AVTALE MELLOM. SECURITAS AB (publ) UNION NETWORK INTERNATIONAL SVENSKA TRANSPORTARBETAREFÖRBUNDET UTVIKLINGEN AV GODE ARBEIDSFORHOLD

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AVTALE MELLOM. SECURITAS AB (publ) UNION NETWORK INTERNATIONAL SVENSKA TRANSPORTARBETAREFÖRBUNDET UTVIKLINGEN AV GODE ARBEIDSFORHOLD"

Transkript

1 Merk, dette er en oversettelse av et originalt dokument på engelsk. AVTALE MELLOM SECURITAS AB (publ) OG UNION NETWORK INTERNATIONAL OG SVENSKA TRANSPORTARBETAREFÖRBUNDET OM UTVIKLINGEN AV GODE ARBEIDSFORHOLD I SECURITAS-KONSERNET 1.

2 1. INNLEDNING Denne avtalen ( Avtalen ) er inngått mellom Securitas AB (publ) ( Securitas ), morselskap i Securitaskonsernet og Union Network International ( UNI ) / Svenska Transportarbetareförbundet ( Transport ). Securitas virksomheter er basert på tre fundamentale grunnverdier: Integritet, vaktsomhet og hjelpsomhet Integritet: Securitas insisterer på ærlighet når det gjelder måten selskapet utfører sin forretningsvirksomhet på. All forretningsvirksomhets suksess er i det vesentlig avhengig av dets ansattes ærlighet og integritet. Securitas-ansatte må være ærlige for at man skal kunne stole på dem når de jobber uten oppsyn i kundenes lokaliteter og med verdisaker. Securitas kan aldri kompromisse når det gjelder integritet og sannferdighet. Integritet omfatter også det å åpent gi uttrykk for sin mening samt å rapportere utilbørligheter og annen relevant informasjon. Vaktsomhet: Securitas insisterer på profesjonalisme når det gjelder måten selskapet utfører sin forretningsvirksomhet på. En Securitas-ansatt må alltid være vaktsom og i stand til å observere, lytte og evaluere for å beskytte kundens lokaliteter og den eiendom og etikk og de verdiene som Securitas står for. Hjelpsomhet: Securitas er opptatt av å gjøre folks liv sikrere. En Securitas-ansatt må alltid være parat til å hjelpe og bistå. Vi må være parate til å støtte opp om og ta vare på våre kollegaer, klienter og andre som har behov for assistanse. Avtalen er basert på signatarenes felles engasjement om å respektere og sikre de fundamentale grunnleggende verdiene og prinsippene som er gjengitt i Securitas Atferdskodeks ( Kodeksen ), vedlagt hertil som Bilag 1. Denne avtalen bestemmer under henvisning til den vedlagte Kodeksen de veiledende kjerneprinsippene som Securitas og UNI / Transport vil arbeide etter for å sikre oppfyllelsen av rettigheter og prinsipper som er fastsatt deri. 2. IMPLEMENTERING Partene er enige om at Securitas forretningsvirksomhet er basert på tillit. For å sikre at Securitas har tillit i de landene og kommunene der selskapet har sine virksomheter og fra sine kunder, ansatte og andre interessenter, må alle ansatte respektere og beskytte Securitas etiske filosofi og grunnleggende verdier som gjengitt i Kodeksen og i Securitas veiledning for ansatte Grunnleggende Verdier [ Basic Values ] Partene forventer at alle ansatte respekterer normene og prinsippene som er gjengitt i Kodeksen, og de skal respekteres og anvendes over hele Securitas-konsernet og innen Securitas innflytelsessfære av alle dem Securitas driver forretningsvirksomhet med. Hvis en forretningspartner ikke oppfyller kravene som er fastsatt i Kodeksen og ikke påtar seg å etterleve Kodeksen etter skriftlig anmodning fra Securitas, vil Securitas vurdere å ikke drive forretningsvirksomhet med denne spesielle partneren. UNI / Transport vil offentlig støtte selskaper som de anser som ledere og forkjempere innenfor sikkerhetstjenestebransjen. Securitas vil sikre at nødvendige oversettelser av Kodeksen og denne Avtalen finnes tilgjengelig over alt i organisasjonen. 2.

