Del!II:!Produktdokumentasjon!!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Del!II:!Produktdokumentasjon!!"

Transkript

1 1 DelII:Produktdokumentasjon

2 2 1.Forord Idennedelenavsluttrapportenbeskrivessluttproduktetogdetekniske aspekterveddet.detvisestilnoetekniskfagterminologisomikkenødvendigvis forklaresnærmereidennerapporten.seforøvrigbrukerveiledningog kravspesifikasjonforutfyllendedokumentasjon. DelII:Produktdokumentasjon

3 3 2.Innholdsfortegnelse 1.Forord Innholdsfortegnelse Produktbeskrivelse Formåletmedproduktet Beskrivelseavstruktur Strukturogfunksjonalitet Innloggingsomadministratorogfunksjonalitet Innloggingsomregistrertkundeogfunksjonalitet Designogbrukervennlighet SidekartogtabellforSkiltetDitt Sidekart Tabell Kommentarogforklaringtilsidekartogtabell Programspråk HTML PHP CSS Javascript MySQLogDatabasen Brukerpresentasjon Helsepersonell,offentligetjenestemennogadvokater Butikkpersonell,firmaer VeienvidereDutfordringeroguløsteoppgaver DelII:Produktdokumentasjon

4 4 3.Produktbeskrivelse Idettekapitteletgirvienbeskrivelseavsluttproduktet,detsformålog brukertyper,struktur,designogforholdtilbrukervennlighet. 3.1Formåletmedproduktet Formåletmedproduktetvårterålageennettløsningforoppdragsgiver tilsalgavnavneskilt,stemplerogkonvoluttersomerenkelåtaibrukforkunder såvelsomadministrator,oggjørdetattraktivtåhandle.produktenesomselges henvendersegsærligtilhelsepersonellogadvokater,menogsåandre,som butikkmedarbeidere,ogsmåogmellomstorebedrifter.oppdragsgivereierog drifterflereulikesalgsforetakhvoravskiltetditt.noertenktsomettav foretakene.påsiktserhanforsegenmuligsammenslåingavdisseunderet paraply Xnettstedellerportal. 3.2Beskrivelseavstruktur Herredegjørviforstrukturenpånettsideneogfunksjonalitetentil produktetvårtoppimotkravspesifikasjonen Strukturogfunksjonalitet. Nettsidenebenyttersegavhtml5ihenholdtilrammekrav2i KravspesifikasjonenogerhovedsakligtreXdelteavutforming.Vitokogså utgangspunktiethtmlxtemplatforforsidenvår.denneendretvisidentil Nyheter forågiplasstildennåværende,somermerproduktorientert(sefigur 1). DelII:Produktdokumentasjon

5 5 Figur1DTilvenstreerforsidenslikdenserutnå,ogtilhøyreertemplatensomførstvartenktsom forside,mensomsidenbleenundersidekaltnyheter Ettersomdetførstogfremstersalgnettløsningenskaldreiesegomfaltdet naturligåpromotereproduktenepåforsidenfremforoppdateringeribloggx form. Vibrukerincludei header og footer slikatvisikrerenhelhetligfargebrukog sideutforming,slikdetspesifiseresvidereikravspesifikasjonenunderestetiske krav.header.phpigjeninkludererogsånavigasjonsmenyengjennom navigation.php(sefigur2). Figur2DUtsnittavprogramkodentilheader.php,medlenkertilcssDstyling,javascriptDfilerog inkluderingavnavigation.php NavigasjonsmenyenharnedtrekksmenymedunderkategorierunderProdukter ogomoss(sefigur3og4). DelII:Produktdokumentasjon

6 6 Figur3DNedtrekksmenyogsøkevindu,medLogginnDlenke Figur4DNedtrekksmenysomviserunderkategorierunderOmOss Tilnavigasjonsmenyenvalgteviåbyggepåetannettemplatogplassertederfor kodenietegetphpxdokumentmedegetcssxstilark. IheaderliggerensøkefunksjonogeninnloggingsXlenkesomendrestilenlenke tilentenadminpanelellerminsidealtettersommanerloggetinnsom henholdsvisadministratorellerkundebruker(sefigur3og5).dersom kundebrukerenharhandletvilogsåenlenketilhandlekurvenvisesher(sefigur 5). Figur5DutsnittavnettsidensomvisersøkevinduetmedlenketilHandlekurvogMinside(loggetinn somkundebruker) Produktsidenviserdetremestsolgteprodukteneførstogderetterlisterdenalle produkteneregistrertidatabasen,medbilderogpris,samtkortbeskrivelse.her kanmanklikkesegvideretilenmerdetaljertoversiktoverproduktetmedmer informasjon,somprisoglagerstatus.navnskiltversjonenharen demonstrasjonsfunksjonhvorkundenskalfåforhåndsvistskiltetmedønsket tekstiflereulikeformer,sombl.a.ovaleellerrektangulæreskiltmedavrundede DelII:Produktdokumentasjon

7 7 kanter,ogalleprodukteneharentekstbokshvormanskalkunneskriveinn ønskettekstpåproduktet(sefigur6). Figur6Dutsnittavnettsidenmedinformasjonomproduktet,pris,lagerstatus,mulighetforåvelge antall,leggetilihandlekurvogskriveinnteksttilforhåndsvisning Vedåtrykkepå Leggtilhandlekurv sendesmanvideretilhandlekurvenhvor manfårenoversiktoverdetmanharhandlet.herkanmanentenvelgeågå videretilbetaling,entenviapaypalellerfåtilsendtfaktura,ellermankanvende tilbaketilproduktsiden.mankanogsåfjerneenkeltprodukterfrakurveneller tømmedenhelt(sefigur7). Figur7Dutsnittavnettsidensomviserhandlekurvenmeddensulikefunksjoner Dersombrukerenharskrevetinntekstitekstboksenpåsidenfordetaljert informasjonomproduktet,vildennevisesitekstxboksenher(sefigur8). DelII:Produktdokumentasjon

8 8 Figur8Dutsnittavnettsidensomviserdenangittetekstentilkunden Innloggingsomadministratorogfunksjonalitet Nårmanharloggetseginnsomadministratorfårmantilgangtiladminpanelet medvalgmulighetersomåleggetil,søkeoppog/ellerendreprodukter,leggetil kategorier,slettebrukeresamtskriveogendre/sletteartikler.påsiktskal administratorogsåfåtilgangtilåsestatuspåtransaksjoner(sefigur9). Figur9DUtsnittavnettsidensomviseraminpaneletmeddiversevalgmuligheter Velgeradministratoråskriveenartikkel,kommervedkommendetiletsidehvor detskalfyllesinndenønskedetekstenoghvormanogsåkanlasteoppetbilde foråillustrereinnholdetiartikkelen(sefigur10). Figur10DUtsnittavnettsidenmedtabellforåskriveartikkel Påalleundersideravadminpanelerdetmuligåavbryteogdermedkomme tilbaketilpanelet.dessutenkanadministratorbrukedeandrenettsideneoghele DelII:Produktdokumentasjon

9 9 tidenkommetilbaketiladminpanelgjennomlenkenvedsøkevinduetsomer aktivsålengebrukerenerloggetinn(sefigur5hvorminsideerangitt,altså innloggetsomkunde) Innloggingsomregistrertkundeogfunksjonalitet ErmanloggetinnsomkundefårmantilgangtilMinsidemedkundepaneletsom angirulikevalgmulighetermyntetpåkundenstenktebehov(sefigur11). Figur11DUtsnittavnettsidensomviserkundepaneletmeddeulikevalgmuligheterangitther Kundenkanoppdaterepassordetogendre/oppdaterekontoinformasjonsom brukernavnogadresse(sefigur12)ogfåenoversiktoverbestillinger. Figur12DUtsnittavnettsidesomvisertabellforendringelleroppdateringavkontoinformasjonen Kundenkanilikhetmedadministratorennårsomhelststoppeoperasjonenved åvelgeavbrytogkommetilbaketilkundepanelet.kundenharogsåheletiden tilgangtildeandrenettsideneogkanvendetilbaketilkundepaneletgjennomå velgeminsidexlenkenoversøkefunksjonen,somvistifigur5. DelII:Produktdokumentasjon

