Kommunale gebyrer 2013 etat Tekniske tjenester, gjeldende fra

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunale gebyrer 2013 etat Tekniske tjenester, gjeldende fra 01.01.2013."

Transkript

1 Utvalgssak NEDRE EIKER KOMMUNE Etat Tekniske tjenester Saksbehandler: Anne Lise Wibstad L.nr.: 29218/2012 Arkivnr.: 231 Saksnr.: 2008/8012 Kommunale gebyrer 2013 etat Tekniske tjenester, gjeldende fra Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Eldrerådet Flerkulturelt råd Rådet for funksjonshemmede Utvalg for Sentraladministrasjon og Tekniske tjenester Formannskapet Kommunestyret GRUNNLAG Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter (vass- og kloakkavgiftslova) av 31. mai Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) av 01. januar Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) av 13. mars Brann og eksplosjonsvernloven av 14. juni Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn av 26. juni Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale tjenester H Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter mv. (lokal forskrift vedtatt ). Forskrift for tømming av tanksystem for oppsamling av avløpsslam og avløpsvann (lokal forskrift vedtatt ). Forskrift om gebyr for saksbehandling og kontroll med avløpsanlegg (lokal forskrift vedtatt ). Hovedplan Vannmiljø og Avløp vedtatt 13. oktober Felles hovedplan for vannforsyning og avløp for Drammensregionen vedtatt 3. mars Lokal forskrift for vann- og avløpsgebyr i kommune av 01. januar 2006 med tilhørende kommentardel. Avtalevilkår for tilknytning til kommunes vannforsynings- og avløpsanlegg, levering av vannforsynings- og avløpstjenester, utarbeidet med grunnlag i kommunens stilling som eier av anlegg for vannforsyning og avløp, vedtatt i Kommunestyret 14. desember 2006, samt tilhørende kommentardel. Kommunestyresak 40/ april 2010 Gebyr for tømming av slam. Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) av 27. juni Lov om eiendomsregistrering (matrikkellova) av 17. juni Side 1

2 Lov om eierseksjoner av 23. mai Forslag til gebyrer for 2013 fra styrene i RfD IKS og DRBV IKS. Forslag til gebyrer for 2013 fra Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen. VEDLEGG 1 Forskrift om gebyr for vann, avløp, tømming av slam, renovasjon og næringsavfall Mile, gjeldende fra Forskrift om gebyr for reguleringssaker, byggesaker, oppmålingssaker, opprettelse av eiendom m.m., gjeldende fra Prisliste og gebyrregulativ for 2013 fra Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen 4 Prisliste år 2013 fra Drammensregionens brannvesen IKS SAMMENDRAG Rådmannen legger med dette frem forslag til endringer i gebyr for: Reguleringssaker, byggesaker, oppmålingssaker, opprettelse av eiendom m.m. Vann og avløp. Feiing og tilsyn. Behandling av søknader om tillatelse til handel med fyrverkeri. Renovasjon. Levering av næringsavfall på Mile gjenvinningsstasjon. Behandling av utslippstillatelse, tilsyn av avløpsanlegg og slamtømming. OPPLYSNINGER Kommunale gebyrer er forskrift i henhold til forvaltningslovens bestemmelser og skal behandles i samsvar med dette. Gebyrer for byggesak, vann og avløp, slam, renovasjon og feiing skal beregnes til selvkost. Regnskapet blir gjort opp med en etterkalkyle hvert år i forbindelse med årsoppgjøret. Et evt. overskudd avsettes til fond, og skal brukes i løpet av 3-5 år. Underskudd må dekkes inn gjennom kommunale avgifter over 3-5 år. Gebyrberegning må settes opp årlig, da disse bygger på forutsetninger om investeringstakt, drift og renteutvikling. VURDERING Gebyr for reguleringssaker, byggesaker, oppmålingssaker, opprettelse av eiendom m.m. KOSTRA-tall 2010 Saksgebyr privat reguleringsplan, boligformål jf. PBL Saksgebyr for oppføring av enebolig, jf. PBL a Saksgebyr for oppmålingsforretning, for areal tilsvarende en boligtomt på 750 m 2 Lier Øvre Kommune Alle gruppe 13 kommuner Side 2