3 UNI / Transport påtar seg å informere tilknyttede fagforeninger samt andre fagforeningsorganisasjoner som representerer ansatte i Securitas-konsernet om innholdet i Kodeksen og denne Avtalen. Partene har tro på samarbeid, og Securitas vil respektere retten alle ansatte har til å danne og være med i fagforeninger etter sitt eget valg og å forhandle kollektivt iht. lokale lover og regler. For å sikre harmoniske arbeidsrettslige relasjoner er partene enige om at hvis en UNI-tilknyttet fagforening gir Securitas beskjed om sin intensjon om å organisere sikkerhetsbetjenter innen et gitt område, skal de lokale partene iht. lokale lover og prinsipper oppnevne egnede representanter som skal møtes for å etablere forbindelser som er bygd opp profesjonelt og med respekt. De lokale partene skal anvende følgende grunnleggende prinsipper: a) Organiseringsprosessen skal sikre at selskapet forblir konkurransedyktig på det markedet som organiseres. b) Selskapet skal godta fagforeningen som de ansattes representant så lenge fagforeningen tilfredsstiller de rettslige minstekravene for godtaking som gjelder iht. gjeldende lovgivning. I forbindelse med godkjenningen skal de lokale partene enes om prinsippene for vedvarende samarbeid og etter godkjenningen den pågående mekanismen for at fagforeningen skal få tilgang til de ansatte. Dette kan for eksempel omfatte tilgang til selskapssponset opplæring og tilgang til introduksjonsmøter. c) Selskapet skal gi bistand under organiseringsprosessen iht. lokale lover og prinsipper. Slik bistand skal, om det er mulig iht. lokale lover og prinsipper, omfatte levering av relevant informasjon for de ansatte. Selskapet skal gjøre det mulig for fagforeningsrepresentanter å arrangere møter med de ansatte på en slik måte at ingen forstyrres. d) Hvis normene og prinsippene i Kodeksen ikke blir fulgt, er partene parate til å samarbeide for å finne frem til akseptable og praktiserbare løsninger i hvert enkelt tilfelle. Partene godtar at sosiale, kulturelle, rettslige og andre faktorer kan hende er ulike fra land til land, og at slike ulikheter selvsagt må tas med i vurderingene ved anvendelsen av Kodeksen. For å oppfylle implementeringen av Kodeksen enes partene om å etablere en implementeringsgruppe bestående av to medlemmer fra UNI / Transport og to medlemmer fra Securitas ( Implementeringsgruppen ). Implementeringsgruppen skal møtes årlig for å vurdere implementeringen av denne Avtalen og eventuelle innrapporterte brudd på bestemmelsene i den. Møtet i Implementeringsgruppen skal holdes i forbindelse med det årlige møtet i Securitas European Works Council [Securitas europeiske arbeidsråd]. I særskilte tilfeller skal Implementeringsgruppen møtes etter gjensidig avtale. Implementeringsgruppen skal, hvis det trengs for å oppfylle implementeringen av Kodeksen i ett spesielt land, kunne beslutte å opprette en lokal implementeringsgruppe bestående av medlemmer fra Securitas øverste, lokale ledelse og medlemmer fra den behørige, lokale UNI-tilknyttede fagforeningen. Partene godtar at effektiv, lokal overvåking av denne Avtalen må involvere den lokale ledelsen, de ansatte og deres representanter, helse- og sikkerhetsrepresentanter og lokale fagforeninger. Hvis det kan hende at Securitas av og til må gjøre nødvendige endringer eller komme med tillegg og forandringer av Kodeksen, forplikter Securitas seg til å rådføre seg med de ansattes representanter i Implementeringsgruppen før eventuelle endringer, tillegg eller forandringer. Hver av partene skal iht. gjeldende, lokal(e) lovgivning og prinsipper sørge for at den andre parten får informasjon som gjør det mulig å kontrollere at denne Avtalen blir oppfylt. 3. KRENKELSER 3.

