Kommunale gebyrer 2013 etat Tekniske tjenester, gjeldende fra

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunale gebyrer 2013 etat Tekniske tjenester, gjeldende fra 01.01.2013."

Transkript

1 Utvalgssak NEDRE EIKER KOMMUNE Etat Tekniske tjenester Saksbehandler: Anne Lise Wibstad L.nr.: 29218/2012 Arkivnr.: 231 Saksnr.: 2008/8012 Kommunale gebyrer 2013 etat Tekniske tjenester, gjeldende fra Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Eldrerådet Flerkulturelt råd Rådet for funksjonshemmede Utvalg for Sentraladministrasjon og Tekniske tjenester Formannskapet Kommunestyret GRUNNLAG Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter (vass- og kloakkavgiftslova) av 31. mai Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) av 01. januar Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) av 13. mars Brann og eksplosjonsvernloven av 14. juni Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn av 26. juni Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale tjenester H Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter mv. (lokal forskrift vedtatt ). Forskrift for tømming av tanksystem for oppsamling av avløpsslam og avløpsvann (lokal forskrift vedtatt ). Forskrift om gebyr for saksbehandling og kontroll med avløpsanlegg (lokal forskrift vedtatt ). Hovedplan Vannmiljø og Avløp vedtatt 13. oktober Felles hovedplan for vannforsyning og avløp for Drammensregionen vedtatt 3. mars Lokal forskrift for vann- og avløpsgebyr i kommune av 01. januar 2006 med tilhørende kommentardel. Avtalevilkår for tilknytning til kommunes vannforsynings- og avløpsanlegg, levering av vannforsynings- og avløpstjenester, utarbeidet med grunnlag i kommunens stilling som eier av anlegg for vannforsyning og avløp, vedtatt i Kommunestyret 14. desember 2006, samt tilhørende kommentardel. Kommunestyresak 40/ april 2010 Gebyr for tømming av slam. Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) av 27. juni Lov om eiendomsregistrering (matrikkellova) av 17. juni Side 1

2 Lov om eierseksjoner av 23. mai Forslag til gebyrer for 2013 fra styrene i RfD IKS og DRBV IKS. Forslag til gebyrer for 2013 fra Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen. VEDLEGG 1 Forskrift om gebyr for vann, avløp, tømming av slam, renovasjon og næringsavfall Mile, gjeldende fra Forskrift om gebyr for reguleringssaker, byggesaker, oppmålingssaker, opprettelse av eiendom m.m., gjeldende fra Prisliste og gebyrregulativ for 2013 fra Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen 4 Prisliste år 2013 fra Drammensregionens brannvesen IKS SAMMENDRAG Rådmannen legger med dette frem forslag til endringer i gebyr for: Reguleringssaker, byggesaker, oppmålingssaker, opprettelse av eiendom m.m. Vann og avløp. Feiing og tilsyn. Behandling av søknader om tillatelse til handel med fyrverkeri. Renovasjon. Levering av næringsavfall på Mile gjenvinningsstasjon. Behandling av utslippstillatelse, tilsyn av avløpsanlegg og slamtømming. OPPLYSNINGER Kommunale gebyrer er forskrift i henhold til forvaltningslovens bestemmelser og skal behandles i samsvar med dette. Gebyrer for byggesak, vann og avløp, slam, renovasjon og feiing skal beregnes til selvkost. Regnskapet blir gjort opp med en etterkalkyle hvert år i forbindelse med årsoppgjøret. Et evt. overskudd avsettes til fond, og skal brukes i løpet av 3-5 år. Underskudd må dekkes inn gjennom kommunale avgifter over 3-5 år. Gebyrberegning må settes opp årlig, da disse bygger på forutsetninger om investeringstakt, drift og renteutvikling. VURDERING Gebyr for reguleringssaker, byggesaker, oppmålingssaker, opprettelse av eiendom m.m. KOSTRA-tall 2010 Saksgebyr privat reguleringsplan, boligformål jf. PBL Saksgebyr for oppføring av enebolig, jf. PBL a Saksgebyr for oppmålingsforretning, for areal tilsvarende en boligtomt på 750 m 2 Lier Øvre Kommune Alle gruppe 13 kommuner Side 2

3 For gebyrer hjemlet i plan- og bygningsloven foreslås følgende endringer: I kapittel 1 Fellesbestemmelser er det innført en ny bestemmelse om gebyr for saker som ikke blir realitetsbehandlet på grunn av at søknaden er mangelfull. Kapittel 2 Private reguleringsplaner er skrevet om i forhold til gjeldende gebyrforskrift for å forenkle og klargjøre. Sammenlignet med de øvrige kommunene i nedre Buskerud er våre gebyrer noe lavere enn gjennomsnittet, men langt under de med høyest gebyr. I nytt forslag har man forsøkt å legge seg rundt gjennomsnittet av sammenlignbare kommuner, dvs. et utvalg blant kommunegruppe 13. Gebyrets størrelse avgjøres av planens kompleksitet og omfang. Gebyret er inndelt i 3 iht. saksbehandlingens ulike stadier. Nye punkt er tilføyet angående gebyr for avbrutte og avslåtte planer. I kapittel 3 og 4 Byggesaksbehandling er det gjort redaksjonelle endringer. Byggesaksgebyrene i kommune har blitt blant de dyreste i forhold til relevante sammenligningskommuner. Det er derfor foreslått å la gebyrene forbli på 2012-nivå. Den generelle timesatsen og dispensasjonsgebyrene er imidlertid justert med kommunal deflator. I tabell er det laget en ny sats for bygninger med areal mellom 0 og 100 m 2 for å gjøre satsene mer rettferdige. I kapittel 5 Kartavgift utgår følgende punkter i forhold til regulativet for 2012: Punkt 5.1, om plott fra kartsystemet. Begrunnelse: Bestemmelsen benyttes ikke da det er liten etterspørsel etter kartplott (større kartleveranser er i dag digitale og omfattes av punkt 5.3). Punkt 5.4, om temakart. Begrunnelse: Det produseres lite temakart til eksterne brukere. For gebyrer hjemlet i lov om eiendomsregistrering foreslås følgende endringer: Øvrige satser knyttet til geodatasatsene justeres med kommunal deflator. For gebyrer hjemlet i eierseksjonsloven foreslås følgende endringer: Gebyrregulering knyttet til begjæring om oppdeling i eierseksjoner/reseksjonering er en funksjon av tinglysningsgebyret. Tinglysingsgebyr foreslås i regjeringens budsjett senket fra kr til kr Satsen må derfor eventuelt justeres når statsbudsjettet er vedtatt. Gebyr for vann og avløp KOSTRA-tall 2010 Lier Øvre Kommune gruppe 13 Alle kommuner Gebyrer pr (beregnet etter forbruk på 150m 3 eller bolig på 120m 2 boligflate) Årsgebyr ex mva for vannforsyning Årsgebyr ex mva for avløpstjenesten Sum vann og avløp ex mva Rådmannen foreslår følgende gebyrendringer fra : Side 3

