Del!II:!Produktdokumentasjon!!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Del!II:!Produktdokumentasjon!!"

Transkript

1 1 DelII:Produktdokumentasjon

2 2 1.Forord Idennedelenavsluttrapportenbeskrivessluttproduktetogdetekniske aspekterveddet.detvisestilnoetekniskfagterminologisomikkenødvendigvis forklaresnærmereidennerapporten.seforøvrigbrukerveiledningog kravspesifikasjonforutfyllendedokumentasjon. DelII:Produktdokumentasjon

3 3 2.Innholdsfortegnelse 1.Forord Innholdsfortegnelse Produktbeskrivelse Formåletmedproduktet Beskrivelseavstruktur Strukturogfunksjonalitet Innloggingsomadministratorogfunksjonalitet Innloggingsomregistrertkundeogfunksjonalitet Designogbrukervennlighet SidekartogtabellforSkiltetDitt Sidekart Tabell Kommentarogforklaringtilsidekartogtabell Programspråk HTML PHP CSS Javascript MySQLogDatabasen Brukerpresentasjon Helsepersonell,offentligetjenestemennogadvokater Butikkpersonell,firmaer VeienvidereDutfordringeroguløsteoppgaver DelII:Produktdokumentasjon

4 4 3.Produktbeskrivelse Idettekapitteletgirvienbeskrivelseavsluttproduktet,detsformålog brukertyper,struktur,designogforholdtilbrukervennlighet. 3.1Formåletmedproduktet Formåletmedproduktetvårterålageennettløsningforoppdragsgiver tilsalgavnavneskilt,stemplerogkonvoluttersomerenkelåtaibrukforkunder såvelsomadministrator,oggjørdetattraktivtåhandle.produktenesomselges henvendersegsærligtilhelsepersonellogadvokater,menogsåandre,som butikkmedarbeidere,ogsmåogmellomstorebedrifter.oppdragsgivereierog drifterflereulikesalgsforetakhvoravskiltetditt.noertenktsomettav foretakene.påsiktserhanforsegenmuligsammenslåingavdisseunderet paraply Xnettstedellerportal. 3.2Beskrivelseavstruktur Herredegjørviforstrukturenpånettsideneogfunksjonalitetentil produktetvårtoppimotkravspesifikasjonen Strukturogfunksjonalitet. Nettsidenebenyttersegavhtml5ihenholdtilrammekrav2i KravspesifikasjonenogerhovedsakligtreXdelteavutforming.Vitokogså utgangspunktiethtmlxtemplatforforsidenvår.denneendretvisidentil Nyheter forågiplasstildennåværende,somermerproduktorientert(sefigur 1). DelII:Produktdokumentasjon

5 5 Figur1DTilvenstreerforsidenslikdenserutnå,ogtilhøyreertemplatensomførstvartenktsom forside,mensomsidenbleenundersidekaltnyheter Ettersomdetførstogfremstersalgnettløsningenskaldreiesegomfaltdet naturligåpromotereproduktenepåforsidenfremforoppdateringeribloggx form. Vibrukerincludei header og footer slikatvisikrerenhelhetligfargebrukog sideutforming,slikdetspesifiseresvidereikravspesifikasjonenunderestetiske krav.header.phpigjeninkludererogsånavigasjonsmenyengjennom navigation.php(sefigur2). Figur2DUtsnittavprogramkodentilheader.php,medlenkertilcssDstyling,javascriptDfilerog inkluderingavnavigation.php NavigasjonsmenyenharnedtrekksmenymedunderkategorierunderProdukter ogomoss(sefigur3og4). DelII:Produktdokumentasjon

6 6 Figur3DNedtrekksmenyogsøkevindu,medLogginnDlenke Figur4DNedtrekksmenysomviserunderkategorierunderOmOss Tilnavigasjonsmenyenvalgteviåbyggepåetannettemplatogplassertederfor kodenietegetphpxdokumentmedegetcssxstilark. IheaderliggerensøkefunksjonogeninnloggingsXlenkesomendrestilenlenke tilentenadminpanelellerminsidealtettersommanerloggetinnsom henholdsvisadministratorellerkundebruker(sefigur3og5).dersom kundebrukerenharhandletvilogsåenlenketilhandlekurvenvisesher(sefigur 5). Figur5DutsnittavnettsidensomvisersøkevinduetmedlenketilHandlekurvogMinside(loggetinn somkundebruker) Produktsidenviserdetremestsolgteprodukteneførstogderetterlisterdenalle produkteneregistrertidatabasen,medbilderogpris,samtkortbeskrivelse.her kanmanklikkesegvideretilenmerdetaljertoversiktoverproduktetmedmer informasjon,somprisoglagerstatus.navnskiltversjonenharen demonstrasjonsfunksjonhvorkundenskalfåforhåndsvistskiltetmedønsket tekstiflereulikeformer,sombl.a.ovaleellerrektangulæreskiltmedavrundede DelII:Produktdokumentasjon