4 a) Det er en Securitas-ansatts ansvar å følge og å fremme Kodeksen. Hver ansatt anmodes om å rapportere inn brudd på Kodeksen til sin sjef for at saken skal bli undersøkt. Hvis en klage ikke blir løst innen rimelig tid, eller der en påstand kan bli ansett å være av alvorlig art, må dette alltid rapporteres inn til den lokale toppledelsen, som skal sørge for at det blir foretatt en grundig undersøkelse og, om nødvendig, at de relevante utbedringstiltakene blir implementert. b) Hvis klagen ikke blir løst av den lokale toppledelsen iht. klausul a) foran, skal fagforeningsrepresentanten kunne henvise saken til den rette nasjonale fagforeningen, som skal kunne fremme saken for Securitas øverste sjef i landet. c) Hvis klagen fortsatt er uløst etter tiltakene i klausul a) og b) foran, skal representantene for den nasjonale fagforeningen informere fagforeningsrepresentantene i Implementeringsgruppen om saken, og disse skal så kunne beslutte å fremme saken for Securitas' representanter i Implementeringsgruppen. 4. ADMINISTRASJON, FORTOLKNING OG VARIGHET OSV. Securitas og UNI / Transport er ansvarlige for administrasjonen av denne Avtalen. Partene enes om at alle samtaler og forhandlinger som finner sted iht. denne Avtalen, skal avholdes på en profesjonell og respektabel måte. Informasjon som utveksles mellom partene, og som er av konfidensiell art, skal forbli konfidensiell og skal ikke røpes til tredjeparter. Partene enes om at eventuelle uenigheter hva gjelder implementeringen eller tolkningen av denne Avtalen, skal drøftes i Implementeringsgruppen med det for øye å komme med anbefalinger til de partene som er berørt. For å unngå enhver tvil erkjennes det at denne Avtalen ikke på noe vis skal erstatte eventuelle gjeldende kollektive forhandlingsprosedyrer eller andre arbeidsrettslige prosedyrer eller regler eller lokal bransjepraksis iht. nasjonal lovgivning eller noe annet som brukes som parallell fremgangsmåte for å løse lokale eller nasjonale problemer eller tvister knyttet til arbeidsrettslige saker. Denne Avtalen skal ha virkning fra undertegnelsesdatoen. Avtaleperioden skal være to (2) år. Hvis ingen av partene har gitt skriftlig melding om opphør til den annen part seks (6) måneder før utløpsdatoen, skal denne Avtalen fortsette å gjelde fullt ut i etterfølgende perioder på ett (1) år inntil den blir brakt til opphør ved utløpet av slik ettårs periode ved at en hvilken som helst av partene gir til den annen part en skriftlig opphørsmelding ikke mindre enn seks måneder på forhånd. Etter forhandlinger skal en part kunne avslutte denne Avtalen med umiddelbar virkning hvis det foreligger et vesentlig brudd på kontrakten fra den annen parts side. Denne Avtalen skal styres av og fortolkes i samsvar med lovgivningen i Sverige. Eventuelle meldinger knyttet til denne Avtalen skal gjøres skriftlig og sendes til den adressen som vises nedenfor eller slik annen adresse som slik adressat har angitt skriftlig til den annen part: 4.

5 Hvis det sendes Securitas: Agreement between Securitas AB, Union Network International and Swedish Transport Workers' Union Securitas AB Lindhagensplan 70 Postboks SE Stockholm Sverige Hvis til UNI / Transport: Union Network International Ave. Reverdil 8-10 CH 1260 Nyon Sveits Svenska Transportarbetareförbundet Boks Stockholm Sverige * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Denne Avtalen er utferdiget i tre (3) eksemplarer, hvorav partene beholder hvert sitt. SECURITAS AB (publ) UNION NETWORK INTERNATIONAL SVENSKA TRANSPORTARBETAREFÖRBUNDET Dato Dato 5.

