Integrering av Hålogalandssykehuset HF i Universitetssykehuset Nord-Norge HF fra Nye UNN HF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Integrering av Hålogalandssykehuset HF i Universitetssykehuset Nord-Norge HF fra 01.01.07 Nye UNN HF"

Transkript

1 Fagforeninger i HHF, ved Foretakstillitsvalgte HHF Hovedverneombud HHF Narvik/Harstad Direktøren UNN, Knut Schrøder v/ Sekretær Anne Regine Lager Helse Nord v/lars Vorland Styret UNN HF via Trine Magnus Integrering av Hålogalandssykehuset HF i Universitetssykehuset Nord-Norge HF fra Nye UNN HF HØRINGSSVAR FRA FAGFORENINGENE I HHF Viser til høringsutkast til ny organisasjonsplan i nye UNN ved Direktør i UNN Knut Schrøder, datert med høringsfrist Nedenfor følger fagforeningenes uttalelser. Sammendrag Fagforeningene stiller seg kritisk til prosessen i forkant av høringsutkastet. Vi kan ikke se noen fordeler med den foreslåtte organisasjonsmodellen, men derimot mange ulemper. Vi vil henstille på det sterkeste om at dagens struktur beholdes i størst mulig grad, som skissert nedenfor, og at man basert på erfaringene innad i nye UNN senere vurderer om dette er den beste løsningen. Det er i dag et svært godt samarbeid mellom de somatiske avdelinger i Harstad, Narvik og ved UNN. Vi kan ikke se at en videreføring av dette gode samarbeidet vil være til hinder for god faglig utvikling eller nye innovative løsninger mellom eller i avdelingene. Prosess og medvirkning Vi stiller oss kritisk til at direktøren ved UNN har kommet fram til en organisasjonsmodell tildels uten dialog med lokale avdelingsledere og uten involvering av de tillitsvalgte i prosessen. Denne prosessen har etter vår mening ikke fulgt Hovedavtalen og AML ift reel medvirkning. Planleggingen av ny organisering i nye UNN ble tatt ut av mandatet i delprosjekt somatikk og medisinsk service midt i deres arbeid. Det var da allerede gjort endel arbeid, bl.a møte arrangert av de titillitsvalgte i gruppa med de hovedtillitsvalgte ved alle 3 sykehus. Bortsett fra en som var i tvil, var det bred enighet om at den beste plasseringen i organisasjonskartet for de store avdelingene ved Harstad og Narvik ville være ved siden av de andre avdelingene i samme fagområde ved UNN med egne avdelingeledere. Synspunktene fra de tillitsvalgte er ikke kommet frem eller hensyntatt da spørsmålet om organisering ble tatt ut av mandatet i Hålogalandsprosjektet. 1

2 Styrevedtaket Dagens styre for UNN har vedtatt at det skal være gjennomgående faglig ledelse for nye UNN. Slik direktøren ved UNN og ledelsen Hålogalandprosjektet har tolket dette har styret for UNN vedtatt at det ikke skal være stedlige ledere i Harstad og Narvik, dagens HHF. Denne tolkningen er i strid med klart uttykte anbefalinger fra ansatte og ledere i HHF. For NLSH ble det gjort endringer i styret i forbindelse med sammenslåingen med Stokmarknes slik at det nye styret skulle gjenspeile hele det nye foretaket. Det er uklart om slik utskiftning vil skje i styret for nye UNN. Vi er overbevist om at representasjon fra HHFområdet ville ha hatt innvirkning på vedtaket. Forslaget til organsiering: Høringsutkastet fra UNN anbefaler en ny felles organisasjon for å gi et bedret tilbud til befolkningen, samt sikre en god og nødvendig faglig utvikling av lokalsykehusfunksjonene i både Tromsø, Harstad og Narvik. Vi mener organiseringen som er foreslått i høringsutkastet ikke er til beste for disse formål. Det vil tvert i mot gi en mer tungrodd organisasjon med unaturlige faglige oppslittinger og kombinasjoner. Dersom ledelsen mener at tillegg av 4-6 nye avdelinger til dagens ca 60 totalt ( hvorav 32 somatiske) gir for mange avdelinger, kan et mer naturlig alternativ være å slå sammen noen av de mindre avdelingene ved UNN. Sammenlignet med sengepostavdelingene ved UNN er de medisinske og kirurgiske avdelingene ved Harstad og Narvik relativt store. Disse skal i følge høringsnotatet drives med en stedlig administrator som ikke har direkte beslutningsmyndighet, men må gå gjennom en avd.leder ved UNN. Dette vil gjøre dagens gode samarbeid med UNN vanskeligere og ikke bedre, særlig fordi de generelle avdelingene i Harstad og Narvik i dag samarbeider i stor utstrekning med mange av de spesialiserte i avdelingene ved UNN. Å skille ut en liten ortopedisk post som i dag er integrert i kir.avd i Harstad og Narvik vil vanskeliggjøre samarbeidet innad i disse kirugiske avdelingene. Disse har i dag, etter omorganisering for å effektivisere, utstrakt samarbeid mtp, senger, poliklinikkressurser, sykepleieressurser og leger innenfor alle disipliner innenfor kirurgien. Det er akkurat det bredbasert tverrfaglige samarbeidet og satsingen på breddekompetanse hos den enkelte lege som kjennetegner et robust lokalsykehus og som gjør det i stand til å løse de sammensatte problemstillinger i den lokale befolkning på en fornuftig og god måte. En oppsplitting eller fokusering faglig for disse avdelingene vil være i strid med legeforeningens anbefaling om satsing på breddekompetanse og vil være i strid med sentrale føringer mtp styrking av lokalsykehusene. I høringsutkastet hevder direktøren at det ikke vil være naturlig eller hensiktsmessig å slå sammen noen av DPSene i området. Likevel mener direktøren at å bevare dagens organisasjonsstruktur for de somatiske avdelingene i Harstad og Narvik vil være lite innovativ. Og at den vil innebære betydelig risiko for status quo også i den faglige virksomheten. Og en fare for at aktiviteten i Harstad og Narvik ikke vil bli reelt integrerte på den måten som er nødvendig for å skape et forpliktende og nyskapende faglig samarbeid. 2

