Integrering av Hålogalandssykehuset HF i Universitetssykehuset Nord-Norge HF fra Nye UNN HF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Integrering av Hålogalandssykehuset HF i Universitetssykehuset Nord-Norge HF fra 01.01.07 Nye UNN HF"

Transkript

1 Fagforeninger i HHF, ved Foretakstillitsvalgte HHF Hovedverneombud HHF Narvik/Harstad Direktøren UNN, Knut Schrøder v/ Sekretær Anne Regine Lager Helse Nord v/lars Vorland Styret UNN HF via Trine Magnus Integrering av Hålogalandssykehuset HF i Universitetssykehuset Nord-Norge HF fra Nye UNN HF HØRINGSSVAR FRA FAGFORENINGENE I HHF Viser til høringsutkast til ny organisasjonsplan i nye UNN ved Direktør i UNN Knut Schrøder, datert med høringsfrist Nedenfor følger fagforeningenes uttalelser. Sammendrag Fagforeningene stiller seg kritisk til prosessen i forkant av høringsutkastet. Vi kan ikke se noen fordeler med den foreslåtte organisasjonsmodellen, men derimot mange ulemper. Vi vil henstille på det sterkeste om at dagens struktur beholdes i størst mulig grad, som skissert nedenfor, og at man basert på erfaringene innad i nye UNN senere vurderer om dette er den beste løsningen. Det er i dag et svært godt samarbeid mellom de somatiske avdelinger i Harstad, Narvik og ved UNN. Vi kan ikke se at en videreføring av dette gode samarbeidet vil være til hinder for god faglig utvikling eller nye innovative løsninger mellom eller i avdelingene. Prosess og medvirkning Vi stiller oss kritisk til at direktøren ved UNN har kommet fram til en organisasjonsmodell tildels uten dialog med lokale avdelingsledere og uten involvering av de tillitsvalgte i prosessen. Denne prosessen har etter vår mening ikke fulgt Hovedavtalen og AML ift reel medvirkning. Planleggingen av ny organisering i nye UNN ble tatt ut av mandatet i delprosjekt somatikk og medisinsk service midt i deres arbeid. Det var da allerede gjort endel arbeid, bl.a møte arrangert av de titillitsvalgte i gruppa med de hovedtillitsvalgte ved alle 3 sykehus. Bortsett fra en som var i tvil, var det bred enighet om at den beste plasseringen i organisasjonskartet for de store avdelingene ved Harstad og Narvik ville være ved siden av de andre avdelingene i samme fagområde ved UNN med egne avdelingeledere. Synspunktene fra de tillitsvalgte er ikke kommet frem eller hensyntatt da spørsmålet om organisering ble tatt ut av mandatet i Hålogalandsprosjektet. 1

2 Styrevedtaket Dagens styre for UNN har vedtatt at det skal være gjennomgående faglig ledelse for nye UNN. Slik direktøren ved UNN og ledelsen Hålogalandprosjektet har tolket dette har styret for UNN vedtatt at det ikke skal være stedlige ledere i Harstad og Narvik, dagens HHF. Denne tolkningen er i strid med klart uttykte anbefalinger fra ansatte og ledere i HHF. For NLSH ble det gjort endringer i styret i forbindelse med sammenslåingen med Stokmarknes slik at det nye styret skulle gjenspeile hele det nye foretaket. Det er uklart om slik utskiftning vil skje i styret for nye UNN. Vi er overbevist om at representasjon fra HHFområdet ville ha hatt innvirkning på vedtaket. Forslaget til organsiering: Høringsutkastet fra UNN anbefaler en ny felles organisasjon for å gi et bedret tilbud til befolkningen, samt sikre en god og nødvendig faglig utvikling av lokalsykehusfunksjonene i både Tromsø, Harstad og Narvik. Vi mener organiseringen som er foreslått i høringsutkastet ikke er til beste for disse formål. Det vil tvert i mot gi en mer tungrodd organisasjon med unaturlige faglige oppslittinger og kombinasjoner. Dersom ledelsen mener at tillegg av 4-6 nye avdelinger til dagens ca 60 totalt ( hvorav 32 somatiske) gir for mange avdelinger, kan et mer naturlig alternativ være å slå sammen noen av de mindre avdelingene ved UNN. Sammenlignet med sengepostavdelingene ved UNN er de medisinske og kirurgiske avdelingene ved Harstad og Narvik relativt store. Disse skal i følge høringsnotatet drives med en stedlig administrator som ikke har direkte beslutningsmyndighet, men må gå gjennom en avd.leder ved UNN. Dette vil gjøre dagens gode samarbeid med UNN vanskeligere og ikke bedre, særlig fordi de generelle avdelingene i Harstad og Narvik i dag samarbeider i stor utstrekning med mange av de spesialiserte i avdelingene ved UNN. Å skille ut en liten ortopedisk post som i dag er integrert i kir.avd i Harstad og Narvik vil vanskeliggjøre samarbeidet innad i disse kirugiske avdelingene. Disse har i dag, etter omorganisering for å effektivisere, utstrakt samarbeid mtp, senger, poliklinikkressurser, sykepleieressurser og leger innenfor alle disipliner innenfor kirurgien. Det er akkurat det bredbasert tverrfaglige samarbeidet og satsingen på breddekompetanse hos den enkelte lege som kjennetegner et robust lokalsykehus og som gjør det i stand til å løse de sammensatte problemstillinger i den lokale befolkning på en fornuftig og god måte. En oppsplitting eller fokusering faglig for disse avdelingene vil være i strid med legeforeningens anbefaling om satsing på breddekompetanse og vil være i strid med sentrale føringer mtp styrking av lokalsykehusene. I høringsutkastet hevder direktøren at det ikke vil være naturlig eller hensiktsmessig å slå sammen noen av DPSene i området. Likevel mener direktøren at å bevare dagens organisasjonsstruktur for de somatiske avdelingene i Harstad og Narvik vil være lite innovativ. Og at den vil innebære betydelig risiko for status quo også i den faglige virksomheten. Og en fare for at aktiviteten i Harstad og Narvik ikke vil bli reelt integrerte på den måten som er nødvendig for å skape et forpliktende og nyskapende faglig samarbeid. 2

3 Sammenhengen i disse utsagn kan være vanskelig å se. DPSene er relativt like i faglig innhold og utforming. De store somatiske avdelingene ved lokalsykehusene har et bredt sammensatt faglig utgangspunkt. Det finnes ingen tilsvarende avdelinger ved UNN, som er organisert i mindre og mer spesialiserte avdelinger. DPS Etter vår mening er det fornuftig å beholde strukturen innenfor DPSene frem til evt en utredning ville vise økonomisk og/eller faglige gevinster av sammenslåing. Medisinsk service For medisinsk service gjelder mye av det samme som for de store somatiske avdelinger. Labog rtg-tjenestene er organisert i generelle avdelinger med bredt tilbud. Som ikke uten videre kan samorganiseres med avdelinger på UNN. Somatiske avdelinger Det er i dag et svært godt samarbeid mellom de somatiske avdelinger i Harstad, Narvik og ved UNN. Vi kan ikke se at en videreføring av dette gode samarbeidet vil være til hinder for god faglig utvikling eller nye innovative løsninger mellom eller i avdelingene. Vi kan ikke se at det er lagt frem reelle argumenter for å omgjøre den stedlige avdelingsleder ved avdelingene i Harstad og Narvik til seksjonsledere. Heller ikke for at disse breddekompetansebaserte avdelingene skal innlemmes i avdelinger som har et annet faglig fokus. Vi kan se mange vektige argumenter mot en slik organisering. 1) Breddekompetansen vil lide. De breddekompetente avdelingene ved lokalsykehusene har pasienter med sammensatte lidelser. Samarbeider med spisskompetente spesialister fra forskjellige avdelinger. Det vil være til hinder for utviklingen av bredde-kompetansen dersom avdelingen er organisert i en spisskompetent avdeling. 2) Det blir lang vei til beslutningene. Både geografisk, tjenestevei og faglig. Dette er til hinder for en effektiv drift og god faglig utvikling. 3) Det er liten forståelse i organisasjonen for en slik organisering. Ansatte og ledelse i Harstad og Narvik, og for en stor del ved UNN, har liten forståelse for en slik organisering og mener den ikke er til det beste for ansatte og pasienter. 4) Direktøren forslag til organisering lager store endringer som ikke er nødvendig. Dette i tillegg til mange omstillinger som de tre sykehusene gjennomfører i dag. 5) Faglig gjennomgående ledelse lar seg vel så godt gjennomføre ved organisering av de store somatiske avdelinger på siden av de allerede eksisterende avdelingene ved UNN innefor samme fagområde. Slik er man sikret at den faglige gjennomgåelsen rekker helt frem til den aktuelle avdelingen. 6) Det synes svært unaturlig at enkelte avdelinger med få senger f.eks nyremedisin (11) og gastromedisin (12) bevares som enkeltavdelinger, mens medisinskavdeling Harstad (40) og medisinsk avd Narvik (26) skal inn i dagens med.b ved UNN som fra før har 39 senger. Dette blir en svært stor og kompleks avdeling. Det synes uheldig i seg selv og passer heller ikke med at..dagens organisatoriske fundament og organisasjonsplan 3

