Advokatforeningens bransjeundersøkelse Modul 1. Timepriser for advokattjenester. Utarbeidet av CEQ consulting i samarbeid med TNS Gallup

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Advokatforeningens bransjeundersøkelse 2004. Modul 1. Timepriser for advokattjenester. Utarbeidet av CEQ consulting i samarbeid med TNS Gallup"

Transkript

1 Advokatforeningens bransjeundersøkelse 2004 Modul 1 Timepriser for advokattjenester Utarbeidet av CEQ consulting i samarbeid med TNS Gallup

2 Bransjeundersøkelse 2004 Timepriser for advokattjenester Innhold 1. Innledning Om bransjeundersøkelsen Vekting og skalering av tall i undersøkelsen Kort begrepsforklaring og definisjon Oppgitte timepriser Gjennomsnittlig timepris... 5 Figur 1: Gjennomsnittlig timepris Timepris dersom vi reduserer utvalget med 10 % i topp og bunn... 6 Figur 2: Gjennomsnittlig timepris fratrukket høyeste/laveste 10 % av utvalget Timepris basert på kundefokus Timepris i forhold til kundefokus og stillingskategori... 7 Figur 3: Oppgitt timepris i forhold til kundefokus Timepris i forhold til kundefokus og kundegrupper... 8 Figur 4: Timepris i forhold til kundefokus og kundegruppe Timepris basert på geografi... 9 Figur 5: Geografiske variasjoner i timepriser Variasjoner i timepris de største byene mot resten av landet Figur 6: Geografiske variasjoner i timepriser forskjell mellom store byer og resten av Norge Timepris i Oslo dersom vi reduserer utvalget med 10 % i topp og bunn.. 11 Figur 7: Gjennomsnittlig timepris i Oslo fratrukket høyeste/laveste 10 % av utvalget Variasjoner i timepris store byer og forskjeller per stillingskategori 12 Figur 8: Forskjell i timepris per stilling i de fire største byene Timepris basert på virksomhetsstørrelse Figur 9: Oppgitt timepris i forhold til advokatvirksomhetens størrelse Variasjoner i timepris i forhold til størrelse og stillingskategori Figur 10: Timepris virksomhetens størrelse i forhold til stillingskategori Timepris basert på stillingskategori Figur 11: Gjennomsnittlig timepris i forhold til stilling Appendiks Tabell 1: Geografiske variasjoner i forhold til oppgitt timepris Tabell 2: Timepris virksomhetens størrelse i forhold til stillingskategori 16 Side 2

3 Bransjeundersøkelse 2004 Timepriser for advokattjenester 1. Innledning 1.1 Om bransjeundersøkelsen Dette er første utgave av Advokatforeningens bransjeundersøkelse som vil bli gjennomført annet hvert år. Undersøkelsen ble gjennomført av TNS Gallup og CEQ consulting i 2004 og baserer seg på tall fra Neste utgave av Advokatforeningens bransjeundersøkelse er planlagt gjennomført våren 2006 for året Undersøkelsen ble sendt til alle medlemmer av Advokatforeningen og var delt i to en firmadel og en medlemsdel. Firmadelens hensikt var å fange opp viktig informasjon om advokatbransjen og driften av virksomhetene. Den ble sendt til virksomheter, og den ble besvart av 735 tilsvarende 41 %. Disse 735 virksomhetene representerer 55 % av Advokatforeningens medlemsmasse. Medlemsdelen hadde til hensikt å samle informasjon om advokatenes arbeidsforhold og ble sendt til medlemmer. Den ble besvart av 3836 personer tilsvarende 67 % Vekting og skalering av tall i undersøkelsen For å kompensere for eventuelle skjevheter i det innsamlede datasettet har de fleste tallene i undersøkelsen blitt vektet i forhold til virksomhetenes størrelse. Dette for å kompensere for en noe lavere svarprosent blant enkeltpersonforetakene. I tillegg har tallene blitt skalert opp i forhold til fylke, dvs. at antall virksomheter per fylke i undersøkelsen nå stemmer med virkelig antall virksomheter per fylke. Alle tallene i rapporten har blitt vektet og skalert opp hvis ikke annet er bemerket. I de tilfellene hvor tallene ikke er blitt skalert opp eller vektet er det fordi det ikke har noen praktisk betydning og innvirkning på tallene. 1.2 Kort begrepsforklaring og definisjon I undersøkelsen er alle timepriser basert på oppgitte timepriser. Der hvor begrepet timepriser brukes er det alltid oppgitte timepriser det henvises til. Eiere/partnere har i undersøkelsen oppgitt resultat/resultatandel av advokatvirksomheten for 2003, inklusive eventuell lønnsinnberettet lønn, styrehonorarer, andre lønnsinnberettede honorarer og utbytte som har sammenheng med advokatvirksomheten og som ikke inngår i resultatet/resultatandelen. Ansatte advokater, advokatfullmektiger og bedriftsadvokater har oppgitt lønn. I de tilfeller hvor eiere/partnere, ansatte advokater, advokatfullmektiger og bedriftsadvokater sammenlignes, opererer vi med samlebegrepet inntekt og/eller gjennomsnittsinntekt. Side 3

4 Bransjeundersøkelse 2004 Timepriser for advokattjenester I undersøkelsen er de største selskapene definert som de advokatvirksomhetene som har over 50 advokater. Side 4

5 Bransjeundersøkelse 2004 Timepriser for advokattjenester 2. Oppgitte timepriser 1 Advokattjenester er tilgjengelige i forskjellige prisklasser. Undersøkelsens oppgitte timepriser spenner fra kr 500,- til kr 2 410,-. Det er geografiske forskjeller, det er forskjeller basert på om man bruker eier/partner, ansatt advokat eller advokatfullmektig og det er forskjeller med hensyn på om virksomheten fokuserer på næringslivsklienter, privatklienter eller har en jevn fordeling. 2.1 Gjennomsnittlig timepris Gjennomsnittlig timepris basert på undersøkelsen er kr 1 030,-. I Oslo er den 8 % høyere, dvs. kr 1 116,-. I alle landets fylker er det mulig å finne advokattjenester til kr 1 000,- eller lavere per time. Figur 1: Gjennomsnittlig timepris Alle klienter Privatklienter (inkludert offentlig salærsats) Næringslivsklienter (inklusiv offentlige bedrifter og næringsvirksomhet) Offentlige klienter Privatklienter betaler i gjennomsnitt 14 % mindre per time enn næringslivsklienter. I gjennomsnittlig timepris til private inngår offentlig salærsats, som i 2003 var kr Selv om privatklienter betaler en lavere timepris hos advokaten, gjør moms på advokattjenester at den totale timeprisen er høyere enn for næringslivsklienter. Dette fordi næringslivsklienter har fratrekk for MVA. Forskjellen i timepris oppveier ikke for MVA på 24 % (MVA-satsen i 2003). 1 Alle timepriser er eksklusiv MVA 2 Offentlig salærsats er for tiden 790,- (fra ) Side 5