3 For gebyrer hjemlet i plan- og bygningsloven foreslås følgende endringer: I kapittel 1 Fellesbestemmelser er det innført en ny bestemmelse om gebyr for saker som ikke blir realitetsbehandlet på grunn av at søknaden er mangelfull. Kapittel 2 Private reguleringsplaner er skrevet om i forhold til gjeldende gebyrforskrift for å forenkle og klargjøre. Sammenlignet med de øvrige kommunene i nedre Buskerud er våre gebyrer noe lavere enn gjennomsnittet, men langt under de med høyest gebyr. I nytt forslag har man forsøkt å legge seg rundt gjennomsnittet av sammenlignbare kommuner, dvs. et utvalg blant kommunegruppe 13. Gebyrets størrelse avgjøres av planens kompleksitet og omfang. Gebyret er inndelt i 3 iht. saksbehandlingens ulike stadier. Nye punkt er tilføyet angående gebyr for avbrutte og avslåtte planer. I kapittel 3 og 4 Byggesaksbehandling er det gjort redaksjonelle endringer. Byggesaksgebyrene i kommune har blitt blant de dyreste i forhold til relevante sammenligningskommuner. Det er derfor foreslått å la gebyrene forbli på 2012-nivå. Den generelle timesatsen og dispensasjonsgebyrene er imidlertid justert med kommunal deflator. I tabell er det laget en ny sats for bygninger med areal mellom 0 og 100 m 2 for å gjøre satsene mer rettferdige. I kapittel 5 Kartavgift utgår følgende punkter i forhold til regulativet for 2012: Punkt 5.1, om plott fra kartsystemet. Begrunnelse: Bestemmelsen benyttes ikke da det er liten etterspørsel etter kartplott (større kartleveranser er i dag digitale og omfattes av punkt 5.3). Punkt 5.4, om temakart. Begrunnelse: Det produseres lite temakart til eksterne brukere. For gebyrer hjemlet i lov om eiendomsregistrering foreslås følgende endringer: Øvrige satser knyttet til geodatasatsene justeres med kommunal deflator. For gebyrer hjemlet i eierseksjonsloven foreslås følgende endringer: Gebyrregulering knyttet til begjæring om oppdeling i eierseksjoner/reseksjonering er en funksjon av tinglysningsgebyret. Tinglysingsgebyr foreslås i regjeringens budsjett senket fra kr til kr Satsen må derfor eventuelt justeres når statsbudsjettet er vedtatt. Gebyr for vann og avløp KOSTRA-tall 2010 Lier Øvre Kommune gruppe 13 Alle kommuner Gebyrer pr (beregnet etter forbruk på 150m 3 eller bolig på 120m 2 boligflate) Årsgebyr ex mva for vannforsyning Årsgebyr ex mva for avløpstjenesten Sum vann og avløp ex mva Rådmannen foreslår følgende gebyrendringer fra : Side 3

4 Gebyr ex mva 2012 Gebyr ex mva 2013 Endring i kr Endring i % Gebyr 2013 inkl 25% mva Fastledd sum 880,00 920,00 40,00 4,5% 1 150,00 vann og avløp Vann variabel 16,48 16,64 0,16 1,0% 20,80 del pr. m 3 Avløp variabel del pr. m 3 23,68 24,16 0,48 2,0% 30,20 En abonnent med vannmåler som bruker 150 m 3 pr. år vil få en økning i årsgebyr for vann og avløp på totalt kr. 170 pr. år inkl. mva, fra kr til kr inkl. mva. Kommunen vil få en økt inntekt på ca. 1,1 millioner kroner, herav vann 0,3 millioner kroner og avløp 0,8 millioner kroner. Rådmannen foreslår at tilknytningsgebyr for vann og avløp økes med kommunal deflator 3,2%. Budsjett vann Tall i kr Regnskap Prognose Driftskostnader Kapitalkostnader Sum kostnader (gebyrgrunnlag) Inntekt kommunale avgifter o.a Bruk av fond Årets resultat Saldo fond Kalkylerente er lagt inn med 3,5% i 2012 og 4% i (iht. retningslinjer: 3 årig statsobligasjonsrente +1). Reell kalkylerente pr er 2,5%. Investeringer er lagt inn iht. foreslått investeringsbudsjett i perioden. I driftskostnader 2013 er det lagt inn lønns- og prisvekst på hhv. 3,5% og 2%. Det er lagt inn økning i utgifter i 2013 og 2014 til utskifting av vannmålere. Prognose for driftskostnader 2012 er basert på budsjett, og prognose for inntekt 2012 er basert på en inntektssvikt på 1,5 millioner kroner i forhold til budsjett. Inntektssvikten kan skyldes at flere har gått over fra arealberegning til vannmåler. Vannsektoren gikk med et overskudd på ca. 3,8 millioner kroner i. Det er forventet et overskudd på ca. 0,5 millioner kroner i I 2013 må vi begynne å bruke av fondet, dvs. overskudd som er fem år gammelt. Budsjett avløp Tall i kr Regnskap Prognose Driftskostnader Kapitalkostnader Sum kostnader (gebyrgrunnlag) Inntekt kommunale avgifter Bruk av fond Årets resultat Saldo fond (- = underskudd) Side 4

