Månedsrapport for juni 2016

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Månedsrapport for juni 2016"

Transkript

1 Månedsrapport for i 2016 Markedskommentar Brexit skapte store bevegelser i kedene Rentene falt ytterligere Utgang i kredittspreadene Økonomisk tilstand De internasjonale økonomiene utviklet seg omtrent som ventet i i, selv om de amerikanske arbeidstallene var svake. I UK stemte velgerne meget overraskende for Brexit. Dette overskygget alle økonomiske data, og skapte store bevegelser i kedene. Det råder nå stor usikkerhet i kedene, og veien videre er uklar. Når melder UK seg ut av EU og hvilke nye avtaler de vil få, er bare to av spørsmålene som nå er ubesvart. Markedene liker ikke usikkerhet, og rentene har falt mye. Det ventes tiltak fra sentralbankene, enten i form av rentekutt eller ytterligere kvantitative lettelser Nyhetsstrøm makroindikatorer* USA Den 15. i holdt som ventet FED (den amerikanske sentralbanken) renten uendret på et nivå mellom 0,25-0,50 prosent (0,38 prosent). Sentralbanken ser at bedringen i arbeidskedet avtar, men veksten i den økonomiske aktiviteten ser ut til å ha tatt seg opp. Anslagene for vekst, ledighet og inflasjon er kun justert ginalt. Rentebanen tilsier to økninger av renten i 2016, men økningen er nok skjøvet ut i tid etter Brexit års rente i % Norge Europa USA Japan Norge Eurosonen USA 2016 I var inflasjonen 1,0 prosent på årsbasis. Den lave inflasjonen skyl lave energipriser. Kjerneinflasjonen økte til 2,2 prosent. Case-Shiller indeksen, som viser utviklingen i de amerikanske boligprisene, har tatt seg noe opp de siste månedene. 12-månedsveksten har i gjennomsnitt vært 5,4 prosent, uendret fra forrige måned. BNPveksten ble nok en gang oppjustert, nå til 1,1 prosent på årlig basis. Nettoeksporten var bedre enn ventet. Arbeidskedet viste brått et svakt tall for. Sysselsettingen steg med , mens de foregående månedene ble nedrevidert med

2 Timelønnen og arbeidstiden viste også en litt svak utvikling. Arbeidsløsheten falt til 4,7 prosent. Dette er en utvalgsundersøkelse, og de to undersøkelsene kan derfor tidvis ulik utvikling. Arbeidsledigheten faller som følge av at arbeidsdeltagelsen faller, noe som oppfattes som negativt på sikt. I rentebanen til FED er det nå forventet to renteøkninger i løpet av Etter Brexit har kedene skjøvet renteøkningene ut til Vi tror fortsatt utviklingen i arbeidskedet og prisstigningen vil avgjøre hva som skjer, men usikkerheten som følge av Brexit vil sannsynligvis sette FED i en avventende holdning. Europa Den 2. i holdt som ventet ECB (den europeiske sentralbanken) rentene uendret; reporenten på 0 prosent og innskuddsrenten på minus 0,40 prosent. ECB er avventende og venter på at tiltakene skal virke. Øker ikke aktiviteten og inflasjonen, tror vi sentralbanken vil utvide virkemiddelbruken (lavere renter, større kjøp, nye aktiva) mnd rente i % Arbeidsledigheten for eurolandene falt til 10,1 prosent i. Ledigheten ligger på 4,2 prosent i Tyskland og 9,9 prosent i Frankrike, mens land syd i eurosonen, som Spania og Italia, ligger på henholdsvis 19,8 og 11,5 prosent. Ledigheten har falt med 1 prosentpoeng i løpet av Normal ledighet vil ligge et sted på 9-tallet (gjennomsnitt siste 20 år). Dette vil sannsynligvis nås i løpet av Veksten i pengemengden i euroområdet økte i til en årlig rate på 4,9 prosent. Husholdningenes Norge Europa USA Japan kredittvekst var uendret og er nå på 1,5 prosent, mens bedriftene har en kredittvekst på 1,4 prosent. Prisveksten i i viste en årsvekst på 0,1 prosent. Det er fallet i energiprisene som trekker inflasjonen ned. Kjerneinflasjonen er 0,9 prosent, men ECB vektlegger samlet prisvekst. Etter Brexit tror vi ECB kan komme med ytterligere tiltak i form at rentekutt og mer kvantitative lettelser. Når, og i hvilken grad er vi usikre på. Markedene ser også ut til å være delt i synet på hva som kan komme. Norge Den 23. i holdt som ventet Norges Bank styringsrenten uendret på 0,75 prosent, men økte rentebanen ginalt. Bakgrunnen for å heve rentebanen var noe bedre utsikter for norsk økonomi. Hevingen av rentebanen reduserte muligheten for null rente fremover. Rentebanen tilsier ett kutt på 0,25 prosentpoeng i tember, noe som ikke er blitt mindre aktuelt etter Brexit. Norges Banks rentemøte var før Brexit avstemmingen. Etter Brexit ser kedene ser økt mulighet for flere rentekutt fra sentralbanken. Veksten i konsumprisindeksen var på 3,4 prosent på årsbasis i, opp fra 3,1 prosent i il. Kjerneinflasjonen falt til 3,2 prosent, på linje med Norges Banks anslag på 3,2 prosent. Prisen på importerte varer presser totalinflasjon opp, mens den innenlandske inflasjonen faller. Inflasjonen vil sannsynligvis holde seg høy i enda noen måneder før effekten av den svake kronen avtar. I i styrket kronen seg fra 9,33 til 9,30 mot euro og var uendret på 115,20 i forhold til den handelsvektede indeksen. Månedsendringene er ginale, men sker store svingninger i løpet av månedene som følge av Brexit. Sentralbanken annonserte at de ville selge valuta til Statens pensjonsfond utland for 900 millioner kroner pr. dag i i. NAVs tall viser nå en sesongjustert ledighet på 3,0 prosent. Legger vi sammen tallene for de arbeidsledige og de på tiltak utgjør summen 101,800 personer. Dette tilsvarer 3,3 prosent av arbeidsstyrken. Ledigheten, målt ved arbeidskraftundersøkelsen (AKU) fra SSB falt til 4,6 prosent. AKU-tallene svinger mer enn tallene