10 10 3.3Designogbrukervennlighet Forsidenerutformetslikatbrukerenpresenteresforproduktkategorienehelt fraførstestund(sefigur13). Figur13DForsidenpåproduktetvårt Herfinnermanlogoentilnettbutikkenøverstidetvenstrehjørnetetterfulgtav tittelensomoverskriftpånivå1ogundertittelpånivå2ogsåen navigeringsmenysomogsåeren nedtrekksmeny(somnevntunderpunkt3.2.1ogvistifigur3og4). ForsidenogproduktoversiktenvaliderersomHTML5dokumenterogtilWCAG nivåaa,ihenholdtilkravspesifikasjonen(sefigur14). Figur14DUtsnittavvalideringsbekreftelsesomHTML5ogWCAGnivåAAfrahenholdsvisW3Cog AChecker AlleproduktX,artikkelXogpresentasjonsfotoerstockfotosomviharvalgtutog lagttil,ogskalpåsiktendrestiloriginalebilderavdeproduktersomtilbys. Ettersombutikkenikkeer oppeoggår ennå,valgteviåikkeavventedisse bildenefraoppdragsgiver,menhellerleggeuterstatninger.tekstbeskrivelsene DelII:Produktdokumentasjon

11 11 avprodukteneerogsåvåreegneogkunmentsomenpekepinnpåutforming, font,størrelse,fargeosv. IutviklingenavnettsidenslogobruktevietonlineverktøysomJonathanSnook harutvikletforåbestemmeomfargevalgpåforgrunnmotbakgrunner kompatiblemedwcagsineulikeklassifiseringer(a,aaogaaa).vivalgteå fokuserepåatteksteniselvelogoenskullekontrastertemotbakgrunnentilnivå AA,selvombakgrunneneikkekontrastertenokmothverandretilåfylledette kriteriet.tekstenvilleuansettkommefremogdetvardetviktigste. IvalideringenoppmotWCAGiverktøyetACheckerdukketdetoppenadvarsel (sefigur15). Figur15DutsnittavadvarselsidentilACheckersinvurderingavindex.phptilnettløsningenvår.Her gårdetfremataltdsetningenkanbliunødiglang. Foråkontrolleredenvisuelleutformingenvalgteviiutgangspunkteten billedløsningforåviselogoenogtittelenpåsiden.såbleviadvartmotatdenne løsningenkunnekommettilåkreveenunødiglangbeskrivelseialtxsetningen underimgxtagenforåbeskrivebildetsinnhold.vivalgtederforåendretilen merbrukervennligvarianthvortittelskrivesirentekstsom<h1>ogundertittel som<h2>.logoenmånødvendigvisværeetbilde,mendenkreverikkelikemye informasjonialtxsetningen. ItrådmedWCAGsineretningslinjerharvivalgtenfontutenserifer,såkaltsansX serif(elleruten føtter ).Detteforågjøreleseopplevelsenpåskjermlettereog merbehagelig,samtidigsomviogsådermedtarhensyntildyslektikere.videre harvivalgtåfølgewcagsin Quickreferencelist : DelII:Produktdokumentasjon

12 12 *tekstalternativerforbilder *ingenvideoxelleraudioelementer *bakgrunnenerjevntoverhvitogskriftenmørksomgirgodkontrast *skrifttypeerverdanasansxserifsomunderletterleseropplevelsen *vedbrukav<h>xtagererdetlettereåmanøvrereseggjennomsidene barevedhjelpavtastaturet *nettsideneoppførersegsommankanforvente,utenskjultefunksjoner *gjennombrukenavhtml5ogcss3ervisåkompatiblemedny programvaresomvikanfåblittperdagsdato 3.4SidekartogtabellforSkiltetDitt Herpresenterervisidekartetogensidetabellovernettløsningenvårforåangi hvilkenivåerdeulikesideneogfunksjonenebefinnerseg Sidekart Idettesidekartetforproduktetvårtfokuserervipåhvorsidenelenker (Antall'klikk'='antall'innrykk)' HjemX> NavneskiltX> DetaljertproduktinfoX> Forhåndsvisning Handlekurv(selengernedisidekartetforinfoomkurven) StemplerX> DetaljertproduktinfoX> Handlekurv(selengerned) KonvolutterX> DetaljertproduktinfoX> Forhåndsvisning Handlekurv(selengerned) ProdukterX> NavneskiltX> Detaljertproduktinfo DelII:Produktdokumentasjon

13 13 Forhåndsvisning Handlekurv(selengerned) StemplerX> Detaljertproduktinfo Forhåndsvisning Handlekurv(selengerned) KonvolutterX> Detaljertproduktinfo Forhåndsvisning Handlekurv(selengerned) NyheterX> Artikler(lesmer) OmOssX> Kontaktinfo(kontaktinformasjon) KontaktskjemaX> Feilmelding/Sendingsbekreftelse RegistrerdegX> Feilmelding/Registreringsbekreftelse HandlekurvX> Feilmeldingdersomikkeinnlogget PaypalX> GjennomførbetalingX> <XBekreftetmottattbestilling BekreftbestillingX> <XFakurakvittering Logginn(senedenfor) Registrerdeg(seovenfor) LogginnX> *KundepanelX> Oppdaterepassord Oppdaterekundeinformasjon Sebestillinger DelII:Produktdokumentasjon

14 14 <X Loggut *AdminpanelX> Leggtiletnyttprodukt Leggtilennykategori SøkoppogendreproduktX> Endreprodukt Slettbruker(søkpåbruker)X> Slettbruker Skrivartikkel Endre/slettartikkel Sebestillinger/Endrestatus <X Loggut ' Tegnforklaring:' 5> 'betyr'at'siden'lenker'til'følgende'sider'angitt'med'ett'innrykk'forbi'lenkesiden.'' <5 'betyr'at'siden'lenker'tilbake'til'siden'ett'innrykk'mindre'enn'siden'symbolet'står'ved.' 3.4.2Tabell Nivå1 Nivå2 Nivå3 Nivå4 Nivå5 Hjem Navneskilt Detaljert Forhåndsvisning produktinfo Handlekurv Stempler Detaljert Handlekurv produktinfo Konvolutter Detaljert Forhåndsvisning produktinfo Handlekurv Produkter Navneskilt Detaljertinfo Forhåndsvisning Handlekurv Stempler Detaljertinfo Handlekurv Konvolutter Detaljertinfo Forhåndsvisning Handlekurv Nyheter Artikler DelII:Produktdokumentasjon

15 15 OmOss Kontaktinfo Kontaktskjema Feil/Bekreft Registrer Feilmelding/ deg RegistreringsX bekreftelse Handlekurv Paypal Gj.førbetaling Bekreftelse Bekreftbest. Kvittering Logginn Adminpanel *seegentabell Kundepanel *seegentabell *EgentabellforAdminpaneletsogKundepaneletsfunksjoner: Niva3 Nivå4 Nivå5 Adminpanel Leggtiletnyttprodukt Leggtilennykategori Søkoppogendre Endreprodukt produkt Slettbruker(søkbruker) Slettbruker Skrivartikkel Endre/Slettartikkel Sebestillinger/Endre status Loggut Kundepanel Oppdaterepassord Oppdaterekundeinfo Sebestillinger Loggut 3.4.3Kommentarogforklaringtilsidekartogtabell Nettstedetharensåkalttrestrukturhvorsåmyesommuliglenkesdirektefra forsiden.viønsketsålangtsommuligågjøretilnærmetallinformasjon tilgjengeliginnenfortrexklikksregelenogføleratviergodtimålmeddet. DelII:Produktdokumentasjon

16 16 Enkeltefunksjonerkreverflereenn3klikk,mendaregnerviatbrukerenhar forpliktetsegsåpasstilinformasjonsjaktenatdetteerinnenforhvasomkan aksepteresmedtankepåkomplisitetenavoperasjonensombrukerønskerå gjennomføre. IsidekartetpresenteresførsteklikkyttersttilvenstresomHjem,ellerforsiden. SammemeningharkolonnenforNivå1itabellen.Førsteinnrykk(nivå2i tabellen)erallesidersomlenkesherfra,ogangissomandreklikk.andre innrykkrepresenterersidersomdetlenkestilfradisseigjenosv.noenav sideneeravnødvendighetskjultforførstegangsbesøkende,nærmerebestemt KundepanelogAdminpanel(merketmedasteriskisidekartet).Dissesidene kreverinnlogging.likeledesvilhandlekurvværeskjultdersomdenertom.det vilhellerikkeværemuligågåvideretilfakturaløsningendersomkundenikke harregistrertsegog/ellererinnlogget. Itabellenersidenesomhørerdirekteunderenannensideplassertdirektetil høyreinnenformodersidenscelleramme. 4.Programspråk Idettekapitteletpresenteresverktøyenevitokibrukforålagenettstedet ogprogramspråkenesomvivalgte.itilleggvilhvertvalgbegrunnes. 4.1HTML Skiltetditterennettbutikkogdermedheltavhengigavatinnholdgjøres tilgjengeligeforflestmuligenettleserepåenraskogsikkermåtenåogi fremtiden.html5blederforvalgttilåfylledefunksjonenesomikkeeravhengig avandrekilder. 4.2PHP VivalgteåbrukedetdynamiskekodespråketPHPforhovedtyngdenav funksjonenerelaterttilproduktetvårt,såsomskjemautfylling,innx/utlogging, handlekurv,fakturering,skriveartikler,oppdatereogleggetilprodukter,endre DelII:Produktdokumentasjon

