantskapet 7. desember 2015 Unios vedtekter vedtatt av representantskapet 7. desember 2015 1 2 Unios vedtekter vedtatt av representantskapet 7. desember 2015 1 Navn Organisasjonens navn er Unio. 2 Formål Unio skal være den hovedorganisasjonen

Detaljer

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 3 1 Navn... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskap og kontingent... 3 4 Kontingent... 3 KAPITTEL 2 LANDSMØTE...

Detaljer

Vedtektsendringer. Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte. Fremtidens reisemåte er høyhastighetstog! 18. 21. november 2012

Vedtektsendringer. Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte. Fremtidens reisemåte er høyhastighetstog! 18. 21. november 2012 Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte NJF skal motarbeide all diskriminering 18. 21. november 2012 NJF skal sikre sine medlemmer faglige og sosiale rettigheter NJF tar politisk ansvar Tett på i

Detaljer

SEILTINGET 2013. TROMSØ 15. -17. mars. Vedlegg 1 Endringer i Norges Seilforbunds Lov

SEILTINGET 2013. TROMSØ 15. -17. mars. Vedlegg 1 Endringer i Norges Seilforbunds Lov SEILTINGET 2013 TROMSØ 15. -17. mars Vedlegg 1 Endringer i Norges Seilforbunds Lov 2 Endringer i Norges Seilforbunds lov Endringer i Norges Seilforbunds lov 3 Innledning Alle lovendringer i Norges Seilforbund

Detaljer

Vedtektene ble vedtatt på stiftelsesmøtet 25.04.10. Sist revidert på Landsmøtet 22. mars 2014.

Vedtektene ble vedtatt på stiftelsesmøtet 25.04.10. Sist revidert på Landsmøtet 22. mars 2014. VEDTEKTER 2014 2016 1 Vedtektene ble vedtatt på stiftelsesmøtet 25.04.10. Sist revidert på Landsmøtet 22. mars 2014. 2 Voksne med medfødt hjertefeil Øvre Vollgate 11, Postboks 222 Sentrum 0103 Oslo www.vmh.no

Detaljer

VEDTEKTER FOR MIDT-NORGE KRETS Vedtatt 25. Mars 2014

VEDTEKTER FOR MIDT-NORGE KRETS Vedtatt 25. Mars 2014 VEDTEKTER FOR MIDT-NORGE KRETS Vedtatt 25. Mars 2014 1 KRETSENS NAVN Kretsens navn er Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Midt-Norge krets. 2 FORMÅL OG VIRKEOMRÅDE Kretsens formål er å samle forbundets

Detaljer

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen.

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen. Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 2 1 Navn... 2 2 Formål... 2 3 Medlemskap og kontingent... 2 4 Kontingent... 2 KAPITTEL 2 LANDSMØTE... 2 5 Generelt... 2 6 Sammensetning og delegater... 2

Detaljer

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015. Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015. Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf. Vedtekter Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015 Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.: 96 90 18 20 Vedtekter for Miljøagentene Miljøagentene er barnas miljøvernorganisasjon.

Detaljer

LANDSMØTE 2016 ANDRE FORSLAG. Forslag som ikke gjelder vedtektene eller prinsipp- og handlingsprogram

LANDSMØTE 2016 ANDRE FORSLAG. Forslag som ikke gjelder vedtektene eller prinsipp- og handlingsprogram ANDRE FORSLAG som ikke gjelder vedtektene eller prinsipp- og handlingsprogram LANDSMØTE 2016 34. ORDINÆRE LANDSMØTE, OSLO KONGRESSENTER 15.-19. OKTOBER Andre forslag Behandling av Faglige og politiske

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSKE SAMERS RIKSFORBUND Vedtatt på NSRs 40. landsmøte, 26.10.2008

VEDTEKTER FOR NORSKE SAMERS RIKSFORBUND Vedtatt på NSRs 40. landsmøte, 26.10.2008 VEDTEKTER FOR NORSKE SAMERS RIKSFORBUND Vedtatt på NSRs 40. landsmøte, 26.10.2008 Landsstyrets forslag av 23.08.2008 1 Navn Forbundets navn er Norgga Sámiid Riikkasearvi / Vuona Sámij Rijkasiebrre / Nøørjen

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011

VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011 VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger

Detaljer

Grønn Ungdoms vedtekter

Grønn Ungdoms vedtekter Grønn Ungdoms vedtekter Sist revidert på Grønn Ungdoms landsmøte 10.-12. februar 2012. 1 Stiftelse og navn 1.1 Disse vedtektene er gyldige så lenge Grønn Ungdom i Norge, stiftet i Oslo 19. oktober 1996,

Detaljer

FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2005-2009 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM

FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2005-2009 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM AVDELING 108 LEVANGER FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2005-2009 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM KAP. 1 EGEN ORGANISASJON. 1.2.1. Avdelingen. Avdelingen har i 2005 til 2009 drevet aktivt for å øke antallet

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS Vedtektene ble behandlet og enstemmig vedtatt i ekstraordinært årsmøte 8.5.2006. Det ble gjort tillegg eller forandringer i 4.4 e pkt. 2, 8 b og 8 c. Endringene er markert med kursiv. 4 endret på årsmøtet

Detaljer

Opplæringskontoret Fagarbeideropplæring for kommunesektoren i Finnmark. Vedtatt av Generalforsamling. 20. mai 1996 (revidert mai 2002)

Opplæringskontoret Fagarbeideropplæring for kommunesektoren i Finnmark. Vedtatt av Generalforsamling. 20. mai 1996 (revidert mai 2002) OK Opplæringskontoret Fagarbeideropplæring for kommunesektoren i Finnmark Vedtatt av Generalforsamling 20. mai 1996 (revidert mai 2002) OPPLÆRINGSKONTORET, FOR OFFENTLIG SEKTOR FINNMARK, Postboks 253,

Detaljer

LOVSPEIL, FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER FOR SENIORNETT NORGE

LOVSPEIL, FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER FOR SENIORNETT NORGE LOVSPEIL, FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER FOR SENIORNETT NORGE 2015 Vedtekter for Seniornett Norge Forslag til endrede vedtekter 9. mai 2015 1 NAVN OG FORMÅL Seniornett Norge, med kortform SN, er en selvstendig

Detaljer

Vedtekter for ADHD Norge

Vedtekter for ADHD Norge Vedtekter for ADHD Norge Vedtatt på Landsmøtet 2007 1 NAVN OG FORMÅL 1. Navnet på organisasjonen er: ADHD Norge. 2. ADHD Norges formål er å: 3. arbeide for full likestilling og samfunnsmessig deltakelse

Detaljer

Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer

Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer AFASIFORBUNDETS VEDTEKTER Gjeldende fra og med Landsmøtet 2013. Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer 1-1 Navn Organisasjonens navn er Afasiforbundet i Norge (AFN/Afasiforbundet). Afasiforbundet

Detaljer

Vedtekter for Røde Kors Ungdom

Vedtekter for Røde Kors Ungdom Vedtekter for Røde Kors Ungdom Vedtekter for Røde Kors Ungdom utgjør Røde Kors Ungdoms gjeldende lovverk, og er underlagt Norges Røde Kors lover og retningslinjer (Vedtekter og orienteringer av varig verdi,

Detaljer

Vedtekter for Håland og Dysjaland skulekorps

Vedtekter for Håland og Dysjaland skulekorps Håland og Dysjaland skulekorps stiftet 27. april 1981 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Rogaland 1. ORGANISERING AV MUSIKKORPSET 1.1.Musikkorpset har følgende aldersbestemmelser:

Detaljer

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN 1 NAVN Ingen endringer NSFs Landsgruppe av Sykepleiere i Akuttmottak, AMK og Ambulansetjeneste. Forkortet NLSA 2 FORMÅL 2 FORMÅL Landsgruppens innretning skal være i Landsgruppens innretning skal være

Detaljer

VEDTEKTER - Sist endret 18.04.2015. Vedtekter

VEDTEKTER - Sist endret 18.04.2015. Vedtekter Vedtekter Vedtatt på Stiftelsesmøte 16. august 2007 Endret på Landsmøtet 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 og 2014.Sist endret 18.04.2015 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Detaljer

Uttalelser og diverse forslag

Uttalelser og diverse forslag LANDSMØTE EL & IT Forbundet 9. 12. mars Forslag til dagsordens punkt 5: Uttalelser og diverse forslag #organisertarbeidsliv Innhold NOTATER: Forslag nr.: 05-463 EL & IT Forbundet Distrikt Oslo/Akershus...

