Del!II:!Produktdokumentasjon!!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Del!II:!Produktdokumentasjon!!"

Transkript

1 1 DelII:Produktdokumentasjon

2 2 1.Forord Idennedelenavsluttrapportenbeskrivessluttproduktetogdetekniske aspekterveddet.detvisestilnoetekniskfagterminologisomikkenødvendigvis forklaresnærmereidennerapporten.seforøvrigbrukerveiledningog kravspesifikasjonforutfyllendedokumentasjon. DelII:Produktdokumentasjon

3 3 2.Innholdsfortegnelse 1.Forord Innholdsfortegnelse Produktbeskrivelse Formåletmedproduktet Beskrivelseavstruktur Strukturogfunksjonalitet Innloggingsomadministratorogfunksjonalitet Innloggingsomregistrertkundeogfunksjonalitet Designogbrukervennlighet SidekartogtabellforSkiltetDitt Sidekart Tabell Kommentarogforklaringtilsidekartogtabell Programspråk HTML PHP CSS Javascript MySQLogDatabasen Brukerpresentasjon Helsepersonell,offentligetjenestemennogadvokater Butikkpersonell,firmaer VeienvidereDutfordringeroguløsteoppgaver DelII:Produktdokumentasjon

4 4 3.Produktbeskrivelse Idettekapitteletgirvienbeskrivelseavsluttproduktet,detsformålog brukertyper,struktur,designogforholdtilbrukervennlighet. 3.1Formåletmedproduktet Formåletmedproduktetvårterålageennettløsningforoppdragsgiver tilsalgavnavneskilt,stemplerogkonvoluttersomerenkelåtaibrukforkunder såvelsomadministrator,oggjørdetattraktivtåhandle.produktenesomselges henvendersegsærligtilhelsepersonellogadvokater,menogsåandre,som butikkmedarbeidere,ogsmåogmellomstorebedrifter.oppdragsgivereierog drifterflereulikesalgsforetakhvoravskiltetditt.noertenktsomettav foretakene.påsiktserhanforsegenmuligsammenslåingavdisseunderet paraply Xnettstedellerportal. 3.2Beskrivelseavstruktur Herredegjørviforstrukturenpånettsideneogfunksjonalitetentil produktetvårtoppimotkravspesifikasjonen Strukturogfunksjonalitet. Nettsidenebenyttersegavhtml5ihenholdtilrammekrav2i KravspesifikasjonenogerhovedsakligtreXdelteavutforming.Vitokogså utgangspunktiethtmlxtemplatforforsidenvår.denneendretvisidentil Nyheter forågiplasstildennåværende,somermerproduktorientert(sefigur 1). DelII:Produktdokumentasjon

5 5 Figur1DTilvenstreerforsidenslikdenserutnå,ogtilhøyreertemplatensomførstvartenktsom forside,mensomsidenbleenundersidekaltnyheter Ettersomdetførstogfremstersalgnettløsningenskaldreiesegomfaltdet naturligåpromotereproduktenepåforsidenfremforoppdateringeribloggx form. Vibrukerincludei header og footer slikatvisikrerenhelhetligfargebrukog sideutforming,slikdetspesifiseresvidereikravspesifikasjonenunderestetiske krav.header.phpigjeninkludererogsånavigasjonsmenyengjennom navigation.php(sefigur2). Figur2DUtsnittavprogramkodentilheader.php,medlenkertilcssDstyling,javascriptDfilerog inkluderingavnavigation.php NavigasjonsmenyenharnedtrekksmenymedunderkategorierunderProdukter ogomoss(sefigur3og4). DelII:Produktdokumentasjon

6 6 Figur3DNedtrekksmenyogsøkevindu,medLogginnDlenke Figur4DNedtrekksmenysomviserunderkategorierunderOmOss Tilnavigasjonsmenyenvalgteviåbyggepåetannettemplatogplassertederfor kodenietegetphpxdokumentmedegetcssxstilark. IheaderliggerensøkefunksjonogeninnloggingsXlenkesomendrestilenlenke tilentenadminpanelellerminsidealtettersommanerloggetinnsom henholdsvisadministratorellerkundebruker(sefigur3og5).dersom kundebrukerenharhandletvilogsåenlenketilhandlekurvenvisesher(sefigur 5). Figur5DutsnittavnettsidensomvisersøkevinduetmedlenketilHandlekurvogMinside(loggetinn somkundebruker) Produktsidenviserdetremestsolgteprodukteneførstogderetterlisterdenalle produkteneregistrertidatabasen,medbilderogpris,samtkortbeskrivelse.her kanmanklikkesegvideretilenmerdetaljertoversiktoverproduktetmedmer informasjon,somprisoglagerstatus.navnskiltversjonenharen demonstrasjonsfunksjonhvorkundenskalfåforhåndsvistskiltetmedønsket tekstiflereulikeformer,sombl.a.ovaleellerrektangulæreskiltmedavrundede DelII:Produktdokumentasjon

7 7 kanter,ogalleprodukteneharentekstbokshvormanskalkunneskriveinn ønskettekstpåproduktet(sefigur6). Figur6Dutsnittavnettsidenmedinformasjonomproduktet,pris,lagerstatus,mulighetforåvelge antall,leggetilihandlekurvogskriveinnteksttilforhåndsvisning Vedåtrykkepå Leggtilhandlekurv sendesmanvideretilhandlekurvenhvor manfårenoversiktoverdetmanharhandlet.herkanmanentenvelgeågå videretilbetaling,entenviapaypalellerfåtilsendtfaktura,ellermankanvende tilbaketilproduktsiden.mankanogsåfjerneenkeltprodukterfrakurveneller tømmedenhelt(sefigur7). Figur7Dutsnittavnettsidensomviserhandlekurvenmeddensulikefunksjoner Dersombrukerenharskrevetinntekstitekstboksenpåsidenfordetaljert informasjonomproduktet,vildennevisesitekstxboksenher(sefigur8). DelII:Produktdokumentasjon

8 8 Figur8Dutsnittavnettsidensomviserdenangittetekstentilkunden Innloggingsomadministratorogfunksjonalitet Nårmanharloggetseginnsomadministratorfårmantilgangtiladminpanelet medvalgmulighetersomåleggetil,søkeoppog/ellerendreprodukter,leggetil kategorier,slettebrukeresamtskriveogendre/sletteartikler.påsiktskal administratorogsåfåtilgangtilåsestatuspåtransaksjoner(sefigur9). Figur9DUtsnittavnettsidensomviseraminpaneletmeddiversevalgmuligheter Velgeradministratoråskriveenartikkel,kommervedkommendetiletsidehvor detskalfyllesinndenønskedetekstenoghvormanogsåkanlasteoppetbilde foråillustrereinnholdetiartikkelen(sefigur10). Figur10DUtsnittavnettsidenmedtabellforåskriveartikkel Påalleundersideravadminpanelerdetmuligåavbryteogdermedkomme tilbaketilpanelet.dessutenkanadministratorbrukedeandrenettsideneoghele DelII:Produktdokumentasjon

9 9 tidenkommetilbaketiladminpanelgjennomlenkenvedsøkevinduetsomer aktivsålengebrukerenerloggetinn(sefigur5hvorminsideerangitt,altså innloggetsomkunde) Innloggingsomregistrertkundeogfunksjonalitet ErmanloggetinnsomkundefårmantilgangtilMinsidemedkundepaneletsom angirulikevalgmulighetermyntetpåkundenstenktebehov(sefigur11). Figur11DUtsnittavnettsidensomviserkundepaneletmeddeulikevalgmuligheterangitther Kundenkanoppdaterepassordetogendre/oppdaterekontoinformasjonsom brukernavnogadresse(sefigur12)ogfåenoversiktoverbestillinger. Figur12DUtsnittavnettsidesomvisertabellforendringelleroppdateringavkontoinformasjonen Kundenkanilikhetmedadministratorennårsomhelststoppeoperasjonenved åvelgeavbrytogkommetilbaketilkundepanelet.kundenharogsåheletiden tilgangtildeandrenettsideneogkanvendetilbaketilkundepaneletgjennomå velgeminsidexlenkenoversøkefunksjonen,somvistifigur5. DelII:Produktdokumentasjon

