ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no"

Transkript

1 ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET Untitled :07:11

2 INNHOLD 1. Presentasjon av barnehagen Særpreg Hva vi er gode på Studentspesifikke tilbud 2. Utvikling og læring Formål Lek Språk Sosial kompetanse Flerkulturelle uker Barns rett til medvirkning 3. Fagområdene Kommunikasjon, språk og tekst Kropp, bevegelse og helse Kunst, kultur og kreativitet Natur, miljø og teknikk Etikk, religion og filosofi Nærmiljø og samfunn Antall, rom og form 4. Overgang hjem barnehage skole 5. Samarbeid og medvirkning Foreldresamarbeid Foreldreråd Samarbeidsutvalg 6. Dagsrytmen 7. Tradisjoner 8. Planleggingsdager

3 Presentasjon SiO Barnehage Lille Bislet Særpreg Lille Bislet barnehage ligger på campusområdet ved Høgskolen i Oslo og Akershus på Bislett. Vi er en barnehage godkjent for 59 barn, disse er fordelt på 4 avdelinger. Vi har et tett samarbeid med studenter på HiOA, ofte deltar barna i prosjekter og opplegg på skolen. Vi har tilgang på gymnastikksalen, og ofte kommer studenter innom. Vi er en sentrumsbarnehage med de muligheter som byen gir, vi besøker museer og går på teater. Vi har mange små parker i nærheten som vi bruker til småturer, og de store barna tar ofte trikken for å komme seg på tur i skogen. Hva vi er gode på Vi legger vekt på lek og læring i hverdagen, og at barna i trygge omgivelser skal få mange venner og lære seg å inkludere hverandre i leken. Vi ser barna som enkeltbarn og møter dem der de er. Vi gir masse omsorg hver dag og er der for barna! Barna har en variert hverdag med lek og læring. Vi ser mulighetene som dukker opp, og griper dem sammen med barna. Vi har ikke dårlig tid, derimot legger vi vekt på at vi har hele dagen å ta av! Vi har et greit vikarbudsjett, så vi setter inn vikar ved sykdom når det lar seg gjøre. Studentspesifikke tilbud for SiO Barnehage - Dersom studentforeldrene må være tidlig på praksisstedet, kan vi åpne kl SIO har lørdagsbarnehage i eksamensperioder vår og høst. - Foreldre kan levere syke barn i barnehagen den dagen de har eksamen. - Vi tar inn barn fra de er 8 måneder. - Vi holder åpent i romjulen og påskeuken. - SIO har tilbud om åpen sommerbarnehage 3 uker i juli når de andre studentbarnehagene holder stengt. 2

4 UTVIKLING OG LÆRING 1. Formål ( 1 Barnehageloven ) Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. Leken står i sentrum Rammeplanen sier at leken er en viktig aktivitet i barnehagehverdagen, leken er en aktivitet i seg selv. Barna lærer mye gjennom lek; blant annet språk, kreativitet, normer/regler og konfliktløsning. De danner vennskap, lærer å ta hensyn og får utviklet forståelsen for og betydningen av sosiale spilleregler. Samtidig tar de i bruk fantasien og lager sine egne historier og fortellinger. Assistenter og pedagoger i barnehagen skal legge til rette for at barna skal få en god lek og at alle får delta. Dette gjør vi ved å være til stede, være lekende, lyttende og tydelige. Vi må gripe inn der det trengs, og vite når vi skal holde oss litt i bakgrunnen. For at leken skal ha best mulige forutsetninger, må også utstyr være lett tilgjengelig og i god stand og ikke minst må det gis rom og tid for lek. Leken skjer på barnas premisser. Den foregår både ute og inne, på tvers av avdelinger og alder, både spontant og mer organisert. Lille Bislet har lite areal inne på avdelingene i 1.etg, men Heffalompen er et rom som gir gode muligheter for grovmotoriske aktiviteter og er et godt supplement til avdelingene. I tillegg har vi en lang gang på 80 kvm. Denne er en del av vårt leke- og oppholdsareal. Spesielt de minste barna får her muligheten til grovmotoriske aktiviteter, noe de tydelig setter pris på. 3

