Advokatforeningens bransjeundersøkelse Modul 1. Timepriser for advokattjenester. Utarbeidet av CEQ consulting i samarbeid med TNS Gallup

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Advokatforeningens bransjeundersøkelse 2004. Modul 1. Timepriser for advokattjenester. Utarbeidet av CEQ consulting i samarbeid med TNS Gallup"

Transkript

1 Advokatforeningens bransjeundersøkelse 2004 Modul 1 Timepriser for advokattjenester Utarbeidet av CEQ consulting i samarbeid med TNS Gallup

2 Bransjeundersøkelse 2004 Timepriser for advokattjenester Innhold 1. Innledning Om bransjeundersøkelsen Vekting og skalering av tall i undersøkelsen Kort begrepsforklaring og definisjon Oppgitte timepriser Gjennomsnittlig timepris... 5 Figur 1: Gjennomsnittlig timepris Timepris dersom vi reduserer utvalget med 10 % i topp og bunn... 6 Figur 2: Gjennomsnittlig timepris fratrukket høyeste/laveste 10 % av utvalget Timepris basert på kundefokus Timepris i forhold til kundefokus og stillingskategori... 7 Figur 3: Oppgitt timepris i forhold til kundefokus Timepris i forhold til kundefokus og kundegrupper... 8 Figur 4: Timepris i forhold til kundefokus og kundegruppe Timepris basert på geografi... 9 Figur 5: Geografiske variasjoner i timepriser Variasjoner i timepris de største byene mot resten av landet Figur 6: Geografiske variasjoner i timepriser forskjell mellom store byer og resten av Norge Timepris i Oslo dersom vi reduserer utvalget med 10 % i topp og bunn.. 11 Figur 7: Gjennomsnittlig timepris i Oslo fratrukket høyeste/laveste 10 % av utvalget Variasjoner i timepris store byer og forskjeller per stillingskategori 12 Figur 8: Forskjell i timepris per stilling i de fire største byene Timepris basert på virksomhetsstørrelse Figur 9: Oppgitt timepris i forhold til advokatvirksomhetens størrelse Variasjoner i timepris i forhold til størrelse og stillingskategori Figur 10: Timepris virksomhetens størrelse i forhold til stillingskategori Timepris basert på stillingskategori Figur 11: Gjennomsnittlig timepris i forhold til stilling Appendiks Tabell 1: Geografiske variasjoner i forhold til oppgitt timepris Tabell 2: Timepris virksomhetens størrelse i forhold til stillingskategori 16 Side 2

3 Bransjeundersøkelse 2004 Timepriser for advokattjenester 1. Innledning 1.1 Om bransjeundersøkelsen Dette er første utgave av Advokatforeningens bransjeundersøkelse som vil bli gjennomført annet hvert år. Undersøkelsen ble gjennomført av TNS Gallup og CEQ consulting i 2004 og baserer seg på tall fra Neste utgave av Advokatforeningens bransjeundersøkelse er planlagt gjennomført våren 2006 for året Undersøkelsen ble sendt til alle medlemmer av Advokatforeningen og var delt i to en firmadel og en medlemsdel. Firmadelens hensikt var å fange opp viktig informasjon om advokatbransjen og driften av virksomhetene. Den ble sendt til virksomheter, og den ble besvart av 735 tilsvarende 41 %. Disse 735 virksomhetene representerer 55 % av Advokatforeningens medlemsmasse. Medlemsdelen hadde til hensikt å samle informasjon om advokatenes arbeidsforhold og ble sendt til medlemmer. Den ble besvart av 3836 personer tilsvarende 67 % Vekting og skalering av tall i undersøkelsen For å kompensere for eventuelle skjevheter i det innsamlede datasettet har de fleste tallene i undersøkelsen blitt vektet i forhold til virksomhetenes størrelse. Dette for å kompensere for en noe lavere svarprosent blant enkeltpersonforetakene. I tillegg har tallene blitt skalert opp i forhold til fylke, dvs. at antall virksomheter per fylke i undersøkelsen nå stemmer med virkelig antall virksomheter per fylke. Alle tallene i rapporten har blitt vektet og skalert opp hvis ikke annet er bemerket. I de tilfellene hvor tallene ikke er blitt skalert opp eller vektet er det fordi det ikke har noen praktisk betydning og innvirkning på tallene. 1.2 Kort begrepsforklaring og definisjon I undersøkelsen er alle timepriser basert på oppgitte timepriser. Der hvor begrepet timepriser brukes er det alltid oppgitte timepriser det henvises til. Eiere/partnere har i undersøkelsen oppgitt resultat/resultatandel av advokatvirksomheten for 2003, inklusive eventuell lønnsinnberettet lønn, styrehonorarer, andre lønnsinnberettede honorarer og utbytte som har sammenheng med advokatvirksomheten og som ikke inngår i resultatet/resultatandelen. Ansatte advokater, advokatfullmektiger og bedriftsadvokater har oppgitt lønn. I de tilfeller hvor eiere/partnere, ansatte advokater, advokatfullmektiger og bedriftsadvokater sammenlignes, opererer vi med samlebegrepet inntekt og/eller gjennomsnittsinntekt. Side 3

4 Bransjeundersøkelse 2004 Timepriser for advokattjenester I undersøkelsen er de største selskapene definert som de advokatvirksomhetene som har over 50 advokater. Side 4

