ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no"

Transkript

1 ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET Untitled :07:11

2 INNHOLD 1. Presentasjon av barnehagen Særpreg Hva vi er gode på Studentspesifikke tilbud 2. Utvikling og læring Formål Lek Språk Sosial kompetanse Flerkulturelle uker Barns rett til medvirkning 3. Fagområdene Kommunikasjon, språk og tekst Kropp, bevegelse og helse Kunst, kultur og kreativitet Natur, miljø og teknikk Etikk, religion og filosofi Nærmiljø og samfunn Antall, rom og form 4. Overgang hjem barnehage skole 5. Samarbeid og medvirkning Foreldresamarbeid Foreldreråd Samarbeidsutvalg 6. Dagsrytmen 7. Tradisjoner 8. Planleggingsdager

3 Presentasjon SiO Barnehage Lille Bislet Særpreg Lille Bislet barnehage ligger på campusområdet ved Høgskolen i Oslo og Akershus på Bislett. Vi er en barnehage godkjent for 59 barn, disse er fordelt på 4 avdelinger. Vi har et tett samarbeid med studenter på HiOA, ofte deltar barna i prosjekter og opplegg på skolen. Vi har tilgang på gymnastikksalen, og ofte kommer studenter innom. Vi er en sentrumsbarnehage med de muligheter som byen gir, vi besøker museer og går på teater. Vi har mange små parker i nærheten som vi bruker til småturer, og de store barna tar ofte trikken for å komme seg på tur i skogen. Hva vi er gode på Vi legger vekt på lek og læring i hverdagen, og at barna i trygge omgivelser skal få mange venner og lære seg å inkludere hverandre i leken. Vi ser barna som enkeltbarn og møter dem der de er. Vi gir masse omsorg hver dag og er der for barna! Barna har en variert hverdag med lek og læring. Vi ser mulighetene som dukker opp, og griper dem sammen med barna. Vi har ikke dårlig tid, derimot legger vi vekt på at vi har hele dagen å ta av! Vi har et greit vikarbudsjett, så vi setter inn vikar ved sykdom når det lar seg gjøre. Studentspesifikke tilbud for SiO Barnehage - Dersom studentforeldrene må være tidlig på praksisstedet, kan vi åpne kl SIO har lørdagsbarnehage i eksamensperioder vår og høst. - Foreldre kan levere syke barn i barnehagen den dagen de har eksamen. - Vi tar inn barn fra de er 8 måneder. - Vi holder åpent i romjulen og påskeuken. - SIO har tilbud om åpen sommerbarnehage 3 uker i juli når de andre studentbarnehagene holder stengt. 2

4 UTVIKLING OG LÆRING 1. Formål ( 1 Barnehageloven ) Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. Leken står i sentrum Rammeplanen sier at leken er en viktig aktivitet i barnehagehverdagen, leken er en aktivitet i seg selv. Barna lærer mye gjennom lek; blant annet språk, kreativitet, normer/regler og konfliktløsning. De danner vennskap, lærer å ta hensyn og får utviklet forståelsen for og betydningen av sosiale spilleregler. Samtidig tar de i bruk fantasien og lager sine egne historier og fortellinger. Assistenter og pedagoger i barnehagen skal legge til rette for at barna skal få en god lek og at alle får delta. Dette gjør vi ved å være til stede, være lekende, lyttende og tydelige. Vi må gripe inn der det trengs, og vite når vi skal holde oss litt i bakgrunnen. For at leken skal ha best mulige forutsetninger, må også utstyr være lett tilgjengelig og i god stand og ikke minst må det gis rom og tid for lek. Leken skjer på barnas premisser. Den foregår både ute og inne, på tvers av avdelinger og alder, både spontant og mer organisert. Lille Bislet har lite areal inne på avdelingene i 1.etg, men Heffalompen er et rom som gir gode muligheter for grovmotoriske aktiviteter og er et godt supplement til avdelingene. I tillegg har vi en lang gang på 80 kvm. Denne er en del av vårt leke- og oppholdsareal. Spesielt de minste barna får her muligheten til grovmotoriske aktiviteter, noe de tydelig setter pris på. 3

5 Språk Vi bruker språket hele tiden, og målet er at barna skal uttrykke følelser, lære begreper og utvikle vennskap ved hjelp av språket. Samtidig har vi små barn som har mest non-verbalt språk, vi har to-språklige barn og vi har flerspråklige barn. Snakkepakken er et pedagogisk verktøy for språkstimulering som vi bruker i barnehagen. Den består av sju temaer: hus, mat, klær, kropp, dyr, farger og eventyr. Den blir brukt for å tilrettelegge for at barna skal forstå og etter hvert klare å bruke språket aktivt i ulike situasjoner. Det blir fokusert på hvordan barn og voksne kan utforske språket via nøkkelord, lek og gjenstander, i tillegg til å kunne tilegne seg språket ved å bruke alle sanser, ved å se, høre og gjøre. Vi tilpasser aktivitetene til barnas alder og utvikling. Snakkepakka brukes i hverdagen og i samlingsstunder og er et nyttig redskap og en bevisstgjøring for personalet når vi er sammen med barna. I tillegg brukes bøkene om «Nelly og Hamza» som er laget spesielt med tanke på barnas språkutvikling. Sosial kompetanse I barnehagen får barna en unik mulighet til lek og læring i gjensidig samhandling med hverandre og med personalet. I denne prosessen utvikles evnen til å reflektere over egne væremåter og handlinger og er en del av en livslang dannelsesprosess. Vi ønsker å gi barna masse omsorg, styrke barnas selvfølelse og utvikle evnen til å skape gode relasjoner med andre barn og med voksne. Evne til å utvikle vennskap og at barna får venner i barnehagen, er viktig for oss. Vi har som mål at barna skal bry seg om hverandre, vise empati, ta ansvar for fellesskapet i gruppen og å ha respekt for ulikheter. Vi jobber også kontinuerlig med likestilling mellom kjønnene. Vi skal også gi barna gode muligheter til medvirkning i hverdagen ut fra alder og forutsetninger. Vi må tolke barnas verbale og non-verbale uttrykk, være observante og anerkjenne barnas ønsker og meninger. Vi skal også gi dem gode tilbakemeldinger. Det å bli sett og respektert øker selvfølelsen. Det skaper trygge barn, og det skaper dermed et godt læringsklima for det enkelte barn og i barnegruppen. 4