5 Språk Vi bruker språket hele tiden, og målet er at barna skal uttrykke følelser, lære begreper og utvikle vennskap ved hjelp av språket. Samtidig har vi små barn som har mest non-verbalt språk, vi har to-språklige barn og vi har flerspråklige barn. Snakkepakken er et pedagogisk verktøy for språkstimulering som vi bruker i barnehagen. Den består av sju temaer: hus, mat, klær, kropp, dyr, farger og eventyr. Den blir brukt for å tilrettelegge for at barna skal forstå og etter hvert klare å bruke språket aktivt i ulike situasjoner. Det blir fokusert på hvordan barn og voksne kan utforske språket via nøkkelord, lek og gjenstander, i tillegg til å kunne tilegne seg språket ved å bruke alle sanser, ved å se, høre og gjøre. Vi tilpasser aktivitetene til barnas alder og utvikling. Snakkepakka brukes i hverdagen og i samlingsstunder og er et nyttig redskap og en bevisstgjøring for personalet når vi er sammen med barna. I tillegg brukes bøkene om «Nelly og Hamza» som er laget spesielt med tanke på barnas språkutvikling. Sosial kompetanse I barnehagen får barna en unik mulighet til lek og læring i gjensidig samhandling med hverandre og med personalet. I denne prosessen utvikles evnen til å reflektere over egne væremåter og handlinger og er en del av en livslang dannelsesprosess. Vi ønsker å gi barna masse omsorg, styrke barnas selvfølelse og utvikle evnen til å skape gode relasjoner med andre barn og med voksne. Evne til å utvikle vennskap og at barna får venner i barnehagen, er viktig for oss. Vi har som mål at barna skal bry seg om hverandre, vise empati, ta ansvar for fellesskapet i gruppen og å ha respekt for ulikheter. Vi jobber også kontinuerlig med likestilling mellom kjønnene. Vi skal også gi barna gode muligheter til medvirkning i hverdagen ut fra alder og forutsetninger. Vi må tolke barnas verbale og non-verbale uttrykk, være observante og anerkjenne barnas ønsker og meninger. Vi skal også gi dem gode tilbakemeldinger. Det å bli sett og respektert øker selvfølelsen. Det skaper trygge barn, og det skaper dermed et godt læringsklima for det enkelte barn og i barnegruppen. 4

6 Flerkulturelle uker I barnehagen vår kommer det barn fra mange ulike kulturer. Vi ønsker å styrke felleskapet og kunnskapen om dette i barnehagen, og vi ønsker å gi barna forståelse for vårt kulturelle mangfold. Å gjøre alle barna i barnehagen bevisste på sin egen kulturarv, være stolt av den og å la dem være delaktig i andres kultur, kan bidra til at barna øker kunnskapen om mangfoldet i samfunnet. Derfor skal vi i løpet av våren ha 2 uker med spesielt fokus på de ulike kulturene som finnes hos oss. Vi skal ta for oss mat, leker, sanger, språk og andre ting som er ulikt og kanskje likt i de kulturer og land som er representert. For å få til dette ønsker vi hjelp fra dere foreldre, vi ønsker ideer om hvordan deres kultur kan synliggjøres best i barnehagen vår. Barns rett til medvirkning Barns rett til medvirkning skal tas på alvor. Barn skal bli respektert, de skal få si sin mening og de skal få innflytelse på livet i barnehagen og egen hverdag ut fra alder og modenhet. De skal få oppleve demokrati og de skal få jobbe seg mot enighet. Dette er også i tråd med FNs Barnekonvensjon. I barnehagen betyr f.eks. at de ofte får lov til å bestemme hva de skal leke med, hvor de vil leke og hvem de vil leke med. De største barna er med på å velge tema. De får bestemme, i samarbeid med personalet, hva de skal lage av varm mat og de velger selvfølgelig pålegg selv. De minste barna får i stor grad bestemme egen dagsrytme, de spiser når de gir uttrykk for at de er sultne, de velger pålegg selv, de får gå inn når de er utilpass i uteleken osv. Rammeplanen sier: «Barn må både få oppleve tilknytning og felleskap og kjenne at de kan få utøve sin selvbestemmelse og uttrykke egne intensjoner». For å få til dette må vi voksne by på oss selv, være nysgjerrige, høre godt etter og se hva barna er opptatt av. Fagområdene Barnehagene har tradisjon for at læringen skjer i hverdagsaktivitetene der omsorg, lek og sosialt samspill står i fokus. Læringen kan like godt skje i frileken som i organiserte aktiviteter styrt av det pedagogiske personalet. Barna trenger ulike utfordringer avhengig av alder og modenhet. Vi vektlegger en progresjon i læringen den tiden barna går hos oss. Samtidig er prosessene viktige, ikke bare oppnådde læringsmål. Flere fagområder integreres samtidig i mange av aktivitetene vi holder på med. Her er noen av aktivitetene vi skal gjennom innenfor de ulike fagene. Disse tilpasses til barnets alder og modenhet: 5