4 for UNN i all hovedsak skal legges til grunn. Ved UNN er avdelingene det i sin tid delt i mindre avdelinger, da det viste seg vanskelig å gjøre de store avdelingene effektive og funksjonelle. 7) Av prinsippene for virksomhetsoverdragelse følger at det skal drøftes med de ansatte så tidlig som mulig. Vedtaket om faglig gjennomgående ledelse er ikke drøftet, men viser seg pga fortolkningen å få store konsekvenser for de ansatte. Divisjonsledelse: Å ta vekk divisjonsledelse i Narvik og Harstad vil føre til svekkelse av det godt fungerende tverrfaglige samarbeidet innad ved disse lokalsykehusene. Den samordnende funksjonen og muligheten for å utnytte den lokale oversikten til synergieffekter innad i sykehusene vil på sikt føre til redusert effektivitet og økte okonomiske utgifter. Å fjerne ledelsen lokalt fra er særlig uheldig, da den lokalkunnskap og kjennskap til sykehusets nære historie er svært viktig i en slik overgangsfase. Det vil effektivt åpne for mange unødvendige omganger med frustrasjon og uro pga saker som kunne vært løst på ledelsesnivå vha kunnskap om lokale forhold. En stedlig leder for det enkelte sykehus ville optimalisere samhandling både internt og eksternt. Konklusjon: Vi kan ikke se noen fordeler med en organisering som er foreslått i høringsutkastet, men derimot mange ulemper. Vi vil henstille på det sterkeste om at dagens struktur beholdes i størst mulig grad, som skissert nedenfor, og at man basert på erfaringene innad i nye UNN senere vurderer om dette er en god løsning. Med hilsen OF Den norske lægeforening, Richard Slubowski (s.) YLF Den norske lægeforening, Hanne Frøyshov (s.) NSF Norsk sykepleieforbund, Signy Strøm(s.) SAN Tove Svee (s.) KFO Kommunenes fellesorganisasjon (s.) Fagforbundet - Rita Vestgård (s.) Biblotekarforbundet Jan Frode Kjensli (s.) Hovedverneombud HHF, Tore Ovesen (s.) Vedlegg Forslag til organsisajonskart for somatiske avdelinger og medisinsk service avdelinger 4

5 Forslag til organisasjonskart for medisinske og kirurgiske avdelinger. (Skisse med enkelte medisinske avdelinger som eksempel) Sjef kliniske avd (SKA) Medisinsk avdeling Harstad Medisinsk avdeling Narvik Nyremedisinsk avdeling Tromsø Gastromedisinsk avdeling Tromsø Medisin B Tromsø Geriatrisk avdeling Tromsø OSV 5

6 Alternativt forslag til organisasjonskart for medisinske og kirurgiske avdelinger: (Skisse med enkelte avdelinger som eksempel) SKA OSV Kirurgisk klinikk Medisinsk klinikk Kirurginsk avdeling Harstad Medisinsk avdeling Harstad Kirurgisk avdeling Narvik Medisinsk avdeling Narvik Gastrokirurgisk avdeling Tromsø OSV Nyremedisinsk avdeling Tromsø OSV Forslag til organisasjonskart for medisinske serviceavdelinger: Sjef medisinske service avd (SMS) Lab Harstad Lab Narvik Lab Tromsø 6

7 Saksbehandler: Edvard Andreassen, tlf Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: DRØFTINGSPROTOKOLL DRØFTINGER IHHT HOVEDAVTALEN - MELLOM KONSERNTILLITSVALGTE LO-STAT, UNIO, YS, AKADEMIKERNE OG SAN PÅ ARBEIDSTAKERSIDEN OG HELSE NORD RHF PÅ ARBEIDSGIVERSIDEN DEN 5. DESEMBER 2006 I BODØ Tilstede fra arbeidstakersiden: Kari B Sandnes LO-Stat (pr telefon) Odd Oskarsen YS (pr telefon) Stig-Arild Stenersen Akademikerne Janne Hole SAN Forfall: Kirsti Jacobsen UNIO Tilstede fra arbeidsgiversiden: Trude Grønlund (Hålogalandsprosjektet) Kristian I Fanghol (Hålogalandsprosjektet delprosjekt slagrehabilitering) Åshild J. Nordnes Edvard Andreassen Anita Eriksen Møtet ble satt kl AGENDA: Prosjekt Hålogaland, overføring av enhetene Narvik og Harstad til Universitetssykehuset Nord-Norge HF o Innstilling fra delprosjektgruppene o Styringsgruppas vedtak o Styresak - RHF Delprosjekt psykisk helsevern Trude Grønlund redegjorde for prosjektgruppas innstilling og styringsgruppas anbefalinger, samt kort fra innkomne høringsuttalelser. Det var også omdelt referat fra HHF sitt orienteringsmøte med tillitsvalgte den Delprosjektets innstilling ble tatt opp til drøfting. Innspill fra KTV: Forslag til vedtak bør ha et tidskrav ift. UNN sin overtakelse av pasienter Alternativt: Siden det ikke er økonomi i Helse Nord til å finansiere en opptrapping ved UNN for å ivareta disse pasientene bør denne realismen synliggjøres; Må det framkomme av vedtak at NLSH skal behandle disse pasientene inntil videre. Postadresse: Besøksadr.: Telefon: Telefax: Helse Nord RHF Sjøgata Epost: 8038 BODØ Organisasjonsnummer:

8 Helse Nord RHF tar med KTV s innspill om tidsperspektiv i saksfremlegget til styret Delprosjekt somatikk Trude Grønlund redegjorde for prosjektgruppas innstilling og styringsgruppas anbefalinger, samt kort fra innkomne høringsuttalelser. Tre tillitsvalgte fra HHF har deltatt i prosjektgruppa og har således påvirket gruppas innstilling. Det var også omdelt referat fra HHF sitt orienteringsmøte med tillitsvalgte den Delprosjektets innstilling ble tatt opp til drøfting: Innpill fra KTV: Innvendinger til delprosjektets prosess særlig tidsrammen Prosess skal evalueres ihht til tidligere beslutning i medbestemmelsesmøtet. Innspill fra KTV til prosess anbefales tatt inn i denne evalueringen. Forøvrig framkommer de skriftlige innvendingene som er mottatt mhp prosess i saken eller vedlagte høringsuttalelser. KTV foreslår et dialogmøte med Helse Nord for deltagende tillitsvalgte i prosjektet som en innledning i evalueringen Det er poengtert at arbeidstakerrepresentantene i styringsgruppa utgjorde mindretallet og sånn sett ikke stiller seg bak styringsgruppens innstillling Hotellsenger føde/barsel KTV reiste spørsmål om utnyttelse av personalet ved deling i to adskilte avdelinger Det er ikke snakk om fysisk flytting av sengene men omgjøring av sengeplassene der de er. Til forslag til vedtak: 1. Sykehusene i Harstad og Narvik skal videreutvikle og styrke tilbudet til prioriterte grupper pasienter; eldre med sammensatte lidelser, kronisk syke og pasienter med psykiske lidelser og rusproblemer. Generell kirurgisk og indremedisinsk akuttberedskap skal opprettholdes ved begge lokalsykehusene. KTV hadde ingen innspill til vedtakspunktet 2. Den spesialiserte akuttberedskapen innen ortopedi (spesialisert bakvakt) skal ivaretas av sykehusene i Harstad og Tromsø. Det ortopediske og generell-kirurgiske fagmiljøet ved nye UNN må samarbeide slik at enkle ortopediske skader fortsatt kan behandles i Narvik og slik at mer alvorlige skader blir stabilisert før transport og endelig behandling i Harstad eller Tromsø. KTV stiller seg bak at omfattende ortopediske tilfeller kan behandles i Harstad/UNN etter stabilisering i Narvik før transport. For enklere tilfeller eller der tidsfaktoren har en betydning bør det finnes lokale løsninger. Premissene for dette er ikke tilstrekkelig utredet i delprosjektrapporten. 2