6 Bransjeundersøkelse 2004 Timepriser for advokattjenester Det er også vesentlige forskjeller i gjennomsnittlig timepris for offentlige klienter og næringslivsklienter for hele landet er forskjellen 20 %. 2.2 Timepris dersom vi reduserer utvalget med 10 % i topp og bunn. Den gjennomsnittlige oppgitte timeprisen for alle advokater i utvalget er kr. 1030,-. Ved å ta bort de 10 % høyeste og laveste verdiene i utvalget blir den gjennomsnittlige timeprisen for alle advokater noe lavere, nemlig kr. 997,-. Figur 2: Gjennomsnittlig timepris fratrukket høyeste/laveste 10 % av utvalget Privatklienter (inkludert offentlig salærsats) Næringslivsklienter (inklusive Offentlige bedrifter og næringsvirksomheter) Gjennomsnittlig oppgitt timepris over alle advokater Gjennomsnittlig oppgitt timepris for alle advokater Høyest/ lavest 10% av utvalget fratrukket Gjennomsnittstimeprisen for alle advokater går altså ned med 3 % (kr. 33,-). Gjennomsnittstimeprisen for privatklienter reduseres med under 1 % (kr. 8,-), og dette viser at den gjennomsnittlige timeprisen er relativt lik for hele utvalget. For næringslivsklienter reduseres timeprisen med 14 % (kr. 163,-). Side 6

7 Bransjeundersøkelse 2004 Timepriser for advokattjenester 2.3 Timepris basert på kundefokus Hovedsegmentene i advokatbransjen er næringslivs- og privatklienter og timeprisene i segmentene er forskjellige. Gjennomsnittlige timepriser varierer også med om oppdraget blir utført av eiere/partnere, ansatte advokater eller advokatfullmektiger Timepris i forhold til kundefokus og stillingskategori For å se på forskjellene i timepris i forhold til kundefokus har vi skilt ut de selskapene som har et rendyrket fokus. Dette er selskaper som har 75 % eller mer av sin omsetning fra henholdsvis næringslivsklienter eller privatklienter. Vi har sammenlignet disse timeprisene med timeprisene til de virksomhetene som har en jevn fordeling av klienter. Figur 3: Oppgitt timepris i forhold til kundefokus Primært næringslivsklienter (andel >= 75%) Primært privatklienter (andel >= 75%) Jevn fordeling av klienter Eier/ partner Advokatfullmektig Gjennomsnittlig timepris over alle advokater Timeprisforskjellene mellom eier/partner og advokatfullmektig er størst i de virksomheter som har primærfokus på næringslivsklienter. Det er liten forskjell (4 %) i timeprisen for eier/partnere og advokatfullmektiger i virksomheter som har fokus på privatklienter. Virksomheter som har jevn fordeling av klienter (både private og næringsliv), har timepriser som ligger lavere enn virksomheter som primært har fokus på næringslivsklienter, men noe høyere enn virksomheter som primært har fokus på privatklienter. Timeprisforskjellen mellom eier/partner og advokatfullmektig i denne gruppen virksomheter er på kr. 154,- eller 15 %. Side 7

8 Bransjeundersøkelse 2004 Timepriser for advokattjenester Timepris i forhold til kundefokus og kundegrupper Uavhengig av kundefokus har virksomhetene sammenfallende timeprisstruktur. Timeprisene til privatpersoner og offentlige klienter er lavest, mens timeprisene er høyest til næringslivsklienter og utenlandske klienter. Figur 4: Timepris i forhold til kundefokus og kundegruppe Primært næringslivsklienter (andel >= 75%) Primært privatklienter (andel >= 75%) Jevn fordeling av klienter Privatklienter (inkludert offentlig salærsats) Offentlig forvaltning inklusive skifterett for konkursboer Næringslivsklienter (inklusive offentlige bedrifter og næringsvirksomheter) Utenlandske klienter (som faktureres uten mva) Virksomheter med fokus på næringslivsklienter fakturerer høyere timepriser til alle typer kunder. De med fokus på privatklienter har lavest timepris til alle kundegrupper. I virksomheter med jevn fordeling av klienter ligger timeprisen mellom de to andre gruppene. Side 8

9 Bransjeundersøkelse 2004 Timepriser for advokattjenester 2.4 Timepris basert på geografi Timeprisene varierer mellom fylkene og forskjellen er størst for næringslivsklienter. Figur 5: Geografiske variasjoner i timepriser Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Privatklienter (inkludert offentlig salærsats) Næringslivsklienter (inklusive offentlige bedrifter og næringsvirksomheter) Gjennomsnittlig timepris over alle klienter (privat, næringsliv, offentlig, utenlandsk) Den gjennomsnittlige timeprisen for alle klienter er høyest i Oslo og lavest i Finnmark. For privatklienter er timeprisen på advokattjenester høyest i Akershus og lavest i Telemark. For næringslivsklienter er timeprisen høyest i Oslo og lavest i Aust-Agder. For nærmere detaljer om gjeldende tall, se tabell 1 i appendikset. Side 9

10 Bransjeundersøkelse 2004 Timepriser for advokattjenester Variasjoner i timepris de største byene mot resten av landet De geografiske forskjellene i timepris gjør seg delvis gjeldende også når man sammenligner de største byene. Figur 6: Geografiske variasjoner i timepriser forskjell mellom store byer og resten av Norge Oslo Stavanger Bergen Trondheim Tromsø Resten av landet Privatklienter (inkludert offentlig salærsats) Næringslivsklienter (inklusive offentlige bedrifter og næringsvirksomheter) Gjennomsnittlig timepris over alle klienter (privat, næringsliv, offentlig, utenlandsk) Oppgitte timepriser er lavest i Tromsø og høyest i Oslo. Tromsø har som den eneste av byene en gjennomsnittlig timepris som ligger under gjennomsnittet i resten av landet. Ellers er timeprisene i de andre byene (Stavanger, Bergen og Trondheim) tilnærmet like forskjellen er mindre enn 8 % for næringslivsklienter og mindre enn 5 % for privatklienter. Side 10

11 Bransjeundersøkelse 2004 Timepriser for advokattjenester 2.5 Timepris i Oslo dersom vi reduserer utvalget med 10 % i topp og bunn Den gjennomsnittlige oppgitte timeprisen for alle advokater i Oslo som er en del av utvalget er kr ,-. Ved å ta bort de 10 % høyeste og laveste verdiene i utvalget blir den gjennomsnittlige timeprisen for alle disse advokatene noe lavere, nemlig kr ,-. Figur 7: Gjennomsnittlig timepris i Oslo fratrukket høyeste/laveste 10 % av utvalget Privatklienter (inkludert offentlig salærsats) Næringslivsklienter (inklusive offentlige bedrifter og næringsvirksomheter) Gjennomsnittlig oppgitt timepris over alle advokater Gjennomsnittlig oppgitt timepris i Oslo for alle advokater Høyest/ lavest 10% av utvalget fratrukket Gjennomsnittlig timepris i Oslo reduseres altså med 2 % (kr. 19,-) ved å ta bort 10 % i topp og bunn av utvalget. En så liten reduksjon kan tyde på at timeprisen er relativt lik for hele utvalget. For privatklientene er reduksjonen på kr. 49,- eller nesten 5 % og for næringsklienter en reduksjon på 2 % (kr. 25,-). Side 11

12 Bransjeundersøkelse 2004 Timepriser for advokattjenester Variasjoner i timepris store byer og forskjeller per stillingskategori Advokatenes timepriser varierer noe ut i fra om de er eiere/partnere i firma, ansatte advokater eller eiere/partnere i enkeltpersonforetak. Disse variasjonene er størst i Oslo. Figur 8: Forskjell i timepris per stilling i de fire største byene Oslo Bergen Stavanger Trondheim Eier/ partner - firma Ansatt advokat med bevilling som er aktivisert Eier/ partner - enkeltpersonforetak (I denne grafen er Tromsø ikke med, fordi det ikke var tilstrekkelig med svar til å kunne rapportere, N<4) Oslo har vesentlig høyere timepriser for eier/partner i firma i forhold til eier/partner i enkeltpersonforetak, timeprisen er 21 % høyere. I tillegg ligger timeprisene for ansatte advokater (med bevilling som er aktivisert) 16 % høyere enn for eier/partner i enkeltpersonforetak. I de andre tre byene er det mindre forskjeller. Timeprisene for tjenester utført av en eier/partner i et enkeltpersonforetak er svært lik i alle de fire største byene. Forskjellen mellom den høyeste (i Bergen) og den laveste (i Trondheim) er 7 %. Side 12

