Norsk Bobil og Caravan Club - avd. Salten ÅRSMØTE 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norsk Bobil og Caravan Club - avd. Salten ÅRSMØTE 2015"

Transkript

1 Norsk Bobil og Caravan Club - avd. Salten ÅRSMØTE 2015 Skagen Hotel, Bodø Tirsdag 10. februar 2015

2 Saksliste: 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden 3. Valg av: a) Møtedirigent b) Møtesekretær c) 2 protokollunderskrivere d) 3 medlemmer til tellekorps 4. Styrets beretning for Regnskap Innkomne saker 7. Budsjett Valg 9. Avslutning Styret i Norsk Bobil og Caravan Club, avd. Salten.

3 STYRETS BERETNING 2014

4 Årsberetning Perioden Norsk Bobil og Caravan Club avd. Salten har i perioden bestått av følgende tillitsvalgte: Styret Leder Nestleder Kasserer Sekretær Styremedlem Styremedlem Liss Langås Rolf Skogstad Eirin Kvikstad Iris Lyngmo Geir Solbakk Therese Alvestad Revisor Det Edle Drag Valgkomite Anita Langås Kjell Åge Moen Odd Erik Mjelle Per Otto Andreassen Per-Olaf Fure Chris-Jørgen Hansen Tor Ingvaldsen Oddvar Østli Andre komiteer: Lundli Camping Golan Bakkegruppe Tråkkegruppe Teknisk kontakt Kjøreinstruktører Per Otto Andreassen, Per-Olaf Fure Trine G. Pedersen Are Martin Andreassen, Geir Aase, Thomas B. Alvestad, Tom Dahl og Magnus Svendsen. Reidar Dundas, Bård Furnes, Tom Inge Olsen, Ole- Johnny Schjem. Odd Erik Mjelle Odd Erik Mjelle Bobilkontakt Odd Erik Mjelle

5 Møter og treff Styret har i perioden avholdt 9 styremøter og behandlet 64 saker. Vi bruker hjemmesiden og NBCC, avd. Salten på facebook til å legge aktuelle dokumenter som reglement for Lundli og Golan, samt årsmøteprotokoll. Fra sentralt i NBCC ble det bestemt at man skulle bytte leverandør av data-tjenestertjenester og det har resultert i nye hjemmesider, nye medlemslister og helt ny lay-out. Det er et betydelig billigere og enklere program vi nå skal bruke, og vi gleder oss til å ta det i bruk. Styret bruker mye tid på utsending av giroer, følge opp innbetalinger og purringer, og har gjennom året diskutert å benytte flere tjenester hos KS Finans. Vi ser for oss at KS overtar hoved- kassererfunksjonen. Dette ville også bidra til at regnskapet er ferdig langt tidligere enn vi opplever nå. Vi har også diskutert klubbens s mangel på midler til større investeringer, og har besluttet å legge på leia på Lundli og Golan. Det er snakk om 200,- på Golan, til 4900,- og 400,- på Lundli, til 6400,-. Dette vil gi en økt inntekt på ca ,- som i sin helhet settes av til sparing. Det er også satt av penger til jubileet i budsjettet, og det som ikke blir brukt, blir tilbakeført. Styret har hatt midler til egen rådighet, og har skåret kraftig ned på dette for å kunne øke honorar til 2011/12 nivå. Styret har også diskutert behovet for å sette av midler som plassansvarlige kan rå over selv, noe vi har gjort i årets budsjett. NBCC er under omorganisering, og alle regioner og avdelinger er med i prosessen. Det har vært og er en organisasjon hvor beslutningstiden er altfor tungrodd og lang. Landsmøtet er NBCC sitt øverste organ, og møtes kun hvert 4. år. Der er et Landsstyre og et Sentralstyre som kan beslutte endringer i mellomperioden, men varige e endringer skjer gjennom vedtak på Landmøtet. Da kan man oppleve at nye måter og gjøre ting på, i mellomperioden, ikke blir vedtatt, og man må tilbake til gammel eller en nyere ordning. NBCC består av 63 avdelinger, 11 regioner, Sentralstyre, Landsstyre, Landsmøte og administrasjon. Presidenten har samme funksjon som styreleder. President og visepresident er rep både i Sentralstyre og Landsstyre. Det er satt ned ei kommunikasjonsgruppe som arbeider mot en mer strømlinjeformet organisasjon. Alle avdelinger og regioner er delaktige og får oppgaver det jobbes med i styrene/regionene. Det skal være ekstraordinært Landsmøte i På Lederkonferanser møtes alle lederne, delegatene og jobber sammen om dette. På årsmøtet 2014 ba vi om forslag på hvordan vi kan feire oss selv. Det kom ikke inn forslag, og styret har landet på at vi feirer med en jubileumsmiddag, med god mat, drikke og musikk ved et av byens hotell. Hvor, når og hvordan er ikke fastsatt, men beslutningen blir en sak for det nye styret. Dette styret har jobbet for å få til følgende; Klubben vår fyller 40 år i 2015 og det skal feires i forbindelse med årsmøte i regionen vår. Tradisjonen er at jubilerende avdeling arrangerer årsmøtet, som skal være avholdt innen Vi kommer til å skrive brev til alle medlemmer, med spesiell invitasjon til våre jubilanter. Styreleder har blitt gjort oppmerksom på at noen har være medlem siden "tidenes morgen" og det er klart det må feires. Liss Langås deltok på Landsmøtet Delegater var Liss Langås og Oddvar Østli. Ved styremøte/årsmøte i region 4 som ble arrangert på Ørnes i november, deltok Liss Langås og Oddvar Østli på vegne av vår avdeling.