9 KTV-YS la til grunn at pasienttransport til Harstad/UNN i seg selv ga et for dårlig pasienttilbud. Det er videre en mangel at type stillinger som blir berørt og prosess for omstilling av ansatte ikke er beskrevet. 3. Den elektive virksomheten innen døgnbehandling for ØNH-sykdommer flyttes til Harstad. Dagkirurgisk virksomhet foreslås opprettholdt i Narvik i regi av helseforetaket KTV mener det er vanskelig å konsekvensvurdere dette fullt ut gjennom prosjektet. Konsekvensvurdering og beslutning bør tas i linjen. 4. Kirurgiske senger reduseres med totalt 10 senger i Harstad og Narvik for å legge til rette for økt dagkirurgisk virksomhet og det opprettes 5 hotellsenger ved hver av fødeavdelingene. KTV mener at vedtaket er for konkret ift. måltall sett i forhold til hvor grundig prosjektet har fått utredet problemstillingen. 5. Antall årsverk ved de kirurgiske sengepostene i Narvik og Harstad reduseres med 34. KTV mener at vedtaket er for konkret ift. måltall sett i forhold til hvor grundig prosjektet har fått utredet problemstillingen. 6. Universitetssykehuset Nord-Norge HF anbefales å si opp lokale avtaler om privatpraksis i lokalsykehusenes lokaler. KTV hadde ingen innspill Delprosjekt slagrehabilitering Kristian Iversen Fanghold redegjorde for prosjektgruppas innstilling, prosjektledelsens alternative innstilling, styringsgruppas anbefalinger, samt kort fra innkomne høringsuttalelser. Det var også omdelt referat fra HHF sitt orienteringsmøte med tillitsvalgte den Det ble orientert fra møte mellom Lødingen kommune og Helse Nord. Helse Nord RHF har konkludert med at enheten skal drives videre frem til investeringene ved Nlsh er gjennomført i Det skal opprettes et samarbeidsprosjekt med Lødingen kommune om videre drift og omstilling av virksomheten. Delprosjektets innstilling og Helse Nord RHF sin konklusjon ble tatt opp til drøfting: Innpill fra KTV: KTV stiller seg bak Helse Nord RHF sin kloke håndtering og konklusjon i saken. Åshild Nordnes Helse Nord RHF 3

10 Ensidig protokolltilføres fra KTV: De konserntillitsvalgte i Helse Nord RHF har følgende protokolltilførsler etter drøftingsmøte som ble gjennomført 5.desember 2006: Delprosjekt psykisk helsevern: De konserntillitsvalgte i Helse Nord RHF stiller seg bak delprosjektgruppas rapport og styringsgruppens anbefaling. Imidlertid er vi av den oppfatning at administrerende direktørs forslag til vedtak i punkt 1 og 2 ikke tar inn over seg den realitet at UNN HF, på grunn av de investeringsutfordringer Helse Nord står overfor, ikke på mange år enda vil være i stand til å realisere nødvendig kapasitetsøkning innen verken voksenpsykiatri eller barne- og ungdomspsykiatri slik at de kan ivareta sine sentralsykehusfunksjoner for pasienter i Ofoten. Det er derfor mer riktig å si at sentralsykehusfunksjonene til disse pasientgruppene i Ofoten må i framtida fortsatt ivaretas av Nordlandssykehuset HF, inntil UNN HF eventuelt har fått gjennomført nødvendig kapasitetsutvidelse. Delprosjekt somatikk og medisinsk service De konserntillitsvalgte i Helse Nord RHF (KTV) er kritisk til gjennomføringen av delprosjekt somatikk og medisinsk service. Kritikken omfatter følgende: Prosess: Delprosjektet har vært preget av mye intern uro, blant annet fordi det har vært uenighet og usikkerhet rundt datagrunnlaget. Da den sentrale prosjektledelse innså at delprosjektet ville få problemer med å levere en fullstendig rapport innen de gitte tidsfrister valgte de å endre på delprosjektets mandat, i stedet for å be styret om mer tid. Dette nye mandatet ble ikke diskutert med styret eller drøftet med de ansatte. Det nye mandatet omfattet kun å se på sykehusene i Harstad og Narvik, og ikke hele nye UNN og eventuelle synergier det er mulig å hente ut av en slik sammenslåing. Medbestemmelse/tillitsvalgte i delprosjektet: Ledelsen på UNN og rest Hålogaland har ikke ivaretatt sitt ansvar som arbeidsgiver ved at de ansatte ikke har fått nødvendig løpende informasjon om prosjektet og dialog med de ansatte underveis har vært fraværende. De tillitsvalgte i delprosjektgruppa er svært kritiske til måten de er behandlet på. De føler seg trakassert av den sentrale prosjektledelse i forbindelse uenighet rundt avslutningen av delprosjektrapporten der de blant annet ble nektet å legge ved et addendum til rapporten. De tillitsvalgte har beskrevet dette i et eget brev til Helse Nord. De KTV foreslår at Helse Nord, som et ledd i evalueringen av Hålogalandsprosjektet, tar initiativ til et møte mellom de tillitsvalgte som deltok i delprosjektene og ledelsen i Helse Nord, for å diskutere de erfaringer som er gjort i gjennomføringen av dette prosjektet. Konklusjon: Rapporten fra delprosjekt somatikk og medisinsk service lider under usikkerheten og uenigheten rundt datagrunnlaget og at nye UNN som helhet ikke omfattes av rapporten. Det er derfor ikke mulig å synliggjøre konsekvenser av administrerende direktørs forslag til vedtak, i vedtakspunkt 2, 3, 4 og 5, for tjenestetilbudet til befolkningen, arbeidsforholdene til de ansatte og de økonomiske konsekvensene av at man får en endring av pasientstrømmene. Videre synliggjøres ingen synergieffekter, noe vi KTV oppfatter var en viktig målsetting for prosjektet. 4

11 De KTV mener avslutningsvis at prosjektet burde komme med forslag til tiltak av mer overordnet karakter og at identifisering av eventuelt overtallige må gjøres i linjen etter at nødvendige omstillinger og tilrettelegginger er gjennomført. YS ønsker i tillegg følgende formulering protokollert: Hva gjelder forslag til vedtaks pkt.2 i sak somatikk og medisinsk service reagerer YS på at ordlyden i punktet forsøker å dekke over realitetene i saken. YS av den oppfatning at transport til andre sykehus istedenfor til sitt nærsykehus, innebærer et forverret tilbud for denne type pasienter. YS er av den klare oppfatning at Helse Nord i større utstrekning bør fortelle sannheten om konsekvensene av vedtakene, enn å gjøre forsøk på å dekke over de reelle fakta ved å benytte andre ord, uttrykk eller formuleringer. Delprosjekt slagrehabilitering Lødingen: De konserntillitsvalgte i Helse Nord RHF stiller seg bak administrerende direktørs kloke håndtering av de utfordringer vi står overfor ved slagrehabiliteringsenheten i Lødingen. Kari B Sandnes LO-Stat Kirsti Jacobsen UNIO Odd Oskarsen YS Stig-Arild Stenersen Akademikerne (sign) Janne Hole SAN 5

12 Åpent brev til: Helse Nord RHF v/styret Høgskolen i Narvik Lodve Langes gate 2 Postboks Narvik Prosjekt Sykehushaugen i Narvik må prioriteres! Prosjekt Sykehushaugen i Narvik må prioriteres nå. Det vil være et selvskudd dersom krefter aktivt bygger ned et helsetilbud i en region som er i starten av en vekstperiode. Veksten er særlig basert på flere arbeidsplasser innen transport og teknologi og delvis som følge av Regjerningens aktive Nordområdestrategi. Nasjonal støtte til en transportkorridor mellom Kina og USA, via Narvik var ett av regjeringens konkrete punkter da Stortingsmeldingen om nordområdestrategien ble presentert 1. desember i Tromsø. Samme dag ble Prosjekt Sykehushaugen presentert for en rekke politikere, ledere i næringslivet og representanter fra Høgskolen i Narvik. Gjennomføring av Prosjekt Sykehushaugen vil bedre forholdene for pasientene og ansatte, øke mulighetene for inntjening av sykehustjenester, bedre forholdene for utdanning av sykepleiestudenter og føre til enklere rekruttering av kompetanse. Narvik er i medvind, og vi har stor tro på fremtiden. Konkrete eksempler er Scancell med 170 arbeidsplasser, Heatwork i sterk vekst, NEW-korridoren i nordområdemeldingen og LKAB investerer 800 mill kr. Vi trenger derfor en realisering av Prosjekt Sykehushaugen. Vi håper Helse Nord benytter anledningen til å gi Narvikregionen den stabilitet og den arbeidsro som kreves for å få fart på de planer som allerede er lagt. Regjeringens Nordområdestrategi gir sterke signaler om satsing på Narvik som knutepunkt for transport- og teknologisenter i nord, og dette må tas seriøst på alle felt og i alle kanaler. Mange beslutningstakere vil vurdere å legge virksomheten sin til Narvik de nærmeste årene. Nord-Norge kan miste vekstmuligheter fordi interessenter vil vurdere det som negativt å ikke ha et godt sykehustilbud i regionen. Finnes det noe positivt alternativ til Prosjekt Sykehushaugen? Konsekvenser av å ikke modernisere sykehuset ser ut til å være en vei for nedbygging av sykehuset, med fare for negative ringvirkninger langt utover at befolkningen her ikke vil få ivaretatt sine behov for helsetjenester. Blant annet for gjennomføring av Nordområdesatsingen. Høgskolen i Narvik har stor interesse av at sykehuset blir oppgradert. Vi har hatt flere tilsettinger i staben det siste året, og mange av disse har flyttet til Narvik. Institutt for helse og sykepleievitenskap har også hatt en rekke ansettelser i samme periode, og et moderne sykehus vil gjøre rekrutteringsprosesser enklere. Dette gjelder både for institutt og høgskolen generelt, i tillegg gjelder det også de fleste andre som skal etablere seg i vår region. Vi trenger gode tilbud for å være et attraktivt tilflyttingssted. Telefon Telefaks

