GEBYRER OG FAKTURASATSER 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GEBYRER OG FAKTURASATSER 2013"

Transkript

1 GEBYRER OG FAKTURASATSER 2013 for LONGYEARBYEN LOKALSTYRE KULTUR- OG FRITIDSFORETAK KF OPPVEKSTFORETAK KF BYDRIFT KF Gjeldende fra eller til nye satser blir fastsatt Side 1 av 17

2 LONGYEARBYEN LOKALSTYRE GEBYRREGULATIV 2013 Gebyrregulativet er fastsatt av lokalstyret med hjemmel i Svalbardlovens 31, 2.ledd, Svalbardmiljølovens 72 etter delegasjon fra Miljøverndepartementet datert og , Svalbardlovens 25 etter delegasjon fra Justisdepartementet datert , Byggeforsift for Longyearbyen 3-1, Barnehageloven 7 og 15 og Opplæringsloven 13-6 og Produkter og tjenester som foretakene tilbyr, men som LL ikke har en lovpålagt plikt til å utføre, kan fastsettes av foretakene. Dette gjelder bl a utleie av boliger og andre arealer, leveranser av diverse varer og tjenester fra brannstasjonen, kaileie og leveranse av varer og tjenester til anløpende skip, samt salg av diverse konsulenttjenester og andre tjenester etter avtale/bestilling. Ved innfordring av utestående av følger Longyearbyen loalstyre med foretak inkassoloven, inkassoforsiften og tvangsfullbyrdelsesloven. Ved utsending av purringer/ inkassovarsler kan Longyearbyen lokalstyre med foretak eve gebyrmessig erstatning for varsler (purregebyr) jfr. inkassoloven 9, jfr. inkassoforsiften 1-2. Ved forsinket betaling kan Longyearbyen lokalstyre med foretak inneve forsinkelsesrenter jfr. forsinkelsesrenteloven. Alle gebyrer unntatt foreldrebetaling i barnehage og skole, fastsettes etter prinsippet om selvkost. Kommunaldepartementets Rundsiv H-2140 gir retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester. Foreldrebetaling i barnehagene er regulert i Forsift om foreldrebetaling i barnehager av Foreldrebetaling SFO og Kulturskole hjemles i Opplæringsloven 13.6 og Gebyrene i dette regulativet som gjelder 1. Energiforsyning side 4 2. Vann, avløp, renovasjon (VAR-området) side 5 3. Veigebyr side 7 4. Brannvarsling og feiing side 7 5. Tilknytningsgebyr (tilknytning til infrastruktur) side 8 faktureres og inneves av Longyearbyen lokalstyre, Bydrift KF Gebyrene i dette regulativet som gjelder 6. Gebyr i byggesaker side 9 7. Gebyr i delingssak, kartforretning, mv side 11 faktureres og inneves av Longyearbyen lokalstyre. Gebyrene/fakturasatsene i dette regulativet som gjelder 8. Foreldrebetaling i barnehage side Skolefritidsordning side Kulturskolen side 13 10b. Norskopplæring for fremmedspråkelige voksne side 13 faktureres og inneves av Longyearbyen lokalstyre, Oppvekstforetak KF. Side 2 av 17

3 FAKTURASATSER 2013 Satsene i dette regulativet som gjelder 11. Svalbardhallen side Galleri Svalbard side Bibliotek side Ungdomsklubben side Longyearbyen Kulturhus/Kino side 15 faktureres og inneves av Longyearbyen lokalstyre Kultur og Fritidsforetaket KF Satsene i dette regulativet som gjelder Diverse produkter brannstasjonen side 17 Utleie av bygg - husleie side 17 Timesats konsulenttjenester side 17 faktureres og inneves av Longyearbyen lokalstyre Bydrift KF Side 3 av 17

4 ENERGIFORSYNING Strømsalg ihh. til kontrakt om levering av elektrisk aft Grunnavgift pr. abonnement og år. Energipris pr. kwh Energipris for abonnenter som ikke tar ut fjernvarme i perioden * *Tariffen gjelder storforbrukere som ikke benytter fjernvarme til oppvarming, vs abonnenter som ligger utenfor Longyeardalen. Storforbrukere er de som bruker over kwh i perioden 1. oktober til 1. april. Prisen er satt slik: 1,42 /kwh for strøm + 0,38 /kwh for fjernvarme ,00 1,52 1,93 Faktureres etter måleravlesning ved utgangen av hvert kvartal, ca 5. i påfølgende måned. Byggestrømskasse leie pr. dag Montering/demontering faktureres med fastpris 48,50 63 A 3 006, A 4 573,00 Det tas forbehold om at det er strømforsyning i området. Lang avstand til utbygd strømforsyning vil medføre lengre leveringstid og høyere pris for montering av byggestrømskasse. Ta kontakt med Bydrift. Tilkobling etter stenging av abonnement pr. gang 4 775, Fjernvarme Salg av fjernvarme til bygg med måler: Grunnavgift pr abonnement pr år Energipris pr. kwh Fjernvarme etter måler faktureres kvartalsvis etterskuddsvis ,24 0,39 Salg av fjernvarme til bygg uten måler: Energipris pr. m 2 pr måned der Bydrift drifter undersentral og rørkasser under hus Energipris pr. m 2 pr måned der beboer drifter undersentral og rørkasser under hus Fjernvarme til boliger uten måler faktureres kvartalsvis basert på tillatt bruksareal (T-BRA)* pr. 1. februar, 1. mai, 1. august og 1. november. Det åpnes foreløpig ikke for installasjon av måler i boliger. 12,98 8,24 * Tillatt bruksareal (T-BRA) er definert i Tekniske forsifter til plan- og bygningsloven Side 4 av 17