6 Flerkulturelle uker I barnehagen vår kommer det barn fra mange ulike kulturer. Vi ønsker å styrke felleskapet og kunnskapen om dette i barnehagen, og vi ønsker å gi barna forståelse for vårt kulturelle mangfold. Å gjøre alle barna i barnehagen bevisste på sin egen kulturarv, være stolt av den og å la dem være delaktig i andres kultur, kan bidra til at barna øker kunnskapen om mangfoldet i samfunnet. Derfor skal vi i løpet av våren ha 2 uker med spesielt fokus på de ulike kulturene som finnes hos oss. Vi skal ta for oss mat, leker, sanger, språk og andre ting som er ulikt og kanskje likt i de kulturer og land som er representert. For å få til dette ønsker vi hjelp fra dere foreldre, vi ønsker ideer om hvordan deres kultur kan synliggjøres best i barnehagen vår. Barns rett til medvirkning Barns rett til medvirkning skal tas på alvor. Barn skal bli respektert, de skal få si sin mening og de skal få innflytelse på livet i barnehagen og egen hverdag ut fra alder og modenhet. De skal få oppleve demokrati og de skal få jobbe seg mot enighet. Dette er også i tråd med FNs Barnekonvensjon. I barnehagen betyr f.eks. at de ofte får lov til å bestemme hva de skal leke med, hvor de vil leke og hvem de vil leke med. De største barna er med på å velge tema. De får bestemme, i samarbeid med personalet, hva de skal lage av varm mat og de velger selvfølgelig pålegg selv. De minste barna får i stor grad bestemme egen dagsrytme, de spiser når de gir uttrykk for at de er sultne, de velger pålegg selv, de får gå inn når de er utilpass i uteleken osv. Rammeplanen sier: «Barn må både få oppleve tilknytning og felleskap og kjenne at de kan få utøve sin selvbestemmelse og uttrykke egne intensjoner». For å få til dette må vi voksne by på oss selv, være nysgjerrige, høre godt etter og se hva barna er opptatt av. Fagområdene Barnehagene har tradisjon for at læringen skjer i hverdagsaktivitetene der omsorg, lek og sosialt samspill står i fokus. Læringen kan like godt skje i frileken som i organiserte aktiviteter styrt av det pedagogiske personalet. Barna trenger ulike utfordringer avhengig av alder og modenhet. Vi vektlegger en progresjon i læringen den tiden barna går hos oss. Samtidig er prosessene viktige, ikke bare oppnådde læringsmål. Flere fagområder integreres samtidig i mange av aktivitetene vi holder på med. Her er noen av aktivitetene vi skal gjennom innenfor de ulike fagene. Disse tilpasses til barnets alder og modenhet: 5

7 Kommunikasjon, språk og tekst Sangstunder/samlingsstunder Lese bøker Leke med ord, rim og regler Synlige bokstaver Tydelig bruk av ord og begreper ved måltid, påkledning, bleieskift, i lek osv. Skrive navnet sitt Høre på eventyr og fortellinger Hjelpe barna til å uttrykke seg verbalt i det sosiale samspillet Turer til biblioteket Kropp, bevegelse og helse Fokus på gode måltider og sunn mat, muligheter for å lage varme måltider Frukt hver dag God hygiene, håndvask før måltid og etter toalettbesøk Muligheter for løping og grovmotorisk aktivitet hver dag Bruk av Heffalompen (aktivitetsrommet vårt) og gymsal Gå på turer og oppleve glede over fysisk aktivitet Utelek hver dag Finmotorisk trening inne og ute Kunst, kultur og kreativitet Bli kjent med ulike typer formingsmateriell og teknikker Glede seg over å skape noe Oppleve og bli kjent med egen og andres kultur Besøk i teatre og museer Kunstutstilling i barnehagen Oppdage og utforske estetiske uttrykk i omgivelsene Natur, miljø og teknikk Barna skal være med på kildesortering Oppdage naturen og årstidene, gå på turer Bli kjent med dyr og planter Bruke tekniske hjelpemidler i barnehagen som kamera, kopimaskin, kjøkkenredskaper Tilgang til PC på hver avdeling og enkel bruk av denne, være deltaker sammen med personalet, redigere bilder, pedagogiske spill, bruk av Ipad 6

8 Etikk, religion og filosofi Etisk veiledning i hverdagen Undring sammen med barna Gi mulighet for filosofiske samtaler Respekt for hverandre Akseptere ulikheter Få kjennskap til høytider i religioner og livssyn som er representert Nærmiljø og samfunn Bli kjent med hverandre, familien og stedet vi bor Turer i nærmiljøet: til parkene, høgskolen og kjente bygninger, kjøre tur med trikken Bli kjent med likestilling og jobbe bevisst med dette Bli kjent med ulike tradisjoner og levesett Øve på demokratiske spilleregler i lek og aktiviteter Antall, rom og form Introdusere tall og ulike matematiske begreper Ulike former for konstruksjonslek Introdusere ulike mønstre og tredimensjonale formingsaktiviteter Snakke om størrelser, former, volum og mål Spille spill Øve på tidsbegrepene Overgang hjem barnehage Tilvenningen til barnehagen er viktig for både dere og oss. For å få trygge barn er vi avhengig av trygge foreldre. Vi anbefaler derfor at dere setter av 3 dager når barnet skal starte i barnehage. Vi har gode rutiner på hvordan disse dagene brukes for at barnet gradvis, og på en god og trygg måte, skal bli kjent med sin nye hverdag. Overgang barnehage skole Barnehagen skal, i samarbeid med skolen, legge til rette for barns overgang fra barnehage til første klasse og eventuelt skolefritidsordning. Dette skal skje i nært samarbeid med barnets hjem. (Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, 2011). Foreldre, skole og barnehage har mange forventninger til hva som skal skje i barnehagen det siste barnehageåret. Vi ønsker å gi førskolebarna et opplevelses- og lærerikt år med aktiviteter som kan bidra til å gjøre overgangen til skolen lettere. Det innebærer blant annet at førskolebarna i større grad får ansvar for seg selv, og at vi har noe mer fokus på læring. 7

