GEBYRER OG FAKTURASATSER 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GEBYRER OG FAKTURASATSER 2013"

Transkript

1 GEBYRER OG FAKTURASATSER 2013 for LONGYEARBYEN LOKALSTYRE KULTUR- OG FRITIDSFORETAK KF OPPVEKSTFORETAK KF BYDRIFT KF Gjeldende fra eller til nye satser blir fastsatt Side 1 av 17

2 LONGYEARBYEN LOKALSTYRE GEBYRREGULATIV 2013 Gebyrregulativet er fastsatt av lokalstyret med hjemmel i Svalbardlovens 31, 2.ledd, Svalbardmiljølovens 72 etter delegasjon fra Miljøverndepartementet datert og , Svalbardlovens 25 etter delegasjon fra Justisdepartementet datert , Byggeforsift for Longyearbyen 3-1, Barnehageloven 7 og 15 og Opplæringsloven 13-6 og Produkter og tjenester som foretakene tilbyr, men som LL ikke har en lovpålagt plikt til å utføre, kan fastsettes av foretakene. Dette gjelder bl a utleie av boliger og andre arealer, leveranser av diverse varer og tjenester fra brannstasjonen, kaileie og leveranse av varer og tjenester til anløpende skip, samt salg av diverse konsulenttjenester og andre tjenester etter avtale/bestilling. Ved innfordring av utestående av følger Longyearbyen loalstyre med foretak inkassoloven, inkassoforsiften og tvangsfullbyrdelsesloven. Ved utsending av purringer/ inkassovarsler kan Longyearbyen lokalstyre med foretak eve gebyrmessig erstatning for varsler (purregebyr) jfr. inkassoloven 9, jfr. inkassoforsiften 1-2. Ved forsinket betaling kan Longyearbyen lokalstyre med foretak inneve forsinkelsesrenter jfr. forsinkelsesrenteloven. Alle gebyrer unntatt foreldrebetaling i barnehage og skole, fastsettes etter prinsippet om selvkost. Kommunaldepartementets Rundsiv H-2140 gir retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester. Foreldrebetaling i barnehagene er regulert i Forsift om foreldrebetaling i barnehager av Foreldrebetaling SFO og Kulturskole hjemles i Opplæringsloven 13.6 og Gebyrene i dette regulativet som gjelder 1. Energiforsyning side 4 2. Vann, avløp, renovasjon (VAR-området) side 5 3. Veigebyr side 7 4. Brannvarsling og feiing side 7 5. Tilknytningsgebyr (tilknytning til infrastruktur) side 8 faktureres og inneves av Longyearbyen lokalstyre, Bydrift KF Gebyrene i dette regulativet som gjelder 6. Gebyr i byggesaker side 9 7. Gebyr i delingssak, kartforretning, mv side 11 faktureres og inneves av Longyearbyen lokalstyre. Gebyrene/fakturasatsene i dette regulativet som gjelder 8. Foreldrebetaling i barnehage side Skolefritidsordning side Kulturskolen side 13 10b. Norskopplæring for fremmedspråkelige voksne side 13 faktureres og inneves av Longyearbyen lokalstyre, Oppvekstforetak KF. Side 2 av 17

3 FAKTURASATSER 2013 Satsene i dette regulativet som gjelder 11. Svalbardhallen side Galleri Svalbard side Bibliotek side Ungdomsklubben side Longyearbyen Kulturhus/Kino side 15 faktureres og inneves av Longyearbyen lokalstyre Kultur og Fritidsforetaket KF Satsene i dette regulativet som gjelder Diverse produkter brannstasjonen side 17 Utleie av bygg - husleie side 17 Timesats konsulenttjenester side 17 faktureres og inneves av Longyearbyen lokalstyre Bydrift KF Side 3 av 17

4 ENERGIFORSYNING Strømsalg ihh. til kontrakt om levering av elektrisk aft Grunnavgift pr. abonnement og år. Energipris pr. kwh Energipris for abonnenter som ikke tar ut fjernvarme i perioden * *Tariffen gjelder storforbrukere som ikke benytter fjernvarme til oppvarming, vs abonnenter som ligger utenfor Longyeardalen. Storforbrukere er de som bruker over kwh i perioden 1. oktober til 1. april. Prisen er satt slik: 1,42 /kwh for strøm + 0,38 /kwh for fjernvarme ,00 1,52 1,93 Faktureres etter måleravlesning ved utgangen av hvert kvartal, ca 5. i påfølgende måned. Byggestrømskasse leie pr. dag Montering/demontering faktureres med fastpris 48,50 63 A 3 006, A 4 573,00 Det tas forbehold om at det er strømforsyning i området. Lang avstand til utbygd strømforsyning vil medføre lengre leveringstid og høyere pris for montering av byggestrømskasse. Ta kontakt med Bydrift. Tilkobling etter stenging av abonnement pr. gang 4 775, Fjernvarme Salg av fjernvarme til bygg med måler: Grunnavgift pr abonnement pr år Energipris pr. kwh Fjernvarme etter måler faktureres kvartalsvis etterskuddsvis ,24 0,39 Salg av fjernvarme til bygg uten måler: Energipris pr. m 2 pr måned der Bydrift drifter undersentral og rørkasser under hus Energipris pr. m 2 pr måned der beboer drifter undersentral og rørkasser under hus Fjernvarme til boliger uten måler faktureres kvartalsvis basert på tillatt bruksareal (T-BRA)* pr. 1. februar, 1. mai, 1. august og 1. november. Det åpnes foreløpig ikke for installasjon av måler i boliger. 12,98 8,24 * Tillatt bruksareal (T-BRA) er definert i Tekniske forsifter til plan- og bygningsloven Side 4 av 17

5 2 VANN, AVLØP OG RENOVASJON (VAR-OMRÅDET) 2.1. Vann Salg av vann til bygg med måler: Grunnavgift pr abonnement pr år Vanngebyr pr. m 3 Minstepris pr måned 1 110,72 14,86 417,12 Vanngebyr etter måler faktureres kvartalsvis etterskuddsvis. Vanngebyr i bygg uten måler pr. m 2 pr. mnd. 3,62 Vanngebyr i bygg uten måler faktureres kvartalsvis basert på tillatt bruksareal (T-BRA)* pr. 1. februar, 1. mai, 1. august og 1. november. Det åpnes foreløpig ikke for installasjon av måler i boliger. * Tillatt bruksareal (T-BRA) er definert i Tekniske forsifter til plan- og bygningsloven Salg av temperert vann fra tank energiverk pr. m 3 : Minstepris pr kunde pr år 33,65 507, Avløp Grunnavgift 368,41 Avløpsgebyr beregnet etter vannmåler pr. m 3 8,23 Minstepris pr måned 142,77 Vanngebyr etter måler faktureres kvartalsvis etterskuddsvis. pr. 1. februar, 1. mai, 1. august og 1. november. Avløpsgebyr i bygg uten måler pr. m 2 pr. mnd. Avløpsgebyr i bygg uten måler faktureres kvartalsvis basert på tillatt bruksareal (T-BRA)* 2,00 Det åpnes foreløpig ikke for installasjon av vannmåler i boliger. * Tillatt bruksareal (T-BRA) er definert i Tekniske forsifter til plan- og bygningsloven Renovasjon husholdninger Leiligheter pr. år. Hybelleilighet / hybel pr. år 5 177, ,97 Husholdninger leverer avfall i sorternigscontainere/røde bokser. Annet avfall fra husholdningene (for stort til å gå i container/boks) bringes til og leveres på avfallsmottaket uten ekstra kostnad i anleggets åpningstid. Renovasjon faktureres kvartalsvis pr. 1.februar, 1. mai, 1. august og 1. november. Side 5 av 17

6 2.4. Renovasjon utrangerte kjøretøy Person- og varebiler med Svalbardskilt 4 334,00 Person- og varebiler som har vært 1.gangsregistrert m/vrakpant på fastlandet 2 023,00 Snøscooter 722,00 Innhenting for vraking bil / snøscooter 1 590, Renovasjon næring Avfallsmottak Papp, pr kg 3,67 Papir, pr kg 3,67 Glass, pr kg 3,67 Aluminiumsbokser/metallemballasje, pr kg 3,67 Trevirke, pr kg 3,67 Metall, pr kg 3,67 Brennbart restavfall, pr kg 8,43 Inert avfall (gips, betong og lignende), pr kg 8,43 Deponirest, pr kg 8, Gebyr for feilsortering pr. gang ,00 Spesialavfall Refusjonsberettiget spillolje pr. kg 4, Spillolje (ikke refusjonspliktig) pr. kg 6, Olje- og fettavfall pr. kg 29, Slam fra oljeutskiller pr. kg 51, Drivstoff og fyringsolje pr. kg 24, Oljefiltre pr. stk 20, Løsemidler med halgen pr. kg 27, Bremsevæske/kjølevæske pr. kg 24, Maling, lim og lakk pr. kg 27, Maling, lim og lakk - vannbasert pr. kg 27, Spraybokser pr. stk 40, Kvikksølv pr.stk 225, Batterier kadmium pr. stk 16, Kadmiumholdig avfall pr.kg 280, Lysstoffrør pr. stk 13, Uorganiske salter pr. kg 73, Blyakkumulator (batterier) pr. kg 13, Litiumbatterier pr. stk 16, Kostemasse/aske pr. kg 4, Trevirke, CCA-impregnert pr. kg 6, Bekjempningsmiddel u/kvikksølv pr. kg 176, Isocyanater pr. kg 94, Sterkt reaktiv stoff pr. kg 287, Herdere, uorganiske peroksider pr. kg 124, Syrer, uorganiske pr. kg 56, Baser, organiske pr. kg 56, Rengjøringsmidler pr.kg 54, Surt organisk avfall, flytende pr. kg 89, Basisk organisk avfall, flytende pr. kg 67, Organisk avfall m/halogen pr. kg 73,37 Side 6 av 17

