Forslag til EL & IT forbundets landsmøte 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forslag til EL & IT forbundets landsmøte 2015"

Transkript

1 Forslag til EL & IT forbundets landsmøte 2015 Forslag 1. Temadag på fremtidige landsmøter. Hvis det på fremtidige landsmøter skal settes av tid til en egen temadag så skal forutsetningen være at det i forlengelsen av temadagen også blir behandlet forslag til hvordan forbundet skal følge opp temaet i kommende landsmøteperiode. Hvis vi setter av så mye tid av ett landsmøtet til å behandle ett spesielt tema må landsmøtet også ta stilling til hvordan vi skal følge opp temaet i perioden. Siden det er besluttet å bruke så mye av landsmøtets tid må vi anta at temaet også vil være så viktig at forbundet skal følge det opp i kommende landsmøteperiode. For at hele forbundet skal få ett eierforhold til hvordan dette skal følges opp er det også viktig at landsmøtet behandler en oppfølgingsplan på temaet. Forslag 2 Barnepass ved deltakelse i forbundets aktiviteter. Det utredes i kommende landsmøteperiode hvordan EL & IT Forbundet best kan tilrettelegge deltakelse for tillitsvalgte/medlemmer som har behov for barnepass. Utredningen skal omfatte både lokale og sentrale ordninger samt at utredningen også skal se på hvordan det skal organiseres når medlemmet/tillitsvalgt ordner barnepasset og hvordan forbundet kan ordne barnepass. Utredningen skal også se på kostnadene og hvordan disse bør fordeles. Eventuelle endringer i reglene om barnepass vedtas av landsstyret. Det er mange medlemmer/tillitsvalgte som har behov for barnepass når de skal delta på aktiviteter i forbundet både lokalt og sentralt. Det er også noen medlemmer/tillitsvalgte som ikke engasjerer seg med bakgrunn i denne problemstillingen. Målet med en slik utredning skal være å finne ut av hvordan vi kan legge forholdene bedre til rette for de av våre tillitsvalgte/medlemmer som har behov for barnepass. Det er også viktig at det samtidig sees på hvilke kostnader som vil påløpe hvis ordningen endres samt å ta stilling til hvilke organisasjonsledd som skal dekke kostnaden. Forslag 3 Landsstyret Nytt pkt. under vedtektenes 1.7 Distriktsstyret skal behandle foreløpig dagsorden til landsstyremøtene samt de forslag som distriktet ønsker behandlet på landsstyremøtet. Tilbakemeldingen fra spørreundersøkelsen fra Landsstyret kom det tydelig frem at det var dårlig samhandling og informasjon mellom landsstyrerepresentantene og distriktets tillitsvalgte, dette gikk begge veier. Ved å innta en slik bestemmelse i vedtektene så vil denne kommunikasjonen bedres under forutsetning at bestemmelsen overholdes. Forslag 3A Distriktsstyret skal behandle endelig dagsorden med fullstendige sakspapirer før landsstyremøtet avholdes.

2 Tilbakemeldingen fra spørreundersøkelsen fra Landsstyret kom det tydelig frem at det var dårlig samhandling og informasjon mellom landsstyrerepresentantene og distriktets tillitsvalgte, dette gikk begge veier. Ved å klargjøre i vedtektene at det landsstyrets saksliste med saksdokumenter minimum skal behandles på et distriktsstyremøte med landsstyrerepresentantene til stede vil bedre dette. Forslag 3B Distriktsstyret avholder et styremøte i etterkant av landsstyremøtene, innen 3 uker, hvor landsstyrerepresentantene rapporterer til distriktsstyret. Tilbakemeldingen fra spørreundersøkelsen fra Landsstyret kom det tydelig frem at det var dårlig samhandling og informasjon mellom landsstyrerepresentantene og distriktets tillitsvalgte, dette gikk begge veier. Ved å ta inn en bestemmelse som skal sikre at minimum distriktsstyret skal få en grundig informasjon om hvordan de forskjellige sakene ble behandla og hva landsstyret vedtok. Forslag 4 Utvalg som nedsettes/velges av landsstyret. Landsstyret skal i tillegg til å foreta valg også behandle og vedta mandat for utvalgene. Dagens praksis er at landsstyret velger personer til å besette en god del utvalg. Det er ingen kommunikasjon mellom utvalgene og landsstyret utenom enkelt saker og utvalgenes bidrag i årsmeldingen. Landsstyret vil være tetter på da landsstyret også skal behandle og vedta mandatet. Utfra mandatet som foreslås vil også landsstyret kunne vurdere om det er mer formålstjenlig å f. Eks. Legge oppgavene for 2 utvalg inn i ett utvalg eller å splitte et utvalg i 2 hvis oppgavene blir for omfattende. Forskningsrapporten peker bla. annet på at vi er god på å opprette utvalg, men dårlig på å legge ned, en slik omlegging kan endre dette. Forslag 4A Utvalg som nedsettes/velges av landsstyret. Utvalgene skal rapportere 3 ganger til landsstyret i løpet av landsmøteperioden. Landsstyret vil både få ett annet innblikk i utvalgenes arbeid med en rapportering som foreslått. Rapporteringen vil måtte være mer informativ og omfattende enn det bidrag det enkelte utvalg leverer til årsmeldingen. Ved å ta rapportering fra utvalgene inn i landsstyret vil også landsstyret ha en annen forutsetning for å komme med innspill til utvalgene. Forslag 5. Forbundsstyrets myndighetsområdet 1.10 nytt pkt. eventuelt tillegg til pkt. 1. Forbundsstyret behandler og vedtar oppgave/arbeidsfordelingen mellom forbundsstyret og arbeidsutvalget. Begrunnelse.

3 Det er forbundsstyret som skal lede forbundets virksomhet i landsmøteperiodene. Det er da fornuftig at forbundsstyret diskuterer og blir enige om hvilke oppgaver som skal ligge til arbeidsutvalget og hvordan arbeidsfordelingen skal være mellom forbundsstyret og arbeidsutvalget. Forbundsstyret vil da etter hvert landsmøtet avklare hvordan oppgave/arbeidsfordelingen skal være i landsmøteperioden. Forslag 6 Skolering medlemmer Alle nyinnmeldte medlemmer skal få tilbud om ett introduksjonskurs som avholdes innen 6 mnd. etter medlemmet er innmeldt. Det enkelte medlem har plikt til å bestrebe seg på å delta på kurset. Det er viktig for både forbundet og medlemmet at ett slikt tilbud blir en rettighet. De nyinnmeldtes møtet med forbundet er i dag veldig variert på skoleringssiden. Det vil være en fordel for både enkelt medlemmet og forbundet sett under ett at vi klarer å etablere en basiskunnskap hos flertallet av medlemmene. Med en skolering som starter kort tid etter medlemmet er innmeldt vil vi sannsynligvis også klare å bygge ett større engasjement blant alle medlemmene. I forlengelsen av at ett slikt tilbud etableres må det også jobbes parallelt for å styrke hovedavtalen slik at medlemmene har en reell rett til permisjon for å delta på kurs arrangert av forbundet. Forslag 7 Skolering tillitsvalgte. Alle tillitsvalgte skal få tilbud om grunnleggende kurs for tilitsvalgte innen 3mnd. etter de er valgt. 3. mnd. fristen regnes fra melding om valg er sendt fagforening/distrikt. Alle tillitsvalgte må bestrebe seg på å delta på minst ett kurs i løpet av det første halvåret de er valgt. Det er i dag for tilfeldig hvorvidt nyvalgte tillitsvalgte får tilbud om kurs innen rimelig tid etter de er valgt. Forskningsrapporten Tillitsvalgte under press synliggjør at mange tillitsvalgte mener de i for stor grad blir overlatt til seg selv og må i for stor grad være selvlærte. Det er både i den enkeltest tillitsvalgtes interesse og forbundets å bli skolert slik at de tillitsvalgte mestrer sine oppgaver på en tilfredsstillende måte. Forslag 8 Skolering av tillitsvalgte. Tillitsvalgte skal ha tilbud om minst 1 kurs i året. De er viktig at tillitsvalgte får jevnlig påfyll slik at de kan løse sine oppgaver på en god måte. Det å få tilbud om kurs minst 1. Gang pr. år kan også være med å oppretthold/forsterke engasjementet hos de tillitsvalgte. I tillegg vil det også bidra til å styrke den enkeltest nettverk. Forslag 9