6 Økonomi Omsetningen i 2013 utgjorde totalt kr ,43. Resultatet viser et overskudd på kr ,74. Disponering av årets resultat Styret foreslår at årets overskudd overføres til annen egenkapital. Etter årets resultat utgjør egenkapitalen kr ,25. Anleggsmidler/avskrivninger. Avskrivninger kr ,-,, og fordeler seg på kr 9 387,- på kabel tv og kr ,- på maskiner og utstyr. Kasse/bank Klubbens likvid midler pr utgjør ,70. Kundefordringer Saldo o på kundefordringer pr utgjør kr ,-,, noe som er en økning på kr ,- fra året før. Klubben har tapsført kr 0,- av tidligere fordringer. I tillegg har klubben inndratt kr 7 290,41,- på tidligere nedskrevne fordringer. Leverandørgjeld Saldo på leverandørgjeld utgjør kr ,67 pr Resultatregnskapet. Klubbens driftsinntekter er kr ,43,- i Av dette utgjør leieinntekter fra campingplasser kr ,90, hvorav kr ,48 kommer fra Lundli camping, og kr ,42 fra Golan camping. Driftsinntekter fra slalåmbakken er kr ,94. Videre har klubben mottatt kr ,00,- i medlemskontigent fra NBCC sentralt, en nedgang fra i fjor. Klubben har r inntektsført totalt kr ,59,- i strøm fra begge campingplassene,, mens den totale strømkostnaden tnaden har vært på kr ,74. Styret har i utgangspunktet som mål at inntekt/kostnad skal gå i «0», da fakturert strøm ikke skal være en inntekt for klubben. I 2013 har klubben riktignok oppnådd et «overskudd» på strøm på kr ,85.. Det er en vanskelig oppgave å estimere strømkostnaden siden både pris og forbruk er vanskelig å spå, og det vil alltid være usikkerhetsmomenter knyttet til inndekking av klubbens strømkostnader så lenge vi fakturerer strøm etterskuddsvis en gang pr år. Styret ser seg likevel fornøyd med at strømkostnadene ikke er belastet annen drift. Styret vil også i 2014/2016 benytte beste estimat ved fakturering av strøm. Godtgjørelse Styret/verv er på kr ,-. Her inngår også en gratisplass på kr 6000,- og arbeidsgiveravgift på 6 100,- Honorar regnskap Det er kostnadsført kr ,80 regnskapshonorar for 2013 til K.S.Finans AS. Leie/brøyting Kostnad for leie av campingplassene utgjorde i 2014 kr ,- for Lundli, ,- for slalåmbakken og 8 000,- for parkering til slalåmbakken. Leie for Golan ble ikke fastsatt før årets slutt. Brøytekostnader utgjør ,40 for begge campingplassene. Leie lokaler. Leie av kontorlokaler utgjorde i 2014 kr ,-. Renovasjon, vann og avløp Kostnadene utgjør kr ,20 pr

7 Div kostnader Kostnad til Kabel TV utgjør kr ,92 hvor kr ,50 gjelder Lundli, og kr ,42 gjelder Golan. Reprasjon/vedlikehold bygning kr ,-. Her utgjør ,- for Lundli og ,- utgjør Golan. Forsikringspremien av klubbens anlegg beløper seg til kr ,68. Klubben har hatt en kostnad på porto på kr 3 236,- Drivstoff utgjør ,60. Resten av driftskostnadene er påløpt gjennom ordinær drift av klubben. Det er investert i sandsilo, som er betalt i sin helhet. Dette var absolutt nødvendig da strø-avtalen med lokal aktør ble uforutsigbar. Medlemmer Ved årets utgang hadde vår avdeling 486 registerte medlemsfamilier. Det er en nedgang på 35 medlemsfamilier fra i fjor.. Nedgangen gjelder over hele landet, og på Årsmøtet i region 4 satt styreleder et budsjett på 480. Det må satses hardt i 2015 på å verve, og med gode medlemsrabatter på GMax og AGA-gass tjenes kontigenten fort inn. Det må jobbes fra sentralt med å ta i bruk dataløsninger som kan sende sms til medlemmer etter forfall. Styreleder har gitt tilbakemelding til NBCC at medlemsavtaler på ferge er ønskelig. Det foreligger tilbud på rabattkort til alle medlemmer, noe alle kan få, mens vi ønsker oss rabatt på enkeltreiser.