7 7 kanter,ogalleprodukteneharentekstbokshvormanskalkunneskriveinn ønskettekstpåproduktet(sefigur6). Figur6Dutsnittavnettsidenmedinformasjonomproduktet,pris,lagerstatus,mulighetforåvelge antall,leggetilihandlekurvogskriveinnteksttilforhåndsvisning Vedåtrykkepå Leggtilhandlekurv sendesmanvideretilhandlekurvenhvor manfårenoversiktoverdetmanharhandlet.herkanmanentenvelgeågå videretilbetaling,entenviapaypalellerfåtilsendtfaktura,ellermankanvende tilbaketilproduktsiden.mankanogsåfjerneenkeltprodukterfrakurveneller tømmedenhelt(sefigur7). Figur7Dutsnittavnettsidensomviserhandlekurvenmeddensulikefunksjoner Dersombrukerenharskrevetinntekstitekstboksenpåsidenfordetaljert informasjonomproduktet,vildennevisesitekstxboksenher(sefigur8). DelII:Produktdokumentasjon

8 8 Figur8Dutsnittavnettsidensomviserdenangittetekstentilkunden Innloggingsomadministratorogfunksjonalitet Nårmanharloggetseginnsomadministratorfårmantilgangtiladminpanelet medvalgmulighetersomåleggetil,søkeoppog/ellerendreprodukter,leggetil kategorier,slettebrukeresamtskriveogendre/sletteartikler.påsiktskal administratorogsåfåtilgangtilåsestatuspåtransaksjoner(sefigur9). Figur9DUtsnittavnettsidensomviseraminpaneletmeddiversevalgmuligheter Velgeradministratoråskriveenartikkel,kommervedkommendetiletsidehvor detskalfyllesinndenønskedetekstenoghvormanogsåkanlasteoppetbilde foråillustrereinnholdetiartikkelen(sefigur10). Figur10DUtsnittavnettsidenmedtabellforåskriveartikkel Påalleundersideravadminpanelerdetmuligåavbryteogdermedkomme tilbaketilpanelet.dessutenkanadministratorbrukedeandrenettsideneoghele DelII:Produktdokumentasjon

9 9 tidenkommetilbaketiladminpanelgjennomlenkenvedsøkevinduetsomer aktivsålengebrukerenerloggetinn(sefigur5hvorminsideerangitt,altså innloggetsomkunde) Innloggingsomregistrertkundeogfunksjonalitet ErmanloggetinnsomkundefårmantilgangtilMinsidemedkundepaneletsom angirulikevalgmulighetermyntetpåkundenstenktebehov(sefigur11). Figur11DUtsnittavnettsidensomviserkundepaneletmeddeulikevalgmuligheterangitther Kundenkanoppdaterepassordetogendre/oppdaterekontoinformasjonsom brukernavnogadresse(sefigur12)ogfåenoversiktoverbestillinger. Figur12DUtsnittavnettsidesomvisertabellforendringelleroppdateringavkontoinformasjonen Kundenkanilikhetmedadministratorennårsomhelststoppeoperasjonenved åvelgeavbrytogkommetilbaketilkundepanelet.kundenharogsåheletiden tilgangtildeandrenettsideneogkanvendetilbaketilkundepaneletgjennomå velgeminsidexlenkenoversøkefunksjonen,somvistifigur5. DelII:Produktdokumentasjon