4 Nytt pkt. vedtektenes 1-3 Rettighet for medlemmene. Alle medlemmer skal få nødvendig hjelp i forbindelse med yrkesskader om nødvendig skal saken bli juridisk vurdert. Krav til medlemskapets lengde sette lik vedtektenes 1-3 pkt. 6. En slik bestemmelse vil være en ekstra trygghet for enkelt medlemmet. Rettigheten vil også bidra i positiv retning ved verving av nye medlemmer. Forslag 10. Endring av vedtektenes 1-18 pkt. 6 (papirversjon og pkt. 5 i elektronisk versjon) Klubber som ikke er landsomfattende skal få tilbakeført 300 kr pr. medlem pr. år av det/den distrikt/fagforening klubben er tilsluttet. Forutsetningen for tilbakeføringen er at klubben har sendt inn protokoll fra årsmøtet, regnskap fra foregående år og kopi av årsoppgaven(e) fra klubbens bankkonto. Tilbakeføringen dekkes av det organisasjonsleddet (distrikt/fagforening) klubben hører til. eller tilsluttet noen fagforening, kan søke distriktene om midler begrenset oppad til 300 kroner per medlem per år. Distriktene fordeler midlene ut fra aktivitet i klubbene. Der hvor det er opprettet fagforeninger, kan klubber søke fagforeninger om midler. Forbundets klubber og fagforeninger kan gjennom særvedtekter fastsette kontingent utover minimumskontingenten dersom situasjonen gjør dette nødvendig. Slik kontingent skal fortrinnsvis bygge på de samme prinsipper som 1.18 pkt. 2, dvs. at den fastsettes som en prosentsats. Forskningsrapporten Tillitsvalgte under press har synliggjort at det i en god del klubber er behov for bedre økonomi. En slik tilføring av kontingentmidlene vil bidra til økt aktivitet i klubbene samtidig vil eierforholdet til det å betale kontingent bli sterkere. Det som er kursiv er ny tekst, overstrekket tekst er gjeldene etter dagens vedtekter. Tilbakeføringene tas fra distriktets eller fagforeningens andel av 1,2% Forslag 11 Vedtektenes endring. Skal endres til kan slik at ny tekst blir: Ved punktstreik kan de av medlemmene som berøres av interessetvisten og som ikke er tatt ut i streik betale ekstrakontingent. Medlemmene som berøres av interessetvisten skal imidlertid betale ekstrakontingent etter interessetvisten har hatt en varighet på 14 dager. Denne bestemmelse bør være en kan bestemmelse slik at forbundsstyret har mulighet til å gjøre en vurdering i hvert enkelt tilfelle. Ved å utsette en oppstart for ekstrakontingenten får klubbene, fagforeningene, distriktene og forbundet bruke kreftene på selve streiken den første tida uten å måtte bruke mye tid på en ekstrakontingent. Det er også mulig at motivasjonen til de medlemmene som blir ilagt ekstrakontingent er større når konflikten har vart en stund. Ved en slik endring vil man

5 ha bedre tid og få forståelse for å innføre ekstrakontingent for de berørte medlemmene. Med å ha en kan bestemmelse oppnår vi sannsynligvis at budskapet og forklaringen vil nå medlemmene før innbetalingsblanketten. Forslag 12 Ved tariffoppgjøret i 2016 fremmes det, i samtlige tariffavtaler der El & IT Forbundet er eier ett krav om at bedriften skal dekke/innbetale pensjon for de tillitsvalgte som har sporadisk frikjøp gjennom året. Hvis vi ikke får gjennomslag for dette kravet i 2016 skal det utredes hvordan EL & IT Forbundet kan dekke dette for de det gjelder. Tillitsvalgte kan tape en god del i pensjon hvis de er ansatt i bedrifter som ikke innbetaler pensjon når tillitsvalgte har permisjon uten lønn. Forslag 13 Forsikringspakken reduseres til grunnforsikring og kollektiv hjem. De andre forsikringene gjøres frivillige slik at det enkelte medlemmet aktivt må tegne forsikringen. Uføre ektefelle forsikringen gjøres frivillig under forutsetning av at de som er på ordningen i dag verken kan avkreves for helseattest eller få utvida karenstid. Fritidsforsikringen som er knytta til enkelte overenskomster skal fortsatt være en del av forsikringspakken. Det er mange så har både reiseforsikring og uføreforsikring i forbindelse med jobb etc. Selv om det er mulig å reservere seg opplever vi stadig at det er medlemmer som har glemt å reservere seg samt at det blir en negativ omtale av forbundet på arbeidsplassen pga. at medlemmene er tvunget til å ha forsikringene som en del av medlemskapet. I tillegg blir også forsikringspremien lagt på toppen av kontingenten når det diskuteres hvor dyrt det er å være medlem. Vi tror at presset på kontingents størrelse også vil avta hvis vi reduserer den obligatoriske forsikringspakken. Det er samtidig en god del medlemmer som mener det er bra at vi har forsikringene og da spesielt uføre ektefelle, derfor har vi også lagt en klar forutsetning på at de som har uføre ektefelle må få anledning til å videreføre denne uten helseattest eller ny karenstid. Forslag 14 Ungdomsarbeidet i forbundet. Ungdomssekretærordningen med hjemmel i vedtektenes 1.8 pkt. 16 og 18 fases ut når valgperioden for ungdomssekretæren går ut i august De økonomiske midlene som frigjøres med bakgrunn i dette overføres til annet ungdomsarbeid i forbundet og spesielt til å utvide de økonomiske rammene for det sentrale ungdomsutvalget. Med bakgrunn i denne endringen utgår vedtektenes 1.10 pkt. 24. Satsningen på ungdomsarbeidet, som landsmøtet i 2011, vedtok har ikke fått tilstrekkelig effekt i å engasjere det breie lag av ungdommene. Med den økonomiske virkeligheten som er kan vi i kommende periode ikke regne med økte budsjettrammer til ungdomsarbeidet. Utfra denne situasjonen mener vi at vi vil få mer igjen hvis vi benytter den økonomien, som i denne perioden har gått til å ha en ungdomssekretær på

6 heltid, til ungdomsutvalgets arbeid. Utvalget kan da ha en større aktivitet og kan da også muligheten til å legge opp til aktivitet som involverer unge medlemmer over hele landet. Forslag 15. Ungdomsutvalget, tillegg til vedtektenes 1.8 pkt. 17 Tillegg: landsstyret skal velge ett arbeidsutvalg (leder, nestleder og sekretær), blant medlemmene i ungdomsutvalget. Ved å velge ett arbeidsutvalg blant ungdomsutvalgets medlemmer så vil arbeidsutvalget bli formalisert. Arbeidsutvalget vil da tilrettelegge aktivitet for resten av utvalget. Arbeidsutvalget vil da sammen ha ansvaret for å ta nødvendig initiativ til aktivitet i utvalget samt å få de oppgavene som tilligger utvalget utført. Ved å velge ett arbeidsutvalg vil også den formelle og uformelle statusen til utvalget stige. Forslag 16. Kontrollkomité: Vedtektenes 1.12 pkt. 5 endres til: Kontrollkomitéen avgir sine beretninger til landsmøtet, landsstyret og forbundsstyret. Beretningene skal inneholde kontrollkomitéen sin vurdering av den økonomiske situasjon, anbefaling om at regnskapene/evt. Ikke godkjennes. I tillegg skal beretningen inneholde om forbundets organisasjonsledd sine vedtak er i samsvar med vedtektene og fullmakter. Videre skal kontrollkomitéen også bemerke hvis det er vedtak som ikke er fulgt opp/effektuert innen rimelig tid. Denne endringen vil gjøre at kontrollkomitéen sine beretninger får et breiere innhold. Landsmøtet, landsstyret og forbundsstyret får et bedre innsyn i den totale driften av forbundet både når det gjelder økonomi/økonomistyring og at forbundet sine vedtak er i hht. vedtektene og gitte fullmakter samt at vedtakene er effektuert. Forslag 17 Lokal organisering: Medlemmene skal organiseres i klubb/klubber på den bedriften de er ansatt i. Klubbene organiseres i fagforeninger enten innenfor ett distrikt eller som landsomfattende. Fagforeningene etableres/videreføres innenfor en felles tariffavtale eller ett bransjeområde. Fagforeninger kan bare etableres av klubber som kommer fra forskjellige bedrifter/konsern. Der hvor bransjen spenner vidt vil det være anledning til å opprette flere fagforeninger, men bare en innen samme nisje. Der hvor det opprettes/er fagforening innenfor en felles tariffavtale, vil alle klubber som er tilknyttet tariffavtalen være med i fagforeningen. Fagforeningenes medlemmer tilsluttes det distriktet hvor fagforeningen er etablert. For landsomfattende fagforeninger fordeles medlemmene på de distriktene der medlemmene har sin ansettelses- / fast arbeidsstedsadresse. Der fast arbeidsadresse

