Gebyrregulativ Saksnr. Dato Saksbehandler Side 1 08/ Råd/P&U/PRF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gebyrregulativ 2009. Saksnr. Dato Saksbehandler Side 1 08/973 27.11.2008 Råd/P&U/PRF"

Transkript

1 Gebyrregulativ 2009 Saksnr. Dato Saksbehandler Side 1

2 ÅRSGEBYR FOR VANN OG AVLØP Årsgebyr for vann og avløp skal betales for eiendom som er tilknyttet kommunal vann- og avløpsledning. Både kommunen og den enkelte gebyrpliktige kan kreve at årsforbruket skal fastsettes ut fra målt forbruk. Den enkelte gebyrpliktige må selv bekoste slik måling, og målingen må utføres etter kommunens anvisning. Eiendom som har godkjent vannmåler betaler årsgebyr for både vann og avløp i henhold til målt vannforbruk og gjeldende m3-pris. Arealet som skal benyttes for utregning av årsgebyrer er bruksareal i henhold til NS 3940 (dvs. innvendig areal med fratrekk for vegger utover 0,5 m og kanal > 0,5 m2). GEBYRER - BOLIGER/FRITIDSBOLIGER, MÅLT MED VANNMÅLER Gebyrart Type gebyr Årsgebyr 2008 Årsgebyr 2009 eks. mva. Vann Fast gebyr 895,00 942,50 Målergebyr 60,25 63,50 Kr/m3 4,60 4,85 Avløp Fast gebyr 1075, ,00 Kr/m3 vannforbruk 5,60 5,90 GEBYRER BOLIGER/FRITIDSBOLIGER Gebyrart Type bolig Årsgebyr 2008 Årsgebyr 2009 Vann Leilighet 2.475, ,00 Avløp Leilighet 2.615, ,00 Definisjon leilighet; boenhet som minimum inneholder kjøkken eller kjøkkenkrok, stue eller oppholdsrom og som har tilgang til bad/wc. Årsgebyret for vann, avløp og renovasjon kreves uavhengig av om leiligheten leies ut eller benyttes som egen boenhet. Definisjon fritidsbolig; boenhet som ikke tjener som fast bopel, men som kun nyttes i fritidssammenheng. Fritidsboliger betaler vanlig gebyr. Saksnr. Dato Saksbehandler Side 2

3 GEBYRER NÆRINGSBYGG Gebyrart Grunnlag Årsgebyr 2008 Årsgebyr 2009 Vann Fast gebyr 895,00 942,50 Etter areal, pr.m2 17,85 18,80 Etter måler, pr.m3 4,60 4,85 Målergebyr 0 0,00 Avløp Fast gebyr 1075, ,00 Avløp Etter areal, pr.m2 24,00 25,30 Etter måler, pr.m3 6,15 6,50 Dersom avløpsmengden for en bedrift er vesentlig større eller mindre enn det målte vannforbruket, kan personal- og økonomiutvalget etter søknad endre størrelsen på gebyret. ÅRSGEBYRER FOR SLAMTØMMING. Slamtømming utføres ved behov. Tømmefrekvens skal normalt ikke være mer enn hvert år for helårsboliger og hvert 2. år for fritidsboliger. Der abonnent ikke har behov for årlig tømming, utføres dette annet hvert år uten søknad. Slamtømming utføres ved behov. Tømmefrekvens skal normalt være hvert år. For slamtømming i 2008 ( en virkelige kostnad med påslag av 10% til administrasjon, fakturering etc) fastsettes årsgebyret til kr. 1470,00 FORURENSNINGSGEBYR. Med hjemmel i Forurensningslovens 73 fastsettes det følgende forurensningsgebyr: Ved overskridelse av 2. gangs pålegg om utbedring av separate avløpsanlegg utstedes det et forurensningsgebyr på kr. 3435,00 Gebyret økes med kr. 3435,00 for hvert etterfølgende pålegg helt til pålegget er utført. Tidsrom mellom påleggene må være minst 1 år. Gebyret utstedes av administrasjonen i.h.h.t. gjeldende delegasjonsreglement. Ilagte gebyrer under denne hjemmel tilfaller staten. Saksnr. Dato Saksbehandler Side 3

4 ÅRSGEBYRER FOR RENOVASJON. Enhet Størrelse Tømmefrekvens Årsgebyr 2008 Årsgebyr 2009 Bolig 140 l dunk 14. dag 2.395, ,00 Bolig 240 l dunk 14. dag 2.790, ,00 Bolig 360 l dunk 14. dag 3.240, ,00 Fritidsbolig, ordinær renovasjon Samme som bolig Samme som bolig Hytterenovasjon 750,00 790,00 Næring container 240 l 14. dag 3.885, ,00 Næring container 330 l 14. dag 5.340, ,00 Næring container 660 l 14. dag , ,00 Næring container 1000 l 14. dag , ,00 Næring container 2,5 m3 14. dag , ,00 Næring container 4,5 m3 14. dag , ,00 Ved bestilling av enkelttømminger utover abonnementet betales det 1/26 av årsgebyrer for hver tømming. FEIEGEBYR. Normal feiefrekvens er hvert 3. år. I hus uten pipe eller der pipen blokkeres betaler en ikke feiegebyr. Blokkeringen skal godkjennes av teknisk etat. Feiegebyr for 2008 settes til kr. 785,00 Gebyret betales det året pipen feies. FESTEAVGIFT. Satsene for festeavgift gjelder ved inngåelse av nye festekontrakter. Ved fornyelse av eksisterende festekontrakter, skal satsene økes i.h.h.t. konsumprisindeksen (jfr. Tomtefesteloven). BOLIGTOMTER OG HYTTETOMTER. Gjelder også for tomter til bygg tilknyttet boliger og hytter, så som garasje, uthus, naust o.l. Punktfeste med formål fritidsbolig/hytte utgjør kr 1345,00 pr. år. Pris pr. m Pris pr. m ,30 1,40 Saksnr. Dato Saksbehandler Side 4

5 INDUSTRI OG FORRETNINGSTOMTER. Pris pr. m Pris pr. m ,30 1,40 Utviklingsutvalget gis adgang til å innvilge lavere festeavgift for industritomter når særlige grunner taler for det, eksempelvis for særlig arealkrevende industrivirksomhet. HUSLEIE FOR KOMMUNALE BOLIGER. Avgiftsregulativet gjelder for alle kommunens gjennomgangsboliger. BOTID. Botiden for kommunale boliger er 5 år. For ungdomsboliger er botiden 2 år. Botiden begynner å løpe fra innflyttingsdato. Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre enkeltsaker som gjelder søknader om forlenget botid utover 5 år. DEPOSITUM. Ved innflytting i kommunal bolig kreves et depositum på 2 måneders husleie. LEIESATSER. Husleie utgjør kr. 55,35 pr. m2/mnd. Som arealgrunnlag benyttes bruksareal målt etter måleregler i NS Husleien for sosial- og trygdeboliger som tildeles etter sosiale kriterier settes til kr. 50,40 pr. m2/mnd i Ved botid utover 5 år for leietaker som ikke har boligtildeling etter sosiale kriterier eller omsorgsboliger settes husleien til gjengs leie. Denne husleien gjøres bare gjeldene for de nye kontraktene som er inngått der dette er medtatt i kontrakten. For leietakere som ikke er ansatt i Kvalsund kommune eller er tildelt leilighet på sosiale kriterier eller omsorgsboliger fastsettes husleien til kr. 75,20 pr m2/mnd. Husleie for flyktningeboliger er for 2009 kr. 55,30 pr. m2/mnd for umøblert og kr. 63,10 pr. m2/mnd for møblert. Husleie for omsorgsboliger i Kirkevegen inkl. oppvarming er for 2009 kr. 87,40 pr m2/mnd. Saksnr. Dato Saksbehandler Side 5