5 2 VANN, AVLØP OG RENOVASJON (VAR-OMRÅDET) 2.1. Vann Salg av vann til bygg med måler: Grunnavgift pr abonnement pr år Vanngebyr pr. m 3 Minstepris pr måned 1 110,72 14,86 417,12 Vanngebyr etter måler faktureres kvartalsvis etterskuddsvis. Vanngebyr i bygg uten måler pr. m 2 pr. mnd. 3,62 Vanngebyr i bygg uten måler faktureres kvartalsvis basert på tillatt bruksareal (T-BRA)* pr. 1. februar, 1. mai, 1. august og 1. november. Det åpnes foreløpig ikke for installasjon av måler i boliger. * Tillatt bruksareal (T-BRA) er definert i Tekniske forsifter til plan- og bygningsloven Salg av temperert vann fra tank energiverk pr. m 3 : Minstepris pr kunde pr år 33,65 507, Avløp Grunnavgift 368,41 Avløpsgebyr beregnet etter vannmåler pr. m 3 8,23 Minstepris pr måned 142,77 Vanngebyr etter måler faktureres kvartalsvis etterskuddsvis. pr. 1. februar, 1. mai, 1. august og 1. november. Avløpsgebyr i bygg uten måler pr. m 2 pr. mnd. Avløpsgebyr i bygg uten måler faktureres kvartalsvis basert på tillatt bruksareal (T-BRA)* 2,00 Det åpnes foreløpig ikke for installasjon av vannmåler i boliger. * Tillatt bruksareal (T-BRA) er definert i Tekniske forsifter til plan- og bygningsloven Renovasjon husholdninger Leiligheter pr. år. Hybelleilighet / hybel pr. år 5 177, ,97 Husholdninger leverer avfall i sorternigscontainere/røde bokser. Annet avfall fra husholdningene (for stort til å gå i container/boks) bringes til og leveres på avfallsmottaket uten ekstra kostnad i anleggets åpningstid. Renovasjon faktureres kvartalsvis pr. 1.februar, 1. mai, 1. august og 1. november. Side 5 av 17

6 2.4. Renovasjon utrangerte kjøretøy Person- og varebiler med Svalbardskilt 4 334,00 Person- og varebiler som har vært 1.gangsregistrert m/vrakpant på fastlandet 2 023,00 Snøscooter 722,00 Innhenting for vraking bil / snøscooter 1 590, Renovasjon næring Avfallsmottak Papp, pr kg 3,67 Papir, pr kg 3,67 Glass, pr kg 3,67 Aluminiumsbokser/metallemballasje, pr kg 3,67 Trevirke, pr kg 3,67 Metall, pr kg 3,67 Brennbart restavfall, pr kg 8,43 Inert avfall (gips, betong og lignende), pr kg 8,43 Deponirest, pr kg 8, Gebyr for feilsortering pr. gang ,00 Spesialavfall Refusjonsberettiget spillolje pr. kg 4, Spillolje (ikke refusjonspliktig) pr. kg 6, Olje- og fettavfall pr. kg 29, Slam fra oljeutskiller pr. kg 51, Drivstoff og fyringsolje pr. kg 24, Oljefiltre pr. stk 20, Løsemidler med halgen pr. kg 27, Bremsevæske/kjølevæske pr. kg 24, Maling, lim og lakk pr. kg 27, Maling, lim og lakk - vannbasert pr. kg 27, Spraybokser pr. stk 40, Kvikksølv pr.stk 225, Batterier kadmium pr. stk 16, Kadmiumholdig avfall pr.kg 280, Lysstoffrør pr. stk 13, Uorganiske salter pr. kg 73, Blyakkumulator (batterier) pr. kg 13, Litiumbatterier pr. stk 16, Kostemasse/aske pr. kg 4, Trevirke, CCA-impregnert pr. kg 6, Bekjempningsmiddel u/kvikksølv pr. kg 176, Isocyanater pr. kg 94, Sterkt reaktiv stoff pr. kg 287, Herdere, uorganiske peroksider pr. kg 124, Syrer, uorganiske pr. kg 56, Baser, organiske pr. kg 56, Rengjøringsmidler pr.kg 54, Surt organisk avfall, flytende pr. kg 89, Basisk organisk avfall, flytende pr. kg 67, Organisk avfall m/halogen pr. kg 73,37 Side 6 av 17

7 Organisk avfall u/halogen pr. kg 67, Trevirke, eosotimpregnert pr. kg 7, PCB-holdig avfall pr. kg 27, PCB kondensatorer pr. stk 13, Fotokjemikalier pr. kg 32,57 Containerservice Leie av container inntil 20 m3, pr mnd. Leie av container inntil 30 m3, pr mnd. Tømming av container pr gang Døgnleie av containere inntil 20 m3, pr døgn Døgnleie av containere inntil 30 m3, pr døgn Diverse Rød boks for farlig avfall (mer enn 1 pr husstand/arbeidsplass Plastsekker, bunt à 10 stk 765, , ,00 104,00 153,00 146,00 112,00 3. VEIGEBYR Veigebyr lastebiler (over 7,5 tonn) pr. år 8 816,00 Veigebyr pr. motorvogn 4 630,00 Det eves veigebyr for alle motorvogne med registreringsskilt som befinner seg innenfor Longyearbyen planområde. Motorvogn er i denne sammenheng person- og varebiler og busser. Ved salg I tillegg av bilen eves får veigebyr tidligere etter eier ikke egen refusjon sats for så lastebiler lenge bilen med er registreringsskilt i Longyearbyen. som befinner seg innenfpr Longyearbyen planområde. Utrykningskjøretøyer er unntatt veigebyr. Veigebyret For biler faktureres som ikke 1. er mars i Longyearbyen med betalingsfrist i tiden juli mars Faktura desember, sendes eller til leveres den som for er vraking på avfalls registrert som eier pr. 1. januar. Hvis kjøretøyet er solgt innen forfallsdato, må tidligere eier avtale betaling med ny eier. Krav og veigebyr sendes også eiere av nye/brukte kjøretøyer som ankommer Longyearbyen i løpet av året. For kjøretøy som ankommer før 1. april betales fullt gebyr. For kjøretøy som ankommer i perioden 1. april september, betales 1/2 gebyr. Kjøretøy som ankommer 1. oktober eller senere, fritas for gebyr dette året. Gebyret skal være betalt før bilen får Svalbardskilt. For motorvogner som sendes ned til fastlandet, vrakes eller avskiltes før 1. juli, refunderes 1/2 gebyr mot innlevering av dokumentasjon. 4. BRANNVARSLING OG FEIING Anlegg knyttet til 110 sentral Tilkobling 110-sentral, pr gang 3 455,00 Abonnement 110-sentral, pr år pr boenhet 500,00 Uønsket utrykning 1 030,00 Utrykning v/falsk alarm / uaktsomhet, pr utrykning * 5 966,00 Feiing, pr pipe pr år 502,00 * Kostnadsdekning inneves etter 3. gangs feil / falsk alarm fra samme objekt og/eller ved branntilløp som skyldes uaktsomhet. Side 7 av 17