10 10 3.3Designogbrukervennlighet Forsidenerutformetslikatbrukerenpresenteresforproduktkategorienehelt fraførstestund(sefigur13). Figur13DForsidenpåproduktetvårt Herfinnermanlogoentilnettbutikkenøverstidetvenstrehjørnetetterfulgtav tittelensomoverskriftpånivå1ogundertittelpånivå2ogsåen navigeringsmenysomogsåeren nedtrekksmeny(somnevntunderpunkt3.2.1ogvistifigur3og4). ForsidenogproduktoversiktenvaliderersomHTML5dokumenterogtilWCAG nivåaa,ihenholdtilkravspesifikasjonen(sefigur14). Figur14DUtsnittavvalideringsbekreftelsesomHTML5ogWCAGnivåAAfrahenholdsvisW3Cog AChecker AlleproduktX,artikkelXogpresentasjonsfotoerstockfotosomviharvalgtutog lagttil,ogskalpåsiktendrestiloriginalebilderavdeproduktersomtilbys. Ettersombutikkenikkeer oppeoggår ennå,valgteviåikkeavventedisse bildenefraoppdragsgiver,menhellerleggeuterstatninger.tekstbeskrivelsene DelII:Produktdokumentasjon

11 11 avprodukteneerogsåvåreegneogkunmentsomenpekepinnpåutforming, font,størrelse,fargeosv. IutviklingenavnettsidenslogobruktevietonlineverktøysomJonathanSnook harutvikletforåbestemmeomfargevalgpåforgrunnmotbakgrunner kompatiblemedwcagsineulikeklassifiseringer(a,aaogaaa).vivalgteå fokuserepåatteksteniselvelogoenskullekontrastertemotbakgrunnentilnivå AA,selvombakgrunneneikkekontrastertenokmothverandretilåfylledette kriteriet.tekstenvilleuansettkommefremogdetvardetviktigste. IvalideringenoppmotWCAGiverktøyetACheckerdukketdetoppenadvarsel (sefigur15). Figur15DutsnittavadvarselsidentilACheckersinvurderingavindex.phptilnettløsningenvår.Her gårdetfremataltdsetningenkanbliunødiglang. Foråkontrolleredenvisuelleutformingenvalgteviiutgangspunkteten billedløsningforåviselogoenogtittelenpåsiden.såbleviadvartmotatdenne løsningenkunnekommettilåkreveenunødiglangbeskrivelseialtxsetningen underimgxtagenforåbeskrivebildetsinnhold.vivalgtederforåendretilen merbrukervennligvarianthvortittelskrivesirentekstsom<h1>ogundertittel som<h2>.logoenmånødvendigvisværeetbilde,mendenkreverikkelikemye informasjonialtxsetningen. ItrådmedWCAGsineretningslinjerharvivalgtenfontutenserifer,såkaltsansX serif(elleruten føtter ).Detteforågjøreleseopplevelsenpåskjermlettereog merbehagelig,samtidigsomviogsådermedtarhensyntildyslektikere.videre harvivalgtåfølgewcagsin Quickreferencelist : DelII:Produktdokumentasjon

12 12 *tekstalternativerforbilder *ingenvideoxelleraudioelementer *bakgrunnenerjevntoverhvitogskriftenmørksomgirgodkontrast *skrifttypeerverdanasansxserifsomunderletterleseropplevelsen *vedbrukav<h>xtagererdetlettereåmanøvrereseggjennomsidene barevedhjelpavtastaturet *nettsideneoppførersegsommankanforvente,utenskjultefunksjoner *gjennombrukenavhtml5ogcss3ervisåkompatiblemedny programvaresomvikanfåblittperdagsdato 3.4SidekartogtabellforSkiltetDitt Herpresenterervisidekartetogensidetabellovernettløsningenvårforåangi hvilkenivåerdeulikesideneogfunksjonenebefinnerseg Sidekart Idettesidekartetforproduktetvårtfokuserervipåhvorsidenelenker (Antall'klikk'='antall'innrykk)' HjemX> NavneskiltX> DetaljertproduktinfoX> Forhåndsvisning Handlekurv(selengernedisidekartetforinfoomkurven) StemplerX> DetaljertproduktinfoX> Handlekurv(selengerned) KonvolutterX> DetaljertproduktinfoX> Forhåndsvisning Handlekurv(selengerned) ProdukterX> NavneskiltX> Detaljertproduktinfo DelII:Produktdokumentasjon

13 13 Forhåndsvisning Handlekurv(selengerned) StemplerX> Detaljertproduktinfo Forhåndsvisning Handlekurv(selengerned) KonvolutterX> Detaljertproduktinfo Forhåndsvisning Handlekurv(selengerned) NyheterX> Artikler(lesmer) OmOssX> Kontaktinfo(kontaktinformasjon) KontaktskjemaX> Feilmelding/Sendingsbekreftelse RegistrerdegX> Feilmelding/Registreringsbekreftelse HandlekurvX> Feilmeldingdersomikkeinnlogget PaypalX> GjennomførbetalingX> <XBekreftetmottattbestilling BekreftbestillingX> <XFakurakvittering Logginn(senedenfor) Registrerdeg(seovenfor) LogginnX> *KundepanelX> Oppdaterepassord Oppdaterekundeinformasjon Sebestillinger DelII:Produktdokumentasjon

14 14 <X Loggut *AdminpanelX> Leggtiletnyttprodukt Leggtilennykategori SøkoppogendreproduktX> Endreprodukt Slettbruker(søkpåbruker)X> Slettbruker Skrivartikkel Endre/slettartikkel Sebestillinger/Endrestatus <X Loggut ' Tegnforklaring:' 5> 'betyr'at'siden'lenker'til'følgende'sider'angitt'med'ett'innrykk'forbi'lenkesiden.'' <5 'betyr'at'siden'lenker'tilbake'til'siden'ett'innrykk'mindre'enn'siden'symbolet'står'ved.' 3.4.2Tabell Nivå1 Nivå2 Nivå3 Nivå4 Nivå5 Hjem Navneskilt Detaljert Forhåndsvisning produktinfo Handlekurv Stempler Detaljert Handlekurv produktinfo Konvolutter Detaljert Forhåndsvisning produktinfo Handlekurv Produkter Navneskilt Detaljertinfo Forhåndsvisning Handlekurv Stempler Detaljertinfo Handlekurv Konvolutter Detaljertinfo Forhåndsvisning Handlekurv Nyheter Artikler DelII:Produktdokumentasjon

15 15 OmOss Kontaktinfo Kontaktskjema Feil/Bekreft Registrer Feilmelding/ deg RegistreringsX bekreftelse Handlekurv Paypal Gj.førbetaling Bekreftelse Bekreftbest. Kvittering Logginn Adminpanel *seegentabell Kundepanel *seegentabell *EgentabellforAdminpaneletsogKundepaneletsfunksjoner: Niva3 Nivå4 Nivå5 Adminpanel Leggtiletnyttprodukt Leggtilennykategori Søkoppogendre Endreprodukt produkt Slettbruker(søkbruker) Slettbruker Skrivartikkel Endre/Slettartikkel Sebestillinger/Endre status Loggut Kundepanel Oppdaterepassord Oppdaterekundeinfo Sebestillinger Loggut 3.4.3Kommentarogforklaringtilsidekartogtabell Nettstedetharensåkalttrestrukturhvorsåmyesommuliglenkesdirektefra forsiden.viønsketsålangtsommuligågjøretilnærmetallinformasjon tilgjengeliginnenfortrexklikksregelenogføleratviergodtimålmeddet. DelII:Produktdokumentasjon

16 16 Enkeltefunksjonerkreverflereenn3klikk,mendaregnerviatbrukerenhar forpliktetsegsåpasstilinformasjonsjaktenatdetteerinnenforhvasomkan aksepteresmedtankepåkomplisitetenavoperasjonensombrukerønskerå gjennomføre. IsidekartetpresenteresførsteklikkyttersttilvenstresomHjem,ellerforsiden. SammemeningharkolonnenforNivå1itabellen.Førsteinnrykk(nivå2i tabellen)erallesidersomlenkesherfra,ogangissomandreklikk.andre innrykkrepresenterersidersomdetlenkestilfradisseigjenosv.noenav sideneeravnødvendighetskjultforførstegangsbesøkende,nærmerebestemt KundepanelogAdminpanel(merketmedasteriskisidekartet).Dissesidene kreverinnlogging.likeledesvilhandlekurvværeskjultdersomdenertom.det vilhellerikkeværemuligågåvideretilfakturaløsningendersomkundenikke harregistrertsegog/ellererinnlogget. Itabellenersidenesomhørerdirekteunderenannensideplassertdirektetil høyreinnenformodersidenscelleramme. 4.Programspråk Idettekapitteletpresenteresverktøyenevitokibrukforålagenettstedet ogprogramspråkenesomvivalgte.itilleggvilhvertvalgbegrunnes. 4.1HTML Skiltetditterennettbutikkogdermedheltavhengigavatinnholdgjøres tilgjengeligeforflestmuligenettleserepåenraskogsikkermåtenåogi fremtiden.html5blederforvalgttilåfylledefunksjonenesomikkeeravhengig avandrekilder. 4.2PHP VivalgteåbrukedetdynamiskekodespråketPHPforhovedtyngdenav funksjonenerelaterttilproduktetvårt,såsomskjemautfylling,innx/utlogging, handlekurv,fakturering,skriveartikler,oppdatereogleggetilprodukter,endre DelII:Produktdokumentasjon