3 fra NAV. Kredittveksten falt til 4,8 prosent i. Husholdningenes kredittvekst falt til en årsvekst på 5,8 prosent. Bedriftenes kredittvekst falt, og er nå på 2,6 prosent. Veksten i detaljhandelen steg med 1,7 prosent i. Det kan derfor se ut som il-tallet var et avvik fra trenden. Disse tallene er volatile, og vi ser derfor på den litt lengre trenden. Denne viser nå en svakere utvikling enn Norges Bank har anslått. Sesongjustert er årsveksten på 1,2 prosent. Markedet priser nå fullt inn ett rentekutt på 0,25 prosentpoeng i tember. Rentebanen til Norges Bank tilsa at dette var siste kuttet, men Brexit kan endre dette. Sentralbanken har tidligere sagt at man ikke kan utelukke negative renter, men peker på usikkerheten av effekten av pengepolitikken når renten er blitt så lav. Det er mye som tyder på at Norges Bank helst vil unngå negative renter, men kedene ser økt mulighet for at rentene kan bli kuttet flere ganger. Rentekedene Internasjonalt og Norge Etter Brexit har rentene falt kraftig i Norge og internasjonalt. Mye tyder på at det kan komme flere rentekutt og ytterligere kvantitative lettelser fra sentralbankene. For de sentralbankene som vurderte renteøkninger er disse trolig skjøvet ut i tid. Fall i rentene har delvis blitt oppveid av utgang i kredittspreadene. De fleste av våre norske fond har gitt en god avkastning som følge av fall i rentene. De fondene som har gjort det dårligere enn sine respektive referanseindekser har fått utgangen i kredittspreadene imot seg. For det lange statsobligasjonsfondet skyl mindreavkastningen noe kortere løpetid i forhold til referanseindeksen. Kreditt I i økte kredittpåslaget mellom Barclays Global Aggregate Corporate Index og statsobligasjoner med tilsvarende løpetid med 0,08 prosentpoeng. Etter flere år med fall i risikopremiene for globale kredittobligasjoner, har vi siden sommeren 2014 bare hatt to måneder med positiv utvikling i kredittpåslag (s og il i år). Med den negative utviklingen denne måneden er vi nå nesten på samme nivå som vi avsluttet Juni endte med et kredittpåslag på 1,54 prosent for Barclays Global Aggregate Corporate Index. Obligasjoner denominert i de største valutaene (USD, EUR, GBP) hadde alle samme endring i rentedifferanse gjennom måneden Kredittpremie CDX USA Europa Brexit var det store temaet i finanskedene denne måneden og førte til større risikoaversjon blant investorene. Etterspørselen etter statsobligasjoner med god rating var derfor fortsatt stor, og med dette gikk underliggende renter ned også denne måneden. Økning i kredittpåslag trakk i motsatt retning, men avkastningen på Barclays Global Aggregate Corporate Index i USD endte likevel måneden på den positive siden. Juni var også måneden hvor ECB startet oppkjøpsprogrammet av europeiske selskapsobligasjoner. Programmet ble offentliggjort i ruar og hadde en umiddelbar positiv effekt på volum av nyutstedelser og lavere kredittpåslag på selskapsobligasjoner. Effekten fortsatte i begynnelsen av måneden, men påvirkningen av Brexit viste seg å være sterkere. På sektornivå ser vi at finanssektoren hadde den tøffeste måneden i utvikling av rentedifferanse. Industrisektorene er fortsatt årets vinnere, etter en betydelig positiv utvikling i s og il. Mange av disse selskapene ligger i BBB-segmentet, som også er det ratingsegmentet som har gjort det best i år. Både volum og antall nyutstedelser har variert veldig i løpet av året, og etter en travel måned for nye emisjoner i, var det et roligere tempo i i.

4 Aksjekedene Globalt De globale aksjekedene (MSCI World) falt med 1,3 prosent i i. Hittil i år er MSCI World ned 0,7 prosent. Den amerikanske S&P 500 indeksen steg med 0,1 prosent og Europa (STOXX 600) falt med 5,1 prosent. FTSE 100 (Storbritannia) steg med 4,2 prosent. Det britiske pundet falt mye. Det er forklaringen på at britiske aksjer steg målt i pund. Det brasilianske kedet var opp med 6,3 prosent. På bransjenivå gjorde utilities og energi det best med en oppgang på henholdsvis 4,5 og 4,1 prosent. Finans og syklisk konsum var svakest med nedgang på 6,1 og 3,8 prosent. økende. Globaliseringen har nok gjort verden rikere, men fordelingen av rikdommen oppfattes av mange som urettferdig. Dette skaper misnøye som blant annet rettes mot det rådende systemet. Til høsten er det valg i USA. Clinton er favoritt, men det er naturligvis ikke utenkelig at Trump likevel kan bli valgt. Et slikt valgutfall vil sannsynligvis utløse et stort fall i aksjekedene verden over Norge og Norden Europa, USA og Japan Norden VINX Norge OSEFX Europa STOXX 600 USA S&P 500 Japan Topix Månedens store begivenhet var uten tvil Brexit. Resultatet av folkeavstemningen kom svært overraskende på finanskedene. Det var på forhand priset inn en sannsynlighet på prosent for at Storbritannia skulle bli værende i EU. Fallet i aksjekursene ble derfor stort. De europeiske aksjekedene falt med 8-9 prosent på to dager. Stemningen snudde imidlertid raskt, og kedet steg med rundt 6 prosent de påfølgende fire dagene. Vi tolker dette som at aktørene i aksjekedet fikk tenkt seg om, og konkluderte med at Storbritannia og EU vil komme fram til en løsning som ikke er svært skadelig rent økonomisk. De lave rentene falt også ytterligere. Renten på tyske tiårige statsobligasjoner er nå klart negativ. Dette tvinger investorer som ønsker avkastning inn i de risikable aksjekedene. Brexit illustrerer at den politiske risikoen er Norden De nordiske børsene ga en avkastning på -4,0 prosent i i i norske kroner. I lokal valuta gjorde det finske kedet det best, mens det danske kedet var svakest. På sektornivå var energi og kraftforsyning de to sterkeste sektorene, mens finans og syklisk konsum var de svakeste. Måneden var preget av Brexit, hvor avkastningen fulgte meningsmålingene inn mot avstemningen, for så å falle kraftig etter avstemningen, før de stabiliserte seg litt mot slutten av måneden. Brexit skaper økt usikkerhet fremover, og dette forventes å føre til utsatte investeringsbeslutninger og lavere vekst. Norge Brexit preget kedet i i både før og etter avstemningen den 23. i. Det var store bevegelser i enkeltaksjer, og aksjer med inntjening eksponert mot Storbritannia spesielt, og europeisk vekst generelt varierte mest. Usikkerheten spredte seg internasjonalt og for eksempel VIX indeksen, som måler volatiliteten på det brede amerikanske kedet, gikk fra et nivå rundt 15 ved inngangen til i til en topp på 25 den 24 i. Markedsbevegelsene etter den 23. i

5 synes vi er overraskende: De fleste kedene er tilbake til nivåene i forkant av avstemningen og nervøsiteten, igjen målt som volatilitet, er nærmest borte. Så til tross for at folkeavstemningen ga et resultat som kun et mindretall forventet, og at dette resultatet har skapt en usikkerhet som sannsynligvis vil prege mange selskapers investeringsaktivitet og vekst i en tid fremover, så velger investorer likevel å sette mer penger inn i kedet. En forklaring på dette kan være det kraftige rentefallet vi har sett sist uke som gjør alternative aktivaklasser mindre attraktive fremover. Muligens tenker mange også at Brexit, hvis det skjer(!), vil komme i en mild form etter noen års forhandlinger. Vi kan uansett konstatere at rente- og aksjekedene avviker i vekstforventningene. Det norske kedet har god støtte i oljeprisen, som fortsatt handler rundt USD 50 per fat. Foreløpig har det særlig ført til oppgang i oljeaksjer og offshoreaksjer med sterke balanser. Offshoreaksjer med høy risiko har det vært mindre interesse for. Etter Brexit-avstemningen har interessen for defensive aksjer økt, til tross for at mange av disse handles på historisk høye multipler. Nøkkeltall - indekser Hist PE Est PE Pris/ bok ROE Est utbytte MSCI World % 2.7 % S&P 500 Index % 2.2 % MSCI Europa % 3.8 % DAX Index (Frankfurt) % 3.4 % FTSE 100 Index (London) % 4.1 % CAC 40 Index (Paris) % 3.9 % MSCI Japan % 2.6 % MSCI AC Asia Pacific % 2.8 % Oslo Børs Hovedindeks % 4.2 % Oslo Børs Fondindeks % 3.9 % VINX 30 Index (Norden) % 4.0 % Stockholm 30 Index % 4.4 % Copenhagen 20 Index % 2.2 % Helsinki 25 Index % 4.4 % MSCI Emerging Markets % 2.7 % MSCI Brazil % 3.2 % MSCI Russia % 4.6 % MSCI India % 1.6 % MSCI China % 2.5 % Kilde: Bloomberg KLP AksjeNorge falt med 3,5 prosent i i, mens Fondsindeksen falt med 3 prosent. De største negative bidragene fikk vi fra våre overvekter i teknologiselskapet Nordic Semiconductor, Statoil og Norwegian Air Shuttle. De største positive bidragene til den relative avkastningen i i kom fra våre overvekter i Det Norske Oljeselskap, Aker og Aker Solutions. Aktiv andel i fondet var 37 prosent ved utgangen av måneden. Aktiv andel måler avvik fra indeks (summen av alle over og undervekter delt på 2).