8 Lundli camping Starten på året foregikk i stille og rolige former. Lite snø, men en del regn førte dessverre til at et ble en del is på veiene, som igjen førte til at det ble vanskelige kjøreforhold. Vi hadde avtale med firma om strøing, men dette fungerte heller dårlig. Vi måtte strø mye for hånd, for å ta de verste stedene. I vinterferien var det masse folk på campingen. Vi hadde på forhånd sørget for at alt av forbruksmateriell var på plass. Før påske er det mye som skal ordnes. Større søppelcontainer ble bestilt, avtale om tømming av denne, septiktanker ble sjekket og tømt, som forøvrig må sjekkes 3 til 4 ganger i året. Lager ble etterfylt med dopapir, tørkepapir, vaskemiddel, vasketuer og koster osv. Gassflasker til gassovnene i lagerhallen ble også sjekket. Siden påska var så sent i år ble det tradisjonelle påskearrangementet i lagerhallen erstattet med enkel grilling, hvor hver enkelt familie selv sørget for grillmat. Dette ble vellykket med godt oppmøte i lagerhallen. I mai ble det sendt brev med svarslipp til alle som camper på Lundli om fornyelse av plass, ønske om ny plass eller oppsigelse av plass. Strømavlesing foregår 15. juni hvert år. Først må vi hente data fra fjorårets avlesing og lage nye lister med rett navn n på rett plassnummer osv. Så går vi å leser av alle målerne på alle strømpålene. Det vil si ca 116 målere. For at vi skal være sikre på at vi leser rett, sies tallet en gang, så skivers tallet ned og repeteres. Tre ganger sjekker vi at det er riktig tall som er avlest og notert. Så skriver vi alle disse tallene inn i et nytt skjema hvor fjorårets avleste forbruk også er med og da ser vi hvor mye hver enkelt har brukt gjennom året. Denne listen sendes til styret, som leverer denne til fakturering. Vi opplever er at noen mener det må være feil avlest osv. Da har vi satt på en "kontrollmåler" på den aktuelle måleren som de mener må være feil. Vi har gjort dette noen ganger nå, men det har så langt ikke vært avvik fra denne måleren og originalmåleren. Vi vil oppfordre alle til å selv sjekke målerne med jevne mellomrom, skrive ned hva målerstander er og ikke minst huske på å stenge av strømmen når vogna ikke er i bruk. 1. juni er svarfrist på om hvem som skal beholde plassen eller ikke. Denne fristen er det dessverre alt for få som klarer å holde og få gitt tilbakemelding til oss på. Dette gjør at vi får masse ekstraarbeid med å kontakte de vi ikke har hørt noe fra osv. Vi begynner da å få telefoner fra de som står på venteliste om de får plass. 15. juni skal etter reglementet de som avslutter leieforholdet rydde og fjerne alt fra plassen. Da mange ikke holder fristen skaper dette også masse arbeid og ikke minst irritasjon for de som skal overta plassen. Her kan vi alle bli flinkere. I juni ble Per-Olaf Fure plassansvarlig arlig sammen med Per-Otto Andreassen. Per-Olaf har hjulpet til lenge, men nå ble det mer formelt og mer opplæring ble gitt. I Juli prøver vi så godt det lar seg gjøre å avvikle "ferie", men siden fristene ikke holdes, blir det masse telefoner fra både den en og andre, også i juli. Så kom høsten og det ble mange nye campere her på Lundli. Velkommen skal alle være. Vi har tre ledige plasser i år og grunnen til det er ar vi fikk frafall fra noen som har takket ja til plass så sent som i oktober/november og da er det vanskelig å få leid ut plasser. Vi har pr dags dato ingen på venteliste. Høstdugnad ble arrangert i høstferien med et utrolig godt oppmøte. Lagerhallen ble ryddet, gamle møbler ble kastet, tak ble tettet og hele Lundli camping ble ryddet. Servicebyggene gene ble rundvasket, brøytestikker ble satt ned. Nye toaletter på servicebygg 1 ble montert. Varmekabel i grøft ble reparert. Vi vil bringe en stor takk til alle som deltok på dugnaden. På kvelden ble det grillet i lagerhallen og dette sto vi/caravanklubben for, med god hjelp av andre. Vi hadde tidligere i uka vært og handlet inn grillvarene og det som trengtes til dugnaden. I september ble tv-anlegget oppgradert, så nå håper vi at alle har gode seerforhold. En forutsetning for gode seerforhold er at dere har godkjente kabler fra stolpe til vogn, som er beregnet for utebruk og som ikke er skjøtet. Vi har avtale med Haneseth om drift og vedlikehold av systemet. Vi har også fått sandsilo og sand, som er plassert ved lagerhallen. Da håper vi at vi skal få skikk på strøing av veier, hvis det skulle bli glatt. Vi har inngått avtale med Bjørn Lundli som skal sørge for at det blir strødd, når det er behov for det.

9 Vi har også levert inn våre framtidsplaner/ønsker for Lundli Camping, til styret. Oppussing av servicebyggene ebyggene utvendig, få mere lys på plassen. Et stort hårete framtidsmål/ønske er at vi med tid og stunder kan få en ordentlig lavvo som alle kan bruke her på plassen. Vi takker alle for samarbeidet i 2014 og håper på like godt samarbeid i Plassansvarlige har vært Per-Otto Andreassen og Per-Olaf Fure. Golan Året 2014 har vært et fint og innholdsrikt år på Golan. Det har vært mye folk til fjells gjennom hele året. Alle plassene har vært besatt hele I tillegg har vi 6 stykker på venteliste pr. i dag. Sosiale sammenkomster har det vært mange av. Vi har fordelt dette jevnt ut over hele året, og spesielt i tidsrom der vi visste at det var mange til stede. Noe av det vi har gjort i året som gikk: flere quizer for barn og voksne, aktivitetsløype for barn i skogen, skirenn i påska med salg av mat, rekeaften og julebord. Utenom disse aktivitetene samles vi ofte i lavvoen til sosiale lag. På allmøtet i påsken var det, som vanlig, godt oppmøte. Det ble da opprettet egne komitèer for lavvo, uteområdet og aktiviteter. iteter. Disse komitèene har ansvar for å delegere oppgaver når det skal gjøres noe. På denne måten får vi alle med, og vi får et nært samhold. Golanbeboerne er veldig flinke til å stille opp når de blir spurt om å hjelpe til. Pga det gode samholdet på Golan n får vi gjort alt på dugnad. I løpet av året som gikk har vi fått kjøkken i lavvoen, renovert toalettene og lagt fiber fra Sørelva og opp til felleshuset. Alt dette ble gjort uten å leie inn andre utenfor Golan. I tillegg har vi fått ryddet en del på uteområdet. Dugnadsånden er enestående på alle måter! Alle bidrar der de kan, store og små. Festekontrakten med Statskog er nå i orden. Det betyr at vi disponerer plassen de neste 30 år. Trine G. Pedersen overtok som plassleder for Kjell Skogstad i juli Slalåmbakken Før sesong 2014 tok 3 stk. i Bakkegruppa driftsledereksamen. Geir Aase er hoved-driftsleder driftsleder og kontaktperson til Taubanetilsynet. Tom Dahl og Are Martin Andreassen er også registrert som driftsledere. I 2014 hadde bakken 33 åpningsdager, mot 26 året før. Selv om det var lite snø og en del regn var det kun 4 dager at bakken måtte holde stengt. Dette var også årsaken til at øvre trekk ikke var i drift i mars kom Taubanetilsynet for å godkjenne trekkene. Øvre og nedre trekk ble godkjent. Vi ble bedt om å fornye gjerdene som sikrer avstengning til bevegelige deler. Dette ble kjøpt inn, men vi mangler fortsatt noe Ulykker/ skader: 19.jan.: En alvorlig ulykke i bakken. Jente, 9 år, slet av korsbåndet etter fall i bakken. Da det ikke skjedde i trekket er vi ikke pliktig å melde dette til Tilsynet. Januar -14: Bukk til vendehjul i øvre trekk knakk, samt bukk til stramming av loddet, i forbindelse med oppsetting av øvre trekk. Årsak: sannsynlig gammelt treverk begge steder. Ingen personskader. Dette ble utbedret og forsterket. April -14: Bukk til stramming av loddet i nedre trekk brakk. Årsak: Sannsynlig gammelt treverk. Ingen personskader. Ble utbedret og forsterket. Tilbakevendende reparasjoner og vedlikeholdsoppgaver: Nødstopp- system: Brudd og fukt i kabler, samt fukt/is i brytere. Fører til bortfall av sikkerhetsfunksjon og stenging av trekket. (Kabler til nødstoppsystemet bør skiftes) Belysning i trekket og bakken: Gammelt utstyr gjør at vi stadig må opp i stolpene og justere lampene og tømme ut vann. Tauverk og trinser: Mye gammelt tauverk gjør at vi ofte må bytte ut tau. Trinsene må vedlikeholdes stadig pga. gamle hjullager.

