0.1 ANBUDSINNBYDELSE INFORMASJON OM OPPDRAGSGIVER TILBUDSBREV

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "0.1 ANBUDSINNBYDELSE... 1 0.2 INFORMASJON OM OPPDRAGSGIVER... 2 0.3 TILBUDSBREV... 3-4"

Transkript

1 INNHOLDSFORTEGNELSE 0.1 ANBUDSINNBYDELSE INFORMASJON OM OPPDRAGSGIVER TILBUDSBREV ANBUDSSKJEMA BRØYTING ANTALL RODER SAMARBEIDSPARTNER FIRMAOPPLYSNINGER FORHOLD VED OPPDRAGET RAMMER FOR FRAMDRIFTEN KONKURRANSEBESTEMMELSER KONTRAKTSBESTEMMELSER KRAVSPESIFIKASJON BESKRIVELSE AV OPPDRAGET VEDLEGG - INNBUNDET I DETTE DOKUMENT VEDLEGG A: DOKUMENTASJON (HUSKELISTE), KVITTERT VEDLEGG B: RODELISTE 18 VEDLEGG C: BRØYTEINSTRUKS VEDLEGG D: STRØINSTRUKS 21 VEDLEGG E: KRITERIER FOR FUNKSJONALITET OG EGNETHET VEDLEGG F: KRITERIER FOR ERFARING 24 VEDLEGG G: VEDLEGG H: VEDLEGG I: VEDLEGG J: EGENMELDING VEDR KONKURS 25 EKSEMPEL PÅ AVTALEDOKUMENT/KONTRAKT TIMEOPPGAVE 31 SKADEMELDING 32 VEDLEGG K: EGNE NOTATER 33 0

2 0.1 ANBUDSINNBYDELSE Arendal kommune innbyr herved entreprenører med nødvendig kvalifikasjon til å inngi anbud på utførelse av følgende arbeider: Brøyting av kommunalt veinett vintersesongene høst 2014 til vår Innpakning og merking Anbudet skal leveres i lukket konvolutt og tydelig merket i nedre venstre hjørne med teksten: ANBUD, PRISTILBUD SNØBRØYTING NB! Må ikke åpnes før tilbudsåpning! Frister Anbudsfrist: kl Vedståelsesfrist: 90 dager Påmeldingsfrist: 15 august, se side 6 pkt 3.04 Innlevering av anbud kan gjøres på 2 måter Alternativ 1 - Leveringsadresse: Alternativ 2 - Postadresse: Arendal kommune Servicesenteret Sam Eydes Plass 2 Arendal Arendal kommune Kommunalteknikk v/ole Kenneth Bjornes Pb 780, Stoa 4809 Arendal Dokumentasjonskrav Det kreves spesiell dokumentasjon som skal vedlegges anbudet. Komplett liste over dokumentasjonskrav er gitt i dette dokument. Vedlegg A Anbudsåpning Åpning finner sted på leveringsadressen umiddelbart etter innleveringsfristens utløp. Anbydere har anledning til å være til stede. Generelt er det kun navn og at anbud er levert til tide som blir registret på anbudsåpningen. Kun anbud som forefinnes på leveringsadressen til rett tidspunkt åpnes. Øvrige anbud returneres uåpnet. Ole Kenneth Bjornes Overingeniør vei, Arendal kommune 1

3 0.2 INFORMASJON OM OPPDRAGSGIVER ARBEIDETS NAVN: Brøyting vintersesongene høsten 2014 til våren 2016 OPPDRAGSGIVER: Arendal kommune (AK) OPPDRAGSANSVARLIG: Arendal kommune Kommunalteknikk Postboks Arendal Oppdragsansvarlig Ole Kenneth Bjornes tlf Mailadresse: 2

4 0.3 TILBUDSBREV Anbudsskjema brøyting Sammenstilling av priser MV. Rode nr./navn NB. Kun 1 rode på hvert skjema. Hovedmaskin Merke: Type: HK: 4-Hjulstrekk (kryss for ja) Årsmodell: Pris pr time: Reservemaskin Merke: Type: HK: 4-Hjulstrekk (kryss for ja) Årsmodell: Pris pr time: Fres Merke: Type: Årsmodell: Utstyr Kryss av i rute for tilbudt utstyr. Ønsker å låne kommunalt skjær/plog Privat fast spissplog Privat fast diagonalskjær Privat hydraulisk styrt kommunalskjær Privat utkasterskjær Fres med hydraulisk svingbart utkast Fres type trommelfres Hydraulisk styrt bakskrape Privat strøapparat Ønsker låne kommunalt strøapparat Privat hydraulisk V-plog Tilbud timepriser Privat Kommunalt For arbeid med ovennevnte maskin/utstyr kreves : Traktor Kr/time Traktor med skjær/plog og eventuelt bakskrape Kr/time Traktor med fres Kr/time Traktor med strøapparat Kr/time Beredskapsgodtgjørelse For arbeid med ovennevnte maskin/utstyr kreves : Beredskapsgodtgjørelse Kr/sesong Prisregulering Priser er gitt med basis august Priser indeksreguleres hvert år i august etter SSB's tabell 07105, Renovasjonsbil 2-akslet. Merknad Underskrift Sted Dato Underskrift 3

5 0.3.2 ANTALL RODER Det inngis pris på følgende roder i prioritert rekkefølge: Rode nr: Rode nr: Rode nr: Rode nr: Rode nr: Dersom det inngis pris på flere roder, skal entreprenøren/maskineieren oppgi hvor mange roder han kan brøyte samtidig. Antall roder: SAMARBEIDSPARTNERE, ( ) Såfremt samarbeidspartner/e benyttes for deler av entreprisen, skal anbyderen nedenfor angi for hvilke arbeider samarbeidspartneren/e skal utføre, tilgang til reservemaskin og reservemannskap. Vognkort må legges ved som vedlegg. Merk, en slik avtale er ikke for at hovedmaskinen og reservemaskinen fra samarbeidspartner skal brøyte rodene fast gjennom hele sesonger samtidig. Se instruks brøyting og kontrakt. Samarbeidspartner Reservemannskap Arbeider Maskintype Reg nr Mob nr FIRMAOPPLYSNINGER Maskineier/firmaets navn: Selskapsform: Reg nr. off register: Adresse: Telefon / mob nr kontaktpers Mob nr brøytetraktor Mob nr reservetraktor Mailadresse: Annen kontaktperson Sted/dato Entreprenørens/maskineierens underskrift 4

6 1 FORHOLD VED OPPDRAGET Bakgrunn Arendal kommune har ca 275 km kommunale veier som skal brøytes. Arbeidet er organisert i 30 roder der Arendal kommune selv utfører brøyting på syv og de øvrige settes ut etter kontrakt til private maskineiere og entreprenører. Fire av rodene omfatter i tillegg til brøyting også strøing. Oppdraget har en varighet på to vintersesonger fra høsten 2014 til våren 2016 med mulighet for opsjon på år (2016/2017 og 2017/2018) Det inviteres til å gi pris på brøyting av følgende roder: Rode Rode omfatter også strøing. Rodeliste Liste over rodene som skal brøytes finnes i vedlegg B. For å se vei navn på veiene /sekvens lister, se på nettsiden Instrukser Det er utarbeidet egne instrukser for brøyting og strøing. Vedlegg C og D. Befaringsplikt Entreprenøren må ved befaring av roden/e selv nøye vurdere de eksisterende forhold, og sette seg inn i alle de forhold som kan ha betydning for prising av anbudet og utførelse av arbeidet. Oppstarts brøytemøte Det vil bli holdt et oppstarts brøytemøte med aktører det er inngått kontrakt med. Det er møteplikt på møtet, nærmere innkalling om tid og sted kommer. Tilsvarende møter vil bli holdt før hver sesongstart hvert år. 2 RAMMER FOR FREMDRIFTEN Oppstart av arbeidene vil være ved første snøfall som krever brøyting etter at kontrakt er inngått. I kontraktsperioden skal det brøytes ved et hvert snøfall som krever brøyting etter instruksen og kontrakten.. 5

7 3 KONKURRANSEBESTEMMELSER 3.01 ANSKAFFELSESPROSEDYRE Anskaffelsen vil bli gjennomført som åpen anbudskonkurranse i henhold til reglene i forskrift om offentlige anskaffelser del II Anskaffelser over EØS-terskelverdiene. Konkurransebestemmelsene (dette dokumentet) supplerer forskrift om offentlige anskaffelser, og skal i tilfelle motstrid gjelde foran forskriften med mindre sistnevnte bestemmelser ikke kan fravikes. I anbudskonkurranser gjelder et absolutt forbud mot forhandlinger GENERELT Grunnlaget for konkurransen er dette konkurransegrunnlaget inkludert vedlegg. Eventuelle tilleggsopplysninger og endringer gitt skriftlig i henhold til konkurransebestemmelsene pkt. 3.05, inngå. Tilbyder må sette seg inn i forhold som kan ha betydning for oppdraget og den måten arbeidet skal gjennomføres på. Det forutsettes at tilbyder befarer området og setter seg nøye inn i dokumenter og tegninger/ kart før tilbudet utarbeides. Det pålegges tilbyder å ha et rasjonelt opplegg for gjennomkjøring/brøyting av roder i.h.h.t oppsatt sekvens lister. Tilbyder kan ikke i ettertid påberope seg forhold som burde ha vært oppdaget ved gjennomgang av dokumenter og andre foreliggende opplysninger, og ved befaring, selv om befaring ikke er gjennomført av tilbyder. Tilbyder plikter å formidle alle relevante deler av konkurransegrunnlaget til eventuelle underentreprenører når det innhentes pris fra disse OPPLYSNINGER. INFORMASJON. KONTAKTPERSON Konkurransen kunngjøres på Det er anledning til å stille supplerende spørsmål til konkurransegrunnlaget. Slike supplerende spørsmål skal fremsettes skriftlig og senest 1 uke før anbudsfristen. Forespørsler vedrørende konkurransegrunnlaget skal stilles skriftlig til Ole Kenneth Bjornes, Arendal kommune via evt i uke 32 og 33 til Vidar Engh via Alle skriftlige forespørsler vil bli anonymisert og svar fra oppdragsgiver vil også bli anonymisert. Alle tilbyderne vil få tilsendt alle forespørsler og evt. svar fortløpende. All korrespondanse påføres PRISTILBUD SNØBRØYTING PÅMELDING. Entreprenører som ønsker å delta i konkurransen må melde seg på innen 15. august Det tillates påmelding senere, inntil en uke før anbudsfrist. Påmelding ønskes på mail. 6

