Norsk Bobil og Caravan Club - avd. Salten ÅRSMØTE 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norsk Bobil og Caravan Club - avd. Salten ÅRSMØTE 2015"

Transkript

1 Norsk Bobil og Caravan Club - avd. Salten ÅRSMØTE 2015 Skagen Hotel, Bodø Tirsdag 10. februar 2015

2 Saksliste: 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden 3. Valg av: a) Møtedirigent b) Møtesekretær c) 2 protokollunderskrivere d) 3 medlemmer til tellekorps 4. Styrets beretning for Regnskap Innkomne saker 7. Budsjett Valg 9. Avslutning Styret i Norsk Bobil og Caravan Club, avd. Salten.

3 STYRETS BERETNING 2014

4 Årsberetning Perioden Norsk Bobil og Caravan Club avd. Salten har i perioden bestått av følgende tillitsvalgte: Styret Leder Nestleder Kasserer Sekretær Styremedlem Styremedlem Liss Langås Rolf Skogstad Eirin Kvikstad Iris Lyngmo Geir Solbakk Therese Alvestad Revisor Det Edle Drag Valgkomite Anita Langås Kjell Åge Moen Odd Erik Mjelle Per Otto Andreassen Per-Olaf Fure Chris-Jørgen Hansen Tor Ingvaldsen Oddvar Østli Andre komiteer: Lundli Camping Golan Bakkegruppe Tråkkegruppe Teknisk kontakt Kjøreinstruktører Per Otto Andreassen, Per-Olaf Fure Trine G. Pedersen Are Martin Andreassen, Geir Aase, Thomas B. Alvestad, Tom Dahl og Magnus Svendsen. Reidar Dundas, Bård Furnes, Tom Inge Olsen, Ole- Johnny Schjem. Odd Erik Mjelle Odd Erik Mjelle Bobilkontakt Odd Erik Mjelle

5 Møter og treff Styret har i perioden avholdt 9 styremøter og behandlet 64 saker. Vi bruker hjemmesiden og NBCC, avd. Salten på facebook til å legge aktuelle dokumenter som reglement for Lundli og Golan, samt årsmøteprotokoll. Fra sentralt i NBCC ble det bestemt at man skulle bytte leverandør av data-tjenestertjenester og det har resultert i nye hjemmesider, nye medlemslister og helt ny lay-out. Det er et betydelig billigere og enklere program vi nå skal bruke, og vi gleder oss til å ta det i bruk. Styret bruker mye tid på utsending av giroer, følge opp innbetalinger og purringer, og har gjennom året diskutert å benytte flere tjenester hos KS Finans. Vi ser for oss at KS overtar hoved- kassererfunksjonen. Dette ville også bidra til at regnskapet er ferdig langt tidligere enn vi opplever nå. Vi har også diskutert klubbens s mangel på midler til større investeringer, og har besluttet å legge på leia på Lundli og Golan. Det er snakk om 200,- på Golan, til 4900,- og 400,- på Lundli, til 6400,-. Dette vil gi en økt inntekt på ca ,- som i sin helhet settes av til sparing. Det er også satt av penger til jubileet i budsjettet, og det som ikke blir brukt, blir tilbakeført. Styret har hatt midler til egen rådighet, og har skåret kraftig ned på dette for å kunne øke honorar til 2011/12 nivå. Styret har også diskutert behovet for å sette av midler som plassansvarlige kan rå over selv, noe vi har gjort i årets budsjett. NBCC er under omorganisering, og alle regioner og avdelinger er med i prosessen. Det har vært og er en organisasjon hvor beslutningstiden er altfor tungrodd og lang. Landsmøtet er NBCC sitt øverste organ, og møtes kun hvert 4. år. Der er et Landsstyre og et Sentralstyre som kan beslutte endringer i mellomperioden, men varige e endringer skjer gjennom vedtak på Landmøtet. Da kan man oppleve at nye måter og gjøre ting på, i mellomperioden, ikke blir vedtatt, og man må tilbake til gammel eller en nyere ordning. NBCC består av 63 avdelinger, 11 regioner, Sentralstyre, Landsstyre, Landsmøte og administrasjon. Presidenten har samme funksjon som styreleder. President og visepresident er rep både i Sentralstyre og Landsstyre. Det er satt ned ei kommunikasjonsgruppe som arbeider mot en mer strømlinjeformet organisasjon. Alle avdelinger og regioner er delaktige og får oppgaver det jobbes med i styrene/regionene. Det skal være ekstraordinært Landsmøte i På Lederkonferanser møtes alle lederne, delegatene og jobber sammen om dette. På årsmøtet 2014 ba vi om forslag på hvordan vi kan feire oss selv. Det kom ikke inn forslag, og styret har landet på at vi feirer med en jubileumsmiddag, med god mat, drikke og musikk ved et av byens hotell. Hvor, når og hvordan er ikke fastsatt, men beslutningen blir en sak for det nye styret. Dette styret har jobbet for å få til følgende; Klubben vår fyller 40 år i 2015 og det skal feires i forbindelse med årsmøte i regionen vår. Tradisjonen er at jubilerende avdeling arrangerer årsmøtet, som skal være avholdt innen Vi kommer til å skrive brev til alle medlemmer, med spesiell invitasjon til våre jubilanter. Styreleder har blitt gjort oppmerksom på at noen har være medlem siden "tidenes morgen" og det er klart det må feires. Liss Langås deltok på Landsmøtet Delegater var Liss Langås og Oddvar Østli. Ved styremøte/årsmøte i region 4 som ble arrangert på Ørnes i november, deltok Liss Langås og Oddvar Østli på vegne av vår avdeling.

6 Økonomi Omsetningen i 2013 utgjorde totalt kr ,43. Resultatet viser et overskudd på kr ,74. Disponering av årets resultat Styret foreslår at årets overskudd overføres til annen egenkapital. Etter årets resultat utgjør egenkapitalen kr ,25. Anleggsmidler/avskrivninger. Avskrivninger kr ,-,, og fordeler seg på kr 9 387,- på kabel tv og kr ,- på maskiner og utstyr. Kasse/bank Klubbens likvid midler pr utgjør ,70. Kundefordringer Saldo o på kundefordringer pr utgjør kr ,-,, noe som er en økning på kr ,- fra året før. Klubben har tapsført kr 0,- av tidligere fordringer. I tillegg har klubben inndratt kr 7 290,41,- på tidligere nedskrevne fordringer. Leverandørgjeld Saldo på leverandørgjeld utgjør kr ,67 pr Resultatregnskapet. Klubbens driftsinntekter er kr ,43,- i Av dette utgjør leieinntekter fra campingplasser kr ,90, hvorav kr ,48 kommer fra Lundli camping, og kr ,42 fra Golan camping. Driftsinntekter fra slalåmbakken er kr ,94. Videre har klubben mottatt kr ,00,- i medlemskontigent fra NBCC sentralt, en nedgang fra i fjor. Klubben har r inntektsført totalt kr ,59,- i strøm fra begge campingplassene,, mens den totale strømkostnaden tnaden har vært på kr ,74. Styret har i utgangspunktet som mål at inntekt/kostnad skal gå i «0», da fakturert strøm ikke skal være en inntekt for klubben. I 2013 har klubben riktignok oppnådd et «overskudd» på strøm på kr ,85.. Det er en vanskelig oppgave å estimere strømkostnaden siden både pris og forbruk er vanskelig å spå, og det vil alltid være usikkerhetsmomenter knyttet til inndekking av klubbens strømkostnader så lenge vi fakturerer strøm etterskuddsvis en gang pr år. Styret ser seg likevel fornøyd med at strømkostnadene ikke er belastet annen drift. Styret vil også i 2014/2016 benytte beste estimat ved fakturering av strøm. Godtgjørelse Styret/verv er på kr ,-. Her inngår også en gratisplass på kr 6000,- og arbeidsgiveravgift på 6 100,- Honorar regnskap Det er kostnadsført kr ,80 regnskapshonorar for 2013 til K.S.Finans AS. Leie/brøyting Kostnad for leie av campingplassene utgjorde i 2014 kr ,- for Lundli, ,- for slalåmbakken og 8 000,- for parkering til slalåmbakken. Leie for Golan ble ikke fastsatt før årets slutt. Brøytekostnader utgjør ,40 for begge campingplassene. Leie lokaler. Leie av kontorlokaler utgjorde i 2014 kr ,-. Renovasjon, vann og avløp Kostnadene utgjør kr ,20 pr

7 Div kostnader Kostnad til Kabel TV utgjør kr ,92 hvor kr ,50 gjelder Lundli, og kr ,42 gjelder Golan. Reprasjon/vedlikehold bygning kr ,-. Her utgjør ,- for Lundli og ,- utgjør Golan. Forsikringspremien av klubbens anlegg beløper seg til kr ,68. Klubben har hatt en kostnad på porto på kr 3 236,- Drivstoff utgjør ,60. Resten av driftskostnadene er påløpt gjennom ordinær drift av klubben. Det er investert i sandsilo, som er betalt i sin helhet. Dette var absolutt nødvendig da strø-avtalen med lokal aktør ble uforutsigbar. Medlemmer Ved årets utgang hadde vår avdeling 486 registerte medlemsfamilier. Det er en nedgang på 35 medlemsfamilier fra i fjor.. Nedgangen gjelder over hele landet, og på Årsmøtet i region 4 satt styreleder et budsjett på 480. Det må satses hardt i 2015 på å verve, og med gode medlemsrabatter på GMax og AGA-gass tjenes kontigenten fort inn. Det må jobbes fra sentralt med å ta i bruk dataløsninger som kan sende sms til medlemmer etter forfall. Styreleder har gitt tilbakemelding til NBCC at medlemsavtaler på ferge er ønskelig. Det foreligger tilbud på rabattkort til alle medlemmer, noe alle kan få, mens vi ønsker oss rabatt på enkeltreiser.