10 10 3.3Designogbrukervennlighet Forsidenerutformetslikatbrukerenpresenteresforproduktkategorienehelt fraførstestund(sefigur13). Figur13DForsidenpåproduktetvårt Herfinnermanlogoentilnettbutikkenøverstidetvenstrehjørnetetterfulgtav tittelensomoverskriftpånivå1ogundertittelpånivå2ogsåen navigeringsmenysomogsåeren nedtrekksmeny(somnevntunderpunkt3.2.1ogvistifigur3og4). ForsidenogproduktoversiktenvaliderersomHTML5dokumenterogtilWCAG nivåaa,ihenholdtilkravspesifikasjonen(sefigur14). Figur14DUtsnittavvalideringsbekreftelsesomHTML5ogWCAGnivåAAfrahenholdsvisW3Cog AChecker AlleproduktX,artikkelXogpresentasjonsfotoerstockfotosomviharvalgtutog lagttil,ogskalpåsiktendrestiloriginalebilderavdeproduktersomtilbys. Ettersombutikkenikkeer oppeoggår ennå,valgteviåikkeavventedisse bildenefraoppdragsgiver,menhellerleggeuterstatninger.tekstbeskrivelsene DelII:Produktdokumentasjon

11 11 avprodukteneerogsåvåreegneogkunmentsomenpekepinnpåutforming, font,størrelse,fargeosv. IutviklingenavnettsidenslogobruktevietonlineverktøysomJonathanSnook harutvikletforåbestemmeomfargevalgpåforgrunnmotbakgrunner kompatiblemedwcagsineulikeklassifiseringer(a,aaogaaa).vivalgteå fokuserepåatteksteniselvelogoenskullekontrastertemotbakgrunnentilnivå AA,selvombakgrunneneikkekontrastertenokmothverandretilåfylledette kriteriet.tekstenvilleuansettkommefremogdetvardetviktigste. IvalideringenoppmotWCAGiverktøyetACheckerdukketdetoppenadvarsel (sefigur15). Figur15DutsnittavadvarselsidentilACheckersinvurderingavindex.phptilnettløsningenvår.Her gårdetfremataltdsetningenkanbliunødiglang. Foråkontrolleredenvisuelleutformingenvalgteviiutgangspunkteten billedløsningforåviselogoenogtittelenpåsiden.såbleviadvartmotatdenne løsningenkunnekommettilåkreveenunødiglangbeskrivelseialtxsetningen underimgxtagenforåbeskrivebildetsinnhold.vivalgtederforåendretilen merbrukervennligvarianthvortittelskrivesirentekstsom<h1>ogundertittel som<h2>.logoenmånødvendigvisværeetbilde,mendenkreverikkelikemye informasjonialtxsetningen. ItrådmedWCAGsineretningslinjerharvivalgtenfontutenserifer,såkaltsansX serif(elleruten føtter ).Detteforågjøreleseopplevelsenpåskjermlettereog merbehagelig,samtidigsomviogsådermedtarhensyntildyslektikere.videre harvivalgtåfølgewcagsin Quickreferencelist : DelII:Produktdokumentasjon

12 12 *tekstalternativerforbilder *ingenvideoxelleraudioelementer *bakgrunnenerjevntoverhvitogskriftenmørksomgirgodkontrast *skrifttypeerverdanasansxserifsomunderletterleseropplevelsen *vedbrukav<h>xtagererdetlettereåmanøvrereseggjennomsidene barevedhjelpavtastaturet *nettsideneoppførersegsommankanforvente,utenskjultefunksjoner *gjennombrukenavhtml5ogcss3ervisåkompatiblemedny programvaresomvikanfåblittperdagsdato 3.4SidekartogtabellforSkiltetDitt Herpresenterervisidekartetogensidetabellovernettløsningenvårforåangi hvilkenivåerdeulikesideneogfunksjonenebefinnerseg Sidekart Idettesidekartetforproduktetvårtfokuserervipåhvorsidenelenker (Antall'klikk'='antall'innrykk)' HjemX> NavneskiltX> DetaljertproduktinfoX> Forhåndsvisning Handlekurv(selengernedisidekartetforinfoomkurven) StemplerX> DetaljertproduktinfoX> Handlekurv(selengerned) KonvolutterX> DetaljertproduktinfoX> Forhåndsvisning Handlekurv(selengerned) ProdukterX> NavneskiltX> Detaljertproduktinfo DelII:Produktdokumentasjon

13 13 Forhåndsvisning Handlekurv(selengerned) StemplerX> Detaljertproduktinfo Forhåndsvisning Handlekurv(selengerned) KonvolutterX> Detaljertproduktinfo Forhåndsvisning Handlekurv(selengerned) NyheterX> Artikler(lesmer) OmOssX> Kontaktinfo(kontaktinformasjon) KontaktskjemaX> Feilmelding/Sendingsbekreftelse RegistrerdegX> Feilmelding/Registreringsbekreftelse HandlekurvX> Feilmeldingdersomikkeinnlogget PaypalX> GjennomførbetalingX> <XBekreftetmottattbestilling BekreftbestillingX> <XFakurakvittering Logginn(senedenfor) Registrerdeg(seovenfor) LogginnX> *KundepanelX> Oppdaterepassord Oppdaterekundeinformasjon Sebestillinger DelII:Produktdokumentasjon