8 5. TILKNYTNINGSGEBYR Tilknytningsgebyrer faktureres tiltakshaver. Det skal betales gebyr for tilknytning til Longyearbyen lokalstyres infrastruktur i de områder og for de produkter som er eller vil bli tilrettelagt for tilknytning. Tilknyttingsgebyr skal være betalt før byggestart. Ved utsettelse av oppstart av tiltaket, skal tiltakshaver gi beskjed om dette til Bydrift. Tilknyttingsgebyr beregnes på grunnlag av godkjente tegninger og korrigeres ved eventuelle endringer av bygningsareal, også senere tilbygg. Beregningsgrunnlag: Kr. pr. m 2 gulvflate etter tillatt bruksareal (T-BRA)* Tilknytting vei, fjernvarme, vann og avløp Strøm Boligtyper:**) Veier Fjernvarme Vann Avløp inntil 12 kwh Frittstående boliger Boliger i rekke Næringsbygg Etter beregning *) Tillatt bruksareal (T-BRA) er definert i Tekniske forsifter til plan- og bygningsloven 1997, 3-5. **) Definisjon på boligtyper: For definisjon av boligtyper benyttes Byggforsk definisjoner utgitt av Norges byggforskningsinstitutt, blad A Boligtyper som kommer inn under boliger i rekke: Rekkehus, Kjedehus, Tre- og firemannsbolig samt Store bolighus. Boliger i rekke er definert som bygning med tre eller flere boliger bygget i sammenhengende rekke med vertikalt skille (felles skillevegg) mellom de enkelte boligene. Hver bolig har egen inngang. Boliger som kommer inn under frittstående boliger: Enebolig, Enebolig med sekundærleilighet, Generasjonsbolig, Tomannsbolig. Dersom frittstående boliger oppføres i eksisterende bebyggelse hvor det ønskes fortetting, betales tilknyttinger som boliger i rekke forutsatt at eksisterende infrastruktur (vann, varme, avløp og vei) kan utnyttes. For næringsbygg hvor deler av bygget inneholder boliger, skal arealandelen for boligen(e) belastes tilknyttinger som boliger i rekke. Veier og veibelysning Tilknyttingsgebyret inkluderer framføring av vei og veibelysning fram til tomtegrense. Fjernvarme Tilkyttingsgebyret skal inkludere framføring av fjernvarmeledninger fram til forbruker rett innenfor veggliv i undersentral (maks 1 m). Kostnadene dekker reguleringsventil, avstengingsventil, by-pass og varmemåler. Dersom forholdene ligger til rette, kan det avtales at Bydrift overtar driftsansvar for undersentraler som forsyner boligrekker. Utbygger bekoster undersentralen (bygg og teknisk installasjoner) og eiendomsretten og driftsansvaret overføres til Bydrift. Dette forutsetter at sentralen bygges opp etter anvisning fra Bydrift. Side 8 av 17

9 Vann Tilknyttingsgebyret inkluderer framføring av vannledning fram til byggherre rett innenfor veggliv i undersentral (maks.1 m). Kostnadene dekker vannmåler og hovedstengeventil. Avgrensing mellom Bydrift og byggherre er etter flens på vannmåler. Avløp Tilknyttingsgebyret inkluderer framføring av avløpsledninger til byggherre inkludert stake-/ luftekum utenfor veggliv. Avgrensing mellom Bydrift og byggherre er 1 m utenfor veggliv. Alle virksomheter som kan medføre fare for utslipp av miljøgifter til avløp, plikter å installere oljeutskiller for oppsamling av vaske- og avfettingsmidler før dette tilknyttes Bydrift KF sitt avløpsnett. Alle virksomheter med avløpsvann som inneholder fett eller olje av animalsk eller vegetabilsk opprinnelse skal ha fettutskiller før dette tilknyttes Bydrift sitt avløpsnett Tilknytting strøm Boliger ,00 Basert på et effektuttak på inntil 12 kw pr. bolig, og ut fra prinsippet om inndekking av anleggskostnadene, forutsettes innbetalt et tilskudd pr. bolig. Anlegget forblir Bydrifts eiendom og ytelsen fra abonnenten settes lik for alle boliger og benevnes tilknyttingsgebyr Næringsbygg etter beregning Det skal betales tilknyttingsgebyr på. 1550,00 pr./kw installert effekt for bakenforliggende nett, og i tillegg budsjetterte utbyggingskostnader. Anlegget forblir Bydrifts eiendom og ytelsen fra abonnenten benevnes som anleggstilskudd. 6 GEBYR I BYGGESAKER Gebyret faktureres og skal være betalt før melding/søknad ferdigbehandles. Faktura for byggesaksgebyrer utstedes og sendes til tiltakshaver Godkjenning av ansvarsrett Lokal godkjenning Godkjenning av ansvarsrett der det foreligger sentral godkjenning av foretaket Lokal godkjenning av foretak med ansvarsrett for mindre installasjonsarbeider 1 610,00 320,00 320, Søknadspliktig Tiltak Søknadsplkt. tiltak ihht pbl 20-1 b c d e f h i j k og l - mindre omfang, 1 270,00 Søknadsplkt. tiltak ihht pbl 20-1 b c d e f h i j k og l større omfang 6 410,00 Søknadsplkt. tiltak ihht pbl , Søknadspliktige tiltak etter pbl 20-1 a og totrinns behandling etter pbl Nybygg - boliger: 1-trinns søknad eller rammetillatelse: Pr. leilighet i boligbygg 6 410,00 Første igangsettingstillatelse (25 % av rammetillatelse): bruksareal (BRA) Pr. leilighet i boligbygg Igangsettingstillatelse, fra og med annen gangs behandling 1 610,00 900,00 Side 9 av 17