8 Lundli camping Starten på året foregikk i stille og rolige former. Lite snø, men en del regn førte dessverre til at et ble en del is på veiene, som igjen førte til at det ble vanskelige kjøreforhold. Vi hadde avtale med firma om strøing, men dette fungerte heller dårlig. Vi måtte strø mye for hånd, for å ta de verste stedene. I vinterferien var det masse folk på campingen. Vi hadde på forhånd sørget for at alt av forbruksmateriell var på plass. Før påske er det mye som skal ordnes. Større søppelcontainer ble bestilt, avtale om tømming av denne, septiktanker ble sjekket og tømt, som forøvrig må sjekkes 3 til 4 ganger i året. Lager ble etterfylt med dopapir, tørkepapir, vaskemiddel, vasketuer og koster osv. Gassflasker til gassovnene i lagerhallen ble også sjekket. Siden påska var så sent i år ble det tradisjonelle påskearrangementet i lagerhallen erstattet med enkel grilling, hvor hver enkelt familie selv sørget for grillmat. Dette ble vellykket med godt oppmøte i lagerhallen. I mai ble det sendt brev med svarslipp til alle som camper på Lundli om fornyelse av plass, ønske om ny plass eller oppsigelse av plass. Strømavlesing foregår 15. juni hvert år. Først må vi hente data fra fjorårets avlesing og lage nye lister med rett navn n på rett plassnummer osv. Så går vi å leser av alle målerne på alle strømpålene. Det vil si ca 116 målere. For at vi skal være sikre på at vi leser rett, sies tallet en gang, så skivers tallet ned og repeteres. Tre ganger sjekker vi at det er riktig tall som er avlest og notert. Så skriver vi alle disse tallene inn i et nytt skjema hvor fjorårets avleste forbruk også er med og da ser vi hvor mye hver enkelt har brukt gjennom året. Denne listen sendes til styret, som leverer denne til fakturering. Vi opplever er at noen mener det må være feil avlest osv. Da har vi satt på en "kontrollmåler" på den aktuelle måleren som de mener må være feil. Vi har gjort dette noen ganger nå, men det har så langt ikke vært avvik fra denne måleren og originalmåleren. Vi vil oppfordre alle til å selv sjekke målerne med jevne mellomrom, skrive ned hva målerstander er og ikke minst huske på å stenge av strømmen når vogna ikke er i bruk. 1. juni er svarfrist på om hvem som skal beholde plassen eller ikke. Denne fristen er det dessverre alt for få som klarer å holde og få gitt tilbakemelding til oss på. Dette gjør at vi får masse ekstraarbeid med å kontakte de vi ikke har hørt noe fra osv. Vi begynner da å få telefoner fra de som står på venteliste om de får plass. 15. juni skal etter reglementet de som avslutter leieforholdet rydde og fjerne alt fra plassen. Da mange ikke holder fristen skaper dette også masse arbeid og ikke minst irritasjon for de som skal overta plassen. Her kan vi alle bli flinkere. I juni ble Per-Olaf Fure plassansvarlig arlig sammen med Per-Otto Andreassen. Per-Olaf har hjulpet til lenge, men nå ble det mer formelt og mer opplæring ble gitt. I Juli prøver vi så godt det lar seg gjøre å avvikle "ferie", men siden fristene ikke holdes, blir det masse telefoner fra både den en og andre, også i juli. Så kom høsten og det ble mange nye campere her på Lundli. Velkommen skal alle være. Vi har tre ledige plasser i år og grunnen til det er ar vi fikk frafall fra noen som har takket ja til plass så sent som i oktober/november og da er det vanskelig å få leid ut plasser. Vi har pr dags dato ingen på venteliste. Høstdugnad ble arrangert i høstferien med et utrolig godt oppmøte. Lagerhallen ble ryddet, gamle møbler ble kastet, tak ble tettet og hele Lundli camping ble ryddet. Servicebyggene gene ble rundvasket, brøytestikker ble satt ned. Nye toaletter på servicebygg 1 ble montert. Varmekabel i grøft ble reparert. Vi vil bringe en stor takk til alle som deltok på dugnaden. På kvelden ble det grillet i lagerhallen og dette sto vi/caravanklubben for, med god hjelp av andre. Vi hadde tidligere i uka vært og handlet inn grillvarene og det som trengtes til dugnaden. I september ble tv-anlegget oppgradert, så nå håper vi at alle har gode seerforhold. En forutsetning for gode seerforhold er at dere har godkjente kabler fra stolpe til vogn, som er beregnet for utebruk og som ikke er skjøtet. Vi har avtale med Haneseth om drift og vedlikehold av systemet. Vi har også fått sandsilo og sand, som er plassert ved lagerhallen. Da håper vi at vi skal få skikk på strøing av veier, hvis det skulle bli glatt. Vi har inngått avtale med Bjørn Lundli som skal sørge for at det blir strødd, når det er behov for det.

9 Vi har også levert inn våre framtidsplaner/ønsker for Lundli Camping, til styret. Oppussing av servicebyggene ebyggene utvendig, få mere lys på plassen. Et stort hårete framtidsmål/ønske er at vi med tid og stunder kan få en ordentlig lavvo som alle kan bruke her på plassen. Vi takker alle for samarbeidet i 2014 og håper på like godt samarbeid i Plassansvarlige har vært Per-Otto Andreassen og Per-Olaf Fure. Golan Året 2014 har vært et fint og innholdsrikt år på Golan. Det har vært mye folk til fjells gjennom hele året. Alle plassene har vært besatt hele I tillegg har vi 6 stykker på venteliste pr. i dag. Sosiale sammenkomster har det vært mange av. Vi har fordelt dette jevnt ut over hele året, og spesielt i tidsrom der vi visste at det var mange til stede. Noe av det vi har gjort i året som gikk: flere quizer for barn og voksne, aktivitetsløype for barn i skogen, skirenn i påska med salg av mat, rekeaften og julebord. Utenom disse aktivitetene samles vi ofte i lavvoen til sosiale lag. På allmøtet i påsken var det, som vanlig, godt oppmøte. Det ble da opprettet egne komitèer for lavvo, uteområdet og aktiviteter. iteter. Disse komitèene har ansvar for å delegere oppgaver når det skal gjøres noe. På denne måten får vi alle med, og vi får et nært samhold. Golanbeboerne er veldig flinke til å stille opp når de blir spurt om å hjelpe til. Pga det gode samholdet på Golan n får vi gjort alt på dugnad. I løpet av året som gikk har vi fått kjøkken i lavvoen, renovert toalettene og lagt fiber fra Sørelva og opp til felleshuset. Alt dette ble gjort uten å leie inn andre utenfor Golan. I tillegg har vi fått ryddet en del på uteområdet. Dugnadsånden er enestående på alle måter! Alle bidrar der de kan, store og små. Festekontrakten med Statskog er nå i orden. Det betyr at vi disponerer plassen de neste 30 år. Trine G. Pedersen overtok som plassleder for Kjell Skogstad i juli Slalåmbakken Før sesong 2014 tok 3 stk. i Bakkegruppa driftsledereksamen. Geir Aase er hoved-driftsleder driftsleder og kontaktperson til Taubanetilsynet. Tom Dahl og Are Martin Andreassen er også registrert som driftsledere. I 2014 hadde bakken 33 åpningsdager, mot 26 året før. Selv om det var lite snø og en del regn var det kun 4 dager at bakken måtte holde stengt. Dette var også årsaken til at øvre trekk ikke var i drift i mars kom Taubanetilsynet for å godkjenne trekkene. Øvre og nedre trekk ble godkjent. Vi ble bedt om å fornye gjerdene som sikrer avstengning til bevegelige deler. Dette ble kjøpt inn, men vi mangler fortsatt noe Ulykker/ skader: 19.jan.: En alvorlig ulykke i bakken. Jente, 9 år, slet av korsbåndet etter fall i bakken. Da det ikke skjedde i trekket er vi ikke pliktig å melde dette til Tilsynet. Januar -14: Bukk til vendehjul i øvre trekk knakk, samt bukk til stramming av loddet, i forbindelse med oppsetting av øvre trekk. Årsak: sannsynlig gammelt treverk begge steder. Ingen personskader. Dette ble utbedret og forsterket. April -14: Bukk til stramming av loddet i nedre trekk brakk. Årsak: Sannsynlig gammelt treverk. Ingen personskader. Ble utbedret og forsterket. Tilbakevendende reparasjoner og vedlikeholdsoppgaver: Nødstopp- system: Brudd og fukt i kabler, samt fukt/is i brytere. Fører til bortfall av sikkerhetsfunksjon og stenging av trekket. (Kabler til nødstoppsystemet bør skiftes) Belysning i trekket og bakken: Gammelt utstyr gjør at vi stadig må opp i stolpene og justere lampene og tømme ut vann. Tauverk og trinser: Mye gammelt tauverk gjør at vi ofte må bytte ut tau. Trinsene må vedlikeholdes stadig pga. gamle hjullager.

