KONKURRANSEGRUNNLAG RØRLEGGER ARBEIDER TIL LØPENDE DRIFT, VEDLIKEHOLD OG UTVIKLING. Ref TJE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KONKURRANSEGRUNNLAG RØRLEGGER ARBEIDER TIL LØPENDE DRIFT, VEDLIKEHOLD OG UTVIKLING. Ref 2013-41 TJE"

Transkript

1 Sykehusservice Bygg- og eiendoms seksjon KONKURRANSEGRUNNLAG RØRLEGGER ARBEIDER TIL LØPENDE DRIFT, VEDLIKEHOLD OG UTVIKLING Ref TJE

2 Tilbudsfrist: 19. april 2013 kl 12:00 INNLEDNING GENERELL KONKURRANSEINFORMASJON HENVISNING TIL KUNNGJØRING ANSKAFFELSESPROSEDYRE OG PROSESS YTELSE/OMFANG/AVGRENSNING- KORT BESKRIVELSE AV LEVERANSEN OPPDRAGSGIVER INNLEVERING AV TILBUD OMKOSTNINGER TILDELING KONTRAKT ETISKE RAMMEBETINGELSER FOR KONKURRANSEN FORBEHOLD - AVVISNING OG FORKASTNING KONTAKTPERSONER I TILBUDSFASEN KVALIFISERING AV LEVERANDØRER LEVERANDØROPPLYSNINGER OBLIGATORISKE KRAV ØVRIGE KVALIFIKASJONS- OG DOKUMENTASJONSKRAV KOMMERSIELLE BETINGELSER PRISER OG KOSTNADER BETALINGSBETINGELSER- FAKTURERING MILJØBESTEMMELSER DOKUMENTRANG VEDLEGG TIL KONKURRANSEGRUNNLAG VEDLEGG KRAVSPESIFIKASJON VEDLEGG KRAV TIL BESVARELSE -STRUKTURERING AV TILBUD VEDLEGG TILBUDSBREV VEDLEGG MILJØSPØRRESKJEMA VEDLEGG KONTRAKTSVILKÅR VEDLEGG PRISSKJEMA

3 Innledning Sykehuset Telemark HF inviterer med dette til konkurranse på anskaffelse av rammeavtale for håndverkertjenester innen rørleggerarbeider 1 Generell konkurranseinformasjon 1.1 Henvisning til kunngjøring Utlysningen er kunngjort i DOFFIN dato 8. mars 2013 med referansenummer i Norsk Lysingsblad, i henhold til lov om offentlig anskaffelser av 16,juli 1999 nr.69 med tilhørende forskrift fastsatt ved kgl.res. 15.juni 2001 (FOA), samt i Norsk Lysingsblad. 1.2 Anskaffelsesprosedyre og prosess Kunngjøring av konkurranse under terskelverdien. Type kjøp Tjenestekjøp Varekjøp Bygge og anleggsarbeider Kunngjøring av konkurranse over terskelverdien Type kjøp Tjenestekjøp Varekjøp Bygge og anleggsarbeider Designkonkurranse Anskaffelsesprosedyre Anskaffelsesprosedyre, Åpen anbudskonkurranse Åpen anbudskonkurranse Begrenset anbudskonkurranse Begrenset anbudskonkurranse Konkurranse med forhandling Konkurranse med forhandling Ett trinns prosess (1) Etter forutgående kunngjøring 4-2 To trinns prosess Uten forutgående kunngjøring 4-3 Hasteprosedyre 7-4 Beskrivelse av prosess (1) Prosessen gjennomføres som en ett trinns prosess. dvs at utvelgelse av deltakere til forhandling vil skje etter at tilbud er mottatt jfr Dette innebærer at tilbyder skal sende formalia listet under punkt 2 i dette dokumentet sammen med og som en del av tilbudet Område Prioritert tjeneste 2-4 Uprioritert tjeneste 2-5 Type Varekontrakt: Kjøp Rammeavtale Leasing Avbetalingskjøp En kombinasjon av disse 3

4 Type tjenestekontrakt: Rammeavtale? Ja Nei Type bygge og anleggskontrakt: Utførelse Prosjektering og utførelse Utførelse, uansett på hvilken måte dette skjer 1.3 Ytelse/omfang/avgrensning- kort beskrivelse av leveransen Sykehuset Telemark HF med underliggende adresser ønsker å inngå rammeavtale på håndverkertjenester. Kravspesifikasjon og omfang..vedlegg nr Oppdragsgiver Oppdragsgiver er Sykehuset Telemark HF med de til enhver tid underliggende anleggsadresser. 1.5 Innlevering av tilbud 2 eksemplarer på papir fullstendig utfylt, uten innbinding dvs. ringpermer sendes til Sykehuset Telemark HF Innkjøp og kontraktseksjonen Ulefossveien Skien I tillegg skal alle kommersielle dokumenter som tilbudsbrev, prislister, vedlikeholdsavtaler, firmaattester, tekniske beskrivelser, salgsbrosjyrer, systemdokumentasjon, QAdokumentasjon etc., legges ved i elektronisk format i form av 1 stk CD/minnepenn Språk i Tilbudet Tilbudet skal være utformet på norsk. Tilbudsbesvarelsen skal følge nummerinndelingen i dette dokumentet Merking av Tilbudet. Signert og datert tilbud sendes/leveres i lukket nøytral konvolutt som tydelig merkes: "Tilbud på rammeavtale på elektrotjenester ref. nr TJE Tilbudsfrist Tilbudet må være oss i hende senest 19. april 2013 kl 12:00 For sent innkomne tilbud vil bli avvist Vedståelsesfrist Det forutsettes at tilbyder vedstår seg tilbudet frem til: 1. oktober Tilbudsåpning Det vil ikke bli foretatt offentlig tilbudsåpning. De innkomne tilbud vil bli åpnet av to representanter fra oppdragsgiver. Tilbudene vil bli protokollført. 4

5 1.6 Omkostninger Omkostninger som tilbyderen pådrar seg ved utarbeidelsen av tilbudet vil ikke bli refundert av kunden. 1.7 KVALIFISERING AV LEVERANDØR Kvalifikasjonskravene ved denne forespørselen er listet opp nedenfor, og hvilke dokumentasjon som kreves framlagt for å vurdere om kravene er oppfylt. Attest for betalt skatt og trygdeavgifter Dokumentasjon: Skatteattest RF 1244 utstedet av kemner/kommunekasserer for skatt- og arbeidsgiveravgift (ikke eldre enn 6 mnd.). Leverandører med forretningsadresse utenfor Norge, skal levere attest utstedt av vedkommende myndighet i hjemlandet. Attest for betalt merverdiavgift Dokumentasjon: Skatteattest RF 1244 utstedet av skattefogden/fylkesskattesjefen for merverdiavgift (ikke eldre enn 6 mnd). Leverandører med forretningsadresse utenfor Norge, skal levere attest utstedt av vedkommende myndighet i hjemlandet. Økonomisk gjennomføringsevne Det kreves at tilbyderen har økonomisk evne til å gjennomføre avtalen. Dokumentasjon: Kredittverdigheten som vil legges til grunn for å bli kvalifisert for denne konkurransen vil være AA- kredittverdig. I vurderingen av tilbyders soliditet vil oppdragsgiver i sin evaluering bruke firmaet AAA Soliditet - Standard Rapport. Oppdragsgiver vil selv innhente kredittvurdering som underlag for vurderingen angitt over. Andre kredittrapporter vil ikke bli hensyntatt. Tilbyder er selv ansvarlig for å kontrollere egen kredittverdighet slik at nødvendig dokumentasjon evt. vedlegges tilbudet, se neste punkt. Nystartede selskaper kan det i stedet inngis bankgaranti, som gir en tilsvarende sikkerhet for gjennomføringsevnen. Ved bruk av bankgaranti er det tilstrekkelig som dokumentasjon ved innlevering av tilbud at banken erklærer overfor oppdragsgiver at banken forplikter seg til å stille bankgaranti på kr. «Beløp», ved en eventuell kontraktsinngåelse. (Beløp må vurderes av oppdragsgiver ut i fra kontraktens gjenstand, omfang og innhold). HMS Dokumentasjon: HMS-egenerklæring i samsvar med forskriftens vedlegg 3 om at leverandøren oppfyller eller ved eventuell tildeling av kontrakt vil oppfylle, lovbestemte krav i Norge innen helse, miljø og sikkerhet. Egenerklæringen skal være medundertegnet av en fra de ansatte i bedriften. Manglende dokumentasjon eller oppfyllelse av kravene medfører at tilbyder blir avvist. 1.8 Tildeling Ut fra kriteriene som er listet opp nedenfor vil det økonomisk mest fordelaktige tilbudet bli valgt: 5

6 Nr Kriterier Vekt Karakter (1-6) a Pris 60 b Dokumenter erfaring og kompetanse fra 15 tilsvarende oppdrag c Kapasitet innenfor kompetanseområdet 15 d Responstid Sum Spesifisering av Kriterier Priser og kostnader (60%) Herunder vil de ulike timepriser og fastpriser bli vektlagt. Tekniske, faglige kapasitet og responstid (25%) Tilbyderen skal ha tilstrekkelig kapasitet til å gjennomføre rammeavtalen av dette omfang. Oppgitt responstid med tilhørende kapasitet oppgitt i prisskjema vil bli vektlagt. Dokumentasjon: Oversikt over tilbyders gjennomsnittlige arbeidsstyrke og antall medarbeidere i den administrative ledelse. Oversikt over antall medarbeidere som vil være involvert for gjennomføringen av denne rammeavtalen. Oversikten skal være fordelt på fagområder der dette er relevant. Tekniske og faglige kvalifikasjoner (15%) Tilbyderen skal ha tilstrekkelig kompetanse til å gjennomføre rammeavtalen av dette omfang. Dokumentasjon: Oversikt over formell faglig kompetanse og erfaring for medarbeidere som vil være involvert i gjennomføringen av denne rammeavtalen. Liste over de viktigste leveranser/avtaler av tilsvarende karakter de siste tre år. Dette vil bli tillagt vekt ved tildeling av rammeavtalen. Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å kontakte oppgitte referanser. 1.9 Kontrakt Det vil bli inngått avtaler med den/de leverandører som har det mest fordelaktige tilbud basert på de oppgitte tildelingskriterier. Sykehuset Telemark HF vil i størst mulig utstrekning inngå én rammeavtale som dekker hele behovet for kontraktytelsen. Sykehuset Telemark HF forbeholder seg retten til å inngå parallelle avtaler med flere tilbydere dersom det finnes egnede tilbud. Disse vil ha prioritet i henhold til tilbydernes plassering i konkurransen. Sykehuset Telemark HF kan kun avrope under en lavere prioritert avtale dersom Leverandør med høyere prioritert avtale innen frister som avtalt i den enkelte avropsordning meddeler at han ikke kan levere i henhold til avtalens vilkår til det tidspunkt Sykehuset Telemark HF krever, forutsatt at leveringstidspunkt er minst 10 dager bestilling; eller Mangelfull eller forsinket leveranse fra Leverandør med høyere prioritert avtale gir grunnlag for å heve avropet av leveransen; eller Sykehuset Telemark HF hever rammeavtalen med den høyere prioriterte tilbyder i henhold til avtalens pkt 15 eller 6

7 Der sykehuset bestemmer seg for å gjennomføre minikonkurranse for et enkeltoppdrag, mellom de valgte avtalepartnerene, og det derigjennom bestemmes en annen rekkefølge. Sykehuset Telemark HF forbeholder videre seg retten til å inngå kontrakt med ulike tilbydere for ulike deler av leveransen (lokasjoner)dersom dette viser seg å være økonomisk mest gunstig. Ved denne anskaffelsen er de såledels anledning til å inngi separat tilbud på hele eller deler av sortimentet jfr. punkt 1.3. Det kan såledels bli tildelt en eller flere kontrakter, og en tilbyder kan bli tildelt kontrakt for ett eller flere kontraktsområder. Som kontraktsvilkår vil NS8406 med vedlagte generelle og spesielle kontraktsvilkår gjelde. Det er ikke anledning til å ta vesentlige forbehold mot kontraktsvilkårene, jfr forskriften om offentlig anskaffelse d For rammeavtalen er avtaleperioden 2 år, med opsjon på prolongering i år. Ønsker Sykehuset Telemark HF å benytte seg av opsjonen må leverandøren varsles om dette 2- to måneder før avtalen utløper. Sykehuset Telemark HF forbeholder seg retten til å ta ut tjenester etter behov innenfor det enkelte område i avtaleperioden. Taushetsplikt: Det forutsettes at personell fra leverandør på oppdrag på sykehuset undertegner sykehusets taushetserklæring før oppdrag iverksettes. Generelle og spesielle kontraktsvilkår se vedlegg Etiske rammebetingelser for konkurransen Det aksepteres ikke at det foregår kommunikasjon mellom tilbyder og oppdragsgiver eller noen av dennes ansatte, på annen måte en forutsatt i dette konkurransegrunnlaget og i henhold til FOA. Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å avlyse konkurransen, dersom det blir gjort forsøk på å påvirke utfallet Forbehold - avvisning og forkastning Forbehold: Det tas forbehold om å forkaste det enkelte tilbud helt eller delvis. Avvisning: Det enkelte tilbud kan avvises på grunnlag av avvisningsgrunner slik de fremkommer i i forskriften. Forkastning: Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å forkaste samtlige tilbud og avlyse konkurransen. Oppdragsgiver kan forkaste alle tilbud dersom resultatet av konkurransen gir saklig grunn for det jfr. 17-1, 2 ledd. Tilbud som ikke er i samsvar med konkurransegrunnlaget kan bli forkastet. 7

8 Avlysning: Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å avlyse konkurransen med øyeblikkelig virkning dersom det foreligger saklig grunn for dette jfr. 17-1, 1 ledd Kontaktpersoner i tilbudsfasen Spørsmål i tilknytning til dette tilbudet skal skje skriftlig i form av e-post til: Sykehuset Telemark HF ved: Tekniske spørsmål: Kommersielle spørsmål: Simon Tangen Halvor Garvik Oppdraggiver forbeholder seg retten til å foreta rettelser, endringer og suppleringer i konkurransegrunnlaget. 2 Kvalifisering av leverandører leverandøropplysninger Tilbyderne vil bli kvalifisert på grunnlag av nedenstående dokumentasjon. Tilbudet skal inneholdet følgende: 2.1 Obligatoriske krav Attest utstedt av den kompetente myndighet i medlemslandet hvor leverandøren hører hjemme som bekrefter at leverandøren har oppfylt sine forpliktelser med hensyn til betaling av skatter og trygdeavgifter (henvendelse til kemner/kommunekasserer for skjema RF-1244) i samsvar med lovbestemmelsene i landet. Attesten må ikke være eldre enn 6 måneder. Attest utstedt av den kompetente myndighet i medlemslandet hvor leverandøren hører hjemme, som bekrefter at leverandøren har oppfylt sine forpliktelser med hensyn til betaling av merverdiavgift (henvendelse til skattefogden for skjema RF-1244) i samsvar med lovbestemmelsene i landet. Attesten må ikke være eldre enn 6 måneder. HMS-egenerklæring i samsvar med forskriftens vedlegg 3 om at leverandøren oppfyller eller ved eventuell tildeling av kontrakt vil oppfylle, lovbestemte krav i Norge innen helse, miljø og sikkerhet. Egenerklæringen skal være medundertegnet av en fra de ansatte i bedriften. 2.2 Øvrige kvalifikasjons- og dokumentasjonskrav Attest for registrering i det faglige register som bestemt ved lovgivningen i det land hvor leverandøren er etablert, f.eks. Foretaksregisteret i Brønnøysund, samt eventuell fastsatt klassifikasjon for registeret der dette finnes. Beskrivelser av utstyr, maskiner og annen teknisk utrustning som leverandøren vil disponere over ved utførelsen av kontrakten Oversikt over teknisk personell eller tekniske avdelinger som leverandøren disponerer 8

9 over, enten de tilhører foretaket selv eller ikke, samt over de som har ansvaret for kvalitetskontrollen. Erklæring som beskriver det årlige gjennomsnitt av ansatte i foretaket gjennom de siste tre årene, samt antall ledere i det samme tidsrom. Liste over de viktigste leveransene de siste tre år, herunder deres verdi og tidspunkt, offentlige eller private mottakere Beskrivelse av leverandørens kvalitetsstyring, og leverandørens muligheter for undersøkelse og forskning Manglende dokumentasjon av økonomiske og tekniske minstekrav kan føre til at tilbudet blir avvist. 3 Kommersielle betingelser 3.1 Priser og kostnader Tilbudet skal omfatte timepriser for ulike kategorier medarbeidere. Det skal oppgis to ulike timerpiser: En pris der materiale er en del av oppdraget, og en pris der materiale er holdt utenfor oppdraget. Videre skal påslagsprosent for levering av materialer og komponenter og ved bruk av underentreprenører oppgis. Prisene skal oppgis netto i norske kroner, eksklusive merverdiavgift, men inkludert sosiale utgifter, verktøygodtgjørelse, reisepenger, administrasjon, fortjeneste og lignende. Prisene skal være bindene de første 12 måneder. Priser skal inngis i samsvar med vedlegg Betalingsbetingelser- fakturering Betalingsbetingelsene er: Netto pr 30 dager etter avtalemessig levering. Fakturagebyr og ekspedisjonsgebyr godtas ikke. Nærmere bestillings- og faktureringsrutiner avtales særskilt for hvert enkelt oppdrag. 4 Miljøbestemmelser Alle statlige virksomheter skal innføre miljøledelse som en integrert del av organisasjonens styringssystemer innen På er det samlet veiledninger og erfaringsmateriale. I brev fra Miljøverndepartementet, dat , adressert til statlige etater og virksomheter heter det bl.a.: Innen år 2005 skal alle statlige virksomheter ha innført miljøledelse som en integrert del av organisasjonens styringssystemer, jf. St.prp. nr. 1 ( ) fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet og Miljøverndepartementet, samt årets tildelingsbrev fra eget fagdepartement. I 2002 startet alle departementene arbeidet med innføring av miljøledelse i egen drift. I 2003 starter arbeidet opp i underliggende etater og virksomheter. Miljøledelse er et verktøy for å øke bevisstheten om miljøkonsekvensene av egen virksomhet og sette i gang et systematisk arbeid for å endre virksomheten i en mer miljøvennlig retning. 9

10 Innføring av miljøledelse innebærer at virksomheten skal kartlegge miljøvirkningene av egen drift, utarbeide miljømål og handlingsplaner og igangsette tiltak for å redusere miljøbelastningen av egen drift. Fire satsningsområder er pekt ut: innkjøp, avfall, transport og energibruk. Helse Sør Øst RHF, som eier Sykehuset Telemark HF, har vedtatt å føre en mer miljøvennlig innkjøpspolitikk som ett ledd i en mer målrettet miljøledelse. Leverandøren bes besvare spørsmålene i vedlagte miljøspørreskjema og returnere disse med tilbudet. Miljøspørreskjema...Vedlegg nr.: 4 5 Dokumentrang Dersom kontraktsdokumentene inneholder punkter som strides mot hverandre, skal dokumentene gjelde i følgende rekkefølge: 1. Kontrakt 2. Anbudsinnbydelse 3. Anbudsbesvarelse 6 Vedlegg til konkurransegrunnlag Vedlegg 1: Kravspesifikasjon Vedlegg 2: Krav til besvarelse strukturering av tilbud Vedlegg 3: Leverandørens svarbrev til oppdragsgiver. Vedlegg 4: Miljøskjema Vedlegg 5: Avtalevilkår Vedlegg 6: Prisskjema 10

11 Vedlegg 1 Kravspesifikasjon Leveransens omfang Sykehuset Telemark HF følgende estimat for årskostnader for håndverkertjenester, inkludert materialbruk. Det gjøres oppmerksom på at dette er et estimat som vil variere over tid etter tilgjengelige midler og byggebehov. Rørleggertjenester: kr ,- Oppdragsbeskrivelse Rammeavtalen skal dekke oppdragsgivers løpende behov for ombygging, modifisering og supplering av foretakets bygningsmasse, samt andre løpende vedlikeholdsoppgaver. Oppdragsgiver ønsker å inngå rammeavtaler på følgende fagområder (bruttoarealer er gitt som opplysning og kan ikke direkte benyttes til estimat for leveranseomfang pr. lokasjon): Rørleggerarbeider Det gis anledning til å gi pristilbud på en eller flere kategorier fordelt på et eller flere av følgende lokaliseringer: Arbeider i Kragerø (8.000 kvm BTA) Arbeider i Seljord (7.000 kvm BTA) Arbeider på Rjukan (8.000 kvm BTA) Arbeider på Notodden ( kvm BTA) Arbeider på Nordagutu (3.000 kvm BTA) Arbeider i Skien og Porsgrunn ( kvm BTA) eller samtlige steder Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å gå ut på nytt anbud ved større byggeprosjekter, uavhengig av inngått rammeavtale. Oppdragsgiver forbeholder seg også retten til selv å levere alt eller deler av materiellet i forbindelse med et deloppdrag. Arbeidsoppgaver under rammeavtalen utføres enten som regningsarbeid i henhold til avtalt tidsbruk for det enkelte oppdrag, eller etter fastpristilbud, dersom oppdragsgiver finner dette mer hensiktsmessig. 11

12 Vedlegg 2 Krav til besvarelse -strukturering av tilbud Tilbud skal leveres i henhold til følgende struktur: 1. Tilbudsbrev som spesifisert i vedlegg 2. Brevet skal signeres av en person med fullmakt til å sende forpliktende tilbud. 2. Alle dokumenter knyttet til kvalifikasjon av leverandøren i den rekkefølgen som konkurransegrunnlagets punkt 2 angir. 3. Dokumentasjon og besvarelse av alle kommersiell forhold under konkurransegrunnlagets punkt 3, inkludert prisskjema i vedlegg Vedlagte miljøskjema i vedlegg 4 returneres utfylt sammen med beskrivelsen jfr. konkurransegrunnlagets punkt 4. 12

13 Vedlegg 3 Tilbudsbrev Sykehuset Telemark HF Aasmund Kallåk Ulefossveien Skien Fra Tilbyder Adresse Poststed Dato, dd.mm.åååå TILBUDSBREV Vi viser til tilsendt konkurransegrunnlag, og inngir et komplett tilbud i henhold til de forutsetninger som er gitt i Konkurransegrunnlaget. Vi har ingen avvik/forbehold i vårt tilbud. Vi har følgende avvik/forbehold i vårt tilbud; Til Konkurransegrunnlag Ref.nr i Konkurransegrunnlaget Beskrivelse av avvik/forbehold Årsak til avvik/ forbehold Konsekvenser for ytelser, pris, risiko,fremdrift m.v. I vårt avgitte Tilbud Ref.nr i Tilbudet Beskrivelse av avvik/forbehold Årsak til avvik/ forbehold Konsekvenser for ytelser, pris, risiko, fremdrift m.v. 13

14 Kun konkrete avvik/forbehold som fremkommer i dette tilbudsbrev blir godkjent av oppdragsgiver. Avvik/forbehold som framkommer andre steder enn i dette tilbudsbrevet binder ikke oppdragsgiver. Med vennlig hilsen Signatur:.. Dato: Firmanavn: Org. nr. Kontaktperson: Tittel/funksjon: Telefon og faks: e-post:

15 Vedlegg 4 Miljøspørreskjema SPØRSMÅL TIL LEVERANDØR OG OMTALE AV ORDNINGEN FOR MILJØLEDELSE Miljøpolitikk og miljørapport JA NEI Har leverandør/produsjonsbedrift en formulert miljøpolitikk? Utgir leverandør og/eller produksjonsbedrift regelmessig en miljørapport? Hvis JA, hvilket nivå er den forankret på? Hvordan blir den fulgt opp? Hvis JA, bes siste utgave vedlagt. Miljøledelsessystemer JA NEI Er produksjonsbedriften registrert som EMASbedrift? Har leverandør og/eller produksjonsbedrift dokumenterte miljøledelsessystemer som er sertifisert etter ISO 14001?. Internkontroll (gjelder norske leverandører/produksjonsbedrifter) Har leverandøren/produksjonsbedriften et dokumentert internkontrollsystem? JA NEI Utenlandske produksjonsbedrifters forhold til sine myndigheter JA NEI Har bedriften overholdt myndighetenes utslippkonsesjon? Påviser den siste eksterne revisjonsrapporten avvik i forhold til konsesjonen? Hvis JA, er disse avvik rettet opp? MERK: De fleste land vil ha et system med utslippkonsesjon som kontrolleres av myndighetene eller andre eksterne revisjoner. Nøkkelområder JA NEI Er det tatt miljøhensyn ved valg av råvarer og ved uttak av råvarer? Er det andre miljøtiltak leverandøren/produksjonsbedriften ønsker å redegjøre for? Hvis JA, hva slags tiltak? 15

16 Vedlegg 5 Kontraktsvilkår Eget dokument 16

17 Prisskjema Vedlegg 6 Timepriser (eks mva) Timeprisene er å forstå som effektiv timer utført ved sykehusets adresse. Rørleggerarbeider utført i Kragerø Rørleggerarbeider utført i Seljord Timepris ordinær tid Overtid 50 % (16:00-21:00) Overtid 100 % (21:00-06:00) m/materiale u/materiale m/materiale u/materiale m/materiale u/materiale - - Rørleggerarbeider utført på Rjukan Rørleggerarbeider utført på Notodden Rørleggerarbeider utført på Nordagutu Rørleggerarbeider i Skien og Porsgrunn Påslagsfaktor Timeprisreduksjon ved bruk av lærling Påslagsfaktor for materiale: K m Påslagsfaktor for innleie av underentreprenør, kran, stillaser etc.: K in Påslagsfaktor for innkjøp av materialer, administrasjon av underleverandører samt innleie av kran, stillaser etc beregnes ut fra netto (faktura) innkjøpspris eksklusive mva. Med netto innkjøpspris menes den prisen entreprenøren faktisk betaler for materialer, tjenester etc inn til seg, etter fradrag for rabatter, provisjon og andre ordninger som reduserer entreprenørens inntakskost, i forhold til eventuelle listepriser og lignende fra underleverandører. Sykehuset Telemark har rett til innsyn i forhold til entreprenørens inntakskost. Påslagsfaktor for underleverandører godtas ikke ved innleie av fagarbeidere fra andre firma på grunn av resursmangel hos entreprenøren. 17

18 Prisobjekt Priser eskl mva Kragerø Porsgrunn/Skien Nordagutu Seljord Notodden Rjukan Bytting av 10 stk toaletter, demontering/montering (pris eks. materiell) Bytting av 1 stk toaletter, demontering/montering (pris eks. materiell) Bytting av 10 stk servanter, demontering/montering (pris eks. materiell) Bytting av 1 stk servanter, demontering/montering (pris eks. materiell) Bytting av 10 stk servantbatterier, demontering/montering (pris eks materiell) Bytting av 1 stk servantbatterier, demontering/montering (pris eks materiell) Bytting av 10 stk radiatorer, demontering/montering (pris eks. materiell) Bytting av 1 stk radiatorer, demontering/montering (pris eks. materiell) Bytting av 10 stk dusjbatteri, demontering/montering (pris eks materiell) Bytting av 1 stk dusjbatteri, demontering/montering (pris eks materiell) Ny montasje av 10 stk toalett (pris eks. materiell) Ny montasje av 1 stk toalett (pris eks. materiell) Ny montasje av 10 stk servant (pris eks. materiell)

19 Prisobjekt Priser eskl mva Kragerø Porsgrunn/Skien Nordagutu Seljord Notodden Rjukan Ny montasje av 1 stk servant (pris eks. materiell) Ny montasje av 10 stk servantbatteri (pris eks materiell) Ny montasje av 1 stk servantbatteri (pris eks materiell) Ny montasje av 10 stk radiatorer (pris eks materiell) Ny montasje av 1 stk radiatorer (pris eks materiell) Ny montasje av 10 stk dusjbatteri (pris eks materiell) Ny montasje av 1 stk dusjbatteri (pris eks materiell) 19

20 Responstid/kapasitet Oppdrag som krever 1 dagsverk Oppdrag som krever 5 dagsverk Oppdrag som krever 2 ukesverk Oppdrag som krever 4 ukesverk Oppdrag som krever flere enn 4 ukesverk Responstid/kapasitet Oppdrag som krever 1 dagsverk Oppdrag som krever 5 dagsverk Oppdrag som krever 2 ukesverk Oppdrag som krever 4 ukesverk Oppdrag som krever flere enn 4 ukesverk Responstid/kapasitet Oppdrag som krever 1 dagsverk Oppdrag som krever 5 dagsverk Oppdrag som krever 2 ukesverk Oppdrag som krever 4 ukesverk Oppdrag som krever flere enn 4 ukesverk Responstid/kapasitet Oppdrag som krever 1 dagsverk Oppdrag som krever 5 dagsverk Oppdrag som krever 2 ukesverk Oppdrag som krever 4 ukesverk Oppdrag som krever flere enn 4 ukesverk Responstid/kapasitet Oppdrag som krever 1 dagsverk Oppdrag som krever 5 dagsverk Oppdrag som krever 2 ukesverk Oppdrag som krever 4 ukesverk Oppdrag som krever flere enn 4 ukesverk Responstid/kapasitet Oppdrag som krever 1 dagsverk Oppdrag som krever 5 dagsverk Oppdrag som krever 2 ukesverk Oppdrag som krever 4 ukesverk Oppdrag som krever flere enn 4 ukesverk Kragerø Responstid Kapasitet Nordagutu Responstid Kapasitet Notodden Responstid Kapasitet Seljord Responstid Kapasitet Rjukan Responstid Kapasitet Skien & Porsgrunn Responstid Kapasitet Merknader

KONKURRANSEGRUNNLAG RAMMEAVTALE FOR RØRLEGGERARBEID.

KONKURRANSEGRUNNLAG RAMMEAVTALE FOR RØRLEGGERARBEID. KONKURRANSEGRUNNLAG RAMMEAVTALE FOR RØRLEGGERARBEID. Hitra Kommune Driftsavdelingen INNHOLD: 1.0 GENERELT OM OPPDRAGET 1.1 Generelt om oppdraget 1.2 Oppdragsgiver 1.3 Kort om anskaffelsens varighet og

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse. for kjøp av. vintervedlikehold (snøbrøyting/strøing) for levering til Fosnes kommune.

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse. for kjøp av. vintervedlikehold (snøbrøyting/strøing) for levering til Fosnes kommune. KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse for kjøp av vintervedlikehold (snøbrøyting/strøing) for levering til Fosnes kommune Saksnr: 2012/6639 Tilbudsfrist: 26.09.2012 kl. 15:00 Avtaleperiode: 1 år 1

Detaljer

ANBUDSINNBYDELSE. Konkurranse med forhandlinger. Verne- og helsetjenester. Kravspesifikasjon for 1. GENERELL ORIENTERING. Steinkjer 11.09.

ANBUDSINNBYDELSE. Konkurranse med forhandlinger. Verne- og helsetjenester. Kravspesifikasjon for 1. GENERELL ORIENTERING. Steinkjer 11.09. ANBUDSINNBYDELSE Konkurranse med forhandlinger Kravspesifikasjon for Verne- og helsetjenester Steinkjer 11.09.07 1. GENERELL ORIENTERING 1.0 Innledning Steinkjer kommune skal inngå ny avtale for kjøp av

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG VESTBY KOMMUNE ANBUDSKONKURRANSE OM PARALLELLOPPDRAG VESTBY SENTRUM. Områdeplan for Vestby sentrum Planavdelingen

KONKURRANSEGRUNNLAG VESTBY KOMMUNE ANBUDSKONKURRANSE OM PARALLELLOPPDRAG VESTBY SENTRUM. Områdeplan for Vestby sentrum Planavdelingen 2014 VESTBY KOMMUNE KONKURRANSEGRUNNLAG ANBUDSKONKURRANSE OM PARALLELLOPPDRAG VESTBY SENTRUM Områdeplan for Vestby sentrum Planavdelingen 2 Konkurransegrunnlag anbudskonkurranse om parallelloppdrag Vestby

Detaljer

KONKURRANSESGRUNNLAG

KONKURRANSESGRUNNLAG KONKURRANSESGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriften del I og III (anskaffelse over terskelverdi) for etablering av: Rammeavtale for design- og trykkeritjenester til Nasjonalbiblioteket Referanse:

Detaljer

Anskaffelsessak 2012-100. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på Arbeidstøy. For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.5.

Anskaffelsessak 2012-100. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på Arbeidstøy. For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.5. Anskaffelsessak 2012-100 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale på Arbeidstøy For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.5.2012 Doffin ref.: 249349 INNHOLDSFORTEGNELSE: INNBYDELSE...4 1

Detaljer

Anskaffelsessak 2011-111. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på

Anskaffelsessak 2011-111. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på Anskaffelsessak 2011-111 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale på mobil og fasttelefoner med utstyr samt tilhørende produkter og tjenester For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Doffin ref.:

Detaljer

STEINKJER KOMMUNE ANBUDSINNBYDELSE ANBUD

STEINKJER KOMMUNE ANBUDSINNBYDELSE ANBUD 1 STEINKJER KOMMUNE ANBUDSINNBYDELSE ANBUD 2/09 Arbeidstøy Åpen anbudskonkurranse Steinkjer februar 2009 2 1. GENERELLT 1.1 Innledning Oppdragsgiver: Oppdragsgiver er: Steinkjer kommune, heretter kalt

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Konkurranse med forhandling Anskaffelse av hotelltjenester. Helseforetakenes innkjøpsservice AS

Konkurransegrunnlag. Konkurranse med forhandling Anskaffelse av hotelltjenester. Helseforetakenes innkjøpsservice AS Konkurransegrunnlag Konkurranse med forhandling Anskaffelse av hotelltjenester Helseforetakenes innkjøpsservice AS på vegne av Helse Nord RHF, Helse Midt-Norge RHF, Helse Sør-Øst RHF og Helse Vest RHF

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-124. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale turbusskjøring/busstransport

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-124. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale turbusskjøring/busstransport Konkurransegrunnlag Anskaffelsessak 2014-124 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale turbusskjøring/busstransport For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.9.14 Doffin id: 118381 INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriften del I og III (anskaffelse over terskelverdi) for anskaffelse av

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriften del I og III (anskaffelse over terskelverdi) for anskaffelse av KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriften del I og III (anskaffelse over terskelverdi) for anskaffelse av Printere og multifunksjonsprintere Saksnr. 2011/425 Tilbudsfrist: 24.11.2011

Detaljer

Anskaffelsessak 2013-112. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på Transporttjenester skyss til og fra dagsentrene på Øvre Romerike

Anskaffelsessak 2013-112. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på Transporttjenester skyss til og fra dagsentrene på Øvre Romerike Anskaffelsessak 2013-112 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale på Transporttjenester skyss til og fra dagsentrene på Øvre Romerike For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.5.2013 Doffin

Detaljer

Anskaffelsessak 2013-118. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtaler på kjøp av drivstoff og bilrelaterte varer og tjenester

Anskaffelsessak 2013-118. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtaler på kjøp av drivstoff og bilrelaterte varer og tjenester Anskaffelsessak 2013-118 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtaler på kjøp av drivstoff og bilrelaterte varer og tjenester For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Doffin ref.: 294369 INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

DEL I: TILBUDSINNBYDELSE... 4. 1 Om oppdragsgiver, rammeavtalen og konkurransen... 4. 2 Kvalifikasjonskrav Krav til leverandører som vil delta...

DEL I: TILBUDSINNBYDELSE... 4. 1 Om oppdragsgiver, rammeavtalen og konkurransen... 4. 2 Kvalifikasjonskrav Krav til leverandører som vil delta... INNHOLDSFORTEGNELSE: DEL I: TILBUDSINNBYDELSE... 4 1 Om oppdragsgiver, rammeavtalen og konkurransen... 4 1.1 Oppdragsgiver... 4 1.2 Anskaffelsen - Rammeavtalen... 4 1.3 Varighet av rammeavtalene... 4 1.4

Detaljer

Banktjenester - Hovedbankavtale 2011-2015. for

Banktjenester - Hovedbankavtale 2011-2015. for KONKURRANSEGRUNNLAG Banktjenester - Hovedbankavtale 2011-2015 for Bergen kommune Tilbudsfrist: 22. november 2010 Rådgiver: Side 1 av 31 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 4 2.0 Generell konkurranseinformasjon...

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-126. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-126. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Konkurransegrunnlag Anskaffelsessak 2014-126 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Vikartjenester barnehage- skole og merkantilt for kommunene på Øvre Romerike For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år

Detaljer

DEL I: KONKURRANSEBETINGELSER... 4. 1 Generell informasjon... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Oppdragsgiver Vestviken Kollektivtrafikk AS...

DEL I: KONKURRANSEBETINGELSER... 4. 1 Generell informasjon... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Oppdragsgiver Vestviken Kollektivtrafikk AS... INNHOLDSFORTEGNELSE: DEL I: KONKURRANSEBETINGELSER... 4 1 Generell informasjon... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Oppdragsgiver Vestviken Kollektivtrafikk AS... 4 2 Gjennomføring av konkurransen... 4 2.1 Roller

Detaljer

Anskaffelsessak 2012-204. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Vintervedlikehold kommunale veger, Nes kommune

Anskaffelsessak 2012-204. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Vintervedlikehold kommunale veger, Nes kommune Anskaffelsessak 2012-204 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Vintervedlikehold kommunale veger, Nes kommune For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Doffin ref.: 267078 INNHOLDSFORTEGNELSE: INNBYDELSE...3

Detaljer

Konkurransegrunnlag. for åpen anbudskonkurranse ved:

Konkurransegrunnlag. for åpen anbudskonkurranse ved: Bedriftsnavn: Havforskningsinstituttet Konkurransegrunnlag for åpen anbudskonkurranse ved: Leie av tre kombinerte ringnot/trålfartøy til mengdeestimering av Norsk vårgytende sild under gyteinnsiget i 2015.

Detaljer

ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE

ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE GRUNNLAG FOR ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE BRØYTING OG STRØING AV KOMMUNALE VEIER OG PLASSER I RENNEBU KOMMUNE Anbudsfrist: 01.07.10, kl 1000 Anbudsåpning: 01.07.10, kl 1000 Følgende leveres i 2 eksemplarer:

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Konkurranse med forhandling for kjøp av tjenester til dekning av viltvaktordning i Ås kommune. Tilbudsfrist:

Konkurransegrunnlag. Konkurranse med forhandling for kjøp av tjenester til dekning av viltvaktordning i Ås kommune. Tilbudsfrist: Konkurransegrunnlag Konkurranse med forhandling for kjøp av tjenester til dekning av viltvaktordning i Ås kommune Tilbudsfrist: Dato: 13. november 2014 Klokken:12:00 Anskaffelse: 14/00196 1 Innhold 1 GENERELL

Detaljer

Vannvåg havn Troms fylke

Vannvåg havn Troms fylke Troms fylke Konkurransegrunnlag Del I INNHOLD 1 Innledning... 3 1.1 Innbydelse... 3 1.2 Om oppdragsgiver... 3 1.3 Orientering om prosjektet og kontrakten... 3 1.4 Generelle konkurranseregler... 3 1.5 Konkurranseform...

Detaljer

STOKKE KOMMUNES INNKJØPSREGLEMENT

STOKKE KOMMUNES INNKJØPSREGLEMENT STOKKE KOMMUNES INNKJØPSREGLEMENT HVEM REGLEMENTET GJELDER FOR 3 FORMÅL MED RETNINGSLINJENE 3 MYNDIGHET OG ANSVAR 3 Rådmannen 3 Sentral innkjøpstjeneste 3 Desentral innkjøpstjeneste 4 REGELVERK SOM ER

Detaljer

Konkurransegrunnlag RUTEN parkeringsanlegg Finansiering, bygging, drift og vedlikehold

Konkurransegrunnlag RUTEN parkeringsanlegg Finansiering, bygging, drift og vedlikehold Konkurransegrunnlag RUTEN parkeringsanlegg Finansiering, bygging, drift og vedlikehold Samferdsel INNHOLD 1 OPPDRAGET/LEVERANSEN/YTELSEN...3 1.1 OPPDRAGSGIVER...3 1.2 BAKGRUNN...3 1.3 ANSKAFFELSEN...3

Detaljer

ANBUD SNØBRØYTING SILJAN KOMMUNE.

ANBUD SNØBRØYTING SILJAN KOMMUNE. 1 ANBUD SNØBRØYTING SILJAN KOMMUNE. 1. GENERELT OM OPPDRAGET Tilbudsinnbydelsen gjelder innleie av lastebiler, traktorer og redskapsbærere med fører til brøyting i Siljan kommune. Arbeidene skal utføres

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling i ett trinn

KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling i ett trinn KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling i ett trinn forskriftens del I og del II (for anskaffelser med verdi under EØS-terskelverdi og uprioriterte tjenester) for kjøp av videreutdanningstilbud

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ANVENDELSE AV REGLER FOR OFFENTLIGE INNKJØP I VESTFOLD FYLKESKOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ANVENDELSE AV REGLER FOR OFFENTLIGE INNKJØP I VESTFOLD FYLKESKOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ANVENDELSE AV REGLER FOR OFFENTLIGE INNKJØP I VESTFOLD FYLKESKOMMUNE 2007 UTARBEIDET AV INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 5 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...

Detaljer

Kvalifikasjonsgrunnlag. Tjenestekonsesjonskontrakt. anskaffelse av: Driftsavtale bar Sarpsborg scene

Kvalifikasjonsgrunnlag. Tjenestekonsesjonskontrakt. anskaffelse av: Driftsavtale bar Sarpsborg scene Kvalifikasjonsgrunnlag Tjenestekonsesjonskontrakt anskaffelse av: Driftsavtale bar Sarpsborg scene Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Om oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål og omfang...

Detaljer

STAVANGER LUFTHAVN, SOLA

STAVANGER LUFTHAVN, SOLA STAVANGER LUFTHAVN, SOLA HELIKOPTERTERMINAL OMBYGGING, UTBYGGING, OPPRUSTING KONKURRANSE MED FORHANDLING T-183684 BAGASJETRANSPORTANLEGG Oktober 2014 Tilbyderne Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse

Detaljer

Prisavtaler. Prosedyrebeskrivelse

Prisavtaler. Prosedyrebeskrivelse Prisavtaler Prisavtaler versjon 1.0 INNHOLD 1 INNLEDNING... 4 1.1 Definisjoner av begrepene i Søknadsgrunnlaget... 4 1.2 Om Ruter... 5 1.3 Omfang av oppdraget... 5 1.4 Lovanvendelse og konkurranseform...

Detaljer