7 Organisk avfall u/halogen pr. kg 67, Trevirke, eosotimpregnert pr. kg 7, PCB-holdig avfall pr. kg 27, PCB kondensatorer pr. stk 13, Fotokjemikalier pr. kg 32,57 Containerservice Leie av container inntil 20 m3, pr mnd. Leie av container inntil 30 m3, pr mnd. Tømming av container pr gang Døgnleie av containere inntil 20 m3, pr døgn Døgnleie av containere inntil 30 m3, pr døgn Diverse Rød boks for farlig avfall (mer enn 1 pr husstand/arbeidsplass Plastsekker, bunt à 10 stk 765, , ,00 104,00 153,00 146,00 112,00 3. VEIGEBYR Veigebyr lastebiler (over 7,5 tonn) pr. år 8 816,00 Veigebyr pr. motorvogn 4 630,00 Det eves veigebyr for alle motorvogne med registreringsskilt som befinner seg innenfor Longyearbyen planområde. Motorvogn er i denne sammenheng person- og varebiler og busser. Ved salg I tillegg av bilen eves får veigebyr tidligere etter eier ikke egen refusjon sats for så lastebiler lenge bilen med er registreringsskilt i Longyearbyen. som befinner seg innenfpr Longyearbyen planområde. Utrykningskjøretøyer er unntatt veigebyr. Veigebyret For biler faktureres som ikke 1. er mars i Longyearbyen med betalingsfrist i tiden juli mars Faktura desember, sendes eller til leveres den som for er vraking på avfalls registrert som eier pr. 1. januar. Hvis kjøretøyet er solgt innen forfallsdato, må tidligere eier avtale betaling med ny eier. Krav og veigebyr sendes også eiere av nye/brukte kjøretøyer som ankommer Longyearbyen i løpet av året. For kjøretøy som ankommer før 1. april betales fullt gebyr. For kjøretøy som ankommer i perioden 1. april september, betales 1/2 gebyr. Kjøretøy som ankommer 1. oktober eller senere, fritas for gebyr dette året. Gebyret skal være betalt før bilen får Svalbardskilt. For motorvogner som sendes ned til fastlandet, vrakes eller avskiltes før 1. juli, refunderes 1/2 gebyr mot innlevering av dokumentasjon. 4. BRANNVARSLING OG FEIING Anlegg knyttet til 110 sentral Tilkobling 110-sentral, pr gang 3 455,00 Abonnement 110-sentral, pr år pr boenhet 500,00 Uønsket utrykning 1 030,00 Utrykning v/falsk alarm / uaktsomhet, pr utrykning * 5 966,00 Feiing, pr pipe pr år 502,00 * Kostnadsdekning inneves etter 3. gangs feil / falsk alarm fra samme objekt og/eller ved branntilløp som skyldes uaktsomhet. Side 7 av 17

8 5. TILKNYTNINGSGEBYR Tilknytningsgebyrer faktureres tiltakshaver. Det skal betales gebyr for tilknytning til Longyearbyen lokalstyres infrastruktur i de områder og for de produkter som er eller vil bli tilrettelagt for tilknytning. Tilknyttingsgebyr skal være betalt før byggestart. Ved utsettelse av oppstart av tiltaket, skal tiltakshaver gi beskjed om dette til Bydrift. Tilknyttingsgebyr beregnes på grunnlag av godkjente tegninger og korrigeres ved eventuelle endringer av bygningsareal, også senere tilbygg. Beregningsgrunnlag: Kr. pr. m 2 gulvflate etter tillatt bruksareal (T-BRA)* Tilknytting vei, fjernvarme, vann og avløp Strøm Boligtyper:**) Veier Fjernvarme Vann Avløp inntil 12 kwh Frittstående boliger Boliger i rekke Næringsbygg Etter beregning *) Tillatt bruksareal (T-BRA) er definert i Tekniske forsifter til plan- og bygningsloven 1997, 3-5. **) Definisjon på boligtyper: For definisjon av boligtyper benyttes Byggforsk definisjoner utgitt av Norges byggforskningsinstitutt, blad A Boligtyper som kommer inn under boliger i rekke: Rekkehus, Kjedehus, Tre- og firemannsbolig samt Store bolighus. Boliger i rekke er definert som bygning med tre eller flere boliger bygget i sammenhengende rekke med vertikalt skille (felles skillevegg) mellom de enkelte boligene. Hver bolig har egen inngang. Boliger som kommer inn under frittstående boliger: Enebolig, Enebolig med sekundærleilighet, Generasjonsbolig, Tomannsbolig. Dersom frittstående boliger oppføres i eksisterende bebyggelse hvor det ønskes fortetting, betales tilknyttinger som boliger i rekke forutsatt at eksisterende infrastruktur (vann, varme, avløp og vei) kan utnyttes. For næringsbygg hvor deler av bygget inneholder boliger, skal arealandelen for boligen(e) belastes tilknyttinger som boliger i rekke. Veier og veibelysning Tilknyttingsgebyret inkluderer framføring av vei og veibelysning fram til tomtegrense. Fjernvarme Tilkyttingsgebyret skal inkludere framføring av fjernvarmeledninger fram til forbruker rett innenfor veggliv i undersentral (maks 1 m). Kostnadene dekker reguleringsventil, avstengingsventil, by-pass og varmemåler. Dersom forholdene ligger til rette, kan det avtales at Bydrift overtar driftsansvar for undersentraler som forsyner boligrekker. Utbygger bekoster undersentralen (bygg og teknisk installasjoner) og eiendomsretten og driftsansvaret overføres til Bydrift. Dette forutsetter at sentralen bygges opp etter anvisning fra Bydrift. Side 8 av 17

9 Vann Tilknyttingsgebyret inkluderer framføring av vannledning fram til byggherre rett innenfor veggliv i undersentral (maks.1 m). Kostnadene dekker vannmåler og hovedstengeventil. Avgrensing mellom Bydrift og byggherre er etter flens på vannmåler. Avløp Tilknyttingsgebyret inkluderer framføring av avløpsledninger til byggherre inkludert stake-/ luftekum utenfor veggliv. Avgrensing mellom Bydrift og byggherre er 1 m utenfor veggliv. Alle virksomheter som kan medføre fare for utslipp av miljøgifter til avløp, plikter å installere oljeutskiller for oppsamling av vaske- og avfettingsmidler før dette tilknyttes Bydrift KF sitt avløpsnett. Alle virksomheter med avløpsvann som inneholder fett eller olje av animalsk eller vegetabilsk opprinnelse skal ha fettutskiller før dette tilknyttes Bydrift sitt avløpsnett Tilknytting strøm Boliger ,00 Basert på et effektuttak på inntil 12 kw pr. bolig, og ut fra prinsippet om inndekking av anleggskostnadene, forutsettes innbetalt et tilskudd pr. bolig. Anlegget forblir Bydrifts eiendom og ytelsen fra abonnenten settes lik for alle boliger og benevnes tilknyttingsgebyr Næringsbygg etter beregning Det skal betales tilknyttingsgebyr på. 1550,00 pr./kw installert effekt for bakenforliggende nett, og i tillegg budsjetterte utbyggingskostnader. Anlegget forblir Bydrifts eiendom og ytelsen fra abonnenten benevnes som anleggstilskudd. 6 GEBYR I BYGGESAKER Gebyret faktureres og skal være betalt før melding/søknad ferdigbehandles. Faktura for byggesaksgebyrer utstedes og sendes til tiltakshaver Godkjenning av ansvarsrett Lokal godkjenning Godkjenning av ansvarsrett der det foreligger sentral godkjenning av foretaket Lokal godkjenning av foretak med ansvarsrett for mindre installasjonsarbeider 1 610,00 320,00 320, Søknadspliktig Tiltak Søknadsplkt. tiltak ihht pbl 20-1 b c d e f h i j k og l - mindre omfang, 1 270,00 Søknadsplkt. tiltak ihht pbl 20-1 b c d e f h i j k og l større omfang 6 410,00 Søknadsplkt. tiltak ihht pbl , Søknadspliktige tiltak etter pbl 20-1 a og totrinns behandling etter pbl Nybygg - boliger: 1-trinns søknad eller rammetillatelse: Pr. leilighet i boligbygg 6 410,00 Første igangsettingstillatelse (25 % av rammetillatelse): bruksareal (BRA) Pr. leilighet i boligbygg Igangsettingstillatelse, fra og med annen gangs behandling 1 610,00 900,00 Side 9 av 17

10 Søknadspliktige tiltak etter pbl 20-1a og totrinns behandling etter pbl Bygg som ikke faller inn under kategorien boliger: Nybygg, tilbygg, påbygg, underbygg og hovedombygging /utfra tiltakets bruksareal BRA). Lar areal seg ikke beregne, betales gebyr etter medgått tid basert på gjeldende timepris m m m , , ,00 Pr. påbegynt 100 m 2 utover 500 betales 1 270,00 Første igangsettingstillatelse (25 % av rammetillatelse): 0-50 m m m 2 950, , ,00 Pr påbegynt 100 m 2 utover 500 kvm Igangsettingstillatelse, fra og med annen gangs behandling 650,00 900, Tillegg for merarbeid i saksbehandlingen Behandling av dispensasjon fra plan, lov eller forsift Tillegg for godkjenning av endringsmelding som ikke ever ny behandling, pr sak 2 530,00 380, Tilbaketrukket søknad inntil 30 % av gebyret 6.6. Oppstart av arbeider før tillatelse foreligger 30 % av gebyret i tillegg 6.7. Ulovlige byggearbeider Gebyr 3 x normalgebyret som tillegg Fellesbestemmelser for byggesaksgebyr Timepriser for arbeid som ikke har faste gebyrsatser Det betales den til enhver tid gjeldende timepris for ingeniørtime. Jfr. Bydrift sine fakturasatser: "Timesatser konsulenttjenester". Tilbaketrukket søknad/ ikke godkjent søknad Ved ikke godkjent søknad, betales tilbake inntil 50 % av gebyret. Likeledes ved tilbaketrukket søknad, om den trekkes tilbake før den er behandlet. Endringsmelding For endringsmelding som ever ny behandling, beregnes et gebyr på 50 % av fullt gebyr. Gebyr for ulovlig byggearbeider: For ulovlige byggearbeider betales et tilleggsgebyr på 3 x ordinært gebyr basert på hele byggesaken. F.eks beregnes ikke gebyr bare for de ulovlige arealene i bygget, men for hele byggets areal Frafallelse av gebyr Ved oversidelse av fastsatt saksbehandlingsfrist, skal gebyr for saksbehandlingen reduseres. Jfr. Forsift til plan- og bygningsloven om saksbehandling og kontroll 2003 (SAK) 23 nr. 1 d.), gjeldende fra 1. juli Side 10 av 17