10 Bekymringer fra Bakkegruppa: Vi mangler førstehjelpskurs! Stolpene i både bakken og trekket er av meget gammel årgang! Vi forsøker å sikre dem med støtter og wire, men med begrenset levetid på stolpene bør nok alle skiftes ut. Vi ble forespeilet en kontroll av stolpene i 2013, men har ikke fått rapport fra dette enda. Investeringer 2014 Ny snøscooter ble tatt i bruk i 2014-sesongen. Gjerder og staur til sikring av trekk og bakke. Ny motorstyring til nedre trekk. Ny vinsj til justering av loddet i nedre trekk. Div. billettkort, deler til kroker, og tauverk. Det Edle Drag Komiteen har bestått av Per Otto Andreassen, Per Olaf Fure og Odd Erik Mjelle. Vi har i 2014 ikke hatt kandidater til Det Edle Drag. For fremtidige utdelinger ønsker komiteen forslag til kandidater for Det Edle Drag fra medlemmene. Dersom det blir et jubileum i 2015 må komiteen få beskjed om dette. Trafikksikkerhet/kurs Det har ikke vært arrangert t kjørekurs i Sluttord Avdelingen har hatt et utmerket forhold til både NBCC sentralt, til regionen,, våre samarbeidspartnere og til våre nære campingforhandlere. Det gjøres en stor innsats ved våre campingplasser og slalåmbakke og styret vil utbringe en stor takk til de som tar i et tak her, slik at campingplassene/slalåmbakken kan drives på en god måte og til de priser vi har. Styret vil takke de som går ut av styret eller komité for god innsats gjennom året. Det gamle styret takker for seg og ønsker det nye styret lykke til i arbeidet for Norsk Bobil og Caravan Club avd. Salten. Bodø, januar 2015 Liss Langås Rolf Skogstad Eirin Kvikstad Iris Lyngmo Therese Alvestad Geir Solbakk

11 Regnskap

12 Norsk Bobil og Caravan Club avd. Salten Resultatregnskap Periode: 1-12/2014 NOK Dato:: Kontonr Tekst DRIFTSINNTEKTER Denne periode i år Denne periode i fjor Hittil i år Hittil i fjor Endring i % Salgsinntekter 3000 Vareinntekter ,00 0, ,00 0,00 0, Kiosk Bakken , , , ,71-31, Kort Skitrekk , , , ,00-9, Krok Skitrekk , , , ,73-6,82 Sum salgsinntekter , , , ,44-11,82 Andre salgsinntekter 3600 Leieinntekter fast eiendom 0, ,00 0, ,00-100, Leieinntekt campingplass , , , ,79-2, Strøm inntekt med , , , ,20-5, Period.leieinnt. camping , , , ,00-122, Salg av snøscooter ,00 0, ,00 0,00 0, Årskontingenter , , , ,00-29, Diverse inntekter ,00 0, ,00 0,00 0,00 Sum andre salgsinntekter , , , ,99-1,95 SUM DRIFTSINNTEKTER , , , ,43-2,92 DRIFTSKOSTNADER Varekostnader 4300 Innkjøp varer for videresalg 2 888, , , ,02-54, Varekjøp middels sats , , , ,39 163, Pant 943,00 488,00 943,00 488,00 93,24 Sum varekostnader , , , ,41 92,66 Lønnskostnader 5010 Lønn inntil , , , ,00 38,78 Sum lønnskostnader , , , ,00 38,78 Avskrivninger 6010 Avskrivning transportmidler 0,00-5,00 0,00-5,00-100, Avskrivning maskiner , , , ,00-49, Kabel-Tv uten mva 9 387, , , ,00 227,07 Sum av- og nedskrivninger , , , ,00-31,26 Andre driftskostnader 6020 Campingplasser 0, ,00 0, ,00-100, Kabel-TV , , , ,32 0, Styret/Komiteer 0, ,00 0, ,00-100, Tråkkemaskin 640, ,92 640, ,92-90, Slalombakke , , , ,80-75, Scooter 907, ,08 907, ,08-57, Drift/vedlikehold 3 225,60 840, ,60 840,00 284, Leie Krevita AS , , , ,00 91, Leie Krevita AS, for mye ,00 0, ,00 0,00 0, Renovasjon, vann, avløp o.l , , , ,80-20, Div. sanitærartikler 4 923, , , ,32-0, Leie campingplass , , , ,00 2, Leie oppst. pl. camp.v. Kjemåvatne 0, ,00 0, ,00-100, Leie Statens Jernbanetilsyn 4 000, , , ,00-60, Leie slalombakke , , , ,00 0, Brøyting , , , ,00-0, Parkering for bakken 8 000, , , ,00 14, Strøm , , , ,34-10, Strøm m/mva , , , ,51-57, Renhold , , , ,12 544, Leie maskiner 3 484,00 0, ,00 0,00 0, Leie kabeltv (DNB) 9 374,60 0, ,60 0,00 0, Inventar 2 053, , , ,40-77,24 Utarbeidet av: K.S.Finans AS Side:: 1 Tid:: 08:24