8 3.05 SUPPLERINGER/ENDRINGER AV KONKURRANSGRUNNLAGET Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å supplere eller endre konkurransegrunnlaget frem til tilbudsfristens utløp. Kommer endringene så sent at det er vanskelig for tilbyderne å ta hensyn til suppleringene/endringene ved utarbeidelsen av tilbudet, vil man vurdere å forlenge tilbudsfristen forholdsmessig. Eventuelle endringer av konkurransegrunnlaget, herunder spesifikasjoner, konkurransebestemmelser mv. vil skriftlig bli meddelt samtlige tilbydere. Endringene vil ha gyldighet foran tidligere mottatt konkurransegrunnlag. Oppdager tilbyder mangler eller uklarheter ved konkurransegrunnlaget som har betydning for gjennomføringen av oppdraget, prissetting mv. skal tilbyder varsle oppdragsgiver om dette umiddelbart TILBAKEKALLELSE ELLER ENDRINGER I INNSENDTE TILBUD Tilbudsgiver kan endre tilbud eller kalle sitt tilbud tilbake forutsatt at dette skjer før tilbudsfristens utløp. Endringer og/eller tilbakekalling er underlagt samme regler for innlevering som tilbudet for øvrig i henhold til bestemmelsene i pkt 3.07 og Tilbakekallelser og endringer skal skje skriftlig. Endringer av tilbudet er å betrakte som et nytt tilbud. Endringer skal være skriftlig, avgis i henhold til konkurransebestemmelsene pkt og være underskrevet av en som har fullmakt til å pådra tilbyder forpliktelser. Etter at tilbudsfristen er utløpt, kan tilbyder ikke kalle tilbake eller endre tilbudet før vedståelsesfristen iht pkt 3.09 er utløpt INNLEVERING AV TILBUD Innlevering av anbud kan gjøres på 2 måter Alternativ 1 - Leveringsadresse: Alternativ 2 - Postadresse: Arendal kommune Servicesenteret Sam Eydes Plass 2 Arendal Arendal kommune Kommunalteknikk v/ole Kenneth Bjornes Pb 780, Stoa 4809 Arendal Pakning/ konvolutt med tilbud skal være tydelig forseglet og anonymisert samt være merket slik (gjelder både postforsendelse og personlig overlevering): ANBUD: PRISTILBUD SNØBRØYTING NB! Må ikke åpnes før tilbudsåpning! Merking gjøres i nedre venstre hjørne, med stor tydelig skrift. Tilbudet skal leveres i 1 eksemplar. Innpakking og merking av tilbudet skal gjøres på en slik måte at tilbudets fortrolighet kan bevares frem til tilbudsåpning. Rettidig mottatt tilbud leveres ikke tilbake. 7

9 3.08 TILBUDSFRIST Frist for inngivelse av tilbud: 29. august 2014, klokken Innen nevnte dato og klokkeslett må tilbudet være overlevert til ovenfor nevnte adresse, se konkurransebestemmelsene pkt NB: Tilbudsfristen er absolutt. Det vil si at tilbudet skal være oppdragsgiver i hende innen fristen. Det er tilbudsgivers ansvar å poste/levere tidsnok til at fristen overholdes. For sent innkomne tilbud vil bli returnert uåpnet til avsender VEDSTÅELSESFRIST Tilbyder må vedstå seg sitt tilbud inntil kontrakt er undertegnet, dog ikke utover 90 kalenderdager regnet fra tilbudsfristens utløp, jfr. konkurransebestemmelsene pkt Er aksept ikke kommet frem til tilbyder innen denne frist, bortfaller tilbyders forpliktelse TILBUDSÅPNING/ANSKAFFELSESPROTOKOLL Tilbudsåpning vil finne sted på innleveringsadressen umiddelbart etter fristens utløp. Tilbydere har anledning til å være tilstede. Oppdragsgiver vil føre protokoll fra åpningen, samt anskaffelsesprotokoll. Protokollen fra åpningen vil bli kunngjort deltakerne i konkurransen. Anskaffelsesprotokoll vil være unntatt offentlighet frem til tildeling TILBUDET Språk Tilbudet med tilhørende dokumenter skal være på norsk Innhold og disponering Tilbudet skal inneholde de dokumenter som er påkrevd for å vurdere og evaluere dette. Dokumentene skal merkes tydelig med tittel og nr etter vedlegg A (side 2): Tittel Kommentar/henvisning Tilbudsbrev - I henhold til kap , (0.3) Kvalifisering - Alle dokumenter for å tilfredsstille kravene i kap og Tilbudet, økonomisk del - Selve tilbudet og eventuelle alternativer iht kap Tilbudet, kvalitet - Her skal tilbudt kvalitet dokumenteres iht kap Vedlegg - Sladdet tilbud dersom dette finnes aktuelt, jfr Etter huskeliste vedlegg A (side 2) - Alternativer, eventuell utfyllende spesifikasjon 8

10 Offentliggjøring Alle opplysninger i tilbudet er i utgangspunktet offentlige og det må påregnes konkurrenters innsyn. Dersom det er opplysninger i tilbudet man mener bør unntas innsyn, må det leveres en faglig begrunnelse for dette. Samtidig må det da leveres en ekstra kopi av tilbudet der de opplysningene som ikke bør offentliggjøres er sladdet ut. Dette må leveres sammen med anbudet. Dersom dette ikke leveres, vil alle opplysninger inklusive delpriser, bemanning, organisering etc kunne offentliggjøres eller distribueres ved krav om innsyn. NB: Oppdragsgiver forbeholder seg rett til å overprøve tilbyders vurdering Tilbudsbrev Tilbudsbrevet (kap 0.3) skal være datert og underskrevet av en som har fullmakt til å undertegne tilbudet. I tilbudsbrevet skal tilbyder identifiseres med følgende opplysninger: Navn Selskapsform Offisielt registreringsnummer i offentlig register, f.eks. det norske Foretaksregisteret Kontaktperson på vegne av tilbyder med opplysninger om kontaktinformasjon, herunder adresse, telefon, og e-postadresse NB: I tilbudsbrevet skal eventuelle forbehold, avvik og alternative tilbud spesifisere iht kap Utfyllende spesifikasjon gis i vedlegg Samarbeidspartnere (0.03) Det er mulig å utføre mindre deler av oppdraget ved innleid kompetanse/kapasitet, f.eks bruk av reservemaskin. Eventuelle samarbeidspartnere må beskrives i tilbudet. Bruk av samarbeidspartnere til kapasitetsøkning skal avtales med driftsansvarlig på vei. Det gjelder samme krav til personell for disse, og hovedfirma har ansvar for all administrasjon, samt for HMS. Brukes de som vikar skal traktoren ha montert GPS og være i bruk under brøyting og evt strøing Tilbudets økonomiske del. Tilbudet omfatter en rekke poster som er nærmere beskrevet og som skal prises av tilbyder. Det forutsettes at tilbudet er klart og utfyllende, og at: Alle enhetspriser fylles ut, og at summer regnes korrekt. Alle de forespurte oppgaver prissettes. Tilbudet forøvrig skal inneholde all informasjon som er etterspurt i konkurransegrunnlaget Forbehold/avvik fra konkurransegrunnlaget. Er tilbudet ment å avvike fra konkurransegrunnlaget skal det fremgå klart av tilbudet. Avvikene skal spesifiseres og beskrives presist og entydig i tilbudsbrevet slik at oppdragsgiver kan vurdere avvikene uten kontakt med tilbyder. Forbehold som ikke er priset, vil kunne bli priset av oppdragsgiver for at oppdragsgiver skal kunne sammenligne tilbudene. Forbehold som ikke lar seg kostnadsberegne, kan føre til at tilbudet anses ufullstendig og avvises. Dersom slike forslag åpenbart medfører at løsningen ikke følger beskrivelsen (gir et avvikende produkt), kan dette være avvisningsgrunn. Dersom slike avvik ikke kan prissettes eller medfører tvil om hvordan de kan vurderes i forhold til konkurrentene, skal tilbudet avvises. 9

11 3.12 KVALIFISERING, EVALUERING OG TILDELING Tilbudet skal danne grunnlag for kvalifisering og tildelingsprosessen Kvalifisering, generelt Gjelder forhold som tilbyder må tilfredsstille for å kvalifisere seg for tilbudskonkurransen. Dette omfatter minimumskrav satt for å sikre at tilbyder organisatorisk, teknisk og økonomisk er i stand til å gjennomføre kontraktsforpliktelsene iht kap 5. Hovedpunkter: Gjennomføringsevne, herunder: - Tilstrekkelig ressurser til oppgaven (materiell og personell.) - Kompetanse. Minstekrav til firma og personell. - Økonomisk soliditet. Administrative forhold, herunder lovpålagte krav. Tilbyder må dokumentere at han er kvalifisert, nærmere spesifikasjon finnes i kapittel Evaluering, generelt: Forhold ved tilbudene vurderes for å identifisere det beste tilbudet. Det tilbudet som gir best forhold mellom pris og kvalitet velges (det økonomisk mest fordelaktige). Det vektlegges slik: Pris: 60 % Kvalitet: 40 % Tilbudet må inneholde tilstrekkelig med opplysninger til at overnevnte forhold kan vurderes. Nærmere spesifikasjon finnes i kapittel Tildeling: Kontrakt tildeles den tilbyder som ut fra en helhetsvurdering har levert det økonomisk mest fordelaktige tilbudet. For tildelingsregler, se kapittel KVALIFISERING (Forhold ved tilbyder) Gjennomføringsevne. Dokumenter, minstekrav: Dokumentere hvordan minstekrav i kravspesifikasjonen (Kap 5 del A) oppfylles. Plan for materiell og ressurser som tilknyttes oppdraget. Gjeldene kredittrating Administrative forhold. Dokumenter, minstekrav: Registrering: Tilbyder skal være registrert som lovlig foretak. Dokumenteres ved firmaattest. Attest for restanser på skatt/avgift m.v. Skatter og avgifter skal være betalt. Dette dokumenteres ved levering av skatte- og avgiftsattest (RF-1244 fastsatt av Skattedirektoratet). Attesten skal være utstedt av hhv kemner/kommunekasserer der tilbyder har sitt hovedkontor, og av skattefogden i vedkommende fylke. Attestene skal ikke være eldre enn 6 måneder regnet fra anbudsfrist. HMS- egenerklæring. Tilbyder skal oppfylle lovbestemte krav innen helse- miljø og sikkerhet, dette skal erklæres på eget skjema som finnes hos lovdata.no som vedlegg til forskrift om offentlige anskaffelser. 10