17 17 brukerinformasjonogtilenkeltedesignvalgsominkluderingavheaderog footer.dettesisteforenkeltåkunneendrehovedoppsettetogdetvisuelle rammeverketfornettsidene. 4.3CSS Cascadingstylesheetsblebrukttilådefinerestilenpånettsiden,organisere innholdetogsørgeforatsideneoverholderwcagsittaaxnivå.deterbruktett cssxdokumentforhelenettstedet,medtotilleggsdokumentnårdetgjelder faktureringsdelen. 4.4.Javascript JavascriptetiproduktetvårtfølgerihovedsakmedhtmlXtemplatentil Nyheter ogdrifterbl.a.kalenderfunksjonenpåartiklenesomadministratorkanskrive. 4.5MySQLogDatabasen VivalgteåbrukeMySQLsomprogrammeringsspråkoppmotdatabasen ettersomdetermegetutbredtoglettåbruke,deteretopensourcespråkog gratis,ogspråketholderenhøyytelseiforholdtilkravtilmaskinvare.dermed fikkviimplementertdenfunksjonalitetenoppdragsgiverkrevdepåensikker måte, oglagretdataenesamlet.medmysqlerdetlettlagredataidatabasenoglettå hentedataut.viharhattfokuspåataltinnholdetisidenkanendresav administratorogderforerdetnaturligatdataenelagrespåett"sentralt"sted medeteffektivtoghøyxytelsesprogramspråk. 5.Brukerpresentasjon Idettekapitteletvilvipresentereenoversiktoverbrukergruppene,deresbehov oghvilkeløsningerviharkommetoppmed.kunderskalregistreresegoglogge innforhandleogkanvelgemellomtilsendtfakturaogonlinebetalingstjeneste (PayPal)sombetalingsmåte. DelII:Produktdokumentasjon

18 18 5.1Helsepersonell,offentligetjenestemennogadvokater AlleSkiltetDitt.nosineproduktereraktuellefordisseyrkesgruppene: *navneskilttilpersonellikontaktmedpublikum(somhelesesøstere, tannlegerogsykehuspersonale) *stemplerforbl.a.åvalidereresepter,bekreftekorrektkopiog/eller signeringavoffentligepapirer(somsalgskontrakter,gjeldsbrevog rettsdokumenter) *konvoluttermedf.eks.ethelseforetakselleradvokatfelleskapslogopå. Dennebrukertypentrengerdermedensikkermåteåhandledisseproduktenepå ogtilbydermåkunneforsikresegomatkjøperharretttilåhandleoffentlig beskyttetmateriale.deterviktigatikkeuvedkommendefårtilgangpåf.eks. stemplerfralegerellerlegesentresomkanbrukestilåforfalskebl.a.resepterog andresensitivedokumenter,somepikriser.butikkenkreverinnloggingforå handleogalleprodukterlagespåbestilling.detersåledesviktigat oppdragsgiverdobbeltsjekkerpersoninformasjonensomoppgisoppmot yrkesregisteretslikatsvindelikkeforekommer.vårtproduktharikkegjort foranstaltingerforåsikremotsliksvindelsomnevnther. 5.2Butikkpersonell,firmaer Dennebrukergruppentrengerikkeåvalideressomrettmessigekjøpere,men ikkedestomindreerdetviktigatdekanhandletrygtogeffektivtovernettet.vi harvalgtåvisemerverdiavgiftenogprisenførogetterdenneerlagttilfordidet erviktigmedenoversiktoverkostnadeneetterhvertsomdepåløper.i registreringenlagerkundenetpassordsomgjøresomtilenhashxstringslikat ingenkanhackedatabasenogfådirektetilgangtildennetypeninformasjon. DelII:Produktdokumentasjon

19 19 6.VeienvidereDutfordringeroguløsteoppgaver Nettsidenharflerefunksjonersomennåikkeerimplementertellersomikke fungereroptimalt: *Detbøråpnesforåetablerefirmakontoer. *Designetavlogooghvilkenfontvibruktebøretterprøvesav profesjonellvisuelldesigner. *Mulighetforåskjermemotsvindelforsøkvedkjøpavstempeltilfalske rettsarbeidereellerhelsepersonell.dettebørutformesisamarbeidmed oppdragsgiver,slikatbutikkenikkelideravunødigkrongletekjøpsxog registreringsrutiner. *Bedretilbakemeldingogassistansetilkundevedutfyllingavskjemaer. *Ferdigstilleforhåndsvisningsfunksjonenavskiltmedinnskrevettekst, somvistesegåværevanskeligereennførstantatt. *Ferdigstillefaktureringsfunksjonenslikatbl.a.epostblirsendt. *Utvidebrukenavtemplater,kanskjeombyggehelebutikkentilet alleredevelprøvdogutarbeidettemplat? DelII:Produktdokumentasjon

!!! Del!V:!Testdokumentasjon!

!!! Del!V:!Testdokumentasjon! 1 DelV:Testdokumentasjon 2 1.Forord Viktighetenavbrukertestingkanikkeoverdrives.Deterkungjennomeniterativ arbeidsmetodebeståendeavåprøve>og>feileatvikanklareåunngådestørste feileneogkanimplementereprosjektersåsmertefrittsommulig.

Detaljer

Del VII: Kravspesifikasjon

Del VII: Kravspesifikasjon 1 2 Forord Dette dokumentet inneholder retningslinjer for gruppen vår og beskrivelse av betingelsene for utviklingen av vårt prosjekt. Vår gruppe benyttet dette dokumentet som et styringsdokument for å

Detaljer

1 Del I: Presentasjon

1 Del I: Presentasjon 1 Del I: Presentasjon 2 Forord Denne sluttrapporten er skrevet av gruppe 12 som består av 4 studenter som studerer ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Vi studerer Anvendt datateknologi og denne rapporten

Detaljer

BACHELORPROSJEKT. Studieprogram: Anvendt datateknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo

BACHELORPROSJEKT. Studieprogram: Anvendt datateknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo PROSJEKT NR. 2015-12 Studieprogram: Anvendt datateknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo TILGJENGELIGHET Åpen Telefon: 22 45 32 00 Telefaks: 22 45

Detaljer

Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo våren 2011 CHARITY DOCTORS KRAVSPESIFIKASJON

Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo våren 2011 CHARITY DOCTORS KRAVSPESIFIKASJON CHARITY DOCTORS KRAVSPESIFIKASJON Hovedprosjekt i informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo våren 2011 Gruppe 13 Muleha Nhonzi Harlem Tambwe Mufoncol Ruban Amuthalingam Page 1 of 6 1 Innledning 1.1 Innledning

Detaljer

Entobutikk 5.BRUKERMANUAL VÅR 2011

Entobutikk 5.BRUKERMANUAL VÅR 2011 5.BRUKERMANUAL VÅR 2011 1 DELKAPITTEL 1 FORORD Denne brukermanual inneholder instrukser til hvordan nettbutikken entobutikk fungerer. Rapporten er delt opp i tre deler som er Admin, Kunde og nettbutikken.