6 BETALINGSBESTEMMELSER. Betalingsbestemmelsene gjelder for gebyrer fra og med punkt 4 til og med punkt 11. Alle avgifter og gebyrer skal betales til kemneren etter regningsoppgave fra teknisk etat. Behandling skjer etter de regulativ og de satser som gjelder på det tidspunkt fullstendig søknad foreligger. Når spesielle forhold tilsier det, kan regulativet fravikes av personal- og økonomiutvalget. REFUSJON - VANN OG AVLØP. Arealet som skal benyttes for utregning av refusjon, er bruksareal i henhold til NS Gjelder der det er mulig å knytte seg til kommunalt vann og avløpsnett. Refusjon for vann og avløpskal betales: * ved nybygg over 50 m2. * når bebygd eiendom blir tilknyttet kommunalt vann og/eller avløp. NYBYGG. Refusjon vann eks. mva 2009 Refusjon avløp eks. mva , ,00 Bebygd eiendom som knyttes til kommunalt vann og/eller avløp betales som for nybygg. REFUSJON FOR TILRETTELEGGING AV TOMTER. Ved etablering i kommunen beregnes ikke refusjon for kostnader til opparbeidelse av vei, vann og kloakk. Saksnr. Dato Saksbehandler Side 6

7 GEBYRREGULATIV ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVENS 109, LOV OM KARTLEGGING, DELING OG REGISTRERING AV GRUNNEIENDOM 5-2, OG LOV OM EIERSEKSJONERING 7. BETALINGSPLIKT. Den som får utført tjenester etter dette regulativet, skal betale etter satser og retningslinjer som fremgår av regulativet. Gebyrkravet rettes mot tiltakshaver, rekvirent eller bestiller. Saksbehandlingsgebyr etter Plan- og bygningsloven skal betales selv om søknaden skulle bli avslått. Ved avslag skal kommunen betale tilbake betalt gebyr for igangsettelse og ferdigattest ( 93-saker, trinn 2). For godkjent 93-søknad, som ikke blir realisert, kan den som har betalt gebyret for trinn 2, kreve å få det tilbakebetalt. Gebyret skal være betalt innen 30 dager regnet fra fakturadato. Ved for sen betaling kan kommunen kreve et purregebyr på 10% av rettsgebyret. Må kommunen purre flere ganger, kan kommunen i tillegg til purregebyr kreve morarenter i samsvar med Morarenteloven fra forfallsdato. Dersom kunden av forskjellige årsaker har betalt for mye i gebyr, skal kommunen så snart forholdet er klarlagt, tilbakebetale for mye betalt gebyr, likevel uten tillegg av renter. BETALINGSTIDSPUNKT. Gebyr etter Plan- og bygningsloven faktureres senest ved utstedelse av tillatelse/attest/samtykke til melding. Gebyr etter Delingsloven faktureres senest ved utstedelse av målebrev/midlertidig forretning/reguleringsbrev. Gebyr etter Seksjoneringsloven faktureres ved ferdigbehandlet sak. For saker hvor gebyr skal beregnes etter medgått tid og kommunen har utgifter til fagkyndig bistand, kan kommunen kreve forskuddsbetaling ved å skrive ut et foreløpig gebyr. Når arbeidet er fullført, skal kommunen regne ut det endelige gebyret og skrive ut tilleggsregning eller tilbakebetale for mye betalt gebyr. Ved store oppdrag kan kommunen skrive ut regning på utførte deler av arbeidet, men ikke oftere enn månedsvis. Klage på gebyrfastsettelsen eller søknad om helt eller delvis fritak for å betale gebyr, medfører ikke utsettelse av betaling. Saksnr. Dato Saksbehandler Side 7

8 KLAGE. Enkeltvedtak på lovanvendelse kan påklages til fylkesmannen. Ved klage på gebyrets størrelse er klagenemnda klageinstans. AVBRUTT ARBEID. Når en tiltakshaver/rekvirent forårsaker at kommunens arbeid må avbrytes eller avsluttes før det er fullført, skal det betales en andel av gebyret tilsvarende det kommunen har eller må utføre. GEBYRER TIL STATLIGE ETATER. Der kommunen skal kreve inn gebyrer til statlige etater for saker etter dette regulativet (eksempelvis tinglysningsgebyr), skal utskriving og innkreving av statlige og kommunale gebyrer skje samordnet. Gebyr for arbeider etter Delingslovens 5-2. Arealstørrelse m , , m , ,00 Tillegg pr. da over 5000 m , ,00 Dersom kartforretning blir utført uten markarbeid, fastsettes gebyret til 50 % av ovenstående satser. Ved samtidig deling av flere tilstøtende tomter, fastsettes gebyret til 80% av ovenstående gebyr f.o.m. tomt nr. 3. Gebyr for kartforretning over eksisterende grenser og grensepåvisning. 0-3 grensepunkter 2.410, ,00 Pr. grensepunkt > 3 635,00 670,00 Gebyr for kartforretning over punktfeste. Måling og merking i mark 8.150, ,00 Dersom kartforretning blir utført uten markarbeid utgjør gebyret 50 % av ovenstående satser. Saksnr. Dato Saksbehandler Side 8

9 Gebyr for kart- og delingsforretning over større sammenhengende arealer som ikke utnyttes til utbyggingsformål f. eks. landbruksareal og allmennyttige formål. Arealstørrelse da 1.560, , da 3.480, , da 6.720, ,00 > 200 da 7.800, ,00 Gebyr for avbrutt forretning. Avgiftsart 2007 Etter at forretning er berammet 30% av gebyret Ferdig avholdt forretning 60% av gebyret Ferdig målt forretning 80% av gebyret Ferdig beregnet forretning 90% av gebyret Etter at målebrevet er utstedt 100% av gebyret Gebyret skal bare betales dersom avbruddet skyldes rekvirent. Gebyr for ajourført gjenpart av målebrev. Med ajourført gjenpart menes et nytt dokument hvor alle grenser er kontrollert både på den aktuelle eiendommen og naboeiendommene. Alle aktuelle fradelinger og grensereguleringer tas med. Gebyret utgjør: 10 % av gebyret minimum 1.150, ,00 Dette gjelder også for delingsamtykke i de tilfeller hvor kartforretning over festegrunn tidligere er avholdt, samt ved påtegning i endring av registernummer på målebrevet. Gebyr beregnet på grunnlag av anvendt tid. Gebyr for arbeid som ikke kan beregnes etter de foranstående satser, beregnes på grunnlag av anvendt tid. Timesatsen utgjør kr. 525,00/time. Under arbeid ved bruk av måleteknisk utstyr tilkommer et tillegg på kr. 265,00/time. Alle priser er eks. m.v.a. Saksnr. Dato Saksbehandler Side 9

10 Gebyr for kart- og delingsforretning der deler av arbeidet utføres av rekvirenten. - Dersom rekvirenten/andre berammer, bestyrer, måler, beregner og tegner målebrevskartet, betales et ekspedisjonsgebyr på 30 % av totalgebyret. - Dersom rekvirenten måler, beregner og tegner målebrevskartet, betales et gebyr på 50 % av totalgebyret. - Uavhengig av disse satsene kan det inngås særavtaler med enkelte institusjoner eller firmaer om fordeling av arbeid. GEBYRREGULATIV ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVENS 109. Ved behandling menes forhåndskonferanse, behandling av søknaden og utstedelse av ferdigattest. Bruksareal beregnes i henhold til NS For behandling av arbeid som ikke kommer til utførelse skal det betales 50% av satsene for fullt gebyr. Ved fornyelse av tidligere godkjenning betales 25% av fullt gebyr. For behandling av boligbygg (nybygg) utgjør gebyret kr. 2895,00 pr. enhet. For behandling av alle andre kategorier nybygg, samt tilbygg, påbygg, underbygg og hovedombygging fastsettes gebyret etter bruksarealet slik: 0 50 m , , m , , m , , m , ,00 Pr. 200 m2 > 600 m , ,00 For behandling av arbeider etter 81, 84, 85 og 86 a utgjør gebyret for hvert tilfelle kr. 1055,00. For saker etter Plan- og bygningslovens 93 og Forurensningsloven som ikke kan måles etter grunnflate er gebyrsatsen kr. 1685,00. Gebyr på opplysninger til eiendomsmegler er kr. 1685,00 pr. sak. For behandling av søknader om riving av bygg skal det betales 20 % av basisgebyr. For behandling av endringer av gitte tillatelser eller registrerte meldinger skal det betales 20 % av basisgebyret. Saksnr. Dato Saksbehandler Side 10