4 Gebyr ex mva 2012 Gebyr ex mva 2013 Endring i kr Endring i % Gebyr 2013 inkl 25% mva Fastledd sum 880,00 920,00 40,00 4,5% 1 150,00 vann og avløp Vann variabel 16,48 16,64 0,16 1,0% 20,80 del pr. m 3 Avløp variabel del pr. m 3 23,68 24,16 0,48 2,0% 30,20 En abonnent med vannmåler som bruker 150 m 3 pr. år vil få en økning i årsgebyr for vann og avløp på totalt kr. 170 pr. år inkl. mva, fra kr til kr inkl. mva. Kommunen vil få en økt inntekt på ca. 1,1 millioner kroner, herav vann 0,3 millioner kroner og avløp 0,8 millioner kroner. Rådmannen foreslår at tilknytningsgebyr for vann og avløp økes med kommunal deflator 3,2%. Budsjett vann Tall i kr Regnskap Prognose Driftskostnader Kapitalkostnader Sum kostnader (gebyrgrunnlag) Inntekt kommunale avgifter o.a Bruk av fond Årets resultat Saldo fond Kalkylerente er lagt inn med 3,5% i 2012 og 4% i (iht. retningslinjer: 3 årig statsobligasjonsrente +1). Reell kalkylerente pr er 2,5%. Investeringer er lagt inn iht. foreslått investeringsbudsjett i perioden. I driftskostnader 2013 er det lagt inn lønns- og prisvekst på hhv. 3,5% og 2%. Det er lagt inn økning i utgifter i 2013 og 2014 til utskifting av vannmålere. Prognose for driftskostnader 2012 er basert på budsjett, og prognose for inntekt 2012 er basert på en inntektssvikt på 1,5 millioner kroner i forhold til budsjett. Inntektssvikten kan skyldes at flere har gått over fra arealberegning til vannmåler. Vannsektoren gikk med et overskudd på ca. 3,8 millioner kroner i. Det er forventet et overskudd på ca. 0,5 millioner kroner i I 2013 må vi begynne å bruke av fondet, dvs. overskudd som er fem år gammelt. Budsjett avløp Tall i kr Regnskap Prognose Driftskostnader Kapitalkostnader Sum kostnader (gebyrgrunnlag) Inntekt kommunale avgifter Bruk av fond Årets resultat Saldo fond (- = underskudd) Side 4

5 Kalkylerente er lagt inn med 3,5% i 2012 og 4% i (iht. retningslinjer: 3 årig statsobligasjonsrente +1). Reell kalkylerente pr er 2,5%. Investeringer er lagt inn iht. foreslått investeringsbudsjett i perioden. I driftskostnader 2013 er det lagt inn lønns- og prisvekst på hhv. 3,5% og 2%. I tillegg er det lagt inn økning i utgifter i 2013 og fremover til slambehandling og rensing (kjemikalier). Prognose for driftskostnader 2012 er basert på budsjett, og prognose for inntekt 2012 er basert på en inntektssvikt på 1 million kroner i forhold til budsjett. Inntektssvikten kan skyldes at flere har gått over fra arealberegning til vannmåler. Avløpssektoren gikk med et overskudd på ca. 1,7 millioner kroner i. Det er forventet et overskudd på ca. 3,3 millioner kroner i 2012, og da vil akkumulert underskudd være nedbetalt. I 2016 begynner avskrivningene å bli lavere igjen, dette skyldes at renseanlegget fra 1995/96 er avskrevet. Nytt renseanlegg og sanering av vann- og avløpsledninger finansieres over kommunale gebyr, men er fortsatt en utfordring når det gjelder ressurser i form av ansatte til planlegging og gjennomføring, og også hvor store gebyr man kan pålegge innbyggerne. Bygging av nytt renseanlegg er ikke lagt inn i denne økonomiplanperioden, men utredning og planlegging må gjennomføres. Det er allerede slik at videre utbygging i noen områder stoppes pga. for lav rensekapasitet. Flommen Frida har påført kommunen mange utgifter som ikke blir dekket. Det må gjøres en vurdering om deler av utgiftene tilhører selvkostregnskapet for vann og avløp. Dette er ikke lagt inn i prognosen. Se for øvrig gebyrregulativ for 2013, vedlegg 1. Gebyr for feiing og tilsyn og gebyr for behandling av søknader om tillatelse til handel med fyrverkeri (administreres av Drammensregionens brannvesen IKS) KOSTRA-tall 2010 Årsgebyr ex. mva for feiing og tilsyn (pr ) Lier Øvre Kommune gruppe Ikke oppgitt Ovenstående gebyr er sum feiegebyr og tilsynsgebyr delt på 4, da det skal utføres feiing og tilsyn hvert 4. år og gebyr betales etter utført tjeneste. Alle kommuner 361 I styremøte i DRBV IKS ble følgende innstilt til representantskapet: Feiegebyrenes størrelse holdes på 2012 nivå. Gebyr for behandling av fyrverkerisaker anbefales økt med 3%. Feiegebyr foreslås dermed til kr. 545,00 inkl. mva., og tilsynsgebyr til kr ,00 inkl. mva. Gebyr for behandling av søknad om tillatelse til handel med fyrverkeri foreslås til kr ,50 inkl. mva. For øvrige gebyrer se prisliste vedlegg 4. Side 5

6 Gebyr for renovasjon (administreres av Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS) KOSTRA-tall 2010 Årsgebyr ex. mva for avfallstjenesten (pr ) Lier Øvre Kommune Alle gruppe 13 kommuner Styret i RfD IKS har i styremøte den behandlet administrasjonens forslag til nye renovasjonsgebyrer for kommune. Styret mener at det er grunnlag for å sette ned gebyrene for 2013 på grunn av reduserte kostnader. Standardgebyret for kommune reduseres med 19% for Øvrige gebyrer følger som prosentvise satser av standardgebyret. Prisen på tilleggstjenester fastsettes likt med øvrige kommuner. Årsgebyr for standard renovasjon foreslås til kr inkl. mva. For øvrige gebyr se vedlagte gebyr regulativ, vedlegg 1. Kommentarer til saken fra daglig leder og økonomisjef i RfD: Kostnadene til renovasjon i RfD s område har i og 2012 hatt en gunstig utvikling. Dette skyldes flere forhold. Nye kontrakter har gitt gunstigere priser, sorteringsgraden er økende, og prisen på avsetning av flere avfallstyper har hatt gunstig utvikling. Selvkostfondet har de siste årene hatt en betydelig oppbygging. Styret anbefaler likevel ikke at gebyrene settes lavere enn kostnaden, da dette vil redusere et fond som vil være nødvendig for å dekke fremtidige investeringer og kostnader. Prognose for saldo på selvkostfond pr : kr Budsjettert overskudd 2013 som tilføres fond: kr Prognose for saldo på selvkostfond pr : kr Tillegg for nedgravde/brannsikrede løsninger foreslås som ny linje i årets gebyrsak. Bakgrunnen er at standard plastbeholdere i enkelte områder ikke er hensiktsmessig, og at andre løsninger da kan være riktig både mht. estetikk og brannsikkerhet. Da det er hensiktsmessig å samordne gebyrene for tilleggstjenester i alle kommuner i samarbeidet, anmoder RfD eierkommunene om ikke å endre disse gebyrene. Gebyr for levering av næringsavfall på Mile gjenvinningsstasjon Gebyr for levering av næringsavfall på Mile har ikke blitt politisk behandlet på flere år. Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS drifter Mile gjenvinningsstasjon. kommune fakturerer næringskundene. Utgiftene knyttet til gjenvinningsstasjonen fordeles mellom Øvre kommune og kommune. kommune betaler til RfD en andel av totale utgifter som knytter seg til næringskunder. Side 6