5 Bransjeundersøkelse 2004 Timepriser for advokattjenester 2. Oppgitte timepriser 1 Advokattjenester er tilgjengelige i forskjellige prisklasser. Undersøkelsens oppgitte timepriser spenner fra kr 500,- til kr 2 410,-. Det er geografiske forskjeller, det er forskjeller basert på om man bruker eier/partner, ansatt advokat eller advokatfullmektig og det er forskjeller med hensyn på om virksomheten fokuserer på næringslivsklienter, privatklienter eller har en jevn fordeling. 2.1 Gjennomsnittlig timepris Gjennomsnittlig timepris basert på undersøkelsen er kr 1 030,-. I Oslo er den 8 % høyere, dvs. kr 1 116,-. I alle landets fylker er det mulig å finne advokattjenester til kr 1 000,- eller lavere per time. Figur 1: Gjennomsnittlig timepris Alle klienter Privatklienter (inkludert offentlig salærsats) Næringslivsklienter (inklusiv offentlige bedrifter og næringsvirksomhet) Offentlige klienter Privatklienter betaler i gjennomsnitt 14 % mindre per time enn næringslivsklienter. I gjennomsnittlig timepris til private inngår offentlig salærsats, som i 2003 var kr Selv om privatklienter betaler en lavere timepris hos advokaten, gjør moms på advokattjenester at den totale timeprisen er høyere enn for næringslivsklienter. Dette fordi næringslivsklienter har fratrekk for MVA. Forskjellen i timepris oppveier ikke for MVA på 24 % (MVA-satsen i 2003). 1 Alle timepriser er eksklusiv MVA 2 Offentlig salærsats er for tiden 790,- (fra ) Side 5

6 Bransjeundersøkelse 2004 Timepriser for advokattjenester Det er også vesentlige forskjeller i gjennomsnittlig timepris for offentlige klienter og næringslivsklienter for hele landet er forskjellen 20 %. 2.2 Timepris dersom vi reduserer utvalget med 10 % i topp og bunn. Den gjennomsnittlige oppgitte timeprisen for alle advokater i utvalget er kr. 1030,-. Ved å ta bort de 10 % høyeste og laveste verdiene i utvalget blir den gjennomsnittlige timeprisen for alle advokater noe lavere, nemlig kr. 997,-. Figur 2: Gjennomsnittlig timepris fratrukket høyeste/laveste 10 % av utvalget Privatklienter (inkludert offentlig salærsats) Næringslivsklienter (inklusive Offentlige bedrifter og næringsvirksomheter) Gjennomsnittlig oppgitt timepris over alle advokater Gjennomsnittlig oppgitt timepris for alle advokater Høyest/ lavest 10% av utvalget fratrukket Gjennomsnittstimeprisen for alle advokater går altså ned med 3 % (kr. 33,-). Gjennomsnittstimeprisen for privatklienter reduseres med under 1 % (kr. 8,-), og dette viser at den gjennomsnittlige timeprisen er relativt lik for hele utvalget. For næringslivsklienter reduseres timeprisen med 14 % (kr. 163,-). Side 6

7 Bransjeundersøkelse 2004 Timepriser for advokattjenester 2.3 Timepris basert på kundefokus Hovedsegmentene i advokatbransjen er næringslivs- og privatklienter og timeprisene i segmentene er forskjellige. Gjennomsnittlige timepriser varierer også med om oppdraget blir utført av eiere/partnere, ansatte advokater eller advokatfullmektiger Timepris i forhold til kundefokus og stillingskategori For å se på forskjellene i timepris i forhold til kundefokus har vi skilt ut de selskapene som har et rendyrket fokus. Dette er selskaper som har 75 % eller mer av sin omsetning fra henholdsvis næringslivsklienter eller privatklienter. Vi har sammenlignet disse timeprisene med timeprisene til de virksomhetene som har en jevn fordeling av klienter. Figur 3: Oppgitt timepris i forhold til kundefokus Primært næringslivsklienter (andel >= 75%) Primært privatklienter (andel >= 75%) Jevn fordeling av klienter Eier/ partner Advokatfullmektig Gjennomsnittlig timepris over alle advokater Timeprisforskjellene mellom eier/partner og advokatfullmektig er størst i de virksomheter som har primærfokus på næringslivsklienter. Det er liten forskjell (4 %) i timeprisen for eier/partnere og advokatfullmektiger i virksomheter som har fokus på privatklienter. Virksomheter som har jevn fordeling av klienter (både private og næringsliv), har timepriser som ligger lavere enn virksomheter som primært har fokus på næringslivsklienter, men noe høyere enn virksomheter som primært har fokus på privatklienter. Timeprisforskjellen mellom eier/partner og advokatfullmektig i denne gruppen virksomheter er på kr. 154,- eller 15 %. Side 7

8 Bransjeundersøkelse 2004 Timepriser for advokattjenester Timepris i forhold til kundefokus og kundegrupper Uavhengig av kundefokus har virksomhetene sammenfallende timeprisstruktur. Timeprisene til privatpersoner og offentlige klienter er lavest, mens timeprisene er høyest til næringslivsklienter og utenlandske klienter. Figur 4: Timepris i forhold til kundefokus og kundegruppe Primært næringslivsklienter (andel >= 75%) Primært privatklienter (andel >= 75%) Jevn fordeling av klienter Privatklienter (inkludert offentlig salærsats) Offentlig forvaltning inklusive skifterett for konkursboer Næringslivsklienter (inklusive offentlige bedrifter og næringsvirksomheter) Utenlandske klienter (som faktureres uten mva) Virksomheter med fokus på næringslivsklienter fakturerer høyere timepriser til alle typer kunder. De med fokus på privatklienter har lavest timepris til alle kundegrupper. I virksomheter med jevn fordeling av klienter ligger timeprisen mellom de to andre gruppene. Side 8