7 Kommunikasjon, språk og tekst Sangstunder/samlingsstunder Lese bøker Leke med ord, rim og regler Synlige bokstaver Tydelig bruk av ord og begreper ved måltid, påkledning, bleieskift, i lek osv. Skrive navnet sitt Høre på eventyr og fortellinger Hjelpe barna til å uttrykke seg verbalt i det sosiale samspillet Turer til biblioteket Kropp, bevegelse og helse Fokus på gode måltider og sunn mat, muligheter for å lage varme måltider Frukt hver dag God hygiene, håndvask før måltid og etter toalettbesøk Muligheter for løping og grovmotorisk aktivitet hver dag Bruk av Heffalompen (aktivitetsrommet vårt) og gymsal Gå på turer og oppleve glede over fysisk aktivitet Utelek hver dag Finmotorisk trening inne og ute Kunst, kultur og kreativitet Bli kjent med ulike typer formingsmateriell og teknikker Glede seg over å skape noe Oppleve og bli kjent med egen og andres kultur Besøk i teatre og museer Kunstutstilling i barnehagen Oppdage og utforske estetiske uttrykk i omgivelsene Natur, miljø og teknikk Barna skal være med på kildesortering Oppdage naturen og årstidene, gå på turer Bli kjent med dyr og planter Bruke tekniske hjelpemidler i barnehagen som kamera, kopimaskin, kjøkkenredskaper Tilgang til PC på hver avdeling og enkel bruk av denne, være deltaker sammen med personalet, redigere bilder, pedagogiske spill, bruk av Ipad 6

8 Etikk, religion og filosofi Etisk veiledning i hverdagen Undring sammen med barna Gi mulighet for filosofiske samtaler Respekt for hverandre Akseptere ulikheter Få kjennskap til høytider i religioner og livssyn som er representert Nærmiljø og samfunn Bli kjent med hverandre, familien og stedet vi bor Turer i nærmiljøet: til parkene, høgskolen og kjente bygninger, kjøre tur med trikken Bli kjent med likestilling og jobbe bevisst med dette Bli kjent med ulike tradisjoner og levesett Øve på demokratiske spilleregler i lek og aktiviteter Antall, rom og form Introdusere tall og ulike matematiske begreper Ulike former for konstruksjonslek Introdusere ulike mønstre og tredimensjonale formingsaktiviteter Snakke om størrelser, former, volum og mål Spille spill Øve på tidsbegrepene Overgang hjem barnehage Tilvenningen til barnehagen er viktig for både dere og oss. For å få trygge barn er vi avhengig av trygge foreldre. Vi anbefaler derfor at dere setter av 3 dager når barnet skal starte i barnehage. Vi har gode rutiner på hvordan disse dagene brukes for at barnet gradvis, og på en god og trygg måte, skal bli kjent med sin nye hverdag. Overgang barnehage skole Barnehagen skal, i samarbeid med skolen, legge til rette for barns overgang fra barnehage til første klasse og eventuelt skolefritidsordning. Dette skal skje i nært samarbeid med barnets hjem. (Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, 2011). Foreldre, skole og barnehage har mange forventninger til hva som skal skje i barnehagen det siste barnehageåret. Vi ønsker å gi førskolebarna et opplevelses- og lærerikt år med aktiviteter som kan bidra til å gjøre overgangen til skolen lettere. Det innebærer blant annet at førskolebarna i større grad får ansvar for seg selv, og at vi har noe mer fokus på læring. 7