12 Forsikringsordninger. Det skal forefinnes ordninger som dekker ansvar for eget personell, samt feil, tabber og ansvar for øvrig innen oppdragets ansvars- og risiko område. Gyldige poliser skal fremlegges Kontroll Tilbud som etter åpning og eventuell tilleggsfrist har godkjent HMS- egenerklæring og skatte/avgiftsattest, vurderes i forhold til kvalifikasjonskravene. Manglende dokumentasjon som omfatter et eller flere av kvalifikasjonskravene, kan føre til avvisning. Dersom det er innlevert dokumentasjon som omhandler kravene, men der disse likevel vurderes til ikke å være oppfylt, kan avvisning foretas. Kommunen forbeholder seg rett til å vurdere om vedlagt dokumentasjon er relevant i forhold til de oppstilte krav. Ikke relevant dokumentasjon behandles som forrige punkt. Øvrige avvisningsgrunner er angitt i forskriftens Dersom det ikke finnes grunn til avvisning ved denne kontrollen, anses firmaet som kvalifisert til å delta i tilbudskonkurransen EVALUERING (Forhold ved tilbudet) Kontroll. Tilbudene kontrollregnes og sjekkes for forbehold, eventuelle avvik og alternativer. Tilbud som er uklare, ufullstendige etc kan avvises. Fullstendig liste over avvisningsgrunner finnes i forskriftens og Vedrørende forbehold, avvik og alternativer: Forbehold mot kontraktsbestemmelser kan være avvisningsgrunn. Forbehold/avvik som utelater deler av beskrivelsen eller endrer fremgangsmåten vesentlig kan være avvisningsgrunn Vurdering av pris: Kontrollregning utføres for å sikre mot feil og mangler. Der summer mangler og åpenbart er en følge av regnefeil/utfyllingsfeil, og der det ikke er tvil om hva som er korrekt, rettes summen opp. Manglende utfylte poster (enhetspriser) skal anses som innkalkulert i andre poster, og rettes derfor ikke. Under evalueringen av tilbudene gis det poeng i hver kriteriegruppe. Summen av poengene gir tilbudets plassering. Maksimalt oppnåelige poeng er 12. Tilbudet med lavest beregnet tilbudspris gis 6,0 prispoeng. Tilbudets pris blir beregnet ut fra følgende kalkulatorisk timeforbruk (virkelig timeforbruk kan bli mindre eller mer): Årlig beredskapsgodtgjørelse timer med skjær/plog timer med fres. = Beregnet tilbudspris 11

13 På tilbud som omfatter bruk av kommunalt skjær benyttes kalkulatorisk tillegg på kr 80,- pr time med skjær/plog for beregning av prispoeng. For innlevert tilbud uten pris med fres, vil den høyeste prisen for fres på roden bli tillagt til grunn for beregningen. Etter kontrollregning av samtlige tilbud beregnes prispoeng slik: Prispoeng = 6 x laveste pris / evaluert pris. Maksimalt kan det oppnås 6 poeng. Manglende priser som ikke naturlig kan dekkes opp av andre enhetspriser og som fører til tvil om hvordan tilbudet skal forstås og vurderes, fører til avvisning. Feil og mangler som vil medføre tvil om hvordan tilbudet skal vurderes, fører til avvisning Vurdering av kvalitet: De forskjellige kvalitetskriterier vurderes, og det gis poeng på en slik måte at tilbudene kan sammenlignes på likest mulig grunnlag. Tilbudt materiell vurderes etter kriterier som varierer fra rode til rode. Vedlegg E viser liste/beregningsgrunnlag over kriterier for kvalitet (funksjonalitet og egnethet). Maksimalt kan det oppnås 3 poeng. Erfaring med tilbyder vurderes etter kriterier som bygger historiske data. Vedlagt, vedlegg F følger beregningsgrunnlaget for denne gruppen. Tilbyder skal også vedlegge egenerklæring på om personell hos tilbyder har vært involvert i konkurs de siste 5 år. Se vedlagt egenerklæringsskjema for detaljer i vedlegg G. Maksimalt kan det oppnås 3 poeng TILDELING Tildeling skjer på bakgrunn av en oppstilling av de kriterier nevnt i kap Det utarbeides en tabell der de relevante tilbudene er samlet, og der følgende fordeling gjøres: Prispoeng beregnes etter gjennomgang av kap Kvalitetspoeng beregnes iht kap o Tilbudt materiell, funksjonalitet og egnethet o Erfaring 3.16 MEDDELELSE OM TILDELING/KONTRAKTINNGÅELSE Oppdragsgivers beslutning om hvilket tilbud som er valgt, vil skriftlig bli meddelt samtidig til alle tilbyderne i rimelig tid før kontrakten inngås. Kontrakt anses inngått når avtaledokumentet er undertegnet av begge parter. 12

14 4 KONTRAKTSBESTEMMELSER 4.1 Alminnelige bestemmelser Det opprettes eget avtaledokument/kontrakt som vist i vedlegg H. 4.2 Spesielle bestemmelser Kontraktsdokumenter gjøres gjeldende i en slik rekkefølge: A: Avtaledokumentet/kontrakt. B: Referat fra oppklarings/kontraktsmøte. Her skal også omforente forhold fra entreprenørens anbud gjengis. C: Anbuds eller tilbudsgrunnlagets kontraktsvilkår. D: Anbuds eller tilbudsgrunnlagets beskrivelse og mengdefortegnelse E: Entreprenørens anbud eller tilbud. Befaringsplikt Det påhviler entreprenøren befaringsplikt der han selv må vurdere foreliggende arbeidsgrunnlag pr utlysningsdato og forholde seg til anbudsgrunnlaget. Regulering av kontraktssum. Inngitte priser med utgangspunkt i august 2014 indeksreguleres for hver sesong med indeks for august etter Statistisk Sentralbyrås indeks renovasjonsbil. Betalingsbetingelser. Betalingsfrist settes til 30 dager. Vedrørende faktureringsrutiner: Fakturering av beredskapsgodtgjørelse for hver enkelt sesong skal faktureres i fem like deler innen 15. i månedene november, desember, januar, februar og mars. Fakturering av utført arbeid skal sendes kommunen innen 5. i måneden etter at arbeidet er utført. Bruk skjema timeoppgave / Brøytekort vedlegg I. Fakturaadresse: Arendal kommune Pb 778 Stoa 4808 Arendal Organisasjonsnummer: Bankkontonummer: Fakturaen merkes ressursnummer:

15 5 KRAVSPESIFIKASJON Angir krav knyttet til kontrakt. A) KRAV TIL KOMPETANSE, ERFARING M.M. FIRMA Entreprenørfirmaet, maskineieren skal ha opparbeidet kompetanse med tilsvarende arbeider, samt ha økonomiske og organisatoriske ressurser til å gjennomføre kontraktsarbeidene. Firmaet skal også råde over tilstrekkelige tekniske ressurser. Personellressurser, minstekrav o Alle sjåfører skal ha nødvendige gyldige fører kort for aktuell maskintype. Tekniske ressurser, minstekrav o Firmaet skal råde over maskiner og utstyr tilstrekkelig til å utføre oppdraget. Alt materiell skal være godt vedlikeholdt, samt sertifisert og godkjent ved kontraktsinngåelse og i hele kontraktsperioden. Følgende opplysninger skal dokumenteres i egenerklæring, vedlegg A side 2: Maskiner skal være godkjent/sertifiserte og utstyrt for brøyting med nødvendig lysutrustning og kjettinger. Traktor/redskap skal ha 4-hjulsdrift og bør ha minst 100hk motor. Vegvesenplate/innfestningsbjelke til standard plog/kommunalskjær. Fremført hydraulikk uttak for hev/senk sving høyre og venstre. Mobiltelefon til bruk i bil/traktor under brøyting. Traktor må ha 12/24 V strømuttak (sigarettholder) for tilkobling GPS. Disponere reservemaskin Hvis flere entreprenører/maskineiere deler på reservemaskin kan den totalt være reservemaskinen på 3 roder. (Kfr pkt 0.3.3) Krav til personellressurser ut over minstekrav: o o o Sjåfører som inngår i utøvelse av oppgaver tilknyttet kontrakten, skal i løpet av to år gjennomføre kurs for arbeid langs vei. Tilbyder og sjåfør må kunne kommunisere med Arendal kommunes sin representant på norsk eller engelsk. Tilbyder som ikke har hatt brøytekontrakt med Arendal kommune i minst 1 av de 3 siste årene må oppgi referanse. B) KRAV OM LØNNS- OG ARBEIDSVILKÅR Ansatte hos leverandør eller underleverandør (alle som direkte medvirker til å oppfylle kontrakten) skal ha lønns og arbeidsvilkår som ikke er dårligere enn det som følger av gjeldende landsomfattende tariffavtale, eller hva som ellers er normalt i bransjen der arbeidet utføres i henhold til Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter. Oppdragsgiver har rett til innsyn i avtaler, og entreprenøren skal derfor på forespørsel dokumentere lønns og arbeidsvilkår til relevante ansatte. Oppdragsgiver har rett til å gjennomføre sanksjoner dersom denne klausul ikke etterleves. (Kfr Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter) 14

16 6 BESKRIVELSE AV OPPDRAGET Brøyting av kommunale vegene i Arendal kommune er delt inn i roder, totalt 30 roder hvorav 7 roder utføres av Arendal kommunes egne folk. I denne utlysingen ønsker kommunen tilbud på brøyting av rodene nr: Rode omfatter også strøing. Denne tjenesten skal kun utføres etter utkalling fra Arendal kommune. Tilbyder plikter å gjøre seg kjent med rodene og før hver sesong gå over rodene for å se at alt er som det skal være. Ting / mangler som oppdages på en slik gjennomgang må tilbakemeldes til driftsledere på vei. Den enkelte maskineier/entreprenør er selv ansvarlig for å sette ut brøytestikk. Brøytestikk kan fås etter henvendelse til driftsleder Vidar Engh. Timeprisen her blir lik for alle. Time prisen for 2014 er 310 kr/time og indeksreguleres for hver sesong med indeks for august etter Statistisk Sentralbyrås indeks renovasjonsbil. Tilbudet fra den enkelte maskineier/entreprenør skal omfatte de timepriser som etterspørres i tilbudsbrevet for brøyting, beredskapsgodtgjørelse for en brøytesesong samt øvrige krav som er fremsatt i anbudsinnbydelsen. Det er utarbeidet en spesifisert liste over veger som inngår i roden og lengden på disse. Listen er tilgjengelig på kommunens hjemmeside, Listen definerer også rekkefølgen som vegene skal brøytes. Denne veglisten kan bli endret gjennom sesongen og fra sesong til sesong. Rodene er egnet for brøyting med traktor. Det vil også bli vurdert annet brøyteredskap hvis det tilbydes. Bortkjøring av snø skal ikke gjøres av kontraktører uten etter spesiell avtale med driftsansvarlig i kommunen. Vegrodene omfatter veger, fortau, GS-veger og i noen tilfeller plasser og adkomster til institusjoner og pumpestasjoner. På vegrodene er det krav om at tilbudt utstyr skal omfatte brøytefeste, skjær eller plog. Dersom maskineieren/entreprenøren ikke kan stille med eget skjær, egen plog, vil slikt utstyr kunne stilles til disposisjon fra kommunen mot en kalkulert tilleggspris i prisvurderingen. Hvis tilbyder ønsker å låne plog/ skjær fra Arendal kommune må det opplyses om i tilbudsbrevet (0.3). Kan ikke AK tilby utlånt skjær/plog kan det medføre at EM selv må ordne det. Det er ønskelig at tilbyder også disponerer fres. Det tas forbehold om at Arendal kommune kan foreta endringer i rodeoppsettet i kontraktsperioden. Dette gjelder i hovedsak nye veger, plasser etc. innenfor området. Slike endringer får ikke konsekvens for beredskapsgodtgjørelsen. Alle maskiner som det blir tegnet kontrakt for vil inngå i kommunens flåtestyringssystem. Maskinene vil bli utstyrt med en GPS- sender som registrerer maskinens bevegelser. Tidsbruken som blir registrert i flåtestyringssystemet skal danne grunnlag for fakturering av utført arbeid. 15