5 Kalkylerente er lagt inn med 3,5% i 2012 og 4% i (iht. retningslinjer: 3 årig statsobligasjonsrente +1). Reell kalkylerente pr er 2,5%. Investeringer er lagt inn iht. foreslått investeringsbudsjett i perioden. I driftskostnader 2013 er det lagt inn lønns- og prisvekst på hhv. 3,5% og 2%. I tillegg er det lagt inn økning i utgifter i 2013 og fremover til slambehandling og rensing (kjemikalier). Prognose for driftskostnader 2012 er basert på budsjett, og prognose for inntekt 2012 er basert på en inntektssvikt på 1 million kroner i forhold til budsjett. Inntektssvikten kan skyldes at flere har gått over fra arealberegning til vannmåler. Avløpssektoren gikk med et overskudd på ca. 1,7 millioner kroner i. Det er forventet et overskudd på ca. 3,3 millioner kroner i 2012, og da vil akkumulert underskudd være nedbetalt. I 2016 begynner avskrivningene å bli lavere igjen, dette skyldes at renseanlegget fra 1995/96 er avskrevet. Nytt renseanlegg og sanering av vann- og avløpsledninger finansieres over kommunale gebyr, men er fortsatt en utfordring når det gjelder ressurser i form av ansatte til planlegging og gjennomføring, og også hvor store gebyr man kan pålegge innbyggerne. Bygging av nytt renseanlegg er ikke lagt inn i denne økonomiplanperioden, men utredning og planlegging må gjennomføres. Det er allerede slik at videre utbygging i noen områder stoppes pga. for lav rensekapasitet. Flommen Frida har påført kommunen mange utgifter som ikke blir dekket. Det må gjøres en vurdering om deler av utgiftene tilhører selvkostregnskapet for vann og avløp. Dette er ikke lagt inn i prognosen. Se for øvrig gebyrregulativ for 2013, vedlegg 1. Gebyr for feiing og tilsyn og gebyr for behandling av søknader om tillatelse til handel med fyrverkeri (administreres av Drammensregionens brannvesen IKS) KOSTRA-tall 2010 Årsgebyr ex. mva for feiing og tilsyn (pr ) Lier Øvre Kommune gruppe Ikke oppgitt Ovenstående gebyr er sum feiegebyr og tilsynsgebyr delt på 4, da det skal utføres feiing og tilsyn hvert 4. år og gebyr betales etter utført tjeneste. Alle kommuner 361 I styremøte i DRBV IKS ble følgende innstilt til representantskapet: Feiegebyrenes størrelse holdes på 2012 nivå. Gebyr for behandling av fyrverkerisaker anbefales økt med 3%. Feiegebyr foreslås dermed til kr. 545,00 inkl. mva., og tilsynsgebyr til kr ,00 inkl. mva. Gebyr for behandling av søknad om tillatelse til handel med fyrverkeri foreslås til kr ,50 inkl. mva. For øvrige gebyrer se prisliste vedlegg 4. Side 5