11 7. GEBYR I DELINGSSAK, KARTFORRETNING, MV Gebyret faktureres rekvirent Deling av eiendom med kartforretning over parsellen: Etter parsellens størrelse: kvm kvm kvm kvm kvm kvm kvm kvm Pr påbegynt 1000 kvm over 5000 kvm inntil kvm (100daa) Over kvm , , , , , , , ,00 960, ,00 Der sakens kompleksitet gjør at gebyret ikke dekker de faktiske kostnader ved saksbehandlingen skal det i tillegg faktureres time for time etter administrasjonssjefens bestemmelser og i henhold til de til enhver tid gjeldende fakturasatser. I tilllegg betales for tinglysning av målebrev det til enhver tid gjeldende tinglysningsgebyr Kartforretning over eiendom Som for deling av eiendom med kartforretning over parsellen. I tillegg betales for tinglysing av målebrev det til enhver tid gjeldende tinglysingsgebyr Kartforretning med grensejustering Etter areal lagt til eller trukket fra eiendommen kvm kvm kvm kvm kvm 4 300, , , , ,00 Overstiger arealet 500 kvm skal saken behandles som deling og det betales gebyr som ved kart- og delingsforretning. I tillegg betales for tinglysing av målebrev for alle involverte bruksnumre det til enhver tid gjeldende tinglysningsgebyr Påvisning av grenser etter målebrev Ett grensepunkt påvist To grensepunkter påvist Tre grensepunkter påvist Fire grensepunkter påvist Pr punkt utover fire 2 760, , , ,00 720, Kartforretning over punktfeste Om måling og merking i marken er nødvendig 7 760,00 Om måling og merking i marken er unødvendig 4 780,00 Flytting av festepunkt 5 960,00 I tillegg betales for tinglysing av målebrev det til enhver tid gjeldende tinglysningsgebyr. Side 11 av 17

12 7.6. Avbrutt forretning Ved tilbakekalt forretning, etter denne er berammet Ved tilbakekalt forretning, før denne er berammet 1 180,00 300,00 I tillegg betales en prosentsats, som fastsettes av oppmålingskontoret ved skjønn, til dekning av medgått tid. Det totale beløp skal ikke overstige 50% av hva gjennomført forretning ville kostet. 7.7 Seksjonering. Seksjonering behandles etter Lov om eierseksjonering og gebyr betales etter bestemmelsene i 7. Seksjonering uten befaring: Der det ikke foretas befaring betales et gebyr på 3 ganger rettsgebyret. Seksjonering med befaring: Der det ikke foretas befaring betales et gebyr på 5 ganger rettsgebyret. 7.8 Timepriser for arbeid som ikke har faste gebyrsatser Det betales den til enhver tid gjeldende timepris for ingeniørtime. Jfr. Bydrift sine fakturasatser: "Timesatser konsulenttjenester". 7.9 Fakturasats for salg av oppmålingstjenester utenfor planområdet Ved salg av oppmålingstjenester utenfor planområdet skal gebyrregulativet legges til grunn for prissetting av tjenesten. Side 12 av 17

13 Gebyr- og fakturasatser Oppvekstforetaket: 8. Foreldrebetaling i barnehagene 8.1. Hel plass, pris pr måned 2 330, Redusert oppholdstid: 80% plass (4 dager pr. uke á 9 timer), pris pr måned 2 100,00 60% plass (3 dager pr. uke á 9 timer), pris pr måned 1 650,00 50% plass (2 faste dager pr.uke + 1 dag annenhver uke/hel plass annenhver uke) pris pr måned 1 400,00 Gjesteplass inntil en uke, pris pr dag Gjesteplass for en uke eller mer, pris pr uke Ekstratime for faste brukere Søskenmoderasjon: 30% for 2. barn 50 % fra og med 3. barn Kompensasjon for kost heltidsplass (reduseres i forhold til oppholdstid) Leie av barnehagebygninger Leie hovedbygning, pr gang 420, ,00 55,00 420,00 450,00 9. Skolefritidsordning 9.1. Hel plass (inntil 5 dager pr. uke), pris pr måned 1 650, Redusert oppholdstid: 60% plass (3 dager pr uke) 1 150,00 50% plass (2 faste dager + 1 dag annenhver uke) 1 000,00 Dagplass (inkl lunsj), pris pr dag 170,00 Heldagstilbud ferier (inkl. lunsj) 750,00 Søskenmoderasjon fra og med 2.barn: 30 % 9.3 Kost fulldagsplass (reduseres i fht oppholdstid) pr måned 220, Kulturskolen Helårsplass 2 650,00 Søskenmoderasjon fra og med 2. barn: 30% 10b. Norsk for fremmedspråkelige voksne Kurs 1 A 2 000,00 Kurs 1 B 1 000,00 Kurs 2, 3 og ,00 Side 13 av 17

14 Fakturasatser Kultur- og fritidsfortaket: 11. SVALBARDHALLEN Svømmehall Voksen Barn 3-15 år Student Familie * Enkeltbillett pr. person Tilbys ikke Årskort Halvårskort Treningsrom Voksne Student Enkeltbillett (pr. person) Årskort Halvårskort * Gjelder for familier med barn opp til 15 år Øvrige aktiviteter Squash pr. time 80 Leie av idrettshall pr. time 450 Leie av svømmehall pr. time 600 Leie løypemaskin m/fører pr. time GALLERI SVALBARD Voksne Ungdom Student/ Familie Entrè (12-16år) Honnør Enkeltbillett Tilbys ikke (pr. Årskort person) 240 Tilbys ikke Barn u/12 år: Gratis Gruppe (minimum 10 personer) pr. person 60 Skoleelev i klasse pr. person - Ekstra åpning pr. åpning 415 pr. person Ord. Billettpris Longyearbyen kunstnersenter Verksted 14 m 2 1. etg. fast utleie pr. mnd Verksted 28 m 2 2. etg. fast utleie pr. mnd Verksted 28 m 2 fast utleie m/vann pr. mnd Verksted 14 m 2 gjesteutleie inntil 1 uke, pr. døgn 140 Verksted 14 m 2 gjesteutleie inntil 4 uker, pr. døgn 110 Verksted 14 m 2 gjesteutleie 1 mnd eller mer, pr.døgn 80 Gjesteleie hybler: Enkeltrom inntil 1 uke, pr. døgn 360 Enkeltrom inntil 4 uker, pr. døgn 240 Enkeltrom 1 mnd eller mer, pr. døgn 210 Dobbeltrom inntil 1 uke, pr. døgn 510 Side 14 av 17

15 Dobbeltrom inntil 4 uker, pr. døgn 400 Dobbeltrom 1 mnd eller mer, pr. døgn 370 Tillegg pr. ekstraseng, pr. døgn 210 Vask av hybel pr. gang 280 Vask av verksted pr. gang 280 Leie av sengetøysett pr. sett BIBLIOTEK 3. gangs purring 65 Erstatning bok 470 Erstatning video/dvd 340 Erstatning spesialbok etter kostnad Utleie av mediateket til kommersiell aktør: pr time UNGDOMSKLUBBEN Utleie av ungdomsklubben LONGYEARBYEN KULTURHUS/KINO Kino Kinobilletter før kl 1830 pr. stk Kinobilletter etter kl 1830 pr. stk Kinobilletter spesialvisning, pr. stk Scener, møterom, utstyr Lag, foreninger og ikke-kommersielle aktører betaler ikke leie. For kommersielle aktører gjelder følgende priser: Pr. time Pr. dag Hovedscenen plasser i amfi inkl. enkel lys/lys Foajèscenen plasser i kinooppsett eller alt. Løsning Møterom - 12 plasser ved konferansebord, tekjøkken, piano Kontrollrom - med Avid ProTools, Final Cut, Photoshop Lydstudio/øvingsrom - med all backline og monitorer AV anlegg - 2 trådløse miofoner, DVD, CD, PC tilkobling 525 Monitorsystem - monitorer (8 stk/6 kurser) Trådløse miofoner - Sennheiser EM-550 GS håndmiofon eller bøyle pr. kanal Prosjektor Christie CP fast montert i Hovedscenen Prosjektor ASK C-60 - Portabel, inkl. lerret 4x3m Flygel Steinway C Piano Schimmel C Scenemodul 2000 x 1000 med mer 105 Konferansestol 40 Side 15 av 17

16 Konferansebord LYD pakke stor - 4 stk TQ TOP/SUB, 6 monitorer, 32 kanaler lydmikser LYD pakke medium - 2 stk TQ TOP/SUB, 4 monitorer, 16 kanaler lydmikser LYD pakke liten - 2 stk EON, 16 kanaler lydmikser LYS pakke stor - 24 kanaler dimmer/celecon Pathfinder LYS pakke liten - 3 kanaler dimmer BACKLINE pakke - trommer/bassforsterker/2 x gitarforsterker/keybord Tekniker 445 Side 16 av 17