6 Avkastningsinformasjon pr for KLP-fondene Avkastning siste måned Avkastning hittil i år TE** Referanseindeks Rentefond Fond Indeks Diff Fond Indeks Diff KLP Pengeked 0.10% 0.06% 0.04% 0.96% 0.27% 0.68% 0.44% ST1X KLP FRN 0.06% 0.08% -0.03% 2.06% 0.51% 1.55% 1.52% OB Money Market 3m KLP Obligasjon 1 år 0.16% 0.17% 0.00% 1.37% 0.40% 0.97% 0.83% ST3X KLP Obligasjon 3 år 0.68% 0.63% 0.05% 2.34% 1.17% 1.17% 1.18% ST4X KLP Obligasjon 5 år 1.38% 1.48% -0.10% 3.47% 2.53% 0.94% 1.47% ST5X KLP Kort Stat 0.07% 0.06% 0.02% 0.26% 0.27% -0.02% 0.06% ST1X KLP Statsobligasjon 1.60% 1.83% -0.23% 2.66% 2.97% -0.31% 0.26% OB Govt Bonds All KLP Kredittobligasjon 0.71% 0.73% -0.02% 2.66% 1.42% 1.25% 1.34% OB Money Market 3y KLP Obligasjon Global I 1.85% 1.85% 0.00% 6.08% 6.27% -0.19% 0.37% Barclays Global Agg. Corp. SR KLP Obligasjon Global II 1.84% 1.85% -0.02% 6.03% 6.27% -0.24% 0.37% Barclays Global Agg. Corp. SR Aksjefond KLP AksjeNorge -3.47% -2.99% -0.48% -0.69% -2.01% 1.32% 2.76% OSEFX KLP AksjeNorden Indeks -3.97% -3.96% -0.01% -7.51% -7.88% 0.37% 0.28% VINXBNOK KLP AksjeGlobalLavBeta I 0.24% -1.25% 1.49% 0.27% -5.21% 5.47% 4.74% KLP World**** KLP AksjeGlobal LavBeta II 0.14% -1.57% 1.71% 4.44% -0.99% 5.43% 4.96% KLP World valutasikret**** KLP AksjeGlobal Indeks I -1.20% -1.25% 0.05% -5.23% -5.21% -0.02% 0.11% KLP World**** KLP AksjeGlobal Indeks II -1.49% -1.57% 0.07% -1.01% -0.99% -0.02% 0.14% KLP World valutasikret**** KLP AksjeGlobal Indeks III -1.50% -1.57% 0.06% -1.06% -0.99% -0.07% 0.14% KLP World valutasikret**** KLP AksjeGlobal Indeks IV -1.51% -1.57% 0.06% -1.09% -0.99% -0.10% 0.14% KLP World valutasikret**** KLP AksjeFremv. Mark. Indeks I 3.84% 3.91% -0.08% 0.10% 0.29% -0.18% 0.24% KLP Emerging Markets**** KLP AksjeFremv. Mark. Indeks II 3.83% 3.91% -0.09% 0.05% 0.29% -0.24% 0.25% KLP Emerging Markets**** KLP AksjeVerden Indeks -0.72% -0.72% 0.01% -4.80% -4.65% -0.14% 0.10% KLP All Country World**** KLP AksjeNorge Indeks -2.27% -2.34% 0.07% -1.18% -1.21% 0.04% 0.10% OSEBX KLP AksjeNorge Indeks II -2.28% -2.34% 0.06% -1.22% -1.21% -0.01% 0.11% OSEBX KLP AksjeEuropa Indeks I -4.35% -4.51% 0.15% % % 0.37% 0.20% KLP Europe**** KLP AksjeEuropa Indeks II -2.09% -2.31% 0.22% -3.12% -3.56% 0.44% 0.26% KLP Europe valutasikret**** KLP AksjeEuropa Indeks III -4.36% -4.51% 0.15% % % 0.33% KLP Europe**** KLP AksjeEuropa Indeks IV -2.10% -2.31% 0.21% -3.17% -3.56% 0.40% KLP Europe valutasikret**** KLP AksjeUSA Indeks USD*** 0.06% 0.05% 0.01% 2.59% 2.76% -0.17% 0.16% KLP USA**** KLP AksjeUSA Indeks II 0.07% 0.05% 0.02% 2.69% 2.79% -0.10% 0.23% KLP USA valutasikret**** KLP AksjeAsia Indeks I -1.32% -1.37% 0.06% -8.54% -8.24% -0.30% 0.22% KLP Pacific**** KLP AksjeAsia Indeks II -7.36% -7.44% 0.09% % % -0.25% 0.28% KLP Pacific valutasikret**** KLP AksjeAsia Indeks III*** -1.32% -1.37% 0.05% 0.70% 0.68% 0.02% KLP Pacific**** KLP AksjeAsia Indeks IV*** -7.36% -7.44% 0.08% -4.78% -4.82% 0.04% KLP Pacific valutasikret**** Kombinasjonsfond KLP Kombinasjon -0.67% -0.44% -0.23% 0.84% 1.44% -0.60% 0.34% Kombinasjonsindeks KLP Kombinasjon M -0.66% -0.44% -0.22% 0.87% 1.44% -0.57% 0.35% Kombinasjonsindeks Spesialfond KLP Alfa Global Energi 3.76% 0.06% 3.69% 6.04% 0.44% 5.60% 6.92% 1 uke Nibor KLP Alfa Global Rente 0.84% 0.06% 0.78% 2.31% 0.44% 1.88% 4.34% 1 uke Nibor Lokal MV-vektet eff. Lokal dur.vektet eff. Rentefond MVvektet eff. rente* rente* rente* Mod. durasjon Mod. kred. dur. KLP Pengeked KLP FRN KLP Obligasjon 1 år KLP Obligasjon 3 år KLP Obligasjon 5 år KLP Kort Stat KLP Statsobligasjon KLP Kredittobligasjon KLP Obligasjon Global I KLP Obligasjon Global II

