Vegnamn Flora 2015 Høyringsuttaler. Sakshandsaming

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vegnamn Flora 2015 Høyringsuttaler. Sakshandsaming"

Transkript

1 Vegnamn Flora 2015 Høyringsuttaler. Sakshandsaming SSR= Sentralt stadnamnregister, Kartverket sitt register over godkjende namn Finn alle godkjende stadnamn/vegnamn som òg er kartfesta på under "Tilgang SSR". Merknader frå stadnamntenesta er stort sett følgde opp utan at vi kommenterer dette nærare. Parsell Høyringsuttale Sakshandsaming Konklusjon 1.7 Høyringsuttale 45: Gunhild Bjelland Garden her heiter Store Batalden, gnr.33/bnr 1og 2. Det er berre fastbuande på bnr. 2. -Sidan eg starta opp næring innan reiseliv og kultur her, har eg slite med ei samanblanding av områdenamnet Batalden( Batalden skule, Bataldenlandhandel, Batalden grendelag, m.m.) og øya her som gjennom tidene har hatt både Store Batalden og Batalden som offisielle namn. -Reisande seier dei skal ut til Batalden anten dei skal til hovudstoppet Fanøy, Store Batalden eller andre øyar her. Postadressa Batalden ser ein også på skiltet på kaia i Fanøy. Turistar til Store Batalden har ofte gått av i Fanøy eller omvendt, eller båten har gått forbi her fordi her erstjernestopp og turistane ikkje har presisert at dei skal til Store Batalden. -Etter mange års argumentering er endeleg namnet Store Batalden komme i rutetabellen til trafikkselskapa. Eg ber om at Store Batalden også blirbrukt i kommunen si registrering på staden her Høyringsuttale 28: Grendalaget i Batalden, innspel fra Vidar Ulriksen: "Ser at det er foreslått Klukken på Kuggen, det er enkelte kart som har hatt denne skrivemåten. Det er sjølvsagt ein bagatell, men når formålet med innføring av vegnamn er at alle skal ha ei adresse som gjer at redning og ambulanse kan finne fram til rett adresse er det likevel viktig at namnet på kartet er det same som ellers vert brukt." Argumentasjonen frå Gunhild Batalden er overbevisane. Problemet er at i SSR er Batalden brukt både på øya og gardsbruket (og Litle Batalden på den andre øya). Vi kan likevel prøve på få få Store Batalden godkjend. Vi får stadfesta hos lokalfolk at Kuggen blir brukt om denne holmen, Klukken er ukjent. På kartet og i SSR Klukken brukt. Skal vi endre namn må det kanskje reisast namnesak, som ein lang prosess. Men vi kan prøve Store Batalden Kuggen Høyringsuttale 6: Alf Bareksten Hei! Eg ser på oversikt over vegane på Hovden med namneforslag. Eg har tidligare sendt inn forslag på namnesetting av vegen frå båtstoppet og austover til Vareneset: Namneforslag - Varenesvegen. Grunnen er at namnet ikkje så lett kan forvekslast med lignande namn -spesielt i ein krisesituasjon der f.eks. eit helikopter skal finne fram raskt.vegen frå Holmen og opp på Høgda/Leite, som de foreslår Barekstadvegen, men vegen går vidare til endes på austsida av Barekstadlandet der det heiter Vareneset. Det er eit meir naturleg valg. Vegen vestover frå krysset der Varenesvegen går austover frå fergekaia mot Kjetangen :Forslag - Kjetangvegen. Namneforslaget er vanskeleg å Vi har valt tre sentrale namn på øya som er lett å orientere seg etter. Barekstad, Hovden og Kjetang. Vegen mot aust (går frå Barekstad til Barekstadneset/Vardeneset), Kjetangsvegen (mot vest) og Hovdevegen mot nord. Vi følgjer Stadnamntenesta si tilråing med genetivs-s. Leite går mot sør ein kort sideveg som ikkje 2.Barekstad -vegen 2.1 Hovdevegen 2.2 Barekstadvegen 2.3 Kjetang- 1.Hovdevegen 3.Kjetangsvegen

2 vegen forveksle trur eg. Vegen nordover frå der Varenesvegen går austover frå fergekaia retning Hovdetre og Hovden:Forslag - Træsvegen. Ved bruk av namnet Hovden, så er forveksling med skisenteret veldig lett å forestille seg. Eg er oppvaksen på øya og synes at vegnamna må referere seg til deilokale stadnamna på øya. Høyringsuttale 14: Einar Bareksten Det forundrer med derfor at på Hovden er det bare 3 navn med på kartet,men på blant annet Stavøya er det er rekke navn som ikke har med vei å gjøre. Dersom jeg har oppfattet dette riktig ønsker jeg å få med navnet Leitet som er ett gammelt navn der Barekstadveien svinger mot sør og en veistubb går mot sør. Alternativt at denne veistubben får navnet Leiteveien, som tidligere foreslått. 3, 1-3 Høyringsuttale 29: Skorpa Grendalag vil herved komme med protestar på vegnamn som er valgt for hovedvegen her på Skorpa. Vegen 1. Frå Båsundet inn mot Grendahuset, har i alle år vore benevnt som Skorpevegen, og vert deteinaste rette namnet å bruke for oss som bur og har tilknytning til plassen her ute. Namnet på hovedvegen gjennom bygda vil vi skal ha namnet Skorpevegen. Vi ser at på øya Reksta har dei fått behalde namnet Rekstavegen. Det same på øya Hovden, der dei har vegnamnet Hovdevegen. Vi krev difor at vi får behalde Skorpevegn som vegnamn. I høve mistydingar ved utrykning vil vi tru at i dei andre områda med bebyggelse aust og nordvest på øya, vil ein vel kunne nytte stadnamna Skorpeide og Kvaløysund Høyringsuttale 36: Øyvind Kleiven I staden for Skorpa: Norvestre del: Kvaløysund. Austre del: Skorpeide kvalifiserer for eige namn og gjer addresseringa meir uoversiktleg. (Merknad: På Stavøy er det ein del områdenamn i tillegg til vegnamn.) Det naturleg utgangspunkte for vegen er på kaia, og hovudvegen går mot vest og Båsundet, og vi kjem øya i møte med ønsket om å få brukt Skorpavegen som namn på denne vegen. Vi må skilje vegen som går mot aust pga av nummerreringa, og held fast på Porsvikvegen. Skorpa som områdenamn var noko upresist, og vi gjev områdenamn til Kvaløysund i nordvest og Skorpeide i aust og meiner då at øya skal vere dekt. 5.1 Bremanger: Frøysjøvegen Bremanger kommune gjer framlegg om Frøysjøvegen frå Myklebust til kommunegrensa. Vi støttar dette framlegget og lar vegen gå til Årebrot. 1. Skorpevegen 2.Porsvikvegen Område: Skorpeide og Kvaløysund Frøysjøvegen 5.2 Kyravika Høyringsuttale 4: Trine Hovland Vegen som går frå Årebrotvegen over i Kyravika bør få namnet Vikane, da Kyravika berre er ein husstand/ fritidsbolig på strekninga. Høyringsuttale 15: Eivind Gulestøl Ser at dere har foreslått Kyravika/Kyravikveien på Sone 5: Årebrotkommunegrensa. Parsell 2. Dette er et navn som ikke er brukt mye, eg har faktisk ikke hørt dette brukt før nå. Sundet som deler av mellom Urøya og Uraholmen heter Sundet og dette er navnet som har blitt brukt så lenge vi har hatt hytte/hus i området.sundet har hatt bebyggelse siden ca Eg vil komme med et navneforslag på Sone 5: Årebrot- kommunegrensa Kyravika ligg inn i SSR som namn om lag midt på den aktuelle vegen frå Fv577 og til Sundet. Høyringsuttale 15 er derfor bra dekkande. Sundavegen er då best fordi det markerer vegen til Sundet, ikkje at alle bur i Sundet. Det kan ikkje forvekslast med anna vegnamn i kommunen Sundavegen