3 Sammenhengen i disse utsagn kan være vanskelig å se. DPSene er relativt like i faglig innhold og utforming. De store somatiske avdelingene ved lokalsykehusene har et bredt sammensatt faglig utgangspunkt. Det finnes ingen tilsvarende avdelinger ved UNN, som er organisert i mindre og mer spesialiserte avdelinger. DPS Etter vår mening er det fornuftig å beholde strukturen innenfor DPSene frem til evt en utredning ville vise økonomisk og/eller faglige gevinster av sammenslåing. Medisinsk service For medisinsk service gjelder mye av det samme som for de store somatiske avdelinger. Labog rtg-tjenestene er organisert i generelle avdelinger med bredt tilbud. Som ikke uten videre kan samorganiseres med avdelinger på UNN. Somatiske avdelinger Det er i dag et svært godt samarbeid mellom de somatiske avdelinger i Harstad, Narvik og ved UNN. Vi kan ikke se at en videreføring av dette gode samarbeidet vil være til hinder for god faglig utvikling eller nye innovative løsninger mellom eller i avdelingene. Vi kan ikke se at det er lagt frem reelle argumenter for å omgjøre den stedlige avdelingsleder ved avdelingene i Harstad og Narvik til seksjonsledere. Heller ikke for at disse breddekompetansebaserte avdelingene skal innlemmes i avdelinger som har et annet faglig fokus. Vi kan se mange vektige argumenter mot en slik organisering. 1) Breddekompetansen vil lide. De breddekompetente avdelingene ved lokalsykehusene har pasienter med sammensatte lidelser. Samarbeider med spisskompetente spesialister fra forskjellige avdelinger. Det vil være til hinder for utviklingen av bredde-kompetansen dersom avdelingen er organisert i en spisskompetent avdeling. 2) Det blir lang vei til beslutningene. Både geografisk, tjenestevei og faglig. Dette er til hinder for en effektiv drift og god faglig utvikling. 3) Det er liten forståelse i organisasjonen for en slik organisering. Ansatte og ledelse i Harstad og Narvik, og for en stor del ved UNN, har liten forståelse for en slik organisering og mener den ikke er til det beste for ansatte og pasienter. 4) Direktøren forslag til organisering lager store endringer som ikke er nødvendig. Dette i tillegg til mange omstillinger som de tre sykehusene gjennomfører i dag. 5) Faglig gjennomgående ledelse lar seg vel så godt gjennomføre ved organisering av de store somatiske avdelinger på siden av de allerede eksisterende avdelingene ved UNN innefor samme fagområde. Slik er man sikret at den faglige gjennomgåelsen rekker helt frem til den aktuelle avdelingen. 6) Det synes svært unaturlig at enkelte avdelinger med få senger f.eks nyremedisin (11) og gastromedisin (12) bevares som enkeltavdelinger, mens medisinskavdeling Harstad (40) og medisinsk avd Narvik (26) skal inn i dagens med.b ved UNN som fra før har 39 senger. Dette blir en svært stor og kompleks avdeling. Det synes uheldig i seg selv og passer heller ikke med at..dagens organisatoriske fundament og organisasjonsplan 3

4 for UNN i all hovedsak skal legges til grunn. Ved UNN er avdelingene det i sin tid delt i mindre avdelinger, da det viste seg vanskelig å gjøre de store avdelingene effektive og funksjonelle. 7) Av prinsippene for virksomhetsoverdragelse følger at det skal drøftes med de ansatte så tidlig som mulig. Vedtaket om faglig gjennomgående ledelse er ikke drøftet, men viser seg pga fortolkningen å få store konsekvenser for de ansatte. Divisjonsledelse: Å ta vekk divisjonsledelse i Narvik og Harstad vil føre til svekkelse av det godt fungerende tverrfaglige samarbeidet innad ved disse lokalsykehusene. Den samordnende funksjonen og muligheten for å utnytte den lokale oversikten til synergieffekter innad i sykehusene vil på sikt føre til redusert effektivitet og økte okonomiske utgifter. Å fjerne ledelsen lokalt fra er særlig uheldig, da den lokalkunnskap og kjennskap til sykehusets nære historie er svært viktig i en slik overgangsfase. Det vil effektivt åpne for mange unødvendige omganger med frustrasjon og uro pga saker som kunne vært løst på ledelsesnivå vha kunnskap om lokale forhold. En stedlig leder for det enkelte sykehus ville optimalisere samhandling både internt og eksternt. Konklusjon: Vi kan ikke se noen fordeler med en organisering som er foreslått i høringsutkastet, men derimot mange ulemper. Vi vil henstille på det sterkeste om at dagens struktur beholdes i størst mulig grad, som skissert nedenfor, og at man basert på erfaringene innad i nye UNN senere vurderer om dette er en god løsning. Med hilsen OF Den norske lægeforening, Richard Slubowski (s.) YLF Den norske lægeforening, Hanne Frøyshov (s.) NSF Norsk sykepleieforbund, Signy Strøm(s.) SAN Tove Svee (s.) KFO Kommunenes fellesorganisasjon (s.) Fagforbundet - Rita Vestgård (s.) Biblotekarforbundet Jan Frode Kjensli (s.) Hovedverneombud HHF, Tore Ovesen (s.) Vedlegg Forslag til organsisajonskart for somatiske avdelinger og medisinsk service avdelinger 4