9 Førskolebarna får andre og flere oppgaver knyttet til ulike aktiviteter, som f.eks. mer ansvar i forbindelse med måltider og påkledning, samt noe ansvar for å hjelpe de yngre barna. Det er også forventet at de kjenner rutiner og regler i barnehagen. I løpet av høstsemesteret holdes et foreldremøte for foreldrene til førskolebarna. Her gis viktig informasjon om overgangen og hvordan vi jobber med barna frem mot skolestart. Dette møtet er også et utgangspunkt for å diskutere ting foreldrene lurer på. Vi har førskolegruppe med de eldste barna en gang i uken. Vi mener at noe av det viktigste barna kan ha med seg til skolen er sosial kompetanse, språklig kompetanse og lærelyst. Vi legger derfor vekt på å bygge opp under barnas nysgjerrighet og oppfordrer dem til å undre seg og utforske. Språket brukes aktivt slik at barnas ordforråd utvides og begreper klargjøres, og vi jobber mye med sosiale samspillsregler. Førskolegruppen bruker det skoleforberedende programmet «Trampoline». Gjennom lek, undring, utforskning og ulike aktiviteter jobber vi med temaer som: meg selv, mønster, former, måling, tall, plassering, sortering, stavelser, rim, symboler og bokstaver. Samtidig oppøves barnas evne til samspill, samarbeid, selvstendighet og konsentrasjon. Oppgaveheftet knyttet til Trampoline består av varierte oppgaver knyttet til de ulike temaene. Førskolegruppen arrangerer kafé for de andre barna i barnehagen, drar på tur og på museumsbesøk. Vi skal også besøke en 1. klasse på en av naboskolene i løpet av våren. Før skolestart er det viktig at barna trener på ulike ting, f.eks. at de: kan bruke og tolke lekeregler tar hensyn til hverandre og sier fra dersom noen blir plaget klarer å forholde seg til andre og får venner kan vente på tur kan si adjø til foreldre om morgenen klarer å kle på seg selv klarer å gå på do selv kan skrive navnet sitt klarer å si ifra til voksne hvis det er noe kan passe på tingene sine SiO Barnehage har laget en egen brosjyre om overgangen barnehage skole. Vi avslutter førskolegruppens aktiviteter med egen fest og utdeling av diplom på sommerfesten. 8

10 Planlegging, dokumentasjon og evaluering. De skriftlige planene våre består av årsplanen og periodeplaner, i tillegg sender Ole Brum og Tigergutt ut ukeplaner. I etterkant sender vi ut ukeseller månedsrapporter for å gi foreldrene informasjon om hva vi faktisk har gjort og om planer og mål er nådd. Mye av dokumentasjonen skjer gjennom bilder fra de ulike aktivitetene. Her vises også hvordan vi implementerer Rammeplanens mål og fagområder i hverdagens rutiner og organiserte aktiviteter. Evalueringen skjer fortløpende i hverdagen ved episodebeskrivelser og praksisfortellinger, på avdelingsmøter, planleggingsdager og personalmøter. Barnas egne tilbakemeldinger og synspunkter er en viktig del av evalueringen og hjelper oss til å foreta justeringer og endringer i opplegg og planer. Brukerundersøkelsen er også en viktig del av evalueringen og medfører at vi gjør endringer. Samarbeid og medvirkning Foreldresamarbeid Foreldrene er våre viktigste samarbeidspartnere, og vi ønsker et nært og åpent samarbeid. Hos oss skal både foreldre og barn føle seg velkomne og bli møtt på en hyggelig måte ved levering og henting. Slik får vi mulighet til å utveksle informasjon om barnet og dagen. Vi vil at foreldrene skal være synlige og tydelige. Vi har behov for tilbakemeldinger på hva dere ønsker for deres barn, og tilbakemeldinger med ros og ris. Et godt samarbeid med foreldrene er helt avgjørende for at barnehagen vår skal bli et bra tilbud for barna, og for at vi skal ha forståelse for hverandres ansvar og barnets behov og trivsel. Det er viktig for oss at dere: Leser informasjon som blir sendt ut, dvs. ukeplaner, ukesrapporter, periodeplaner og e-post Har riktig klær og utstyr til barnet tilgjengelig i barnehagen til enhver tid Har en åpen dialog med oss; forteller om hendelser o.l. som kan på virke barnets hverdag Gir oss tilbakemeldinger, både ris og ros Respekterer barnehagens åpningstider Møter i tide når vi skal på tur Viser interesse for hva vi gjør/har gjort i barnehagen Er sikkerhetsbevisste, lukker dører/porter! Gir beskjed hvis barnet har fri, kommer senere eller er sykt 9

11 7.30 Barnehagen åpner Vi legger vekt på å: Se hvert enkelt barn Gi barnet omsorg og dekker nødvendige behov Være trygge, omsorgsfulle ansatte Være imøtekommende og lydhøre for innspill Gi nødvendig informasjon og tilbakemeldinger, både ris og ros Følger opp avtaler Ta hensyn til spesielle behov Ha et godt pedagogisk opplegg Informere om hva barnet har opplevd/gjort i løpet av dagen Gi barnet mulighet til å utvikle seg og lære nye ting Bidra til at alle barna får venner i barnehagen Foreldreråd For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. Barnehageloven, 4, Foreldrerådet og samarbeidsutvalg. Alle foreldrene er medlemmer av foreldrerådet. Samarbeidsutvalget (SU) SU består av 4 representanter fra foreldrene (en forelder fra hver avdeling) og 4 representanter fra personalgruppa. SU har vanligvis to møter i året hvor det tas opp det som er viktig for foreldrene og barnehagen. Har man ting man ønsker å ta opp, men ikke vil gå direkte til personalet, kan man henvende seg til SU. Samarbeidsutvalget våren 2015: Samarbeidsutvalget våren 2015: Avdeling Navn e-post / tlf. Ole Brum Anne Kristine Lehn Tigergutt Elisabeth Pedersen Tussi Undrakh Boodoi Nasse Nøff Linn Monica Lund Mamma til Anne Eline Mamma til Indie Mamma til Misheel Mamma til Bastian Ansatte: Ole Brum Magnus Rauan (Ole Brum) Tussi Filadelfia Sanchez (Tussi) Tigergutt Fredrik Solberg (Tigergutt) Nasse Nøff Sonja Berget (Nasse Nøff) Dagsrytmen 10