3 5.4 Uraholmen parsell 2 Forslag :Sundet eller Sundaveien Høyringsuttale 4:Trine Hovland Denne holmen er frå gamalt, og framleis nemnt og stadnemnt som Holmen. Ber om at Uraholmen vert erstatta av namnet Holmen som stadnamn,(uraholmen er ein liten holme/ eit skjær lenger nord) I SSR ligg Uraholmen inne med eige vedtak i , medan Holmen som namn på same øy vart avslått Vi må då halde fast på dette namnet. Uraholmen Parsell 6.1: Sunnvivavegen 6.2: Høyskarvegen 6. Høyringsuttale 1: Hermod Seim Prinmært føreslår eg å bruke Kinnavegen som namn på heile vegen. Det er dette namnet som har vore brukt i daglegtale. Namnet kan kanskje forvekslast med Kinnvegen, men uttalen er nokså ulik. Sekundærtføreslår eg kalle vegen frå kaia til kyrkja for Kyrkjevegen. Sunnivavegen er finare, men det er framandt og ikkje sjølvforklarande som Kyrkjevegen. Dei to bustadhusa ved kaia har postadresse Kinnesund og eg føreslår/ber om at dette namnet blir bruktsom vegnamn. Vegen frå kaia og sørover til Åkrøyna og Likhogane føreslår eg å kalle Åkrøyvegen som også blir brukt i daglegtale. Namnet Høyskardvegen oppfattar eg som svært misvisande då Høyskardet ligg på vestsida av øya og er veglaust og uten busetnad. Den kommunale Kinnavegen går frå Åkrøyna til kyrkja. Høyringsuttale 2: Sissel Solberg Seim: tja, spenstig og spenstig med Sunniva-vegen på Kinn. Sunniva har da ikkje noe direkte med Kinn å gjøre, det er Borgny det! Parsell 2 går ikkje til Høyskaret, men til Åkrøyna. Parsell 1 går rett til Kirka, Høyskaret, og kortere enn sørover,selv om siste biten er sti over utmark.den forrige eigaren av Kinn var Hans Christian Lass, hvorfor ikkje HC Lass veg, Det ligger jo autentisk historie bak. Vindfløy-vegen har også historisk sus over seg sammen med Borgny. hilsen Sissel Solberg Seim Høyringsuttale 5: Ola Teigen Forslag Sunnivavegen på Kinn vert til St. Sunnivavegen. Høyringsuttale 10: Sissel Solberg Seim: Navn til vegen fra Kinnesund frem til kirka : Odd Stubhaugs veg. Det er vel ingen som har gjort Kinna kirka mer kjent ved sin kjærlighet til kirka og alle forbinder jo ham til Kinnaspillet. Høyringsframlegg 19: Torod Seim (sjå heime uttalen som vedlegg) Framlegg om ny parsell 3 Av parsellkartet er det uklart om Tyskeneset sør for Kinnasundet (bnr. 9 og 11) skal ligge til parsell 1 eller 2. Dette området høyrer ikkje naturleg til nokon av dei andre parsellane, for vegen dit tar av frå hovudvegen Dette er dei namneframlegga som har fått flest reaksjonar og mange gode innspel.utgangspunktet er òg her kaia, med ein veg (hovudvegen) mot nord og ein veg som går mot sør. Det er vanskeleg å bruke eit felles namn.(kinnavegen er dessutan for likt Kinnvegen). Kinnesund er eit fint namn, men det er i kartbasen (SSR) knytt til fyrlykta i nordaust, ikkje til hamna. Kinnasundet er brukt på sundet mellom Kinn og Rognsøya. Dessutan er det ikkje tilrådeleg å skilje ut den vesle vegen vegen ned mot kaia og bitar av dei andre vegane i ei eiga vegadresse. Men det er fullt mogeleg å bruke Kinnesund som ei mellomadresse. Sidevegen til Tyskeneset fører fram til eit par eigedommar, men kvalifiserer ikkje for eige veg/postadressenamn. Då er vi til hovuddiskusjonen: Eit namn knytt til legenda om St. Sunniva eller meir ålmenne namn: Utgangspunktet var å forsterke Kinn som ei historisk øy knytt til ei av dei mest kjende segnene på Vestlandet. Pilgrimsleia, som no kjem langs kysten via Kinn til Selja, understrekar dette. Som Torodd Seim skriv, er det ikkje sikkert at Sunniva er noko meir enn ei segn, og segnfiguren Borni er td knytt til eit konkret stadnamn på øya. Parsell 6.1: Sankta Sunnivavegen Parsell 6.2: Bornivegen

4 allereie i Kinnasundet. Ein bør skilje det ut som parsell 3. Primært framlegg om vegnamn Framlegga frå kommunen er turismeorienterte og ikkje forankra i lokal tradisjon. Parsell 1 og2 kallar vi som er frå Kinn, «veiin fram te kjirkja» og «veiin sø i Åkkrøyna». Eg meiner derfor at Kyrkjevegen og Åkerøyvegen er dei namna som har best grunnlag på staden. Ein eventuell parsell 3 bør heite Tyskeneset. Kommunen foreslår Høyskarvegen som namn på parsell 2, vegen sørover på øya. Det er eit uklokt forslag. Lokalkjende veit at den naturlege vegen å gå til Høyskaret når ein kjem på land på kaia i Kinnasundet, er vegen nordover, som fører til kyrkja. Frå kyrkja er det nokolunde god sti det meste av vegen sørvestover til Høyskaret. Parsell 2 fører frå Kinnasundet og sørover til Åkerøyvågen. Éi grein fører over på halvøya Åkerøya, og ein nokså ny privat veg fører sørover på hi sida av vågen ut under Likhaugane. (Ein veg frå ca tar av tidlegare, men endar òg under Likhaugane. Det er den ein ser på kartet, men han er ikkje lenger brukt som veg til hyttene under Likhaugane.) Frå den gamle husmannsplassen under Likhaugane (bnr. 8) er det ikkje mindre enn (om lag) 1,5 kilometer gjennom myrar og over knausar til Høyskaret. Stien her på sørsida er lange stykke knapt mogleg å finne. Derfor går den naturlege vegen frå Kinnasundet til Høyskaret over parsell 1, ikkje parsell 2, sjølv om det er ein lengre veg. Som namn på parsell 2 er Høyskarvegen dermed vill-leiande og ikkje eigna til å hjelpe nokon med å finne fram. Konklusjon, primært framlegg: Parsell 1: Kyrkjevegen. Parsell 2: Åkerøyvegen. Ny parsell 3: Tyskeneset Sekundært framlegg om vegnamn: Om kommunen held fast ved Sunnivavegen eller liknande til parsell 1, bør ein vurdere å gi begge/alle parsellane på øya namn i same stil og bruke oppkalling etter «dei lokale heltane»: Borni og Vindfløy.Jomfrua Borni var ifølge tradisjonen «byggherren» for Kinnakyrkja. Borni er rett nok berre ein segnfigur men det gjeld Sunniva òg; det er svært tvilsamt om Sunniva er nokon historisk person. I motsetning til Sunniva finst dessutan Borni i eit lokalt namn: på Bornihelleren ovanfor kyrkja. Kanskje var jomfru Borni òg kjend i eit større område, jf. nedanfor. Tussen Vindfløy var den som stod for sjølve kyrkjebygginga, og han er den einaste som er nemnd med namn i den traderte segna (sjå nedanfor). Korfor ikkje ære han som skal ha late livet for Kinnakyrkja, med eit vegnamn på Kinn? Saman med Sunnivavegen eller liknande kan ein då få Bornivegen og/eller Vindfløyvegen, avhengig av om ein skil ut parsell 3. Ein kan godt variere etterleddet og bruke -stien, t.d. Vindfløyvegen på parsell 2 og Bornistien på parsell 3. Den gammalengelsk baserte forma Sunniva har elles ingen lokal tradisjon. Den nedarva sunnfjordsuttalen av dette kvinnenamnet er «Synn(e)ve» eller «Synnyve» med palatal n-lyd. Såleis ville Synnevevegen eller Sankte Synneve-vegen vere rettare enn Sunnivavegen. Ei slik form kunne opplyse turistane om lokal namneskikk. Eg har forska ein del på den historiske utbreiinga av fornamn (sjå for referansar). Namna Synneve og Borni har ei interessant utbreiing. Sidan Sunniva var helgen for Vestlandet, er det ikkje overraskande at Synneve var særleg vanleg her. I den eldste fullstendige folketeljinga frå 1801 er namnet klart mest vanleg i Nordre Bergenhus amt (Sogn og Fjordane) og var òg mykje nytta i naboamta Søndre Bergenhus, Romsdals og Christians amt (Hordaland, Møre og Romsdal, Oppland). Elles i landet var det mindre vanleg, sjølv om det fanst nesten over alt. Namnet Borni kjem av det norrøne Borgný. Det hadde òg eit svært klart tyngdepunkt St. Sunniva er brukt mange stader i landet knytt til td vegnamn, og vi kan gjere Sunniva meir "vår" med å bruke namnet her. "Kyrkjevegen" kan ein kalle mange vegar, Sunniva-vegen eller Borni-vegen høyrer til her. (Odd Stubhaug har gjort ein stor innsats for Kinnaspelet, men det ville vere brot på ein viktig regel i språkrådet si rettleiing å knyte ein så høgst levande person til ein veg. Vi ser at Høyskaret-vegen var eit uheldig framlegg, og at Åkerøyvegen ville vore eit meir naturleg namn om utgangspunktet er stadnamn). Vi har derfor delvis falle ned på argumentasjonen frå Torodd Seim sitt sekundere framlegg om å la begge vegane (han ville ha tre) kome i same tradisjon og segnverd.det mest logiske ville kanskje vere å la Bornivegen gå fram til Bornihellaren ved kyrkja og la Sunnivavegen gå mot sør. Men sidan den andre vegen må definerast om hovudvegen, fell vi ned på å la Sunnivavegen gå fram til kyrkja. Torodd Seim argumenterer òg godt for Vindfløyvegen, men det er kanskje mindre kjent. Skrivemåten: Torodd Seim argumenterer for ein lokal skrivemåte på Sunniva: Synneve. For å knyte Kinn til denne historiske segna vel vi å halde oss til det meir "internasjonale" namnet Sunniva, og brukar den fulle nemninga Sankta Sunnivavegen. Andre stader i landet der Sunnvia er knytt til vegnamn skjer det i