Securitas verdier og etikk

Securitas verdier og etikk Securitas verdier og etikk 1 2 Melding fra administrerende direktør Hver dag, hvor vi enn er representert, kan alle som er tilknyttet Securitas hjelpe til med oppbyggingen av ryktet og merkevaren og fremme

Detaljer

Code of Conduct. Atferdskode

Code of Conduct. Atferdskode Code of Conduct Atferdskode INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OEN ORD FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR...4 2 HVA STYRER VÅR ATFERD...6 2 3 3 PERSONERS ATFERD... 10 4 FORRETNINGENS ATFERD...14 5 SIKRING AV BEDRIFTENS TILGANGER...

Detaljer

Norges forskningsråd 29.1.2015 Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI). Mal for konsortieavtale

Norges forskningsråd 29.1.2015 Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI). Mal for konsortieavtale Norges forskningsråd 29.1.2015 Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI). Mal for konsortieavtale Mal for konsortieavtaler mellom deltakere i SFI-konsortier er et innspill fra Forskningsrådet til hvordan

Detaljer

NMFs Etiske Regler Innledning

NMFs Etiske Regler Innledning NMFs Etiske Regler Innledning Effektiv kommunikasjon mellom leverandører og forbrukere av varer og tjenester i enhver forstand er av avgjørende betydning for ethvert moderne samfunn. Økende grad av internasjonale

Detaljer

ETISK REGELVERK FORORD

ETISK REGELVERK FORORD ETISK REGELVERK FORORD Saipem-gruppen 1 er en industrigruppe engasjert i internasjonale aktiviteter, som i kraft av sin størrelse og graden av viktighet knyttet til selskapets aktiviteter spiller en betydelig

Detaljer

Elteco AS. Atferdskodeks

Elteco AS. Atferdskodeks Elteco AS Atferdskodeks Innledning Elteco er et teknikkhandelsselskap som tilfører både teknisk og økonomisk merverdi i kjeden mellom produsent og kunde. Selskapet konsentrer seg om nøye utvalgte markedsnisjer

Detaljer

Hovedavtale. mellom Spekter og LO v/lo Stat 2013-2015

Hovedavtale. mellom Spekter og LO v/lo Stat 2013-2015 Hovedavtale mellom Spekter og LO v/lo Stat 2013-2015 HOVEDAVTALE MELLOM ARBEIDSGIVERFORENINGEN Spekter OG LO v/lo Stat 1.1.2013 31.12.2015 3 4 PROTOKOLL Partssammensatt utvalg Samarbeid, integrering og

Detaljer

Forretningskodeks. Fokus på integritet

Forretningskodeks. Fokus på integritet Forretningskodeks Fokus på integritet Brev fra vår administrerende direktør Det rette valget gir ikke alltid den enkleste, raskeste eller den mest lønnsomme beslutningen, i alle fall ikke på kort sikt.

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV KONFLIKTER OG MOBBING I SØR-VARANGER KOMMUNE

SØR-VARANGER KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV KONFLIKTER OG MOBBING I SØR-VARANGER KOMMUNE SØR-VARANGER KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV KONFLIKTER OG MOBBING I SØR-VARANGER KOMMUNE Formålet med retningslinjene Definisjon av konflikt og mobbing Lover og avtaler Arbeidsmiljølovens forebyggende

Detaljer

Etiske retningslinjer. cgg.com

Etiske retningslinjer. cgg.com Etiske retningslinjer cgg.com Brev fra CEO Letter from the CEO Kjære kollega, Solide verdier utgjør grunnlaget for alle gode bestemmelser. Det er en uomtvistelig sannhet, og det er med utgangspunkt i

Detaljer

HOVEDAVTALE. av 2004 MELLOM ARBEIDSGIVERFORENINGEN NAVO SAMMENSLUTNINGEN AV AKADEMIKERORGANISASJONER I NAVO (SAN)

HOVEDAVTALE. av 2004 MELLOM ARBEIDSGIVERFORENINGEN NAVO SAMMENSLUTNINGEN AV AKADEMIKERORGANISASJONER I NAVO (SAN) 27. februar 2004 HOVEDAVTALE av 2004 MELLOM ARBEIDSGIVERFORENINGEN NAVO OG SAMMENSLUTNINGEN AV AKADEMIKERORGANISASJONER I NAVO (SAN) C:\Documents and Settings\wenlar\Lokale innstillinger\temporary Internet