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON. Gruppe 2. Hovedprosjekt, Høgskolen i Oslo og Akershus. Våren 2014 KRAVSPESIFIKASJON 1

KRAVSPESIFIKASJON. Gruppe 2. Hovedprosjekt, Høgskolen i Oslo og Akershus. Våren 2014 KRAVSPESIFIKASJON 1 KRAVSPESIFIKASJON Gruppe 2 Hovedprosjekt, Høgskolen i Oslo og Akershus Våren 2014 KRAVSPESIFIKASJON 1 CONTENTS 1. Forord... 3 2. Presentasjon... 3 2.1 Gruppens medlemmer... 3 2.2 Oppdragsgiver... 3 2.3

Detaljer

Del IV: Prosessdokumentasjon

Del IV: Prosessdokumentasjon 1 2 Forord Dette dokumentet omhandler detaljert beskrivelse av vår arbeidsprosess gjennom hele perioden med prosjektet. Prosessdokumentasjonen er en viktig del av sluttrapporten, og er delt opp i følgende

Detaljer

Produktrapport Gruppe 9

Produktrapport Gruppe 9 Forord Dette dokumentet er ment for personer som skal vedlikeholde, endre eller utvikle systemet. Produktdokument innholder informasjoner om programmets funksjoner og hvordan de fungerer. Før bruk av dette

Detaljer

Påmeldingssystemet FolkOrg

Påmeldingssystemet FolkOrg Brukermanual Påmeldingssystemet FolkOrg tevling.folkorg.no Sist oppdatert 13. april 2016 Innholdsfortegnelse Introduksjon til påmeldingssystemet til FolkOrg 3 Velg konkurranse og klasse 4 Melde på en ny

Detaljer

Produktdokumentasjon. Madison Møbler Administrasjonsside og Nettbutikk

Produktdokumentasjon. Madison Møbler Administrasjonsside og Nettbutikk Produktdokumentasjon Madison Møbler Administrasjonsside og Nettbutikk 1 1. Forord 1.1 Dokumentasjonen Dette er en teknisk dokumentasjon på produktet som er utviklet. Denne er tiltenkt personer med teknisk

Detaljer

UMW MALER Definisjon av UMW Mal

UMW MALER Definisjon av UMW Mal UMW MALER Definisjon av UMW Mal Innhold Definisjon UMW mal... 2 Alminnelig mal-oversikt... 2 Hva er inkludert i en basis UMV butikkmal?... 3 Design... 3 Hver side kort beskrevet... 4 Hjemmeside... 4 Produktliste...

Detaljer

Produktrapport. Utvikling av moduler til CMS for bonefish.no. Gruppe 08-23

Produktrapport. Utvikling av moduler til CMS for bonefish.no. Gruppe 08-23 Utvikling av moduler til CMS for bonefish.no Gruppe 08-23 Produktrapport for hovedprosjektet utvikling av moduler til CMS for bonefish.no ved Høgskolen i Oslo, avdeling for Ingeniørutdanning våren 2008.

Detaljer

Entobutikk 1.KRAVSPESIFIKASJON VÅR 2011

Entobutikk 1.KRAVSPESIFIKASJON VÅR 2011 1.KRAVSPESIFIKASJON VÅR 2011 1 DELKAPITTEL 1 INNLEDNING Kravspesifikasjonen er svært nyttig sett i forhold til produktet vi ønsker å utvikle. Dokumentet regnes som et av de viktigste i hovedprosjektet

Detaljer

1. Forord 2. Leserveiledning

1. Forord 2. Leserveiledning KRAVSPESIFIKASJON 1 1. Forord Hensikten med kravspesifikasjonen er at den skal fungere som et styringsdokument under prosessen og definere rammer og betingelser rundt hovedprosjektet. Den er utviklet etter

Detaljer

Del VI: Brukerveiledning

Del VI: Brukerveiledning 1 2 Brukerveiledning Logg inn Både brukere og administrator bruker den samme siden for innlogging. I kundetabellen er det et aksessbit som avgjør om brukeren blir tilegnet adminstrator- rettigheter eller

Detaljer

Oblig 5 Webutvikling. Av Thomas Gitlevaag

Oblig 5 Webutvikling. Av Thomas Gitlevaag Oblig 5 Webutvikling Av Thomas Gitlevaag For oppgave 1 og 2 skal dere levere en funksjonell webside på deres hjemmeområde. Dere skal også levere alle phps-filene slik at man for en hver side kan slenge

Detaljer

Oblig 3 Webutvikling

Oblig 3 Webutvikling Oblig 3 Webutvikling Oppgave 1 Ta for deg en selvvalgt bedrift (gjerne lokal/mindre) og tenk deg at du hadde fått i oppgave å være en SEO-konsulent for disse i én uke. På denne uken skulle du gjennomført

Detaljer

HJEMMESIDER LITEN HJEMMESIDE. (3 STK. DESIGN UTKAST. FERDIG UTFØRT HJEMMESIDE. MAX 8 SIDER)

HJEMMESIDER LITEN HJEMMESIDE. (3 STK. DESIGN UTKAST. FERDIG UTFØRT HJEMMESIDE. MAX 8 SIDER) HJEMMESIDER HJEMMESIDE (LITEN) LITEN HJEMMESIDE. (3 STK. DESIGN UTKAST. FERDIG UTFØRT HJEMMESIDE. MAX 8 SIDER) KR: 5.000,- EKS MVA. HJEMMESIDE (MEDIUM) MEDIUM HJEMMESIDE (3. STK UTKAST. FERDIG UTFØRT HJEMMESIDE.

Detaljer

Hovedprosjekt 2014, Høgskolen i Oslo og Akershus

Hovedprosjekt 2014, Høgskolen i Oslo og Akershus Forprosjektrapport Gruppe 2 Hovedprosjekt 2014, Høgskolen i Oslo og Akershus 1 INNHOLD 2 Presentasjon... 2 2.1 Gruppen medlemmer... 2 2.2 Oppgave... 2 2.3 Oppdragsgiver... 2 2.4 Veileder... 2 3 Sammendrag...

Detaljer

2 Innholdsfortegnelse

2 Innholdsfortegnelse Kravspesifikasjon 1 Forord Kravspesifikasjonen er ment å sees i sammenheng med gruppas forventninger til sitt eget sluttprodukt. Den er altså like mye våre egne krav som krav stilt av arbeidsgiver. Vi

Detaljer

HOVEDPROSJEKT. Telefon: Telefaks: Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo. 25.mai 2007.

HOVEDPROSJEKT. Telefon: Telefaks: Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo. 25.mai 2007. PROSJEKT NR. 2007-16 TILGJENGELIGHET Åpen Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Telefon: 22 45 32 00 Telefaks: 22 45 32 05 HOVEDPROSJEKT HOVEDPROSJEKTETS TITTEL DATO Panther

Detaljer

Oblig 3 Webutvikling. Oppgave 1

Oblig 3 Webutvikling. Oppgave 1 Oblig 3 Webutvikling Oppgave 1 Ta for deg en selvvalgt bedrift (gjerne lokal/mindre) og tenk deg at du hadde fått i oppgave å være en SEOkonsulent for disse i én uke. På denne uken skulle du gjennomført

Detaljer

Brukerveiledning. Madison Møbler Nettbutikk

Brukerveiledning. Madison Møbler Nettbutikk Brukerveiledning Madison Møbler Nettbutikk 1 1. Forord 1.1 Produktet Produktet er i denne manualen nettbutikken www.madison-mobler.no. Dette er en nettbutikk som skal gi brukerne mulighet til å handle

Detaljer

Entobutikk FORPROSJEKTRAPPORT FOR ENTOBUTIKK VÅR 2011 LAGET AV GRUPPE 02

Entobutikk FORPROSJEKTRAPPORT FOR ENTOBUTIKK VÅR 2011 LAGET AV GRUPPE 02 FORPROSJEKTRAPPORT FOR ENTOBUTIKK VÅR 2011 LAGET AV GRUPPE 02 1 INNHOLDSFORTEGNELSE PRESENTASJON 03 SAMMENDRAG 04 BEDRIFT 05 Om bedriften 05 Dagens situasjon 05 MÅL OG RAMMEBETINGELSER 06 Funksjonalitet

Detaljer

CustomPublish.com. Nyhetsbrev. Introduksjon til Nyhetsbrevfunksjonen i CustomPublish

CustomPublish.com. Nyhetsbrev. Introduksjon til Nyhetsbrevfunksjonen i CustomPublish CustomPublish.com Nyhetsbrev Introduksjon til Nyhetsbrevfunksjonen i CustomPublish Innhold 1. Innledning 2. Opprett nyhetsbrev 3. Send nyhetsbrevet 4. Bruk 1. Innledning Nyhetsbrevsfunksjonen gir deg muligheten

Detaljer

Alle publiserte nyheter arkiveres i kategorier som du selv oppretter, Det gir deg en ryddig oversikt i arkivet senere.