17 Intervall Sats pr. tonn For de første 300 BT ,35 1, BT , BT , BT , BT , BT , BT , BT , BT , BT , For alt over Over BT , Intervall Sats pr. tonn For de første 300 BT ,55 1, BT , 1, For For de de neste BT BT , 1, BT , BT , BT , BT , BT , BT , BT , 80 For For de de neste neste BT 5001 BT , 0, For For de de neste neste BT BT , 0, BT , 0, For alt de over neste Over BT , For alt over Over BT , 30 Fakturasatser Bydrift KF: 16. BRANNSTASJONEN - div. produkter Fylling av trykkluftsbeholdere for dykking pr. flaske 80 Kontroll av håndslukker, pr apparat 127 Utleie av tankbil m/sjåfør, pr time Utleie av lift m/sjåfør, pr time Utleie av brannpumpe med mand, pr time 704 Salg av 2 kg ABC pulverapparat 370 Salg av 6 kg ABC pulverapparat 540 Salg av 12 kg ABC pulverapparat Salg av 2 kg CO2 apparat Salg av 5 kg CO2 apparat Service ABC håndslukker 400 Service CO2 håndslukker 900 Trykkprøving compositflasker, pr flaske Trykkprøving stål/dykkerflasker, pr flaske 570 Optisk røykvarsler 128 Plogskilt 244 Brannteppe 640 Instruktør brannvernopplæring UTLEIE AV BYGG - husleie Boliger Fra øker husleien til. 45,- per kvm/måned for alle ansatte som har leiekontrakt som er fra før Kpi-justeres ikke før Fra øker husleien til. 45,- per kvm/måned for alle ansatte som har leiekontrakt som er inngått i perioden Kpi-justeres ikke før Husleiekontrakter for ansatte som er inngått i perioden kpi-justeres pr Ny-ansatte eller intern bytte av bolig etter 20. september 2011:. 45,- per kvm/mnd,-. Kpi-justeres ikke før Foretaksleie på. 4,- per kvm/mnd. (betales av den organisasjonen den ansatte tilhører). Eksterne firmaer:. 94,89 per kvm/mnd. KPI-justeres pr Med KPI-justering menes at satsen justeres for konsumprisindeksen (KPI) pr Dvs. at KPI pr danner grunnlaget for satsen fra Hytter Utleie til ikke ansatte pr. døgn Nærings- og andre bygg Justeres etter individuell vurdering og/eller i samsvar med bestemmelser om prisregulering i løpende avtaler. 18. KONSULENTTJENESTER Konsulentbistand pr time 1 040,00 tillegg utenom ordinær åpningstid (16:00-08:00 og lørdag, søndag og helligdager) pr påbeg time 534,00 Side 17 av 17

GEBYR- OG FAKTURASATSER 2015 FOR LONGYEARBYEN LOKALSTYRE

GEBYR- OG FAKTURASATSER 2015 FOR LONGYEARBYEN LOKALSTYRE GEBYR- OG FAKTURASATSER 2015 FOR LONGYEARBYEN LOKALSTYRE Gjeldende fra 01.01.2015-31.12.2015 eller til nye satser blir fastsatt. Vedtatt i lokalstyret 09.12.2014. 1 LONGYEARBYEN LOKALSTYRE GEBYRREGULATIV

Detaljer

Gebyr- og fakturasatser 2016 for Longyearbyen lokalstyre

Gebyr- og fakturasatser 2016 for Longyearbyen lokalstyre Gebyr- og fakturasatser 2016 for Longyearbyen lokalstyre Gjeldende fra 01.01.2016-31.12.2016 eller til nye satser blir fastsatt. Vedtatt i lokalstyret 15.12.2015. 1 LONGYEARBYEN LOKALSTYRE GEBYRREGULATIV

Detaljer

Gebyr- og fakturasatser 2016 for Longyearbyen lokalstyre

Gebyr- og fakturasatser 2016 for Longyearbyen lokalstyre Gebyr- og fakturasatser 2016 for Longyearbyen lokalstyre Gjeldende fra 01.01.2016-31.12.2016 eller til nye satser blir fastsatt. Vedtatt i lokalstyret 15.12.2015. LONGYEARBYEN LOKALSTYRE GEBYRREGULATIV

Detaljer

Gebyr- og fakturasatser 2015

Gebyr- og fakturasatser 2015 Vår referanse: Saksbehandler: Dato: 2014/831-1- Belinda Brendlien 06.11.2014 Gebyr- og fakturasatser 2015 Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Administrasjonsutvalget 49/14 18.11.2014 Lokalstyret 09.12.2014 Anbefaling:

Detaljer

GEBYRER OG FAKTURASATSER 2014. for LONGYEARBYEN LOKALSTYRE

GEBYRER OG FAKTURASATSER 2014. for LONGYEARBYEN LOKALSTYRE GEBYRER OG FAKTURASATSER 2014 for LONGYEARBYEN LOKALSTYRE Gjeldende fra 18.6.2014-31.12.2014 eller til nye satser blir fastsatt Vedtatt i lokalstyret 10/12-2013, sak 79/2013. Endring i bestemmelsene i

Detaljer

GEBYRER OG FAKTURASATSER 2014. for LONGYEARBYEN LOKALSTYRE

GEBYRER OG FAKTURASATSER 2014. for LONGYEARBYEN LOKALSTYRE GEBYRER OG FAKTURASATSER 2014 for LONGYEARBYEN LOKALSTYRE Gjeldende fra 01.01.2014-31.12.2014 eller til nye satser blir fastsatt Vedtatt 10/12-2013 i Lokalstyret, sak xx/2013 Side 1 av 18 Side 121 LONGYEARBYEN

Detaljer

Innkomne forslag til tiltak i økonomiplan 2016-2019 samt forslag til gebyr- og fakturasatser 2016

Innkomne forslag til tiltak i økonomiplan 2016-2019 samt forslag til gebyr- og fakturasatser 2016 Deres referanse: Vår referanse: 2015/228-8-145 Saksbehandler: Elin Dolmseth Dato: 04.06.2015 Innkomne forslag til tiltak i økonomiplan 2016-2019 samt forslag til gebyr- og fakturasatser 2016 Forslag til

Detaljer

Betalingsregulativ Tjeldsund kommune 2015. 1.0 Kart og delingsgebyr, byggesaksgebyr

Betalingsregulativ Tjeldsund kommune 2015. 1.0 Kart og delingsgebyr, byggesaksgebyr Betalingsregulativ Tjeldsund kommune 2015 Gjeldende fra 01.01.2015 1.0 Kart og delingsgebyr, byggesaksgebyr Betalingsregulativ etter matrikkelloven Lovhjemmel: Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven

Detaljer

Det kan etter søknad gjøres unntak for fiskeindustrien m.fl. Teknisk komite avgjør i hvert enkelt tilfelle.

Det kan etter søknad gjøres unntak for fiskeindustrien m.fl. Teknisk komite avgjør i hvert enkelt tilfelle. ÅRSGEBYR FOR VANN OG AVLØP Måsøy kommune Gebyr for vann Avgiftene er delt i 2, en fast andel og en variabel del. Fast andel: kr 60 pr år Variabelt gebyr: kr 3,60 pr m 3 Ut fra dette blir årsgebyr som følger:

Detaljer

1.0 Kommunale eiendomsavgifter:

1.0 Kommunale eiendomsavgifter: Betalingsregulativ Tjeldsund kommune 2013: Kommunale avgifter og betalingssatser for 2013 fastsettes som følger: - Endret med virkning fra 01.07.13 1.0 Kommunale eiendomsavgifter: Avgiftstype VANN OG AVLØP:

Detaljer

GEBURREGULATIVET 2016

GEBURREGULATIVET 2016 GEBURREGULATIVET 2016 Vedtatt av formannskapet 08.12.15, sak 51/15 Vedtatt av kommunestyret 17.12.15, sak 94/15 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELLE FORUTSETNINGER... 1 2 GEBYRER FOR VANN OG AVLØP... 1 2.1

Detaljer

Fastsettelse av tilknytningsgebyr

Fastsettelse av tilknytningsgebyr Vår referanse: Saksbehandler: Dato: 2014/30-6-231 Elin Dolmseth 06.05.2014 Fastsettelse av tilknytningsgebyr Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Administrasjonsutvalget 37/14 27.05.2014 Lokalstyret 38/14 17.06.2014

Detaljer

1. Vann- og avløpsgebyr inkl. spredt avløp side. 2. Gebyr for feiing og tilsyn med fyringsanlegg side. 3. Avfallsgebyr side

1. Vann- og avløpsgebyr inkl. spredt avløp side. 2. Gebyr for feiing og tilsyn med fyringsanlegg side. 3. Avfallsgebyr side BUDSJETT 2009 PRISLISTE Kommunale tjenester, avgifter og husleier 1. Vann- og avløpsgebyr inkl. spredt avløp side 2. Gebyr for feiing og tilsyn med fyringsanlegg side 3. Avfallsgebyr side 4. Gebyr etter

Detaljer

Gebyrregulativ Ressurs- og utviklingsetaten 2015

Gebyrregulativ Ressurs- og utviklingsetaten 2015 Gebyrregulativ Ressurs- og utviklingsetaten 2015 Administrasjonens forslag Byggesaksgebyrer Med henvisning til Plan- og bygningslovens 33-1, Lov om eierseksjoner 7 og Forurensningsforskriftens 2-12 gjøres

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2009, sak 77/09, med virkning fra 1.1.2010 GEBYRREGULATIV 2010 PLAN-, DELINGS-, BYGGESAKS- OG MATRIKKELLOVSGEBYRER

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2009, sak 77/09, med virkning fra 1.1.2010 GEBYRREGULATIV 2010 PLAN-, DELINGS-, BYGGESAKS- OG MATRIKKELLOVSGEBYRER Vedtatt i kommunestyret 10.12.2009, sak 77/09, med virkning fra 1.1.2010 GEBYRREGULATIV 2010 PLAN-, DELINGS-, BYGGESAKS- OG MATRIKKELLOVSGEBYRER 0. GENERELLE BESTEMMELSER 2010 1. Alle gebyrer skal betales

Detaljer

Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning og seksjonering - Fra 01.01.

Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning og seksjonering - Fra 01.01. Blankett nr 70-1010 Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning og seksjonering - Fra 01.01.2010 Fastsatt av kommunestyret 10.12.07 med hjemmel i

Detaljer

Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning og seksjonering - Fra 01.01.

Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning og seksjonering - Fra 01.01. Blankett nr 70-1010 Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning og seksjonering - Fra 01.01.2008 Fastsatt av kommunestyret xx.xx.xx med hjemmel i

Detaljer

Måsøy Kommune. Gebyrregulativ 2015

Måsøy Kommune. Gebyrregulativ 2015 Måsøy Kommune Gebyrregulativ 2015 Innholdsfortegnelse 1. GENERELLE FORUTSETNINGER... 3 2. GEBYRER FOR VANN OG AVLØP... 3 1. GEBYR FOR VANN... 3 2. GEBYR FOR AVLØP... 3 3. RENOVASJONSAVGIFT... 4 1. INNSAMLING

Detaljer

1. Boligbygg For boligbygg betales et byggesaksgebyr på kr. 1700,- pr. selvstendig boenhet, inkludert fastbygd garasje.

1. Boligbygg For boligbygg betales et byggesaksgebyr på kr. 1700,- pr. selvstendig boenhet, inkludert fastbygd garasje. Gebyrregulativ for bygge- og plansaker m.m. i Berg kommune 2009 Vedtatt i kommunestyret den 16.des.2008 Fastsatt med hjemmel i plan- og bygningsloven 109. 1. Boligbygg For boligbygg betales et byggesaksgebyr

Detaljer

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2015

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2015 B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2015 2 Tiltak som krever søknad om tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver, etter pbl 20-2: 2 a Mindre byggearbeid på bebygd eiendom 2 b Alminnelige driftsbygninger

Detaljer

Kommunale avgifter 2016

Kommunale avgifter 2016 Kommunale avgifter 2016 Renovasjon faktureres av Indre Østfold Renovasjon IKS, men gebyret fastsettes av Marker kommune. Avgift/gebyr inkludert mva (vann, avløp, renovasjon, feiing) Vann Vann, abonnementsgebyr

Detaljer

FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER I BALSFJORD KOMMUNE

FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER I BALSFJORD KOMMUNE FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER I BALSFJORD KOMMUNE Forskrift om gebyr er vedtatt av kommunestyret med hjemmel i: Lov om planlegging og byggesaksbehandling (Plan- og bygningsloven), sist endret

Detaljer

FREI KOMMUNE BETALINGSSATSER 2007 VED MILJØ- OG TEKNISKE TJENESTER

FREI KOMMUNE BETALINGSSATSER 2007 VED MILJØ- OG TEKNISKE TJENESTER VANN- OG AVLØPSGEBYRER Vann Avgift pr. m³ kr. 8,50 Leie av vannmåler kr. 161,- Tilknytningsavgift: Bolig- og fritidsbolig kr. 11.757,- Annen bebyggelse kr. 17.874,- Avløp Avgift pr. m³ kr. 5,80 Tilknytningsavgift:

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR PLAN- OG BYGGESAKER

GEBYRREGULATIV FOR PLAN- OG BYGGESAKER GEBYRREGULATIV FOR PLAN- OG BYGGESAKER Gjeldende fra 01.01.2016 (vedtatt i kommunestyret 7. desember 2015) Alminnelige bestemmelser Lokal forskrift for Grimstad kommune med hjemmel i plan- og bygningsloven

Detaljer

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2016: Gebyrer for behandling av søknad om tillatelse, jfr. plan- og bygningslovens 33-1 er som følger:

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2016: Gebyrer for behandling av søknad om tillatelse, jfr. plan- og bygningslovens 33-1 er som følger: B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2016: Gebyrer for behandling av søknad om tillatelse, jfr. plan- og bygningslovens 33-1 er som følger: 2 Tiltak som krever søknad om tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver,

Detaljer

Gebyrregulativ for plansaker:

Gebyrregulativ for plansaker: Gebyrregulativ for plansaker: 1. a. Behandlingsgebyr: Fast gebyr for å ta sak til behandling. Faktureres når plansaken mottas til behandling. 10 740,- b. Arealgebyr: Inntil 5 daa kr./100m2 5 10 daa 10

Detaljer

Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning, seksjonering og mindre avløpsanlegg - Fra 01.01.

Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning, seksjonering og mindre avløpsanlegg - Fra 01.01. Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning, seksjonering og mindre avløpsanlegg - Fra 01.01.2006 Fastsatt av kommunestyret 18.6.2001 med hjemmel i plan- og bygningsloven

Detaljer

PLAN-, DELINGS- og BYGGESAKER (plan- og bygningsloven) DELING AV LANDBRUKSEIENDOM (jordloven, konsesjonsloven)

PLAN-, DELINGS- og BYGGESAKER (plan- og bygningsloven) DELING AV LANDBRUKSEIENDOM (jordloven, konsesjonsloven) Vedtatt i kommunestyret den11.12.2014, sak 119/14, med virkning fra 1.1.2015. GEBYRREGULATIV 2015 PLAN-, DELINGS- og BYGGESAKER (plan- og bygningsloven) DELING AV LANDBRUKSEIENDOM (jordloven, konsesjonsloven)

Detaljer

Gebyrregulativ for Teknikk og næring

Gebyrregulativ for Teknikk og næring Trøgstad kommune Gebyrregulativ for Teknikk og næring 1. Kommunale gebyrer, eiendomsskatt og utleie Alle priser er oppgitt eks mva. Vedtatt av kommunestyret xx.xx.xxxx RENOVASJON - merverdiavgift kommer

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2009. For

GEBYRREGULATIV 2009. For LARDAL KOMMUNE GEBYRREGULATIV 2009 For Byggesak, Delingssaker, Regulering, Oppmåling, Feiing og tilsyn, Konsesjonssaker, Delingssaker etter jordlova, Fellingsavgift for vilt, Kommunaltekniske tjenester,

Detaljer

TAKSTER FOR EIENDOMSSKATT OG KOMMUNALE GEBYR GJELDENDE FRA 1. JANUAR 2010 HALDEN KOMMUNE

TAKSTER FOR EIENDOMSSKATT OG KOMMUNALE GEBYR GJELDENDE FRA 1. JANUAR 2010 HALDEN KOMMUNE TAKSTER FOR EIENDOMSSKATT OG KOMMUNALE GEBYR GJELDENDE FRA 1. JANUAR 2010 HALDEN KOMMUNE **************************************************************** OBS! I tillegg til vann-, avløps-, feie- og avfallsgebyr

Detaljer

5.0 Gebyrer og betalingssatser Rådmannens forslag 2012 2011 2012

5.0 Gebyrer og betalingssatser Rådmannens forslag 2012 2011 2012 5.0 Gebyrer og betalingssatser Rådmannens forslag 2012 2011 2012 Tjeneste/Betalingsgrunnlag Beløp Mva Total Beløp Mva Total KOPIERING * Ensidig kopi 2,40 0,60 3,00 2,40 0,60 3,00 * Tosidig kopi 2,40 0,60

Detaljer

PLAN-, DELINGS- og BYGGESAKER (plan- og bygningsloven) DELING AV LANDBRUKSEIENDOM (jordloven, konsesjonsloven)

PLAN-, DELINGS- og BYGGESAKER (plan- og bygningsloven) DELING AV LANDBRUKSEIENDOM (jordloven, konsesjonsloven) Vedtatt i kommunestyret den 10.12.2015, sak 88/15, med virkning fra 1.1.2016. GEBYRREGULATIV 2016 PLAN-, DELINGS- og BYGGESAKER (plan- og bygningsloven) DELING AV LANDBRUKSEIENDOM (jordloven, konsesjonsloven)

Detaljer

Gebyrregulativ for Enhet for plan- og byggesak 2015

Gebyrregulativ for Enhet for plan- og byggesak 2015 Gebyrregulativ for Enhet for plan- og byggesak 2015 Gebyrer med hjemmel i plan- og bygningsloven av 27.06.2008 33-1 lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven) av 17.06.2005 32 første ledd forurensningsloven

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE. Betalingsreglement 2008. Vedtatt av kommunestyret 20.12.2007, sak 149/07 og 155/07.

RINGERIKE KOMMUNE. Betalingsreglement 2008. Vedtatt av kommunestyret 20.12.2007, sak 149/07 og 155/07. RINGERIKE KOMMUNE Betalingsreglement 2008 Vedtatt av kommunestyret 20.12.2007, sak 149/07 og 155/07. Innholdsfortegnelse 1 FORORD... 3 2 MILJØ- OG AREALFORVALTNING... 4 2.1 GEBYRREGULATIV FOR SAKSBEHANDLING

Detaljer

GEBYRFORSKRIFT FOR BEHANDLING AV SAKER ETTER PBL 2015 (BYGGE- OG PLANSAKER)

GEBYRFORSKRIFT FOR BEHANDLING AV SAKER ETTER PBL 2015 (BYGGE- OG PLANSAKER) RENNESØY KOMMUNE GEBYRFORSKRIFT FOR BEHANDLING AV SAKER ETTER PBL 2015 (BYGGE- OG PLANSAKER) Dette gebyrregulativet er fastsatt med hjemmel i plan- og bygningsloven 2008 33-1. Vedtatt i kommunestyret 17.06.2010,

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV REGULERING OG BYGGESAKER 2009.