9 Førskolebarna får andre og flere oppgaver knyttet til ulike aktiviteter, som f.eks. mer ansvar i forbindelse med måltider og påkledning, samt noe ansvar for å hjelpe de yngre barna. Det er også forventet at de kjenner rutiner og regler i barnehagen. I løpet av høstsemesteret holdes et foreldremøte for foreldrene til førskolebarna. Her gis viktig informasjon om overgangen og hvordan vi jobber med barna frem mot skolestart. Dette møtet er også et utgangspunkt for å diskutere ting foreldrene lurer på. Vi har førskolegruppe med de eldste barna en gang i uken. Vi mener at noe av det viktigste barna kan ha med seg til skolen er sosial kompetanse, språklig kompetanse og lærelyst. Vi legger derfor vekt på å bygge opp under barnas nysgjerrighet og oppfordrer dem til å undre seg og utforske. Språket brukes aktivt slik at barnas ordforråd utvides og begreper klargjøres, og vi jobber mye med sosiale samspillsregler. Førskolegruppen bruker det skoleforberedende programmet «Trampoline». Gjennom lek, undring, utforskning og ulike aktiviteter jobber vi med temaer som: meg selv, mønster, former, måling, tall, plassering, sortering, stavelser, rim, symboler og bokstaver. Samtidig oppøves barnas evne til samspill, samarbeid, selvstendighet og konsentrasjon. Oppgaveheftet knyttet til Trampoline består av varierte oppgaver knyttet til de ulike temaene. Førskolegruppen arrangerer kafé for de andre barna i barnehagen, drar på tur og på museumsbesøk. Vi skal også besøke en 1. klasse på en av naboskolene i løpet av våren. Før skolestart er det viktig at barna trener på ulike ting, f.eks. at de: kan bruke og tolke lekeregler tar hensyn til hverandre og sier fra dersom noen blir plaget klarer å forholde seg til andre og får venner kan vente på tur kan si adjø til foreldre om morgenen klarer å kle på seg selv klarer å gå på do selv kan skrive navnet sitt klarer å si ifra til voksne hvis det er noe kan passe på tingene sine SiO Barnehage har laget en egen brosjyre om overgangen barnehage skole. Vi avslutter førskolegruppens aktiviteter med egen fest og utdeling av diplom på sommerfesten. 8

10 Planlegging, dokumentasjon og evaluering. De skriftlige planene våre består av årsplanen og periodeplaner, i tillegg sender Ole Brum og Tigergutt ut ukeplaner. I etterkant sender vi ut ukeseller månedsrapporter for å gi foreldrene informasjon om hva vi faktisk har gjort og om planer og mål er nådd. Mye av dokumentasjonen skjer gjennom bilder fra de ulike aktivitetene. Her vises også hvordan vi implementerer Rammeplanens mål og fagområder i hverdagens rutiner og organiserte aktiviteter. Evalueringen skjer fortløpende i hverdagen ved episodebeskrivelser og praksisfortellinger, på avdelingsmøter, planleggingsdager og personalmøter. Barnas egne tilbakemeldinger og synspunkter er en viktig del av evalueringen og hjelper oss til å foreta justeringer og endringer i opplegg og planer. Brukerundersøkelsen er også en viktig del av evalueringen og medfører at vi gjør endringer. Samarbeid og medvirkning Foreldresamarbeid Foreldrene er våre viktigste samarbeidspartnere, og vi ønsker et nært og åpent samarbeid. Hos oss skal både foreldre og barn føle seg velkomne og bli møtt på en hyggelig måte ved levering og henting. Slik får vi mulighet til å utveksle informasjon om barnet og dagen. Vi vil at foreldrene skal være synlige og tydelige. Vi har behov for tilbakemeldinger på hva dere ønsker for deres barn, og tilbakemeldinger med ros og ris. Et godt samarbeid med foreldrene er helt avgjørende for at barnehagen vår skal bli et bra tilbud for barna, og for at vi skal ha forståelse for hverandres ansvar og barnets behov og trivsel. Det er viktig for oss at dere: Leser informasjon som blir sendt ut, dvs. ukeplaner, ukesrapporter, periodeplaner og e-post Har riktig klær og utstyr til barnet tilgjengelig i barnehagen til enhver tid Har en åpen dialog med oss; forteller om hendelser o.l. som kan på virke barnets hverdag Gir oss tilbakemeldinger, både ris og ros Respekterer barnehagens åpningstider Møter i tide når vi skal på tur Viser interesse for hva vi gjør/har gjort i barnehagen Er sikkerhetsbevisste, lukker dører/porter! Gir beskjed hvis barnet har fri, kommer senere eller er sykt 9