7 RfD har i sitt budsjett for drift av Mile i 2013 beregnet kostnad til næringsavfall til ca. 1 million kroner. Kommunen har administrasjonskostnader (fakturering/avregning med RfD). Andel næring er satt til 10% i forhold til antall besøkende på Mile. Gebyrene er beregnet med mål om at kostnadene skal dekkes, og er beregnet ut i fra registrert volum i. Videre er gebyr for blandet avfall beregnet slik at man kommer ut likt uavhengig av om det betales etter volum eller vekt. Se for øvrig vedlagte gebyrregulativ for 2013, vedlegg 1. Gebyr for behandling av utslippstillatelse, gebyr for tilsyn av avløpsanlegg og gebyr for slamtømming (administreres av Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen) Følgende saksutredning har kommet fra Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen: Bakgrunn De 9 kommunene Modum, Øvre,, Drammen, Lier, Røyken, Hurum, Sande og Svelvik samarbeider om tilsyn og oppfølging av små avløpsanlegg. Dette arbeidet er pålagt kommunene gjennom Forurensningsforskriftens kapittel 12. Lier kommune er vertskommune for samarbeidet, som kaller seg Tilsynet for små avløpsanlegg. Det vises til følgende forskrifter: Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften), kapittel 12. Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter mv. (likelydende lokal forskrift, vedtatt i hver av samarbeidskommunene) Forskrift for tømming av tanksystem for oppsamling av avløpsslam og avløpsvann (likelydende lokal forskrift, vedtatt i hver av samarbeidskommunene) Forskrift om gebyr for saksbehandling og kontroll med avløpsanlegg (likelydende lokal forskrift, vedtatt i hver av samarbeidskommunene) Tilsynets arbeid omfatter alle avløpsanlegg med mindre enn 50 personer tilknyttet. Dette kan gjelde helårsboliger, fritidsboliger, næringsbygg og landbruksbygg med innlagt vann. Tilsynets oppgave er å: Føre tilsyn med alle avløpsanlegg med mindre enn 50 personer tilknyttet og sørge for at disse anleggene ikke fører til forurensning eller helseplager. Behandle søknader om utslippstillatelse etter forurensningsforskriftens kapittel 12. Gi veiledning til anleggseiere. Administrasjon av slamtømmingordning (fra 2012). Kartlegge forurensing fra små avløpsanlegg. Gi bistand til deltakerkommunene i spørsmål vedrørende små avløpsanlegg. Virksomheten er gebyrfinansiert Det er likelydende prinsippvedtak i alle 9 kommuner om selvkost finansiering av tilsynet. Det er ønskelig med samme størrelse på gebyrene i alle samarbeidskommunene. Eiendommer som betaler disse gebyrene, betaler ikke kommunal kloakkavgift. Side 7

8 Det er egne gebyrer for: Behandling av søknad om utslippstillatelse (kun ved søknad om nytt / endret anlegg). Tilsyn av avløpsanlegg (årlig gebyr). Tømming av avløpsanlegg (årlig gebyr). Siden gebyrene har ulike hjemler og dekker ulike selvkostregimer, kan ikke ett gebyr brukes til å kryss-subsidiere et annet selvkostregime. Gebyrsatsene - endringer og konsekvenser Forslag til endringer i gebyrsatsene er gitt i vedlegg 3 (prisliste). Gebyrsatsene for slamtømming i 2012 ble satt før resultatet av anbudskonkurransen for slamtømming var klart. Gebyrsatsene for 2013 er justert ut fra at tømmefirmaenes priser nå er kjent. Det vesentligste endringsforslaget er at gebyr for slamtømming differensieres i forhold til volum på tanken. Dette retter opp en urettferdighet i tidligere gebyrregulativ, ved at eiere av små tanker «sponset» eiere av store tanker. Endringen fører til at eiere av små tanker betaler et lavere gebyr enn i 2012, mens eiere av store tanker betaler et høyere gebyr. Ut over dette foreslås kun å justere gebyrsatsene med kommunal deflator på 3,3%. For tilsynsgebyret beholdes imidlertid samme gebyrsats som i 2012, da tilsynsarbeidet fortsatt er i en oppstartsfase hvor man ikke har fullstendig oversikt over kostnadsnivået. Gebyrregulativet - endringer og konsekvenser Forslag til endringer i gebyrregulativet er gitt i vedlegg 3. Endringene er markert med farget tekst. Tilsynet foreslår flere endringer i gebyrregulativet, basert på erfaringer og tilbakemeldinger i 2012: Punkt 1.1 Eierskifte midt i fakturatermin Tilsynet har mottatt noen forespørsler rundt dette, og ønsker å presisere rutinen som også er vanlig for kommunale vann- og kloakkavgifter. Punkt 1.8 Overføring av utestående beløp under kr 500,- til neste faktura. Ved betaling av faktura i nettbank hender det at anleggseier taster feil, slik at han betaler noen kroner for mye eller for lite. Tilsynet ønsker å opplyse om rutinene rundt dette, for å sikre at alle behandles likt. Punkt 2.2 Differensiering av tømmegebyr i forhold til volum på tank Med gebyrsystemet for 2012 betalte man samme gebyrsats uavhengig av størrelsen på tanken. Dette ble gjort fordi det var mange anlegg hvor det manglet opplysninger om volum. Med dette systemet vil eiere av små tanker «sponse» eiere av store tanker. Det foreslås en differensiering av gebyrsatsen for tømming av slamavskiller, minirenseanlegg og tett tank i forhold til angitt volum på tanken i tilsynskontorets anleggsregister. For gråvannsanlegg tømmes ikke hele tankens volum, kun slamfasen, så her blir ikke en slik differensiering relevant. Punkt 2.3 Mulighet for å fakturere ekstraarbeid (spyling o.l.) Avtalen med tømmefirmaene omfatter også ekstraarbeid i forbindelse med tømming. Dette ble gjort fordi noen firmaer ble mistenkt for å tilby unødvendige tilleggstjenester til anleggseiere som ikke selv kunne vurdere behovet for tjenestene, og deretter fakturere direkte til anleggseierne til for høye priser. Endringen gjør at Tilsynet har kontroll med omfanget av Side 8

9 tilleggstjenester, kostnadene til dette blir dekket, og prisen blir mer forutsigbar for anleggseier. Punkt 2.3 Mulighet for å fakturere tømming av utedo / tørrtoalett Tømming av utedo / tørrtoalett (uten vannspyling) omfattes ikke av den organiserte tømmeordningen. Det er imidlertid noen som ønsker å engasjere tømmefirma også til dette. De som (frivillig) velger å benytte det engasjerte tømmefirmaet til å tømme utedo / tørrtoalett, vil dermed faktureres via tilsynskontoret. Utedo / tørrtoalett er den eneste typen anlegg som kan benytte andre tømmefirmaer enn det Tilsynet har avtale med, eller tømme anlegget sitt selv. Punkt 2.3 Mulighet for å fakturere oppmøte uten å få tømt Minst 14 dager før tømming får anleggseier et varselbrev om tømming til sin folkeregistrerte adresse (hvis ikke annen adresse er avtalt spesielt). Her beskrives det at anlegget må være tilgjengelig for tømmefirmaet, og firmaets kontaktinfo oppgis slik at man kan ta kontakt og redegjøre for eventuelle spesielle forhold. I kravspesifikasjonen til tømmefirmaene er det oppgitt at «Det forutsettes at leverandøren gjør sitt beste for at all tømming kan skje på ordinær rute og han utnytter sin kompetanse og innsikt i å løse mindre problemer/konflikter på stedet uten at oppdragsgiver må blandes inn.». Dersom tømmefirma på tross av dette ikke får gjennomført tømming, kan det faktureres for oppmøte uten å få tømt, slik at Tilsynet får dekket sine ekstrautgifter for dette. Punkt 3 Tilsynsgebyr regnes per anlegg Denne ordningen gjør det rimeligere for de som deler avløpsanlegg med naboen. Det gjennomføres ulike tilsynsaktiviteter for ulike typer avløpsanlegg, og disse gjennomføres også av ulikt personell. For at tilsynsgebyret skal gjenspeile faktiske kostnader, regnes derfor gebyret per avløpsanlegg, selv om man har flere husstander med hvert sitt avløpsanlegg på samme eiendom. Tilsynsgebyret omfatter bl.a. tømmefirmaets kontroll ved rutinemessig tømming av anlegget, prøvetaking og analyse av vannprøver fra visse typer avløpsanlegg, kontroll av eventuell oppstuving i infiltrasjonsarealer, kontroll av utslippspunkt, administrasjon av tilsynsordningen og oppfølging av anlegg med avvik. Arbeidet er beskrevet i en egen tilsynsplan: Punkt 2, 3 og 4 Det opplyses om hvilke gebyrer som har legalpant og / eller er tvangsgrunnlag for utlegg Gebyr for tilsyn og utslippstillatelser er tvangsgrunnlag for utlegg jfr. lokal forskrift og Forurensningsloven 52a, 2. ledd. Gebyr for slamtømming har samme lovhjemmel som avfallsgebyr, jfr. forurensningsloven 26, 4. ledd. Slamtømmegebyret har legalpant etter panteloven 6-1, jfr. forurensningsloven 34, 5. ledd. Tilsynskontoret ønsker å opplyse om dette i gebyrregulativet, som en service / informasjon til anleggseierne. Punkt 2.4 og 3.2 Det opplyses om mulighetene for fritak fra slamtømme- og tilsynsgebyr. Tilsynet har mottatt noen forespørsler rundt dette, og ønsker å opplyse om rutinene for å sikre at alle behandles likt. Side 9