12 Dagsrytmen 7.30 Barnehagen åpner To ansatte har ansvaret. Vi starter dagen inne på Tussi, den ene av småbarnsavdelingene, og de barna som skal spise frokost, gjør det. Klokka 8.00 kommer det to voksne til på huset, og vi begynner å bevege oss til de forskjellige avdelingene Utetid for småbarnsavdelingene Tussi og Nasse Nøff Aktiviteter og samlinger for avdelingene med store barn, Tigergutt og Ole Brum Mellomvaktene begynner på jobb 08.45/ Seinvaktene begynner Vi serverer brødmåltid, noen ganger et enkelt, varmt måltid Sovetid for barna på Tussi og Nasse Nøff Når de minste våkner igjen, holder de på med aktiviteter inne sammen med assistenter og pedagoger Utetid for barna på Tigergutt og Ole Brum Matpakketid for barna på Tussi og Nasse Nøff Matpakketid for barna på Tigergutt og Ole Brum Etter at måltidet er over, settes det i gang med flere typer lek eller andre planlagte aktiviteter. Etter hvert går tidligvaktene og mellom vaktene hjem Barnehagen stenger. Alle barn og voksne skal være ute av barnehagen. Vi legger vekt på å være ute hver dag, men på grunn av lite lekeareal har vi fått pålegg fra kommunen om å ikke ha alle barna ute samtidig. De minste er derfor ute om formiddagen, de største etter lunsj. De små kan også gå ut på slutten av dagen dersom forholdene ligger til rette for det. 11

13 Tradisjoner og årskalender Februar: Kulturuker fra Kulturkafe med barn og foreldre. Nærmere info kommer Karneval, barna kler seg ut. Vi dekker langbord i gangen og har pølsefest for alle barna i barnehagen. Etter sovetid har vi fellessamling inne på Nasse Nøff, hvor vi synger og slår katta ut av sekken. Mars: Påskefrokost Vi inviterer foreldrene og barna til felles frokost. April: Kunstutstilling: Vi stiller ut kunst som barna har laget. Kunstverkene selges til foreldrene, og pengene går til veldedighet. Mai: Vi prøver å få til en dugnad med foreldrene før 17.mai. Dato kommer. Vi feirer 17.mai i barnehagen onsdag 13. mai. Vi pynter oss, har leker for barna og spiser is og pølser. Juni: Sommerfest Vi avslutter barnehageåret med en sommerfest for barn og foreldre. Alle tar med noe å spise til et felles koldtbord. 12 September: Foreldremøte, dato kommer Desember: Luciafeiring Vi starter dagen med Luciatog, hvor barna fra Tigergutt og Ole Brum går i tog, de minste får også lov å gå hvis de vil. Barna kommer ferdig kledd i hvite klær. Etter at toget har gått, fortsetter markeringen på hver enkelt avdeling der vi serverer gløgg og lussekatter. Nissefest, Denne dagen kler barna seg ut som nisser. Vi har felles lunsj med langbord i gangen, og vi spiser nissegrøt. Kl. 14 har vi fellessamling. Vi synger julesanger, og kanskje kommer nissen med en liten julepose til barna. Bursdagsfeiringer Vi lager krone og har en hyggelig bursdagsfeiring på avdelingen. Bursdagsbarnets foreldre tar med det de ønsker at barna skal spise i forbindelse med markeringen. Det behøver ikke være kake, mange foreldre ønsker ikke at barna skal få i seg for mye sukker og søtsaker. Vi låner ut barnehagen til barnas bursdagsfeiring i helgene,- helt gratis. Planleggingsdager 2015: Fredag 2. og mandag 5. januar Mandag 3., tirsdag 4. og onsdag 5. august Lille Bislet barnehage har sommerstengt i uke 29, 30 og 31. Eget tilbud i SiO barnehage på Blindern. I ferier forøvrig, samarbeider vi med Bisletbekken barnehage.

14 ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE ALMELIA Untitled :07:11

ÅRSPLAN 2013 LILLE BISLET STUDENTBARNEHAGE

ÅRSPLAN 2013 LILLE BISLET STUDENTBARNEHAGE ÅRSPLAN 2013 LILLE BISLET STUDENTBARNEHAGE Presentasjon av Lille Bislet studentbarnehage Særpreg Lille Bislet Studentbarnehage ligger på campusområdet ved Høgskolen i Oslo og Akershus på Bislett. Vi er

Detaljer

ÅRSPLAN 2016. SiO BARNEHAGE LILLE BISLET

ÅRSPLAN 2016. SiO BARNEHAGE LILLE BISLET ÅRSPLAN 2016 SiO BARNEHAGE LILLE BISLET INNHOLD 1. Presentasjon av Lille Bislet barnehage Særpreg Hva vi er gode på Studentspesifikke tilbud 2. Utvikling og læring Formål Lek Språk Sosial kompetanse Flerkulturelle

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

ÅRSPLANEN 2015/16 VI ER BEST SAMMEN

ÅRSPLANEN 2015/16 VI ER BEST SAMMEN ÅRSPLANEN 2015/16 Årsplanen er et forpliktende dokument som barnehagen skal styre etter. Den er en del av vår kvalitetssikring i tråd med lover og forskrifter. På den måten sikrer vi et målrettet arbeid