9 Bransjeundersøkelse 2004 Timepriser for advokattjenester 2.4 Timepris basert på geografi Timeprisene varierer mellom fylkene og forskjellen er størst for næringslivsklienter. Figur 5: Geografiske variasjoner i timepriser Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Privatklienter (inkludert offentlig salærsats) Næringslivsklienter (inklusive offentlige bedrifter og næringsvirksomheter) Gjennomsnittlig timepris over alle klienter (privat, næringsliv, offentlig, utenlandsk) Den gjennomsnittlige timeprisen for alle klienter er høyest i Oslo og lavest i Finnmark. For privatklienter er timeprisen på advokattjenester høyest i Akershus og lavest i Telemark. For næringslivsklienter er timeprisen høyest i Oslo og lavest i Aust-Agder. For nærmere detaljer om gjeldende tall, se tabell 1 i appendikset. Side 9

10 Bransjeundersøkelse 2004 Timepriser for advokattjenester Variasjoner i timepris de største byene mot resten av landet De geografiske forskjellene i timepris gjør seg delvis gjeldende også når man sammenligner de største byene. Figur 6: Geografiske variasjoner i timepriser forskjell mellom store byer og resten av Norge Oslo Stavanger Bergen Trondheim Tromsø Resten av landet Privatklienter (inkludert offentlig salærsats) Næringslivsklienter (inklusive offentlige bedrifter og næringsvirksomheter) Gjennomsnittlig timepris over alle klienter (privat, næringsliv, offentlig, utenlandsk) Oppgitte timepriser er lavest i Tromsø og høyest i Oslo. Tromsø har som den eneste av byene en gjennomsnittlig timepris som ligger under gjennomsnittet i resten av landet. Ellers er timeprisene i de andre byene (Stavanger, Bergen og Trondheim) tilnærmet like forskjellen er mindre enn 8 % for næringslivsklienter og mindre enn 5 % for privatklienter. Side 10

11 Bransjeundersøkelse 2004 Timepriser for advokattjenester 2.5 Timepris i Oslo dersom vi reduserer utvalget med 10 % i topp og bunn Den gjennomsnittlige oppgitte timeprisen for alle advokater i Oslo som er en del av utvalget er kr ,-. Ved å ta bort de 10 % høyeste og laveste verdiene i utvalget blir den gjennomsnittlige timeprisen for alle disse advokatene noe lavere, nemlig kr ,-. Figur 7: Gjennomsnittlig timepris i Oslo fratrukket høyeste/laveste 10 % av utvalget Privatklienter (inkludert offentlig salærsats) Næringslivsklienter (inklusive offentlige bedrifter og næringsvirksomheter) Gjennomsnittlig oppgitt timepris over alle advokater Gjennomsnittlig oppgitt timepris i Oslo for alle advokater Høyest/ lavest 10% av utvalget fratrukket Gjennomsnittlig timepris i Oslo reduseres altså med 2 % (kr. 19,-) ved å ta bort 10 % i topp og bunn av utvalget. En så liten reduksjon kan tyde på at timeprisen er relativt lik for hele utvalget. For privatklientene er reduksjonen på kr. 49,- eller nesten 5 % og for næringsklienter en reduksjon på 2 % (kr. 25,-). Side 11

12 Bransjeundersøkelse 2004 Timepriser for advokattjenester Variasjoner i timepris store byer og forskjeller per stillingskategori Advokatenes timepriser varierer noe ut i fra om de er eiere/partnere i firma, ansatte advokater eller eiere/partnere i enkeltpersonforetak. Disse variasjonene er størst i Oslo. Figur 8: Forskjell i timepris per stilling i de fire største byene Oslo Bergen Stavanger Trondheim Eier/ partner - firma Ansatt advokat med bevilling som er aktivisert Eier/ partner - enkeltpersonforetak (I denne grafen er Tromsø ikke med, fordi det ikke var tilstrekkelig med svar til å kunne rapportere, N<4) Oslo har vesentlig høyere timepriser for eier/partner i firma i forhold til eier/partner i enkeltpersonforetak, timeprisen er 21 % høyere. I tillegg ligger timeprisene for ansatte advokater (med bevilling som er aktivisert) 16 % høyere enn for eier/partner i enkeltpersonforetak. I de andre tre byene er det mindre forskjeller. Timeprisene for tjenester utført av en eier/partner i et enkeltpersonforetak er svært lik i alle de fire største byene. Forskjellen mellom den høyeste (i Bergen) og den laveste (i Trondheim) er 7 %. Side 12

13 Bransjeundersøkelse 2004 Timepriser for advokattjenester 2.6 Timepris basert på virksomhetsstørrelse Timeprisene øker med virksomhetenes størrelse. Figur 9: Oppgitt timepris i forhold til advokatvirksomhetens størrelse Kun en advokat 1-5 advokater pluss inntil 4 øvrige ansatte 6-10 advokater pluss inntil 6 øvrige ansatte advokater pluss inntil 40 ansatte Over 50 advokater Privatklienter (inkludert offentlig salærsats) Næringslivsklienter (inklusive offentlige bedrifter og næringsvirksomheter) Gjennomsnittlig oppgitt timepris over alle klienter (privat, næringsliv, offentlig, utenlandsk) Forskjellene i timepris til de to hovedsegmentene, privat og næringsliv, øker med selskapsstørrelse, fra 13 % for virksomheter med kun en advokat til 27 % for virksomheter med over 50 advokater. Timeprisene til privatklienter varierer med 23 % mellom de minste og de største selskapene, og for næringslivsklienter er forskjellen 35 %. Side 13