10 Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar nye satser for kommunale gebyrer samt andre justeringer av gebyrregulativene, gjeldende fra , slik det fremkommer på følgende vedlegg: Vedlegg 1: Forskrift om gebyr for vann, avløp, tømming av slam, renovasjon og næringsavfall Mile, gjeldende fra Vedlegg 2: Forskrift om gebyr for reguleringssaker, byggesaker, oppmålingssaker, opprettelse av eiendom m.m., gjeldende fra Vedlegg 3: Prisliste og gebyrregulativ for 2013 fra Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen. Vedlegg 4: Prisliste år 2013 fra Drammensregionens brannvesen IKS. Side 10

TILSYNET FOR SMÅ AVLØPSANLEGG I DRAMMENSREGIONEN GEBYRREGULATIV

TILSYNET FOR SMÅ AVLØPSANLEGG I DRAMMENSREGIONEN GEBYRREGULATIV TILSYNET FOR SMÅ AVLØPSANLEGG I DRAMMENSREGIONEN GEBYRREGULATIV De 9 kommunene Modum, Øvre Eiker, Nedre Eiker, Drammen, Lier, Røyken, Hurum, Sande og Svelvik samarbeider om tilsyn og oppfølging av små

Detaljer

TILSYNET FOR SMÅ AVLØPSANLEGG I DRAMMENSREGIONEN GEBYRREGULATIV

TILSYNET FOR SMÅ AVLØPSANLEGG I DRAMMENSREGIONEN GEBYRREGULATIV TILSYNET FOR SMÅ AVLØPSANLEGG I DRAMMENSREGIONEN GEBYRREGULATIV De 9 kommunene Modum, Øvre Eiker, Nedre Eiker, Drammen, Lier, Røyken, Hurum, Sande og Svelvik samarbeider om tilsyn og oppfølging av små

Detaljer

TILSYNET FOR SMÅ AVLØPSANLEGG I DRAMMENSREGIONEN GEBYRREGULATIV

TILSYNET FOR SMÅ AVLØPSANLEGG I DRAMMENSREGIONEN GEBYRREGULATIV TILSYNET FOR SMÅ AVLØPSANLEGG I DRAMMENSREGIONEN GEBYRREGULATIV De 9 kommunene Modum, Øvre Eiker, Nedre Eiker, Drammen, Lier, Røyken, Hurum, Sande og Svelvik samarbeider om tilsyn og oppfølging av små

Detaljer

TILSYNET FOR SMÅ AVLØPSANLEGG I DRAMMENSREGIONEN GEBYRREGULATIV

TILSYNET FOR SMÅ AVLØPSANLEGG I DRAMMENSREGIONEN GEBYRREGULATIV TILSYNET FOR SMÅ AVLØPSANLEGG I DRAMMENSREGIONEN GEBYRREGULATIV De 9 kommunene Modum, Øvre Eiker, Nedre Eiker, Drammen, Lier, Røyken, Hurum, Sande og Svelvik samarbeider om tilsyn og oppfølging av små

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 11/3632 231 M53 Harald Silseth

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 11/3632 231 M53 Harald Silseth SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 11/3632 231 M53 Harald Silseth TILSYNET FOR SMÅ AVLØPSANLEGG I DRAMMENSREGIONEN - GEBYRREGULATIV 2012 RÅDMANNENS FORSLAG: Gebyrregulativ for Tilsynet

Detaljer

TILSYNET FOR SMÅ AVLØPSANLEGG I DRAMMENSREGIONEN GEBYRREGULATIV 2012

TILSYNET FOR SMÅ AVLØPSANLEGG I DRAMMENSREGIONEN GEBYRREGULATIV 2012 TILSYNET FOR SMÅ AVLØPSANLEGG I DRAMMENSREGIONEN GEBYRREGULATIV 2012 Dette gebyrregulativet gjelder arbeid utført av Tilsynet for små avløpsanlegg i drammensregionen. Tilsynet utøver kommunens myndighet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Dagfinn Ness Andreassen Arkiv: 231 Arkivsaksnr.: 15/995

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Dagfinn Ness Andreassen Arkiv: 231 Arkivsaksnr.: 15/995 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Dagfinn Ness Andreassen Arkiv: 231 Arkivsaksnr.: 15/995 GEBYRREGULATIV 2016 Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar Gebyrregulativ for Dønna kommune 2016 med følgende endringer

Detaljer

Modum kommune HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR

Modum kommune HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR Modum kommune HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR Arkivsaksnummer: Arkivnummer: Saksbehandler: Nina Alstad Rukke Saksnr.: Utvalg Møtedato XX/12 HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR 29.08.2012 XX/12 ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Detaljer

Lier kommune. INNKALLING TIL MØTE I Kommunestyret Tirsdag 16.12.2014 Kl 18:00 på Haugestad. Politisk sekretariat

Lier kommune. INNKALLING TIL MØTE I Kommunestyret Tirsdag 16.12.2014 Kl 18:00 på Haugestad. Politisk sekretariat Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Kommunestyret Tirsdag 16.12.2014 Kl 18:00 på Haugestad Gruppemøter fra kl 16:30. (evt. tidligere for å tilpasse bespisning) Julemiddag serveres kl.

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 93/ Kommunestyret 85/ Kommunale avgifter feiing, renovasjon og avløp for 2016

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 93/ Kommunestyret 85/ Kommunale avgifter feiing, renovasjon og avløp for 2016 Leka kommune Stab/støtte Arkiv: 100 Arkivsaksnr: /219-19 Saksbehandler: Kirsti Hoff Særutskrift Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 93/15 10.11. Kommunestyret 85/15 10.12. Kommunale avgifter feiing,

Detaljer

Saksbehandler: controller Ann-Kristin Mauseth. Gebyrer og betalingssatser 2018

Saksbehandler: controller Ann-Kristin Mauseth. Gebyrer og betalingssatser 2018 Arkivsaksnr.: 17/2290 Lnr.: 20504/17 Ark.: Saksbehandler: controller Ann-Kristin Mauseth Gebyrer og betalingssatser 2018 Lovhjemmel: Plan- og bygningslovens 33-1 Matrikkelloven 30 og 32. Lov om eierseksjoner

Detaljer

LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG

LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksgang: Utvalg LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Vår saksbehandler Roger Bratland Kirsti Hoff Dato 20.11.12 Unntatt offentlighet.: Referanse Offentlighetslovens Kommunelovens Møtedato Formannskap 29.11. Kommunestyre

Detaljer

Gebyrregulativ FDV Vann, Avløp, Renovasjon, Slam, Septik

Gebyrregulativ FDV Vann, Avløp, Renovasjon, Slam, Septik Arkiv: 231 Arkivsaksnr: 2016/3195-1 Saksbehandler: Magnus Åhl Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 108/16 21.11.2016 Kommunestyret 77/16 12.12.2016 Gebyrregulativ FDV - 2017 - Vann, Avløp,

Detaljer

Kommunalteknikk og eiendom. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Kommunalteknikk og eiendom. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Namsos formannskap Namsos kommunestyre Namsos kommune Kommunalteknikk og eiendom Saksmappe: 2016/8817-1 Saksbehandler: Nils Hallvard Brørs Saksframlegg Kommunale eiendomsavgifter 2017 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Plan, byggesak og teknisk