5 i Nordre Bergenhus i 1801, og elles var det brukt langs kysten frå Sunnhordland til Sunnmøre (nokre få tilfelle i Rogaland og Trøndelag). Kjerneområdet er nesten identisk med Bergens stift (Bjørgvin bispedømme), altså Sunniva-området. Om det er nokon samanheng, er truleg umogleg å finne ut, men kanskje var segna om opphavet til Kinnakyrkja meir utbreidd enn vi kjenner til? Det taler for å minnast jomfru Borni i eit lokalt vegnamn. Konklusjon, sekundært framlegg: Parsell 1: Sankte Synneve-vegen. Parsell 2: Vindfløyvegen.Ny parsell 3: Bornistien Høyringsuttale 22: Hermod Seim Torodd Kinn gjer i brev framlegg om å innføre ein ny parsell 3 som han kallar Tyskeneset.Dette meiner eg blir litt misvisande fordi Tyskeneset ligg nord ved hamna medan dei to husa sunnafor vert kalla Neset og Fyren (gamle Kinnesund fyr). Desse to eigedomane var inntil få år sidan veglause. Den nybygde vegen er privat og tar av frå Åkrøyvegen. Eg veit ikkje om kommunen skal sette namn på vår veg, vi søkte om å sleppe kommunalt gebyr, men fekk avslag. Eg meiner at det naturlege er å bruke Åkrøyvegen som adresse for desse to eigedomane. Når det gjeld namnet Åkrøyvegen så var uttalen for år sidan Åkrøyvegen med enkel k. Namnet Åkerøyvegen er sikkert språkleg meir korrekt, men som namn skulle det ikkje vere noko i vegen for åkalle åker for åkr og det er mykje lettare å seie. Eg har tidlegare føreslått å innføre ein parsell 3: Kinnesund for dei to husa ved hamna, eg trur dette vil gjere det enklare å finne fram. Kinnesund er namnet på hamna og den gamle gjestgjevarstaden der vi bur og vi vil bruke det namnet. I daglegtale har ein brukt Kinnasundet eller mest Sundet (Sonde), men eg meiner at Kinnesund er lettare å seie og namnet er svært gamalt og verd å ta vare på.ellers meiner eg at vegnemda må legge stor vekt på kva folk på staden meiner og at ein i størst mogeleg grad nyttar vegnamn som har lokal tilknyting og som er, eller har vore i bruk. Blåbærveien kan gå i eit nytt bustadfelt i utmarkja, men på sagaøya Kinn vil det passe dårleg. Høyringsutale 44: Frode Seim Eg er fødd og oppvaksen på Kinn, har vore fastbuande der store deler av livet ( og ) og er saman med kona mi eigar av ein av eigedomane (GBnr 39/6) langs Kinnavegen. Forstår det slik at det kan vere ymse (gode) grunnar til å innføre offisielle vegnamn sjølv på små øyar utan ferjer eller bruer, slik at t.d. blålysetatane kan finne fram (sjølv om dei ikkje får bilen med seg). Men dersom ein skal innføre vegnamn på ei øy som Kinn vil eg oppmode om å bruke namn som har vore lenge i bruk istadenfor å innføre vegnamn som er inspirert av St Sunniva og andre slike himmelskrømt. Dei beste framlegga eg har registrert er det som vart sendt inn av Hermod Seim tidlegare : Kinnesund for husa i Kinnasundet, Åkrøyvegen for den kommunale vegen sørover frå Kinnasundet til Åkrøyna og så Kinnavegen eller Kyrkjevegen for parsellen vestover frå kaia. Sidan namnet Kinnvegen alt er teken i bruk i Florø vert det vel vanskeleg med Kinnavegen... forma St. Sunnivas veg, men stadnamntenesta har alt godkjend Sunnivavegen, så vi reknar med at dette går greitt. Derimot hst vi valt det meir dialektprega Borni framfor det meir korrekte Borgny. Men her er det igjen segna som har vore styrande.

6 Kva som var tanken bak namne-forslaget Høyskarvegen er ikkje godt å vite, men det er i alle fall eit uklokt forslag, som Torodd Kinn uttrykte det i si høyringsfråsegn. 7.2 Høyringsuttale 20: Gunvor Nygård (kart) Foreslår Fjellsendevegen som siste del av vegen frå Rognaldsvåg, frå krysset til Tufta. (Stadnamntenesta gjer framlegg om Rognaldsvågen) Uheldig å dele opp i ein kort stubb og held fast på opphavleg framlegg. Vi tar merknaden frå Stadnamntenesta til følge) Rognaldsvågen 7.4 Stadnamntenesta spør om Tufta dekker heile område for namnet. Det meiner vi og det er i tråd med lokale framlegg, så det held vi på. Tufta 7.6 Høyringsuttale 19: Torodd Kinn: Her foreslår kommunen Selvåg. Men dette namnet har bestemt form, altså Selvågen, slik nesten alle slike namn har. Den lokale uttalen er «Sellvågjin». Rutebåten går «opp onde Sellvågjin», og besteforeldra mine rydda gard «i Sellvågja», som dei eldre enno seier det med bruk av dativ. 8.3 Høyringsuttale 47: Oddvar Færøyvik. Furøya nytt namn som har kome inn i karta. Det gamle innarbeidde er Furesund Høyringsuttale 36: Øyvind Kleiven Heleneholmen i staden for St. Helena 12.1 Høyringsuttale 25: Halvar Espeseth Eg bur på Espeseth på Askrova. Der har vi ein kommunal veg som heiter Steinvegen og er ca 300m lang. Vi er 5 hustander etter denne vegen. Eg er hus nr 5. Vi som bor i Steinvegen 5 har eit stort ønske om at vår adresse fortsat skal vere Steinvegen og 5 Høyringsuttale 36: Øyvind Kleiven For bebyggelsen i sundet (Raudøy/Helgøy), på begge sider er Raudøy ok. På austida av Helgøyø: Bruk Hammen, ei gammal benevning Som namnekonsulenten Furøya vart godkjent som namn på øya Furesund som namn på gardsbruket og sundet godkjent same dato. Vi kan gjere eit forsøk på få Furesund godkjent som postadressenamn, og det er eit poeng at Færøya og Furøya kan bli forveksla i ein hektisk situasjon. Sankt Helena, står på enkelte kart (men ikkje i SSR), Heleneholmen er ikkje registrert. Sankt Helena finst i stadnamnbasen til fylkesarkivet, og er alt godkjent av Stadnamntenesta Dette er ein ganske lang sideveg med fleire husstandar langs med. Vi vil då tilrå Espesetvegen som namn, det er meir beskrivande og stadnamnbasert. Dette er ei av dei vanskelege sakene. Helgøya er det brukte namnet på denne øya, og det er namnet som ligg inne i SSR. Men i Flora er Helgøya ved Bjørnset mest Selvågen Furesund Sankt Helena 12.7 Espesetvegen 12.4 Raudesundet 12.8