13 Bransjeundersøkelse 2004 Timepriser for advokattjenester 2.6 Timepris basert på virksomhetsstørrelse Timeprisene øker med virksomhetenes størrelse. Figur 9: Oppgitt timepris i forhold til advokatvirksomhetens størrelse Kun en advokat 1-5 advokater pluss inntil 4 øvrige ansatte 6-10 advokater pluss inntil 6 øvrige ansatte advokater pluss inntil 40 ansatte Over 50 advokater Privatklienter (inkludert offentlig salærsats) Næringslivsklienter (inklusive offentlige bedrifter og næringsvirksomheter) Gjennomsnittlig oppgitt timepris over alle klienter (privat, næringsliv, offentlig, utenlandsk) Forskjellene i timepris til de to hovedsegmentene, privat og næringsliv, øker med selskapsstørrelse, fra 13 % for virksomheter med kun en advokat til 27 % for virksomheter med over 50 advokater. Timeprisene til privatklienter varierer med 23 % mellom de minste og de største selskapene, og for næringslivsklienter er forskjellen 35 %. Side 13

14 Bransjeundersøkelse 2004 Timepriser for advokattjenester Variasjoner i timepris i forhold til størrelse og stillingskategori De største selskapene har høyere timepris enn resten av bransjen, spesielt på partnernivå, men også for advokatfullmektiger. Figur 10: Timepris virksomhetens størrelse i forhold til stillingskategori Kun en advokat 1-5 advokater pluss inntil 4 øvrige ansatte 6-10 advokater pluss inntil 6 øvrige ansatte advokater pluss inntil 40 ansatte Over 50 advokater Total Eier/ partner Ansatt advokat med bevilling som ikke er aktivisert Gjennomsnittlig timepris over alle advokater Ansatt advokat med bevilling som er aktivisert Advokatfullmektig Timeprisvariasjonene mellom de forskjellige stillingskategoriene øker med økt virksomhetsstørrelse. De største virksomhetene har en gjennomsnittlig timepris for eiere/partnere på kr ,- denne timeprisen er 52 % høyere enn timeprisen for andre advokater i disse virksomhetene (kr ,-). I de største virksomhetene er timeprisen for en ansatt advokat (med bevilling som er aktivisert) kr ,-. Denne timeprisen er høyere enn timeprisen for eiere/partnere i de mindre virksomhetene. Gjennomsnittlig timepris for eiere/partnere i de største virksomhetene er nesten dobbelt så høy som for eiere/partere i alle andre virksomhetene (96 %). For advokatfullmektiger er denne forskjellen mindre 31 %. Forskjellen i timepris for advokattjenester utført av advokater fra de forskjellige stillingskategoriene er også større hos de største virksomhetene enn hos de andre. Timeprisen for advokatfullmektiger er i gjennomsnitt 41 % lavere enn for eiere/partnere, i de andre virksomhetene er denne forskjellen på 13 %. For nærmere detaljer om gjeldende tall, se tabell 2 i appendikset. Side 14

15 Bransjeundersøkelse 2004 Timepriser for advokattjenester 2.7 Timepris basert på stillingskategori Når vi tar gjennomsnittlige timepriser for de ulike stillingskategoriene og sammenligner med undersøkelsens gjennomsnittlige timepris for alle advokater, kr ,-, ser vi at utslagene ikke er veldig store. Figur 11: Gjennomsnittlig timepris i forhold til stilling Eier/ partner - firma Eier/ partner - enkeltpersonforetak Ansatt advokat med bevilling som er aktivisert Ansatt advokat med bevilling som ikke er aktivisert Advokatfullmektig Gjennomsnittlig timepris for alle Timeprisen for eiere/partnere i firma er høyest, 11 % over gjennomsnittlig timepris for alle advokater. For eiere/partnere i enkeltpersonforetak er timeprisen marginalt lavere enn gjennomsnittlig timepris for alle advokater kr mot kr ,-. Ansatte advokater med bevilling som er aktivisert, og ansatte advokater med bevilling som ikke er aktivisert, har en gjennomsnittlig timepris som er høyere enn gjennomsnittlig timepris for eiere i enkeltpersonforetak. Gjennomsnittlig timepris for ansatte advokater er også høyere enn gjennomsnittlig timepris for alle advokater sett under ett. Advokatfullmektiger har en gjennomsnittlig timepris på kr. 940,-. Dette er 18 % lavere enn eiere/partnere i firma og 8 % under timeprisen for eiere i enkeltpersonforetak. Side 15

16 Bransjeundersøkelse 2004 Timepriser for advokattjenester 3. Appendiks Tabell 1: Geografiske variasjoner i forhold til oppgitt timepris Næringslivsklienter Privatklienter (inklusive offentlige Gjennomsnittlig (inkludert offentlig bedrifter og timepris over alle Fylke salærsats) næringsvirksomheter) advokater Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Total Tabell 2: Timepris virksomhetens størrelse i forhold til stillingskategori Firmasegment basert på antall advokater/fullmektiger og/eller antall årsverk totalt Eier/ partner Ansatt advokat med bevilling som er aktivisert Ansatt advokat med bevilling som ikke er aktivisert Advokatfu llmektig Gjennom snittlig timepris over alle advokater Kun en advokat advokater pluss inntil 4 øvrige advokater pluss inntil 6 øvrige advokater pluss inntil Over 50 advokater Total Side 16

17 Advokatforeningens bransjeundersøkelse 2004 Modul 2 Inntekter i advokatbransjen Utarbeidet av CEQ consulting i samarbeid med TNS Gallup

18 Bransjeundersøkelse 2004 Inntekter i advokatbransjen Innhold 1. Innledning Om bransjeundersøkelsen Vekting og skalering av tall i undersøkelsen Kort begrepsforklaring og definisjon Advokatenes inntekt Gjennomsnittsinntekt... 5 Figur 1: Gjennomsnittlig inntekt per stillingskategori Gjennomsnittsinntekt dersom utvalget reduseres med 10 % i topp og bunn... 6 Figur 2: Gjennomsnittsinntekt høyest/lavest 10 % fratrukket Inntekt basert på geografi... 7 Figur 3: Gjennomsnittlig inntekt i forhold til fylke... 7 Figur 4: Gjennomsnittlig inntekt i byene Gjennomsnittsinntekten i Oslo dersom utvalget reduseres med 10 % i topp og bunn... 9 Figur 5: Gjennomsnittsinntekt i Oslo Inntekt per stillingskategori og geografi Figur 6: Gjennomsnittlig inntekt for hver stilling i forhold til fylke Inntekt basert på kundefokus Figur 7: Gjennomsnittsinntekt for advokater avhengig av kundefokus (eks. bedriftsadvokater) Inntekt basert på kjønn Figur 8: Lønnsforskjeller mellom kvinner og menn Inntekt basert på alder Figur 9: Gjennomsnittslønn fordelt på alder og kjønn Inntekt for bedriftsadvokater Figur 10: Inntekt i forhold til type arbeidsgiver og kjønn bedriftsadvokater Appendiks Side 2