11 7.30 Barnehagen åpner Vi legger vekt på å: Se hvert enkelt barn Gi barnet omsorg og dekker nødvendige behov Være trygge, omsorgsfulle ansatte Være imøtekommende og lydhøre for innspill Gi nødvendig informasjon og tilbakemeldinger, både ris og ros Følger opp avtaler Ta hensyn til spesielle behov Ha et godt pedagogisk opplegg Informere om hva barnet har opplevd/gjort i løpet av dagen Gi barnet mulighet til å utvikle seg og lære nye ting Bidra til at alle barna får venner i barnehagen Foreldreråd For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. Barnehageloven, 4, Foreldrerådet og samarbeidsutvalg. Alle foreldrene er medlemmer av foreldrerådet. Samarbeidsutvalget (SU) SU består av 4 representanter fra foreldrene (en forelder fra hver avdeling) og 4 representanter fra personalgruppa. SU har vanligvis to møter i året hvor det tas opp det som er viktig for foreldrene og barnehagen. Har man ting man ønsker å ta opp, men ikke vil gå direkte til personalet, kan man henvende seg til SU. Samarbeidsutvalget våren 2015: Samarbeidsutvalget våren 2015: Avdeling Navn e-post / tlf. Ole Brum Anne Kristine Lehn Tigergutt Elisabeth Pedersen Tussi Undrakh Boodoi Nasse Nøff Linn Monica Lund Mamma til Anne Eline Mamma til Indie Mamma til Misheel Mamma til Bastian Ansatte: Ole Brum Magnus Rauan (Ole Brum) Tussi Filadelfia Sanchez (Tussi) Tigergutt Fredrik Solberg (Tigergutt) Nasse Nøff Sonja Berget (Nasse Nøff) Dagsrytmen 10

12 Dagsrytmen 7.30 Barnehagen åpner To ansatte har ansvaret. Vi starter dagen inne på Tussi, den ene av småbarnsavdelingene, og de barna som skal spise frokost, gjør det. Klokka 8.00 kommer det to voksne til på huset, og vi begynner å bevege oss til de forskjellige avdelingene Utetid for småbarnsavdelingene Tussi og Nasse Nøff Aktiviteter og samlinger for avdelingene med store barn, Tigergutt og Ole Brum Mellomvaktene begynner på jobb 08.45/ Seinvaktene begynner Vi serverer brødmåltid, noen ganger et enkelt, varmt måltid Sovetid for barna på Tussi og Nasse Nøff Når de minste våkner igjen, holder de på med aktiviteter inne sammen med assistenter og pedagoger Utetid for barna på Tigergutt og Ole Brum Matpakketid for barna på Tussi og Nasse Nøff Matpakketid for barna på Tigergutt og Ole Brum Etter at måltidet er over, settes det i gang med flere typer lek eller andre planlagte aktiviteter. Etter hvert går tidligvaktene og mellom vaktene hjem Barnehagen stenger. Alle barn og voksne skal være ute av barnehagen. Vi legger vekt på å være ute hver dag, men på grunn av lite lekeareal har vi fått pålegg fra kommunen om å ikke ha alle barna ute samtidig. De minste er derfor ute om formiddagen, de største etter lunsj. De små kan også gå ut på slutten av dagen dersom forholdene ligger til rette for det. 11