7 kjend og vi er redde det kan oppstå problem om det i ei krise blir varsla ei hending på Helgøya. Sjå Vi kan gje Raudesundet som områdenamn på nordlege delen av øya (ligg som stadnamn i Fylkesarkivet) og Hammen/Hamnen som namn i samsvar med framlegget frå Kleiven (ikkje i SSR). Vi har fått stadfesta av stadnamntenesta at Hamnen kan godkjennast dersom det er bakgrunn i lokal uttale og tradisjon Stadnamntenesta gjer framlegg om Kvalsvikvegen etter namnet på garden på enden av vegen Barlindbotnen ligg om lag midt på denne vegen, og det kan verke ulogisk at det har gjeve namn til vegen. Barlindbotnen er likevel eit innarbeidd namn og kan oppfattast å dekke stor del av området. No finst òg Kvalvika som eige vegnamn i Eikefjord, og det kan oppstå mistydingar i ein krisesituasjon. Grendautvalet har heller ikkje hatt merknad til namnet. Vi vel derfor å å halde på opphavleg namn, sjølv om det verke litt tungt. Berre Barlindbotn som namn er endå mindre dekkande. Hamnen 14.3 Høyringsuttale 43: Grendalaget Sandvik, Nyttingsnes, Steinhovden og Barlindbotten På vegstrekningen fra krysset i Nyttingnes til Sandvik er forslaget at skal være «Sandvikvegen». Dette forslaget ble stemt frampå årets årsmøtet 17 mars med klart flertall Høyringsuttale 41: John Moe Forslag 7 har fått vegnavn Nordre Vågen. Dette er nokså misvisende da området her faktisk er Søre Vågen. Veien heter fra gammelt av Sjøveien,noe som fremkommer i gamle tinglyste erklæringer som veirett og vedlikeholdsavtaler mm. Vårt forslag er derfor at Sjøveien blir formelt vedtatt som det riktige veinavn Høyringsuttale 43: Grendalaget Sandvik, Nyttingsnes, Steinhovden og Barlindbotten- På veg merket med nr 7, er det kommet inn at den skal heite «Søre vågen» og ikke Nordre vågen som forslaget er i dag. Begrunnelsen er at det er det rette stedsnavnet ifølge grunneiere. Som framlegg, men vi held fast på at hovudvegen frå vegkrysset mot Vikavegen får namnet Sandviksvegen. Det kan hende at det er ei mistyding av kva veg dette gjeld. Det kan komme av at det er om lag like mange eigedommar i Søre Vågen som i Nordre Vågen. Vi vel derfor å gje namn til vegane til begge vågane. Begge ligg i SSR. Hågen kvalifiserer ikkje for eige namn, Barlindbotnvegen Sandviksvegen 14.7 Nordre Vågen 14.9 Søre Vågen

8 - Nytt forslag, vegstubben før forslag nr 7. Her har det kommet inn ønske/forslag om at denne enno. vegen burde hatt navnet Hågen. Begrunnelsen er at det er det rette stedsnavnet ifølge grunneiere og det er flere eneboliger her. Dette er vegen som går fra FV543 og ned til gnr86/bnr60 med flere ny Tillegg Eit område på nordsida av halvøya som ikkje var kome med i namneframlegget. Der ligg det m.a. eit gardsbruk. Namnet ligg i SSR Høyringsuttale 21: Toril Berg Forslaget mitt er "Vestkystvegen". Grunnen til at eg tenkte på dette namnet er fordi vegen ligg på vestkysten av landet vårt, vi har Norges vestligaste by, denne blir og omtalt som kystbyen. Vi har Fjordkysten i reiseguiden her. Kystmuseet ligg her.landemerke Stabben fyr er her. Det er det vestligaste anløpet for Hurtigruta. Her skal det være kystfestival, og andre kystrelaterte opplevelser slik som Våtmoro, Sildebordet, og sjølvaste Kinnaspelet ved Kinn kyrkja som ligg under den mektige Kinnaklova. Maratonløpet Rett Vest er og her. Og mykje meir. Dette er ei veg strekning som fører deg ut til kysten med mange øyer, holmer og skjær. Når folk kjem reisande og kjem ut av Naustdalstunnelen og ned på Knapstad så blir dei overvelda over kor flott naturen åpner seg mot kysten og kor storslagent det er her ute med havet. Om kvelden når sola går ned i vest bak øyer og holmer og ned bak horisonten så er det ein fantastisk opplevelse. Namnet "Vestkystvegen" kunne ha bidratt til å freiste turister til å ta vegen hit for å sjå og oppleve den mektige kystnaturen vår, og kulturen vi har her ute.eg meiner at namnet ikkje berre var fantasifullt, men og unikt, det er en variant frå andre vegnamn her, det høver på vegstrekninga, det er ikkje likt eller likner på andre vegnamn her slik at det kan forvekslast. Blålysetatane bruker GPS så dei finn fram berre dei har eit namn, post og besøkande treng eit vegnamn. Dette namnet er heller ikkje komisk eller uheldig av noko slag, det er tradisjonsrikt for denne landsdelen og ikkje minst framtidsretta i framtidsfylket vårt. Dette er einaste høyringsuttalen til hovudvegen til Florø, og det reknar vi som god støttetil framlegget. VI har i saka argumentert for at Florø må bli knytt til eit namn, og det må vere vegen frå kommunegrensa til bysentrum Litleøysundvegen I SSR ligg Helgøya ved Askrova, Litle Helgøya og Store Helgøya ved Bjørnset. Stadnamntenesta gjer framlegg om Litleøysundvegen i samsvar med SSR. Vi held fast på adressa Helgøya på desse to samanknytte øyane. Sjå Grønevik Florøvegen Helgøya 15.7 Høyringsuttale 31: Kjell Martin Kirkbakk Navnforslaget gjelder veien/området til mindre boligfelt på Tonheim. Boligfeltet ligger rett nord for avkjørselen til Hatleset fra Rv5.Forslag: Timbreneset Lite område veg RV5 ved avkøyrsla til Hatleset. Vil få nummerring til Hatleset Som i framlegget