Detaljer

ÅFJORD KOMMUNE Arkivsak: 2014/5629

ÅFJORD KOMMUNE Arkivsak: 2014/5629 ÅFJORD KOMMUNE Arkivsak: 2014/5629 Dato: 03.11.2014 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 8/14 Åfjord - Komite for kommuneutvikling 19.11.2014 Åfjord kommunestyre Saksbehandler: Helge Humstad 1630 KOMMUNALE

Detaljer

TILSYNET FOR SMÅ AVLØPSANLEGG I DRAMMENSREGIONEN GEBYRREGULATIV

TILSYNET FOR SMÅ AVLØPSANLEGG I DRAMMENSREGIONEN GEBYRREGULATIV TILSYNET FOR SMÅ AVLØPSANLEGG I DRAMMENSREGIONEN GEBYRREGULATIV De 9 kommunene Modum, Øvre Eiker, Nedre Eiker, Drammen, Lier, Røyken, Hurum, Sande og Svelvik samarbeider om tilsyn og oppfølging av små

Detaljer

Gebyrregulativ for vann, avløp, septik, renovasjon og feiing

Gebyrregulativ for vann, avløp, septik, renovasjon og feiing Gebyrregulativ for vann, avløp, septik, renovasjon og feiing 2016 Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte 16.12.2015 sak 142/15 Innhold Rammer for gebyrberegning... 3 Vann, avløp og septik... 3 Engangsgebyr

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER vedtatt av kommunestyre den 16. desember 2003 i medhold av lov om kommunale vassog kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer av 10. januar 1995,

Detaljer

LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG

LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Vår saksbehandler Flaviu Borlea Saksgang: Utvalg Dato Referanse Møtedato FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.11.13 Sak nr. Tittel: 91/13 Kommunale avgifter feiing, renovasjon

Detaljer

TILSYNET FOR SMÅ AVLØPSANLEGG I DRAMMENSREGIONEN GEBYRREGULATIV

TILSYNET FOR SMÅ AVLØPSANLEGG I DRAMMENSREGIONEN GEBYRREGULATIV TILSYNET FOR SMÅ AVLØPSANLEGG I DRAMMENSREGIONEN GEBYRREGULATIV De 9 kommunene Modum, Øvre Eiker, Nedre Eiker, Drammen, Lier, Røyken, Hurum, Sande og Svelvik samarbeider om tilsyn og oppfølging av små

Detaljer

Utvikling selvkost fondene; regnskap år 2014 tom. år 2016, prognose år 2017, økonomiplan år 2018 tom 2021

Utvikling selvkost fondene; regnskap år 2014 tom. år 2016, prognose år 2017, økonomiplan år 2018 tom 2021 Økonomiplan 2018-2021 SELVKOST VAR Bardu kommune (Vann, avløp, renovasjon, septik) Kommunen skal løse de lovpålagte oppgavene som består av framføring av vann, innsamling og rensning av avløpsvann, innsamling

Detaljer

Utvikling selvkost fondene; regnskap år 2013 tom år 2015, prognose år 2016, økonomiplan år 2017 tom 2020

Utvikling selvkost fondene; regnskap år 2013 tom år 2015, prognose år 2016, økonomiplan år 2017 tom 2020 Økonomiplan 2017-2020 SELVKOST VAR Bardu kommune (Vann, avløp, renovasjon, septik) Kommunen skal løse de lovpålagte oppgavene som består av framføring av vann, innsamling og rensning av avløpsvann, innsamling

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 93/ Kommunestyret 75/ Egenbetaling for feiing, kloakk og renovasjon 2015.

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 93/ Kommunestyret 75/ Egenbetaling for feiing, kloakk og renovasjon 2015. Leka kommune Stab/støtte Arkiv: 100 Arkivsaksnr: /249-15 Saksbehandler: Kirsti Hoff Særutskrift Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 93/14 11.11. Kommunestyret 75/14 11.12. Egenbetaling for feiing, kloakk

Detaljer

STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling

STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling Arkivsak nr 13/2322 Saksbehandler: Knut Terje Ellefsen Forslag til ny kommunal forskrift for vann- og avløpsgebyrer, samt forslag til ny gebyrberegning Saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. GEBYR VAR 2015 (Vann, avløp, renovasjon, septik)

Økonomiplan 2015-2018. GEBYR VAR 2015 (Vann, avløp, renovasjon, septik) Økonomiplan -2018 GEBYR VAR (Vann, avløp, renovasjon, septik) Kommunen skal løse de lovpålagte oppgavene som består av mføring av vann, innsamling og rensing av avløpsvann, innsamling og mottak av avfall,

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Klassering: Dato: 2013/589 Inge Bones, tlf.:

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Klassering: Dato: 2013/589 Inge Bones, tlf.: Dyrøy kommune Den lærende kommune Melding om vedtak Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Klassering: Dato: 2013/589 Inge Bones, tlf.: 77 18 92 35 231 04.12.2013 Ny forskrift om vann- og avløpsgebyrer Med

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I RENSEDISTRIKT LYSEREN, SPYDEBERG OG ENEBAKK KOMMUNER

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I RENSEDISTRIKT LYSEREN, SPYDEBERG OG ENEBAKK KOMMUNER FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I RENSEDISTRIKT LYSEREN, SPYDEBERG OG ENEBAKK KOMMUNER Vedtatt av Spydeberg kommunestyre 17.6.2014 og Enebakk kommunestyre 31.3.2014 i medhold av lov om kommunale vass-

Detaljer

Gebyrregulativ for vann og avløp

Gebyrregulativ for vann og avløp Kommunalteknisk kontor Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.11.2011 64618/2011 2010/4293 231 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/139 Formannskapet 23.11.2011 11/168 Bystyret 08.12.2011 Gebyrregulativ

Detaljer

Gebyrregulativ Teknisk Drift

Gebyrregulativ Teknisk Drift 1 Gebyrregulativ Teknisk Drift Vann, avløp og septik 2015 Generelle bestemmelser side 2 Tilknytning side 4 Kommunalt vann og avløp side 5 Private avløpsanlegg side 6 Melhus er en mangfoldig kommune der

Detaljer

KOMMUNESTYRET Saknr. Tittel:

KOMMUNESTYRET Saknr. Tittel: LEKA KOMMUNE SÆRUTSKRIFT Saksgang: Utvalg: Møtedato: KOMMUNESTYRET 28.11.13 Saknr. Tittel: 68/13 Kommunale avgifter feiing, renovasjon og avløp Votering: Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. VEDTAK:

Detaljer

Notat. Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 14/2040-4 15875/14 231 24.06.2014 JUSTERING AV GEBYRSATSER - SAMMENSTILLING ANDRE KOMMUNER

Notat. Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 14/2040-4 15875/14 231 24.06.2014 JUSTERING AV GEBYRSATSER - SAMMENSTILLING ANDRE KOMMUNER RINGERIKE KOMMUNE Notat Til: Fra: Kommunestyret Rådmannen Kopi: Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 14/2040-4 15875/14 231 24.06.2014 JUSTERING AV GEBYRSATSER - SAMMENSTILLING ANDRE KOMMUNER Rådmannen viser

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 231 Lnr.: 8731/15 Arkivsaksnr.: 15/1899-1

Saksframlegg. Ark.: 231 Lnr.: 8731/15 Arkivsaksnr.: 15/1899-1 Saksframlegg Ark.: 231 Lnr.: 8731/15 Arkivsaksnr.: 15/1899-1 Saksbehandler: Gunhild Sæther Kveine REGULERING AV RENOVASJONSGEBYR 2016 Vedlegg: Beregningsgrunnlag for renovasjon 2012-2016 Andre saksdokumenter

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Steinar Strøm Arkiv: 231 Arkivsaksnr.: 08/31

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Steinar Strøm Arkiv: 231 Arkivsaksnr.: 08/31 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Steinar Strøm Arkiv: 231 Arkivsaksnr.: 08/31 HARMONISERING AV GEBYR FOR FEIING OG TILSYN MED FYRINGSANLEGG. SIGDAL - DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS Rådmannens forslag til