13 Tradisjoner og årskalender Februar: Kulturuker fra Kulturkafe med barn og foreldre. Nærmere info kommer Karneval, barna kler seg ut. Vi dekker langbord i gangen og har pølsefest for alle barna i barnehagen. Etter sovetid har vi fellessamling inne på Nasse Nøff, hvor vi synger og slår katta ut av sekken. Mars: Påskefrokost Vi inviterer foreldrene og barna til felles frokost. April: Kunstutstilling: Vi stiller ut kunst som barna har laget. Kunstverkene selges til foreldrene, og pengene går til veldedighet. Mai: Vi prøver å få til en dugnad med foreldrene før 17.mai. Dato kommer. Vi feirer 17.mai i barnehagen onsdag 13. mai. Vi pynter oss, har leker for barna og spiser is og pølser. Juni: Sommerfest Vi avslutter barnehageåret med en sommerfest for barn og foreldre. Alle tar med noe å spise til et felles koldtbord. 12 September: Foreldremøte, dato kommer Desember: Luciafeiring Vi starter dagen med Luciatog, hvor barna fra Tigergutt og Ole Brum går i tog, de minste får også lov å gå hvis de vil. Barna kommer ferdig kledd i hvite klær. Etter at toget har gått, fortsetter markeringen på hver enkelt avdeling der vi serverer gløgg og lussekatter. Nissefest, Denne dagen kler barna seg ut som nisser. Vi har felles lunsj med langbord i gangen, og vi spiser nissegrøt. Kl. 14 har vi fellessamling. Vi synger julesanger, og kanskje kommer nissen med en liten julepose til barna. Bursdagsfeiringer Vi lager krone og har en hyggelig bursdagsfeiring på avdelingen. Bursdagsbarnets foreldre tar med det de ønsker at barna skal spise i forbindelse med markeringen. Det behøver ikke være kake, mange foreldre ønsker ikke at barna skal få i seg for mye sukker og søtsaker. Vi låner ut barnehagen til barnas bursdagsfeiring i helgene,- helt gratis. Planleggingsdager 2015: Fredag 2. og mandag 5. januar Mandag 3., tirsdag 4. og onsdag 5. august Lille Bislet barnehage har sommerstengt i uke 29, 30 og 31. Eget tilbud i SiO barnehage på Blindern. I ferier forøvrig, samarbeider vi med Bisletbekken barnehage.

14 ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE ALMELIA Untitled :07:11

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Årsplan Oterstien familiebarnehage 2014-15

Årsplan Oterstien familiebarnehage 2014-15 Årsplan 2014-15 Lovverk All barnehagevirksomhet skal drives i henhold til Lov om barnehager Barnehageloven av 17. juni 2005 nr. 64, samt tilhørende forskrifter og merknader til bestemmelsene. De to viktigste

Detaljer

Innholdsfortegnelse Årsplan TA-barnehagene Generell del

Innholdsfortegnelse Årsplan TA-barnehagene Generell del Innholdsfortegnelse Årsplan TA-barnehagene Generell del 1.0 Grunnlag 1.1 Lov om barnehager 1.2 Rammeplan for barnehagens innhold og virksomhet 1.3 Årsplan for barnehagen generelle krav 1.4 Strategiplan

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 HOS OSS SKAL ALLE FÅ VÆRE DEN BESTE UTGAVEN AV SEG SELV ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE: I STATLIGE FØRINGER 1.1 Lov om barnehagen...s. 3 Formål Barns rett til medvirkning Foreldreråd og samarbeidsutvalg

Detaljer

Damvokteren Familiebarnehage

Damvokteren Familiebarnehage Damvokteren Familiebarnehage ÅRSPLAN Progresjonsplan og kalender barnehageåret 2014/15 Avdeling Norderhovgate 08.00-16.15 www.friluftsbarnehagene.com damvokteren@friluftsbarnehagene.no Tlf: 22689043 Avdeling

Detaljer

Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage

Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage Vår visjon: Vi har det grønneste gresset Våre verdier: MOT KJÆRLIGHET BEGEISTRING Dere står foran en spennende tid,

Detaljer

Espira Rambjøra. Årsplan 2014-15 RAMBJØRA SOLKNATTEN

Espira Rambjøra. Årsplan 2014-15 RAMBJØRA SOLKNATTEN Espira Rambjøra RAMBJØRA SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...4 Velkommen til Espira Rambjøra...4 Planleggingsdager...6 Kontaktinfo...6 Faste tradisjoner...6 Kosthold og bevegelse...6 Verdiene

Detaljer

ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE 1 Velkommen til Stabekk barnehage! Stabekk barnehage er en heldagsbarnehage. Den eies og drives av Bærum kommune og består av to hus med ulike adresser. Nedre Stabekk er en

Detaljer

Barn i Torstadsonens barnehage skal oppleve mestring, til glede for seg selv og for felleskapet.