14 14 <X Loggut *AdminpanelX> Leggtiletnyttprodukt Leggtilennykategori SøkoppogendreproduktX> Endreprodukt Slettbruker(søkpåbruker)X> Slettbruker Skrivartikkel Endre/slettartikkel Sebestillinger/Endrestatus <X Loggut ' Tegnforklaring:' 5> 'betyr'at'siden'lenker'til'følgende'sider'angitt'med'ett'innrykk'forbi'lenkesiden.'' <5 'betyr'at'siden'lenker'tilbake'til'siden'ett'innrykk'mindre'enn'siden'symbolet'står'ved.' 3.4.2Tabell Nivå1 Nivå2 Nivå3 Nivå4 Nivå5 Hjem Navneskilt Detaljert Forhåndsvisning produktinfo Handlekurv Stempler Detaljert Handlekurv produktinfo Konvolutter Detaljert Forhåndsvisning produktinfo Handlekurv Produkter Navneskilt Detaljertinfo Forhåndsvisning Handlekurv Stempler Detaljertinfo Handlekurv Konvolutter Detaljertinfo Forhåndsvisning Handlekurv Nyheter Artikler DelII:Produktdokumentasjon

15 15 OmOss Kontaktinfo Kontaktskjema Feil/Bekreft Registrer Feilmelding/ deg RegistreringsX bekreftelse Handlekurv Paypal Gj.førbetaling Bekreftelse Bekreftbest. Kvittering Logginn Adminpanel *seegentabell Kundepanel *seegentabell *EgentabellforAdminpaneletsogKundepaneletsfunksjoner: Niva3 Nivå4 Nivå5 Adminpanel Leggtiletnyttprodukt Leggtilennykategori Søkoppogendre Endreprodukt produkt Slettbruker(søkbruker) Slettbruker Skrivartikkel Endre/Slettartikkel Sebestillinger/Endre status Loggut Kundepanel Oppdaterepassord Oppdaterekundeinfo Sebestillinger Loggut 3.4.3Kommentarogforklaringtilsidekartogtabell Nettstedetharensåkalttrestrukturhvorsåmyesommuliglenkesdirektefra forsiden.viønsketsålangtsommuligågjøretilnærmetallinformasjon tilgjengeliginnenfortrexklikksregelenogføleratviergodtimålmeddet. DelII:Produktdokumentasjon

16 16 Enkeltefunksjonerkreverflereenn3klikk,mendaregnerviatbrukerenhar forpliktetsegsåpasstilinformasjonsjaktenatdetteerinnenforhvasomkan aksepteresmedtankepåkomplisitetenavoperasjonensombrukerønskerå gjennomføre. IsidekartetpresenteresførsteklikkyttersttilvenstresomHjem,ellerforsiden. SammemeningharkolonnenforNivå1itabellen.Førsteinnrykk(nivå2i tabellen)erallesidersomlenkesherfra,ogangissomandreklikk.andre innrykkrepresenterersidersomdetlenkestilfradisseigjenosv.noenav sideneeravnødvendighetskjultforførstegangsbesøkende,nærmerebestemt KundepanelogAdminpanel(merketmedasteriskisidekartet).Dissesidene kreverinnlogging.likeledesvilhandlekurvværeskjultdersomdenertom.det vilhellerikkeværemuligågåvideretilfakturaløsningendersomkundenikke harregistrertsegog/ellererinnlogget. Itabellenersidenesomhørerdirekteunderenannensideplassertdirektetil høyreinnenformodersidenscelleramme. 4.Programspråk Idettekapitteletpresenteresverktøyenevitokibrukforålagenettstedet ogprogramspråkenesomvivalgte.itilleggvilhvertvalgbegrunnes. 4.1HTML Skiltetditterennettbutikkogdermedheltavhengigavatinnholdgjøres tilgjengeligeforflestmuligenettleserepåenraskogsikkermåtenåogi fremtiden.html5blederforvalgttilåfylledefunksjonenesomikkeeravhengig avandrekilder. 4.2PHP VivalgteåbrukedetdynamiskekodespråketPHPforhovedtyngdenav funksjonenerelaterttilproduktetvårt,såsomskjemautfylling,innx/utlogging, handlekurv,fakturering,skriveartikler,oppdatereogleggetilprodukter,endre DelII:Produktdokumentasjon