9 15.12 og og 20.1 Høyringsuttale 7: Nina Liseth: Vi bur på Storebru, og vi vil spele inn at dei to husa til familien Liseth, samt Siv Endestad (huset ved sidan av vårt hus,) samt huset til familien Mulehamn, (det som ligg ved busstoppet) vil ha adresse Storebru. Dersom vegen til Endestad skal heite Endestadvegen, og ikkje vi beheld Storebrunamnet, vil dette falle vekk. Det er innspel frå Bjørg Liseth, (født Endestad), Arnulf Liseth og familien Mulehamn. Gjesdal Elektro held til i "gamlebutikken til Svarthumle" som ligg midt mellom oss, og Mulehamn, og vil natuleg falle til adresse Storebru, dersom dette skulle bli bestemt. Den eldre garde på Storebru synast det er viktig at namnet blirbrukt i adresse. Vi bur på sjølve "Storebru". Ellers brukar vi namna Storebru, og Endestad. Storebru er frå krysset og opp til Campingplassen og dei husa som ligg der. Så er det eit hus som ligger på "fossheim". Etter ei lita aude strekning kjem vi rundt svingen og da er du på "Endestad". Må adressa ha "-vegen" i seg, eller kan det heite, Storebru og Endestad, slik som i dag? Høyringsuttale 8: Bjarte Liseth m.fl.: I forbindelse med navn på nye veier i Flora kommune vil vi foreslå at Storebru i Eikefjord beholder navnet på stedet som adresse.dette er ett kjent sted for alle som kjører mellom Florø / Førde / Hyen og enkelt å finne frem ved nummerering : Eks. : Storebru 1-5 ved krysset og skiltantydning tilsvarende på de enkelte veistubbene som hører tilstorebru. Andre forslag som Fossheimveien og Endestadveien som nå ligger ute på høring, er direkte misvisende for adressering på dette stedet Høyringsutale 27. Oddleiv Øren Vi har tidlegare sent inn forslag om at vegen til Hesjedal bør heite Hesjedalsvegen.Her er litt meir om bakgrunnen for dette. Hesjedal er namnet på gardsbruket som ligg i enden av vegen.vegen som går opp til Hesjedal har vore kalla og omtala som Hesjedalsvegen frå gammalt av,og det meinar vi bør førast vidare. Vi bur heilt i starten av denne vegen,og bur dermed ikkje i Hesjedalen, men i Hesjedalsvegen. Hesjedal er i tillegg slektsnavn til dei som bur pågarden Høyringsuttale 55:Grendalaget Løkkebø, Langedal og Svarthumle Dei tre husstandane som bur på Humlestølen ynskjer at vegen fra krysset i den knappe svingen (slyngen) mot Ramsdalsheia skal få namnet Humlestølsvegen. Det vil være naturleg også fra grendalaget sitt synspunkt at vegen fra Ramsdalsvegen til Humlestølen får sitt eige namn. Humlestølen er eit kjent namn i kommunen pga skisenteret, stor utfart og mykje folk samla her om vinteren. Det har vært eit tilfelle der ambulansen vart tillkallet til skisenteret køyrte feil og hamna heilt på Ramsdalsheia. Grendalaget har kun denne merknaden og håper den blir tatt hensyn til. eller Florøvegen. Dette er forståelege reaksjonar. Men igjen vil det vere vanskeleg å ta eit områdei i eit vegkryss og gje eige namn til hus som eigenleg berører fleire vegar og vil føre til at det ikkje blir samanhengande namn frå krysset. Fv 615 må derfor ha same namn fram til krysset og dei som soknar til denne vegen, må bli nummerrerte til denne vegen, der vi har foreslått Hyevegen. Vegen som startar i krysset og endar på Endestad må ha samanhengande namn frå krysset for å gjere orienteringa tydlegast mogeleg. Dei aller fleste av eigedommane vil ha tilkomst til ein av desse vegane. Men det her òg fullt mogeleg å bruke Storbru som mellomadresse. Vegen til Hyen, Hyevegen heiter det same på begge sider av kommunegrensa. Dette er argumentasjon som held. Dette er ein ganske lang veg, som òg kan seiast å halde fram som ein skogsveg nedatt forbi Reinene. Saman med dei andre argumenta går vi inn for framlegget, med den namneforma som ligg i SSR: Humlestøylvegen 16.1 Høyringsuttale 35: Kolbjørn Taklo Igjen er dette forståeleg argumentasjon, Som i Som i framlegget Hesjedalsvegen Humlestøylvegen

10 Grov er eit godt innarbeidd og historisk namn, ofte nemnt i media i samband med hendingar, svært mange veit kvar det er.grov er kort, enkelt og eintydig i dette området. Området rundt vegkrysset rv5/fv 614 bør halde fram med å heite det, frå krysset og f.eks fram til Nordalsfjordbrua. Det vil då omfatte 4 bueiningar, SFE sin trafostasjon, motorsporsenteret og skytebaneanlegget. Magnhildskarvegen gir mindre presisjon, og blir altfor generelt for dette området Høyringsuttale 37: Brynhild Løken Er ueinig i valg av vegnavn Magnhildskaret frå krysset på Grov. Plassen her heiter Grov og er godt innarbeidd og kjend under navnet Grov.Dette gjeld også for trafikken, knutepunkt for bussrutene på Grov(Florø-Førde-Svelgen),SFE Nett AS sin transformatorstasjon på GROV,og for det nye skytebaneanlegget på GROVAstøylen og for motorsportsenteret sitt nye anlegg. Vegen bør heite Grov fram til Nordalsfjordbrua Høyringsuttale 36: Øyvind Kleiven Grytadalsvegen er eit tradisjonsnamn. Magnhildskaret er nyare 17 Øyringsuttale 30: Norddalsfjord Grendelag - har som hovedsynspunkt at hele Norddalsfjord bør få samme veinavn/gateadresse. Eventuelle sideveier har så få boenheter at vi mener det ikke er grunn til å gi egne veinavn på disse. Egne veinavn på sideveier vil føre til at navnet Norddalsfjord forsvinner fra adressen. De som ikke er lokalkjente vil dermed ikke umiddelbart vite at adressen er i Norddalsfjord. Norddalsfjord Grendelag mener at adressen bør bli på følgende format (der 60 er er tilfeldig valgt tall som representerer husnummer): Ola Normann, Norddalsfjord 60, 6900 Florø Dersom det er retningslinjer eller annet som gjør at det ikke blir mulig å bruke veinavnet Norddalsfjord ønsker grendelaget at vi kan bruke Norddalsfjordvegen i stedet. Vi oppfatter Norddalsfjordvegen som unødvendlig langt i forhold til å bruke kun Norddalsfjord somveinavn. men i vegnamnsamanheng vil det bli uheldig om ikkje vegen frå hovudkrysset er det namnet som følgjer mest mogeleg av hovudvegen vidare. Grov vil framleis kunne brukast som mellomadresse. Grytadalen er eit meir tradisjonsrikt namn og Magnhildskarvegen kan verke tung. Men Magnhildskartunnelen går gjennom til Bremanger kommune som òg foreslår same namnet. Det er ein del sidevegar i Nordalsfjord som har lengde og tal eigedommar som ligg i grenseland for å få eige namn, slik vi har foreslått. Men det er sterke kjensler for å behalde Nordafjord som adressenamn for alle innover til Grøndalen, og vi har siste runde godtatt argumentasjonen og går for grendautvalet sitt framlegg. Skrivemåten for namnet er omdiskutert Nordal (som mange har som slektsnamn) og Norddal, som oftast blir brukt på kart og i offentleg samanheng. I SSR står det: Norddal: Godkjent og anbefalt Nordal: Godkjent og ikke anbefalt. Nordal vart godkjent , så vart Norddal godkjent i Ut frå dette tilrår vi Norddal ut frå at dei aller fleste instansar no brukar dette namnet. framlegget Som framlegget 17.1 Nordalsfjord går ut.