11 Gebyr for behandling av søknader som ikke kan beregnes etter de foranstående satser, Beregnes gebyret på grunnlag av anvendt tid. Timesatsen utgjør kr. 525,00 pr. time. Ved bruk av landmålerutstyr betales det et tillegg på kr. 265,00 pr. time. Kommunen kan engasjere særskilt kontrollør av statistiske beregninger, ventilasjonsanlegg, heiser og tilfluktsrom. For slik kontroll kan det kreves gebyr tilsvarende medgåtte utgifter. DISPENSASJONER. Tillegg for merarbeid i saksbehandling/søknader som strider mot kommuneplanens Arealdel: Behandling av dispensasjon etter PBL 7 med tilhørende forskrifter og arealplan bestemmelsenes 9 belastes gebyr med kr. 2525,00. Igangsatt arbeid før søknad er innsendt/behandlet/godkjent; 4 ganger grunnsats for Behandling etter PBL 93. Gebyr for søknad om deling av grunneiendom, fradeling av tilleggsareal og grensejustering utgjør gebyret kr. 1685,00. Behandlingsgebyr for søknad om lokal godkjenning av foretak. 1. gangs behandling faglig leder/funksjon 1.100, ,00 Tillegg pr. leder/funksjon 500,00 525,00 Avslag på søknaden 500,00 525,00 2. gangs behandling Ingen endring av tidligere godkjenning Ny faglig leder/funksjon 500,00 525,00 Det beregnes ikke gebyr for behandling av søknader om lokal godkjenning av foretak når det foreligger sentral godkjenning. Det beregnes heller ikke gebyr for behandling av søknader om ansvarsrett. Gebyr for utsetting av bygg (husplassering). Antall påviste punkter Inntil , ,00 Videre pr. punkt 420,00 442,00 Saksnr. Dato Saksbehandler Side 11

12 Gebyr for kart Situasjonsriss i A 4 385,00 405,00 Kopi av kart/planer/tegninger > enn A 3 A 2-144,00 152,00 A 1-265,00 279,00 A 0-480,00 505,00 Gebyr for digitale situasjonsriss som inneholder situasjon over aktuell tomt og grenser i.h.h.t. eksisterende kartverk og målebrev. Prisene gjelder for kartutsnitt med nabolister hentet i GAB registeret pr. eiendom. Det beregnes i gjennomsnitt 5 tastetrykk. I forbindelse med søknad om byggetillatelse og/eller fradeling er det gebyrfritt. Gebyrer for behandling av private plansaker etter PBL 109. Gebyret belastes forslagstiller, uavhengig av antall eiere i planområdet. Gebyret skal være innbetalt før saken tas opp til behandling. Gebyr for behandling av private forslag til bebyggelsesplan, reguleringsplan eller private forslag til endringer av gjeldende bebyggelses- eller reguleringsplaner. Forhåndsvurdering PBL , ,00 Behandlingsgebyr 9.000, ,00 Behandlingsgebyr mindre vesentlige endringer 2.000, ,00 Tilleggsgebyr for arealet i.h.h.t. plan < 5000m2 pr. 100 m2 200,00 210,00 > 5000m2 < 50000m2 100,00 105,00 > 50000m2 25,00 26,00 Det beregnes ikke arealgebyr for planutkast eller del av planutkast som omfatter vernehensyn, friområder, landbruksområder, fellesområder, kommunale bygge- og anleggsområder, offentlige formål eller offentlige trafikkområder. Ønsker kommunen å utvide planområdet, skal det bare beregnes arealgebyr for den delen som søker ønsker å regulere. Fullt gebyr skal innkreves selv om forslagstiller trekker søknaden. Dersom forslaget blir forkastet ved 1. gangs behandling, skal 50 % av gebyret tilbakebetales. Forkastes forslaget senere i prosessen gis det ingen refusjon av deler av gebyret. Saksnr. Dato Saksbehandler Side 12

13 Gebyr for arbeid etter Lov om eierseksjonering 7. Gebyr for behandling uten befaring 2.117, ,00 Gebyr for behandling med befaring 3.528, ,00 I tilfelle seksjonering krever egen kartforretning, kommer gebyr for den i tillegg til gebyr for seksjonering. Gebyr for tilfeldig fakturering. Fakturagebyr tilfeldig fakturering 35,00 40,00 Salg av kommunale festetomter. Kvalsund kommune har vedtatt at festere av kommunal tomter kan få kjøpe disse dersom de er interessert. I den forbindelse har Pesonal- og økonomiutvalget i møte fattet følgende vedtak: Administrasjon gis fullmakt til salg av kommunale festetomter for de tomtefestere som ønsker det. Priser: Bolig tomter: Kvalsund tettsted ( Tappen Handelsneset) kr pr m2 Resten av kommunen: Boligtomter kr Næring/ industritomter: Skaidi til og med Kvalsundbrua kr Resten av kommunen: kr Kjøper bærer alle omkostninger med salget, som tinglysningsgebyr og eventuelt oppmålingsgebyr. Oppmålingsgebyret beregnes ihht. Gebyrreglementet. For tomter som må oppmåles gis administrasjon fullmakt til justering av grensene slik at disse blir naturlig og i samsvar med Delingslovens regler Urimelige gebyrer. Dersom gebyrer etter dette regulativet anses å være urimelig høyt, kan kommunen skjønnsmessig fastsette et passende gebyr. Dette reglement er revidert i Kvalsund kommunestyre i møte den i k sak 53/08. Saksnr. Dato Saksbehandler Side 13

Gebyrregulativ 2014 Vedtatt av Kvalsund kommunestyre 12.12.2013 sak 76/13

Gebyrregulativ 2014 Vedtatt av Kvalsund kommunestyre 12.12.2013 sak 76/13 Gebyrregulativ 2014 Vedtatt av Kvalsund kommunestyre 12.12.2013 sak 76/13 2 GRAVEMELDINGER Avgiftsart 2013 2014 Ekspedering av gravemeldinger 808,00 708,00 ÅRSGEBYR FOR VANN OG AVLØP Årsgebyr for vann

Detaljer

Gebyrregulativ Løpenr: Saksnr. Dato: Saksbehandler 11/ / Rådmann/Teknisk avdeling Trygve Nilsen

Gebyrregulativ Løpenr: Saksnr. Dato: Saksbehandler 11/ / Rådmann/Teknisk avdeling Trygve Nilsen 1 Gebyrregulativ 2012 2 GRAVEMELDINGER Avgiftsart 2011 2012 Ekspedering av gravemeldinger 765,00 785,00 ÅRSGEBYR FOR VANN OG AVLØP Årsgebyr for vann og avløp skal betales for eiendom som er tilknyttet

Detaljer

Det kan etter søknad gjøres unntak for fiskeindustrien m.fl. Teknisk komite avgjør i hvert enkelt tilfelle.

Det kan etter søknad gjøres unntak for fiskeindustrien m.fl. Teknisk komite avgjør i hvert enkelt tilfelle. ÅRSGEBYR FOR VANN OG AVLØP Måsøy kommune Gebyr for vann Avgiftene er delt i 2, en fast andel og en variabel del. Fast andel: kr 60 pr år Variabelt gebyr: kr 3,60 pr m 3 Ut fra dette blir årsgebyr som følger:

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKSBEHANDLING

GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKSBEHANDLING GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKSBEHANDLING KS' REVIDERTE GEBYRMAL AV 2004-03-19. Med noen endringer for å tilpasse lokale forhold. GEBYRER VEDTATT AV KOMMUNESTYRET MED HJEMMEL I: 33-1 i plan og bygningsloven

Detaljer

KS' REVIDERTE GEBYRMAL AV 2004-03-19. Med noen endringer for å tilpasse lokale forhold.