5 Forslag til organisasjonskart for medisinske og kirurgiske avdelinger. (Skisse med enkelte medisinske avdelinger som eksempel) Sjef kliniske avd (SKA) Medisinsk avdeling Harstad Medisinsk avdeling Narvik Nyremedisinsk avdeling Tromsø Gastromedisinsk avdeling Tromsø Medisin B Tromsø Geriatrisk avdeling Tromsø OSV 5

6 Alternativt forslag til organisasjonskart for medisinske og kirurgiske avdelinger: (Skisse med enkelte avdelinger som eksempel) SKA OSV Kirurgisk klinikk Medisinsk klinikk Kirurginsk avdeling Harstad Medisinsk avdeling Harstad Kirurgisk avdeling Narvik Medisinsk avdeling Narvik Gastrokirurgisk avdeling Tromsø OSV Nyremedisinsk avdeling Tromsø OSV Forslag til organisasjonskart for medisinske serviceavdelinger: Sjef medisinske service avd (SMS) Lab Harstad Lab Narvik Lab Tromsø 6

7 Saksbehandler: Edvard Andreassen, tlf Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: DRØFTINGSPROTOKOLL DRØFTINGER IHHT HOVEDAVTALEN - MELLOM KONSERNTILLITSVALGTE LO-STAT, UNIO, YS, AKADEMIKERNE OG SAN PÅ ARBEIDSTAKERSIDEN OG HELSE NORD RHF PÅ ARBEIDSGIVERSIDEN DEN 5. DESEMBER 2006 I BODØ Tilstede fra arbeidstakersiden: Kari B Sandnes LO-Stat (pr telefon) Odd Oskarsen YS (pr telefon) Stig-Arild Stenersen Akademikerne Janne Hole SAN Forfall: Kirsti Jacobsen UNIO Tilstede fra arbeidsgiversiden: Trude Grønlund (Hålogalandsprosjektet) Kristian I Fanghol (Hålogalandsprosjektet delprosjekt slagrehabilitering) Åshild J. Nordnes Edvard Andreassen Anita Eriksen Møtet ble satt kl AGENDA: Prosjekt Hålogaland, overføring av enhetene Narvik og Harstad til Universitetssykehuset Nord-Norge HF o Innstilling fra delprosjektgruppene o Styringsgruppas vedtak o Styresak - RHF Delprosjekt psykisk helsevern Trude Grønlund redegjorde for prosjektgruppas innstilling og styringsgruppas anbefalinger, samt kort fra innkomne høringsuttalelser. Det var også omdelt referat fra HHF sitt orienteringsmøte med tillitsvalgte den Delprosjektets innstilling ble tatt opp til drøfting. Innspill fra KTV: Forslag til vedtak bør ha et tidskrav ift. UNN sin overtakelse av pasienter Alternativt: Siden det ikke er økonomi i Helse Nord til å finansiere en opptrapping ved UNN for å ivareta disse pasientene bør denne realismen synliggjøres; Må det framkomme av vedtak at NLSH skal behandle disse pasientene inntil videre. Postadresse: Besøksadr.: Telefon: Telefax: Helse Nord RHF Sjøgata Epost: 8038 BODØ Organisasjonsnummer:

8 Helse Nord RHF tar med KTV s innspill om tidsperspektiv i saksfremlegget til styret Delprosjekt somatikk Trude Grønlund redegjorde for prosjektgruppas innstilling og styringsgruppas anbefalinger, samt kort fra innkomne høringsuttalelser. Tre tillitsvalgte fra HHF har deltatt i prosjektgruppa og har således påvirket gruppas innstilling. Det var også omdelt referat fra HHF sitt orienteringsmøte med tillitsvalgte den Delprosjektets innstilling ble tatt opp til drøfting: Innpill fra KTV: Innvendinger til delprosjektets prosess særlig tidsrammen Prosess skal evalueres ihht til tidligere beslutning i medbestemmelsesmøtet. Innspill fra KTV til prosess anbefales tatt inn i denne evalueringen. Forøvrig framkommer de skriftlige innvendingene som er mottatt mhp prosess i saken eller vedlagte høringsuttalelser. KTV foreslår et dialogmøte med Helse Nord for deltagende tillitsvalgte i prosjektet som en innledning i evalueringen Det er poengtert at arbeidstakerrepresentantene i styringsgruppa utgjorde mindretallet og sånn sett ikke stiller seg bak styringsgruppens innstillling Hotellsenger føde/barsel KTV reiste spørsmål om utnyttelse av personalet ved deling i to adskilte avdelinger Det er ikke snakk om fysisk flytting av sengene men omgjøring av sengeplassene der de er. Til forslag til vedtak: 1. Sykehusene i Harstad og Narvik skal videreutvikle og styrke tilbudet til prioriterte grupper pasienter; eldre med sammensatte lidelser, kronisk syke og pasienter med psykiske lidelser og rusproblemer. Generell kirurgisk og indremedisinsk akuttberedskap skal opprettholdes ved begge lokalsykehusene. KTV hadde ingen innspill til vedtakspunktet 2. Den spesialiserte akuttberedskapen innen ortopedi (spesialisert bakvakt) skal ivaretas av sykehusene i Harstad og Tromsø. Det ortopediske og generell-kirurgiske fagmiljøet ved nye UNN må samarbeide slik at enkle ortopediske skader fortsatt kan behandles i Narvik og slik at mer alvorlige skader blir stabilisert før transport og endelig behandling i Harstad eller Tromsø. KTV stiller seg bak at omfattende ortopediske tilfeller kan behandles i Harstad/UNN etter stabilisering i Narvik før transport. For enklere tilfeller eller der tidsfaktoren har en betydning bør det finnes lokale løsninger. Premissene for dette er ikke tilstrekkelig utredet i delprosjektrapporten. 2