17 VEDLEGG A (side 1) DOKUMENTASJON (huskeliste) Følgende dokumenter skal utarbeides og innleveres: Leveres før anbudsåpning (huskeliste): Tilbudsbrev i henhold til kap Kvalifisering - Her inngår alle dokumenter for å tilfredsstille kravene i kap o Dokumentere minstekravene i kravspesifikasjon, kap 5 del A. o Kreditrating (Gjeldende) iht kap o Firmaattest, iht kap o Skatte og avgiftsattest, iht kap o HMS egenerklæring, iht kap o Forsikringsordninger, iht kap Vedlegg o Redegjørelse for eventuelle forbehold og avvik fra forespørselen. o Andre ting entreprenøren mener er relevant og viktig for konkurransen. Forevises fortløpende i kontraktsperioden: Logg vedr. hendelser som skader på annens eiendom (vedlegg J) Logg vedr. andre viktige hendelser for vei (stengning etc). 16

18 VEDLEGG A (SIDE 2) EGENERKLÆRING DIVERSE DOKUMENTER, 0) Dette vedlegget skal leveres i kvittert stand sammen med tilbudsbrevet og dokumentasjonen! Merk dokumentene med tallene foran radene og legg dem i rekkefølge osv. Dokument 1) Komplett utfylt tilbudsbrev (pkt 0.3) 2) Forbehold/ avvik fra konkurransegrunnlaget (pkt / ) 3) Offentliggjøring / sladdet tilbud (pkt ) 4) Kredittrating (pkt ) 5) Firmaattest (pkt ) 6) Skatte og avgiftsattest (ikke eldre enn 6 mndr.) 7) HMS egenerklæring 8) Kopi av forsikringsdokument 9) Kopi av vognkort på hovedmaskin og reservemaskin 10) Kopi av førerkort til aktuell maskintype/r på sjåføren/e 11) Egenerklæring vedr konkurs (vedlegg G) 12) Kurs langs vei, må leveres innen kontraktstiden (kap 5) 13) Opplysninger om sjåfør og sjåførens beherskelse av norsk (kap 5) 14) Referanse vist ikke hatt kontrakt med AK i minst 1 av de 3 siste år (kap 5) 15) Annen dokumentasjon gis på separate skriv. (Vedlegg X side X) Kvittering 16) Timeoppgave (vedlegg I) Levers når inngått kontrakt. 17) Skademelding (vedlegg J) Leveres ved behov når inngått kontrakt EGENERKLÆRING PERSONELL OG MASKINUTRUSTNING Maskinutrustning Vegvesenplate/innfestningsbjelke til standard plog/kommunalskjær. Fremført hydraulikk uttak for hev/senk sving høyre og venstre Mobiltelefon til bruk i bil/traktor under brøyting. Traktor må ha 12/24 V strømuttak (sigarettholder) for tilkobling GPS. Tilbudte maskiner er godkjent og sertifisert med nødvendige lys og kjettinger Traktor/redskap her 4-hjulsdrift (bør ha min 100 hk) Sjåfør har sertifikat for aktuell maskin Kvittering Underskrift Sted dato 17

19 VEDLEGG B RODELISTE Rode nr Rode navn Farge på kart 10 Austre Moland Blå 11 Flosta Grønn 12 Eydehavn Rød 13 Saltrød nord Blå 14 Saltrød sør Grønn 15 Tromøy øst Lyse blå 16 Tromøy midt Lilla 17 Tromøy vest Lyse grønn 18 Hisøy midt Lyse Blå 19 Hisøy vest Lilla 20 Natvig Grønn 21 Nedenes Blå 22 Longumvann / Midtstøl Grønn 23 Jovann Blå 24 Songe Brunrød 25 Solåsen Grå 26 Barbu Grønn 27 Myra Gul 28 Klodeborg Lyse grønn 29 Asdal Lyse blå 31 Rykene Blå 32 Øyestad vest Lyse grønn 33 Strømsbu Lyse grønn Gå inn på > vei, trafikk, båt > Brøyting og strøing for å se hvor rodene er/går og listen på veinavn / sekvensliste for rekkefølge på brøytingen. 18

20 VEDLEGG C BRØYTEINSTRUKS Brøytesesongen 2014/ GENERELT Brøyting skal skje etter gjeldende rode lister og etter oppsatt sekvens Vakthavende oppsynsmann leder brøytearbeidet Dersom det oppstår tvil om når entreprenør/maskineier mener han må brøyte, skal vakthavende oppsynsmann kontaktes for å avtale om brøyting skal igangsettes Ved uttak av reserve/ekstra traktoren som supplement til hovedtraktoren skal vakthavende oppsynsmann kontaktes for avtale om brøytingen skal igangsettes. Når reserve/ekstra traktoren er ferdig med brøytingen skal vakthavende oppsynsmann kontaktes og varsles om det. Da er en sms ok Dersom entreprenør/maskineier av en eller annen grunn ikke får brøytet sin rode, skal vakthavende oppsynsmann ha melding om dette straks. Det presiseres imidlertid at entreprenør/maskineier i første rekke selv er ansvarlig for å sette inn reserveutstyr/vikarsjåfør dersom vanskeligheter måtte oppstå. GPS utstyret skal da alltid monters og brukes i den til en hver gjeldene traktor Ved behov skal vakthavende oppsynsmann dirigere materiell hvor det er mest nødvendig Entreprenør/maskineier skal på forhånd gjøre seg godt kjent med sin(e) rode(r). Det pålegges entreprenør/maskineier å ha et rasjonelt opplegg for gjennomkjøring/brøyting av roden i h.h.t. oppsatt sekvens Entreprenøren/maskineier som har mer enn en brøyterode, skal stille med utstyr og mannskap til alle rodene GPS utstyr skal alltid brukes under brøyting og strø arbeider På dagtid frem til klokken 1430 i ukedagene er det driftsledere på vei som er kontaktpersoner. 2. KOMMUNAL VEG 2.1. Brøyting av kommunale veger igangsettes når snøfallet er ca 5 cm snø, og snøfall synes å fortsette. Maksimal snødybde på vegen skal ikke bli mer enn 15 cm Ved snøvær om natten bør hele vegnettet være gjennombrøytet innen kl på virkedager, lørdag kl og kl søndager og helligdager Fortauene langs kommunal veg skal brøytes samtidig med vegen Snuplassene og kryssene skal brøytes slik at de er godt farbare både for personbiler, renovasjonsbiler og tilsvarende. I kryssene skal siktsoner opprettholdes i den grad det er mulig Bortkjøring av snø fra snuplasser, kryss, fortau og vegkanter utføres normalt av kommunen. I enkelte tilfeller kan entreprenør/maskineier bli forespurt om å påta seg slik snørydding. Avtale om dette gjøres med vakthavende oppsynsmann Det må legges vekt på allerede fra første snøfall å få brøytet vegene i full bredde. Samt å unngå oppbygging av såle Ved kryss, snuplasser o.l hvor flere kontraktører operer er det sist ankomne som har ansvar for rydding i krysset. Kontraktørene skal unngå å legge brøytekant i kryss Brøyting og fresing skjer normalt til høyre side i kjøreretningen, det må imidlertid utvises aktsomhet med brøyting/fresing mot konstruksjoner, kjøretøy og avkjørsler. 19

KONTRAKT OM BRØYTING I ARENDAL

KONTRAKT OM BRØYTING I ARENDAL KONTRAKT OM BRØYTING I ARENDAL RODE NR: XX NNNNNNN 1. Det inngås med dette kontrakt om snøbrøyting mellom: Arendal kommune v/kommunalteknikk-veg (senere kalt KV) og Navn navn, Adresse, postnr og sted,

Detaljer

Eksempel kontrakt Anbudskonkurranse Brøyting 2013 2014.

Eksempel kontrakt Anbudskonkurranse Brøyting 2013 2014. KONTRAKT OM BRØYTING I ARENDAL RODE NR: XX NNNNNNN 1. Det inngås med dette kontrakt om snøbrøyting mellom: Arendal kommune v/kommunalteknikk-veg (senere kalt KV) og Navn navn, Adresse, postnr og sted,

Detaljer

0.1 ANBUDSINNBYDELSE... 1 0.2 INFORMASJON OM OPPDRAGSGIVER... 2 0.3 TILBUDSBREV... 3-4

0.1 ANBUDSINNBYDELSE... 1 0.2 INFORMASJON OM OPPDRAGSGIVER... 2 0.3 TILBUDSBREV... 3-4 INNHOLDSFORTEGNELSE 0.1 ANBUDSINNBYDELSE... 1 0.2 INFORMASJON OM OPPDRAGSGIVER... 2 0.3 TILBUDSBREV... 3-4 0.3.1 ANBUDSSKJEMA BRØYTING... 3 0.3.2 ANTALL RODER... 4 0.3.3 SAMARBEIDSPARTNER... 4 0.3.4 FIRMAOPPLYSNINGER...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune Innholdsfortegnelse 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11 6.12 6.13

Detaljer

Konkurranse kjøp under. terskelverdi. kjøp av rehabilitering bad

Konkurranse kjøp under. terskelverdi. kjøp av rehabilitering bad Konkurranse kjøp under terskelverdi kjøp av rehabilitering bad 1. Innledning Bardu kommune ønsker tilbud på rehabilitering av 3 bad som i Åsveien 56. Det skal oppgis fast pris inkludert alle utgifter som

Detaljer

Konkurransegrunnlag del I

Konkurransegrunnlag del I Konkurransegrunnlag del I Tilbudsforespørsel KT 1309 VA-sanering Åstadveien Sanering VA-ledninger Asker 24.02.2014 Konkurransegrunnlag del I - Tilbudsforespørsel KT 1309 Åstadveien Side 2 av 10 Innholdsfortegnelse

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av lastebil Til Meråker kommune Åpen anbudskonkurranse

KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av lastebil Til Meråker kommune Åpen anbudskonkurranse KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av lastebil Til Meråker kommune Åpen anbudskonkurranse INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INNLEDNING 2.0 GENERELT OM TILBUDET 2.1 Kunngjøring 2.2 Kontaktpersoner i anskaffelsesprosessen 2.3

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. for anskaffelse av. Brøytekontraktør. til Kragerø kommune. Sannidal m/ plasser. Tilbudsfrist: kl: 12.