10 Søknadspliktige tiltak etter pbl 20-1a og totrinns behandling etter pbl Bygg som ikke faller inn under kategorien boliger: Nybygg, tilbygg, påbygg, underbygg og hovedombygging /utfra tiltakets bruksareal BRA). Lar areal seg ikke beregne, betales gebyr etter medgått tid basert på gjeldende timepris m m m , , ,00 Pr. påbegynt 100 m 2 utover 500 betales 1 270,00 Første igangsettingstillatelse (25 % av rammetillatelse): 0-50 m m m 2 950, , ,00 Pr påbegynt 100 m 2 utover 500 kvm Igangsettingstillatelse, fra og med annen gangs behandling 650,00 900, Tillegg for merarbeid i saksbehandlingen Behandling av dispensasjon fra plan, lov eller forsift Tillegg for godkjenning av endringsmelding som ikke ever ny behandling, pr sak 2 530,00 380, Tilbaketrukket søknad inntil 30 % av gebyret 6.6. Oppstart av arbeider før tillatelse foreligger 30 % av gebyret i tillegg 6.7. Ulovlige byggearbeider Gebyr 3 x normalgebyret som tillegg Fellesbestemmelser for byggesaksgebyr Timepriser for arbeid som ikke har faste gebyrsatser Det betales den til enhver tid gjeldende timepris for ingeniørtime. Jfr. Bydrift sine fakturasatser: "Timesatser konsulenttjenester". Tilbaketrukket søknad/ ikke godkjent søknad Ved ikke godkjent søknad, betales tilbake inntil 50 % av gebyret. Likeledes ved tilbaketrukket søknad, om den trekkes tilbake før den er behandlet. Endringsmelding For endringsmelding som ever ny behandling, beregnes et gebyr på 50 % av fullt gebyr. Gebyr for ulovlig byggearbeider: For ulovlige byggearbeider betales et tilleggsgebyr på 3 x ordinært gebyr basert på hele byggesaken. F.eks beregnes ikke gebyr bare for de ulovlige arealene i bygget, men for hele byggets areal Frafallelse av gebyr Ved oversidelse av fastsatt saksbehandlingsfrist, skal gebyr for saksbehandlingen reduseres. Jfr. Forsift til plan- og bygningsloven om saksbehandling og kontroll 2003 (SAK) 23 nr. 1 d.), gjeldende fra 1. juli Side 10 av 17

11 7. GEBYR I DELINGSSAK, KARTFORRETNING, MV Gebyret faktureres rekvirent Deling av eiendom med kartforretning over parsellen: Etter parsellens størrelse: kvm kvm kvm kvm kvm kvm kvm kvm Pr påbegynt 1000 kvm over 5000 kvm inntil kvm (100daa) Over kvm , , , , , , , ,00 960, ,00 Der sakens kompleksitet gjør at gebyret ikke dekker de faktiske kostnader ved saksbehandlingen skal det i tillegg faktureres time for time etter administrasjonssjefens bestemmelser og i henhold til de til enhver tid gjeldende fakturasatser. I tilllegg betales for tinglysning av målebrev det til enhver tid gjeldende tinglysningsgebyr Kartforretning over eiendom Som for deling av eiendom med kartforretning over parsellen. I tillegg betales for tinglysing av målebrev det til enhver tid gjeldende tinglysingsgebyr Kartforretning med grensejustering Etter areal lagt til eller trukket fra eiendommen kvm kvm kvm kvm kvm 4 300, , , , ,00 Overstiger arealet 500 kvm skal saken behandles som deling og det betales gebyr som ved kart- og delingsforretning. I tillegg betales for tinglysing av målebrev for alle involverte bruksnumre det til enhver tid gjeldende tinglysningsgebyr Påvisning av grenser etter målebrev Ett grensepunkt påvist To grensepunkter påvist Tre grensepunkter påvist Fire grensepunkter påvist Pr punkt utover fire 2 760, , , ,00 720, Kartforretning over punktfeste Om måling og merking i marken er nødvendig 7 760,00 Om måling og merking i marken er unødvendig 4 780,00 Flytting av festepunkt 5 960,00 I tillegg betales for tinglysing av målebrev det til enhver tid gjeldende tinglysningsgebyr. Side 11 av 17

12 7.6. Avbrutt forretning Ved tilbakekalt forretning, etter denne er berammet Ved tilbakekalt forretning, før denne er berammet 1 180,00 300,00 I tillegg betales en prosentsats, som fastsettes av oppmålingskontoret ved skjønn, til dekning av medgått tid. Det totale beløp skal ikke overstige 50% av hva gjennomført forretning ville kostet. 7.7 Seksjonering. Seksjonering behandles etter Lov om eierseksjonering og gebyr betales etter bestemmelsene i 7. Seksjonering uten befaring: Der det ikke foretas befaring betales et gebyr på 3 ganger rettsgebyret. Seksjonering med befaring: Der det ikke foretas befaring betales et gebyr på 5 ganger rettsgebyret. 7.8 Timepriser for arbeid som ikke har faste gebyrsatser Det betales den til enhver tid gjeldende timepris for ingeniørtime. Jfr. Bydrift sine fakturasatser: "Timesatser konsulenttjenester". 7.9 Fakturasats for salg av oppmålingstjenester utenfor planområdet Ved salg av oppmålingstjenester utenfor planområdet skal gebyrregulativet legges til grunn for prissetting av tjenesten. Side 12 av 17