17 17 brukerinformasjonogtilenkeltedesignvalgsominkluderingavheaderog footer.dettesisteforenkeltåkunneendrehovedoppsettetogdetvisuelle rammeverketfornettsidene. 4.3CSS Cascadingstylesheetsblebrukttilådefinerestilenpånettsiden,organisere innholdetogsørgeforatsideneoverholderwcagsittaaxnivå.deterbruktett cssxdokumentforhelenettstedet,medtotilleggsdokumentnårdetgjelder faktureringsdelen. 4.4.Javascript JavascriptetiproduktetvårtfølgerihovedsakmedhtmlXtemplatentil Nyheter ogdrifterbl.a.kalenderfunksjonenpåartiklenesomadministratorkanskrive. 4.5MySQLogDatabasen VivalgteåbrukeMySQLsomprogrammeringsspråkoppmotdatabasen ettersomdetermegetutbredtoglettåbruke,deteretopensourcespråkog gratis,ogspråketholderenhøyytelseiforholdtilkravtilmaskinvare.dermed fikkviimplementertdenfunksjonalitetenoppdragsgiverkrevdepåensikker måte, oglagretdataenesamlet.medmysqlerdetlettlagredataidatabasenoglettå hentedataut.viharhattfokuspåataltinnholdetisidenkanendresav administratorogderforerdetnaturligatdataenelagrespåett"sentralt"sted medeteffektivtoghøyxytelsesprogramspråk. 5.Brukerpresentasjon Idettekapitteletvilvipresentereenoversiktoverbrukergruppene,deresbehov oghvilkeløsningerviharkommetoppmed.kunderskalregistreresegoglogge innforhandleogkanvelgemellomtilsendtfakturaogonlinebetalingstjeneste (PayPal)sombetalingsmåte. DelII:Produktdokumentasjon

18 18 5.1Helsepersonell,offentligetjenestemennogadvokater AlleSkiltetDitt.nosineproduktereraktuellefordisseyrkesgruppene: *navneskilttilpersonellikontaktmedpublikum(somhelesesøstere, tannlegerogsykehuspersonale) *stemplerforbl.a.åvalidereresepter,bekreftekorrektkopiog/eller signeringavoffentligepapirer(somsalgskontrakter,gjeldsbrevog rettsdokumenter) *konvoluttermedf.eks.ethelseforetakselleradvokatfelleskapslogopå. Dennebrukertypentrengerdermedensikkermåteåhandledisseproduktenepå ogtilbydermåkunneforsikresegomatkjøperharretttilåhandleoffentlig beskyttetmateriale.deterviktigatikkeuvedkommendefårtilgangpåf.eks. stemplerfralegerellerlegesentresomkanbrukestilåforfalskebl.a.resepterog andresensitivedokumenter,somepikriser.butikkenkreverinnloggingforå handleogalleprodukterlagespåbestilling.detersåledesviktigat oppdragsgiverdobbeltsjekkerpersoninformasjonensomoppgisoppmot yrkesregisteretslikatsvindelikkeforekommer.vårtproduktharikkegjort foranstaltingerforåsikremotsliksvindelsomnevnther. 5.2Butikkpersonell,firmaer Dennebrukergruppentrengerikkeåvalideressomrettmessigekjøpere,men ikkedestomindreerdetviktigatdekanhandletrygtogeffektivtovernettet.vi harvalgtåvisemerverdiavgiftenogprisenførogetterdenneerlagttilfordidet erviktigmedenoversiktoverkostnadeneetterhvertsomdepåløper.i registreringenlagerkundenetpassordsomgjøresomtilenhashxstringslikat ingenkanhackedatabasenogfådirektetilgangtildennetypeninformasjon. DelII:Produktdokumentasjon

19 19 6.VeienvidereDutfordringeroguløsteoppgaver Nettsidenharflerefunksjonersomennåikkeerimplementertellersomikke fungereroptimalt: *Detbøråpnesforåetablerefirmakontoer. *Designetavlogooghvilkenfontvibruktebøretterprøvesav profesjonellvisuelldesigner. *Mulighetforåskjermemotsvindelforsøkvedkjøpavstempeltilfalske rettsarbeidereellerhelsepersonell.dettebørutformesisamarbeidmed oppdragsgiver,slikatbutikkenikkelideravunødigkrongletekjøpsxog registreringsrutiner. *Bedretilbakemeldingogassistansetilkundevedutfyllingavskjemaer. *Ferdigstilleforhåndsvisningsfunksjonenavskiltmedinnskrevettekst, somvistesegåværevanskeligereennførstantatt. *Ferdigstillefaktureringsfunksjonenslikatbl.a.epostblirsendt. *Utvidebrukenavtemplater,kanskjeombyggehelebutikkentilet alleredevelprøvdogutarbeidettemplat? DelII:Produktdokumentasjon

!!! Del!V:!Testdokumentasjon!

!!! Del!V:!Testdokumentasjon! 1 DelV:Testdokumentasjon 2 1.Forord Viktighetenavbrukertestingkanikkeoverdrives.Deterkungjennomeniterativ arbeidsmetodebeståendeavåprøve>og>feileatvikanklareåunngådestørste feileneogkanimplementereprosjektersåsmertefrittsommulig.

Detaljer

1 Del I: Presentasjon

1 Del I: Presentasjon 1 Del I: Presentasjon 2 Forord Denne sluttrapporten er skrevet av gruppe 12 som består av 4 studenter som studerer ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Vi studerer Anvendt datateknologi og denne rapporten

Detaljer

Del VII: Kravspesifikasjon

Del VII: Kravspesifikasjon 1 2 Forord Dette dokumentet inneholder retningslinjer for gruppen vår og beskrivelse av betingelsene for utviklingen av vårt prosjekt. Vår gruppe benyttet dette dokumentet som et styringsdokument for å

Detaljer

BACHELORPROSJEKT. Studieprogram: Anvendt datateknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo

BACHELORPROSJEKT. Studieprogram: Anvendt datateknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo PROSJEKT NR. 2015-12 Studieprogram: Anvendt datateknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo TILGJENGELIGHET Åpen Telefon: 22 45 32 00 Telefaks: 22 45

Detaljer

Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo våren 2011 CHARITY DOCTORS KRAVSPESIFIKASJON

Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo våren 2011 CHARITY DOCTORS KRAVSPESIFIKASJON CHARITY DOCTORS KRAVSPESIFIKASJON Hovedprosjekt i informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo våren 2011 Gruppe 13 Muleha Nhonzi Harlem Tambwe Mufoncol Ruban Amuthalingam Page 1 of 6 1 Innledning 1.1 Innledning

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON. Gruppe 2. Hovedprosjekt, Høgskolen i Oslo og Akershus. Våren 2014 KRAVSPESIFIKASJON 1

KRAVSPESIFIKASJON. Gruppe 2. Hovedprosjekt, Høgskolen i Oslo og Akershus. Våren 2014 KRAVSPESIFIKASJON 1 KRAVSPESIFIKASJON Gruppe 2 Hovedprosjekt, Høgskolen i Oslo og Akershus Våren 2014 KRAVSPESIFIKASJON 1 CONTENTS 1. Forord... 3 2. Presentasjon... 3 2.1 Gruppens medlemmer... 3 2.2 Oppdragsgiver... 3 2.3

Detaljer

Del IV: Prosessdokumentasjon

Del IV: Prosessdokumentasjon 1 2 Forord Dette dokumentet omhandler detaljert beskrivelse av vår arbeidsprosess gjennom hele perioden med prosjektet. Prosessdokumentasjonen er en viktig del av sluttrapporten, og er delt opp i følgende

Detaljer

Produktrapport Gruppe 9

Produktrapport Gruppe 9 Forord Dette dokumentet er ment for personer som skal vedlikeholde, endre eller utvikle systemet. Produktdokument innholder informasjoner om programmets funksjoner og hvordan de fungerer. Før bruk av dette