19 Bransjeundersøkelse 2004 Inntekter i advokatbransjen 1. Innledning 1.1 Om bransjeundersøkelsen Dette er første utgave av Advokatforeningens bransjeundersøkelse som vil bli gjennomført annet hvert år. Undersøkelsen ble gjennomført av TNS Gallup og CEQ consulting i 2004 og baserer seg på tall fra Neste utgave av Advokatforeningens bransjeundersøkelse er planlagt gjennomført våren 2006 for året Undersøkelsen ble sendt til alle medlemmer av Advokatforeningen og var delt i to en firmadel og en medlemsdel. Firmadelens hensikt var å fange opp viktig informasjon om advokatbransjen og driften av virksomhetene. Den ble sendt til 1793 virksomheter, og den ble besvart av 735 tilsvarende 41 %. Disse 735 virksomhetene representerer 55 % av Advokatforeningens medlemsmasse. Medlemsdelen hadde til hensikt å samle informasjon om advokatenes arbeidsforhold og ble sendt til 5686 medlemmer. Den ble besvart av 3836 personer tilsvarende 67 % Vekting og skalering av tall i undersøkelsen For å kompensere for eventuelle skjevheter i det innsamlede datasettet har de fleste tallene i undersøkelsen blitt vektet i forhold til virksomhetenes størrelse. Dette for å kompensere for en noe lavere svarprosent blant enkeltpersonforetakene. I tillegg har tallene blitt skalert opp i forhold til fylke, dvs. at antall virksomheter per fylke i undersøkelsen nå stemmer med virkelig antall virksomheter per fylke. Alle tallene i rapporten har blitt vektet og skalert opp hvis ikke annet er bemerket. I de tilfellene hvor tallene ikke er blitt skalert opp eller vektet er det fordi det ikke har noen praktisk betydning og innvirkning på tallene. 1.2 Kort begrepsforklaring og definisjon I undersøkelsen er alle timepriser basert på oppgitte timepriser. Der hvor begrepet timepriser brukes er det alltid oppgitte timepriser det henvises til. Eiere/partnere har i undersøkelsen oppgitt resultat/resultatandel av advokatvirksomheten for 2003, inklusive eventuell lønnsinnberettet lønn, styrehonorarer, andre lønnsinnberettede honorarer og utbytte som har sammenheng med advokatvirksomheten og som ikke inngår i resultatet/resultatandelen. Ansatte advokater, advokatfullmektiger og bedriftsadvokater har oppgitt lønn. I de tilfeller hvor eiere/partnere, ansatte advokater, advokatfullmektiger og bedriftsadvokater sammenlignes, opererer vi med samlebegrepet inntekt og/eller gjennomsnittsinntekt. Side 3

20 Bransjeundersøkelse 2004 Inntekter i advokatbransjen I undersøkelsen er de største selskapene definert som de advokatvirksomhetene som har over 50 advokater. Side 4

21 Bransjeundersøkelse 2004 Inntekter i advokatbransjen 2. Advokatenes inntekt Det er store forskjeller i inntekt avhengig av stillingskategori, geografi, virksomhet man jobber i, alder og kjønn. Gjennomsnittsinntekten i bransjen er på kr Gjennomsnittsinntekt Eiere/partnere i advokatselskaper har en gjennomsnittsinntekt som er 65 % høyere enn gjennomsnittet i bransjen. Advokatfullmektigene i undersøkelsen har en inntekt som er under halvparten av gjennomsnittsinntekten i bransjen. Figur 1: Gjennomsnittlig inntekt per stillingskategori Eier/partner (selskaper) Eier/partner (enkeltpersonforetak) Ansatte advokater Advokatfullmektige Bedriftsadvokater Gjennomsnittlig inntekt for alle Ikke uventet har eier/partner den høyeste inntekten. Eiere i enkeltpersonforetak har en gjennomsnittsinntekt som er 40 % lavere enn eiere/partnere i advokatselskaper. Ansatte advokater har en gjennomsnittsinntekt på kr Dette utgjør 42 % av inntekten til eiere/partnere i selskaper og 70 % av inntekten til eiere/partnere i enkeltpersonforetak. Bedriftsadvokatene har en gjennomsnittsinntekt som er 21 % høyere enn ansatte advokater, 15 % lavere enn eiere/partnere i enkeltpersonforetak og 49 % lavere enn eiere/partnere i advokatselskaper. Side 5

22 Bransjeundersøkelse 2004 Inntekter i advokatbransjen Stillingen som advokatfullmektig er ofte en begynnerjobb for nyutdannede jurister og første skritt inn i advokatbransjen. I undersøkelsen oppgir advokatfullmektiger en gjennomsnittsinntekt på kr , Gjennomsnittsinntekt dersom utvalget reduseres med 10 % i topp og bunn Gjennomsnittsinntekten for hele utvalget er på kr Figur 2: Gjennomsnittsinntekt høyest/lavest 10 % fratrukket Eier/partner Ansatte advokater Advokatfullmektiger Bedriftsadvokater Gjennomsnittlig inntekt for alle Gjennomsnittsinntekt - hele utvalget Høyest/ lavest 10% av utvalget fratrukket Gjennomsnittsinntekten reduseres med 11,5 % (kr ,-) når vi tar bort 10 % av de laveste og høyeste inntektene i utvalget. Gjennomsnittsinntekten for advokatfullmektig øker med kr ,- med samme utvalg. Det kan tyde på at de 10 % laveste inntekten til fullmektigene påvirker utvalget betydelig. Tilsvarende reduseres gjennomsnittsinntekten for bedriftsadvokatene med kr ,- (18,5 %). Samme betraktinger som for fullmektigene, men med motsatt fortegn. Side 6

23 Bransjeundersøkelse 2004 Inntekter i advokatbransjen 2.3 Inntekt basert på geografi De geografiske forskjellene i gjennomsnittsinntekt er betydelige. I en sammenligning mellom fylkene ligger den høyeste gjennomsnittsinntekten 43 % over den laveste (kr ,- i Oslo mot kr ,- i Troms). Figur 3: Gjennomsnittlig inntekt i forhold til fylke Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Gjennomsnittlig inntekt (alle stillinger) Landets gjennomsnitt I fylkene Oslo, Hedmark, Hordaland og Nord-Trøndelag ligger gjennomsnittsinntekten over landsgjennomsnittet, mens advokater i fylkene Østfold, Vestfold, Telemark, Aust-Agder, Troms og Finnmark har de laveste gjennomsnittsinntektene (lavere enn kr ,-). For mer detaljer om geografiske variasjoner i inntekt se tabell 1 i appendiks. Side 7

24 Bransjeundersøkelse 2004 Inntekter i advokatbransjen De fylkesvise variasjonene i inntekt gjør seg også gjeldende i storbyene. Oslo har den høyeste gjennomsnittsinntekten og Tromsø den laveste. Figur 4: Gjennomsnittlig inntekt i byene Oslo Bergen Stavanger Trondheim Tromsø Gjennomsnittlig inntekt resten av landet Byene Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim har alle høyere gjennomsnittsinntekt enn resten av landet. Dette er ikke tilfellet for Tromsø, der gjennomsnittsinntekten er 13 % lavere enn i resten av landet. Det er bare Oslo og Bergen som har en gjennomsnittsinntekt som er høyere enn den samlede gjennomsnittsinntekten for alle advokater i Norge (kr ,-). Side 8