9 KTV-YS la til grunn at pasienttransport til Harstad/UNN i seg selv ga et for dårlig pasienttilbud. Det er videre en mangel at type stillinger som blir berørt og prosess for omstilling av ansatte ikke er beskrevet. 3. Den elektive virksomheten innen døgnbehandling for ØNH-sykdommer flyttes til Harstad. Dagkirurgisk virksomhet foreslås opprettholdt i Narvik i regi av helseforetaket KTV mener det er vanskelig å konsekvensvurdere dette fullt ut gjennom prosjektet. Konsekvensvurdering og beslutning bør tas i linjen. 4. Kirurgiske senger reduseres med totalt 10 senger i Harstad og Narvik for å legge til rette for økt dagkirurgisk virksomhet og det opprettes 5 hotellsenger ved hver av fødeavdelingene. KTV mener at vedtaket er for konkret ift. måltall sett i forhold til hvor grundig prosjektet har fått utredet problemstillingen. 5. Antall årsverk ved de kirurgiske sengepostene i Narvik og Harstad reduseres med 34. KTV mener at vedtaket er for konkret ift. måltall sett i forhold til hvor grundig prosjektet har fått utredet problemstillingen. 6. Universitetssykehuset Nord-Norge HF anbefales å si opp lokale avtaler om privatpraksis i lokalsykehusenes lokaler. KTV hadde ingen innspill Delprosjekt slagrehabilitering Kristian Iversen Fanghold redegjorde for prosjektgruppas innstilling, prosjektledelsens alternative innstilling, styringsgruppas anbefalinger, samt kort fra innkomne høringsuttalelser. Det var også omdelt referat fra HHF sitt orienteringsmøte med tillitsvalgte den Det ble orientert fra møte mellom Lødingen kommune og Helse Nord. Helse Nord RHF har konkludert med at enheten skal drives videre frem til investeringene ved Nlsh er gjennomført i Det skal opprettes et samarbeidsprosjekt med Lødingen kommune om videre drift og omstilling av virksomheten. Delprosjektets innstilling og Helse Nord RHF sin konklusjon ble tatt opp til drøfting: Innpill fra KTV: KTV stiller seg bak Helse Nord RHF sin kloke håndtering og konklusjon i saken. Åshild Nordnes Helse Nord RHF 3

10 Ensidig protokolltilføres fra KTV: De konserntillitsvalgte i Helse Nord RHF har følgende protokolltilførsler etter drøftingsmøte som ble gjennomført 5.desember 2006: Delprosjekt psykisk helsevern: De konserntillitsvalgte i Helse Nord RHF stiller seg bak delprosjektgruppas rapport og styringsgruppens anbefaling. Imidlertid er vi av den oppfatning at administrerende direktørs forslag til vedtak i punkt 1 og 2 ikke tar inn over seg den realitet at UNN HF, på grunn av de investeringsutfordringer Helse Nord står overfor, ikke på mange år enda vil være i stand til å realisere nødvendig kapasitetsøkning innen verken voksenpsykiatri eller barne- og ungdomspsykiatri slik at de kan ivareta sine sentralsykehusfunksjoner for pasienter i Ofoten. Det er derfor mer riktig å si at sentralsykehusfunksjonene til disse pasientgruppene i Ofoten må i framtida fortsatt ivaretas av Nordlandssykehuset HF, inntil UNN HF eventuelt har fått gjennomført nødvendig kapasitetsutvidelse. Delprosjekt somatikk og medisinsk service De konserntillitsvalgte i Helse Nord RHF (KTV) er kritisk til gjennomføringen av delprosjekt somatikk og medisinsk service. Kritikken omfatter følgende: Prosess: Delprosjektet har vært preget av mye intern uro, blant annet fordi det har vært uenighet og usikkerhet rundt datagrunnlaget. Da den sentrale prosjektledelse innså at delprosjektet ville få problemer med å levere en fullstendig rapport innen de gitte tidsfrister valgte de å endre på delprosjektets mandat, i stedet for å be styret om mer tid. Dette nye mandatet ble ikke diskutert med styret eller drøftet med de ansatte. Det nye mandatet omfattet kun å se på sykehusene i Harstad og Narvik, og ikke hele nye UNN og eventuelle synergier det er mulig å hente ut av en slik sammenslåing. Medbestemmelse/tillitsvalgte i delprosjektet: Ledelsen på UNN og rest Hålogaland har ikke ivaretatt sitt ansvar som arbeidsgiver ved at de ansatte ikke har fått nødvendig løpende informasjon om prosjektet og dialog med de ansatte underveis har vært fraværende. De tillitsvalgte i delprosjektgruppa er svært kritiske til måten de er behandlet på. De føler seg trakassert av den sentrale prosjektledelse i forbindelse uenighet rundt avslutningen av delprosjektrapporten der de blant annet ble nektet å legge ved et addendum til rapporten. De tillitsvalgte har beskrevet dette i et eget brev til Helse Nord. De KTV foreslår at Helse Nord, som et ledd i evalueringen av Hålogalandsprosjektet, tar initiativ til et møte mellom de tillitsvalgte som deltok i delprosjektene og ledelsen i Helse Nord, for å diskutere de erfaringer som er gjort i gjennomføringen av dette prosjektet. Konklusjon: Rapporten fra delprosjekt somatikk og medisinsk service lider under usikkerheten og uenigheten rundt datagrunnlaget og at nye UNN som helhet ikke omfattes av rapporten. Det er derfor ikke mulig å synliggjøre konsekvenser av administrerende direktørs forslag til vedtak, i vedtakspunkt 2, 3, 4 og 5, for tjenestetilbudet til befolkningen, arbeidsforholdene til de ansatte og de økonomiske konsekvensene av at man får en endring av pasientstrømmene. Videre synliggjøres ingen synergieffekter, noe vi KTV oppfatter var en viktig målsetting for prosjektet. 4

