KONKURRANSEGRUNNLAG RØRLEGGER ARBEIDER TIL LØPENDE DRIFT, VEDLIKEHOLD OG UTVIKLING. Ref TJE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KONKURRANSEGRUNNLAG RØRLEGGER ARBEIDER TIL LØPENDE DRIFT, VEDLIKEHOLD OG UTVIKLING. Ref 2013-41 TJE"

Transkript

1 Sykehusservice Bygg- og eiendoms seksjon KONKURRANSEGRUNNLAG RØRLEGGER ARBEIDER TIL LØPENDE DRIFT, VEDLIKEHOLD OG UTVIKLING Ref TJE

2 Tilbudsfrist: 19. april 2013 kl 12:00 INNLEDNING GENERELL KONKURRANSEINFORMASJON HENVISNING TIL KUNNGJØRING ANSKAFFELSESPROSEDYRE OG PROSESS YTELSE/OMFANG/AVGRENSNING- KORT BESKRIVELSE AV LEVERANSEN OPPDRAGSGIVER INNLEVERING AV TILBUD OMKOSTNINGER TILDELING KONTRAKT ETISKE RAMMEBETINGELSER FOR KONKURRANSEN FORBEHOLD - AVVISNING OG FORKASTNING KONTAKTPERSONER I TILBUDSFASEN KVALIFISERING AV LEVERANDØRER LEVERANDØROPPLYSNINGER OBLIGATORISKE KRAV ØVRIGE KVALIFIKASJONS- OG DOKUMENTASJONSKRAV KOMMERSIELLE BETINGELSER PRISER OG KOSTNADER BETALINGSBETINGELSER- FAKTURERING MILJØBESTEMMELSER DOKUMENTRANG VEDLEGG TIL KONKURRANSEGRUNNLAG VEDLEGG KRAVSPESIFIKASJON VEDLEGG KRAV TIL BESVARELSE -STRUKTURERING AV TILBUD VEDLEGG TILBUDSBREV VEDLEGG MILJØSPØRRESKJEMA VEDLEGG KONTRAKTSVILKÅR VEDLEGG PRISSKJEMA

3 Innledning Sykehuset Telemark HF inviterer med dette til konkurranse på anskaffelse av rammeavtale for håndverkertjenester innen rørleggerarbeider 1 Generell konkurranseinformasjon 1.1 Henvisning til kunngjøring Utlysningen er kunngjort i DOFFIN dato 8. mars 2013 med referansenummer i Norsk Lysingsblad, i henhold til lov om offentlig anskaffelser av 16,juli 1999 nr.69 med tilhørende forskrift fastsatt ved kgl.res. 15.juni 2001 (FOA), samt i Norsk Lysingsblad. 1.2 Anskaffelsesprosedyre og prosess Kunngjøring av konkurranse under terskelverdien. Type kjøp Tjenestekjøp Varekjøp Bygge og anleggsarbeider Kunngjøring av konkurranse over terskelverdien Type kjøp Tjenestekjøp Varekjøp Bygge og anleggsarbeider Designkonkurranse Anskaffelsesprosedyre Anskaffelsesprosedyre, Åpen anbudskonkurranse Åpen anbudskonkurranse Begrenset anbudskonkurranse Begrenset anbudskonkurranse Konkurranse med forhandling Konkurranse med forhandling Ett trinns prosess (1) Etter forutgående kunngjøring 4-2 To trinns prosess Uten forutgående kunngjøring 4-3 Hasteprosedyre 7-4 Beskrivelse av prosess (1) Prosessen gjennomføres som en ett trinns prosess. dvs at utvelgelse av deltakere til forhandling vil skje etter at tilbud er mottatt jfr Dette innebærer at tilbyder skal sende formalia listet under punkt 2 i dette dokumentet sammen med og som en del av tilbudet Område Prioritert tjeneste 2-4 Uprioritert tjeneste 2-5 Type Varekontrakt: Kjøp Rammeavtale Leasing Avbetalingskjøp En kombinasjon av disse 3

4 Type tjenestekontrakt: Rammeavtale? Ja Nei Type bygge og anleggskontrakt: Utførelse Prosjektering og utførelse Utførelse, uansett på hvilken måte dette skjer 1.3 Ytelse/omfang/avgrensning- kort beskrivelse av leveransen Sykehuset Telemark HF med underliggende adresser ønsker å inngå rammeavtale på håndverkertjenester. Kravspesifikasjon og omfang..vedlegg nr Oppdragsgiver Oppdragsgiver er Sykehuset Telemark HF med de til enhver tid underliggende anleggsadresser. 1.5 Innlevering av tilbud 2 eksemplarer på papir fullstendig utfylt, uten innbinding dvs. ringpermer sendes til Sykehuset Telemark HF Innkjøp og kontraktseksjonen Ulefossveien Skien I tillegg skal alle kommersielle dokumenter som tilbudsbrev, prislister, vedlikeholdsavtaler, firmaattester, tekniske beskrivelser, salgsbrosjyrer, systemdokumentasjon, QAdokumentasjon etc., legges ved i elektronisk format i form av 1 stk CD/minnepenn Språk i Tilbudet Tilbudet skal være utformet på norsk. Tilbudsbesvarelsen skal følge nummerinndelingen i dette dokumentet Merking av Tilbudet. Signert og datert tilbud sendes/leveres i lukket nøytral konvolutt som tydelig merkes: "Tilbud på rammeavtale på elektrotjenester ref. nr TJE Tilbudsfrist Tilbudet må være oss i hende senest 19. april 2013 kl 12:00 For sent innkomne tilbud vil bli avvist Vedståelsesfrist Det forutsettes at tilbyder vedstår seg tilbudet frem til: 1. oktober Tilbudsåpning Det vil ikke bli foretatt offentlig tilbudsåpning. De innkomne tilbud vil bli åpnet av to representanter fra oppdragsgiver. Tilbudene vil bli protokollført. 4

5 1.6 Omkostninger Omkostninger som tilbyderen pådrar seg ved utarbeidelsen av tilbudet vil ikke bli refundert av kunden. 1.7 KVALIFISERING AV LEVERANDØR Kvalifikasjonskravene ved denne forespørselen er listet opp nedenfor, og hvilke dokumentasjon som kreves framlagt for å vurdere om kravene er oppfylt. Attest for betalt skatt og trygdeavgifter Dokumentasjon: Skatteattest RF 1244 utstedet av kemner/kommunekasserer for skatt- og arbeidsgiveravgift (ikke eldre enn 6 mnd.). Leverandører med forretningsadresse utenfor Norge, skal levere attest utstedt av vedkommende myndighet i hjemlandet. Attest for betalt merverdiavgift Dokumentasjon: Skatteattest RF 1244 utstedet av skattefogden/fylkesskattesjefen for merverdiavgift (ikke eldre enn 6 mnd). Leverandører med forretningsadresse utenfor Norge, skal levere attest utstedt av vedkommende myndighet i hjemlandet. Økonomisk gjennomføringsevne Det kreves at tilbyderen har økonomisk evne til å gjennomføre avtalen. Dokumentasjon: Kredittverdigheten som vil legges til grunn for å bli kvalifisert for denne konkurransen vil være AA- kredittverdig. I vurderingen av tilbyders soliditet vil oppdragsgiver i sin evaluering bruke firmaet AAA Soliditet - Standard Rapport. Oppdragsgiver vil selv innhente kredittvurdering som underlag for vurderingen angitt over. Andre kredittrapporter vil ikke bli hensyntatt. Tilbyder er selv ansvarlig for å kontrollere egen kredittverdighet slik at nødvendig dokumentasjon evt. vedlegges tilbudet, se neste punkt. Nystartede selskaper kan det i stedet inngis bankgaranti, som gir en tilsvarende sikkerhet for gjennomføringsevnen. Ved bruk av bankgaranti er det tilstrekkelig som dokumentasjon ved innlevering av tilbud at banken erklærer overfor oppdragsgiver at banken forplikter seg til å stille bankgaranti på kr. «Beløp», ved en eventuell kontraktsinngåelse. (Beløp må vurderes av oppdragsgiver ut i fra kontraktens gjenstand, omfang og innhold). HMS Dokumentasjon: HMS-egenerklæring i samsvar med forskriftens vedlegg 3 om at leverandøren oppfyller eller ved eventuell tildeling av kontrakt vil oppfylle, lovbestemte krav i Norge innen helse, miljø og sikkerhet. Egenerklæringen skal være medundertegnet av en fra de ansatte i bedriften. Manglende dokumentasjon eller oppfyllelse av kravene medfører at tilbyder blir avvist. 1.8 Tildeling Ut fra kriteriene som er listet opp nedenfor vil det økonomisk mest fordelaktige tilbudet bli valgt: 5

6 Nr Kriterier Vekt Karakter (1-6) a Pris 60 b Dokumenter erfaring og kompetanse fra 15 tilsvarende oppdrag c Kapasitet innenfor kompetanseområdet 15 d Responstid Sum Spesifisering av Kriterier Priser og kostnader (60%) Herunder vil de ulike timepriser og fastpriser bli vektlagt. Tekniske, faglige kapasitet og responstid (25%) Tilbyderen skal ha tilstrekkelig kapasitet til å gjennomføre rammeavtalen av dette omfang. Oppgitt responstid med tilhørende kapasitet oppgitt i prisskjema vil bli vektlagt. Dokumentasjon: Oversikt over tilbyders gjennomsnittlige arbeidsstyrke og antall medarbeidere i den administrative ledelse. Oversikt over antall medarbeidere som vil være involvert for gjennomføringen av denne rammeavtalen. Oversikten skal være fordelt på fagområder der dette er relevant. Tekniske og faglige kvalifikasjoner (15%) Tilbyderen skal ha tilstrekkelig kompetanse til å gjennomføre rammeavtalen av dette omfang. Dokumentasjon: Oversikt over formell faglig kompetanse og erfaring for medarbeidere som vil være involvert i gjennomføringen av denne rammeavtalen. Liste over de viktigste leveranser/avtaler av tilsvarende karakter de siste tre år. Dette vil bli tillagt vekt ved tildeling av rammeavtalen. Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å kontakte oppgitte referanser. 1.9 Kontrakt Det vil bli inngått avtaler med den/de leverandører som har det mest fordelaktige tilbud basert på de oppgitte tildelingskriterier. Sykehuset Telemark HF vil i størst mulig utstrekning inngå én rammeavtale som dekker hele behovet for kontraktytelsen. Sykehuset Telemark HF forbeholder seg retten til å inngå parallelle avtaler med flere tilbydere dersom det finnes egnede tilbud. Disse vil ha prioritet i henhold til tilbydernes plassering i konkurransen. Sykehuset Telemark HF kan kun avrope under en lavere prioritert avtale dersom Leverandør med høyere prioritert avtale innen frister som avtalt i den enkelte avropsordning meddeler at han ikke kan levere i henhold til avtalens vilkår til det tidspunkt Sykehuset Telemark HF krever, forutsatt at leveringstidspunkt er minst 10 dager bestilling; eller Mangelfull eller forsinket leveranse fra Leverandør med høyere prioritert avtale gir grunnlag for å heve avropet av leveransen; eller Sykehuset Telemark HF hever rammeavtalen med den høyere prioriterte tilbyder i henhold til avtalens pkt 15 eller 6

7 Der sykehuset bestemmer seg for å gjennomføre minikonkurranse for et enkeltoppdrag, mellom de valgte avtalepartnerene, og det derigjennom bestemmes en annen rekkefølge. Sykehuset Telemark HF forbeholder videre seg retten til å inngå kontrakt med ulike tilbydere for ulike deler av leveransen (lokasjoner)dersom dette viser seg å være økonomisk mest gunstig. Ved denne anskaffelsen er de såledels anledning til å inngi separat tilbud på hele eller deler av sortimentet jfr. punkt 1.3. Det kan såledels bli tildelt en eller flere kontrakter, og en tilbyder kan bli tildelt kontrakt for ett eller flere kontraktsområder. Som kontraktsvilkår vil NS8406 med vedlagte generelle og spesielle kontraktsvilkår gjelde. Det er ikke anledning til å ta vesentlige forbehold mot kontraktsvilkårene, jfr forskriften om offentlig anskaffelse d For rammeavtalen er avtaleperioden 2 år, med opsjon på prolongering i år. Ønsker Sykehuset Telemark HF å benytte seg av opsjonen må leverandøren varsles om dette 2- to måneder før avtalen utløper. Sykehuset Telemark HF forbeholder seg retten til å ta ut tjenester etter behov innenfor det enkelte område i avtaleperioden. Taushetsplikt: Det forutsettes at personell fra leverandør på oppdrag på sykehuset undertegner sykehusets taushetserklæring før oppdrag iverksettes. Generelle og spesielle kontraktsvilkår se vedlegg Etiske rammebetingelser for konkurransen Det aksepteres ikke at det foregår kommunikasjon mellom tilbyder og oppdragsgiver eller noen av dennes ansatte, på annen måte en forutsatt i dette konkurransegrunnlaget og i henhold til FOA. Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å avlyse konkurransen, dersom det blir gjort forsøk på å påvirke utfallet Forbehold - avvisning og forkastning Forbehold: Det tas forbehold om å forkaste det enkelte tilbud helt eller delvis. Avvisning: Det enkelte tilbud kan avvises på grunnlag av avvisningsgrunner slik de fremkommer i i forskriften. Forkastning: Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å forkaste samtlige tilbud og avlyse konkurransen. Oppdragsgiver kan forkaste alle tilbud dersom resultatet av konkurransen gir saklig grunn for det jfr. 17-1, 2 ledd. Tilbud som ikke er i samsvar med konkurransegrunnlaget kan bli forkastet. 7

8 Avlysning: Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å avlyse konkurransen med øyeblikkelig virkning dersom det foreligger saklig grunn for dette jfr. 17-1, 1 ledd Kontaktpersoner i tilbudsfasen Spørsmål i tilknytning til dette tilbudet skal skje skriftlig i form av e-post til: Sykehuset Telemark HF ved: Tekniske spørsmål: Kommersielle spørsmål: Simon Tangen Halvor Garvik Oppdraggiver forbeholder seg retten til å foreta rettelser, endringer og suppleringer i konkurransegrunnlaget. 2 Kvalifisering av leverandører leverandøropplysninger Tilbyderne vil bli kvalifisert på grunnlag av nedenstående dokumentasjon. Tilbudet skal inneholdet følgende: 2.1 Obligatoriske krav Attest utstedt av den kompetente myndighet i medlemslandet hvor leverandøren hører hjemme som bekrefter at leverandøren har oppfylt sine forpliktelser med hensyn til betaling av skatter og trygdeavgifter (henvendelse til kemner/kommunekasserer for skjema RF-1244) i samsvar med lovbestemmelsene i landet. Attesten må ikke være eldre enn 6 måneder. Attest utstedt av den kompetente myndighet i medlemslandet hvor leverandøren hører hjemme, som bekrefter at leverandøren har oppfylt sine forpliktelser med hensyn til betaling av merverdiavgift (henvendelse til skattefogden for skjema RF-1244) i samsvar med lovbestemmelsene i landet. Attesten må ikke være eldre enn 6 måneder. HMS-egenerklæring i samsvar med forskriftens vedlegg 3 om at leverandøren oppfyller eller ved eventuell tildeling av kontrakt vil oppfylle, lovbestemte krav i Norge innen helse, miljø og sikkerhet. Egenerklæringen skal være medundertegnet av en fra de ansatte i bedriften. 2.2 Øvrige kvalifikasjons- og dokumentasjonskrav Attest for registrering i det faglige register som bestemt ved lovgivningen i det land hvor leverandøren er etablert, f.eks. Foretaksregisteret i Brønnøysund, samt eventuell fastsatt klassifikasjon for registeret der dette finnes. Beskrivelser av utstyr, maskiner og annen teknisk utrustning som leverandøren vil disponere over ved utførelsen av kontrakten Oversikt over teknisk personell eller tekniske avdelinger som leverandøren disponerer 8

9 over, enten de tilhører foretaket selv eller ikke, samt over de som har ansvaret for kvalitetskontrollen. Erklæring som beskriver det årlige gjennomsnitt av ansatte i foretaket gjennom de siste tre årene, samt antall ledere i det samme tidsrom. Liste over de viktigste leveransene de siste tre år, herunder deres verdi og tidspunkt, offentlige eller private mottakere Beskrivelse av leverandørens kvalitetsstyring, og leverandørens muligheter for undersøkelse og forskning Manglende dokumentasjon av økonomiske og tekniske minstekrav kan føre til at tilbudet blir avvist. 3 Kommersielle betingelser 3.1 Priser og kostnader Tilbudet skal omfatte timepriser for ulike kategorier medarbeidere. Det skal oppgis to ulike timerpiser: En pris der materiale er en del av oppdraget, og en pris der materiale er holdt utenfor oppdraget. Videre skal påslagsprosent for levering av materialer og komponenter og ved bruk av underentreprenører oppgis. Prisene skal oppgis netto i norske kroner, eksklusive merverdiavgift, men inkludert sosiale utgifter, verktøygodtgjørelse, reisepenger, administrasjon, fortjeneste og lignende. Prisene skal være bindene de første 12 måneder. Priser skal inngis i samsvar med vedlegg Betalingsbetingelser- fakturering Betalingsbetingelsene er: Netto pr 30 dager etter avtalemessig levering. Fakturagebyr og ekspedisjonsgebyr godtas ikke. Nærmere bestillings- og faktureringsrutiner avtales særskilt for hvert enkelt oppdrag. 4 Miljøbestemmelser Alle statlige virksomheter skal innføre miljøledelse som en integrert del av organisasjonens styringssystemer innen På er det samlet veiledninger og erfaringsmateriale. I brev fra Miljøverndepartementet, dat , adressert til statlige etater og virksomheter heter det bl.a.: Innen år 2005 skal alle statlige virksomheter ha innført miljøledelse som en integrert del av organisasjonens styringssystemer, jf. St.prp. nr. 1 ( ) fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet og Miljøverndepartementet, samt årets tildelingsbrev fra eget fagdepartement. I 2002 startet alle departementene arbeidet med innføring av miljøledelse i egen drift. I 2003 starter arbeidet opp i underliggende etater og virksomheter. Miljøledelse er et verktøy for å øke bevisstheten om miljøkonsekvensene av egen virksomhet og sette i gang et systematisk arbeid for å endre virksomheten i en mer miljøvennlig retning. 9

10 Innføring av miljøledelse innebærer at virksomheten skal kartlegge miljøvirkningene av egen drift, utarbeide miljømål og handlingsplaner og igangsette tiltak for å redusere miljøbelastningen av egen drift. Fire satsningsområder er pekt ut: innkjøp, avfall, transport og energibruk. Helse Sør Øst RHF, som eier Sykehuset Telemark HF, har vedtatt å føre en mer miljøvennlig innkjøpspolitikk som ett ledd i en mer målrettet miljøledelse. Leverandøren bes besvare spørsmålene i vedlagte miljøspørreskjema og returnere disse med tilbudet. Miljøspørreskjema...Vedlegg nr.: 4 5 Dokumentrang Dersom kontraktsdokumentene inneholder punkter som strides mot hverandre, skal dokumentene gjelde i følgende rekkefølge: 1. Kontrakt 2. Anbudsinnbydelse 3. Anbudsbesvarelse 6 Vedlegg til konkurransegrunnlag Vedlegg 1: Kravspesifikasjon Vedlegg 2: Krav til besvarelse strukturering av tilbud Vedlegg 3: Leverandørens svarbrev til oppdragsgiver. Vedlegg 4: Miljøskjema Vedlegg 5: Avtalevilkår Vedlegg 6: Prisskjema 10

11 Vedlegg 1 Kravspesifikasjon Leveransens omfang Sykehuset Telemark HF følgende estimat for årskostnader for håndverkertjenester, inkludert materialbruk. Det gjøres oppmerksom på at dette er et estimat som vil variere over tid etter tilgjengelige midler og byggebehov. Rørleggertjenester: kr ,- Oppdragsbeskrivelse Rammeavtalen skal dekke oppdragsgivers løpende behov for ombygging, modifisering og supplering av foretakets bygningsmasse, samt andre løpende vedlikeholdsoppgaver. Oppdragsgiver ønsker å inngå rammeavtaler på følgende fagområder (bruttoarealer er gitt som opplysning og kan ikke direkte benyttes til estimat for leveranseomfang pr. lokasjon): Rørleggerarbeider Det gis anledning til å gi pristilbud på en eller flere kategorier fordelt på et eller flere av følgende lokaliseringer: Arbeider i Kragerø (8.000 kvm BTA) Arbeider i Seljord (7.000 kvm BTA) Arbeider på Rjukan (8.000 kvm BTA) Arbeider på Notodden ( kvm BTA) Arbeider på Nordagutu (3.000 kvm BTA) Arbeider i Skien og Porsgrunn ( kvm BTA) eller samtlige steder Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å gå ut på nytt anbud ved større byggeprosjekter, uavhengig av inngått rammeavtale. Oppdragsgiver forbeholder seg også retten til selv å levere alt eller deler av materiellet i forbindelse med et deloppdrag. Arbeidsoppgaver under rammeavtalen utføres enten som regningsarbeid i henhold til avtalt tidsbruk for det enkelte oppdrag, eller etter fastpristilbud, dersom oppdragsgiver finner dette mer hensiktsmessig. 11

12 Vedlegg 2 Krav til besvarelse -strukturering av tilbud Tilbud skal leveres i henhold til følgende struktur: 1. Tilbudsbrev som spesifisert i vedlegg 2. Brevet skal signeres av en person med fullmakt til å sende forpliktende tilbud. 2. Alle dokumenter knyttet til kvalifikasjon av leverandøren i den rekkefølgen som konkurransegrunnlagets punkt 2 angir. 3. Dokumentasjon og besvarelse av alle kommersiell forhold under konkurransegrunnlagets punkt 3, inkludert prisskjema i vedlegg Vedlagte miljøskjema i vedlegg 4 returneres utfylt sammen med beskrivelsen jfr. konkurransegrunnlagets punkt 4. 12

13 Vedlegg 3 Tilbudsbrev Sykehuset Telemark HF Aasmund Kallåk Ulefossveien Skien Fra Tilbyder Adresse Poststed Dato, dd.mm.åååå TILBUDSBREV Vi viser til tilsendt konkurransegrunnlag, og inngir et komplett tilbud i henhold til de forutsetninger som er gitt i Konkurransegrunnlaget. Vi har ingen avvik/forbehold i vårt tilbud. Vi har følgende avvik/forbehold i vårt tilbud; Til Konkurransegrunnlag Ref.nr i Konkurransegrunnlaget Beskrivelse av avvik/forbehold Årsak til avvik/ forbehold Konsekvenser for ytelser, pris, risiko,fremdrift m.v. I vårt avgitte Tilbud Ref.nr i Tilbudet Beskrivelse av avvik/forbehold Årsak til avvik/ forbehold Konsekvenser for ytelser, pris, risiko, fremdrift m.v. 13

14 Kun konkrete avvik/forbehold som fremkommer i dette tilbudsbrev blir godkjent av oppdragsgiver. Avvik/forbehold som framkommer andre steder enn i dette tilbudsbrevet binder ikke oppdragsgiver. Med vennlig hilsen Signatur:.. Dato: Firmanavn: Org. nr. Kontaktperson: Tittel/funksjon: Telefon og faks: e-post:

15 Vedlegg 4 Miljøspørreskjema SPØRSMÅL TIL LEVERANDØR OG OMTALE AV ORDNINGEN FOR MILJØLEDELSE Miljøpolitikk og miljørapport JA NEI Har leverandør/produsjonsbedrift en formulert miljøpolitikk? Utgir leverandør og/eller produksjonsbedrift regelmessig en miljørapport? Hvis JA, hvilket nivå er den forankret på? Hvordan blir den fulgt opp? Hvis JA, bes siste utgave vedlagt. Miljøledelsessystemer JA NEI Er produksjonsbedriften registrert som EMASbedrift? Har leverandør og/eller produksjonsbedrift dokumenterte miljøledelsessystemer som er sertifisert etter ISO 14001?. Internkontroll (gjelder norske leverandører/produksjonsbedrifter) Har leverandøren/produksjonsbedriften et dokumentert internkontrollsystem? JA NEI Utenlandske produksjonsbedrifters forhold til sine myndigheter JA NEI Har bedriften overholdt myndighetenes utslippkonsesjon? Påviser den siste eksterne revisjonsrapporten avvik i forhold til konsesjonen? Hvis JA, er disse avvik rettet opp? MERK: De fleste land vil ha et system med utslippkonsesjon som kontrolleres av myndighetene eller andre eksterne revisjoner. Nøkkelområder JA NEI Er det tatt miljøhensyn ved valg av råvarer og ved uttak av råvarer? Er det andre miljøtiltak leverandøren/produksjonsbedriften ønsker å redegjøre for? Hvis JA, hva slags tiltak? 15

16 Vedlegg 5 Kontraktsvilkår Eget dokument 16

17 Prisskjema Vedlegg 6 Timepriser (eks mva) Timeprisene er å forstå som effektiv timer utført ved sykehusets adresse. Rørleggerarbeider utført i Kragerø Rørleggerarbeider utført i Seljord Timepris ordinær tid Overtid 50 % (16:00-21:00) Overtid 100 % (21:00-06:00) m/materiale u/materiale m/materiale u/materiale m/materiale u/materiale - - Rørleggerarbeider utført på Rjukan Rørleggerarbeider utført på Notodden Rørleggerarbeider utført på Nordagutu Rørleggerarbeider i Skien og Porsgrunn Påslagsfaktor Timeprisreduksjon ved bruk av lærling Påslagsfaktor for materiale: K m Påslagsfaktor for innleie av underentreprenør, kran, stillaser etc.: K in Påslagsfaktor for innkjøp av materialer, administrasjon av underleverandører samt innleie av kran, stillaser etc beregnes ut fra netto (faktura) innkjøpspris eksklusive mva. Med netto innkjøpspris menes den prisen entreprenøren faktisk betaler for materialer, tjenester etc inn til seg, etter fradrag for rabatter, provisjon og andre ordninger som reduserer entreprenørens inntakskost, i forhold til eventuelle listepriser og lignende fra underleverandører. Sykehuset Telemark har rett til innsyn i forhold til entreprenørens inntakskost. Påslagsfaktor for underleverandører godtas ikke ved innleie av fagarbeidere fra andre firma på grunn av resursmangel hos entreprenøren. 17

18 Prisobjekt Priser eskl mva Kragerø Porsgrunn/Skien Nordagutu Seljord Notodden Rjukan Bytting av 10 stk toaletter, demontering/montering (pris eks. materiell) Bytting av 1 stk toaletter, demontering/montering (pris eks. materiell) Bytting av 10 stk servanter, demontering/montering (pris eks. materiell) Bytting av 1 stk servanter, demontering/montering (pris eks. materiell) Bytting av 10 stk servantbatterier, demontering/montering (pris eks materiell) Bytting av 1 stk servantbatterier, demontering/montering (pris eks materiell) Bytting av 10 stk radiatorer, demontering/montering (pris eks. materiell) Bytting av 1 stk radiatorer, demontering/montering (pris eks. materiell) Bytting av 10 stk dusjbatteri, demontering/montering (pris eks materiell) Bytting av 1 stk dusjbatteri, demontering/montering (pris eks materiell) Ny montasje av 10 stk toalett (pris eks. materiell) Ny montasje av 1 stk toalett (pris eks. materiell) Ny montasje av 10 stk servant (pris eks. materiell)

19 Prisobjekt Priser eskl mva Kragerø Porsgrunn/Skien Nordagutu Seljord Notodden Rjukan Ny montasje av 1 stk servant (pris eks. materiell) Ny montasje av 10 stk servantbatteri (pris eks materiell) Ny montasje av 1 stk servantbatteri (pris eks materiell) Ny montasje av 10 stk radiatorer (pris eks materiell) Ny montasje av 1 stk radiatorer (pris eks materiell) Ny montasje av 10 stk dusjbatteri (pris eks materiell) Ny montasje av 1 stk dusjbatteri (pris eks materiell) 19

20 Responstid/kapasitet Oppdrag som krever 1 dagsverk Oppdrag som krever 5 dagsverk Oppdrag som krever 2 ukesverk Oppdrag som krever 4 ukesverk Oppdrag som krever flere enn 4 ukesverk Responstid/kapasitet Oppdrag som krever 1 dagsverk Oppdrag som krever 5 dagsverk Oppdrag som krever 2 ukesverk Oppdrag som krever 4 ukesverk Oppdrag som krever flere enn 4 ukesverk Responstid/kapasitet Oppdrag som krever 1 dagsverk Oppdrag som krever 5 dagsverk Oppdrag som krever 2 ukesverk Oppdrag som krever 4 ukesverk Oppdrag som krever flere enn 4 ukesverk Responstid/kapasitet Oppdrag som krever 1 dagsverk Oppdrag som krever 5 dagsverk Oppdrag som krever 2 ukesverk Oppdrag som krever 4 ukesverk Oppdrag som krever flere enn 4 ukesverk Responstid/kapasitet Oppdrag som krever 1 dagsverk Oppdrag som krever 5 dagsverk Oppdrag som krever 2 ukesverk Oppdrag som krever 4 ukesverk Oppdrag som krever flere enn 4 ukesverk Responstid/kapasitet Oppdrag som krever 1 dagsverk Oppdrag som krever 5 dagsverk Oppdrag som krever 2 ukesverk Oppdrag som krever 4 ukesverk Oppdrag som krever flere enn 4 ukesverk Kragerø Responstid Kapasitet Nordagutu Responstid Kapasitet Notodden Responstid Kapasitet Seljord Responstid Kapasitet Rjukan Responstid Kapasitet Skien & Porsgrunn Responstid Kapasitet Merknader

Konkurransegrunnlag. Leie av lokaler til SLI og Flyktningetjenesten

Konkurransegrunnlag. Leie av lokaler til SLI og Flyktningetjenesten Innhold 1 Informasjon om anskaffelsen... 3 1.1 Regler og prosedyrer for konkurransen... 3 1.2 Presentasjon av oppdragsgiver... 3 1.2.1 Oppdragsgivers kontaktinformasjon... 3 1.3 Kommunikasjon... 3 1.4

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. for anskaffelse av. Brøytekontraktør. til Kragerø kommune. Sannidal m/ plasser. Tilbudsfrist: kl: 12.

KONKURRANSEGRUNNLAG. for anskaffelse av. Brøytekontraktør. til Kragerø kommune. Sannidal m/ plasser. Tilbudsfrist: kl: 12. KONKURRANSEGRUNNLAG for anskaffelse av Brøytekontraktør til Kragerø kommune Sannidal m/ plasser Tilbudsfrist: 20.06.13. kl: 12.00 Innholdsfortegnelse 1 Kort beskrivelse av oppdraget... 3 2 Gjennomføring

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Tilbudsfrist: kl

KONKURRANSEGRUNNLAG. Tilbudsfrist: kl KONKURRANSEGRUNNLAG VEIHØVEL TIL EIDSKOG KOMMUNE Som del av konkurransegrunnlaget inngår følgende: Vedlegg 1: Kravspesifikasjon/Tilbudsskjema Vedlegg 2: HMS-skjema Vedlegg 3: Utkast til kontrakt varekjøp

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I Utvikling Øst Rammeavtale Fagingeniørbistand VVS INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 1 ORIENTERING Forsvarsbygg inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, å inngi tilbud på

Detaljer

KROKBIL TIL KONGSBERG KOMMUNE

KROKBIL TIL KONGSBERG KOMMUNE KONKURRANSEGRUNNLAG KROKBIL TIL KONGSBERG KOMMUNE Som del av konkurransegrunnlaget inngår følgende: Vedlegg 1: Kravspesifikasjon/Tilbudsskjema Vedlegg 2: Standard avtalevilkår Kongsberg kommune varekjøp

Detaljer

NY ELLER DEMOKJØRT BRANNBIL TIL KONGSBERG KOMMUNE

NY ELLER DEMOKJØRT BRANNBIL TIL KONGSBERG KOMMUNE KONKURRANSEGRUNNLAG NY ELLER DEMOKJØRT BRANNBIL TIL KONGSBERG KOMMUNE Som del av konkurransegrunnlaget inngår følgende: Vedlegg 1: Kravspesifikasjon Vedlegg 2: HMS-skjema Vedlegg 3: Standard avtalevilkår

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG WI-FI DEKNING I KONGSBERG KOMMUNE. Tilbudsfrist: kl

KONKURRANSEGRUNNLAG WI-FI DEKNING I KONGSBERG KOMMUNE. Tilbudsfrist: kl KONKURRANSEGRUNNLAG WI-FI DEKNING I KONGSBERG KOMMUNE Tilbudsfrist: 08.04.2015 kl. 12.00 Som del av konkurransegrunnlaget inngår følgende: Vedlegg 1: Kravspesifikasjon Vedlegg 2: Kontrakt SSA-k lille Vedlegg

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Anskaffelse av meglertjeneste på forsikring - Kongsberg kommune samt opsjon for Notodden og Rollag kommuner

KONKURRANSEGRUNNLAG. Anskaffelse av meglertjeneste på forsikring - Kongsberg kommune samt opsjon for Notodden og Rollag kommuner KONKURRANSEGRUNNLAG Anskaffelse av meglertjeneste på forsikring - Kongsberg kommune samt opsjon for Notodden og Rollag kommuner Som del av konkurransegrunnlaget inngår følgende: Vedlegg 1: Tilbudsskjema

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG for anskaffelse av: Vintervedlikehold ved Sykehuset Telemark, Ulefossveien Referanse SEP106967 (1) Tilbudsfrist: 01.09.2014 kl.

KONKURRANSEGRUNNLAG for anskaffelse av: Vintervedlikehold ved Sykehuset Telemark, Ulefossveien Referanse SEP106967 (1) Tilbudsfrist: 01.09.2014 kl. KONKURRANSEGRUNNLAG for anskaffelse av: Vintervedlikehold ved Sykehuset Telemark, Ulefossveien Referanse SEP106967 (1) Tilbudsfrist: 01.09.2014 kl. 12.00 1. KORT BESKRIVELSE AV OPPDRAGET Konkurransen gjelder

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. for anskaffelse av MÅLETANK FOR NÆRINGSMIDLER Side 1 av 6

KONKURRANSEGRUNNLAG. for anskaffelse av MÅLETANK FOR NÆRINGSMIDLER Side 1 av 6 KONKURRANSEGRUNNLAG for anskaffelse av MÅLETANK FOR NÆRINGSMIDLER 23.04.2010 Side 1 av 6 Innhold 1. GENERELL BESKRIVELSE... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Beskrivelse av anskaffelsen... 3 2. INSTRUKS TIL

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandlinger i 1 trinn. Konkurranse på rammeavtale for levering av synspedagogtjenester

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandlinger i 1 trinn. Konkurranse på rammeavtale for levering av synspedagogtjenester KONKURRANSEGRUNNLAG Referanse: 201000658 Konkurranse med forhandlinger i 1 trinn Anskaffelse under EØS-terskelverdi Konkurranse på rammeavtale for levering av synspedagogtjenester INNHOLDSFORTEGNELSE 1

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll. Anskaffelse av minibuss til dagsenter (saksnr 14/450)

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll. Anskaffelse av minibuss til dagsenter (saksnr 14/450) KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll Anskaffelse av minibuss til dagsenter (saksnr 14/450) Oppdragsgiver: Enebakk kommune Tilbudsfrist: 30.06.2014 kl 12:00

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Byggevarer. Dyrøy kommune

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Byggevarer. Dyrøy kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Byggevarer Dyrøy kommune 1 INNHOLD INNHOLD...2 1. GENERELL BESKRIVELSE AV ANSKAFFELSEN OG OPPDRAGSGIVER...3 2. ADMINISTRASJON AV KONKURRANSEN...3 3. NÆRMERE BESKRIVELSE

Detaljer

RAMMEAVTALE VIKARTJENESTER LEGEVAKTSLEGER

RAMMEAVTALE VIKARTJENESTER LEGEVAKTSLEGER RAMMEAVTALE VIKARTJENESTER LEGEVAKTSLEGER Varighet 2 med opsjon på1+1 år KONKURRANSEGRUNNLAG Frist for innlevering av tilbud 20.02.2014 kl. 12.00 Vedlegg: 1. Standarkontraktsvilkår kjøp av konsulenttjenester

Detaljer

Konkurransegrunnlag: Anskaffelse av høyhastighetskamera

Konkurransegrunnlag: Anskaffelse av høyhastighetskamera Høgskolen i Telemark Til tilbyderne Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Deres referanse: Vår referanse: Dato: 35 57 52 14 knut.vagsather@hit.no 2015/03343 03.09.15 Konkurransegrunnlag: Anskaffelse

Detaljer

KONNERUD SKOLE KONKURRANSEGRUNNLAG KONNERUD SKOLE - UTELEKER. Tilbudsfrist: 11.06.2015 klokken 14.00

KONNERUD SKOLE KONKURRANSEGRUNNLAG KONNERUD SKOLE - UTELEKER. Tilbudsfrist: 11.06.2015 klokken 14.00 KONNERUD SKOLE KONKURRANSEGRUNNLAG KONNERUD SKOLE - UTELEKER Tilbudsfrist: 11.06.2015 klokken 14.00 Innhold 1 Generell informasjon... 4 1.1 Oppdragsgiver... 4 1.2 Informasjon om regelverket... 4 1.3 Offentlig

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll. Rammeavtale varm mat til barnehagene (saksnr 16/95)

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll. Rammeavtale varm mat til barnehagene (saksnr 16/95) KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll Rammeavtale varm mat til barnehagene (saksnr 16/95) Oppdragsgiver: Enebakk kommune Tilbudsfrist: 01.03.2016 kl 12:00

Detaljer

FORESPØRSEL FSP FLO-IKT DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN

FORESPØRSEL FSP FLO-IKT DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 1 av 9 FORESPØRSEL FSP FLO-IKT.2008.004 DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 2 av 9 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 1.1 Anskaffelsens

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av utredningsprosjektet:

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av utredningsprosjektet: KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II for anskaffelse av utredningsprosjektet: Sammenliknende studie av effektiviteten i lufthavndriften i Avinor (bench-marking) Saksnummer.

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune Innholdsfortegnelse 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11 6.12 6.13

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Rammeavtale for konsulenttjenester knyttet til etatsprogrammet Smartere vegtrafikk med ITS

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Rammeavtale for konsulenttjenester knyttet til etatsprogrammet Smartere vegtrafikk med ITS Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Rammeavtale for konsulenttjenester knyttet til etatsprogrammet Smartere vegtrafikk med ITS Dokumentets dato: 28.02 2012 Saksnummer: 2012021795 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

RAMMEAVTALE FOR VIKARTJENESTER

RAMMEAVTALE FOR VIKARTJENESTER TILBUDSMAPPE Tilbudsbrev (dette dokumentet med vedlegg) til Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) for RAMMEAVTALE FOR VIKARTJENESTER Firmanavn: Org.nummer: Postadresse: Besøksadresse: Telefonnummer:

Detaljer

Rammeavtale konsulenttjenester innen avfallssektoren

Rammeavtale konsulenttjenester innen avfallssektoren KONKURRANSEGRUNNLAG Rammeavtale konsulenttjenester innen avfallssektoren Konkurranse med forhandlinger etter forskriftens del I og II TILBUDSFRIST: 15.05.15, kl. 12.00 Innholdsfortegnelse GENERELLE OPPLYSNINGER

Detaljer

ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE

ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE GRUNNLAG FOR ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE BRØYTING OG STRØING AV KOMMUNALE VEIER OG PLASSER I RENNEBU KOMMUNE Anbudsfrist: 01.07.10, kl 1000 Anbudsåpning: 01.07.10, kl 1000 Følgende leveres i 2 eksemplarer:

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR KONKURRANSEGRUNNLAG FOR Orkdal kommune Tekniske Tjenester LEGGING AV NYTT SPORTSGULV 2100 M 2 PÅ TO BANEFLATER I ORKLAHALLEN Prosjekt 2014/4814 Anbudsfrist 07. juli 2014, kl 12:00 INNHOLDSFORTEGNELSE :

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Fyll inn anskaffelsens navn Ref: 10/fyll inn arkivnummer. Tilbudsfrist: fyll inn dd.mm.åååå klokken 12.00 FOR

KONKURRANSEGRUNNLAG. Fyll inn anskaffelsens navn Ref: 10/fyll inn arkivnummer. Tilbudsfrist: fyll inn dd.mm.åååå klokken 12.00 FOR KONKURRANSEGRUNNLAG FOR Fyll inn anskaffelsens navn Ref: 10/fyll inn arkivnummer Som del av konkurransegrunnlaget inngår følgende: Vedlegg 1: Tilbudsskjema Vedlegg 2: Standard avtalevilkår for Drammen

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG RAMMEAVTALE FOR RØRLEGGERARBEID.

KONKURRANSEGRUNNLAG RAMMEAVTALE FOR RØRLEGGERARBEID. KONKURRANSEGRUNNLAG RAMMEAVTALE FOR RØRLEGGERARBEID. Hitra Kommune Driftsavdelingen INNHOLD: 1.0 GENERELT OM OPPDRAGET 1.1 Generelt om oppdraget 1.2 Oppdragsgiver 1.3 Kort om anskaffelsens varighet og

Detaljer

KONGSBERG KOMMUNALE EIENDOM KF -en profesjonell eiendomsforvalter som sikrer kommunens verdier

KONGSBERG KOMMUNALE EIENDOM KF -en profesjonell eiendomsforvalter som sikrer kommunens verdier -en profesjonell eiendomsforvalter som sikrer kommunens verdier KONKURRANSEGRUNNLAG For anbud om leveranse av toppsystem til Kongsberg kommunale eiendoms sentraldriftsanlegg Tilbudsfrist: 15.03.2010 klokken

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 1 ORIENTERING Forsvarets Forskningsinstitutt inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, å inngi tilbud på Trippelbygg FFI elektro arbeider

Detaljer

TILBUD SKOGTAKST PASVIK KONKURRANSEGRUNNLAG DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

TILBUD SKOGTAKST PASVIK KONKURRANSEGRUNNLAG DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE TILBUD SKOGTAKST PASVIK KONKURRANSEGRUNNLAG DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 0 For tilbud Revisjon Revisjonen gjelder Dato: Utarb. av Kontr. av Utarbeidet av: Finnmarkseiendommen Tittel: Konkurransegrunnlag,

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Leie av IKT-utstyr for grunnskolen i Hemne

Konkurransegrunnlag. Leie av IKT-utstyr for grunnskolen i Hemne Konkurransegrunnlag Leie av IKT-utstyr for grunnskolen i Hemne Utsendt: 27.02.2014 Fra: Hemne kommune INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 1.1 OPPDRAGSGIVER... 3 1.2 PROSEDYRE OG REGLER FOR GJENNOMFØRING...

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Universitetssykehuset Nord-Norge HF Universitetssykehuset Nord-Norge HF KONKURRANSEGRUNNLAG FOR LEVERING AV 1 AMBULANSEBIL TIL UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF Mars 2008 Vedlegg: Vedlegg 1: spesifikasjon Vedlegg 2: HMS-egenerklæring KONKURRANSEGRUNNLAG

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. for innleie av. prosjektleder. til. Siljan kommune

KONKURRANSEGRUNNLAG. for innleie av. prosjektleder. til. Siljan kommune KONKURRANSEGRUNNLAG for innleie av prosjektleder til Siljan kommune Tilbudsfrist: 22.06.2012 - klokken 12.00 2 Innholdsfortegnelse 1 Kort beskrivelse av oppdraget... 4 2 Gjennomføring av konkurransen...

Detaljer

ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE: 2016 F HOLMIUM YAG LASER TIL KIRURGISK KLINIKK, UROLOGISEKSJON, SYKEHUSET I VESTFOLD HF

ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE: 2016 F HOLMIUM YAG LASER TIL KIRURGISK KLINIKK, UROLOGISEKSJON, SYKEHUSET I VESTFOLD HF ØKONOMIAVDELINGEN Innkjøp & kontraktseksjon Til anbyderene Telefon: 3334 2000 Postboks 2168 Postterminalen 3103 Tønsberg, Norge Org.nr.: 983 975 259 Vår ref. Dato 2016 F 01.07.2016 Urologiseksjonen Kirurgisk

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale Levering av telefonitrafikk

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale Levering av telefonitrafikk KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale Levering av telefonitrafikk KONKURANSEGRUNNLAG 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 3 1.1 Anskaffelsens omfang... 3 1.2 Anskaffelsens oppdragsgivere...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 1 ORIENTERING Forsvarsbygg inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, å inngi tilbud på 430175 Kristiansten festning Sikringstiltak murer

Detaljer

Evaluering av statsborgerregelverket. Kvalifikasjonsgrunnlag

Evaluering av statsborgerregelverket. Kvalifikasjonsgrunnlag Til søkere Deres referanse Deres dato Vår referanse Vår dato Evaluering av statsborgerregelverket Kvalifikasjonsgrunnlag Fase 1 Konkurranse med forhandling etter forutgående kunngjøring (FOA Del III) Sak

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av veghøvel. Tilbudsfrist: onsdag ,kl.12:00

Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av veghøvel. Tilbudsfrist: onsdag ,kl.12:00 Konkurransegrunnlag Anskaffelse av veghøvel Åpen anbudskonkurranse Sak: 16/4357 Tilbudsfrist: onsdag 01.02.2017,kl.12:00 1 Oppdragsgiver Oppdraget 1.1 Oppdragsgiver Hamar kommune, Postboks 4063, 2306 Hamar

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE. prosjekteringsledelse

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE. prosjekteringsledelse KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE prosjekteringsledelse 2010-2012 1 ORIENTERING Forsvarsbygg inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, å inngi tilbud på Rammeavtale om

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Rammeavtale for klarspråksarbeid

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Rammeavtale for klarspråksarbeid Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Rammeavtale for klarspråksarbeid Dokumentets dato: 2012 02 02 Saksnummer 2012014608 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 A.1. Tilbudsinnbydelse...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Avtale om leasing av tjenestekjøretøy

KONKURRANSEGRUNNLAG Avtale om leasing av tjenestekjøretøy KONKURRANSEGRUNNLAG Avtale om leasing av tjenestekjøretøy 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 3 1.1 Oppdragsgivers kontaktperson... 3 1.2 Anskaffelsens oppdragsgiver... 3 1.3 Kontrakt... 3

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Kursholder i prosjektstyring og prosjektarbeid

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Kursholder i prosjektstyring og prosjektarbeid Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Kursholder i prosjektstyring og prosjektarbeid Dokumentets dato: 8. mars 2013 Saksnummer: 2013/028374 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 A.1.

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale om levering av behandlingsstoler

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale om levering av behandlingsstoler KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale om levering av behandlingsstoler Konkurransegrunnlag Revidert: 29.1.2015 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 3 1.1 Anskaffelsens omfang...

Detaljer

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. Verktøy for avvikshåndtering

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. Verktøy for avvikshåndtering Konkurransegrunnlag for for kjøp av Verktøy for avvikshåndtering For levering til Miljødirektoratet Saksnummer: 2014/6623 1 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... 3 1.1 Om Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

KJØP AV VERKSTEDTJENESTER

KJØP AV VERKSTEDTJENESTER TILBUDSKONKURRANSE KJØP AV VERKSTEDTJENESTER 2012-2013 Lillehammer kommune Kommunalteknikk og utemiljø 1 OPPDRAGET 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 FORMÅLET MED ANSKAFFELSEN 3 1.3 KUNNGJØRING 3 1.4 TILLEGGSOPPLYSNINGER

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I NS 8405 INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I NS 8405 INNBYDELSE TIL KONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I NS 8405 INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 1 INNLEDNING Bodø kommune inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, å inngi tilbud i en: Åpen anbudskonkurranse uten forhandlingsadgang.

Detaljer

Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen

Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen TILBUDSINNBYDELSE FORPROSJEKT Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen Tilbudsfrist 05.10.2011 kl. 12.00 Kongsbergregionen inviterer til å delta i konkurranse om anskaffelse av konsulenttjenester/prosjektledelse

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av ny traktor, alternativt nyere brukt traktor, til Kommuneentreprenøren, Hamar kommune

Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av ny traktor, alternativt nyere brukt traktor, til Kommuneentreprenøren, Hamar kommune Konkurransegrunnlag Anskaffelse av ny traktor, alternativt nyere brukt traktor, til Kommuneentreprenøren, Hamar kommune Åpen anbudskonkurranse Sak: 16/5834 Tilbudsfrist: mandag 12.09.2016, 12:00 1 Oppdragsgiver

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av lastebil Til Meråker kommune Åpen anbudskonkurranse

KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av lastebil Til Meråker kommune Åpen anbudskonkurranse KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av lastebil Til Meråker kommune Åpen anbudskonkurranse INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INNLEDNING 2.0 GENERELT OM TILBUDET 2.1 Kunngjøring 2.2 Kontaktpersoner i anskaffelsesprosessen 2.3

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Etatsrammeavtale på rekrutteringsbistand lederstillinger

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Etatsrammeavtale på rekrutteringsbistand lederstillinger Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Etatsrammeavtale på rekrutteringsbistand lederstillinger Dokumentets dato: 08.09.09 Saksnummer: 2009/125607 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:...

Detaljer

Bygging av flyktningeboliger Rollag kommune

Bygging av flyktningeboliger Rollag kommune Bygging av flyktningeboliger Rollag kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Generell informasjon Tilbudsfrist: 04.04.2016 kl:12.00 Oppdragsgiver Oppdragsgiver er Rollag kommune. Informasjon om regelverket Det anbefales

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Ny veghistorisk utstilling ved Norsk vegmuseum

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Ny veghistorisk utstilling ved Norsk vegmuseum Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Ny veghistorisk utstilling ved Norsk vegmuseum Dokumentets dato: 29.02.12. Saksnummer: 2012010029 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 A.1. Tilbudsinnbydelse...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Rammeavtale for trevareverkstedet ved Ringerike fengsel. Kriminalomsorgen Ringerike fengsel

KONKURRANSEGRUNNLAG. Rammeavtale for trevareverkstedet ved Ringerike fengsel. Kriminalomsorgen Ringerike fengsel KONKURRANSEGRUNNLAG Rammeavtale for trevareverkstedet ved. Som del av konkurransegrunnlaget inngår følgende: Vedlegg 1: Utkast til rammeavtale Vedlegg 2: Standard avtalevilkår Vedlegg 3: Tilbudsmal/Kravspesifikasjon

Detaljer

Alstahaug kommune. Konkurransegrunnlag Tilbud på innleie av maskiner/utstyr og Mannskap. for levering til Alstahaug kommune. Saksnummer:14/1207

Alstahaug kommune. Konkurransegrunnlag Tilbud på innleie av maskiner/utstyr og Mannskap. for levering til Alstahaug kommune. Saksnummer:14/1207 Alstahaug kommune Konkurransegrunnlag Tilbud på innleie av maskiner/utstyr og Mannskap. for levering til Alstahaug kommune Saksnummer:14/1207 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... 3 1.1 Om Oppdragsgiver...

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Tilbud på Masseleveranser og transporttjenester for sesongen 2014. for levering til. Vefsn kommune.

Konkurransegrunnlag. Tilbud på Masseleveranser og transporttjenester for sesongen 2014. for levering til. Vefsn kommune. Konkurransegrunnlag Tilbud på Masseleveranser og transporttjenester for sesongen 2014 for levering til Vefsn kommune Saksnummer:14/716 1 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... 3 1.1 Om Oppdragsgiver...

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Konsulentbistand for gjennomføring av Interregprosjektet Skandinavisk Infrastrukturkompetens (SIK)

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Konsulentbistand for gjennomføring av Interregprosjektet Skandinavisk Infrastrukturkompetens (SIK) Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Konsulentbistand for gjennomføring av Interregprosjektet Skandinavisk Infrastrukturkompetens (SIK) Dokumentets dato: 22 juni 2012 Saksnummer: 2012067214

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 1 INNLEDNING Forsvarsbygg inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, å inngi tilbud i en: åpen anbudskonkurranse uten forhandlingsadgang

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG VED ANSKAFFELSE AV PASIENTNÆRE GLUKOSEMÅLERE

KONKURRANSEGRUNNLAG VED ANSKAFFELSE AV PASIENTNÆRE GLUKOSEMÅLERE KONKURRANSEGRUNNLAG VED ANSKAFFELSE AV PASIENTNÆRE GLUKOSEMÅLERE TILBUDSFRIST: 12.5.2014 KL. 10:00 SAK NR. 14/01130 Konkurransegrunnlag sak 14/01130 Side 1 av 8 Innhold 1 Innbydelse til konkurranse...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av toalettanlegg for Tønsberg kommune Åpen anbudskonkurranse

KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av toalettanlegg for Tønsberg kommune Åpen anbudskonkurranse KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av toalettanlegg for Tønsberg kommune Åpen anbudskonkurranse INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INNLEDNING 2.0 GENERELT OM TILBUDET 2.1 Kunngjøring 2.2 Kontaktpersoner i anskaffelsesprosessen

Detaljer

Forespørsel/konkurransegrunnlag Anskaffelse av NDT-utstyr. Høgskolen i Sør-Trøndelag

Forespørsel/konkurransegrunnlag Anskaffelse av NDT-utstyr. Høgskolen i Sør-Trøndelag Forespørsel/konkurransegrunnlag Anskaffelse av NDT-utstyr Høgskolen i Sør-Trøndelag 1. INTRODUKSJON Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST) ved avdeling for teknologi (AFT) inviterer til konkurranse om levering

Detaljer

TILBUDSFORESPØRSEL TOTALENTREPRISE. Flerbrukshall Bjerkelunden Tofte

TILBUDSFORESPØRSEL TOTALENTREPRISE. Flerbrukshall Bjerkelunden Tofte Hurum Eiendomsselskap KF TILBUDSFORESPØRSEL TOTALENTREPRISE Flerbrukshall Bjerkelunden Tofte 1 Innholdsfortegnelse 1 Generelt... 3 1.1 Innbydelse... 3 1.2 Konkurranseform... 3 1.3 Konkurransegrunnlaget...

Detaljer

Kommunedelplan for Nore og Uvdal vest

Kommunedelplan for Nore og Uvdal vest VERSJON 1.0 Kommunedelplan for Nore og Uvdal vest KONKURRANSEGRUNNLAG Frist for forespørsel om deltakelse 10.11.2009, kl. 12.00 NORE OG UVDAL - OKTOBER 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OPPDRAGET...3 1.1 Oppdragsgiver...3

Detaljer

BEDRIFTSHELSETJENESTE

BEDRIFTSHELSETJENESTE 15/1866-1 H08 ANSKAFFELSE AV BEDRIFTSHELSETJENESTE 2016-2019 Konkurransegrunnlag Oktober 2015 Vedlegg: - Vektingsskjema tildelingskriterier - Tilbudsskjema - Kravspesifikasjon - Kontraktsbestemmelser 1.1

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND. Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av:

FYLKESMANNEN I ROGALAND. Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av: FYLKESMANNEN I ROGALAND Konkurransegrunnlag Anskaffelse av: Kontor- og datarekvisita for Fylkesmannen i Rogaland, Statens Hus, Lagårdsveien 78, Stavanger 03/2008-Kontor- og datarekvisita I. OPPDRAGET I.1.

Detaljer

Arbeids- og sosialdepartementet. Omlegging av AFP og tilpasninger i tjenestepensjonsordningene i privat sektor. Konkurransegrunnlag

Arbeids- og sosialdepartementet. Omlegging av AFP og tilpasninger i tjenestepensjonsordningene i privat sektor. Konkurransegrunnlag Til tilbydere Vår dato 04.05.2015 Omlegging av AFP og tilpasninger i tjenestepensjonsordningene i privat sektor Konkurransegrunnlag Anskaffelse iht. FOA del I Sak 15/1485 Innholdsfortegnelse Konkurransegrunnlag...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter Lov om offentlige anskaffelser og forskrift om offentlige anskaffelser, del I og del II

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter Lov om offentlige anskaffelser og forskrift om offentlige anskaffelser, del I og del II KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter Lov om offentlige anskaffelser og forskrift om offentlige anskaffelser, del I og del II BLIKKENSLAGER- OG VENTILASJONSTJENESTER SAMT NOE MATERIELL TIL UNIVERSITETSSYKEHUSET

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. fra Lillehammer Olympiapark AS. Åpen anbudskonkurranse for levering av: Materiell for plastdekke Materiell for snøforankring

KONKURRANSEGRUNNLAG. fra Lillehammer Olympiapark AS. Åpen anbudskonkurranse for levering av: Materiell for plastdekke Materiell for snøforankring Lillehammer Ringebu Øyer Sør-Fron Nord-Fron Gausdal Innkjøpssamarbeidet INNOFF I denne konkurransen deltar: Lillehammer v/ Lillehammer Olympiapark AS KONKURRANSEGRUNNLAG fra Lillehammer Olympiapark AS

Detaljer

ANBUD. Parallelle rammeavtaler for konsulenttjenester. innen veg, vann, avløp og renovasjon. til. Steinkjer kommune. for perioden

ANBUD. Parallelle rammeavtaler for konsulenttjenester. innen veg, vann, avløp og renovasjon. til. Steinkjer kommune. for perioden ANBUD Parallelle rammeavtaler for konsulenttjenester innen veg, vann, avløp og renovasjon til Steinkjer kommune for perioden 01.07.2007 01.07.2009 Steinkjer 14.05.07 1.0 MÅL OG HENSIKT MED TILBUDSINNBYDELSEN

Detaljer

Prosedyrebeskrivelse Trykking av plakater, hefter og foldere

Prosedyrebeskrivelse Trykking av plakater, hefter og foldere Trykking av plakater, hefter og foldere Omprofilering av busser Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Oppdragets omfang... 3 1.3 Frister for anbudsgjennomføring... 3 1.4 Konkurransegrunnlagets

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. E6 Biri-Otta, Innleie av kontraktsingeniør. Dokumentets dato: 01.02.2012. Saksnummer: 2011/189908

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. E6 Biri-Otta, Innleie av kontraktsingeniør. Dokumentets dato: 01.02.2012. Saksnummer: 2011/189908 Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen E6 Biri-Otta, Innleie av kontraktsingeniør Dokumentets dato: 01.02.2012 Saksnummer: 2011/189908 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 A.1. Tilbudsinnbydelse...

Detaljer

Kravspesifikasjon Tilbudsskjema

Kravspesifikasjon Tilbudsskjema Vedlegg 4 Kravspesifikasjon Tilbudsskjema (skal fylles ut av tilbyder) Innkjøp hjullaster Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS VIKTIG INFORMASJON TIL TILBYDER 1. Det er viktig at konkurransegrunnlaget

Detaljer

KARMØY KOMMUNE. FORESPØRSEL nr 14/1789. Kjøp av Microsoft Office-lisenser

KARMØY KOMMUNE. FORESPØRSEL nr 14/1789. Kjøp av Microsoft Office-lisenser KARMØY KOMMUNE FORESPØRSEL nr 14/1789 Kjøp av Microsoft Office-lisenser INNHOLDSFORTEGNELSE Pkt. Side 1. OM KONKURRANSEN---------------------------------------------------------- 3 1.1. INNLEDNING--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Kjøp av medieovervåkingstjenester

Kjøp av medieovervåkingstjenester Til tilbydere Deres referanse Deres dato Vår referanse Vår dato 07/3760 13.12.2007 Kjøp av medieovervåkingstjenester Konkurransegrunnlag Åpen anbudskonkurranse (FOA Del III) Sak 07/3760 Postadresse Postboks

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG VED ANSKAFFELSE AV ULTRALYDAPPARAT TIL NEVROLOGI

KONKURRANSEGRUNNLAG VED ANSKAFFELSE AV ULTRALYDAPPARAT TIL NEVROLOGI KONKURRANSEGRUNNLAG VED ANSKAFFELSE AV ULTRALYDAPPARAT TIL NEVROLOGI TILBUDSFRIST: 16.10.2013 KL. 10:00 SAK NR. 13/06540 Konkurransegrunnlag sak 13/06540 Ultralydapparat nevrologi Side 1 av 7 Innhold 1

Detaljer

Kragerø kommune Konkurransegrunnlag KONKURRANSEGRUNNLAG. For anskaffelse av utelekeplassutstyr

Kragerø kommune Konkurransegrunnlag KONKURRANSEGRUNNLAG. For anskaffelse av utelekeplassutstyr KONKURRANSEGRUNNLAG For anskaffelse av utelekeplassutstyr 1 1. BESKRIVELSE AV ANSKAFFELSEN... 3 2. GJENNOMFØRING AV KONKURRANSEN... 3 2.1 ANSKAFFELSESPROSEDYRE... 3 2.2 FRISTER... 3 2.3 SPØRSMÅL TIL KONKURRANSEN

Detaljer

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Rammeavtale om advokatbistand i forbindelse med offentlige anskaffelser

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Rammeavtale om advokatbistand i forbindelse med offentlige anskaffelser Konkurransegrunnlagets administrative bestemmelser Rammeavtale om advokatbistand i forbindelse med offentlige anskaffelser 1 Innhold 1. ANSKAFFELSENS FORMÅL/OMFANG... 3 1.1. ANSKAFFELSENS FORMÅL... 3 1.2.

Detaljer

Konkurransegrunnlag del I

Konkurransegrunnlag del I Konkurransegrunnlag del I Tilbudsforespørsel KT 1309 VA-sanering Åstadveien Sanering VA-ledninger Asker 24.02.2014 Konkurransegrunnlag del I - Tilbudsforespørsel KT 1309 Åstadveien Side 2 av 10 Innholdsfortegnelse

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING " Evaluering av Husbankens grunnlån til oppføring"

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING  Evaluering av Husbankens grunnlån til oppføring KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING " Evaluering av Husbankens grunnlån til oppføring" INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver Husbanken region Midt-Norge heretter kalt oppdragsgiver, innbyr til

Detaljer

Analyse av Lærevilkårsmonitoren

Analyse av Lærevilkårsmonitoren Til søkere Deres referanse Deres dato Vår referanse Vår dato 27.04.2010 Analyse av Lærevilkårsmonitoren Kvalifikasjonsgrunnlag Fase 1 Konkurranse med forhandling (FOA del III) Saksnr: 201002267 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Konkurransegrunnlag for rammeavtale om. Designtjenester for Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Konkurransegrunnlag for rammeavtale om. Designtjenester for Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Konkurransegrunnlag for rammeavtale om Designtjenester for Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Innholdsfortegnelse 1. Oppdraget... 4 1.1 Oppdragsgiver... 4 1.2 Anskaffelsens formål... 4 1.3 Kontraktsbestemmelser...

Detaljer

Sammenligning og analyse av gjeldende krav i lov og forskrift til kommunenes internkontroll Konkurransegrunnlag

Sammenligning og analyse av gjeldende krav i lov og forskrift til kommunenes internkontroll Konkurransegrunnlag Til tilbydere 29.05.2012 Sammenligning og analyse av gjeldende krav i lov og forskrift til kommunenes internkontroll Konkurransegrunnlag Anskaffelse iht. FOA del 1 Sak 12/1501 Innholdsfortegnelse Konkurransegrunnlag...

Detaljer

Åsnes Kommune. Konkurransegrunnlag RAMMEAVTALER HÅNDVERKERTJENESTER FOR ELEKTRO, VARME/SANITÆR/RØRLEGGER,

Åsnes Kommune. Konkurransegrunnlag RAMMEAVTALER HÅNDVERKERTJENESTER FOR ELEKTRO, VARME/SANITÆR/RØRLEGGER, Åsnes Kommune Konkurransegrunnlag RAMMEAVTALER HÅNDVERKERTJENESTER FOR ELEKTRO, VARME/SANITÆR/RØRLEGGER, For vedlikeholdstiltak, mindre ombygginger og installasjoner, samt middels store oppdrag i Åsnes

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver Husbanken region Midt-Norge heretter kalt oppdragsgiver, innbyr til åpen konkurranse med forhandling i forbindelse med

Detaljer

1 Oppdraget og administrative bestemmelser

1 Oppdraget og administrative bestemmelser 1 Oppdraget og administrative bestemmelser Lebesby kommune inviterer samtlige leverandører til å delta i konkurranse om anskaffelsen: Tilbud på innleie av maskiner/utstyr og mannskap 1.1 Om Oppdragsgiver

Detaljer

Rehabilitering deler av Huglaveien i Nesna kommune (åpen anbudskonkurranse)

Rehabilitering deler av Huglaveien i Nesna kommune (åpen anbudskonkurranse) NESNA KOMMUNE Rehabilitering deler av Huglaveien i Nesna (åpen anbudskonkurranse) Tilbudsfrist: 31.05.2016, kl. 12:00 1 Innholdsfortegnelse 1 Innbydelse... 3 2 Leveransens omfang... 3 3 Oppdragsgivers

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Blikkenslager og takvedlikehold Ski kommune Tjenester med tilhørende materiell. Rammeavtale Åpen anbudskonkurranse

KONKURRANSEGRUNNLAG. Blikkenslager og takvedlikehold Ski kommune Tjenester med tilhørende materiell. Rammeavtale Åpen anbudskonkurranse KONKURRANSEGRUNNLAG Blikkenslager og takvedlikehold Ski kommune Tjenester med tilhørende materiell Rammeavtale Åpen anbudskonkurranse SAKSNUMMER: 12/1524 DATO: 13.08.2012 Ski kommune Telefon: +47 64 87

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 1 INNLEDNING Forsvarsbygg inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, å inngi tilbud i en: åpen anbudskonkurranse uten forhandlingsadgang

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Kjøp av rådgiving og prosjekteringstjenester innen fagområdet elektrotekniske anlegg. Rammeavtale for Statens vegvesen Region midt Dokumentets dato: 5.10.2010

Detaljer

Konkurransegrunnlag Rammeavtale om transkripsjon av intervjuer

Konkurransegrunnlag Rammeavtale om transkripsjon av intervjuer Konkurransegrunnlag Rammeavtale om transkripsjon av intervjuer Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Medieovervåkning Justis og beredskapsdepartementet

KONKURRANSEGRUNNLAG. Medieovervåkning Justis og beredskapsdepartementet KONKURRANSEGRUNNLAG Medieovervåkning Justis og beredskapsdepartementet ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE Forskrift om offentlige anskaffelser del I og II Side 1 av9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 3 2. FRISTER

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll. Rammeavtale håndverkertjenester (16/642)

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll. Rammeavtale håndverkertjenester (16/642) KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll (16/642) Oppdragsgiver: Enebakk kommune Tilbudsfrist: 23.05.2016 kl 12:00 Innhold 1 ANSKAFFELSEN... 3 1.1 OPPDRAGSGIVER...

Detaljer

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av Konkurransegrunnlag for for kjøp av snøbrøyting av kommunale veier og plasser i Lunner Kommune 2016/2017-2017/2018 med opsjon om forlengelse med ett år av gangen i 2 år (1+1.) Saksnummer: 2016-16/959 Konkurransegrunnlag

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Kjøp av profilartikler. til

KONKURRANSEGRUNNLAG. Kjøp av profilartikler. til KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av profilartikler til Trondheim Renholdsverk AS Trondheim Renholdsverk AS Innleveringsfrist 26.januar 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 1 1.1 TRV... 1 1.2 OPPDRAGSGIVERS

Detaljer

Miljørettet helsevern

Miljørettet helsevern Steinkjer kommune ANBUDSINNBYDELSE Konkurranse med forhandlinger Miljørettet helsevern Anbud 16/08 Miljørettet helsevern Steinkjer den 04.04.08 1. Generelt Steinkjer kommune skal inngå avtale om kjøp av

Detaljer

Konkurransegrunnlag: Inn på tunet - 2014-2015

Konkurransegrunnlag: Inn på tunet - 2014-2015 Kongsberg kommune Konkurransegrunnlag: Inn på tunet - 2014-2015 Tilbudsinnbydelse på rammeavtale for levering av Inn på tunettjenester til Kongsberg kommune Vedlegg: 1) Prisliste 2) Rammeavtale 3) Bestillingsavtale

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale for levering av trykte læremidler og annen litteratur

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale for levering av trykte læremidler og annen litteratur KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale for levering av trykte læremidler og annen litteratur KONKURANSEGRUNNLAG 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 3 1.1 Om anskaffelsen...

Detaljer

Grunnundersøkelser for Moss Havn KF og Høegh Eiendom AS

Grunnundersøkelser for Moss Havn KF og Høegh Eiendom AS Moss Havn KF Grunnundersøkelser for Moss Havn KF og Høegh Eiendom AS Instruks til tilbyder Oppdragsnr.: Innhold 1 Innledning 4 1.1 Anskaffelsen 4 1.2 Konkurransegrunnlaget 4 1.3 Alminnelige regler for

Detaljer

FORESPØRSEL FSP FLO-IKT/2014/001. Stykkgodsbåt til Jan Mayen DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN

FORESPØRSEL FSP FLO-IKT/2014/001. Stykkgodsbåt til Jan Mayen DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN FORESPØRSEL FSP FLO-IKT/2014/001 Stykkgodsbåt til Jan Mayen DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 1.1 Anskaffelsens formål... 3 1.2 Forespørselens struktur...

Detaljer

Kjøp av sikkerhetsskap for nøkler

Kjøp av sikkerhetsskap for nøkler Til tilbydere Deres referanse Deres dato Vår referanse Vår dato 13/667 6.6.2013 Kjøp av sikkerhetsskap for nøkler Konkurransegrunnlag Del I anskaffelse (FOA Del I) Sak 13/667 Innholdsfortegnelse Kjøp av

Detaljer