13 Gebyr- og fakturasatser Oppvekstforetaket: 8. Foreldrebetaling i barnehagene 8.1. Hel plass, pris pr måned 2 330, Redusert oppholdstid: 80% plass (4 dager pr. uke á 9 timer), pris pr måned 2 100,00 60% plass (3 dager pr. uke á 9 timer), pris pr måned 1 650,00 50% plass (2 faste dager pr.uke + 1 dag annenhver uke/hel plass annenhver uke) pris pr måned 1 400,00 Gjesteplass inntil en uke, pris pr dag Gjesteplass for en uke eller mer, pris pr uke Ekstratime for faste brukere Søskenmoderasjon: 30% for 2. barn 50 % fra og med 3. barn Kompensasjon for kost heltidsplass (reduseres i forhold til oppholdstid) Leie av barnehagebygninger Leie hovedbygning, pr gang 420, ,00 55,00 420,00 450,00 9. Skolefritidsordning 9.1. Hel plass (inntil 5 dager pr. uke), pris pr måned 1 650, Redusert oppholdstid: 60% plass (3 dager pr uke) 1 150,00 50% plass (2 faste dager + 1 dag annenhver uke) 1 000,00 Dagplass (inkl lunsj), pris pr dag 170,00 Heldagstilbud ferier (inkl. lunsj) 750,00 Søskenmoderasjon fra og med 2.barn: 30 % 9.3 Kost fulldagsplass (reduseres i fht oppholdstid) pr måned 220, Kulturskolen Helårsplass 2 650,00 Søskenmoderasjon fra og med 2. barn: 30% 10b. Norsk for fremmedspråkelige voksne Kurs 1 A 2 000,00 Kurs 1 B 1 000,00 Kurs 2, 3 og ,00 Side 13 av 17

14 Fakturasatser Kultur- og fritidsfortaket: 11. SVALBARDHALLEN Svømmehall Voksen Barn 3-15 år Student Familie * Enkeltbillett pr. person Tilbys ikke Årskort Halvårskort Treningsrom Voksne Student Enkeltbillett (pr. person) Årskort Halvårskort * Gjelder for familier med barn opp til 15 år Øvrige aktiviteter Squash pr. time 80 Leie av idrettshall pr. time 450 Leie av svømmehall pr. time 600 Leie løypemaskin m/fører pr. time GALLERI SVALBARD Voksne Ungdom Student/ Familie Entrè (12-16år) Honnør Enkeltbillett Tilbys ikke (pr. Årskort person) 240 Tilbys ikke Barn u/12 år: Gratis Gruppe (minimum 10 personer) pr. person 60 Skoleelev i klasse pr. person - Ekstra åpning pr. åpning 415 pr. person Ord. Billettpris Longyearbyen kunstnersenter Verksted 14 m 2 1. etg. fast utleie pr. mnd Verksted 28 m 2 2. etg. fast utleie pr. mnd Verksted 28 m 2 fast utleie m/vann pr. mnd Verksted 14 m 2 gjesteutleie inntil 1 uke, pr. døgn 140 Verksted 14 m 2 gjesteutleie inntil 4 uker, pr. døgn 110 Verksted 14 m 2 gjesteutleie 1 mnd eller mer, pr.døgn 80 Gjesteleie hybler: Enkeltrom inntil 1 uke, pr. døgn 360 Enkeltrom inntil 4 uker, pr. døgn 240 Enkeltrom 1 mnd eller mer, pr. døgn 210 Dobbeltrom inntil 1 uke, pr. døgn 510 Side 14 av 17

15 Dobbeltrom inntil 4 uker, pr. døgn 400 Dobbeltrom 1 mnd eller mer, pr. døgn 370 Tillegg pr. ekstraseng, pr. døgn 210 Vask av hybel pr. gang 280 Vask av verksted pr. gang 280 Leie av sengetøysett pr. sett BIBLIOTEK 3. gangs purring 65 Erstatning bok 470 Erstatning video/dvd 340 Erstatning spesialbok etter kostnad Utleie av mediateket til kommersiell aktør: pr time UNGDOMSKLUBBEN Utleie av ungdomsklubben LONGYEARBYEN KULTURHUS/KINO Kino Kinobilletter før kl 1830 pr. stk Kinobilletter etter kl 1830 pr. stk Kinobilletter spesialvisning, pr. stk Scener, møterom, utstyr Lag, foreninger og ikke-kommersielle aktører betaler ikke leie. For kommersielle aktører gjelder følgende priser: Pr. time Pr. dag Hovedscenen plasser i amfi inkl. enkel lys/lys Foajèscenen plasser i kinooppsett eller alt. Løsning Møterom - 12 plasser ved konferansebord, tekjøkken, piano Kontrollrom - med Avid ProTools, Final Cut, Photoshop Lydstudio/øvingsrom - med all backline og monitorer AV anlegg - 2 trådløse miofoner, DVD, CD, PC tilkobling 525 Monitorsystem - monitorer (8 stk/6 kurser) Trådløse miofoner - Sennheiser EM-550 GS håndmiofon eller bøyle pr. kanal Prosjektor Christie CP fast montert i Hovedscenen Prosjektor ASK C-60 - Portabel, inkl. lerret 4x3m Flygel Steinway C Piano Schimmel C Scenemodul 2000 x 1000 med mer 105 Konferansestol 40 Side 15 av 17