17 17 brukerinformasjonogtilenkeltedesignvalgsominkluderingavheaderog footer.dettesisteforenkeltåkunneendrehovedoppsettetogdetvisuelle rammeverketfornettsidene. 4.3CSS Cascadingstylesheetsblebrukttilådefinerestilenpånettsiden,organisere innholdetogsørgeforatsideneoverholderwcagsittaaxnivå.deterbruktett cssxdokumentforhelenettstedet,medtotilleggsdokumentnårdetgjelder faktureringsdelen. 4.4.Javascript JavascriptetiproduktetvårtfølgerihovedsakmedhtmlXtemplatentil Nyheter ogdrifterbl.a.kalenderfunksjonenpåartiklenesomadministratorkanskrive. 4.5MySQLogDatabasen VivalgteåbrukeMySQLsomprogrammeringsspråkoppmotdatabasen ettersomdetermegetutbredtoglettåbruke,deteretopensourcespråkog gratis,ogspråketholderenhøyytelseiforholdtilkravtilmaskinvare.dermed fikkviimplementertdenfunksjonalitetenoppdragsgiverkrevdepåensikker måte, oglagretdataenesamlet.medmysqlerdetlettlagredataidatabasenoglettå hentedataut.viharhattfokuspåataltinnholdetisidenkanendresav administratorogderforerdetnaturligatdataenelagrespåett"sentralt"sted medeteffektivtoghøyxytelsesprogramspråk. 5.Brukerpresentasjon Idettekapitteletvilvipresentereenoversiktoverbrukergruppene,deresbehov oghvilkeløsningerviharkommetoppmed.kunderskalregistreresegoglogge innforhandleogkanvelgemellomtilsendtfakturaogonlinebetalingstjeneste (PayPal)sombetalingsmåte. DelII:Produktdokumentasjon

18 18 5.1Helsepersonell,offentligetjenestemennogadvokater AlleSkiltetDitt.nosineproduktereraktuellefordisseyrkesgruppene: *navneskilttilpersonellikontaktmedpublikum(somhelesesøstere, tannlegerogsykehuspersonale) *stemplerforbl.a.åvalidereresepter,bekreftekorrektkopiog/eller signeringavoffentligepapirer(somsalgskontrakter,gjeldsbrevog rettsdokumenter) *konvoluttermedf.eks.ethelseforetakselleradvokatfelleskapslogopå. Dennebrukertypentrengerdermedensikkermåteåhandledisseproduktenepå ogtilbydermåkunneforsikresegomatkjøperharretttilåhandleoffentlig beskyttetmateriale.deterviktigatikkeuvedkommendefårtilgangpåf.eks. stemplerfralegerellerlegesentresomkanbrukestilåforfalskebl.a.resepterog andresensitivedokumenter,somepikriser.butikkenkreverinnloggingforå handleogalleprodukterlagespåbestilling.detersåledesviktigat oppdragsgiverdobbeltsjekkerpersoninformasjonensomoppgisoppmot yrkesregisteretslikatsvindelikkeforekommer.vårtproduktharikkegjort foranstaltingerforåsikremotsliksvindelsomnevnther. 5.2Butikkpersonell,firmaer Dennebrukergruppentrengerikkeåvalideressomrettmessigekjøpere,men ikkedestomindreerdetviktigatdekanhandletrygtogeffektivtovernettet.vi harvalgtåvisemerverdiavgiftenogprisenførogetterdenneerlagttilfordidet erviktigmedenoversiktoverkostnadeneetterhvertsomdepåløper.i registreringenlagerkundenetpassordsomgjøresomtilenhashxstringslikat ingenkanhackedatabasenogfådirektetilgangtildennetypeninformasjon. DelII:Produktdokumentasjon