6 Gebyr for renovasjon (administreres av Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS) KOSTRA-tall 2010 Årsgebyr ex. mva for avfallstjenesten (pr ) Lier Øvre Kommune Alle gruppe 13 kommuner Styret i RfD IKS har i styremøte den behandlet administrasjonens forslag til nye renovasjonsgebyrer for kommune. Styret mener at det er grunnlag for å sette ned gebyrene for 2013 på grunn av reduserte kostnader. Standardgebyret for kommune reduseres med 19% for Øvrige gebyrer følger som prosentvise satser av standardgebyret. Prisen på tilleggstjenester fastsettes likt med øvrige kommuner. Årsgebyr for standard renovasjon foreslås til kr inkl. mva. For øvrige gebyr se vedlagte gebyr regulativ, vedlegg 1. Kommentarer til saken fra daglig leder og økonomisjef i RfD: Kostnadene til renovasjon i RfD s område har i og 2012 hatt en gunstig utvikling. Dette skyldes flere forhold. Nye kontrakter har gitt gunstigere priser, sorteringsgraden er økende, og prisen på avsetning av flere avfallstyper har hatt gunstig utvikling. Selvkostfondet har de siste årene hatt en betydelig oppbygging. Styret anbefaler likevel ikke at gebyrene settes lavere enn kostnaden, da dette vil redusere et fond som vil være nødvendig for å dekke fremtidige investeringer og kostnader. Prognose for saldo på selvkostfond pr : kr Budsjettert overskudd 2013 som tilføres fond: kr Prognose for saldo på selvkostfond pr : kr Tillegg for nedgravde/brannsikrede løsninger foreslås som ny linje i årets gebyrsak. Bakgrunnen er at standard plastbeholdere i enkelte områder ikke er hensiktsmessig, og at andre løsninger da kan være riktig både mht. estetikk og brannsikkerhet. Da det er hensiktsmessig å samordne gebyrene for tilleggstjenester i alle kommuner i samarbeidet, anmoder RfD eierkommunene om ikke å endre disse gebyrene. Gebyr for levering av næringsavfall på Mile gjenvinningsstasjon Gebyr for levering av næringsavfall på Mile har ikke blitt politisk behandlet på flere år. Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS drifter Mile gjenvinningsstasjon. kommune fakturerer næringskundene. Utgiftene knyttet til gjenvinningsstasjonen fordeles mellom Øvre kommune og kommune. kommune betaler til RfD en andel av totale utgifter som knytter seg til næringskunder. Side 6

7 RfD har i sitt budsjett for drift av Mile i 2013 beregnet kostnad til næringsavfall til ca. 1 million kroner. Kommunen har administrasjonskostnader (fakturering/avregning med RfD). Andel næring er satt til 10% i forhold til antall besøkende på Mile. Gebyrene er beregnet med mål om at kostnadene skal dekkes, og er beregnet ut i fra registrert volum i. Videre er gebyr for blandet avfall beregnet slik at man kommer ut likt uavhengig av om det betales etter volum eller vekt. Se for øvrig vedlagte gebyrregulativ for 2013, vedlegg 1. Gebyr for behandling av utslippstillatelse, gebyr for tilsyn av avløpsanlegg og gebyr for slamtømming (administreres av Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen) Følgende saksutredning har kommet fra Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen: Bakgrunn De 9 kommunene Modum, Øvre,, Drammen, Lier, Røyken, Hurum, Sande og Svelvik samarbeider om tilsyn og oppfølging av små avløpsanlegg. Dette arbeidet er pålagt kommunene gjennom Forurensningsforskriftens kapittel 12. Lier kommune er vertskommune for samarbeidet, som kaller seg Tilsynet for små avløpsanlegg. Det vises til følgende forskrifter: Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften), kapittel 12. Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter mv. (likelydende lokal forskrift, vedtatt i hver av samarbeidskommunene) Forskrift for tømming av tanksystem for oppsamling av avløpsslam og avløpsvann (likelydende lokal forskrift, vedtatt i hver av samarbeidskommunene) Forskrift om gebyr for saksbehandling og kontroll med avløpsanlegg (likelydende lokal forskrift, vedtatt i hver av samarbeidskommunene) Tilsynets arbeid omfatter alle avløpsanlegg med mindre enn 50 personer tilknyttet. Dette kan gjelde helårsboliger, fritidsboliger, næringsbygg og landbruksbygg med innlagt vann. Tilsynets oppgave er å: Føre tilsyn med alle avløpsanlegg med mindre enn 50 personer tilknyttet og sørge for at disse anleggene ikke fører til forurensning eller helseplager. Behandle søknader om utslippstillatelse etter forurensningsforskriftens kapittel 12. Gi veiledning til anleggseiere. Administrasjon av slamtømmingordning (fra 2012). Kartlegge forurensing fra små avløpsanlegg. Gi bistand til deltakerkommunene i spørsmål vedrørende små avløpsanlegg. Virksomheten er gebyrfinansiert Det er likelydende prinsippvedtak i alle 9 kommuner om selvkost finansiering av tilsynet. Det er ønskelig med samme størrelse på gebyrene i alle samarbeidskommunene. Eiendommer som betaler disse gebyrene, betaler ikke kommunal kloakkavgift. Side 7