Detaljer

Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum RØRVIK E-post: SAKSFRAMLEGG

Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum RØRVIK E-post: SAKSFRAMLEGG VIKNA KOMMUNE Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-post: vikna@vikna.kommune.no Saksnr.: 2014/738-2 Arkiv: 231 SAKSFRAMLEGG Dato: 17.11.2014 Saksbehandler/Tlf:

Detaljer

Tilsyn / opprydding i spredt avløp Eksempel fra Drammensregionen

Tilsyn / opprydding i spredt avløp Eksempel fra Drammensregionen Tilsyn / opprydding i spredt avløp Eksempel fra Drammensregionen Nina Alstad Rukke Fagansvarlig, Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen Fagdager privat VA Hamar 23-24 februar 2012 Vertskommunesamarbeid

Detaljer

Gebyrregulativ Teknisk Drift

Gebyrregulativ Teknisk Drift MELHUS KOMMUNE Gebyrregulativ Teknisk Drift Vann, avløp og septik 2017 Generelle bestemmelser side 2 Tilknytning side 4 Kommunalt vann og avløp side 5 Private avløpsanlegg side 6 Vedtatt av kommunestyret

Detaljer

Lier kommune. INNKALLING TIL MØTE I Kommunestyret Tirsdag Kl 18:00 på Haugestad. Politisk sekretariat

Lier kommune. INNKALLING TIL MØTE I Kommunestyret Tirsdag Kl 18:00 på Haugestad. Politisk sekretariat Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Kommunestyret Tirsdag 17.12.2013 Kl 18:00 på Haugestad Gruppemøter fra kl 16:30. (Evt. tidligere for å tilpasse bespisning) Juletallerken serveres

Detaljer

Gebyrregulativ vann og avløp Vedtatt i Notodden kommunestyre i sak xx /16 med ikrafttredelse fra

Gebyrregulativ vann og avløp Vedtatt i Notodden kommunestyre i sak xx /16 med ikrafttredelse fra Vedlegg 2 Gebyrregulativ vann og avløp - 2017 Vedtatt i Notodden kommunestyre i sak xx /16 med ikrafttredelse fra 01.01.2017. Rammer for gebyrberegning Gebyrene skal ikke overstige kommunens kostnader,

Detaljer

Saksframlegg. GEBYRSATSØKNING 2011, VANN, AVLØP, FEIING, RENOVASJON SAMT SEPTIKTANK. Arkivsaksnr.: 10/45521

Saksframlegg. GEBYRSATSØKNING 2011, VANN, AVLØP, FEIING, RENOVASJON SAMT SEPTIKTANK. Arkivsaksnr.: 10/45521 Saksframlegg GEBYRSATSØKNING 2011, VANN, AVLØP, FEIING, RENOVASJON SAMT SEPTIKTANK. Arkivsaksnr.: 10/45521 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Formannskapet vedtar nye satser

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I MARKER KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I MARKER KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I MARKER KOMMUNE vedtatt av kommunestyre den 27.11.2007 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer av 10.

Detaljer

Erfaringer med felles tilsynskontor for små avløpsanlegg i Drammensregionen

Erfaringer med felles tilsynskontor for små avløpsanlegg i Drammensregionen Erfaringer med felles tilsynskontor for små avløpsanlegg i Drammensregionen Modum, Øvre Eiker, Nedre Eiker, Drammen, Lier, Røyken, Hurum, Svelvik, Sande Behandler søknad om utslippstillatelse Organiserer

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 07/02340 M00 &00 Endre Larsen LOKAL FORSKRIFT FOR VANN- OG AVLØPSGEBYR I MODUM KOMMUNE

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 07/02340 M00 &00 Endre Larsen LOKAL FORSKRIFT FOR VANN- OG AVLØPSGEBYR I MODUM KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 07/02340 M00 &00 Endre Larsen LOKAL FORSKRIFT FOR VANN- OG AVLØPSGEBYR I MODUM KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG: 1. Forslag til ny forskrift for vann-

Detaljer

Gebyroversikt 2017 Vann, avløp og renovasjon i Time kommune

Gebyroversikt 2017 Vann, avløp og renovasjon i Time kommune Gebyroversikt 2017 Vann, avløp og renovasjon i Time kommune Gebyrer på vann, avløp og renovasjon er vedtatt i forbindelse med Timeplan 2017-2020 og Forskrift om gebyrregulativ for behandling av plan-,

Detaljer

Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen. Årsrapport 2013

Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen. Årsrapport 2013 Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen Et vertskommunesamarbeid mellom kommunene Modum, Øvre, Nedre, Drammen, Lier, Røyken, Hurum, Svelvik og Sande Årsrapport 213 Renseresultater minirenseanlegg

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPS- GEBYRER I VERRAN KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPS- GEBYRER I VERRAN KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPS- GEBYRER I VERRAN KOMMUNE Vedtatt av kommunestyre i medhold av Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og Forskrift om begrensning av forurensning av 01.06.2004 kap. 16,

Detaljer

Utvikling selvkost fondene; regnskap år 2012 tom år 2014, prognose år 2015, økonomiplan år 2016 tom 2019

Utvikling selvkost fondene; regnskap år 2012 tom år 2014, prognose år 2015, økonomiplan år 2016 tom 2019 Økonomiplan 2016-2019 SELVKOST VAR Bardu kommune (Vann, avløp, renovasjon, septik) Kommunen skal løse de lovpålagte oppgavene som består av framføring av vann, innsamling og rensning av avløpsvann, innsamling

Detaljer

NYTT GEBYRREGULATIV TEKNISK SEKTOR. Formannskapets forslag til vedtak:

NYTT GEBYRREGULATIV TEKNISK SEKTOR. Formannskapets forslag til vedtak: NYTT GEBYRREGULATIV TEKNISK SEKTOR Formannskapets forslag til vedtak: De presenterte forslag til gebyrreglement og gebyrvedtekter for teknisk sektor forankres i de sentrale retningslinjer for beregning

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I FROLAND KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I FROLAND KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I FROLAND KOMMUNE vedtatt av kommunestyre den xx.xx. 2013 i medhold av Lov om vern mot forurensninger og om avfall, Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg og Forskrift

Detaljer

Forskrift om vannog avløpsgebyrer

Forskrift om vannog avløpsgebyrer Rælingen kommune Forskrift om vannog avløpsgebyrer Vedtatt av kommunestyret den 15.02.2017 i sak 17/16 Innholdsfortegnelse I. Generelle bestemmelser... 2 1 Forskriftens formål... 2 2 Forskriftens virkeområde...

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER Glåmdal interkommunale vann- og avløpsselskap Behandlet og vedtatt i styremøte av 30.08.2006 Vedtatt i representantskapet av 30.08.2006 I. GENERELLE BESTEMMELSER GIVAS

Detaljer

TAKSTER FOR EIENDOMSSKATT OG KOMMUNALE GEBYR GJELDENDE FRA 1. JANUAR 2010 HALDEN KOMMUNE

TAKSTER FOR EIENDOMSSKATT OG KOMMUNALE GEBYR GJELDENDE FRA 1. JANUAR 2010 HALDEN KOMMUNE TAKSTER FOR EIENDOMSSKATT OG KOMMUNALE GEBYR GJELDENDE FRA 1. JANUAR 2010 HALDEN KOMMUNE **************************************************************** OBS! I tillegg til vann-, avløps-, feie- og avfallsgebyr

Detaljer

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Harstad kommune

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Harstad kommune Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Harstad kommune 02.12.13 2 FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I HARSTAD KOMMUNE vedtatt av kommunestyret den xx.xx.2013 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter

Detaljer

Kommunale avgifter 2017

Kommunale avgifter 2017 Kommunale avgifter 2017 Vevelstad kommune A. Vann, avløp og slamtømming vedtatt 14.12.2016 i PS 130/16, gjelder fom 1.1.2017 Pris for slamtømming indeksregulert 1.1.2016, med transportindeks 0,6 %. Pris

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: M50 &00 Arkivsaksnr.: 17/3039 NY FELLES RENOVASJONSFORSKRIFT FOR KOMMUNENE I DRAMMENSREGIONEN

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: M50 &00 Arkivsaksnr.: 17/3039 NY FELLES RENOVASJONSFORSKRIFT FOR KOMMUNENE I DRAMMENSREGIONEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: M50 &00 Arkivsaksnr.: 17/3039 NY FELLES RENOVASJONSFORSKRIFT FOR KOMMUNENE I DRAMMENSREGIONEN Rådmannens innstilling Ny felles renovasjonsforskrift for

Detaljer

Gebyrregulativ. Gjeldende Normalreglement for sanitæranlegg (Tekniske og administrative bestemmelser).