19 19 6.VeienvidereDutfordringeroguløsteoppgaver Nettsidenharflerefunksjonersomennåikkeerimplementertellersomikke fungereroptimalt: *Detbøråpnesforåetablerefirmakontoer. *Designetavlogooghvilkenfontvibruktebøretterprøvesav profesjonellvisuelldesigner. *Mulighetforåskjermemotsvindelforsøkvedkjøpavstempeltilfalske rettsarbeidereellerhelsepersonell.dettebørutformesisamarbeidmed oppdragsgiver,slikatbutikkenikkelideravunødigkrongletekjøpsxog registreringsrutiner. *Bedretilbakemeldingogassistansetilkundevedutfyllingavskjemaer. *Ferdigstilleforhåndsvisningsfunksjonenavskiltmedinnskrevettekst, somvistesegåværevanskeligereennførstantatt. *Ferdigstillefaktureringsfunksjonenslikatbl.a.epostblirsendt. *Utvidebrukenavtemplater,kanskjeombyggehelebutikkentilet alleredevelprøvdogutarbeidettemplat? DelII:Produktdokumentasjon

BACHELORPROSJEKT. Studieprogram: Anvendt datateknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo

BACHELORPROSJEKT. Studieprogram: Anvendt datateknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo PROSJEKT NR. 2015-12 Studieprogram: Anvendt datateknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo TILGJENGELIGHET Åpen Telefon: 22 45 32 00 Telefaks: 22 45

Detaljer

1 Del I: Presentasjon

1 Del I: Presentasjon 1 Del I: Presentasjon 2 Forord Denne sluttrapporten er skrevet av gruppe 12 som består av 4 studenter som studerer ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Vi studerer Anvendt datateknologi og denne rapporten

Detaljer

Del IV: Prosessdokumentasjon

Del IV: Prosessdokumentasjon 1 2 Forord Dette dokumentet omhandler detaljert beskrivelse av vår arbeidsprosess gjennom hele perioden med prosjektet. Prosessdokumentasjonen er en viktig del av sluttrapporten, og er delt opp i følgende

Detaljer

Produktrapport Gruppe 9

Produktrapport Gruppe 9 Forord Dette dokumentet er ment for personer som skal vedlikeholde, endre eller utvikle systemet. Produktdokument innholder informasjoner om programmets funksjoner og hvordan de fungerer. Før bruk av dette

Detaljer

Del VI: Brukerveiledning

Del VI: Brukerveiledning 1 2 Brukerveiledning Logg inn Både brukere og administrator bruker den samme siden for innlogging. I kundetabellen er det et aksessbit som avgjør om brukeren blir tilegnet adminstrator- rettigheter eller

Detaljer

Hovedprosjekt. Våren 2011 HO912A. Securitas IT portal. Sluttrapport. Mats Klingberg Naustdal. Stig Arild Ysterud

Hovedprosjekt. Våren 2011 HO912A. Securitas IT portal. Sluttrapport. Mats Klingberg Naustdal. Stig Arild Ysterud Hovedprosjekt Våren 2011 HO912A Securitas IT portal Sluttrapport Adeel Yousaf Khan Mats Klingberg Naustdal Nur Mahamoud Ahmed Thomas Wiborg Stig Arild Ysterud s141459 s148155 s148108 s161335 s155483 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Webutvikling oblig 1 Marius Hanssen

Webutvikling oblig 1 Marius Hanssen Webutvikling oblig 1 Marius Hanssen Oppgave 1 arngren.net er en rotete nettside, enkelt sett forpestet med et uorganisert layout og en kode så grov at jeg ikke skjønner hvordan de klarte å finne en så

Detaljer

1. Forord 2. Leserveiledning

1. Forord 2. Leserveiledning KRAVSPESIFIKASJON 1 1. Forord Hensikten med kravspesifikasjonen er at den skal fungere som et styringsdokument under prosessen og definere rammer og betingelser rundt hovedprosjektet. Den er utviklet etter

Detaljer

HOVEDPROSJEKT. SAMMENDRAG Dette er slutt dokumentasjonen til hovedprosjektet for gruppe 17 ved Høgskolen i Oslo våren 2011

HOVEDPROSJEKT. SAMMENDRAG Dette er slutt dokumentasjonen til hovedprosjektet for gruppe 17 ved Høgskolen i Oslo våren 2011 PROSJEKT NR. 17 Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo HOVEDPROSJEKT TILGJENGELIGHET ÅPEN Telefon: 22 45 32 00 Telefaks: 22 45 32 05 DOOA.NO

Detaljer

HJEMMESIDER LITEN HJEMMESIDE. (3 STK. DESIGN UTKAST. FERDIG UTFØRT HJEMMESIDE. MAX 8 SIDER)

HJEMMESIDER LITEN HJEMMESIDE. (3 STK. DESIGN UTKAST. FERDIG UTFØRT HJEMMESIDE. MAX 8 SIDER) HJEMMESIDER HJEMMESIDE (LITEN) LITEN HJEMMESIDE. (3 STK. DESIGN UTKAST. FERDIG UTFØRT HJEMMESIDE. MAX 8 SIDER) KR: 5.000,- EKS MVA. HJEMMESIDE (MEDIUM) MEDIUM HJEMMESIDE (3. STK UTKAST. FERDIG UTFØRT HJEMMESIDE.