13 Norsk Bobil og Caravan Club avd. Salten Resultatregnskap Periode: 1-12/2014 NOK Dato:: Kontonr Tekst Denne periode i år Denne periode i fjor Hittil i år Hittil i fjor Endring i 6541 Inventar u/mva 0, ,00 0, ,00-100, Rekvisita 452,70 618,00 452,70 618,00-26, Arbeidsklær 6 784, , , ,30 50, Rep. og vedlikehold bygninger , , , ,35-5, Rep. og vedlikehold utstyr 6 785, , , ,63-88, Vedlikehold u/mva 5 000, , , ,78 46, Boring Golan 0, ,00 0, ,00-100, Regnskapshonorar , , , ,40 81, Kontorrekvisita 2 805, , , ,01 42, EDB-utstyr 584,00 584,00 584,00 584,00 0, Data/EDB kostnad 8 405, , , ,40-10, Møter, kurs, oppdatering o.l , , , ,00 227, TelefonADSL 8 962, , , ,09 20, Telefon ansatte 0, ,59 0, ,59-100, Porto 3 236, , , ,20 3, Andre driftskostnader 0, ,00 0, ,00-100, Drivstoff transportmidler , , , ,30 47, Vedlikehold transportmidler 358,96 605,00 358,96 605,00-40, Annen kostnad transportmiddel 1 227,00 830, ,00 830,00 47, Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig 5 775, , , ,50-60, Reisekostnad, ikke oppg.pliktig 1 258, , , ,00-0, Reisekostander, lav sats 3 795, , , ,37-57, Salgskostnad 7 413,20 0, ,20 0,00 0, Hjemmesideutgifter 380, ,40 380, ,40-79, Reklameavis/-katalog mv 1 803,00 0, ,00 0,00 0, Medlemskontogener/avgifter 5 460, , , ,00 2, Gaver/premier, fradragsberettiget 7 545, , , ,60 588, Gaver, ikke fradragsberettiget 8 360,00 0, ,00 0,00 0, Forsikringspremie , , , ,20 15, Styremøter ,50 45, ,50 45,00 ###### 7750 Eiendoms- og festeavgift 2 700, , , ,00-32, Bank og kortgebyrer 3 768, , , ,91-4, Øreavrunding 8,88-6,61 8,88-6,61-234, Annen kostnad m/fradrag -792,13-4,69-792,13-4,69 ###### 7791 Annen kostnad ikke fradr.ber. 0, ,02 0, ,02-100, Innkommet på tidl. nedskrevne fordringer , , , ,00 8, Tap på fordringer fradragsberettiget 0, ,00 0, ,00-100,00 Sum andre driftskostnader , , , ,36-21,79 % SUM DRIFTSKOSTNADER , , , ,75-18,72 DRIFTSRESULTAT , , , ,32-160,42 FINANSINNT. OG -KOSTN. Andre renteinntekter 8050 Annen reteinntekt -632,84-607,38-632,84-607,38 4,19 Sum andre renteinntekter -632,84-607,38-632,84-607,38 4, Annen finansinntekt 0,00-150,00 0,00-150,00-100,00 Sum andre finansinntekter 0,00-150,00 0,00-150,00-100,00 Sum finansinntekter -632,84-757,38-632,84-757,38-16,44 Andre rentekostnader 8155 Rentekostnad leverandørgjeld 377,00 287,37 377,00 287,37 31,19 Sum andre rentekostnader 377,00 287,37 377,00 287,37 31, Annen finasnkostnad 58,00 0,00 58,00 0,00 0,00 Sum andre finanskostnader 58,00 0,00 58,00 0,00 0,00 Sum finanskostnader 435,00 287,37 435,00 287,37 51,37 SUM NTO. FINANSPOSTER -197,84-470,01-197,84-470,01-57,91 Utarbeidet av: K.S.Finans AS Side:: 2 Tid:: 08:24

14 Norsk Bobil og Caravan Club avd. Salten Resultatregnskap Periode: 1-12/2014 NOK Dato:: Kontonr Tekst Denne periode i Denne periode i Hittil i år Hittil i fjor Endring i år fjor % ORD. RESULTAT FØR SKATT , , , ,31-160,75 ÅRSRESULTAT , , , ,31-160,75 Sum overføringer 0, ,31 0, ,31-100,00 Utarbeidet av: K.S.Finans AS Side:: 3 Tid:: 08:24

15 Budsjett 2015

16 Driftsintekter Salgsintekter Vareintekter Slalombakke utleie 3002 Kiosk Bakke 3004 Kort skitrekk 3005 Krok Skitrekk Vakthold Slalombakke Vakthold Slalombakke 0 Salg Materiell avgiftsfritt Annonseinntekter 3450 Avd. andel NBCC Sum salgsinntekter Andre Inntekter 3601 Leieinntekt campingplass x Strøm Inntekt x Annen driftsrelatert inntekt Egenkapital overføring Sum andre inntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Varekostnad 4230 Rekvisita/kontorutstyr Innkjøp av varer for videresalg Svinn/tap 0 Sum varekostnad 22000