Detaljer

Landsmøtesak 5. Vedtektsendringer. Landsmøtet. Forbundsstyret. 5a Forbundsstyret 3. 5b Forbundsstyret 6

Landsmøtesak 5. Vedtektsendringer. Landsmøtet. Forbundsstyret. 5a Forbundsstyret 3. 5b Forbundsstyret 6 Landsmøtesak 5 Forbundsstyret Vedtektsendringer Innsendt av Berører i vedtekter 5a Forbundsstyret 3 5b Forbundsstyret 6 5c Epilepsiforeningen i Haugaland og Sunnhordland 6 5d Forbundsstyret 7 5e Sør Trøndelag

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai 2003 Endret på representantskapet 07. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

VEDTEKTER for Vestlandet krets av NORSK POST- OG KOMMUNIKASJONSFORBUND 1 KRETSENS NAVN

VEDTEKTER for Vestlandet krets av NORSK POST- OG KOMMUNIKASJONSFORBUND 1 KRETSENS NAVN VEDTEKTER for Vestlandet krets av NORSK POST- OG KOMMUNIKASJONSFORBUND 1 KRETSENS NAVN Kretsens navn er Vestlandet krets av Norsk Post- og kommunikasjonsforbund 2 KRETSENS VIRKEOMRÅDE Vestlandet krets

Detaljer

KR 41/02 Godkjenning av Kirkens Familieverns vedtekter

KR 41/02 Godkjenning av Kirkens Familieverns vedtekter KR 41/02 Godkjenning av Kirkens Familieverns vedtekter Råd, utvalg m.m Møtested Møtedato Kirkerådet Oslo 06.-07.09.02 Saksbehandler: Kristin Fæhn Sak nr. KR 41/02: Godkjenning av vedtekter for Kirkens

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell, pålitelig og etisk kommunikasjon. Norsk kommunikasjonsforening

Detaljer

Buskerud Arbeiderpartis vedtekter

Buskerud Arbeiderpartis vedtekter Buskerud Arbeiderpartis vedtekter Vedtatt 13. mars 2010 1 FORMÅL Buskerud Arbeiderparti arbeider for Det norske Arbeiderparti etter de retningslinjer som partiet har lagt fram i program, vedtekter og vedtak.

Detaljer

Vedtekter for Huseiernes Landsforbund - HL

Vedtekter for Huseiernes Landsforbund - HL Vedtekter for Huseiernes Landsforbund - HL Formål 1-1 Huseiernes Landsforbund (HL) er partipolitisk uavhengig og har til formål å ivareta medlemmenes huseierinteresser. HL er en landsomfattende interesseorganisasjon

Detaljer

Vedtekter 2015-2016. Vedtatt av landsmøtet på Sørmarka konferansehotell 18.oktober 2015

Vedtekter 2015-2016. Vedtatt av landsmøtet på Sørmarka konferansehotell 18.oktober 2015 Vedtekter 2015-2016 Vedtatt av landsmøtet på Sørmarka konferansehotell 18.oktober 2015 1 Vedtektene er organisasjonens retningslinjer og vedtas på landsmøte. 1Formål 1.1. Organisasjon for norske fagskolestudenter

Detaljer

REDAKSJONELL ENDRING AV VEDTEKTER

REDAKSJONELL ENDRING AV VEDTEKTER Sak til Landsmøtet Nr: 17 a) Saksbehandler: Tone Ruud Dato: 20.05.2015 Dokumentnr DM: 705277 2015_00057 REDAKSJONELL ENDRING AV VEDTEKTER Bakgrunn for saken: Til landsmøtet 2015 har Forbundsstyret foretatt

Detaljer

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VEDTEKTER FOR STØREN JEGER- OG FISKERFORENING Revidert i årsmøte 1999, 2011og 2014. Stiftet 1934 1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund

Detaljer

FJERNE ORDET MØNSTERVEDTEKTER OG ERSTATTE DETTE MED VEDTEKTER

FJERNE ORDET MØNSTERVEDTEKTER OG ERSTATTE DETTE MED VEDTEKTER Forslag nr. 75: FJERNE ORDET MØNSTERVEDTEKTER OG ERSTATTE DETTE MED VEDTEKTER Nytt: Vedtektene blir delt inn i del A forbundsvedtekter og del B som blir klubb og avdelingsvedtekter. For å få bedre oversikt