7 * Ved kedsverdivektet effektiv rente vektes de enkelte papirene i fondet på bakgrunn av hvor stor verdi de utgjør av totalen. Durasjonsvektet effektiv rente for en portefølje beregnes ved å vekte verdipapirenes effektive rente med dollardurasjon. Ved beregning av lokal effektiv rente er valutasikringskontrakter ekskludert fra beregningen. Effektiv rente vil kunne endres fra dag til dag, og er derfor ingen garanti for avkastningen i perioden den er beregnet for. ** Tracking error er ex-post, altså et historisk basert tall basert på 12 månedlige avkastninger i forhold til referanseindeks. *** Avkastning for KLP AksjeUSA Indeks USD er oppgitt i amerikanske dollar.. Avkastning hittil i år for KLP AksjeAsia III og IV gjelder fra oppstart **** The KLP World Index, the KLP USA Index, the KLP Europe Index, the KLP Pacific Index, the KLP Emerging Markets Index and the KLP All Country World Index are custom indices calculated by MSCI for, and as requested by, KLP. To calculate these indices MSCI starts with the MSCI World Index, the MSCI USA Index, the MSCI Europe Index, the MSCI Pacific Index, the MSCI Emerging Markets Index and the MSCI All Country World Index and then exclu those securities selected by KLP on a quarterly basis based on KLPs ethical investing screening criteria. MSCI has no role in developing, reviewing or approving KLP mutual funds ethical investing criteria or the list of companies excluded from the MSCI World Index, the MSCI USA Index, the MSCI Europe Index, the MSCI Pacific Index, the MSCI Emerging Markets Index and the MSCI All Country World Index by KLP to create the KLP World Index the KLP USA Index, the KLP Europe Index, the KLP Pacific Index, the KLP Emerging Markets Index and the KLP All Country World Index. Source : MSCI. This information is for internal use only and may not be redistributed or used in connection with creating or offering any securities, financial products or indices. Neither MSCI nor any other third party involved in or related to compiling or creating the MSCI data (the ""MSCI"" Parties) makes any express or implied warranties or representations with rect to such data (or the results to be obtained by the use thereof), and the MSCI Parties hereby expressly disclaim all warranties of originality, accuracy, completeness, merchantability or fitness for a particular purpose with respect to such data. Without limiting any of the foregoing, in no event shall any of the MSCI Parties have any liability for any direct, indirect, special punitive, consequential or any other damages ( including lost profits) even if notified of the possible damages.

8 OPPLYSNINGER OM KLP-FONDENE Fondets navn Kurser pr. Volum pr. Forv. Std. gebyr; Minste honorar inn/ut innskudd Mill. NOK % % kr KLP Kombinasjon 1 398, ,30 0,10/0,10* KLP Kombinasjon M 1 402, ,25 0,00/0, KLP Pengeked 1 004,8472 3,128 0,10 0,00/0, KLP FRN 1 038,6088 1,274 0,10 0,00/0, KLP Obligasjon 1 år 1 014,9417 1,658 0,10 0,00/0, KLP Obligasjon 3 år 1 048,1545 1,022 0,10 0,00/0, KLP Obligasjon 5 år 1 334,6779 1,458 0,10 0,00/0, KLP Kort Stat 1 008,7673 1,507 0,10 0,00/0, KLP Statsobligasjon 1 069,4859 6,470 0,10 0,00/0, KLP Kredittobligasjon 1 098,2423 1,686 0,10 0,00/0, KLP Obligasjon Global I 1 203, ,243 0,12 0,25/0,25 10 mill KLP Obligasjon Global II 1 226, ,20 0,25/0,25* KLP AksjeNorge 4 780,3542 4,796 0,75 0,20/0,20* KLP AksjeNorden Indeks 3 460,1315 2,161 0,20 0,05/0,05* KLP AksjeGlobal LavBeta I 1 573, ,559 0,27 0,10/0,05* KLP AksjeGlobal LavBeta II 1 228, ,30 0,10/0,05* KLP AksjeGlobal Indeks I 2 426, ,938 0,10 0,10/0,05 10 mill KLP AksjeGlobal Indeks II 1 833, ,142 0,13 0,10/0,05 10 mill KLP AksjeGlobal Indeks III 1 818, ,25 0,10/0,05 1 mill KLP AksjeGlobal Indeks IV 1 649,0645 1,849 0,30 0,10/0,05* KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks I 1 438,8938 6,545 0,18 0,80/0,50 10 mill KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II 1 409, ,30 0,80/0,50* KLP AksjeVerden Indeks 2 194,7845 2,110 0,30 0,20/0,10* KLP AksjeNorge Indeks 1 865,1711 7,350 0,10 0,10/0,10 10 mill KLP AksjeNorge Indeks II 1 615,3710 1,216 0,20 0,20/0,20* KLP AksjeEuropa Indeks I 1 370,6655 2,011 0,10 0,25/0,05 10 mill KLP AksjeEuropa Indeks II 1 299,4165 1,292 0,13 0,25/0,05 10 mill KLP AksjeEuropa Indeks III 885, ,20 0,25/0,05* KLP AksjeEuropa Indeks IV 941, ,25/0,05* KLP AksjeUSA Indeks USD 2 163,9323 5,248 0,10 0,05/0,05 3 mill USD KLP AksjeUSA Indeks II 1 665,8019 1,009 0,13 0,05/0,05 10 mill KLP AksjeAsia Indeks I 1 364, ,10 0,05/0,05 10 mill KLP AksjeAsia Indeks II 977, ,13 0,05/0,05 10 mill KLP AksjeAsia Indeks III 1 007, ,20 0,05/0, KLP AksjeAsia Indeks IV 952, ,23 0,05/0, Spesialfondet KLP Alfa Global Energi 1 049,0416 1,213 0,80** 0,20/0,20 5 mill Spesialfondet KLP Alfa Global Rente 1 012,7489 1,200 0,80** 0,20/0,20 5 mill Totalvolum 152,645 * Det er gratis å kjøpe og selge fond for 1 mill. kr. eller lavere beløp. Tegnings- og innløsningsgebyrene gjelder kun for beløp over 1 mill. kr. ** + 10% av verdistigningen over referanserenten, hvis verdien overstiger tidligere høyeste verdi Fondenes regler for innskudd og uttak Innskudd Uttak Antall uttak Generelt Bemerk Ved tegning av andeler før kl. 13 gis det kurs i fondet samme dag (bortsett fra KLP Aksje Asia I og II og KLP AksjeFremvoksende Markeder I og II der det gis neste virkedags kurs) under forutsetning av at betalingen er identifiserbar på fondets konto innen kl. 15 og at kunden har sendt inn nødvendig dokumentasjon og informasjon. Andre frister gjelder ved trekk eller kjøp bak logg inn. Ved melding før kl. 13 gis uttakskurs samme dag (bortsett fra KLP Aksje Asia I og II og KLP AksjeFremvoksende Markeder I og II der det gis neste virkedags kurs). Penger vil normalt være på kundens bankkonto 3-4 virkedager etter at uttaket er registrert her. Ved nyttår kan det ta noen flere dager. Ingen begrensning m.h.t. antall uttak fra noen av fondene. Alle oppgitte kurser og avkastningstall som publiseres, eller som kunden får oppgitt i sine rapporter, er fratrukket forvalterens honorar (nettoavkastning). Fondenes gebyrer eller rammevilkår kan endres av forvalteren etter regler som fastlegges av Finanstilsynet. Andelseierne varsles om endringer ved brev forut for gjennomføringen. Samtlige investeringer i KLP-fondene er gjort ihht KLP-fondenes retningslinjer for ansvarlige investeringer. Forbehold (disclaimer) Denne rapporten baserer seg på kilder som av KLP Kapitalforvaltning vurderes som pålitelige. Det er imidlertid ikke mulig å garantere at informasjonen i rapporten er presis eller fullstendig. Uttalelsene i rapporten reflekterer KLP Kapitalforvaltnings oppfatning på det tidspunkt de ble utarbeidet, og vi forbeholder oss retten til å endre oppfatning uten varsel. Denne rapporten skal ikke forstås som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. KLP Kapitalforvaltning påtar seg ikke ansvar for direkte eller indirekte tap eller utgifter som skyl forståelsen av og/eller bruken av denne rapporten. Historiske tall er ingen garanti for fremtidig avkastning.avkastningen i verdipapirfond kan variere betydelig innenfor et år. Realiserte tap eller gevinst ved å investere i fondsandeler vil derfor avhenge av de eksakte tidspunktene for kjøp og salg.