25 Bransjeundersøkelse 2004 Inntekter i advokatbransjen 2.4 Gjennomsnittsinntekten i Oslo dersom utvalget reduseres med 10 % i topp og bunn Gjennomsnittsinntekten for hele utvalget i Oslo er på kr ,-. Dersom man tar bort de 10 % høyeste og laveste verdiene i utvalget får vi en gjennomsnittsinntekt på kr ,-. Figur 5: Gjennomsnittsinntekt i Oslo Eier/partner Ansatte advokater Advokatfullmektiger Bedriftsadvokater Gjennomsnittlig inntekt for alle Gjennomsnitts inntekt i Oslo - hele utvalget Høyest/ lavest 10% av utvalget fratrukket Ved å ta bort 10 % av topp/bunn reduseres eier/partners gjennomsnittlige inntekt med kr ,- eller nær 25 %. Som for landet for øvrig økes også den gjennomsnittlige inntekten for advokatfullmektiger. I Oslo øker den med kr ,- eller 9,5 %. Side 9

26 Bransjeundersøkelse 2004 Inntekter i advokatbransjen 2.5 Inntekt per stillingskategori og geografi Det er store geografiske forskjeller i gjennomsnittsinntekt for alle stillingskategorier. De geografiske variasjonene er størst for bedriftsadvokater hvor forskjellen er 50 %. For eiere/partnere er forskjellen på 48 %, for ansatte advokater er den 41 % og for advokatfullmektiger er den 40 %. Figur 6: Gjennomsnittlig inntekt for hver stilling i forhold til fylke Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Eiere/partnere Ansatt Advokat Advokatfullmektig Bedriftsadvokat ( Lukene i grafen, spesielt for ansatt advokat og bedriftsadvokat, skyldes at det i noen fylker ikke var tilstrekkelig med svar til å kunne rapportere på, N<4) Oslo har høyest gjennomsnittsinntekt totalt, og har også høyeste gjennomsnittsinntekt for eiere/partnere og ansatte advokater. For advokatfullmektiger er gjennomsnittsinntekten høyest i Oppland, mens undersøkelsen viser at gjennomsnittsinntekten for bedriftsadvokater er høyest i Hordaland. For eier/partner er forskjellen mellom høyeste og laveste gjennomsnittsinntekt 95 % (kr ,- i Oslo mot kr ,- i Vestfold). For ansatt advokat og advokatfullmektig er forskjellene noe mindre, henholdsvis 72 % for ansatt advokat (kr ,- i Oslo mot kr ,- i Nordland) og 66 % for advokatfullmektig (kr ,- i Oppland mot kr ,- i Nord- Trøndelag). Side 10

Rapport fra BRANSJEUNDERSØKELSEN FOR 2009

Rapport fra BRANSJEUNDERSØKELSEN FOR 2009 Rapport fra BRANSJEUNDERSØKELSEN FOR 2009 1 INNHOLD 1. INNLEDNING. 4 1.1. Om bransjeundersøkelsen.. 4 1.2. Datainnsamling.. 4 1.2.1. Medlemsdelen.. 5 1.2.2. Virksomhetsdelen.. 5 1.2.3. Stillingskategorier..

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2015 Statistikk private aksjonærer. Året 2015 Statistikk private aksjonærer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2015 Statistikk private aksjonærer. Året 2015 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 Året 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS).

Detaljer

BRANSJEUNDERSØKELSEN 2012

BRANSJEUNDERSØKELSEN 2012 RAPPORT BRANSJEUNDERSØKELSEN 2012 INNHOLD 1. INNLEDNING.... 4 1.1. Om bransjeundersøkelsen... 4 1.2. Datainnsamling... 4 1.2.1. Medlemsdelen..... 5 1.2.2. Virksomhetsdelen... 6 1.2.3. Stillingskategorier...

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3

Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3 Om undersøkelsen Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3 1 Lønnsnivå blant Lederne 1.1 Lønn etter bransje Tabell 1.1: Årslønn Lederne 2013 etter bransje (n=2 915) Bransje Årslønn 2013 Antall

Detaljer

Rapport fra Bransjeundersøkelsen 2014. Rapport fra BRANSJEUNDERSØKELSEN 2014

Rapport fra Bransjeundersøkelsen 2014. Rapport fra BRANSJEUNDERSØKELSEN 2014 Rapport fra BRANSJEUNDERSØKELSEN 2014 03.09.2014 1 INNHOLD 1. INNLEDNING... 4 1.1. Om bransjeundersøkelsen 4 1.2. Datainnsamling. 4 1.2.1. Medlemsdelen.... 5 1.2.2. Virksomhetsdelen. 6 1.2.3. Stillingskategorier

Detaljer

Rapport fra Bransjeundersøkelsen for 2013. Rapport fra BRANSJEUNDERSØKELSEN FOR 2013

Rapport fra Bransjeundersøkelsen for 2013. Rapport fra BRANSJEUNDERSØKELSEN FOR 2013 Rapport fra BRANSJEUNDERSØKELSEN FOR 2013 03.09.2014 1 INNHOLD 1. INNLEDNING... 4 1.1. Om bransjeundersøkelsen 4 1.2. Datainnsamling. 4 1.2.1. Medlemsdelen.... 5 1.2.2. Virksomhetsdelen. 6 1.2.3. Stillingskategorier

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013 Analyse av nasjonale prøver i engelsk I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i engelsk for. Sammendrag Det er svært små kjønnsforskjeller i resultatene

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013.

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013. Analyse av nasjonale prøver i lesing I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i. Sammendrag Jenter presterer fremdeles bedre enn gutter i lesing.

Detaljer

CAWI Questionnaire TNS. Advokatforeningens bransjeundersøkelse for kombidelen _v TNS Version number: 1

CAWI Questionnaire TNS. Advokatforeningens bransjeundersøkelse for kombidelen _v TNS Version number: 1 CAWI Questionnaire Advokatforeningens bransjeundersøkelse for 2015 - kombidelen TNS 16100955_v TNS 22-4-2016 Version number: 1 Global Practice: Customer, Employee & Reputation Q001 - Q9 Hvordan er firmaet

Detaljer

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten svis 2002 Tannleger årsverk og antall Årsverk, tannleger, Den offentlige tannhelsetjenesten Årsverk, tannleger, privatpraktiserende Årsverk,

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013 Analyse av nasjonale prøver i regning I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i regning for. Sammendrag Guttene presterer fremdeles noe bedre enn jentene

Detaljer

YNGRE ADVOKATERS OG FULLMEKTIGERS ARBEIDSFORHOLD UTVIKLING FRA 2013

YNGRE ADVOKATERS OG FULLMEKTIGERS ARBEIDSFORHOLD UTVIKLING FRA 2013 YNGRE ADVOKATERS OG FULLMEKTIGERS ARBEIDSFORHOLD UTVIKLING FRA 2013 OM UNDERSØKELSEN Utvalget for yngre advokater har kartlagt yngre advokaters og fullmektigers arbeidsforhold. Undersøkelsen er gjort i

Detaljer

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2015 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 11. desember 2015. Alle tall og beregninger

Detaljer

OMNIBUS UKE 52 2004 - Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.