KS' REVIDERTE GEBYRMAL AV 2004-03-19. Med noen endringer for å tilpasse lokale forhold. GEBYRREGULATIV B FOR TEKNISK VIRKSOMHET I UNJARGGA/GIELDA NESSEBY KOMMUNE KS' REVIDERTE GEBYRMAL AV 2004-03-19. Med noen endringer for å tilpasse lokale forhold. GEBYRER VEDTATT AV KOMMUNESTYRET MED HJEMMEL

Detaljer

1. Boligbygg For boligbygg betales et byggesaksgebyr på kr. 1700,- pr. selvstendig boenhet, inkludert fastbygd garasje.

1. Boligbygg For boligbygg betales et byggesaksgebyr på kr. 1700,- pr. selvstendig boenhet, inkludert fastbygd garasje. Gebyrregulativ for bygge- og plansaker m.m. i Berg kommune 2009 Vedtatt i kommunestyret den 16.des.2008 Fastsatt med hjemmel i plan- og bygningsloven 109. 1. Boligbygg For boligbygg betales et byggesaksgebyr

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR SAKSBEHANDLING ETTER MATRIKKELLOVA OG LOV OM EIERSEKSJONERING - SARPSBORG KOMMUNE

GEBYRREGULATIV FOR SAKSBEHANDLING ETTER MATRIKKELLOVA OG LOV OM EIERSEKSJONERING - SARPSBORG KOMMUNE GEBYRREGULATIV FOR SAKSBEHANDLING ETTER MATRIKKELLOVA OG LOV OM EIERSEKSJONERING - SARPSBORG KOMMUNE GEBYRER VEDTATT AV SARPSBORG BYSTYRE MED HJEMMEL I: 32 i lov om eigedomsregistrering (matrikkellova)

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV PLAN- OG BYGGESAKER I RENNEBU KOMMUNE 2013

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV PLAN- OG BYGGESAKER I RENNEBU KOMMUNE 2013 GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV PLAN- OG BYGGESAKER I RENNEBU KOMMUNE 2013 Gebyrer vedtatt i Kommunestyret med hjemmel i 33-1 i plan- og bygningsloven av 27. juni 2008, med endringer sist ved lov av 25.

Detaljer

Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning og seksjonering - Fra 01.01.

Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning og seksjonering - Fra 01.01. Blankett nr 70-1010 Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning og seksjonering - Fra 01.01.2008 Fastsatt av kommunestyret xx.xx.xx med hjemmel i

Detaljer

Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning og seksjonering - Fra 01.01.

Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning og seksjonering - Fra 01.01. Blankett nr 70-1010 Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning og seksjonering - Fra 01.01.2010 Fastsatt av kommunestyret 10.12.07 med hjemmel i

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV UTSLIPPSSAKER I RENNEBU KOMMUNE 2013

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV UTSLIPPSSAKER I RENNEBU KOMMUNE 2013 GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV UTSLIPPSSAKER I RENNEBU KOMMUNE 2013 Gebyret gjelder for utslippssaker etter kapittel 12, 13 og 15 i Forskrift om begrensning av forurensning, fastsatt av Miljøverndepartementet

Detaljer

Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning og seksjonering - Fra

Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning og seksjonering - Fra Blankett nr 70-1010 Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning og seksjonering - Fra 01.01.2008 Fastsatt av kommunestyret 10.12.07 med hjemmel i

Detaljer

Kap. 15. Saksbehandling Plan- og bygningsloven

Kap. 15. Saksbehandling Plan- og bygningsloven Kap. 15. Saksbehandling Plan- og bygningsloven Gebyrer vedtatt i Kommunestyret med hjemmel i 33-1 i plan- og bygningsloven av 27. juni 2008, med endringer sist ved lov av 25. juni 2010. 7 i lov om eierseksjoner

Detaljer

KOMMUNALE GEBYRER 2005

KOMMUNALE GEBYRER 2005 MÅSØY KOMMUNE Teknisk etat Årsgebyr for vann og avløp Renovasjonsavgift Gebyr for feiing/kontroll av piper og ildsteder Byggesaksgebyr Gebyrer for lokal godkjenning Refusjon for opparbeidelse av tomt m.v.

Detaljer

GEBYRER 2007 STANGE KOMMUNE. Vann og kloakk Renovasjon Feiing Septikrenovasjon Byggesak Kart- og oppmåling Seksjonering Private planforslag

GEBYRER 2007 STANGE KOMMUNE. Vann og kloakk Renovasjon Feiing Septikrenovasjon Byggesak Kart- og oppmåling Seksjonering Private planforslag STANGE KOMMUNE GEBYRER 2007 Vann og kloakk Renovasjon Feiing Septikrenovasjon Byggesak Kart- og oppmåling Seksjonering Private planforslag KOMMUNALE GEBYRER 2007 Vann: Eks. mva kr. Inkl. mva kr. Årsgebyr

Detaljer

Oppmålingsgebyr for Indeksregulert etter indeks for kart- og oppmålingsarbeider

Oppmålingsgebyr for Indeksregulert etter indeks for kart- og oppmålingsarbeider Oppmålingsgebyr for 2008. Indeksregulert etter indeks for kart- og oppmålingsarbeider 1. Gebyr for kart- og delingsforretning over tilleggsareal. Areal i m²: : Areal i m² 0 75 2 658 76 150 3 123 151 300

Detaljer

FREI KOMMUNE BETALINGSSATSER 2007 VED MILJØ- OG TEKNISKE TJENESTER

FREI KOMMUNE BETALINGSSATSER 2007 VED MILJØ- OG TEKNISKE TJENESTER VANN- OG AVLØPSGEBYRER Vann Avgift pr. m³ kr. 8,50 Leie av vannmåler kr. 161,- Tilknytningsavgift: Bolig- og fritidsbolig kr. 11.757,- Annen bebyggelse kr. 17.874,- Avløp Avgift pr. m³ kr. 5,80 Tilknytningsavgift:

Detaljer

Lyngdal kommune Rådmannen

Lyngdal kommune Rådmannen Lyngdal kommune Rådmannen Gebyrer i henhold til Plan- og bygningsloven År: 2015 Sak KS: Dato: Ansv.enhet: Kontaktperson (epost) 114/14 11.12.2014 Plankontoret sew@lyngdal.kommune.no Innholdsfortegnelse:

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR BYGGE- OG DELINGSSAKER - SARPSBORG KOMMUNE

GEBYRREGULATIV FOR BYGGE- OG DELINGSSAKER - SARPSBORG KOMMUNE GEBYRREGULATIV FOR BYGGE- OG DELINGSSAKER - SARPSBORG KOMMUNE GEBYRER VEDTATT AV SARPSBORG BYSTYRE MED HJEMMEL I: 32 i lov om planlegging og byggesaksbehandling av 27. juni 2008 nr 71. REGULATIVET ERSTATTER

Detaljer

FORSKRIFT OM GEBYR FOR PLAN- OG BYGGESAKER OG SAKER ETTER FORURENSINGSFORSKRIFTEN, SORTLAND KOMMUNE, NORDLAND

FORSKRIFT OM GEBYR FOR PLAN- OG BYGGESAKER OG SAKER ETTER FORURENSINGSFORSKRIFTEN, SORTLAND KOMMUNE, NORDLAND FORSKRIFT OM GEBYR FOR PLAN- OG BYGGESAKER OG SAKER ETTER FORURENSINGSFORSKRIFTEN, SORTLAND KOMMUNE, NORDLAND Innhold 1. Alminnelige bestemmelser/opplysninger... 2 2. Plansaker etter PBL... 3 3. Dispensasjon

Detaljer

ETTER DELINGSLOVEN 5 2, I VERRAN KOMMUNE FOR GEBYR FOR KART- OG DELINGSFORRETNING OG TILLEGGSAREAL OVERFØRT VED GRENSEJUSTERING.