10 Bekymringer fra Bakkegruppa: Vi mangler førstehjelpskurs! Stolpene i både bakken og trekket er av meget gammel årgang! Vi forsøker å sikre dem med støtter og wire, men med begrenset levetid på stolpene bør nok alle skiftes ut. Vi ble forespeilet en kontroll av stolpene i 2013, men har ikke fått rapport fra dette enda. Investeringer 2014 Ny snøscooter ble tatt i bruk i 2014-sesongen. Gjerder og staur til sikring av trekk og bakke. Ny motorstyring til nedre trekk. Ny vinsj til justering av loddet i nedre trekk. Div. billettkort, deler til kroker, og tauverk. Det Edle Drag Komiteen har bestått av Per Otto Andreassen, Per Olaf Fure og Odd Erik Mjelle. Vi har i 2014 ikke hatt kandidater til Det Edle Drag. For fremtidige utdelinger ønsker komiteen forslag til kandidater for Det Edle Drag fra medlemmene. Dersom det blir et jubileum i 2015 må komiteen få beskjed om dette. Trafikksikkerhet/kurs Det har ikke vært arrangert t kjørekurs i Sluttord Avdelingen har hatt et utmerket forhold til både NBCC sentralt, til regionen,, våre samarbeidspartnere og til våre nære campingforhandlere. Det gjøres en stor innsats ved våre campingplasser og slalåmbakke og styret vil utbringe en stor takk til de som tar i et tak her, slik at campingplassene/slalåmbakken kan drives på en god måte og til de priser vi har. Styret vil takke de som går ut av styret eller komité for god innsats gjennom året. Det gamle styret takker for seg og ønsker det nye styret lykke til i arbeidet for Norsk Bobil og Caravan Club avd. Salten. Bodø, januar 2015 Liss Langås Rolf Skogstad Eirin Kvikstad Iris Lyngmo Therese Alvestad Geir Solbakk

11 Regnskap

12 Norsk Bobil og Caravan Club avd. Salten Resultatregnskap Periode: 1-12/2014 NOK Dato:: Kontonr Tekst DRIFTSINNTEKTER Denne periode i år Denne periode i fjor Hittil i år Hittil i fjor Endring i % Salgsinntekter 3000 Vareinntekter ,00 0, ,00 0,00 0, Kiosk Bakken , , , ,71-31, Kort Skitrekk , , , ,00-9, Krok Skitrekk , , , ,73-6,82 Sum salgsinntekter , , , ,44-11,82 Andre salgsinntekter 3600 Leieinntekter fast eiendom 0, ,00 0, ,00-100, Leieinntekt campingplass , , , ,79-2, Strøm inntekt med , , , ,20-5, Period.leieinnt. camping , , , ,00-122, Salg av snøscooter ,00 0, ,00 0,00 0, Årskontingenter , , , ,00-29, Diverse inntekter ,00 0, ,00 0,00 0,00 Sum andre salgsinntekter , , , ,99-1,95 SUM DRIFTSINNTEKTER , , , ,43-2,92 DRIFTSKOSTNADER Varekostnader 4300 Innkjøp varer for videresalg 2 888, , , ,02-54, Varekjøp middels sats , , , ,39 163, Pant 943,00 488,00 943,00 488,00 93,24 Sum varekostnader , , , ,41 92,66 Lønnskostnader 5010 Lønn inntil , , , ,00 38,78 Sum lønnskostnader , , , ,00 38,78 Avskrivninger 6010 Avskrivning transportmidler 0,00-5,00 0,00-5,00-100, Avskrivning maskiner , , , ,00-49, Kabel-Tv uten mva 9 387, , , ,00 227,07 Sum av- og nedskrivninger , , , ,00-31,26 Andre driftskostnader 6020 Campingplasser 0, ,00 0, ,00-100, Kabel-TV , , , ,32 0, Styret/Komiteer 0, ,00 0, ,00-100, Tråkkemaskin 640, ,92 640, ,92-90, Slalombakke , , , ,80-75, Scooter 907, ,08 907, ,08-57, Drift/vedlikehold 3 225,60 840, ,60 840,00 284, Leie Krevita AS , , , ,00 91, Leie Krevita AS, for mye ,00 0, ,00 0,00 0, Renovasjon, vann, avløp o.l , , , ,80-20, Div. sanitærartikler 4 923, , , ,32-0, Leie campingplass , , , ,00 2, Leie oppst. pl. camp.v. Kjemåvatne 0, ,00 0, ,00-100, Leie Statens Jernbanetilsyn 4 000, , , ,00-60, Leie slalombakke , , , ,00 0, Brøyting , , , ,00-0, Parkering for bakken 8 000, , , ,00 14, Strøm , , , ,34-10, Strøm m/mva , , , ,51-57, Renhold , , , ,12 544, Leie maskiner 3 484,00 0, ,00 0,00 0, Leie kabeltv (DNB) 9 374,60 0, ,60 0,00 0, Inventar 2 053, , , ,40-77,24 Utarbeidet av: K.S.Finans AS Side:: 1 Tid:: 08:24

13 Norsk Bobil og Caravan Club avd. Salten Resultatregnskap Periode: 1-12/2014 NOK Dato:: Kontonr Tekst Denne periode i år Denne periode i fjor Hittil i år Hittil i fjor Endring i 6541 Inventar u/mva 0, ,00 0, ,00-100, Rekvisita 452,70 618,00 452,70 618,00-26, Arbeidsklær 6 784, , , ,30 50, Rep. og vedlikehold bygninger , , , ,35-5, Rep. og vedlikehold utstyr 6 785, , , ,63-88, Vedlikehold u/mva 5 000, , , ,78 46, Boring Golan 0, ,00 0, ,00-100, Regnskapshonorar , , , ,40 81, Kontorrekvisita 2 805, , , ,01 42, EDB-utstyr 584,00 584,00 584,00 584,00 0, Data/EDB kostnad 8 405, , , ,40-10, Møter, kurs, oppdatering o.l , , , ,00 227, TelefonADSL 8 962, , , ,09 20, Telefon ansatte 0, ,59 0, ,59-100, Porto 3 236, , , ,20 3, Andre driftskostnader 0, ,00 0, ,00-100, Drivstoff transportmidler , , , ,30 47, Vedlikehold transportmidler 358,96 605,00 358,96 605,00-40, Annen kostnad transportmiddel 1 227,00 830, ,00 830,00 47, Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig 5 775, , , ,50-60, Reisekostnad, ikke oppg.pliktig 1 258, , , ,00-0, Reisekostander, lav sats 3 795, , , ,37-57, Salgskostnad 7 413,20 0, ,20 0,00 0, Hjemmesideutgifter 380, ,40 380, ,40-79, Reklameavis/-katalog mv 1 803,00 0, ,00 0,00 0, Medlemskontogener/avgifter 5 460, , , ,00 2, Gaver/premier, fradragsberettiget 7 545, , , ,60 588, Gaver, ikke fradragsberettiget 8 360,00 0, ,00 0,00 0, Forsikringspremie , , , ,20 15, Styremøter ,50 45, ,50 45,00 ###### 7750 Eiendoms- og festeavgift 2 700, , , ,00-32, Bank og kortgebyrer 3 768, , , ,91-4, Øreavrunding 8,88-6,61 8,88-6,61-234, Annen kostnad m/fradrag -792,13-4,69-792,13-4,69 ###### 7791 Annen kostnad ikke fradr.ber. 0, ,02 0, ,02-100, Innkommet på tidl. nedskrevne fordringer , , , ,00 8, Tap på fordringer fradragsberettiget 0, ,00 0, ,00-100,00 Sum andre driftskostnader , , , ,36-21,79 % SUM DRIFTSKOSTNADER , , , ,75-18,72 DRIFTSRESULTAT , , , ,32-160,42 FINANSINNT. OG -KOSTN. Andre renteinntekter 8050 Annen reteinntekt -632,84-607,38-632,84-607,38 4,19 Sum andre renteinntekter -632,84-607,38-632,84-607,38 4, Annen finansinntekt 0,00-150,00 0,00-150,00-100,00 Sum andre finansinntekter 0,00-150,00 0,00-150,00-100,00 Sum finansinntekter -632,84-757,38-632,84-757,38-16,44 Andre rentekostnader 8155 Rentekostnad leverandørgjeld 377,00 287,37 377,00 287,37 31,19 Sum andre rentekostnader 377,00 287,37 377,00 287,37 31, Annen finasnkostnad 58,00 0,00 58,00 0,00 0,00 Sum andre finanskostnader 58,00 0,00 58,00 0,00 0,00 Sum finanskostnader 435,00 287,37 435,00 287,37 51,37 SUM NTO. FINANSPOSTER -197,84-470,01-197,84-470,01-57,91 Utarbeidet av: K.S.Finans AS Side:: 2 Tid:: 08:24