Detaljer

Produktdokumentasjon. Madison Møbler Administrasjonsside og Nettbutikk

Produktdokumentasjon. Madison Møbler Administrasjonsside og Nettbutikk Produktdokumentasjon Madison Møbler Administrasjonsside og Nettbutikk 1 1. Forord 1.1 Dokumentasjonen Dette er en teknisk dokumentasjon på produktet som er utviklet. Denne er tiltenkt personer med teknisk

Detaljer

Påmeldingssystemet FolkOrg

Påmeldingssystemet FolkOrg Brukermanual Påmeldingssystemet FolkOrg tevling.folkorg.no Sist oppdatert 13. april 2016 Innholdsfortegnelse Introduksjon til påmeldingssystemet til FolkOrg 3 Velg konkurranse og klasse 4 Melde på en ny

Detaljer

1. Forord 2. Leserveiledning

1. Forord 2. Leserveiledning KRAVSPESIFIKASJON 1 1. Forord Hensikten med kravspesifikasjonen er at den skal fungere som et styringsdokument under prosessen og definere rammer og betingelser rundt hovedprosjektet. Den er utviklet etter

Detaljer

Del VI: Brukerveiledning

Del VI: Brukerveiledning 1 2 Brukerveiledning Logg inn Både brukere og administrator bruker den samme siden for innlogging. I kundetabellen er det et aksessbit som avgjør om brukeren blir tilegnet adminstrator- rettigheter eller

Detaljer

Oblig 3 Webutvikling

Oblig 3 Webutvikling Oblig 3 Webutvikling Oppgave 1 Ta for deg en selvvalgt bedrift (gjerne lokal/mindre) og tenk deg at du hadde fått i oppgave å være en SEO-konsulent for disse i én uke. På denne uken skulle du gjennomført

Detaljer

2 Innholdsfortegnelse

2 Innholdsfortegnelse Kravspesifikasjon 1 Forord Kravspesifikasjonen er ment å sees i sammenheng med gruppas forventninger til sitt eget sluttprodukt. Den er altså like mye våre egne krav som krav stilt av arbeidsgiver. Vi

Detaljer

Hovedprosjekt 2014, Høgskolen i Oslo og Akershus

Hovedprosjekt 2014, Høgskolen i Oslo og Akershus Forprosjektrapport Gruppe 2 Hovedprosjekt 2014, Høgskolen i Oslo og Akershus 1 INNHOLD 2 Presentasjon... 2 2.1 Gruppen medlemmer... 2 2.2 Oppgave... 2 2.3 Oppdragsgiver... 2 2.4 Veileder... 2 3 Sammendrag...

Detaljer

HJEMMESIDER LITEN HJEMMESIDE. (3 STK. DESIGN UTKAST. FERDIG UTFØRT HJEMMESIDE. MAX 8 SIDER)

HJEMMESIDER LITEN HJEMMESIDE. (3 STK. DESIGN UTKAST. FERDIG UTFØRT HJEMMESIDE. MAX 8 SIDER) HJEMMESIDER HJEMMESIDE (LITEN) LITEN HJEMMESIDE. (3 STK. DESIGN UTKAST. FERDIG UTFØRT HJEMMESIDE. MAX 8 SIDER) KR: 5.000,- EKS MVA. HJEMMESIDE (MEDIUM) MEDIUM HJEMMESIDE (3. STK UTKAST. FERDIG UTFØRT HJEMMESIDE.

Detaljer

Entobutikk 2.PRODUKTRAPPORT VÅR 2011

Entobutikk 2.PRODUKTRAPPORT VÅR 2011 2.PRODUKTRAPPORT VÅR 2011 1 DELKAPITTEL 1 FORORD Denne produktrapporten inneholder detaljer om produktet vi har utviklet samt programmessig oppbygning, illustrasjoner, diagrammer over produktet, funksjoner

Detaljer

file:///c:/users/michaelp/sites/dkdm/dw6/dreamweaver6.html

file:///c:/users/michaelp/sites/dkdm/dw6/dreamweaver6.html 1 of 9 15.04.2015 14:15 Spry og behaviours Både Spry and Behaviours er basert på programmeringsspråket Javascript. Javascript kjører i nettleseren og ikke på webserver som PHP og Perl. På en lignende måte

Detaljer

Oblig 5 Webutvikling. Av Thomas Gitlevaag

Oblig 5 Webutvikling. Av Thomas Gitlevaag Oblig 5 Webutvikling Av Thomas Gitlevaag For oppgave 1 og 2 skal dere levere en funksjonell webside på deres hjemmeområde. Dere skal også levere alle phps-filene slik at man for en hver side kan slenge

Detaljer

Eksamen i Internetteknologi Fagkode: IVA1379

Eksamen i Internetteknologi Fagkode: IVA1379 Høgskolen i Narvik Side 1 av 5 Eksamen i Internetteknologi Fagkode: IVA1379 Tid: Mandag, 07.06.04, 9:00-12:00 Tillatte hjelpemidler: Alle trykte og skrevne hjelpemidler tillatt. Eksamen består av 4 oppgaver

Detaljer

Båtforening på nett. Produktrapport

Båtforening på nett. Produktrapport Båtforening på nett Hovedprosjekt våren 2009, Høgskolen i Oslo Prosjektgruppe 36 Vegard Skipnes, Rade Vuckovic & Frode Sørensen Produktrapport 1 Sammendrag Denne rapporten er en del av Hovedprosjektet

Detaljer

Forprosjektrapport. Medlemsdatabase for Amnesty International Juridisk Studentnettverk. Høgskolen i Oslo og Akershus

Forprosjektrapport. Medlemsdatabase for Amnesty International Juridisk Studentnettverk. Høgskolen i Oslo og Akershus 2012 Høgskolen i Oslo og Akershus Margit Cecilie Haugen s163289 Pernille Mohn s163300 Tonje Henriksen s156049 Forprosjektrapport INNHOLDSFORTEGNELSE Presentasjon... 2 Sammendrag... 2 Om bedriften... 2

Detaljer

Forprosjektrapport. Høgskolen i Oslo Våren 2007-02-02. Dr.Klikk. Gruppe 25. Håkon Drange s130167 Lars Hetland s127681

Forprosjektrapport. Høgskolen i Oslo Våren 2007-02-02. Dr.Klikk. Gruppe 25. Håkon Drange s130167 Lars Hetland s127681 Forprosjektrapport Høgskolen i Oslo Våren 2007-02-02 Dr.Klikk Gruppe 25 Håkon Drange s130167 Lars Hetland s127681 Innholdsfortegnelse PRESENTASJON... 2 SAMMENDRAG... 2 OM BEDRIFTEN... 2 DAGENS SITUASJON...

Detaljer

Oblig 3 Webutvikling. Oppgave 1

Oblig 3 Webutvikling. Oppgave 1 Oblig 3 Webutvikling Oppgave 1 Ta for deg en selvvalgt bedrift (gjerne lokal/mindre) og tenk deg at du hadde fått i oppgave å være en SEOkonsulent for disse i én uke. På denne uken skulle du gjennomført

Detaljer

Oblig 1 Webutvikling av Jon-Håkon Rabben

Oblig 1 Webutvikling av Jon-Håkon Rabben Oblig 1 Webutvikling av Jon-Håkon Rabben Oppgave 2 og 3) http://www.it-stud.hiof.no/~jhrabben/boxmodel.html Oppgave 6) http://www.it-stud.hiof.no/~jhrabben/oblig1oppg6.html Oppgave 1) Siden tar lang tid

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON. Tittel: Pris++ Oppgave: Utvikle en Android applikasjon med tilhørende databasesystem. Periode: 1. Januar til 11. Juni.

KRAVSPESIFIKASJON. Tittel: Pris++ Oppgave: Utvikle en Android applikasjon med tilhørende databasesystem. Periode: 1. Januar til 11. Juni. KRAVSPESIFIKASJON Tittel: Pris++ Oppgave: Utvikle en Android applikasjon med tilhørende databasesystem. Periode: 1. Januar til 11. Juni. Prosjektgruppe: 27 Prosjektmedlem: Ole Almenning Stenhaug Veileder.