16 Konferansebord LYD pakke stor - 4 stk TQ TOP/SUB, 6 monitorer, 32 kanaler lydmikser LYD pakke medium - 2 stk TQ TOP/SUB, 4 monitorer, 16 kanaler lydmikser LYD pakke liten - 2 stk EON, 16 kanaler lydmikser LYS pakke stor - 24 kanaler dimmer/celecon Pathfinder LYS pakke liten - 3 kanaler dimmer BACKLINE pakke - trommer/bassforsterker/2 x gitarforsterker/keybord Tekniker 445 Side 16 av 17

17 Intervall Sats pr. tonn For de første 300 BT ,35 1, BT , BT , BT , BT , BT , BT , BT , BT , BT , For alt over Over BT , Intervall Sats pr. tonn For de første 300 BT ,55 1, BT , 1, For For de de neste BT BT , 1, BT , BT , BT , BT , BT , BT , BT , 80 For For de de neste neste BT 5001 BT , 0, For For de de neste neste BT BT , 0, BT , 0, For alt de over neste Over BT , For alt over Over BT , 30 Fakturasatser Bydrift KF: 16. BRANNSTASJONEN - div. produkter Fylling av trykkluftsbeholdere for dykking pr. flaske 80 Kontroll av håndslukker, pr apparat 127 Utleie av tankbil m/sjåfør, pr time Utleie av lift m/sjåfør, pr time Utleie av brannpumpe med mand, pr time 704 Salg av 2 kg ABC pulverapparat 370 Salg av 6 kg ABC pulverapparat 540 Salg av 12 kg ABC pulverapparat Salg av 2 kg CO2 apparat Salg av 5 kg CO2 apparat Service ABC håndslukker 400 Service CO2 håndslukker 900 Trykkprøving compositflasker, pr flaske Trykkprøving stål/dykkerflasker, pr flaske 570 Optisk røykvarsler 128 Plogskilt 244 Brannteppe 640 Instruktør brannvernopplæring UTLEIE AV BYGG - husleie Boliger Fra øker husleien til. 45,- per kvm/måned for alle ansatte som har leiekontrakt som er fra før Kpi-justeres ikke før Fra øker husleien til. 45,- per kvm/måned for alle ansatte som har leiekontrakt som er inngått i perioden Kpi-justeres ikke før Husleiekontrakter for ansatte som er inngått i perioden kpi-justeres pr Ny-ansatte eller intern bytte av bolig etter 20. september 2011:. 45,- per kvm/mnd,-. Kpi-justeres ikke før Foretaksleie på. 4,- per kvm/mnd. (betales av den organisasjonen den ansatte tilhører). Eksterne firmaer:. 94,89 per kvm/mnd. KPI-justeres pr Med KPI-justering menes at satsen justeres for konsumprisindeksen (KPI) pr Dvs. at KPI pr danner grunnlaget for satsen fra Hytter Utleie til ikke ansatte pr. døgn Nærings- og andre bygg Justeres etter individuell vurdering og/eller i samsvar med bestemmelser om prisregulering i løpende avtaler. 18. KONSULENTTJENESTER Konsulentbistand pr time 1 040,00 tillegg utenom ordinær åpningstid (16:00-08:00 og lørdag, søndag og helligdager) pr påbeg time 534,00 Side 17 av 17

BETALINGSREGULATIV 2014 KONGSVINGER KOMMUNE

BETALINGSREGULATIV 2014 KONGSVINGER KOMMUNE BETALINGSREGULATIV 2014 KONGSVINGER KOMMUNE Vedtatt av kommunestyre 12.12.13 Betalingsregulativet trer i kraft 01.01.2014 og erstatter tidligere gjeldende regulativer. Satser fastsatt av staten vil bli

Detaljer

BETALINGSREGULATIV 2015 KONGSVINGER KOMMUNE

BETALINGSREGULATIV 2015 KONGSVINGER KOMMUNE BETALINGSREGULATIV 2015 KONGSVINGER KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 11.12.14 Betalingsregulativet trer i kraft 01.01.2015 og erstatter tidligere gjeldende regulativer. Satser fastsatt av staten vil bli

Detaljer

NAMDALSEID KOMMUNE. Betalingssatser, gebyr og avgifter 2015. betalingsregulativ for kommunale tjenester

NAMDALSEID KOMMUNE. Betalingssatser, gebyr og avgifter 2015. betalingsregulativ for kommunale tjenester NAMDALSEID KOMMUNE Betalingssatser, gebyr og avgifter 2015 betalingsregulativ for kommunale tjenester Rådmannens forslag utlagt til offentlig ettersyn 25.11.2014 Gebyr og betalingssatser, Tjenesteområder

Detaljer

BETALINGSREGULATIV 2015 Vedtatt av Hemne kommunestyre i møte

BETALINGSREGULATIV 2015 Vedtatt av Hemne kommunestyre i møte 14/2039-1 231 BETALINGSREGULATIV 2015 Vedtatt av Hemne kommunestyre i møte Innholdsfortegnelse I BARNEHAGE... 3... 3 II PLEIE OG OMSORG... 4... 4... 4... 4... 4... 4 III TEKNISKE TJENESTER... 5... 5...