13 2 Ett lite tankekors tilslutt. I rapporten som omhandler funksjonsfordeling i UNN står det at pleiefaktoren i Narvik ved kirurgisk avdeling er lavere enn i Harstad og i Tromsø, og ved medisinsk avdeling er den lavere enn i Tromsø. De ansatte ved sykehuset i Narvik klarer likevel å ha en relativt sett større produksjon, og mest sannsynlig henger dette sammen med en fabelaktig innsats og en stor lojalitet til sykehuset og til befolkningen i Narvik og omegn. Vi ber Helse Nord tilgodese slik innsats med moderne fasiliteter. Høgskolen i Narvik ber styret i Helse-Nord prioritere Prosjekt Sykehushaugen i styremøte Med vennlig hilsen Edel Storelvmo Rektor Høgskolen i Narvik Sverre Mogstad Direktør Høgskolen i Narvik Åse Berit Vrenne Instituttleder Institutt for helse- og sykepleievitenskap Høgskolen i Narvik Kopi sendes: Helseminister Sylvia Brustad Helse- og omsorgskomiteen Stortinget Nordland Fylkeskommune Troms Fylkeskommune Finnmark Fylkeskommune Narvik kommune Futurum UNN Media

14 Saksbehandler: Edvard Andreassen, tlf Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: DRØFTINGSPROTOKOLL DRØFTINGER IHHT HOVEDAVTALEN - MELLOM KONSERNTILLITSVALGTE LO-STAT, UNIO, YS, AKADEMIKERNE OG SAN PÅ ARBEIDSTAKERSIDEN OG HELSE NORD RHF PÅ ARBEIDSGIVERSIDEN DEN 5. DESEMBER 2006 I BODØ Tilstede fra arbeidstakersiden: Kari B Sandnes LO-Stat (pr telefon) Odd Oskarsen YS (pr telefon) Stig-Arild Stenersen Akademikerne Janne Hole SAN Forfall: Kirsti Jacobsen UNIO Tilstede fra arbeidsgiversiden: Lars Vorland (pr telefon budsjett og investeringer) Jann-Georg Falch (pr telefon budsjett og investeringer) Tor Ingebrigtsen (pr telefon budsjett og investeringer) Tove Skjelvik (budsjett og investeringer) Åshild J. Nordnes Anita Eriksen Møtet ble satt kl Budsjett helsepolitisk bestilling og investeringsplan 2007 Åshild Nordnes viste til tidligere gjennomgang i forbindelse med forrige møte samt dokument utsendt torsdag Styresaken ble tatt opp til drøfting: Jann Georg Falch, Lars Vorland og Tor Ingebrigtsen svarte og kommenterte innspill fra KTV. Helsepolitisk bestilling og budsjett 2007 Partene beklager at det fremdeles er manglende samsvar mellom de helsepolitiske mål og den økonomiske rammen som stilles til rådighet av eier. KTV gir Helse Nord anerkjennelse for at de nå tar inn over seg at de omstillingsutfordringer vi står overfor i det inneværende år er så omfattende at det vil gå ut over det tjenestetilbudet vi skal levere befolkningen, arbeidsforholdene for de ansatte og de nødvendige investeringer vi må gjøre for å sikre et fullverdig tjenestetilbud til befolkningen i landsdelen også i fremtiden. Partene er av den oppfatning at dokumentet som ligger til grunn for helsepolitisk bestilling og budsjett 2007 i for liten grad tar inn over seg de økonomiske omstillingsutfordringer vi står overfor det kommende året. Resultatutviklingen i helseforetakene er fortsatt negativ til tross for nye tiltak som resultat av foretaksmøter gjennomført i september. Tekniske forhold som Postadresse: Besøksadr.: Telefon: Telefax: Helse Nord RHF Sjøgata Epost: 8038 BODØ Organisasjonsnummer:

15 redusert arbeidsgiveravgift og reduserte kostnader til pensjon har heller ikke bedret prognosen for I tillegg kommer de økonomiske utfordringer eier pålegger oss i Helseforetakene har til nå ikke klart å identifisere tiltak som tar inn over seg hele den omstillingsutfordringen vi står overfor. Det er i tillegg usikkerhet rundt de innsparingstiltakene de beskriver og det er ikke beskrevet hvilke konsekvenser disse innsparingene vil få for tjenestetilbudet og for de ansatte. Investeringsplan Helse Nord har gjennom sitt forslag til investeringsplan , lagt vekt på betydningen av å kunne foreta de nødvendige investeringer knyttet til bygningsmasse og utstyr for å kunne gi et likeverdig tjenestetilbud til befolkningen i Nord-Norge sammenlignet med de øvrige helseregioner. Det er helt avgjørende med en mer moderne og fleksibel bygningsmasse, for å kunne gjennomføre og få effekt av de organisatoriske endringer som vil komme i stadig større grad i tiden fremover. Det er derfor gledelig at Helse Nord vurderer grunnlaget for ulike investeringsstrategier som gir en raskere realisering av de investeringsutfordringer vi står overfor. Partene er imidlertid av den oppfatning at investeringsscenarier som presenteres, vil øke Helse Nords økonomiske omstillingsutfordringer. Åshild J. Nordnes Helse-Nord RHF Kari B Sandnes LO-Stat Kirsti Jacobsen UNIO Odd Oskarsen YS Stig-Arild Stenersen Akademikerne (sign) Janne Hole SAN 2

Møtedato: 18. april 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2017/2-27/012 Bodø,

Møtedato: 18. april 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2017/2-27/012 Bodø, Møtedato: 18. april 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2017/2-27/012 Bodø, 18.4.2017 Styresak 41-2017/2 Protokoller fra drøftingsmøte 18. april 2017 ad. sak om Nasjonal helse- og sykehusplan - akuttkirurgisk

Detaljer

Møtereferat. Agenda. Oppdateringer fra Trude

Møtereferat. Agenda. Oppdateringer fra Trude Møtereferat Sak: Sentral prosjektledelse Hålogalandsprosjektet Dato: 23.august 2006 Referent: Trud Berg Trude Grønlund, leder Fra sentral Inger Johanne Sivertsen prosjektledel Max jensen se: Elin Gullhav

Detaljer

PRESSEPROTOKOLL STYREMØTE 16. MARS 2005

PRESSEPROTOKOLL STYREMØTE 16. MARS 2005 Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 16. 3.2005 200400457-23 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: PRESSEPROTOKOLL STYREMØTE

Detaljer

Det ble vist til drøftingsnotatet, slik det ble sendt ut, den 21. oktober 2014. Saken ble tatt opp til drøfting.

Det ble vist til drøftingsnotatet, slik det ble sendt ut, den 21. oktober 2014. Saken ble tatt opp til drøfting. Drøftingsprotokoll Vår ref.: 2013/297-77/131 Referent/dir.tlf.: Karin Paulke, 75 51 29 36 Sted/Dato: Tromsø, 28.10.2014 Møtetype: Drøftingsmøte i henhold til AML kap. 6 og Hovedavtalens 30 m. v. mellom

Detaljer

STYREMØTE 1. JULI 2005

STYREMØTE 1. JULI 2005 Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 23.8.2005 200400457-66 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: PRESSEPROTOKOLL STYREMØTE

Detaljer

Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:

Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: Møtedato: 26. mars 2010 Arkivnr.: 2010/242-4/012 Saksbeh/tlf: diverse Dato: 12.3.2010 Styresak 43-2010 Referatsaker Vedlagt oversendes kopi av følgende dokumenter: 1. Brev av 17. februar 2010 fra Arbeidstilsynet

Detaljer

Nordlandssykehuset Vesterålen - salg av bygg for psykisk helsevern i Bø i Vesterålen til Bø kommune og Andøy kommune

Nordlandssykehuset Vesterålen - salg av bygg for psykisk helsevern i Bø i Vesterålen til Bø kommune og Andøy kommune Møtedato: 26. februar 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 75 51 29 00 Bodø, 13.2.2015 Styresak 16-2015 Nordlandssykehuset Vesterålen - salg av bygg for psykisk helsevern i Bø i Vesterålen

Detaljer

ANSVARSOMRÅDER FOR HELSEFORETAKENE

ANSVARSOMRÅDER FOR HELSEFORETAKENE Deres dato: Saksbehandler: Trond Elsbak, Tove Skjelvik og Kristian Iversen Fanghol Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 20.4.2005 200400327-32 011 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres referanse:

Detaljer

KOMMUNENE I NORD-NORGE OG HELSE NORD RHF

KOMMUNENE I NORD-NORGE OG HELSE NORD RHF Saksbehandler: Kristian I. Fanghol, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 9.9.2009 200900192-3 305 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 77-2009

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 007/

Styret ved Vestre Viken HF 007/ Saksfremlegg Mandat for strategiarbeidet i Vestre Viken HF Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 20.01.11 Ole Johan Kvan Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 007/2011 27.01.11

Detaljer

PRESSEPROTOKOLL STYREMØTE 12. DESEMBER 2007

PRESSEPROTOKOLL STYREMØTE 12. DESEMBER 2007 Saksbehandler: Kristian I. Fanghol, tlf. 75 51 29 11 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 12.12.2007 200700010-103 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: PRESSEPROTOKOLL

Detaljer

Ny felles organisasjons- og ledelsesstruktur i Helgelandssykehuset HF

Ny felles organisasjons- og ledelsesstruktur i Helgelandssykehuset HF Styresak 59/2013: Ny felles organisasjons- og ledelsesstruktur i Helgelandssykehuset HF Møtedato: 27.08.13 Møtested: Helgelandssykehuset Sandnessjøen, auditoriet Bakgrunn Det vises til styresak 50/2013

Detaljer

Styresak 25-2014 Høringsuttalelse Regional handlingsplan for geriatri i spesialisthelsetjenesten 2014-2017

Styresak 25-2014 Høringsuttalelse Regional handlingsplan for geriatri i spesialisthelsetjenesten 2014-2017 Direktøren Styresak 25-2014 Høringsuttalelse Regional handlingsplan for geriatri i spesialisthelsetjenesten 2014-2017 Saksbehandler: Anne Kristine Fagerheim Saksnr.: 2013/2428 Dato: 12.03.2014 Dokumenter

Detaljer

Evaluering Nordlandssykehuset HF sin organisasjonsmodell. Styremøte Nordlandssykehuset HF 20. februar 2014

Evaluering Nordlandssykehuset HF sin organisasjonsmodell. Styremøte Nordlandssykehuset HF 20. februar 2014 Evaluering Nordlandssykehuset HF sin organisasjonsmodell Styremøte Nordlandssykehuset HF 20. februar 2014 Bakgrunn og formål Evalueringen baserer seg på vurdering av måloppnåelse av kriteriene satt i styresak

Detaljer

Nasjonal helse- og sykehusplan - mandat for det videre arbeidet med styrets endelige vedtak

Nasjonal helse- og sykehusplan - mandat for det videre arbeidet med styrets endelige vedtak Møtedato: 18. - 19. mai 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Kristian Fanghol/Geir Tollåli Bodø, 13.5.2016 Styresak 60-2016 Nasjonal helse- og sykehusplan - mandat for det videre arbeidet med styrets

Detaljer

Protokoll fra møte i arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalg 6. april 2017

Protokoll fra møte i arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalg 6. april 2017 Møtedato: 18. april 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2017/2-27/012 Bodø, 7.4.2017 Styresak 41-2017/1 Protokoll fra møte i arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalg 6. april 2017 Kopi av protokollen

Detaljer

PRESSEPROTOKOLL STYREMØTE 13. DESEMBER 2005

PRESSEPROTOKOLL STYREMØTE 13. DESEMBER 2005 Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 13.12.2005 200400457-112 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: PRESSEPROTOKOLL STYREMØTE

Detaljer

SYKEHUS OMNIA PÅ GARDERMOEN

SYKEHUS OMNIA PÅ GARDERMOEN Saksbehandler: Tove Klæboe Nilsen, tlf. 75 51 29 14 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 15.6.2005 200300397-335 321 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 60-2005

Detaljer

Regional inntektsmodell somatikk, revisjon

Regional inntektsmodell somatikk, revisjon Møtedato: 22. mai 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 119 2010/729 Jan-Petter Monsen, 75 51 29 19 Bodø, 7.5.2013 Styresak 58-2013 Regional inntektsmodell somatikk, revisjon Formål Hovedformålet med

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested Hotell Scandic Tromsø

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested Hotell Scandic Tromsø MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested Hotell Scandic Tromsø : Dato: 23.06.2009 Tid: 0900 Faste medlemmer som møtte Navn Funksjon Merknad Jorhill Andreassen Leder

Detaljer

STYREMØTE 22. APRIL 2009 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

STYREMØTE 22. APRIL 2009 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 8.5.2009 200900005-29 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 37-2009 GODKJENNING

Detaljer

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 9.6.2006 200500133-23 119 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 9.6.2006 200500133-23 119 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Saksbehandler: Jann-Georg Falch/Tove Skjelvik, Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 9.6.2006 200500133-23 119 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 41-2006 NY

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 27/07: Helse Midt-Norge 2010 Framtidig organisering av akuttkirurgisk/ortopedisk tilbud

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 27/07: Helse Midt-Norge 2010 Framtidig organisering av akuttkirurgisk/ortopedisk tilbud HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 27/07: Helse Midt-Norge 2010 Framtidig organisering av akuttkirurgisk/ortopedisk tilbud Saken behandles i: Møtedato 16. februar 2007 Møtesaksnummer Styret i Helse Midt-Norge

Detaljer

PRESSEPROTOKOLL STYREMØTE 11. OKTOBER 2005 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

PRESSEPROTOKOLL STYREMØTE 11. OKTOBER 2005 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 11.10.2005 200400457-93 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: PRESSEPROTOKOLL STYREMØTE

Detaljer

Nasjonal helse- og sykehusplan oppfølging i Helse Nord

Nasjonal helse- og sykehusplan oppfølging i Helse Nord Nasjonal helse- og sykehusplan oppfølging i Helse Nord Helse i nord, der vi bor Tjenester nært der folk bor Selvforsynt med tjenester Planlegge på grunnlag av kunnskap om helsetilstand og fordeling til

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF

HELSE MIDT-NORGE RHF HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 48/12 Strategi 2020 Prosjekt: Fremtidig universitetssykehusfunksjon Saksbehandler Henrik Andreas Sandbu Ansvarlig Nils Hermann Eriksson direktør Saksmappe Dato for styremøte

Detaljer

STYRESAK BUDSJETT HELSE NORD IKT 2006

STYRESAK BUDSJETT HELSE NORD IKT 2006 Saksbehandler: Tove Skjelvik, tlf. 75 51 29 22 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 24.4.2006 200500155-25 045 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 31-2006 BUDSJETT

Detaljer

Styremøte i Helse Nord RHF. Linken Forskningsparken Møtesenter - Tromsø

Styremøte i Helse Nord RHF. Linken Forskningsparken Møtesenter - Tromsø Presseprotokoll Vår ref.: 2017/2-28/012 Referent/dir.tlf.: Karin Paulke, 906 88 713 Sted/Dato: Tromsø, 18.4.2017 Møtetype: Styremøte i Helse Nord RHF Møtedato: 18. april 2017 - kl. 11.30 Møtested: Linken

Detaljer

Styresak 08/2010: Oppdragsdokument 2010 Helgelandssykehuset HF

Styresak 08/2010: Oppdragsdokument 2010 Helgelandssykehuset HF Styresak 08/2010: Oppdragsdokument 2010 Helgelandssykehuset HF Møtedato: 01.03.10 Møtested: Mosjøen I saken fremlegges Helse Nords eierbestilling til helseforetaket, Oppdragsdokument 2010. Det ble overlevert

Detaljer

Endret organisering på klinikk og avdelingsnivå

Endret organisering på klinikk og avdelingsnivå Endret organisering på klinikk og avdelingsnivå Administrerende direktør Jan-Roger Olsen 9. februar 2016 Bakgrunn Fra mandatet: "Den økonomiske situasjonen for SSHF er svært anstrengt. Utviklingen i helseforetaket

Detaljer

Høringssvar - Regional handlingsplan for somatisk rehabilitering i Helse Nord 2014-2017

Høringssvar - Regional handlingsplan for somatisk rehabilitering i Helse Nord 2014-2017 Direktøren Bodø Helse Nord RHF 8038 BODØ Deres ref.: Vår ref.: 2013/2428/GAN Dato: 26.03.2014 Høringssvar - Regional handlingsplan for somatisk rehabilitering i Helse Nord 2014-2017 Vedlagt følger Nordlandssykehusets

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 26. september 2013 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadm. direktør medisin, helsefag og utvikling Ingen SAK 51/2013: OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS SINE FUNKSJONER VED

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I UNIVERSITETSSAMARBEIDET 13.10.2003

REFERAT FRA MØTE I UNIVERSITETSSAMARBEIDET 13.10.2003 Saksbehandler: Tove Klæboe Nilsen, tlf. 75 51 29 14 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 17.10.2003 200300016-53 016 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Universitetssamarbeidets

Detaljer

PRESSEPROTOKOLL STYREMØTE 28. APRIL 2004

PRESSEPROTOKOLL STYREMØTE 28. APRIL 2004 Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 28.4.2004 200300113-191 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: PRESSEPROTOKOLL STYREMØTE

Detaljer

Sakspapirene ble ettersendt.