Gebyrregulativ. Gjeldende Normalreglement for sanitæranlegg (Tekniske og administrative bestemmelser). RØROS KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I RØROS KOMMUNE Vedtatt av Røros kommunestyre den 7. Mai 2003 i medhold av lov om kommunale vann- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 31. august 2017 kl. 15.10 PDF-versjon 6. oktober 2017 15.05.2017 nr. 1305 Forskrift

Detaljer

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Holtålen kommune

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Holtålen kommune 1 Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Holtålen kommune 2 Innhold I Generell bestemmelser... 3 1 Forskriftens formål... 3 2 Forskriftens virkeområde... 3 3 Definisjoner... 3 II Vann- og avløpsgebyrer...

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I ENGERDAL KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I ENGERDAL KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I ENGERDAL KOMMUNE vedtatt av kommunestyre den 06.03.2002 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer av

Detaljer

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Sør-Odal kommune

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Sør-Odal kommune Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Sør-Odal kommune Forskriften er fastsatt med hjemmel i lov 16.03.2012 nr.12 om kommunale vass- og avløpsanlegg og forskrift om begrensning av forurensning 01.06.2004

Detaljer

Revidering av Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Overhalla kommune med tilhørende gebyrregulativ. Høring og utlegging til offentlig ettersyn.

Revidering av Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Overhalla kommune med tilhørende gebyrregulativ. Høring og utlegging til offentlig ettersyn. Overhalla kommune Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2011/5630-6 Saksbehandler: Annbjørg Eidheim Saksframlegg Revidering av Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Overhalla kommune med tilhørende gebyrregulativ.

Detaljer

Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen

Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen Erfaring fra samarbeid mellom 9 kommuner Samarbeid om kapittel 12 anlegg, Sonderingsmøte DIHVA IKS, 17. desember 2013 Nina Alstad Rukke, Fagansvarlig Tilsynet

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 231 Lnr.: 9180/16 Arkivsaksnr.: 16/1726-1

Saksframlegg. Ark.: 231 Lnr.: 9180/16 Arkivsaksnr.: 16/1726-1 Saksframlegg Ark.: 231 Lnr.: 9180/16 Arkivsaksnr.: 16/1726-1 Saksbehandler: Gunhild Sæther Kveine REGULERING AV RENOVASJONSGEBYR 2017 Vedlegg: Dekningsgradsberegninger renovasjon 2017 Andre saksdokumenter

Detaljer

Infomøte om bygging av gangvei, vann- og avløpsanlegg. Temte Gård 29/6-2016

Infomøte om bygging av gangvei, vann- og avløpsanlegg. Temte Gård 29/6-2016 Infomøte om bygging av gangvei, vann- og avløpsanlegg Temte Gård 29/6-2016 Øyvind Brechan Johnsen Prosjekteringsingeniør i Anlegg og utbygging, Teknisk seksjon fra 1/9-2015 Høgskoleingeniør 10 års erfaring

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 21. februar 2017 kl. 13.40 PDF-versjon 7. mars 2017 15.02.2017 nr. 197 Forskrift om

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/ Harald Silseth

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/ Harald Silseth SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/2587 231 Harald Silseth FASTSETTELSE AV RENOVASJONSAVGIFTEN FOR 2011 - REVIDERT UTGANGSPUNKT RÅDMANNENS FORSLAG: Renovasjonsavgiften økes med

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 4. oktober 2017 kl. 15.00 PDF-versjon 24. oktober 2017 18.05.2017 nr. 1576 Forskrift

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I EIDSVOLL KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I EIDSVOLL KOMMUNE Komunal drift FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I EIDSVOLL KOMMUNE vedtatt av kommunestyret den 09.12.2002 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I NORDKAPP KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I NORDKAPP KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I NORDKAPP KOMMUNE Vedtatt av Kommunestyret den 8. april 2003 i medhold av lov av 31. mai 1974 nr 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter 3, og Miljøverndepartementets

Detaljer

Gebyrregulativ; vann og avløp i Rennesøy kommune 2017.

Gebyrregulativ; vann og avløp i Rennesøy kommune 2017. Gebyrregulativ; vann og avløp i Rennesøy kommune 2017. Vedtatt i kommunestyret 15.12.2016, sak 80/16 med ikrafttredelse fra 01.01.2017. Rammer for gebyrberegning Gebyrene skal ikke overstige kommunens

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 24.06.2009 Tid: kl. 17.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Innhold Kap. 1 Generelle bestemmelser 1 Forskriftens formål 2 Forskriftens virkemåte 3 Definisjoner

Innhold Kap. 1 Generelle bestemmelser 1 Forskriftens formål 2 Forskriftens virkemåte 3 Definisjoner Innhold Kap. 1 Generelle bestemmelser 1 Forskriftens formål 2 Forskriftens virkemåte 3 Definisjoner Kap. 2 Vann- og avløpsgebyrer 4 Gebyrtyper 5 Engangsgebyr for tilknytning 6 Årsgebyr 7 Abonnementsgebyr

Detaljer

Forskrift om takster for kommunale vann- og avløpsgebyr

Forskrift om takster for kommunale vann- og avløpsgebyr Forskrift om takster for kommunale vann- og avløpsgebyr gjeldende fra 1.januar 2016. Vedtatt med hjemmel i lov om kommunale vass- og avløpsanlegg av 16.03.2012 nr.12 3 og 5 og lov mot vern om forurensning

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I KVINESDAL KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I KVINESDAL KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I KVINESDAL KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret den 03.09. 2003 i sak K-047-03, i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vannog

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 11. juli 2017 kl. 13.40 PDF-versjon 10. august 2017 27.06.2017 nr. 1167 Forskrift om

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TRØGSTAD KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TRØGSTAD KOMMUNE - 1 - FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TRØGSTAD KOMMUNE vedtatt av Trøgstad kommunestyre den 17.03.2009 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3, og forskrift om kommunale vann- og

Detaljer

FORSKRIFT FOR TØMMING AV RENSEANRETNINGER OG FOR TØMME- OG BEHANDLINGSGEBYR, NANNESTAD KOMMUNE

FORSKRIFT FOR TØMMING AV RENSEANRETNINGER OG FOR TØMME- OG BEHANDLINGSGEBYR, NANNESTAD KOMMUNE Forskrift Tittel: FORSKRIFT FOR TØMMING AV RENSEANRETNINGER OG FOR TØMME- OG BEHANDLINGSGEBYR, NANNESTAD KOMMUNE Vedtatt av: Kommunestyret Sak nr.: 114/12 Ikrafttredelse: 01.01.2013 Hjemmel: Lov av 13.