11 De KTV mener avslutningsvis at prosjektet burde komme med forslag til tiltak av mer overordnet karakter og at identifisering av eventuelt overtallige må gjøres i linjen etter at nødvendige omstillinger og tilrettelegginger er gjennomført. YS ønsker i tillegg følgende formulering protokollert: Hva gjelder forslag til vedtaks pkt.2 i sak somatikk og medisinsk service reagerer YS på at ordlyden i punktet forsøker å dekke over realitetene i saken. YS av den oppfatning at transport til andre sykehus istedenfor til sitt nærsykehus, innebærer et forverret tilbud for denne type pasienter. YS er av den klare oppfatning at Helse Nord i større utstrekning bør fortelle sannheten om konsekvensene av vedtakene, enn å gjøre forsøk på å dekke over de reelle fakta ved å benytte andre ord, uttrykk eller formuleringer. Delprosjekt slagrehabilitering Lødingen: De konserntillitsvalgte i Helse Nord RHF stiller seg bak administrerende direktørs kloke håndtering av de utfordringer vi står overfor ved slagrehabiliteringsenheten i Lødingen. Kari B Sandnes LO-Stat Kirsti Jacobsen UNIO Odd Oskarsen YS Stig-Arild Stenersen Akademikerne (sign) Janne Hole SAN 5

12 Åpent brev til: Helse Nord RHF v/styret Høgskolen i Narvik Lodve Langes gate 2 Postboks Narvik Prosjekt Sykehushaugen i Narvik må prioriteres! Prosjekt Sykehushaugen i Narvik må prioriteres nå. Det vil være et selvskudd dersom krefter aktivt bygger ned et helsetilbud i en region som er i starten av en vekstperiode. Veksten er særlig basert på flere arbeidsplasser innen transport og teknologi og delvis som følge av Regjerningens aktive Nordområdestrategi. Nasjonal støtte til en transportkorridor mellom Kina og USA, via Narvik var ett av regjeringens konkrete punkter da Stortingsmeldingen om nordområdestrategien ble presentert 1. desember i Tromsø. Samme dag ble Prosjekt Sykehushaugen presentert for en rekke politikere, ledere i næringslivet og representanter fra Høgskolen i Narvik. Gjennomføring av Prosjekt Sykehushaugen vil bedre forholdene for pasientene og ansatte, øke mulighetene for inntjening av sykehustjenester, bedre forholdene for utdanning av sykepleiestudenter og føre til enklere rekruttering av kompetanse. Narvik er i medvind, og vi har stor tro på fremtiden. Konkrete eksempler er Scancell med 170 arbeidsplasser, Heatwork i sterk vekst, NEW-korridoren i nordområdemeldingen og LKAB investerer 800 mill kr. Vi trenger derfor en realisering av Prosjekt Sykehushaugen. Vi håper Helse Nord benytter anledningen til å gi Narvikregionen den stabilitet og den arbeidsro som kreves for å få fart på de planer som allerede er lagt. Regjeringens Nordområdestrategi gir sterke signaler om satsing på Narvik som knutepunkt for transport- og teknologisenter i nord, og dette må tas seriøst på alle felt og i alle kanaler. Mange beslutningstakere vil vurdere å legge virksomheten sin til Narvik de nærmeste årene. Nord-Norge kan miste vekstmuligheter fordi interessenter vil vurdere det som negativt å ikke ha et godt sykehustilbud i regionen. Finnes det noe positivt alternativ til Prosjekt Sykehushaugen? Konsekvenser av å ikke modernisere sykehuset ser ut til å være en vei for nedbygging av sykehuset, med fare for negative ringvirkninger langt utover at befolkningen her ikke vil få ivaretatt sine behov for helsetjenester. Blant annet for gjennomføring av Nordområdesatsingen. Høgskolen i Narvik har stor interesse av at sykehuset blir oppgradert. Vi har hatt flere tilsettinger i staben det siste året, og mange av disse har flyttet til Narvik. Institutt for helse og sykepleievitenskap har også hatt en rekke ansettelser i samme periode, og et moderne sykehus vil gjøre rekrutteringsprosesser enklere. Dette gjelder både for institutt og høgskolen generelt, i tillegg gjelder det også de fleste andre som skal etablere seg i vår region. Vi trenger gode tilbud for å være et attraktivt tilflyttingssted. Telefon Telefaks