Sakspapirene ble ettersendt. Saksbehandler: Kristian I. Fanghol, tlf. 75 51 29 11 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 17.10.2008 200800588-4 011 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 111-2008

Detaljer

Helgelandssykehuset 2025 idéfase - kriterier for valg av lokalisering og tomt for sykehusbygg på Helgeland, oppfølging av styresak

Helgelandssykehuset 2025 idéfase - kriterier for valg av lokalisering og tomt for sykehusbygg på Helgeland, oppfølging av styresak Møtedato: 22. september 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug/Hilde Rolandsen Bodø, 9.9.2016 Styresak 104-2016 Helgelandssykehuset 2025 idéfase - kriterier for valg av lokalisering og tomt

Detaljer

revidert funksjonsfordeling

revidert funksjonsfordeling Møtedato: 23. november 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Anca Heyd, 75 51 29 81 Dato: 11.11.2011 Styresak 135-2011 Elektiv ortopedi i Helse Nord revidert funksjonsfordeling Formål/sammendrag I denne styresaken

Detaljer

Brev fra Mental Helse Nordland av 18. mars 2014 ad. uttalelse til Helse Nord RHFs styresak

Brev fra Mental Helse Nordland av 18. mars 2014 ad. uttalelse til Helse Nord RHFs styresak Møtedato: 27. mars 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/298-22/012 Bodø, 20.3.2014 Styresak 42-2014/7 Brev fra Mental Helse Nordland av 18. mars 2014 ad. uttalelse til Helse Nord RHFs styresak 31-2014

Detaljer

VEDTEKTENES 9 LÅNERAMMER, JF. STYRESAK 99-2009 BUDSJETT 2010 FORETAKSGRUPPEN RAMMER OG FØRINGER

VEDTEKTENES 9 LÅNERAMMER, JF. STYRESAK 99-2009 BUDSJETT 2010 FORETAKSGRUPPEN RAMMER OG FØRINGER Saksbehandler: Jann-Georg Falch, tlf.75 51 29 21 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 27.1.2010 200800807-29 163 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 7-2010

Detaljer

Sykehuset Telemark Utviklingsplan 2014-2016 - Vurdering av kompetanse jf. helseforetaksloven 30

Sykehuset Telemark Utviklingsplan 2014-2016 - Vurdering av kompetanse jf. helseforetaksloven 30 NOTAT Til: Sykehuset i Telemark HF Fra: Wikborg Rein Dato: 7. april 2014 Ansvarlig partner: Ola Haugen Sykehuset Telemark Utviklingsplan 2014-2016 - Vurdering av kompetanse jf. helseforetaksloven 30 1

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler/dir.tlf.: Dato: 2016/

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler/dir.tlf.: Dato: 2016/ Innspillpunkt 1 Arbeidsgruppe Oppfølging av nasjonal helse- og sykehusplan Stedlig ledelse V/Viseadministrerende direktør Marit Lind Universitetssykehuset Nord-Norge HF Deres ref: Vår ref: Saksbehandler/dir.tlf.:

Detaljer

Styresak 13-2013 Mulig avvikling av Lødingen Rehabiliteringssenter høsten 2013

Styresak 13-2013 Mulig avvikling av Lødingen Rehabiliteringssenter høsten 2013 Direktøren Styresak 13-2013 Mulig avvikling av Lødingen Rehabiliteringssenter høsten 2013 Saksbehandler: Elisabeth M Larsen, Tove Beyer Saksnr.: 2013/279 Dato: 06.02.2013 Dokumenter i saken: Trykte dokumenter:

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 61/09 Helsetjenestetilbudet på Røros mulighetsstudie Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret for Helse Midt-Norge RHF 04.06.2009 61/09 Saksbeh: Arkivkode: Saksmappe:0

Detaljer

REGIONALT BRUKERUTVALG - PROTOKOLL FRA MØTE 07062006

REGIONALT BRUKERUTVALG - PROTOKOLL FRA MØTE 07062006 Saksbehandler: Ingvild Røe, tlf. 75 51 29 09 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 09.06.2006 200300249-233 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: REGIONALT BRUKERUTVALG

Detaljer

PRESSEPROTOKOLL STYREMØTE 11. NOVEMBER 2003

PRESSEPROTOKOLL STYREMØTE 11. NOVEMBER 2003 Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 11.11.2003 200300113-153 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: PRESSEPROTOKOLL STYREMØTE

Detaljer

Innkallingen sendes kun elektronisk til mottakernes e-postadresser. FORETAKSMØTE, DEN 6. DESEMBER 2007 INNKALLING NORDLANDSSYKEHUSET HF

Innkallingen sendes kun elektronisk til mottakernes e-postadresser. FORETAKSMØTE, DEN 6. DESEMBER 2007 INNKALLING NORDLANDSSYKEHUSET HF Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 4.12.2007 200700006-8 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Styret Nordlandssykehuset

Detaljer

Drøftingsprotokoll Vår ref.: 2010/142-6/045 Referent/dir.tlf.: Karin Paulke, 75 51 29 36 Sted/Dato: Mo i Rana, 23.5.2012 Møtetype: Drøftingsmøte i henhold til AML kap. 6 og Hovedavtalens 30 m. v. mellom

Detaljer

Pressekonferanse. Presentasjon av forslag til Strategi 2020

Pressekonferanse. Presentasjon av forslag til Strategi 2020 Pressekonferanse Presentasjon av forslag til Strategi 2020 Adm.dir. Gunnar Bovim Helse Midt-Norge RHF Stjørdal 11. juni 2010 Dagens Næringsliv 7. juni 2010 Aftenposten 5. juni 2010 Romsdals Budstikke 7.

Detaljer

Organisering av lærlinger i Helse Nord

Organisering av lærlinger i Helse Nord Møtedato: 19. desember 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tove C. Kristensen, 75 51 29 00 Bodø, 7.12.2012 Styresak 153-2012 Organisering av lærlinger i Helse Nord Formål/sammendrag I prosjektplanen

Detaljer

Høringssvar - Regional plan for øre-nese-halsfaget

Høringssvar - Regional plan for øre-nese-halsfaget Helse Nord RHF Sjøgate 10 8038 Bodø postmottak@helse-nord.no Deres ref.: Vår ref.: 2014/3116-5 Saksbehandler/dir.tlf.: Einar Bugge, 777 55850 Dato: 15.12.2014 Høringssvar - Regional plan for øre-nese-halsfaget

Detaljer

Styresak. Gjertrud Jacobsen Funksjonsfordeling Haukeland Universitetssykehus/Haraldsplass. Styresak 030/04 B Styremøte

Styresak. Gjertrud Jacobsen Funksjonsfordeling Haukeland Universitetssykehus/Haraldsplass. Styresak 030/04 B Styremøte Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skrevet: 18.03.2004 Saksbehandler: Vedrørende: Gjertrud Jacobsen Funksjonsfordeling Haukeland Universitetssykehus/Haraldsplass Styresak 030/04

Detaljer

Strategi og strukturprosessen videre

Strategi og strukturprosessen videre SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Strategi og strukturprosessen videre Anita Eriksen Universitetsledelsens kommentarer I denne styresaken får styret en oversikt over det arbeidet som er startet opp rundt

Detaljer

PRESSEPROTOKOLL STYREMØTE 9. DESEMBER 2003

PRESSEPROTOKOLL STYREMØTE 9. DESEMBER 2003 Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 09.12.2003 200300113-163 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: PRESSEPROTOKOLL STYREMØTE

Detaljer

Styresak Regional handlingsplan for habilitering

Styresak Regional handlingsplan for habilitering Møtedato: 29. oktober 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Knut Tjeldnes, 75 51 29 16 Bodø, 17.10.2014 Styresak 113-2014 Regional handlingsplan for habilitering 2014-2017 Formål I oppdragsdokument fra

Detaljer

Arbeidsplan PSYKISK HELSE - OPPFØLGING AV STYRESAK OM TRAUMEBEHANDLING I HELSE NORD

Arbeidsplan PSYKISK HELSE - OPPFØLGING AV STYRESAK OM TRAUMEBEHANDLING I HELSE NORD PSYKISK HELSE - OPPFØLGING AV STYRESAK OM TRAUMEBEHANDLING I HELSE NORD Psykisk helsevern - Oppfølging av styresak traumebehandling i Helse Nord Sist lagret: 24.02.2014 07:52:00 Side: 2 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 062/ Trykte vedlegg: Ingen