KONKURRANSEGRUNNLAG. for anskaffelse av. Brøytekontraktør. til Kragerø kommune. Sannidal m/ plasser. Tilbudsfrist: kl: 12. KONKURRANSEGRUNNLAG for anskaffelse av Brøytekontraktør til Kragerø kommune Sannidal m/ plasser Tilbudsfrist: 20.06.13. kl: 12.00 Innholdsfortegnelse 1 Kort beskrivelse av oppdraget... 3 2 Gjennomføring

Detaljer

Konkurransegrunnlaget for åpen anbudskonkurranse om. kjøp av PC-er til skoler i Vågan kommune. Dato:

Konkurransegrunnlaget for åpen anbudskonkurranse om. kjøp av PC-er til skoler i Vågan kommune. Dato: Konkurransegrunnlaget for åpen anbudskonkurranse om kjøp av PC-er til skoler i Vågan kommune Dato: 05.06.2015 Saksnummer: 3-2015 1 Innbydelsen 1.1 Kort om anskaffelsen Vågan kommune innbyr til konkurranse

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. fra Lillehammer Olympiapark AS. Åpen anbudskonkurranse for levering av: Materiell for plastdekke Materiell for snøforankring

KONKURRANSEGRUNNLAG. fra Lillehammer Olympiapark AS. Åpen anbudskonkurranse for levering av: Materiell for plastdekke Materiell for snøforankring Lillehammer Ringebu Øyer Sør-Fron Nord-Fron Gausdal Innkjøpssamarbeidet INNOFF I denne konkurransen deltar: Lillehammer v/ Lillehammer Olympiapark AS KONKURRANSEGRUNNLAG fra Lillehammer Olympiapark AS

Detaljer

KJØP AV VERKSTEDTJENESTER

KJØP AV VERKSTEDTJENESTER TILBUDSKONKURRANSE KJØP AV VERKSTEDTJENESTER 2012-2013 Lillehammer kommune Kommunalteknikk og utemiljø 1 OPPDRAGET 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 FORMÅLET MED ANSKAFFELSEN 3 1.3 KUNNGJØRING 3 1.4 TILLEGGSOPPLYSNINGER

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Anskaffelse for opptak av lån

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Anskaffelse for opptak av lån KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Anskaffelse for opptak av lån 1 INNHOLD Tilbyder må kontrollere at det mottatte konkurransegrunnlaget inneholder alle tekstsider, bilag og øvrige dokumenter som

Detaljer

Invitasjon til prekvalifisering ved begrenset anbudskonkurranse, om "Lån til kjøp av fast eiendom 2015"

Invitasjon til prekvalifisering ved begrenset anbudskonkurranse, om Lån til kjøp av fast eiendom 2015 Invitasjon til prekvalifisering ved begrenset anbudskonkurranse, om "Lån til kjøp av fast eiendom 2015" Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 2 Om oppdragsgiver... 2 3 Tidsfrister... 2 4 Offentlighet og

Detaljer

Kommunedelplan for Dagalifjellet

Kommunedelplan for Dagalifjellet Kommunedelplan for Dagalifjellet KONKURRANSEGRUNNLAG Frist for innlevering av tilbud 30.09.2011 kl. 12.00 NORE OG UVDAL SEPTEMBER 2011 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG VED ANSKAFFELSE AV ULTRALYDAPPARAT TIL NEVROLOGI

KONKURRANSEGRUNNLAG VED ANSKAFFELSE AV ULTRALYDAPPARAT TIL NEVROLOGI KONKURRANSEGRUNNLAG VED ANSKAFFELSE AV ULTRALYDAPPARAT TIL NEVROLOGI TILBUDSFRIST: 16.10.2013 KL. 10:00 SAK NR. 13/06540 Konkurransegrunnlag sak 13/06540 Ultralydapparat nevrologi Side 1 av 7 Innhold 1

Detaljer

Kommunedelplan for Nore og Uvdal vest

Kommunedelplan for Nore og Uvdal vest VERSJON 1.0 Kommunedelplan for Nore og Uvdal vest KONKURRANSEGRUNNLAG Frist for forespørsel om deltakelse 10.11.2009, kl. 12.00 NORE OG UVDAL - OKTOBER 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OPPDRAGET...3 1.1 Oppdragsgiver...3

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. konkurranse med forhandling. totalentreprise for bygging av Servicebygg Rønvika Havn og Marina. Generell del

KONKURRANSEGRUNNLAG. konkurranse med forhandling. totalentreprise for bygging av Servicebygg Rønvika Havn og Marina. Generell del KONKURRANSEGRUNNLAG konkurranse med forhandling totalentreprise for bygging av Servicebygg Rønvika Havn og Marina Generell del INNHOLD INNHOLD... 2 1. GENERELL BESKRIVELSE AV ANSKAFFELSEN OG OPPDRAGSGIVER...

Detaljer

Konkurransebeskrivelsen

Konkurransebeskrivelsen Konkurransebeskrivelsen Rammeavtale 14/4159 Snørydding, brøyting og strøtjenester CPV 90620000 Snørydding og brøyting Innholdsoversikt 1 Innledning... 3 2 Generelt om anskaffelsen... 3 3 Regler for gjennomføring

Detaljer

Vedlegg 2. Tilbudsbeskrivelsen

Vedlegg 2. Tilbudsbeskrivelsen Vedlegg 2 Tilbudsbeskrivelsen Rammeavtale 14/4159 Snørydding, brøyting og strøtjenester CPV 90620000 Snørydding og brøyting Innholdsoversikt 1. Informasjon om tilbyder... 3 2. Erklæring fra tilbyder...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 1 ORIENTERING Forsvarets Forskningsinstitutt inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, å inngi tilbud på Trippelbygg FFI elektro arbeider

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Åpen anbudskonkurranse for kjøp av hydraulikk og maskinerings tjenester. Copyright tilhører Innkjøpsservice Advokatfirma AS

Konkurransegrunnlag. Åpen anbudskonkurranse for kjøp av hydraulikk og maskinerings tjenester. Copyright tilhører Innkjøpsservice Advokatfirma AS Konkurransegrunnlag Åpen anbudskonkurranse for kjøp av hydraulikk og maskinerings tjenester 1.Innledning generell informasjon 4 1.1. Kort om anskaffelsen og konkurranseform... 4 1.2. Administrasjon av

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del 1

Konkurransegrunnlag Del 1 Konkurransegrunnlag Del 1 Bilde settes evt. inn her Jordet skole. Nytt tak, vinduer og dører. Larvik kommune, Eiendom - dato Larvik kommune, Eiendom Side 2 av 7 1. Anskaffelsens formål og omfang Det forespørres

Detaljer

Konkurransegrunnlag for rammeavtale om. Designtjenester for Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Konkurransegrunnlag for rammeavtale om. Designtjenester for Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Konkurransegrunnlag for rammeavtale om Designtjenester for Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Innholdsfortegnelse 1. Oppdraget... 4 1.1 Oppdragsgiver... 4 1.2 Anskaffelsens formål... 4 1.3 Kontraktsbestemmelser...

Detaljer

Innbydelse til. åpen anbudskonkurranse

Innbydelse til. åpen anbudskonkurranse Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Vintervedlikehold (Snøbrøyting/høvling/strøing/stiming/Isgrøfting / slamsuging) 2013 2017(2018) Opsjoner: Nedsetting av brøytestikk Renhold/kosting av veger og plasser

Detaljer

VA-rehabilitering Bleikeråsen. Konkurransegrunnlag del I. Tilbudsforespørsel. Asker mai 2014

VA-rehabilitering Bleikeråsen. Konkurransegrunnlag del I. Tilbudsforespørsel. Asker mai 2014 VA-rehabilitering Bleikeråsen Konkurransegrunnlag del I Tilbudsforespørsel Asker mai 2014 Konkurransegrunnlag del I - Tilbudsforespørsel KT1303 VA-rehabilitering Bleikeråsen Side 2 av 10 Innholdsfortegnelse

Detaljer

KONKURRANSE GRUNNLAG FOR LEVERING AV

KONKURRANSE GRUNNLAG FOR LEVERING AV KONKURRANSE GRUNNLAG FOR LEVERING AV Barnehagemøbler til to barnehager i 1. Kringla barnehage 2. Sira barnehag. Side 1 av 8 1. Innledning 1.1. Oppdragsgiver Oppdragsgiver for denne anskaffelsen er Flekkefjord

Detaljer

ANBUD SNØBRØYTING SILJAN KOMMUNE.

ANBUD SNØBRØYTING SILJAN KOMMUNE. 1 ANBUD SNØBRØYTING SILJAN KOMMUNE. 1. GENERELT OM OPPDRAGET Tilbudsinnbydelsen gjelder innleie av lastebiler, traktorer og redskapsbærere med fører til brøyting i Siljan kommune. Arbeidene skal utføres

Detaljer

Vedlegg 4 Tilbudsmappe. Vintervedlikehold kommunale veier og plasser Rode 4 Tanum, Hem, Nordby Lardal kommune

Vedlegg 4 Tilbudsmappe. Vintervedlikehold kommunale veier og plasser Rode 4 Tanum, Hem, Nordby Lardal kommune Vedlegg 4 Tilbudsmappe Vintervedlikehold kommunale veier og plasser Rode 4 Tanum, Hem, Nordby Lardal kommune Ved elektronisk utfylling: Bruk TAB for å gå fra post til post, for avkryssing: venstreklikk

Detaljer

Grunnundersøkelser for Moss Havn KF og Høegh Eiendom AS

Grunnundersøkelser for Moss Havn KF og Høegh Eiendom AS Moss Havn KF Grunnundersøkelser for Moss Havn KF og Høegh Eiendom AS Instruks til tilbyder Oppdragsnr.: Innhold 1 Innledning 4 1.1 Anskaffelsen 4 1.2 Konkurransegrunnlaget 4 1.3 Alminnelige regler for

Detaljer

Tilbudsforespørsel. vedrørende. entreprenør-/gravetjenester. Eidsiva Anlegg AS. Lokal samarbeidsavtale Lillehammer driftsområde, Ref.