11 18.1, 3 og 4 Høyringsutale 26: Svanøy Grendautval Vi har hatt tett kontakt med Svanøy GU i prosessen og vore bra samkøyrde. I siste runde har grendautvalet spelt inn desse framlegga med alternative namn på 3 av vegane. Biskop Svanø eigde og gav namn til øya. Ole Torjusen betydde mykje meir for utviklinga på Svanøy. Det har vore vår argumentasjon for namneframlegget. Vi vel likevel å gå for grendautvalet sitt sterke ønsk. Vi ønsker framleis å halde framlegget G.M.Mellingens veg (namnetenesta sin skrivemåte), for å gjere ære på ein annan person på øya som var ein institusjon. Det er sterke kjensler for å bruke namnet Villavegen som skal ha lang tradisjon på øya, men vi har gått for eit namn med meir særpreg og historie Biskop Svanes veg 18.3 G.R. Mellingens veg 18.4 Chr. Sommerfeldts veg 18.1 Høyringsuttale 24: Ole Svanøe Eg har konstatert at hovudvegen på Svanøy (veg nr 1) er føreslege med namnet Ole Torjussens veg. Det er jo ein ære å få tipp-tipp oldefarens stt namn knytta til ein veg på Svanøy. Likevel er det etter mi meining feil namn på denne vegen. Namnet bør sjølvsagt vere biskop (Hans) Svanes veg. Øya har fått sitt namn etter han, og det er historelaust å ikkje nytte dette namnet. Eg ser at det har vore nytta som argument at for stygt fram mot sine undersottar, Skal det vere eit argument for ikkje å nytte eit personnamn til stad eller vegnamn, var det mange vegar, gater og stader som måtte skifte namn i Norge. Det var mange kongar, adelege og geistlege som fått sitt namn nytta dette føremålet som gjorde mykje verre ting enn å tyne sitt folk økonomisk. Til dømes å ta livet av dei som protesterte. Eirik Blodøks t.d.! Eg ser difor ikkje noka sakleg grunn til å ikkje nytte Biskop Hans Svane sitt namn på Hovudvegen på Svanøy. Eg gjer difor framlegg om dette Høyringsuttale 23: Jarle Børtvedt Flora kommune går inn for at navnet på veien skal være G.R. Mellingensveg og argumenterer i vurderingen med en O.M. Melling som skulle ha drevet butikk på øya for så å kalle veien G.R Mellingensveg. O.M. Melling har jeg aldri hørt om, mens derimot G.R. Mellingen drev butikken på øya imange år. Synes det virker ulogisk at en O.M. Melling skal være årsak til å kalle veien G.R. Austnesvegen er det logisk beste ut frå argumentasjonen frå grendautvalet. Grunnlaget for at vi ikkje vil tilrå namnet, er at vi i Flora frå før har namnet Austvikvegen og er redde for ei forveksling i ein naudsituasjon. Austsnes kan vel definerast ganske vidt og dekke halvøya og området som ligg opp til Austnesvågen (Langøya). Eit kompromiss kan vere framlegget om Christian Sommerfeldts veg, med samankoplinga av havbruksanlegget i Austnesvågen og Svanøy Stifelse. Denne vegen vil ha utgangspunkt i krysset ved Svanø hovudgard, og Sommerfeldts betydning for utviklinga på Svanøy er stor.

12 18.4 Austneset Mellingensveg. Dette er en relativt kort vei og tilfredstiller vel egentlig ikke kravet til eget veinavn da det langs veien kun er 4 hus, hvor kun 3 er bebodd. Kan ikke se at det vil bli bygd flere boliger langs denne veien. Å velge vekk Villavegen fordi navnet har lite særpreg ifølge kommunen, synes jeg ikke er noe godt argument all den stund grendalaget og flere andre personer på øya mener det motsatte. At navnet kan være aktuelt mange andre steder virker også søkt. Det finnes vel knapt en by langs kysten som ikke har en gate som heter Strandgata. Jeg mener veien bør hete Villavegen, alternativt Vaskerivegen eller Gruvevegen. Høyringsuttale 3: Arve Solbakken Denne vegen bør heite Christian Sommerfeltveg, eller Sommerfeltvegen,etter industrimannen som grunnla Svanøy Stiftelse, som igjen utvikla havbruksnæringa på øya og i fylket elles. Det første anlegget vart starta i Austnesvågen og vegen og ikkje minst brua over til Langøy innover blei ferdigbygd i regi av Svanøy Stiftelse for å frakte fôr frå kjellarhuset på hovudgarden og inn til Austnes-anlegget. Christian Sommerfelt har hatt ein så stor positiv påverknad på utviklinga på øya at han fortener ein veg oppkalla etter seg. Det føreslegne namnet Austneset blir direkte misvisande. Dei fleste på denne vegen bur ikkje på Ausneset (der er kun 1 hustand) - dersomaustnes-namnet blir brukt må det i så fall heite Austnesvegen Høyringsuttale 42: Terje Henriksen Jeg ser at det er avslått å gi eget navn på avgrenet veg til Vågen. Jeg er innehaver av Vågen gnr ll7 bnr 14, og krever gårdsnavnet beholdt. Vågen er ikke blant de store bruk på Svanøy, men utgjør en betydelig av Svanøys historie de siste hundre år slik vi kjenner den. Vågen er ikke bare et gårdsnavn, det definerer et område, og er det eneste brukte navn her. Jeg ser av kartportalen at det er mangelfulle eiendomsgrenser, og viser i vedlegg omtrentlig område. Jeg er enig med kartverket, skiltplan bør utarbeides parallelt med vegnavn. Her vil en ikke unngå en form for dobbeltskilting på vegen til Vågen. Vågen og Austneset vil opptre på samme veg om deres forslag om deres forslag skulle legges til grunn. Vågen vil bli benyttet av svanøyfolket og turister, og de kommunale etater vil bli stilt over valg. Løsningen er enkel, gi vegen eget navn og fremtidige behov vil være støttet. Austneset og Vågen er stedsorienterende. Deler av Vågen ligger i Nordneset. Jeg kan ende opp med å bo i Nordneset og få adresse Austneset. Dette er uakseptabelt og misvisende, og et tidligere vanskelig vegkryss vil ikke bli lettere. I disse dager valfarter muslimene til Santiago de Campustela. Om sommeren valfarter turistene til Svanøy, de søker etter sine aner, i Svanøys rike historie og fauna. De søker etter plasser og andre landemerker, og er lite interesert i husnummmer og vegnavn. Dette må vi hensynsta, og verne om vår arv og de navn vi har. Om deres forslag skulle ligge til gffi, må Svanøys historie omskrives og vfue ofisielle kart vil forsemres. Derfor vil vegane på Svanøy samla kunne fortelje noko av historia på øya. Vågen (Austnesvågen) ligg på ein nokså lang sideveg frå denne vegen. Ønsket er å få eige namn sjølv om det vel er berre ein eigedom på enden av vegen. På kartet står Austnesvågen, som òg ligg i SSR. Vågen er elles eit gardbruk i Barlindbotnen og ligg ikkje i SSR for denne plassen. Å bruke namnet Austnesvågen kan forvirre i høve til å finne fram på Austneset. Tilrår førebels ikkje Vågen/Austnesvågen, men er opne for at dette kan diskuterast vidare.