17 Lønnskostnad 5330 Godtgjørelse til styret/verv (18 stk) Gratisplass Arbeidsgiveravgift 7100 Sum Lønnskostnad Andre driftskostnader 7411 NBCC Region 4 (10,. Pr 31.12) Avsetning Jubileum/Årsmøte Region Honorar regnskap Avskrivninger maskiner Kabel TV Leie av tv anlegg Styret/komiteer Tråkkemaskin/service Slalåmbakke/utstyr Scooter/service Kjøreopplæring/opplæring bakke Leie kontor Renovasjon vann og avløp Div sanitærutstyr Leie campingplass x Leie slalåmbakke Brøyting/strøing x Strøm Arbeidsklær Rep/vedlikehold bygg og utstyr Kontorrekvisita Trykksaker Årsmøte, kurs oppdatering Annonsekostnad Telefon Porto Drivstoff transportmidler 14000

18 7030 Verktøy/utstyr 7100 Bilgodtgjørelse 7420 Gaver/premier fradragsberettige 7500 Forsikringspremie 6620 Uforutsete utgifter 6810 Kredinor 7780 Kassadifferanse 7790 Annen kostnad mot fradrag 7820 Innkommet på tidligere nedskrevne fordringer Rep/vedlikehold bygg og hold 6601 utstyr Golan Sum Driftskostnader med jubileum Sum driftskostnader Sum Driftsresultat Finansinntekter og kostnad 8050 Renteinntekter 8050 Annen renteinntekt Sum Renteinntekter Rentekostnad/gebyr Annen finanskostnad 600 Sum rentekostnad/gebyr 5800 Årsresultat Styret ber årsmøtet vedta budsjettet, og innføre rammebudsjett, noe som gir rom for omposteringer innenfor totalrammen.

19 Revisjonsberetning 2014 Vi har revidert fusregnskapet for Norsk Caravanklubb, avd. Salten for regn kapsfuet Dette vise! et overskudd på ki ,-. Revisjonen er basert på giennomgang av inntek t- og utgiftsbilag og avstemt mot kontoutdmg for banl. Bokført beholdning stemmer med årsoppgave fra bank.. Det bemerkes at for enkelte banktansaksjoner mangler det spesiflsert underbilag, Dette skal leder skaffe kopi av og vedlegge regnskapet for 2014 i ettertid. Bodø /l/4r(.' / øaa(ee Mo Revisor

20 INNKOMNE SAKER

21 1) Til Årsmøtet i avd.120 Salten Sak innmeldt av styret: Krav om revisorer jfr i Vedtektene. Vedtektene har i definert hvilke funksjoner som skal være besatt i avdelinger tilknyttet NBCC. Det er i dag krav om 2 revisorer, med en periode på 2 år. Styret i avd. 120 har valgt å sette regnskapet ut, og betaler honorar for medbrukt tid. Styret har diskutert å sette også revisjonsjobben ut til et firma. Når ei avdeling har kjøpt regnskapstjenester hos et autorisert regnskapsbyrå, anser avd. 120 det som unødvendig å ha uautorisert revisor til gjennomgang av klubbens økonomi. I de lover som regulerer driften av regnskapsbyrået, omfattes også klubbens regnskap av de samme. Årsmøtet avd. 120 ønsker at Årsmøtet tar med en tilføyelse i vedtektene, der klubber som kommer under dette, slipper å velge revisor. Styret ber årsmøte fatte følgende vedtak: endres til: Det velges som hovedregel 2 - to - revisorer for 2 - to - år. Revisorene utrer vekselvis annet hvert år, første gang ved loddtrekning. For avdelinger som bruker autorisert regnskapsfører/byrå, gjelder ikke krav om revisor.

22 2) Forslag til ny styreorganisering i NCC avd. Salten Undertegnede ønsker med dette å komme med forslag til en ny organisering av styret i Norsk Caravan Club avdeling Salten og tilhørende campingplasser. Selv om dette ikke skulle kunne gjennomføres for neste periode, ber vi i om at forslaget tas opp til diskusjon på årets generalforsamling. Bakgrunnen for vårt forslag er at vi mener at dagens organisering av styret, kombinert med plassansvarlige på hhv. Lundli og Golan og ansvarlige for bakke- og tråkkegruppe, ikke gir en helhetlig og god organisering av arbeidet med driften av klubben. Dagens organisering av styret i klubben og drift av plassene gir et vårt skjønn for mye fokus på styre av klubb og for lite ressurser til drift av plasser. Dette er ikke i medlemmenes interesse. Vi tror det er svært få som er medlem i klubben av andre grunner enn at de har vognplass på klubbens to plasser. Klubbens sentrale oppgave er derfor å drifte de to plassene på hhv. Golan og Lundli. Dessuten er plassen på Lundli attraktiv mye på grunn av slalombakken som klubben drifter, og bakken er en viktig inntektskilde for klubben. Klubbens sentrale oppgaver bør gjenspeiles tydeligere i styreorganiseringen. Dagens organisering gir ikke optimal styring verken av klubb eller plasser, og dermed ikke en optimal bruk av de ressursene klubben rår over. Etter vårt syn brukes det for mye styreressurser på drift av selve klubben, og for lite på drift av plassene. Dette gir seg utslag i at det hvert fall på Lundli er et skrikende behov for oppgraderinger og vedlikehold, uten at klubben synes å evne å ta tak i dette. Vi tror at en ny organisering g vil gjøre klubben bedre i stand til å ta tak i utfordringene. Vi vil understreke at dette ikke er en kritikk av de personene som ivaretar de ulike verv, både i styret, på plassene og i gruppene. Her gjøres det en strålende innsats ut fra de forutsetningene og oppgavene som er lagt inn i de ulike vervene. Det er etter vårt skjønn den overordnede organisering som gir en ineffektiv bruk av de gode kreftene vi finner i klubben. Etter vårt syn bør klubben ha et styre bestående av 5 personer. Styre bør bestå en styreleder og en nestleder/kasserer. I tillegg bør styret bestå av plassansvarlig Lundli og plassansvarlig Golan, samt leder for slalombakken. Leder og nestleder/kasserer vil ha det overordnede ansvar for klubben, kontakt mot NCC sentralt, økonomi, ressursfordelingen mellom plassene osv. Leder for slalombakken vil ha det overordnede ansvaret for at bakkens behov ivaretas i styret. Han skal lede hhv. bakke- og tråkkegruppene, slik de er organisert i dag, og ha ansvaret for bakkens regnskap. Her blir det t således få endringer, bortsett fra at bakken får sin naturlige plass inn i styret. Dette vil sikre at bakkens behov blir hørt, men også gi styret en tettere kobling til det som skjer (og ikke skjer) i bakkedriften. Etter vår mening hører bakken naturlig hjemme i styret, gitt den betydning driften har for klubbens økonomi. De to styremedlemmene som også er plassansvarlige skal ha det overordnede ansvar for hver sin plass og kjempe plassens sak i styret. Det bør innføres avdelingsregnskap som plassansvarlig har ansvar for. Plassansvarlig må kjempe for og stå til ansvar for at det fra klubben legges tilstrekkelig ressurser til drift av plassen og at det settes av midler til nødvendig vedlikehold. Vi mener imidlertid at den store svakheten med dagens organisering er at det er for lite styreressurser som går til selv driften av plassene. Derfor mener vi at de plassansvarlige bør ha flere med seg i driften av plassen. Vi foreslår at den plassansvarlige møter i styret i klubben på vegne av et plass- styre bestående av plassansvarlig pluss 1-3 medlemmer.