Detaljer

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune Avtaleerklæring Barnehage foreldre Sørreisa kommune Kommunens visjon, verdier og hovedmål ble vedtatt av Kommunestyret 26. oktober 2006 Barnehagene Vi er kjent for å være: Serviceinnstilt Kvalitetsbevisst

Detaljer

Soneplan for Rød sone

Soneplan for Rød sone Soneplan for Rød sone Barnets tid-ditt og mitt ansvar 2012/2013 BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE BAMSEBO Innhold 1. Presentasjon av barnehagen Side 02 2. Våre verdier Side 03 3. Vår arbeidsmåte Side 06 a. Lek, læring og danning Side 06 b. Arbeidsprosesser Side 07 c. Rammeplanens

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014

PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014 PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014 Barnets tid ditt og mitt ansvar Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

Velkommen til. Kringletoppen barnehage

Velkommen til. Kringletoppen barnehage Velkommen til Kringletoppen barnehage Årsplan for barnehageåret 2014-15 Kringletoppen barnehage er en 2 avdelings barnehage som åpnet høsten 1988. Veslefrikk avdeling, fra 1-3 år Tyrihans avdeling, fra

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Ospeli 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Ospeli 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Ospeli 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehagers pedagogiske plattform Kidsa Ospelis pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

GJØKUNGEN FAMILIEBARNEHAGE

GJØKUNGEN FAMILIEBARNEHAGE GJØKUNGEN FAMILIEBARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2014 gjokungen@outlook.com Tlf. 468 40 544/ 917 76 994 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 4 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene...

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Detaljer

Årsplan for 2013/2014

Årsplan for 2013/2014 Årsplan for 2013/2014 For Trosvikhaven familie barnehage hos Anne-Marit Møller Årsplan 2013/2014 for Veumveien og Trosvikhaven familie barnehage. Velkommen til nytt barnehage år hos Annette i Veumveien

Detaljer

Mellombølgen barnehage

Mellombølgen barnehage Oslo kommune Bydel Nordstrand Mellombølgen barnehage Mellombølgen barnehage asemerethe.bakkemyr@bns.oslo.kommune.no Telefon: 95833953 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015

Detaljer

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE Oslo kommune Bydelsnavn Barnehagens navn LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 POST@lofthusbarnehage.no 951 94 267 Årsplan 2014 2 Innhold Innledning... 4 Om barnehagen...

Detaljer

VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN.

VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN. VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN. RETNINGSLINJER FOR ARBEIDET I SYKEHUSBARNEHAGEN. FORMÅL: Barnehagelovens formålsparagraf er slik: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Christinegård 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Christinegård 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Christinegård 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens

Detaljer

Tøyengata barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Gamle Oslo. progresjonsplan og kalender

Tøyengata barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Gamle Oslo. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Tøyengata barnehage Tøyengata barnehage rigmor.nordby@bgo.oslo.kommune.no Telefon: 22192965 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/toeyengata-barnehage/

Detaljer

Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013

Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013 Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013 Med for alle Innhold Vår visjon... 3 Barnehagens pedagogiske grunnsyn... 4 Barns medvirkning:... 4 Fagområdene... 5 Satsningsområdet:... 6 Språklig utvikling:...

Detaljer

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet Gravdal barnehage ligger i naturskjønne omgivelser. Vi har en flott bygning og et godt opparbeidet uteområde i skogen med to store gapahuker.

Detaljer

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten Klatremus familiebarnehage avd. Knerten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 dmellbye@online.no Telefon: 22 14 26 25 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/klatremus-familiebarnehage-avd-knerten/

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014

Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014 Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014 Personalet på Lek er: Pedagogisk leder (100%): Monika Skjønhaug Granholt Assistent (80%): Anita Johansen (Fri fredag) Assistent (80%): For Mariann Søberg(Sykmeldt)

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

Humla i august: Bli kjent på Humla - Rutiner - Trygghet - Være mye ute - Turer - Sosiale ferdigheter

Humla i august: Bli kjent på Humla - Rutiner - Trygghet - Være mye ute - Turer - Sosiale ferdigheter Til mamma og pappa! Aksepter at jeg er meg på godt og vondt. Gi meg betingelsesløs kjærlighet også når jeg handler i strid med det dere vil. Kjenn på både positive og negative følelser dere har for meg.

Detaljer

Furuhuset Smart barnehage

Furuhuset Smart barnehage Oslo kommune Bydel Alna Furuhuset Smart barnehage Furuhuset Smart barnehage sisselirene.wang@bal.oslo.kommune.no Telefon: 48125499 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/alna-apen-barnehage-avdeling-lindeberg/

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage!

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Velkommen til et nytt barnehageår her i Kongla familiebarnehage. De ansatte i barnehagen er Christin Wasmuth som er assistent i 100 % stilling. Alejandra

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Visjon: På jakt etter barnas perspektiv Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Våre åpningstider: Mandager, Babykafé kl. 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl. 10.00 14.30

Detaljer

Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere

Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere 9. desember 2014 Anne Kirsti Welde Minoritetsspråklige barn er ikke definert i barnehageloven eller i rammeplanen

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Olsvikfjellet 2015-2016

Årsplan med læringsmål KIDSA Olsvikfjellet 2015-2016 Årsplan med læringsmål KIDSA Olsvikfjellet 2015-2016 «Den lille larven aldri mett» 1 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn

Detaljer

Telefon: 22 60 20 22 Webside: www.lykketrollet.no. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016

Telefon: 22 60 20 22 Webside: www.lykketrollet.no. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 Telefon: 22 60 20 22 Webside: www.lykketrollet.no ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 Innhold INNLEDNING... 3 KOMMUNENS MÅL OG SATSINGER FOR OSLOBARNEHAGENE... 3 BARNEHAGENS MÅL OG SATSINGER... 3

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2010 2011 1 Innhold 1. Hva er åpen barnehage?... 3 2. Barnehagens åpningstider, lokaliteter og beliggenhet... 3 3. Målsetting for Knøttetreff åpen barnehage... 3 4. Omsorg og oppdragelse...