Tilbudsforespørsel. vedrørende. entreprenør-/gravetjenester. Eidsiva Anlegg AS. Lokal samarbeidsavtale Lillehammer driftsområde, Ref. Tilbudsforespørsel vedrørende entreprenør-/gravetjenester Lokal samarbeidsavtale Lillehammer driftsområde, Ref. 2011-0029 1 1 INNLEDNING... 3 1.1 KORT OM OPPDRAGSGIVER... 3 1.2 KONKURRANSEN... 3 1.3 KONFIDENSIALITET...

Detaljer

Tilbudsinnbydelse. Siktrydding langs E6 strekning Áitejohka-Bievra

Tilbudsinnbydelse. Siktrydding langs E6 strekning Áitejohka-Bievra TANA KOMMUNE Tilbudsinnbydelse Siktrydding langs E6 strekning Áitejohka-Bievra 1 1. Anbudsinnbydelse 1.1 Innbydelse Tana kommune innbyr til åpen tilbudskonkurranse for siktrydding langs E6, strekningen

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG VED ANSKAFFELSE AV PASIENTNÆRE GLUKOSEMÅLERE

KONKURRANSEGRUNNLAG VED ANSKAFFELSE AV PASIENTNÆRE GLUKOSEMÅLERE KONKURRANSEGRUNNLAG VED ANSKAFFELSE AV PASIENTNÆRE GLUKOSEMÅLERE TILBUDSFRIST: 12.5.2014 KL. 10:00 SAK NR. 14/01130 Konkurransegrunnlag sak 14/01130 Side 1 av 8 Innhold 1 Innbydelse til konkurranse...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG VED ANSKAFFELSE AV DYREBLOD OG -INAKTIVERT SERUM

KONKURRANSEGRUNNLAG VED ANSKAFFELSE AV DYREBLOD OG -INAKTIVERT SERUM KONKURRANSEGRUNNLAG VED ANSKAFFELSE AV DYREBLOD OG -INAKTIVERT SERUM TILBUDSFRIST: 11.10.2013 KL. 10:00 SAK NR. 13/05929 Konkurransegrunnlag sak 13/05929 Side 1 av 7 Innhold 1 Innbydelse til konkurranse...

Detaljer

Konkurransegrunnlaget i forbindelse med anskaffelse av

Konkurransegrunnlaget i forbindelse med anskaffelse av Konkurransegrunnlaget i forbindelse med anskaffelse av System for behandling av 16.12.2015 Del 1: Konkurransebetingelser Innholdsfortegnelse og dokumentstruktur Konkurransegrunnlaget for Anskaffelse av

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Leie av IKT-utstyr for grunnskolen i Hemne

Konkurransegrunnlag. Leie av IKT-utstyr for grunnskolen i Hemne Konkurransegrunnlag Leie av IKT-utstyr for grunnskolen i Hemne Utsendt: 27.02.2014 Fra: Hemne kommune INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 1.1 OPPDRAGSGIVER... 3 1.2 PROSEDYRE OG REGLER FOR GJENNOMFØRING...

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Avvisning av leverandør. Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av kontrakt om oppføring av en ny barnehage. Klagenemnda

Detaljer

NRK B-fløy. Fasaderehabilitering Fuger og vinduer. Konkurransegrunnlag Del I Prekvalifisering. Rambøll Norge AS

NRK B-fløy. Fasaderehabilitering Fuger og vinduer. Konkurransegrunnlag Del I Prekvalifisering. Rambøll Norge AS NRK B-fløy Fasaderehabilitering Fuger og vinduer Konkurransegrunnlag Del I Prekvalifisering NRK Rambøll Norge AS januar 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innbydelse... 3 2. Anskaffelsesprosedyre... 3 3. Orientering

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. for anskaffelse av MÅLETANK FOR NÆRINGSMIDLER Side 1 av 6

KONKURRANSEGRUNNLAG. for anskaffelse av MÅLETANK FOR NÆRINGSMIDLER Side 1 av 6 KONKURRANSEGRUNNLAG for anskaffelse av MÅLETANK FOR NÆRINGSMIDLER 23.04.2010 Side 1 av 6 Innhold 1. GENERELL BESKRIVELSE... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Beskrivelse av anskaffelsen... 3 2. INSTRUKS TIL

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. E6 Biri-Otta, Innleie av kontraktsingeniør. Dokumentets dato: 01.02.2012. Saksnummer: 2011/189908

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. E6 Biri-Otta, Innleie av kontraktsingeniør. Dokumentets dato: 01.02.2012. Saksnummer: 2011/189908 Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen E6 Biri-Otta, Innleie av kontraktsingeniør Dokumentets dato: 01.02.2012 Saksnummer: 2011/189908 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 A.1. Tilbudsinnbydelse...

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del I

Konkurransegrunnlag Del I Konkurransegrunnlag Del I, under EØS terskelverdi Fartøy til kystnær beredskap INNHOLD Del I Betingelser for konkurransen... 3 1 Informasjon om anskaffelsen... 3 1.1 Presentasjon av oppdragsgiver... 3

Detaljer

Konkurransegrunnlag for anskaffelse av: Røyke-, salgs- og skjenkekontrolltjenester i Hammerfest kommune. Kunngjort i DOFFIN-basen

Konkurransegrunnlag for anskaffelse av: Røyke-, salgs- og skjenkekontrolltjenester i Hammerfest kommune. Kunngjort i DOFFIN-basen Konkurransegrunnlag for anskaffelse av: Røyke-, salgs- og skjenkekontrolltjenester i Hammerfest kommune Kunngjort i DOFFIN-basen 15.10.07 1 Regler og prosedyrer for leveransen Anskaffelsen er omfattet

Detaljer

ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE

ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE GRUNNLAG FOR ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE BRØYTING OG STRØING AV KOMMUNALE VEIER OG PLASSER I RENNEBU KOMMUNE Anbudsfrist: 01.07.10, kl 1000 Anbudsåpning: 01.07.10, kl 1000 Følgende leveres i 2 eksemplarer:

Detaljer

Son Havn Katodisk beskyttelse. Konkurransegrunnlag Del I - Tilbudsbestemmelser DEL I Tilbudsbestemmelser

Son Havn Katodisk beskyttelse. Konkurransegrunnlag Del I - Tilbudsbestemmelser DEL I Tilbudsbestemmelser DEL I Tilbudsbestemmelser 06.11.2014 Side 1 av 6 DEL I Tilbudsbestemmelser Innholdsfortegnelse 1. GENERELT... 3 1.1 Konkurransegrunnlaget... 3 1.2 Tilbudsbefaring... 3 1.3 Tilleggsopplysninger oppdragsgivers

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av middager og desserter til institusjoner i Tysfjord Kommune

Konkurransegrunnlag. Åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av middager og desserter til institusjoner i Tysfjord Kommune Konkurransegrunnlag Åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av middager og desserter til institusjoner i Tysfjord Kommune 1 1. Innledning generell informasjon... 4 1.1. Kort om anskaffelsen og konkurranseform...

Detaljer

Konkurransegrunnlag: Inn på tunet - 2014-2015

Konkurransegrunnlag: Inn på tunet - 2014-2015 Kongsberg kommune Konkurransegrunnlag: Inn på tunet - 2014-2015 Tilbudsinnbydelse på rammeavtale for levering av Inn på tunettjenester til Kongsberg kommune Vedlegg: 1) Prisliste 2) Rammeavtale 3) Bestillingsavtale

Detaljer

Krødsherad kommune. Brøyting ved avfallscontainere på Norefjell sesongen 2013/2014 til 2015/2016. Tilbudsforespørsel

Krødsherad kommune. Brøyting ved avfallscontainere på Norefjell sesongen 2013/2014 til 2015/2016. Tilbudsforespørsel Krødsherad kommune Brøyting ved avfallscontainere på Norefjell sesongen 2013/2014 til 2015/2016 Tilbudsforespørsel ÅPEN TILBUDSKONKURRANSE PÅ BRØYTING VED AVFALLSCONTAINERE PÅ NOREFJELL Krødsherad kommune

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll. Rammeavtale varm mat til barnehagene (saksnr 16/95)

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll. Rammeavtale varm mat til barnehagene (saksnr 16/95) KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll Rammeavtale varm mat til barnehagene (saksnr 16/95) Oppdragsgiver: Enebakk kommune Tilbudsfrist: 01.03.2016 kl 12:00

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Del I

Konkurransegrunnlag. Del I kjøling - ventilasjon 29.01.2013 Konkurransegrunnlag Del I Implementering av kjøling i eksisterende ventilasjonsanlegg Byskogen Sykehjem Larvik Kommunale Eiendom KF er et kommunalt foretak som ble opprettet

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver Husbanken region Midt-Norge heretter kalt oppdragsgiver, innbyr til åpen konkurranse med forhandling i forbindelse med

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Anbudskonkurranse. Levering av bilder og bildedatabase til Norsk Tipping AS

KONKURRANSEGRUNNLAG. Anbudskonkurranse. Levering av bilder og bildedatabase til Norsk Tipping AS KONKURRANSEGRUNNLAG Referanse: SALG-090-2007 Anbudskonkurranse Anskaffelser under nasjonal terskelverdi Levering av bilder og bildedatabase til Norsk Tipping AS Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...3

Detaljer

Vedlegg 1 Tilbudsmappe. Vintervedlikehold kommunale veier og plasser Rode 1 Svarstad sentrum vest for FV 40 Lardal kommune

Vedlegg 1 Tilbudsmappe. Vintervedlikehold kommunale veier og plasser Rode 1 Svarstad sentrum vest for FV 40 Lardal kommune Vedlegg 1 Tilbudsmappe Vintervedlikehold kommunale veier og plasser Rode 1 Svarstad sentrum vest for FV 40 Lardal kommune Ved elektronisk utfylling: Bruk TAB for å gå fra post til post, for avkryssing:

Detaljer

Peer Gynt Sykehjem, Moss

Peer Gynt Sykehjem, Moss Peer Gynt Sykehjem, Moss Møbler/ inventar/ tekstiler/ tilleggsbelysning Konkurransegrunnlag for Leveranse L-1 og L-2 Utarbeidet for Moss Kommunale Eiendomsselskap KF Fredrikstad, 07. august 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandling i ett trinn. etter forskriftens del I og del II (under EØS-terskelverdi og uprioriterte tjenester)

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandling i ett trinn. etter forskriftens del I og del II (under EØS-terskelverdi og uprioriterte tjenester) KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling i ett trinn etter forskriftens del I og del II (under EØS-terskelverdi og uprioriterte tjenester) Avtale Interaktive tavler til skoler i Kommunalområde Oppvekst

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Verkstedmaskiner til Sørumsand og Ås videregående skoler

KONKURRANSEGRUNNLAG Verkstedmaskiner til Sørumsand og Ås videregående skoler KONKURRANSEGRUNNLAG Verkstedmaskiner til Sørumsand og Ås videregående skoler Konkurransegrunnlag - Verkstedmaskiner til Sørumsand og Ås vgs. 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 3 1.1 Oppdragsgiver...