14 Bransjeundersøkelse 2004 Timepriser for advokattjenester Variasjoner i timepris i forhold til størrelse og stillingskategori De største selskapene har høyere timepris enn resten av bransjen, spesielt på partnernivå, men også for advokatfullmektiger. Figur 10: Timepris virksomhetens størrelse i forhold til stillingskategori Kun en advokat 1-5 advokater pluss inntil 4 øvrige ansatte 6-10 advokater pluss inntil 6 øvrige ansatte advokater pluss inntil 40 ansatte Over 50 advokater Total Eier/ partner Ansatt advokat med bevilling som ikke er aktivisert Gjennomsnittlig timepris over alle advokater Ansatt advokat med bevilling som er aktivisert Advokatfullmektig Timeprisvariasjonene mellom de forskjellige stillingskategoriene øker med økt virksomhetsstørrelse. De største virksomhetene har en gjennomsnittlig timepris for eiere/partnere på kr ,- denne timeprisen er 52 % høyere enn timeprisen for andre advokater i disse virksomhetene (kr ,-). I de største virksomhetene er timeprisen for en ansatt advokat (med bevilling som er aktivisert) kr ,-. Denne timeprisen er høyere enn timeprisen for eiere/partnere i de mindre virksomhetene. Gjennomsnittlig timepris for eiere/partnere i de største virksomhetene er nesten dobbelt så høy som for eiere/partere i alle andre virksomhetene (96 %). For advokatfullmektiger er denne forskjellen mindre 31 %. Forskjellen i timepris for advokattjenester utført av advokater fra de forskjellige stillingskategoriene er også større hos de største virksomhetene enn hos de andre. Timeprisen for advokatfullmektiger er i gjennomsnitt 41 % lavere enn for eiere/partnere, i de andre virksomhetene er denne forskjellen på 13 %. For nærmere detaljer om gjeldende tall, se tabell 2 i appendikset. Side 14

15 Bransjeundersøkelse 2004 Timepriser for advokattjenester 2.7 Timepris basert på stillingskategori Når vi tar gjennomsnittlige timepriser for de ulike stillingskategoriene og sammenligner med undersøkelsens gjennomsnittlige timepris for alle advokater, kr ,-, ser vi at utslagene ikke er veldig store. Figur 11: Gjennomsnittlig timepris i forhold til stilling Eier/ partner - firma Eier/ partner - enkeltpersonforetak Ansatt advokat med bevilling som er aktivisert Ansatt advokat med bevilling som ikke er aktivisert Advokatfullmektig Gjennomsnittlig timepris for alle Timeprisen for eiere/partnere i firma er høyest, 11 % over gjennomsnittlig timepris for alle advokater. For eiere/partnere i enkeltpersonforetak er timeprisen marginalt lavere enn gjennomsnittlig timepris for alle advokater kr mot kr ,-. Ansatte advokater med bevilling som er aktivisert, og ansatte advokater med bevilling som ikke er aktivisert, har en gjennomsnittlig timepris som er høyere enn gjennomsnittlig timepris for eiere i enkeltpersonforetak. Gjennomsnittlig timepris for ansatte advokater er også høyere enn gjennomsnittlig timepris for alle advokater sett under ett. Advokatfullmektiger har en gjennomsnittlig timepris på kr. 940,-. Dette er 18 % lavere enn eiere/partnere i firma og 8 % under timeprisen for eiere i enkeltpersonforetak. Side 15

16 Bransjeundersøkelse 2004 Timepriser for advokattjenester 3. Appendiks Tabell 1: Geografiske variasjoner i forhold til oppgitt timepris Næringslivsklienter Privatklienter (inklusive offentlige Gjennomsnittlig (inkludert offentlig bedrifter og timepris over alle Fylke salærsats) næringsvirksomheter) advokater Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Total Tabell 2: Timepris virksomhetens størrelse i forhold til stillingskategori Firmasegment basert på antall advokater/fullmektiger og/eller antall årsverk totalt Eier/ partner Ansatt advokat med bevilling som er aktivisert Ansatt advokat med bevilling som ikke er aktivisert Advokatfu llmektig Gjennom snittlig timepris over alle advokater Kun en advokat advokater pluss inntil 4 øvrige advokater pluss inntil 6 øvrige advokater pluss inntil Over 50 advokater Total Side 16

17 Advokatforeningens bransjeundersøkelse 2004 Modul 2 Inntekter i advokatbransjen Utarbeidet av CEQ consulting i samarbeid med TNS Gallup

18 Bransjeundersøkelse 2004 Inntekter i advokatbransjen Innhold 1. Innledning Om bransjeundersøkelsen Vekting og skalering av tall i undersøkelsen Kort begrepsforklaring og definisjon Advokatenes inntekt Gjennomsnittsinntekt... 5 Figur 1: Gjennomsnittlig inntekt per stillingskategori Gjennomsnittsinntekt dersom utvalget reduseres med 10 % i topp og bunn... 6 Figur 2: Gjennomsnittsinntekt høyest/lavest 10 % fratrukket Inntekt basert på geografi... 7 Figur 3: Gjennomsnittlig inntekt i forhold til fylke... 7 Figur 4: Gjennomsnittlig inntekt i byene Gjennomsnittsinntekten i Oslo dersom utvalget reduseres med 10 % i topp og bunn... 9 Figur 5: Gjennomsnittsinntekt i Oslo Inntekt per stillingskategori og geografi Figur 6: Gjennomsnittlig inntekt for hver stilling i forhold til fylke Inntekt basert på kundefokus Figur 7: Gjennomsnittsinntekt for advokater avhengig av kundefokus (eks. bedriftsadvokater) Inntekt basert på kjønn Figur 8: Lønnsforskjeller mellom kvinner og menn Inntekt basert på alder Figur 9: Gjennomsnittslønn fordelt på alder og kjønn Inntekt for bedriftsadvokater Figur 10: Inntekt i forhold til type arbeidsgiver og kjønn bedriftsadvokater Appendiks Side 2