Detaljer

Innhold Forord 1. Innledning 1.1 Innloggingsinformasjon 1.1.1 LM Dahl Webshop 1.1.2 Database 1.2 Gruppen 1.3 Oppdragsgiver 1.3.

Innhold Forord 1. Innledning 1.1 Innloggingsinformasjon 1.1.1 LM Dahl Webshop 1.1.2 Database 1.2 Gruppen 1.3 Oppdragsgiver 1.3. 1 2 Innhold Forord 1. Innledning 1.1 Innloggingsinformasjon 1.1.1 LM Dahl Webshop 1.1.2 Database 1.2 Gruppen 1.3 Oppdragsgiver 1.3.1 Om LM Dahl Ingeniørfirma AS 1.3.2 ERP system 1.4 Oppgaven 1.5 Mål for

Detaljer

Oblig 5 Webutvikling. Av Thomas Gitlevaag

Oblig 5 Webutvikling. Av Thomas Gitlevaag Oblig 5 Webutvikling Av Thomas Gitlevaag For oppgave 1 og 2 skal dere levere en funksjonell webside på deres hjemmeområde. Dere skal også levere alle phps-filene slik at man for en hver side kan slenge

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR NETTBUTIKK. Innlandskortet

BRUKERVEILEDNING FOR NETTBUTIKK. Innlandskortet BRUKERVEILEDNING FOR NETTBUTIKK verdi på ditt. NY BRUKER: Klikk her for å lage ny brukerkonto! EKSISTERENDE BRUKER: Skriv inn brukernavn og passord, og logg deg inn her! Husk at oppdateringen er tilgjengelig

Detaljer

Slik bruker du Idium WordPress

Slik bruker du Idium WordPress Slik bruker du Idium WordPress Innholdsfortegnelse Introduksjon; Hva er Wordpress? 3 Nettsideinnhold hvor skal man starte? 4 10 tips for å få en mer lønnsom nettside 6 Logg inn 7 Kontrollpanel 8 Innlegg

Detaljer

Implementasjonsmanual for eredaktør 1.x

Implementasjonsmanual for eredaktør 1.x Implementasjonsmanual for eredaktør 1.x Introduksjon Dette dokumentet er en innføring i hvordan man setter opp designfiler og maler i eredaktør 1.x. Som forkunnskap er det nyttig å ha litt erfaring med

Detaljer

Nettside, Webshop og Beregningsmodell. Hovedprosjekt våren 2009

Nettside, Webshop og Beregningsmodell. Hovedprosjekt våren 2009 Nettside, Webshop og Beregningsmodell Hovedprosjekt våren [Type the abstract of the document here. The abstract is typically a short summary of the contents of the document. Type the abstract of the document

Detaljer

Obligatorisk oppgave 2

Obligatorisk oppgave 2 Universitetet i Oslo Institutt for informatikk Obligatorisk oppgave 2 IN265 - gruppe 2 Itpays AS Nils Fredrik Gjerull (nilsfr) Edina Mahic (edinam) Visar Beqiri (visarb) Amer Mesihovic (amerm) Bente Brevig

Detaljer

Bestill skolemelk på Internett

Bestill skolemelk på Internett Bestill skolemelk på Internett WWW.SKOLEMELK.NO - Bruksanvisning for foresatte Order and pay for the School Milk on the Internet. Read help instructions on www.skolemelk.no Velkommen til skolemelksordningen

Detaljer

Innlogging. A2N Publish

Innlogging. A2N Publish Innlogging For å logge inn til administrasjonssidene skriver du inn /admin etter webadressen på deres egen side, for eksempel www.din-webside.no/admin og trykk enter I boksen som kommer opp skriver du