Detaljer

Kommunale gebyrer og brukerbetalinger 2015

Kommunale gebyrer og brukerbetalinger 2015 Kommunale gebyrer og brukerbetalinger 2015 Vedtatt av Kommunestyret 8.12.14, k-sak 131/14 Rettet av Kommunestyret 23.2.15, k-sak 17/15 Sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Måsøy Kommune. Gebyrregulativ 2015

Måsøy Kommune. Gebyrregulativ 2015 Måsøy Kommune Gebyrregulativ 2015 Innholdsfortegnelse 1. GENERELLE FORUTSETNINGER... 3 2. GEBYRER FOR VANN OG AVLØP... 3 1. GEBYR FOR VANN... 3 2. GEBYR FOR AVLØP... 3 3. RENOVASJONSAVGIFT... 4 1. INNSAMLING

Detaljer

FORMANNSKAPETS FORSLAG TIL BETALINGSREGULATIV 2010 KONGSVINGER KOMMUNE

FORMANNSKAPETS FORSLAG TIL BETALINGSREGULATIV 2010 KONGSVINGER KOMMUNE FORMANNSKAPETS FORSLAG TIL BETALINGSREGULATIV 2010 KONGSVINGER KOMMUNE Betalingsregulativet trer i kraft 01.01.2010 og erstatter tidligere gjeldende regulativer. Satser fastsatt av staten vil bli oppdatert

Detaljer

Budsjett 2014 Gebyrer og egenbetalinger Rådmannens forslag

Budsjett 2014 Gebyrer og egenbetalinger Rådmannens forslag Budsjett 2014 Gebyrer og egenbetalinger Rådmannens forslag 1. Felles 1.1. Gebyrer 1.1.1. Gebyrer med lovregulerte satser Ingen på fellesområdet. 1.1.2. Andre gebyrer pr. stk. Pr stk Kommunepin 105,00 107,00

Detaljer

Prisliste kommunale tjenester. Avgifter, gebyrer og priser 2014 u/mva

Prisliste kommunale tjenester. Avgifter, gebyrer og priser 2014 u/mva Prisliste kommunale tjenester Avgifter, gebyrer og priser 2014 u/mva Innholdsfortegnelse Barnehage, skole, SFO, m.m....2 Idrettshall, kunstgressbaner, m.m...3 Feiing og renovasjon...4 Avløp, septikk...5

Detaljer

8. Gebyrer og betalingssatser

8. Gebyrer og betalingssatser 8. Gebyrer og betalingssatser Endringer i gebyrsatser er gjort med bakgrunn i endringer i kommunens kostnadsutvikling (lønns- og prisvekst) og endringer i satser gitt av sentrale myndigheter. Rammeområde

Detaljer

Handlings- og økonomiplan 2015-2018

Handlings- og økonomiplan 2015-2018 Handlings- og økonomiplan 2015-2018 VEDTATT BUDSJETT 4 Avgifter, gebyrer og egenbetalinger 4.1 Vann og avløpsgebyr 4.2 Renovasjonsgebyr i 2015 4.3 Priser i svømmehaller 2015 4.4 Feieavgift 2015 4.5 Egenbetalingssatser

Detaljer

Handlings- og økonomiplan 2015-2018

Handlings- og økonomiplan 2015-2018 Handlings- og økonomiplan 2015-2018 12 Avgifter, gebyrer og egenbetalinger 12.1 Vann- og avløpsgebyrer 12.2 Renovasjonsgebyr 12.3 Priser i svømmehaller 12.4 Feieavgift 12.5 Egenbetalingssatser for barns

Detaljer

BETALINGSREGULATIV FOR PLAN-, BYGGE-, FRADELING-, OPPMÅLINGS- OG EIERSEKSJONERINGSSAKER 2014

BETALINGSREGULATIV FOR PLAN-, BYGGE-, FRADELING-, OPPMÅLINGS- OG EIERSEKSJONERINGSSAKER 2014 BETALINGSREGULATIV FOR PLAN-, BYGGE-, FRADELING-, OPPMÅLINGS- OG EIERSEKSJONERINGSSAKER 2014 Vedtatt av Bodø bystyre i møte 12.12 2013, PS-sak 13/168. Regulativet trer i kraft etter kunngjøring i Norsk

Detaljer

BETALINGSREGULATIV FOR PLAN-, BYGGE-, FRADELING-, OPPMÅLINGS- OG EIERSEKSJONERINGSSAKER 2015

BETALINGSREGULATIV FOR PLAN-, BYGGE-, FRADELING-, OPPMÅLINGS- OG EIERSEKSJONERINGSSAKER 2015 BETALINGSREGULATIV FOR PLAN-, BYGGE-, FRADELING-, OPPMÅLINGS- OG EIERSEKSJONERINGSSAKER 2015 M = 2140,- T = 1015,- R = 860,- Tinglysingsgebyr = 525,- side 1 av 29 sider Vedtatt av Bodø bystyre i møte 11.12.2014,

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2013 ALSTAHAUG KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak 19.12.12

GEBYRREGULATIV 2013 ALSTAHAUG KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak 19.12.12 GEBYRREGULATIV 2013 ALSTAHAUG KOMMUNE Kommunestyrets vedtak 19.12.12 1 Gebyrregulativ 2013 Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 med ikrafttredelse fra 01.01.2013 VANN OG AVLØP Rammer for gebyrberegning Gebyrene

Detaljer

GEBYRREGULATIV. Gjelder fra 01.01.2014 Vedtatt av Sørfold kommunestyre 18.12.2013

GEBYRREGULATIV. Gjelder fra 01.01.2014 Vedtatt av Sørfold kommunestyre 18.12.2013 Sørfold kommune 8226 Straumen GEBYRREGULATIV 2014 Gjelder fra 01.01.2014 Vedtatt av Sørfold kommunestyre 18.12.2013 Del 1 BYGGE-, PLAN-, FRADELING- OG OPPMÅLINGSSAKER Dette betalingsregulativ fastsetter

Detaljer

Østre Toten kommune - Betalingssatser mv. for 2015 Satser 2014 2014

Østre Toten kommune - Betalingssatser mv. for 2015 Satser 2014 2014 Utgangspunkt: Satsene endres i takt med lønns- og prisvekst som forutsettess til 3 % fra 2014il Skolefritidsordning (SFO) Plass Pris 5 % 100% - Plass alle morgener og alle ettermiddager 2828 2 969 50%