Detaljer

Kravspesifikasjon. Høgskolen i Oslo, våren 2011 Sted og dato: Oslo, 9. februar 2011. Gruppemedlemmer

Kravspesifikasjon. Høgskolen i Oslo, våren 2011 Sted og dato: Oslo, 9. februar 2011. Gruppemedlemmer Kravspesifikasjon Høgskolen i Oslo, våren 2011 Sted og dato: Oslo, 9. februar 2011 Gruppemedlemmer Adeel Yousaf Khan s141459 Mats Klingenberg Naustdal s148155 Nur M. Ahmed s148108 Thomas Wiborg s161335

Detaljer

Brukerveiledning. Madison Møbler Nettbutikk

Brukerveiledning. Madison Møbler Nettbutikk Brukerveiledning Madison Møbler Nettbutikk 1 1. Forord 1.1 Produktet Produktet er i denne manualen nettbutikken www.madison-mobler.no. Dette er en nettbutikk som skal gi brukerne mulighet til å handle

Detaljer

Kravspesifikasjon. Leserveiledning Kravspesifikasjonen består av følgende deler: Presentasjon Om bedriften

Kravspesifikasjon. Leserveiledning Kravspesifikasjonen består av følgende deler: Presentasjon Om bedriften Kravspesifikasjon Presentasjon Hovedprosjektet gjennomføres ved Høgskolen i Oslo, avdelingen for ingeniørutdanning. Målet med oppgaven er å utvikle en online webshop for bestilling av postkasser. Dette

Detaljer

Presentasjon av oppgave 24E Bookingsystem for LillehammerBryggeri. Av Anders Refsahl

Presentasjon av oppgave 24E Bookingsystem for LillehammerBryggeri. Av Anders Refsahl Presentasjon av oppgave 24E Bookingsystem for LillehammerBryggeri Av Anders Refsahl Innhold Firma/Oppgavestiller Problemstilling Hvorfor denne oppgaven Løsning av oppgaven Resultater Videre arbeid Firma/Oppgavestiller

Detaljer

Hovedprosjekt 2011. Høgskolen i Oslo. Gruppe 24. Tore Holmboe (s155547) Vegard Kamben (s148147) Anders Fohlin Kjøde (s155551) Haakon Nygård (s155535)

Hovedprosjekt 2011. Høgskolen i Oslo. Gruppe 24. Tore Holmboe (s155547) Vegard Kamben (s148147) Anders Fohlin Kjøde (s155551) Haakon Nygård (s155535) Hovedprosjekt 2011 Høgskolen i Oslo Gruppe 24 Tore Holmboe (s155547) Vegard Kamben (s148147) Anders Fohlin Kjøde (s155551) Haakon Nygård (s155535) Stian Pettersen (s144449) en RSS-leser på tvers av touchenheter

Detaljer

Salg av gavekort via LinkShop

Salg av gavekort via LinkShop Salg av gavekort via LinkShop Mange av våre kunder har etterspurt en løsning for salg av gavekort direkte fra egne nettsider. Vi har derfor utviklet en enkel, rimelig og trygg måte å selge gavekort på.

Detaljer

CustomPublish.com. Nyhetsbrev. Introduksjon til Nyhetsbrevfunksjonen i CustomPublish

CustomPublish.com. Nyhetsbrev. Introduksjon til Nyhetsbrevfunksjonen i CustomPublish CustomPublish.com Nyhetsbrev Introduksjon til Nyhetsbrevfunksjonen i CustomPublish Innhold 1. Innledning 2. Opprett nyhetsbrev 3. Send nyhetsbrevet 4. Bruk 1. Innledning Nyhetsbrevsfunksjonen gir deg muligheten

Detaljer

Funksjonskravene er delt opp i to deler, krav til spillsekvens og generelle funksjonskrav.

Funksjonskravene er delt opp i to deler, krav til spillsekvens og generelle funksjonskrav. Kravspesifikasjon I dette kapittelet foreligger kravspesifikasjonen som ble utformet tidlig i prosjektprosessen. Dette er den opprinnelige kravspesifikasjonen. Det har igjennom prosjektprosessen vært naturlig

Detaljer

Brukermanual Administrasjon

Brukermanual Administrasjon Brukermanual Administrasjon Forord Brukermanual rapporten omhandler sluttbrukeren av systemet (K-skjema) og er skrevet for de personer som skal bruke applikasjonen. Dette dokumentet beskriver hvordan man

Detaljer

Dokument 1 - Sammendrag

Dokument 1 - Sammendrag Dokument 1 - Sammendrag Automatnett - Nytt CMS-verktøy for Uno-X Automat Fakultet for teknologi, kunst og design Høgskolen i Oslo og Akershus, 2013 Innholdsfortegnelse Sammendrag 1 1. Innledning 1 2. Om

Detaljer

Bestill skolemelk på Internett

Bestill skolemelk på Internett Bestill skolemelk på Internett http://test.skolemelk.no En bestillingsguide for foresatte Skolemelk for elever fra 1. til 10. klasse Velkommen til skolemelksordningen på Internett! Velkommen til bestilling

Detaljer

En Introduksjon til Wordpress

En Introduksjon til Wordpress WORDPRESS GUIDE En Introduksjon til Wordpress Kanskje har du hørt om WordPress, kanskje ikke. Et sted må man begynne, og vi skal i denne guiden gi en helt grunnleggende innføring i hva WordPress er, hvem

Detaljer

Vurdering for Bestilling av utskrifter, attester og kopier Brønnøysundsregistrene. Poengsum: 67 poeng av moglege 105 poeng - 64 %

Vurdering for Bestilling av utskrifter, attester og kopier Brønnøysundsregistrene. Poengsum: 67 poeng av moglege 105 poeng - 64 % Vurdering for Bestilling av utskrifter, attester og kopier Brønnøysundsregistrene Poengsum: 67 poeng av moglege 05 poeng - 6 % . Tjenesten er enkel å finne (Bestilling av utskrifter, attester og kopier

Detaljer

Aktivitetsplan - Adobe Pro kurs Infografikk høsten 2015

Aktivitetsplan - Adobe Pro kurs Infografikk høsten 2015 Aktivitetsplan - Adobe Pro kurs Infografikk høsten 2015 Hva er nytt i Adobe CC 2015 Adobe CC har mange flotte nyheter i InDesign, Illustrator og Photoshop. Vi vil guide deg gjennom nyhetene på en effektiv

Detaljer

Styringsdokumenter. Forord

Styringsdokumenter. Forord 8 Styringsdokumenter Forord Dette er en samling av samtlige styringsdokumenter gjennom hele prosjektperioden. Styringsdokumentene er satt opp i rekkefølge i forhold til leveringsfrister Dokumentene ble

Detaljer

Bachelorprosjekt i anvendt datateknologi våren 2015 Oslo 23.01.2015

Bachelorprosjekt i anvendt datateknologi våren 2015 Oslo 23.01.2015 Bachelorprosjekt i anvendt datateknologi våren 2015 Oslo 23.01.2015 Forprosjektrapport Presentasjon Tittel: Definisjon: Gruppemedlemmer: Supplerende Kommunikasjon Assistent (SKA) Bachelorprosjektet går

Detaljer

praktiske eksempler DOM Document Object Model DOM og Høst 2013 Informasjonsteknologi 2 Læreplansmål Gløer Olav Langslet Sandvika VGS

praktiske eksempler DOM Document Object Model DOM og Høst 2013 Informasjonsteknologi 2 Læreplansmål Gløer Olav Langslet Sandvika VGS DOM og praktiske eksempler Gløer Olav Langslet Sandvika VGS Høst 2013 Informasjonsteknologi 2 DOM Document Object Model Læreplansmål Eleven skal kunne programmere med enkle og indekserte variabler eller

Detaljer

Webutvikling oblig 1 Marius Hanssen

Webutvikling oblig 1 Marius Hanssen Webutvikling oblig 1 Marius Hanssen Oppgave 1 arngren.net er en rotete nettside, enkelt sett forpestet med et uorganisert layout og en kode så grov at jeg ikke skjønner hvordan de klarte å finne en så

Detaljer

FORBEREDELSE / FØREBUING

FORBEREDELSE / FØREBUING FORBEREDELSE / FØREBUING Fag: 3014 Informasjonsteknologi 1 Forberedelse / Førebuing: 2/12-2013 Eksamen: 4/12-2013 Forbedelsestid / Førebuingstid: 48 timer / 48 timar Utdanningsprogram: Studiespesialiserende

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY. FJORDNETT INTERNETTFORUM 2012 Bergen, 12./13. juni 2012

NCE TOURISM FJORD NORWAY. FJORDNETT INTERNETTFORUM 2012 Bergen, 12./13. juni 2012 NCE TOURISM FJORD NORWAY FJORDNETT INTERNETTFORUM 2012 Bergen, 12./13. juni 2012 HACKERS HOUR Hvor langt kommer vi med FjordNett rammeverket? Html CSS Javascript Hva er bestanddelene av en nettside? Html

Detaljer

Brukerveiledning. Gruppe 9

Brukerveiledning. Gruppe 9 Forord : I dette dokumentet vil du få presentert en brukerveiledning for databasesystemet som vi har laget for Nor daglig vare import. Dokumentet er illustrert med bilder, og i tillegg finnes det forklaringer

Detaljer

Norsk Kennel Klub. Brukerveiledning 15.04.2012. WebKull registrering

Norsk Kennel Klub. Brukerveiledning 15.04.2012. WebKull registrering Norsk Kennel Klub Brukerveiledning 15.04.2012 WebKull registrering Innholdsfortegnelse Web Kull registrering... 3 Registrere kull på Min Side... 4 Last opp dokumenter:... 7 Betalingsinformasjon:... 7 Kullinformasjon....