Alle publiserte nyheter arkiveres i kategorier som du selv oppretter, Det gir deg en ryddig oversikt i arkivet senere. PUBLISERING Som innlogget bruker får du tilgang til publiseringsfunksjoner... ABC for publisering Overskrift Ingress Ingressbilde Hovedtekst Widget Visning Verktøy Annet Alle publiserte nyheter arkiveres

Detaljer

Entobutikk 2.PRODUKTRAPPORT VÅR 2011

Entobutikk 2.PRODUKTRAPPORT VÅR 2011 2.PRODUKTRAPPORT VÅR 2011 1 DELKAPITTEL 1 FORORD Denne produktrapporten inneholder detaljer om produktet vi har utviklet samt programmessig oppbygning, illustrasjoner, diagrammer over produktet, funksjoner

Detaljer

file:///c:/users/michaelp/sites/dkdm/dw6/dreamweaver6.html

file:///c:/users/michaelp/sites/dkdm/dw6/dreamweaver6.html 1 of 9 15.04.2015 14:15 Spry og behaviours Både Spry and Behaviours er basert på programmeringsspråket Javascript. Javascript kjører i nettleseren og ikke på webserver som PHP og Perl. På en lignende måte

Detaljer

Brukermanual Administrasjon

Brukermanual Administrasjon Brukermanual Administrasjon Forord Brukermanual rapporten omhandler sluttbrukeren av systemet (K-skjema) og er skrevet for de personer som skal bruke applikasjonen. Dette dokumentet beskriver hvordan man

Detaljer

Eksamen i Internetteknologi Fagkode: IVA1379

Eksamen i Internetteknologi Fagkode: IVA1379 Høgskolen i Narvik Side 1 av 5 Eksamen i Internetteknologi Fagkode: IVA1379 Tid: Mandag, 07.06.04, 9:00-12:00 Tillatte hjelpemidler: Alle trykte og skrevne hjelpemidler tillatt. Eksamen består av 4 oppgaver

Detaljer

Båtforening på nett. Produktrapport

Båtforening på nett. Produktrapport Båtforening på nett Hovedprosjekt våren 2009, Høgskolen i Oslo Prosjektgruppe 36 Vegard Skipnes, Rade Vuckovic & Frode Sørensen Produktrapport 1 Sammendrag Denne rapporten er en del av Hovedprosjektet

Detaljer

Forprosjektrapport. Medlemsdatabase for Amnesty International Juridisk Studentnettverk. Høgskolen i Oslo og Akershus

Forprosjektrapport. Medlemsdatabase for Amnesty International Juridisk Studentnettverk. Høgskolen i Oslo og Akershus 2012 Høgskolen i Oslo og Akershus Margit Cecilie Haugen s163289 Pernille Mohn s163300 Tonje Henriksen s156049 Forprosjektrapport INNHOLDSFORTEGNELSE Presentasjon... 2 Sammendrag... 2 Om bedriften... 2

Detaljer

#topp {} #header {} #navigation {} #leftcolum {} #rightcolumn {} #footer {}

#topp {} #header {} #navigation {} #leftcolum {} #rightcolumn {} #footer {} CSS Definisjon CSS- Cascading Style Sheets er et språk som brukes til å definere utseende på filer skrevet i HTML eller XML. Prinsippet er at HTML- eller XML-dokumentet utelukkende skal beskrive struktur

Detaljer

Forprosjektrapport. Høgskolen i Oslo Våren 2007-02-02. Dr.Klikk. Gruppe 25. Håkon Drange s130167 Lars Hetland s127681

Forprosjektrapport. Høgskolen i Oslo Våren 2007-02-02. Dr.Klikk. Gruppe 25. Håkon Drange s130167 Lars Hetland s127681 Forprosjektrapport Høgskolen i Oslo Våren 2007-02-02 Dr.Klikk Gruppe 25 Håkon Drange s130167 Lars Hetland s127681 Innholdsfortegnelse PRESENTASJON... 2 SAMMENDRAG... 2 OM BEDRIFTEN... 2 DAGENS SITUASJON...

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON. Tittel: Pris++ Oppgave: Utvikle en Android applikasjon med tilhørende databasesystem. Periode: 1. Januar til 11. Juni.

KRAVSPESIFIKASJON. Tittel: Pris++ Oppgave: Utvikle en Android applikasjon med tilhørende databasesystem. Periode: 1. Januar til 11. Juni. KRAVSPESIFIKASJON Tittel: Pris++ Oppgave: Utvikle en Android applikasjon med tilhørende databasesystem. Periode: 1. Januar til 11. Juni. Prosjektgruppe: 27 Prosjektmedlem: Ole Almenning Stenhaug Veileder.

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR NETTBUTIKK. Innlandskortet

BRUKERVEILEDNING FOR NETTBUTIKK. Innlandskortet BRUKERVEILEDNING FOR NETTBUTIKK verdi på ditt. NY BRUKER: Klikk her for å lage ny brukerkonto! EKSISTERENDE BRUKER: Skriv inn brukernavn og passord, og logg deg inn her! Husk at oppdateringen er tilgjengelig

Detaljer

Oblig 1 Webutvikling av Jon-Håkon Rabben

Oblig 1 Webutvikling av Jon-Håkon Rabben Oblig 1 Webutvikling av Jon-Håkon Rabben Oppgave 2 og 3) http://www.it-stud.hiof.no/~jhrabben/boxmodel.html Oppgave 6) http://www.it-stud.hiof.no/~jhrabben/oblig1oppg6.html Oppgave 1) Siden tar lang tid

Detaljer

Aktivitetsplan - Adobe Pro kurs Infografikk høsten 2015

Aktivitetsplan - Adobe Pro kurs Infografikk høsten 2015 Aktivitetsplan - Adobe Pro kurs Infografikk høsten 2015 Hva er nytt i Adobe CC 2015 Adobe CC har mange flotte nyheter i InDesign, Illustrator og Photoshop. Vi vil guide deg gjennom nyhetene på en effektiv

Detaljer

6. Brukerveiledning. Forord

6. Brukerveiledning. Forord 6. Brukerveiledning Forord I denne rapporten vil man finne en skriftlig brukerveiledning om TEXTOP. Denne brukerveiledningen er først og fremst ment for hvordan brukeren skal handle for å oppnå sine mål

Detaljer

HTML: Del inn nettsiden

HTML: Del inn nettsiden HTML: Del inn nettsiden Erfaren Web Introduksjon Målet med denne oppgaven er å lære hvordan man kan organisere en nettside ved å dele den inn med forskjellige tagger. Dersom du ikke er kjent med tagg-strukturen

Detaljer

Kravspesifikasjon. Høgskolen i Oslo, våren 2011 Sted og dato: Oslo, 9. februar 2011. Gruppemedlemmer

Kravspesifikasjon. Høgskolen i Oslo, våren 2011 Sted og dato: Oslo, 9. februar 2011. Gruppemedlemmer Kravspesifikasjon Høgskolen i Oslo, våren 2011 Sted og dato: Oslo, 9. februar 2011 Gruppemedlemmer Adeel Yousaf Khan s141459 Mats Klingenberg Naustdal s148155 Nur M. Ahmed s148108 Thomas Wiborg s161335

Detaljer

Norsk Kennel Klub. Brukerveiledning 15.04.2012. WebKull registrering

Norsk Kennel Klub. Brukerveiledning 15.04.2012. WebKull registrering Norsk Kennel Klub Brukerveiledning 15.04.2012 WebKull registrering Innholdsfortegnelse Web Kull registrering... 3 Registrere kull på Min Side... 4 Last opp dokumenter:... 7 Betalingsinformasjon:... 7 Kullinformasjon....