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV REGULERING OG BYGGESAKER 2009. GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV REGULERING OG BYGGESAKER 2009. Definisjoner: Byggesaksgebyr: Gebyr for behandling av plansaker, byggesaker Bruksareal: Måleregel for areal fastlagt i GAB, jfr. NS 3940.

Detaljer

Forskrift om takster for kommunale vann- og avløpsgebyr

Forskrift om takster for kommunale vann- og avløpsgebyr Forskrift om takster for kommunale vann- og avløpsgebyr gjeldende fra 1.januar 2016. Vedtatt med hjemmel i lov om kommunale vass- og avløpsanlegg av 16.03.2012 nr.12 3 og 5 og lov mot vern om forurensning

Detaljer

Gebyrregulativ Teknisk Drift

Gebyrregulativ Teknisk Drift 1 Gebyrregulativ Teknisk Drift Vann, avløp og septik 2015 Generelle bestemmelser side 2 Tilknytning side 4 Kommunalt vann og avløp side 5 Private avløpsanlegg side 6 Melhus er en mangfoldig kommune der

Detaljer

Gebyrene er tilpasset endringene i Plan- og bygningsloven 33.1 og gjøres gjeldende som forskrift.

Gebyrene er tilpasset endringene i Plan- og bygningsloven 33.1 og gjøres gjeldende som forskrift. D. Areal Gebyrene er tilpasset endringene i Plan- og bygningsloven 33.1 og gjøres gjeldende som forskrift. D.1 Gebyr etter plan- og bygningsloven 1.1 Generelle bestemmelser 1.1.a. 1.1.b. 1.1.c. 1.1.d.

Detaljer

Behandlingsgebyr byggesak og landbruk 2015. Kommunestyrevedtak 66/14. Sak 14/1651

Behandlingsgebyr byggesak og landbruk 2015. Kommunestyrevedtak 66/14. Sak 14/1651 Behandlingsgebyr byggesak og landbruk 2015 Kommunestyrevedtak 66/14 Behandlingsgebyr byggesak og landbruk: Generelle bestemmelser Gebyr beregnes etter den sats som gjelder på tidspunktet fullstendig søknad

Detaljer

Gebyrregulativ plan- og byggesaker for Eigersund kommune

Gebyrregulativ plan- og byggesaker for Eigersund kommune 1 Gebyrregulativ plan- og byggesaker for Eigersund kommune Gebyrer vedtatt med hjemmel i pbl 33-1, 32-8, Lov om seksjonering av fast eiendom 7 og Forskrift om begrensning av forurensing 52a. 2013 KAP.

Detaljer

Betalingsregulativ for byggesaker, plansaker, delingssaker, kartforretning, oppmåling m.m. i Rakkestad kommune, Østfold

Betalingsregulativ for byggesaker, plansaker, delingssaker, kartforretning, oppmåling m.m. i Rakkestad kommune, Østfold Betalingsregulativ for byggesaker, plansaker, delingssaker, kartforretning, oppmåling m.m. i Rakkestad kommune, Østfold Kapittel 1 - Generelle bestemmelser 1-1. Hjemmel Dette gebyrregulativ er fastsatt

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2016 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.

GEBYRREGULATIV 2016 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O. GEBYRREGULATIV 2016 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING OG BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.L UTSKRIFTER, KOPIER Aurskog-Høland kommune Teknisk

Detaljer

Namsos kommune etter plan- og bygningslovens 33-1

Namsos kommune etter plan- og bygningslovens 33-1 Gebyr for plan, bygge-, delingssaker for 2013 Revidert jfr. kommunestyrets vedtak i møte den 6.12.2012 NAMSOS KOMMUNE GEBYRER FOR PLAN, BYGGE-, DELINGSSAKER FOR 2013 Namsos kommune etter plan- og bygningslovens

Detaljer

1.1. Betaling av gebyrer: Alle gebyrer betales til Søgne kommune, økonomiavdelingen etter oppgave fra Arealenheten.

1.1. Betaling av gebyrer: Alle gebyrer betales til Søgne kommune, økonomiavdelingen etter oppgave fra Arealenheten. Gebyrregulativ for arealforvaltningen i Søgne kommune - 2015 Vedtatt av Søgne kommunestyre i møte den 16. desember 2010, sak 92/10, med endring senest 18. desember 2014 sak 93/14 og 94/14. 1. Alminnelige

Detaljer

Man må også betale gebyr for godkjenning av ansvarlig foretak og behandling av dispensasjonssøknader, samt kartavgift.

Man må også betale gebyr for godkjenning av ansvarlig foretak og behandling av dispensasjonssøknader, samt kartavgift. Gebyrregulativ Når du søker om å bygge, må du betale gebyr til kommunen. Gebyrregulativet tar utgangspunkt i to hovedtyper av bygg, rene boligbygg og alle andre bygg. Regulativet gjenspeiler det faktiske

Detaljer

Tiltak som krever søknad og tillatelse 20 3 m² BRA 2015 2016 a) oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging

Tiltak som krever søknad og tillatelse 20 3 m² BRA 2015 2016 a) oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging Gebyrer etter plan- og bygningsloven og forurensningsloven Tiltak som krever søknad og tillatelse 20 3 m² BRA 2015 2016 a) oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging Nybygg bolig (alt innenfor bolig)

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR BYGGE- OG DELINGSSAKER - SARPSBORG KOMMUNE

GEBYRREGULATIV FOR BYGGE- OG DELINGSSAKER - SARPSBORG KOMMUNE GEBYRREGULATIV FOR BYGGE- OG DELINGSSAKER - SARPSBORG KOMMUNE GEBYRER VEDTATT AV SARPSBORG BYSTYRE MED HJEMMEL I: 33-1 i lov om planlegging og byggesaksbehandling av 27. juni 2008 nr. 71. med endringer

Detaljer

Definisjoner: Gebyr for behandling av plansaker, byggesaker Bruksareal: Måleregel for areal fastlagt i GAB, jfr. NS 3940.

Definisjoner: Gebyr for behandling av plansaker, byggesaker Bruksareal: Måleregel for areal fastlagt i GAB, jfr. NS 3940. GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV REGULERING OG BYGGESAKER 2008. Vedtatt i Siljan kommunestyre Definisjoner: Byggesaksgebyr: Gebyr for behandling av plansaker, byggesaker Bruksareal: Måleregel for areal

Detaljer

Lunner kommune. Referanse:11/1812-4

Lunner kommune. Referanse:11/1812-4 Lunner kommune Forslag til gebyrregulativ med hjemmel i Lov om eierseksjoner (eierseksjoneringsloven) 7 Lov om eiendomsregistrering (matrikkellova) 30, 32 med tilhørende forskrift 16 og 17 Regulativet

Detaljer

KS' REVIDERTE GEBYRMAL AV 2004-03-19. Med noen endringer for å tilpasse lokale forhold.

KS' REVIDERTE GEBYRMAL AV 2004-03-19. Med noen endringer for å tilpasse lokale forhold. GEBYRREGULATIV B FOR TEKNISK VIRKSOMHET I UNJARGGA/GIELDA NESSEBY KOMMUNE KS' REVIDERTE GEBYRMAL AV 2004-03-19. Med noen endringer for å tilpasse lokale forhold. GEBYRER VEDTATT AV KOMMUNESTYRET MED HJEMMEL

Detaljer

Gebyrregulativ Prisliste kommunale tjenester 2016

Gebyrregulativ Prisliste kommunale tjenester 2016 Gebyrregulativ Prisliste kommunale tjenester 2016 Kommunale avgifter: Betalingsforfall i 4 terminer Eiendomsskatt (beregnes av skattegrunnlaget) 2016 Bolig og fritidseiendom 3,75 Øvrige eiendommer 7,00

Detaljer

ALMINNELIGE BESTEMMELSER

ALMINNELIGE BESTEMMELSER Plan- og Byggesak samt deling etter Plan- og bygningsloven (Pbl), 33-1 og 33-2, hjemler tiltakene hvor kommunen kan kreve saksbehandlingsgebyr. Arbeider etter lov om Eierseksjoner (Es), jfr. 7. Kap.1 ALMINNELIGE

Detaljer

GEBYRER 2007 STANGE KOMMUNE. Vann og kloakk Renovasjon Feiing Septikrenovasjon Byggesak Kart- og oppmåling Seksjonering Private planforslag

GEBYRER 2007 STANGE KOMMUNE. Vann og kloakk Renovasjon Feiing Septikrenovasjon Byggesak Kart- og oppmåling Seksjonering Private planforslag STANGE KOMMUNE GEBYRER 2007 Vann og kloakk Renovasjon Feiing Septikrenovasjon Byggesak Kart- og oppmåling Seksjonering Private planforslag KOMMUNALE GEBYRER 2007 Vann: Eks. mva kr. Inkl. mva kr. Årsgebyr

Detaljer

1 ANBUDSSAMMENDRAG... 3

1 ANBUDSSAMMENDRAG... 3 Vedlegg 4 - Pris- og tilbudsskjema Innhold 1 ANBUDSSAMMENDRAG... 3 2 PRIS- OG MENGDESKJEMA LOFTERØD... 4 2.1 Fast godtgjørelse - Lofterød... 4 2.2 Avsetning avfall 1 - Lofterød... 4 2.3 Avsetning avfall

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I NORDKAPP KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I NORDKAPP KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I NORDKAPP KOMMUNE Vedtatt av Kommunestyret den 8. april 2003 i medhold av lov av 31. mai 1974 nr 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter 3, og Miljøverndepartementets