Detaljer

Nettside utvikling Gdańsk. Nedenfor utvalgte nettbutikk og blogg funksjoner.

Nettside utvikling Gdańsk. Nedenfor utvalgte nettbutikk og blogg funksjoner. Nettside utvikling Gdańsk. Nedenfor utvalgte nettbutikk og blogg funksjoner. BLOGG - PUBLISERINGSSYSTEM - OPPRETTELSE AV KATEGORIER OG UNDERKATEGORIER - UTVIKLING AV SIDER OG UNDERSIDER - PORTEFØLJE Utvalg

Detaljer

lagring med HTML5 Offline lagring Offline Informasjonsteknologi 2 Gløer Olav Langslet Sandvika VGS

lagring med HTML5 Offline lagring Offline Informasjonsteknologi 2 Gløer Olav Langslet Sandvika VGS Offline lagring med HTML5 Gløer Olav Langslet Sandvika VGS Leksjon 8 Informasjonsteknologi 2 Offline lagring I IT1 brukte vi databaser til å lagre data. Der kunne vi bygge tabeller og fylle dem med innhold

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR NETTBUTIKK. Innlandskortet

BRUKERVEILEDNING FOR NETTBUTIKK. Innlandskortet BRUKERVEILEDNING FOR NETTBUTIKK verdi på ditt. NY BRUKER: Klikk her for å lage ny brukerkonto! EKSISTERENDE BRUKER: Skriv inn brukernavn og passord, og logg deg inn her! Husk at oppdateringen er tilgjengelig

Detaljer

SHARITY. Sluttrapport. Benjamin Aarstad Nygård s188091 Vegard Lokreim s188081 Pål Morten Eid s188117 Magnus Lunde s188075

SHARITY. Sluttrapport. Benjamin Aarstad Nygård s188091 Vegard Lokreim s188081 Pål Morten Eid s188117 Magnus Lunde s188075 SHARITY Sluttrapport Benjamin Aarstad Nygård s188091 Vegard Lokreim s188081 Pål Morten Eid s188117 Magnus Lunde s188075 PROSJEKT NR. 2015-32 Studieprogram: Informasjonsteknologi Postadresse: Postboks 4

Detaljer

6. Brukerveiledning. Forord

6. Brukerveiledning. Forord 6. Brukerveiledning Forord I denne rapporten vil man finne en skriftlig brukerveiledning om TEXTOP. Denne brukerveiledningen er først og fremst ment for hvordan brukeren skal handle for å oppnå sine mål

Detaljer

Conversion Counter. Oppsettveiledning

Conversion Counter. Oppsettveiledning Conversion Counter Oppsettveiledning Innledning INNLEDNING PRODUKTBESKRIVELSE Overtures Conversion Counter gir deg innsikt i hvor effektiv Overture-kontoen din er. Dette produktet sporer brukernes konverteringsrater

Detaljer

Vurdering for Søke omsorgstjeneste - Bergen kommune. Poengsum: 70 poeng av moglege 105 poeng - 67 %

Vurdering for Søke omsorgstjeneste - Bergen kommune. Poengsum: 70 poeng av moglege 105 poeng - 67 % Vurdering for Søke omsorgstjeneste - Bergen kommune Poengsum: 70 poeng av moglege 05 poeng - 67 % . Tjenesten er enkel å finne (Søke omsorgstjeneste - Bergen kommune). Tjenesten er enkel å finne gjennom

Detaljer

Forprosjektrapport. Hovedprosjekt 2015 Institutt for informasjonsteknologi, Høgskolen i Oslo og Akershus

Forprosjektrapport. Hovedprosjekt 2015 Institutt for informasjonsteknologi, Høgskolen i Oslo og Akershus Presentasjon Gruppenummer: 21 Forprosjektrapport Hovedprosjekt 2015 Institutt for informasjonsteknologi, Høgskolen i Oslo og Akershus Gruppemedlemmer: Guro Asbjørnsen, Ester Jansson, Marius Skalstad og

Detaljer

Presentasjon av hovedprosjekt ved HIST Nettbutikk www.midt-svartdal.no

Presentasjon av hovedprosjekt ved HIST Nettbutikk www.midt-svartdal.no Presentasjon av hovedprosjekt ved HIST Nettbutikk www.midt-svartdal.no Hovedprosjekt 2008 av Audun M. Solheim, student HIST/BAIN, audun@c2i.net Oppdragsgiver:Bjørg Minnesjord Solheim, bjorg@midt-svartdal.no

Detaljer

Vurdering for Søknad om førerkort - Statens Vegvesen. Poengsum: 84 poeng av moglege 105 poeng - 80 %

Vurdering for Søknad om førerkort - Statens Vegvesen. Poengsum: 84 poeng av moglege 105 poeng - 80 % Vurdering for Søknad om førerkort - Statens Vegvesen Poengsum: 84 poeng av moglege 105 poeng - 80 % 1. Tjenesten er enkel å finne (Søknad om førerkort - Statens Vegvesen) 1.1 Tjenesten er enkel å finne

Detaljer

Kravspesifikasjon. Forord

Kravspesifikasjon. Forord Kravspesifikasjon Forord Kravspesifikasjonen skal beskrive applikasjonens funksjonalitet og betingelsene som oppdragsgiver krever. Det skal også hjelpe utviklerne med å begrense applikasjonen slik at den

Detaljer

En bedre verden med AJAX

En bedre verden med AJAX En bedre verden med AJAX Frode Eika Sandnes Hva er AJAX Har ikke noe med rengjøringsmidler å gjøre AJAX er et (morsomt) akronym Asynchronous Javascript And XML Henskikt: lage interaktive webapplikasjoner

Detaljer

HOVEDPROSJEKT 2014-2. Åpen. Telefon: 22 45 32 00 Telefaks: 22 45 32 05 27.05.14. Nettside for Amped on Nutrition. Eva Hadler Vihovde

HOVEDPROSJEKT 2014-2. Åpen. Telefon: 22 45 32 00 Telefaks: 22 45 32 05 27.05.14. Nettside for Amped on Nutrition. Eva Hadler Vihovde PROSJEKT NR. Studieprogram: Anvendt datateknologi og Informasjonsteknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo HOVEDPROSJEKT 2014-2 TILGJENGELIGHET Åpen

Detaljer

Forprosjektrapport. Feilsøkingsverktøy for Homebase AS INNHOLD

Forprosjektrapport. Feilsøkingsverktøy for Homebase AS INNHOLD Forprosjektrapport Feilsøkingsverktøy for Homebase AS INNHOLD Presentasjon Sammendrag Om bedriften Dagens situasjon Mål og rammebetingelser Funksjonelle krav: Ikke-funksjonelle krav: Løsninger Analyse

Detaljer

Brukerveiledning nettsted Stjørdal kajakklubb. Tilgang til siden. Opprette bruker? Tilgang til siden... 1 Opprette bruker?... 1

Brukerveiledning nettsted Stjørdal kajakklubb. Tilgang til siden. Opprette bruker? Tilgang til siden... 1 Opprette bruker?... 1 Brukerveiledning nettsted Stjørdal kajakklubb Tilgang til siden... 1 Opprette bruker?... 1 Nyheter / artikler... 3 Lage artikkel... 3 Redigerer artikkel... 11 Slette artikkel... 12 Tilgang til siden Opprette

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus. Forprosjektrapport. Gruppe 11

Høgskolen i Oslo og Akershus. Forprosjektrapport. Gruppe 11 Høgskolen i Oslo og Akershus Forprosjektrapport Gruppe 11 Michael Pande, Petter L. Olsen, Diego A. Pasten 23.01.2015 Presentasjon Vi er en gruppe på tre dataingeniørstudenter som har tatt på oss oppgaven

Detaljer

Eventhandler Teknologi, kunst og design Høgskolen i Oslo og Akershus, våren 2013. Testrapport

Eventhandler Teknologi, kunst og design Høgskolen i Oslo og Akershus, våren 2013. Testrapport Eventhandler Teknologi, kunst og design Høgskolen i Oslo og Akershus, våren 2013 Testrapport 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 2 Innledning... 2 3 Formål med testing... 3 3.1 Funksjonalitet...