19 Bransjeundersøkelse 2004 Inntekter i advokatbransjen 1. Innledning 1.1 Om bransjeundersøkelsen Dette er første utgave av Advokatforeningens bransjeundersøkelse som vil bli gjennomført annet hvert år. Undersøkelsen ble gjennomført av TNS Gallup og CEQ consulting i 2004 og baserer seg på tall fra Neste utgave av Advokatforeningens bransjeundersøkelse er planlagt gjennomført våren 2006 for året Undersøkelsen ble sendt til alle medlemmer av Advokatforeningen og var delt i to en firmadel og en medlemsdel. Firmadelens hensikt var å fange opp viktig informasjon om advokatbransjen og driften av virksomhetene. Den ble sendt til 1793 virksomheter, og den ble besvart av 735 tilsvarende 41 %. Disse 735 virksomhetene representerer 55 % av Advokatforeningens medlemsmasse. Medlemsdelen hadde til hensikt å samle informasjon om advokatenes arbeidsforhold og ble sendt til 5686 medlemmer. Den ble besvart av 3836 personer tilsvarende 67 % Vekting og skalering av tall i undersøkelsen For å kompensere for eventuelle skjevheter i det innsamlede datasettet har de fleste tallene i undersøkelsen blitt vektet i forhold til virksomhetenes størrelse. Dette for å kompensere for en noe lavere svarprosent blant enkeltpersonforetakene. I tillegg har tallene blitt skalert opp i forhold til fylke, dvs. at antall virksomheter per fylke i undersøkelsen nå stemmer med virkelig antall virksomheter per fylke. Alle tallene i rapporten har blitt vektet og skalert opp hvis ikke annet er bemerket. I de tilfellene hvor tallene ikke er blitt skalert opp eller vektet er det fordi det ikke har noen praktisk betydning og innvirkning på tallene. 1.2 Kort begrepsforklaring og definisjon I undersøkelsen er alle timepriser basert på oppgitte timepriser. Der hvor begrepet timepriser brukes er det alltid oppgitte timepriser det henvises til. Eiere/partnere har i undersøkelsen oppgitt resultat/resultatandel av advokatvirksomheten for 2003, inklusive eventuell lønnsinnberettet lønn, styrehonorarer, andre lønnsinnberettede honorarer og utbytte som har sammenheng med advokatvirksomheten og som ikke inngår i resultatet/resultatandelen. Ansatte advokater, advokatfullmektiger og bedriftsadvokater har oppgitt lønn. I de tilfeller hvor eiere/partnere, ansatte advokater, advokatfullmektiger og bedriftsadvokater sammenlignes, opererer vi med samlebegrepet inntekt og/eller gjennomsnittsinntekt. Side 3

20 Bransjeundersøkelse 2004 Inntekter i advokatbransjen I undersøkelsen er de største selskapene definert som de advokatvirksomhetene som har over 50 advokater. Side 4

21 Bransjeundersøkelse 2004 Inntekter i advokatbransjen 2. Advokatenes inntekt Det er store forskjeller i inntekt avhengig av stillingskategori, geografi, virksomhet man jobber i, alder og kjønn. Gjennomsnittsinntekten i bransjen er på kr Gjennomsnittsinntekt Eiere/partnere i advokatselskaper har en gjennomsnittsinntekt som er 65 % høyere enn gjennomsnittet i bransjen. Advokatfullmektigene i undersøkelsen har en inntekt som er under halvparten av gjennomsnittsinntekten i bransjen. Figur 1: Gjennomsnittlig inntekt per stillingskategori Eier/partner (selskaper) Eier/partner (enkeltpersonforetak) Ansatte advokater Advokatfullmektige Bedriftsadvokater Gjennomsnittlig inntekt for alle Ikke uventet har eier/partner den høyeste inntekten. Eiere i enkeltpersonforetak har en gjennomsnittsinntekt som er 40 % lavere enn eiere/partnere i advokatselskaper. Ansatte advokater har en gjennomsnittsinntekt på kr Dette utgjør 42 % av inntekten til eiere/partnere i selskaper og 70 % av inntekten til eiere/partnere i enkeltpersonforetak. Bedriftsadvokatene har en gjennomsnittsinntekt som er 21 % høyere enn ansatte advokater, 15 % lavere enn eiere/partnere i enkeltpersonforetak og 49 % lavere enn eiere/partnere i advokatselskaper. Side 5

22 Bransjeundersøkelse 2004 Inntekter i advokatbransjen Stillingen som advokatfullmektig er ofte en begynnerjobb for nyutdannede jurister og første skritt inn i advokatbransjen. I undersøkelsen oppgir advokatfullmektiger en gjennomsnittsinntekt på kr , Gjennomsnittsinntekt dersom utvalget reduseres med 10 % i topp og bunn Gjennomsnittsinntekten for hele utvalget er på kr Figur 2: Gjennomsnittsinntekt høyest/lavest 10 % fratrukket Eier/partner Ansatte advokater Advokatfullmektiger Bedriftsadvokater Gjennomsnittlig inntekt for alle Gjennomsnittsinntekt - hele utvalget Høyest/ lavest 10% av utvalget fratrukket Gjennomsnittsinntekten reduseres med 11,5 % (kr ,-) når vi tar bort 10 % av de laveste og høyeste inntektene i utvalget. Gjennomsnittsinntekten for advokatfullmektig øker med kr ,- med samme utvalg. Det kan tyde på at de 10 % laveste inntekten til fullmektigene påvirker utvalget betydelig. Tilsvarende reduseres gjennomsnittsinntekten for bedriftsadvokatene med kr ,- (18,5 %). Samme betraktinger som for fullmektigene, men med motsatt fortegn. Side 6