14 Norsk Bobil og Caravan Club avd. Salten Resultatregnskap Periode: 1-12/2014 NOK Dato:: Kontonr Tekst Denne periode i Denne periode i Hittil i år Hittil i fjor Endring i år fjor % ORD. RESULTAT FØR SKATT , , , ,31-160,75 ÅRSRESULTAT , , , ,31-160,75 Sum overføringer 0, ,31 0, ,31-100,00 Utarbeidet av: K.S.Finans AS Side:: 3 Tid:: 08:24

15 Budsjett 2015

16 Driftsintekter Salgsintekter Vareintekter Slalombakke utleie 3002 Kiosk Bakke 3004 Kort skitrekk 3005 Krok Skitrekk Vakthold Slalombakke Vakthold Slalombakke 0 Salg Materiell avgiftsfritt Annonseinntekter 3450 Avd. andel NBCC Sum salgsinntekter Andre Inntekter 3601 Leieinntekt campingplass x Strøm Inntekt x Annen driftsrelatert inntekt Egenkapital overføring Sum andre inntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Varekostnad 4230 Rekvisita/kontorutstyr Innkjøp av varer for videresalg Svinn/tap 0 Sum varekostnad 22000

17 Lønnskostnad 5330 Godtgjørelse til styret/verv (18 stk) Gratisplass Arbeidsgiveravgift 7100 Sum Lønnskostnad Andre driftskostnader 7411 NBCC Region 4 (10,. Pr 31.12) Avsetning Jubileum/Årsmøte Region Honorar regnskap Avskrivninger maskiner Kabel TV Leie av tv anlegg Styret/komiteer Tråkkemaskin/service Slalåmbakke/utstyr Scooter/service Kjøreopplæring/opplæring bakke Leie kontor Renovasjon vann og avløp Div sanitærutstyr Leie campingplass x Leie slalåmbakke Brøyting/strøing x Strøm Arbeidsklær Rep/vedlikehold bygg og utstyr Kontorrekvisita Trykksaker Årsmøte, kurs oppdatering Annonsekostnad Telefon Porto Drivstoff transportmidler 14000

18 7030 Verktøy/utstyr 7100 Bilgodtgjørelse 7420 Gaver/premier fradragsberettige 7500 Forsikringspremie 6620 Uforutsete utgifter 6810 Kredinor 7780 Kassadifferanse 7790 Annen kostnad mot fradrag 7820 Innkommet på tidligere nedskrevne fordringer Rep/vedlikehold bygg og hold 6601 utstyr Golan Sum Driftskostnader med jubileum Sum driftskostnader Sum Driftsresultat Finansinntekter og kostnad 8050 Renteinntekter 8050 Annen renteinntekt Sum Renteinntekter Rentekostnad/gebyr Annen finanskostnad 600 Sum rentekostnad/gebyr 5800 Årsresultat Styret ber årsmøtet vedta budsjettet, og innføre rammebudsjett, noe som gir rom for omposteringer innenfor totalrammen.

19 Revisjonsberetning 2014 Vi har revidert fusregnskapet for Norsk Caravanklubb, avd. Salten for regn kapsfuet Dette vise! et overskudd på ki ,-. Revisjonen er basert på giennomgang av inntek t- og utgiftsbilag og avstemt mot kontoutdmg for banl. Bokført beholdning stemmer med årsoppgave fra bank.. Det bemerkes at for enkelte banktansaksjoner mangler det spesiflsert underbilag, Dette skal leder skaffe kopi av og vedlegge regnskapet for 2014 i ettertid. Bodø /l/4r(.' / øaa(ee Mo Revisor

20 INNKOMNE SAKER

21 1) Til Årsmøtet i avd.120 Salten Sak innmeldt av styret: Krav om revisorer jfr i Vedtektene. Vedtektene har i definert hvilke funksjoner som skal være besatt i avdelinger tilknyttet NBCC. Det er i dag krav om 2 revisorer, med en periode på 2 år. Styret i avd. 120 har valgt å sette regnskapet ut, og betaler honorar for medbrukt tid. Styret har diskutert å sette også revisjonsjobben ut til et firma. Når ei avdeling har kjøpt regnskapstjenester hos et autorisert regnskapsbyrå, anser avd. 120 det som unødvendig å ha uautorisert revisor til gjennomgang av klubbens økonomi. I de lover som regulerer driften av regnskapsbyrået, omfattes også klubbens regnskap av de samme. Årsmøtet avd. 120 ønsker at Årsmøtet tar med en tilføyelse i vedtektene, der klubber som kommer under dette, slipper å velge revisor. Styret ber årsmøte fatte følgende vedtak: endres til: Det velges som hovedregel 2 - to - revisorer for 2 - to - år. Revisorene utrer vekselvis annet hvert år, første gang ved loddtrekning. For avdelinger som bruker autorisert regnskapsfører/byrå, gjelder ikke krav om revisor.

22 2) Forslag til ny styreorganisering i NCC avd. Salten Undertegnede ønsker med dette å komme med forslag til en ny organisering av styret i Norsk Caravan Club avdeling Salten og tilhørende campingplasser. Selv om dette ikke skulle kunne gjennomføres for neste periode, ber vi i om at forslaget tas opp til diskusjon på årets generalforsamling. Bakgrunnen for vårt forslag er at vi mener at dagens organisering av styret, kombinert med plassansvarlige på hhv. Lundli og Golan og ansvarlige for bakke- og tråkkegruppe, ikke gir en helhetlig og god organisering av arbeidet med driften av klubben. Dagens organisering av styret i klubben og drift av plassene gir et vårt skjønn for mye fokus på styre av klubb og for lite ressurser til drift av plasser. Dette er ikke i medlemmenes interesse. Vi tror det er svært få som er medlem i klubben av andre grunner enn at de har vognplass på klubbens to plasser. Klubbens sentrale oppgave er derfor å drifte de to plassene på hhv. Golan og Lundli. Dessuten er plassen på Lundli attraktiv mye på grunn av slalombakken som klubben drifter, og bakken er en viktig inntektskilde for klubben. Klubbens sentrale oppgaver bør gjenspeiles tydeligere i styreorganiseringen. Dagens organisering gir ikke optimal styring verken av klubb eller plasser, og dermed ikke en optimal bruk av de ressursene klubben rår over. Etter vårt syn brukes det for mye styreressurser på drift av selve klubben, og for lite på drift av plassene. Dette gir seg utslag i at det hvert fall på Lundli er et skrikende behov for oppgraderinger og vedlikehold, uten at klubben synes å evne å ta tak i dette. Vi tror at en ny organisering g vil gjøre klubben bedre i stand til å ta tak i utfordringene. Vi vil understreke at dette ikke er en kritikk av de personene som ivaretar de ulike verv, både i styret, på plassene og i gruppene. Her gjøres det en strålende innsats ut fra de forutsetningene og oppgavene som er lagt inn i de ulike vervene. Det er etter vårt skjønn den overordnede organisering som gir en ineffektiv bruk av de gode kreftene vi finner i klubben. Etter vårt syn bør klubben ha et styre bestående av 5 personer. Styre bør bestå en styreleder og en nestleder/kasserer. I tillegg bør styret bestå av plassansvarlig Lundli og plassansvarlig Golan, samt leder for slalombakken. Leder og nestleder/kasserer vil ha det overordnede ansvar for klubben, kontakt mot NCC sentralt, økonomi, ressursfordelingen mellom plassene osv. Leder for slalombakken vil ha det overordnede ansvaret for at bakkens behov ivaretas i styret. Han skal lede hhv. bakke- og tråkkegruppene, slik de er organisert i dag, og ha ansvaret for bakkens regnskap. Her blir det t således få endringer, bortsett fra at bakken får sin naturlige plass inn i styret. Dette vil sikre at bakkens behov blir hørt, men også gi styret en tettere kobling til det som skjer (og ikke skjer) i bakkedriften. Etter vår mening hører bakken naturlig hjemme i styret, gitt den betydning driften har for klubbens økonomi. De to styremedlemmene som også er plassansvarlige skal ha det overordnede ansvar for hver sin plass og kjempe plassens sak i styret. Det bør innføres avdelingsregnskap som plassansvarlig har ansvar for. Plassansvarlig må kjempe for og stå til ansvar for at det fra klubben legges tilstrekkelig ressurser til drift av plassen og at det settes av midler til nødvendig vedlikehold. Vi mener imidlertid at den store svakheten med dagens organisering er at det er for lite styreressurser som går til selv driften av plassene. Derfor mener vi at de plassansvarlige bør ha flere med seg i driften av plassen. Vi foreslår at den plassansvarlige møter i styret i klubben på vegne av et plass- styre bestående av plassansvarlig pluss 1-3 medlemmer.