Detaljer

ÅRSPLAN 2015-2016 VISJON. «Dysterlia barnehage skal være et godt sted for alle» Formål og innhold ( Barnehageloven kap. 1,.1)

ÅRSPLAN 2015-2016 VISJON. «Dysterlia barnehage skal være et godt sted for alle» Formål og innhold ( Barnehageloven kap. 1,.1) INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 7 Side 8 Visjon Formål og innhold Mål Kulturbegrepet Samfunnsmandat og danning Satsningsområder Kort historikk om barnehagen Barns rett til medvirkning

Detaljer

Etterstadsletta barnehage

Etterstadsletta barnehage Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Etterstadsletta barnehage Etterstadsletta barnehage endre.hakonsen@bgo.oslo.kommune.no Telefon: 94786795 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015

Detaljer

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014.

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. «Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. 1. Lover, retningslinjer og visjon Barnehageloven, formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene Ahus barnehagene Besøksadresse: Nordbyhagaveien 33, 1474 Nordbyhagen Postadresse: Akershus universitetssykehus HF, 1478 LØRENSKOG Telefon: 02900 Telefaks: 67 96 88 61 Menneskelig nær faglig sterk VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

Steinspranget barnehage

Steinspranget barnehage Oslo kommune Bydel Nordstrand Steinspranget barnehage Steinspranget barnehage steinspranget.barnehage@bns.oslo.kommune.no Telefon: 23494020 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/steinspranget-barnehage/

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen ÅRSPLAN. Melkeveien barnehage. progresjonsplan og kalender. Telefon: 95338960 Webside på kommunens portal:

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen ÅRSPLAN. Melkeveien barnehage. progresjonsplan og kalender. Telefon: 95338960 Webside på kommunens portal: Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Melkeveien barnehage Melkeveien barnehage Telefon: 95338960 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM BARNEHAGEN...3

Detaljer

JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN

JEG KAN!  Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN MÅL: sette enkeltbarnet i fokus! Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle

Detaljer

PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012

PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012 PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012 Da er det nye barnehageåret kommet godt i gang og vi har hatt mange spennende aktiviteter på avdeling Lek. Mye av tiden i august har vi brukt på å snakke

Detaljer

ÅRSPLAN 2016. SiO BARNEHAGE BISLETBEKKEN

ÅRSPLAN 2016. SiO BARNEHAGE BISLETBEKKEN ÅRSPLAN 2016 SiO BARNEHAGE BISLETBEKKEN INNHOLD: 1. Presentasjon av barnehagen Omsorg og vennskap Våre styringsdokumenter Studentspesifikke tilbud 2. Faglig innhold Sosial kompetanse Barns rett til medvirkning

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Varden 2015-2016

Årsplan med læringsmål KIDSA Varden 2015-2016 Årsplan med læringsmål KIDSA Varden 2015-2016 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE Oslo kommune Bydel Nordstrand LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE liv.johansen@bns.oslo.kommune.no Telefon: 22283578 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold

Detaljer

ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015

ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 INNLEDNING Årsplanen forteller noe om våre intensjoner, mål og ønsker, og bygges på overordnede mål og retningslinjer fra stat og kommune, samt Årvollskogen barnehages

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Christinegård 2015-2016

Årsplan med læringsmål KIDSA Christinegård 2015-2016 Årsplan med læringsmål KIDSA Christinegård 2015-2016 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens

Detaljer

Knøttene familiebarnehage

Knøttene familiebarnehage Knøttene familiebarnehage Telefon: Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM BARNEHAGEN...3 KOMMUNENS MÅL OG SATSINGER

Detaljer

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning?

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning? 2015-2016 1 Del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3 Formål 4 Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4 Hvordan ivareta barns medvirkning? 4 Målsetninger for periodene

Detaljer

! I Rosterud blir barna sett og hørt!

! I Rosterud blir barna sett og hørt! Årsplan rosterud 2015/2016 I Rosterud blir barna sett og hørt Velkommen til et nytt barnehage år. Barna i Rosterud blir sett og hørt, det er vår visjon for barnehagen. For å klare dette må personalet være

Detaljer

Humla i august: Marihøna i august: Bli kjent på Humla - Rutiner - Faste plasser - Vennskap - Lek - Trygghet

Humla i august: Marihøna i august: Bli kjent på Humla - Rutiner - Faste plasser - Vennskap - Lek - Trygghet Til mamma og pappa! Aksepter at jeg er meg på godt og vondt. Gi meg betingelsesløs kjærlighet også når jeg handler i strid med det dere vil. Kjenn på både positive og negative følelser dere har for meg.

Detaljer

Vedtekter for Berhuskollen familiebarnehage 2014/2015.

Vedtekter for Berhuskollen familiebarnehage 2014/2015. Vedtekter for Berhuskollen familiebarnehage 2014/2015. Personalet: Merita Ikeljic,barnehagelærer Heidi Veronica Kjellevik,eier/pedagogisk medarbeider. Isabell Sæbø, pedagogisk medarbeider Malin Fossdal,

Detaljer

Borgejordet barnehage

Borgejordet barnehage Årsplan Borgejordet barnehage Respekt Omsorg - Samarbeid Borgejordet 74 3269 LARVIK Mail: torunn.hamre@larvik.kommune.no Tlf: 98253214 INNHOLD: Forside Innhold Om barnehagen Lover og planverk Barnehagens

Detaljer

ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL

ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL 1 INNHOLD INNLEDNING s. 3 AKTUELLE LOVER s. 3 OM BARNEHAGEN s. 4 LITT OM RAMMEPLANEN s. 4 BARNEHAGENS OVERORDNEDE MÅL s. 5 FORELDRESAMARBEID s. 6 BARNEHAGEHVERDAGEN s. 7 KOMMUNIKASJON

Detaljer

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE v/innset og Vonheim Barnehager Høsten 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING FOR BARNEHAGENE

Detaljer

Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013

Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013 Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013 Barnehage året 2013 2014 er vi 12 barn på avdeling Glede. Personalet på avdelingen vil være fordelt slik: Personalet på Glede: Pedagogisk leder: Anette

Detaljer

Årsplan for Froland Barnehage 2015/2016

Årsplan for Froland Barnehage 2015/2016 1 Årsplan for Froland Barnehage 2015/2016 OVELANDSNESET GÅRDSBARNEHAGE KRINGLETOPPEN BARNEHAGE FROLAND FRILUFTSBARNEHAGE INNLEDNING i kommunestyre 18 juni 2015 ble det besluttet at våre 3 banehager skal

Detaljer

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Bjerke Orelia barnehge. progresjonsplan og kalender

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Bjerke Orelia barnehge. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Bjerke Orelia barnehge Orelia barnehge ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 birgitte.furulund@bbj.oslo.kommune.no Telefon: 23 43 96 85 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/orelia-barnehge/

Detaljer

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden.