Månedsrapport for mars 2016

Månedsrapport for mars 2016 Månedsrapport for s 2016 Markedskommentar De internasjonale økonomiene utviklet seg omtrent som ventet i s Den amerikanske sentralbanken utsatte renteoppgangen Lavere risikopremie for globale kredittobligasjoner

Detaljer

Månedsrapport for november 2015

Månedsrapport for november 2015 Månedsrapport for ember 2015 Markedskommentar Internasjonal økonomi utvikler seg omtrent som forventet 2,5 prosent vekst i konsumprisindeksen i Norge Ingen store bevegelser i finanskedene Økonomisk tilstand

Detaljer

Månedsrapport for mai 2013

Månedsrapport for mai 2013 Månedsrapport for 2013 Markedskommentar Uendret rente og noe bedre nøkkeltall i USA Senket rente og rekordhøy arbeidsledighet i Europa Uendret rente og noe svekket arbeidsked i Norge Lavere kredittspread

Detaljer

Månedsrapport for desember 2015

Månedsrapport for desember 2015 Månedsrapport for ember 2015 Markedskommentar Bedring i amerikansk økonomi førte til at FED hevet renten med 0,25 prosentpoeng Norsk økonomi utviklet seg svakt og Norges Bank senket rentebanen Økte kredittpåslag

Detaljer

Månedsrapport for juli 2015

Månedsrapport for juli 2015 Månedsrapport for i 2015 Markedskommentar Svakhetstegn i kinesisk økonomi og lavere råvarepriser Stabil positiv utvikling i amerikansk økonomi Svakere utvikling i norsk økonomi som følge av oljeprisfallet

Detaljer

Månedsrapport for april 2014

Månedsrapport for april 2014 Månedsrapport for il 2014 Markedskommentar Sterke arbeidskedstall fra USA Bedre ledende indikatorer i Europa Kjerneinflasjonen i Norge på 2,6% Økonomisk tilstand USA Den 30. il holdt som ventet den amerikanske

Detaljer

10 års rente i % Markedskommentar

10 års rente i % Markedskommentar Markedskommentar Reduserte obligasjonskjøp fra FED? ECB gir anslag på renteutviklingen Kronen svekker seg Økte lange renter og kredittpremier Aksjer falt mest i fremvoksende keder Økonomisk tilstand USA

Detaljer

Månedsrapport for oktober 2013

Månedsrapport for oktober 2013 Månedsrapport for ober 2013 Markedskommentar Uendret kort rente og lav inflasjon Fallende lange renter Sterkt aksjekedet Økonomisk tilstand USA Den 30. ober holdt som ventet den amerikanske sentralbanken

Detaljer

Månedsrapport for juli 2014

Månedsrapport for juli 2014 Månedsrapport for i 2014 Markedskommentar Sterk økonomisk vekst i USA i 2. kvartal Svakt fallende arbeidsledighet i Europa Uro i Midtøsten og Ukraina Økonomisk tilstand USA Den 30. i holdt som ventet den

Detaljer

Månedsrapport for mai 2015

Månedsrapport for mai 2015 Månedsrapport for 2015 Markedskommentar Fortsatt ingen løsning for Hellas Noe høyere renter i Europa Sterk kinesisk aksjeked gir økt fallhøyde Økonomisk tilstand Trenden vi har sett de siste månedene fortsetter

Detaljer

Månedsrapport for juni 2012

Månedsrapport for juni 2012 Månedsrapport for i 2012 Markedskommentar Nedsiderisiko for den økonomiske veksten Oppkapitalisering av spanske banker Sterkere vekst i norsk økonomi Fall i kredittspreader Oppgang i aksjekedene Økonomisk

Detaljer

Månedsrapport for mars 2014

Månedsrapport for mars 2014 Månedsrapport for s 2014 Markedskommentar Fortsatt lave renter Boligprisene stiger i USA Moderat oppsving i Europa Markedene tok Russlands anneksjon av Krim med fatning Økonomisk tilstand USA Den 19. s

Detaljer

Månedsrapport for februar 2014

Månedsrapport for februar 2014 Månedsrapport for ruar 2014 Markedskommentar Rentene vil hol lave Lavere kredittpremier Sterkt aksjeked Økonomisk tilstand USA I referatet fra rentemøtet den 29. uar ble det signalisert at den amerikanske

Detaljer

Månedsrapport for mai 2014

Månedsrapport for mai 2014 Månedsrapport for 2014 Markedskommentar Fallende arbeidsledighet i USA Forventninger om at ECB kutter renten i i Sterke aksjekeder både internasjonalt og i Norge Økonomisk tilstand USA I referatet fra

Detaljer

Månedsrapport for september 2015

Månedsrapport for september 2015 Månedsrapport for tember 2015 Markedskommentar Svakere global vekst Ingen renteøkninger fra FED og ECB Norges Bank kuttet styringsrenten til 0,75% Fallende aksjekeder Økonomisk tilstand De internasjonale

Detaljer

Månedsrapport for juni 2015

Månedsrapport for juni 2015 Månedsrapport for i 2015 Markedskommentar De fleste økonomiene utvikler seg omtrent som forventet Fortsatt ingen løsning for Hellas Norges Bank kuttet renten til 1,0 prosent Stort fall i det kinesiske

Detaljer

Månedsrapport for juli 2012

Månedsrapport for juli 2012 Månedsrapport for i 2012 Markedskommentar Blandet utvikling i USA Fortsatt svakt i Europa Fortsatt sterkt i Norge Fall i kredittspreader Oppgang i aksjekedene Økonomisk tilstand USA I i har nøkkeltall

Detaljer

Månedsrapport for august 2015

Månedsrapport for august 2015 Månedsrapport for ust 2015 Markedskommentar Økende bekymring for kinesisk økonomi Fallende aksjekeder Svakere norsk valuta Økonomisk tilstand Trenden vi har sett de siste månedene fortsetter, der økonomiene

Detaljer

Månedsrapport for april 2015

Månedsrapport for april 2015 Månedsrapport for il 2015 Markedskommentar Noe svakere nøkkeltall enn ventet i USA Gradvis bedring i europeisk økonomi Svakt stigende arbeidsledighet i Norge Økonomisk tilstand Trenden vi har sett de siste

Detaljer

Månedsrapport for mars 2015

Månedsrapport for mars 2015 Månedsrapport for s 2015 Markedskommentar Ledende indikatorer tyder på sterkere økonomisk vekst i Europa Norges Bank holdt litt overraskende renten uendret Sterkt aksjeked i Kina på tross av usikkerhet

Detaljer

Månedsrapport for juni 2014

Månedsrapport for juni 2014 Månedsrapport for i 2014 Markedskommentar Både positive og negative makrotall i USA ECB kuttet renten med 0,10% i i Sentralbanken senket rentebanen mer enn ventet Sterke aksjekeder både internasjonalt

Detaljer

Månedsrapport for desember 2013

Månedsrapport for desember 2013 Månedsrapport for ember 2013 Markedskommentar Gradvis bedring i internasjonal økonomi Korte renter vil hol lave lenge Lange renter steg, kredittpremier falt Sterkt år i aksjeked Økonomisk tilstand USA

Detaljer

Månedsrapport for februar 2015

Månedsrapport for februar 2015 Månedsrapport for ruar 2015 Markedskommentar Midlertidig enighet mellom Hellas og kreditorene Det skapes fortsatt mange nye jobber i USA Sterke aksjekeder over hele verden Økonomisk tilstand Internasjonalt