Detaljer

file:///c:/users/michaelp/sites/dkdm/dw6/dreamweaver6.html

file:///c:/users/michaelp/sites/dkdm/dw6/dreamweaver6.html 1 of 9 15.04.2015 14:15 Spry og behaviours Både Spry and Behaviours er basert på programmeringsspråket Javascript. Javascript kjører i nettleseren og ikke på webserver som PHP og Perl. På en lignende måte

Detaljer

Båtforening på nett. Prosjektrapport

Båtforening på nett. Prosjektrapport Båtforening på nett Hovedprosjekt våren 2009, Høgskolen i Oslo Prosjektgruppe 36 Vegard Skipnes, s141721 Rade Vuckovic, s113474 Frode Sørensen, s134704 Prosjektrapport PROSJEKT NR. 2009-36 Studieprogram:

Detaljer

Dokument 4 - Vedlegg. Automatnett - Nytt CMS-verktøy for Uno-X Automat. Fakultet for teknologi, kunst og design. Institutt for informasjonsteknologi

Dokument 4 - Vedlegg. Automatnett - Nytt CMS-verktøy for Uno-X Automat. Fakultet for teknologi, kunst og design. Institutt for informasjonsteknologi Dokument 4 - Vedlegg Automatnett - Nytt CMS-verktøy for Uno-X Automat Fakultet for teknologi, kunst og design Institutt for informasjonsteknologi Høgskolen i Oslo og Akershus, Innholdsfortegnelse Vedlegg

Detaljer

Visma Enterprise DVPro

Visma Enterprise DVPro Kursdokumentasjon Visma Enterprise DVPro Gjennomgang av ny funksjonalitet og endringer i Visma Enterprise DVPro 2011.01 Mai 2011 Visma Unique AS - 1 - Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet

Detaljer

S Y S T E M U T V I K L I N G ( L O 1 3 8 A )

S Y S T E M U T V I K L I N G ( L O 1 3 8 A ) A V D E L I N G F O R I N G E N I Ø R U T D A N N I N G H Ø G S K O L E N I O S L O O G A K E R S H U S P R O S J E K T R A P P O RT S Y S T E M U T V I K L I N G ( L O 1 3 8 A ) H Ø S T 2011 GRUPPE 24:

Detaljer

Salg av gavekort via LinkShop

Salg av gavekort via LinkShop Salg av gavekort via LinkShop Mange av våre kunder har etterspurt en løsning for salg av gavekort direkte fra egne nettsider. Vi har derfor utviklet en enkel, rimelig og trygg måte å selge gavekort på.

Detaljer

4. Produktrapport. Forord

4. Produktrapport. Forord 4. Produktrapport Forord Det er en forutsetning at leseren har gjennomgått presentasjonen av prosjektet før denne rapporten leses. Under denne forutsetningen, kan rapporten leses selvstendig og er da uavhengig

Detaljer

Generelt om løsningen

Generelt om løsningen Innholdsfortegnelse Generelt om løsningen Opprette en artikkel Oversikt over artikler Opprette kalenderoppføring Oversikt over kalenderoppføringer Opprette annonse Opprette medlemsartikkel Opplasting

Detaljer

Brukermanual for NORDEA BRUKERSTEDSPORTAL

Brukermanual for NORDEA BRUKERSTEDSPORTAL Brukermanual for NORDEA BRUKERSTEDSPORTAL Logg inn... 3 Generelt om portalen... 3 Hjem (forside)... 4 Produkter... 5 Sikkerhetsstandarder... 5 Søk... 6 Statistikk... 14 Dokumenter og arkiv... 16 Administrasjon

Detaljer

1. Registrering / Login. Når du klikker på Logg inn kan du velge enten og

1. Registrering / Login. Når du klikker på Logg inn kan du velge enten og 1. Registrering / Login Når du klikker på Logg inn kan du velge enten og - logge inn med ditt brukernavn og passord fra en tidigere registrering i denne nettbutilkken eller - registrere dig som ny nettbutikk

Detaljer

HB Guide. Feilsøkingsverktøy for Homebase AS. Hovedprosjekt i Anvendt Datateknologi ved HiOA, 2013

HB Guide. Feilsøkingsverktøy for Homebase AS. Hovedprosjekt i Anvendt Datateknologi ved HiOA, 2013 HB Guide Feilsøkingsverktøy for Homebase AS Hovedprosjekt i Anvendt Datateknologi ved HiOA, 2013 Gruppe 33: Karl Øgaard, s171641 Aria Nejad, s171674 Fredrik Ung, s171652 Morten Iversen, s171666 1/136 PROSJEKT

Detaljer