Detaljer

Gebyrregulativ med hjemmel i

Gebyrregulativ med hjemmel i Gebyrregulativ med hjemmel i Lov om eierseksjoner (eierseksjoneringsloven) 7 Lov om eiendomsregistrering (matrikkellova) 30, 32 med tilhørende forskrift 16 og 17 Gjeldende f.o.m 1.1.2015 Vedtatt av Lunner

Detaljer

Gebyrregulativ Prisliste kommunale tjenester 2016

Gebyrregulativ Prisliste kommunale tjenester 2016 Gebyrregulativ Prisliste kommunale tjenester 2016 Kommunale avgifter: Betalingsforfall i 4 terminer Eiendomsskatt (beregnes av skattegrunnlaget) 2016 Bolig og fritidseiendom 3,75 Øvrige eiendommer 7,00

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR BYGGE- OG DELINGSSAKER - SARPSBORG KOMMUNE

GEBYRREGULATIV FOR BYGGE- OG DELINGSSAKER - SARPSBORG KOMMUNE GEBYRREGULATIV FOR BYGGE- OG DELINGSSAKER - SARPSBORG KOMMUNE GEBYRER VEDTATT AV SARPSBORG BYSTYRE MED HJEMMEL I: 32 i lov om planlegging og byggesaksbehandling av 27. juni 2008 nr 71. REGULATIVET ERSTATTER

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2012. (Bygg- og oppmålingsavdelingen)

GEBYRREGULATIV 2012. (Bygg- og oppmålingsavdelingen) 1 GEBYRREGULATIV 2012 (Bygg- og oppmålingsavdelingen) Gebyrer vedtatt av kommunestyret med hjemmel i: 33-1 i plan og bygningsloven (2008-06-27 nr. 71) med endringer sist ved lov 2009-05-08-27. 32 i lov

Detaljer

HOL KOMMUNE. Gebyrregulativ for byggesaker, plansaker, delesaker, mindre avløpsanlegg. Gjeldende fra 01.01.2016

HOL KOMMUNE. Gebyrregulativ for byggesaker, plansaker, delesaker, mindre avløpsanlegg. Gjeldende fra 01.01.2016 HOL KOMMUNE Gebyrregulativ for byggesaker, plansaker, delesaker, mindre avløpsanlegg. Gjeldende fra 01.01.2016 Nytt: Gebyrregulativet er korrigert med bakgrunn vedtak i Hol Kommunestyre sak nr. 50/15 den

Detaljer

Gebyrregulativ for Kristiansund kommune for saksbehandling mm., jf. plan og bygningsloven 33 1, matrikkelloven 32 og eierseksjonsloven 7.

Gebyrregulativ for Kristiansund kommune for saksbehandling mm., jf. plan og bygningsloven 33 1, matrikkelloven 32 og eierseksjonsloven 7. Plan og byggesak BETALINGSSATSER 2015 Vedtatt i bystyret 2.6.2015 - Enkelte satser kan bli justert i løpet av 2015 Gebyrregulativ for Kristiansund kommune for saksbehandling mm., jf. plan og bygningsloven

Detaljer

FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV FOR PLAN-, DELING-, BYGGESAK OG SEKSJONERINGSSAKER I MÅLSELV KOMMUNE

FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV FOR PLAN-, DELING-, BYGGESAK OG SEKSJONERINGSSAKER I MÅLSELV KOMMUNE FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV FOR PLAN-, DELING-, BYGGESAK OG SEKSJONERINGSSAKER I MÅLSELV KOMMUNE 2014 Forskrift om gebyrer er vedtatt av kommunestyret med hjemmel i: Lov om planlegging og byggesaksbehandling

Detaljer

GENERELLE BESTEMMELSER

GENERELLE BESTEMMELSER A.1 GENERELLE BESTEMMELSER 2014 Gebyrer etter dette regulativ betales etter faktura utstedt av Økonomienheten. Betaling kan kreves før forretning berammes eller arbeid igangsettes, eller før tillatelser

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2014 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.

GEBYRREGULATIV 2014 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O. GEBYRREGULATIV 2014 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING OG BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.L EIENDOMSFORESPØRSLER UTSKRIFTER, KOPIER Aurskog-Høland

Detaljer

Lyngdal kommune Rådmannen

Lyngdal kommune Rådmannen Lyngdal kommune Rådmannen Gebyrer i henhold til Plan- og bygningsloven År: 2015 Sak KS: Dato: Ansv.enhet: Kontaktperson (epost) 114/14 11.12.2014 Plankontoret sew@lyngdal.kommune.no Innholdsfortegnelse:

Detaljer

B 3 BYGGESAKER OG MELDINGSSAKER. 3.1 Generelt

B 3 BYGGESAKER OG MELDINGSSAKER. 3.1 Generelt B 3 BYGGESAKER OG MELDINGSSAKER 3.1 Generelt Gebyr etter dette kapittelet faktureres tiltakshaver. Gebyr faktureres etterskuddsvis. Innfordringsmetoder går frem av pkt. 1.3 i kapittel 1. Ved betalingsmislighold

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV PLAN- OG BYGGESAKER I RENNEBU KOMMUNE 2013

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV PLAN- OG BYGGESAKER I RENNEBU KOMMUNE 2013 GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV PLAN- OG BYGGESAKER I RENNEBU KOMMUNE 2013 Gebyrer vedtatt i Kommunestyret med hjemmel i 33-1 i plan- og bygningsloven av 27. juni 2008, med endringer sist ved lov av 25.

Detaljer

GEBYRER OG BETALINGSSATSER

GEBYRER OG BETALINGSSATSER Kommunestyrets vedtak 216 MARNARDAL KOMMUNE GEBYRER OG BETALINGSSATSER 216 Side 1 av 1 Kommunestyrets vedtak 216 A. Behandling av byggesøknader 1. Tiltak som krever søknad og tillatelse og som kan forestås

Detaljer

FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV BYGGESAKER OG EIERSEKSJONER

FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV BYGGESAKER OG EIERSEKSJONER FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV BYGGESAKER OG EIERSEKSJONER ene er vedtatt av kommunestyret den XX.XX.2015 sak XX/15, med hjemmel i 33-1 i plan- og bygningsloven 2008 samt lov om eierseksjoner.

Detaljer

1. Kommunale avgifter og gebyrer 2014

1. Kommunale avgifter og gebyrer 2014 1. Kommunale avgifter og gebyrer 2014 a) Kultur og undervisning Barnehagesatser 2013 Plasstørrelse: 1. barn 2. barn (30 % mod.) 3. barn (50 % mod.) 100 % 2.330,- 1.630,- 1.165,- 80 % 2.100,- 1.470,- 1.050,-

Detaljer

Gebyrenhet. Gebyrenhet

Gebyrenhet. Gebyrenhet Oppdatert 01.01.2015 Oppvekst Helse og Sosial RØROS KOMMUNE - GEBYR 2015 er 2015 - Tjeneste Månedlig i hht til plass 11 mnd pr år mnd 2 405,00 2 330 Søskenmoderasjon, kun i barnehage, første søsken (2

Detaljer

Sørfold kommune Gebyrregulativ DEL 1 Kapittel C

Sørfold kommune Gebyrregulativ DEL 1 Kapittel C Sørfold kommune Gebyrregulativ DEL 1 Kapittel C Med forskrift om unntak for tidsfrister i vinterhalvåret i saker som krever oppmålingsforretning i Sørfold kommune Fastsatt av Sørfold kommunestyre med hjemmel

Detaljer

2014/F 2013/v 2012 Kvartal i hht avtale Trygghetsalarme pr stk kvartal 600,00 375 250

2014/F 2013/v 2012 Kvartal i hht avtale Trygghetsalarme pr stk kvartal 600,00 375 250 Oppdatert 02.09.2014 Oppvekst Helse og Sosial RØROS KOMMUNE - GEBYR 2014 er 2014 - Tjeneste Månedlig i hht til plass 11 mnd pr år mnd 2 405,00 2 330 Søskenmoderasjon, kun i barnehage, første søsken (2

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I HAUGESUND KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I HAUGESUND KOMMUNE Side 1 av 8 FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I HAUGESUND KOMMUNE Vedtatt av bystyret den 15.06.2005 med virkning fra 01.07.2005 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKSBEHANDLING 1. januar 2015

GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKSBEHANDLING 1. januar 2015 GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKSBEHANDLING 1. januar 015 ALMINNELIGE BESTEMMELSER Gebyret er vedtatt med hjemmel i plan- og bygningslovens 33-1. 1 Betalingsplikt Alle som får utført tjenester etter dette regulativ

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV BYGGE-, DELE- OG PLANSAKER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVENS 33-1 FOR ÅR 2016

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV BYGGE-, DELE- OG PLANSAKER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVENS 33-1 FOR ÅR 2016 Side 1 av 5 Ås kommune GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV BYGGE-, DELE- OG PLANSAKER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVENS 33-1 FOR ÅR 2016 Vedtatt av Ås kommunestyre 09.12.15. GENERELT Dette regulativet er vedtatt

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Jardar Jensen Ordfører H Petter Paulsen Varaordfører H Trude Hagland Medlem AP

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Jardar Jensen Ordfører H Petter Paulsen Varaordfører H Trude Hagland Medlem AP Evenes kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 03.12.2012 Tid: 13:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Jardar Jensen Ordfører H Petter

Detaljer

Lunner kommune Forslag til gebyrregulativ etter plan- og bygningsloven av 1985 109 Byggesaker

Lunner kommune Forslag til gebyrregulativ etter plan- og bygningsloven av 1985 109 Byggesaker Lunner kommune Forslag til gebyrregulativ etter plan- og bygningsloven av 1985 109 Byggesaker Regulativet ble vedtatt i kommunestyret sak xxx/11 i møte xx.12.2011 og gjelder fra 1. januar 2011. Regulativet