Sum salgsinntekter , , Gaver 0, , Overført fra Hovedlag/Undergruppe 0,00 0,00

Sum salgsinntekter , , Gaver 0, , Overført fra Hovedlag/Undergruppe 0,00 0,00 1 Hovedlag Periode: 1-12/2016 NOK DRIFTSINNTEKTER 3100 Medlemskontingent/treningsavgift 84 248,55 78 415,72 3220 Sponsorinntekter 117 500,00 135 500,00 3250 Salg materiell 320 022,60 356 121,00 3401 Grasrotandelen

Detaljer

-13 579 355,94 100-13 579 355,94 100 4301 Innkjøp mat til videresalg 20 502,90 20 502,90

-13 579 355,94 100-13 579 355,94 100 4301 Innkjøp mat til videresalg 20 502,90 20 502,90 Resultatrapport for SBIO År : 2010 Periode : 1 - > 13 Skrevet ut av : Økonomiansvarlig Utskriftsdato : 04.10.2011 22:08 Kontonr Kontonavn Periode 1 til 13 2010 % Hittil i år % Bedriftspresentasjon 3001

Detaljer

TKK DRIFT. Resultatregnskap 2

TKK DRIFT. Resultatregnskap 2 Driftsinntekter Salgsinntekter 3010 Salgsinntekter, høy mva 3019 Frakt 3020 Salgsinntekter, middels mva 3025 Salgsinntekter, lav mva 3060 Uttak av varer 3080 Rabatter og andre salgsinntektsreduksjon 3099

Detaljer

Stiftelsen Lions Førerhundskole 07.05.2014 11:01:00. Regnskapsrapport. Stiftelsen Lions Førerhundskole Vallegata 11 Tlf: 22603339.

Stiftelsen Lions Førerhundskole 07.05.2014 11:01:00. Regnskapsrapport. Stiftelsen Lions Førerhundskole Vallegata 11 Tlf: 22603339. Stiftelsen Lions Førerhundskole 07.05.2014 11:01:00 Regnskapsrapport Stiftelsen Lions Førerhundskole Vallegata 11 Tlf: 22603339 Periode: 1-12 Innhold: Hovedtall Resultat s.2 Balanse s.3 Resultat m/år-

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. 1 I henhold til vedtektenes 3-4 behandler årsmøtet følgende agenda: 1. ÅPNING Valg av møteleder.

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb

Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb Organisasjonsnr. 976131002 Utarbeidet av: Sparebank 1 Regnskapshuset Østlandet AS Autorisert regnskapsførerselskap Fredvang alle 10 2321 HAMAR Organisasjonsnummer:

Detaljer

Balanserapport desember 2015

Balanserapport desember 2015 Balanserapport desember 2015 Eiendeler IB Bevegelse UB 1201 Andel trampoline 12-6 6 1202 Klubbutstyr 61-32 29 Maskiner og anlegg 73-38 35 1240 Gaupen skaphenger 28-9 19 1250 Hjemmeside Vitnett 14-7 7 1251

Detaljer

% av oms. Denne periode i fjor

% av oms. Denne periode i fjor 100 Hovedlaget Periode: 12/2016 NOK DRIFTSINNTEKTER i Hittil 3000 Kassediff 0,00 0,00 3 718,35 0,00 0,00 3 718,35 3400 Offentlig Tilskudd 70 801,00 135,14-444 014,00 2 798 279,00 217,35 790 986,00 3410

Detaljer

Årsregnskap LARVIK JUDOKLUBB

Årsregnskap LARVIK JUDOKLUBB Årsregnskap LARVIK JUDOKLUBB 2015 Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2015 2014 1 Driftsinntekter Sponsor- og salgsinntekter 2 101 356 63 091 Offentlige tilskudd 3 140 177 113 830

Detaljer

Grenland Golfklubb. Eiendeler

Grenland Golfklubb. Eiendeler Balanse Eiendeler Fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Egenkapital Langsiktig gjeld Grenland Golfklubb 1100 Klubbhus 1101 Påkost bygg 1102 Asfalt/påkost parkeringsplass 1155 Golfbanen 1200 Maskiner

Detaljer

Stiftelsen Lions Førerhundskole :50:50. Regnskapsrapport. Stiftelsen Lions Førerhundskole Vallegata 11 Tlf:

Stiftelsen Lions Førerhundskole :50:50. Regnskapsrapport. Stiftelsen Lions Førerhundskole Vallegata 11 Tlf: Stiftelsen Lions Førerhundskole 13.05.2013 14:50:50 Regnskapsrapport Stiftelsen Lions Førerhundskole Vallegata 11 Tlf: 22603339 Periode: 1-12 Innhold: Hovedtall Resultat s.2 Balanse s.3 Resultat m/år-

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Vestlisvingen Huseierlag. Foretaksnr. 992017945

Årsregnskap 2014 for. Vestlisvingen Huseierlag. Foretaksnr. 992017945 Årsregnskap 2014 for Vestlisvingen Huseierlag Foretaksnr. 992017945 Til årsmøtet i Vestlisvingen Huseierlag Oslo 10.03.2015 Revisjonsberetning for 2014. Jeg har revidert årsregnskapet for Vestlisvingen

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Mikkalen Sameie

Årsregnskap 2015 for Mikkalen Sameie Årsregnskap 2015 for Mikkalen Sameie Organisasjonsnr. 982390125 Utarbeidet av: Merisma AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 8733 St. Olavs p 0028 OSLO Orgnr: 992564830 Årsberetning 2015 Virksomhetens

Detaljer

Resultatregnskap. Sola Røde Kors. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekter 5 1 000 090 1 019 234 Sum driftsinntekter 1 000 090 1 019 234

Resultatregnskap. Sola Røde Kors. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekter 5 1 000 090 1 019 234 Sum driftsinntekter 1 000 090 1 019 234 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekter 5 1 000 090 1 019 234 Sum driftsinntekter 1 000 090 1 019 234 Lønnskostnad 2 95 558 95 472 Avskrivning på varige driftsmidler

Detaljer

Resultatregnskap med fjorårstall Periode: 12/2010. % av. oms. oms. DRIFTSINNTEKTER

Resultatregnskap med fjorårstall Periode: 12/2010. % av. oms. oms. DRIFTSINNTEKTER Resultatregnskap med fjorårstall Periode: 12/2010 Kontonr Tekst Denne periode i Denne periode Hittil i år Hittil i fjor år i fjor DRIFTSINNTEKTER 3000 Salg supporterutstyr 25% mva -880,00 1,64-9 250,40-67

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Langhus 7. mars 2014 Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus; Onsdag 19. mars kl. 19.00 Dagsorden 1) Konstituering

Detaljer

2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6

2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6 1 av 6 Alle kontoer gruppert [1] Eiendeler [10] Immaterielle eiendeler 1070 Utsatt skattefordel Sum [10] Immaterielle eiendeler [12] Transportmidler,inventar,maskiner 1200 Maskiner og anlegg 1250 Inventar

Detaljer

Sveiva Innebandy. Resultatregnskap

Sveiva Innebandy. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3000 Inngangspenger 98 980,00 77 500,00 3050 Dugnad 540 725,00 352 020,00 3100 Salg utstyr 110 399,91 69 762,30 3111 Reisetilskudd fra forbund

Detaljer

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79.