Styret ved Vestre Viken HF 062/ Trykte vedlegg: Ingen Dato Saksbehandler 20.06.11 Runar Nygård Saksfremlegg Status for iverksettelse av tiltak Direkte telefon Vår referanse Arkivkode Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 062/2011 27.06.11 Trykte vedlegg:

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1-707, Tromsø Dato: 20.2.2013 Tid: 9:00 12:00

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1-707, Tromsø Dato: 20.2.2013 Tid: 9:00 12:00 Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1-707, Tromsø Dato: 20.2.2013 Tid: 9:00 12:00 PRESSEPROTOKOLL Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Merknad

Detaljer

Styresak 07/2010: Forslag til lokalsykehusstrategi

Styresak 07/2010: Forslag til lokalsykehusstrategi Styresak 07/2010: Forslag til lokalsykehusstrategi 2010-2020 Møtedato: 01.03.10 Møtested: Mosjøen Det vises til rapporten Forslag til lokalsykehusstrategi 2010 2020, som er sendt på høring 22.12.2009 med

Detaljer

Adm.dir forslag til vedtak Styret i Sykehusapotekene i Midt-Norge HF anbefaler Helse Midt-Norge RHF å fatte følgende vedtak:

Adm.dir forslag til vedtak Styret i Sykehusapotekene i Midt-Norge HF anbefaler Helse Midt-Norge RHF å fatte følgende vedtak: Styrevedtak fra Sykehusapoteket Midt-Norge Sak 35/10 Strategi 2020 Adm.dir forslag til vedtak Styret i Sykehusapotekene i Midt-Norge HF anbefaler Helse Midt-Norge RHF å fatte følgende vedtak: 1. Helse

Detaljer

Utfordringer innen Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengighet

Utfordringer innen Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengighet Sentral stab Samhandlingsavdelingen Sak 4/16 Utfordringer innen Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengighet 2016-2020 Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 25.02.2016 Saksansvarlig:

Detaljer

Høringsinnspill utviklingsplan psykisk helse og TSB

Høringsinnspill utviklingsplan psykisk helse og TSB Høringsinnspill utviklingsplan psykisk helse og TSB Deres ref.: Vår ref.: 2016/304 Saksbehandler/dir.tlf.: Sidsel Forbergskog, 75 12 52 84 Dato: 02.05.2016 Det vises til høringsbrev med vedlegg av 25.

Detaljer

Helse Nord. Tromsø 2016 Adm. direktør Lars H. Vorland Helse Nord RHF

Helse Nord. Tromsø 2016 Adm. direktør Lars H. Vorland Helse Nord RHF Helse Nord Tromsø 2016 Adm. direktør Lars H. Vorland Helse Nord RHF Nøkkeltall 2016 Ca 18000 ansatte og 18 milliarder i omsetning 60% av kostnadene er lønn Innkjøpsvolum Helse Nord ca 5 mrd Investeringer

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Universitetssykehuset Nord-Norge HF I N N K A L L I N G Ekstraordinært styremøte Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtetid Fredag 7. april 2017 kl. 14:00 Møtested Tromsø, møterom Biblioteket D1.704 Telefonmøte MØTEINNKALLING Utvalg: Styret

Detaljer

«På lag med deg for din helse» Kommunikasjonsstrategi for arbeidet med Strategisk utviklingsplan

«På lag med deg for din helse» Kommunikasjonsstrategi for arbeidet med Strategisk utviklingsplan «På lag med deg for din helse» Kommunikasjonsstrategi for arbeidet med Strategisk utviklingsplan Godkjent av styringsgruppa 9. februar 2017 Innledning Helse Nord-Trøndelag gir ett sykehustilbud til innbyggerne

Detaljer

Nasjonal helse- og sykehusplan stedlig ledelse

Nasjonal helse- og sykehusplan stedlig ledelse Møtedato: 18. april 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Knut Langeland, 93 06 37 20 Bodø, 4.4.2017 Styresak 38-2017 Nasjonal helse- og sykehusplan stedlig ledelse Formål og oppsummering Stortinget behandlet

Detaljer

Statsbudsjett 2007 hvilke muligheter gir det? Lars H. Vorland Adm. dir. Helse Nord

Statsbudsjett 2007 hvilke muligheter gir det? Lars H. Vorland Adm. dir. Helse Nord Statsbudsjett 2007 hvilke muligheter gir det? Lars H. Vorland Adm. dir. Helse Nord Helse Finnmark HF Universitetssykehuset Nord-Norge HF Hålogalandssykehuset HF Nordlandssykehuset HF Helgelandssykehuset

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 7. MAI 2003

PROTOKOLL STYREMØTE 7. MAI 2003 Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 7.5.2003 200300113-38 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: PROTOKOLL STYREMØTE

Detaljer

Mandat. Strategisk utviklingsplan Nordlandssykehuset HF

Mandat. Strategisk utviklingsplan Nordlandssykehuset HF Mandat Strategisk utviklingsplan Nordlandssykehuset HF 2017-2030 Versjon Utarbeidet av Godkjent av Dato 0.1 Nytt dokument GMV & JTH PMS og BS 26.10.16 0.5 Revidert dokument GMV & JTH 03.01.17 0.8 Revidert

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.06.14 SAK NR 058 2014 MANDAT OMSTILLINGSARBEID SOMATIKK. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.06.14 SAK NR 058 2014 MANDAT OMSTILLINGSARBEID SOMATIKK. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.06.14 SAK NR 058 2014 MANDAT OMSTILLINGSARBEID SOMATIKK Forslag til VEDTAK: Styret godkjenner mandat for omstillingsarbeid somatikk med de endringer som har fremkommet

Detaljer

Høringssvar - Regional plan for plastikkirurgi

Høringssvar - Regional plan for plastikkirurgi Helse Nord RHF Sjøgate 10 8038 Bodø postmottak@helse-nord.no Deres ref.: Vår ref.: 2013/3742-6 Saksbehandler/dir.tlf.: Einar Bugge, 777 55850 Dato: 15.12.2014 Høringssvar - Regional plan for plastikkirurgi

Detaljer

DIVISJON PSYKISK HELSEVERN

DIVISJON PSYKISK HELSEVERN MASTERPLAN BYGG FOR DIVISJON PSYKISK HELSEVERN 2013-2014 Brumunddal 20. desember 2012 1 Forord for divisjon Psykisk helsevern er under utarbeidelse. Masterplanen skal ferdigstilles og godkjennes av divisjonsdirektørene

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Adm. møterom D1-707 Dato: 16.01.2012 Tid: 09:00-13:50

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Adm. møterom D1-707 Dato: 16.01.2012 Tid: 09:00-13:50 Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Adm. møterom D1-707 Dato: 16.01.2012 Tid: 09:00-13:50 PRESSEPROTOKOLL Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Merknad Jorhill Andreassen

Detaljer

ISF Helseøkonomiske og politiske perspektiv

ISF Helseøkonomiske og politiske perspektiv ISF Helseøkonomiske og politiske perspektiv Bjørn Engum Adm. dir. Helse Finnmark HF DRGforum 2.03.05 1 Opplegg Noen utfordringer i dagens helsevesen ISF og DRG ISF og aktivitet ISF og kostnader ISF og

Detaljer

Mandat. Strategisk utviklingsplan Nordlandssykehuset HF

Mandat. Strategisk utviklingsplan Nordlandssykehuset HF Mandat Strategisk utviklingsplan Nordlandssykehuset HF 2017-2035 Versjon Utarbeidet av Godkjent av Dato 0.1 Nytt dokument GMV & JTH PMS og BS 26.10.16 0.5 Revidert dokument GMV & JTH 03.01.17 0.8 Revidert

Detaljer

Foretaksmøte, den 19. mai innkalling, Nordlandssykehuset HF

Foretaksmøte, den 19. mai innkalling, Nordlandssykehuset HF Styret i Nordlandssykehuset HF i Nordlandssykehuset HF Revisor i Nordlandssykehuset HF Deres ref.: Vår ref.: 2017/5-3/012 Saksbehandler/dir.tlf.: Karin Paulke, 906 88 713 Sted/Dato: Bodø, 10.5.2017 Foretaksmøte,

Detaljer

Styremøte Innkalling med sakspapirer

Styremøte Innkalling med sakspapirer Styremøte Innkalling med sakspapirer Dato: 14. februar 2007 Kl.: 10.00 til ca. 14.00 Sted: Linken Forskningsparken Møtesenter AS, Sykehusveien 23, Tromsø Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 13. februar 2015 Saksbehandler: Direksjonssekretær Vedlegg: Oppdrag og bestilling vedtatt i foretaksmøte 12.2.2015 SAK 7/2015 OPPDRAG OG BESTILLING 2015

Detaljer

Vår ref.: 17/ Postadresse: 1478 LØRENSKOG Telefon:

Vår ref.: 17/ Postadresse: 1478 LØRENSKOG Telefon: Styresak Dato dok.: 20.09.2017 Administrerende direktør Møtedato: 27.09.2017 Vår ref.: 17/02990-13 Postadresse: 1478 LØRENSKOG Telefon: +47 02900 Vedlegg: Protokoll fra foretaksmøte 21.09.2017 Sak 63/17