Detaljer

Gjelder til 31.12.2015 Spekter

Gjelder til 31.12.2015 Spekter Til innholdsfortegnelse > Hovedavtale Gjelder til 31.12.2015 Spekter HOVEDAVTALE mellom ARBEIDSGIVERFORENINGEN SPEKTER og YS 1.1.2013 31.12.2015 Forord Denne Hovedavtalen er inngått mellom YS Spekter og

Detaljer

Verdien av integritet

Verdien av integritet 3330_SPC_COE_MAL_NOR_Layout 1 29/06/2012 16:27 Page 1 Verdien av integritet Retningslinjer for forretningsetikk 3330_SPC_COE_MAL_NOR_Layout 1 29/06/2012 16:27 Page 2 3330_SPC_COE_MAL_NOR_Layout 1 29/06/2012

Detaljer

VEILEDNING Etisk praksis

VEILEDNING Etisk praksis VEILEDNING Etisk praksis ET KREVENDE ETISK ENGASJEMENT 4 FELLES PRAKSIS PÅ ALLE NIVÅER 6 HVORDAN KOMMUNISERE OM ET ETISK PROBLEM? 14 SENTRALE HOLDEPUNKTER FOR ETIKK I DAGLIGLIVET 18 Et krevende etisk

Detaljer

Oppdrag som gjelder forenklet revisorkontroll av regnskaper

Oppdrag som gjelder forenklet revisorkontroll av regnskaper IFAC Board ISRE 2400 September 2013 Internasjonal standard for forenklet revisorkontroll 2400 (revidert) Oppdrag som gjelder forenklet revisorkontroll av regnskaper Dette dokumentet er utarbeidet og godkjent

Detaljer

Hovedavtalen mellom Spekter og Unio

Hovedavtalen mellom Spekter og Unio Hovedavtalen mellom Spekter og Unio og avtale om forhandlingssystem i overenskomstområde Helseforetak Avtalene gjelder fra 01.01.2013 til 31.12.2016 1 2 FORORD Unio inngikk ny hovedavtale med Arbeidsgiverforeningen

Detaljer

BARNE, LIKESTILLINGS OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET - 2010. Fosterhjemsavtalen

BARNE, LIKESTILLINGS OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET - 2010. Fosterhjemsavtalen BARNE, LIKESTILLINGS OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET - 2010 Fosterhjemsavtalen Utarbeidet i samarbeid med Kommunenes Interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS) og Norsk Fosterhjemsforening Avtalen regulerer

Detaljer

Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011. Kontrakt og kontraktsbestemmelser

Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011. Kontrakt og kontraktsbestemmelser Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011 Kontrakt og kontraktsbestemmelser Innhold 1 Kontraktsperiode... 3 2 Partenes representanter... 3 3 Kontraktsdokumentene og rangordning... 3 4 Tvister...

Detaljer

Etiske retningslinjer Måten vi jobber på 3. utgave

Etiske retningslinjer Måten vi jobber på 3. utgave Etiske retningslinjer Måten vi jobber på 3. utgave ETIKKENS SKJØNNHET - SKJØNNHETENS ETIKK INNHOLD 3 THE L ORÉAL SPIRIT 4 Forord av Jean-Paul AGON av Emmanuel LULIN 5 av ledergruppen 6 Hvem gjelder retningslinjene

Detaljer

Verdien av integritet. Retningslinjer for forretningsetikk

Verdien av integritet. Retningslinjer for forretningsetikk Verdien av integritet Retningslinjer for forretningsetikk Konsernsjefens budskap... 02 Overholdelse av våre verdier... 04 Arbeid med våre retningslinjer... 08 Våre ansvarsområder... 12 Få hjelp og råd,

Detaljer

Forretningsoppførsel STANDARDER & RETNINGSLINJER. 1 Standarder og Retningslinjer

Forretningsoppførsel STANDARDER & RETNINGSLINJER. 1 Standarder og Retningslinjer Forretningsoppførsel STANDARDER & RETNINGSLINJER 1 Noen ord om forretningsoppførsel... Som vår bransjens globale leder, har Sun Chemical knyttet seg til et etablert verdisystem. En av de mest verdsatte