13 Vågen er forkortelse Austnesvågen, og vi kunne endre til fullt navn. Jeg må i tilfelle konferere mitt kollegium. FREMLEGG TIL VEDTAK: VEGEN TIL VÅGEN BEVARER NAVNET VÅGEN Høyringsuttale 36: Frode og Eli B. Sundsøy: Vedrørande vegnamn til Treet på Kvalstad på Svanøy: Treet ligg i forlenginga av Kvalstad-vegen, Treet er eigentleg endestasjon på vegen. Vi meiner det kan vere eit underskilt på Kvalstadvegen, som viser vegenheilt fram til Treet. Det bør også vere skilta slik at når de kjem til Kvalstad, så er det skilta siste vegbiten til Treet. (Her på garden Treet vil det vere fire oppsitjarar/adresser; Hovudhuset på garden, eigd av Tore Myklebust, hytta til Frode Sundsøy/Eli B. Sundsøy og hytta til Atle Asheim. Lenger ute ligg hytta til Tor og Marita Opseth Høyringsuttale 38: Trond Terøy Høydalsvegen (listar elles opp ei rekke lokale namn på gards-/sidevegar) 19.1 Høyringsuttale 39: Odd Standal Det er meiningslaust å kalle dette vegstykket Vikavegen, etter Sunnarvika. Lokalt i Eikefjorden gir dette sjølvsagt meining, men berre der. Vikavegen bør etter mitt syn vere avgrensa til strekninga mellom Eikefjord og krysset til Sandvik. Frå krysset til Sandvik og fram til krysset til Stavøy bør vegen heite Høydalsvegen eller Ausevikvegen. Begge desse namna har utmerkingsledd, Ausevik er nokså unikt Høyringsuttale 40: Helge Terøy Som innbyggjar I Litle- Høydal har ein fylgjande forslag til att vegen mellom Lendingskrysset og Stavang får navnet HØYDALSVEGEN.Fylkesveg Høyringsuttale 43: Grendalaget Sandvik, Nyttingsnes, Steinhovden og Barlindbotten På veg merket med nr 1 har det kommet inn forslag om at veistrekningen fra krysset FV543 og FV532 og til krysset i Nyttingneset skal ha navnet «Høydalsfjordvegen», begrunnelse er at heile grenda og veien på denne strekningen går lags Høydalsfjorden Høyringsuttale 39: Odd Standal Frå krysset til Stavøy og fram til kommunegrensa i Hornedalen bør vegen heite Brufjordvegen. Når du fer denne vegen, er det Bru (Svanøy) du ser i sør-vest. Her møter du bruværingar. Namnet har som kjent lange tradisjonar, m.a. som kommunenamn,(apropos : Bru kommune hadde knapt eit einaste møte på Svanøy, sjølv om første ordføraren var Bjarne Svanø, bestefar til Ole Svanø) og i våre dagar som namn på kyrkjesokn. Her kan det forresten vere på sin plass med ei opprydding : I si tid hadde soknet kyrkje på Svanøy, men denne vart flytta til Stavang. På kartet vart også namnet flytta. Ser du på kommunekartet i dag, finn du Bru i Stavang. Namnet Bru er svært gammalt, noko vi ser av at det berre førekjem i ubunden form. Det er i klasse med Kinn, og bør Dette er eit innspel som det må vere greitt å finne ei praktisk løysing på. Ut frå hovudprinsippa om mest mogeleg samanhengande vegnamnstrekning, bør vegen ha same namn frå Eikefjord til Stavang. Vi held derfor fast på denne tilrådinga. Ut frå argumentasjon for vegnamn på Kinn og Svanøy, kunne Ausevikvegen vere eit godt alternativ gjerne heilt frå Eikefjord (men ein bør helst ungå å skifte namn på vegar med nye namn som er under innarbeiding). Ausevik er siste grenda før Stavang og har eit av dei to viktigaste kulturminna i Flora. Argumentasjon for Høydalsfjordvegen held òg. Dette er overtydande argumentasjon for Brufjordvegen. Bru er eit historisk namn som bør knyttast til eit vegnamn (vi gjer rett nok framlegg om Bruhøgda på Svanøy). Brufjorden samlar mykje av Bru kommune sjølv om det skal noko til for ein kommune med slike grenser.vi har tidlegare varsla Naustdal kommune om at vi vil gjere framlegg om Fjordavegen langs denne Som tilrådd Brufjordvegen

14 takast vare på. ( At Naustdal kommune vil kalle denne vegen for Fjordavegen, kan ikkje vere avgjerande. Det må vere greitt at vegfarande ser at ein fjord skiftar namn etter kommunegrenser. Naustdal kan gjerne omdøype vegen til Deponivegen.) strekninga, ein stykke av denne vegen har fått namnet Fjordavegen, men ikkje fram til kommunegrensa. Det er sikkert mogeleg å finne eit naturleg skifte. Sjå elles framlegg frå Stavang Grendelag Høyringsuttale 33: Stavang grendelag Argumentasjonen for Bruvegen er litt den same som for 19.1 og 19.2 ovanfor, men vi held fast på Brufjordvegen inn langs fjorden ut frå grunngjevinga til Odd Standal. Elles støttar vi framlegget om Markavegen og Gjerneset. Dei har mange nok eigedommar/hus til å få eige namn. Vi meiner Teigane ikkje kvalifiserer til eige namn, men blir nummerrert opp mot Stavangvegen (utan s. "Ok om det samsvarer med munnleg tradisjon", skriv stadnamntenesta) Gjerneset 19.6 Høyringsuttale 39: Odd Standal Kan det vere nødvendig alltid å ha med -vegen i eit adressenamn? Det vil etter mitt syn vere enklare å kalle vegen i Standalen for Standal enn Standalsvegen. I alle høve vil eg be om at namnet vert samansett med s-fuge, altså Standalsvegen, på same måten som det i skrift og tale heiter Standalsvika ff Høyringsuttale 39: Odd Standal Langs Brufjordvegen er det også namn som burde vere markerte, t.d. Fløholmen og Svortevik. Begge desse finst i Bergens kalvskinn. At Tyvoll er føreslått som områdenamn, er rimeleg med tanke på hyttefelt under utbygging, men Svortevik er også eit gammalt namn (handelsstad, poststad) som bør vere med. Stadnamntenesta støttar at vegen må heite Standalsvegen. Det er få eigedommar som naturleg vil ligge langs "Svortevikvegen", fleire vil ha namn opp mot Brufjordvegen. Det kvalifiserer derfor ikkje for eige namn Markavegen Standalsvegen Som framlegg

15 Forslag utan plassering: Johan Løkkebøs veg. Helse Førde, ambulansetenesta har ingen merknader til framlegga. Men har elles ein del kommentarar til gjennomføringa. Sjå vedlegg.

Norsk i hundre! Norsk som nasjonalspråk i globaliseringens tidsalder. Et forslag til strategi

Norsk i hundre! Norsk som nasjonalspråk i globaliseringens tidsalder. Et forslag til strategi Norsk i hundre! Norsk som nasjonalspråk i globaliseringens tidsalder Et forslag til strategi Språkrådet 2005 Innhald 1 Samandrag... 3 2 Innledning... 10 3 Språk på spel i 2005... 18 4 Språk en demokratisk

Detaljer

Språknytt. Orda folk slår opp, s. 22

Språknytt. Orda folk slår opp, s. 22 Orda folk slår opp, s. 22 Språknytt Utgitt av Språkrådet 38. årgang 1/2010 Datatermar på norsk, s. 10 Nynorskrettskrivinga under lupa, s. 14 Kva fortel eit stadnamn?, s. 18 Kor mange engelske ord bruker

Detaljer

Om tildeling og forvaltning av adresser etter matrikkellova. Adresseveileder

Om tildeling og forvaltning av adresser etter matrikkellova. Adresseveileder Om tildeling og forvaltning av adresser etter matrikkellova Adresseveileder Om tildeling og forvaltning av adresser etter matrikkellova adresseveileder Veilederen er utarbeidet av en arbeidsgruppe bestående

Detaljer

MANGE VIL HA, MEN FÅ VIL SELJE!

MANGE VIL HA, MEN FÅ VIL SELJE! MANGE VIL HA, MEN FÅ VIL SELJE! Småbruk som ressurs for busetting Av Henry Mæland Rapport nr 222 2005 TELEMARKSFORSKING-BØ Telemarksforsking-Bø 2005 Rapport nr. 222 ISBN 82 741 243 7 ISSN 1501 9918 Pris:

Detaljer

Vi ønsker å takke Fritt Ord for støtte til boka. God lesning, Emil Johan Wilmar. Oslo, 06.12.2013. Side 2

Vi ønsker å takke Fritt Ord for støtte til boka. God lesning, Emil Johan Wilmar. Oslo, 06.12.2013. Side 2 Side a Side b Innledning Denne boka handler om kjønn og mennesker som lever med kjønn på måter som ikke passer inn i heteronormativiteten. Alle menneskene i denne boken bryter på forskjellige måter normene

Detaljer

På rett veg. Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole

På rett veg. Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole På rett veg Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole Rapport utarbeidd av BPS hausten 2010 1 Innhald Mandat... 4 Metode... 5 Avgrensingar...

Detaljer

Høyringsfråsegn om revidert læreplan i norsk

Høyringsfråsegn om revidert læreplan i norsk Utdanningsdirektoratet Postboks 9359 Grønland 0135 OSLO Vår ref: Dykkar ref: Dato: HF-LP/13-02 2012/6261 Oslo, 14.02.2013 Høyringsfråsegn om revidert læreplan i norsk Norsk Målungdom sender med dette svar

Detaljer

KVIFOR ER DET FEIL I DET NYE NORSKVERKET VÅRT? KOR MANGE FEIL KAN VI FINNE I LØPET AV SKULEÅRET?