ETTER DELINGSLOVEN 5 2, I VERRAN KOMMUNE FOR GEBYR FOR KART- OG DELINGSFORRETNING OG TILLEGGSAREAL OVERFØRT VED GRENSEJUSTERING. 1 GEBYR FOR KART- OG DELINGSFORRETNING OG TILLEGGSAREAL OVERFØRT VED GRENSEJUSTERING. Arealklasse: 0-75 kr 2 658 76-150 kr 3 150 151-300 kr 4 017 301-450 kr 4 929 451-600 kr 5 824 601-750 kr 6 738 751-900

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2012. (Bygg- og oppmålingsavdelingen)

GEBYRREGULATIV 2012. (Bygg- og oppmålingsavdelingen) 1 GEBYRREGULATIV 2012 (Bygg- og oppmålingsavdelingen) Gebyrer vedtatt av kommunestyret med hjemmel i: 33-1 i plan og bygningsloven (2008-06-27 nr. 71) med endringer sist ved lov 2009-05-08-27. 32 i lov

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER vedtatt av kommunestyre den 16. desember 2003 i medhold av lov om kommunale vassog kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer av 10. januar 1995,

Detaljer

Generelle bestemmelser

Generelle bestemmelser GEBYRREGULATIV FOR KART OG OPPMÅLING 2017 Generelle bestemmelser 1.1 Betalingsplikt Den som får utført tjenester etter dette regulativet, skal betale gebyr etter satser og retningslinjer som fremgår av

Detaljer

FORSKRIFT OM GEBYR FOR PLAN- OG BYGGESAKER OG SAKER ETTER FORURENSINGSFORSKRIFTEN, SORTLAND KOMMUNE, NORDLAND

FORSKRIFT OM GEBYR FOR PLAN- OG BYGGESAKER OG SAKER ETTER FORURENSINGSFORSKRIFTEN, SORTLAND KOMMUNE, NORDLAND FORSKRIFT OM GEBYR FOR PLAN- OG BYGGESAKER OG SAKER ETTER FORURENSINGSFORSKRIFTEN, SORTLAND KOMMUNE, NORDLAND Innhold 1. Alminnelige bestemmelser/opplysninger... 2 2. Plansaker etter PBL... 3 3. Dispensasjon

Detaljer

Gebyrregulativ 2015 for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven

Gebyrregulativ 2015 for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven GJEMNES KOMMUNE Gebyrregulativ 2015 for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven Hjemmel: Matrikkelloven 32 med tilhørende forskrift 16 og 17 hjemler gebyrfastsetting etter matrikkelloven. Vedtak: Gjemnes

Detaljer

Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning, seksjonering og mindre avløpsanlegg - Fra 01.01.

Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning, seksjonering og mindre avløpsanlegg - Fra 01.01. Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning, seksjonering og mindre avløpsanlegg - Fra 01.01.2006 Fastsatt av kommunestyret 18.6.2001 med hjemmel i plan- og bygningsloven

Detaljer

Gebyrregulativ for Måsøy kommune Brønnboring i Tufjord sommeren 2006

Gebyrregulativ for Måsøy kommune Brønnboring i Tufjord sommeren 2006 Gebyrregulativ for Måsøy kommune 2007 Brønnboring i Tufjord sommeren 2006 Vedtatt av kommunestyre 12.12.2006 GEBYRREGULATIV FOR 2007 Generelle forutsetninger 3 Gebyrer for vann og avløp 3 Gebyr for vann

Detaljer

Gebyrregulativ for Enhet for plan- og byggesak 2015

Gebyrregulativ for Enhet for plan- og byggesak 2015 Gebyrregulativ for Enhet for plan- og byggesak 2015 Gebyrer med hjemmel i plan- og bygningsloven av 27.06.2008 33-1 lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven) av 17.06.2005 32 første ledd forurensningsloven

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2009. For

GEBYRREGULATIV 2009. For LARDAL KOMMUNE GEBYRREGULATIV 2009 For Byggesak, Delingssaker, Regulering, Oppmåling, Feiing og tilsyn, Konsesjonssaker, Delingssaker etter jordlova, Fellingsavgift for vilt, Kommunaltekniske tjenester,

Detaljer

Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven 2012

Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven 2012 Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven 2012 Vedtak og kunngjøring FORSLAG Vedtatt av kommunestyret 17.12.2011 K-sak??/11 Kunngjort i media dd.mm.åååå Hjemmel matrikkellovens 32, forskriftens

Detaljer

1 Generelle bestemmelser

1 Generelle bestemmelser Gebyrregulativ for kart og oppmåling 2015 Hjemmel Bruk av gebyr er hjemlet i matrikkellova 32, plan- og bygningsloven 33-1 og lov om eierseksjoner 7. Vedtak Molde kommunestyre 11. desember 2014, sak 94/14.

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR BYGGE- OG DELINGSSAKER - SARPSBORG KOMMUNE

GEBYRREGULATIV FOR BYGGE- OG DELINGSSAKER - SARPSBORG KOMMUNE GEBYRREGULATIV FOR BYGGE- OG DELINGSSAKER - SARPSBORG KOMMUNE GEBYRER VEDTATT AV SARPSBORG BYSTYRE MED HJEMMEL I: 33-1 i lov om planlegging og byggesaksbehandling av 27. juni 2008 nr. 71. med endringer

Detaljer

3. Gebyrer for arbeider etter plan- og bygningsloven ( 109)

3. Gebyrer for arbeider etter plan- og bygningsloven ( 109) Forslag til nytt gebyrregulativ med hjemmel i: 109 i plan og bygningsloven av 14. juni 1985 med endringer sist ved lov av 13. juni 1997, 5-2 i lov om kartlegging, deling og registrering av grunneiendom

Detaljer

Gebyrregulativ. Gjeldende Normalreglement for sanitæranlegg (Tekniske og administrative bestemmelser).

Gebyrregulativ. Gjeldende Normalreglement for sanitæranlegg (Tekniske og administrative bestemmelser). RØROS KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I RØROS KOMMUNE Vedtatt av Røros kommunestyre den 7. Mai 2003 i medhold av lov om kommunale vann- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og

Detaljer

Gebyrregulativ for reguleringssaker Sarpsborg kommune

Gebyrregulativ for reguleringssaker Sarpsborg kommune Gebyrregulativ for reguleringssaker Sarpsborg kommune GEBYRER VEDTATT AV SARPSBORG BYSTYRE MED HJEMMEL I: 32 i lov om planlegging og byggesaksbehandling av 27. juni 2008 nr 71. REGULATIVET ERSTATTER TIDLIGERE

Detaljer

MÅSØY KOMMUNE. Teknisk etat

MÅSØY KOMMUNE. Teknisk etat MÅSØY KOMMUNE Teknisk etat Årsgebyr for vann og avløp Renovasjonsavgift Gebyr for feiing/kontroll av piper og ildsteder Byggesaksgebyr Gebyrer for lokal godkjenning Refusjon for opparbeidelse av tomt m.v.

Detaljer

FRÆNA KOMMUNE GEBYRREGULATIV FOR KART OG OPPMÅLING 2015

FRÆNA KOMMUNE GEBYRREGULATIV FOR KART OG OPPMÅLING 2015 FRÆNA KOMMUNE GEBYRREGULATIV FOR KART OG OPPMÅLING 2015 Hjemmel Matrikkelloven 30, 32 med tilhørende forskrift 16 og 17 hjemler gebyrfastsetting etter matrikkelloven. Vedtak Fræna kommunestyre 1 Generelle

Detaljer

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Holtålen kommune

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Holtålen kommune 1 Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Holtålen kommune 2 Innhold I Generell bestemmelser... 3 1 Forskriftens formål... 3 2 Forskriftens virkeområde... 3 3 Definisjoner... 3 II Vann- og avløpsgebyrer...