8 Det er egne gebyrer for: Behandling av søknad om utslippstillatelse (kun ved søknad om nytt / endret anlegg). Tilsyn av avløpsanlegg (årlig gebyr). Tømming av avløpsanlegg (årlig gebyr). Siden gebyrene har ulike hjemler og dekker ulike selvkostregimer, kan ikke ett gebyr brukes til å kryss-subsidiere et annet selvkostregime. Gebyrsatsene - endringer og konsekvenser Forslag til endringer i gebyrsatsene er gitt i vedlegg 3 (prisliste). Gebyrsatsene for slamtømming i 2012 ble satt før resultatet av anbudskonkurransen for slamtømming var klart. Gebyrsatsene for 2013 er justert ut fra at tømmefirmaenes priser nå er kjent. Det vesentligste endringsforslaget er at gebyr for slamtømming differensieres i forhold til volum på tanken. Dette retter opp en urettferdighet i tidligere gebyrregulativ, ved at eiere av små tanker «sponset» eiere av store tanker. Endringen fører til at eiere av små tanker betaler et lavere gebyr enn i 2012, mens eiere av store tanker betaler et høyere gebyr. Ut over dette foreslås kun å justere gebyrsatsene med kommunal deflator på 3,3%. For tilsynsgebyret beholdes imidlertid samme gebyrsats som i 2012, da tilsynsarbeidet fortsatt er i en oppstartsfase hvor man ikke har fullstendig oversikt over kostnadsnivået. Gebyrregulativet - endringer og konsekvenser Forslag til endringer i gebyrregulativet er gitt i vedlegg 3. Endringene er markert med farget tekst. Tilsynet foreslår flere endringer i gebyrregulativet, basert på erfaringer og tilbakemeldinger i 2012: Punkt 1.1 Eierskifte midt i fakturatermin Tilsynet har mottatt noen forespørsler rundt dette, og ønsker å presisere rutinen som også er vanlig for kommunale vann- og kloakkavgifter. Punkt 1.8 Overføring av utestående beløp under kr 500,- til neste faktura. Ved betaling av faktura i nettbank hender det at anleggseier taster feil, slik at han betaler noen kroner for mye eller for lite. Tilsynet ønsker å opplyse om rutinene rundt dette, for å sikre at alle behandles likt. Punkt 2.2 Differensiering av tømmegebyr i forhold til volum på tank Med gebyrsystemet for 2012 betalte man samme gebyrsats uavhengig av størrelsen på tanken. Dette ble gjort fordi det var mange anlegg hvor det manglet opplysninger om volum. Med dette systemet vil eiere av små tanker «sponse» eiere av store tanker. Det foreslås en differensiering av gebyrsatsen for tømming av slamavskiller, minirenseanlegg og tett tank i forhold til angitt volum på tanken i tilsynskontorets anleggsregister. For gråvannsanlegg tømmes ikke hele tankens volum, kun slamfasen, så her blir ikke en slik differensiering relevant. Punkt 2.3 Mulighet for å fakturere ekstraarbeid (spyling o.l.) Avtalen med tømmefirmaene omfatter også ekstraarbeid i forbindelse med tømming. Dette ble gjort fordi noen firmaer ble mistenkt for å tilby unødvendige tilleggstjenester til anleggseiere som ikke selv kunne vurdere behovet for tjenestene, og deretter fakturere direkte til anleggseierne til for høye priser. Endringen gjør at Tilsynet har kontroll med omfanget av Side 8