Detaljer

Forelesning 23/9-08 Webprog 1. Tom Heine Nätt

Forelesning 23/9-08 Webprog 1. Tom Heine Nätt Forelesning 23/9-08 Webprog 1 Tom Heine Nätt Kursinfo Tom Heine Nätt E-post: tom.h.natt@hiof.no Mobil: 92012120 MSN: thnatt@hotmail.com All nødvendig info (forhåpentligvis) finnes på kursets webside: http://www.it.hiof.no/webprog1

Detaljer

Slik bruker du Idium WordPress

Slik bruker du Idium WordPress Slik bruker du Idium WordPress Innholdsfortegnelse Introduksjon; Hva er Wordpress? 3 Nettsideinnhold hvor skal man starte? 4 10 tips for å få en mer lønnsom nettside 6 Logg inn 7 Kontrollpanel 8 Innlegg

Detaljer

Presentasjon... 3. Sammendrag... 4. Dagens situasjon... 5. Mål og rammebetingelser... 5. Moduler... 6. Løsning og alternativer...

Presentasjon... 3. Sammendrag... 4. Dagens situasjon... 5. Mål og rammebetingelser... 5. Moduler... 6. Løsning og alternativer... Innholdsfortegnelse Presentasjon..................................................... 3 Sammendrag.................................................... 4 Dagens situasjon.................................................

Detaljer

REFLEKSJONSNOTAT FOR WEBPERIODEN

REFLEKSJONSNOTAT FOR WEBPERIODEN 9. 11. 2010 HEIDI BJELLAND 2MKA REFLEKSJONSNOTAT FOR WEBPERIODEN HØSTEN 2010 Webdesign www.omfoto.net23.net Heidi Bjelland Jeg valgte prosjektoppgave C som var å lage en informativ side om foto. Målgruppen

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Kravspesifikasjon... 2 Prosessrapport... 7 Produktrapport... 20 Testrapport... 74 Brukermanual... 82

Innholdsfortegnelse. Kravspesifikasjon... 2 Prosessrapport... 7 Produktrapport... 20 Testrapport... 74 Brukermanual... 82 Innholdsfortegnelse Kravspesifikasjon... 2 Prosessrapport... 7 Produktrapport... 20 Testrapport... 74 Brukermanual... 82 1 Kravspesifikasjon 1 Presentasjon Tittel: Kundedatabase for Infonor AS Oppgave:

Detaljer

Prosjekt 3 i sikkerhet og hacking

Prosjekt 3 i sikkerhet og hacking Prosjekt 3 i sikkerhet og hacking Social engineering svindel For: Jonas Bro, Lars Petter Bjørkevoll, Audun Hodnefjell og Magnus Skaalsveen 1 Innledning DISCLAIMER Svindelen som er beskrevet i denne oppgaven

Detaljer

Oppgave 1. Gå gjennom nettsiden arngren.net og list opp alle problemene du ser. Både i funksjonalitet/bruk og i koden bak.

Oppgave 1. Gå gjennom nettsiden arngren.net og list opp alle problemene du ser. Både i funksjonalitet/bruk og i koden bak. Oppgave 1 Gå gjennom nettsiden arngren.net og list opp alle problemene du ser. Både i funksjonalitet/bruk og i koden bak. Når man tar pilen over fanene, dukker det opp utrolig mange tagger. Dvs alt er

Detaljer

SUKKERGRIS. Anita og Silje DAT100

SUKKERGRIS. Anita og Silje DAT100 SUKKERGRIS Anita og Silje DAT100 I NNHOLD 1. Innledning... 2 2. Beskrivelse av Sukkergris... 3 2.1 Struktur og grafisk design... 3 2.1.1 Sidens oppbygning... 3 2.1.2 CSS og Grafisk design... 4 2.2 Oversikt

Detaljer

Kom i gang med Visma AutoInvoice

Kom i gang med Visma AutoInvoice Kom i gang med Visma AutoInvoice Denne beskrivelsen er for de som har Visma DI (VDI) og som ønsker å komme i gang med Visma AutoInvoice (AI). Versjonskrav: Visma DI versjon 8.0.4 eller nyere. Visma DI

Detaljer

10.3.0 WinTid. Nyheter versjon 10.3.0

10.3.0 WinTid. Nyheter versjon 10.3.0 10.3.0 WinTid Nyheter versjon 10.3.0 Innholdsfortegnelse 1. OM DOKUMENTET... 3 1.1 DOKUMENTETS MÅLSETNING... 3 1.2 HVEM ER DOKUMENTET SKREVET FOR?... 3 1.3 OPPBYGNING OG OPPBEVARING... 3 1.4 ANSVARLIG

Detaljer

Oblig 4 Webutvikling

Oblig 4 Webutvikling Oblig 4 Webutvikling Oppgave 1 Lag din egen Wordpresssite der du tester ut CMSsystemet. Det å lage egne templates fra bunnen kan være noe komplisert, så det holder for dette prosjektet om dere modifiserer

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Webhotelltjenester

Tjenestebeskrivelse Webhotelltjenester Tjenestebeskrivelse Webhotelltjenester Sist endret: 2004-12-01 Innholdsfortegnelse 1 INTRODUKSJON... 3 1.1 GENERELT... 3 1.2 NYTTEVERDI WEBHOTELLTJENESTER FRA TELENOR... 3 2 FUNKSJONALITET... 4 2.1 INNHOLD

Detaljer

Hovedprosjekt. Våren 2011 HO912A. Securitas IT portal. Sluttrapport. Mats Klingberg Naustdal. Stig Arild Ysterud

Hovedprosjekt. Våren 2011 HO912A. Securitas IT portal. Sluttrapport. Mats Klingberg Naustdal. Stig Arild Ysterud Hovedprosjekt Våren 2011 HO912A Securitas IT portal Sluttrapport Adeel Yousaf Khan Mats Klingberg Naustdal Nur Mahamoud Ahmed Thomas Wiborg Stig Arild Ysterud s141459 s148155 s148108 s161335 s155483 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Utvikle en prototype for en digital versjon av helsekort for gravide. Programvareleverandør av ehelse-løsninger for helsevesenet

Utvikle en prototype for en digital versjon av helsekort for gravide. Programvareleverandør av ehelse-løsninger for helsevesenet Kravspesifikasjon Hovedprosjekt 2014 Institutt for informasjonsteknologi, Høgskolen i Oslo og Akershus Presentasjon Tittel: Oppgave: Gruppemedlemmer: Digitalt Helsekort for Gravide Utvikle en prototype

Detaljer

Vurdering for Klage på p-avgift - Drammen kommune. Poengsum: 64 poeng av moglege 105 poeng - 61 %

Vurdering for Klage på p-avgift - Drammen kommune. Poengsum: 64 poeng av moglege 105 poeng - 61 % Vurdering for Klage på p-avgift - Drammen kommune Poengsum: 64 poeng av moglege 15 poeng - 61 % 1. Tjenesten er enkel å finne (Klage på p-avgift - Drammen kommune) 1.1 Tjenesten er enkel å finne gjennom

Detaljer

Vurdering for Søke stilling - Øystre Slidre kommune. Poengsum: 56 poeng av moglege 105 poeng - 53 %

Vurdering for Søke stilling - Øystre Slidre kommune. Poengsum: 56 poeng av moglege 105 poeng - 53 % Vurdering for Søke stilling - Øystre Slidre kommune Poengsum: 56 poeng av moglege 15 poeng - 53 % 1. Tjenesten er enkel å finne (Søke stilling - Øystre Slidre kommune) 1.1 Tjenesten er enkel å finne gjennom

Detaljer

(X)HTML, CSS og JavaScript HTML. Det første dokumentet 26.11.2007. Grunnleggende programmering i Java Monica Strand 26.