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I ENGERDAL KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I ENGERDAL KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I ENGERDAL KOMMUNE vedtatt av kommunestyre den 06.03.2002 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer av

Detaljer

1. Vann- og avløpsgebyr inkl. spredt avløp side. 2. Gebyr for feiing og tilsyn med fyringsanlegg side. 3. Avfallsgebyr side

1. Vann- og avløpsgebyr inkl. spredt avløp side. 2. Gebyr for feiing og tilsyn med fyringsanlegg side. 3. Avfallsgebyr side BUDSJETT 2009 PRISLISTE Kommunale tjenester, avgifter og husleier 1. Vann- og avløpsgebyr inkl. spredt avløp side 2. Gebyr for feiing og tilsyn med fyringsanlegg side 3. Avfallsgebyr side 4. Gebyr etter

Detaljer

I den utstrekning avgiftsberegningen gjøres avhengig av bebyggelsens størrelse, skal avgiftspliktig areal i m2 beregnes etter følgende regler:

I den utstrekning avgiftsberegningen gjøres avhengig av bebyggelsens størrelse, skal avgiftspliktig areal i m2 beregnes etter følgende regler: Asker kommune Bygnings- og reguleringsavdelingen FORSKRIFT OM GEBYR FOR BEHANDLING AV BYGGE- SAKER, DELESAKER OG INNSENDTE PLANSAKER 2005 Blankettnr. 70-1010 Vedtatt av Asker kommunestyre 30.11.2004 med

Detaljer

Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Fosnes Kommune 2017

Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Fosnes Kommune 2017 Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Fosnes Kommune 2017 1. Generelle bestemmelser. 2. Gebyrer. 1 Generelle bestemmelser. 1.1 Betalingsplikt. Den som får utført tjenester etter

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I FROLAND KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I FROLAND KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I FROLAND KOMMUNE vedtatt av kommunestyre den xx.xx. 2013 i medhold av Lov om vern mot forurensninger og om avfall, Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg og Forskrift

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPS- GEBYRER I VERRAN KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPS- GEBYRER I VERRAN KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPS- GEBYRER I VERRAN KOMMUNE Vedtatt av kommunestyre i medhold av Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og Forskrift om begrensning av forurensning av 01.06.2004 kap. 16,

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I SØR-VARANGER KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I SØR-VARANGER KOMMUNE 1 FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I SØR-VARANGER KOMMUNE vedtatt av kommunestyre den 02.12. 2002 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer

Detaljer

I tillegg til satsene kommer tinglysingsgebyr med kr. 1548,- (inntil videre) og behandlingsgebyr for delingssøknaden med kr.2380,-

I tillegg til satsene kommer tinglysingsgebyr med kr. 1548,- (inntil videre) og behandlingsgebyr for delingssøknaden med kr.2380,- RYGGE KOMMUNE ÅR 2009 GEBYRREGULATIV FOR KART- OG OPPMÅLINGSARBEIDER. Kommunestyret har i møte den 22.november 1983 vedtatt dette gebyrregulativ. I medhold av delingslovens 5.2. og bygningslovens 109 har

Detaljer

Gebyrregulativ i henhold til Lov om eiendomsregistrering

Gebyrregulativ i henhold til Lov om eiendomsregistrering Gebyrregulativ i henhold til Lov om eiendomsregistrering 1. Generelle bestemmelser 1.1 Betalingsplikt Den som får utført tjenester etter dette regulativet, skal betale gebyr etter satser og retningslinjer

Detaljer

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Lardal kommune

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Lardal kommune Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Lardal kommune vedtatt av kommunestyret den 21.12.2000 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer av

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I NORDKAPP KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I NORDKAPP KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I NORDKAPP KOMMUNE Vedtatt av Kommunestyret den 8. april 2003 i medhold av lov av 31. mai 1974 nr 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter 3, og Miljøverndepartementets

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2016 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.

GEBYRREGULATIV 2016 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O. GEBYRREGULATIV 2016 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING OG BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.L UTSKRIFTER, KOPIER Aurskog-Høland kommune Teknisk

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I KVINESDAL KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I KVINESDAL KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I KVINESDAL KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret den 03.09. 2003 i sak K-047-03, i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vannog

Detaljer

Forskrift om gebyrregulativ etter matrikkelloven for Ås kommune for året 2014

Forskrift om gebyrregulativ etter matrikkelloven for Ås kommune for året 2014 Forskrift om gebyrregulativ etter matrikkelloven for Ås kommune for året 2014 (Indekstall 461,94 fra Statens Kartverk for kart og oppmålingsarbeider) Vedtatt i Ås kommunestyre som K-sak 16/10 den 14.04.2010

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I MARKER KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I MARKER KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I MARKER KOMMUNE vedtatt av kommunestyre den 27.11.2007 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer av 10.

Detaljer

Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven 2015

Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven 2015 Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven 2015 Vedtak og kunngjøring Vedtatt av kommunestyret K-sak Kunngjort i media Hjemmel matrikkelloven 32, matrikkelforskriften 16 1. Generelle

Detaljer

Gebyrregulativ for Enhet for plan- og byggesak 2016

Gebyrregulativ for Enhet for plan- og byggesak 2016 Gebyrregulativ for Enhet for plan- og byggesak 2016 Gebyrer med hjemmel i plan- og bygningsloven av 27.06.2008 28-7 og 33-1 lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven) av 17.06.2005 32 første ledd forurensningsloven

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR PLAN- OG BYGGESAKER

GEBYRREGULATIV FOR PLAN- OG BYGGESAKER GEBYRREGULATIV FOR PLAN- OG BYGGESAKER Gjeldende fra 01.01.2016 (vedtatt i kommunestyret 7. desember 2015) Alminnelige bestemmelser Lokal forskrift for Grimstad kommune med hjemmel i plan- og bygningsloven

Detaljer

Gebyrene er tilpasset endringene i Plan- og bygningsloven 33.1 og gjøres gjeldende som forskrift.

Gebyrene er tilpasset endringene i Plan- og bygningsloven 33.1 og gjøres gjeldende som forskrift. D. Areal Gebyrene er tilpasset endringene i Plan- og bygningsloven 33.1 og gjøres gjeldende som forskrift. D.1 Gebyr etter plan- og bygningsloven 1.1 Generelle bestemmelser 1.1.a. 1.1.b. 1.1.c. 1.1.d.

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER Glåmdal interkommunale vann- og avløpsselskap Behandlet og vedtatt i styremøte av 30.08.2006 Vedtatt i representantskapet av 30.08.2006 I. GENERELLE BESTEMMELSER GIVAS

Detaljer

Gebyrregulativ Ressurs- og utviklingsetaten 2015

Gebyrregulativ Ressurs- og utviklingsetaten 2015 Gebyrregulativ Ressurs- og utviklingsetaten 2015 Administrasjonens forslag Byggesaksgebyrer Med henvisning til Plan- og bygningslovens 33-1, Lov om eierseksjoner 7 og Forurensningsforskriftens 2-12 gjøres

Detaljer

Når spesielle forhold tilsier det kan regulativet fravikes av Teknisk sjef.

Når spesielle forhold tilsier det kan regulativet fravikes av Teknisk sjef. Vedtatt: Nome kommunestyre i sak 045/10 og utviklingsutvalget i sak 049/10. Gebyret er oppjustert for 2011 med 2.8 % Gebyret er oppjustert for 2012 med 3,25% Gebyret er oppjustert for 2013 med 3,3% Gebyret

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I VARDØ KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I VARDØ KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I VARDØ KOMMUNE Vedtatt av bystyre den 17.desember 2002 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer av 10.

Detaljer

3. AVGIFTER OG EGENBETALING SEKSJON FOR MILJØ OG SAMFUNNSUTVIKLING

3. AVGIFTER OG EGENBETALING SEKSJON FOR MILJØ OG SAMFUNNSUTVIKLING 3. AVGIFTER OG EGENBETALING SEKSJON FOR MILJØ OG SAMFUNNSUTVIKLING KAP. A: ALMINNELIGE BESTEMMELSER A.1 Betalingsplikt Alle som får utført tjenester etter dette regulativ skal betale gebyr. Hvis en kunde

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV REGULERING OG BYGGESAKER 2009.