7 ligger i et annet distrikt enn ansettelsesadressen er det den faste arbeidsstedsadressen som avgjør hvilket distrikt et medlem tilhører. Forskningsrapporten i tilknytning til organisasjonsprosjektet viser tydelig at engasjementet til tillitsvalgte og klubber generelt sett er større der klubben er tilsluttet en fagforening enn der klubben ikke er det. Utfra dette vil det være fornuftig å organisere forbundet slik at en klubb, som hovedregel, er tilsluttet en fagforening enten landsomfattende eller lokal. Bakgrunnen for at det i forslaget åpnes opp for flere fagforeninger innen samme bransje er at for eksempel IKT- bransjen spenner veldig vidt så her kan det være formålstjenlig med flere fagforeninger. Grunnen til at medlemssammensetningen i en fagforening skal være fra flere bedrifter og konsern er at vi på den måten automatisk vil få fagforeningen til å løfte diskusjonene ut av problemstillingene som er bedriftsinterne. Problemene/utfordringene vil da sees på i ett større bilde. Forslag 18 Lokal organisering: Det etableres flere, gjerne parallelle, prosjekter i kommende landsmøteperiode for å sørge for at potensielle medlemmer innenfor bransjer/bedrifter vi står svakt blir organisert. Prosjektene skal ta for seg både verving og oppfølging av både nye og gamle medlemmer. Prosjektene skal være ett samarbeid mellom forbundskontoret og det/de lokale organisasjonsleddet (landsomfattende og lokale klubber/fagforeninger samt distrikt). Prosjektene skal opprettes av forbundsstyret som også vedtar endelig mandat for de enkelte prosjekt. Prosjektene rapporterer til forbundsstyret. Det er ingen hemmelighet at forbundet står svakt eller ikke er tilstede i bransjer/bedrifter, hvor vi har organisasjonsretten, der det er ett stort potensiale for å verve arbeidstakerne som medlemmer. Forskningsrapporten fra organisasjonsprosjektet slår fast det samme. Dette forslaget er ett forsøk på å angripe problemstillingen på en annen måte enn det vi i EL & IT forbundet har gjort til nå. Vi mener ved å sette fokus på den måten som foreslås så er mulighetene til å oppnå resultater også større. Forslag 19 Oppgavefordeling mellom, klubb, fagforening og distrikt. Forbundsstyret tar en gjennomgang av oppgavene som skal løses av klubb, fagforening og distrikt. Eventuelle endringsforslag som griper inn i vedtektenes del 2 fremmes for landsstyret. Vi regner med at landsmøtet foretar noen endringer av gjeldene organisering i forbundet. Det vil derfor være på sin plass at forbundsstyret tar en gjennomgang av de oppgavene som skal løses lokalt og ser på om gjeldene vedtekter fortsatt er dekkende. Hvis de ikke er det fremmes en eller flere saker for landsstyret som har myndighet til å endre vedtektenes del 2.

8 Forslag 20 Utvalg Vedtektenes 1.8 pkt. 13 Opprette faste utvalg etter behov, tillegges: Og velge medlemmer og varamedlemmer til utvalgene. Forslaget er en presisering av gjeldene praksis. Forslag 21 Ungdommens deltakelse i utvalg. Når medlemmer og varamedlemmer til likestillings-, utdannings- og HMS utvalget skal velges, skal det en av plassene i hvert utvalg besettes av en ungdom. De ungdomstillitsvalgte skal fortrinnsvis også være medlem/vara i det sentrale ungdomsutvalget. Det er viktig at vi engasjerer unge tillitsvalgte inn i de breie utvalgene vi har i forbundet. Ungdommen kan både tilføre utvalgene noe samt at de kan også få ett godt innsyn i hvordan det jobbes i denne typen utvalg. Vi mener det er riktig å øremerke ungdomsplassene, da det er begrensa med plasser i utvalgene og mange tillitsvalgte som kunne tenke seg å være medlem eller vara. Forslag 21A Henvendelser til forbundskontoret. Forbundskontoret sentralt skal melde tilbake ved henvendelser fra klubb/fagforening/distrikt, og saksbehandling skal påbegynnes etter seinest 14 dager. Det skal holdes tett dialog under sakens gang med det organisasjonsleddet som har sendt inn henvendelsen. Det er viktig å få gode rutiner på hvordan forbundskontoret håndterer de sakene som kommer inn. Forskningsrapporten som ble laget i forbindelse med organisasjonsprosjektet viser helt klart at her er det ett forbedringspotensial, samtidig som det også fremkommer mye frustrasjon for at ting tar veldig lang tid. Fraværet av dialog under sakens gang er også noe som skaper unødig ergrelse hos de som har sendt inn henvendelsen. Forslag 22 Tvistebehandling Forbundskontoret skal melde tilbake om hvem som er saksbehandler til den klubb/fagforening/distrikt som har sendt inn tvistesaken. Saksbehandlingen skal starte senest 7 dager etter tvisten er mottatt. Forbundskontoret skal bestrebe seg på at det avholdes møte mellom organisasjonene en gang pr. uke, såfremt det er saker til behandling. Tvisten skal tas opp mellom organisasjonene senest innen 1 mnd. etter tvisten oppstod på bedriftsplanet. Det skal holdes tett dialog med det organisasjonsleddet, som sendt inn tvisten, under sakens behandling. Skal saken eventuelt bringes videre skal dette gjøres så snart som mulig etter det organisasjonsmessige møte ble avholdt og det ikke ble oppnådd enighet.

9 Forskningsrapporten Tillitsvalgte under press slår fast at tvistebehandlingen i forbundet tar alt for lang tid. I forskningsrapporten er det uttalelser der forholdet er avslutta på bedriften lenge før det kommer en avgjørelse på den uenigheten som var på bedriften. Vi er nødt til å få opp tempoet på tvistebehandlingen slik at ikke bedriftene velger en arbeidsform der de er uenige med klubben, tvist blir skrevet og sendt forbundet. Under saksbehandlingstida så bruker bedriften styringsretten. Hvis bedriften har feil får de en i irettesettelse lenge etter saken er over på bedriften. Vi kan ikke ha saksbehandlingsrutiner som motiverer bedriftene til være uenige fordi de vet at behandlingstiden er så lang at de får gjort det slik de vil ved bruk av styringsretten. Dette må det tas tak i. Forslag 22 Endringer i Handlingsprogrammet IKT Bytte ut teksten i kulepunkt 4 til: «Arbeidet aktivt for å få på plass et nytt restriktivt lov- og avtaleverk for innsamling, oppbevaring, bruk og behandling av enhver form for personlige elektronisk lagrede data». Lønns- og arbeidsvilkår Nytt kulepunkt: «Kjempe mot søndagsåpne butikker og et 24-7 samfunn». Bytte ut teksten i kulepunkt 14 til: «Tjenestepensjonene må avtalefestes og ligge på et nivå som minst tilsvarer 5 % fra 0 til 7,1G og 8 % over 7,1 G» Tilleggstekst til kulepunkt 3: EL & IT Forbundet vil arbeide for at retten til fast ansettelse sikres gjennom tariffavtalene og arbeidsmiljøloven. Utdanning Nytt kulepunkt: «Elektrofagarbeideren skal legges på nivå 5 på EQF skalaen». Nytt kulepunkt: «Arbeide for at telekommunikasjonsmontør fagbrevet blir lovregulert på linje med elektromontør fagbrevet». Nytt kulepunkt: Utvikle og verne om lærlingeordningene. Forslag 23 Handlingsprogrammet. Installasjonsbransjen. Forbundet skal være en aktiv medspiller i utviklingen av installasjonsbransjen. Forbundet vil være en pådriver for energieffektivisering i bygninger og jobbe for at våre medlemmer skal ha god faglig kompetanse på dette området. Forbundet skal også arbeide for at våre medlemmer får nødvendig påfyll i forhold til den teknologiske utviklingen og dermed god faglig kompetanse gjennom hele yrkeskarrieren.