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79. BALANSE Tyrifjord Barnehage Side 1 EIENDELER Anleggsmidler 79.523 Omløpsmidler: Fordringer: Kundefordringer, foreldre 9.116 Kundefordringer, offentlig -264.316 Interims konto -796 Opptjent offentlig tilskudd

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

HUNDVÅG FOTBALLKLUBB STØTTEFORENING 4085 HUNDVÅG

HUNDVÅG FOTBALLKLUBB STØTTEFORENING 4085 HUNDVÅG Årsregnskap for 2015 4085 HUNDVÅG Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap etter funksjon for 2015 Note 2015 2014 Salgsinntekt Kostnad solgte varer Brutto resultat Administrative kostnader

Detaljer

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 322 959 307 264 Driftskostnader Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Stugudal Fjell

Årsregnskap 2016 for Stugudal Fjell Årsregnskap 2016 for Stugudal Fjell Organisasjonsnr. 974539888 Utarbeidet av: Soldi Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Falkenborgveien 9 7044 TRONDHEIM Organisasjonsnr. 847812362 Resultatregnskap

Detaljer

Innkalling(til(generalforsamling(for(Norsk(Biokjemisk(Selskap( Dagsorden:(

Innkalling(til(generalforsamling(for(Norsk(Biokjemisk(Selskap( Dagsorden:( Innkalling(til(generalforsamling(for(Norsk(Biokjemisk(Selskap( Tid:Mandag27.oktober2014kl.14:00 Sted:Rom2217a,KristineBonnevieshus,Blindern,Oslo Dagsorden:( 1. Godkjenningavinnkallingogdagsorden. 2. Valgavreferent

Detaljer

Sveiva Innebandy. Resultatregnskap

Sveiva Innebandy. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3000 Inngangspenger 77 500,00 60 493,00 3050 Dugnad 352 020,00 42 820,00 3100 Salg utstyr 69 762,30 233 694,00 3111 Reisetilskudd fra forbund

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Resultatrapport (2016) Regnskapskonto Jan Febr Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des 2016

Resultatrapport (2016) Regnskapskonto Jan Febr Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des 2016 2016 Kunde (Alle) Leverandør (Alle) Budsjett (Ikke valgt) Driftsresultat Driftsinntekter Salgsinntekter 3019 Tennisskole 363 996 124 216 9 550 5 200 6 750 27 100 22 350 423 040 31 366 7 200 17 427-1 221

Detaljer

Balansesammendrag. Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Bankinnskudd, kontanter o.l.

Balansesammendrag. Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Bankinnskudd, kontanter o.l. Dato fra - til: Regnskapsår 23 Periode: - 7 - Balansesammendrag EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l.

Detaljer

Regnskap 2013 Vår hovedsponsor gjennom mange år:

Regnskap 2013 Vår hovedsponsor gjennom mange år: Regnskap 2013 Vår hovedsponsor gjennom mange år: (Alle) Realisert 2013 Realisert 2012 Budsjett 2013 Sum Salgs- og driftsinntekter 3020 Sponsorinntekter 242 006 3110 Salgsinntekter, avgiftsfrie-matriell

Detaljer

TROMSØ SKISKYTTERLAG

TROMSØ SKISKYTTERLAG Årsregnskap for 2014 TROMSØ SKISKYTTERLAG Utarbeidet av: itide økonomi as Jektveien 22 9017 TROMSØ Org.nr. 988411574 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap for 2014 Note Driftsinntekter Annen

Detaljer

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET RESULTATREGNSKAP VAADAN VANN OG AVLØP SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014

Detaljer

Velforeningen Ole Ross vei / Torvtaket postboks 101, 7091 Tiller Innkalling til årsmøte for 2012

Velforeningen Ole Ross vei / Torvtaket postboks 101, 7091 Tiller  Innkalling til årsmøte for 2012 Velforeningen Ole Ross vei / Torvtaket postboks 101, 7091 Tiller http://www.orvtt.no Innkalling til årsmøte for 2012 Styret for Velforeningen Ole Ross vei / Torvtaket innkaller herved velforeningens medlemmer

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Tenvik båtforening Innkalling til årsmøte 8. april 2010

Tenvik båtforening Innkalling til årsmøte 8. april 2010 Innkalling til årsmøte 8. april 2010 Sted: Brattås skole Tidspunkt: Torsdag 08.04.2010 kl. 19:00 Saksliste: Sak 2010-1 Konstituering Valg av møteleder Valg av referent Valg av to personer til å undertegne

Detaljer

Resultatregnskap 2005 FIF hovedstyre

Resultatregnskap 2005 FIF hovedstyre Fagerstrand Idrettsforening Resultatregnskap 2005 FIF hovedstyre Konto Kontonavn Note Reelt Budsjett Avvik 3100 Treningsavgift Allidrett 1 9 275,00 4 000,00 5 275,00 3101 Treningsavgift Styrke 1 43 065,00

Detaljer

Periodisk regnskapsrapport

Periodisk regnskapsrapport Periodisk regnskapsrapport Feiermesternes Landsforening v/jan Espeseth Regnskapsår: 2015 Regnskapsperiode : Januar t.o.m Desember Innhold: Resultatrapport Balanserapport Nøkkeltall Grafiske fremstillinger

Detaljer

Regnskapsrapport. Måned: april 2014

Regnskapsrapport. Måned: april 2014 Regnskapsrapport Måned: april 2014 Hovedposter i rapporten april 2014 DENNE PERIODE : REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT HITTIL I ÅR PROGN. ÅR SALGSINNTEKTER 866 520 782 000 4 372 163 11 129 563 DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

Resultatregnskap. for STAUP NATUR- OG AKTIVITETSBARNEHAGE AS

Resultatregnskap. for STAUP NATUR- OG AKTIVITETSBARNEHAGE AS 29 Salgs- og driftsinntekt 31 Egenandel kost ansatte 24 75 cr 25 55 cr 24 75 cr 25 55 cr 312 Foreldrebetaling 1 31 873,75 cr 1 315 246, cr 1 31 873,75 cr 1 315 246, cr 3441 Statstilskudd 3 232 675, cr

Detaljer

Askøy Seilforening 03.07.2014 17:06:29 Friluftsvegen 63 Tlf.: 48846301. Dine kommentarer her ( Ctrl+E for å endre)

Askøy Seilforening 03.07.2014 17:06:29 Friluftsvegen 63 Tlf.: 48846301. Dine kommentarer her ( Ctrl+E for å endre) Askøy Seilforening 03.07.2014 17:06:29 Friluftsvegen 63 Tlf.: 48846301 0-6 2014 Dine kommentarer her ( Ctrl+E for å endre) Side 2 av 5 Inntekter 2014 2013 3100 SALGSINNTEKTER.AVGIFTSFRIE -1 750,00-35 748,50

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp BA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp BA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp BA Året 2012 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 190 000 142 500 Sum

Detaljer

2195 Torsnes Idrettslag DRIFTSINNTEKTER SUM DRIFTSINNTEKTER ,00 0,00 DRIFTSKOSTNADER DEKNINGSBIDRAG ,00 0,00

2195 Torsnes Idrettslag DRIFTSINNTEKTER SUM DRIFTSINNTEKTER ,00 0,00 DRIFTSKOSTNADER DEKNINGSBIDRAG ,00 0,00 Resultat mot 1 Håndball 98 - P13 Periode: 1-12/2011 3107 Diverse dugnad 1 500,00 0,00 3110 Arrangement 3 461,00 0,00 3161 Kampprogram Håndball 0,00 0,00 3321 Egenandeler 9 125,00 0,00 Sum salgsinntekter

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA Åroppgjør for 2011 9310 SØRREISA Resultatregnskap for 2011 Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap. Piratpartiet. Org.nr.:

Årsregnskap. Piratpartiet. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Piratpartiet Org.nr.:998 732 115 RESULTATREGNSKAP DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Medlemskontigent/ Donasjoner 44 623 35 843 Offentlig tilskudd 884 472 855 304 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Oppdal Golfklubb. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2015 for Oppdal Golfklubb. Organisasjonsnr Årsregnskap 215 Organisasjonsnr. 98397693 Resultatregnskap Note 215 214 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 84 75 973 463 Annen driftsinntekt 24 298 3 48 Sum driftsinntekter

Detaljer

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur Resultatregnskap 2005 DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Note 2005 Driftsinntekter (Salg/tilskudd/støtte) 2 1 141 212,33 Sum driftsinntekter 1 141 212,33 Lønnskostnader

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BRUNLANES JORDVANNING SA

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BRUNLANES JORDVANNING SA INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BRUNLANES JORDVANNING SA På Wassilioff Hotell Mandag 4. mars 2013 klokken 18.00 Innkallingen blir i år sendt ut i post. Styres årsberetning og regnskap, vil være å finne på www.brunlanesjordvanning.no.