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV REGULERING OG BYGGESAKER 2009. GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV REGULERING OG BYGGESAKER 2009. Definisjoner: Byggesaksgebyr: Gebyr for behandling av plansaker, byggesaker Bruksareal: Måleregel for areal fastlagt i GAB, jfr. NS 3940.

Detaljer

Namsos kommune etter plan- og bygningslovens 33-1

Namsos kommune etter plan- og bygningslovens 33-1 Gebyr for plan, bygge-, delingssaker for 2013 Revidert jfr. kommunestyrets vedtak i møte den 6.12.2012 NAMSOS KOMMUNE GEBYRER FOR PLAN, BYGGE-, DELINGSSAKER FOR 2013 Namsos kommune etter plan- og bygningslovens

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2014 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.

GEBYRREGULATIV 2014 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O. GEBYRREGULATIV 2014 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING OG BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.L EIENDOMSFORESPØRSLER UTSKRIFTER, KOPIER Aurskog-Høland

Detaljer

FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, DELINGSLOVEN OG EIERSEKSJONSLOVEN

FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, DELINGSLOVEN OG EIERSEKSJONSLOVEN FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, DELINGSLOVEN OG EIERSEKSJONSLOVEN Forskrift om gebyrregulativ med hjemmel i: 109 i plan og bygningsloven av 14. juni 1985 med endringer sist ved

Detaljer

STANGE KOMMUNE GEBYRER

STANGE KOMMUNE GEBYRER STANGE KOMMUNE GEBYRER 2009 Vann og kloakk Renovasjon Feiing Septikrenovasjon Byggesak Kart- og oppmåling Seksjonering Private planforslag KOMMUNALE GEBYRER 2009 Vann: Eks.mva kr Inkl. mva kr Årsgebyr:

Detaljer

Vedlegg 1a: Betalingsregulativ for plansaker, utslippsaker og byggesaker m.m i Rakkestad kommune, Østfold

Vedlegg 1a: Betalingsregulativ for plansaker, utslippsaker og byggesaker m.m i Rakkestad kommune, Østfold Vedlegg 1a: Betalingsregulativ for plansaker, utslippsaker og byggesaker m.m i Rakkestad kommune, Østfold 1-1. Hjemmel Kapittel 1 - Generelle bestemmelser Med hjemmel i Plan- og bygningsloven (PBL) 33-1

Detaljer

Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, oppmålingsforretning og seksjonering.

Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, oppmålingsforretning og seksjonering. Blankett nr 70-1010 Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, oppmålingsforretning og seksjonering. Fastsatt av kommunestyret 10.12.07 med senere endringer senest 07.12.2015,

Detaljer

Gebyrregulativ med hjemmel i

Gebyrregulativ med hjemmel i Gebyrregulativ med hjemmel i Lov om eierseksjoner (eierseksjoneringsloven) 7 Lov om eiendomsregistrering (matrikkellova) 30, 32 med tilhørende forskrift 16 og 17 Gjeldende f.o.m 1.1.2015 Vedtatt av Lunner

Detaljer

Gebyrregulativ for behandling av saker og utførelse av oppgaver etter:

Gebyrregulativ for behandling av saker og utførelse av oppgaver etter: GEBYRREGULATIV TEKNISK FORVALTNING, GJELDENDE FRA 01.02.2015 Satsene er vedtatt i kommunestyret 19.12.2014 Gebyrregulativ for behandling av saker og utførelse av oppgaver etter: plan- og bygningsloven

Detaljer

Gebyrregulativ plan- og byggesaker for Eigersund kommune

Gebyrregulativ plan- og byggesaker for Eigersund kommune 1 Gebyrregulativ plan- og byggesaker for Eigersund kommune Gebyrer vedtatt med hjemmel i pbl 33-1, 32-8, Lov om seksjonering av fast eiendom 7 og Forskrift om begrensning av forurensing 52a. 2013 KAP.

Detaljer

Saksgebyrer etter matrikkeloven skal betales selv om saken ikke blir fullført, men etter en redusert gebyrsats.

Saksgebyrer etter matrikkeloven skal betales selv om saken ikke blir fullført, men etter en redusert gebyrsats. GEBYRER FOR FORVALTNINGSOPPGAVER ETTER MATRIKKELLOVEN 1.1. Generelle bestemmelser 1.1.1 Betalingsplikt Den som får utført tjenester etter dette regulativet, skal betale gebyr etter satser og retningslinjer

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TRYSIL KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TRYSIL KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TRYSIL KOMMUNE Gjelder fra xx.xx.2015 Vedtatt av Trysil kommunestyre den XXXX i medhold 3 i lov av 16.03.2012 om kommunale vass- og avløpsanlegg, og Forurensingsforskriften

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Direkte telefon: Arkivkode: Dato: 2015/ Torhild Hessevik Eikeland

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Direkte telefon: Arkivkode: Dato: 2015/ Torhild Hessevik Eikeland Plankontor Notat Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Direkte telefon: Arkivkode: Dato: 2015/1021-0 Torhild Hessevik Eikeland 151 06.11.2015 Til: Karl Emil Erlandsen Gebyrer i hht. Plan- og bygningsloven

Detaljer

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2016: Gebyrer for behandling av søknad om tillatelse, jfr. plan- og bygningslovens 33-1 er som følger:

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2016: Gebyrer for behandling av søknad om tillatelse, jfr. plan- og bygningslovens 33-1 er som følger: B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2016: Gebyrer for behandling av søknad om tillatelse, jfr. plan- og bygningslovens 33-1 er som følger: 2 Tiltak som krever søknad om tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver,

Detaljer

Innhold Kap. 1 Generelle bestemmelser 1 Forskriftens formål 2 Forskriftens virkemåte 3 Definisjoner

Innhold Kap. 1 Generelle bestemmelser 1 Forskriftens formål 2 Forskriftens virkemåte 3 Definisjoner Innhold Kap. 1 Generelle bestemmelser 1 Forskriftens formål 2 Forskriftens virkemåte 3 Definisjoner Kap. 2 Vann- og avløpsgebyrer 4 Gebyrtyper 5 Engangsgebyr for tilknytning 6 Årsgebyr 7 Abonnementsgebyr

Detaljer

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Sør-Odal kommune

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Sør-Odal kommune Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Sør-Odal kommune Forskriften er fastsatt med hjemmel i lov 16.03.2012 nr.12 om kommunale vass- og avløpsanlegg og forskrift om begrensning av forurensning 01.06.2004

Detaljer

L i l l e h a m m e r kommune

L i l l e h a m m e r kommune L i l l e h a m m e r kommune Gebyrer Arealplan, kart og oppmåling, seksjonering Vedtatt i kommunestyret 10.12.2015 GJELDENDE FRA 01.01.2016 1 Gebyrer 2016 AREALPLAN Gebyr GEBYR FOR BEHANDLING AV PRIVATE

Detaljer

GAMVIK KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER

GAMVIK KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER GAMVIK KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER vedtatt av Gamvik kommunestyre XXXXXXX 2006 i medhold av lov om kommunale vassog kloakkavgifter 3 av 31.mai 1974, sist endret 11. juni 1993, og forskrift

Detaljer

Lunner kommune. Referanse:11/1812-4

Lunner kommune. Referanse:11/1812-4 Lunner kommune Forslag til gebyrregulativ med hjemmel i Lov om eierseksjoner (eierseksjoneringsloven) 7 Lov om eiendomsregistrering (matrikkellova) 30, 32 med tilhørende forskrift 16 og 17 Regulativet

Detaljer

Forskrift om vannog avløpsgebyrer

Forskrift om vannog avløpsgebyrer Rælingen kommune Forskrift om vannog avløpsgebyrer Vedtatt av kommunestyret den 15.02.2017 i sak 17/16 Innholdsfortegnelse I. Generelle bestemmelser... 2 1 Forskriftens formål... 2 2 Forskriftens virkeområde...