10 Faste ansettelser skal være normen i bransjen. Innleie skal kun skje fra virksomheter som omfattes av forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr. (FEK). Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr er en grunnpilar for elektrofagene, kunnskap om forskriften må styrkes gjennom implementering i forbundets kurs- og konferansevirksomhet. Hovedmål: En bransje med faste ansettelser og seriøse aktører. Fagarbeidere skal ha høy og oppdatert kompetanse. Kompetanse om energieffektivisering blir en del av våre fag. Elektrofagarbeideren skal være fast ansatt i samme bedrift som den faglig ansvarlige. Arbeide for en forskrift som sikrer et høyt kvalifikasjonsnivå for alle elektrofagfolk. Bevare et offentlig stedlig tilsyn og styrke kontrollen av elektriske anlegg. Styrke de tillitsvalgtes innflytelse i bedriften. Drøfte bredt i organisasjonen den utviklingen som til enhver tid skjer i bransjen. Gode lønns- og arbeidsvilkår for våre medlemmer. Arbeide for å opprettholde/øke elektrofagets status. Forslag 24 Mandatfordeling Landsmøte Endringsforslag Valg av delegater til Landsmøte skal foregå på distriktenes årsmøter, eller i særskilte representantskapsmøter. Klubber og fagforeninger som kommer inn under distriktets organisasjonsområde har rett til å nominere kandidater. Valg av delegater skal foregå på følgende måte: Delegatene fordeles mellom sektorene LOK, Energi og IKT etter beregningsmetoden som brukes ved forholdstallsvalg med delingstall etter Sainte Laguë.: Dersom landsomfattende fagforeninger får for lav representasjon sett i forhold til medlemstall etter Sainte Laguë beregningsmetode på landsbasis, kan den landsomfattende fagforeningens medlemmer trekkes ut av beregningsgrunnlaget til distriktene og beregnes på landsbasis. Under nomineringsprosessen og valget må distriktene samtidig søke å fordele delegatene etter følgende kriterier: Kjønn Yrkessammensetning Bedrift- og bransjespekter

11 Geografi Alder Delegatene skal ikke møte på landsmøtet med bundet mandat. Begrunnelse Endringene/ tilleggene er satt inn i dagens bestemmelse med kursiv. Dagens bestemmelse i vedtektenes 1.4 pkt. 2 opprettholdes, forslaget over omhandler bare hvordan delegatene skal velges. Distriktene må diskutere seg frem til en enighet hvor de forskjellige medlemsgruppene skal innplasseres enten i LOK, energi eller IKT. For å få til en mest mulig demokratisk prosess og for å unngå at enkelte medlemsgrupper i forbundet blir utestengt under distriktenes valgprosesser er det viktig å reformere våre valgmetoder til Landsmøte. Sainte Laguë beregningsmetode brukes blant annet under stortingsvalg og på valg av ansattrepresentanter til bedriftsstyrer. Sainte Laguë (Eksempelet er beregnet ut i fra Distrikt Rogaland) Total Seats 100 Fagforeninger/klubber LOK Energi IKT Medlemmer Fagforeninger/Klubber LOK Energi IKT Delegater Sainte Laguë Total Seats 16 Number of Parties 4 Medlemmer totalt Forslag 25 Tvistebehandling (XX) Forbundsstyrets myndighetsområde. (Nytt punkt) Fastsette klare rutiner for tvistebehandling inkludert sak, problemstilling og kommunikasjon samt kort saksbehandlingstid. MOTIVASJON: Få en mer effektiv og presis behandling av tvister innsendt fra ytre organisasjon. Forskningsrapporten Tillitsvalgte under press synliggjorde at her har ett stort forbedringspotensial. Rutiner må minst inneholde: Skjematikk/plan for oppsett av saksnummer, saksbehandler og forventet saksbehandlingstid. Plan for drøfting av enkeltsakenes problemstillinger fortløpende med fagforening/klubb. (Det kan ikke være slik at motparten NT klarer dette, men ikke vi i EL&IT Forbundet.)

12 Kommunikasjonsplan for behandling av tvister som inkluderer det ytre ledd. (Distrikt/klubb, fagforening/klubb eller landsomfattende klubb.) Forslag 26 Landsstyret Landsstyrets rolle skal styrkes i kommende landsmøteperiode. Forbundsstyret og landsstyret må utarbeide og vedta en handlingsplan der hensikten er å styrke landsstyrets posisjon som det fora som både bidra til politikkutforming, oppfølging av handlingsprogrammet og enkeltvedtak fra landsmøtet. Landsstyret skal foreta overordna vedtak og gjøre de nødvendige vedtakene i enkeltsaker. Handlingsplanen skal utarbeides innen utgangen av Landsstyret skal behandle flere saker som angår medlemmenes lønns-, arbeidsvilkår og politikkområder som angår medlemmene. En del ut av sakene som i dag blir behandlet av konferanser må tas inn i landsstyret i stedet eventuelt i tillegg til, da det er landsstyret som kan gjøre vedtak. Eks. På saker som må behandles i landsstyret: Reiten rapporten, FEK saken, vesentlige endringer i AML, på slike store saker kan man se en for seg en to- delt behandling, der landsstyret peker på retning og hovedlinjer og så en sluttbehandling der landsstyret vedtar forbundets høringssvar. En slik omlegging vil gjøre at landsstyret må bli mer dynamisk i forhold til møtefrekvensen, noe som ikke er til hinder i forhold til dagens vedtekter. Med en slik omlegging er det også mulig å tenke seg noe kortere tidsfrister til enkelte av møtene i forhold til innkalling og hva tid sakspapirene skal sendes ut. Landsstyret får fullmakt til å vedta eventuelle unntakskriterier fra vedtektenes 1.7 pkt. 9. Landsstyret skal være på dagsorden og bli behandlet i distriktenes styremøter, både når det gjelder forslag til landsstyret, behandling av utsendte sakspapirer og at landsstyrerepresentantene sørger for å rapportere, både muntlig og skriftlig, til distriktsstyret etter avholdt møte i landsstyret Landsstyret er forbundets øverste organ mellom landsmøtene, og skal, sammen med landsmøtet, legge føringer for forbundets virksomhet, både sentralt og lokalt.. Ser vi på tilbakemeldingene fra Org. prosjektet, ser vi klare tegn til at landsstyret ikke har det den funksjonen den var ment å ha. Spørreundersøkelsen til landsstyret viser at mange distrikt ikke legger til rette for kontakt og kommunikasjon mellom landsstyrerepresentantene, demokratisk valgte fora i distriktet og lokale tillitsvalgte og landsstyrerepresentantene. Spørreundersøkelsen viser også at landsstyrerepresentantene har dårlig kontakt med forbundets ledelse og forbundskontoret.

13 Videre har det vært en utvikling over tid at stadig større del av landsstyremøte vies til orienteringssaker og sjeldnere til vedtak. Forslag 27: Landsmøtet bevilger kr ,- til Leger uten grenser. Leger uten grenser har over tid at de gjør en god og viktige jobb i vanskelige områder. Det er viktig at vi støtter opp om slike organisasjoner som har fokus på å hjelpe i krigslignende områder.

Lover for Norges kristelige studentforbund

Lover for Norges kristelige studentforbund Lover for Norges kristelige studentforbund Siste endringer vedtatt på Landsmøtet mars 2012 Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges kristelige studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og

Detaljer

Industri Energi avd. 267

Industri Energi avd. 267 Industri Energi avd. 267 Vedtekter oppdatert 2.11.2010 1 Foreningens organisasjonsmessige tilknytning 1.1 Foreningen er medlem av Industri Energi (IE) 1.2 Foreningen er underlagt IEs enhver tid gjeldende

Detaljer

Lover for Norges Kristelige Studentforbund

Lover for Norges Kristelige Studentforbund Lover for Norges Kristelige Studentforbund Siste endringer vedtatt Landsmøtet mars 2011. Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges Kristelige Studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og identitet

Detaljer

Organisasjon og vedtekter

Organisasjon og vedtekter LANDSMØTE EL & IT Forbundet 9. 12. mars Forslag til dagsordens punkt 4: Organisasjon og vedtekter #organisertarbeidsliv Innhold NOTATER: Forslag nr.: 04-250 EL & IT Forbundet Distrikt Oslo/Akershus...

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Stiftet 15. november 1999. Org. nr 981 310 950. Foreningen er selveiende. 1. Navn 1-1 Organisasjonens navn er Norsk kommunikasjonsforening. Navnet kan forkortes

Detaljer

VEDTEKTER NORSK KOMMUNIKASJONSFORENING

VEDTEKTER NORSK KOMMUNIKASJONSFORENING Side 1 av 5 Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell og etisk forsvarlig informasjon. Norsk kommunikasjonsforening er partipolitisk uavhengig.