Detaljer

AVGJØRELSE I NASJONAL TVISTELØSNINGSNEMND FOR HELSE- OG OMSORGSSEKTOREN. Hdir sak 14/3684 Nemnd-sak 13/2014 Dato 23. juni 2014

AVGJØRELSE I NASJONAL TVISTELØSNINGSNEMND FOR HELSE- OG OMSORGSSEKTOREN. Hdir sak 14/3684 Nemnd-sak 13/2014 Dato 23. juni 2014 AVGJØRELSE I NASJONAL TVISTELØSNINGSNEMND FOR HELSE- OG OMSORGSSEKTOREN Hdir sak 14/3684 Nemnd-sak 13/2014 Dato 23. juni 2014 Tvisteløsningsnemnda for helse- og omsorgssektoren: Hanne Harlem (leder), Henning

Detaljer

Styremøte 03.03.03. Eventuelle forfall bes meldt til undertegnede på telefon eller e-post. Vedlagt følger styresakene. Vel møtt! Med vennlig hilsen

Styremøte 03.03.03. Eventuelle forfall bes meldt til undertegnede på telefon eller e-post. Vedlagt følger styresakene. Vel møtt! Med vennlig hilsen Til Styremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Kopi Varastyremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Kopi Ledergruppen i Helgelandssykehuset HF Kopi Revisoren i Helgelandssykehuset HF Kopi Adm.direktør, org.direktør,

Detaljer

FORETAKSGRUPPEN RESULTATER FRA PILOT I HELSE NORD

FORETAKSGRUPPEN RESULTATER FRA PILOT I HELSE NORD Saksbehandler: Grete Åsvang, tlf. 75 51 29 48 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 3.12.2008 200800425-6 254 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 141-2008/3

Detaljer

Strategisk plan Sunnaas sykehus HF 2012-2020

Strategisk plan Sunnaas sykehus HF 2012-2020 Strategisk plan Sunnaas sykehus HF 2012-2020 Innhold side 4 Sunnaas sykehus HF mot 2020 5 Premissleverandør i utvikling av rehabilitering i Norge 7 Strategiske målsettinger 8 Grunnleggende forankring

Detaljer

Kommentarer på brev til Helse- og omsorgsminister Bent Høie fra Mental Helse Nordland, Troms og Finnmark Psykisk helse og rusbehandling i

Kommentarer på brev til Helse- og omsorgsminister Bent Høie fra Mental Helse Nordland, Troms og Finnmark Psykisk helse og rusbehandling i Mental Helse Nordland Mental Helse Troms Mental Helse Finnmark (sendes kun elektronisk) Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler/dir.tlf.: Nohr, Forbergskog, 75512900 Sted/Dato: Bodø, 2. februar 2015 Kommentarer

Detaljer

Det vises til styremøte, den 1. juli 2003 samt e-post av 3. juli I samråd med styreleder innkalles det herved til styremøte i Helse Nord RHF

Det vises til styremøte, den 1. juli 2003 samt e-post av 3. juli I samråd med styreleder innkalles det herved til styremøte i Helse Nord RHF Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 7.8.2003 200300113-108 012 Styrets medlemmer og varamedlemmer i Helse Nord RHF INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE NORD RHF, DEN 14. AUGUST 2003 Det vises til

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Thon Hotel Nordlys, Bodø Dato: 23.03.2011 Tid: 08:00-13.00

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Thon Hotel Nordlys, Bodø Dato: 23.03.2011 Tid: 08:00-13.00 Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Thon Hotel Nordlys, Bodø Dato: 23.03.2011 Tid: 08:00-13.00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Merknad Jorhill Andreassen Leder Rune

Detaljer

PRESSEPROTOKOLL STYREMØTE 12. FEBRUAR 2004

PRESSEPROTOKOLL STYREMØTE 12. FEBRUAR 2004 Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 12.2.2004 200300113-172 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: PRESSEPROTOKOLL STYREMØTE

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 18. juni.2009 Dato møte: 25. juni 2009 Saksbehandler: Administrerende direktør Vedlegg: Oppfølgingen av styresak 20/2009 SAK 103/2009 STATUS IKT I OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: UNN Åsgård, møterom Fyrhuset Dato: 11.9.2013 Tid: 09:00-14.30

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: UNN Åsgård, møterom Fyrhuset Dato: 11.9.2013 Tid: 09:00-14.30 Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: UNN Åsgård, møterom Fyrhuset Dato: 11.9.2013 Tid: 09:00-14.30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Merknad Jorhill Andreassen Leder

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjell Olav Lund Arkiv: H10 Arkivsaksnr.: 17/ Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjell Olav Lund Arkiv: H10 Arkivsaksnr.: 17/ Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kjell Olav Lund Arkiv: H10 Arkivsaksnr.: 17/1402-5 Klageadgang: Nei Helgelandssykehuset 2025 - Høring av planprogram Administrasjonssjefens innstilling: Kommunestyret

Detaljer

Utredning av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark mandat for arbeidet

Utredning av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark mandat for arbeidet Møtedato: 19. desember 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Finn Henry Hansen, 75 51 29 00 Bodø, 14.12.2012 Styresak 147-2012 Utredning av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark mandat for arbeidet

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 10.12.2012 kl. 10:00. i Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 10.12.2012 kl. 10:00. i Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte den 10.12.2012 kl. 10:00 i Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Organisasjonsendring Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering, Sykehuset Innlandet HF

Organisasjonsendring Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering, Sykehuset Innlandet HF Utviklingsprosjekt: Organisasjonsendring Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering, Sykehuset Innlandet HF Atle Sørensen Nasjonalt Topplederprogram, Kull 13 November 2012 Bakgrunn og organisatorisk

Detaljer

Protokoll fra drøftingsmøte om føringer for organisering av nivå 4 i klinikkene.

Protokoll fra drøftingsmøte om føringer for organisering av nivå 4 i klinikkene. PROTOKOLL FRA DRØFTINGSMØTE Protokoll fra drøftingsmøte om føringer for organisering av nivå 4 i klinikkene. Hjemmel: HA 31 Dato: 12. Mai 2010 Tilstede: Fra arbeidsgiver: Fra organisasjonene: Viseadministrerende

Detaljer

REGIONALT BRUKERUTVALG - PROTOKOLL FRA MØTE 01112007

REGIONALT BRUKERUTVALG - PROTOKOLL FRA MØTE 01112007 Saksbehandler: Ingvild Røe, tlf. 75 51 29 09 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 01.11.2007 200300249-350 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: REGIONALT BRUKERUTVALG

Detaljer

Godkjenning av protokoll fra styremøte 5. februar 2014

Godkjenning av protokoll fra styremøte 5. februar 2014 Møtedato: 26. februar 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/298-12/012 Karin Paulke, 75 51 29 36 Bodø, 14.2.2014 Styresak 12-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøte 5. februar 2014 Det vises

Detaljer

Foretaksmøtesak 22-2014 Universitetssykehuset Nord-Norge HF omregulering av tomt og salg av eiendom (Åsgårdmarka)

Foretaksmøtesak 22-2014 Universitetssykehuset Nord-Norge HF omregulering av tomt og salg av eiendom (Åsgårdmarka) Møtedato: 29. august 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 75 51 29 00 Bodø, 22.8.2012 Foretaksmøtesak 22-2014 Universitetssykehuset Nord-Norge HF omregulering av tomt og salg av eiendom

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Sak 17/13. Integrering av tverrfaglig spesialisert rusbehandling i øvrig spesialisthelsetjeneste

SAKSFREMLEGG. Sak 17/13. Integrering av tverrfaglig spesialisert rusbehandling i øvrig spesialisthelsetjeneste SAKSFREMLEGG Sak 17/13 Integrering av tverrfaglig spesialisert rusbehandling i øvrig spesialisthelsetjeneste Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 30.05.13 Saksbehandler: Tor Åm Arkivsak: 13/2800-8

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Adm. møterom, Tromsø Dato: 8.12.2011 Tid: 09:00-14:45

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Adm. møterom, Tromsø Dato: 8.12.2011 Tid: 09:00-14:45 Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Adm. møterom, Tromsø Dato: 8.12.2011 Tid: 09:00-14:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Merknad Jorhill Andreassen Leder Olav Helge

Detaljer

Medikamentfritt behandlingstilbud i psykisk helsevern - oppfølging av oppdrag 2015

Medikamentfritt behandlingstilbud i psykisk helsevern - oppfølging av oppdrag 2015 Møtedato: 16. desember 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Linn Gros/Jon Tomas Finnsson Bodø, 9.12.2015 Styresak 143-2015 Medikamentfritt behandlingstilbud i psykisk helsevern - oppfølging av oppdrag

Detaljer

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Paul Martin Strand, tlf. 75 51 29 00 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 21.9.2009 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT

Detaljer