Detaljer

Månedsrapport for januar 2013

Månedsrapport for januar 2013 Månedsrapport for uar 2013 Markedskommentar Sterke globale aksjekeder i uar i det vi ser allokering fra renter til aksjer Inntjeningsestimater nedjusteres og fører til noe dyrere aksjekeder Amerikanske

Detaljer

Månedsrapport for september 2014

Månedsrapport for september 2014 Månedsrapport for tember 2014 Markedskommentar Fallende arbeidsledighet i USA Lav inflasjon og svak vekst i euroområdet Lavere oljeinvesteringer gir økt risiko for norsk økonomi Økonomisk tilstand USA

Detaljer

Månedsrapport for oktober 2011

Månedsrapport for oktober 2011 Månedsrapport for ober 2011 Markedskommentar De økonomiske utsiktene preges fortsatt av uvanlig stor usikkerhet Omfattende kriakke for å redde Hellas kom mot slutten av måneden Forventning om løsning på

Detaljer

Månedsrapport for desember 2014

Månedsrapport for desember 2014 Månedsrapport for ember 2014 Markedskommentar Positiv utvikling i amerikansk økonomi Nedjustert vekst i eurosonen Lavere oljepris og svakere krone Rentekutt fra Norges Bank Økonomisk tilstand USA Den 17.

Detaljer

Månedsrapport for januar 2015

Månedsrapport for januar 2015 Månedsrapport for uar 2015 Markedskommentar Store kvantitative lettelser fra ECB Enda lavere renter i Europa Sveitserfranc styrket seg 15 prosent mot euro USD styrket seg mot euro Økonomisk tilstand Internasjonalt

Detaljer

Månedsrapport for juni 2011

Månedsrapport for juni 2011 Månedsrapport for i 2011 Markedskommentar Fortsatt svake makrotall fra både USA og Europa. Nedjusterte vekstforventninger i fremvoksende økonomier også. Redningsaksjonene til Hellas er ikke på plass ennå

Detaljer

Markedskommentar. 3. kvartal 2014

Markedskommentar. 3. kvartal 2014 Markedskommentar 3. kvartal Aksjemarkedet Etter en svært sterkt. kvartal, har 3. kvartal vært noe svakere. MSCI World steg var opp,5 prosent dette kvartalet målt i NOK. Oslo Børs nådde all time high i

Detaljer

Markedskommentar. 2. kvartal 2014

Markedskommentar. 2. kvartal 2014 Markedskommentar 2. kvartal 2 1 Aksjemarkedet Etter en svak start på året for aksjer, har andre kvartal vært preget av bred og solid oppgang på verdens børser som på ny har nådd nye toppnoteringer. Dette

Detaljer

Markedskommentar 2014 1

Markedskommentar 2014 1 Markedskommentar jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. Aksjemarkedet Aksjer har levert god avkastning i, og grunnet den kraftige kronesvekkelsen har norske investorer

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 20 Aksjemarkedet Til tross for en turbulent start på 20, hvor jordskjelvet i Japan og den politiske uroen i Nord- Afrika og midtøsten har preget nyhetsbildet, så har verdens aksjemarkeder

Detaljer

Markedskommentar. 1. kvartal 2014

Markedskommentar. 1. kvartal 2014 Markedskommentar. kvartal des. jan. jan. jan. jan. feb. feb. feb. feb. mar. mar. mar. mar. Aksjemarkedet Utviklingen i aksjemarkedene har vært relativt flat dersom man ser. tertial under ett. Oslo Børs

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 212 P. Date Aksjemarkedet Man har, etter et svakt 2, vært vitne til en oppgang i aksjemarkedene i første kvartal i 212. Sterkere tiltro til verdensøkonomien har økt risikovilligheten

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2015

Makrokommentar. Januar 2015 Makrokommentar Januar 2015 God start på aksjeåret med noen unntak Rentene falt, og aksjene startet året med en oppgang i Norge og i Europa. Unntakene var Hellas, der det greske valgresultatet bidro negativt,

Detaljer

Makrokommentar. April 2015

Makrokommentar. April 2015 Makrokommentar April 2015 Aksjer opp i april April var en god måned for aksjer, med positiv utvikling for de fleste store børsene. Fremvoksende økonomier har gjort det spesielt bra, og særlig kinesiske

Detaljer

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 15.1.2 Aksjemarkedet Aksjemarkedene har steget i 3. kvartal og nyheter fra Euro-sonen har fortsatt å prege bevegelsene i markedene. Siden utgangen av 2. kvartal har frykten for

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015

Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015 Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015 Rentene opp mot slutten av året Desember var en travel måned for flere sentralbanker Den europeiske sentralbanken satte ned styringsrenten med 0,1 prosentpoeng

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2015

Makrokommentar. Mai 2015 Makrokommentar Mai 2015 Relativt flatt i mai Verdens aksjemarkeder hadde en relativt flat utvikling på aggregert basis, til tross for at flere markeder beveget seg mye i mai. Innen fremvoksende økonomier

Detaljer

Makrokommentar. November 2015

Makrokommentar. November 2015 Makrokommentar November 2015 Roligere markeder i november Etter en volatil start på høsten har markedsvolatiliteten kommet ned i oktober og november. Den amerikanske VIX-indeksen, som brukes som et mål

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2014

Makrokommentar. Oktober 2014 Makrokommentar Oktober 2014 Turbulent oktober Finansmarkedene hadde en svak utvikling i oktober, og spesielt Oslo Børs falt mye i første del av måneden. Fallet i oljeprisen bidro i stor grad til den norske

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015 SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015 Utsikter til enda mer lettelser SKAGEN Avkastning økte med 0,16 prosentpoeng i oktober. Indeksen falt med 0,27 prosentpoeng i samme periode. De utenlandske

Detaljer

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet

Detaljer

Markedsuro. Høydepunkter ...

Markedsuro. Høydepunkter ... Utarbeidet av Obligo Investment Management August 2015 Høydepunkter Markedsuro Bekymring knyttet til den økonomiske utviklingen i Kina har den siste tiden preget det globale finansmarkedet. Dette har gitt

Detaljer

NORCAP Markedsrapport. Juni 2010

NORCAP Markedsrapport. Juni 2010 NORCAP Markedsrapport Juni 2010 Utvikling i mai Mai Hittil i år Oslo Børs -10,1% -7,4% S&P 500-8,2% -2,3% FTSE All World -9,9% -7,5% FTSE Emerging -7,5% -3,2% Olje (Brent) -14,9% -3,2% NORCAP Aksjefondsp.

Detaljer

Makrokommentar. Juli 2015

Makrokommentar. Juli 2015 Makrokommentar Juli 2015 Store svingninger i juli 2 Etter at 61 prosent av det greske folk stemte «nei» til forslaget til gjeldsavtale med EU, ECB og IMF i starten av juli, gikk statsminister Tsipras inn

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON Fondskommentarer April 2015

MARKEDSINFORMASJON Fondskommentarer April 2015 MARKEDSINFORMASJON Fondskommentarer April 2015 Makrokommentar Veksten i den amerikanske økonomien mistet noe momentum i første kvartal. Målt ved bruttonasjonalprodukt var veksten på bare 0,2 prosent målt

Detaljer

2016 et godt år i vente?