Detaljer

HAMMERFEST KOMMUNE. FORSKRIFT om VANN- og AVLØPSGEBYRER

HAMMERFEST KOMMUNE. FORSKRIFT om VANN- og AVLØPSGEBYRER HAMMERFEST KOMMUNE FORSKRIFT om VANN- og AVLØPSGEBYRER Vedtatt av Hammerfest kommunestyre den 03.11.2005 i medhold av lov om kommunale vassog kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann og avgiftsgebyrer

Detaljer

Gebyrregulativ for plansaker:

Gebyrregulativ for plansaker: Gebyrregulativ for plansaker: 1. a. Behandlingsgebyr: Fast gebyr for å ta sak til behandling. Faktureres når plansaken mottas til behandling. 10 740,- b. Arealgebyr: Inntil 5 daa kr./100m2 5 10 daa 10

Detaljer

FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV FOR PLAN-, DELING-, BYGGESAK OG SEKSJONERINGSSAKER I MÅLSELV KOMMUNE

FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV FOR PLAN-, DELING-, BYGGESAK OG SEKSJONERINGSSAKER I MÅLSELV KOMMUNE FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV FOR PLAN-, DELING-, BYGGESAK OG SEKSJONERINGSSAKER I MÅLSELV KOMMUNE 2014 Forskrift om gebyrer er vedtatt av kommunestyret med hjemmel i: Lov om planlegging og byggesaksbehandling

Detaljer

TILSYNET FOR SMÅ AVLØPSANLEGG I DRAMMENSREGIONEN GEBYRREGULATIV 2012

TILSYNET FOR SMÅ AVLØPSANLEGG I DRAMMENSREGIONEN GEBYRREGULATIV 2012 TILSYNET FOR SMÅ AVLØPSANLEGG I DRAMMENSREGIONEN GEBYRREGULATIV 2012 Dette gebyrregulativet gjelder arbeid utført av Tilsynet for små avløpsanlegg i drammensregionen. Tilsynet utøver kommunens myndighet

Detaljer

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2018: Gebyrer for behandling av søknad om tillatelse, jfr. plan- og bygningslovens 33-1 er som følger:

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2018: Gebyrer for behandling av søknad om tillatelse, jfr. plan- og bygningslovens 33-1 er som følger: B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2018: Gebyrer for behandling av søknad om tillatelse, jfr. plan- og bygningslovens 33-1 er som følger: 2 Tiltak som krever søknad om tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver,

Detaljer

Gebyrregulativ 2010 Nordkapp Kommune

Gebyrregulativ 2010 Nordkapp Kommune Nordkapp Kommune Honningsvåg by 1. GENERELLE FORUTSETNINGER...3 2. GEBYRER FOR VANN OG AVLØP...3 2.1 Gebyr for vann....3 2.2. Gebyr for avløp...3 3. RENOVASJONSAVGIFT...4 3.1. Innsamling av forbruksavfall...4

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, EIERSEKSJONSLOVEN OG FORURENSNINGSLOVEN.

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, EIERSEKSJONSLOVEN OG FORURENSNINGSLOVEN. GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, EIERSEKSJONSLOVEN OG FORURENSNINGSLOVEN. KAP. 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1-1. BETALINGSPLIKT Alle som får utført tjenester etter dette regulativ

Detaljer

GEBURREGULATIVET 2016

GEBURREGULATIVET 2016 GEBURREGULATIVET 2016 Vedtatt av formannskapet 08.12.15, sak 51/15 Vedtatt av kommunestyret 17.12.15, sak 94/15 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELLE FORUTSETNINGER... 1 2 GEBYRER FOR VANN OG AVLØP... 1 2.1

Detaljer

3: FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV FOR SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN I GJESDAL KOMMUNE

3: FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV FOR SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN I GJESDAL KOMMUNE 3: FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV FOR SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN I GJESDAL KOMMUNE - 2016 KAP. 1 - ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1 GEBYRET INNBEFATTER Gebyret innbefatter saksbehandling, dokumentkontroll

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TRØGSTAD KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TRØGSTAD KOMMUNE - 1 - FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TRØGSTAD KOMMUNE vedtatt av Trøgstad kommunestyre den 17.03.2009 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3, og forskrift om kommunale vann- og

Detaljer

GJEMNES KOMMUNE GEBYRREGULATIV FOR KART OG OPPMÅLING 2014

GJEMNES KOMMUNE GEBYRREGULATIV FOR KART OG OPPMÅLING 2014 GJEMNES KOMMUNE GEBYRREGULATIV FOR KART OG OPPMÅLING 2014 Hjemmel Matrikkelloven 30, 32 med tilhørende forskrift 16 og 17 hjemler gebyrfastsetting etter matrikkelloven. Vedtak Gjemnes kommunestyre A Generelle

Detaljer

Behandlingsgebyr for byggesaker, opprettelse av grunneiendom og behandling av reguleringsplaner 2017 Verran kommune

Behandlingsgebyr for byggesaker, opprettelse av grunneiendom og behandling av reguleringsplaner 2017 Verran kommune Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2016/1837-2 Saksbehandler: Espen Høy,Ingeniør byggesak Ansvarlig leder: Jacob Br. Alm lid,rådmann Godkjent av: Jacob Br. Almlid,Rådmann Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 31. august 2017 kl. 15.10 PDF-versjon 6. oktober 2017 15.05.2017 nr. 1305 Forskrift

Detaljer

GEBYRFORSKRIFT FOR BEHANDLING AV SAKER ETTER PBL 2015 (BYGGE- OG PLANSAKER)

GEBYRFORSKRIFT FOR BEHANDLING AV SAKER ETTER PBL 2015 (BYGGE- OG PLANSAKER) RENNESØY KOMMUNE GEBYRFORSKRIFT FOR BEHANDLING AV SAKER ETTER PBL 2015 (BYGGE- OG PLANSAKER) Dette gebyrregulativet er fastsatt med hjemmel i plan- og bygningsloven 2008 33-1. Vedtatt i kommunestyret 17.06.2010,

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR SAKSBEHANDLING ETTER MATRIKKELLOVA OG LOV OM EIERSEKSJONERING, SAMT FOR KJØP KARTDATA

GEBYRREGULATIV FOR SAKSBEHANDLING ETTER MATRIKKELLOVA OG LOV OM EIERSEKSJONERING, SAMT FOR KJØP KARTDATA GEBYRREGULATIV FOR SAKSBEHANDLING ETTER MATRIKKELLOVA OG LOV OM EIERSEKSJONERING, SAMT FOR KJØP KARTDATA GEBYRER VEDTATT AV SARPSBORG BYSTYRE MED HJEMMEL I: 32 i lov om eigedomsregistrering (matrikkellova)

Detaljer

Vedlegg 1A Gebyrregulativ for behandling av delesaker, kart og oppmålingsarbeider og seksjoneringssaker

Vedlegg 1A Gebyrregulativ for behandling av delesaker, kart og oppmålingsarbeider og seksjoneringssaker Vedlegg 1A Gebyrregulativ for behandling av delesaker, kart og oppmålingsarbeider og seksjoneringssaker Gjelder fra 1.1.2016 og erstatter Gebyrregulativ fra 1.1.2015. Fastsatt i medhold av 33 1 i Plan

Detaljer

Vedlegg 1a: Betalingsregulativ for plansaker, utslippssaker og byggesaker m.m. i Rakkestad kommune, Østfold

Vedlegg 1a: Betalingsregulativ for plansaker, utslippssaker og byggesaker m.m. i Rakkestad kommune, Østfold Vedlegg 1a: Betalingsregulativ for plansaker, utslippssaker og byggesaker m.m. i Rakkestad kommune, Østfold 1-1. Hjemmel Kapittel 1 - Generelle bestemmelser Med hjemmel i lokal forskrift vedtatt 22.03.2012

Detaljer