Detaljer

PARTIET DE KRISTNES VEDTEKTER

PARTIET DE KRISTNES VEDTEKTER 1 1 FORMÅL PARTIET DE KRISTNES VEDTEKTER Partiet De Kristne vil føre en politikk som bygger på det kristne livssyn og som verner om de kristne grunnverdiene. Partiet De Kristne vil arbeide for et samfunn

Detaljer

VEDTEKTER FOR NLF ARBEIDSGIVER (TARIFFELLESKAPET)

VEDTEKTER FOR NLF ARBEIDSGIVER (TARIFFELLESKAPET) VEDTEKTER FOR NLF ARBEIDSGIVER (TARIFFELLESKAPET) Vedtatt på årsmøtet til NLF Arbeidsgiver 2015 1. RETNINGSLINJER I HENHOLD TIL NLFS VEDTEKTER Disse vedtektene er ment å supplere og utdype NLFs vedtekter

Detaljer

Postens Pensjonistforbund. Vedtekter. (gjeldende fra 13. 05. 2012)

Postens Pensjonistforbund. Vedtekter. (gjeldende fra 13. 05. 2012) Postens Pensjonistforbund Vedtekter (gjeldende fra 13. 05. 2012) 1 1. Forbundets navn Forbundets navn er POSTENS PENSJONISTFORBUND (PPF) Forbundet har sitt kontor i Oslo. 2. Formål Postens Pensjonistforbund

Detaljer

Struktur for bydelslagene i Utdanningsforbundet Oslo med virkning fra 1.8.2010

Struktur for bydelslagene i Utdanningsforbundet Oslo med virkning fra 1.8.2010 Struktur for bydelslagene i Utdanningsforbundet Oslo med virkning fra 1.8.2010 Bydelslag i Utdanningsforbundet Oslo Utdanningsforbundet Oslo, bydel Gamle Oslo Utdanningsforbundet Oslo, bydel Grünerløkka

Detaljer

Vedtatt av landsmøtet 28. april 2015. Vedtekter. Arbeiderbevegelsens Presseforbund

Vedtatt av landsmøtet 28. april 2015. Vedtekter. Arbeiderbevegelsens Presseforbund Vedtatt av landsmøtet 28. april 2015 Vedtekter Arbeiderbevegelsens Presseforbund 1 1 ARBEIDERBEVEGELSENS PRESSEFORBUND er tilsluttet Landsorganisasjonen i Norge (LO) og er en sammenslutning av redaksjonelt

Detaljer

Vedtekter for NHO Transport

Vedtekter for NHO Transport 1 Vedtekter Vedtekter for NHO Transport NAVN 1 1 Landsforeningens navn er NHO Transport. Den har forretningsadresse i Oslo. FORMÅL 2 1 Landsforeningens formål er å fremme kollektivtrafikken og annen transportvirksomhet.

Detaljer

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service ENDRET VED: Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service ÅRSMØTE 16. OKTOBER 2003, REVIDERT 25. OKTOBER 2006, REVIDERT 24. OKTOBER 2007, REVIDERT 18. OKTOBER 2012, IKKE ENDRET 23. OKTOBER 2013, REVIDERT

Detaljer

VEDTEKTER FOR BRYN SKOLES MUSIKKORPS

VEDTEKTER FOR BRYN SKOLES MUSIKKORPS VEDTEKTER FOR BRYN SKOLES MUSIKKORPS 1 ORGANISASJON Bryn Skoles Musikkorps er stiftet 26. oktober 1959. Korpset er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet i Akershus krets. Musikkorpset

Detaljer

Innhold. Veiledning til drift av klubber i Negotia... 3 Fellesskap og samarbeid på arbeidsplassen... 3. Avtaleverket... 9

Innhold. Veiledning til drift av klubber i Negotia... 3 Fellesskap og samarbeid på arbeidsplassen... 3. Avtaleverket... 9 Veiledning for drift av avdelinger og klubber Oppdatert av forbundsstyret 11. mai 2012 Dette er en kortfattet veiledning for tillitsvalgtarbeid i Negotia. For utfyllende informasjon kan du finner mer på

Detaljer