23 Bransjeundersøkelse 2004 Inntekter i advokatbransjen 2.3 Inntekt basert på geografi De geografiske forskjellene i gjennomsnittsinntekt er betydelige. I en sammenligning mellom fylkene ligger den høyeste gjennomsnittsinntekten 43 % over den laveste (kr ,- i Oslo mot kr ,- i Troms). Figur 3: Gjennomsnittlig inntekt i forhold til fylke Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Gjennomsnittlig inntekt (alle stillinger) Landets gjennomsnitt I fylkene Oslo, Hedmark, Hordaland og Nord-Trøndelag ligger gjennomsnittsinntekten over landsgjennomsnittet, mens advokater i fylkene Østfold, Vestfold, Telemark, Aust-Agder, Troms og Finnmark har de laveste gjennomsnittsinntektene (lavere enn kr ,-). For mer detaljer om geografiske variasjoner i inntekt se tabell 1 i appendiks. Side 7

24 Bransjeundersøkelse 2004 Inntekter i advokatbransjen De fylkesvise variasjonene i inntekt gjør seg også gjeldende i storbyene. Oslo har den høyeste gjennomsnittsinntekten og Tromsø den laveste. Figur 4: Gjennomsnittlig inntekt i byene Oslo Bergen Stavanger Trondheim Tromsø Gjennomsnittlig inntekt resten av landet Byene Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim har alle høyere gjennomsnittsinntekt enn resten av landet. Dette er ikke tilfellet for Tromsø, der gjennomsnittsinntekten er 13 % lavere enn i resten av landet. Det er bare Oslo og Bergen som har en gjennomsnittsinntekt som er høyere enn den samlede gjennomsnittsinntekten for alle advokater i Norge (kr ,-). Side 8

25 Bransjeundersøkelse 2004 Inntekter i advokatbransjen 2.4 Gjennomsnittsinntekten i Oslo dersom utvalget reduseres med 10 % i topp og bunn Gjennomsnittsinntekten for hele utvalget i Oslo er på kr ,-. Dersom man tar bort de 10 % høyeste og laveste verdiene i utvalget får vi en gjennomsnittsinntekt på kr ,-. Figur 5: Gjennomsnittsinntekt i Oslo Eier/partner Ansatte advokater Advokatfullmektiger Bedriftsadvokater Gjennomsnittlig inntekt for alle Gjennomsnitts inntekt i Oslo - hele utvalget Høyest/ lavest 10% av utvalget fratrukket Ved å ta bort 10 % av topp/bunn reduseres eier/partners gjennomsnittlige inntekt med kr ,- eller nær 25 %. Som for landet for øvrig økes også den gjennomsnittlige inntekten for advokatfullmektiger. I Oslo øker den med kr ,- eller 9,5 %. Side 9

26 Bransjeundersøkelse 2004 Inntekter i advokatbransjen 2.5 Inntekt per stillingskategori og geografi Det er store geografiske forskjeller i gjennomsnittsinntekt for alle stillingskategorier. De geografiske variasjonene er størst for bedriftsadvokater hvor forskjellen er 50 %. For eiere/partnere er forskjellen på 48 %, for ansatte advokater er den 41 % og for advokatfullmektiger er den 40 %. Figur 6: Gjennomsnittlig inntekt for hver stilling i forhold til fylke Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Eiere/partnere Ansatt Advokat Advokatfullmektig Bedriftsadvokat ( Lukene i grafen, spesielt for ansatt advokat og bedriftsadvokat, skyldes at det i noen fylker ikke var tilstrekkelig med svar til å kunne rapportere på, N<4) Oslo har høyest gjennomsnittsinntekt totalt, og har også høyeste gjennomsnittsinntekt for eiere/partnere og ansatte advokater. For advokatfullmektiger er gjennomsnittsinntekten høyest i Oppland, mens undersøkelsen viser at gjennomsnittsinntekten for bedriftsadvokater er høyest i Hordaland. For eier/partner er forskjellen mellom høyeste og laveste gjennomsnittsinntekt 95 % (kr ,- i Oslo mot kr ,- i Vestfold). For ansatt advokat og advokatfullmektig er forskjellene noe mindre, henholdsvis 72 % for ansatt advokat (kr ,- i Oslo mot kr ,- i Nordland) og 66 % for advokatfullmektig (kr ,- i Oppland mot kr ,- i Nord- Trøndelag). Side 10

Rapport fra Bransjeundersøkelsen 2014. Rapport fra BRANSJEUNDERSØKELSEN 2014

Rapport fra Bransjeundersøkelsen 2014. Rapport fra BRANSJEUNDERSØKELSEN 2014 Rapport fra BRANSJEUNDERSØKELSEN 2014 03.09.2014 1 INNHOLD 1. INNLEDNING... 4 1.1. Om bransjeundersøkelsen 4 1.2. Datainnsamling. 4 1.2.1. Medlemsdelen.... 5 1.2.2. Virksomhetsdelen. 6 1.2.3. Stillingskategorier

Detaljer

Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer

Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer 2015 DNB Forskning levert av Menon Business Economics ved Leo Grünfeld, Jens Fredrik Skogstrøm og Marcus Gjems Theie i samarbeid med professor Hans

Detaljer

Undersøkelse om svart arbeid. Januar/februar 2011

Undersøkelse om svart arbeid. Januar/februar 2011 Undersøkelse om svart arbeid Januar/februar 2011 Innholdsfortegnelse Om undersøkelsen s. 03 Kjøp av svart arbeid s. 04 Vurdering av kjøp av svart arbeid s. 09 Hvem er kjøperen av svart arbeid? s. 16 Hva