Detaljer

Vedtekter for Seniornett Norge

Vedtekter for Seniornett Norge Vedtekter for Seniornett Norge 1 NAVN OG FORMÅL Vedtatt 27.10.1997, siste revisjon 09.05.2015 Forslag til Landsmøte 5. mai 2017 Seniornett Norge, med kortform SN, er en selvstendig og landsomfattende organisasjon,

Detaljer

Sist endret VEDTEKTER

Sist endret VEDTEKTER VEDTEKTER 1 FORMÅL 2 ORGANISASJON 3 MEDLEMSKAP 4 KONTINGENT 5 TILLITSVALGTE 6 KLUBBENS ORGANER 7 ÅRSMØTE 8 ÅRSMØTE - VALG 9 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 10 KLUBBSTYRET 11 ARBEIDSUTVALG 12 UNGDOMSUTVALG 13 VALGKOMITE

Detaljer

VEDTEKTER. 1.1 Industri Energi klubben ESS er tilsluttet Industri Energi og er underlagt dette forbundet og LO s vedtekter og bestemmelser.

VEDTEKTER. 1.1 Industri Energi klubben ESS er tilsluttet Industri Energi og er underlagt dette forbundet og LO s vedtekter og bestemmelser. VEDTEKTER 1 FORMÅL 2 ORGANISASJON 3 MEDLEMSKAP 4 KONTINGENT 5 TILLITSVALGTE 6 KLUBBENS ORGANER 7 ÅRSMØTE 8 ÅRSMØTE - VALG 9 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 10 KLUBBSTYRET 11 ARBEIDSUTVALG 12 UNGDOMSUTVALG 13 VALGKOMITE

Detaljer

Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon VEDTEKTER

Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon VEDTEKTER Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon VEDTEKTER 1 Formål NISO er et landsomfattende forbund for idrettsutøvere innen idrettene fotball-, håndballog ishockey, samt utøvere innen individuelle idretter

Detaljer

1 Navn Forbundets formål Organisasjon Medlemskap Kontingent Årsmøte Valg Styret Valgkomité...

1 Navn Forbundets formål Organisasjon Medlemskap Kontingent Årsmøte Valg Styret Valgkomité... Vedtekter for Innhold: Side: 1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 6 8 Styret... 7 9 Valgkomité... 7 10 Æresmedlemskap...

Detaljer

I går sang Maria Haukaas Mittet, Har en drøm. For 3 år siden mente mange at vi var i drømmeland når satt oss et mål for medlemsvekst, men!

I går sang Maria Haukaas Mittet, Har en drøm. For 3 år siden mente mange at vi var i drømmeland når satt oss et mål for medlemsvekst, men! Dirigenter, representanter, gjester gode kamerater! I går sang Maria Haukaas Mittet, Har en drøm. For 3 år siden mente mange at vi var i drømmeland når satt oss et mål for medlemsvekst, men! Vi har aldri

Detaljer

Vestfold SV er SVs talerør i parlamentariske og utenomparlamentariske sammenhenger

Vestfold SV er SVs talerør i parlamentariske og utenomparlamentariske sammenhenger VEDTEKTER FOR VESTFOLD SV med virkning fra 4. febr. 2017 1 NAVN Partiets navn er Vestfold SV Vestfold Sosialistisk Venstreparti 2 FORMÅL Vestfold SV er fylkesorganisasjonen til SV i Vestfold. Vestfold

Detaljer

VEDTEKTER FOR MA-UNGDOM

VEDTEKTER FOR MA-UNGDOM VEDTEKTER FOR MA-UNGDOM For perioden 2016 2018 Kapittel 1 FORBUNDSSTYRET 1-1 INNLEDNING MA- rusfri trafikk og livsstil, heretter kalt MA, har overlatt sitt ungdomsarbeid til MA-Ungdom 1-2 FORMÅL MA-Ungdom

Detaljer

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON Forslag nr. 55: Administrasjonen foreslår: I kommende Landsmøteperiode skal det velges 9 politisk valgte i forbundet. Begrunnelse: Etter forrige Landsmøte var det 11 politisk valgte i NNN. Dette var en

Detaljer

1. Ivareta de tilsluttede forbunds felles interesser overfor offentlige myndigheter, arbeidsgiverorganisasjoner og andre interesseparter.

1. Ivareta de tilsluttede forbunds felles interesser overfor offentlige myndigheter, arbeidsgiverorganisasjoner og andre interesseparter. Vedtekter 1 Navn... 2 2 Definisjon... 2 3 Formål... 2 4 Medlemskap... 2 5 Organisasjon... 2 6 Kongress... 2 7 Ekstraordinær kongress... 3 8 Hovedstyret... 4 9 Sektorene... 5 10 Kontrollutvalg... 5 11 Sekretariatet...

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013)

VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013) VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013) 1. Navn Organisasjonen er stiftet 18. mai 1918. Ved stiftelsen fikk den navnet Norske Døves Landsforbund. I 1977 ble navnet endret

Detaljer

Vedtekter. for. Norsk cøliakiforenings ungdom

Vedtekter. for. Norsk cøliakiforenings ungdom Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Vedtatt på Landsmøtet i Bergen, 8-10. April 2011 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom (NCFU). 1.2 Formål Norsk cøliakiforenings

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE

VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE Vedtatt av AKKS Norges Landsmøte 8. mai 2004 Endringer foretatt av AKKS Norges Landsmøte 29. april 2006 1. PRESENTASJON Organisasjonens navn er AKKS Norge.

Detaljer

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité...

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... VEDTEKTER for 1 Innhold: Side: 1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... 7 10 Æresmedlemskap...

Detaljer

Norsk cøliakiforenings ungdom

Norsk cøliakiforenings ungdom Forslag til endringer i Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Landsmøtet 2015 Ålesund 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom (NCFU). #1 Forslagsstiller: Landsmøtet

Detaljer

INNKALLING TIL NTLs 18. LANDSMØTE, 3. - 7. NOVEMBER 2014

INNKALLING TIL NTLs 18. LANDSMØTE, 3. - 7. NOVEMBER 2014 INNKALLING TIL NTLs 18. LANDSMØTE, 3. - 7. NOVEMBER 2014 28. januar 2014, Oslo Til ledere og kasserere i NTLs organisasjonsledd Tid og sted Landsmøtet avholdes i Oslo i uke 45, i tiden 3. 7. november 2014

Detaljer

Ungdom & Fritids Lover

Ungdom & Fritids Lover Ungdom & Fritids Lover 1 Navn Organisasjonens navn er: Ungdom & Fritid Landsforening for fritidsklubber og ungdomshus Engelsk navn: Norwegian national youth club organisation 2 Formål Ungdom & Fritid skal

Detaljer

Landsmøte Innledning til egen organisasjon.

Landsmøte Innledning til egen organisasjon. Odd Haldgeir Larsen 12.11.2013 Landsmøte 2013. Innledning til egen organisasjon. Dirigenter, Landsmøte. Vi har nå kommet til debatten om vår egen organisasjon. Jeg vil med en gang vise til debatten vi

Detaljer

Lover for Sola Røde Kors

Lover for Sola Røde Kors Lover for Sola Røde Kors (Med de endringer som vedtatt av landsstyret 12.12.2014) Kapittel I. Formål 1. Sola Røde Kors er stiftet den 15.09.87. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter

Detaljer

Vedtekter 2014-2015. Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell

Vedtekter 2014-2015. Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell Vedtekter 2014-2015 Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell 1 1Formål 1.1. Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF) er en organisasjon for alle fagskolestudenter i Norge.

Detaljer

HANDLINGSPLAN. FOR UNGDOMSARBEIDET I EL & IT Forbundet

HANDLINGSPLAN. FOR UNGDOMSARBEIDET I EL & IT Forbundet HANDLINGSPLAN FOR UNGDOMSARBEIDET I EL & IT Forbundet INNHOLD Innledning... 3 Hovedmålsetning... 4 Satsingsområder... 4 Organisatorisk... 4 Politisk... 4 Faglig... 4 Målsetning for den organisatoriske

Detaljer

Vedtekter for Framfylkingen

Vedtekter for Framfylkingen Vedtekter for Framfylkingen Vedtatt på det 17.ordinære landsmøte På Ringsaker 19.-21. juni 2015 1 FORMÅL Organisasjonens formelle navn er Framfylkingen - LOs barne- og familieorganisasjon. Vi ser det som

Detaljer

Normalvedtekter for regionlag

Normalvedtekter for regionlag SAK 7b Normalvedtekter for regionlag 4. ordinære landsmøte 22.-24. oktober 2014 Rica Hotel Hamar MFOs 4. ordinære landsmøte Onsdag 22. fredag 24. oktober 2014 Rica Hotel Hamar Sak 7 Vedtektene Forbundsstyrets