Detaljer

Kommunale betalingssatser

Kommunale betalingssatser Kommunale betalingssatser VARE/TJENESTE KOMMUNALE EIENDOMSAVGIFTER 2012 2013 Eiendomsskatt Eiendommer med selvstendig boenhet kr 5,50 pr 1.000 kr 5,50 pr 1.000 Jord/skogbruk innenfor bestemt grense kr

Detaljer

OVERSIKT OVER PRISER OG AVGIFTER PR. 01.01.2014 BB

OVERSIKT OVER PRISER OG AVGIFTER PR. 01.01.2014 BB OVERSIKT OVER PRISER OG AVGIFTER PR. 01.01.2014 BB BÅTSFJORD KOMMUNE 1 INNHOLD SENTRALADMINISTRASJON... 6 Bevillingsgebyr:... 6 Kunnskapsprøve skjenkebevilling/ salgsbevilling alkohol:... 6 Kunnskapsprøve

Detaljer

NORDREISA KOMMUNE. Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser. Forskrift om gebyrregulativ for behandling av:

NORDREISA KOMMUNE. Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser. Forskrift om gebyrregulativ for behandling av: NORDREISA KOMMUNE Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser og Forskrift om gebyrregulativ for behandling av: Planforslag og konsekvensutredning Bygge- og delingssaker pr. januar 2015 Vedtatt av Nordreisa

Detaljer

Priser for kommunale varer og tjenester Rakkestad kommune Budsjettåret 2012

Priser for kommunale varer og tjenester Rakkestad kommune Budsjettåret 2012 Priser for kommunale varer og tjenester Rakkestad kommune Budsjettåret 2012 1 1. Betalingssatser for opphold i kommunale barnehager og skolefritidsordning a) Barnehage Plass Opphold per mnd. Matpenger

Detaljer

3.1 Gebyrer og betalingssatser fra 1.1.2014

3.1 Gebyrer og betalingssatser fra 1.1.2014 3.1 Gebyrer og betalingssatser fra 1.1.2014 Gebyrer og betalingssatser er satt opp i slik rekkefølge: Barnehager Barnehager Grunnskoleopplæring Pleie og omsorg Vann, avløp og renovasjon Fysisk planlegging,

Detaljer

3.1 Gebyrer og betalingssatser fra 1.1.2015

3.1 Gebyrer og betalingssatser fra 1.1.2015 3.1 Gebyrer og betalingssatser fra 1.1.2015 Gebyrer og betalingssatser er satt opp i slik rekkefølge: Barnehager Barnehager Grunnskoleopplæring Pleie og omsorg Vann, avløp og renovasjon Fysisk planlegging,

Detaljer

1.2 Gebyrregulativ for plan- og byggesak

1.2 Gebyrregulativ for plan- og byggesak 1.2 Gebyrregulativ for plan- og byggesak Gjeldende fra 1.1. 2015. Gebyrregulativet er samordnet mellom Grenlandskommunene. (Tall i parentes er 2014-tall) A GEBYRREGULATIV FOR PLANSAKER 2015: 2015 Oppstartsmøte:

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 18.12.2012 Tidspunkt: 09:00

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 18.12.2012 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Bystyret Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 18.12.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Gebyrer 2014. Vann og kloakk Renovasjon Feiing Septikrenovasjon Byggesak Kart og oppmåling Seksjonering Private planforslag Private avløpsanlegg

Gebyrer 2014. Vann og kloakk Renovasjon Feiing Septikrenovasjon Byggesak Kart og oppmåling Seksjonering Private planforslag Private avløpsanlegg Gebyrer 2014 Vann og kloakk Renovasjon Feiing Septikrenovasjon Byggesak Kart og oppmåling Seksjonering Private planforslag Private avløpsanlegg KOMMUNALE GEBYRER 2014 Vann: Eks.mva kr Inkl. mva kr Årsgebyr:

Detaljer

Gebyr- og betalingssatser 2010 for Inderøy kommune

Gebyr- og betalingssatser 2010 for Inderøy kommune Gebyr- og betalingssatser for Inderøy kommune - Vedtatt av Inderøy kommunestyre 16.12.2009 GEBYR- OG BETALINGSSATSER 1. Vann- og avløpsgebyr side 2 2. Gebyr for feiing og tilsyn med fyringsanlegg side

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE. Betalingsreglement 2008. Vedtatt av kommunestyret 20.12.2007, sak 149/07 og 155/07.

RINGERIKE KOMMUNE. Betalingsreglement 2008. Vedtatt av kommunestyret 20.12.2007, sak 149/07 og 155/07. RINGERIKE KOMMUNE Betalingsreglement 2008 Vedtatt av kommunestyret 20.12.2007, sak 149/07 og 155/07. Innholdsfortegnelse 1 FORORD... 3 2 MILJØ- OG AREALFORVALTNING... 4 2.1 GEBYRREGULATIV FOR SAKSBEHANDLING

Detaljer

Hvaler kommune. Egenbetalinger, gebyrer og betalingsbetingelser 2015. Vedlegg 2 til Økonomiplan 2015 2018 og Årsbudsjett 2015

Hvaler kommune. Egenbetalinger, gebyrer og betalingsbetingelser 2015. Vedlegg 2 til Økonomiplan 2015 2018 og Årsbudsjett 2015 Egenbetalinger, gebyrer og betalingsbetingelser 2015 Vedlegg 2 til Økonomiplan 2015 2018 og Årsbudsjett 2015 Innhold SAMMENDRAG... 2 1. BARNEHAGE OG SKOLEFRITIDSORDNINGER FOR BARN OG UNGE... 3 1.1 Betalingsordning

Detaljer

Muligheter i Den grønne landsbyen

Muligheter i Den grønne landsbyen RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2015/ØKONOMIPLAN 2015-2018 GEBYRDEL Muligheter i Den grønne landsbyen Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2015/ØKONOMIPLAN 2015-2018 Forsidebildet: Fra gravearbeid i

Detaljer