9 tilleggstjenester, kostnadene til dette blir dekket, og prisen blir mer forutsigbar for anleggseier. Punkt 2.3 Mulighet for å fakturere tømming av utedo / tørrtoalett Tømming av utedo / tørrtoalett (uten vannspyling) omfattes ikke av den organiserte tømmeordningen. Det er imidlertid noen som ønsker å engasjere tømmefirma også til dette. De som (frivillig) velger å benytte det engasjerte tømmefirmaet til å tømme utedo / tørrtoalett, vil dermed faktureres via tilsynskontoret. Utedo / tørrtoalett er den eneste typen anlegg som kan benytte andre tømmefirmaer enn det Tilsynet har avtale med, eller tømme anlegget sitt selv. Punkt 2.3 Mulighet for å fakturere oppmøte uten å få tømt Minst 14 dager før tømming får anleggseier et varselbrev om tømming til sin folkeregistrerte adresse (hvis ikke annen adresse er avtalt spesielt). Her beskrives det at anlegget må være tilgjengelig for tømmefirmaet, og firmaets kontaktinfo oppgis slik at man kan ta kontakt og redegjøre for eventuelle spesielle forhold. I kravspesifikasjonen til tømmefirmaene er det oppgitt at «Det forutsettes at leverandøren gjør sitt beste for at all tømming kan skje på ordinær rute og han utnytter sin kompetanse og innsikt i å løse mindre problemer/konflikter på stedet uten at oppdragsgiver må blandes inn.». Dersom tømmefirma på tross av dette ikke får gjennomført tømming, kan det faktureres for oppmøte uten å få tømt, slik at Tilsynet får dekket sine ekstrautgifter for dette. Punkt 3 Tilsynsgebyr regnes per anlegg Denne ordningen gjør det rimeligere for de som deler avløpsanlegg med naboen. Det gjennomføres ulike tilsynsaktiviteter for ulike typer avløpsanlegg, og disse gjennomføres også av ulikt personell. For at tilsynsgebyret skal gjenspeile faktiske kostnader, regnes derfor gebyret per avløpsanlegg, selv om man har flere husstander med hvert sitt avløpsanlegg på samme eiendom. Tilsynsgebyret omfatter bl.a. tømmefirmaets kontroll ved rutinemessig tømming av anlegget, prøvetaking og analyse av vannprøver fra visse typer avløpsanlegg, kontroll av eventuell oppstuving i infiltrasjonsarealer, kontroll av utslippspunkt, administrasjon av tilsynsordningen og oppfølging av anlegg med avvik. Arbeidet er beskrevet i en egen tilsynsplan: Punkt 2, 3 og 4 Det opplyses om hvilke gebyrer som har legalpant og / eller er tvangsgrunnlag for utlegg Gebyr for tilsyn og utslippstillatelser er tvangsgrunnlag for utlegg jfr. lokal forskrift og Forurensningsloven 52a, 2. ledd. Gebyr for slamtømming har samme lovhjemmel som avfallsgebyr, jfr. forurensningsloven 26, 4. ledd. Slamtømmegebyret har legalpant etter panteloven 6-1, jfr. forurensningsloven 34, 5. ledd. Tilsynskontoret ønsker å opplyse om dette i gebyrregulativet, som en service / informasjon til anleggseierne. Punkt 2.4 og 3.2 Det opplyses om mulighetene for fritak fra slamtømme- og tilsynsgebyr. Tilsynet har mottatt noen forespørsler rundt dette, og ønsker å opplyse om rutinene for å sikre at alle behandles likt. Side 9

10 Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar nye satser for kommunale gebyrer samt andre justeringer av gebyrregulativene, gjeldende fra , slik det fremkommer på følgende vedlegg: Vedlegg 1: Forskrift om gebyr for vann, avløp, tømming av slam, renovasjon og næringsavfall Mile, gjeldende fra Vedlegg 2: Forskrift om gebyr for reguleringssaker, byggesaker, oppmålingssaker, opprettelse av eiendom m.m., gjeldende fra Vedlegg 3: Prisliste og gebyrregulativ for 2013 fra Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen. Vedlegg 4: Prisliste år 2013 fra Drammensregionens brannvesen IKS. Side 10

Selvkost, avgifter og gebyrer

Selvkost, avgifter og gebyrer Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Selvkost, avgifter og gebyrer Frogn kommune 2.mars 2010 RAPPORT 1/10 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 FROGN KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en

Detaljer

Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen. Årsrapport 2013

Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen. Årsrapport 2013 Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen Et vertskommunesamarbeid mellom kommunene Modum, Øvre, Nedre, Drammen, Lier, Røyken, Hurum, Svelvik og Sande Årsrapport 213 Renseresultater minirenseanlegg

Detaljer

Rogaland Revisjon IKS

Rogaland Revisjon IKS Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og utførende fagfolk i administrasjon. Rapporten er et offentlig dokument og skal være tilgjengelig

Detaljer

Vann og avløp Hvaler kommune. Regnskapsrevisjonsrapport

Vann og avløp Hvaler kommune. Regnskapsrevisjonsrapport Vann og avløp Hvaler kommune Regnskapsrevisjonsrapport Rolvsøy 19. september 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. INNLEDNING 3 2. METODE OG AVGRENSNING 3 3. SELVKOST 4 4. TILKNYTNINGSAVGIFTER

Detaljer

Selvkost vann, avløp og renovasjon (VAR)

Selvkost vann, avløp og renovasjon (VAR) Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Selvkost vann, avløp og renovasjon (VAR) Oppegård kommune Oktober 2013 RAPPORT 8/13 Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Oppegård

Detaljer

Kostnadseffektivitet innen sektor for vann, avløp og renovasjon

Kostnadseffektivitet innen sektor for vann, avløp og renovasjon Kostnadseffektivitet innen sektor for vann, avløp og renovasjon Orkdal kommune November 2006 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Orkdal kommunes kontrollutvalg i perioden 23.5.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Offentlig spørretime før møtet settes, jfr. reglementets 10. Ved behov for grupperom, bestilles dette av gruppeledere.