OMNIBUS UKE 52 2004 - Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi. OMNIBUS UKE 52 24 - Greenpeace Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 15.1.25 Avsluttet 18.1.25 Antall respondenter

Detaljer

Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge

Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge Sysselsatte i offentlig forvaltning i 4. kvartal 2001 Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge Det er prosentvis flest sysselsatte i offentlig forvaltning i Nord-Norge. har den laveste andelen

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning,

Analyse av nasjonale prøver i regning, Analyse av nasjonale prøver i regning, 2008 2010 Denne analysen fremstiller nasjonale, fylkesvise og kommunale endringer i resultater fra nasjonale prøver i regning for 2008 til 2010. Det presenteres også

Detaljer

Andre kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal Andre kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer

Andre kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal Andre kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer Andre kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

Zmarta Groups Lånebarometer Q1/Q2 2016

Zmarta Groups Lånebarometer Q1/Q2 2016 Zmarta Groups Lånebarometer Q1/Q2 2016 Dette er andre utgave av Zmartas Lånebarometer. Lånebarometeret har som formål å gi en dypere forståelse av markedet for forbrukslån i Norge. Lånebarometeret ble

Detaljer

Ordførertilfredshet Norge 2014

Ordførertilfredshet Norge 2014 Ordførertilfredshet Norge 2014 Sentio Research Norge AS Rapport Arve Østgaard og Gunn Kari Skavhaug 23.10.2014 Om utvalget Kjønn Frekvens Prosent Mann 1502 50 % Kvinne 1499 50 % Total 3001 FORDELING (prosent)

Detaljer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS). I andre kvartal 2015 er

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer

Økende antall, avtakende vekst

Økende antall, avtakende vekst Uføreytelser pr. 3 september 27 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no. Økende antall, avtakende

Detaljer

Boligmeteret juni 2014

Boligmeteret juni 2014 Boligmeteret juni 2014 Det månedlige Boligmeteret for JUNI 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 24.06.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. MAI OG ÅRETS SÅ LANGT PR

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. MAI OG ÅRETS SÅ LANGT PR MARKEDSRAPPORT FRA NHR. MAI OG ÅRETS SÅ LANGT PR. 31.05. SEKSJON 2 SOM VISER TABELLER MED KOMMENTARER TIL ALLE FYLKENE. Hyggelighets i rapporten: Aller først bør man huske på at mai 2016 var store deler

Detaljer

Julehandelen 2015. Bror Stende, Direktør Virke Mote og fritid

Julehandelen 2015. Bror Stende, Direktør Virke Mote og fritid Julehandelen 2015 Bror Stende, Direktør Virke Mote og fritid Omsetningen opp 3,5 prosent i desember! Detaljomsetningen i desember anslås til 55,5 mrd. kroner. Dvs. 3,5 prosent mer enn i fjor. 60 50 Utvikling

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

Resultater NNUQ2 2009. Altinn

Resultater NNUQ2 2009. Altinn Resultater NNUQ2 2009 Altinn Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt for datainnsamling 5. til 30. juni

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. 5 Tabell 2 Advokat i advokatfirma: Lønn (sum av fast og resultatavhengig) fordelt på by

INNHOLDSFORTEGNELSE. 5 Tabell 2 Advokat i advokatfirma: Lønn (sum av fast og resultatavhengig) fordelt på by LØNNSSTATISTIKK 2015 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 3 Innledning 4 Tabell 1 Advokat i advokatfirma: Lønn (sum av fast og resultatavhengig) fordelt på eksamensår 5 Tabell 2 Advokat i advokatfirma: Lønn (sum av fast

Detaljer

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Innledning Tekniske kommentarer Metode for datainnsamling Undersøkelsen er gjennomført på web Populasjon Populasjonen for undersøkelsen er Norges

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. september 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. september 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. september 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 22.1.28. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall

Detaljer

Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015

Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015 Vegdirektoratet, august 2015 Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015 Foto: Knut Opeide Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015 Vegdirektoratet, august 2015 Denne rapporten sammenstiller opplysninger om drepte

Detaljer

Boligmeteret oktober 2014

Boligmeteret oktober 2014 Boligmeteret oktober 2014 Det månedlige Boligmeteret for oktober 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 28.10.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Bedriftsundersøkelse

Bedriftsundersøkelse Bedriftsundersøkelse om AltInn for Brønnøysundregistrene gjennomført av Perduco AS ved Seniorrådgiver/advokat Roy Eskild Banken (tlf. 971 77 557) Byråleder Gyrd Steen (tlf. 901 67 771) NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER

Detaljer

OMNIBUS UKE Greenpeace Periode Sitat for media: Innhold

OMNIBUS UKE Greenpeace Periode Sitat for media: Innhold OMNIBUS UKE 9 2004 - Greenpeace Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start Avsluttet 21.feb 24.feb Antall respondenter 1292

Detaljer

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 %

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 % Oppsummeringstabell 1 Omfang av Den offentlige tannhelsetjenesten for de prioriterte gruppene og den øvrige voksne Andel personer under tilsyn og andel personer undersøkt/behandlet (prosent) Landsgjennomsnitt

Detaljer

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge Sentio Research Trondheim AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Dato: 09.06.2011 Axxept Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Rapport fra BRANSJEUNDERSØKELSEN FOR 2005

Rapport fra BRANSJEUNDERSØKELSEN FOR 2005 Rapport fra BRANSJEUNDERSØKELSEN FOR 25 1 INNHOLD 1. INNLEDNING. 4 1.1. Om bransjeundersøkelsen.. 4 1.2. Datainnsamling 26.. 4 1.2.1. Medlemsdelen.. 4 1.2.2. Firma/virksomhetsdelen.. 5 1.2.3. Stillingskategorier..

Detaljer

Uførepensjon pr. 31. mars 2010 Notatet er skrevet av Therese Sundell

Uførepensjon pr. 31. mars 2010 Notatet er skrevet av Therese Sundell ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uførepensjon pr. 31. mars 21 Notatet er skrevet av Therese Sundell..21. // NOTAT Svak økning i antall uførepensjonister Det er en svak økning

Detaljer

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2013 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 13. desember 2013. Alle tall og beregninger

Detaljer

Estimert innsamlet beløp husvis pr

Estimert innsamlet beløp husvis pr Estimert innsamlet beløp husvis pr.26.4.212 Antall Estimerte Innsamlede Estimert Antall faste innsamlings- gaver totalt innsamlede Fylker medlemmer givere beløp FG så langt i år beløp 1 Østfold 18 71 19

Detaljer

Uføreytelser pr. 31. mars 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 31. mars 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 31. mars 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 24.4.28. // NOTAT Økning i antall mottakere av uføreytelser

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. juni 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. juni 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. juni 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 26.8.28. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall mottakere

Detaljer

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Gjennomføring (etter fem år) Andelen som fullfører og består innen fem år har ligget stabilt mellom 67 og 71 prosent siden 1994-. For 2010- har andelen

Detaljer

KAP 7 INNVANDRING. Innvandring

KAP 7 INNVANDRING. Innvandring 52 KAP 7 INNVANDRING Innvandring Tall fra SSB viser at andelen sysselsatte med innvandrerbakgrunn i kommunesektoren var 11,8 prosent i 2015. Dette er en svak oppgang fra året før, og en økning på 1,9 prosentpoeng

Detaljer

Dette notatet sammenligner rekrutteringsbehovet i de ulike KS-regionene. Disse regionene er:

Dette notatet sammenligner rekrutteringsbehovet i de ulike KS-regionene. Disse regionene er: 1. Innledning KS har beregnet rekrutteringsbehovet i de ulike KS-regionene fram mot 224. Dette notatet gir en kort gjennomgang av resultatene. Beregningene er gjort med utgangspunkt i data fra KS PAI-register,

Detaljer

Næringslivets økonomibarometer for Vestfold 4. kvartal Kristin Saga, NHO Vestfold. Pressekonferanse hos FossTech AS fredag 3.