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del B utkast til kontrakt for levering av tjenester

Konkurransegrunnlag Del B utkast til kontrakt for levering av tjenester Konkurransegrunnlag Del B utkast til kontrakt for levering av tjenester AVTALE OM LEVERING AV Rammeavtale Konsulentbistand Geodataseksjonen Region sør mellom [Fyll inn leverandør] Leverandør og Statens

Detaljer

Kristiansund kommune Byingeniøren KONKURRANSEGRUNNLAG

Kristiansund kommune Byingeniøren KONKURRANSEGRUNNLAG Kristiansund kommune Byingeniøren KONKURRANSEGRUNNLAG Fjellboring Folkeparken Saksnr. 2014/96487 Tilbudsfrist: 26/05/2014 kl.14:00 Kristiansund april 2014 1 Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE... 3 1.1 Oppdragsgiver...

Detaljer

Innbydelse til. anbudskonkurranse. for kjøp av. Glassfelter til Dal skole, i Eidsvoll kommune

Innbydelse til. anbudskonkurranse. for kjøp av. Glassfelter til Dal skole, i Eidsvoll kommune Innbydelse til anbudskonkurranse for kjøp av Glassfelter til Dal skole, i Eidsvoll kommune Innholdsfortegnelse: INNBYDELSE...3 1. OPPDRAGSGIVERS REPRESENTANT...3 2. LEVERANSENS OMFANG...3 3. LEVERINGSTIDSPUNKT...3

Detaljer

Grunnforsterkning i Verlebukta

Grunnforsterkning i Verlebukta Moss Havn KF Grunnforsterkning i Verlebukta Vertikaldrenering Del I - Konkurransebeskrivelse 2016-01-29 Oppdragsnr.: 5125291 00 29.01.2016 Konkurransebeskrivelse BF SS Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 1 INNLEDNING Forsvarsbygg inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, å inngi tilbud i en: åpen anbudskonkurranse uten forhandlingsadgang

Detaljer

Alstahaug kommune. Konkurransegrunnlag Tilbud på innleie av maskiner/utstyr og Mannskap. for levering til Alstahaug kommune. Saksnummer:14/1207

Alstahaug kommune. Konkurransegrunnlag Tilbud på innleie av maskiner/utstyr og Mannskap. for levering til Alstahaug kommune. Saksnummer:14/1207 Alstahaug kommune Konkurransegrunnlag Tilbud på innleie av maskiner/utstyr og Mannskap. for levering til Alstahaug kommune Saksnummer:14/1207 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... 3 1.1 Om Oppdragsgiver...

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Delområdemodell Fergefri E39

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Delområdemodell Fergefri E39 Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Delområdemodell Fergefri E39 Dokumentets dato: 06.10.11 Saksnummer: 2011154410 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 A.1. Tilbudsinnbydelse...

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR KJØP AV FINANSIELL RÅDGIVNING INNEN ENERGISEKTOREN

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR KJØP AV FINANSIELL RÅDGIVNING INNEN ENERGISEKTOREN KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR KJØP AV FINANSIELL RÅDGIVNING INNEN ENERGISEKTOREN 1 1 INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver/ Oppdraget Byrådsavdelingen for finans- og utvikling, heretter

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Innleie av kontorrigg for Statens vegvesen prosjekt E 39 Eiganestunnelen og Rv 13 Ryfast

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Innleie av kontorrigg for Statens vegvesen prosjekt E 39 Eiganestunnelen og Rv 13 Ryfast Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Innleie av kontorrigg for Statens vegvesen prosjekt E 39 Eiganestunnelen og Rv 13 Ryfast Dokumentets dato: 15.06.2012 Saksnummer: 2012038690 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

FORSVARET. Forsvarets logistikkorganisasjon Driftsanskaffelsesavdelingen Innkjøpskontor Felles og Støtte. Tilbudsforespørsel på Føreropplæring

FORSVARET. Forsvarets logistikkorganisasjon Driftsanskaffelsesavdelingen Innkjøpskontor Felles og Støtte. Tilbudsforespørsel på Føreropplæring FORESPØRSEL: 2014027296 Side 1 av 10 FORSVARET Forsvarets logistikkorganisasjon Driftsanskaffelsesavdelingen Innkjøpskontor Felles og Støtte Tilbudsforespørsel på Føreropplæring Forespørsel 2014027296

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Tomt for bemannet bolig for mennesker med rusproblemer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Tomt for bemannet bolig for mennesker med rusproblemer Tomt for bemannet bolig for mennesker med rusproblemer GRIMSTAD KOMMUNE SIDE 2 AV 10 Innholdsfortegnelse 1 GENERELL INFORMASJON... 3 1.1 KUNNGJØRING... 3 1.2 OPPDRAGSGIVER... 3 1.3 KONTAKTPUNKT HOS OPPDRAGSGIVER

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG. Utblokking av vannledninger i Oberst Rodes vei. Konkurranse 104/2014

KONKURRANSE- GRUNNLAG. Utblokking av vannledninger i Oberst Rodes vei. Konkurranse 104/2014 KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV Utblokking av vannledninger i Oberst Rodes vei Konkurranse 104/2014 Oslo kommune Vann- og avløpsetaten August 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET...3

Detaljer

Saksnummer: 200700056. For oppdragsgiver

Saksnummer: 200700056. For oppdragsgiver Saksnummer: 200700056 For oppdragsgiver Bodø, 25. april 2007 Jonny Jensen Prosjektleder Innkjøp Trond Solem Nordlandssykehuset HF 2 1 OPPDRAGET...4 1.1 OPPDRAGSGIVER...4 1.2 ANSKAFFELSENS BAKGRUNN, FORMÅL

Detaljer

Kjøp av medieovervåkingstjenester

Kjøp av medieovervåkingstjenester Til tilbydere Deres referanse Deres dato Vår referanse Vår dato 07/3760 13.12.2007 Kjøp av medieovervåkingstjenester Konkurransegrunnlag Åpen anbudskonkurranse (FOA Del III) Sak 07/3760 Postadresse Postboks

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Åpen anbudskonkurranse for kjøp av verksted, oljeskift, smørings tjenester. Copyright tilhører Innkjøpsservice Advokatfirma AS

Konkurransegrunnlag. Åpen anbudskonkurranse for kjøp av verksted, oljeskift, smørings tjenester. Copyright tilhører Innkjøpsservice Advokatfirma AS Konkurransegrunnlag Åpen anbudskonkurranse for kjøp av verksted, oljeskift, smørings tjenester 1.Innledning generell informasjon 4 1.1. Kort om anskaffelsen og konkurranseform... 4 1.2. Administrasjon

Detaljer

KARMØY KOMMUNE. FORESPØRSEL nr 14/1789. Kjøp av Microsoft Office-lisenser

KARMØY KOMMUNE. FORESPØRSEL nr 14/1789. Kjøp av Microsoft Office-lisenser KARMØY KOMMUNE FORESPØRSEL nr 14/1789 Kjøp av Microsoft Office-lisenser INNHOLDSFORTEGNELSE Pkt. Side 1. OM KONKURRANSEN---------------------------------------------------------- 3 1.1. INNLEDNING--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

SANDØY KOMMUNE HARØY SKULE

SANDØY KOMMUNE HARØY SKULE SANDØY KOMMUNE HARØY SKULE Konkurransegrunnlag Del I Anskaffelse av lekeplassutstyr til Harøy skule INNHOLD Del I Betingelser for konkurransen... 3 1 Informasjon om anskaffelsen... 3 1.1 Presentasjon av

Detaljer

KONNERUD SKOLE KONKURRANSEGRUNNLAG KONNERUD SKOLE - UTELEKER. Tilbudsfrist: 11.06.2015 klokken 14.00

KONNERUD SKOLE KONKURRANSEGRUNNLAG KONNERUD SKOLE - UTELEKER. Tilbudsfrist: 11.06.2015 klokken 14.00 KONNERUD SKOLE KONKURRANSEGRUNNLAG KONNERUD SKOLE - UTELEKER Tilbudsfrist: 11.06.2015 klokken 14.00 Innhold 1 Generell informasjon... 4 1.1 Oppdragsgiver... 4 1.2 Informasjon om regelverket... 4 1.3 Offentlig

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del III (for anskaffelser med verdi over EØS-terskelverdi)

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del III (for anskaffelser med verdi over EØS-terskelverdi) KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del III (for anskaffelser med verdi over EØS-terskelverdi) Rammeavtale Betongmateriell Tønsberg, Nøtterøy og Tjøme kommuner 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I RÅDGIVNINGSTJENETSE FAST PRIS INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I RÅDGIVNINGSTJENETSE FAST PRIS INNBYDELSE TIL KONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I RÅDGIVNINGSTJENETSE FAST PRIS INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 1 INNLEDNING Vadsø Kommune inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, å inngi tilbud i en: åpen anbudskonkurranse

Detaljer

AVTALE OM LEVERING AV Arkeologiske undersøkelser Forprosjekt. mellom XXXX. Statens vegvesen Vegdirektoratet

AVTALE OM LEVERING AV Arkeologiske undersøkelser Forprosjekt. mellom XXXX. Statens vegvesen Vegdirektoratet Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester AVTALE OM LEVERING AV Arkeologiske undersøkelser Forprosjekt mellom XXXX ( Tilbyder ) og Statens vegvesen Vegdirektoratet ( Oppdragsgiver

Detaljer

Konkurransegrunnlag for kjøp av VIKARTJENESTER

Konkurransegrunnlag for kjøp av VIKARTJENESTER Konkurransegrunnlag for kjøp av VIKARTJENESTER Åpen anbudskonkurranse under EØS-terskelverdi og anskaffelser av uprioriterte tjenester (FOA del I og II) Tilbudsinnbydelse Innholdsfortegnelse 1 Innledning...