Detaljer

En Introduksjon til Wordpress

En Introduksjon til Wordpress WORDPRESS GUIDE En Introduksjon til Wordpress Kanskje har du hørt om WordPress, kanskje ikke. Et sted må man begynne, og vi skal i denne guiden gi en helt grunnleggende innføring i hva WordPress er, hvem

Detaljer

praktiske eksempler DOM Document Object Model DOM og Høst 2013 Informasjonsteknologi 2 Læreplansmål Gløer Olav Langslet Sandvika VGS

praktiske eksempler DOM Document Object Model DOM og Høst 2013 Informasjonsteknologi 2 Læreplansmål Gløer Olav Langslet Sandvika VGS DOM og praktiske eksempler Gløer Olav Langslet Sandvika VGS Høst 2013 Informasjonsteknologi 2 DOM Document Object Model Læreplansmål Eleven skal kunne programmere med enkle og indekserte variabler eller

Detaljer

Brukerveiledning nettsted Stjørdal kajakklubb. Tilgang til siden. Opprette bruker? Tilgang til siden... 1 Opprette bruker?... 1

Brukerveiledning nettsted Stjørdal kajakklubb. Tilgang til siden. Opprette bruker? Tilgang til siden... 1 Opprette bruker?... 1 Brukerveiledning nettsted Stjørdal kajakklubb Tilgang til siden... 1 Opprette bruker?... 1 Nyheter / artikler... 3 Lage artikkel... 3 Redigerer artikkel... 11 Slette artikkel... 12 Tilgang til siden Opprette

Detaljer

Kravspesifikasjon. Leserveiledning Kravspesifikasjonen består av følgende deler: Presentasjon Om bedriften

Kravspesifikasjon. Leserveiledning Kravspesifikasjonen består av følgende deler: Presentasjon Om bedriften Kravspesifikasjon Presentasjon Hovedprosjektet gjennomføres ved Høgskolen i Oslo, avdelingen for ingeniørutdanning. Målet med oppgaven er å utvikle en online webshop for bestilling av postkasser. Dette

Detaljer

lagring med HTML5 Offline lagring Offline Informasjonsteknologi 2 Gløer Olav Langslet Sandvika VGS

lagring med HTML5 Offline lagring Offline Informasjonsteknologi 2 Gløer Olav Langslet Sandvika VGS Offline lagring med HTML5 Gløer Olav Langslet Sandvika VGS Leksjon 8 Informasjonsteknologi 2 Offline lagring I IT1 brukte vi databaser til å lagre data. Der kunne vi bygge tabeller og fylle dem med innhold

Detaljer

Hovedprosjekt 2011. Høgskolen i Oslo. Gruppe 24. Tore Holmboe (s155547) Vegard Kamben (s148147) Anders Fohlin Kjøde (s155551) Haakon Nygård (s155535)

Hovedprosjekt 2011. Høgskolen i Oslo. Gruppe 24. Tore Holmboe (s155547) Vegard Kamben (s148147) Anders Fohlin Kjøde (s155551) Haakon Nygård (s155535) Hovedprosjekt 2011 Høgskolen i Oslo Gruppe 24 Tore Holmboe (s155547) Vegard Kamben (s148147) Anders Fohlin Kjøde (s155551) Haakon Nygård (s155535) Stian Pettersen (s144449) en RSS-leser på tvers av touchenheter

Detaljer

Entobutikk PROSJEKT NR TILGJENGELIGHET Åpen. Telefon: Telefaks:

Entobutikk PROSJEKT NR TILGJENGELIGHET Åpen. Telefon: Telefaks: PROSJEKT NR. 11-02 TILGJENGELIGHET Åpen Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Telefon: 22 45 32 00 Telefaks: 22 45 32 05 HOVEDPROSJEKT HOVEDPROSJEKTETS TITTEL Nettbutikk i ASP.NET(C#)

Detaljer

Kom i gang med Visma AutoInvoice

Kom i gang med Visma AutoInvoice Kom i gang med Visma AutoInvoice Denne beskrivelsen er for de som har Visma DI (VDI) og som ønsker å komme i gang med Visma AutoInvoice (AI). Versjonskrav: Visma DI versjon 8.0.4 eller nyere. Visma DI

Detaljer

Funksjonskravene er delt opp i to deler, krav til spillsekvens og generelle funksjonskrav.

Funksjonskravene er delt opp i to deler, krav til spillsekvens og generelle funksjonskrav. Kravspesifikasjon I dette kapittelet foreligger kravspesifikasjonen som ble utformet tidlig i prosjektprosessen. Dette er den opprinnelige kravspesifikasjonen. Det har igjennom prosjektprosessen vært naturlig

Detaljer

Presentasjon av oppgave 24E Bookingsystem for LillehammerBryggeri. Av Anders Refsahl

Presentasjon av oppgave 24E Bookingsystem for LillehammerBryggeri. Av Anders Refsahl Presentasjon av oppgave 24E Bookingsystem for LillehammerBryggeri Av Anders Refsahl Innhold Firma/Oppgavestiller Problemstilling Hvorfor denne oppgaven Løsning av oppgaven Resultater Videre arbeid Firma/Oppgavestiller

Detaljer

Salg av gavekort via LinkShop

Salg av gavekort via LinkShop Salg av gavekort via LinkShop Mange av våre kunder har etterspurt en løsning for salg av gavekort direkte fra egne nettsider. Vi har derfor utviklet en enkel, rimelig og trygg måte å selge gavekort på.

Detaljer

Trygt Enkelt Innovativt. Brukermanual

Trygt Enkelt Innovativt. Brukermanual 1 Trygt Enkelt Innovativt Brukermanual 2 Innhold 1 Oppstart RSPOS... 3 2 Logge inn... 3 3 Hovedskjermbilde:... 3 3.1 Ordreliste... 4 3.2 Hente opp en parkert ordre... 4 3.3 Skriv kopi av en bokført ordre...

Detaljer

Studentdrevet innovasjon

Studentdrevet innovasjon Studentdrevet innovasjon Hovedprosjekt 2013 Høgskolen i Oslo og Akershus Forprosjektrapport av Gruppe 11 Karoline Sanderengen, Mona Isabelle Yari og Randi Ueland 25.01.2013 Studentdrevet innovasjon 9 Innhold

Detaljer

BRUKERMANUAL KOM I GANG... 2 BLOGGINNLEGG... 4 UNDERSIDER... 6 LAST OPP BILDER/VIDEO... 8 KOMMENTARER PÅ INNLEGG... 9 UTSEENDE...

BRUKERMANUAL KOM I GANG... 2 BLOGGINNLEGG... 4 UNDERSIDER... 6 LAST OPP BILDER/VIDEO... 8 KOMMENTARER PÅ INNLEGG... 9 UTSEENDE... BRUKERMANUAL KOM I GANG... 2 SKRIV ET INNLEGG... 2 LEGG TIL UNDERSIDE... 2 LAST OPP BILDER... 2 REDIGER MENYINNHOLD... 3 LEGG INN SIDEMENY ELLER BUNNTEKST... 3 TILPASS BLOGGENS DESIGN... 3 BLOGGINNLEGG...

Detaljer

Dette dokumentet er en produktrapport for vårt avsluttende hovedprosjekt våren 2008 ved høgskolen i Oslo, for ingeniør - avdelingen.

Dette dokumentet er en produktrapport for vårt avsluttende hovedprosjekt våren 2008 ved høgskolen i Oslo, for ingeniør - avdelingen. 1 Sammendrag Dette dokumentet er en produktrapport for vårt avsluttende hovedprosjekt våren 2008 ved høgskolen i Oslo, for ingeniør - avdelingen. Vår oppdragsgiver, ABTF hadde et ønske om en større web

Detaljer

Oppgave 1. Gå gjennom nettsiden arngren.net og list opp alle problemene du ser. Både i funksjonalitet/bruk og i koden bak.

Oppgave 1. Gå gjennom nettsiden arngren.net og list opp alle problemene du ser. Både i funksjonalitet/bruk og i koden bak. Oppgave 1 Gå gjennom nettsiden arngren.net og list opp alle problemene du ser. Både i funksjonalitet/bruk og i koden bak. Når man tar pilen over fanene, dukker det opp utrolig mange tagger. Dvs alt er

Detaljer

Brukerveiledning Altibox Publisering

Brukerveiledning Altibox Publisering Brukerveiledning Altibox Publisering . Innledning Altibox Publisering (Publiseringsverktøy) er administrasjonsgrensesnittet for BRL-portalen. BRL-portalen gir borettslag og sameier en unik mulighet til

Detaljer

Bestill skolemelk på Internett

Bestill skolemelk på Internett Bestill skolemelk på Internett http://test.skolemelk.no En bestillingsguide for foresatte Skolemelk for elever fra 1. til 10. klasse Velkommen til skolemelksordningen på Internett! Velkommen til bestilling

Detaljer

Dokument 1 - Sammendrag

Dokument 1 - Sammendrag Dokument 1 - Sammendrag Automatnett - Nytt CMS-verktøy for Uno-X Automat Fakultet for teknologi, kunst og design Høgskolen i Oslo og Akershus, 2013 Innholdsfortegnelse Sammendrag 1 1. Innledning 1 2. Om

Detaljer

GS1 Validering Brukerdokumentasjon 24.06.2008

GS1 Validering Brukerdokumentasjon 24.06.2008 GS1 Validering Brukerdokumentasjon 24.06.2008 24.06.2008 All contents copyright GS1 2008 Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 1.1. Bakgrunn... 3 1.2. Formål... 3 1.3. Bruksområde... 3 1.4.