MØTEINNKALLING. Offentlig spørretime før møtet settes, jfr. reglementets 10. Ved behov for grupperom, bestilles dette av gruppeledere. Ringerike kommune Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 25.06.2015 Tid: 16:00 MØTEINNKALLING Offentlig spørretime før møtet settes, jfr. reglementets 10. Ved behov for grupperom,

Detaljer

Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal

Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal 2013 Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal Gol og Hemsedal kommuner Elin Tangen INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning formål og avgrensning... 2 2 Det juridiske grunnlaget og

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL AV RYFYLKE MILJØVERK IKS

SELSKAPSKONTROLL AV RYFYLKE MILJØVERK IKS SELSKAPSKONTROLL AV RYFYLKE MILJØVERK IKS STRAND, FINNØY, HJELMELAND OG FORSAND MARS 2011 INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, selskapet, eierrepresentanter og administrasjonen

Detaljer

F R. Forvaltningsrevisjon. Grunnlagsdata for VAR-tjenester. Bærum kommunerevisjon 2000. Gjennomført: mai - november 2000

F R. Forvaltningsrevisjon. Grunnlagsdata for VAR-tjenester. Bærum kommunerevisjon 2000. Gjennomført: mai - november 2000 Arkivkode: 011.72 A/ F R Forvaltningsrevisjon Grunnlagsdata for VAR-tjenester Bærum kommunerevisjon 2000 Gjennomført: mai - november 2000 Morten Mjølsnes fagansvarlig for forvaltningsrevisjon Aglaia Toften

Detaljer

Beregning av kommunale avfallsgebyr Utdypning av avfallsforskriftens kapittel 15

Beregning av kommunale avfallsgebyr Utdypning av avfallsforskriftens kapittel 15 M-258 2014 VEILEDER Beregning av kommunale avfallsgebyr Utdypning av avfallsforskriftens kapittel 15 KOLOFON Utførende institusjon Miljødirektoratet Publisert/revidert Publisert 24. november 2014 Revidert

Detaljer

Prekvalifiseringa av revisjonstjenester til kommunene Tønsberg, Nøtterøy og Tjøme 05.07.2007. Forvaltningsrevisjonsrapport

Prekvalifiseringa av revisjonstjenester til kommunene Tønsberg, Nøtterøy og Tjøme 05.07.2007. Forvaltningsrevisjonsrapport Prekvalifiseringa av revisjonstjenester til kommunene Tønsberg, Nøtterøy og Tjøme 05.07.2007 Tilbud Forvaltningsrevisjons på revisjon av Selskapet rapport AS Ås kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Selvkost

Detaljer

Forord. Vi håper veilederen vil være til hjelp for kommunen i arbeidet med fastsettelse av avfallsgebyret. Miljødirektoratet Oslo,

Forord. Vi håper veilederen vil være til hjelp for kommunen i arbeidet med fastsettelse av avfallsgebyret. Miljødirektoratet Oslo, Forord Nytt kapittel 15 i avfallsforskriften om fastsettelse av avfallsgebyr trer i kraft fra 1. januar 2015. Kapittelet utdyper kravene til finansiering av kommunal håndtering av husholdningsavfall etter

Detaljer

Tjøme kommune. Forvaltningsrevisjon. Kommunens styring og kontroll innen rutiner for inntekter på VAR-området

Tjøme kommune. Forvaltningsrevisjon. Kommunens styring og kontroll innen rutiner for inntekter på VAR-området Tjøme kommune Forvaltningsrevisjon Kommunens styring og kontroll innen rutiner for inntekter på VAR-området November 2009 Kontrollutvalget i Tjøme kommune Rapport: Styring og kontroll innen rutiner for

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Effektivitet ved: Byggesaksbehandling Kart- og oppmåling. Stokke kommune

Forvaltningsrevisjon. Effektivitet ved: Byggesaksbehandling Kart- og oppmåling. Stokke kommune Forvaltningsrevisjon Effektivitet ved: Byggesaksbehandling Kart- og oppmåling kommune 2013 1 Hovedbudskap Problemstillinger 1. Hvor effektiv er kommunens behandling av byggesaker, kart og oppmåling? a.

Detaljer

INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP

INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP Utredning 2: Nord Odal kommune GIVAS Behandlet i Kommunestyret i Nord Odal *.*.2012 Behandlet i Representantskapet i GIVAS *.*.2012 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING...