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden. Innholdsfortegnelse 1. Åpen Barnehage Berger 2. Årstider 3. Lek og læring 4. De syv fagområdene 4.1 Kommunikasjon, språk og tekst 4.2 Kropp, bevegelse og helse 4.3 Kunst, kultur og kreativitet 4.4 Natur,

Detaljer

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Bjerke Utforskeren A. progresjonsplan og kalender

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Bjerke Utforskeren A. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Bjerke Utforskeren A Utforskeren A ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 therese.halvorsen@bbj.oslo.kommune.no Telefon: 23439406 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/utforskeren-a/

Detaljer

Utforskeren barnehage A

Utforskeren barnehage A Oslo kommune Bydel Bjerke Utforskeren barnehage A Utforskeren barnehage A therese.halvorsen@bbj.oslo.kommune.no Telefon: 23439406 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/utforskeren-a/

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune GJØVIK KOMMUNE Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune Stortinget synliggjør storsamfunnets forventninger til barnehager i Norge gjennom den vedtatte formålsparagrafen som gjelder for

Detaljer

Halvårsplan for Maurtuå Høst 2015

Halvårsplan for Maurtuå Høst 2015 Halvårsplan for Maurtuå Høst 2015 PERSONALET PÅ MAURTUÅ GRO AINA HANNE MONIKA DIA August - Vi blir kjent- Hva sier rammeplanen! Rammeplanen sier: Barnehagens hverdag bør være preget av gode følelsesmessige

Detaljer

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 HÅ KOMMUNE BJORHAUG BARNEHAGE Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 Visjon: En felles opplevelse med trygghet og læring gjennom lek Bjorhaug barnehage Gudmestadvegen 24, 4365 Nærbø Tlf. 51 43 22 91 Email:

Detaljer

VENNSKAP OG LEK PERIODE:VÅR 2013

VENNSKAP OG LEK PERIODE:VÅR 2013 VENNSKAP OG LEK Barnehagen skal bidra til trivsel i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap (Barnehageloven 1, 3.ledd) PERIODE:VÅR 2013 JANUAR, FEBRUAR, MARS, APRIL,

Detaljer

PERIODEPLAN FOR KREKLING

PERIODEPLAN FOR KREKLING PERIODEPLAN FOR KREKLING April, mai og juni 2015 Satsningsområde: Vennskap Prosjektarbeid Mål: Alle barn skal ha en venn. Å få venner er grunnlaget for barns trivsel og meningsskaping i barnehagen. I samhandling

Detaljer

Sørhellinga barnehage

Sørhellinga barnehage Oslo kommune Bydel Alna Sørhellinga barnehage Sørhellinga barnehage sorhellinga.bhg@bal.oslo.kommune.no Telefon: 22264535/94783845 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/soerhellinga-barnehage/

Detaljer

Den russiske barnehagen

Den russiske barnehagen Den russiske barnehagen ÅRSPLAN Progresjonsplan og kalender 2014 Årsplan 2014 1 Innledning Om barnehagen Barnehagens hovedmål og satsinger Hva vi jobber med for å nå målene innen hvert tema Danning gjennom

Detaljer

Rasmusbakken barnehage

Rasmusbakken barnehage Oslo kommune Bydel Grorud Rasmusbakken barnehage Rasmusbakken barnehage ivar.hjelvik@bgr.oslo.kommune.no Telefon: 976 23 873 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/rasmusbakkenbarnehage/

Detaljer

VERDIPLAN FOR SIO BARNEHAGE

VERDIPLAN FOR SIO BARNEHAGE VERDIPLAN VERDIPLAN FOR SIO BARNEHAGE SiO Barnehage tar vare på barndommens magi SiO Barnehage er til for deg som forelder og student Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) er en velferdsorganisasjon

Detaljer

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Alna Hellerud Barnehage. progresjonsplan og kalender

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Alna Hellerud Barnehage. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Alna Hellerud Barnehage Hellerud Barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 post@hellerud-barnehage.no Telefon: 21902156 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/hellerud-barnehage/

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013 Periodeplan for avdeling Lek August til desember 2013 Velkommen til et nytt barnehageår! Dette barnehageåret vil vi være 11 barn på avdelingen. 6 gutter og 5 jenter. Personalet på Lek er: Pedagogisk leder

Detaljer

Grorud åpen barnehage

Grorud åpen barnehage Oslo kommune Bydel Grorud Grorud åpen barnehage Grorud åpen barnehage mariann.oppberget@bgr.oslo.kommune.no Telefon: 22258589 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/aapen-barnehage/

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGEÅRET 2012 FOR HØYSPENTEN BARNEHAGE. E-mail:hsbarneh@frisurf.no Tlf: 78953034, Adresse: Myrullveien 9, 9800 VADSØ

ÅRSPLAN BARNEHAGEÅRET 2012 FOR HØYSPENTEN BARNEHAGE. E-mail:hsbarneh@frisurf.no Tlf: 78953034, Adresse: Myrullveien 9, 9800 VADSØ ÅRSPLAN BARNEHAGEÅRET 2012 FOR HØYSPENTEN BARNEHAGE E-mail:hsbarneh@frisurf.no Tlf: 78953034, Adresse: Myrullveien 9, 9800 VADSØ 1 INNHOLDSFORTEGNELSE PRESENTASJON AV BARNEHAGEN side 3 1.0 Personalet side