KVIFOR ER DET FEIL I DET NYE NORSKVERKET VÅRT? KOR MANGE FEIL KAN VI FINNE I LØPET AV SKULEÅRET? KVIFOR ER DET FEIL I DET NYE NORSKVERKET VÅRT? KOR MANGE FEIL KAN VI FINNE I LØPET AV SKULEÅRET? 2 Vi som går i 6. klasse ved Tokke skule, fekk i år eit nytt norskverk: Ord for alt 6, nynorsk utgåve. Dette

Detaljer

Namnsetjing av gater og vegar

Namnsetjing av gater og vegar Namnsetjing av gater og vegar nynorsk Forord Denne brosjyren er ei innføring i namnsetjing av gater og vegar (adressenamn). Her blir det gjort greie for dei viktigaste prinsippa for namngiving, kva for

Detaljer

Rapport nr. 53 Kristiansund, Molde og Ålesund som regionale motorar Kor attraktive er «motorane» for folk med høg utdanning?

Rapport nr. 53 Kristiansund, Molde og Ålesund som regionale motorar Kor attraktive er «motorane» for folk med høg utdanning? Gro Marit Grimsrud Finn Ove Båtevik Marte Fanneløb Giskeødegård Rapport nr. 53 Kristiansund, Molde og Ålesund som regionale motorar Kor attraktive er «motorane» for folk med høg utdanning? 2 Møreforsking

Detaljer

Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK

Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK Anne Merete Kleppenes Anita Sande Høgskolen i Vestfold ASK 2-2013 Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK 1 Anita Sande er seniorrådgjevar

Detaljer

Rapport om kommunereforma frå Askvoll til Åseral

Rapport om kommunereforma frå Askvoll til Åseral Kåre Lilleholt og Jens Kihl Rapport om reforma frå Askvoll til Åseral Innhald Innleiing 5 Kva er reforma? 7 Språkspørsmål i reforma 8 Framdrift 9 Reformstøtte 10 Det regionale nivået 10 Førre reform 11

Detaljer

Evaluering av Reform 97

Evaluering av Reform 97 Evaluering av Reform 97 Sluttrapport frå styret for Program for evaluering av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug Forskingsleiar 2003 1 Norges forskningsråd 2003 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen

Detaljer

Menighetsblad for Fana sokn. Med artikler og reportasjer fra hele Fana prosti NR. 3/14 ÅRGANG 51. God sommer!

Menighetsblad for Fana sokn. Med artikler og reportasjer fra hele Fana prosti NR. 3/14 ÅRGANG 51. God sommer! Menighetsblad for Fana sokn. Med artikler og reportasjer fra hele Fana prosti NR. 3/14 ÅRGANG 51 FOTO: ODDVAR SKRE God sommer! Konsertsommer Sommeren står for døren, men hver torsdag fram til 1. august

Detaljer

Foreldreansvar. samværsrett

Foreldreansvar. samværsrett Foreldreansvar og samværsrett Råd og hjelp Familievernkontorer Fylkesmannen NAV lokalt Sosialtjenesten Prest PP-tjenesten, BUP Barnevernet Advokat Fri rettshjelp Familievernet gir et gratis lavterskeltilbud

Detaljer

Flora kommune Forvaltning og utvikling av sjøhus

Flora kommune Forvaltning og utvikling av sjøhus Nordplan side 2 Sjøhus i Flora kommune retningsliner for forvaltning og utvikling Flora kommune Forvaltning og utvikling av sjøhus Innhald: side 1 Forord 4 2 Målsetting 4 3 Prosesseen 4 4 Deltakarar i

Detaljer

Språknytt. tema Knud Knudsen bokmålets far, s. 18 34

Språknytt. tema Knud Knudsen bokmålets far, s. 18 34 tema Knud Knudsen bokmålets far, s. 18 34 Språknytt Utgitt av Språkrådet 40. årgang 2/2012 Forsvarlig språk, s. 6 Norskfaget i endring, s. 10 Språkreformatoren Knud Knudsen, s. 18 Knudsen og Ibsen, s.

Detaljer

Bruk av tvang i psykisk helsevern

Bruk av tvang i psykisk helsevern Internrevisjonen Bruk av tvang i psykisk helsevern Helse Vest RHF, september 2014 INNHALD Målgruppene for denne rapporten er styret og revisjonsutvalet på regionalt nivå, styra i helseføretaka, formelt

Detaljer

Språknytt. Ett eller to ord?, s. 26

Språknytt. Ett eller to ord?, s. 26 Foto: Språkrådet Ett eller to ord?, s. 26 Språknytt Utgitt av Språkrådet 37. årgang 2/2009 Meninger om engelsk i næringslivet, s. 10 Språkdugnad på Facebook, s. 14 Når internasjonalisering betyr anglifisering,

Detaljer

Når starten er god. En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring

Når starten er god. En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring Når starten er god En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring Copyright C 2007 Utdanningsdirektoratet Layout: Wallace Design Ill.: Brian

Detaljer

Kjønnsperspektiv på rekruttering av innbyggjarar

Kjønnsperspektiv på rekruttering av innbyggjarar Marte Fanneløb Giskeødegård og Gro Marit Grimsrud Rapport nr. 52 Kjønnsperspektiv på rekruttering av innbyggjarar 2 Møreforsking Volda Postboks 325, NO-6101 Volda Tlf. 70 07 52 00 NO 991 436 502 Tittel

Detaljer

Spørrelister om svangerskap, fødsel og barnestell ble utarbeidet og sendt

Spørrelister om svangerskap, fødsel og barnestell ble utarbeidet og sendt Et barn blir født Ann Helene Bolstad Skjelbred Fra historie og tradisjon til opplevelse I artikkelen Hva slags svar? Spørrelister som metode og materialet som kilde har jeg pekt på en rekke generelle utviklingstrekk

Detaljer

Om skriftspråket vårt

Om skriftspråket vårt Ivar Aasen Om skriftspråket vårt Omsett frå dansk med merknader av Ottar Grepstad 1. Etter at fedrelandet vårt på ny er blitt slik det ein gong var, nemleg fritt og sjølvstendig, må det vere om å gjere

Detaljer

Varsling av kritikkverdige forhold i Hordaland fylkeskommune. AUD- rapport nr. 13-09 November 2009

Varsling av kritikkverdige forhold i Hordaland fylkeskommune. AUD- rapport nr. 13-09 November 2009 Varsling av kritikkverdige forhold i Hordaland fylkeskommune AUD- rapport nr. 13-09 November 2009 Innhald: 1 Innleiing...3 2 Oppsummering...4 3 Om undersøkinga...5 4 Kjennskap til og synspunkt på varslingsrutinane

Detaljer

Gamal diktar prøver seg som modernist?

Gamal diktar prøver seg som modernist? Gamal diktar prøver seg som modernist? Om Olav H. Hauge og Profil-gruppa Hilde Kristin Strand Masteroppgåve Nordisk institutt Universitetet i Bergen Februar 2007 Han med fekk hug å prøva desse nye styltrone.

Detaljer

Eigedomstvistar og matrikkelsystem

Eigedomstvistar og matrikkelsystem Vitenskapelig bedømt (refereed) artikkel Leiv Bjarte Mjøs and Hans Sevatal: Boundary disputes and cadastral systems KART OG PLAN, Vol. 71, pp. 151 171, P.O.B. 5003, NO-1432 Ås, ISSN 0047-3278 In Norway

Detaljer

Fylkesdelplan for inngrepsfrie naturområde

Fylkesdelplan for inngrepsfrie naturområde Fylkesdelplan for inngrepsfrie naturområde Møre og Romsdal Fylkeskommune Framsidefoto: Utsikt frå Slogen over Langesæterdalen. Foto Gunnar Wangen. Baksidefoto: Frå Molladalen, Sunnmørsalpane. Foto Gunnar

Detaljer

nr.2 Kyrkjeblad for Gloppen mars 2015 Årgang 45 Han har stått opp!

nr.2 Kyrkjeblad for Gloppen mars 2015 Årgang 45 Han har stått opp! nr.2 Kyrkjeblad for Gloppen mars 2015 Årgang 45 Han har stått opp! Påske 2015 Vi serverer med dette eit fyldig påskenummer. Med temaet «Han har stått opp», kan det bli mange sider. Vi takkar flinke bidragsytarar!

Detaljer