Detaljer

Vedtekter for Ungdom Mot Narkotika UMN

Vedtekter for Ungdom Mot Narkotika UMN Vedtekter for Ungdom Mot Narkotika UMN Vedtatt på landsmøtet I Oslo 25-27 mars 2015 1 FORMÅL Ungdom Mot Narkotika UMN er en ungdomsorganisasjon som spesielt arbeider for ungdom og mot narkotika. Organisasjonens

Detaljer

Styrets forslag til endringer i. Vedtekter. for. Norsk cøliakiforenings ungdom

Styrets forslag til endringer i. Vedtekter. for. Norsk cøliakiforenings ungdom Styrets forslag til endringer i Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Landsmøte #2 Kongsberg vandrehjem 8-10. November 2013 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom

Detaljer

Vedtekter for AKKS Oslo

Vedtekter for AKKS Oslo Vedtekter for AKKS Oslo Vedtatt av AKKS Norges Landsmøte 8. mai 2004 Endringer foretatt av AKKS sitt Landsmøte 20. mai 2012 Vedtatt av AKKS Oslo sitt årsmøte 16. mars 2013 1. PRESENTASJON 1.1. Organisasjonens

Detaljer

INNLEDNING 2 1 OPPGAVER 2 2 MEDLEMSKAP 2 3 MEDLEMSKONTINGENT 2 6 STYRET 3 7 REPRESENTANTSKAPET 4 8 TARIFFKRAV OG TARIFFREVISJONER 5

INNLEDNING 2 1 OPPGAVER 2 2 MEDLEMSKAP 2 3 MEDLEMSKONTINGENT 2 6 STYRET 3 7 REPRESENTANTSKAPET 4 8 TARIFFKRAV OG TARIFFREVISJONER 5 JUNITS VEDTEKTER Innhold INNLEDNING 2 1 OPPGAVER 2 2 MEDLEMSKAP 2 3 MEDLEMSKONTINGENT 2 4 ÅRSMØTER 3 5 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 3 6 STYRET 3 7 REPRESENTANTSKAPET 4 8 TARIFFKRAV OG TARIFFREVISJONER 5 9 AVSTEMNINGSREGLER

Detaljer

Vedtekter. NITO Studentene

Vedtekter. NITO Studentene Vedtekter NITO Studentene 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 Formål NITO Studentene har til formål å arbeide for ingeniør- og teknologistudenter. NITO Studentene skal ivareta deres interesser i studentpolitiske

Detaljer

Vedtekter for Statens vegvesens pensjonistforbund (SVP).

Vedtekter for Statens vegvesens pensjonistforbund (SVP). Vedtekter for Statens vegvesens (SVP). Vedtatt på stiftelsesmøtet på Norsk vegmuseum 20. juni 1998 (Sist endret på Landsmøtet 2. juni 2016) Kollektivt innmeldt i Pensjonistforbundet pr. 1.1.2011. 1. Formål.

Detaljer

Vedtekter for Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Midt-Norge Krets Vedtatt 18. Mars 2015

Vedtekter for Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Midt-Norge Krets Vedtatt 18. Mars 2015 Vedtekter for Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Midt-Norge Krets Vedtatt 18. Mars 2015 1 KRETSENS NAVN Kretsens navn er Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Midt-Norge Krets. 2 FORMÅL OG VIRKEOMRÅDE

Detaljer

Vedtekter for LLH. Vedtatt på landsmøtet i Oslo, mai Navn og formål

Vedtekter for LLH. Vedtatt på landsmøtet i Oslo, mai Navn og formål Vedtekter for LLH Vedtatt på landsmøtet i Oslo, 23. 25. mai 2014 1 Navn og formål 1.1 Organisasjonen navn er LLH med undertekst Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner. 1.2 LLHs

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915.

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk Vedtekter 1 Navn og formål Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. NIMA en en frittstående

Detaljer

Vedtekter for Demokratene i Norge vedtatt på partiets landsmøte 18. februar 2017.

Vedtekter for Demokratene i Norge vedtatt på partiets landsmøte 18. februar 2017. Vedtekter for Demokratene i Norge vedtatt på partiets landsmøte 18. februar 2017. 1 Navn og formål Disse vedtektene gjelder for Demokratene i Norge, som er et registrert politisk parti. Ved navnsetting

Detaljer

VEDTEKTER for Forsvarets seniorforbund, avdeling Vesterålen (FSFVAL) ORG.Nr.:

VEDTEKTER for Forsvarets seniorforbund, avdeling Vesterålen (FSFVAL) ORG.Nr.: Forsvarets seniorforbund, Avdeling Vesterålen VEDTEKTER for Forsvarets seniorforbund, avdeling Vesterålen (FSFVAL) ORG.Nr.: 998 323 479 Forsvarets Pensjonistforening Vesterålen ble stiftet 12. januar 2011

Detaljer

Forslag til reviderte Vedtekter

Forslag til reviderte Vedtekter Seniornett Norge Forslag til reviderte Vedtekter Forklaring: Venstre kolonne er dagens Vedtekter og Høre kolonne inneholder det reviderte forslaget. I området mellom de ulike paragrafene er det satt inn

Detaljer

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA)

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) Utk. til endr. av vedt. for NOA for Årsmøtet 24.3.2015, pr. 10.2.15. s. 1 Endringer i forhold til gjeldende vedtekter er angitt med kursiv. Forslag om fjerning av setninger eller ord er angitt slik: (...).

Detaljer

VEDTEKTER Vedtatt april 2009

VEDTEKTER Vedtatt april 2009 VEDTEKTER Vedtatt april 2009 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger fastsettes av landsmøtet. Kun godkjent

Detaljer

VEDTEKTER Vedtatt på BURG Norges landskonferanse september 2016

VEDTEKTER Vedtatt på BURG Norges landskonferanse september 2016 VEDTEKTER Vedtatt på BURG Norges landskonferanse 23.-25. september 2016 nnhold 1 Formål 2 Medlemskap og organisering 3 BURGs oppbygging 4 Landskonferanse 5 Ekstraordinær landskonferanse 6 Sentralstyrets

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND REVIDERT siste gang 14. mars 2015 Opprinnelig vedtatt av landsmøtet i september 1927 omredigert i samsvar med vedtak i påfølgende landsmøter. INNHOLDSFORTEGNELSE Vedtekter

Detaljer

UKS VEDTEKTER. Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende norsk fagorganisasjon for profesjonelle unge kunstnere.

UKS VEDTEKTER. Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende norsk fagorganisasjon for profesjonelle unge kunstnere. UKS UNGE KUNSTNERES SAMFUND 1921 1. NAVN OG ORGANISASJON UKS VEDTEKTER Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende norsk fagorganisasjon for profesjonelle unge kunstnere. Organisasjonen er tilsluttet

Detaljer

2.f-1 Veiledende funksjonsbeskrivelser og fullmakt

2.f-1 Veiledende funksjonsbeskrivelser og fullmakt 2.f-1 Veiledende funksjonsbeskrivelser og fullmakt Veiledende retningslinjer som danner utgangspunkt for oppgavefordeling i avdelingen behandlet og vedtatt av LS i desember 2011 (ref. LS-sak 92/11 samt

Detaljer

VEDTEKTER for Vestlandet krets av NORSK POST- OG KOMMUNIKASJONSFORBUND 1 KRETSENS NAMN

VEDTEKTER for Vestlandet krets av NORSK POST- OG KOMMUNIKASJONSFORBUND 1 KRETSENS NAMN VEDTEKTER for Vestlandet krets av NORSK POST- OG KOMMUNIKASJONSFORBUND 1 KRETSENS NAMN Kretsens navn er Vestlandet krets av Norsk Post- og kommunikasjonsforbund 2 KRETSENS VIRKEOMRÅDE Vestlandet krets

Detaljer

Innkalling til årsmøte i BKFH 2014

Innkalling til årsmøte i BKFH 2014 Innkalling til årsmøte i BKFH 2014 Tid: Torsdag 6. Mars 2014 kl. 18.30 Sted: Hordaland Kunstsenter Klosteret 17, 5005 Bergen Informasjon: - Styret har satt datoen for årsmøtet i BKFH til Torsdag 6. Mars

Detaljer

NOTAT. LM tid og sted

NOTAT. LM tid og sted NOTAT Til: Fra: LS AU LM 2017 - tid og sted I følge NJs vedtekter (se utdrag av vedtektene under) skal NJs landsmøte avholdes annet hvert år. Det er LS som vedtar tid og sted for landsmøtet. Ordinært landsmøte

Detaljer

2013-2014. Ungdommens dokument 2013-2014. Handlingsplan/ retningslinjer/budsjett

2013-2014. Ungdommens dokument 2013-2014. Handlingsplan/ retningslinjer/budsjett 2013-2014 Ungdommens dokument 2013-2014 Dokumentet består av handlingsplan for 2013-2014, retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen, Det sentrale ungdomsutvalget, utvalgets leder, oversikt over

Detaljer

Vedtekter for Seniornett Norge

Vedtekter for Seniornett Norge Vedtekter for Seniornett Norge Vedtatt 27.10.1997, siste revisjon 09.05.2014 1 NAVN OG FORMÅL Foreningens navn er Seniornett Norge, med kortform SN. Seniornett Norge er en landsomfattende og selvstendig

Detaljer

Forslag til tilføyelser endret ordlyd på enkeltbestemmelser

Forslag til tilføyelser endret ordlyd på enkeltbestemmelser VEDTEKTER FOR DEN NORSKE DATAFORENING Gjeldende fra 11. mars 2005 Vedtatt av ordinært landsmøte 11. mars 2005, endret av ordinært landsmøte 12. april 2008, endret av ordinært landsmøte 18. april 2009,

Detaljer

1. FORMÅL Formålet med denne styreinstruks er å gi regler om arbeidsform og saksbehandling for styret i Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS (IKA).