Detaljer

Maridalen Vel Styret Maridalsveien 601 0890 Oslo

Maridalen Vel Styret Maridalsveien 601 0890 Oslo 1 Oslo Kommune Vann- og avløpsetaten Postboks 4704 Sofienberg 0506 OSLO E-post: postmottak@vav.oslo.kommune.no Deres ref: 13/01023-6 Vår ref/saksnr. 18/2014vs Oslo, 7. januar 2015 Høring - Lokal forskrift

Detaljer

Kap. I. Generelle bestemmelser

Kap. I. Generelle bestemmelser Kap. I. Generelle bestemmelser 1.Forskriftens virkeområde Forskrifta gjelder tømming av slam fra renseanlegg, mindre renseanretninger som minirenseanlegg og slamavskillere, samt gråvannsanlegg. Forskrifta

Detaljer

Forslag til endringer av lokal utslippsforskrift

Forslag til endringer av lokal utslippsforskrift Forslag til endringer av lokal utslippsforskrift De viktigste forslagene til endringer gjelder krav til prøvetaking av avløpsvann og grunnlaget for oppryddingsarbeidet som skal skje i kommunene ( 4 og

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TRYSIL KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TRYSIL KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TRYSIL KOMMUNE Gjelder fra 01.01.2009. Vedtatt av Trysil kommunestyre den 16.12.2009 i medhold 3 i lov av 31. mai 1974 nr 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter,

Detaljer

Høringsnotat. 1. Innledning. 2. Bakgrunn. Lier, 22.04.2013

Høringsnotat. 1. Innledning. 2. Bakgrunn. Lier, 22.04.2013 Høringsnotat Lier, 22.04.2013 Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen har utarbeidet forslag til endringer i lokale forskrifter for kommunene Modum, Øvre Eiker, Nedre Eiker, Drammen, Lier, Røyken,

Detaljer

Lier kommune. INNKALLING TIL MØTE I Miljøutvalget 19.11.2013 Kl 18:00 på Glitra. Politisk sekretariat

Lier kommune. INNKALLING TIL MØTE I Miljøutvalget 19.11.2013 Kl 18:00 på Glitra. Politisk sekretariat Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Miljøutvalget 19.11.2013 Kl 18:00 på Glitra Bespisning kl 16:30 på Haugestad. Vennligst gi beskjed dersom du ikke skal spise. Gruppemøter fra kl

Detaljer

Endring av gebyrer og faktureringsrutiner for septikrenovasjon

Endring av gebyrer og faktureringsrutiner for septikrenovasjon Trysil kommune Saksframlegg Dato: 04.05.2015 Referanse: 5754/2015 Arkiv: 231 Vår saksbehandler: Hans Martin Aas Endring av gebyrer og faktureringsrutiner for septikrenovasjon Saksnr Utvalg Møtedato 15/22

Detaljer

VANN- OG AVLØPSGEBYRER 2015

VANN- OG AVLØPSGEBYRER 2015 SKIEN KOMMUNE VANN- OG AVLØPSGEBYRER 2015 1. Tilknytningsgebyr Ingen endringer i 2015 Betales for: Nye bygninger som tilkoples offentlig vann- og / eller avløpsnett Utvidelse > 20 m 2 av bygninger som

Detaljer

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Alminnelige bestemmelser Kapittel 2. Tømming av slam fra slamavskillere m.m. Kapittel 3. Avsluttende bestemmelser

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Alminnelige bestemmelser Kapittel 2. Tømming av slam fra slamavskillere m.m. Kapittel 3. Avsluttende bestemmelser Forslag til lokal forskrift om tømming av slamavskillere, tette tanker, minirenseanlegg o.l., samt bestemmelser om betaling av gebyr for Skien, Porsgrunn og Siljan kommune, Telemark Kapitteloversikt: Kapittel

Detaljer

Borre Kommune FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYR

Borre Kommune FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYR Borre Kommune FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYR vedtatt av kommunestyre i Borre den 5. november 2001 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer

Detaljer

Forskrift om avløpsgebyr, Eide kommune, Møre og Romsdal - HØRINGSUTKAST

Forskrift om avløpsgebyr, Eide kommune, Møre og Romsdal - HØRINGSUTKAST Forskrift om avløpsgebyr, Eide kommune, Møre og Romsdal - HØRINGSUTKAST Hjemmel: Fastsatt av Eide kommunestyre den xx.xx.xx med hjemmel i Lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg 5 og

Detaljer

Slamforskrift. for Flekkefjord, Kvinesdal, Lund og Sirdal kommune

Slamforskrift. for Flekkefjord, Kvinesdal, Lund og Sirdal kommune Slamforskrift for Flekkefjord, Kvinesdal, Lund og Sirdal kommune Kap. 1 Generelle bestemmelser 1 Formål Formålet med forskriften er å sikre en forsvarlig miljøkvalitet ved avløpsanlegg, slik at forurensning

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I SØR-VARANGER KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I SØR-VARANGER KOMMUNE 1 FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I SØR-VARANGER KOMMUNE vedtatt av kommunestyre den 02.12. 2002 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I OVERHALLA KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I OVERHALLA KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I OVERHALLA KOMMUNE Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Overhalla kommune 1 Vedtatt av kommunestyret i sak xx/xx, den xx.xx.2011 med hjemmel i Lov om kommunale vass-

Detaljer

GAMVIK KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER

GAMVIK KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER GAMVIK KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER vedtatt av Gamvik kommunestyre XXXXXXX 2006 i medhold av lov om kommunale vassog kloakkavgifter 3 av 31.mai 1974, sist endret 11. juni 1993, og forskrift

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Per Langørgen Arkiv: M00 &00 Arkivsaksnr-dok.nr: 03/460-15

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Per Langørgen Arkiv: M00 &00 Arkivsaksnr-dok.nr: 03/460-15 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Per Langørgen Arkiv: M00 &00 Arkivsaksnr-dok.nr: 03/460-15 NY FORSKRIFT FOR VANN- OG AVLØPSGEBYR 3. GANGS BEHANDLING ::: Sett inn innstillingen under denne linja Rådmannens

Detaljer

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Lardal kommune

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Lardal kommune Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Lardal kommune vedtatt av kommunestyret den 21.12.2000 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer av

Detaljer

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS- forslag til revidert eierstrategi. Saksordfører: Adrian Tollefsen

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS- forslag til revidert eierstrategi. Saksordfører: Adrian Tollefsen ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Morten Lauvbu Saksmappe: 2015/11093-25033/2016 Arkiv: M50 Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS- forslag til revidert eierstrategi. Saksordfører: Adrian Tollefsen Utvalgssaksnr

Detaljer

Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar vedlagte gebyrforskrift Kommunale priser og gebyrer 2015, gjeldende fra 01.01.2015.

Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar vedlagte gebyrforskrift Kommunale priser og gebyrer 2015, gjeldende fra 01.01.2015. Nord-Odal kommune Arkiv: FE - 231, TI - &00 ArkivsakID: 15/2298-1 Saksbehandler: Ellisiv Hovig Dato: 18.10.2015 Saksframlegg Priser og gebyrer - kommunale tjenester 2016 Rådmannens innstilling: Kommunestyret

Detaljer

ØSTRE TOTEN KOMMUNE LOKAL FORSKRIFT FOR TØMMING AV SLAMAVSKILLERE OG TETTE TANKER M.V. VEDTATT AV ØSTRE TOTEN KOMMUNESTYRE DEN XX.XX.

ØSTRE TOTEN KOMMUNE LOKAL FORSKRIFT FOR TØMMING AV SLAMAVSKILLERE OG TETTE TANKER M.V. VEDTATT AV ØSTRE TOTEN KOMMUNESTYRE DEN XX.XX. ØSTRE TOTEN KOMMUNE LOKAL FORSKRIFT FOR TØMMING AV SLAMAVSKILLERE OG TETTE TANKER M.V. VEDTATT AV ØSTRE TOTEN KOMMUNESTYRE DEN XX.XX.XXXX INNHOLD Forskrift om tvungen tømming av slamavskillere og tette

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I MÅLSELV KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I MÅLSELV KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I MÅLSELV KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret den 20.12. 2001, med endringer vedtatt i kommunestyret den 21.06.07 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I VARDØ KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I VARDØ KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I VARDØ KOMMUNE Vedtatt av bystyre den 17.desember 2002 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer av 10.

Detaljer

KOMMUNAL FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER.

KOMMUNAL FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER. KOMMUNAL FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER. vedtatt av Rauma kommunestyre den 24. juni 2003 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer av

Detaljer