Barn i Torstadsonens barnehage skal oppleve mestring, til glede for seg selv og for felleskapet. Tekst til årsplan for de på stor avdeling Liten og viktigst! Det er det nye slagordet for alle barnehagene i Asker. Hva betyr det for oss? Hvem er liten i vår barnehage? Er det bare de på småbarnsavdelingen

Detaljer

ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA

ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA 1 ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA 2012 2013 2 Innholdsliste: Velkommen Informasjonsdel Emneplan for 2012 / 2013 Barnehagerute for 2012 / 2013 Personalet i Ebbegarden barnehage Pedagogisk arbeid i Ebbegarden

Detaljer

Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014. «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat»

Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014. «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat» Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014 «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat» Glade for å være på tur sammen igjen, etter ferien Innledning: Vi er godt i gang med 2014. Det var hyggelig å møte barna

Detaljer

Innhold: SETT INN BILDE OG NAVN/ LOGO TIL BARNEHAGEN

Innhold: SETT INN BILDE OG NAVN/ LOGO TIL BARNEHAGEN Innhold: SETT INN BILDE OG NAVN/ LOGO TIL BARNEHAGEN 1. Informasjon om barnehagen 2. Årsplanens formål 3. Faglig innhold 3.1. ULNA AS overordnet satsningsområde 3.2. Kommunens/ bydelens satsningsområde

Detaljer

Til alle lesere av Biri barnehages årsplan!

Til alle lesere av Biri barnehages årsplan! 1 Til alle lesere av Biri barnehages årsplan! Årsplanens del 2 inneholder informasjon om hvordan vi vil arbeide med omsorg, danning og læring, dokumentasjon og vurdering, barns medvirkning og de ulike

Detaljer

VELKOMMEN TIL HELSET BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL HELSET BARNEHAGE VELKOMMEN TIL HELSET BARNEHAGE Velkommen til Helset barnehage I dette heftet vil du finne generell informasjon om driften av vår barnehage. Vi har gjort et forsøk på å samle alt som kan være nyttig å vite

Detaljer

PROSJEKT: KVALIFIKASJONER BARNEHAGEBARN MÅ HA FØR SKOLESTART

PROSJEKT: KVALIFIKASJONER BARNEHAGEBARN MÅ HA FØR SKOLESTART PROSJEKT: KVALIFIKASJONER BARNEHAGEBARN MÅ HA FØR SKOLESTART Klar til start? Laura, Annabelle og Emma INNHOLD: Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6 Side 7 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12 Side 14 Side 15 Side

Detaljer

Mottak nye barn og familier

Mottak nye barn og familier Mottak nye barn og familier Barnehageloven sier: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnets behov for omsorg og lek. (Barnehageloven 1) Vi ønsker å ha foreldre som er deltakende

Detaljer

ÅRSPLAN 2012/2013 EN VERDEN AV MULIGHETER! www.thorheyerdahlbarnehage.no

ÅRSPLAN 2012/2013 EN VERDEN AV MULIGHETER! www.thorheyerdahlbarnehage.no ÅRSPLAN 2012/2013 EN VERDEN AV MULIGHETER! www.thorheyerdahlbarnehage.no Vår pedagogiske plattform: Vi har hentet navnet vårt fra Larviks store helt og Norges beste ambassadør gjennom flere generasjoner.

Detaljer

Rød gruppe: Sondre,Vilde, Dina,Liam, Felix, Sedra. Betty, Stella - Othilie, Viel-Amalie, Casper,Ola Bulhan, Mia,Elina- Othilie,

Rød gruppe: Sondre,Vilde, Dina,Liam, Felix, Sedra. Betty, Stella - Othilie, Viel-Amalie, Casper,Ola Bulhan, Mia,Elina- Othilie, Barnegruppene 2014-2015: I Flesberg kommune har hvert årskull sin farge som de beholder hele tida i barnehagen. I år er det de gule som er førskolegruppa. Gul gruppe: Bulkas,Guro, 2009 Rød gruppe: Sondre,Vilde,

Detaljer

Store tanker om de små

Store tanker om de små Et systematisk pedagogisk tilbud til 0-3 åringene i barnehagen Stort hjerte - Glede - Intens jobbing en god start på livet Innledning Dette heftet viser hva vi legger vekt på i arbeidet med de minste barna.

Detaljer

Hvordan styrke samarbeidet med minoritetsspråklige foreldre ved hjelp av bilder og konkreter?