Næringslivets økonomibarometer for Vestfold 4. kvartal Kristin Saga, NHO Vestfold. Pressekonferanse hos FossTech AS fredag 3. 1 Næringslivets økonomibarometer for Vestfold. kvartal 2013 Kristin Saga, NHO Vestfold. Pressekonferanse hos FossTech AS fredag 3. januar 201 Kort om undersøkelsen - - - 3 Utført i tidsrommet 28. oktober

Detaljer

Drepte i vegtrafikken

Drepte i vegtrafikken i vegtrafikken Årsrapport Januar 2016 Vegdirektoratet 16-0232 grafisk.senter@vegvesen.no Foto: Colourbox.com i vegtrafikken Årsrapport Vegdirektoratet, januar 2016 Denne rapporten sammenstiller opplysninger

Detaljer

Lønnsstatistikk 2015 Arkitektbedriftene i Norge

Lønnsstatistikk 2015 Arkitektbedriftene i Norge Lønnsstatistikk 2015 Arkitektbedriftene i Norge Arkitektbedriftene i Norge Association of Consulting Architects in Norway Essendrops gt 3 Pb 5482 Majorstuen, N-0305 Oslo Tlf +47 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no

Detaljer

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 21.06.2012 Deres ref: Vår ref: Fredrik Solvi Hoen Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen gjennomføres

Detaljer

Utgangspunkt til Arendalsuka 18. august Foreløpige resultater fra årets Arbeidslivsbarometer

Utgangspunkt til Arendalsuka 18. august Foreløpige resultater fra årets Arbeidslivsbarometer Utgangspunkt til Arendalsuka 18. august 2016 Foreløpige resultater fra årets Arbeidslivsbarometer 1 Om YS Arbeidslivsbarometer Arbeidslivsbarometeret er et måleinstrument som måler trykket i norsk arbeidsliv.

Detaljer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2016 Statistikk nordmenn og aksjer. Året 2016 Statistikk nordmenn og aksjer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2016 Statistikk nordmenn og aksjer. Året 2016 Statistikk nordmenn og aksjer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 Året 2016 Statistikk nordmenn og aksjer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS).

Detaljer

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller.

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller. Om statistikken Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller Målgruppe Tellebegreper Antall og andel av alderspensjonister Tallene i rapporten

Detaljer

Advokatforeningens lønnsstatistikk 2013

Advokatforeningens lønnsstatistikk 2013 Advokatforeningens lønnsstatistikk 2013 side 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Tabell 1 Advokat i advokatfirma: (sum av fast og resultatavhengig) fordelt på eksamensår... 4 Tabell 2 Advokat i advokatfirma:

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. 5 Tabell 2 Advokat i advokatfirma: Lønn (sum av fast og resultatavhengig) fordelt på by

INNHOLDSFORTEGNELSE. 5 Tabell 2 Advokat i advokatfirma: Lønn (sum av fast og resultatavhengig) fordelt på by LØNNSSTATISTIKK 2016 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 3 Innledning 4 Tabell 1 Advokat i advokatfirma: Lønn (sum av fast og resultatavhengig) fordelt på eksamensår 5 Tabell 2 Advokat i advokatfirma: Lønn (sum av fast

Detaljer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

Analyse av markeds og spørreundersøkelser

Analyse av markeds og spørreundersøkelser Notat Analyse av markeds og spørreundersøkelser Eksempel på funn fra Innbyggerundersøkelsen 2009 Oktober 2010 NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Om produktet NyAnalyse er et utredningsselskap som

Detaljer

Uførepensjon pr. 30. juni 2010 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl

Uførepensjon pr. 30. juni 2010 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uførepensjon pr. 3. juni 21 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl 26.8.21. // NOTAT Økning i antall uførepensjonister Det er en svak økning i

Detaljer

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. FØRSTE HALVÅR 2017 OG JUNI MÅNED

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. FØRSTE HALVÅR 2017 OG JUNI MÅNED MARKEDSRAPPORT FRA NHR. FØRSTE HALVÅR 2017 OG JUNI MÅNED SEKSJON 2 SOM VISER TABELLER MED KOMMENTARER TIL ALLE FYLKENE INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN Det første parameter viser oss at juni

Detaljer

Boligmeteret august 2013

Boligmeteret august 2013 Boligmeteret august 2013 Det månedlige Boligmeteret for AUGUST 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 27.08.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Tredje kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015

Tredje kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 Tredje kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK 2013 Tariffkonferansen 2014

LØNNSSTATISTIKK 2013 Tariffkonferansen 2014 LØNNSSTATISTIKK 2013 Tariffkonferansen 2014 Seniorrådgiver Hans Jørgen Sommerfelt Gjennomsnittslønn alle medlemmer Kr 534 000,- 2 Lønnsøkning alle medlemmer 2012-2013 2,3 % 3 Svarprosent 85 80 79 77 75

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. 5 Tabell 2 Advokat i advokatfirma: Lønn (sum av fast og resultatavhengig) fordelt på by

INNHOLDSFORTEGNELSE. 5 Tabell 2 Advokat i advokatfirma: Lønn (sum av fast og resultatavhengig) fordelt på by LØNNSSTATISTIKK 2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 3 Innledning 4 Tabell 1 Advokat i advokatfirma: Lønn (sum av fast og resultatavhengig) fordelt på eksamensår 5 Tabell 2 Advokat i advokatfirma: Lønn (sum av fast

Detaljer

Lønnsstatistikk for ansatte i arkitektbedrifter 2013

Lønnsstatistikk for ansatte i arkitektbedrifter 2013 Lønnsstatistikk for ansatte i arkitektbedrifter 2013 Som arbeidsgiverforening er det blant annet Arkitektbedriftene i Norge sin oppgave å følge med på lønnsutviklingen i vår bransje. Mange av medlemmene

Detaljer

Boligmeteret mars 2014

Boligmeteret mars 2014 Boligmeteret mars 2014 Det månedlige Boligmeteret for MARS 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.03.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 Det månedlige Boligmeteret for desember 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 16.12.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig

Detaljer

Aksjestatistikk Andre kvartal Første kvartal 2017 Statistikk privatpersoner som eier aksjer. Første kvartal 2017 Statistikk nordmenn og aksjer

Aksjestatistikk Andre kvartal Første kvartal 2017 Statistikk privatpersoner som eier aksjer. Første kvartal 2017 Statistikk nordmenn og aksjer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 Første kvartal 2017 Statistikk nordmenn og aksjer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

Om tabellene. April 2014

Om tabellene. April 2014 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Kompetanseutviklingen i Nordnorsk næringsliv

Kompetanseutviklingen i Nordnorsk næringsliv Trude Røsdal 15-11-11 Kompetanseutviklingen i Nordnorsk næringsliv Basert på materiale fra Indikatorrapporten 2011 FoU-statistikk med tall fra 2009 Indikatorrapporten 2011 Norges forskningsråd utgiver

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. september 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. september 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. september 29 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 27.1.29. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall

Detaljer

Boligmeteret februar 2014

Boligmeteret februar 2014 Boligmeteret februar 2014 Det månedlige Boligmeteret for FEBRUAR 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.02.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Rapport fra BRANSJEUNDERSØKELSEN Rapport fra BRANSJEUNDERSØKELSEN 2016

Rapport fra BRANSJEUNDERSØKELSEN Rapport fra BRANSJEUNDERSØKELSEN 2016 Rapport fra BRANSJEUNDERSØKELSEN 2016 September 30, 2016 1 Innhold 1.INNLEDNING... 4 1.1. Om bransjeundersøkelsen... 4 1.2. Datainnsamling 2016... 5 1.2.1. Medlemsdelen... 5 1.2.2. Virksomhetsdelen...