1. FORMÅL Formålet med denne styreinstruks er å gi regler om arbeidsform og saksbehandling for styret i Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS (IKA). Instruks for styret til Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS 1. FORMÅL Formålet med denne styreinstruks er å gi regler om arbeidsform og saksbehandling for styret i Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS (IKA).

Detaljer

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN 2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN For en hver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på SKBs landsmøte (vedtektenes

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kine Anette Johnsen Arkiv: F08 Arkivsaksnr.: 16/903

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kine Anette Johnsen Arkiv: F08 Arkivsaksnr.: 16/903 SAKSFRAMLEGG 14.09.2016 Saksbehandler: Kine Anette Johnsen Arkiv: F08 Arkivsaksnr.: 16/903 NYE VEDTEKTER FOR BØ FRIVILLIGSENTRAL 2016 Forslag til vedtak: Årsmøtet for Bø frivilligsentral vedtar følgende

Detaljer

Vedtekter. for. NOPEF avdeling 053. Baker Hughes INTEQ

Vedtekter. for. NOPEF avdeling 053. Baker Hughes INTEQ Vedtekter for NOPEF avdeling 053 1 Foreningens navn 1. Foreningens navn er Norsk Olje og Petrokjemisk Fagforbund avdeling 053 forkortet NOPEF avd.053. 1. Foreningen ble stiftet i 1979. 2 Foreningens organisasjonsmessige

Detaljer

VEDTEKTER FOR LO FINANS POSTKOM Siste justering 14.3.2012/13.3.2013/1.7.2014/26.3.2015

VEDTEKTER FOR LO FINANS POSTKOM Siste justering 14.3.2012/13.3.2013/1.7.2014/26.3.2015 VEDTEKTER FOR LO FINANS POSTKOM Siste justering 14.3.2012/13.3.2013/1.7.2014/26.3.2015 Krets LO Finans Postkom består av Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund sine medlemmer innen finanssektoren. 1 Formål

Detaljer

Ungdommens dokument 2014-2015

Ungdommens dokument 2014-2015 2014-2015 Dokumentet består av handlingsplan for 2014-2015, retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen, det sentrale ungdomsutvalget, utvalgets leder og en oversikt over utvalgets medlemmer. Ungdomskonferansen

Detaljer

Vedtekter for KS Bedrift

Vedtekter for KS Bedrift Vedtekter for KS Bedrift Vedtatt av generalforsamlingen 22. april 2015 1 Formål 1.1 KS Bedrift er en selvstendig og medlemsstyrt forening som skal ivareta medlemmenes interesser i arbeidsgiver- og næringspolitiske

Detaljer

NORMALLOV FOR FYLKESFORENINGER TILSLUTTET UNGE HØYRES LANDSFORBUND

NORMALLOV FOR FYLKESFORENINGER TILSLUTTET UNGE HØYRES LANDSFORBUND NORMALLOV FOR FYLKESFORENINGER TILSLUTTET UNGE HØYRES LANDSFORBUND Vedtatt av Unge Høyres Landsstyre, Arendal 2013 Paragraf 1 Formål Fylkesorganisasjonens navn er...unge Høyre. Dens formål er å samle ungdom

Detaljer

FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2005-2009 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM

FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2005-2009 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM AVDELING 108 LEVANGER FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2005-2009 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM KAP. 1 EGEN ORGANISASJON. 1.2.1. Avdelingen. Avdelingen har i 2005 til 2009 drevet aktivt for å øke antallet

Detaljer

2. Parat arbeider for å styrke medlemmenes faglige rettigheter, tillitsvalgtes rettigheter og muligheter for å utføre sine verv.

2. Parat arbeider for å styrke medlemmenes faglige rettigheter, tillitsvalgtes rettigheter og muligheter for å utføre sine verv. Parats vedtekter Vedtatt på landsmøtet 2015. 1 Navn og tilslutning til hovedorganisasjon Parat er en medlemsstyrt, partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon og er tilsluttet Yrkesorganisasjonenes

Detaljer

Ungdommens dokument

Ungdommens dokument Ungdommens dokument 2017-2018 Dokumentet består av: handlingsplan for 2017 2018 retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen retningslinjer for det sentrale ungdomsutvalget retningslinjer for utvalgets

Detaljer

Misjonsforbundet UNGs Lover

Misjonsforbundet UNGs Lover Misjonsforbundet UNGs Lover (Vedtatt på Misjonsforbundet UNGs Landsmøte i Oslo 27.-28. november 2009, med endringer etter LM 2011) 1 ORGANISASJONEN 1.1 Organisasjonens navn er Misjonsforbundet UNG. 1.2

Detaljer

Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Vedtatt på Landsmøtet 2015 Quality Hotel Waterfront, Ålesund,

Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Vedtatt på Landsmøtet 2015 Quality Hotel Waterfront, Ålesund, Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Vedtatt på Landsmøtet 2015 Quality Hotel Waterfront, Ålesund, 30.10-01.01 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom (NCFU).

Detaljer

Vedtekter for Norges Parkinsonforbund

Vedtekter for Norges Parkinsonforbund 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger fastsettes av landsmøtet. Kun godkjent logo kan benyttes. 2 FORMÅL

Detaljer

Industri Energi. Avdeling eller Klubb?

Industri Energi. Avdeling eller Klubb? Industri Energi Avdeling eller Klubb? Avdeling 1. AVDELINGENS / KLUBBENS FORMÅL 1. Å organisere alle innenfor forbundets virkeområde på arbeidsplassene/bedriften. 2. Å slutte seg til det faglige utvalg

Detaljer

Vedtekter for Brystkreftforeningen

Vedtekter for Brystkreftforeningen Vedtekter for Brystkreftforeningen 1 Foreningens navn Foreningens navn er Brystkreftforeningen. Foreningen er politisk og religiøst uavhengig og er assosiert medlem av Kreftforeningen. Foreningens internasjonale

Detaljer

Grønn Ungdoms vedtekter

Grønn Ungdoms vedtekter Grønn Ungdoms vedtekter Sist revidert på Grønn Ungdoms landsmøte 10.-12. februar 2012. 1 Stiftelse og navn 1.1 Disse vedtektene er gyldige så lenge Grønn Ungdom i Norge, stiftet i Oslo 19. oktober 1996,

Detaljer

Lover for Tolga Røde Kors

Lover for Tolga Røde Kors Lover for Tolga Røde Kors (som vedtatt av årsmøtet 21.02.2012) Kapittel I. Formål 1. Tolga Røde Kors er stiftet den 23. januar 1948. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter opp om

Detaljer

Kapittel 4: Lokallaget

Kapittel 4: Lokallaget Sist endret på årsmøtet 2017 Merk: Tilleggsvedtektene for Oslo SV har samme -nummer som tilsvarende paragrafer for SV sentralt, men i tillegg har Oslo SV også en bokstav B, C, D eller E. Kapitlene 1, 2

Detaljer

FOR UNGDOMSTILLITSVALGTE OG UNGDOMSUTVALG

FOR UNGDOMSTILLITSVALGTE OG UNGDOMSUTVALG FORBUNDET FOR ARBEIDSFOLK NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND UNG ARBEIDSMAND Veilederhefte FOR UNGDOMSTILLITSVALGTE OG UNGDOMSUTVALG Ungdomsutvalg - hvordan funker det nå egentlig? Norsk Arbeidsmandsforbund er