Detaljer

Ordkraft 2009 Omdømmeanalyse av Politiets Fellesforbund

Ordkraft 2009 Omdømmeanalyse av Politiets Fellesforbund 1 OMDØMMEANALYSE AV POLITIETS FELLESFORBUND DEL 1: OM UNDERSØKELSEN 3 DEL 2: ANALYSEN 6 KJENNSKAP TIL POLITIETS FELLESFORBUND (PF) 6 UMIDDELBAR ASSOSIASJON TIL NAVNET POLITIETS FELLESFORBUND 8 TOTALOMDØMMET

Detaljer

SAMFUNNSVITERNE. Lønnsstatistikk 2013 LØNNSSTATISTIKK 2013 1

SAMFUNNSVITERNE. Lønnsstatistikk 2013 LØNNSSTATISTIKK 2013 1 SAMFUNNSVITERNE Lønnsstatistikk 2013 LØNNSSTATISTIKK 2013 1 LØNNSSTATISTIKKEN 2013 For de fleste av våre medlemmer innebar 2013 et mellomoppgjør. Lønnstatistikken for 2013 viser derfor ikke overraskende

Detaljer

Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005. Margrete Haugum

Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005. Margrete Haugum Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005 Margrete Haugum NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2005 Tittel : UNGDOMSBEDRIFTER OG ENTREPRENØRSKAP 2005 Forfatter NTF-notat : 2005:4 Prosjektnummer : 1670 : Margrete

Detaljer

Evaluering av de regionale etablererkontorene i Telemark 2004

Evaluering av de regionale etablererkontorene i Telemark 2004 Evaluering av de regionale etablererkontorene i Telemark 2004 Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 11/2005 Forord Denne rapporten oppsummerer resultatene fra evalueringen av virksomheten

Detaljer

Befolkningens bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester. 27. november 2013

Befolkningens bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester. 27. november 2013 Befolkningens bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester 27. november 2013 Innholdsfortegnelse 1 Om undersøkelsen... 8 1.1 Bakgrunn og formål... 8 1.2 Metode, utvalg og datainnsamling... 9 1.3 Ulikheter

Detaljer

Fordeling og mobilitet av selvstendig næringsdrivende i Norge

Fordeling og mobilitet av selvstendig næringsdrivende i Norge Økonomiske analyser 2/2008 Fordeling og mobilitet av selvstendig næringsdrivende i Fordeling og mobilitet av selvstendig næringsdrivende i Lasse Sigbjørn Stambøl Klart flere menn enn kvinner er selvstendig

Detaljer

Rapport etter dokumentbasert tilsyn med autoriserte regnskapsførere høsten 2010

Rapport etter dokumentbasert tilsyn med autoriserte regnskapsførere høsten 2010 Rapport etter dokumentbasert tilsyn med autoriserte regnskapsførere høsten 2010 DATO: 15.06.2011 OFFENTLIG VERSJON INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG HOVEDTREKK 4 1. OM DOKUMENTBASERT TILSYN 5 2. GENERELT

Detaljer

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge Sentio Research Trondheim AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Dato: 09.06.2011 Axxept Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

En million ideer. - veien fra drøm til å lykkes som gründer RAPPORT MENON-PUBLIKASJON NR. 12/2015

En million ideer. - veien fra drøm til å lykkes som gründer RAPPORT MENON-PUBLIKASJON NR. 12/2015 RAPPORT En million ideer - veien fra drøm til å lykkes som gründer MENON-PUBLIKASJON NR. 12/2015 av Leo Grünfeld, Marcus Gjems Theie og Jens Fredrik B. Skogstrøm Forord I Norge bor det mange idéer. Hvert

Detaljer

Forord 2. 2. Bruk av snus 14 Økning i andel snusbrukere 15 Snus og røyking 18

Forord 2. 2. Bruk av snus 14 Økning i andel snusbrukere 15 Snus og røyking 18 Innholdsfortegnelse: 1 side Forord 2 1. Røyking 3 Betydningen av alder og kjønn 4 Unges røyking og debutalder 7 Av-og-til-røyking 1 Geografiske variasjoner 11 Røyking i Norden 12 2. Bruk av snus 14 Økning

Detaljer

KRISINO 2008 Rapport. Gjennomført av. Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco. i samarbeid med/støtte fra:

KRISINO 2008 Rapport. Gjennomført av. Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco. i samarbeid med/støtte fra: KRISINO 2008 Rapport Gjennomført av Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco i samarbeid med/støtte fra: Embetsmannsutvalget mot økonomisk kriminalitet (EMØK), Næringslivets Hovedorganisasjon, Deloitte,

Detaljer

Lokale sparebankers betydning for norsk næringsliv. Forskningsspørsmål:

Lokale sparebankers betydning for norsk næringsliv. Forskningsspørsmål: RAPPORT Lokale sparebankers betydning for norsk næringsliv Forskningsspørsmål: - Hvor store markedsandeler har de lokale sparebankene? - Er lokale sparebanker en kilde til bedre kapitaltilgang for næringslivet

Detaljer

Regional analyse Samisk område 2014

Regional analyse Samisk område 2014 Besøk 0,7 Basis 0,8 Uheldig struktur Bosted Lav attraktivitet Høy attraktivitet Regional 0,6 Gunstig struktur Regional analyse Samisk område 2014 Befolkningsutvikling, næringsutvikling og scenarier KNUT