2016 et godt år i vente? 2016 et godt år i vente? Investment Strategy & Advice Det nærmer seg slutten av 2015 og den tiden av året vi ser oss tilbake og forsøker å oppsummere markedsutviklingen, og samtidig prøver å svare på hva

Detaljer

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 14.9.212 Aksjemarkedet Det siste kvartalet har det det franske og greske valget, i tillegg til den spanske banksektoren, stått i fokus. 2. kvartal har vært en turbulent periode

Detaljer

Makrokommentar. September 2015

Makrokommentar. September 2015 Makrokommentar September 2015 Volatil start på høsten Uroen i finansmarkedene fortsatte inn i september, og aksjer falt gjennom måneden. Volatiliteten, her målt ved den amerikanske VIXindeksen, holdt seg

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014

SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014 SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet og tar også utenlandsk

Detaljer

5,8 % 1,5 % 3,7 % 4. kvartal 2009 1. kvartal 2010 2. kvartal 2010 3. kvartal 2010 Kilde: Reuters Ecowin/Gabler Wassum

5,8 % 1,5 % 3,7 % 4. kvartal 2009 1. kvartal 2010 2. kvartal 2010 3. kvartal 2010 Kilde: Reuters Ecowin/Gabler Wassum Aksjer Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK 20,0 % 15,0 % 14,9 % 16,2 %,7 %,0 % 5,0 % 0,0 % 5,0 % 5,9 % 7,6 % 45% 4,5 1,7 % 8,7 % 7,5 % 2,1 % 5,8 % 46% 4,6 1,4 % 0,3 %

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2015

Makrokommentar. Juni 2015 Makrokommentar Juni 2015 Volatiliteten opp i juni Volatiliteten i finansmarkedene økte i juni, særlig mot slutten av måneden, da uroen rundt situasjonen i Hellas nådde nye høyder. Hellas brøt forhandlingene

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport november 2015

Skagen Avkastning Statusrapport november 2015 Skagen Avkastning Statusrapport november 2015 Eurolandinvesteringene løftet kursen SKAGEN Avkastning økte med 0,21 prosentpoeng i november. Indeksen økte med 0,43 prosentpoeng i samme periode. De europeiske

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2015

Makrokommentar. Mars 2015 Makrokommentar Mars 2015 QE i gang i Europa I mars startet den europeiske sentralbanken sitt program for kjøp av medlemslandenes statsobligasjoner, såkalte kvantitative lettelser (QE). Det har bidratt

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport august 2015

Skagen Avkastning Statusrapport august 2015 Skagen Avkastning Statusrapport august 2015 Tilbake i periferien SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med en avkastning på 0 prosent. Indeksen økte med 0,4 prosentpoeng i samme periode. Det var en blandet

Detaljer

Makrokommentar. November 2014

Makrokommentar. November 2014 Makrokommentar November 2014 Blandet utvikling i november Oslo Børs var over tre prosent ned i november på grunn av fallende oljepris, mens amerikanske børser nådde nye all time highs sist måned. Stimulans

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport mai 2015

Skagen Avkastning Statusrapport mai 2015 Skagen Avkastning Statusrapport mai 2015 Rammet av gresk usikkerhet SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med et fall i fondskursen på 0,4 prosent. Indeksen økte med 0,4 prosentpoeng i samme periode. Rentene

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport september 2015

Skagen Avkastning Statusrapport september 2015 Skagen Avkastning Statusrapport september 2015 Uro i det norske markedet SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med ett kursfall på 0,25 prosentpoeng. Indeksen økte med 0,15 prosentpoeng i samme periode.

Detaljer

Makrokommentar. September 2014

Makrokommentar. September 2014 Makrokommentar September 2014 Svake markeder i september Finansmarkedene var også i september preget av geopolitisk uro, og spesielt Emerging Markets hadde en svak utvikling. Oslo Børs holdt seg relativt

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - april 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - april 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport - april 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond

Detaljer

Makrokommentar. August 2015

Makrokommentar. August 2015 Makrokommentar August 2015 Store bevegelser i finansmarkedene Det kinesiske aksjemarkedet falt videre i august og dro med seg resten av verdens børser. Råvaremarkedene har falt tilsvarende, og volatiliteten

Detaljer

Månedsrapport 10/13. Markedskommentar. Aksjekommentar

Månedsrapport 10/13. Markedskommentar. Aksjekommentar Månedsrapport 10/13 Markedskommentar September måned ble sterkt preget av BNP tallene som ble sluppet i slutten av august. Den kvartalsvise BNP veksten ble 0,8 % mot markedets forventning på 1,0 %. Dette

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - September

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - September MARKEDSINFORMASJON SPV Fondene Månedskommentar - September Makrokommentar Den amerikanske økonomien fortsetter å vise styrke. BNP-tallene for andre kvartal ble nok en gang oppjustert, denne gang til 4,6

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON Fondskommentarer Januar 2015

MARKEDSINFORMASJON Fondskommentarer Januar 2015 MARKEDSINFORMASJON Fondskommentarer Januar 2015 Makrokommentar Det har lenge vært en forventning om at den europeiske sentralbanken ville sette i gang kvantitative lettelser, ofte omtalt som pengetrykking.

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport april 2015

Skagen Avkastning Statusrapport april 2015 Skagen Avkastning Statusrapport april 2015 En svakere måned SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med et fall i fondskursen på 0,1 prosent. Indeksen økte med 0,1 prosentpoeng i samme periode. Det var svak

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2014

Makrokommentar. Juni 2014 Makrokommentar Juni 2014 Positive aksjemarkeder i juni Juni var en god måned for aksjer, og flere av de store markedene endte måneden et par prosent opp. Geopolitiske spenninger har igjen vært fremtredende

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015 Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015 Blandet i mars SKAGEN Avkastning hadde en moderat positiv avkastning på 0,1 prosent i mars. Indeksen falt med 0,3 prosentpoeng i samme periode. Det var en blandet

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Mai

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Mai MARKEDSINFORMASJON SPV Fondene Månedskommentar - Mai Makrokommentar Aksjemarkedene forsatte sin opptur i mai. Både Oslo Børs og den amerikanske S&P 500-indeksen er nå på all-time-high. Etter en svak start

Detaljer

Makrokommentar. April 2014

Makrokommentar. April 2014 Makrokommentar April 2014 Blandete markeder i april Det var god stemning i aksjemarkedene i store deler av april, men mot slutten av måneden førte igjen konflikten i Ukraina til negative markedsreaksjoner.

Detaljer

SKAGEN Tellus mars 2007. Porteføljeforvalter Torgeir Høien

SKAGEN Tellus mars 2007. Porteføljeforvalter Torgeir Høien SKAGEN Tellus s Porteføljeforvalter Torgeir Høien Investeringsfilosofien SKAGEN Tellus investerer i kredittsikre obligasjoner utstedt av myndigheter i land med sunn pengepolitikk, åpne kapitalkeder og

Detaljer

Markedsrapport. 4. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 4. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 4. kvartal 20 P. Date Aksjemarkedet 20 var stort sett et svakt år på verdens børser. Foruten en svak oppgang i USA, falt de sentrale aksjemarkedene i resten av verden. Målt i NOK var det

Detaljer

Månedsrapport 11/13. Markedskommentar. Aksjekommentar

Månedsrapport 11/13. Markedskommentar. Aksjekommentar Månedsrapport 11/13 Markedskommentar Etter omfattende budsjett rot i USA ser det ut til at de landet på beina også denne gang. Det ser ikke ut til at markedene tok nevneverdig skade av alt oppstyret rundt

Detaljer

Markedsrapport. 3. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 3. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 3. kvartal 20 P. Date Aksjemarkedet Aksjemarkedene har vært svært volatile i tredje kvartal. Statsgjeldsproblemer og politisk uro har medført store svingninger i aksjemarkedene både internasjonalt