Detaljer

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG Tid: Skjærtorsdag 2. april 2015 KL. 10:00. Sted: Hellebekk turistseter AGENDA 1. Godkjenning av innkalling og valg av 2 (to) personer til å underskrive protokollen.

Detaljer

Resultatregnskap. Akerselven Baatforening

Resultatregnskap. Akerselven Baatforening Resultatregnskap Akerselven Baatforening Driftsinntekter Note 2015 2014 Medlemskontingent 5 117 054 135 318 Innmeldingsavgift 150 000 135 000 Havneavgift m/opplegg 724 825 692 035 Drift Hovedøya 5 60 100

Detaljer

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Styre og medlemsmasse Styret her bestått av: Rune Pettersen, leder (valgt i 2008 for to år) Tore Olsen, nestleder (valgt i 2007 for to år) Tor Ivar Kolpus, kasserer

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening

Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening Meldingsblad for Stokkanhaugen velforening Nr 2 Mars 2009 Postboks 5801 Moholt, 7449 Trondheim Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening Dato: Onsdag 25 mars 2009 Tid: kl 19 Sted: Brundalen skole

Detaljer

HIL Fotball. Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

HIL Fotball. Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap 01.01-31.12.2015 Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 418 325 1 108 451 Annen driftsinntekt 391 945 220 282

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

Valg av møteleder, referent og to representanter til å undertegne protokollen. Valg iht. valgkomiteens innstilling (deles ut på årsmøtet)

Valg av møteleder, referent og to representanter til å undertegne protokollen. Valg iht. valgkomiteens innstilling (deles ut på årsmøtet) 1 30.03.2016 Årsmøte i Leirsund Velforening i henhold til Vedtektene 4. Tid: Onsdag 30. Mars 2016 Klokken: 18.00 Sted: Leirsund Velhus Følgende Årsmøtesaker skal behandles Sak 1 Åpning av møtet, godkjenning

Detaljer

Idrettslaget Stil. Resultatregnskap

Idrettslaget Stil. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3005 Salg kiosk 19 879,00 22 338,00 3010 Vedsalg 48 831,00 45 752,54 3015 Salg stadionreklame inkl.mva 410 722,00 0,00 3200 Medlemskontingent

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

Resultatregnskap. Bergens Jæger- Og Fiskerforening. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bergens Jæger- Og Fiskerforening. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 1 696 758 1 731 655 Annen driftsinntekt 256 122 25 000 Sum driftsinntekter 1 952 880 1 756 655 Varekostnad 569 960 519 160 Lønnskostnad

Detaljer

ÅRSBERETNING. for YTRE RÆLINGEN ANTENNELAG BA

ÅRSBERETNING. for YTRE RÆLINGEN ANTENNELAG BA ÅRSBERETNING for YTRE RÆLINGEN ANTENNELAG BA 2007 Lederen har ordet 2 Ca. 1 år har gått siden siste årsberetning for Ytre Rælingen Antennelag BA. Vi har hatt et rolig driftsår, men legger nå siste hånd

Detaljer

HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING. Resultatregnskap

HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING. Resultatregnskap FORENINGEN Inntekter foreningen Inntekter forening 3220 Salgsinntekt, arrangementer 61 100 33 800 3450 Programannonser 51 500 45 250 3490 Kontingenter foreningen 227 300 225 000 3910 Sponsor/medarrangør

Detaljer

Tromsø Ishockeyklubb 26.04.2016 17:29:30. Økonomioversikt. Tromsø Ishockeyklubb. Tlf: År: 2015. Periode: 1-12. Uni Økonomi et produkt fra Uni

Tromsø Ishockeyklubb 26.04.2016 17:29:30. Økonomioversikt. Tromsø Ishockeyklubb. Tlf: År: 2015. Periode: 1-12. Uni Økonomi et produkt fra Uni Tromsø Ishockeyklubb 26.04.2016 17:29:30 Økonomioversikt Tromsø Ishockeyklubb Tlf: Periode: 1-12 År: 2015 Uni Økonomi et produkt fra Uni Hovedtall Resultat s.3 Balanse s.4 Resultat m/år- og fjorårstall

Detaljer

DVDStrax AS 3132 Husøysund

DVDStrax AS 3132 Husøysund Årsregnskap for 2005 3132 Husøysund Innhold: Styreberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2005 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap. Maurtua Barnehage SA. Org.nr.:971 504 536

Årsregnskap. Maurtua Barnehage SA. Org.nr.:971 504 536 Årsregnskap 2014 Org.nr.:971 504 536 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Barnehagekontingenter 2 093 737 2 059 304 Tilskudd 9 061 296 7 917 231 Annen driftsinntekt 13 082

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Agder Venstre Org. nr: 997 848 519

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Agder Venstre Org. nr: 997 848 519 ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Org. nr: 997 848 519 STYRETS ÅRSBERETNING 2011 Virksomhetens art: drivet med... Selskapet holder til i. Fortsatt drift: Styret mener forutsetningen om fortsatt drift er tilstede, og

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB

ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB INNHOLDSFORTEGNELSE Oppsummering Resultatrapport forenklet Balanserapport Budsjett 2015 forenklet Resultatrapport detaljert 1 2 3 4 5 Resultatregnskap Beskrivelse

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemskontigent 263 476 274 172 Salgsinntekt 2 7 367 946 6 188 464 Annen driftsinntekt 553 193 504 058 Sum driftsinntekter 8 184 615 6 966 694

Detaljer

Haugesundregionens Nærings- Forening. Resultatregnskap

Haugesundregionens Nærings- Forening. Resultatregnskap Resultatregnskap NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Salgsinntekt 6 096 917 4 571 105 1 Sum driftsinntekter 6 096 917 4 571 105 Varekostnader 464 553 89 578 3 Lønnskostnader m.m. 2 204 884 1 971 266

Detaljer

Tenvik båtforening Årsrapport 2016 Årsmøte

Tenvik båtforening Årsrapport 2016 Årsmøte Tenvik båtforening Årsrapport 2016 Årsmøte 30.03.2017 Tenvik båtforening 1 ÅRSRAPPORT 2016 FOR TENVIK BÅTFORENING Styre og medlemsmasse Styret her bestått av: Lars Aasberg, leder (valgt i 2016 for 1 år)

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Tromsø turnforening

Årsregnskap 2016 for Tromsø turnforening Årsregnskap 2016 for Tromsø turnforening Organisasjonsnr. 974899450 Utarbeidet av: SpareBank 1 Regnskapshuset Nord-Norge AS Autorisert regnskapsførerselskap Terminalgt. 10 9019 TROMSØ Organisasjonsnr.

Detaljer

2411. Regnskapsrapporter* 1 Styre & Bygg Periode: 1-12/2013

2411. Regnskapsrapporter* 1 Styre & Bygg Periode: 1-12/2013 1 Styre & Bygg Periode: 1-12/2013 DRIFTSINNTEKTER 3000 Salgsinntekter avg.pl 0,00-45 000,00 3001 Salgsinntekt Sponsorer avg.pl -40 000,00 0,00 Sum Salgsinntekter -40 000,00-45 000,00 3112 Inntekt grasrotandel

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Ordet og Israel

Årsregnskap 2013 for Ordet og Israel Årsregnskap 2013 for Ordet og Israel Organisasjonsnr. 980343391 Virksomhetens art Ordet og Israel er en bevegelse som ble stiftet i 1978 Den har som formål formidle budskap om bibelen og at jødene er Guds

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Ullensaker/kisa il Friidrett

Årsregnskap 2014 for Ullensaker/kisa il Friidrett Årsregnskap 2014 for Ullensaker/kisa il Friidrett Organisasjonsnr. 997321006 Utarbeidet av: Sparebank 1 Regnskapshuset Østlandet AS Autorisert regnskapsførerselskap Fredvang alle 10 2321 HAMAR Organisasjonsnummer:

Detaljer

Årsmøte i. Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00. Saksliste

Årsmøte i. Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00. Saksliste Årsmøte i Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00 Saksliste Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Sak 7 Godkjenning av saksliste Valg av møteleder og sekretær Årsberetning

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemskontigent 270 000 263 476 Salgsinntekt 2 7 654 255 7 367 946 Annen driftsinntekt 357 535 553 193 Sum driftsinntekter 8 281 790 8 184 615

Detaljer

Resultatregnskap for 2016 HAMAR SKIKLUBB

Resultatregnskap for 2016 HAMAR SKIKLUBB Resultatregnskap for 2016 Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler Annen driftskostnad Sum driftskostnader