Detaljer

Arkiv: Q03 Vår referanse (bes oppgitt ved svar) 09.10.2013 13/610-1/2637/13 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Geir K.

Arkiv: Q03 Vår referanse (bes oppgitt ved svar) 09.10.2013 13/610-1/2637/13 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Geir K. Arkiv: Q03 Vår dato Vår referanse (bes oppgitt ved svar) 09.10.2013 13/610-1/2637/13 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Geir K. Hansen GAMVIK KOMMUNE TILBUDSGRUNNLAG BRØYTING I GAMVIK Innleie

Detaljer

RAMMEAVTALE VIKARTJENESTER LEGEVAKTSLEGER

RAMMEAVTALE VIKARTJENESTER LEGEVAKTSLEGER RAMMEAVTALE VIKARTJENESTER LEGEVAKTSLEGER Varighet 2 med opsjon på1+1 år KONKURRANSEGRUNNLAG Frist for innlevering av tilbud 20.02.2014 kl. 12.00 Vedlegg: 1. Standarkontraktsvilkår kjøp av konsulenttjenester

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del C kontrakt for levering av tjenester AVTALE OM LEVERING AV. mellom. [Fyll inn leverandør] Statens vegvesen Region sør

Konkurransegrunnlag Del C kontrakt for levering av tjenester AVTALE OM LEVERING AV. mellom. [Fyll inn leverandør] Statens vegvesen Region sør Konkurransegrunnlag Del C kontrakt for levering av tjenester AVTALE OM LEVERING AV Ingeniørgeologiske tjenester Fv 469 Hidra landfast mellom [Fyll inn leverandør] Leverandør og Statens vegvesen Region

Detaljer

Transport av mat på lørdager, søndager og helligdager

Transport av mat på lørdager, søndager og helligdager Tilbudsforespørsel: Transport av mat på lørdager, søndager og helligdager INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 ANSKAFFELSENS FORMÅL 2.0 OMFANG OG KONTRAKTSVERDI 3.0 GENERELT OM KONKURRANSEN 3.1 Krav til tilbudet 3.2

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL I

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL I SVENE IL Prosjekt: Strekning: GS-VEG SVENE - LAMPELAND MOEN - LAMPELAND KONKURRANSEGRUNNLAG DEL I 25. februar 2015 Rev. 3. mars 2015 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. GENERELT 3 1.1 Invitasjon 3 1.2 Bakgrunn

Detaljer

Konkurransegrunnlag Språkvask av dokumenter i Riksrevisjonen

Konkurransegrunnlag Språkvask av dokumenter i Riksrevisjonen Konkurransegrunnlag Språkvask av dokumenter i Riksrevisjonen Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE

Detaljer

OSL A121280 SAS Lounge innland. Tilbudsinnbydelse. Minikonkurranse bygningsmessige arbeider. B01 27.09.13 For tilbud GMRBN GMRBN GMAMA

OSL A121280 SAS Lounge innland. Tilbudsinnbydelse. Minikonkurranse bygningsmessige arbeider. B01 27.09.13 For tilbud GMRBN GMRBN GMAMA Prosjekttittel: OSL A121280 SAS Lounge innland Tittel: Tilbudsinnbydelse Minikonkurranse bygningsmessige arbeider B01 27.09.13 For tilbud GMRBN GMRBN GMAMA Revisjon Dato Tekst Laget Kontrollert Godkjent

Detaljer

Prosedyrebeskrivelse Mediebyråtjenester. Versjon 01

Prosedyrebeskrivelse Mediebyråtjenester. Versjon 01 Mediebyråtjenester Versjon 01 1 INNLEDNING... 3 1.1 Invitasjon... 3 1.2 Definisjoner av begrepene i konkurransegrunnlaget... 3 1.3 Oppdragets omfang... 3 1.4 Lovanvendelse... 3 1.5 Kontraktens varighet...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Fyll inn anskaffelsens navn Ref: 10/fyll inn arkivnummer. Tilbudsfrist: fyll inn dd.mm.åååå klokken 12.00 FOR

KONKURRANSEGRUNNLAG. Fyll inn anskaffelsens navn Ref: 10/fyll inn arkivnummer. Tilbudsfrist: fyll inn dd.mm.åååå klokken 12.00 FOR KONKURRANSEGRUNNLAG FOR Fyll inn anskaffelsens navn Ref: 10/fyll inn arkivnummer Som del av konkurransegrunnlaget inngår følgende: Vedlegg 1: Tilbudsskjema Vedlegg 2: Standard avtalevilkår for Drammen

Detaljer

Kompetanseforum Vest-Finnmark

Kompetanseforum Vest-Finnmark Kompetanseforum Vest-Finnmark innbyr til tilbudskonkurranse vedrørende anskaffelse av: Lederutdanning Undervisningstjenester til eget personale, Kompetanseforum Vest-Finnmark Innhold: 1. OPPDRAGSGIVER...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I NS 8405 INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I NS 8405 INNBYDELSE TIL KONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I NS 8405 INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 1 INNLEDNING Forsvarsbygg inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, å inngi tilbud i en: åpen anbudskonkurranse uten forhandlingsadgang

Detaljer

RAMMEAVTALE FOR VIKARTJENESTER

RAMMEAVTALE FOR VIKARTJENESTER TILBUDSMAPPE Tilbudsbrev (dette dokumentet med vedlegg) til Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) for RAMMEAVTALE FOR VIKARTJENESTER Firmanavn: Org.nummer: Postadresse: Besøksadresse: Telefonnummer:

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Leie av ett fly til fotografering av havert i september - oktober Tokt nr: fly

Konkurransegrunnlag. Leie av ett fly til fotografering av havert i september - oktober Tokt nr: fly Konkurransegrunnlag Leie av ett fly til fotografering av havert i september - oktober 2007 Tokt nr: 2007 805 fly Tilbudsfrist 10. august 2007 kl. 1430 Åpen anbudskonkurranse 1 Orientering om oppdragsgiver:

Detaljer

Konkurransegrunnlag Rammeavtale om transkripsjon av intervjuer

Konkurransegrunnlag Rammeavtale om transkripsjon av intervjuer Konkurransegrunnlag Rammeavtale om transkripsjon av intervjuer Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE

Detaljer

Helsehuset IØMK - Legevakt

Helsehuset IØMK - Legevakt Askim Rådhus AS Helsehuset IØMK - Legevakt Konkurransegrunnlag, BOK 0 DEL I, Tilbudsinnbydelse Innholdsfortegnelse S 1 Generelt...3 1.1 Innbydelse...3 1.2 Konkurranseform...3 1.3 Konkurransegrunnlaget...3

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV ENTREPRISER: Akerselva nedre del 5 med flere Rehabilitering av avløpsledninger Anskaffelse 2/2014 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Oslo kommune v/

Detaljer

TILBUDSFORESPØRSEL I TØNSBERG KOMMUNE.

TILBUDSFORESPØRSEL I TØNSBERG KOMMUNE. TILBUDSFORESPØRSEL ANSKAFFELSE ( LEASING ) AV 5 TJENESTEBILER TIL VIRKSOMHET BARN OG UNGE I TØNSBERG KOMMUNE. ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE Kunngjort på DOFFIN 08.05.2013 hamh Side 1 av 6 1. INNLEDNING 1.1 Kommunens

Detaljer

Fylkesmannen i Nordland Konkurransegrunnlag på rammeavtale for kjøp av kontorrekvisita og kopipapir

Fylkesmannen i Nordland Konkurransegrunnlag på rammeavtale for kjøp av kontorrekvisita og kopipapir Fylkesmannen i Nordland Konkurransegrunnlag på rammeavtale for kjøp av kontorrekvisita og kopipapir (Anbudskonkurranse - FOA del I og II) Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Om oppdragsgiver... 3

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG LEIE AV SNURREVADFARTØY FOR FORSØKSFISKE ETTER TORSK, HYSE OG SEI I FORBINDELSE MED OVERVÅKING AV FISKEFELT I 2013

KONKURRANSEGRUNNLAG LEIE AV SNURREVADFARTØY FOR FORSØKSFISKE ETTER TORSK, HYSE OG SEI I FORBINDELSE MED OVERVÅKING AV FISKEFELT I 2013 KONKURRANSEGRUNNLAG LEIE AV SNURREVADFARTØY FOR FORSØKSFISKE ETTER TORSK, HYSE OG SEI I FORBINDELSE MED OVERVÅKING AV FISKEFELT I 2013 Tilbud merkes Tilbud snurrevadfartøy OVT og sendes til Fiskeridirektoratet

Detaljer

Forespørsel om deltakelse

Forespørsel om deltakelse Forespørsel om deltakelse Begrenset anbudskonkurranse for kjøp av elektronisk spørreskjemaverktøy for Politidirektoratet Søknadsfrist: 4. juni 2009 Innholdsfortegnelse 1 Innbydelse til å delta i anbudskonkurranse...

Detaljer

Anbudsgrunnlag Taksering av energinett

Anbudsgrunnlag Taksering av energinett (Kommunevåpen) Anbudsgrunnlag Taksering av energinett Oppdragsgiver:. Side 1 av 16 Innholdsfortegnelse I Konkurransegrunnlag... 4 1. Oppdraget... 4 1.1. Oppdragsgiver... 4 1.2. Anskaffelsens formål...

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Mottaker Advokat Richard Koester Postboks 442 Nesttun 5853 BERGEN Deres ref.:richard Koester Vår ref.: 2015/0067-8 Saksbehandler: Elin Økland Dato: 09.09.2015 Avvisning

Detaljer

Prosjekt Ramstad barnehage

Prosjekt Ramstad barnehage Konkurransegrunnlagets del 1 Tilbudsinnbydelse og konkurranseregler Prosjekt Ramstad barnehage Anskaffelse av Sanitær- og varmeinstallasjon NS8406 Innholdsfortegnelse 1 Innledning generelt... 4 1.1 Oppdragsgiver...

Detaljer

Åpen anbudskonkurranse. Hægebostad kommune brøyting/snørydding/strøing. Kvalifiseringsgrunnlag og konkurransegrunnlag HÆGEBOSTAD KOMMUNE

Åpen anbudskonkurranse. Hægebostad kommune brøyting/snørydding/strøing. Kvalifiseringsgrunnlag og konkurransegrunnlag HÆGEBOSTAD KOMMUNE HÆGEBOSTAD KOMMUNE Enhet for plan og drift Åpen anbudskonkurranse Hægebostad kommune brøyting/snørydding/strøing Kvalifiseringsgrunnlag og konkurransegrunnlag Tilbudsfrist: 15.09.2014 kl 13:00 Hægebostad

Detaljer