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ISK BRANN OG REDNING. Evaluering INNHERRED SAMKOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON ISK BRANN OG REDNING. Evaluering INNHERRED SAMKOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON ISK BRANN OG REDNING Evaluering INNHERRED SAMKOMMUNE 2014 FORORD Denne evalueringen av ISK Brann og redning er gjennomført som en forvaltningsrevisjon av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 13/52 Møtedato/tid: 02.05.2013, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Ivar Skei, nestleder Britt Hukkelås

Detaljer

Delprosjekt 4 Mindre avløpsanlegg

Delprosjekt 4 Mindre avløpsanlegg Hovedplan Vannforsyning, avløp og vannmiljø 2015 2025 Delprosjekt 4 Mindre avløpsanlegg Sandefjord kommune april 2015-1 - - 2 - Forord Norske kommuner står overfor store utfordringer når det gjelder vannforsyningen

Detaljer

Hurum kommunes gebyrregulativ 2015

Hurum kommunes gebyrregulativ 2015 Hurum kommunes gebyrregulativ 2015 Plan, byggesak, kart- og oppmålingstjenester, eierseksjonering og forurensning Gebyrregulativet er vedtatt med hjemmel i følgende lover/paragrafer: * Bygge- og delingssøknader

Detaljer

LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG

LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksgang: Utvalg LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Vår saksbehandler Roger Bratland Kirsti Hoff Dato 20.11.12 Unntatt offentlighet.: Referanse Offentlighetslovens Kommunelovens Møtedato Formannskap 29.11. Kommunestyre

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Eldrerådet har møte den 25.11.2013 kl. 10:00 i møterom Vertshuset

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Eldrerådet har møte den 25.11.2013 kl. 10:00 i møterom Vertshuset SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Eldrerådet har møte den 25.11.2013 kl. 10:00 i møterom Vertshuset Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsprosjekt. Selvkost - ØRAS

Forvaltningsrevisjonsprosjekt. Selvkost - ØRAS Forvaltningsrevisjonsprosjekt Selvkost - ØRAS Forord Forord Denne rapporten oppsummerer funnene fra revisjonens undersøkelse av virksomheten til Øvre Romerike Avfallsselskap IKS (ØRAS), om hvorvidt selskapet

Detaljer

Kommunale gebyrer og brukerbetalinger 2015

Kommunale gebyrer og brukerbetalinger 2015 Kommunale gebyrer og brukerbetalinger 2015 Vedtatt av Kommunestyret 8.12.14, k-sak 131/14 Rettet av Kommunestyret 23.2.15, k-sak 17/15 Sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Formannskapets innstilling Utlagt til ettersyn 26.11.14 Budsjettforslag 2015 økonomiplan 2015-2018 1 Budsjettforslag 2015 økonomiplan 2015-2018 2 Innstilling i Formannskapet

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Musken skole Møtedato: 06.05.2009 Tid: 09.30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

VANN- OG AVLØPSRETT. Kapittel 3

VANN- OG AVLØPSRETT. Kapittel 3 VANN- OG AVLØPSRETT Kapittel 3 VANN- OG AVLØPSRETT Guttorm Jakobsen Advokatfirmaet Haavind AS Vann- og avløpsrett ISBN 978-82-414-0317-0 Norsk Vann 2010 Forfatter: Guttorm Jakobsen, Advokatfirmaet Haavind

Detaljer

Handlingsprogram 2012-2015 med budsjett 2012. Rådmannens forslag 1. november 2011

Handlingsprogram 2012-2015 med budsjett 2012. Rådmannens forslag 1. november 2011 Handlingsprogram 2012-2015 med budsjett 2012 Rådmannens forslag 1. november 2011 1 2 Handlingsprogram 2012 2015 Innledning... 7 Sammendrag... 9 1. Rammebetingelser... 15 1.1. Kommuneplan 2005-2017... 15

Detaljer

Handlingsprogram 2011-2014 med budsjett 2011

Handlingsprogram 2011-2014 med budsjett 2011 Handlingsprogram 2011-2014 med budsjett 2011 Rådmannens forslag 1. november 2010 1 2 Handlingsprogram 2011 2014 Innledning... 6 Sammendrag... 7 1. Rammebetingelser... 13 1.1. Kommuneplan 2005-2017... 13

Detaljer

Kommunalteknisk samarbeid

Kommunalteknisk samarbeid Kommunalteknisk samarbeid 2013 PROSJEKTRAPPORT Kommunalteknisk samarbeidsutredning (KSU) Lier kommune Røyken kommune Hurum kommune Utarbeidet med bistand fra: Forord Kommunene Lier, Røyken og Hurum har

Detaljer