(X)HTML, CSS og JavaScript HTML. Det første dokumentet 26.11.2007. Grunnleggende programmering i Java Monica Strand 26. (X)HTML, CSS og JavaScript Grunnleggende programmering i Java Monica Strand 26. november 2007 Gr. leggende Java 26. november 2007 1 HTML HTML = Hyper Text Markup Language Strukturerer tekstinnhold HTML

Detaljer

Dette er en demonstrasjonsside som vi skal bruke for å se litt nærmere på HTTP protokollen. Eksemplet vil også illustrere et par ting i PHP.

Dette er en demonstrasjonsside som vi skal bruke for å se litt nærmere på HTTP protokollen. Eksemplet vil også illustrere et par ting i PHP. 1 Dette er en demonstrasjonsside som vi skal bruke for å se litt nærmere på HTTP protokollen. Eksemplet vil også illustrere et par ting i PHP. (Læreboka kapittel 2-5) Legg merke til den første blokken,

Detaljer

Oblig 1 Erlend Hannestad

Oblig 1 Erlend Hannestad Oblig 1 Erlend Hannestad Oppgave 1 Nettsiden er ustrukturert og uryddig når det kommer til layout og design, det er vanskelig å holde oversikt over alt som vises på siden, det er rett og slett for mye

Detaljer

EKSAMEN. Webutvikling Dato: ITF10511. Eksamenstid: 25/11-2013. 09.00-13.00 Hjelpemidler: Faglærer: Ingen. Tom Heine Nätt

EKSAMEN. Webutvikling Dato: ITF10511. Eksamenstid: 25/11-2013. 09.00-13.00 Hjelpemidler: Faglærer: Ingen. Tom Heine Nätt EKSAMEN Emnekode: Emne: ITF10511 Webutvikling Dato: Eksamenstid: 25/11-2013 09.00-13.00 Hjelpemidler: Faglærer: Ingen Tom Heine Nätt Eksamensoppgaven: Oppgavesettet består av 7 sider inkludert denne forsiden,

Detaljer

HOVEDPROSJEKT. SAMMENDRAG Dette er slutt dokumentasjonen til hovedprosjektet for gruppe 17 ved Høgskolen i Oslo våren 2011

HOVEDPROSJEKT. SAMMENDRAG Dette er slutt dokumentasjonen til hovedprosjektet for gruppe 17 ved Høgskolen i Oslo våren 2011 PROSJEKT NR. 17 Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo HOVEDPROSJEKT TILGJENGELIGHET ÅPEN Telefon: 22 45 32 00 Telefaks: 22 45 32 05 DOOA.NO

Detaljer

Innhold Forord 1. Innledning 1.1 Innloggingsinformasjon 1.1.1 LM Dahl Webshop 1.1.2 Database 1.2 Gruppen 1.3 Oppdragsgiver 1.3.

Innhold Forord 1. Innledning 1.1 Innloggingsinformasjon 1.1.1 LM Dahl Webshop 1.1.2 Database 1.2 Gruppen 1.3 Oppdragsgiver 1.3. 1 2 Innhold Forord 1. Innledning 1.1 Innloggingsinformasjon 1.1.1 LM Dahl Webshop 1.1.2 Database 1.2 Gruppen 1.3 Oppdragsgiver 1.3.1 Om LM Dahl Ingeniørfirma AS 1.3.2 ERP system 1.4 Oppgaven 1.5 Mål for

Detaljer

1. Introduksjon til Ajax og Web 2.0

1. Introduksjon til Ajax og Web 2.0 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Introduksjon til Ajax og Web 2.0 Svend Andreas Horgen, Øyvind Hallsteinsen og Mildrid Ljosland 31.01.2012 Lærestoffet er utviklet for faget

Detaljer

GRUPPE 22. My Trang Ho Tran Nguyen Thao Tran Jakub Hamad

GRUPPE 22. My Trang Ho Tran Nguyen Thao Tran Jakub Hamad GRUPPE 22 My Trang Ho Tran Nguyen Thao Tran Jakub Hamad 1 PROSJEKT NR. 22 Studieprogram: Informasjonsteknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo TILGJENGELIGHET

Detaljer

VEDLEGG 1 KRAVSPESIFIKASJON

VEDLEGG 1 KRAVSPESIFIKASJON VEDLEGG 1 KRAVSPESIFIKASJON INNHOLDSFORTEGNELSE Forord... 2 1 Systembeskrivelse... 2 2 Mål for systemet... 3 3 Funksjonelle krav... 4 4 Ikke-funksjonelle krav... 5 5 Use-case diagram... 6 6 Rammekrav...

Detaljer

11.2.0 W i n T i d. Nyheter versjon 11.2.0 og Dashboard versjon 4.2.0 Logica Norge AS

11.2.0 W i n T i d. Nyheter versjon 11.2.0 og Dashboard versjon 4.2.0 Logica Norge AS 11.2.0 W i n T i d Nyheter versjon 11.2.0 og Dashboard versjon 4.2.0 Logica Norge AS Innholdsfortegnelse 1. OM DOKUMENTET... 4 1.1 DOKUMENTETS MÅLSETNING... 4 1.2 HVEM ER DOKUMENTET SKREVET FOR?... 4 1.3

Detaljer

Denne rapporten er beregnet for dataansvarlig på Grefsenhjemmet, den som skal installere, vedlikeholde og modifisere systemet.

Denne rapporten er beregnet for dataansvarlig på Grefsenhjemmet, den som skal installere, vedlikeholde og modifisere systemet. Produktrapport Forord Denne rapporten er beregnet for dataansvarlig på Grefsenhjemmet, den som skal installere, vedlikeholde og modifisere systemet. Dataansvarlig eller supporter trenger informasjon om

Detaljer

GS1 Validering Brukerdokumentasjon 24.06.2008

GS1 Validering Brukerdokumentasjon 24.06.2008 GS1 Validering Brukerdokumentasjon 24.06.2008 24.06.2008 All contents copyright GS1 2008 Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 1.1. Bakgrunn... 3 1.2. Formål... 3 1.3. Bruksområde... 3 1.4.

Detaljer

Bestill skolemelk på Internett

Bestill skolemelk på Internett Bestill skolemelk på Internett WWW.SKOLEMELK.NO - Bruksanvisning for foresatte Order and pay for the School Milk on the Internet. Read help instructions on www.skolemelk.no Velkommen til skolemelksordningen

Detaljer

1. Registrering / Login. Når du klikker på Logg inn kan du velge enten og

1. Registrering / Login. Når du klikker på Logg inn kan du velge enten og 1. Registrering / Login Når du klikker på Logg inn kan du velge enten og - logge inn med ditt brukernavn og passord fra en tidigere registrering i denne nettbutilkken eller - registrere dig som ny nettbutikk

Detaljer

Bachelorprosjekt 2015

Bachelorprosjekt 2015 Bachelorprosjekt 2015 Høgskolen i Oslo og Akershus Tam Ha (s171513) Arslan Yousaf (s189135) Gabriel Noraker Alfarrustad (s161910) Eivind Lund (s180381) Phillip Padiernos Næss (s162951) Forprosjekt Prosjektets

Detaljer

Oppgave 1: Gå gjennom nettsiden arngren.net og list opp alle problemene du ser. Både i funksjonalitet/bruk og i koden bak.

Oppgave 1: Gå gjennom nettsiden arngren.net og list opp alle problemene du ser. Både i funksjonalitet/bruk og i koden bak. Oppgave 1: Gå gjennom nettsiden arngren.net og list opp alle problemene du ser. Både i funksjonalitet/bruk og i koden bak. Svar: Ved første øyekast har utvikleren av nestesiden plasser altfor mange div

Detaljer

Lysdimmer RS16/ 630GLE for glødelampe og elektronisk trafo-el

Lysdimmer RS16/ 630GLE for glødelampe og elektronisk trafo-el 1 af 9 18.2.2015 17:51 Handlekurven din er tom (/shop/basket) Søk Logg inn / Registrer (/checkout/login/(redirect)) Viser priser m/mva Kategorier Lysdimmer RS16/ 630GLE for glødelampe og elektronisk trafo-el

Detaljer

Web fundamentals. Web design. Frontend vs. Backend 17.01.2008. Webdesign 17. januar 2008 3. Monica Strand

Web fundamentals. Web design. Frontend vs. Backend 17.01.2008. Webdesign 17. januar 2008 3. Monica Strand Web fundamentals Webdesign 17. januar 2008 Monica Strand Webdesign 17. januar 2008 1 Web design Fagområdet Web design inneholder flere disipliner Grafisk design Informasjonsdesign Brukergrensesnittdesign

Detaljer