Detaljer

BarnehagenVår Løren. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2014/2015

BarnehagenVår Løren. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2014/2015 BarnehagenVår Løren ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2014/2015 Styrer.løren@barnehagenvaar.no 21918449 www.barnehagenvaar.no Årsplan 2014 2 Innhold Innledning... 4 Om barnehagen... 4 Kommunens mål og

Detaljer

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 MÅL: Med skogen som læringsarena Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle barn og foreldre skal ha det bra. Her skal barna

Detaljer

ÅRSPLAN 2014/2015 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum

ÅRSPLAN 2014/2015 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum NISSEKOLLEN ÅRSPLAN 2014/2015 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum SiT Barn Nissekollen Prestekrageveien 16 7050 Trondheim 73 93 19 38/ 73 55 16 77 www.sit.no/sitbarn Nissekollen barnehage

Detaljer

Årvoll barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Bjerke. progresjonsplan og kalender

Årvoll barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Bjerke. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Bjerke Årvoll barnehage Årvoll barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 birgitte.furulund@bbj.oslo.kommune.no Telefon: 22 65 78 09/ 23 43 96 70 Webside på kommunens portal:

Detaljer

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage Årsplan 2011-2012 Ervik barnehage INNHOLD Forord Barnehagens innledning Kap 1 Kap 2 Kap 3 Kap 4 Kap 5 Kap 6 Kap 7 Kap 8 Kap 9 Kap 10 Kap 11 Kap 12 Kap 13 Kap 14 Kap 15 Kap 16 Kap 17 Omsorg Danning Lek

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BISLETBEKKEN

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BISLETBEKKEN ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE BISLETBEKKEN PRESENTASJON AV BARNEHAGEN Bisletbekken barnehage har 26 barn i alderen 8 mnd. til 3 år, disse er fordelt på to avdelinger. Personalet består av to pedagogiske ledere,

Detaljer

Asperud FUS barnehage

Asperud FUS barnehage Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Asperud FUS barnehage Asperud FUS barnehage asperud@bsn.oslo.kommune.no Telefon: 23 49 61 00. Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/asperud-barnehage/

Detaljer

Avdeling Malangseidet 2015-16

Avdeling Malangseidet 2015-16 Årsplan for Malangen barnehage Avdeling Malangseidet 2015-16 Litt om barnehagen Presentasjon av personalet Barnegruppa Dagsrytme Satsingsområde Prosjekt arbeid Års oversikt Hvis barnehagen er ubemannet

Detaljer

ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014

ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014 ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014 I årsplanen presenterer vi det pedagogiske innholdet i barnehagen, som skal være et arbeidsredskap for de ansatte. Den gir også foreldre en mulighet til å

Detaljer

FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG

FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG BARNEHAGENS SAMMFUNNSMANDAT Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme

Detaljer

ÅRSPLAN. Akasia Paradis barnehage 2015/2016

ÅRSPLAN. Akasia Paradis barnehage 2015/2016 ÅRSPLAN Akasia Paradis barnehage 2015/2016 Akasia er en del av Bergen kirkelige fellesråd. Akasia eier og driver pr i dag 20 barnehager med rundt 380 ansatte og 1500 barnehageplasser. Akasia sin visjon

Detaljer

Eplekneika barnehage. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender

Eplekneika barnehage. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender Eplekneika barnehage eplekneika@barnehage.no Telefon: 22291330 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: www.eplekneika.barnehage.no ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 Innhold

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA barnehager 2015-2016

Årsplan med læringsmål KIDSA barnehager 2015-2016 Årsplan med læringsmål KIDSA barnehager 2015-2016 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Inndalen 2013-2014

Årsplan med læringsmål KIDSA Inndalen 2013-2014 Årsplan med læringsmål KIDSA Inndalen 2013-2014 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Lopperud barnehage avdeling Paviljongen

Lopperud barnehage avdeling Paviljongen Oslo kommune Bydel Østensjø Lopperud barnehage avdeling Paviljongen Lopperud barnehage avdeling Paviljongen lopperud.paviljongen@bos.oslo.kommune.no Telefon: 23438711 /97738885 Webside på kommunens portal:

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde i Tynset kommune og er direkte underlagt

Detaljer

Skoleforberedelse vil prege det siste halve året. Vi vil derfor arbeide med følgende hovedmål: «Bli skole klar».

Skoleforberedelse vil prege det siste halve året. Vi vil derfor arbeide med følgende hovedmål: «Bli skole klar». Halvårsplan Barna er inne i deres siste halve barnehage år. Vi går nå en spennende vår i møte. Halvårsplanen vil gjelde fra 1. Februar til barna begynner på skolen. Vi er 18 barn, 3 voksne og 2 ekstraressurser

Detaljer

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage)

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage) Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være (Årsplan for Leksdal barnehage) I Leksdal barnehage vektlegger vi sosial og språklig kompetanse. Dette

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Myrdal 2013-2014

Årsplan med læringsmål KIDSA Myrdal 2013-2014 Årsplan med læringsmål KIDSA Myrdal 2013-2014 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Skjold menighetsbarnehage 2011/2012

Skjold menighetsbarnehage 2011/2012 Skjold menighetsbarnehage 2011/2012 Visjon Felles visjon for alle BKF Barnehager er Verdier i fokus. Vi vil legge til rette for at barna får mulighet til å utvikle de beste sidene ved seg selv rett og

Detaljer

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Ullern Bikuben barnehage. progresjonsplan og kalender

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Ullern Bikuben barnehage. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Ullern Bikuben barnehage Bikuben barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 bikuben.barnehage@bun.oslo.kommune.no Telefon: 23 46 29 06 - kjøkken 48 16 03 36 - avdeling Bien Webside

Detaljer

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute.

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute. Forord Velkommen til et nytt barnehageår! Vi går et spennende år i møte med samarbeid mellom Frednes og Skrukkerød. Vi har for lengst startet arbeidet, og ser at vi skal få til en faglig utvikling for

Detaljer