Detaljer

Universitetet i Bergen / 2014. Kartlegging av organisasjonens omdømme

Universitetet i Bergen / 2014. Kartlegging av organisasjonens omdømme Universitetet i Bergen / 214 Kartlegging av organisasjonens omdømme Om undersøkelsen Denne omdømmeundersøkelsen er gjennomført av Ordkraft på oppdrag fra Universitetet i Bergen (UiB). I tillegg til å presentere

Detaljer

En verdiskapende Bygg-, Anlegg- og Eiendomsnæring (BAE)

En verdiskapende Bygg-, Anlegg- og Eiendomsnæring (BAE) En verdiskapende Bygg-, Anlegg- og Eiendomsnæring (BAE) av Anne Espelien, Marcus Gjems Theie og Lena Bygballe Forskningsrapport 1/2015 Handelshøyskolen BI Institutt for strategi og logistikk Senter for

Detaljer

Lindorffanalysen 1. UTGAVE 2015

Lindorffanalysen 1. UTGAVE 2015 Lindorffanalysen 1. UTGAVE 2015 Leder 3 Gjestekommentar 4 Kvartalets tema Analysesjefens kommentar 6 Lindorff European Credit Outlook 8 Nytt fra juridisk 10 Person Inkassosaker 12 Ligningstall 13 Geografi

Detaljer

Regional analyse for Nordland 2014

Regional analyse for Nordland 2014 Besøk Høy attraktivitet Bosted Uheldig struktur Gunstig struktur Regional Basis Lav attraktivitet 2008-2013 Regional analyse for Nordland 2014 Attraktivitetsanalyse: Befolkningsutvikling, næringsutvikling

Detaljer

Karriereveiledning: behov, utbytte og betydning. Rapport fra fire undersøkelser

Karriereveiledning: behov, utbytte og betydning. Rapport fra fire undersøkelser Karriereveiledning: behov, utbytte og betydning Rapport fra fire undersøkelser Karriereveiledning: Behov, utbytte og betydning Rapport fra fire undersøkelser Forfattere: Thea Berge, Magnus Fodstad Larsen,

Detaljer

FISKERIDIREKTORATET. Lønnsomhetsundersøkelse for matfiskproduksjon Laks og Regnbueørret

FISKERIDIREKTORATET. Lønnsomhetsundersøkelse for matfiskproduksjon Laks og Regnbueørret FISKERIDIREKTORATET Lønnsomhetsundersøkelse for matfiskproduksjon Laks og Regnbueørret Omfatter selskaper med produksjon av laks og regnbueørret i sjøvann. 2009 FORORD Akvakulturnæringen har en viktig

Detaljer

Kartlegging og analyse av kommunale sosialhjelpssatser

Kartlegging og analyse av kommunale sosialhjelpssatser Kartlegging og analyse av kommunale sosialhjelpssatser Av Trond Erik Lunder Telemarksforsking-Bø TF-notat nr 5/2008 6. mai 2008 Telemarksforsking-Bø 2008 TF-notat nr. 5/2008 ISSN 0802-3662 Pris: kr. 120,-

Detaljer

Bruk og oppfatninger av domenenavn. En omdømmeundersøkelse gjennomført for Norid

Bruk og oppfatninger av domenenavn. En omdømmeundersøkelse gjennomført for Norid Bruk og oppfatninger av domenenavn En omdømmeundersøkelse gjennomført for Norid 1 Innhold Innledning... 3 Metode, utvalg og gjennomføring... 3 Beskrivelse av utvalget... 4 Feilmarginer... 5 Signifikanstesting...

Detaljer

Rusmiddelbruk blant unge voksne, 21-30 år Resultater fra spørreskjemaundersøkelser 1998, 2002 og 2006

Rusmiddelbruk blant unge voksne, 21-30 år Resultater fra spørreskjemaundersøkelser 1998, 2002 og 2006 Rusmiddelbruk blant unge voksne, 21-30 år Resultater fra spørreskjemaundersøkelser 1998, 2002 og 2006 Marte K. Ødegård Lund Astrid Skretting Karl Erik Lund SIRUS rapport nr. 8/2007 Statens institutt for

Detaljer

Regional analyse Sogn og Fjordane 2013

Regional analyse Sogn og Fjordane 2013 Regional analyse Sogn og Fjordane 2013 Næringsutvikling, attraktivitet og innovasjon KNUT VAREIDE OG MARIT NYGAARD TF-notat nr. 35/2013 Tittel: Regional analyse Sogn og Fjordane 2013 Undertittel: Næringsutvikling,

Detaljer

Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2014

Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2014 Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2014 Nøkkeltall 3 Leder 4 Kvartalets tema Gjestekommentar 6 Juridisk 7 Analysesjefens kommentar 8 Internasjonal 10 Person Inkassosaker 12 Geografi 13 Aksjeselskaper Kredittverdighet

Detaljer

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav VOX-SPEILET 2015 OPPLÆRING GJENNOM NAV 1 kap 10 I gjennomsnitt deltok nesten 70 000 personer per måned på arbeidsrettede tiltak i regi av Nav i 2014. 23 prosent av disse fikk opplæring.

Detaljer

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav VOX-SPEILET 2014 OPPLÆRING GJENNOM NAV 1 kap 10 I 2013 deltok i gjennomsnitt nesten 73 000 personer per måned på arbeidsrettede tiltak i regi av Nav. Omtrent 54 300 av disse hadde

Detaljer

Rapport til Lederne Internasjonalisering av norsk oljeleverandørindustri

Rapport til Lederne Internasjonalisering av norsk oljeleverandørindustri Rapport til Lederne 1. Internasjonalisering av norsk oljeleverandørindustri Juni 2012 av Christian Mellbye, Sveinung Fjose & Ola Thorseth 2. Innledning Leverandørindustrien til olje- og gass har blitt

Detaljer