Detaljer

Vurdering for Bestilling av utskrifter, attester og kopier Brønnøysundsregistrene. Poengsum: 67 poeng av moglege 105 poeng - 64 %

Vurdering for Bestilling av utskrifter, attester og kopier Brønnøysundsregistrene. Poengsum: 67 poeng av moglege 105 poeng - 64 % Vurdering for Bestilling av utskrifter, attester og kopier Brønnøysundsregistrene Poengsum: 67 poeng av moglege 05 poeng - 6 % . Tjenesten er enkel å finne (Bestilling av utskrifter, attester og kopier

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Webhotelltjenester

Tjenestebeskrivelse Webhotelltjenester Tjenestebeskrivelse Webhotelltjenester Sist endret: 2004-12-01 Innholdsfortegnelse 1 INTRODUKSJON... 3 1.1 GENERELT... 3 1.2 NYTTEVERDI WEBHOTELLTJENESTER FRA TELENOR... 3 2 FUNKSJONALITET... 4 2.1 INNHOLD

Detaljer

Bestill skolemelk på Internett

Bestill skolemelk på Internett Bestill skolemelk på Internett WWW.SKOLEMELK.NO - Bruksanvisning for foresatte Order and pay for the School Milk on the Internet. Read help instructions on www.skolemelk.no Velkommen til skolemelksordningen

Detaljer

REFLEKSJONSNOTAT FOR WEBPERIODEN

REFLEKSJONSNOTAT FOR WEBPERIODEN 9. 11. 2010 HEIDI BJELLAND 2MKA REFLEKSJONSNOTAT FOR WEBPERIODEN HØSTEN 2010 Webdesign www.omfoto.net23.net Heidi Bjelland Jeg valgte prosjektoppgave C som var å lage en informativ side om foto. Målgruppen

Detaljer

DEFA Bestillingsportal

DEFA Bestillingsportal DEFA Bestillingsportal Registrer ditt firma - Søk om tilgang Logginn og bestill produkter Finn din motorvarmer Handlekurven Administrasjon (Legg til brukere, bytt konto, endre passord) Brukertilgang for

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Online EDB AS Support 73 96 25 29 Side 2

Innholdsfortegnelse. Online EDB AS Support 73 96 25 29 Side 2 Innholdsfortegnelse Selge ny kontrakt... 3 Registrering av kontraktfrys... 6 Bytte tilbud på en AvtaleGiro-kunde... 7 Sende SMS til en kunde... 7 Oppsigelse av kunde... 8 Online EDB AS Support 73 96 25

Detaljer

Styringsdokumenter. Forord

Styringsdokumenter. Forord 8 Styringsdokumenter Forord Dette er en samling av samtlige styringsdokumenter gjennom hele prosjektperioden. Styringsdokumentene er satt opp i rekkefølge i forhold til leveringsfrister Dokumentene ble

Detaljer

MARIUS BØE PORTFOLIO WEB, GRAFIKK, FILM

MARIUS BØE PORTFOLIO WEB, GRAFIKK, FILM MARIUS BØE PORTFOLIO WEB, GRAFIKK, FILM 2011 {web} World Wide Web er det eneste jeg vet som forkortelsen tar tre ganger så lang tid å si som det det er en forkortelse for. Douglas Adams GULLFUGLEN Ideen

Detaljer

Vurdering for Betale Fiskeravgift Dir for naturforvaltning. Poengsum: 77 poeng av moglege 105 poeng - 73 %

Vurdering for Betale Fiskeravgift Dir for naturforvaltning. Poengsum: 77 poeng av moglege 105 poeng - 73 % Vurdering for Betale Fiskeravgift Dir for naturforvaltning Poengsum: 77 poeng av moglege 05 poeng - 7 % . Tjenesten er enkel å finne (Betale Fiskeravgift Dir for naturforvaltning). Tjenesten er enkel å

Detaljer

Nettside utvikling Gdańsk. Nedenfor utvalgte nettbutikk og blogg funksjoner.

Nettside utvikling Gdańsk. Nedenfor utvalgte nettbutikk og blogg funksjoner. Nettside utvikling Gdańsk. Nedenfor utvalgte nettbutikk og blogg funksjoner. BLOGG - PUBLISERINGSSYSTEM - OPPRETTELSE AV KATEGORIER OG UNDERKATEGORIER - UTVIKLING AV SIDER OG UNDERSIDER - PORTEFØLJE Utvalg

Detaljer

PROSJEKT TIL FORDYPNING

PROSJEKT TIL FORDYPNING EVA-ANITA THORSEN 2MKA 26.10.09 WEBDESIGN. WEBSIDER. DREAMWEAVER. PROSJEKT. DELRAPPORT. AVSLUTNING. BEGYN- NELSE. TEMPLATES. CSS. HTML. STILARK. KODING. PROSJEKT TIL FORDYPNING DELRAPPORT 0.1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Oblig 5 Webutvikling

Oblig 5 Webutvikling Oblig 5 Webutvikling Magnus Kristiansen Oppgave 1 Jeg startet med å laste ned wordpress fra www.wordpress.org, og installerte det gjennom WAMP (lokalserver). Og brukte guiden i https://codex.wordpress.org/child_themes

Detaljer

Webutvikling oblig 1 Marius Hanssen

Webutvikling oblig 1 Marius Hanssen Webutvikling oblig 1 Marius Hanssen Oppgave 1 arngren.net er en rotete nettside, enkelt sett forpestet med et uorganisert layout og en kode så grov at jeg ikke skjønner hvordan de klarte å finne en så

Detaljer

BEDRIFTENS NETTSIDE 24. NOVEMBER 2016

BEDRIFTENS NETTSIDE 24. NOVEMBER 2016 BEDRIFTENS NETTSIDE 24. NOVEMBER 2016 Introduksjon Del 1: En liten ordbok Del 2: Planlegg nettsiden Del 3: Publisering av nettsiden Del 4: Markedsføring av nettsiden MUNCH DESIGN Munch design Christine

Detaljer

Bachelorprosjekt i anvendt datateknologi våren 2015 Oslo 23.01.2015

Bachelorprosjekt i anvendt datateknologi våren 2015 Oslo 23.01.2015 Bachelorprosjekt i anvendt datateknologi våren 2015 Oslo 23.01.2015 Forprosjektrapport Presentasjon Tittel: Definisjon: Gruppemedlemmer: Supplerende Kommunikasjon Assistent (SKA) Bachelorprosjektet går

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY. FJORDNETT INTERNETTFORUM 2012 Bergen, 12./13. juni 2012

NCE TOURISM FJORD NORWAY. FJORDNETT INTERNETTFORUM 2012 Bergen, 12./13. juni 2012 NCE TOURISM FJORD NORWAY FJORDNETT INTERNETTFORUM 2012 Bergen, 12./13. juni 2012 HACKERS HOUR Hvor langt kommer vi med FjordNett rammeverket? Html CSS Javascript Hva er bestanddelene av en nettside? Html

Detaljer

FORBEREDELSE / FØREBUING

FORBEREDELSE / FØREBUING FORBEREDELSE / FØREBUING Fag: 3014 Informasjonsteknologi 1 Forberedelse / Førebuing: 2/12-2013 Eksamen: 4/12-2013 Forbedelsestid / Førebuingstid: 48 timer / 48 timar Utdanningsprogram: Studiespesialiserende

Detaljer

Brukerveiledning. Gruppe 9

Brukerveiledning. Gruppe 9 Forord : I dette dokumentet vil du få presentert en brukerveiledning for databasesystemet som vi har laget for Nor daglig vare import. Dokumentet er illustrert med bilder, og i tillegg finnes det forklaringer

Detaljer

Aktivitetsplan - Adobe Pro kurs Infografikk våren 2015

Aktivitetsplan - Adobe Pro kurs Infografikk våren 2015 Aktivitetsplan - Adobe Pro kurs Infografikk våren 2015 Hva er nytt i Adobe CC2014 Adobe CC har mange flotte nyheter i InDesign, Illustrator og Photoshop. Vi vil guide deg gjennom nyhetene på en effektiv

Detaljer

Seksjoner, kategorier og artikler

Seksjoner, kategorier og artikler Seksjoner, kategorier og artikler Seksjoner, kategorier og artikler En av de viktigste delene av en nettside er innholdet. Nå som vi har en blank installasjon, la oss få inn noen artikler på siden. Artikler

Detaljer

ebudbok/ PDA -ditt viktigste hjelpemiddel

ebudbok/ PDA -ditt viktigste hjelpemiddel ebudbok/ PDA -ditt viktigste hjelpemiddel Du skal alltid ha ebudboken med deg på jobb, og du må oppdatere den hver dag før du starter på ruten din. Den forteller deg hva du skal levere og hvor du skal

Detaljer

Avansert tekstmodul... 27 Eksempel... 27 Administrasjon... 27 Bilde... 31 Eksempel på en bildemodul... 31 Eksempel på en bildemodul lagt til uten

Avansert tekstmodul... 27 Eksempel... 27 Administrasjon... 27 Bilde... 31 Eksempel på en bildemodul... 31 Eksempel på en bildemodul lagt til uten Destinet 3.3 Manual Innholdsfortegnelse 1. Logg inn... 4 2. Destinet brukergrensesnitt... 5 1. Sidestruktur... 5 2. Modulpalett... 6 3. Forhåndsvisning av/på... 7 4. Faner... 8 1. Side... 8 2. Sett inn...

Detaljer

HTML5. Skjemaer på nettsider. Skjemaer med. Informasjonsteknologi 1 og 2. Gløer Olav Langslet Sandvika VGS

HTML5. Skjemaer på nettsider. Skjemaer med. Informasjonsteknologi 1 og 2. Gløer Olav Langslet Sandvika VGS Skjemaer med HTML5 Gløer Olav Langslet Sandvika VGS Leksjon 10 Informasjonsteknologi 1 og 2 Skjemaer på nettsider I denne leksjonen skal vi se litt nærmere på bruk av skjemaer på nettsider. Du har sett

Detaljer

Kom i gang med Visma AutoInvoice

Kom i gang med Visma AutoInvoice Kom i gang med Visma AutoInvoice Denne beskrivelsen er for de som har Visma Global (VG) og Visma Document Center (VDC) og ønsker å komme i gang med Visma AutoInvoice (AI) Versjonskrav: Visma Global minst

Detaljer

Vurdering for Søke omsorgstjeneste - Bergen kommune. Poengsum: 70 poeng av moglege 105 poeng - 67 %

Vurdering for Søke omsorgstjeneste - Bergen kommune. Poengsum: 70 poeng av moglege 105 poeng - 67 % Vurdering for Søke omsorgstjeneste - Bergen kommune Poengsum: 70 poeng av moglege 05 poeng - 67 % . Tjenesten er enkel å finne (Søke omsorgstjeneste - Bergen kommune). Tjenesten er enkel å finne gjennom

Detaljer

med canvas Canvas Grafikk Læreplansmål Gløer Olav Langslet Sandvika VGS

med canvas Canvas Grafikk Læreplansmål Gløer Olav Langslet Sandvika VGS Grafikk med canvas Gløer Olav Langslet Sandvika VGS Høsten 2011 Informasjonsteknologi 2 Canvas Læreplansmål Eleven skal kunne bruke programmeringsspråk i multimedieapplikasjoner Med CSS3, HTML og JavaScript

Detaljer

Forprosjektrapport. Hovedprosjekt 2015 Institutt for informasjonsteknologi, Høgskolen i Oslo og Akershus

Forprosjektrapport. Hovedprosjekt 2015 Institutt for informasjonsteknologi, Høgskolen i Oslo og Akershus Presentasjon Gruppenummer: 21 Forprosjektrapport Hovedprosjekt 2015 Institutt for informasjonsteknologi, Høgskolen i Oslo og Akershus Gruppemedlemmer: Guro Asbjørnsen, Ester Jansson, Marius Skalstad og

Detaljer

SHARITY. Sluttrapport. Benjamin Aarstad Nygård s188091 Vegard Lokreim s188081 Pål Morten Eid s188117 Magnus Lunde s188075

SHARITY. Sluttrapport. Benjamin Aarstad Nygård s188091 Vegard Lokreim s188081 Pål Morten Eid s188117 Magnus Lunde s188075 SHARITY Sluttrapport Benjamin Aarstad Nygård s188091 Vegard Lokreim s188081 Pål Morten Eid s188117 Magnus Lunde s188075 PROSJEKT NR. 2015-32 Studieprogram: Informasjonsteknologi Postadresse: Postboks 4

Detaljer

GRUPPE 22. My Trang Ho Tran Nguyen Thao Tran Jakub Hamad

GRUPPE 22. My Trang Ho Tran Nguyen Thao Tran Jakub Hamad GRUPPE 22 My Trang Ho Tran Nguyen Thao Tran Jakub Hamad 1 PROSJEKT NR. 22 Studieprogram: Informasjonsteknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo TILGJENGELIGHET

Detaljer

Presentasjon av hovedprosjekt ved HIST Nettbutikk www.midt-svartdal.no

Presentasjon av hovedprosjekt ved HIST Nettbutikk www.midt-svartdal.no Presentasjon av hovedprosjekt ved HIST Nettbutikk www.midt-svartdal.no Hovedprosjekt 2008 av Audun M. Solheim, student HIST/BAIN, audun@c2i.net Oppdragsgiver:Bjørg Minnesjord Solheim, bjorg@midt-svartdal.no

Detaljer

Kravspesifikasjon. Forord

Kravspesifikasjon. Forord Kravspesifikasjon Forord Kravspesifikasjonen skal beskrive applikasjonens funksjonalitet og betingelsene som oppdragsgiver krever. Det skal også hjelpe utviklerne med å begrense applikasjonen slik at den

Detaljer

En bedre verden med AJAX

En bedre verden med AJAX En bedre verden med AJAX Frode Eika Sandnes Hva er AJAX Har ikke noe med rengjøringsmidler å gjøre AJAX er et (morsomt) akronym Asynchronous Javascript And XML Henskikt: lage interaktive webapplikasjoner

Detaljer

HOVEDPROSJEKT 2014-2. Åpen. Telefon: 22 45 32 00 Telefaks: 22 45 32 05 27.05.14. Nettside for Amped on Nutrition. Eva Hadler Vihovde

HOVEDPROSJEKT 2014-2. Åpen. Telefon: 22 45 32 00 Telefaks: 22 45 32 05 27.05.14. Nettside for Amped on Nutrition. Eva Hadler Vihovde PROSJEKT NR. Studieprogram: Anvendt datateknologi og Informasjonsteknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo HOVEDPROSJEKT 2014-2 TILGJENGELIGHET Åpen

Detaljer

Vurdering for Søknad om førerkort - Statens Vegvesen. Poengsum: 84 poeng av moglege 105 poeng - 80 %

Vurdering for Søknad om førerkort - Statens Vegvesen. Poengsum: 84 poeng av moglege 105 poeng - 80 % Vurdering for Søknad om førerkort - Statens Vegvesen Poengsum: 84 poeng av moglege 105 poeng - 80 % 1. Tjenesten er enkel å finne (Søknad om førerkort - Statens Vegvesen) 1.1 Tjenesten er enkel å finne

Detaljer

Forprosjektrapport. Feilsøkingsverktøy for Homebase AS INNHOLD

Forprosjektrapport. Feilsøkingsverktøy for Homebase AS INNHOLD Forprosjektrapport Feilsøkingsverktøy for Homebase AS INNHOLD Presentasjon Sammendrag Om bedriften Dagens situasjon Mål og rammebetingelser Funksjonelle krav: Ikke-funksjonelle krav: Løsninger Analyse

Detaljer

Slik bruker du Idium WordPress

Slik bruker du Idium WordPress Slik bruker du Idium WordPress Innholdsfortegnelse Introduksjon; Hva er Wordpress? 3 Nettsideinnhold hvor skal man starte? 4 10 tips for å få en mer lønnsom nettside 6 Logg inn 7 Kontrollpanel 8 Innlegg

Detaljer

Presentasjon... 3. Sammendrag... 4. Dagens situasjon... 5. Mål og rammebetingelser... 5. Moduler... 6. Løsning og alternativer...

Presentasjon... 3. Sammendrag... 4. Dagens situasjon... 5. Mål og rammebetingelser... 5. Moduler... 6. Løsning og alternativer... Innholdsfortegnelse Presentasjon..................................................... 3 Sammendrag.................................................... 4 Dagens situasjon.................................................

Detaljer