Detaljer

2.0 Retningslinjer for valg i Norske Kvinners Sanitetsforening

2.0 Retningslinjer for valg i Norske Kvinners Sanitetsforening 2.0 Retningslinjer for valg i Norske Kvinners Sanitetsforening Vedtatt av sentralstyret 19.02.10 på delegert fullmakt fra landsstyret i møte 3.- 4. desember 2009 revidert etter Landsstyremøtet 27.september

Detaljer

Instruks for kontrollkomiteen (og eventuelt for valgkomiteen)

Instruks for kontrollkomiteen (og eventuelt for valgkomiteen) SAK 10 Instruks for kontrollkomiteen (og eventuelt for valgkomiteen) Musikernes fellesorganisasjon 4. ordinære landsmøte 22.-24. oktober 2014 Rica Hotel Hamar MFOs 4. ordinære landsmøte Onsdag 22. fredag

Detaljer

Ungdommens dokument

Ungdommens dokument 2015-2016 Dokumentet består av: handlingsplan for 2015-2016 retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen retningslinjer for det sentrale ungdomsutvalget retningslinjer for utvalgets leder retningslinjer

Detaljer

Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer

Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer AFASIFORBUNDETS VEDTEKTER Gjeldende fra og med Landsmøtet 2013. Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer 1-1 Navn Organisasjonens navn er Afasiforbundet i Norge (AFN/Afasiforbundet). Afasiforbundet

Detaljer

Forslag til kapittel 4 Forslag 1 Forslagstiller Vedtektskomiteen Dokument Vedtekter Plassering 4-5 B Type forslag Tillegg Tekst Medlemsmøte

Forslag til kapittel 4 Forslag 1 Forslagstiller Vedtektskomiteen Dokument Vedtekter Plassering 4-5 B Type forslag Tillegg Tekst Medlemsmøte Forslag til kapittel 4 Forslag 1 Forslagstiller Vedtektskomiteen Plassering 4-5 B Tekst Medlemsmøte Det øverste organet mellom årsmøtene er medlemsmøtet. Styret kan kalle inn til medlemsmøtet med minst

Detaljer

Lover for Norges kristelige studentforbund

Lover for Norges kristelige studentforbund Lover for Norges kristelige studentforbund Siste endringer vedtatt på Landsmøtet mars 2014 Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges kristelige studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og

Detaljer

Vedtekter for Seniornett Norge

Vedtekter for Seniornett Norge Vedtekter for Seniornett Norge Vedtatt 27.10.1997, siste revisjon 09.05.2015 1 NAVN OG FORMÅL Seniornett Norge, med kortform SN, er en selvstendig og landsomfattende organisasjon, med lokale foreninger,

Detaljer

Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland:

Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland: . Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland: 1 VEDTEKTENS PUNKT OM ÅRSMØTET OG STYRETS GJØREMÅL Forslag til endring legges fram for årsmøtet

Detaljer

Vedtekter for Nei til EU. Kapittel I: Sentrale ledd

Vedtekter for Nei til EU. Kapittel I: Sentrale ledd Vedtekter for Nei til EU Kapittel I: Sentrale ledd Siste gang revidert på landsmøtet i 2008 2 1. Formål Nei til EU er en landsomfattende, tverrpolitisk og anti-rasistisk organisasjon. Nei til EU arbeider

Detaljer

Vedtekter Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom. Periode: 2006/2007

Vedtekter Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom. Periode: 2006/2007 Vedtekter Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom. Periode: 2006/2007 Navn, formål og oppgaver 1-1 Foreningen er en ideell interesseforening for datainteressert ungdom i Norge. Foreningens navn er Kreativ Aktiv

Detaljer

Vedtekter for Norges kristelige studentforbund

Vedtekter for Norges kristelige studentforbund Vedtekter for Norges kristelige studentforbund Siste endringer vedtatt på Landsmøtet mars 2017 2 Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges kristelige studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro

Detaljer

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap Vedtekter for Det norske Skogselskap Vedtatt på landsmøtet 2007 Vedtekter for Det norske Skogselskap 1: Selskapets formål Det norske Skogselskap er en landsomfattende organisasjon som har til formål å

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter

Europabevegelsens vedtekter Europabevegelsens vedtekter 2015-2017 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og likeverd,

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 21. april 2016), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

1 Organisasjonens navn Organisasjonens navn er Palestinakomiteen i Norge (i det følgende også kalt komiteen eller organisasjonen)

1 Organisasjonens navn Organisasjonens navn er Palestinakomiteen i Norge (i det følgende også kalt komiteen eller organisasjonen) VEDTEKTER for Palestinakomiteen i Norge Vedtatt på det 19. landsmøtet i mars 1992, revidert på Det 28. landsmøtet mars 2010, Det 29. landsmøtet mars 2012, Det 30. landsmøtet mars 2014 og Det 31. landsmøtet

Detaljer

Vedtekter for Nettverk for GMO-fri mat og fôr

Vedtekter for Nettverk for GMO-fri mat og fôr Vedtatt 26.01.16. Vedtekter for Nettverk for GMO-fri mat og fôr Kapittel 1: Navn og formål 1-1 Navn Foreningens navn er Nettverk for GMO-fri mat og fôr 1-2 Formål Nettverk for GMO-fri mat og fôr arbeider

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: 14/3158 Dato:

Deres ref.: Vår ref.: 14/3158 Dato: Styrene i: Lokalforeningene Yrkesforeningene Fagmedisinske foreninger Norsk medisinstudentforening Regionsutvalg Eldre legers forening Deres ref.: Vår ref.: 14/3158 Dato: 07.08.2014 Intern høring - Landsstyresak

Detaljer

Styringsdokument Vedtekter

Styringsdokument Vedtekter Styringsdokument Vedtekter Nye vedtekter for StorHk ble vedtatt av Studentparlamentet 29.11.2011 og gyldige fra 01.01.2012. Revidert 17.10.2012, 17.4.2013 og 12.2.2014. Kapittel 1. Navn og formål 1.1 Navn

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013 Europabevegelsens vedtekter Vedtatt 8. juni 2013 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og

Detaljer

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 3 1 Navn... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskap og kontingent... 3 4 Kontingent... 3 KAPITTEL 2 LANDSMØTE...

Detaljer

NTL Forskningsinstitutter. Styrets innstilling

NTL Forskningsinstitutter. Styrets innstilling NTL Forskningsinstitutter Styrets innstilling til Representantskapsmøte 20.- 21.09. 2012 1 Sak 1. Åpning Sak 2. Konstituering 2.1. Innkalling 2.2. Saksliste Styret innstiller overfor representantskapet

Detaljer

Sak 10-14 211 ERGOTERAPEUTENE 2020. Sikre at forbundet er optimalt organisert, ut fra formål og rammebetingelser. Ansvarlig: Generalsekretær

Sak 10-14 211 ERGOTERAPEUTENE 2020. Sikre at forbundet er optimalt organisert, ut fra formål og rammebetingelser. Ansvarlig: Generalsekretær Sak 10-14 211 ERGOTERAPEUTENE 2020 Sikre at forbundet er optimalt organisert, ut fra formål og rammebetingelser. Ansvarlig: Generalsekretær Side 1 Bakgrunn for saken I handlingsplanen for 2013 heter det

Detaljer

Vedtekter for return2sender

Vedtekter for return2sender R2S::Vedtekter 1. GRUNNLAG Visjon: Evangeliet tilbake til utgangspunktet! return2sender (R2S) er Den Norske Israelsmisjons barne- og ungdomsbevegelse. Vi vil se unge ta del i misjonsoppdraget for det jødiske

Detaljer

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN 1 NAVN Ingen endringer NSFs Landsgruppe av Sykepleiere i Akuttmottak, AMK og Ambulansetjeneste. Forkortet NLSA 2 FORMÅL 2 FORMÅL Landsgruppens innretning skal være i Landsgruppens innretning skal være

Detaljer

Handlingsplan Fagforbundet Helse Stavanger HF avd 211

Handlingsplan Fagforbundet Helse Stavanger HF avd 211 Handlingsplan 2017 Fagforbundet Helse Stavanger HF avd 211 Vedtatt på årsmøtet den 25. januar 2017 Innledning Fagforeningens handlingsplan er årsmøtets oppdrag til fagforeningsstyret for kommende periode.

Detaljer

Vedtekter for Kost- og ernæringsforbundet

Vedtekter for Kost- og ernæringsforbundet Vedtekter for Kost- og ernæringsforbundet 1 Navn Forbundets navn er: Kost- og ernæringsforbundet The Norwegian Diet and Nutrition Association 2 Formål Kost- og ernæringsforbundet er en partipolitisk uavhengig

Detaljer