Hvordan styrke samarbeidet med minoritetsspråklige foreldre ved hjelp av bilder og konkreter? Hvordan styrke samarbeidet med minoritetsspråklige foreldre ved hjelp av bilder og konkreter? Flerkulturell pedagogikk i barnehagen Høgskolen i Østfold SKUT-2008 Elin Johannessen Guro Vatn Marita Bjørnstad

Detaljer

FAGPLAN FOR ARBEID MED BARN * PERIODEN 2011-2015

FAGPLAN FOR ARBEID MED BARN * PERIODEN 2011-2015 FAGPLAN FOR ARBEID MED BARN * PERIODEN 2011-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Dell 1 -- Vårre tankerr om hva som err viiktiig forr barrn..1 Sammen om Veien barnehage..6 Barnesyn.7 Visjon.10 Verdier..11 Dell 2 --

Detaljer

SLIK JOBBER VI I FORHOLD TIL RAMMEPLANEN I HVERDAGEN:

SLIK JOBBER VI I FORHOLD TIL RAMMEPLANEN I HVERDAGEN: SLIK JOBBER VI I FORHOLD TIL RAMMEPLANEN I HVERDAGEN: Kommunikasjon, tekst og språk God språkstimulering er viktig i Tønnevoldskogen barnehage. Når vi snakker er vi bevisst ord og uttale. Vi er ikke redde

Detaljer

FLERKULTURELL BARNEHAGE. det starter med foreldresamarbeidet

FLERKULTURELL BARNEHAGE. det starter med foreldresamarbeidet Flerkulturell pedagogikk i barnehagen, 15stp. Fredrikstad 2008 Høgskolen i Østfold FLERKULTURELL BARNEHAGE det starter med foreldresamarbeidet Ann Kristin Amdahl Gøthberg, Rolvsøy barnehage Astrid Kristine

Detaljer

Språk i barnehagen. En veileder om. vurdering av språk

Språk i barnehagen. En veileder om. vurdering av språk Språk i barnehagen Mye Utdanningsspeilet mer enn bare prat 2011 Språkstimulering En veileder om Dokumentasjon og vurdering av språk språktilegnelse Forord Jeg er glad for å kunne presentere en veileder

Detaljer

Bli kjent med Nesset Barnehage En ABC til deg som lurer litt.

Bli kjent med Nesset Barnehage En ABC til deg som lurer litt. A Adresse: Nesset barnehage, 7270 Dyrvik Aldersbestemte grupper I tillegg til de avdelingene barna tilhører er barna av og til med i aldersbestemte grupper. Dette gjøres for å kunne tilpasse en del aktiviteter,

Detaljer

2011-2014. Progresjonsplaner for Frelsesarmeens barnehager

2011-2014. Progresjonsplaner for Frelsesarmeens barnehager 2011-2014 Progresjonsplaner for Frelsesarmeens barnehager Innledning Våren 2011 har pedagogiske ledere i Frelsesarmeens barnehager utarbeidet progresjonsplaner for Rammeplanens 7 fagområder. Det er tatt

Detaljer

PEDAGOGISK PLATTFORM FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE

PEDAGOGISK PLATTFORM FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE PEDAGOGISK PLATTFORM FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE PEDAGOGISK PLATTFORM FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE PEDAGOGISK PLATTFORM FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE 2 Hva er en pedagogisk plattform: En pedagogisk plattform

Detaljer

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring. Sammen om språk. Språkløftet og Utviklingsprosjektet

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring. Sammen om språk. Språkløftet og Utviklingsprosjektet Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring Sammen om språk Erfaringer fra prosjektene Språkløftet og Utviklingsprosjektet Forsidefoto: Marte Garmann forord Språk og språkutvikling er et viktig satsningsområde

Detaljer

Liten? Jeg? Jeg er akkurat stor nok. Fyller meg selv helt på langs og på tvers fra øverst til nederst. Er du større enn deg selv kanskje?

Liten? Jeg? Jeg er akkurat stor nok. Fyller meg selv helt på langs og på tvers fra øverst til nederst. Er du større enn deg selv kanskje? Liten? Jeg? Jeg er akkurat stor nok. Fyller meg selv helt på langs og på tvers fra øverst til nederst. Er du større enn deg selv kanskje? VELKOMMEN TIL BARNEHAGEÅRET 2013/2014 På Maurtua er det 8 barn

Detaljer