Detaljer

Solid oppgang på Oslo Børs gav årsbeste

Solid oppgang på Oslo Børs gav årsbeste OSEBX indeks Uke 7 1 11 11 11 11 Utvikling i nøkkeltall forrige uke Hovedindeks, Endring sist uke,1 % Endring i år 1, % Gjsn. volum OSEBX sist uke (Mrd.),7 Gjsn. P/E (basert på estimat) 11,7 Siste % sist

Detaljer

Brent Crude. Arbeidsledighet % Norges Bank overrasket markedet og lot renten være uendret på 1,25 %

Brent Crude. Arbeidsledighet % Norges Bank overrasket markedet og lot renten være uendret på 1,25 % Norges Bank overrasket markedet og lot renten være uendret på,5 % De fleste analytikere og markedsaktører forventet et rentekutt på,5 punkter på gårsdagens rentemøte i Norges Bank. Dette var blitt signalisert

Detaljer

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar Juni 2014

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar Juni 2014 Markedsføringsdokument Horisont-fondene Månedskommentar Juni 2014 Horisont-fondene I slutten av juni valgte vi å ta ned risikoen noe i Horisont-fondene gjennom å senke aksjeeksponeringen. Fra å benytte

Detaljer

Markedsrapport. Februar 2010

Markedsrapport. Februar 2010 Markedsrapport Februar 2010 Utvikling i Januar Januar Oslo børs: -4,6% S&P 500: -3,7% FTSE All World: -4,3% FTSE Emerging: -3,6% Oljepris: -8,6% NORCAP Aksjefondsport: -0,2% Den mye omtalte Januareffekten

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Desember

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Desember MARKEDSINFORMASJON SPV Fondene Månedskommentar - Desember Makrokommentar Beslutningen til den amerikanske sentralbanken, Fed, om å begynne nedtrappingen av sine månedlige obligasjonskjøp i januar 2014

Detaljer

Makrokommentar. August 2014

Makrokommentar. August 2014 Makrokommentar August 2014 Volatile markeder i august Finansmarkedene var preget av geopolitisk uro, spesielt i første halvdel av august, men de hadde en positiv utvikling i siste del av måneden. I løpet

Detaljer

Månedens Holberggraf November 2008

Månedens Holberggraf November 2008 Månedens Holberggraf November 28 Sourc e: Re ut er s EcoWin Sourc e: Re ut er s EcoWin Sourc e: Re ut er s EcoWin Sourc e: Re ut e r s EcoWin Makroøkonomiske nøkkeltall Norge Arbeidsledighet antall tusen

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - April

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - April MARKEDSINFORMASJON SPV Fondene Månedskommentar - April Makrokommentar Det kommer stadig flere tegn på at vi har lagt finanskrisen bak oss. Hellas, som for bare to år siden i prinsippet var konkurs, og

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond med

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Juli

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Juli MARKEDSINFORMASJON SPV Fondene Månedskommentar - Juli Makrokommentar Juli måned har vært preget av geopolitisk usikkerhet både i Europa og Midtøsten. De største økonomiske konsekvensene kommer nok fra

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - November

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - November MARKEDSINFORMASJON SPV Fondene Månedskommentar - November Makrokommentar Den amerikanske økonomien ristet av seg budsjetthavariet og stengningen av det offentlige systemet med å legge på seg over 200.000

Detaljer

3. kv. Pressekonferanse 28. oktober 2011 STATENS PENSJONSFOND UTLAND TREDJE KVARTAL 2011

3. kv. Pressekonferanse 28. oktober 2011 STATENS PENSJONSFOND UTLAND TREDJE KVARTAL 2011 3. kv. 211 Pressekonferanse 28. oktober 211 STATENS PENSJONSFOND UTLAND TREDJE KVARTAL 211 1 Fondets markedsverdi Kvartalstall. Milliarder kroner 3 5 3 55 3 5 3 2 5 Rente Aksje 3 2 5 2 2 1 5 1 5 1 1 5

Detaljer

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar Juli 2013

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar Juli 2013 Markedsføringsdokument Horisont-fondene Månedskommentar Juli 2013 Horisont-fondene Aksjedelen i porteføljen, DI Horisont Aksje, leverte en avkastning på 4,0 prosent i juli. Dette var 0,9 prosent svakere

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Desember

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Desember MARKEDSINFORMASJON SPV Fondene Månedskommentar - Desember Makrokommentar Fallet i oljeprisen fortsatte i desember, og oljeprisen er nå ned i overkant av 50 prosent fra toppen på 115 dollar i sommer. Utviklingen

Detaljer

SKAGEN Tellus Statusrapport for januar 2008. Porteføljeforvalter Torgeir Høien

SKAGEN Tellus Statusrapport for januar 2008. Porteføljeforvalter Torgeir Høien SKAGEN Tellus Statusrapport for januar 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Investeringsfilosofien SKAGEN Tellus investerer i kredittsikre obligasjoner utstedt av myndigheter i land med sunn pengepolitikk

Detaljer

Månedsrapport 01/14. Markedskommentar. Aksjekommentar

Månedsrapport 01/14. Markedskommentar. Aksjekommentar Månedsrapport 01/14 Markedskommentar Starten på det nye året har ikke bydd på de helt store store overraskelsene, utover en litt slapp børs åpning her hjemme. Etter en sterk avslutning i 2013 korrigerer

Detaljer

SKAGEN Avkastning. Aktiv renteforvaltning. 2. desember 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien

SKAGEN Avkastning. Aktiv renteforvaltning. 2. desember 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Hjemvendende fiskere, 1879. Utsnitt. Av Frits Thaulow, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. SKAGEN Avkastning 2. desember 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Aktiv renteforvaltning Hovedtrekkene

Detaljer

SKAGENs pengemarkedsfond

SKAGENs pengemarkedsfond SKAGENs pengemarkedsfond Innhold: Nøkkeltall og kommentarer Side 2 SKAGEN Høyrente Side 7 SKAGEN Høyrente Institusjon Side 12 Desember 2012 Nøkkeltall 31 desember 2012 SKAGEN Høyrente SKAGEN Høyrente Institusjon

Detaljer

Månedsrapport 4/13. Markedskommentar. Aksjekommentar

Månedsrapport 4/13. Markedskommentar. Aksjekommentar Månedsrapport 4/13 Markedskommentar Markedene var i mars tydelig preget av urolighetene rundt bankene på Kypros og den avventende hjelpepakken på 10 mrd euro fra EU og IMF. De forslagene som kom rundt

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Oktober

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Oktober MARKEDSINFORMASJON SPV Fondene Månedskommentar - Oktober Makrokommentar Budsjetthavariet i USA, som førte til stenging av det amerikanske offentlige systemet, fikk mye oppmerksomhet. Omkring 800 000 statlige

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport mai 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport mai 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport mai 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hovedpunkter SKAGEN Avkastnings fondskurs steg 0,4 prosent

Detaljer

Makrokommentar. Februar 2014

Makrokommentar. Februar 2014 Makrokommentar Februar 2014 Bred oppgang i februar Februar har vært preget av forhandlingene mellom den nye greske regjeringen og den såkalte Troikaen bestående av EU, IMF og den europeiske sentralbanken

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2014

Makrokommentar. Mai 2014 Makrokommentar Mai 2014 Positive aksjemarkeder i mai Mai måned startet med at det kom meget sterke arbeidsmarkedstall fra USA hvilket støtter opp om at den amerikanske økonomien er i bedring. Noe av den

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Januar

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Januar MARKEDSINFORMASJON SPV Fondene Månedskommentar - Januar Makrokommentar De fremvoksende markedene fikk en utfordrende start på det nye året med fallende aksjemarkeder. Årsaken var at markedsaktørene stadig

Detaljer