13 2 Ett lite tankekors tilslutt. I rapporten som omhandler funksjonsfordeling i UNN står det at pleiefaktoren i Narvik ved kirurgisk avdeling er lavere enn i Harstad og i Tromsø, og ved medisinsk avdeling er den lavere enn i Tromsø. De ansatte ved sykehuset i Narvik klarer likevel å ha en relativt sett større produksjon, og mest sannsynlig henger dette sammen med en fabelaktig innsats og en stor lojalitet til sykehuset og til befolkningen i Narvik og omegn. Vi ber Helse Nord tilgodese slik innsats med moderne fasiliteter. Høgskolen i Narvik ber styret i Helse-Nord prioritere Prosjekt Sykehushaugen i styremøte Med vennlig hilsen Edel Storelvmo Rektor Høgskolen i Narvik Sverre Mogstad Direktør Høgskolen i Narvik Åse Berit Vrenne Instituttleder Institutt for helse- og sykepleievitenskap Høgskolen i Narvik Kopi sendes: Helseminister Sylvia Brustad Helse- og omsorgskomiteen Stortinget Nordland Fylkeskommune Troms Fylkeskommune Finnmark Fylkeskommune Narvik kommune Futurum UNN Media

14 Saksbehandler: Edvard Andreassen, tlf Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: DRØFTINGSPROTOKOLL DRØFTINGER IHHT HOVEDAVTALEN - MELLOM KONSERNTILLITSVALGTE LO-STAT, UNIO, YS, AKADEMIKERNE OG SAN PÅ ARBEIDSTAKERSIDEN OG HELSE NORD RHF PÅ ARBEIDSGIVERSIDEN DEN 5. DESEMBER 2006 I BODØ Tilstede fra arbeidstakersiden: Kari B Sandnes LO-Stat (pr telefon) Odd Oskarsen YS (pr telefon) Stig-Arild Stenersen Akademikerne Janne Hole SAN Forfall: Kirsti Jacobsen UNIO Tilstede fra arbeidsgiversiden: Lars Vorland (pr telefon budsjett og investeringer) Jann-Georg Falch (pr telefon budsjett og investeringer) Tor Ingebrigtsen (pr telefon budsjett og investeringer) Tove Skjelvik (budsjett og investeringer) Åshild J. Nordnes Anita Eriksen Møtet ble satt kl Budsjett helsepolitisk bestilling og investeringsplan 2007 Åshild Nordnes viste til tidligere gjennomgang i forbindelse med forrige møte samt dokument utsendt torsdag Styresaken ble tatt opp til drøfting: Jann Georg Falch, Lars Vorland og Tor Ingebrigtsen svarte og kommenterte innspill fra KTV. Helsepolitisk bestilling og budsjett 2007 Partene beklager at det fremdeles er manglende samsvar mellom de helsepolitiske mål og den økonomiske rammen som stilles til rådighet av eier. KTV gir Helse Nord anerkjennelse for at de nå tar inn over seg at de omstillingsutfordringer vi står overfor i det inneværende år er så omfattende at det vil gå ut over det tjenestetilbudet vi skal levere befolkningen, arbeidsforholdene for de ansatte og de nødvendige investeringer vi må gjøre for å sikre et fullverdig tjenestetilbud til befolkningen i landsdelen også i fremtiden. Partene er av den oppfatning at dokumentet som ligger til grunn for helsepolitisk bestilling og budsjett 2007 i for liten grad tar inn over seg de økonomiske omstillingsutfordringer vi står overfor det kommende året. Resultatutviklingen i helseforetakene er fortsatt negativ til tross for nye tiltak som resultat av foretaksmøter gjennomført i september. Tekniske forhold som Postadresse: Besøksadr.: Telefon: Telefax: Helse Nord RHF Sjøgata Epost: 8038 BODØ Organisasjonsnummer:

15 redusert arbeidsgiveravgift og reduserte kostnader til pensjon har heller ikke bedret prognosen for I tillegg kommer de økonomiske utfordringer eier pålegger oss i Helseforetakene har til nå ikke klart å identifisere tiltak som tar inn over seg hele den omstillingsutfordringen vi står overfor. Det er i tillegg usikkerhet rundt de innsparingstiltakene de beskriver og det er ikke beskrevet hvilke konsekvenser disse innsparingene vil få for tjenestetilbudet og for de ansatte. Investeringsplan Helse Nord har gjennom sitt forslag til investeringsplan , lagt vekt på betydningen av å kunne foreta de nødvendige investeringer knyttet til bygningsmasse og utstyr for å kunne gi et likeverdig tjenestetilbud til befolkningen i Nord-Norge sammenlignet med de øvrige helseregioner. Det er helt avgjørende med en mer moderne og fleksibel bygningsmasse, for å kunne gjennomføre og få effekt av de organisatoriske endringer som vil komme i stadig større grad i tiden fremover. Det er derfor gledelig at Helse Nord vurderer grunnlaget for ulike investeringsstrategier som gir en raskere realisering av de investeringsutfordringer vi står overfor. Partene er imidlertid av den oppfatning at investeringsscenarier som presenteres, vil øke Helse Nords økonomiske omstillingsutfordringer. Åshild J. Nordnes Helse-Nord RHF Kari B Sandnes LO-Stat Kirsti Jacobsen UNIO Odd Oskarsen YS Stig-Arild Stenersen Akademikerne (sign) Janne Hole SAN 2

Styremøte Innkalling med sakspapirer

Styremøte Innkalling med sakspapirer Styremøte Innkalling med sakspapirer Dato: 14. februar 2007 Kl.: 10.00 til ca. 14.00 Sted: Linken Forskningsparken Møtesenter AS, Sykehusveien 23, Tromsø Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE NORD RHF, DEN 13. DESEMBER 2005

INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE NORD RHF, DEN 13. DESEMBER 2005 Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 6.12.2005 200400457-106 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Styrets medlemmer

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 28. mai 2009 Dato møte: 4. juni 2009 Saksbehandler Administrerende direktør Vedlegg: SAK 86/2009 OVERORDNET ORGANISERING AV OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS 1. Sammendrag

Detaljer

2. Tidspunkt for endring omorganiseringen bør Kommentar / svar utsettes / stoppes.

2. Tidspunkt for endring omorganiseringen bør Kommentar / svar utsettes / stoppes. Høringsuttalelser fra fagforeningene til høringssak: «Høring innføring av arbeidsgiverstrategi status i arbeidet og organisering av personalog organisasjon» sendt ut 01.12.2014 Det kom inn totalt seks

Detaljer

Høringssvar til Utvikligsplan 2030 fra Tillitsvalgte og verneombud

Høringssvar til Utvikligsplan 2030 fra Tillitsvalgte og verneombud Flekkefjord 30.10.14 Høringssvar til Utvikligsplan 2030 fra Tillitsvalgte og verneombud ved SSF. Tillitsvalgte (tv)/verneombud(vo) ved SSF vil i dette høringssvaret komme med kommentarer til prosessen

Detaljer

Styremøte Innkalling med sakspapirer

Styremøte Innkalling med sakspapirer Styremøte Innkalling med sakspapirer Dato: 10. oktober 2007 Kl.: 8.30 til ca. 12.30 Sted: Linken Møtesenter Forskningsparken Sykehusveien 23, Tromsø Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato:

Detaljer

Styremøte 15.04.05 STYREDOKUMENT

Styremøte 15.04.05 STYREDOKUMENT STYREDOKUMENT Til Styremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Kopi Varastyremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Kopi Ledergruppen i Helgelandssykehuset HF Kopi Revisoren i Helgelandssykehuset HF Kopi Adm.direktør

Detaljer

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 17.6.2004 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 17.6.2004 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Saksbehandler: Trud Berg, tlf. 75 51 29 38 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 17.6.2004 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 46-2004 FREMTIDIG ORGANISERING

Detaljer

1. Oppfølging av henvendelse datert 9. februar til Helse Sør Øst fra Randi Werner-Erichsen m. fl.

1. Oppfølging av henvendelse datert 9. februar til Helse Sør Øst fra Randi Werner-Erichsen m. fl. Styremøte i Helse Sør-Øst RHF 24. april 2014 DRIFTSORIENTERINGER FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR 1. Oppfølging av henvendelse datert 9. februar til Helse Sør Øst fra Randi Werner-Erichsen m. fl. Det vises

Detaljer

Møte Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF

Møte Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF Møte Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF Innkalling med sakspapirer Dato: 12. juni 2014 Kl.: 10.15 til ca. 15.00 Sted: Radisson Blu Hotel, Tromsø Møtedato: 12. juni 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato:

Detaljer

Styresaknr. 17/05 REF: 2002/100153

Styresaknr. 17/05 REF: 2002/100153 Styresaknr. 17/05 REF: 2002/100153 OMDANNING AV KLP Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Notat datert 16.03.2005 fra Helse Nord om omdanning av KLP Protokoll fra drøftingsmøte

Detaljer

Innkalling til møte i Arbeidsutvalget i Ofoten regionråd

Innkalling til møte i Arbeidsutvalget i Ofoten regionråd Innkalling til møte i Arbeidsutvalget i Ofoten regionråd fredag 22.01.10, kl. 10:00 Kommunestyresalen, Ballangen Rådhus Referatsaker - Feil i møteplan flytting av AU-møte 26/5 Drøftingssaker: - AU 01/10

Detaljer

HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET MØTEPROTOKOLL

HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET MØTEPROTOKOLL Administrerende direktør Kirkegt. 2 N-7600 LEVANGER E-post: post@hnt.no www.hnt.no Telefon: 74 09 80 00 Telefaks: 74 09 85 00 Org.nr: 983 974 791 Styrets medlemmer Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2009/101-758/2009

Detaljer

Det innkalles med dette i tråd med avtalt møteplan og etter samråd med styreleder til styremøte mandag 22. juni 2007 kl. 10.00 på telefon.

Det innkalles med dette i tråd med avtalt møteplan og etter samråd med styreleder til styremøte mandag 22. juni 2007 kl. 10.00 på telefon. STYREDOKUMENT Til Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Fra Styremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Varastyremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Ledergruppen i Helgelandssykehuset HF Brukerutvalget Helgelandssykehuset

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE NORD RHF, DEN 7. FEBRUAR 2005

INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE NORD RHF, DEN 7. FEBRUAR 2005 Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200400457-1 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Styrets medlemmer og

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning. Verran kommune

Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning. Verran kommune Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning Verran kommune Forvaltningsrevisjon nr 1724-1/2009 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden januar til april 2009 gjennomført en forvaltningsrevisjon av Verran

Detaljer

Økonomi og styringskraft analyse av utvalgte risikoer. Prosjekt Innlandsuniversitetet

Økonomi og styringskraft analyse av utvalgte risikoer. Prosjekt Innlandsuniversitetet www.pwc.no Økonomi og styringskraft analyse av utvalgte risikoer Prosjekt Innlandsuniversitetet Sluttrapport 23. mars 2012. Denne rapporten er utarbeidet av PwC for Prosjekt Innlandsuniversitetet i samsvar