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. juni 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. juni 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. juni 29 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 25.8.29. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall mottakere

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2015

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2015 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 215 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING (RIF) KONJUNKTURUNDERSØKELSEN 2015 MAI/JUNI 2015

RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING (RIF) KONJUNKTURUNDERSØKELSEN 2015 MAI/JUNI 2015 RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING (RIF) KONJUNKTURUNDERSØKELSEN 2015 MAI/JUNI 2015 OM UNDERSØKELSEN Formålet med konjunkturundersøkelsen er å kartlegge markedsutsiktene for medlemsbedriftene i RIF. Undersøkelsen

Detaljer

Aksjestatistikk Andre kvartal Tredje kvartal 2017 Statistikk privatpersoner som eier aksjer. Tredje kvartal 2017 Statistikk nordmenn og aksjer

Aksjestatistikk Andre kvartal Tredje kvartal 2017 Statistikk privatpersoner som eier aksjer. Tredje kvartal 2017 Statistikk nordmenn og aksjer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 Tredje kvartal 2017 Statistikk nordmenn og aksjer Nordmenn eier aksjer for nærmere 100 milliarder kroner AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig

Detaljer

NNU 2008 Q2 En bedriftsundersøkelse. utarbeidet for. Altinn

NNU 2008 Q2 En bedriftsundersøkelse. utarbeidet for. Altinn NNU 2008 Q2 En bedriftsundersøkelse utarbeidet for Altinn PERDUCO NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER - NNU Forord Perduco har på oppdrag fra Altinn gjennomført en bedriftsundersøkelse om bruk av utenlandsk

Detaljer

Uføreytelser pr. 31. desember 2009 Notatet er skrevet av Marianne Næss Lindbøl,

Uføreytelser pr. 31. desember 2009 Notatet er skrevet av Marianne Næss Lindbøl, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 31. desember 29 Notatet er skrevet av Marianne Næss Lindbøl, 4.2.21. // NOTAT Antall uføre øker fortsatt Økningen i antall mottakere

Detaljer

Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no

Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no OMNIBUS UKE 7 2006 - NBBL Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 15.02.2006 Avsluttet 17.02.2006 Antall respondenter

Detaljer

Arkitektbransjen Konjunkturrapport Februar 2015

Arkitektbransjen Konjunkturrapport Februar 2015 Strukturendringer i «byggesaksfeltet» Hva er endringene i SAK og Byggesak? Verktøy fra Arkitektbedriftene- AY, Maks Hva er det fortsatt usikkerhet rundt? Arkitektbransjen Konjunkturrapport Februar 2015

Detaljer

Næringsindikatorene for Buskerud. Kick-off for oppfølging av næringsplanen Drammen 31. mai 2016

Næringsindikatorene for Buskerud. Kick-off for oppfølging av næringsplanen Drammen 31. mai 2016 Næringsindikatorene for Buskerud Kick-off for oppfølging av næringsplanen Drammen 31. mai 2016 Mål Delmål Vertskapsattraktivitet Økt verdiskapning og produktivitet Kompetanse Klynger og nettverk Entreprenørskap

Detaljer

3. Behov for årsverk og ansettelser fram mot Alle sektorer.

3. Behov for årsverk og ansettelser fram mot Alle sektorer. 1. Innledning KS har beregnet rekrutteringsbehovet i de ulike KSregionene fram mot 2026. Dette notatet gir en kort gjennomgang av resultatene. Beregningene er gjort med utgangspunkt i data fra KS PAIregister,

Detaljer

Oppgardering av bygninger. Utfordringer og muligheter. Kurs NBEF/TFSK 1.-2. november

Oppgardering av bygninger. Utfordringer og muligheter. Kurs NBEF/TFSK 1.-2. november Oppgardering av bygninger. Utfordringer og muligheter. Kurs NBEF/TFSK 1.-2. november Demografisk utvikling v/ Sissel Monsvold, OBOS Hva skal jeg snakke om? Befolkningsvekst og - prognoser Norge Regioner

Detaljer

Renhold - Bransjestatistikk 2011-2012

Renhold - Bransjestatistikk 2011-2012 Renhold Bransjestatistikk 20112012 NHO Service, Lasse Tenden oktober 2012 Bransjens behov for statistikk Renholdsbedriftene i NHO Service har i mange år sett behovet for en løpende statistikk som viser

Detaljer

Aksjestatistikk Andre kvartal Andre kvartal 2017 Statistikk privatpersoner som eier aksjer. Andre kvartal 2017 Statistikk nordmenn og aksjer

Aksjestatistikk Andre kvartal Andre kvartal 2017 Statistikk privatpersoner som eier aksjer. Andre kvartal 2017 Statistikk nordmenn og aksjer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 Andre kvartal 2017 Statistikk nordmenn og aksjer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Oktober 100 100 Tidsserie: Januar - Oktober 75 50 66 68 70 59 75 50 Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen

Detaljer

Om tabellene. Juni 2016

Om tabellene. Juni 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

1Voksne i grunnskoleopplæring

1Voksne i grunnskoleopplæring VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I GRUNNSKOLEOPPLÆRING 1 kap 1 1Voksne i grunnskoleopplæring Nesten 10 000 voksne fikk grunnskoleopplæring i 2013/14. 60 prosent gikk på ordinær grunnskoleopplæring, mens 40 prosent

Detaljer

Om tabellene. Desember 2015

Om tabellene. Desember 2015 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Hvor trygg er du? Trygghetsindeksen. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli

Hvor trygg er du? Trygghetsindeksen. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Juni 100 100 Tidsserie: Januar - Juni 75 75 Kriminalitet 66 68 70 Sykehustilbudet Trygghetsindeksen 50 59 50 Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen Sykehustilbudet

Detaljer

Hvor trygg er du? Januar Februar Mars April Mai

Hvor trygg er du? Januar Februar Mars April Mai Hvor trygg er du? Totalt: Januar - April 100 100 Tidsserie: Januar - April 75 50 66 67 71 59 75 50 Kriminalitet Sykehustilbudet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen Sykehustilbudet

Detaljer

Sentrale utviklingstrekk og utfordringer på Østlandet

Sentrale utviklingstrekk og utfordringer på Østlandet Sentrale utviklingstrekk og utfordringer på Østlandet 1 Befolkningsutviklingen Oslo, Akershus og Rogaland vokser mye raskere enn resten av landet 125 120 115 Oslo Akershus Rogaland Norge 110 105 100 95

Detaljer

Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen

Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen Netto driftsresultat Hordaland fylkeskommune 1999-2008 Netto resultatgrad fylkeskommunar Det nye fylkesvegnettet frå 1.1.2010

Detaljer

NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon

NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon NNU PERDUCO - NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Balestrand

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Balestrand Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Balestrand Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

Drepte i vegtrafikken 3. kvartal 2015

Drepte i vegtrafikken 3. kvartal 2015 Vegdirektoratet, oktober 2015 Knut Opeide i vegtrafikken i vegtrafikken-3.kvartal 2015 i vegtrafikken Vegdirektoratet, oktober 2015 Denne rapporten sammenstiller opplysninger om drepte trafikanter per

Detaljer