Detaljer

PRISLISTE. Barnehagen 2011. Tid/uke 17 t/u 25,5 t/u 34 t/u 42,5 t/u Pris/mnd 1140 1400 1865 2330. Matpenger - innføres fom skoleåret 2011/2012

PRISLISTE. Barnehagen 2011. Tid/uke 17 t/u 25,5 t/u 34 t/u 42,5 t/u Pris/mnd 1140 1400 1865 2330. Matpenger - innføres fom skoleåret 2011/2012 PRISLISTE Barnehagen 2011 Tid/uke 17 t/u 25,5 t/u 34 t/u 42,5 t/u Pris/mnd 1140 1400 1865 2330 Matpenger - innføres fom skoleåret 2011/2012 Dag/uke 2 3 4 5 Pris/mnd 80 120 160 200 Søskenmoderasjon: Det

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV UTSLIPPSSAKER I RENNEBU KOMMUNE 2013

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV UTSLIPPSSAKER I RENNEBU KOMMUNE 2013 GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV UTSLIPPSSAKER I RENNEBU KOMMUNE 2013 Gebyret gjelder for utslippssaker etter kapittel 12, 13 og 15 i Forskrift om begrensning av forurensning, fastsatt av Miljøverndepartementet

Detaljer

Prisliste kommunale tjenester 2014

Prisliste kommunale tjenester 2014 Prisliste kommunale tjenester 2014 Kommunale avgifter: Betalingsforfall i 4 terminer 20. mars, 20. mai, 20. september, 20. november Eiendomsskatt (beregnes av skattetaksten) 2014 Bolig og fritidseiendom

Detaljer

Vedlegg 1a: Betalingsregulativ for plansaker, utslippsaker og byggesaker m.m i Rakkestad kommune, Østfold

Vedlegg 1a: Betalingsregulativ for plansaker, utslippsaker og byggesaker m.m i Rakkestad kommune, Østfold Vedlegg 1a: Betalingsregulativ for plansaker, utslippsaker og byggesaker m.m i Rakkestad kommune, Østfold 1-1. Hjemmel Kapittel 1 - Generelle bestemmelser Med hjemmel i Plan- og bygningsloven (PBL) 33-1

Detaljer

L i l l e h a m m e r kommune

L i l l e h a m m e r kommune L i l l e h a m m e r kommune Gebyrer Arealplan, kart og oppmåling, seksjonering Vedtatt i kommunestyret 10.12.2015 GJELDENDE FRA 01.01.2016 1 Gebyrer 2016 AREALPLAN Gebyr GEBYR FOR BEHANDLING AV PRIVATE

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKSBEHANDLING I STAVANGER KOMMUNE 2012

GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKSBEHANDLING I STAVANGER KOMMUNE 2012 ALMINNELIGE BESTEMMELSER Gebyrer vedtatt med hjemmel i plan- og bygningslovens 33-1. Vedtatt av bystyret 12.12.2011, gjeldende fra 01.01.2012. Gebyrregulativet tar utgangspunkt i de bygningstyper som er

Detaljer

Storfjord kommune. Gebyrregulativ og betalingssatser

Storfjord kommune. Gebyrregulativ og betalingssatser Storfjord kommune Gebyrregulativ og betalingssatser «Gebyrregulativ og betalingssatser» reguleres årlig pr. 1. januar i henhold til budsjettvedtak for gjeldende år vedtatt av kommunestyret. Vedtatt av

Detaljer

Gebyrregulativ for Enhet for plan- og byggesak 2016

Gebyrregulativ for Enhet for plan- og byggesak 2016 Gebyrregulativ for Enhet for plan- og byggesak 2016 Gebyrer med hjemmel i plan- og bygningsloven av 27.06.2008 28-7 og 33-1 lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven) av 17.06.2005 32 første ledd forurensningsloven

Detaljer

Gebyrregulativ for behandling av saker og utførelse av oppgaver etter:

Gebyrregulativ for behandling av saker og utførelse av oppgaver etter: GEBYRREGULATIV TEKNISK FORVALTNING, GJELDENDE FRA 01.02.2015 Satsene er vedtatt i kommunestyret 19.12.2014 Gebyrregulativ for behandling av saker og utførelse av oppgaver etter: plan- og bygningsloven

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE. Betalingsreglement 2008. Vedtatt av kommunestyret 20.12.2007, sak 149/07 og 155/07.

RINGERIKE KOMMUNE. Betalingsreglement 2008. Vedtatt av kommunestyret 20.12.2007, sak 149/07 og 155/07. RINGERIKE KOMMUNE Betalingsreglement 2008 Vedtatt av kommunestyret 20.12.2007, sak 149/07 og 155/07. Innholdsfortegnelse 1 FORORD... 3 2 MILJØ- OG AREALFORVALTNING... 4 2.1 GEBYRREGULATIV FOR SAKSBEHANDLING

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I FROLAND KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I FROLAND KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I FROLAND KOMMUNE vedtatt av kommunestyre den xx.xx. 2013 i medhold av Lov om vern mot forurensninger og om avfall, Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg og Forskrift

Detaljer

PRISREGULATIV LONGYEARBYEN HAVN 2015

PRISREGULATIV LONGYEARBYEN HAVN 2015 PRISREGULATIV LONGYEARBYEN HAVN 2015 Innhold: 1 Generelt 2 Anløpsavgift 3 Vederlag for bruk av infrastruktur 3.1 Kaivederlag 3.2 Varevederlag 3.3 Vederlag for bruk/leie av arealer 3.4 Vederlag for bruk

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I RENSEDISTRIKT LYSEREN, SPYDEBERG OG ENEBAKK KOMMUNER

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I RENSEDISTRIKT LYSEREN, SPYDEBERG OG ENEBAKK KOMMUNER FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I RENSEDISTRIKT LYSEREN, SPYDEBERG OG ENEBAKK KOMMUNER Vedtatt av Spydeberg kommunestyre 17.6.2014 og Enebakk kommunestyre 31.3.2014 i medhold av lov om kommunale vass-

Detaljer

OPPDAL KOMMUNE FORSKRIFTEN ER VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 15.12.10 MED HJEMMEL I: LOV-1974-05-31-17 OM KOMMUNALE VASS- OG KLOAKKAVGIFTER

OPPDAL KOMMUNE FORSKRIFTEN ER VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 15.12.10 MED HJEMMEL I: LOV-1974-05-31-17 OM KOMMUNALE VASS- OG KLOAKKAVGIFTER OPPDAL KOMMUNE FORSKRIFT FOR VANN- OG AVLØPSGEBYRER FORSKRIFTEN ER VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 15.12.10 MED HJEMMEL I: LOV-1974-05-31-17 OM KOMMUNALE VASS- OG KLOAKKAVGIFTER Gjeldende fra 1. januar 2011 1.

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE FORSKRIFT FOR VANN- OG AVLØPSGEBYRER VEDTATT AV FAUSKE KOMMUNESTYRE 19.06.14

FAUSKE KOMMUNE FORSKRIFT FOR VANN- OG AVLØPSGEBYRER VEDTATT AV FAUSKE KOMMUNESTYRE 19.06.14 FAUSKE KOMMUNE FORSKRIFT FOR VANN- OG AVLØPSGEBYRER VEDTATT AV FAUSKE KOMMUNESTYRE 19.06.14 FORSKRIFT FOR VANN- OG AVLØPSGEBYRER FAUSKE KOMMUNE Vedtatt av Fauske kommunestyre 19.06.14 med hjemmel i Lov

Detaljer

Gebyrforskrift. Lokal forskrift for vann- og avløpsgebyrer

Gebyrforskrift. Lokal forskrift for vann- og avløpsgebyrer Gebyrforskrift Lokal forskrift for vann- og avløpsgebyrer 0 INNHOLD Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1-1 Definisjoner 2 1-2 Gebyrtyper 2 1-3 Klage og omgjøring 2 1-4 Fritidsbebyggelse 2 Kapittel 2. Tilknytningsgebyr

Detaljer

PRISREGULATIV LONGYEARBYEN HAVN 2016

PRISREGULATIV LONGYEARBYEN HAVN 2016 PRISREGULATIV LONGYEARBYEN HAVN 2016 Innhold: 1 Generelt 2 Anløpsavgift 3 Vederlag for bruk av infrastruktur 3.1 Kaivederlag 3.2 Varevederlag 3.3 Vederlag for bruk/leie av arealer 3.4 Vederlag for bruk

Detaljer

Gebyrregulativ 2015 Teknisk sektor Nordkapp Kommune

Gebyrregulativ 2015 Teknisk sektor Nordkapp Kommune Teknisk sektor Nordkapp Kommune 2003. Steinparken ved rådhuset. Vedtatt av styre den 9.12.2014, som PS sak 99/14 1. GENERELLE FORUTSETNINGER... 3 2. GEBYRER FOR VANN OG AVLØP... 3 2.1 Gebyr for vann......3

Detaljer

Gebyrregulativ for byggesaksbehandling

Gebyrregulativ for byggesaksbehandling Gebyrregulativ for byggesaksbehandling Vedtatt av Stavanger bystyre 14.12.2015, gjeldende fra 01.01.2016 Alminnelige bestemmelser Gebyrer foreslått med hjemmel i plan- og bygningslovens 33-1 og med virkning

Detaljer

MARNARDAL KOMMUNE Betalingsregulativ 2011

MARNARDAL KOMMUNE Betalingsregulativ 2011 MARNARDAL KOMMUNE Betalingsregulativ 011 A. Behandling av byggesøknader 010 011 Inkl mva 1.1 Enebolig Enebolig i maks etasjer 638 717 Tillegg pr enhet 1 758 1 811 1. Hytte og fritidseiendom Byggesøknad

Detaljer