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19. Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014 Saksliste: Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.00 Klubbhuset Godkjenning av innkalling Valg av møteleder og referent Valg

Detaljer

Årsmøte 2015 Lørdag 21. mars 2015, kl. 1800

Årsmøte 2015 Lørdag 21. mars 2015, kl. 1800 Foto: Elisabeth Løsnæs Årsmøte 2015 Lørdag 21. mars 2015, kl. 1800 Sakliste med Årsberetning 2014 Regnskap 2014 Forslag Budsjett 2015 Valgkomitéens innstilling Vedlegg HBFs vedtekter, Larvik Havn KFs reglement,

Detaljer

Lokallagshåndbok. Innhold

Lokallagshåndbok. Innhold Lokallagshåndbok Lokallagshåndbok Innhold Ordliste og forkortelser... 2 Hva er Framfylkingen?... 8 Historie... 8 Organisasjon... 9 Medlemskap... 9 Hvordan starte framlag?... 10 Samle venner og bekjente...

Detaljer

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013 Side 1 av 27 Innholdsfortegnelse Innkalling til årsmøte:... 3 Innkalling til årsmøte for Trondhjems Seilforening

Detaljer

Generalforsamling i Miklagard Golf AS

Generalforsamling i Miklagard Golf AS Generalforsamling i Miklagard Golf AS 15 mars 2012 Til aksjonærene i Miklagard Golf AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MIKLAGARD GOLF AS Ordinær generalforsamling avholdes torsdag 15. mars 2012

Detaljer

Innkalling til Sameiermøte 30. april 2015 kl. 18.00. - Registrering fra kl. 1730 Vestli skole

Innkalling til Sameiermøte 30. april 2015 kl. 18.00. - Registrering fra kl. 1730 Vestli skole Innkalling til Sameiermøte 30. april 2015 kl. 18.00 - Registrering fra kl. 1730 Vestli skole 1 Kjære seksjonseier i Velkommen til ordinært sameiermøte Oslo, 24.mars 2015 Innkallingen du holder i hånden

Detaljer

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag 1 Enerhaugen Borettslag Til beboerne i Enerhaugen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Dokumentasjon for. Årsmøte i. Trondhjems Seilforening. 15. februar 2012

Dokumentasjon for. Årsmøte i. Trondhjems Seilforening. 15. februar 2012 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 15. februar 2012 116. Driftsår sesongen 2011 Sak 1: Godkjenning av innkalling og dagsorden a) Innkalling: Årsmøtet ble kunngjort i TSF-Nytt på foreningens

Detaljer

årsberettning Sponsorer: TVERLANDET IL BERIKENDE RESPEKTERENDE OPPRIKTIG www.tverlandetil.no E-post: post@tverlandetil.no Kontonr.

årsberettning Sponsorer: TVERLANDET IL BERIKENDE RESPEKTERENDE OPPRIKTIG www.tverlandetil.no E-post: post@tverlandetil.no Kontonr. 1 Sponsorer: 2013 årsberettning Generalsponor: TVERLANDET IL 2 3 VEDTEKTER FOR TVERLANDET IDRETTSLAG Vedtatt av årsmøtet 03.12.1990 Godkjent av Norges Idrettsforbund 22.02.1993 Revidert 20.11.1991 / 24.11.1992

Detaljer

Til andelseierne i Enerhaugen Borettslag

Til andelseierne i Enerhaugen Borettslag 1 Enerhaugen Borettslag Til andelseierne i Enerhaugen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til å

Detaljer

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 33-07 16.10.2007, kl 16:15 NG1b

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 33-07 16.10.2007, kl 16:15 NG1b 1 DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 33-07 16.10.2007, kl 16:15 NG1b FORSLAG TIL DAGSORDEN Forslag til ymse meldes her Godkjennelse av innkalling og dagsorden ORIENTERING Orientering fra styremedlemmer Orientering

Detaljer

INNKALLING TIL. ORDINÆRT SAMEIERMØTE (Generalforsamling) ONSDAG 2. APRIL 2014 kl 18.00. VESTLI SKOLE (stemmelokalene, inngang fra Vestlibakken)

INNKALLING TIL. ORDINÆRT SAMEIERMØTE (Generalforsamling) ONSDAG 2. APRIL 2014 kl 18.00. VESTLI SKOLE (stemmelokalene, inngang fra Vestlibakken) 0 Vestlibakken Boligsameie INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE (Generalforsamling) ONSDAG 2. APRIL 2014 kl 18.00 På VESTLI SKOLE (stemmelokalene, inngang fra Vestlibakken) (Registrering fra kl 17.30) 1