Detaljer

Styremøte 19. november 2008

Styremøte 19. november 2008 Styremøte 19. november 2008 Sak 121-2008 Budsjett 2009 rammer og føringer side 1 Sak 122-2008 Budsjett 2009 Helse Nord RHF ramme og resultatmål side 37 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 14.11.2008 200800531-10

Detaljer

Stor omstilling på kort tid

Stor omstilling på kort tid Rapport 2002:7 Stor omstilling på kort tid En dokumentasjon av opprettelsen av Sosial- og helsedirektoratet Forord På oppdrag fra prosjektledelsen for opprettelse av det nye Sosial- og helsedirektoratet

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

HELSE ØST ØKT INNFLYTELSE TIL BRUKERNE FÆRRE I KØ LIKEVERDIG TILBUD TIL HJERTESYKE FORENKLING MED IT

HELSE ØST ØKT INNFLYTELSE TIL BRUKERNE FÆRRE I KØ LIKEVERDIG TILBUD TIL HJERTESYKE FORENKLING MED IT 2002 ÅRSRAPPORT HELSE ØST ØKT INNFLYTELSE TIL BRUKERNE FÆRRE I KØ LIKEVERDIG TILBUD TIL HJERTESYKE FORENKLING MED IT 3 PRESENTASJON 3 Dette er Helse Øst 4 Organisering i helseforetak 5 Sykehusreformen

Detaljer

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1 STAFOs fremtid 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 1. STAFOS PLASS I FAGBEVEGELSEN... 7 1.1. Politisk innflytelse... 7 1.2. Avtaletilgang... 9 1.3. Grensedragning... 11 1.4. Eventuelle utmeldelser av

Detaljer

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 1. mars 2009 1 Innhold: 1. INNLEDNING OG OVERORDNET VURDERING... 3 1.1 OM ÅRLIG MELDING... 3 1.2 OM HELSE SØR-ØST... 4

Detaljer

Innst. 137 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Dokument 8:24 S (2011 2012)

Innst. 137 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Dokument 8:24 S (2011 2012) Innst. 137 S (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Dokument 8:24 S (2011 2012) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Inntektsfordelingsmodell for helseforetakene i Helse Nord. Innstilling fra prosjektgruppe oppnevnt av administrerende direktør i Helse Nord RHF

Inntektsfordelingsmodell for helseforetakene i Helse Nord. Innstilling fra prosjektgruppe oppnevnt av administrerende direktør i Helse Nord RHF Inntektsfordelingsmodell for helseforetakene i Helse Nord Innstilling fra prosjektgruppe oppnevnt av administrerende direktør i Helse Nord RHF Til Helse Nord RHF Vedlagt er rapport som dokumenterer prosjektgruppens

Detaljer

Vedlegg styresak 019-2011. Versjon 1 til styremøtet 24.02.2011. Sørlandet sykehus HF. Årlig melding 2010. til Helse Sør-Øst RHF

Vedlegg styresak 019-2011. Versjon 1 til styremøtet 24.02.2011. Sørlandet sykehus HF. Årlig melding 2010. til Helse Sør-Øst RHF Vedlegg styresak 019-2011 Versjon 1 til styremøtet 24.02.2011 Sørlandet sykehus HF Årlig melding 2010 til Helse Sør-Øst RHF Kristiansand, 17.02.2011 Innhold DEL I: INNLEDNING... 1 1. Om Sørlandet sykehus

Detaljer

NORGES OFFENTLIGE UTREDNINGER NOU 1997: 2. Pasienten først! Ledelse og organisering i sykehus

NORGES OFFENTLIGE UTREDNINGER NOU 1997: 2. Pasienten først! Ledelse og organisering i sykehus NORGES OFFENTLIGE UTREDNINGER NOU 1997: 2 Pasienten først! Ledelse og organisering i sykehus Utredning fra et utvalg oppnevnt av Sosial- og helsedepartementet 29. april 1996. Avgitt til Sosial- og helsedepartementet

Detaljer

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF Arkivsak Dato 04.12.2014 Saksbehandler Anne Grethe Vhile Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 11.12.2014 Sak nr 100-2014 Sakstype Beslutningssak Sakstittel Virksomhetsoverdragelse fra Oslo

Detaljer

Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/1574 Harald G Sunde, 78 97 30 08 Hammerfest, 17.9.2014

Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/1574 Harald G Sunde, 78 97 30 08 Hammerfest, 17.9.2014 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/1574 Harald G Sunde, 78 97 30 08 Hammerfest, 17.9.2014 Saksnummer 75/2014 Saksansvarlig: Harald G. Sunde, Medisinsk fagsjef Møtedato:

Detaljer

LIV ANSVAR BARN PLEIE FORSKNING MENNESKER TRIVSEL ERFARING VARME OPPMERKSOMHET TRYGGHET FRAMTID BARN&UNGE KVALITET HELBREDELSE DIAGNOSE TRYGGE FRAMTID

LIV ANSVAR BARN PLEIE FORSKNING MENNESKER TRIVSEL ERFARING VARME OPPMERKSOMHET TRYGGHET FRAMTID BARN&UNGE KVALITET HELBREDELSE DIAGNOSE TRYGGE FRAMTID EKSPERTISE KVALITET MENNESKER 2050 LIV TRYGGHET BARN&UNGE 2040 OMTANKE ERFARING ANSVAR MENNESKER FRAMTID OPPMERKSOMHET HELBREDELSE DIAGNOSE FREDELIGHET EKSPERTISE FRED OMTANKE LIV 2025 PLEIE TRIVSEL TRIVSEL

Detaljer