Detaljer

Ullensaker/Kisa IL Friidrett

Ullensaker/Kisa IL Friidrett Ullensaker/Kisa IL Friidrett ÅRSREGNSKAP 2016 (oppdatert med noter etter innspill i årsmøtet) Note til konto 6190: Kontoen inneholder reise- og oppholdsutgifter for utøvere og andre til Syden i vinterferien

Detaljer

Regnskap 2012. Vår hovedsponsor gjennom mange år:

Regnskap 2012. Vår hovedsponsor gjennom mange år: Regnskap 2012 Vår hovedsponsor gjennom mange år: IL SKRIM FOTBALLGRUPPE Postboks 388 3604 Kongsberg IL SKRIM HÅNDBALLGRUPPE Postboks 511 3605 Kongsberg IL SKRIM SKIGRUPPE Postboks 505 3605 Kongsberg IL

Detaljer

Resultat. SUM Driftsresultat. Finansinntekt og -kostnad

Resultat. SUM Driftsresultat. Finansinntekt og -kostnad Bønes idrettslag Avdeling Hovedlag Dato: 20.03.2007 Driftsresultat Driftsinntekter Salgsinntekter 3030 BIL-bladet annonser -14 60-14 60 3120 Sponsorinntekter avgiftsfrie -10 00-10 00 3210 Automatinntekter

Detaljer

Budsjett 2013. Vår hovedsponsor gjennom mange år:

Budsjett 2013. Vår hovedsponsor gjennom mange år: Budsjett 2013 Vår hovedsponsor gjennom mange år: IL SKRIM FOTBALLGRUPPE Postboks 388 3604 Kongsberg IL SKRIM HÅNDBALLGRUPPE Postboks 511 IL SKRIM SKIGRUPPE Postboks 505 IL SKRIM BUESKYTTERE Postboks 567

Detaljer

Sameiet Strandgaten 204. Resultatregnskap

Sameiet Strandgaten 204. Resultatregnskap Resultatregnskap Kontospesifisert utskrift: 11.04.2011 10:38 Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3020 Parkeringsinntekter, avg.pl 103 650,00 95 527,39 Sum Salgsinntekt

Detaljer

Stjernen Hockey Fredrikstad (Elite) Økonomisk beretning sesongen 2012-2013 og året 2012

Stjernen Hockey Fredrikstad (Elite) Økonomisk beretning sesongen 2012-2013 og året 2012 Stjernen Hockey Fredrikstad (Elite) Økonomisk beretning sesongen 2012-2013 og året 2012 Årsmøte mandag 27.mai 2013 ØKONOMISK BERETNING SESONGEN 2012-13 Sesongregnskapet er avlagt separat for hver av de

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Stokke IL Skigruppa

Årsregnskap 2011 for Stokke IL Skigruppa Årsregnskap 2011 for Stokke IL Skigruppa Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 510 273 397 348 Annen driftsinntekt 2 831 100 1 630 701 Sum driftsinntekter

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Årsmøtet avholdes onsdag 27. juli 2016 kl 16.00 på butikken. Sakslisten for møtet er: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder, referent og

Detaljer

Årsregnskap. Jardin Foya Blanca BA. org nr 981 343 905

Årsregnskap. Jardin Foya Blanca BA. org nr 981 343 905 Årsregnskap 2007 Jardin Foya Blanca BA org nr 981 343 905 Resultatregnskap Note 2007 2006 Leieinntekter 3 541 984 2 669 221 Annen drifsinntekt - 246 969 Sum driftsinntekter 3 541 984 2 916 190 Lønnskostnader

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Stokke IL Skigruppa

Årsregnskap 2015 for Stokke IL Skigruppa Årsregnskap 2015 for Stokke IL Skigruppa Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 1 923 497 548 337 Annen driftsinntekt 2 695 173 761 746 Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap - spesifikasjon

Resultatregnskap - spesifikasjon Resultatregnskap - spesifikasjon Inntekter 3200 Medlemskontingenter -14 850,00-19 250,00 3209 Opptjent, ikke fakturert støttemidler -9 000,00-20 000,00 3210 Opptjent ikke fakturert AKKS Norge 3 250,00-3

Detaljer

Regnskapsrapport. Oppdatert: 24.02.2009 Utskrift: 24.02.2009. Versjon: no 1.5

Regnskapsrapport. Oppdatert: 24.02.2009 Utskrift: 24.02.2009. Versjon: no 1.5 Regnskapsrapport Oppdatert: 24.02.2009 Utskrift: 24.02.2009 Versjon: no 1.5 Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag pr varegruppe (side 5)

Detaljer

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267 Årsoppgjør 2013 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 988 995 1 707 703 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Vestlisvingen Huseierlag. Foretaksnr. 992017945

Årsregnskap 2013 for. Vestlisvingen Huseierlag. Foretaksnr. 992017945 Årsregnskap 2013 for Vestlisvingen Huseierlag Foretaksnr. 992017945 Til årsmøtet i Vestlisvingen Huseierlag Oslo 10.03.2014 Revisjonsberetning for 2013. Jeg har revidert årsregnskapet for Vestlisvingen

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Tromsø Tennisklubb. Foretaksnr. 981214242

Årsregnskap 2013 for. Tromsø Tennisklubb. Foretaksnr. 981214242 Årsregnskap 2013 for Tromsø Tennisklubb Foretaksnr. 981214242 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 192 344 250 436 Annen driftsinntekt 1 2 715

Detaljer

Asphaugen Samfunnshus SA. Årsmøte. Tirsdag 14. mars 2017 kl 1900

Asphaugen Samfunnshus SA. Årsmøte. Tirsdag 14. mars 2017 kl 1900 Asphaugen Samfunnshus SA Årsmøte Tirsdag 14. mars 2017 kl 1900 Sakliste for årsmøte i Asphaugen Samfunnshus SA 14.03.2017 1. Åpning. Valg av møteleder, referent og to til å skrive under protokollen. 2.

Detaljer

SAMEIET ILSETRA LEILIGHETER - ÅRSMØTE FREDAG DEN 24. FEBRUAR 2012 kl 17.00 på ILSETRA HOTEL

SAMEIET ILSETRA LEILIGHETER - ÅRSMØTE FREDAG DEN 24. FEBRUAR 2012 kl 17.00 på ILSETRA HOTEL SAMEIET ILSETRA LEILIGHETER - ÅRSMØTE FREDAG DEN 24. FEBRUAR 2012 kl 17.00 på ILSETRA HOTEL SAK 1. SAK 2. SAK 3. SAK 4. VELKOMMEN V/STYRELEDER DELTAKELSE GODKJENNELSE AV INNKALLINGEN VALG AV MØTELEDER

Detaljer

Resultatregnskap. for. Kontonavn Regnskap i år Regnskap i fjor Budsjett Regnskap i år Regnskap i fjor Budsjett Salgs- og driftsinntekt

Resultatregnskap. for. Kontonavn Regnskap i år Regnskap i fjor Budsjett Regnskap i år Regnskap i fjor Budsjett Salgs- og driftsinntekt Regnskapsår Nr. 25 Kontonavn Regnskap i år Regnskap i fjor Budsjett Regnskap i år Regnskap i fjor Budsjett Salgs- og driftsinntekt 34 Driftstilskudd 63 384, cr 22 894, cr 63 384, cr 22 894, cr 39 Treningsavgift

Detaljer

Resultatregnskap. Idrettslaget Halden Topphåndball. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Idrettslaget Halden Topphåndball. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 3 961 100 2 461 258 Annen driftsinntekt 332 799 269 453 Sum driftsinntekter 4 293 899 2 730 710 Varekostnad 802 426 901 645

Detaljer

Resultatregnskap. Sameiet Fønix Terrasse. Innkrevde felleskostnader 674 710 270 643 Sum driftsinntekter 674 710 270 643

Resultatregnskap. Sameiet Fønix Terrasse. Innkrevde felleskostnader 674 710 270 643 Sum driftsinntekter 674 710 270 643 Resultatregnskap Note 2012 2011 Innkrevde felleskostnader 674 710 270 643 Sum driftsinntekter 674 710 270 643 Lønnskostnader m.m. 2 91 280 34 230 Annen driftskostnad 2 618 533 178 140 Driftsresultat -35

Detaljer

Regnskapsrapport. Måned: Juli År: 2011. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 23.08.2011. Versjon: no 1.7

Regnskapsrapport. Måned: Juli År: 2011. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 23.08.2011. Versjon: no 1.7 Regnskapsrapport Måned: Juli År: 2011 Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 23.08.2011 Versjon: no 1.7 Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag pr

Detaljer