Detaljer

HAKADAL GOLFKLUBB - ÅRSMØTE 2010

HAKADAL GOLFKLUBB - ÅRSMØTE 2010 ! # # " # $ % &! & & Innkalling til årsmøtet Lagt ut på www.hakadalgolf.no under nyheter 18.02.11 HAKADAL GOLFKLUBB - ÅRSMØTE 2010 Styret i Hakadal Golfklubb innkaller med dette til årsmøte for 2010. Sted:

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE SAMEIERMØTET DEN 29. APRIL 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE SAMEIERMØTET DEN 29. APRIL 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11 JESPERUD BOLIGSAMEIE INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE SAMEIERMØTET DEN 29. APRIL 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11 STYRETS ØKONOMISKE REDEGJØRELSE 2010 SIDE

Detaljer

Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Ekromskogen Huseierlag tirsdag 25. mars kl. 1900 på Ekrom skole

Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Ekromskogen Huseierlag tirsdag 25. mars kl. 1900 på Ekrom skole INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2014 Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Ekromskogen Huseierlag tirsdag 25. mars kl. 1900 på Ekrom skole DAGSORDEN Del 1: Åpning og konstituering

Detaljer

REVIERHAVNENS BAATFORENING 1853-2011 INNKALLING TIL ÅRSMØTE NR 153-2011

REVIERHAVNENS BAATFORENING 1853-2011 INNKALLING TIL ÅRSMØTE NR 153-2011 REVIERHAVNENS BAATFORENING 1853-2011 INNKALLING TIL ÅRSMØTE NR 153-2011 DAGSORDEN: Lørdag 30. april 2011, kl 11:30 (fergen går kl. 10.45) i Restauranten 1. Dagsorden og fullmakter 2. Valg av ordstyrer,

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper,

Detaljer

VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009

VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009 VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009 FIF-huset 03.03.09 kl. 19.00 Page: 1 INNHOLD: Saksliste Årsmøte 2009 Årsmelding 2008 Regnskap 2008 Ny lov for FIF Årsmøteforslag Budsjettforslag 2009 Valgkomiteens innstilling

Detaljer

Til andelseierne i Nylænde Borettslag

Til andelseierne i Nylænde Borettslag 1 Nylænde Borettslag Til andelseierne i Nylænde Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

HAKAVIK VEL DOKUMENTER

HAKAVIK VEL DOKUMENTER HAKAVIK VEL DOKUMENTER ÅRSBERETNING 2005, Havik hygga vel Styret har bestått av: Formann: Hanne Løken Nestformann: Erik Løken Kasserer: Arne Grimnes Sekretær: Tove Holmbekk Styremedlem: Gro Agerup Festkomite:

Detaljer

Til beboerne i Skovbakken Borettslag

Til beboerne i Skovbakken Borettslag 1 Skovbakken Borettslag Til beboerne i Skovbakken Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUBs 23. ordinære Representantskapsmøte 9. - 10. 4. 2005

NORSK SPANIEL KLUBs 23. ordinære Representantskapsmøte 9. - 10. 4. 2005 NORSK SPANIEL KLUBs 23. ordinære Representantskapsmøte 9. - 10. 4. 2005 Hotell Hadeland, Gran MØTET STARTER KL 11.00 OBS! NB: Dersom annen representant eller vararepresentant stiller i stedet for den som

Detaljer

Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI

Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI Årsmøtet 2010 Aikido Tromsø. januar 2010 ÅRSRAPPORT 2009 TSI-AIKIDO Generelt TSI Aikido var den første aikido-klubben

Detaljer

Årsmøte Hammerfest skytterlag 2014 ÅRSMØTE 2014 BREILIA, 22. OKTOBER 2014. -Side 1 av 25

Årsmøte Hammerfest skytterlag 2014 ÅRSMØTE 2014 BREILIA, 22. OKTOBER 2014. -Side 1 av 25 ÅRSMØTE 2014 BREILIA, 22. OKTOBER 2014 -Side 1 av 25 INNKALLING/SAKSLISTE Det er innkalt til årsmøte i Hammerfest Skytterlag på Breilia 22. oktober 2014 kl. 18.00 Møtet er annonsert på hjemmesiden til

Detaljer

Generalforsamling i Miklagard Golf AS

Generalforsamling i Miklagard Golf AS Generalforsamling i Miklagard Golf AS 11 mars 2015 Til aksjonærene i Miklagard Golf AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MIKLAGARD GOLF AS Ordinær generalforsamling avholdes onsdag 11. mars 2015

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 27. MAI 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 27. MAI 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11 TVERRBAKKEN BORETTSLAG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 27. MAI 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11 ÅRSREGNSKAP FOR 2009 MED NOTER / BUDSJETT

Detaljer

ÅRSMØTE I HOVEDFORENINGEN

ÅRSMØTE I HOVEDFORENINGEN FLINT TØNSBERG AIL ÅRSMØTE I HOVEDFORENINGEN 2014 Driftsåret 2013 Gruppene: Fotball Volleyball Allidrett 1. Åpning av årsmøte for driftsåret 2013 a. Velkommen av Leder Bjørn Bergesen b. Godkjenning av

Detaljer

ÅRSMØTE I SJØHAUG NATURISTSENTER S.A

ÅRSMØTE I SJØHAUG NATURISTSENTER S.A Det innkalles til ÅRSMØTE I SJØHAUG NATURISTSENTER S.A SAKSLISTE: Dato lørdag 25. april 2015 kl. 11.00 på Solrabben, Sjøhaug Registrering og utlevering av stemmesedler fra kl. 10.00 1. Opprop: oversikt

Detaljer

Til beboerne i Flaen Borettslag

Til beboerne i Flaen Borettslag 1 Flaen Borettslag Til beboerne i Flaen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer