Gebyrregulativ Saksnr. Dato Saksbehandler Side 1 08/ Råd/P&U/PRF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gebyrregulativ 2009. Saksnr. Dato Saksbehandler Side 1 08/973 27.11.2008 Råd/P&U/PRF"

Transkript

1 Gebyrregulativ 2009 Saksnr. Dato Saksbehandler Side 1

2 ÅRSGEBYR FOR VANN OG AVLØP Årsgebyr for vann og avløp skal betales for eiendom som er tilknyttet kommunal vann- og avløpsledning. Både kommunen og den enkelte gebyrpliktige kan kreve at årsforbruket skal fastsettes ut fra målt forbruk. Den enkelte gebyrpliktige må selv bekoste slik måling, og målingen må utføres etter kommunens anvisning. Eiendom som har godkjent vannmåler betaler årsgebyr for både vann og avløp i henhold til målt vannforbruk og gjeldende m3-pris. Arealet som skal benyttes for utregning av årsgebyrer er bruksareal i henhold til NS 3940 (dvs. innvendig areal med fratrekk for vegger utover 0,5 m og kanal > 0,5 m2). GEBYRER - BOLIGER/FRITIDSBOLIGER, MÅLT MED VANNMÅLER Gebyrart Type gebyr Årsgebyr 2008 Årsgebyr 2009 eks. mva. Vann Fast gebyr 895,00 942,50 Målergebyr 60,25 63,50 Kr/m3 4,60 4,85 Avløp Fast gebyr 1075, ,00 Kr/m3 vannforbruk 5,60 5,90 GEBYRER BOLIGER/FRITIDSBOLIGER Gebyrart Type bolig Årsgebyr 2008 Årsgebyr 2009 Vann Leilighet 2.475, ,00 Avløp Leilighet 2.615, ,00 Definisjon leilighet; boenhet som minimum inneholder kjøkken eller kjøkkenkrok, stue eller oppholdsrom og som har tilgang til bad/wc. Årsgebyret for vann, avløp og renovasjon kreves uavhengig av om leiligheten leies ut eller benyttes som egen boenhet. Definisjon fritidsbolig; boenhet som ikke tjener som fast bopel, men som kun nyttes i fritidssammenheng. Fritidsboliger betaler vanlig gebyr. Saksnr. Dato Saksbehandler Side 2

3 GEBYRER NÆRINGSBYGG Gebyrart Grunnlag Årsgebyr 2008 Årsgebyr 2009 Vann Fast gebyr 895,00 942,50 Etter areal, pr.m2 17,85 18,80 Etter måler, pr.m3 4,60 4,85 Målergebyr 0 0,00 Avløp Fast gebyr 1075, ,00 Avløp Etter areal, pr.m2 24,00 25,30 Etter måler, pr.m3 6,15 6,50 Dersom avløpsmengden for en bedrift er vesentlig større eller mindre enn det målte vannforbruket, kan personal- og økonomiutvalget etter søknad endre størrelsen på gebyret. ÅRSGEBYRER FOR SLAMTØMMING. Slamtømming utføres ved behov. Tømmefrekvens skal normalt ikke være mer enn hvert år for helårsboliger og hvert 2. år for fritidsboliger. Der abonnent ikke har behov for årlig tømming, utføres dette annet hvert år uten søknad. Slamtømming utføres ved behov. Tømmefrekvens skal normalt være hvert år. For slamtømming i 2008 ( en virkelige kostnad med påslag av 10% til administrasjon, fakturering etc) fastsettes årsgebyret til kr. 1470,00 FORURENSNINGSGEBYR. Med hjemmel i Forurensningslovens 73 fastsettes det følgende forurensningsgebyr: Ved overskridelse av 2. gangs pålegg om utbedring av separate avløpsanlegg utstedes det et forurensningsgebyr på kr. 3435,00 Gebyret økes med kr. 3435,00 for hvert etterfølgende pålegg helt til pålegget er utført. Tidsrom mellom påleggene må være minst 1 år. Gebyret utstedes av administrasjonen i.h.h.t. gjeldende delegasjonsreglement. Ilagte gebyrer under denne hjemmel tilfaller staten. Saksnr. Dato Saksbehandler Side 3

4 ÅRSGEBYRER FOR RENOVASJON. Enhet Størrelse Tømmefrekvens Årsgebyr 2008 Årsgebyr 2009 Bolig 140 l dunk 14. dag 2.395, ,00 Bolig 240 l dunk 14. dag 2.790, ,00 Bolig 360 l dunk 14. dag 3.240, ,00 Fritidsbolig, ordinær renovasjon Samme som bolig Samme som bolig Hytterenovasjon 750,00 790,00 Næring container 240 l 14. dag 3.885, ,00 Næring container 330 l 14. dag 5.340, ,00 Næring container 660 l 14. dag , ,00 Næring container 1000 l 14. dag , ,00 Næring container 2,5 m3 14. dag , ,00 Næring container 4,5 m3 14. dag , ,00 Ved bestilling av enkelttømminger utover abonnementet betales det 1/26 av årsgebyrer for hver tømming. FEIEGEBYR. Normal feiefrekvens er hvert 3. år. I hus uten pipe eller der pipen blokkeres betaler en ikke feiegebyr. Blokkeringen skal godkjennes av teknisk etat. Feiegebyr for 2008 settes til kr. 785,00 Gebyret betales det året pipen feies. FESTEAVGIFT. Satsene for festeavgift gjelder ved inngåelse av nye festekontrakter. Ved fornyelse av eksisterende festekontrakter, skal satsene økes i.h.h.t. konsumprisindeksen (jfr. Tomtefesteloven). BOLIGTOMTER OG HYTTETOMTER. Gjelder også for tomter til bygg tilknyttet boliger og hytter, så som garasje, uthus, naust o.l. Punktfeste med formål fritidsbolig/hytte utgjør kr 1345,00 pr. år. Pris pr. m Pris pr. m ,30 1,40 Saksnr. Dato Saksbehandler Side 4

5 INDUSTRI OG FORRETNINGSTOMTER. Pris pr. m Pris pr. m ,30 1,40 Utviklingsutvalget gis adgang til å innvilge lavere festeavgift for industritomter når særlige grunner taler for det, eksempelvis for særlig arealkrevende industrivirksomhet. HUSLEIE FOR KOMMUNALE BOLIGER. Avgiftsregulativet gjelder for alle kommunens gjennomgangsboliger. BOTID. Botiden for kommunale boliger er 5 år. For ungdomsboliger er botiden 2 år. Botiden begynner å løpe fra innflyttingsdato. Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre enkeltsaker som gjelder søknader om forlenget botid utover 5 år. DEPOSITUM. Ved innflytting i kommunal bolig kreves et depositum på 2 måneders husleie. LEIESATSER. Husleie utgjør kr. 55,35 pr. m2/mnd. Som arealgrunnlag benyttes bruksareal målt etter måleregler i NS Husleien for sosial- og trygdeboliger som tildeles etter sosiale kriterier settes til kr. 50,40 pr. m2/mnd i Ved botid utover 5 år for leietaker som ikke har boligtildeling etter sosiale kriterier eller omsorgsboliger settes husleien til gjengs leie. Denne husleien gjøres bare gjeldene for de nye kontraktene som er inngått der dette er medtatt i kontrakten. For leietakere som ikke er ansatt i Kvalsund kommune eller er tildelt leilighet på sosiale kriterier eller omsorgsboliger fastsettes husleien til kr. 75,20 pr m2/mnd. Husleie for flyktningeboliger er for 2009 kr. 55,30 pr. m2/mnd for umøblert og kr. 63,10 pr. m2/mnd for møblert. Husleie for omsorgsboliger i Kirkevegen inkl. oppvarming er for 2009 kr. 87,40 pr m2/mnd. Saksnr. Dato Saksbehandler Side 5

6 BETALINGSBESTEMMELSER. Betalingsbestemmelsene gjelder for gebyrer fra og med punkt 4 til og med punkt 11. Alle avgifter og gebyrer skal betales til kemneren etter regningsoppgave fra teknisk etat. Behandling skjer etter de regulativ og de satser som gjelder på det tidspunkt fullstendig søknad foreligger. Når spesielle forhold tilsier det, kan regulativet fravikes av personal- og økonomiutvalget. REFUSJON - VANN OG AVLØP. Arealet som skal benyttes for utregning av refusjon, er bruksareal i henhold til NS Gjelder der det er mulig å knytte seg til kommunalt vann og avløpsnett. Refusjon for vann og avløpskal betales: * ved nybygg over 50 m2. * når bebygd eiendom blir tilknyttet kommunalt vann og/eller avløp. NYBYGG. Refusjon vann eks. mva 2009 Refusjon avløp eks. mva , ,00 Bebygd eiendom som knyttes til kommunalt vann og/eller avløp betales som for nybygg. REFUSJON FOR TILRETTELEGGING AV TOMTER. Ved etablering i kommunen beregnes ikke refusjon for kostnader til opparbeidelse av vei, vann og kloakk. Saksnr. Dato Saksbehandler Side 6

7 GEBYRREGULATIV ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVENS 109, LOV OM KARTLEGGING, DELING OG REGISTRERING AV GRUNNEIENDOM 5-2, OG LOV OM EIERSEKSJONERING 7. BETALINGSPLIKT. Den som får utført tjenester etter dette regulativet, skal betale etter satser og retningslinjer som fremgår av regulativet. Gebyrkravet rettes mot tiltakshaver, rekvirent eller bestiller. Saksbehandlingsgebyr etter Plan- og bygningsloven skal betales selv om søknaden skulle bli avslått. Ved avslag skal kommunen betale tilbake betalt gebyr for igangsettelse og ferdigattest ( 93-saker, trinn 2). For godkjent 93-søknad, som ikke blir realisert, kan den som har betalt gebyret for trinn 2, kreve å få det tilbakebetalt. Gebyret skal være betalt innen 30 dager regnet fra fakturadato. Ved for sen betaling kan kommunen kreve et purregebyr på 10% av rettsgebyret. Må kommunen purre flere ganger, kan kommunen i tillegg til purregebyr kreve morarenter i samsvar med Morarenteloven fra forfallsdato. Dersom kunden av forskjellige årsaker har betalt for mye i gebyr, skal kommunen så snart forholdet er klarlagt, tilbakebetale for mye betalt gebyr, likevel uten tillegg av renter. BETALINGSTIDSPUNKT. Gebyr etter Plan- og bygningsloven faktureres senest ved utstedelse av tillatelse/attest/samtykke til melding. Gebyr etter Delingsloven faktureres senest ved utstedelse av målebrev/midlertidig forretning/reguleringsbrev. Gebyr etter Seksjoneringsloven faktureres ved ferdigbehandlet sak. For saker hvor gebyr skal beregnes etter medgått tid og kommunen har utgifter til fagkyndig bistand, kan kommunen kreve forskuddsbetaling ved å skrive ut et foreløpig gebyr. Når arbeidet er fullført, skal kommunen regne ut det endelige gebyret og skrive ut tilleggsregning eller tilbakebetale for mye betalt gebyr. Ved store oppdrag kan kommunen skrive ut regning på utførte deler av arbeidet, men ikke oftere enn månedsvis. Klage på gebyrfastsettelsen eller søknad om helt eller delvis fritak for å betale gebyr, medfører ikke utsettelse av betaling. Saksnr. Dato Saksbehandler Side 7

8 KLAGE. Enkeltvedtak på lovanvendelse kan påklages til fylkesmannen. Ved klage på gebyrets størrelse er klagenemnda klageinstans. AVBRUTT ARBEID. Når en tiltakshaver/rekvirent forårsaker at kommunens arbeid må avbrytes eller avsluttes før det er fullført, skal det betales en andel av gebyret tilsvarende det kommunen har eller må utføre. GEBYRER TIL STATLIGE ETATER. Der kommunen skal kreve inn gebyrer til statlige etater for saker etter dette regulativet (eksempelvis tinglysningsgebyr), skal utskriving og innkreving av statlige og kommunale gebyrer skje samordnet. Gebyr for arbeider etter Delingslovens 5-2. Arealstørrelse m , , m , ,00 Tillegg pr. da over 5000 m , ,00 Dersom kartforretning blir utført uten markarbeid, fastsettes gebyret til 50 % av ovenstående satser. Ved samtidig deling av flere tilstøtende tomter, fastsettes gebyret til 80% av ovenstående gebyr f.o.m. tomt nr. 3. Gebyr for kartforretning over eksisterende grenser og grensepåvisning. 0-3 grensepunkter 2.410, ,00 Pr. grensepunkt > 3 635,00 670,00 Gebyr for kartforretning over punktfeste. Måling og merking i mark 8.150, ,00 Dersom kartforretning blir utført uten markarbeid utgjør gebyret 50 % av ovenstående satser. Saksnr. Dato Saksbehandler Side 8

9 Gebyr for kart- og delingsforretning over større sammenhengende arealer som ikke utnyttes til utbyggingsformål f. eks. landbruksareal og allmennyttige formål. Arealstørrelse da 1.560, , da 3.480, , da 6.720, ,00 > 200 da 7.800, ,00 Gebyr for avbrutt forretning. Avgiftsart 2007 Etter at forretning er berammet 30% av gebyret Ferdig avholdt forretning 60% av gebyret Ferdig målt forretning 80% av gebyret Ferdig beregnet forretning 90% av gebyret Etter at målebrevet er utstedt 100% av gebyret Gebyret skal bare betales dersom avbruddet skyldes rekvirent. Gebyr for ajourført gjenpart av målebrev. Med ajourført gjenpart menes et nytt dokument hvor alle grenser er kontrollert både på den aktuelle eiendommen og naboeiendommene. Alle aktuelle fradelinger og grensereguleringer tas med. Gebyret utgjør: 10 % av gebyret minimum 1.150, ,00 Dette gjelder også for delingsamtykke i de tilfeller hvor kartforretning over festegrunn tidligere er avholdt, samt ved påtegning i endring av registernummer på målebrevet. Gebyr beregnet på grunnlag av anvendt tid. Gebyr for arbeid som ikke kan beregnes etter de foranstående satser, beregnes på grunnlag av anvendt tid. Timesatsen utgjør kr. 525,00/time. Under arbeid ved bruk av måleteknisk utstyr tilkommer et tillegg på kr. 265,00/time. Alle priser er eks. m.v.a. Saksnr. Dato Saksbehandler Side 9

10 Gebyr for kart- og delingsforretning der deler av arbeidet utføres av rekvirenten. - Dersom rekvirenten/andre berammer, bestyrer, måler, beregner og tegner målebrevskartet, betales et ekspedisjonsgebyr på 30 % av totalgebyret. - Dersom rekvirenten måler, beregner og tegner målebrevskartet, betales et gebyr på 50 % av totalgebyret. - Uavhengig av disse satsene kan det inngås særavtaler med enkelte institusjoner eller firmaer om fordeling av arbeid. GEBYRREGULATIV ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVENS 109. Ved behandling menes forhåndskonferanse, behandling av søknaden og utstedelse av ferdigattest. Bruksareal beregnes i henhold til NS For behandling av arbeid som ikke kommer til utførelse skal det betales 50% av satsene for fullt gebyr. Ved fornyelse av tidligere godkjenning betales 25% av fullt gebyr. For behandling av boligbygg (nybygg) utgjør gebyret kr. 2895,00 pr. enhet. For behandling av alle andre kategorier nybygg, samt tilbygg, påbygg, underbygg og hovedombygging fastsettes gebyret etter bruksarealet slik: 0 50 m , , m , , m , , m , ,00 Pr. 200 m2 > 600 m , ,00 For behandling av arbeider etter 81, 84, 85 og 86 a utgjør gebyret for hvert tilfelle kr. 1055,00. For saker etter Plan- og bygningslovens 93 og Forurensningsloven som ikke kan måles etter grunnflate er gebyrsatsen kr. 1685,00. Gebyr på opplysninger til eiendomsmegler er kr. 1685,00 pr. sak. For behandling av søknader om riving av bygg skal det betales 20 % av basisgebyr. For behandling av endringer av gitte tillatelser eller registrerte meldinger skal det betales 20 % av basisgebyret. Saksnr. Dato Saksbehandler Side 10

11 Gebyr for behandling av søknader som ikke kan beregnes etter de foranstående satser, Beregnes gebyret på grunnlag av anvendt tid. Timesatsen utgjør kr. 525,00 pr. time. Ved bruk av landmålerutstyr betales det et tillegg på kr. 265,00 pr. time. Kommunen kan engasjere særskilt kontrollør av statistiske beregninger, ventilasjonsanlegg, heiser og tilfluktsrom. For slik kontroll kan det kreves gebyr tilsvarende medgåtte utgifter. DISPENSASJONER. Tillegg for merarbeid i saksbehandling/søknader som strider mot kommuneplanens Arealdel: Behandling av dispensasjon etter PBL 7 med tilhørende forskrifter og arealplan bestemmelsenes 9 belastes gebyr med kr. 2525,00. Igangsatt arbeid før søknad er innsendt/behandlet/godkjent; 4 ganger grunnsats for Behandling etter PBL 93. Gebyr for søknad om deling av grunneiendom, fradeling av tilleggsareal og grensejustering utgjør gebyret kr. 1685,00. Behandlingsgebyr for søknad om lokal godkjenning av foretak. 1. gangs behandling faglig leder/funksjon 1.100, ,00 Tillegg pr. leder/funksjon 500,00 525,00 Avslag på søknaden 500,00 525,00 2. gangs behandling Ingen endring av tidligere godkjenning Ny faglig leder/funksjon 500,00 525,00 Det beregnes ikke gebyr for behandling av søknader om lokal godkjenning av foretak når det foreligger sentral godkjenning. Det beregnes heller ikke gebyr for behandling av søknader om ansvarsrett. Gebyr for utsetting av bygg (husplassering). Antall påviste punkter Inntil , ,00 Videre pr. punkt 420,00 442,00 Saksnr. Dato Saksbehandler Side 11

12 Gebyr for kart Situasjonsriss i A 4 385,00 405,00 Kopi av kart/planer/tegninger > enn A 3 A 2-144,00 152,00 A 1-265,00 279,00 A 0-480,00 505,00 Gebyr for digitale situasjonsriss som inneholder situasjon over aktuell tomt og grenser i.h.h.t. eksisterende kartverk og målebrev. Prisene gjelder for kartutsnitt med nabolister hentet i GAB registeret pr. eiendom. Det beregnes i gjennomsnitt 5 tastetrykk. I forbindelse med søknad om byggetillatelse og/eller fradeling er det gebyrfritt. Gebyrer for behandling av private plansaker etter PBL 109. Gebyret belastes forslagstiller, uavhengig av antall eiere i planområdet. Gebyret skal være innbetalt før saken tas opp til behandling. Gebyr for behandling av private forslag til bebyggelsesplan, reguleringsplan eller private forslag til endringer av gjeldende bebyggelses- eller reguleringsplaner. Forhåndsvurdering PBL , ,00 Behandlingsgebyr 9.000, ,00 Behandlingsgebyr mindre vesentlige endringer 2.000, ,00 Tilleggsgebyr for arealet i.h.h.t. plan < 5000m2 pr. 100 m2 200,00 210,00 > 5000m2 < 50000m2 100,00 105,00 > 50000m2 25,00 26,00 Det beregnes ikke arealgebyr for planutkast eller del av planutkast som omfatter vernehensyn, friområder, landbruksområder, fellesområder, kommunale bygge- og anleggsområder, offentlige formål eller offentlige trafikkområder. Ønsker kommunen å utvide planområdet, skal det bare beregnes arealgebyr for den delen som søker ønsker å regulere. Fullt gebyr skal innkreves selv om forslagstiller trekker søknaden. Dersom forslaget blir forkastet ved 1. gangs behandling, skal 50 % av gebyret tilbakebetales. Forkastes forslaget senere i prosessen gis det ingen refusjon av deler av gebyret. Saksnr. Dato Saksbehandler Side 12

13 Gebyr for arbeid etter Lov om eierseksjonering 7. Gebyr for behandling uten befaring 2.117, ,00 Gebyr for behandling med befaring 3.528, ,00 I tilfelle seksjonering krever egen kartforretning, kommer gebyr for den i tillegg til gebyr for seksjonering. Gebyr for tilfeldig fakturering. Fakturagebyr tilfeldig fakturering 35,00 40,00 Salg av kommunale festetomter. Kvalsund kommune har vedtatt at festere av kommunal tomter kan få kjøpe disse dersom de er interessert. I den forbindelse har Pesonal- og økonomiutvalget i møte fattet følgende vedtak: Administrasjon gis fullmakt til salg av kommunale festetomter for de tomtefestere som ønsker det. Priser: Bolig tomter: Kvalsund tettsted ( Tappen Handelsneset) kr pr m2 Resten av kommunen: Boligtomter kr Næring/ industritomter: Skaidi til og med Kvalsundbrua kr Resten av kommunen: kr Kjøper bærer alle omkostninger med salget, som tinglysningsgebyr og eventuelt oppmålingsgebyr. Oppmålingsgebyret beregnes ihht. Gebyrreglementet. For tomter som må oppmåles gis administrasjon fullmakt til justering av grensene slik at disse blir naturlig og i samsvar med Delingslovens regler Urimelige gebyrer. Dersom gebyrer etter dette regulativet anses å være urimelig høyt, kan kommunen skjønnsmessig fastsette et passende gebyr. Dette reglement er revidert i Kvalsund kommunestyre i møte den i k sak 53/08. Saksnr. Dato Saksbehandler Side 13

Hurum kommunes gebyrregulativ 2015

Hurum kommunes gebyrregulativ 2015 Hurum kommunes gebyrregulativ 2015 Plan, byggesak, kart- og oppmålingstjenester, eierseksjonering og forurensning Gebyrregulativet er vedtatt med hjemmel i følgende lover/paragrafer: * Bygge- og delingssøknader

Detaljer

GEBYRREGULATIV. Gjelder fra 01.01.2014 Vedtatt av Sørfold kommunestyre 18.12.2013

GEBYRREGULATIV. Gjelder fra 01.01.2014 Vedtatt av Sørfold kommunestyre 18.12.2013 Sørfold kommune 8226 Straumen GEBYRREGULATIV 2014 Gjelder fra 01.01.2014 Vedtatt av Sørfold kommunestyre 18.12.2013 Del 1 BYGGE-, PLAN-, FRADELING- OG OPPMÅLINGSSAKER Dette betalingsregulativ fastsetter

Detaljer

PRISLISTE OG GEBYRREGULATIV 2011 For plan, bygge-, og delesak, kart- og oppmålingstjenester og eierseksjonering.

PRISLISTE OG GEBYRREGULATIV 2011 For plan, bygge-, og delesak, kart- og oppmålingstjenester og eierseksjonering. Sammenligning av nytt gebyrreglement for 2012 og eksisterende for 2011. Nytt gebyrreglement er satt opp i høyre kolonne og gebyrreglement for 2011 står på venstre side. PRISLISTE OG GEBYRREGULATIV 2011

Detaljer

BETALINGSREGULATIV FOR PLAN-, BYGGE-, FRADELING-, OPPMÅLINGS- OG EIERSEKSJONERINGSSAKER 2015

BETALINGSREGULATIV FOR PLAN-, BYGGE-, FRADELING-, OPPMÅLINGS- OG EIERSEKSJONERINGSSAKER 2015 BETALINGSREGULATIV FOR PLAN-, BYGGE-, FRADELING-, OPPMÅLINGS- OG EIERSEKSJONERINGSSAKER 2015 M = 2140,- T = 1015,- R = 860,- Tinglysingsgebyr = 525,- side 1 av 29 sider Vedtatt av Bodø bystyre i møte 11.12.2014,

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR TJENESTER FRA HURDAL KOMMUNE 2011 EIENDOM OG TEKNISK DRIFT PLAN OG UTVIKLING

GEBYRREGULATIV FOR TJENESTER FRA HURDAL KOMMUNE 2011 EIENDOM OG TEKNISK DRIFT PLAN OG UTVIKLING GEBYRREGULATIV FOR TJENESTER FRA HURDAL KOMMUNE 2011 EIENDOM OG TEKNISK DRIFT PLAN OG UTVIKLING A. Generelle bestemmelser B. Gebyrer for behandling etter plan- og bygningsloven C. Gebyrer for behandling

Detaljer

BETALINGSREGULATIV FOR PLAN-, BYGGE-, FRADELING-, OPPMÅLINGS- OG EIERSEKSJONERINGSSAKER 2014

BETALINGSREGULATIV FOR PLAN-, BYGGE-, FRADELING-, OPPMÅLINGS- OG EIERSEKSJONERINGSSAKER 2014 BETALINGSREGULATIV FOR PLAN-, BYGGE-, FRADELING-, OPPMÅLINGS- OG EIERSEKSJONERINGSSAKER 2014 Vedtatt av Bodø bystyre i møte 12.12 2013, PS-sak 13/168. Regulativet trer i kraft etter kunngjøring i Norsk

Detaljer

Gebyrer 2014. Vann og kloakk Renovasjon Feiing Septikrenovasjon Byggesak Kart og oppmåling Seksjonering Private planforslag Private avløpsanlegg

Gebyrer 2014. Vann og kloakk Renovasjon Feiing Septikrenovasjon Byggesak Kart og oppmåling Seksjonering Private planforslag Private avløpsanlegg Gebyrer 2014 Vann og kloakk Renovasjon Feiing Septikrenovasjon Byggesak Kart og oppmåling Seksjonering Private planforslag Private avløpsanlegg KOMMUNALE GEBYRER 2014 Vann: Eks.mva kr Inkl. mva kr Årsgebyr:

Detaljer

OVERSIKT OVER PRISER OG AVGIFTER PR. 01.01.2014 BB

OVERSIKT OVER PRISER OG AVGIFTER PR. 01.01.2014 BB OVERSIKT OVER PRISER OG AVGIFTER PR. 01.01.2014 BB BÅTSFJORD KOMMUNE 1 INNHOLD SENTRALADMINISTRASJON... 6 Bevillingsgebyr:... 6 Kunnskapsprøve skjenkebevilling/ salgsbevilling alkohol:... 6 Kunnskapsprøve

Detaljer

GEBYRREGULATIV/FORSKRIFT 2014 FOR TJENESTER UTFØRT AV LARVIK KOMMUNE v/plan, BYGGE- OG OPPMÅLINGSSAKER M.M.

GEBYRREGULATIV/FORSKRIFT 2014 FOR TJENESTER UTFØRT AV LARVIK KOMMUNE v/plan, BYGGE- OG OPPMÅLINGSSAKER M.M. GEBYRREGULATIV/FORSKRIFT 2014 FOR TJENESTER UTFØRT AV LARVIK KOMMUNE v/plan, BYGGE- OG OPPMÅLINGSSAKER M.M. Gebyrregulativ for Larvik kommune, gjeldende fra 01.01.2014. Gebyrene er vedtatt med hjemmel

Detaljer

FORSKRIFT OM GEBYR FOR BEHANDLING AV SAKER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, EIERSEKSJONSLOVEN, MATRIKKELLOVEN OG FORURENSINGSLOVEN GYLDIG FRA: 1.1.

FORSKRIFT OM GEBYR FOR BEHANDLING AV SAKER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, EIERSEKSJONSLOVEN, MATRIKKELLOVEN OG FORURENSINGSLOVEN GYLDIG FRA: 1.1. FORSKRIFT OM GEBYR FOR BEHANDLING AV SAKER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, EIERSEKSJONSLOVEN, MATRIKKELLOVEN OG FORURENSINGSLOVEN GYLDIG FRA: 1.1.2013 Forhåndsvarsling: 1.10-30.10.2012 Vedtatt av Ski kommunestyre

Detaljer

1.2 Gebyrregulativ for plan- og byggesak

1.2 Gebyrregulativ for plan- og byggesak 1.2 Gebyrregulativ for plan- og byggesak Gjeldende fra 1.1. 2015. Gebyrregulativet er samordnet mellom Grenlandskommunene. (Tall i parentes er 2014-tall) A GEBYRREGULATIV FOR PLANSAKER 2015: 2015 Oppstartsmøte:

Detaljer

NAMDALSEID KOMMUNE. Betalingssatser, gebyr og avgifter 2015. betalingsregulativ for kommunale tjenester

NAMDALSEID KOMMUNE. Betalingssatser, gebyr og avgifter 2015. betalingsregulativ for kommunale tjenester NAMDALSEID KOMMUNE Betalingssatser, gebyr og avgifter 2015 betalingsregulativ for kommunale tjenester Rådmannens forslag utlagt til offentlig ettersyn 25.11.2014 Gebyr og betalingssatser, Tjenesteområder

Detaljer

Prisliste kommunale tjenester. Avgifter, gebyrer og priser 2014 u/mva

Prisliste kommunale tjenester. Avgifter, gebyrer og priser 2014 u/mva Prisliste kommunale tjenester Avgifter, gebyrer og priser 2014 u/mva Innholdsfortegnelse Barnehage, skole, SFO, m.m....2 Idrettshall, kunstgressbaner, m.m...3 Feiing og renovasjon...4 Avløp, septikk...5

Detaljer

BETALINGSREGULATIV 2015 Vedtatt av Hemne kommunestyre i møte

BETALINGSREGULATIV 2015 Vedtatt av Hemne kommunestyre i møte 14/2039-1 231 BETALINGSREGULATIV 2015 Vedtatt av Hemne kommunestyre i møte Innholdsfortegnelse I BARNEHAGE... 3... 3 II PLEIE OG OMSORG... 4... 4... 4... 4... 4... 4 III TEKNISKE TJENESTER... 5... 5...

Detaljer

13/8497 15 Dato 19.12.2014. Melhus kommune. Byggesak. Kart og oppmåling. Planbehandling. Miljø. Landbruk

13/8497 15 Dato 19.12.2014. Melhus kommune. Byggesak. Kart og oppmåling. Planbehandling. Miljø. Landbruk 13/8497 15 Dato 19.12.2014 GEBYRREGULATIV AREALFORVALTNING 2015 Melhus kommune Byggesak Kart og oppmåling Planbehandling Miljø Landbruk Vedtatt av Melhus kommunestyre 16.12.14 Gjeldende fra 1.1.2015 2

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2014 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.

GEBYRREGULATIV 2014 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O. GEBYRREGULATIV 2014 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING OG BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.L EIENDOMSFORESPØRSLER UTSKRIFTER, KOPIER Aurskog-Høland

Detaljer

Dyrøy kommune Arkiv: 231 Den lærende kommune Saksmappe: 2013/117

Dyrøy kommune Arkiv: 231 Den lærende kommune Saksmappe: 2013/117 Dyrøy kommune Arkiv: 231 Den lærende kommune Saksmappe: 2013/117 Saksbehandler: Viktor K. Olsen Dato: 23.07.13 P R I S E R K O M M U N A L E T J E N E S T E R 2013 Renovasjon:... 2 Vann- og kloakkavgifter:...

Detaljer

Kommunale gebyrer og betalingssatser 2006

Kommunale gebyrer og betalingssatser 2006 Kommunale gebyrer og betalingssatser 2006 Særlige forhold: 1) Det innføres egenbetaling for mat i barnehagen. Beløpet settes til kr 100,- pr måned 2) Brukerbetalingen i SFO økes med 5,0% 3) Minstebeløpet

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2013 ALSTAHAUG KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak 19.12.12

GEBYRREGULATIV 2013 ALSTAHAUG KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak 19.12.12 GEBYRREGULATIV 2013 ALSTAHAUG KOMMUNE Kommunestyrets vedtak 19.12.12 1 Gebyrregulativ 2013 Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 med ikrafttredelse fra 01.01.2013 VANN OG AVLØP Rammer for gebyrberegning Gebyrene

Detaljer

1.1. Betaling av gebyrer: Alle gebyrer betales til Søgne kommune, økonomiavdelingen etter oppgave fra Arealenheten.

1.1. Betaling av gebyrer: Alle gebyrer betales til Søgne kommune, økonomiavdelingen etter oppgave fra Arealenheten. Gebyrregulativ for arealforvaltningen i Søgne kommune - 2015 Vedtatt av Søgne kommunestyre i møte den 16. desember 2010, sak 92/10, med endring senest 18. desember 2014 sak 93/14 og 94/14. 1. Alminnelige

Detaljer

Hvaler kommune. Egenbetalinger, gebyrer og betalingsbetingelser 2015. Vedlegg 2 til Økonomiplan 2015 2018 og Årsbudsjett 2015

Hvaler kommune. Egenbetalinger, gebyrer og betalingsbetingelser 2015. Vedlegg 2 til Økonomiplan 2015 2018 og Årsbudsjett 2015 Egenbetalinger, gebyrer og betalingsbetingelser 2015 Vedlegg 2 til Økonomiplan 2015 2018 og Årsbudsjett 2015 Innhold SAMMENDRAG... 2 1. BARNEHAGE OG SKOLEFRITIDSORDNINGER FOR BARN OG UNGE... 3 1.1 Betalingsordning

Detaljer

Måsøy Kommune. Gebyrregulativ 2015

Måsøy Kommune. Gebyrregulativ 2015 Måsøy Kommune Gebyrregulativ 2015 Innholdsfortegnelse 1. GENERELLE FORUTSETNINGER... 3 2. GEBYRER FOR VANN OG AVLØP... 3 1. GEBYR FOR VANN... 3 2. GEBYR FOR AVLØP... 3 3. RENOVASJONSAVGIFT... 4 1. INNSAMLING

Detaljer

PRISLISTE OG GEBYRREGULATIV 2015

PRISLISTE OG GEBYRREGULATIV 2015 PRISLISTE OG GEBYRREGULATIV 2015 For plan, bygge-, og delesak, kart- og oppmålingstjenester og eierseksjonering. Forslag til vedtak, med hjemmel i plan- og bygningsloven av 2008 33-1, lov om eiendomsregistrering

Detaljer

Kommunale gebyrer og brukerbetalinger 2015

Kommunale gebyrer og brukerbetalinger 2015 Kommunale gebyrer og brukerbetalinger 2015 Vedtatt av Kommunestyret 8.12.14, k-sak 131/14 Rettet av Kommunestyret 23.2.15, k-sak 17/15 Sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Sakspapirer. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 16.12.2013 Møtested: Kjøllefjord Kino Møtetid: Kl. 09.00. Saksliste

Sakspapirer. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 16.12.2013 Møtested: Kjøllefjord Kino Møtetid: Kl. 09.00. Saksliste Sakspapirer Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 16.12.2013 Møtested: Kjøllefjord Kino Møtetid: Kl. 09.00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 28/13 13/809 UTSETTELSE AV INNFØRING AV EIENDOMSSKATT

Detaljer

KOMMUNALE GEBYRER. Opplysninger til revidert gebyrregulativ 2011 for oppmåling, plan- og byggesaker.

KOMMUNALE GEBYRER. Opplysninger til revidert gebyrregulativ 2011 for oppmåling, plan- og byggesaker. HOLE KOMMUNE KOMMUNALE GEBYRER 2011 Opplysninger til revidert gebyrregulativ 2011 for oppmåling, plan- og byggesaker. Ny lov om eiendomsregistrering ble gjordt gjeldende fra 01.01.2010. Det er også foretatt

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 133/14 Formannskapet 03.12.2014 Kommunestyret

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 133/14 Formannskapet 03.12.2014 Kommunestyret Søgne kommune Arkiv: 231 Saksmappe: 2014/3556-38354/2014 Saksbehandler: Glenn Oskar Austegard Dato: 24.11.2014 Saksframlegg Endring av byggesaksgebyrer 2015 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 133/14 Formannskapet

Detaljer

Gebyrregulativ, kart, oppmåling og seksjonering

Gebyrregulativ, kart, oppmåling og seksjonering Gebyrregulativ, kart, oppmåling og seksjonering Gebyrer vedtatt av kommunestyret med hjemmel i: 33-1 i plan og bygningsloven av 27.06.08 32 i lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven) av 17.06.2005

Detaljer

32 i lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven) av 17.06.2005 (Trådt i kraft 01.01.2010)

32 i lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven) av 17.06.2005 (Trådt i kraft 01.01.2010) 6.1. Gebyrregulativ, kart, oppmåling og seksjonering Gebyrer vedtatt av kommunestyret med hjemmel i: 33-1 i plan og bygningsloven av 27.06 32 i lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven) av 17.06.2005

Detaljer

GEBYRREGULATIV PLAN- OG BYGGESAKER 2011 A. DELINGSSAKER. (pbl. 20-1 nr m) DELINGSSAKER.

GEBYRREGULATIV PLAN- OG BYGGESAKER 2011 A. DELINGSSAKER. (pbl. 20-1 nr m) DELINGSSAKER. GEBYRREGULATIV PLAN- OG BYGGESAKER 2011 A. DELINGSSAKER. (pbl. 20-1 nr m) DELINGSSAKER. For behandling av søknad om fradeling av areal som ikke er i henhold til vedtatt reguleringsplan, skal det betales

Detaljer