Detaljer

Norm for informasjonssikkerhet www.normen.no. Personvernombud. Sikkerhetsleder/ sikkerhetskoordinator Virksomhetens leder/ledelse Forskningsansvarlig

Norm for informasjonssikkerhet www.normen.no. Personvernombud. Sikkerhetsleder/ sikkerhetskoordinator Virksomhetens leder/ledelse Forskningsansvarlig Utgitt med støtte av: Norm for informasjonssikkerhet www.normen.no Personvernombud Støttedokument Faktaark nr. 35 Versjon: 2.1 Dato: 15.12.2010 Målgruppe Dette faktaarket er spesielt relevant for: Ansvar

Detaljer

Regler for god opptreden. Compass Group PLC. Februar 2011

Regler for god opptreden. Compass Group PLC. Februar 2011 Regler for god opptreden Compass Group PLC Februar 2011 INNHOLD Introduksjon Melding fra Richard Cousins 3 Regler for god opptreden 4 Få hjelp og råd 5 Speak Up 6 Visjoner og verdier 7 Compass-metoden

Detaljer

Valeo Etiske retningslinjer

Valeo Etiske retningslinjer Valeo Etiske retningslinjer Innhold 1. INNLEDNING TIL RETNINGSLINJENE 1.1 En integritetskultur 1.2 Hvem retningslinjene gjelder for 06 07 08 2. INTEGRITET vis-à-vis VÅRE FOLK OG VÅRE OMGIVELSER 2.1 Sikkerhet

Detaljer

FNs konvensjon om avskaffelse av alle former for rasediskriminering

FNs konvensjon om avskaffelse av alle former for rasediskriminering FNs konvensjon om avskaffelse av alle former for rasediskriminering Innledning De stater som er parter til denne konvensjon som tar i betraktning at De Forente Nasjoners Nasjoners Pakt bygger på prinsippene

Detaljer

Code of Conduct for PostNord

Code of Conduct for PostNord Code of Conduct for PostNord FOTO: GAB PHOTOGRAPHY PostNord eies av den danske og svenske stat. Konsernet styres av gjeldende lovverk, konsesjonsvilkår, statenes eierskapspolitikk og målene som fastsettes

Detaljer

ETIKKERKLÆRING. GDF SUEZ Etikkerklæring 1

ETIKKERKLÆRING. GDF SUEZ Etikkerklæring 1 ETIKKERKLÆRING GDF SUEZ Etikkerklæring 1 Forord av Gérard Mestrallet 4 ETISKE PRINSIPPER OG KRETSEN AV DELTAKERE Fundamentale prinsipper 8 En krevende etisk utfordring 12 STYRING ETTER ETISKE REGLER Anvendelsesområde

Detaljer

1 Parter Dette er en avtale om levering av en Inn på tunet-tjeneste, inngått mellom:

1 Parter Dette er en avtale om levering av en Inn på tunet-tjeneste, inngått mellom: 1 Parter Dette er en avtale om levering av en Inn på tunet-tjeneste, inngått mellom: gårdbruker/foretak (heretter kalt tilbyder) og Kongsberg kommune (heretter kalt kjøper) 2 Avtalens formål Formålet med

Detaljer

Globale retningslinjer for god opptreden

Globale retningslinjer for god opptreden Globale retningslinjer for god opptreden Ethics Line www.rolls-royce.com/ethicsline Du kan når som helst stille spørsmål eller komme med bekymringsmeldinger ved å bruke Rolls Royce Ethics Line. Budskap

Detaljer

Retningslinjer for etikk og samfunnsansvar

Retningslinjer for etikk og samfunnsansvar Retningslinjer for etikk Innhold 1 Innledning...2 2 Generelt...2 3 Personlig ansvar og integritet...2 4 Banken og samfunnet...2 5 Banken/bankens ansatte og kundene/leverandørene...3 5.1 Banken og kundene/leverandørene...3

Detaljer